ĠZMĠR ĠLĠ ANNE ÖLÜMLERĠ VE ÖNLENMESĠ. Duygu Özkale Okyay Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠZMĠR ĠLĠ ANNE ÖLÜMLERĠ VE ÖNLENMESĠ. Duygu Özkale Okyay Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi"

Transkript

1 ĠZMĠR ĠLĠ ANNE ÖLÜMLERĠ VE ÖNLENMESĠ Duygu Özkale Okyay Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi

2 Dünyada her yıl yarım milyon kadın gebelik ve doğuma bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybetmekte Bu ölümlerin bir çoğu önlenebilir (%74)

3 Maternal mortalitenin azaltılması yalnızca bir geliģmiģlik sorunu değil aynı zamanda bir insan hakları problemidir.

4 ANNE ÖLÜMÜ NEDĠR? Gebelik sırasında, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde, Gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın Gebelik durumuna veya gebelik sürecine bağlı ya da bunların Ģiddetlendirdiği* ancak tesadüfi olmayan nedenden kaynaklanan kadın ölümü (12-50 yaģ) * Ulusal Anne Ölümleri ÇalıĢması, T.C. Sağlık Bakanlığı, 2005.

5 GEBELĠĞE BAĞLI ÖLÜM Ölüm nedenine bakılmaksızın Gebelik sırasında veya gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde meydana gelen ölüm

6 Anne Ölüm Oranı anne ölümlülüğü seviyesini yansıtır Türkiye de gebeliğe bağlı ölüm oranı 38.3 / 100 bin Türkiye de anne ölüm oranı 28.5 / 100 bin

7 GEBELĠĞE BAĞLI ÖLÜMLERĠN NEDENLERE GÖRE DAĞILIMI TÜRKĠYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERĠ ÇALIġMASI 2005

8 DOĞRUDAN NEDENLER Gebelikle beraber ortaya çıkan fiziksel ve psikolojik durumlara direkt olarak bağlı Hemoraji, sepsis, eklampsi,emboli, sezaryan sırasındaki cerrahi ve anestezi komplikasyonları

9 DOLAYLI NEDENLER Önceden var olan veya gebelik sırasında ortaya çıkan Gebelikte meydana gelen fizyolojik değiģimlerin Ģiddetlendirdiği nedenler Diabetes, HIV, anemi, kalp hastalığı, intihar

10 TESADÜFĠ NEDENLER Kadın gebe olmasa bile ölümüne sebebiyet verecek nedenler Trafik kazası, cinayet vs.

11 ANNE ÖLÜMLERĠNĠN NEDENLERE GÖRE DAĞILIMI TÜRKĠYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERĠ ÇALIġMASI 2005

12 DSÖ GÖRE ANNE ÖLÜM NEDENLERĠ DOĞRUDAN NEDENLER: HEMORAJĠ (%28) SEPTĠK ABORT (%19) PIH (%17) ENFEKSĠYON (%11) DOLAYLI NEDENLER: KARDĠYAK HST PSĠKĠYATRĠK HST DĠĞER SITMA ANEMĠ VS. ZOR DOĞUM (%11)

13

14

15 TÜRKĠYE Anne ölümlerini önlemek amacıyla arasında Ulusal Anne ölümleri çalıģması düzenlenmiģ. Bu proje sonucunda da yeni Anne ölümleri veri sistemi oluģturulmuģ. SB tarafından 2007/27 sayılı genelge ile 05/04/2007 den itibaren uygulamaya baģlanmıģtır.

