10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler"

Transkript

1 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler

2

3 PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM BÖLÜMÜ EGE ÜN VERS TES PATOLOJ BÖLÜMÜ Amaç: Endometriosis uterusun d fl nda ektopik endometriumla karekterize benign ve yayg n görülen bir hastal kt r. Vulvada görülen ekstrapelvik endometriosis ise çok ender görülmektedir ve nedenleri hakk nda çeflitli teoriler mevcuttur. Biz bu çal flmada 47 yafl nda sol labium majusta endometrioma saptanan bir vakay sunuyoruz. Gereç ve Yöntem: 47 yafl nda (gravida, parite ) hasta 6 ayd r menstruasyon s ras nda sol labium majusta fliflme ve vulvada kitle flikayetiyle poliklini imize baflvurdu. Hastan n özgeçmiflinde daha önceden vulva bölgesinden geçirilmifl bir operasyonu (epizyotomi, bartolin absesi, kisti) mevcut de ildi. Bulgular: Hasta operasyona al nd ve kist ç kar lmaya çal fl l rken rüptüre oldu ve çikolata kistiyle uyumlu bir içerik operasyon sahas na da ld. Kist cidar total olarak ç kar ld ve histopatolojik incelemeye gönderildi. Histolpatolojik inceleme endotelyal epiteli, stromay ve hemosiderin pigmentinin agregasyonunu saptarken, endometrial glanda rastlanmad. Sonuç: ay sonra hasta kontrol muayenesi için ça r ld. Hastan n herhangi bir flikayeti yoktu ve operasyon alan temizdi. Vulvar bölgeden herhangi bir operasyon geçirmeyen hastada vulvar endometrioma geliflme nedeni PP - 0 CA 9-9 VE MATÜR K ST K TERATOM ERHAN AKTÜRK, ULAfi F DAN ADANA ASKER HASTANES ANKARA MEVK ASKER HASTANES Amaç: Over tümörlerinin %0 sini matür kistik teratomlar oluflturur. Torsiyone olma riski yüksek olan tümörlerdir. Genellikle bulgu vermezler ve hastalar asemptomatik olabilirler. Komplikasyonlar önlemek için tan konuldu unda eksizyon önerilir. Gereç ve Yöntem: Olgu sunumu Bulgular: Vaka : 9 yafl nda paritesi 3 olan hasta pelvik a r flikayeti ile baflvurdu. Yap lan muayenesinde sol overde 5 santimetrelik dermoid kist saptand. Hastan n CA9-9 de eri 48 olarak tespit edildi ( eflik de er: 35 mu/l). Patoloji sonucu matür kistik teratom olarak izlendi. Vaka : 30 yafl nda paritesi olan hastan n sol overinde 4.5 santimetrelik dermoid kist tespit edildi. Hastan n CA9-9 de eri olarak normal tespit edildi. Patoloji sonucu matür kistik teratom olarak izlendi. Sonuç: CA9-9 pratikte tümör mark r ad yla kullan lan ve özellikle baflta pankreas tümörleri olmak üzere gastrointestinal malignitelerde yükselen bir glikoproteindir. Tan koymaktan ziyade, tan y desteklemek ve hastal n takibinde kullan l r. CA9-9 dermoid kistlerde de yüksebilir. Vaka ' de CA9-9 eflik de erin üstünde tespit edilmesine ra men, gastrointestinal tümörlerde izlenen seviyelere nispeten düflük olarak de erlendirilmifltir. Vaka ' de ise CA9-9 de eri eflik de erin alt ndad r. Atabeko lu ve arkadafllar CA9-9 un kist kavitesi içine sekrete edildi ini ortaya koymufltur. Kist kavitesinden herhangi bir s z nt mevcutsa CA9-9 yüksek ç kabilir. CA9-9 kist kavitesinden ç kamazsa düflük de erlerde saptanmas normaldir. Bu da vaka ' de CA9-9' un yüksek ç karken, vaka ' de düflük ç kmas n aç klamaktad r PP - 03 VAJ NAL DUfi NTRAUTER N ARAÇ KULLANANLARDA PELV K ENFLAMATUVAR HASTALIK R SK N DAHA ÇOK ARTTIRIYOR ERHAN AKTÜRK, ULAfi F DAN ADANA ASKER HASTANES ANKARA MEVK ASKER HASTANES Amaç: Hijyen amaçl yap lan vaginal dufl potansiyel zararlar olan yayg n bir davran flt r. Bu davran fl, pelvik inflamatuvar hastal k (PIH) için artm fl bir riskle beraberdir. PIH, tubal infertilitenin, kronik pelvik a r n n ve ektopik gebeli in majör sebebidir. Fakat bugüne kadar antidufl politikas yayg nlaflmad. Gereç ve Yöntem: Olgu sunumu Bulgular: 9 yafl nda 4 y ld r RIA kullanan, adet rotar olmayan hasta vaginal lekelenme ve pelvik a r flikayeti ile baflvurdu. Anamnezinde hijyen amaçl vaginal dufl yöntemini kulland izlendi. Spekülum muayenesinde lökore ve bimanuel pelvik muayenede uterin hassasiyet ve a r l serviks hareketleri saptand. Atefli 37., beyaz küresi 0500, sedimentasyon h z olarak tespit edildi. Ultrasonografide RIA dislokasyonu izlenmedi. PIH tan s konuldu, RIA ç kar ld ve ayaktan tedavi protokolü baflland. Üç gün sonraki kontrolünde flikayetlerinin geçti i görüldü. Sonuç: Olgunun RIA kullan yor olmas özellikle RIA kullanan ve vaginal duflu tercih eden hastalar n PIH geliflimi aç s ndan artm fl bir riske sahip oldu unu düflündürmektedir. Dufla devam eden ve duflu kesen iki grubu karfl laflt ran bir çal flmada, bir y l n sonunda PIH insidans aç s ndan gruplar aras nda bir fark bulunamam flt r. Özellikle RIA kullanan hastalar üzerine yap lm fl spesifik bir çal flma yoktur. Dufl, vaginal mikroçevrede yaflayan mikroorganizmalar n say ve tipini de ifltirmektedir. Klinik gözlemlerde RIA kullanan hastalar n vaginal dufl sonras s kl kla pelvik a r yaflad klar görülmekle birlikte vaginal dufl, RIA ve PIH iliflkisinin üzerinde daha çok çal flma yap lmas gereken bir konu oldu unu düflünmekteyiz. 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi 3

4 PP - 04 SIÇANLARDA OLUfiTURULAN DENEYSEL UTER N HORN ADEZYON MODEL NDE DÜfiÜK MOLEKÜL A IRLIKLI HEPAR N LE OKTREOT D' N ETK LER ÖZGÜÇ ALTUN, AHTER TANAY TAYYAR, AHMET TAYYAR, TUNCAY ÖZGÜN, F GEN ÖZTÜRK, MEHMET TAYYAR ERC YES ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI ERC YES ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PATOLOJ ABD Amaç: Düflük molekül a rl kl heparinin (DMAH) postoperatif adezyon önleyici etkinli i daha önce yap lan çeflitli çal flmalarda öne sürülmüfltür. Yine Growth hormon(gh) üzerinden etki ederek Insulin like growth faktör (IGF-) inhibisyonuyla inflamatuar hücrelerin maturasyon ve migrasyonunu inhibe eden oktreotidin adezyon önleyici etkisi yap lan araflt rmalarda gösterilmifltir. Bu çal flmada adezyon gelifliminin farkl basamaklar na etki eden DMAH ve oktreotidin tek bafllar na ve kombine kullan mlar halinde adezyon oluflumunu önleyici etkilerinin karfl laflt r lmas amaçlanmaktad r. Gereç ve Yöntem: Çal flmada a rl gr aras nda de iflen 40 adet Wistar-Albino tipi difli s çan kullan ld. S çanlar randomize olarak 0'ar s çanl k grup halinde kontrol ve 3 adet çal flma gruplar na ayr ld. Adezyon modeli oluflturulduktan sonra kontrol grubu d fl ndaki di er 3 gruba DMAH,oktreotid ve DMAH ile oktreotid birlikte 4 gün süreyle uyguland. Bu süre sonunda s çanlar letal doz ketamin ile öldürüldü ve orta hat insizyon ile laparotomi yap larak adezyon geliflimi de erlendirildi. Bulgular: Makroskopik olarak adezyon fliddeti 3 çal flma grubunda kontrol grubuna göre daha düflük bulundu(p <0.05). Kombine grupta adezyon fliddeti en az bulundu(p < 0.05). Adezyon yayg nl 3 çal flma grubunda da kontrol grubundan az saptand (p < 0.05). Ancak kombine grup adezyon yayg nl k skoru oktreotid ve DMAH gruplar ndan farks z bulundu (p < 0.05). Mikroskopik adezyon skorlamas nda oktreotid ve kombine grupta kontrol grubuna göre belirgin olarak düflüklük izlendi(p<0.05). Sonuç: Oktreotid ve DMAH postoperatif adezyonlar önlemede ayn derecede etkin oldu unu gözlemledik. Kombine kullan m n ise izole DMAH ve oktreotid kullan m na göre adezyon fliddetini engellemedeki etkinli inin daha fazla oldu u kan s na vard k. PP - 05 YABANCI C S ME BA LI PELV K A RI MESUT KÖSE, EVREN YEfi LDA ER, SEDA KÖSE, UFUK YEfi LDA ER, DA ISTAN TOLGA ARIÖZ, MEHMET YILMAZER AFYONKARAH SAR ZÜBEYDE HANIM DO UM VE ÇOCUK BAKIM EV AFYON KOCATEPE ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Amaç: Rahim içi araçlar (R A), tüm dünyada özellikle de geliflmekte olan ülkelerde s k kullan lan bir kontraseptif yöntemdir. Uterin perforasyon, R A'lar n yerlefltirilmesi s ras nda oluflan nadir fakat önemli bir komplikasyondur. Dünyan n birçok yerinde oldu u gibi ülkemizde de hekim, hemflire ve ebe gibi e itim alm fl olan sa l k personeli taraf ndan uygulanabilmektedir. Uterin kavite d fl na kaçan R A'lar, organ perforasyonlar na, bat n içi enfeksiyonalara, apselere ve adezyonlara sebep olabilmektedir (). R A uygulamas sonras nda erken dönem kontrolün önemini vurgulamay amaçlad k. Gereç ve Yöntem: 4yafl nda, G Y olan hasta kar n a r s flikayeti ile baflvurdu. Bulgular: Muayenede kar nda hassasiyeti mevcuttu. Pelvik muayenesinde sol adnekste hassasiyet, pelvik USG' de endometriyum düzenli idi. Kavitede R A izlenmedi. Bilateral overler normaldi. Douglasta mai izlenmedi. Hastan n öyküsünden yaklafl k iki ay önce sezeryan oldu u ve iki gün önce R A tak ld ö renildi. Pelvis grafisinde pelviste sol adneksial lokalizasyonda R A ile uyumlu görüntü izlendi. Hastadan genel anestezi alt nda mini laparatomi ile coopert R A ç kar ld. Postop ikinci gününde flifa ile taburcu edildi. Sonuç: Sonuç olarak R A yerlefltirilmeden önce hastan n tam pelvik muayenesi yap lmal, enfeksiyon varl, uterus pozisyonu de erlendirilmeli ve gebelik olmad ndan emin olunmal d r. Mümkünse ifllemden sonra de ilse en k sa süre içerisinde R A'n n uterin kavitede olup olmad kontrol edilmelidir. R A takt rma öyküsü olan ve muayenede R A ipi görülmeyen hastalarda mutlaka R A lokalizasyonu belirlenmelidir. Uterin kavitede R A görülmeyen hastalarda uterus perforasyonu ak lda tutulmal d r.. Peterson H, Curtic K, Meirk O, D'Arcargues C. Contraception. In: Scott JR, Gibbs RS, Karlan BY, Haney AF, eds. Danforth's Obstetrics and Gynecology. 9th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 003:54-6. PP - 06 SERV KOVAJ NAL SMEAR SONUÇLARININ RETROSPEKT F ANAL Z ERCAN YILMAZ, ÖNDER ÇEL K, YAVUZ fi MfiEK, EBRU ÇEL K, ILGIN TÜRKÇÜO LU, ABDULLAH KARAER, U UR TURHAN, NASUH ENG N AYDIN NÖNÜ ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI NÖNÜ ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ PATOLOJ ANAB L M DALI Amaç: Serviks kanseri, günümüzde özellikle geliflmekte olan ülkelerde önemli bir sa l k problemi olma özelli ini korumaktad r. Ülkemiz verilerine göre de, serviks kanseri kad nlar aras nda görülen kanserler aras nda dokuzuncu s radaki yerini korumaktad r. Serviks kanserinde erken tan do ru ve uygun bir smear taramas ile mümkündür. Bu çal flmada, 00 Bethesda sistemi temel al narak de erlendirilen normal ve anormal smear sonuçlar n n bilgisini paylaflmay amaçlad k. Gereç ve Yöntem: nönü Üniversitesi T p Fakültesi Turgut Özal T p Merkezi Kad n Hastal klar ve Do um Anabilim Dal poliklini ine tarihleri aras nda baflvuran hastalar n smear sonuçlar de erlendirildi. Verilerin analizinde The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, Chicago, IL) 3.0 versiyonu kullan ld Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

