ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/03 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2011

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Bilgi Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME Genel kÿtÿphaneler DiÛer bilgilendirme kaynaklarý GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ DiÛer dillerde GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK MŸzecilik (MŸze bilimi) HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR DiÛer dillerde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe kuramý Felsefe sšzlÿkleri Felsefenin tarihi ele alýnýßý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR Üdealizm ve ilgili sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Sofist, ve Sokrat Ý felsefeler Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Almanya ve Avusturya...15

11 199 DiÛer coûrafi bšlgeler DÜN KUTSAL KÜTAP Apocrypha, Pseudopigrapha HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ Eskatoloji ( lÿmden sonraki yaßam) HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Misyonlar HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin...69

12 352 Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Ceza kurumlarý ve ilgili kurumlar Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim Yetißkin eûitimi KadÝnlarÝn eûitimi YŸksekšÛretim Devlet dÿzenlemeleri, denetimi, desteûi Ü ticaret UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Ületißim TelekomŸnikasyon Demiryolu taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM Standart kullaným T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin yapýsal sistemi (grameri) TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce'nin yapýsal sistemi (grameri) Üngilizce'nin kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca ile ilgili sšzlÿkler DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Felsefe ve kuram SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma, ilgili konular DoÛa tarihi...125

13 510 MATEMATÜK Genel ilkeler Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý YerkŸre (Astronomik coûrafya) FÜZÜK KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Fiziksel ve kuramsal kimya Teknikler, gere ler, malzemeler YER BÜLÜMLERÜ Asya yerbilimleri YAÞAM BÜLÜMLERÜ Biyoloji Mikrobiyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim Dicotyledones ( ift enekliler) ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) Aves (Kußlar) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) zel konular TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi Yol mÿhendisliûi Hidrolik (su) mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Yemekler ve yemek servisi Konutlar ve konut donanýmý...151

14 646 Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER YazÝlÝ iletißim ißlemleri Muhasebe Genel yšnetim KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi Seramik ve ilgili teknolojiler DiÛer organik ŸrŸnlerin teknolojisi ÜMALAT BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler Giysi ve aksesuvarlar BÜNALAR YardÝmcÝ inßaat uygulamalarý SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram eßitli konular EÛitim, araßtýrma ilgili konular Galeriler, mÿzeler, šzel koleksiyonlar Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý YaklaßÝk 300'e kadar mimarlýk Dini ve benzeri ama lý binalar Konutlar ve ilgili binalar TasarÝm ve bezeme PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK NŸmismatik ve mÿhÿrcÿlÿk Seramik sanatlarý Madenden yapýlmýß sanat ŸrŸnleri ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dekoratif sanatlar Dokuma sanatlarý Ü dekorasyon Mobilya ve aksesuvarlar RESÜM SANATI VE RESÜMLER Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik...179

15 784 algýlar ve algý topluluklarý Klavyeli algýlar ve diûer algýlar DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Felsefe ve kuram Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e sšylevler TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz tiyatrosu Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca tiyatro Almanca roman ve hikaye Almanca denemeler Almanca eßitli eserler DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca tiyatro FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca denemeler FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca ßiir Ütalyanca denemeler ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Üspanyolca eßitli eserler Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý Ural, Paleosibirya, Dravid edebiyatý...313

16 895 DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarihin felsefe ve kuramý OlaylarÝn toplu a ÝklamasÝ Tarihle ilgili sÿreli yayýnlar Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya YeryŸzeyinin grafik sunumu Asya'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Teknoloji alanýndaki kißiler Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'e kadar Filistin 'ye kadar Mezopotamya ve Üran 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Fransa ve Monako Ütalya YarÝmadasÝ ve evresi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU in ve evresindeki bšlgeler OrtadoÛu (YakÝndoÛu) GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD)...330