16 TÜRKĠYE Anne Ölümleri Veri Sistemi Anne ölümlerinin tespiti Anne ölümlerinin nedenlerinin tespiti Anne ölümlerinin önlenebilirliğinin tespiti Benzer anne ölümlerinin olmaması için müdahale alanlarının belirlenmesi

17 Anne Ölümleri Veri Sistemi muhtarlar Sağlık Ocağı Sağlık Grup BaĢkanlığı Sağlık Müdürlüğü AÇSAP ġubesi Ġl Anne Ölümleri Tespit ve Önleme Birimi Ġl Ġnceleme Komisyonu Ġl Ġnceleme komisyonu SB AÇSAP Genel Müdürlüğü Ġl program sorumlusu KHD uzmanı Çocuk Hst. Uzmanı Anesteziyoloji uzmanı Dahiliye uzmanı Diğer

18 Anne Ölümleri 1. Gecikme modeli: Hizmeti almaya karar vermede gecikme 2. Gecikme modeli: Sağlık kurumuna ulaģmada gecikme 3. Gecikme modeli: Tedaviyi almada gecikme

19 ĠZMĠR ĠLĠ

20 Ġzmir Ġli Anne Ölüm Sayıları Yıllar Anne Ölüm sayısı * ( ocak-kasım ) 9

21 2005 yılı anne ölüm nedenleri 1 Ablatio placenta 2 Hellp sendromu 3 emboli 3 Atoni kanaması 1 kolon perforasyonu 1 intrakraniyal hemoraji 3 Ġntihar 1 cinayet Toplam 15 anne ölümü

22 2006 yılı anne ölüm nedenleri 2 Hellp sendromu 2 Eklampsi 1 placenta previa 1 astım krizi- solunum yetmezliği 1 kalp yetmezliği ( otopsi sonucu) 1 septik Ģok 1 diafragma rüptürü 1 tiroid kisti-hipertiroidi- kalp yetmezliği 2 intrakraniyal hemoraji 3 cinayet Toplam 15 anne ölümü

23 2007 yılı anne ölüm nedenleri 3 emboli ( amniyon mayii embolisi) 2pulmoner emboli 1 trafik kazası ( intrakraniyal hemoraji) 1 ileus 2 placenta previa 2 atoni kanaması 1Ölüm nedeni saptanamadı (aile istemediği için otopsi yapılamadı) Toplam 12 anne ölümü

24 2008 yılı anne ölüm nedenleri 2 emboli 1 cerebral neoplazm ( benign) 1 Hellp sendromu 1 Pnömoni 1 kardiyomyopati 1 sepsis Toplam 7 anne ölümü

25 2009 yılı anne ölüm nedenleri 2 pnömoni ( 1 H1H1) 1 Tbc menenjit 1 DIC ( intrapartum hemoraji) 1 Hellp sendromu 1 Wernicke Ensefalopatisi Toplam 6 anne ölümü

26 2010 yılı anne ölüm nedenleri 1 Hellp sendromu 1 atoni kanaması 1 intraabdominal hematom ( sepsis-ards) 1 intracerebral hemoraji ( anevrizma rüptürü- SAK) 2 Trafik kazası 2 Ġntihar 1 Cinayet Toplam 9 anne ölümü

27 ĠZMĠR ĠLĠ ANNE ÖLÜM NEDENLERĠ YÜZDE DOĞRUDAN NEDENLER DOLAYLI NEDENLER RASTLANTISAL NEDENLER NEDENĠ BĠLĠNMEYEN

28 DOĞRUDAN NEDENLER HEMORAJĠ HT EMBOLĠ SEPSĠS YÜZDE

29 ANNE ÖLÜMLERĠ OLUġ ZAMANI GEBE DOĞUM LOĞUSA

30 Ġzmir Ġli Anne Ölümlerinde Anne YaĢ Dağılımı Yıllar En Küçük En Büyük Ortalama (ocak-kasım)

31 Ġzmir Ġli Anne Ölümleri Gebelik Sayıları Yıllar Ġlk gebelik * (ocakkasım)

32 BĠYOMEDĠKAL RĠSK FAKTÖRLERĠ risk yok <18 veya >35 sık gebelik hipertansif bozukl dolaģım sistemi hst yüzde endokrin hst obesite depresyon

