Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor"

Transkript

1 Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Terör içerikli gerçek dýþý paylaþýmlara gözaltý Çorum'da sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýndan kentte canlý bomba ile terör saldýrýsý yapýlacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmlarda bulunan 2 kiþi gözaltýna alýndý. 5 TE Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Mustafa Alagöz Ýl Saðlýk Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna yönelik yapýlan konferansta konuþan Dr. Yeþim Yýlmaz, Kýzýlay Kan Merkezlerinde hastalarýn kan ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlandýðýndan bahsederek, kan baðýþýnýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Kýzýlay Çorum Kan Merkezi "Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý" konulu konferans düzenledi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Kýzýlay Kan Merkezinde görevli Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal katýldý. hiçbir karþýlýk beklemeden hayat kurtarmak amacý ile yapýlmasý gerektiðini, halen Türkiye'nin kan ihtiyacýnýn kan baðýþý ile karþýlanamadýðýný, hayat kurtarmak adýna çok daha duyarlý olunma sý gerektiðini vurgulayarak günümüzde kan merkezlerindeki kan baðýþý ve alýnan kanlarýn hastalara nasýl ulaþtýrýldýðýný anlattý. 3 TE Çorum kadýna þiddette ilk 5'te Global Politika ve Stratejisi 'Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýðý adý altýnda bir rapor yayýnladý. Rapora göre, kadýna þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý iller Adana, Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum oldu. 5 TE Ýncesu karanlýktan kurtulacak Yasemin Çal Ýl Genel Meclisi, Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne 75 bin liralýk eþ finansman desteði saðlanmasýný kabul etti. 7 DE ÇATAK Projesi tarýmsal verimi artýrýyor Dr. Yeþim Yýlmaz Destekleme kurslarýna baþvurular baþladý Ýl Milli Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan Açýk Öðretim, Ortaokul, Lise Öðrencileri ve Lise mezunlarýna yönelik destekleme ve yetiþtirme kurslarý için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Çorum Halk Eðitim Merkezi ile Akþam Sanat Okulu Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada... 6 DA Ahmet Saatcý Memur Sen'den "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde Memur Sen'in "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, "Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TL ödenecek" dedi. 3 TE Çevresel Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý (ÇA- TAK) Projesi kapsamýnda 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Ýskilip'te 2011 yýlýnda baþlanan ÇATAK programý sonucunda meydana gelen deðiþiklikleri tanýtmak amacýyla Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Tarla Günü düzenlendi. 2 DE Özel Ýdare ve ÝÞKUR'a denetim Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki müfettiþ Çorum'da denetimlerini sürdürüyor. 4 TE Kaymakam Cemalettin Demircioðlu göreve baþladý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede görevine baþlayan yeni Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu'nu ziyaret etti. 6 DA Gaziantepli sanayicilerden Vali Ahmet Kara'ya ziyaret Daha önce Hakkari, Kilis, Elazýð, Sivas, Gaziantep ve Kýrþehir illerinde Valilik görevinde bulunan Merkez Valisi Mehmet Lütfullah Bilgin... 5 TE Salim Uslu 10 bin çiftçiye 8.4 milyon lira destek verilecek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'da çiftçilere toplamda 8.4 milyon lira Tarýmsal Destek ödemesinin dün yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. 