17 000 GENEL KONULAR 001 Bilgi 2010 AD BŸyŸkšztŸrk, Þener, Sosyal bilimler i in veri analizi el kitabý : istatistik, araßtýrma deseni, SPSS uygulamalarý ve yorum / Þener BŸyŸkšztŸrk. Ñ 10. bsk. Ñ Ankara : Pegem A YayÝncÝlÝk, xii, 201 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Kaynak a bšlÿm sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN X : [13.00 YTL] Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 AD BŸyŸkke eci, Serhan, ZÝpÝr bilgisayar / Serhan BŸyŸkke eci. Ñ 5. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 128 s. : ßkl. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; 828. EÛlenceli bilgi dÿnyasý/bilim ; 15) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. II. Seri AD Tekin, Mahmut Bilgisayar 1 : temel kavramlar, DOS, Windows XP, Word, Excel / Mahmut Tekin. Ñ Yenilenmiß 7. bsk. Ñ Konya : [yayl.y., 2010?] ix, 210 s. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M [10.00 TL] AD Cox, Michael SÝnÝrsÝz internet / Mihael Cox ; eviren: Elif KÝral. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 173 s. : res. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi dÿnyasý/bilim ; 9) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. KÝral, Elif. I III. Seri Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD elikkol, Soner Programlamaya giriß ve algoritmalar / Soner elikkol. Ñ 9. bsk. Ñ Trabzon : Murathan YayÝnevi, s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Murathan YayÝnevi ; yayýn no: Teknik kitaplar dizisi ; 33) Kaynak a: 369. ss. S.N.: ; D.M ISBN : [24.00 TL]. II. Seri , AD Gelißken, UÛur, adýmda web tasarýmý / UÛur Gelißken. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : KODLAB, x, 237 s. : tbl. ; 20 cm. Ñ (KODLAB ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK BYTE, MayÝs 2005 [elektronik kayýt]. Ñ Üstanbul : Acar YayÝncÝlÝk, compact disc ; 12 cm ap. BYTE 'Ýn okurlarýna armaûýnýdýr. Version 2.0. Ü indekiler: Demo - Freeware - Shareware - Oyunlar - Ara lar. Sistem gereksinimleri: 98/2000/Me/XP CD-ROM. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL]

18 006 zel bilgisayar yšntemleri 2010 AD Nabiyev, Vasif VagifoÛlu, Yapay zeka : insan-bilgisayar etkileßimi / Vasif V. Nabiyev. Ñ Gnßlm. 3. bsk. Ñ Ankara : Se kin, 752 s. : ßkl., tbl. ; 24 cm. Dizin ve sšzlÿk vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL BÜBLÜYOGRAFYA 015 Belirli yerlerden gelen eserlerin Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Czech books published in the 20th century [elektronik kayýt]. Ñ [Czech Republic?] : Data National Library of the Czech Republic, compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL] Belirli konulardaki eserlerin 2010 AD 4904 YKY ßiir yýllýûý, 2009 / hazýrlayan: B ki AsiltŸrk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, , Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ DŸnyada yayýnlanmýß OsmanlÝ ile ilgili eserler (toplu katalog) [elektronik kayýt] / T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ. Ñ Ankara : T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ, 2007?. 1 compact disc ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: Publications related to Ottoman heritage in the world (Union Catalogue). S.N.: ; B.N. 2007/ [5.00 TL] K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME SŸreli YayÝnlar 2010 SB BDK. Ñ 2. sayý, (Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : BeyazÝt Devlet KŸtŸphanesi MŸdŸrlŸÛŸ, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor Nisan BeyazÝt Devlet KŸtŸphanesi KŸtŸphane, kÿltÿr, sanat ve edebiyat bÿlteni. S.N.: Genel kÿtÿphaneler Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK KŸtŸphaneler tanýtým filmi 2005 [elektronik kayýt]. Ñ Üstanbul : Üstanbul BŸyŸkßehir Belediyesi, compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2006/4-610 [5.00 TL] DiÛer bilgilendirme kaynaklarý SŸreli YayÝnlar 2010 SB Erkam bÿlten. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim- KasÝm-AralÝk) -. Ñ Üstanbul : Erkam yayýnlarý, c. : rnk. res. ; 27 cm. aylýk Ekim-KasÝm-AralÝk Kitap tanýtým dergisi. S.N.: ,