5 Bulgular: Anormal smear sonuçlar üzerine yapt m z bu retrospektif çal flmada 0 y ll k veriler tarand. Toplam hastan n smear sonuçlar de erlendirildi. 00 y l nda 48, 00 y l nda 090, 033 y l nda 89, 004 senesinde 70, 005'te 973, 006'da 499, 007'de 8, 008 y l nda 853, 009 senesinde 403, 00'da 78 ve 0 senesinde ise 978 hastadan servikovajinal smear incelemesi yap lm flt r. Toplam 856 (%3) hastada anormal smear sonuçlar saptand görülmüfltür Sonuç: Dünya genelinde servikovajinal smear tarama program n n yayg n olarak kullan lmas ndan dolay serviks kanseri insidans nda anlaml bir azalma olmufltur. Bununla birlikte servikal displazi s kl do ru orant l olarak art fl göstermektedir. Yap lan genifl çapl çal flmalar n sonuçlar inceledi inde; 980 y l na göre 990'l y llarda preinvaziv servikal displazilerin s kl neredeyse iki kat na ç km flken, invaziv serviks kanseri insidans nda önemli oranda bir azalma saptanm flt r. Bu artan ve etkili biçimde uygulanan tarama programlar n n bir sonucudur. lobulasyona ba l olarak farkl flekillerde olabilir. Bu da tan n n zorlaflmas na neden olur. IVP tan da çok yard mc d r. Prognozu belirleme aç s ndan di er anomaliler yönünden hasta dikkatli bir flekilde incelenmelidir. Hasta tek tarafl ya da bilateral ve baflka bir anomali yoksa konservatif izlem yeterlidir. Sonuç olarak pelvik kitlelerin ay r c tan s nda reprodüktif sisteme ait anomalilere üriner sisteme ait anomalilere üriner sistem anomalilerin efllik etti i unutulmamal özellikle büyük, solid görünümlü ve içinde kistik oluflumlar olan adneksiyal kitle tan s alm fl vakalarda mutlaka ektopik pelvik böbrek akla gelmelidir. PP - 08 DO UM fiekl N N POSTPARTUM SEKSÜEL FONKS YONLARA ETK S N N HORMON PROF L VE PS KOLOJ K TESTLERLE DE ERLEND R LMES PP - 07 PELV K BÖBREK ANIL SAYGI, NUR KAYA, OKTAY TOSUN, SMET GÜN, YAfiAM KEMAL AKPAK GATA HAYDARPAfiA E T M HASTANES SARIKAMIfi ASKER HASTANES BÜLENT ATASEVER, YAfiAM KEMAL AKPAK, SMET GÜN 3, VEDAT ATAY 3 SARIKAMIfi ASKER HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, KARS DER NCE ASKER HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, KOCAEL 3 GATA HAYDARPAfiA E T M HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, STANBUL Amaç: Oldukça tan nan ve bilinen bir vaka olmas na ra men adneksiyel kitlelerin ay r c tan s nda pelvik böbre inde ay r c tan da düflünülmesi gerekti ini vurgulamak amac yla haz rlanm fl bir vaka sunumudur. Gereç ve Yöntem: Böbre in normalde bulunmas gereken yer olan renal fossa d fl nda bir yerde konufllanmas na "ektopi" denir. Pelvik insidans /000-/3000'dir(). Genellikle tek tarafta görülür (%90). Pelvik ektopi renal ektopilerin %55'ini meydana getirir(). Toraksta veya orta hatt geçerek normal böbrekle füzyon yapan ektopiler daha nadirdir. Prognoz di er anomaliler yoklu unda genelde iyidir. Genellikle asemptomatiktir. Bayanlarda gebelik döneminde distosiye neden olabilece i bildirilmektedir(4). Bulgular: 47 yafl nda gravidas 0, paritesi 0 olan hasta rutin kontrol aç s ndan poliklini imize müracat etti. Özgeçmiflinde kronik hastal k olarak hipotiroidi mevcuttu ve bununla ilgili levotiroksin 00 mcg x kullan m mevcut idi. Geçmiflte operasyon olarak 00 y l nda geçirilmifl myomektomi operasyonu mevcuttu. Yap lan jinekolojik muayenede transvajinal ultrasonografide sol yerleflimli, uterusu minimal sa a deviye etmifl, sert k vaml, hareketsiz, uterus ve mesane komflulu unda, yaklafl k 0 cm. üzerinde pelvik kitle tespit edildi. Hemogram, rutin tetkikler (üre,kreatin,karaci er enzimler vs.),tam idrar tetkiki, ca 5, ve di er hormon tetkikleri normal s n rlarda idi. Sonuç: Semptomatolojiye neden olmam flsa, genellikle hiç fark edilmez(3). En s k tek tarafl pelvik yerleflim, minimal bir sol taraf ve erkek cinsiyet bask nl saptanm flt r (4). Renal ektopiyle iliflkili olarak obstrüktif hidronefroz ve vezikoüreteral reflü görülebilir. Bu durumlarda etkilenen hastalar a r ya da infeksiyonla gelebilirler. Pelvik kitle tan m ço u zaman ovarian patolojileri kapsamakla birlikte ay r c tan da myoma uteri gibi jinekolojik problemlerin yan nda gastrointestinal ve ürolojik nedenler de ak lda tutulmal d r(). Ektopik böbrek normalden küçük ve fetal Amaç: Do um flekillerinin cinsel fonksiyonlara olan etkisi, hastalar n psikolojik durumu ile hormonal durumu esas al narak de erlendirildi. Gereç ve Yöntem: Bu amaçla, GATA Haydarpafla E itim Hastanesi'nde y llar aras nda 00'ü normal ve 00'ü sezaryen do um yapm fl toplam 00 hasta al nd. Bu hastalar n postpartum 6. hafta ve 6. ayda Female Sexual Function Index (FSFI), beck depresyon skalas, hormon profili ve cinselli i etkileyebilecek di er etkenler anket ve biyokimyasal incelemeyle saptand. Bulgular: Her iki grup aras nda sadece yafl ve e itim durumu aç s ndan fark mevcuttu. Cinselli in kad n için önemi, erkek eflte cinsel disfonksiyon, depresyon durumu ve hormon profilinden serum prolaktin de eri aç s ndan istatistiksel olarak anlaml fark izlenmedi. Postpartum 6. haftada sezaryen do um yapan hastalarda uyar lma, lubrikasyon, orgazm, tatmin ve a r skorlar aç s ndan normal do um yapanlara göre daha yüksek FSFI skorlar saptand. Ancak cinsel istek ve serbest testosteron de erleri aç s ndan her iki grup aras nda fark izlenmedi. Ayn de erlendirme 6. ayda yap ld nda a r ve serbest testosteron de erleri aç s ndan sezaryen do um yapan hastalar n de erlerinin, normal do um yapanlardan yüksek oldu u bulundu. Ancak di er parametreler aç s ndan her iki do um flekli aras nda anlaml fark bulunamad. Sezaryen do um grubu kendi içinde de erlendirildi inde, 6. ay istek, uyar lma, lubrikasyon, orgazm, tatmin, a r ve serbest testosteron de erlerinin postpartum 6. haftaya göre istatistiksel olarak anlaml derecede yüksek oldu u saptand. Normal do umda serbest testosteron de erleri hariç sonuçlar ayn bulundu. Sonuç: Sonuçta, erken postpartum dönem hariç, ileri dönem cinsel fonksiyonlara etki aç s ndan do um flekilleri aras nda istatistiksel olarak anlaml fark saptanmad. 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 33

6 PP - 09 SEZARYEN SKARINDA EKTOP K GEBEL K OLGUSUNUN SUNUMU B RKAN KARAYÜNLÜ, SMA L ALAY, MAHMUT GÜDEN T.C.S.B. ANKARA ETL K ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Sezaryen skar nda gebelik, ektopik gebeli in nadir görülen bir tipidir. Bu çal flmada klini imizde multiple doz metotreksat uygulamas ve terapotik küretaj ile tedavi edilen sezaryen skar ndaki ektopik gebelik olgusunun sunumu amaçlanm flt r. Gereç ve Yöntem: Son adet tarihine göre 5 hafta 5 günlük gebeli i olan 3 yafl ndaki hasta ektopik gebelik ön tan s yla yat r ld. Baflvuruda beta hcg 743 miu/ml olan hastaya yap lan transvajinal ultrasonografide eski sezaryen hatt na yerleflmifl olan alt segment kaviteye do ru yerleflim gösteren ektopik gebelik izlendi. izlendi. Bafl-popo uzunlu u 3 mm fetal kalp at m pozitif saptand. Hastaya çoklu doz metotreksat tedavisini takiben terapotik küretaj yap ld. Bulgular: Hastan n 4. ve 7. gün hcg de erleri s ras yla 607 miu/ml ve 4933 miu/ml olarak saptand. Haftal k takipleri yap lan hastan n 7. haftada hcg düzeyleri normal s n rlara geriledi (<.0mIU/ml). Sonuç: Sezaryen skar ndaki ektopik gebelik olgusunda çoklu doz metotreksat uygulamas ve terapotik küretaj yeterli oldu. Uygun olgularda sezaryen skar ndaki ektopik gebelikte çoklu doz metotreksat uygulamas ve terapotik küretaj daha invaziv giriflimlere alternatif olarak baflar yla uygulanabilir PP - 0 L GAMENTUM LATUM ÜZER NDE ABDOM NAL GEBEL K OLGUSUNUN SUNUMU B RKAN KARAYÜNLÜ, SERD NÇ ÖZDO AN, SMA L ALAY, MAHMUT GÜDEN T.C.S.B. ANKARA ETL K ZÜBEYDE HANIM KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Abdominal gebelik,ektopik gebeli in nadir görülen bir tipidir. Bu çal flmada klini imizde mini laparotomi ile opere edilen ve patolojik tan da ektopik gebelik olarak de erlendirilen hastan n sunumu planland. Gereç ve Yöntem: Olgu : Son adet tarihine göre 7 hafta 5 günlük gebeli i olan 4 yafl ndaki hasta tubal ektopik gebelik ön tan s yla yat r ld. Baflvuruda beta hcg 5 miu/ml olan hastaya yap lan transvajinal ultrasonografide sa da x9 mm tubal ektopik gebelik gebelikle uyumlu kitle ve douglasta minimal serbest mayi izlendi. Hastaya tek doz metotreksat tedavisi uyguland. Bulgular: Hastan n tek doz metotreksat tedavisinin 4. gününde akut bat n bulgular sergileyen hastaya mini laparotomi yap ld.sa tuba,ampullar bölgeden hafif geniflleme göstermekteydi.uterus arkas nda sa ligamentum latum üzerinde yaklafl k x cm lik kanamal, lig. latuma invazyon gösteren oluflum izlendi. Oluflumdan örnek al nd ve sa salpenjektomi yap ld. Hastan n patoloji sonucunda lig. latum üzerinden gönderilen örnekte desidual reaksiyon ve koryon villuslar gelmesi üzerine hastan n abdominal gebelik tan s kesinleflti. Hastan n post op. haftada BHCG de erini s f rland gözlendi. Sonuç: Abdominal gebelikler toplumda ektopik gebeliklerin % 'inden daha az s kl kla görülmekle beraber, yard mc üreme tekniklerinin geliflmesi ile s kl giderek artmaktad r. Abdominal gebelikler büyük boyutlara ulaflmad sürece tan da gecikmeler yaflanabilmektedir. Ektopik gebelik düflünülen olgularda abdominal gebeli in de ekarte edilmesi gerekmektedir. PP - ZOLE FALLOP TÜPÜ TORS YONU : OLGU SUNUMU MEHMET AK F SARGIN, AL ERHAN fienses, HASAN TERZ, AHMET KALE T.C.SA LIK BAKANLI I DER NCE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Olgu: zole fallop tüpü torsiyonu /,5 milyon gibi nadir bir s kl kta görülür.etiyolojisi intrensek (konjenital anomaliler,uzun mezosalpenks, hidrosalpenks,hematosalpenks,tubal spazm, tubal neoplazm, tuba ligasyonu gibi primer tubal cerrahiler) ve ekstrensek (ovaryan ve paratubal kitleler, anormal barsak peristaltizmi,gebelik, travma, adhezyon, pelvik konjesyon ve ani vücut de ifliklikleri) nedenler olarak ikiye ayr l r. Sa tubada üç kat daha s k görülür.sol tubada daha az görülmesinin nedeni olarak sigmoid kolona yak nl ve mobilitesinin daha az olmas ileri sürülmektedir. Klinik olarak akut alt abdominal a r bulgusu vard r. Tubal nekroz ve infarkt n oluflumunu önlemek için erken tan konmas gerekir. Ancak tan da fizik muyene, laboratuar ve radyolojik tektiler olarak non-spesifik bulgular oldu undan nadiren preoperatif tan konabilen jinekolojik acildir. Bizim vakam z 3 yafl nda, on gün önce bafllayan ve giderek fliddetlenen sol alt kadran a r s yla acil servise baflvurdu.bulant -kusma flikayetide eklenen, bat n sol alt kadranda rebound ve defans bulgusu pozitif olan hastada gebelik testi negatif ve ultrasonografide sol overde 5*0 cm çap nda basit kist izlendi. Over kist torsiyonu ön tan s yla acil laparotomi uyguland. Perop sol over ve kist intakt izlendi. Sol fallop tüpü izole flekilde kendi etraf nda defa torsiyone olmufl, nekrotik ve 4*9 cm boyutlar nda ödemli görünümdeydi. Sol salpenjektomi uyguland. Sol fallop tüpü torsiyonu olan olgu sunumumuzun etiyolojisinde intrensek faktör olarak sol over kisti vard. Literatür taramam zda; yay mlanan izole fallop tüpü torsiyonu vakalar n n say s n n artmakta oldu unu gördük. Bu nadir jinekolojik acil patolojinin erken dönemde tan s n n konulabilmesi için her zaman ak lda tutulmas gerekmektedir. Alt kadran kar n a r s olan hastalarda intrensek ve eksterensek faktörlerin varl nda klinik flüphenin tan da önemli bir yeri oldu unu tekrar vurgulamak istedik Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

7 PP - HETEROTOP K GEBEL K: TANI KONULMAKTA ZORLANILAN NAD R B R AKUT BATIN NEDEN MEHMET AK F SARGIN, AL ERHAN fienses, HASAN TERZ, AHMET KALE T.C. SA LIK BAKANLI I DER NCE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES, KOCAEL Olgu: Hayat tehtit edebilen heterotopik gebelik, mortalite ve morbiditenin önemli bir nedenidir. Do al sikluslarda / civar nda görülmektedir. Yard mla üreme tekniklerindeki art fl, heterotopik gebelik insidans n art rmaktad r. Erken teflhisi, mortalite ve morbidite aç s ndan özellikle de gelecekteki fertilite aç s ndan önemlidir. Biz, 30 yafl nda, spontan siklus ile gebe kalm fl bir kad nda, hipovolemik flok tablosunda uygulanan acil laparatomi ile tan konan heterotopik gebelik vakas n bildiriyoruz. Spontan siklus ile gebe kalm fl gravida parite hasta. Gebeli in 9. haftas nda, ani bafllayan kar n a r s flikayetiyle hastanemiz acil servisine baflvurdu. Muayenesinde bat nda rebound ve defans pozitif bulundu.yap lan abdominal USG de intrauterin, fetal kalp at mlar (FKA) mevcut 8 hafta 5 gün gebelik ile birlikte, bat nda bol miktarda serbest s v ve koagulum görüldü. Parasentez s v s hemorajikti. Genel durumu orta-kötü olan hastaya multidisipliner konsültasyonlar yap ld. Peptik ulcus perforasyonu? appendiks - intestinal perforasyon? over kist rüptürü? heterotopik gebelik? ön tan lar yla hemodinamisi bozulmufl hastaya acil laparotomi uyguland. Göbek üstü göbek alt median insizyon uygulanan hastada, bat n içinden yaklafl k 3000 cc kan ve koagulum boflalt ld. Gözlemde sa tubal gebelik rüptürü görüldü ve sa salpenjektomi uyguland. Eksplorasyonda karaci er, dalak, mide ve barsaklar do al izlendi. Preop ünite ve perop 3 ünite kan transfüzyonu uyguland. Postop 4. günde intrauterin gebeli in fetal kalp at mlar n n negatif oldu u görüldü ve gebelik tahliye edildi. Postop 5. günde hasta taburcu edildi. Heterotopik gebelikler nadir görülen ancak tan s n n geç konmas anne hayat n tehdit edebilen jinekolojik bir acildir. Gebelik muayenesinde ilk vizitte ultrasonografiyle adnekslerin de de erlendirilmesini ve birinci trimesterde kanama ve a r flikayetiyle baflvuran hastalarda, heterotopik gebelik tan s aç s ndan daha dikkatli olunmas n öneriyoruz. benign bir mezankimal tümördür. S kl kla alt ekstremite derisinde görülen bu tümörler nadiren benign uterin leiomyomalar içerisinde izlenebilir. Anjioleimyoman n broad ligament içerisinde solid bir tümör olarak görülmesi ise oldukça nadir bir durumdur. Bu olguda broad ligament içerisinde izlenen dev anjioleiomyoma vakas tart fl lm flt r. ki ayd r adet görememe ve kas k a r s flikayeti ile baflvuran 4 yafl ndaki hastan n yap lan muayenesinde umblikusa uzanan kitle saptanm flt r. Ultrasonografik görünümü myoma uteri ile uyumlu olan hastan n Üst Bat n CT incelemesi do al olarak de erlendirilmifltir. Alt Bat n CT incelemesinde orta posteriorda, douglas resesinden bafllayarak umblikusa kadar yükselen, intraabdominal yerleflimli tüm çevre anatomik oluflumlarda itilmeye neden olan, iyi s n rl, dansite yap s heterojen kabaca 5.6X0 cm ölçülen s v densitlerinin efllik etti i, miks yap da kitlesel lezyon saptanm flt r. CA5 (6.3 U/mL), CA 9-9 (4.0 U/mL), CA5-3 (.0 U/mL), AFP (.7 ng/ml) ve CEA (.55 U/mL) de erleri normal olarak de erlendirilen hasta preoperatif haz rl klar n tamamlanmas n takiben dejenere myoma uteri ön tan s yla operasyona al nm flt r. Göbek alt orta hat insizyonu ile operasyonu gerçeklefltirilen hastan n yap lan gözleminde sa saktouterin ligament alt nda rektovajinal fossadan broad ligament içersinde umblikusa uzanan yaklafl k 5X0 cm'lik müsinöz ve seröz komponentleri olan kitle izlenmifltir. Bilateral ureteral diseksiyonu takiben ç kar lan kitlenin frozen incelemesi belirsiz olarak gelmifltir. Total abdominal histerektomi ve bilateral salfingooferektomi yap lan hastan n takibi patolojinin kal c materyal sonucuna b rak lm flt r. Patoloji sonucu anjioleiomyoma gelen hasta rutin cerrahi menapoz takibine al nm flt r. Benign bir mezankimal tümor olan anjiyoleimyoman n çok nadir de olsa broad ligament içerisinde görülebilece i, 0 cm'in üzerinde boyutlara ulaflabilece i; pelvik kitle izlenen hastalar n ay r c tan s nda gözönünde bulundurulmas gereken bir durumdur. PP - 4 ENDOMETR AL OSS F KASYONUN H STEROSKOP K TEDAV S : OLGU SUNUMU ZEHRA YILMAZ, N LAY KAHRAMAN P fik NPAfiA, SEV L GÜNÇE, TUNCAY KÜÇÜKÖZKAN PP - 3 BROAD L GAMENT ÇER S NDE ZLENEN DEV ANJ OLE OMYOMA: NAD R B R PELV K K TLE OLGU SUNUMU EBRU ÖZTÜRK, RFAN KUTLAR, METE GÜROL U UR, SEYHUN SUCU, ABDULLAH AYDIN, GAZ ANTEP ÜN VERS TES, TIP FAKÜLTES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI GAZ ANTEP ÜN VERS TES, TIP FAKÜLTES, PATOLOJ ANAB L M DALI Olgu: Anjiyoleimyoma vasküler duvar düz kas hücrelerinden oluflan DR. SAM ULUS KADIN DO UM, ÇOCUK HASTALIKLARI VE SA LI I E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Endometrial ossifikasyon ço unlukla. trimester gebelik terminasyonu sonras fetal kemik retansiyonu veya endometriumun osseöz metaplazisi sonucu oluflan çok nadir görülen patolojidir. Biz bu bildiride, klini imizde endometrial ossifikasyon saptan p histeroskopi ile tedavi edilen bir olguyu sunmay amaçlad k. Gereç ve Yöntem: Olgu Sunumu Bulgular: Kas k a r s flikayeti ile klini imize baflvuran hastan n, al nan öyküsünde ayn zamanda 6 y ld r infertil oldu u ö renildi. Hastan n özgeçmiflinde 9 y l önce 6 haftal k abortus hikayesi mevcuttu. Yap lan ultrasonografide kavite içerisine uzanan 6 mm uzunlu unda, 3 mm kal nl nda hiperekojen görünüm izlendi. Ofis histeroskopide kavitede uterin alt segmentten bafllay p arka duvara do ru uzanan, endometriuma gömülü yaklafl k cm'lik 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 35