33 2010 yılı Anne Ölümleri Gebelikte Risk Durumu 1 depresyon Ġleri yaģ gebeliği+ depresyon 2 sosyal olumsuz faktörler 1 sosyal olumsuz faktörler+ ileri yaģ gebelik+ sık gebelik+ obesite+ hipertansiyon 1 etyolojisi belirlenmemiģ baģağrısı

34 ANNE ÖLÜMLERĠNĠ AZALTMAK AMACIYLA NELER YAPILABĠLĠR?

35 KADININ EĞĠTĠMĠ, CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN SAĞLANMASI VE SOSYAL KOġULLARIN DÜZELTĠLMESĠ ÖNCELĠKLĠDĠR.

36 GEBELĠK SÜRESĠNCE, DOĞUM SIRASINDA VE SONRASINDA SAĞLIK HĠZMETLERĠNE ERĠġĠLEBĠLĠRLĠK VE BU HĠZMETLERDEN FAYDALANMANIN ARTTIRILMASI SAĞLANMALIDIR.

37 TOPLUM VE SAĞLIK PERSONELĠNĠN BĠLĠNÇLENDĠRĠLMESĠ

38 ANNE ÖLÜMLERĠ 3 SEVĠYEDE ÖNLENEBĠLĠR: 1. Primer önleme: Gebeliğin önlenmesi 2. Sekonder önleme: Obstetrik komplikasyonların önlenmesi 3. Tersiyer önleme: Komplikasyonlar oluģtuktan sonra anne ölümünün önlenmesi

39 PRĠMER ÖNLEME Aile planlaması hizmetlerinin verilmesi. Cinsellik ve üreme sağlığı hakkında eğitim verilmesi Kadınların sosyokültürel ekonomik durumları göz önüne alarak gebelik planlamasına yönelik danıģmanlık hizmeti verilmesi.

40 SEKONDER ÖNLEME 1.basamakta aile hekimlerinin bilinçlendirilmesi, gebelik öncesi ve gebelik döneminde ek medikal sorunları olan hastaların belirlenmesi önemlidir. YETERLĠ ANAMNEZ 1. ve 2. basamak merkezler arasında eģgüdümlü bir çalıģma izlenmesi

41 Anemi ve beslenme bozukluklarının düzeltilmesi. Tetanoz profilaksisi uygulanması. Gebelik ve loğusalıkta kadının beden ve ruh sağlığının bütün olarak değerlendirilip gerektiğinde uygun uzmana yönlendirilmesi.

42 Sağlıklı ve temiz bir ortamda kürtaj ve doğumların gerçekleģtirilmesi Diabet, tuberkuloz ve hipertansiyon gibi ek medikal sorunların tedavi edilmesi Toplumda sağlıklı yaģam tarzlarının benimsetilmesi. (HT ve DM de artıģ mevcut)

43 Kötü obstetrik öykü ya da yüksek riskli hastaların 3. basamak merkezlerde doğum yapmasının sağlanması. Doğum sonrası komplikasyon geliģmeyen vakalar için vajinal doğumdan sonra en az 24 saat, sezaryen ile doğumdan sonra ise en az 48 saat lohusa ve yeni doğanın hastanede kalması sağlanmalıdır. Adolesan ve ileri yaģ gebelikleri takiplerinin daha dikkatli yapılması.

44 TERSĠYER ÖNLEME (KOMPLĠKASYON GELĠġTĠKTEN SONRA ANNE ÖLÜMÜNÜ ENGELLEME) DüĢük riskli ya da risksiz hastalarda; Acil obstetrik bakım verebilecek merkezlerin oluģturulması: 1. Antibiyotikler, oksitosik ajanlar ve preeklampsi için antikonvulsanlar ajanlar bulunmalı EmOC 2. Elle halas, R/C, müdahaleli doğum, cerrahi, kan transfüzyonu gerçekleģtirilebilmeli.