19 030 GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 039 DiÛer dillerde Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK TŸrkiye almanak [elektronik kayýt]. Ñ [Ankara?] : Directorate General of Press and Information, [2005?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Metin, TŸrk e-üngilizce-almanca-fransýzca paralel. S.N.: ; B.N. 2002/ [5.00 TL] GENEL S RELÜ YAYINLAR VE DÜZÜNLERÜ 059 DiÛer dillerde Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK SÝhah-Ý acemiye kitap [elektronik kayýt]. Ñ [Y.y : yayl.y., 1975?] 1 compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2005/ [5.00 TL] GRF CD 2010 DK Bibliografia zawartosci Czasopism, [elektronik kayýt] : MARC 21 system obslugi mak. Ñ Warszawa : Biblioteka Narodowa, compact disc ; 12 cm ap. Versiyon S.N.: ; B.N. 2008/ [5.00 TL] GENEL KURULUÞLAR VE M ZECÜLÜK 069 MŸzecilik (MŸze bilimi) Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Salvage project of the archaeological heritage of the IlÝsu and carchemish dam reservoirs [elektronik kayýt]. Ñ [Ankara] : METU, [2009?] 1 compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2000/ [5.00 TL] HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 AD 4427 BahadÝr, Osman Adalar'da ge miß zaman olur ki / Osman BahadÝr. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Adalar KŸltŸr DerneÛi, , AD 3607 Karaveli, Orhan, Bir Ankara ailesinin šykÿsÿ / Orhan Karaveli. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : DoÛan Egmont YayÝncÝlÝk, 929.2, BD BasÝnda TÞOF Ñ Ankara : TŸrkiye Þofšrler ve Otomobilciler Federasyonu, 102 s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [7.00 TL] BD BasÝnda TÞOF Ñ Ankara : TŸrkiye Þofšrler ve Otomobilciler Federasyonu, 102 s. : rnk. res. ; 27 cm. S.N.: ; D.M [7.00 TL]

20 2010 BD Underground poetix, / editšrler: Þenol ErdoÛan...[ve baßkalarý]. Ñ Üstanbul : [yayl.y.], 240 s. : res. ; 30 cm. Ü indekiler: Samizdat. S.N.: ; D.M ISBN X : [ TL]. I. ErdoÛan, Þenol Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Kazakstani chronicle [elektronik kayýt ] : as documented in Kazak newspaper from 1913 to 1932 (in Arabic alphabet). Ñ [Y.y. : yayl.y., 2000?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Eser, Üngilizce-Kazak a paralel. S.N.: ; B.N. 2000/ [5.00 TL] DiÛer coûrafi bšlgelerde SŸreli YayÝnlar 2010 SB Mevsim Bah eßehir. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Hazan YapÝmevi, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ocak Dšrt mevsim Bah eßehir AktŸalite, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.: SB Aksaray bakýß. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak- Þubat 2008) -. Ñ Aksaray : Naci Karakšy, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Ocak-Þubat AktŸalite, kÿltÿr, sanat ve ekonomi dergisi. S.N.: SB Antalya magazin. Ñ (KasÝm 2008) -. Ñ Üstanbul : HŸrriyet Gazetecilik ve MatbaacÝlÝk, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk KasÝm HŸrriyet Akdeniz'in ekidir. Yaßam ve magazin dergisi. S.N.: SB ArtÝ dergi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (MayÝs 2009) -. Ñ Konya : ArtÝ Ajans, c. : rnk. res. ; 29 cm. AylÝk MayÝs Haber, sanat ve siyaset dergisi. S.N.: SB AydÝnlÝk TŸrkiye. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (13 AralÝk Ocak 2010). Ñ Üstanbul : GŸney ReklamcÝlÝk YayÝncÝlÝk MatbaacÝlÝk Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, c. : rnk. res. ; 30 cm. HaftalÝk 13 AralÝk Ocak 2010 YayÝn 03 Ocak 2010 tarihinden sonra yayýblanmamýßtýr. Haber ve yorum dergisi. S.N.: ISSN SB BeylikdŸzŸ ßehrengiz. Ñ 1. sayý, (Nisan 2010) -. Ñ Üstanbul : BeylikdŸzŸ Belediyesi, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor Nisan Belediye haber bÿlteni. S.N.: SB Bilmed. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ekim 2009) -. Ñ Ankara : Bilkent niversitesi MezunlarÝ DerneÛi, c. : rnk. res. ; 27 cm. aylýk Ekim AktŸalite, eûitim ve haber dergisi. S.N.: ISSN