9 DA Su depolarý mercek altýna alýnýyor Ýl Genel Meclisi, köylerde bulunan su depolarýnýn durumunu ve saðlýk açýsýndan sakýncalarýný, yapýlmasý gereken çalýþmalarý araþtýracak. 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:55 05:37 12:53 16:43 19:57 21: Bitlis'in kurtuluþu (1918) Revan'ýn fethi (1635) Sultan IV. Mehmed Hân'ýn taht'a çýkmasý (1648) Farzlarý býrakýp, nâfile ibâdetleri yapmak, boþuna vakit geçirmektir. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BÝR TOPRAK ÝÞÇÝSÝNE ÇATAK Projesi tarýmsal verimi artýrýyor Sen omuzunda yorgan, elinde torban, Sen mevsim iþçisi, büyük gezginci, Doðduðundan beri sen, anan, baban, Orakçý, çapacý, ýrgat, ekinci. Sen, anan, baban...siz topraksýzlar, Sizi ben tanýrým uzun yollardan. Size en yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ekip biçtiðiniz toprak sizindir, Sizindir zorluðu, derdi, mihneti. Sizin çektiðiniz derde dar gelir, Tanrýnýn ambarý olsa cenneti. Çevresel Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý (ÇATAK) Projesi kapsamýnda 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Ýskilip'te 2011 yýlýnda baþlanan ÇATAK programý sonucunda meydana gelen deðiþiklikleri tanýtmak amacýyla Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Tarla Günü düzenlendi. Etkinliðe Ýlçe Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. Bakanlýðý Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Þube Müdürleri, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük, Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ziraat Bankasý Þube Müdürü Ali Doðan Batur, Bayat ve Uðurludað Ýlçe Müdürleri ve Ziraat Odasý Baþkanlarý, tarým danýþmaný Ziraat Mühendisleri ile çiftçiler katýldý. ÇATAK Projesi hakkýnda bilgi veren Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük topraðýn, suyun, havanýn korunmasý ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý ve uygulanmasý anlamýna gelen ÇATAK projesi sayesinde ilçede uygulanan birçok tarým tekniðinin yanýnda özellikle modern sulama sistemlerinin çiftçiye saðladýðý kolaylýðý, vahþi sulamaya göre arazi ve bitkiye olumlu etkilerinin çiftçiler tarafýndan da görüldüðünü belirtti. Ayný þekilde kontrollü ilaç kullanýmýyla halk ve bitki saðlýðýna olumsuz etkileri en aza düþürüldüðünü, organik tarým sayesinde vatandaþlarýmýzýn sofralarýna doðal ürün girmesinin saðlandýðýný söyledi. ÇATAK projesinin 4. yýlýnda 64 köyde 603 çiftçiye ulaþýldý ve metrekare arazide çalýþma yapýldý. Çiftçilere destekleme olarak 863 bin 936 TL ödendi Yýlýnda ÇATAK uygulama alanlarýnýn 15 bin dekara ulaþtýrýlmasý ve özellikle iyi tarým uygulamalarý ve Anýza Direkt Ekim konusunun teþvik edileceði belirtildi. Ve cennet, dünyanýn kurulduðundan Beridir Tanrý'nýn düþüncesidir. Sen sabrýný yere çaldýðýn zaman Bu güzel hülyadan Tanrý ürperir. Siz ey yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ey mevsim iþçisi, ey topraksýzlar, Sizin topraðýnýz size bu vatan. Ahmet Kutsi TECER 2 bin tonluk 2 bin tonluk su deposunun yapýmýna baþlandý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7849 2,7862 EUR 3,0461 3,0477 STERLiN 4,3205 4,3227 2,2331 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: KAYA ECZANESÝ TEL: ODABAÞ ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýskilip'te Ýçme Suyu Altyapý yenileme çalýþmalarý devam ederken eþ zamanlý olarak þehre su verecek depolarýn yapýmýna da baþlandý. Öncelikle Hacýpiri Mahallesi sýnýrlarý içinde SGK ve Türk Telekom binalarýnýn üst tarafýnda bulunan alanda 2 bin tonluk deponun yapýmý aralýksýz devam ediyor. Deponun haricinde 800 ve 500 tonluk depolarýn yapýmýna da önümüzdeki günlerde