45 TERSĠYER ÖNLEME Bu merkezlere hasta taģıma olanaklarının sağlanması. Donanım eksikliklerinin tespiti ve giderilmesi. Personelin obstetrik acil durumlar ve yenidoğan komplikasyonları hakkında eğitilmesi.

46 TERSĠYER ÖNLEME Doğum, düģükler ve giriģimsel iģlemlerin temiz ortamlarda ve temiz setlerle gerçekleģtirilmesi. Gerektiğinde sezaryen

47 TERSĠYER ÖNLEME YÜKSEK RĠSKLĠ HASTALARDA; Uygun merkezde takip ve tedavi* Pulmoner emboli riski yüksek sezaryan olan hastalarda pnömotik kompresyon cihazları kullanılması* Tromboembolizm riski yüksek hastalarda postpartum dönemde düģük molekuler ağırlıklı heparin kullanılması* * Joint Commision Suggested Actions, 2010

48 TERSĠYER ÖNLEME Özellikle kronik hastalığı olan ya da ileri yaģ grubunu takip için yeterli olan yoğun bakım ünitelerinin oluģturulması, Mevcut YB kapasitelerinin arttırılması Hastaların bir üst basamağa transportunda stabilizasyonu sağlandıktan sonra teslim edilmesi önemlidir.

49 TERSĠYER ÖNLEME Kan transfüzyonları planlandığında erken ve geç komplikasyonlar göz önüne alınarak ve kar-zarar oranı hesaplanarak karar verilmelidir.

50 TERSĠYER ÖNLEME Preeklamptik hastada: Kan basıncı, pulmoner ödem bulgu ve belirtilerinin takip edilmesi Postpartum hemorajide: yeterli cerrahi hemostazın sağlanması, hemoraji ve hipovoleminin erken dönem belirtilerine dikkat edilmesi Mutlaka kan, kan ürünlerinin ve taze donmuģ plazmanın bulundurulması.

51 TERSĠYER ÖNLEME Gebelikte ya da postpartum dönemde baģağrısı Ģikayeti ile baģvuran hastaların mutlaka nörolojik değerlendirmesi yapılmalıdır. Postpartum dönemde; kanama, enfeksiyon, emboli, depresyon açısından hastalar bilgilendirilmeli. 1. Basamak düzeyinde takipleri yapılmalıdır.

52 EK OLARAK Öncelikle dosyalar, ameliyat notları ve tetkikler olmak üzere tüm kayıtlar ve istatistikler eksiksiz tutulmalıdır. Anne ölüm nedenlerinin anlaģılabilmesi için tıbbi otopsiye önem verilmeli, aileler bu konuda ikna edilmeye çalıģılmalıdır.

53 EK OLARAK Tüm anne ölümleri genelgeye uygun olarak bildirilmelidir.(sb 2007) Bu ölümler il anne ölümleri veri sistemi komisyonunda konuyla ilgili uzmanlar ile tartıģılmalıdır.

54 EK OLARAK ÖLEN VEYA ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNEN OLGULARIN DOSYALARININ ĠLGĠLĠ UZMANLARCA ĠNCELENEREK YANLIġ,EKSĠK YA DA GEÇ YAPILMIġ UYGULAMALARIN TESPĠTĠ, DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖNLENMESĠ ĠÇĠN GEREKEN TEDBĠRLERĠN ALINMASI GEREKMEKTEDĠR.

55 UNUTMAYALIM Kİ HER BĠR BĠREY ĠÇĠN EN ÖNCELĠKLĠ ĠNSAN HAKKI: YAġAMA HAKKIDIR

56 TEġEKKÜRLER: Ġl Sağlık Müdürlüğü sağlık müdür yardımcısı Dr. NeĢe Zeren Nohutçu AÇSAP ġube Müdürü Serap Gönenç Dr. ġebnem Alsan Ebe Hem. Aynur Turhan

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005

TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 Sayfa 1 TÜRKİYE ULUSAL ANNE ÖLÜMLERİ ÇALIŞMASI 2005 TEMEL BULGULAR Seçilen İller...2 Tanımlar...3 Kadın Ölümlerinin ve Gebeliğe Bağlı Ölümlerin Temel Özellikleri...4 Anne Ölümlerinin Seviyesi...5 NUTS-1

Detaylı

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI

CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI CİNSEL SAĞLIK / ÜREME SAĞLIĞI NO: 2-B GÜVENLİ ANNELİK KATILIMCI KİTABI T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 i Cinsel Sağlık / Üreme Sağlığı Güvenli Annelik

Detaylı

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ

ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ ULUSAL SAĞLIK VERİ SÖZLÜĞÜ Sürüm 2.2 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü E-Sağlık Daire Başkanlığı 2014 T. C. Sağlık Bakanlığı 1 / 280 Ulusal Sağlık Veri Sözlüğü, Sürüm 2. 2 Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE GEZİCİ SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu Yönerge, sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin arttırılması ve bütün vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanması

Detaylı

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi

Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Doğum ve Sezaryen Eylemi Yönetim Rehberi T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER

ÖNSÖZ. Prof. Dr. A.Murat TUNCER EL KĠTABI ÖNSÖZ Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerinin önemini ön plana çıkartmaktadır. Sağlık Bakanlığı Kanserle SavaĢ Dairesi, ülkemizde ortaya çıkan

Detaylı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı

Hasta Bilgilendirme El Kitabı Hasta Bilgilendirme El Kitabı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ. Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C. ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRÜ Klinik Şefi: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ Tez Danışmanı: Doç.Dr. Yüksel ALTUNTAŞ İSTENMEYEN GEBELİKLERİN SONLANDIRILMASI ÖNCESİNDE

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İL SAĞLIK AFET ve ACİL DURUM PLANI (İL-SAP) HAZIRLAMA KILAVUZU TASLAK 2 BASKI Anıl Matbaacılık Özveren Sokak No:13/A Demirtepe Kızılay / ANKARA Tel:

Detaylı

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri

Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri Aile Hekimliği Uygulamasında Önerilen Periyodik Sağlık Muayeneleri ve Tarama Testleri 2015 ANKARA Periyodik Sağlık

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743

ISBN : 978-975-590-259-3 Sağlık Bakanlığı Yayın No : 743 Bu yayının tüm hakları Temel Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne aittir. Kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz. Alıntı yapıldığında kaynak gösterimi SB,TSHGM,yayın no ve tarihi şeklinde olmalıdır. 5846 sayılı

Detaylı

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme

Numune Sağlık GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI. İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi. Gebelikte Günlük Yaşam. Gebelikte Beslenme Numune Sağlık Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayınıdır ISSN 1309-9213 OCAK 2011 GEBELİK, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI İnfluenza Çalıştayı ANEAH ta Gerçekleştirildi Gebelikte Günlük Yaşam Gebelikte

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ

TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ VE MALATYA İLİNDE BİR ÖZEL HASTANEDEKİ DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEKLERDE ANNEYE AİT RİSK FAKTÖRLERİNİN İNCELENMESİ NEŞE KARAKAŞ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI. EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU KADIN ve ÜREME SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI EVLİLİK ÖNCESİ MUAYENE ve DANIŞMANLIK REHBERİ Ankara 2013 1 Doç. Dr. Turan BUZGAN Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ Dr.

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI

TRANSFÜZYON MERKEZİ KAN BAĞIŞÇISI SEÇİMİ,RED VE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI 1.AMAÇ: Kan bağışı işlemi sonucu bağışçıyı direkt olarak etkileyen olası zararlardan, enfeksiyon bulaşı, bağışçının kullandığı ilaçların yan etkisinden ve diğer tıbbi durumlardan korumak için bağışçı seçim

Detaylı