21 2010 SB BN magazine. Ñ No. 2., (2009) -. Ñ istanbul : ncÿ BasÝmevi, c. : rnk. res. ; 28 cm. Monthly Üß dÿnyasý ve magazin dergisi. S.N.: SB Burgaz havadis. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Burgaz Pazarlama ve DaÛÝtÝm, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Ocak Kurumsal iletißim dergisi. S.N.: SB Country life. Ñ 17. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Üstanbul : Ýnar Stratejik Medya šzÿmleri ve Ajans Hizmetleri, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Þubat AktŸalite, kÿltÿr ve gezi dergisi. S.N.: SB ankaya life. Ñ (MayÝs 2009) -. Ñ Ankara : Canan Kaya, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk MayÝs Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB ayyolu haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2010) -. Ñ Ankara : ayyolu Haber Gazetesi, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Ocak AktŸalite ve haber dergisi. S.N.: ISSN SB DoÛrular bÿlten. Ñ 2. sayý, (AralÝk 2008) -. Ñ Konya : DoÛrular Madeni Eßya San., c. : rnk. res. ; 30 cm. Dšrt aylýk AralÝk Kurumsal iletißim dergisi. S.N.: SB EsSelam. Ñ 3. sayý, (AÛustos 2009) -. Ñ Konya : Baßak-Elmas Lisesi MezunlarÝ YardÝmlaßma ve DayanÝßma DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor AÛustos Dernek haber bÿlteni. S.N.: SB Fashion vip. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Adana : Kurtar akýn, c. : rnk. res. ; 32 cm. Bilinmiyor Þubat Magazin dergisi. S.N.: SB FM. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Ankara : Yusuf Erbaß, c. : rnk. res. ; 33 cm. AylÝk Þubat UluslararasÝ magazin dergisi. S.N.: ISSN SB Foreline. Ñ 1. sayý, (2009) -. Ñ Üstanbul : BoÛazi i niversitesi Üßletme ve Ekonomi KulŸbŸ, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor AktŸalite, haber, ekonomi, kÿltÿr ve yaßam dergisi. S.N.:

22 2010 SB Gazete BeyoÛlu. Ñ 3. sayý (Ekim 2009) -. Ñ Üstanbul : BeyoÛlu Belediyesi, c. : res. ; 28 cm. AylÝk, Temmuz BeyoÛlu. BeyoÛlu Belediyesi yayýnýdýr.. Yerel gazete. S.N.: SB Gelecek. Ñ (EylŸl 2009) -. Ñ Üstanbul : HŸsamettin Erbaß, c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk EylŸl Gelecek Gazetesi'nin ekidir. AylÝk aktÿalite dergisi. S.N.: SB Gemlik'te Dersim'in sesi. Ñ 1. yýl, šzel sayý, (Temmuz 2009) -. Ñ Bursa : Gemlik Tunceliler YardÝmlaßma-DayanÝßma ve KŸltŸr DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor Temmuz Haber, yorum, aktÿalite ve siyasi dergi. S.N.: SB Gen akademi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Temmuz-AÛustos-EylŸl 2009) -. Ñ istanbul : M. LŸtfi Arslan, c. : rnk. res. ; 30 cm. aylýk Temmuz-AÛustos-EylŸl AktŸalite, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB Gossip dergi. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (AralÝk- Ocak ) -. Ñ istanbul : NazlÝ Obenik, c. : rnk. res. ; 28 cm. Bilinmiyor AralÝk-Ocak Kent, yaßam, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: SB Indream Konya. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Haziran-Temmuz 2008) -. Ñ Konya : Ufuk Sorgu, c. : rnk. res. ; 30 cm. Üki aylýk Haziran-Temmuz AktŸalite, kÿltÿr ve magazin dergisi. S.N.: SB Inovax innovative technology. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (AÛustos-EylŸl-Ekim 2009) -. Ñ Konya : AkÝnsoft, c. : rnk. res. ; 29 cm. Bilinmiyor AÛustos-EylŸl-Ekim Sektšrel haber dergisi. S.N.: SB Üstanbul niversitesi. Ñ 1. yýl, 2. sayý, (Ocak-Þubat-Mart 2010) -. Ñ Üstanbul : istanbul niversitesi, c. : rnk. res. ; 27 cm. aylýk Ocak-Þubat-Mart AktŸalite, bilim, kÿltÿr, sanat ve spor dergisi. S.N.: SB Karayemiß. Ñ 1. sayý, (KasÝm 2009) -. Ñ Ankara : Ankara Ma kalýlar DerneÛi, c. : rnk. res. ; 30 cm. Bilinmiyor KasÝm Dernek haber bÿlteni. S.N.: SB Legal news bulletin Turkey. Ñ 1. sayý, (2010) -. Ñ Üstanbul : YŸkselKarkÝnKŸ Ÿk, c. ; 30 cm. Bilinmiyor Haber bÿlteni. S.N.:

23 2010 SB Maltepe life. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Üstanbul : E&K Grup, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk Þubat AktŸalite ve magazin dergisi. S.N.: SB Motto magazin. Ñ 1. yýl, 4. sayý, (Þubat 2010) -. Ñ Üstanbul : Ok Medya YayÝncÝlÝk A.Þ., c. : rnk. res. ; 32 cm. AylÝk Þubat Magazin dergisi. S.N.: SB Nab'er. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Ocak 2010) -. Ñ Üstanbul : Nab Holding, c. : rnk. res. ; 30 cm. Dšrt aylýk Ocak Metin TŸrk e-üngilizce paralel AktŸalite, kÿltÿr ve sanat dergisi. S.N.: SB Roadlife. Ñ 4. sayý, (KasÝm 2009) -. Ñ Üstanbul : Teknocat Dijital Market Turizm Sey. San., c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk KasÝm AktŸalite, kÿltÿr, seyehat ve turizm dergisi. S.N.: c. : rnk. res. ; 30 cm. AylÝk Þubat AylÝk aktÿel dergi. S.N.: SB Tuzla bÿlteni. Ñ 2. sayý, (KasÝm 2009) -. Ñ istanbul : Tuzla Belediyesi, c. : rnk. res. ; 27 cm. AylÝk KasÝm Dergi pafta halinde bulunmaktadýr. Haber dergisi. S.N.: GENEL KOLEKSÜYONLAR 089 DiÛer dillerde 2010 AD ocuklar soruyor, Nobel'liler cevaplýyor / [editšr]: Bettina Stiekel ; eviren: Elif GŸn e. Ñ 6. bsk. Ñ Üstanbul : TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ, 217 s. : res. ; 20 cm. Ñ (TŸrkiye Üß BankasÝ KŸltŸr YayÝnlarÝ ; genel yayýn: 875. ocuk dizisi) zgÿn eseradý: Kinder fragen, NobelpreistrŠger antworten. Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : YTL. I. Stiekel, Bettina. II. GŸn e, Elif. III. Seri SB Servergazi. Ñ 15. sayý, (AÛustos 2009) -. Ñ Denizli : zel Servergazi Lisesi, c. : rnk. res. ; 32 cm. Bilinmiyor AÛustos Haber dergisi. S.N.: SB Sinerji. Ñ 1. yýl, 1. sayý, (Þubat 2008) -. Ñ Alanya : Bizz Medya Grub, BD Kurtuluß, Nevzat Hayata dair / Nevzat Kurtuluß. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : [yayl.y.], 2010 (Gšlge Ofset) 311 s : rnk. res., fotoû. ; 26 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. 089

24 2010 AD Meri, Cemil, MaÛaradakiler / Cemil Meri ; yayýna hazýrlayan: Mahmut Ali Meri. Ñ 19. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, 287 s. ; 20 cm. Ñ (Ületißim yayýnlarý ; 407. Cemil Meri bÿtÿn eserleri ; 8) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [18.80 TL]. I. Meri, Mahmut Ali. I III. Seri AD 4132 Moran, Berna, Edebiyat Ÿzerine makaleler / ršportajlar Berna Moran ; yayýna hazýrlayan: Seval Þahin GŸmŸß. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Ületißim, , FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ 2010 AD Hil v, Sel hattin, Felsefe el kitabý / Selahattin Hilav. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 262 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi yayýnlarý ; Cogito ; 176) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri Felsefe kuramý 2010 AD otuksšken, BetŸl Felsefi sšylem nedir? / BetŸl otuksšken. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap, s. ; 20 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL] Felsefe sšzlÿkleri 2010 AD Felsefe sšzlÿûÿ / Orhan Han erlioûlu. Ñ 17. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 516 s. ; 24 cm. Ñ (BŸyŸk fikir kitaplarý dizisi ; 7) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Han erlioûlu, Orhan. II. Seri Felsefenin tarihi ele alýnýßý 2010 AD Folscheid, Dominique Felsefe akýmlarý / Dominique Folscheid ; TŸrk esi: Muna Cedden. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Dost Kitabevi, 157 s. ; 17 cm. Ñ (KŸltŸr kitaplýûý ; 13. Felsefe ; 2) zgÿn eseradý: Les grandes philosophies. Metin TŸrk e, FransÝzca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [9.50 TL]. I. Cedden, Muna. I III. Seri AD Gškberk, Macit, Felsefe tarihi / Macit Gškberk. Ñ 19. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 435 s. ; 24 cm. Ñ (BŸyŸk fikir kitaplarý dizisi ; 38) Dizin vardýr. Kaynak a eserin sonundadýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Sevin gÿl, mer, Simple, short, fun philosophy / author: mer Sevin gÿl ; translator: Hatice Han Er. Ñ Üstanbul : Carpe Diem Publishing, 8