baþlanýyor. Depo inþaatýnda inceleme ve denetlemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma depolarýn ve içme suyu altyapý yenileme inþaatýnýn ayný zamanda devam ettiðini, çalýþma tamamlandýðýnda hiçbir aksaklýk olmadan son derece temiz ve saðlýklý suyun musluklardan akacaðýný belirtti. Vali Kara'ya hemþehri ziyareti Gazeteci ve Ýstanbul Güngören Tercan ile Kocaeli Gebze Çadýrkaya Dernekleri Baþkaný Zennur Karslý ve arkadaþlarý Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Ahmet Kara ile bir süre sohbet eden Zennur Karslý ve beraberindeki heyet Dernekleri adýna Vali Kara'ya plaket takdim ederken, hemþehrilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Kýzýlay Çorum Kan Merkezi "Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý" konulu konferans düzenledi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Kýzýlay Kan Merkezinde görevli Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal katýldý. 3 Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Memur Sen'den "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebi Ýl Saðlýk Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna yönelik yapýlan konferansta konuþan Dr. Yeþim Yýlmaz, Kýzýlay Kan Merkezlerinde hastalarýn kan ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlandýðýndan bahsederek, kan baðýþýnýn hiçbir karþýlýk beklemeden hayat kurtarmak amacý ile yapýlmasý gerektiðini, halen Türkiye'nin kan ihtiyacýnýn kan baðýþý ile karþýlanamadýðýný, hayat kurtarmak adýna çok daha duyarlý olunmasý gerektiðini vurgulayarak günümüzde kan merkezlerindeki kan baðýþý ve alýnan kanlarýn hastalara nasýl ulaþtýrýldýðýný anlattý. Sonrasýnda Kan Baðýþçýsý Kazaným Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Uzmaný Yasemin Çal ise kan baðýþçýsý olabilmek için gerekli koþullarý ve adýmlarý þöyle sýraladý: Kan baðýþýnda bulunmak isteyen gönüllü kiþilerin: yaþ aralýðýnda saðlýklý bireyler olmasý, HÝV, Hepatit B ve Hepatit C gibi bulaþýcý hastalýklarýnýn olmamasý, Hemoglobin deðerlerinin yeterli olmasý koþuluyla, Baðýþçý Bilgi Formunun doðru bilgiler ile doldurulmasý ve doktor muayenesinden sonra saðlýk durumu uygun olan kiþilerden kan alma iþlemi gerçekleþir." Kan Baðýþçýsý olan kiþilerin belirli aralýklarla kan verebilecekleri de vurgulandý. Eðitimin 2.bölümünde Dr. Yeþim Yýlmaz, Kök Hücre Baðýþýnýn öneminden bahsederek Kök Hücre Baðýþýnýn nasýl yapýldýðýný ve Kök Hücre naklinin yapýlabilmesi için, yaþ aralýðýnda tamamen saðlýklý bireylere tarama yapýlmasý gerektiðini, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili laboratuvarýna gönderilerek alýnan kan örneklerinde doku tiplemesi uyan baðýþçýnýn verilerinin, Saðlýk Bakanlýðý Kemik Ýliði Bankasý veri tabanýnda kayýt altýna alýndýðýný, sonuçlarý uygun çýkan baðýþçýlarýn onayý olduðu sürece kemik iliði naklinin gerçekleþtirildiðini anlattý. Konferans soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Ýstanbul Eskice Köylüler Derneði'nden Bekiroðlu'na ziyaret Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde Memur Sen'in "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, "Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TL ödenecek" dedi. Nisan ayýnda kabul edilen torba yasa ile yürürlüðe giren Çeyiz Yardýmýnýn ardýndan kamu çalýþanlarý için Memur Sen olarak Ahmet Saatcý ataða geçtiklerini belirten Saatcý, "Kamu çalýþanlarýna evlenme yardýmý ödeneðini Toplu Sözleþme masasýna taþýdýk. Aile Yardýmý, Doðum Yardýmý, Kreþ Yardýmý ödeneklerinin artýrýlmasýný teklif eden Memur- Sen'in önerileri arasýnda kendisi veya çocuklarý evlenecek memurlarý en çok heyecanlandýran talep ise Evlenme Yardýmý Ödeneði olmuþtur" þeklinde kaydetti. Aile kurumunun oluþturulmasýna ilk adýmýna yönelik devlet desteðinin önemine dikkat çeken Saatcý, "Hükümetin çeyiz yardýmý düzenlemesi ile evlenecek gençlere yönelik politikalarýný olumlu buluyor ve destekliyoruz. Hükümetin bu yaklaþýmý nedeniyle kamu çalýþanlarýnýn kendileri ve çocuklarý için sunduðumuz teklifi de kabul edeceðini düþünüyoruz. Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 bin 946 TL ödenecek. Çocuklarýnýn evlilikleri halinde memura ödenmesini istediðimiz miktar ise bu gün için 1,578 TL olan en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 2 katý tutarýnda olacak" diye kaydetti. Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Serin ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na görevinde baþarýlar dilediler. Eskice köylüler olarak Bekiroðlu'nun AK Parti il baþkaný olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný dile getiren Serin, Bekiroðlu ve ekibine parti çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, birlik ve beraberlikten kuvvet doðacaðýný belirterek, insanlarýn tek çatý altýnda bir araya gelmelerinin kardeþlik duygularýnýn pekiþmesine katkýda bulunduðunu ifade etti. Amaçlarýnýn Çorum'a hizmet etmek olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Çorum bir ve bütün olarak gördüklerini dile getirerek, Çorum ortak paydasýnda toplumun tüm kesimleriyle iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Atatürk Orman Çiftliðine Mescid Ýskilip halkýnýn kullanýmýna açýlan, yapýlan düzenlemelerle piknik ve mesire alaný olarak yeni bir cazibe merkezi haline gelen mülkiyeti Ýskilip Belediyesine ait Atatürk Orman Çiftliðine ilçe halkýndan gelen talep üzerine 50 kiþi kapasiteli mescid yapýlýyor. Mescid inþaatý Belediyenin marangoz ustalarý tarafýndan mesire alanýnýn estetik görünümüne uygun olmasýna özel önem gösterilerek yapýlýyor. Atatürk Orman Çiftliðinde ve mescid inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Atatürk Orman Çiftliði Piknik ve Mesire alanýnda ihtiyacý hissedilen ve hemþerileri tarafýndan talep edilen uygulamalarýn geciktirilmeden yapýldýðýný ifade etti.

4 "Þer odaklarýna devlet ve parti 4 Av. Rumi Bekiroðlu olarak asla müsaade etmeyeceðiz" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Çorum Belediyesi'nce her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Þöleni'nde bu yýl 500 çocuðun sünnet ettirilmesi ve ülke gündeminde yer alan terör konusunda deðerlendirmede bulundu. Yazýlý bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, il belediyelerinde olduðu gibi diðer AK Partili ilçe belediyelerinde de AK Parti Genel Merkezinin aldýðý karar gereði, ülke genelinde terör odaklarýnýn saldýrýlarý sonucu yaþanan olaylar nedeniyle eðlence vb. gibi etkinlikler iptal edildiðini hatýrlattý. Bekiroðlu, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar fýrsat buldukça, hain ellerini Türkiye'nin üzerine uzatarak karýþtýrmaya çalýþýyorlar. Bir aydýr ülkede yaþananlarý görüyoruz. Sadece ülkemizde deðil, bölgede de yaþananlarý görüyoruz. Kendimize geldiðimizde birileri ortalýðý karýþtýrmaya çalýþýyor. Ruhunu Kandil'e teslim eden o siyasi partiye de millet gereken cevabý verecektir" dedi. Çorum Belediyesi'nin düzenlediði sünnet etkinliðinde bir kýsým eðlence etkinliklerinin sadece çocuklar için dar kapsamda yapýldýðýný ifade eden Bekiroðlu,diðer yapýlan etkinliklerin iptal edildiðini, bunun sebebinin de Ülke üzerinde hain emelleri olanlarýn yüz yýllardýr bu emellerinden vazgeçmeyerek, her fýrsatta bu ülkeyi karýþtýrmak için hain ellerini uzatýp ülkede kaos ve kargaþa çýkartmak için fýrsat kollamalarý olduðunu kaydetti. Bekiroðlu, Milet olarak bu elleri aþacaðýmýza vurgu yaptý. -ÇOCUKLARIMIZ NE KADAR ÝYÝ EÐÝTÝLÝRSE, GELECEÐÝMÝZ O KADAR EMÝN ELLERDE OLUR- Belediyenin düzenlediði sünnet etkinliði ile 500 çocuðun erkekliðe adým atmasýna katký saðladýðýný söyleyen Bekiroðlu, "Katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Çocuklarýmýz ülkemiz geleceðinin teminatý olduðunun bilincinde olan partimiz her anlamda çocuklarýmýzýn yanýnda olmaya devam edecektir.