8 sert ve beyaz görünümlü doku parças izlendi, histeroskopi ile ç kart ld. Histopatolojik inceleme endometriumda osseöz metaplazi ile uyumlu bulundu. Hasta ifllemden sadece ay sonra spontan gebe kald. Sonuç: Endometrial ossifikasyon çok nadir görülen bir patoloji olup genellikle üreme ça ndaki kad nlarda görülür. En önemli risk faktörü. trimester veya geç. trimester gebelik terminasyonu öyküsünün olmas d r. Endometrial ossifikasyona ba l infertilite geliflimi kemik yap lar n rahim içi araç gibi görev yap p implantasyonu engellemesi ile iliflkilidir. Ultrasonografide, uterin kavitede tipik hiperekojenik alan görünümü mevcuttur. Günümüzde tedavisi histeroskopik giriflim ile kemik yap lar n ç kar lmas d r. Vakalar n ço unda kemik yap lar n kaviteden ç kart lmas n n ard ndan spontan gebelik izlenmektedir. Özgeçmiflinde 6 y ld r infertil olan ve. trimester abortus hikayesi olup kas k a r s d fl nda hiçbir flikayeti olmayan bizim vakam zda da ultrasonografide tipik hiperekojenik alan görülmüfl, hastaya histeroskopi yap larak görülen lezyonlar ç kart lm flt r. fllemden bir ay gibi k sa süre sonra spontan gebelik olmufltur. Sonuç olarak nadir olarak görülen endometrial ossifikasyon sekonder infertiliteye neden olabilir fakat günümüzde histeroskopi ile tan s ve tedavisi kolayl kla yap lmaktad r. PP - 5 EKTOP K GEBEL N TEDAV S NDE MED KAL VE CERRAH YAKLAfiIM H KMET KOÇER, M.ÜNER KARACAO LU, HÜSEY N DAYAN, TOLGA KARACAN, SEL M ÖZTÜRK, M.MURAT NAK BA CILAR E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Ektopik gebelik ilk trimesterde gebeli e ba l anne ölümlerinin en önemli nedenidir (%0).En s k tuba uterinaya (%97) yerleflim gösterir. En s k etken pelvik inflamatuar hastal kt r.geçirilmifl tubal cerrahi ise en önemli risk faktörüdür.tedavisinde konservatif yaklafl m ve cerrahi yaklafl m n yeri vard r. Biz bu çal flmam zda ektopik gebelik olgular nda medikal ve cerrahi tedavi sonuçlar m z karfl laflt rd k. Gereç ve Yöntem: Ba c lar EAH Kad n hastal klar ve Do um klini ine ocak 0 ile 3 aral k 0 tarihleri aras nda baflvuran 73 ektopik gebelik olgusunu retrospektif olarak inceledik.olgularda pelvik inflamatuar hastal k, ektopik gebelik,r A ve geçirilmifl tubal cerrahi öyküsü araflt r ld. Hemodinamik olarak stabil ve Beta HCG de eri 5000'den düflük olan olgulara tek doz Metotreksat (50 mg/m IM) yap lm flt r. Fetal kardiyak aktivitesi olan olgularda ve/veya Beta HCG de eri 5000'den yüksek olan olgularda ise cerrahi tedavi (laparotomi, laparoskopi) planlanm flt r. Tedavi sonras Beta HCG de eri 5'in alt na düflene kadar olgular takip edilmifltir. Bulgular: Bizim çal flmam zda 70 olguda (%95.8) ektopik odak tubal yerleflimliydi. 3 olguda ise kornual yerleflimliydi (%4.). En s k baflvuru yak nmas kas k a r s yd (%8.). Öyküde geçirilmifl abdomino-pelvik cerrahi (%0.9), ektopik gebelik (% 9.5), R A (%9.5), pelvik enfeksiyon (%6.8) vard. 39 olguya cerrahi tedavi yap lm flt r (4 laparotomi,5 laparoskopi). Olgular salpenjektomi ile tedavi edilirken, kornual gebelik olgular nda salpenjektomi ve kornual rezeksiyon birlikte uygulanm flt r. 34 olguya tek doz Metotreksat uygulanm fl ancak 6 olguda hemodinaminin bozulmas nedeniyle cerrahiye ihtiyaç duyulmufltur. Tek doz Metotreksat ile %8.3 oran nda tedavi sa lan rken, doz tekrar yap lmam flt r. Sonuç: Bizim çal flmam zda cerrahi yap lan tüm olgularda etkin tedavi sa lanm flt r.medikal tedavide de baflar oran yüksektir. Ektopik olgular nda erken tan konmas durumunda özellikle çocuk istemi olanlarda medikal tedavi de iyi bir seçenek olarak görünmektedir. PP - 6 BEN GN UTER N PATOLOJ LER Ç N YAPILAN TOTAL LAPAROSKOP K H STEREKTOM : B R YILLIK TECRÜBEM Z TOLGA KARACAN, M.ÜNER KARACAO LU, H KMET KOÇER, HÜSEY N DAYAN, D LEK SA LAM, M.MURAT NAK BA CILAR E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Bu çal flmada bir y ll k süre içinde klini imizde benign patolojik endikasyonlar için total laparoskopik histerektomi (TLH) yap lan olgular n cerrahi sonuçlar n ve komplikasyonlar n retrospektif de erlendirdik. Gereç ve Yöntem: Ba c lar EAH kad n hastal klar ve do um klini inde ocak 0 ve 3 aral k 0 tarihleri aras nda çeflitli endikasyonlarla TLH yap lan 35 olgu mevcuttu. Klini imizde son dönemde histerektomi planlanan tüm olgularda öncelikli olarak vajinal yöntem tercih edilirken, uygun olmayan olgularda ise TLH planlanmaktad r. Olgular n demografik özellikleri yafl, parite, endikasyonlar, uterus a rl, operasyon süresi, kan kayb, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonlar, hastanede yat fl süresi de erlendirildi. Bulgular: Olgular n ortalama yafl 50,6+/-7, ve ortalama parite 4,+/-,6,ortalama uterus a rl 00,+/-,5 gr, ortalama operasyon süresi 4,4 +/- 38,. Cerrahi endikasyonlar aras nda 6 disfonksiyonel uterin kanama (%45,7), uterin fibroid (%3,4) 7 adneksiyal kitle (%0) hasta endomerial polip (%,8) vard. Preoperatif ortalama hematokrit de eri 37,3+/-4,0 postoperatif ortalama hematokrit de eri 3, +/-4,. Hastanede kal fl süreleri ortalama,8+/-, gündü. olguda üreter hasar, olguda vajinal cuff aç lmas, olguda yara yeri enfeksiyonu oldu. Sonuç: TLH ö renme e risine ba l olarak güvenli efektif ve baflar l bir prosedürdür. Klini imizde postoperatif de erlendirmeye ald m z hemen hemen tüm olgularda hasta memnuniyeti dikkat çekiciydi. nan yoruzki bu prosedür jinekolojik e itimin bir parças olacak ve düflük morbidite, h zl iyileflme ve hasta memnuniyeti aç s ndan hastalara önerilen bir alternatif olacakt r Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

9 PP - 7 S GMO D KOLON LÜMEN Ç NE GÖMÜLÜ R A'NIN LAPAROSKOP K ÇIKARTILMASI: OLGU SUNUMU TOLGA KARACAN, M. ÜNER KARACAO LU, FAT H ÇELEB, H KMET KOÇER, EM NE BAfiKURT, M.MURAT NAK BA CILAR E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Genellikle kontrasepsiyon amaçl kullan lan bak rl R A'lar n nadir ama major komplikasyonu uygulanma esnas nda uterus perforasyonu ve abdominal bölgeye migrasyonudur. Bu oran 000 olguda,3 kadard r. Klini imizde tedavisi laparoskopik olarak yap lan sigmoid kolon lümeni içine gömülü R A olgusunu ele ald k. Gereç ve Yöntem: 3 yafl nda y l önce do um yapm fl kontrasepsiyon amaçl y l önce R A takt rma öyküsü olan olgu poliklini imize kas k a r s ve düzensiz kanama yak nmas nedeniyle baflvurdu. Jinekolojik muayenesinde kollumda R A ipi görülmedi. Transvajinal ultrason muayenesinde uterin kavitede R A izlenmedi, uterin serozadan bat n içine do ru yerleflimde oldu u düflünüldü. Bulgular: Olguda diagnostik ve operatif amaçl laparoskopi gerçeklefltirildi. Gözlemde sigmoid kolonun uterus arka duvar na yap fl k oldu u ve R A 'n n sigmoid kolon içerisinden refle verdi i görüldü. lk etapta sigmoid kolon uterus arka duvar ndan bridektomi yap larak ayr ld, sigmoid kolon lümeni içindeki R A ç k nt s gözlendi. Yap lan kesi ile R A ç kar ld ve ba rsak primer olarak vicryl sütürlerle onar ld. Operasyon süresi yaklafl k olarak 50 dk idi. Olguda postop komplikasyon geliflmedi. Postop. gün taburcu edildi. Sonuç: ntrauterin araçlar en ekonomik, güvenli ve efektif kontrasepsiyon metodlar ndan biridir. Ancak olgular da pelvik a r ve anormal uterin kanama yak nmalar varsa kontrol uygun olur. Ultrasonografide uterus içinde izlenmeyen R A' lar n lokasyonu için direkt grafi ve bilgisayarl tomografi de yap labilir. Laparoskopi ço u zaman kay p R A' lar n lokasyon tayini ve ç kart lmas için yeterlidir. PP - 8 BEN GN END KASYONLU OLGULARDA H STEREKTOM YÖNTEMLER N N KARfiILAfiTIRILMASI D LEK SA LAM, M.ÜNER KARACAO LU, TOLGA KARACAN, H KMET KOÇER, HÜSEY N DAYAN, M.MURAT NAK BA CILAR E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Günümüzde benign uterin patolojiler için abdominal histerektomi, vajinal histerektomiden (VH) fazla yap lmaktad r.total laparoskopik histerektomi (TLH) ise her iki yönteme nazaran daha k sa iyileflme süresi ve ifle dönüflün h zl olmas yla daha yayg n uygulanmaya bafllanm flt r. Biz bu çal flmada klini imizde yap lan AH, VH, ve TLH ' lar n sonuçlar n karfl laflt rd k. Gereç ve Yöntem: Bu çal flmada Ba c lar EAH kad n do um klini inde 00 Aral k -0 Aral k tarihleri aras nda benign nedenlerle histerektomi yap lan olgular retrospektif olarak karfl laflt r ld. Bu sürede 39 AH( % 56,8), 6 VH(% 4,9), 45 TLH( %8,3 ) yap lm fl. Olgular n yafllar, pariteleri, hastanede kal fl süreleri, komplikasyonlar hemotokrit de ifliklikleri,operasyon süreleri kaydedildi. statistik incelemeleri yap ld. Bulgular: S ras yla AH, VH, TLH'larda ortalama yafl s ras yla 49.5, 59 ve 5.6. Parite s ras yla 3, 4.5, ve 4.3'tü. Hastanede ortalama kal fl süreleri 3.8, 3.8 ve.9 gün olarak bulundu. TLH olgular n n operasyon süresi (39,7 ± 36,48), AH (66,9 ±,64) ve VH (47,50 ± 9,68 dk) grubundaki olgular n operasyon süresinden uzun bulundu (p<0,0). Olgular n Hemotokrit de ifliklikleri benzer saptand. TLH komplikasyonu biraz daha fazla gibi gözüküyor. Sonuç: ABD'de halen histerektomilerin %70'e yak n abdominal olarak yap lmaktad r.acog taraf ndan birinci s rada VH, ikinci s rada TLH, son olarak AH'lerin tercih edilmesi önerilmifltir.klini imiz yeni bir klinik olmas na ra men VH ve TLH'lar n toplam AH'lere yak n olarak bulunmufltur. PP - 9 H STEREKTOM LERE RETROSPEKT F BAKIfi NECDET SÜER, HALENUR BOZDA, KAD R GÜZ N, HACER KAVAK, GÖKHAN EY GÖZTEPE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N Amaç: Benign endikasyonlarla yap lan histerektomilerde, yap l fl yolunun operatif ve postoperatif sonuçlar üzerine etkisini araflt rmak ve histerektomi yap l fl yollar n bu sonuçlar eflli inde de erlendirmek. Gereç ve Yöntem: Çal flmam zda Ocak 0 - Aral k 0 tarihleri aras nda klini imizde histerektomi yap lan 3 olgu retrospektif olarak incelendi. Vakalar abdominal total, abdominal subtotal, vajinal ve laparoskopik histerektomi olarak grupland r ld. Komplikasyonlar mesane, üreter, ba rsak yaralanmas ve yara yeri enfeksiyonu olarak s n fland r ld. Olgular n demografik bulgular ve preoperatif tromboz proflaksisi, salpingoooferektomi uygulanmas, postoperatif hematokrit de erleri ve eritrosit transfüzyonu, yat fl süresi ve komplikasyon verileri kaydedildi. Bulgular: Çal flmaya al nan 3 olgunun 'sine abdominal total histerektomi (%7.), 54'üne vajinal histerektomi (%7.3), 4'üne abdominal subtotal histerektomi (% 7.7) ve olguya laparoskopik histerektomi (%3.8) yap lm flt r. Vajinal histerektomilerde en s k endikasyon desensus uteri (%93) olarak saptand. Abdominal total histerektomide %63, abdominal subtotal histerektomide %79 ve laparoskopik histerektomilerde %68 olgunun histerektomi endikasyonunu myoma uteri oluflturmaktayd. Vajinal histerektomiler post menapozal dönemdeki kad nlara, abdominal total histerektomi, abdominal subtotal histerektomi ve laparoskopik histerektomi perimenapozal dönemdeki kad nlara uygulanm flt. Salpingoooferektomi oran abdominal total, subtotal ve laparoskopik histerektomilerde s ras yla %84 (n:87), %54 (n:3) ve %67(n:8) olarak bulundu. Vajinal histerektomilerde bu oran %6 (n:3) olup di er gruplardan istatistiksel aç dan anlaml olarak daha az bulundu. Eritrosit transfüzyon ihtiyac, 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 37