25 193 s. ; 21 cm. Ñ (Carpe Diem Publishing. Teenage-nonfiction) S.N.: ; D.M ISBN : [7.50 TL]. I. Er, Hatice Han. I III. Seri METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) 111 Ontoloji (VarlÝkbilim) 2010 AD TunalÝ, Üsmail, Estetik / Üsmail TunalÝ. Ñ 12. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 282 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (BŸyŸk fikir kitaplarý dizisi ; 92) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK 128 ÜnsanlÝk 2010 BD Davis, Roy Eugene Yedi derste bilin li yaßam / Roy Eugene Davis. Ñ Ankara : DoÛal Yollar Ületißim Yšntemleri ve Bilin li Yaßam DerneÛi, 141 s. ; 29 cm. S.N.: ; D.M [10.00 TL] AD Erasmus, Desiderius, DeliliÛe švgÿ / Desiderius Erasmus ; Latinceden eviren: iûdem DŸrŸßken. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : KabalcÝ YayÝnevi, 222 s. : res. ; 20 cm. Ñ (KabalcÝ YayÝnevi ; 18. Felsefe dizisi ; 2) Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Latince'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. DŸrŸßken, iûdem. I III. Seri NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR 133 Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) 2010 AD 3731 Aßk ve ihtiras / [derleyen]: Arielle Ford ; eviren: Ender Nail. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Neden Kitap, , AD 3732 AßkÝn bÿyÿsÿ / [derleyen]: Arielle Ford ; eviren: Ender Nail. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Neden Kitap, , BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR 141 Üdealizm ve ilgili sistemler 2010 AD Berlin, Isaiah, RomantikliÛin kškleri / Isaiah Berlin ; hazýrlayan: Henry Hardy ; eviren: Mete Tun ay. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : YapÝ Kredi KŸltŸr Sanat YayÝncÝlÝk, 198 s. ; 21 cm. Ñ (YapÝ Kredi yayýnlarý ; Cogito ; 132) zgÿn eseradý: The roots of romanticism. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Hardy, Henry. II. Tun ay, Mete. III. E.a. IV. Seri

26 150 PSÜKOLOJÜ 2010 AD Baymur, Feriha Genel psikoloji / Feriha (BalkÝß) Baymur. Ñ 18. bs. Ñ Üstanbul : ÜnkÝl p, s. : grf., ßkl. tbl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [23.00 TL] BD Psikoloji LisansŸstŸ Ûrencileri Kongresi (2. : 2008 : Ankara) II. Psikoloji LisansŸstŸ šûrencileri kongresi : bildiri tam metin kitabý, Haziran 2008, Ankara / [dÿzenleyen]: Ankara niversitesi Psikoloji BšlŸmŸ ; yayýna hazýrlayanlar: Nil AdalÝ, Fatma U ar Boyraz. Ñ Ankara : [Ankara niversitesi], v, 265 s. : grf., tbl. ; 28 cm. Kaynak a bildiri sonlarýndadýr. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. Ankara niversitesi Psikoloji BšlŸmŸ. II. AdalÝ, Nil. III. Boyraz, Fatma U ar. IV. E.a AD SaygÝlÝ, Sefa, Ayhan Songar / Sefa SaygÝlÝ. Ñ 2. bsm. Ñ Üstanbul : PEDAM, 212 s. : fotoû. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [6.00 TL] SŸreli YayÝnlar 2010 SB YansÝtma. Ñ 6.c., sayý, (KasÝm- AralÝk 2009) -. Ñ Üstanbul : BaÛlam YayÝncÝlÝk San., c. : tbl. ; 28 cm. AltÝ aylýk KasÝm-AralÝk Psikopatoloji ve projektif testler dergisi. S.N.: ISSN AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler 2010 AD 3594 Goleman, Daniel ÜßbaßÝnda duygusal zeka / Daniel Goleman ; Üngilizce aslýndan TŸrk eleßtiren: Handan Balkara. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk YayÝnlarÝ, 650.1, Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka 2010 BD Kawashima, Ryuta Beyninizi yenileyin : 60 gÿnde saûlýklý bir beyin / Ryuta Kawashima ; eviren: MarsÝk YayÝncÝlÝk eviri Grubu. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : MarsÝk Kitap, xv, 172 s. ; 26 cm. zgÿn eseradý: Train Your Brain - 60 Days to a Better Brain. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. I. MarsÝk YayÝncÝlÝk eviri Grubu. I AD elen, H. Nermin, Ûrenme psikolojisi : kuramlar / H. Nermin elen. Ñ 2. bsk. Ñ Ankara : Ümge Kitabevi, 189 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [11.00 TL] AD 4113 CŸceloÛlu, DoÛan, 'Keßke'siz bir yaßam i in iletißim / DoÛan CŸceloÛlu. Ñ 34. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 158.2,