çocuklarýmýz iyi yetiþtirilirse, güzel bir eðitim alýrsa, ülkemizin geleceði, milletimizin geleceði emin ve güvenilir ellerde olacaktýr" ifadelerini kullandý. Erkekliðe adým atan çocuklarýn aileleriyle birlikte refah seviyesi yüksek bir Türkiye içinde yaþamalarýna parti olarak katký saðlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bekiroðlu, "Yavrularýmýzýn gelecekleri için atýlan her önemli adýmda birileri ülkemizin geleceðinin refah seviyesini bozmak için uðraþsa da bizler bu oyunlarý bozarak çocuklarýmýzýn aydýnlýk yarýnlarýna halkýmýzýn desteðiyle ile ulaþacaðýmýzdan hiçbir þüphemiz yoktur. Çünkü gücünü milletten alan partimiz yine milletimizle bu oyunu bozacaktýr. Þer odaklarýna fýrsat vermeyecektir" diye konuþtu. -"GEREKTÝÐÝNDE TEK VÜCUT OLMASINI BÝLEN BÝR MÝLLETÝZ"- Müslüman toplumlarýnýn muhtaç bir hayat yaþamasýný isteyen þer odaklarýnýn ülkemizin geleceðini karartmak için ellerinden geleni yaptýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, "Bunun sebebi ülkemizin jeopolitik konumu Asya'yý Avrupa'ya baðlayan bir konumda olmasýdýr. Ne ülkemizde ne de Müslüman toplumlarýnda bu þer odaklarýnýn emellerine ulaþmasýna müsaade etmeyeceðiz. Bunu milletimizin desteði ile yapacaðýz, çünkü ülkemiz gerektiðinde tek vücut olmasýný bilen bir millettir" þeklinde konuþtu. -"ÜLKENÝN BAÞINDA HALKI ÝÇÝN HÝZMET EDEN GÜÇLÜ LÝ DERLERÝMÝZ VAR"- AK Parti olarak, halkýn yaþam kalitesini artýrmaya, çaðdaþ ve modern bir hayat sürmesi için çalýþan ve çalýþmaya da devam eden neferler olduklarýný belirten Bekiroðlu, þer odaklarýna devlet ve parti olarak asla müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Bekiroðlu, "Bu oyunlarý bozacak bir Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýz, Genel Baþkanýmýz vardýr. Ülkemizin baþýnda halký için hizmet eden güçlü liderlerimiz vardýr ve bu oyunlar bozulacaktýr" açýklamasýnda bulundu. -"AYRIM YAPMAYAN TEÞKÝLATIZ"- Toplumun her kesimini kucaklayan ayrým yapmadan hizmet eden hizmet etmek için çalýþan teþkilatlar olduklarýný anlatan Bekiroðlu, "Yaþlýlarýmýz, gençlerimiz, engellilerimiz, ailelerimiz ve çocuklarýmýz için mutlu bir gelecek kurmanýn çabasý içindeyiz. Bunun içinde tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Bekiroðlu, "Bu vesileyle sünnet olan tüm çocuklarýmýza uzun ömürler diliyor, saðlýk, huzur, mutluluk ve refah içinde bir ömür sürmelerini temenni ediyor, sünnet þölenimizin Cenabý Allah'tan hayýrlara vesile olmasýný niyaz ediyorum" ifadelerini kullandý. Gençlere önem veriyoruz AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, parti olarak iktidarda bulunduklarý 13 yýlý aþkýn süredir özellikle gençlerin önünü açacak uygulamalarý hayata geçirerek, daima gençlerin destekçisi olduklarýný söyledi. Esnaf ziyaretleri kapsamýnda Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in oðlu Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel'i ziyaret eden Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genç iþletmeci ile sohbet etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü ile birlikte Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Bekiroðlu, AK Parti'nin gençliðe önem veren bir parti olduðunu söyledi. AK Parti döneminde seçme ve seçilme yaþýnýn düþürüldüðünü ve artýk gençliðin TBMM'de daha genç olarak temsil edilebildiðini anlatan Bekiroðlu, bunun yaný sýra parti teþkilatlarýnda da gençlik kotasýnýn bulunduðunu hatýrlattý. Bekiroðlu, iþ aleminde de genç giriþimcilerin önünü açan bir takým düzenlemelerin hayata geçirildiðine vurgu yaparken, gençlerin ülkenin geleceði olduðunu, bu nedenle de gençlere çok güvendiðini kaydetti. Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti. Abdalata köyünün sorunlarýný dinlediler AK Parti Teþkilatlarý, köy ziyaretlerine devam ediyor. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, önceki gün Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca ve Mustafa Alagöz, Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ile birlikte Abdalata Köyü'nü ziyaret etti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ziyaret sýrasýnda baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla sohbet ederek, hem köylünün sorunlarýný dinledi hem de seçimler sonrasý yaþanan olaylarýn ülke kalkýnmasýnýn önünün kesilmesi için yapýldýðýný ve partisinin politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulunup hiçbir þer odaðýnýn buna gücünün yetmeyeceðini ifade etti. Özel Ýdare ve ÝÞKUR'a denetim Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki müfettiþ Çorum'da denetimlerini sürdürüyor. Sayýþtay Baþdenetçileri ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müfettiþleri hafta içinde Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Vali Ahmet Kara, denetimin, uygulama hatalarýný gidermeyi ve her seviyedeki görevlilerin harcamalarda daha dikkatli olmalarýný saðladýðýný ifade ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

5 5 Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Çorum'da yüzme eðitimi verilen kapalý havuza giden 12 çocuk, klor gazýndan zehirlenerek hastaneye kaldýrýldý. Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. Klor gazý kaçaðý nedeniyle boðaz yanmasý þikayeti baþ gösteren çocuklar, eðitmenleri tarafýndan dýþarý çýkarýldý. Terör içerikli gerçek dýþý paylaþýmlara gözaltý Çorum'da sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýndan kentte canlý bomba ile terör saldýrýsý yapýlacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmlarda bulunan 2 kiþi gözaltýna alýndý. Kentte son günlerde sosyal medya üzerinden yayýlan, terör örgütü PKK mensuplarýnýn canlý bomba eylemi yapmak için Çorum'da olduðu yönündeki asýlsýz iddialar üzerine polis harekete geçti. Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü Zehirlenme belirtileri üzerine 12 çocuk, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldýrýldý. Acil serviste tedavi altýna alýnan E.K., C.G., E.G., S.G., S.Y., C.Ç., E.Ç., D.C., C.Z., D.D., ekipleri tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar sonucu söz konusu paylaþýmlarýn M.Þ. ve B.G. isimli þahýslar tarafýndan yapýldýðý tespit edildi. Gözaltýna alýnan 1'i kadýn 2 þüpheli, Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Haklarýnda 'halk arasýnda korku ve paniðe neden olmak' suçundan soruþturma baþlatýlan M.Þ. ve B.G., ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla serbest býrakýldý. S.G. ve N.Ö. isimli çocuklarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Olayýn ardýndan Çocuk Acil Servis'e gelen Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çocuklarýn saðlýk durumu hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. Yaþanan olayla ilgili bir açýklama yapan Baþkan Yardýmcýsý Gül, havalandýrma sistemindeki bir arýza nedeniyle klor gazý kaçaðýnýn meydana geldiði açýkladý. Kaçaðýn fark edilmesiyle çocuklarýn hastaneye getirildiðini söyleyen Gül, "Havuza girmeden önce boðaz yanmasý ile fark etmiþler. Çocuklar hastaneye getirildi. Burada doktorlar ve görevliler yakýndan ilgileniyor. Çocuklarýmýzýn saðlýk durumu iyi" dedi. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ise klor gazýnýn hem solunum hem de cilde temas yoluyla vücuda etki edebildiðini açýkladý. Çocuklarýn solunan havadan etkilendiklerini ifade eden Zehir, þunlarý söyledi: "Çocuklarýmýzýn saðlýk durumlarý iyi, hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlý gözetim altýnda tutuyoruz. Toplam 12 çocuk burada. 4 tanesine yatarak, diðerleri ise ayakta tedavi görüyor." Yüzme havuzunda klor gazý kaçaðýnýn nasýl meydana geldiði araþtýrýlýyor. Gaziantepli sanayicilerden Vali Ahmet Kara'ya ziyaret Daha önce Hakkari, Kilis, Elazýð, Sivas, Gaziantep ve Kýrþehir illerinde Valilik görevinde bulunan Merkez Valisi Mehmet Lütfullah Bilgin, Gaziantepli iþ adamlarýndan; Lescon Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn Erbay, ASKON Kaðýt- Ambalaj Sektör Baþkaný Abdurrahman Ateþ ve Baþak Ambalaj Matbaacýlýk San. Tic. Ltd. Þti Müdürü Abdurrahman Ateþ'ten oluþan bir heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Sanayi yönünden Gaziantep ve Çorum'un deðerlendirildiði ziyarette Çorum'un bölgesinde önemli bir sanayi kenti olduðunu söyleyen Vali Ahmet Kara, "Bölge bazýnda bakýldýðýnda ilimiz önemli sanayi merkezleri arasýnda ancak Gaziantep ile karþýlaþtýrdýðýmýzda dýþ ticaret rakamlarýndan da anlaþýldýðý üzere Gaziantep ilimizden daha iyi durumda. Ýlimizin sanayi gücünü artýrmak, dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek için çalýþmamýz gerekir" dedi. Vali Ahmet Kara ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek konuklarýna teþekkür etti. Çorum kadýna þiddette ilk 5'te Global Politika ve Stratejisi 'Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýðý adý altýnda bir rapor yayýnladý. Rapora göre, kadýna þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý iller Adana, Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum oldu. Doç. Dr. Hasan Büker, Doç. Dr. Kübra Gültekin ve Emel Baykal Benlioðlu tarafýndan hazýrlanan Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýklý rapordaki resmi olmayan sonuçlara göre; Türkiye genelinde 2015 yýlýnýn sadece Ocak ve Þubat aylarýnda öldürülen kadýn sayýsý 52. Ocak ayýnda öldürülen kadýn sayýsý 28, yaralanan kadýn sayýsý 38, tecavüze uðrayan kadýn sayýsý 9, fuhþa sürüklenen kadýn sayýsý 31 ve tacize uðrayan kadýn sayýsý da 16 olarak tespit edildi. Þubat ayýnda ise 24 kadýn öldürüldü, 17 kadýn yaralandý ve 8 kadýn da intihar etti. Kadýna karþý þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý il, Adana. Bu ili sýrasýyla Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum takip ediyor. Kadýna yönelik þiddetin bütün dünyada en yaygýn insan haklarý ihlalleri arasýnda yer aldýðý belirtilen raporda, ulusal ve uluslararasý tüm yasal düzenlenmeler ve alýnan tedbirlere raðmen kadýn-erkek eþitsizliði ve cinsiyet temelli þiddet, 21. yüzyýlda hala dünya gündemindeki en önemli sorunlar arasýnda olduðu ifade ediliyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün 2014 yýlý raporuna göre; "Dünyada her yýl bir milyon 300 bin fazla insan þiddete maruz kalmakta ve bunun yüzde 2,5'i ölümle sonuçlanmakta." Kadýna yönelik yapýlan þiddetin sadece fiziksel þiddetle sýnýrlý kalmadýðýný açýklayan raporda kadýna karþý farklý þiddet türlerinin olduðu belirtiliyor. Rapora göre; "Kadýna yönelik yapýlan þiddet olgusu fiziksel þiddet ile sýnýrlý