10 hematokrit de erlerinde düflüfl, yat fl süreleri, preoperatif tromboz proflaksisi ve postoperatif komplikasyon oranlar, gruplar aras nda anlaml farkl l k göstermedi. Vajinal histerektomi grubunda ortalama yafl (57 y l ± ), gravida (5 ± 3) ve parite (4 ± ) de erleri, di er gruplara k yasla istatistiksel aç dan anlaml olarak daha yüksek bulundu (P<0.5). Sonuç: Histerektomi yap l fl yollar n n postoperatif sonuçlar n karfl laflt ran çal flmalarda vajinal yoldan yap lan histerektomilerde daha az komplikasyon ve yat fl süresi bildirilmektedir. Ancak bizim çal flmam zda gruplar aras nda anlaml farkl l k bulunmad. Bu sonucun olgu say s n n azl ndan kaynakland ve daha genifl hasta popülasyonunda parametrelerin de erlendirilmesi gerekti i görüflündeyiz. PP - 0 ANORMAL YÜKSEKL KTE CA5 VE CA9-9 PLAZMA DÜZEYLER N N SAPTANDI I RÜPTÜRE ENDOMETR OMA OLGUSU HÜSEY N CENG Z, MURAT EK N, fiükrü YILDIZ, LEVENT YAfiAR, C HAN KAYA BAKIRKÖY DR. SAD KONUK E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Jinekolojide; serum CA5 ve CA9-9 düzeyleri baflta over tümörleri olmak üzere benign ve malign durumlarda art fl göstermektedir. Endometriosis benign bir durum olmas na ra men CA5 ve CA9-9 düzeylerinde art fl görülebilmektedir. Biz; ovaryan endometriomal, abdominal kavitede kal n çikolata kist s v s n n izlendi i ve anormal yükseklikte CA5 ve CA9-9 plazma düzeylerinin saptand bir olgu sunmaktay z. Olgu: 5 yafl nda nulligravid bir hasta saattir devam eden fliddetli kar n a r s yla acil servise baflvurdu. Transabdominal ultrasonografide 6*8 cm çap nda heterojen adneksial kitle ve bat nda serbest s v saptand. Serum CA 5 seviyesi 748,7 U/ml ve CA 9-9 ise 98,38 U/ml olarak tespit edildi. Diagnostik laparoskopi yap lan hastada sol overde 6*8 cm boyutunda rüptüre endometrioma tespit edildi. Bat n içinde yayg n endometrioma odaklar izlendi. Endometrioma kist kapsül eksizyonu yap ld. Histopatolojik olarak tan do ruland. Postoperatif 45 gün sonunda serum CA 5 ve 9-9 seviyeleri azalarak normal seviyelere geriledi. Sonuç: CA 5 ve 9-9 genelde malign durumlarla iliflkilidir. Ancak rüptüre endometriyoma gibi benign durumlarda da yüksek seviyelerde tespit edilebilir. Çok yüksek seviyelerde rüptüre endometrioma ak lda bulundurulmal ve bu belirteçler hasta takibinde de kullan lmal d r. PP - LÇE HASTANES NDE TOTAL LAPARASKOP K H STEREKTOM : OLGU SUNUMU METE SUCU, DEN Z ABAT, ALPER KOÇBIYIK 3 KAHRAMANMARAfi AFfi N DEVLET HASTANES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N KAHRAMANMARAfi AFfi N DEVLET HASTANES ÜROLOJ KL N 3 KAHRAMANMARAfi AFfi N DEVLET HASTANES PATOLOJ BÖLÜMÜ Amaç: Laparaskopik histerektomi Birleflik Devletlerde gerçeklefltirilen tüm histerektomilerin %5' inde kullan lan bir yöntemdir. Özellikle son y llarda benign jinekolojik olaylarda s kl kla tercih edilmeye bafllanm flt r. Deneyim ve oluflabilecek komplikasyonlara multidisipliner yaklafl m gerektirdi inden dolay öncelikle araflt rma hastanelerinde yap lmaktad r. Hasta seçimi dikkatli yap ld nda bu operasyonun ilçe hastanelerinde de yap labildi ini göstermeyi amaçlad k. Gereç ve Yöntem: Afflin devlet hastanesi kad n hastal klar ve do um poliklini inde muayene edilen hastaya laparaskopik histerektomi uygulanmas karar verildi. Operasyon s ras nda laparaskopik harmonik makas ve uterin maniplatör kullan ld. Uterusun tüm ligamanlar, uterin arterler ve vajinal kaf laparaskopik olarak kesildi. Uterus vajenden ç kar ld. Ameliyat materyalinin incelemesi Afflin devlet hastanesinde görevli patoloji uzman taraf ndan yap ld. Bulgular: 4 yafl ndaki hastan n, y ld r mevcut olan tedaviye dirençli menometrorajisi vard. Endometrial biopsi sonucu polip olarak rapor edildi..0.0 tarihinde hastaya laparaskopik histerektomi ameliyat yap ld. Hastan n önceden bilinen bir sa l k problemi ve geçirilmifl jinekolojik cerrahi öyküsü yoktu. Ameliyat süresi 98 dakika, hastan n vücut kütle indeksi.89 idi. Hasta postoperatif 43. saatte taburcu edildi. Peroperatif 450 cc kanama oldu. Peroperatif ve postoperatif herhangi bir komplikasyon geliflmedi. Transfüzyon ihtiyac olmad. Klinik takiplerde anormallik saptanmad. Sonuç: Laparaskopik histerektomi daha az hastanede kal m süresi ve daha küçük insizyon gibi avantajlar nedeniyle özellikle benign jinekolojik hadiselerde daha fazla uygulanmaya bafllanm flt r. Üriner yaralanmalar, büyük damar yaralanmalar ve perop laparatomiye geçifl s kl kla rastlanan komplikasyonlard r. evaluate çal flmas nda laparaskopik histerektominin abdominal histerektomiye göre %.ile %6. (p:0.0) aras nda de iflen oranlarda daha fazla komplikasyona sahip oldu u rapor edilmifltir. Geçirilmifl jinekolojik cerrahiler, pelvik yap fl kl k ve obezite bu operasyonu teknik olarak güçlefltiren ve komplikasyon riskini art ran etmenlerdir. Deneyimli cerrah ve yeterli teknik donan m varl nda uygun hasta seçimi yap ld takdirde hasta için daha konforlu bir yöntem olan laparaskopik histerektomi ilçe hastanelerinde de yap labilmektedir ve zamanla yayg nlaflacakt r Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

11 PP - Efi GEBE OLAN ERKEKLER N A LE PLANLAMASINA BAKIfiLARI VE ÜREME SA LI I KONUSUNDAK B LG DÜZEYLER AYfiE NUR ÇAKIR GÜNGÖR, AYfiEGÜL ULUDA, SERVET ÖZDEN HACIVEL O LU, MERYEM GENCER, POLAT ÖRS 3, KAYA YÜCESOY, EM NE COfiAR ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES A LE HEK ML ANAB L M DALI 3 ZM R TEPEC K E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES A LE HEK ML BÖLÜMÜ Amaç: Aile planlamas (AP) yöntemleriyle ilgili kad na yönelik e itim ve uygulama faaliyetleri sürdürülmektedir. Ancak AP'dan erkek de sorumludur. Biz de eflleri gebe olan erkeklerin AP konusundaki bak fl aç lar n ö renmek ve buna göre e itim stratejileri gelifltirmek istiyoruz. Gereç ve Yöntem: Çal flmaya hastanemiz gebe poliklini ine tarihleri aras nda baflvuran gebe hastan n eflleri dahil edilmifltir. Bu erkeklere AP yöntemleri ve üreme sa l ile ilgili anket uygulanm flt r. Bulgular: Erkeklerin %9'unun efli daha önce planlanmam fl gebelik nedeniyle kürtaj olmufltu. 9 hastan n 65'i (%70.6) modern AP yöntemlerinden en az bir tanesini biliyordu. 5 erke in 6's na (%5) göre en güvenilir AP yöntemi kondom idi ve pratik ve ucuz oldu u için güvenilir oldu unu düflünüyorlard. 38 erke in 9'u (%50) bundan sonra kondomla korunacaklar n söyledi. 6 erke in 58'i (%93.5) do um kontrol hap yla yan etkileri nedeniyle asla korunmayacaklar n söylediler. Üreme sa l ile ilgili meme muayenesi ve mamografi, infertilite, gebelik takibi ve do um, obezite, sigara, cinsel yolla bulaflan hastal klar, smear ve kürtaj ile ilgili toplam 0 soru soruldu. Üreme sa l yla ilgili sorular n ortalama %7.49 kadar na do ru cevap verildi. Sorular n bilinme oranlar %39.8 ile %96.9 aras nda de ifliyordu. Sonuç: Çal flmam zda evli ve fertil oldu u bilinen erkeklerin AP'a ve üreme sa l na bak fl sorgulanm flt r. Böylece hem seçilen gruptaki erkeklerin konuyla ilgili bilgi düzeyleri de erlendirilmifl hem de erkeklerin konuya ilgilerini art rmak hedeflenmifltir. Böylece kifli bilmesi gereken konular hakk nda araflt rmaya yönlendirilmifl ve toplum aç s ndan da gerekli e itimlerin planlanmas için bir alt yap oluflturulmufltur. PP - 3 NTRAL GAMENTER L POLE OMYOM: NAD R B R NEOPLASM DEMET AYDO AN KIRMIZI, NURGÜL BAfiO UL, ASLI R fi, CÜNEYT EFTAL TANER, LKAN KAYAR, SEV L SAYHAN ZM R EGE DO UMEV VE KADIN HASTALIKLARI EAH Olgu: Lipoleiomiyom düz kas ve matür adipoz dokudan oluflan nadir görülen bir mezenkimal tümördür.uterin korpus,servikal,ovaryan veya retroperitoneal yerleflim gösterebilir. Rutin kontrol için hastanemize baflvuran 54 yafl nda 4 y ld r menapozda bulunan hastan n ultrasonogrofik incelemesinde sa adneksiyal alanda 6*54 mm'lik heterogen kitle, tomogrofisinde kitlede mikst dansite art fl saptanm flt. Hasta over karsinomu veya dermoid kist ön tan lar yla laparotomiye al nd. Makroskobik olarak sa adneksiyel, tuba ve uterus aras nda 8.5*7.5*5 cm boyutlar nda kesit yüzü kirli beyaz, haleli yan s ra olgun ya dokusu alanlar içeren myom benzeri solid kitle eksize edildi ve TAH+BSO yap ld. Patolojik incelemesinde ise spinle hücreli düz kas hücreleri, vakoollü sitoplazmal ya hücrelerinin oluflturdu u alanlar görüldü. Hematoksilen eozin ve immünohistokimyasal incelemede kas dokusu alanlar nda düz kas aktini (+),S-00 (-) izlendi. Olguya lipoleiomyom tan s konuldu. Nadir görülen lipoleiomyom heterogen iç yap s ile özellikle ultrasonografide maligniteyi taklit edebilece inden ay r c tan da düflünülmelidir. PP - 4 NFERT L TE VE NFERT L TE SÜRES N N KADIN SEKSÜEL FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S CÜNEYT EFTAL TANER, DEMET AYDO AN KIRMIZI, ASLI R fi ZM R EGE DO UMEV VE KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIMA HASTANES Amaç: nfertilite ve infertilite süresinin kad n seksüel fonksiyonlar na etkisini araflt rmak. Gereç ve Yöntem: Hastanemiz infertilite polikliniklerine baflvuran yafl ortalamas 3.± 3.8 (min 0, maks 45) olan 74 (%.5) primer infertil olgu çal flma grubu olarak belirlendi. Olgular infertilite sürelerine göre y ldan az (I.grup),-5 y l (II.grup )ve 5 y l ve daha fazla (III.grup) olmak üzere üç gruba ayr ld. I. grupta 65,II.grupta 67 ve III.grupta 4 hasta oldu u görüldü.bu gruplar n yafl ortalamalar s ras yla 3.3 ±5.3, 9.4±4., 33.0±6.6 idi. Kontrol grubu olarak jinekoloji poliklini ine farkl nedenlerle baflvuran yafl ortalamas 3 ± 3. (min 7, maks 45) olan 635 (%78.5) olgu al nd. Cinsel fonksiyon bozukluklar ile ilgili araflt rma yap lmas n kabul eden olgular n seksüel fonksiyonlar Türkçe 'ye çevrilmifl kad n seksüel fonksiyon indeksi (FSFI) soru formlar ile araflt r ld. FSFI soru formu arzu, uyanma, lubrikasyon, orgazm,cinsel tatminkarl k ve a r parametrelerini içeren toplam 9 sorudan oluflmaktayd. Her bir soru için (0'dan 5 'e kadar) puan verildi ve faktör çarpanlar kullan larak skorlar hesapland. statistiksel analizlerde Mann -Whitney U, one way anova ve posthoc testleri kullan ld. Bulgular: nfertil ve fertil gruplar karfl laflt r ld nda arzu, uyanma, lubrikasyon, orgasm, cinsel tatminkarl k, a r ve toplam FSFI parametre skorlar nda istatistiksel olarak anlaml farkl l k saptanmad (p<0.05). nfertilite sürelerine göre de erlendirildi inde sadece cinsel tatminkarl k skorlar n n benzer oldu u di er tüm parametre skorlar ve toplam FSFI skorlar n n III.grupta anlaml olarak düflük oldu u saptand (p<0.05). Sonuç: nfertilite süresinin artmas yla cinsel tatminkarl k hariç tüm parametre skorlar düflmektedir. nfertilite kad n cinsel yaflam üzerinde olumsuz etki oluflturan bir durum olarak kabul edilebilir. 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 39

12 PP - 5 VULVAR KAVERNÖZ HEMANJ OM: OLGU SUNUMU CÜNEYT EFTAL TANER, YASEM N GÖKLÜ, LKAN KAYAR, MEHMET R FAT GÖKLÜ, DUYGU AYAZ ZM R EGE DO UMEV VE KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Olgu: Kad n genital sisteminde vasküler tümörler nadir görülür. Hemangiomlar kan damarlar n n benign tümörleridir. Genellikle asemptomatik ve oldukça küçüktürler. Histolojik olarak endotel hücreleri ve destek dokudan oluflurlar. Bu çal flmada reprodüktif yaflta semptomatik kavernöz hemangiom saptanan bir olgu sunularak tart lm flt r. PP - 6 MENSTRUEL S KLUS BOYUNCA PR MER D SMENORE LE TAM KAN PARAMETRELER ARASINDAK L fik HAT CE ENDER SOYD NÇ, MEHMET SIDDIK EVSEN, MUHAMMET ERDAL SAK, AL ÖZLER, ABDÜLKAD R TURGUT D CLE ÜN VERS TES, TIP FAKÜLTES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Amaç: Primer dismenore, endometriumdan salg lanan prostaglandin ve lökotrienlerin daha fazla üretilmesi nedeniyle meydana gelir. Bu çal flmada amac m z primer dismenoresi olan ve olmayan hastalarda menstrual siklüs boyunca kan parametrelerindeki de ifliklikleri karfl laflt rmakt r. Gereç ve Yöntem: Bu çal flmaya 4 primer dismenoreli (ortalama yafl, 3.0 ± 3.43y l) ve 30 kontrol hastas (ortalama yafl, 3.76 ± 3.3 y l) dahil edildi.primer dismenore, pelvik muayenede herhangi bir patoloji saptanmaks z n pelvik bölgede menstruasyonla iliflkili a r olarak tan mland. Hematolojik parametreler menstrual faz (-5. gün aras ), folliküler faz (9-. gün aras ) ve luteal fazda (9-5. gün aras ) test edildi. Bulgular: Primer dismenore ve kontrol grubu aras nda ortalama platelet volümü (OPV) hariç di er hematolojik parametreler aç s ndan anlaml bir fark saptanmad. OPV de erleri fazlara göre primer dismenoreli ve kontrol grubunda s ras yla; menstrual fazda 7.7 ve 8.6(p: 0.0); folliküler fazda 7.66 ve 8.56 (p: 0.005); luteal fazda 7.75 ve 8.53 (p: 0.0) bulundu. Sonuç: Azalm fl OPV primer dismenore ile iliflkilidir. Trombositler primer dismenoredeki inflamatuar olaylarda yer almakta ve patogenezine katk da bulunmaktad r. PP - 7 SERV KAL S TOLOJ K ANOMAL LER N TARANMASINDA SIVI BAZLI S TOLOJ LE KONVANS YONEL S TOLOJ TEKN KLER N N DO RULUKLARININ VE YETERL L K- LER N N KARfiILAfiTIRILMASI LKNUR ALKAN KUfiABB, HÜSEY N AYDO MUfi, YUSUF ERGÜN, DEN Z KARÇAALTINCABA ANKARA E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Servikal sitolojik anormalliklerin taramas nda s v bazl sitoloji ve konvansiyonel sitoloji yöntemlerinin do ruluklar n ve yeterliliklerini karfl laflt rmak. Gereç ve Yöntem: Çal flma 03 hasta üzerinde yap lan prospektif bir çal flmad r. Konvansiyonel sitoloji ve s v bazl sitoloji yöntemleri yeterlilik, sitolojik anormallikler ve neoplastik olmayan bulgular aç s ndan karfl laflt r ld. Verilerin analizi SPSS for Windows.5 paket program nda yap ld. KPS ile SBS aras nda tan lar n uyumlu olup olmad Kappa Katsay s hesaplanarak incelendi. Ayr ca, yöntemler aras nda konulan tan lar n prevelanslar yönünden istatistiksel olarak anlaml fark n olup olmad McNemar testiyle araflt r ld. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlaml kabul edildi. Bulgular: Konvansiyonel sitoloji yöntemi ile s v bazl sitoloji yöntemi aras nda olgular n tan lar yönünden yeterli veya yetersiz olup olmamalar bak m ndan istatistiksel anlaml olarak uyumlu oldu u görülmüfltür (_=0,379 ve p<0,00). Konvasiyonel yöntem ile s v bazl yöntem aras nda olgular n anormal sitolojik bulgu yönünden da l mlar n n istatistiksel anlaml olarak yeterince uyumlu oldu u görülmüfltür (_=0,634 ve p<0,00). Konvansiyonel yöntem ile s v bazl yöntem aras nda ASCUS bulgusunun frekanslar istatistiksel olarak benzer bulundu (p=,000) Konvansiyonel yöntem ile s v bazl yöntem aras nda LGSIL bulgusunun frekanslar istatistiksel olarak benzer bulundu (p=0.77) Sonuç: Sonuç olarak konvansiyonel yöntem ve ThinPrep s v bazl yöntem çal flmam zda de erlendirilen teflhislerde istatistiksel anlaml olarak uyumlu sonuçlar vermifltir. PP - 8 HIZLI OLUfiUM GÖSTEREN DEV SERV KAL POL P: VAKA SUNUMU SERAP S MAVLI, TU BA KINAY ZZET BAYSAL BOLU DEVLET HASTANES Amaç: Servikal polipler endoservikal veya ektoservikal hücrelerden geliflen benign tümörlerdir. Serviksin en s k benign tümörüdür ve yaklafl k %4 oran nda görülür. Genelde 40-50'li yafllarda görülür. Multipar kad nlarda daha s kt r, servikal enfeksiyon öyküsü, oral kontraseptif kullan m görülme s kl n artt r r. Dokununca kanayabilen birkaç milimetreden daha büyük boyutlara kadar de iflebilen düzgün, yumuflak, pembe-k rm z frajil kitlelerdir. Nadiren h zl büyüyerek Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

13 vajene ve vajen d fl na prolobe olabilirler. Gereç ve Yöntem: Olgu sunumu Bulgular: 46 yafl ndaki olgu. Yaklafl k 6 ayd r k nmakla ele gelen kitle nedeni klini imize baflvurdu. Anemnezinde bir y l önceki jinekolojik muayenesinde polip olmad, smear sonucunun normal oldu u ö renildi. Kitle ele gelene kadar herhangi bir flikayete neden olmam fl. Olgunun yap lan vajinal muayenesinde kollum üst k sm ndan köken alan parmak fleklinde yaklafl k 6x cm'lik polip ile uyumlu kitle izlendi. Uterus normal cesamette de erlendirildi. Ultrasonografik incelemede ek bir patoloji saptanmayan olguda vajenden sarkan kitle, eksize edildikten sonra endometriyal örnekleme yap ld. Histopatolojik inceleme sonras nda kitlenin servikal polip oldu u ve endometriyumun proliferatif fazda oldu u saptand. Sonuç: Servikal polipler düzensiz menstrüel kanamalara neden olabilirlersede genelde asemptomatiktirler. Polip nazik traksiyon, k v rarak veya eksizyon ile ç kar l r. Polipin taban sonradan kimyasal koter, elekrokoter veya kriyokoter ile tedavi edilebilir. Prognoz genellikle iyidir, özellikle h zl büyüyenler yaklafl k % neoplastik de iflim gösterebilece inden eksize edilip histopatolojik inceleme yap lmal d r. a r skorlar nda fark bulunmad. Endometriyel kal nl k ve a r skorlar aras nda pozitif korelasyon görüldü. fllem s ras nda komplikasyon yaflanmad. Biopsilerin ço u proliferatif ve sekretuar endometrium olarak geldi. Yetersiz materyal ve yetersiz sonuçlar en çok kontrol gurubunda görüldü. Sonuç: Transservikal endometriyel biopsi s ras nda a r kontrolü için topikal levobupivakain veya lidokain kullan labilir. ntrauterin anestezi s ras nda optimal konsantrasyon, hacim ve bekleme zaman aç s ndan her anestezik madde için daha ileri çal flma yap lmas gerekmektedir PP - 30 ENDOMETR AL FIRÇA S TOLOJ S N N ANORMAL UTER N KANAMA ET YOLOJ S N SAPTAMADA GÜVEN L RL N N DE ERLEND R LMES ERHAN YAVUZ 3, ERDAL MALATYALIO LU, MEHMET SAKINCI, LKSER AKPOLAT 4, M RAC TOSUN, FATMA DEVRAN BILDIRCIN ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN PP - 9 ENDOMETR YAL B OPS SIRASINDA A RI KONTROLÜ Ç N TRANSSERV KAL NTRAUTER N LEVOBUP VAKA N LE L DOKA N NFÜZYONUN KARfiILAfiTIRILMASI AYDIN KÖfiÜfi, NERM N KÖfiÜfi, RÜVEYDA DEM RC O LU, SERAP S MAVLI, AYSEL UYSAL DERBENT 3, ESRA A KESK N, N LGÜN Ö TURHAN 4 FAT H ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES HASTANES ZZET BAYSAL BOLU DEVLET HASTANES 3 ANTALYA E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 4 MU LA ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES HASTANES Amaç: Endometriyel biopsi; anormal uterin kanama, postmenopozal kanama, anormal sitoloji ve infertilite gibi birçok jinekolojik hastal kta tan için kullan lan rutin bir ifllemdir. Bir çok kad n ifllem s ras nda de iflik derecelerde a r ve rahats zl k hisseder. Katater yerleflirilmesi, serviksin dilatasyonu ve endometriyel biopsi s ras nda a r hissedilir. Premenapozal ve postmenopozal kad nlarda endometriyal biopsi s ras nda intrauterin levobupivakain veya lidokain infüzyonun plasebo ile randomize çift kör çal flma ile karfl laflt r lmas. Gereç ve Yöntem: Doksan hasta endometriyel biopsi için çal flmaya al nd. Üç guruba ayr ld : 5ml %0,9 NaCl kontrol gurubu, 5ml %0.5 levobupivakain gurubu, 5ml % lidokain gurubu. Tüm biopsi ifllemlerinde ayn teknik kullanarak endometriyel biopsi al nd. Al nan biyopsi materyalleri sitopatolojik olarak incelendi. Patologlar test solüsyonu hakk nda bilgilendirilmedi. Birincil sonuç ifllem s ras nda a r ve rahats zl kt r. A r vizüel analog skala ile de erlendirildi. Tüm yan etkiler kaydedildi. Bulgular: Lidokain ve levobupivakainin a r skorlar kontrol gurubundan daha düflük bulundu. Bupivakain ve lidokain gurubunda HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI AKDEN Z ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI 3 A RI PATNOS DEVLET HASTANES 4 ONDOKUZ MAYIS ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PATOLOJ ANAB L M DALI Amaç: Anormal uterin kanamal hastalara uygulanm fl endometrial full küretaj ve endometrial yayma sonuçlar n karfl laflt rarak endometriumun premalign, malign ve benign lezyonlar n saptamada endometrial sitolojik örneklemenin sensitivite ve spesifitesini ortaya koymakt r. Gereç ve Yöntem: Çal flmaya Ocak 005-Haziran 00 tarihleri aras nda klini imize anormal uterin kanama nedeniyle baflvuran reprodüktif ve postmenopozal dönemdeki 09 hasta al nm flt r. Transvajinal ultrasonla endometrial kal nl klar ölçülüp, önce endometrial f rçayla endometrial sitolojik örnekleme ard ndan küretle endometrial full küretaj yap lan hastalar n patoloji sonuçlar retrospektif dosya taramas yap larak de erlendirilmifltir. Bulgular: Endometrial full küretaj patoloji tan lar n n da l m na bak ld nda postmenopozal dönemde en s k tan lar n; %56,(n:3) oran nda nondiagnostik, %,(n:) oran nda ise endometrial polip olarak saptand görülmüfltür. Reprodüktif dönemdeki hastalar n ise %6,9'unda (n:4) endometrial polip, %3,'inde (n:) sekretuar endometrium, %9,6's nda (n:5) nondiagnostik tan lar saptanm flt r. Endometrial f rça ile al nan endometrial sitolojik örneklerde ise en s k tan lar postmenopozal ve reprodüktif dönemde s ras yla %73.7 (n:4) ve %53.8 (n:8) ile non-diagnostik'ti. Tüm hastalar bir arada incelendi inde endometrial sitolojik örneklerin %64.'sinde (n:70) (%38.5 postmenopozal, %5.7 premenopozal) tan non-diagnostik idi. Sitolojik inceleme olgular n sadece %35,8'inde (n:39) yeterli olarak sonuçlanm flt r. Postmenopozal dönemdeki hastalarda, %95 güven aral nda, endometrial sitolojik de erlendirmenin sensitivitesi 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 4

14 %36.0, spesifitesi %8.3, pozitif prediktif de eri %60.0, negatif prediktif de eri %6.9 olarak saptanm flt r. Reprodüktif dönem hastalar nda ise sensitivite %44.7, spesifite %40.0, pozitif prediktif de er %87.5, negatif prediktif de er %7. olarak saptanm flt r. Sonuç: Hem reprodüktif dönem hem de postmenopozal dönem hastalarda endometrial full küretaja göre yetersiz materyal oran yüksekli i nedeniyle endometrial sitoloji, endometriumun premalign, malign ve benign lezyonlar n saptamada tek bafl na kullan labilecek bir yöntem olarak görünmemektedir. PP - 3 RÜPTÜRE KORNUAL EKTOP K GEBEL K TAYFUN TOPTAfi, HAVVA KÖMÜR, MÜN RE ERMAN AKAR, TAYUP fi MfiEK AKDEN Z ÜN VERS TES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Olgu: 5 yafl nda evli, çocuklu, hasta akut bat n-hipovolemik flok nedeniyle klini imize refere edildi. Genel durumu kötü, bilinci konfüze, tansiyon arteryel: 60/0 mm-hg, nab z 60/dk olarak saptand. ki y ld r RIA ile korundu u, geçirilmifl sezaryen ameliyat oldu u ve ayd r adet görmedi i ö renildi. Koitus sonras bafllayan b çak saplan r tarzda fliddetli kar n a r s, vajinal kanama ve takiben bilinç kayb geliflti i ö renildi. Bat nda yayg n hassasiyet, rebound ve defans mevcuttu. Sonografide endometrium 5 mm kal nl kta olup sa kornual alandan bat n bofllu una uzanan düzensiz s n rl 5x6 cm' lik hiperekojen yap saptand. Barsak anslar aras nda, subhepatik ve splenik bölgelere kadar uzan ml, oraganize hematomla uyumlu olabilecek heterojen yap lar ve yayg n mayii saptand. Hemodinamik instabilite nedeniyle acil laparotomi uyguland. Laparotomik gözlemde bat n içinde yayg n organize hematom izlendi ve yaklafl k 5 litre hemorajik mayi boflalt ld. Barsak anslar aras nda hematom ile kaplanm fl halde -3 hafta cesamette fetus saptand (Resim ). Sa kornual bölgeden rüptür geliflti i ve plasentan n y ld zvari rüptür hatt ndan parsiyel olarak bat na do ru ç km fl oldu u görüldü. Fetus bat n d fl na al nd. Plasenta ve ekleri ekstripe edildi. Uterin rüptür hatt nda, plasentan n myometriuma dens adeze oldu u alan da içerecek flekilde, serozaya bakan k sm yaklafl k 4 cm çap nda, endometrial kutup ise 0.5 cm çap nda bir huni fleklinde, sa kornual wedge rezeksizyon uyguland. Proksimal tubal segment hematom ile dilate halde hasarl olarak izlendi. Prosedüre sa salpenjektomi de eklendi. Postoperatif sorunu olmayan olgu. günde flifa ile taburcu edildi. PP - 3 ZOLE TUBA TORS YONU OLGU SUNUMU BÜLENT DEM R, ZEYNEP SENER BAHÇE, SÜREYYA DEM R, TAL P GÜL 3 T. C. SA LIK BAKANLI I ERGAN DEVLET HASTANES. KADIN HASATLIKLARI VE DO UM BÖLÜMÜ, D YARBAKIR T. C. SA LIK BAKANLI I ERGAN DEVLET HASTANES. GENEL CERRAH BÖLÜMÜ, D YARBAKIR 3 D CLE ÜN VERS TES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI, D YARBAKIR Olgu: zole tuba torsiyon; jinekolojik kökenli akut abdominal a r n n çok nadir görülen nedenlerinden biridir. lk olarak 890 da blandsutton taraf ndan tan mlanm flt r. Görülme s kl /.5OO.OOO olup genellikle 0-40 l yafllardaki kad nlarda görülmektedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Klinik olarak genelde akut apandisit veya over kist torsiyonu ile kar fl r. Spesifik bir semptom ve laboratuar bulgusu olmamakla beraber akut bat n tablosu mevcut olup, genellikle tan introperatif konulur. Sa tubada görülme s kl daha fazlad r. OLGU: 35 yafl nda G, daha önce iki defa sezaryen operasyonu olmufl, sa alt kadran a r s ile acil servisimize baflvurdu. Yap lan muayene ve tetkikler sonucunda hasta akut apandisit tan s ile operasyona al nd. intraoperatif hastaya sa tubal torsiyon tan s konuldu. Sa salpenjektomi yap ld. Potop 3. günde problemsiz bir flekilde taburcu edildi. Amaç; zole tubal torsiyonun çok nadir görülmesi, spesifik bir klinik ve laboratuar bulgusunun olmamas, ço u zaman di er akut bat n tan lar ile kar flmas ndan dolay, özellikle üreme ça ndaki kad nlarda akut pelvik a r nedeniyle baflvuran hastalarda izole tubal torsiyon tan s da düflünülmelidir. Ayr ca cerrahi yönden yaklafl m nda fertiliteyi koruyucu yönde olmas gerekti ini vurgulamak. PP - 33 RAH M Ç ARACIN TRANSUTER N M GRASYONU: ÜÇ OLGU SUNUMU AYTEK N AYDIN, MURAT GÖKHAN K NAfi, MUSTAFA ÖZTÜRK, ULAfi F DAN ET MESGUT ASKER HASTANES ANKARA MEVK ASKER HASTANES ANKARA Olgu: Klini imizde 00 ile 0 y llar aras nda tedavi etti imiz 3 olguyu inceledik. RIA tak lm fl 3 hasta klini imize adet dönemi d fl nda vajinal lekelenme fleklinde kanama flikayetiyle baflvurdular. Üç hastan n R A'lar do um sonras ve laktasyon döneminde tak lm flt. Üç hastaya da jinekolojik muayenede R A ipi görülmemesi üzerine, transvajinal ultrasonografi ve düz bat n grafisi çekildi. Böylece üç hastada da R A'n n transuterin migrasyon yapt belirlendi. R A'lar n ikisi uterusu tam olarak perfore etmiflti, biri parsiyel olarak perfore etmiflti. Disloke R A'lar n biri, Laparatomik olarak, di eri laparoskopik olarak, sonuncusu da vajinal yoldan Histereskopik olarak ç kar ld. Hastalar 4 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

15 herhangi bir komplikasyon olmadan taburcu edildiler. R A'n n en ciddi potansiyel komplikasyonu uterus perforasyonudur. Bu komplikasyon mesane veya barsak hasar gibi ciddi morbiditeye neden olabilir. Bir R A uterus d fl nda bulunursa, hasta asemtomatik olsa bile, dikkatlice incelenip ç kar lmal d r PP - 35 H POPLAST K UTERUS LE GÖRÜLEN A LESEL SWYER SENDROMU K KIZ KARDEfi OLGUSU SEDA ATEfi, GONCA BATMAZ, OSMAN fievket, BANU DANE PP - 34 HAFTALIK V ABLE KORNUAL EKTOP K GEBEL K OSMAN fievket, SEDA ATEfi, EL F ASLI SARIO LU, BANU DANE BEZM ALEM VAKIF ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Amaç: Kornual ektopik gebelik, tüm ektopik gebeliklerin % inde görülen nadir bir durumdur. Myometriumun daha gerilebilir bir doku olmas ndan dolay di er ektopik gebeliklere oranla daha geç rüptüre olur. Biz bu yaz m zda, kornual ektopik gebeli in erken tan ve tedavisini tart flmay amaçlad k. Gereç ve Yöntem: 36 yafl nda hastanemiz acil servisine sa kas k a r s ve bulant flikayeti ile baflvuran ve yap lan transvajinal ultrasonografide kornual ektopik gebelik teflhisi konulan olgu sunulmufltur. Bulgular: Hastan n arteryal kan bas nc 00/70mmHg, atefli 36.9 C, kalp h z 96 at m/dakika idi. Laboratuar de erlerinde hemoglobin 0. gr/dl. Hastan n _HCG de eri miu/ml gelmesi nedeni ile acil Kad n Do uma yönlendirilen hastan n muayenesinde sa alt kadranda hassasiyet, defans ve rebaund vard ; vaginal kanama ve servikal hassasiyet yoktu. Transabdominal ultrasonda CRL ölçüsüne göre haftal k, fetal kalp at m pozitif olan gebelik mevcuttu. Takibe al nan hastan n 6 saat sonraki de erlendirmede hemoglobin de eri 8.4gr/dl olarak geldi. Tansiyon 90/60, nab z 5 idi. Abdominal ultrasonda minimal serbest s v izlendi, transvaginal ultrasonda gebelik kesesi yerleflimin sa kornual bölgeye yak n oldu u ve etraf nda myometrium ince oldu u fark edildi. Bu bulgular sonucunda kornual ektopik gebelik olabilece i düflünüldü, tan y kesinlefltirmek için hastadan MR istendi. MR görüntüsü de kornual ektopik gebelikle uyumlu gelen hasta acil ameliyata al narak kornual eksizyon yap ld. Sonuç: Geçmiflten günümüze ektopik gebelikten mortalite oran belirgin flekilde azalmas na ra men cornual ektopik gebelikten mortalite oran degiflmemifltir. Dolay s ile kornual ektopik gebeli in tan ve tedavisinde tart flmalar önemli bir sorun teflkil etmektedir. Bizim görüflümüz erken gebelikte transvaginal ultrasonun efektif kullan l m bir zorunluluk olmakla birlikte bazen tan y kesinlefltirmek için MR görüntülemesine ihtiyaç olabilir. Erken tan uygun tedavi fertiliteyi korumak ve mortaliteyi önlemek aç s ndan önemlidir. BEZM ALEM VAKIF ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Amaç: Saf gonadal disgenezi (Swyer sendromu), difli fenotip ve iç genital organlar, streak overler ve 46 XY karyotip ile karakterize bir sendromdur. Genellikle sporadik olarak görülmekle beraber ailesel geçifller de bildirilmifltir. Gereç ve Yöntem: Klini imizce takibi yap lan hipoplastik uterusla izlenen swyer sendromlu iki k z kardefl olgusu tart fl lm flt r. Bulgular: 0 yafl nda kad n hasta, adet görmeme ve sekonder seks karakterlerinin geliflmemesi flikayeti ile baflvurdu. Hasta daha önce ilk kez 6 yafl nda primer amenore nedeniyle bir klini e baflvurmufl. Serum FSH de eri 93 miu/ml, LH de eri 54 miu/ ml, E<0 pg/ml. Hastaya primer amenore nedeniyle do um kontrol hap bafllanm fl ve bu tedavi alt nda adet kanamas oldu u görülmüfl. Ancak hasta tedaviye devam etmeyi kabul etmemifl. Hastan n yap lan muayenesinde, Tanner evrelemesine göre pubik k llanma evre 4, meme geliflimi evre olarak de erlendirildi. Kromozom analizi sonucu karyotip 46 XY saptand. Ancak, AZF geninde mikrodelesyon görülmedi. Ultrasonografide uterus boyutlar 3X5X5 mm olarak ölçüldü. Hastaya Swyer sendromu tan s yla laparoskopik bilateral gonedektomi uyguland. Ameliyat esnas nda uterusun hipoplastik oldu u izlendi. Hastan n soygeçmifli sorguland nda, k z kardefli oldu u; büyük ablas n n 30 yafl nda ve çocuk annesi, di er ablas n n ise 6 yafl nda ve primer amenore flikayetiyle 9 y l önce baflka bir merkeze baflvurdu u, Swyer sendromu tan s ald ve laparoskopi ile bilateral gonedektomi yap ld ö renildi. Swyer sendromu tespit edilen ablan n karyotipi de 46 XY olarak saptanm fl, SRY gen mutasyonu ise görülmemifl. Bu vakada, kardeflinden farkl olarak, do um kontrol hap kulland ktan sonra adet kanamas görülmemifl. Hastan n klini imizde yap lan ultrasonografisinde, uterus boyutlar 0X5X0 mm. olarak ölçüldü. Sonuç: Bildirdi imiz iki vakada oldu u gibi, Swyer sendromunun ailesel geçifli olabildi i göz önünde bulundurularak, tespit edilen vakalar n tüm aile bireyleri taranmal d r. Streak overlerden malignansi geliflebilme riski yüksek oldu u için, hastalara bilateral ooferektomi uygulanmal d r. Bu sunumda, kardefllerin uterus boyutlar aras nda belirgin farkl l k olmas ve kardefllerden birinin do um kontrol hap kullan m na ra men amenoreik kalmas, Swyer sendromunda uterus gelifliminde yap sal faktörlerin etkili oldu unu düflündürmektedir 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 43

16 PP - 36 SERV KO-VAJ NAL PAP SMEAR TARAMASINDA TR KOMONAS VAJ NAL S, CAND DA VE GARDNERELLA VAJ NAL S SIKLI ININ YAfiA GÖRE DE ERLEND R LMES REMZ ATILGAN, AYGEN ÇEL K, MEHMET REfiAT ÖZERCAN 3, MEHMET fi MfiEK, BANU KUMBAK, ZEHRA SEMA ÖZKAN, HAS NE GÖLGE ATLI, RAfi T LHAN, U UR ORAK, EKREM SAPMAZ FIRAT ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI MALTEPE ÜN VERS TES TIP FAK. KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI 3 FIRAT ÜN VERS TES TIP FAK. PATOLOJ ANAB L M DALI Amaç: Konvansiyonel pap smear taramas nda tespit edilen vajinal enfeksiyonlar n yafl da l m na göre oranlar n tespit etmek. Gereç ve Yöntem: Bu çal flmada Elaz ilinde yap lm fl toplam 383 konvansiyonel pap smear tarama sonucu tekrar gözden geçirildi. Normal servikal bulgular, inflamasyon, epitelyal hücre anormallikleri ile birlikte Trichomonas vaginalis, Kandidial enfeksiyonlar, Gardnerella vajinalis etkenleri de de erlendirilerek rapor edilmifltir. Bulgular: Çal flmada toplam 383 pap smear tarama testi sonucu gözden geçirildi. En küçük yafl 7 ve en büyük yafl 86, ortalama yafl 39,50±,67 idi (% 86,) olguda servikal inflamasyon, 39 (% 8,3) Gardnerella vajinalis, 50 (% 3,9) normal servikal smear, 43 (%,) Candida albicans, (% 0,3) Trikomonas vajinalis, 3 (% 0,) Candida glabrata tespit edildi. Vajinal enfeksiyon ajanlar n n tespit edildi i yafl ortalamalar ise s ras ile Gardnerella vajinalis 37,85± 9,6, Candida albicans 36,5± 0,09 idi. Trichomonas vaginalis için en küçük yafl 6, en büyük yafl 53, Gardnerella vaginalis için (7-66), Candida albicans için (3-65), Candida glabrata için ise (8-45) yafl aras nda idi. 383 pap smear içerisinden toplam 377 olguda vajinal enfeksiyon ajan tespit edildi. Etkenler s ras ile, Gardnerella vaginalis 39 (% 85), Candida albicans 43 (% ), Trichomonas vaginalis (% 3,) ve Candida glabrata 3 (% 0.8) oran nda tespit edildi. Sonuç: Bizim çal flmam zda da Trichomonsa vaginalis görülme oran % 0,3 idi. Yafl da l m ise 6-53 aras nda idi. Literatür deki çal flmalarla karfl laflt rd m zda Candida albicans ve Trichomonas vaginalis tespit edilme oran belirgin olarak düflüktür. Trichomonas vaginalis' in oran n n düflük olmas n ise bölgemizin kültürel ve toplumsal yap s yla iliflkili oldu una ba lamaktay z. Pap smear taramas nda vajinal enfeksiyon ajanlar n n da tespit edilebilece i ve patoloji raporlar nda bu ajanlar n bildirilmesinin klinik olarak hasta yönetimine katk da bulunabilece ini düflünmekteyiz PP - 37 ONDOKUZ HAFTALIK B R SERV KAL EKTOP K GEBEL K OLGUSU MEHMET fi MfiEK, REMZ ATILGAN, YAPRAK KANDEM R, HAS NE GÖLGE ATLI, MEL KE BAfiPINAR, BURÇ N KAVAK, ÖZGÜR ARAT, BEHZAT CAN, SELÇUK KAPLAN, EKREM SAPMAZ FIRAT ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM ANAB L M DALI Olgu: Vaka E.G, GPY, klini imize fliddetli kanama nedeniyle acil olarak getirildi. Hastan n al nan anamnezinde Hasta adet gecikmesinin olmad n ara ara adet fleklinde kanamas n n oldu unu ifade etti. Yap lan vajinal muayenede, abondan kanama ve servikal os a z nda plasenta tespit edildi. Acil bak lan ultrasonografide servikal bölgeye yerleflmifl olan 8W5D ile uyumlu gebelik tespit edildi. Uterin kavite bofl idi. Bunun üzerine servikal ektopik gebelik tan s yla acil olarak operasyona al nd. Operasyon esnas nda Hb de eri 6 mg/dl idi. Uterusun serviko-istmik bölgesi ileri derecede büyük ve tipik kum saati görünümü izleniyordu. Bunun üzerine anterior histerotomi yap ld. Uterin alt segmentten fetus ç kart ld. sonras nda eski insizyon yerinden alt segmentin rüptüre oldu u izlendi, kanama nedeniyle hastaya histerektomi yap ld. Toplam 6 ünite eritrosit süspansiyonu ve 6 ünite taze donmufl plazma verildi. Mesanede y rt k olmas üzerine mesane onar m yap ld. Douglas ve mesane lojlar na foley drenler yerlefltirilerek operasyon sonland r ld. postoperatif 5. gün hasta flifa ile taburcu edildi. Materyalin patolojik incelemesi sonucunda servikal ektopik gebelik ile birlikte serviksin /3 internal k sm na plasental invazyon oldu u rapor edildi ( Resim ). Sonuç olarak, servikal ektopik gebeli in erken tan s mortalite ve morbidite yönünden son derece önemlidir. leri haftalarda tespit edilen ektopik gebelikler fliddetli kanama ile hayat tehdit edebilir. PP - 38 POST-PUBERTAL ADNEKS AL TORS YON OLGUSUNDA TUBAOVAR AN B VALV NG OPERASYONU KAD R GÜZ N, LKE TOPDA I AYDIN, NECDET SÜER, TEMEL TAN, FULYA GÖKDA LI, HALENUR BOZDA, EGEMEN AYDIN STANBUL MEDEN YET ÜN VERS TES GÖZTEPE E T M ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Günümüzde adneksial torsiyon olgular nda primer yaklafl m over-koruyucu cerrahidir. Biz, bu bildiride adneksial torsiyon olgular nda overin korunmas ve reperfüzyonu sa layan yeni bir teknik olan bivalving operasyonu uygulad m z ve postoperatif takiplerinde normal folliküler geliflim izledi imiz bir olguyu paylaflmay amaçlad k. Gereç ve Yöntem: Adneksiyel torsiyon, adnekslerin kendi vasküler akslar etraf nda dönerek iskemiye neden olmalar sonucu geliflen acil bir durumdur. Tüm yafl gruplar ndaki kad nlar etkileyen s k görülen bir jinekolojik acildir. Günümüzde bir kist varl nda primer yaklafl m n, overin detorsiyonunu takiben kistektomi olmas önerilmekte ve bu yaklafl mla ifllevini yitirmifl Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

17 gibi görünen overlerin bile genellikle fonksiyonlar n n geri dönece i düflünülmektedir. Bivalving operasyonu, adneksiyal torsiyon olgular nda iskemik adneksin detorsiyonunu takiben over korteksine insizyon yap larak lenfatik ve venöz konjesyon nedeniyle artm fl olan bas nc n giderilmesini ve doku reperfüzyonunu sa layan yeni bir operasyon tekni idir. Bulgular: 6 yafl nda adölesan hasta klini imize sol alt kadran a r s flikayetiyle baflvurdu. Abdominal ultrason muayenesinde 5,6x 5x4,5cm boyutta büyümüfl sol overin yan nda 7x8x8cm boyutta anekoik paraovarian kistik lezyon izlendi. Pelvik doppler ultrason bulgular normal s n rlarda idi. Laparatomide sol tubaovarian torsiyon beraberinde paraovarian kistik kitle izlendi. Kist kapsülünden soyularak eksize edildi ve adneks detorsiyone edildi. skemik overin kapsülüne cm'lik insizyon yap larak hemorajik materyal boflalt ld ve hemostaz sa land. Hastan n ultrason takiplerinde normal foliküler geliflim görüldü. Sonuç: skemik adneksin detorsiyonunu takiben bivalving operasyonu, over dokusundaki intrakapsüler bas nc azaltan, arteryel perfüzyonu artt ran ve adneksial reperfüzyonu sa layan etkili bir yöntemdir. PP - 39 POSTPUBERTAL HASTADA ULTRAM N LAPARATOM LE DEV SERÖZ K STADENOMLU OLGUNUN YÖNET M KAD R GÜZ N, LKE TOPDA I AYDIN, NECDET SÜER, TEMEL TAN, ERGUN B LG Ç, SERAP MOLLAO LU, EGEMEN AYDIN, FULYA GÖKDA LI STANBUL MEDEN YET ÜN VERS TES GÖZTEPE E T M ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Overin benign lezyonlar büyük boyutlara ulaflabilir. Biz bu olgu sunumunda nadir görülen, tüm bat n kaplayan ve malignite bulgular bulunmayan dev over kistine hastan n yafl ve beklentilerini de göz önüne alan bir cerrahi yaklafl m paylaflmay amaçlad k Gereç ve Yöntem: Seröz tümörler, epitelyal over tümörlerinin en yayg n tipidir. Tüm seröz tümör olgular n n %0'u bilateral, %70'i benign, %5-0'u borderline ve %0-5'i maligndir. Benign seröz tümörler en s k görülen selim epitelial over tümörüdür. Bulgular: 8 yafl nda virgo hasta kar nda h zla büyüyen flifllik flikayeti ile taraf m za baflvurdu. Abdominal USG'sinde tüm kar n dolduran douglastan ksifoide kadar uzanan sa over kaynakl hipoekoik kistik kitle izlendi. Pfannenstiel insizyonla laparatomi yap ld. Eksplorasyonda tüm bat n dolduran sa adneks kaynakl yaklafl k 30x35 cm çap nda, torsiyone dev kistik kitle izlendi. Kitle kapsülünden soyularak küçük bir insizyondan 7000cc seröz içerik aspire edildi.kist kapsülü soyularak ç kar ld. Materyal frozen için patolojiye gönderildi, sonuç benign seröz kistadenom olarak bildirildi. Sonuç: Ovaryan kistlerde tümör çap önemsenmeden, malignensi d fllanabilir ise laparaskopik yaklafl m olabilece i belirtilmifltir. Hastan n yafl, çocuk istemi göz önünde bulundurulmal d r. Operasyon s ras nda frozen yap lmal, frozen sonucuna göre hareket edilmelidir. Bizim hastam zda tüm bat n kaplayan dev kitle laparatomi karar verilmesine sebep olurken; kitlenin malignite karakteri göstermememesi, ve olgunun genç, çocuk iste i bulunan bir bayan olmas pfannenstiel insizyon yap l p frozen gönderilerek overin korunmas karar na sebep olmufltur. PP - 40 SERV KAL GEBEL KTE, MCDONALD SERV KAL SÜTÜR TAK BEN KÜRETAJ VE SERV KAL BALON UYGULAMASI: B R OLGU SUNUMU KAD R GÜZ N, LKE TOPDA I AYDIN, NECDET SÜER, CEMALETT N ÖZARPACI, EGEMEN AYDIN, FULYA GÖKDA LI STANBUL MEDEN YET ÜN VERS TES GÖZTEPE E T M ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Servikal gebelik, gebeli in endoservikal kanala implante oldu u, ektopik gebeli in nadir görülen bir formudur. Ektopik gebeliklerin %'inden az n oluflturur. Gereç ve Yöntem: 30 yafl nda, bir sezeryan ve befl cerrahi gebelik terminasyonu öyküsü olan hasta klini imize gebelik flüphesiyle baflvurdu. Ultrasonda servikse lokalize CRL:3,mm kardiak aktivitesi mevcut bir embryo içeren gestasyonel kese ve kum saati fleklinde uterus ile balon fleklinde fliflmifl servikal kanal - servikal ektopik gebelik izlendi. Sistemik metotreksat ile tedaviye baflland. Ertesi gün, fetal kalp at m n n devam etti i gözlendi ve cerrahi küretaj karar al nd. McDonald serklaj sütürü at ld. Küretaj takiben, fliflirilmifl servikal balon kateter yerlefltirildi ve McDonald sütürü ba land. Hastam z transvajinal ultrason ve serum betahcg düzeyleriyle takip edildi. Bulgular: Cerrahi küretaj takiben foley balon kateter uygulamas, eksternal servikal os seviyesinde yap lan bir serklaj sütürü ile kateter do ru pozisyonda sabitlendi inde daha etkili olmaktad r. McDonald sütürünün hemostaz korumaktaki baflar s implantasyon alan ndaki kan n p ht laflmas yla oluflan tamponad n daha etkili olmas ile aç klanabilir. Serviks sütür ile oklüze oldu undan, uterin defekt içine olan kanama, defektif myometrium üzerinde eflit oranda bas nç oluflmas n sa lar. McDonald servikal sütürü atmak, servikal ektopik gebelik tedavisinde temel amac afl r kanamalar önlemek olan bir seçenektir. Sonuç: Servikal ektopik gebeli in tedavisi konzervatif ilaç tedavisinden radikal cerrahi prosedürlere kadar de iflmektedir. Tedavide bizim uygulad m z metod ile beraber tüm di er konzervatif ve cerrahi metodlar n etkinli ini karfl laflt ran prospektif kontrollü çal flmalara ihtiyaç vard r PP - 4 KOLPOSKOP DE REID NDEKS LE H STOLOJ K BULGULARIN DE ERLEND R LMES MEHMET BAK fientürk, LKER KAHRAMANO LU, OLCAY LHAN, ATEfi KARATEKE 3 BATMAN KADIN DO UM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HAST SÜLEYMAN YE DO UM VE KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES 3 ZEYNEP KAM L KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES Amaç: Modifiye Reid indeksi ile histoloji sonuçlar n karfl laflt rarak kolposkopinin servikal preinvazif hastal ve fliddetini tahmin etmedeki 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 45

18 sensitivite, spesifite, pozitif ve negatif prediktif de erini araflt rd k. Gereç ve Yöntem: Anormal smear sonucuna sahip olgular n kolposkopik muayenesi modifiye Reid skorlamas na göre yap ld. Tüm hastalardan biyopsi al narak Reid skorlama sistemine göre yap lan tahmin ile histoloji sonuçlar karfl laflt r ld. Bulgular: Kolposkopi sonuçlar ile histoloji sonuçlar aras nda anlaml fark bulunmad (p>0.005). Kolposkopi ile histoloji sonuçlar korele idi. Reid indeksi ile yap lan kolposkopik muayenenin lezyonu ve fliddetini tahmin etmedeki sensitivitesi %95.45, spesifitesi %65.79, pozitif prediktif de eri %76.36, negatif prediktif de eri ise %9.59 olarak bulundu(tablo-) histoloji negatif LGCIN HGCIN invazif hastal k n (%) n(%) n(%) n(%) negatif 5 (%30.5) (%.4) 0(%0) 0(%0) Reid LGCIN (%3.4) (6.8) 4(%4.9) 0(%0) indeks HGCIN (%.) (%.) 6(7.3) (%.) nvazif (%.) 0(%0) (%.4) 6(%7.3) hastal k Tablo-:Modifiye Reid indeksi ve histoloji sonuçlar n n karfl laflt r lmas Kolposkopi sonuçlar ile histoloji sonuçlar aras nda anlaml fark bulunmad (p>0.005). Kolposkopi ile histoloji sonuçlar korele idi. Reid indeksi ile yap lan kolposkopik muayenenin lezyonu ve fliddetini tahmin etmedeki sensitivitesi %95.45, spesifitesi %65.79, pozitif prediktif de eri %76.36, negatif prediktif de eri ise %9.59 olarak bulundu. Sonuç: Reid indeksi servikal hastal ve fliddetini tahmin etmede histoloji sonuçlar yla iyi korelasyon göstermifltir. Lezyon üzerinde ya da d fl nda birtak m özelliklerin dikkatli muayene sonucunda tan mlanmas bu duyarl l daha da art rabilir. hastada(%79,5) sitolojik anomali yokken,geri kalan 30 hastan n 3'ünde ASC-US(%5,6),6's nda LSIL(%4),'inde(%0,6) HSIL izlenmiflti. Tablo. Kolposkopik olarak de erlendirilen 47 hastan n 8'inde(%9) normal bulgulara rastland.anormal bulgulara saptan p biyopsi al nan 9 hastan n histoloji sonuçlar tablo 'de gösterilmifltir. Tablo. Normal sitoloji ASCUS LSIL HSIL %95 CI Normal kolposkopik bulgular ,99,3 Normal histoloji ,04,6 CIN 4 5 3,,9 CIN, , Servikal inflamasyon ,96,59 Benign polip ,95,65 Tablo 3. Postkoital kanamal ve anormal smear sonucu olan hastalar n smear testi normal olanlara göre C n gelme ihtimali,74 kat fazla bulundu(rr=,74).bununla beraber smear normal gelen 7 hastan n 9'unda CIN saptand.(%6.). Sonuç: Postkoital kanama flikayeti olan kad nlarda alt genital sisteme ait neoplaziler nadir görülür. Bununla beraber, smear sonucu negatif olsa bile CIN görülme olas l yüksektir(%6.). Postkoital kanaman n, kolposkopi için direk endikasyon oluflturdu u kanaatindeyiz. PP - 43 OVER KANSER N TAKL T EDEN K ST K MYOM: VAKA SUNUMU SERVET HACIVEL O LU, SERKAN ERKANLI ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES ACIBADEM ÜN VERS TES TIP FAKÜLTES PP - 4 POSTKO TAL KANAMALI HASTALARDA KOLPOSKOP SONUÇLARI LKER KAHRAMANO LU, AL GAL P ZEB TAY, AYfiE KARAHASANO LU, MEHMET BAK fientürk, O UZ YÜCEL, FATMA FERDA VER T ATMACA SÜLEYMAN YE DO UM VE KADIN HASTALIKLARI E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES BATMAN KADIN DO UM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANES Amaç: Postkoital kanama endikasyonuyla kolposkopi yap lan hastalarda servikal patolojik anomalileri belirlemek amac yla kolposkopi ünitemize ait retrospektif çal flma yapt k. Gereç ve Yöntem: Kolposkopi ünitemize son 3 y l içinde postkoital kanama endikasyonuyla yönlendirilen/baflvuran hastalar n kolposkopik sonuçlar retrospektif olarak de erlendirildi.kolposkopide anormal bulgu saptananlardan punch biyopsi yap ld.55 hasta dosyas incelendi. Bulgular: Hastalar n yafl aral 7-5(ortalama 3.) idi. Smear sonucu olmayan 8 hasta çal flmaya dahil edilmedi. 47 hastan n son y l içerisinde yap lm fl smear sonucu vard.bunlar içerisinde 7 Olgu: Uterin myomlar en s k görülen jinekolojik tümörlerdir. Myomlar tipik görünümleri nedeniyle ultrason ve di er görüntüleme yöntemlerinde kolayca tan nmaktad r. Myomlarda görülen kistik de ifliklikler atipik görüntü oluflturabilir ve bu atipik görüntü tan koymada zorlu a neden olabilir. Bu vaka sunumu çal flmas nda, bilateral kistik dejenerasyon gösteren ve bu özelli i ile ultrason ve magnetik rezonans (MR) görüntülemede over kanserini taklit eden vakay sunmak istedik. 3 yafl ndaki bekar hasta klini imize kar nda flifllik flikayeti ile baflvurdu. Abdominal muayenede umbilikusdan 4-5 cm süperiora kadar uzanan sert ve mobil kitle palpe edildi. Pelvik ultrasonografide, uterus süperiorunda bilateral kistik alanlar içeren 9_ cm'lik kompleks kitle izlendi. Uterus normal olarak izlendi ve her iki over net görüntülenemedi. Pelvik MR görüntülemede s n rlar net olarak ay rt edilen ve kistik solid alanlar içeren yaklafl k 0_5 cm'lik kitle izlendi. Abdominal asit izlenmedi (Resim ). Tümör belirteçlerinden kanser antijen 5 (Ca 5), 87 IU/mL olarak bulundu. Ovarian malign kitle ekarte edilemedi inden hastaya laparotomi yap ld. Eksplorasyonda uterus süperiorundan köken alan sapl yaklafl k 0_5 cm'lik myomla uyumlu kitle izlendi. Myomun her iki taraf nda kistik dejenerasyonlar izlendi (Resim ). Di er bat n ve pelvik organlar normal izlendi. Myom sap ndan usulüne uygun ekstirpe edildi. Patoloji sonucu "kistik dejenerasyonlar gösteren myoma uteri" olarak rapor edildi. Sonuç olarak, uterus d fl na do ru büyümüfl ve ciddi kistik dejenerasyonlar gösteren sapl myomlar, görüntüleme yöntemlerinde overe ait malign bir hadiseyi taklit edebilir. Bu kitleler overe ait kitlelerin ay r c tan s nda ak lda tutulmal d r Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

19 PP - 44 ALANYADA YAfiAYAN MENOPOZDAK KADINLARDA SA LIKLI YAfiAM B Ç M DAVRANIfiLARININ BEL RLENMES HAT CE BALCI YANGIN, PINAR IRMAK YILMAZ AKDEN Z ÜN VERS TES ANTALYA SA LIK YÜKSEKOKULU BAfiKENT ÜN VERS TES ALANYA UYGULAMA VE ARAfiTIRMA MERKEZ Amaç: Bu çal flma Alanya ilçe merkezinde yaflayan menopozdaki kad nlar n sa l kl yaflam biçimlerinin belirlenmesi amac yla tan mlay c olarak planlanm flt r. Gereç ve Yöntem: Bu çal flma Alanya ilçe merkezinde Ocak 0'de Milli E itim Bakanl 'na ba l halk e itim kurslar nda e itim gören, menopoza girmifl 00 kad n ile yap lm flt r. Verilerin de erlendirilmesinde yüzdelik ve Ki-kare testleri kullan lm fl ve 0.05'ten küçük olan p de erleri istatistiksel olarak anlaml kabul edilmifltir. Bulgular: Çal flmada kad nlar n yafl ortalamas 54,50±6,83 ve menapoz ortalama ise yafl 46.7±4.7'dir Kad nlar n %46's n n ilkokul ve %58'inin kronik hastal oldu u belirlenmifltir. Çal flmada kad nlar n % 76's n n kontrol için doktora gitti i, %6'sinin mamografi çektirdi i, %7'sinin kemik taramas yapt rd, %55'inin Pap smear testi yapt rd, %6'inin ise menopozdan sonra beslenme al flkanl klar n de ifltirdi i ve spor yapmaya bafllad belirlenmifltir. E itim düzeyi ile menopozdan sonra doktor kontrolüne gitme, mamografi çektirme, kemik mineral yo unlu u ölçümü yapt rma aras nda anlaml bir iliflki oldu u bulunmufltur (p= 0.04, p=0.00, p=0.06 s ras yla). Ayr ca menopoza girme yafl ile doktor kontrolüne gitme s kl, Pap smear yapt rma, düzenli egzersiz yapma aras nda da anlaml bir fark bulunmufltur (p=0.00, p=0.04, p=0.038 s ras yla). Sonuç: Çal flmada menopozdaki kad nlar n istendik düzeyde sa l kl yaflam davran fllar göstermedi i belirlenmifltir. Bu konuda menopoz dönemine yönelik sa l kl davran fl modellerinin gelifltirilmesi ve bu modellerin sa l k hizmetlerine entegre edilmesi önerilebilir. Gereç ve Yöntem: Çal flmaya Ocak 0 - Temmuz 0 tarihleri aras nda stanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do um Klini ine anormal uterin kanama flikayeti ile baflvuran toplam 59 hasta al nd. Tüm hastalara pelvik muayene, transvajinal ultrasonografi, ofis histeroskopi ve endometrial biopsi yap ld. Transvajinal ultrasonografi ve ofis histeroskopi bulgular endometrial biopsi tan lar ile karfl laflt r ld. Her iki yöntemin; Sensitivite, spesifite, PPD ve NPD'ler hesapland. Bulgular: Çal flmaya al nan hastalar n ortalama yafl 47,±9,94, ortalama gravida 3,7±,8, ortalama parite.8±.5, hastalar n %67,8 (n=40)' premenopozal ve %3, (n=9) postmenopozal dönemde ve ortalama menopoz süresi ise,9±5,57 olarak hesapland.tvusg'nin Endometriyal patolojilerin tan s nda ki; sensitivite %53,5, spesifisite %43,7, PPD %7,8, NPD %5,9 olarak bulundu. Ofis Histeroskopinin ise endometrial patolojileri tespit etmedeki sensivitesi % 79, spesifitesi % 87,5, PPD %94,4 ve NPD %60,8 olarak bulundu. TvUSG'nin endometriyal poliplerde sensitivite %48,5 spesifisite %64,, PPD %6,5 NPD %5,4 myomlarda sensitivite %00, spesifisite %98,, PPD %83,3, NPD %00 olarak bulundu. Ofis Histeroskopinin endometrial poliplerde sensitivite %78,8, spesifisite %93,9, PPD %9,8, NPD %8,5, myomlarda sensitivite %00, spesifisite %94,4, PPD %6,5, NPD %00 olarak bulundu. Sonuç: TvUSG'nin endometrial anormalliklerin saptanmas ndaki yeterlili i s n rl olmas na ra men, ifllemin noninvaziv, kolay uygulanabilir olmas ve hastan n genel jinekolojik de erlendirmesinde, özellikle adneksler ve myometrial dokudan kaynaklanan anormalliklerin tespitine de yard mc olmas sebebiyle ilk seçenek olarak kullan labilir. Histeroskopinin intrauterin kavitedeki polip ve submüköz myom gibi anormalliklerin saptanmas nda tan sal do rulu u TvUSG'den üstündür. Anormal uterin kanamal kad nlarda en s k endometrial patoloji endometrial polipler oldu undan ve TvUSG'nin endometrial poliplerin saptanmas nda sensitivitesi düflük oldu undan bu hastalarda TvUSG sonras ofis histeroskopi yap lmas düflünülebilir. PP - 46 POSTMENAPOZAL DÖNEMDE B R ADNEKS AL K ST K K TLE: PARATUBAL K ST PP - 45 ANORMAL UTERUS KANAMASI OLAN HASTALARIN TANISINDA TRANSVAG NAL ULTRASONOGRAF VE OF S H STEROSKOP N N YER AKIN USTA, NEfiE YÜCEL, ERGÜN B LG Ç, CEYDA SANCAKLI USTA, GÖKHAN GÖYNÜMER YAfiAM KEMAL AKPAK, SMET GÜN, ANIL ÇEL SAYGI, VEDAT ATAY SARIKAMIfi ASKER HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, KARS GATA HAYDARPAfiA E T M HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, STANBUL STANBUL MEDEN YET ÜN VERS TES GÖZTEPE E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N Amaç: Anormal uterin kanamas olan kad nlarda endometrial patolojilerin saptanmas nda transvaginal ultrasonografi ve ofis histeroskopinin yerini belirlemek amaçland. Olgu: Paratubal kistler paramezonefrik, mezonefrik veya mezotelyal kal nt lard r. Genelde asemptomatik ve benign seyrederler. Çok nadir malign transformasyon izlenir (%-3). Boyutlar genelde küçük olmakla beraber 5 cm'yi geçmezler. Bu kistler tesadüfen baflka bir sebeple ultrasonografi yap l rken tespit olunur ve % 90 civar nda histerektomi sonras patoloji raporunda izlenirler. Nadiren klinik olarak anlaml büyüklükte olduklar nda torsiyon, kanama veya pelvik 9-3 Mayıs 0, Maritim Pine Beach Resort, Antalya 47

20 a r oluflturabilirler. Bize baflvuran hastam z 78 yafl nda, postmenapozal, 3 normal do um yapm fl, kar nda fliflkinlik ve kab zl k flikayetiyle klini imizde de erlendirildi. Hasta klini imize baflvurduktan sonra transvajinal ultrasonda spesifik ultrason bulgular yla öntan olarak paratubal kist oldu u düflünüldü ve CA-5 de erleri normal s n rlarda ç kt. Hastan n a r flikayetleri olmas ve kitlenin 0 cm civar nda ölçülmesi sebebiyle operasyon karar verildi. Hastaya total abdominal histerektomi ve bilateral salpingo-ooferektomi operasyonu uyguland. Patoloji raporu basit seröz paratubal kist olarak raporland.paratubal kistler transvajinal ultrasonda ovarian kitlelerden çok net ayr labilir. Öncelikle normal over dokusu ayr ca izlenmelidir. Uniokuler olmas, ince çeperli olmas, tek tarafl izlenmesi, pür kistik olmas, solid alan içermemesi önemli özellikleridir. Hemoroji, rüptür, torsiyon, kas k a r s nadirende olsa oluflturabilir. Kistler ergenlik ve üreme ça nda genelde tan almaktad r. Ancak nadiren boyutlar ndaki de iflmeler postmenapozal dönemlere denk gelmektedir ve adneksial kitle olarak klinisyenleri endiflelendirmektedir. Preoperatif iyi bir ultrasonografik de erlendirmenin, yukar daki kriterler dahilinde operasyon tercihine çok katk s olaca n düflünmekteyiz. PP - 47 KORNUAL EKTOP K GEBEL K VE LAPAROSKOP K TEDAV SEÇENEKLER YAfiAM KEMAL AKPAK, SMET GÜN, NUR KAYA, VEDAT ATAY SARIKAMIfi ASKER HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, KARS GATA HAYDARPAfiA E T M HASTANES, KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N, STANBUL Olgu: Ektopik gebelik tek bafl na ciddi bir morbiditedir. Ancak tan nmas ve tedavisi çok s k nt l olan nadir gözüken bir tipi, kornual veya interstisyel gebelik, ayr ca önem arz etmektedir. Klini imize baflvuran son adeti 7 gün geçmifl olan 9 yafl nda hastan n daha önce gebeli i mevcut de ildi. Hasta kas k a r s ve vajinal kanama flikayetiyle baflvurdu. Hastan n genel durumu de iflken olmakla beraber hipotansiyon ve zay f al nan nabz mevcuttu. Hastan n muayenesinde, vajinal kanama, bat nda hassasiyet ve rebound tespit edildi. Transvajinal ultrasonda uterusun sa kornu bölgesinde 33x38 mm boyutlar nda kitle imaj ve douglasta yo un mayi izlendi. Hasta kornual gebelik ön tan s yla laparoskopi için operasyona al nd. Operasyonda sa kornual gebeli in rüptüre oldu u ve aktif kanad gözlendi. Sa tubay koruyarak kanama kontrol alt na al nmak istendi, ancak hastan n hemodinamik durumuda göz önüne al narak yüzeysel kornual rezeksiyon ve komple salpenjektomi uygulanarak kanama kontrol alt na al nd.kornual gebeliklerin tedavisinde e er ki rüptüre olamam flsa konservatif yaklafl m uygulanabilir. Bu s k nt l ektopik gebelik tipinin cerrahi tedavisinde önemli iki faktör bulunmaktad r. Bunlar uterus duvar na hasar vermeme ve hastan n fertilite arzusudur. Rüptüre olmam fl kornual gebelikte laparoskopik kornuostomi, salpingostomi, kornual wedge rezeksiyon denenebilmesine ra men aktif kanayan rüptüre kornuda ise kornual rezeksiyon seçene i veya laparatomiyle histerektomi ak lda tutulmal d r. Kornual rezeksiyon yüzeyel olursa sütür gerekmeyebilir. Ancak derin myometrial rezeksiyonda sütür kullan lmal d r. Bu hastalarda, sonras nda vajinal do umun uterin rüptür riski bar nd rd, do um flekli tart fl l rken hat rlanmal d r PP - 48 FOURN ER GANGREN :OLGU SUNUMU BURCU D NÇGEZ, AYfiE ENDER YUMRU, BANU ÖNDEfi, ABDULHAM T BOZY T TAKS M E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES KADIN HASTALIKLARI VE DO UM KL N Olgu: Fournier gangreni,perineal ve perianal bölgenin fulminan seyirli,fatal nekrotizan fasiitidir.genelde mikst enfeksiyon fleklinde olan hastal klarda en s k anaerop etken Escherichia Coli'dir.Risk faktörleri anorektalürogenital enfeksiyonar, diyabetes mellitus, hipertansiyon, immunsupresyon, malnutrisyon, ileri yafl, böbrek yetmezli i, sigara ve obezitedir. Burada Escherichia Coli'nin neden oldu u bir Fournier gangreni olgusu sunulmaktad r. 57 yafl nda, morbid obez bir kad n vulvar bölgesinde 4 gündür olan ve giderek büyüyen flifllik flikayeti ile baflvurdu. 0 y ld r diyabeti, 5 y ld r hipertansiyonu olan hastan n yap lan muayenesinde atefl 38. ºC, kan bas nc 50/90 mmhg, nab z 84 at m/dk idi. Vulvar bölgede suprapubik bölgeyi de kapsayan yayg n ödem, ekimoz ve hassasiyet saptand. Hastan n laboratuvar tetkiklerinde lökosit 4700/mm_,platelet 9000/mm_,CRP 38.7 mg/l,sedimentasyon 06 mm/h,üre 04 mg/dl, kreatinin. mg/dl, glukoz 40 mg/dl olarak bulundu. Hastan n kültürleri al nd ktan sonra Siprofloksasin 800 mg/gün ve Klindan 600 mg/gün fleklinde profilaktik tedavi baflland. Kültür sonuçlar nda Escherichia Coli üredi. Genel cerrahi ve üroloji konsultasyonlar da yap larak, vulvada gangrenöz yap n n belirginleflmesi ve h zla yay lmas yla Fournier gangreni tan s konuldu. Hastan n antibiyoterapisi genifl spektrumlu antibiyotikler (imipenem, metronidazol, gentamisin) ile de ifltirildi. Nekrotik alan n abdominal duvara h zla ilerlemesi üzerine çok say da genifl doku debridman yap ld ve patoloji ile tan teyit edildi. Sonras nda hiperbarik oksijen tedavisi uyguland. Postoperatif dönemde yo un bak m ünitesinde takip edilip daha sonra servise ç kar lan hastan n postoperatif 3.ay nda yap lan genel durumu iyiydi ve atefli yoktu. Laboratuvar tetkiklerinde lökosit 7600/mm 3, CRP 8 mg/l, sedimentasyon 69 mm/h, glukoz 7 mg/dl, böbrek fonksiyon testleri ise normal bulundu. Hasta flifa ile taburcu edildi. Sonuç olarak, Fournier gangreni nadir bir hastal k olup tan s ancak flüpheyle konulmaktad r. Hastal n tedavisi hemodinamik stabilizasyonun sa lanmas, genifl spektrumlu antibiyoterapi ve erken agresif cerrahi tedavidir. Hiperbarik oksijen tedavisinin terapötik etkisi ise tart flmal d r. Fakat bu tedavilere ra men mortalite %0-40 civar ndad r. Hastal n seyri h zl olup saatler içinde ölüme yol açabilir. Bu nedenle genital bölgenin inspeksiyonu dikkatle yap lmal ve bu bölgenin lezyonlar nda Fournier gangreni ay r c tan lar içinde düflünülmelidir. Hastan n hospitalizasyonu süresince s v elektrolit tedavisinin çok iyi düzenlenmesi ve çok yak n takibi ile renal yetersizlikten korunmas n n, mevcut diyabet ve hipertansiyonun regülasyonunun sa lanmas n n temel yaklafl m oldu u unutulmamal d r Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD

AKUT PELVİK AĞRI. Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD AKUT PELVİK AĞRI Prof. Dr. Deniz Akata H.Ü.T.F RADYOLOJİ ABD Akut Pelvik Ağrı da Değerlendirilme Klinik bilgi ve fizik muayene Ağrının yeri Ateş TA Tetkik sırasında anamnez: Yaş, risk faktörler, menapozal

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor

Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Abdominal Myomektomi Fertiliteyi Arttırıyor Amaç: Bu çalışmanın amacı, abdominal myomektomi sonrası fertiliteyi değerlendirmek ve uterin fibroid lerin sayı, büyüklük ve lokalizasyonunun cerrahi sonrası

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Yumurtal k Kistleri (Over Kisti)

Yumurtal k Kistleri (Over Kisti) Yumurtal k Kistleri (Over Kisti) Over kistleri her yaflta görülse de ço unlukla üreme ça lar nda ortaya ç karlar. Kistler ço unlukla fonksiyonel ve zarars zd rlar. Yumurtal k (over) ifllevi itibar yla

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL

GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 7 GENÇ YET fik NLERDE BÜYÜME HORMONU EKS KL Orta kolayl kta okunabilir rehber Genç Yetiflkinlerde Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 7 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi

Plan. Pelvik Ağrı. Somatik Ağrı. Viseral Ağrı. Sınıflandırma. Yansıyan Ağrı. Fizyoloji. Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Plan Pelvik Ağrı Dr. Ali Vefa SAYRAÇ Akdeniz Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı 13/04/2010 Fizyoloji Sınıflandırma Sıklık Hikaye Fizik muayene Labaratuvar Görüntüleme Tedavi Viseral Ağrı İçi boş organların

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası

Hasta başı pratik Y Doç Dr.Nur Şahin. Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası Öğle Arası DÖNEM - KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM. HAFTA (- NİSAN) 09:00 0:00 Staj Tanıtımı Yrd.Doç.Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Y Doç Dr. Genital sistemin anatomisi ve embriyolojisi Gebelikte Maternal Fizyoloji ve Gebelik

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ Serviks (rahim ağzı) kanseri nedir? Serviks kanseri gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Serviks kanseri önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Kimler ve Ne Sıklıkta

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr

Türk Toraks Derneği. Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı. Cep Kitapları Serisi. www.toraks.org.tr Türk Toraks Derneği Türk Toraks Derneği Cep Kitapları Serisi Akut Bronşiyolit Tanı, Tedavi ve Korunma Uzlaşı Raporu Cep Kitabı www.toraks.org.tr Editörler HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Münevver Erdinç Ege Üniversitesi

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ

ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ ERKEN GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ NORMAL BULGULAR, EKTOPİK VE SKAR GEBELİĞİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Perinatoloji Bölümü Amaç Gebeliğin yerleşimi Gestasyonel

Detaylı

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik

Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütecek Personelin Eğitimi. Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik Tarih:10 Eylül 1983 Sayısı : 507 10 Eylül 1983 Tarih ve 18161 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Detaylı

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme

Yetmifldört yafl nda, 60 paket/y l sigara içme Plevral Görüntüleme: Tan n z Nedir? Yetmifldört Yafl nda Nefes Darl Nedeniyle Baflvuran Erkek Olgu Doç. Dr. Öner D KENSOY Gaziantep Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, Gaziantep

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler:

D- BU AMELİYATIN RİSKLERİ Bu ameliyatın taşıdığı bazı riskler/ komplikasyonlar vardır. Ameliyattaki riskler: Mikro TESE Sayın Hasta, Sayın Veli/Vasi, Mikroskopik TESE ameliyatı genel, veya bolgesel anestezi altında yapılabilir. Skrotum (torba) orta hattan 4 cm lik bir kesi yapılırak testislere ulaşılır ve testisler

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Kadın Hastalıkları ve Doğum Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır.

BİLİMSEL PROGRAM. Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. BİLİMSEL PROGRAM 09.00-13.30 LAPAROSKOPİK SÜTÜR TEKNİKLERİ KURSU (Genç Endoskopistler Platformu nun katkıları ile) Not: Katılımcı sayısı 24 kişi olup, her istasyonda 4 katılımcı yer alacaktır. 09.00-09.10

Detaylı

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu

Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Erdil veteriner at polikliniği 2010 yılından bu yana profesyonel ekip ve ekipmanlarıyla Dahiliye, Ortopedi, Cerrahi,Reprodüksiyon, Pediatri, Koruyucu Hekimlik, Diagnostik görüntüleme, Laboratuar,Ağız Diş

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r

ENDOBUTTON CL ULTRA. Etkili Polyester örgülü sutür (#5 lead and #2 flipping) kullan lm flt r ENDOBUTTON CL ULTRA Daha geliflmifl güç ve sa laml k sa layan ENDOBUTTON CL ULTRA sistemi en kuvvetli femoral tespiti sa lamaktad r. Anatomik veya geleneksel Ön Çapraz Ba rekonstrüksiyonlar için idealdir

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ

DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ DÖNEM V NÖROPSİKİYATRİ STAJ KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ AMAÇ: Nörolojik yapı ve fonksiyonlar hakkındaki temel bilgileri pekiştirmek, nörolojik muayene ve psikiyatrik görüşme yapma, elde edilen verileri yorumlama

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime?

VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji VUR de VCUG Ne Zaman, Kime? Doç. Dr. Selçuk Yücel Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı Antalya Ulusal Bilinçle Güncel Üroloji

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Kadın Hastalıkları ve Doğum (Zorunlu) Uygulama Dilimi Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Doç. Dr. Erkan

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HAYVAN BESLEME VE YEM BİLGİSİ TEKNOLOJİSİ LVS22 IV 2 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Ön Lisans Seçmeli

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler

GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA ÖĞRENİM HEDEFİ. Mesane ve üreterin normal ve patolojik özelliklerini belirler GÖREV Mesane ve üreter hastalıklarınd a GÖREV ANALİZİ 1. YAZILMA DÜZEYİ ulaştırılmasında kritik danışmanlık. GÖREV ANALİZİ 2. YAZILMA DÜZEYİ Mesane ve üreterin normal ve Makroskopik inceleme ve örnekleme.

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var!

Amniyosentezden önce bir şansınız daha var! Hassasiyeti YÜKSEK ve GÜVENİLİR Bir Tarama Testi Fetal trizomilerin taranması ve Y kromozomunun değerlendirilmesinde kullanılan son derece gelişmiş bir kan testi Amniyosentezden önce bir şansınız daha

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

GEBE ZLEM. formu. Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r.

GEBE ZLEM. formu. Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r. GEBE ZLEM formu Türk Perinatoloji Derne i taraf ndan haz rlanm flt r. GEBE ZLEM formu Abdi brahim laç Sanayi A.fi. sponsorlu unda bas lm flt r. 3 Değerli Anne Adayı, Gebeli in saptanmas ndan itibaren sizin

Detaylı

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64

Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Genelgesi 2004 / 64 Sosyal Riski azaltma Projesi Kapsamında Genelgesi 2004 / 64 Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA 03/05/2004 Sayı : B100ACS0140000-9216/1853

Detaylı

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur.

NEDENLERİ. Endometrial polipler ile sigara kullanımı, doğum kontrol hapı kullanımı ve yapılan doğum sayısı arasında bir ilişki yoktur. Polipler küçük ve çoğu zaman iyi huylu küçük tümoral oluşumlardır. Vücutta rahim ağzı, rahimin içi (endometrium), ses telleri ve barsaklar gibi pekçok değişik bölgede görülebilir. Endometrial polip rahimin

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır.

ÖZET CEVAP: Oosit retrivalin hemen ardından intrauterin hcg uygulaması implantasyon oranlarını, kimyasal ve klinik gebelik oranlarını artırmaktadır. Intrauterine administration of hcg immediately after oocyte retrieval and the outcome of ICSI: a randomized controlled trial Oosit Retrivalden hemen sonra intrauterin hcg uygulamasının ICSI sonuçları üzerine

Detaylı