27 155 AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi 2010 AD Ge tan, Engin, Zamane / Engin Ge tan. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Metis YayÝnlarÝ, 100 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [9.00 TL] , AD Hogan, Robert Kißilik ve kurumlarýn kaderi / Robert Hogan ; TŸrk esi: Selen Y. Kšlay. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. ; 21 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: ss. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Kšlay, Selen Y. I AD Top u, Nurettin Üradenin d vasý devlet ve demokrasi / Nurettin Top u ; yayýna hazýrlayanlar: Ezel Erverdi, Üsmail Kara. Ñ 3. bsk. Ñ Üstanbul : Derg h YayÝnlarÝ, 229 s. ; 20 cm. Ñ (Derg h YayÝnlarÝ ; 174. aûdaß TŸrk dÿßÿncesi ; 25. Nurettin Top u kÿlliyatý ; 7) S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL]. I. Erverdi, Ezel. II. Kara, Üsmail. II IV. Seri , AD Torun Reid, Fatma Unutkan erkekler "hadileyen" anneler : yaßamýn i inden psikoloji / Fatma Torun Reid. Ñ 4. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 239 s. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Yavuzer, Halžk, Anne olmak / Haluk Yavuzer ; izimler: Ogan KandemiroÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, 132 s. : res. ; 20 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. KandemiroÛlu, Ogan. I 155.4, AD Yavuzer, Haluk, ocuûu tanýmak ve anlamak : anababalarýn en ok sorduûu sorular ve cevaplarýyla / Haluk Yavuzer. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : rnk. res. ; 26 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 148. s. S.N.: ; D.M ISBN : YTL , BD Yavuzer, Haluk, ocuûu tanýmak ve anlamak : anababalarýn en ok sorduûu sorular ve cevaplarýyla / Haluk Yavuzer. Ñ 7. bs. Ñ Üstanbul : Remzi Kitabevi, s. : rnk. res. ; 26 cm. Dizin vardýr. Kaynak a: 148. s. S.N.: ; D.M ISBN : TL , AD AlgÝn, Osman, DŸßŸn, Ÿret, bul! / Osman AlgÝn, SŸleyman Kahraman ; resimleyen: SŸleyman zkonuk. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Timaß YayÝnlarÝ, 159 s. : res., ßkl. ; 20 cm. Ñ (Timaß YayÝnlarÝ ; EÛlenceli bilgi dÿnyasý / baßarý ; 96) S.N.: ; D.M ISBN : 7.50 TL. I. Kahraman, SŸleyman. II. zkonuk, SŸleyman. II IV. Seri

28 2010 AD SaygÝlÝ, Sefa, Ergenlik sorunlarý : anne-babalar gen lere nasýl davranmalý? / Sefa SaygÝlÝ. Ñ 38. bsk. Ñ Üstanbul : Elit KŸltŸr YayÝnlarÝ, 191 s. : res. ; 21 cm. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : 6.00 TL AD Üzgi, Mine Gen kýza šzel mektuplar / Mine Üzgi. Ñ 7. bsk. Ñ Üstanbul : Elit KŸltŸr YayÝnlarÝ, 208 s. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 8.00 TL AD Montaigne, Michel de, Mutluluk ve yaßama sanatý / Michel de Montaigne ; eviri: Filiz Bel. Ñ 4. bs. Ñ Ankara : Tutku YayÝnevi, s. : res. ; 21 cm. S.N.: ; D.M ISBN : 5.95 TL. I. Bel, Filiz. I UygulamalÝ psikoloji 2010 AD ÜbrahimoÛlu, Davut, MutluluÛa giden 7 yol : pozitif dÿßÿncenin gÿcÿ / Davut ÜbrahimoÛlu. Ñ 6. bs. Ñ Üstanbul : Hayat YayÝnlarÝ, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Hayat YayÝnlarÝ ; 253. PopŸler psikoloji dizisi ; 17) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [12.00 TL]. II. Seri AD Altuntecim, Emrah, Kendini arama kurtarma : kißisel gelißim alanýnda yeni bir yaklaßým / Emrah Altuntecim. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : VarlÝk, s. ; 20 cm. Ñ (VarlÝk yayýnlarý ; sayý ; 1057) Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. Bibliyografik bilgi i erir. S.N.: ; D.M ISBN : [18.00 YTL]. II. Seri AD KapaklÝkaya, Alißan BunlarÝ kimseye anlatamamýßtým / Alißan KapaklÝkaya. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Akis Kitap, 199 s. ; 20 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD NalbantoÛlu, GŸneß Yaßam bir armaûandýr / GŸneß NalbantoÛlu. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : AkÝl Fikir YayÝnlarÝ, 67 s. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [3.00 TL] AD Robbins, Anthony, SÝnÝrsÝz gÿ / Anthony Robbins ; eviri: Mehmet DeÛirmenci. Ñ 8. bsk. Ñ Üstanbul : ÜnkÝlap, s. : ßkl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [14.00 TL]. I. DeÛirmenci, Mehmet. I