deðildir. Þiddet; tokat, tekme, yumruk atma, beden bütünlüðüne zarar verecek þekilde kesici, delici veya ateþli silahla yaralama, alýkoyma, iþkence yapma, hýrpalama, sarsma, öldürme gibi fiziksel nitelikte olabileceði gibi, bunlarýn yaný sýra aþaðýlama, baðýrma, küfür, hakaret, baský, kontrol, tehdit gibi sürekli eylemleri içeren sözlü-duygusal-psikolojik þiddetle de karþý karþýya kalabilir. Kadýna karþý ekonomik þiddet; para vermemek, veya kýsýtlý para vermek, ekonomik gücü olduðu halde evin giderlerini karþýlamamak, kadýnýn çalýþmasýna izin vermemek veya zorla bir iþte çalýþtýrýlmasý. Bütün bunlarýn yanýnda kadýný rýza göstermediði bir zamanda istemediði þekilde cinsel iliþkiye zorlamak, tecavüz etmek, cinsel saldýrý veya tacizde bulunmak, doðum yapmaya veya kürtaja zorlamak gibi eylemleri içeren cinsel þiddet uygulanabiliyor." FÝZÝKSEL ÞÝDDET EN ÇOK ORTA ANADOLU'DA Fiziksel ve cinsel þiddetin bölgelere daðýlýmýna bakýldýðýnda, fiziksel þiddet yüzde 43 ile en çok Orta Anadolu'da görülüyor. Batý Anadolu'da yüzde 42, Kuzeydoðu Anadolu'da yüzde 39, Ege ve Akdeniz yüzde 37, Ýstanbul'da yüzde 36, Batý Karadeniz'de yüzde 34, Güneydoðu, yüzde 33, Ortadoðu Anadolu'da yüzde 32, Batý Marmara ve Doðu Marmara'da yüzde 30, bu oran Doðu Karadeniz'de ise yüzde 27'dir. Araþtýrmaya göre cinsel þiddetin oranlarý yüzde 16 ile Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi'nde görülmekte. Diðer bölgeler ise sýrasýyla þu þekildedir: " Batý Anadolu yüzde 15, Ýstanbul yüzde 13, Marmara, Ege ve Akdeniz yüzde 12, Doðu Marmara, Güneydoðu ve Ortadoðu Anadolu yüzde 11, Doðu Karadeniz, Batý Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri'nde ise bu oran yüzde 10." ÇORUM ÝLK 5'DE Kadýna karþý þiddet olay yoðunluðu bakýmýndan il bazýnda deðerlendirildiðinde de þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý il, Adana. Bu ili sýrasýyla Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum takip ediyor. Kadýna yönelik þiddet kaygýsý ortalama 7,9 ile uyuþturucu ve terör gibi kaygýlardan sonra en yüksek deðere sahip. Cinsiyete göre kadýna yönelik þiddet kaygý düzeyi kadýnlarda 8,37, erkeklere 7,4 göre daha fazla olmakta. Yaþ gruplarý göre yaþ arasý ve 55 yaþ üstü gruplarda kaygý düzeyi en yüksek, yüzde 8,02. Eðitim durumuna göre kadýna karþý þiddete iliþkin kaygý en fazla ilkokul mezunlarýnda oluyor. Gelir durumuna göre þiddete iliþin kaygý en fazla gelir durumu olmayan kadýnlarda görülüyor. Bölgelere göre kaygý düzeyi deðerlendirilmesinde en yüksek kaygý yüzde 8,49 ile Ege Bölgesi'nde görülmekte.

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara

Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý. Vali Ahmet Kara Ertuðrul Bey'in zihgir i talep arttýrdý "Diriliþ Ertuðrul" dizisinde kullanýlan "zihgir" adlý yüzük buðünlerde yoðun ilgi görüyor. ÇORUM Ok atýþý sýrasýnda baþ parmaðý koruyan "zihgir" adlý yüzüðün "Diriliþ

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Antibiyotik'te 58. sýradayýz

Antibiyotik'te 58. sýradayýz Madenlerde sorunu ATEX sertifikasý çözer Çelikler Alpagut-Dodurga Kömür Ýþletmesi Genel Müdürü Hüseyin Gürler Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret etti. Gürler, Dodurga

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý.

Yardýmcýlarý Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Partili ve CHP'li meclis üyeleri ile çok sayýda iþçi katýldý. Belediye araç parkýný güçlendirdi Çorum Belediyesi tarafýndan alýnan yeni araçlar düzenlenen törenle hizmete girdi. Temizlik Ýþleri Müdürlüðünde yapýlan törene Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Baþkan Yardýmcýlarý

Detaylı