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60

BRANŞ SIRA NO. KİMLİK NO. PUAN Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Aile ve Tüketici Hizmetleri 1 217902 77 Aile ve Tüketici Hizmetleri 2 219519 60 Beden Eğitimi (B) Öğretmenliği 1 209812 39 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 1 185582 61 Beden Eğitimi (E) Öğretmenliği 2 162701

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır.

Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. TÜRKÇE Biçim Makale Uzunluğu Başlık Uzunluğu Tüm dosyalar word biçiminde gönderilmelidir. Makale 2500 ile 8000 kelime arasında olmalıdır. Başlık 10 kelimeden uzun olmamalıdır. Makalenin ilk sayfası aşağıdaki

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006 Web of Science 7.0 UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 Köken: The Web of T H O Science M S O N S C I E ve N T I Atıf F I C MİKRO Dizinlemesi BİLGİ A.Ş. Dr. Eugene Garfield: Bilgi bilimi

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır.

PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. PERIODICALS ARCHIVE ONLINE veritabanı, 1802 yılından 1900 lere kadar uzanan, tarihi nitelikte dergilerin, güvenilir bir arşivini sunmaktadır. Veritabanındaki dergilerden 400 kadarı, çeşitli koleksiyonlarda

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3

TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ. Turkish Librarianship ISSN Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship ISSN 1300 0039 Eylül 2006 Cilt: 20 Sayý: 3 278 TÜRK KÜTÜPHANECÝLÝÐÝ Turkish Librarianship Üç ayda bir yayýmlanýr / Published quarterly ISSN 1300-0039 Dernek Adýna

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke

Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke Fakülte Bölümü Sınıfı Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Öğretim Üyesi Yerleşke İİSBF Bankacılık ve Finans 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12.06.2015 13:00 S21 Öğr.Gör. Mehmet Altuntaş

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi

2014-2015 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ LİSANS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI. Öğrenim Süresi Öğretim Kurumu ve Önlisans / Lisans Programı Yıllık Öğrenim Ücreti (2013-2014) Diş Hekimliği Fakültesi 5 2-1.976 TL Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği 4 5 Bkz.83 1.136 TL Almanca Öğretmenliği (İÖ )

Detaylı

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI

YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARI Yazıların nitelikleri Cumhuriyet YERBİLİMLERİ Dergisi nde yayınlanması istemiyle gönderilecek yazıların, yerbilimlerinin herhangi bir alanında (jeoloji, maden, jeofizik,

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En

Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Yükseköğretim Kurulu Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı 2014 Aralık Dönemi İlan Bazlı En Büyük En Küçük Öyp Puanları Satır Etiketleri En Küçük PUAN En Büyük PUAN 27241 84,529 84,529 BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL T.U. * Kredisi II. YARIYIL T.U. * Kredisi BİL150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 HUK151 Hukukun Temel Kavramları

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

KODU DERS ADI ARA SINAV DÖNEM SONU SINAVI

KODU DERS ADI ARA SINAV DÖNEM SONU SINAVI FELSEFE LİSANS PROGRAMI 1 ÇEK101U SOSYAL POLİTİKA 1-4 1-8 1 FEL101U İLKÇAĞ FELSEFESİ 1-4 1-8 1 PSİ103U PSİKOLOJİ 1-4 1-8 1 SOS101U SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1-4 1-8 1 SOS103U SOSYAL BİLİMLERDE TEMEL KAVRAMLAR

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ÖĞRENCİ SAYILARI (Kasım) FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/MESLEK Bölüm/Program Kız Erkek Toplam Almanca Öğretmenliği 138 60 198 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı