Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor"

Transkript

1 Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Terör içerikli gerçek dýþý paylaþýmlara gözaltý Çorum'da sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýndan kentte canlý bomba ile terör saldýrýsý yapýlacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmlarda bulunan 2 kiþi gözaltýna alýndý. 5 TE Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Mustafa Alagöz Ýl Saðlýk Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna yönelik yapýlan konferansta konuþan Dr. Yeþim Yýlmaz, Kýzýlay Kan Merkezlerinde hastalarýn kan ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlandýðýndan bahsederek, kan baðýþýnýn Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Kýzýlay Çorum Kan Merkezi "Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý" konulu konferans düzenledi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Kýzýlay Kan Merkezinde görevli Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal katýldý. hiçbir karþýlýk beklemeden hayat kurtarmak amacý ile yapýlmasý gerektiðini, halen Türkiye'nin kan ihtiyacýnýn kan baðýþý ile karþýlanamadýðýný, hayat kurtarmak adýna çok daha duyarlý olunma sý gerektiðini vurgulayarak günümüzde kan merkezlerindeki kan baðýþý ve alýnan kanlarýn hastalara nasýl ulaþtýrýldýðýný anlattý. 3 TE Çorum kadýna þiddette ilk 5'te Global Politika ve Stratejisi 'Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýðý adý altýnda bir rapor yayýnladý. Rapora göre, kadýna þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý iller Adana, Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum oldu. 5 TE Ýncesu karanlýktan kurtulacak Yasemin Çal Ýl Genel Meclisi, Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne 75 bin liralýk eþ finansman desteði saðlanmasýný kabul etti. 7 DE ÇATAK Projesi tarýmsal verimi artýrýyor Dr. Yeþim Yýlmaz Destekleme kurslarýna baþvurular baþladý Ýl Milli Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan Açýk Öðretim, Ortaokul, Lise Öðrencileri ve Lise mezunlarýna yönelik destekleme ve yetiþtirme kurslarý için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Çorum Halk Eðitim Merkezi ile Akþam Sanat Okulu Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada... 6 DA Ahmet Saatcý Memur Sen'den "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde Memur Sen'in "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, "Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TL ödenecek" dedi. 3 TE Çevresel Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý (ÇA- TAK) Projesi kapsamýnda 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Ýskilip'te 2011 yýlýnda baþlanan ÇATAK programý sonucunda meydana gelen deðiþiklikleri tanýtmak amacýyla Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Tarla Günü düzenlendi. 2 DE Özel Ýdare ve ÝÞKUR'a denetim Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki müfettiþ Çorum'da denetimlerini sürdürüyor. 4 TE Kaymakam Cemalettin Demircioðlu göreve baþladý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede görevine baþlayan yeni Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu'nu ziyaret etti. 6 DA Gaziantepli sanayicilerden Vali Ahmet Kara'ya ziyaret Daha önce Hakkari, Kilis, Elazýð, Sivas, Gaziantep ve Kýrþehir illerinde Valilik görevinde bulunan Merkez Valisi Mehmet Lütfullah Bilgin... 5 TE Salim Uslu 10 bin çiftçiye 8.4 milyon lira destek verilecek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'da çiftçilere toplamda 8.4 milyon lira Tarýmsal Destek ödemesinin dün yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. 9 DA Su depolarý mercek altýna alýnýyor Ýl Genel Meclisi, köylerde bulunan su depolarýnýn durumunu ve saðlýk açýsýndan sakýncalarýný, yapýlmasý gereken çalýþmalarý araþtýracak. 7 DE

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK 2 AJANDA 03:55 05:37 12:53 16:43 19:57 21: Bitlis'in kurtuluþu (1918) Revan'ýn fethi (1635) Sultan IV. Mehmed Hân'ýn taht'a çýkmasý (1648) Farzlarý býrakýp, nâfile ibâdetleri yapmak, boþuna vakit geçirmektir. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri BÝR TOPRAK ÝÞÇÝSÝNE ÇATAK Projesi tarýmsal verimi artýrýyor Sen omuzunda yorgan, elinde torban, Sen mevsim iþçisi, büyük gezginci, Doðduðundan beri sen, anan, baban, Orakçý, çapacý, ýrgat, ekinci. Sen, anan, baban...siz topraksýzlar, Sizi ben tanýrým uzun yollardan. Size en yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ekip biçtiðiniz toprak sizindir, Sizindir zorluðu, derdi, mihneti. Sizin çektiðiniz derde dar gelir, Tanrýnýn ambarý olsa cenneti. Çevresel Amaçlý Tarým Arazilerinin Korunmasý (ÇATAK) Projesi kapsamýnda 'Tarla Günü' etkinliði düzenlendi. Ýskilip'te 2011 yýlýnda baþlanan ÇATAK programý sonucunda meydana gelen deðiþiklikleri tanýtmak amacýyla Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan Tarla Günü düzenlendi. Etkinliðe Ýlçe Kaymakam Þuayib Gürsoy, Belediye Baþkaný Recep Çatma, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk. Bakanlýðý Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ, AK Parti Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Þube Müdürleri, Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük, Ziraat Odasý Baþkaný Kamil Akdoðan, Ziraat Bankasý Þube Müdürü Ali Doðan Batur, Bayat ve Uðurludað Ýlçe Müdürleri ve Ziraat Odasý Baþkanlarý, tarým danýþmaný Ziraat Mühendisleri ile çiftçiler katýldý. ÇATAK Projesi hakkýnda bilgi veren Ýlçe Tarým Müdürü Ali Sülük topraðýn, suyun, havanýn korunmasý ve bununla ilgili gerekli tedbirlerin alýnmasý ve uygulanmasý anlamýna gelen ÇATAK projesi sayesinde ilçede uygulanan birçok tarým tekniðinin yanýnda özellikle modern sulama sistemlerinin çiftçiye saðladýðý kolaylýðý, vahþi sulamaya göre arazi ve bitkiye olumlu etkilerinin çiftçiler tarafýndan da görüldüðünü belirtti. Ayný þekilde kontrollü ilaç kullanýmýyla halk ve bitki saðlýðýna olumsuz etkileri en aza düþürüldüðünü, organik tarým sayesinde vatandaþlarýmýzýn sofralarýna doðal ürün girmesinin saðlandýðýný söyledi. ÇATAK projesinin 4. yýlýnda 64 köyde 603 çiftçiye ulaþýldý ve metrekare arazide çalýþma yapýldý. Çiftçilere destekleme olarak 863 bin 936 TL ödendi Yýlýnda ÇATAK uygulama alanlarýnýn 15 bin dekara ulaþtýrýlmasý ve özellikle iyi tarým uygulamalarý ve Anýza Direkt Ekim konusunun teþvik edileceði belirtildi. Ve cennet, dünyanýn kurulduðundan Beridir Tanrý'nýn düþüncesidir. Sen sabrýný yere çaldýðýn zaman Bu güzel hülyadan Tanrý ürperir. Siz ey yýðýn yýðýn büyük yalnýzlar, Sizi de yaratmýþ bizi yaradan. Ey mevsim iþçisi, ey topraksýzlar, Sizin topraðýnýz size bu vatan. Ahmet Kutsi TECER 2 bin tonluk 2 bin tonluk su deposunun yapýmýna baþlandý Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,7849 2,7862 EUR 3,0461 3,0477 STERLiN 4,3205 4,3227 2,2331 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER BULUT ECZANESÝ TEL: KAYA ECZANESÝ TEL: ODABAÞ ECZANESÝ TEL: VOLKAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Ýskilip'te Ýçme Suyu Altyapý yenileme çalýþmalarý devam ederken eþ zamanlý olarak þehre su verecek depolarýn yapýmýna da baþlandý. Öncelikle Hacýpiri Mahallesi sýnýrlarý içinde SGK ve Türk Telekom binalarýnýn üst tarafýnda bulunan alanda 2 bin tonluk deponun yapýmý aralýksýz devam ediyor. Deponun haricinde 800 ve 500 tonluk depolarýn yapýmýna da önümüzdeki günlerde baþlanýyor. Depo inþaatýnda inceleme ve denetlemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma depolarýn ve içme suyu altyapý yenileme inþaatýnýn ayný zamanda devam ettiðini, çalýþma tamamlandýðýnda hiçbir aksaklýk olmadan son derece temiz ve saðlýklý suyun musluklardan akacaðýný belirtti. Vali Kara'ya hemþehri ziyareti Gazeteci ve Ýstanbul Güngören Tercan ile Kocaeli Gebze Çadýrkaya Dernekleri Baþkaný Zennur Karslý ve arkadaþlarý Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Vali Ahmet Kara ile bir süre sohbet eden Zennur Karslý ve beraberindeki heyet Dernekleri adýna Vali Kara'ya plaket takdim ederken, hemþehrilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 Ýl Saðlýk Müdürlüðü ve Kýzýlay Çorum Kan Merkezi "Kan Baðýþý ve Kök Hücre Baðýþý" konulu konferans düzenledi. Ýl Saðlýk Müdürlüðü toplantý salonunda yapýlan konferansa konuþmacý olarak Kýzýlay Kan Merkezinde görevli Dr. Yeþim Yýlmaz ve Kan Baðýþçýsý Kazaným Uzmaný Yasemin Çal katýldý. 3 Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Memur Sen'den "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebi Ýl Saðlýk Müdürlüðü idareci ve çalýþanlarýna yönelik yapýlan konferansta konuþan Dr. Yeþim Yýlmaz, Kýzýlay Kan Merkezlerinde hastalarýn kan ihtiyaçlarýnýn nasýl karþýlandýðýndan bahsederek, kan baðýþýnýn hiçbir karþýlýk beklemeden hayat kurtarmak amacý ile yapýlmasý gerektiðini, halen Türkiye'nin kan ihtiyacýnýn kan baðýþý ile karþýlanamadýðýný, hayat kurtarmak adýna çok daha duyarlý olunmasý gerektiðini vurgulayarak günümüzde kan merkezlerindeki kan baðýþý ve alýnan kanlarýn hastalara nasýl ulaþtýrýldýðýný anlattý. Sonrasýnda Kan Baðýþçýsý Kazaným Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýný ziyaret etti. Uzmaný Yasemin Çal ise kan baðýþçýsý olabilmek için gerekli koþullarý ve adýmlarý þöyle sýraladý: Kan baðýþýnda bulunmak isteyen gönüllü kiþilerin: yaþ aralýðýnda saðlýklý bireyler olmasý, HÝV, Hepatit B ve Hepatit C gibi bulaþýcý hastalýklarýnýn olmamasý, Hemoglobin deðerlerinin yeterli olmasý koþuluyla, Baðýþçý Bilgi Formunun doðru bilgiler ile doldurulmasý ve doktor muayenesinden sonra saðlýk durumu uygun olan kiþilerden kan alma iþlemi gerçekleþir." Kan Baðýþçýsý olan kiþilerin belirli aralýklarla kan verebilecekleri de vurgulandý. Eðitimin 2.bölümünde Dr. Yeþim Yýlmaz, Kök Hücre Baðýþýnýn öneminden bahsederek Kök Hücre Baðýþýnýn nasýl yapýldýðýný ve Kök Hücre naklinin yapýlabilmesi için, yaþ aralýðýnda tamamen saðlýklý bireylere tarama yapýlmasý gerektiðini, Saðlýk Bakanlýðý'nýn ilgili laboratuvarýna gönderilerek alýnan kan örneklerinde doku tiplemesi uyan baðýþçýnýn verilerinin, Saðlýk Bakanlýðý Kemik Ýliði Bankasý veri tabanýnda kayýt altýna alýndýðýný, sonuçlarý uygun çýkan baðýþçýlarýn onayý olduðu sürece kemik iliði naklinin gerçekleþtirildiðini anlattý. Konferans soru-cevap bölümünün ardýndan sona erdi. Ýstanbul Eskice Köylüler Derneði'nden Bekiroðlu'na ziyaret Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 3.Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde Memur Sen'in "Evlenme Yardýmý Ödeneði" talebine iliþkin yaptýðý açýklamada, "Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 Bin 946 TL ödenecek" dedi. Nisan ayýnda kabul edilen torba yasa ile yürürlüðe giren Çeyiz Yardýmýnýn ardýndan kamu çalýþanlarý için Memur Sen olarak Ahmet Saatcý ataða geçtiklerini belirten Saatcý, "Kamu çalýþanlarýna evlenme yardýmý ödeneðini Toplu Sözleþme masasýna taþýdýk. Aile Yardýmý, Doðum Yardýmý, Kreþ Yardýmý ödeneklerinin artýrýlmasýný teklif eden Memur- Sen'in önerileri arasýnda kendisi veya çocuklarý evlenecek memurlarý en çok heyecanlandýran talep ise Evlenme Yardýmý Ödeneði olmuþtur" þeklinde kaydetti. Aile kurumunun oluþturulmasýna ilk adýmýna yönelik devlet desteðinin önemine dikkat çeken Saatcý, "Hükümetin çeyiz yardýmý düzenlemesi ile evlenecek gençlere yönelik politikalarýný olumlu buluyor ve destekliyoruz. Hükümetin bu yaklaþýmý nedeniyle kamu çalýþanlarýnýn kendileri ve çocuklarý için sunduðumuz teklifi de kabul edeceðini düþünüyoruz. Teklifimiz kabul edilirse evlenecek kamu çalýþanlarýna en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 5 katý yani bu gün için 3 bin 946 TL ödenecek. Çocuklarýnýn evlilikleri halinde memura ödenmesini istediðimiz miktar ise bu gün için 1,578 TL olan en yüksek devlet memuru aylýðýnýn 2 katý tutarýnda olacak" diye kaydetti. Ýstanbul Eskice Köylüler Dayanýþma Derneði Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Serin ve yönetim kurulu üyeleri AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu'na görevinde baþarýlar dilediler. Eskice köylüler olarak Bekiroðlu'nun AK Parti il baþkaný olmasýndan dolayý büyük mutluluk duyduklarýný dile getiren Serin, Bekiroðlu ve ekibine parti çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, birlik ve beraberlikten kuvvet doðacaðýný belirterek, insanlarýn tek çatý altýnda bir araya gelmelerinin kardeþlik duygularýnýn pekiþmesine katkýda bulunduðunu ifade etti. Amaçlarýnýn Çorum'a hizmet etmek olduðunu dile getiren Bekiroðlu, Çorum bir ve bütün olarak gördüklerini dile getirerek, Çorum ortak paydasýnda toplumun tüm kesimleriyle iþbirliði yapmaya hazýr olduklarýný kaydetti. Atatürk Orman Çiftliðine Mescid Ýskilip halkýnýn kullanýmýna açýlan, yapýlan düzenlemelerle piknik ve mesire alaný olarak yeni bir cazibe merkezi haline gelen mülkiyeti Ýskilip Belediyesine ait Atatürk Orman Çiftliðine ilçe halkýndan gelen talep üzerine 50 kiþi kapasiteli mescid yapýlýyor. Mescid inþaatý Belediyenin marangoz ustalarý tarafýndan mesire alanýnýn estetik görünümüne uygun olmasýna özel önem gösterilerek yapýlýyor. Atatürk Orman Çiftliðinde ve mescid inþaatýnda incelemelerde bulunan Belediye Baþkaný Recep Çatma Ýskilip halkýnýn yoðun ilgi gösterdiði Atatürk Orman Çiftliði Piknik ve Mesire alanýnda ihtiyacý hissedilen ve hemþerileri tarafýndan talep edilen uygulamalarýn geciktirilmeden yapýldýðýný ifade etti.

4 "Þer odaklarýna devlet ve parti 4 Av. Rumi Bekiroðlu olarak asla müsaade etmeyeceðiz" AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Çorum Belediyesi'nce her yýl geleneksel olarak düzenlenen Sünnet Þöleni'nde bu yýl 500 çocuðun sünnet ettirilmesi ve ülke gündeminde yer alan terör konusunda deðerlendirmede bulundu. Yazýlý bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, il belediyelerinde olduðu gibi diðer AK Partili ilçe belediyelerinde de AK Parti Genel Merkezinin aldýðý karar gereði, ülke genelinde terör odaklarýnýn saldýrýlarý sonucu yaþanan olaylar nedeniyle eðlence vb. gibi etkinlikler iptal edildiðini hatýrlattý. Bekiroðlu, "Ülkemiz üzerinde hain emelleri olanlar fýrsat buldukça, hain ellerini Türkiye'nin üzerine uzatarak karýþtýrmaya çalýþýyorlar. Bir aydýr ülkede yaþananlarý görüyoruz. Sadece ülkemizde deðil, bölgede de yaþananlarý görüyoruz. Kendimize geldiðimizde birileri ortalýðý karýþtýrmaya çalýþýyor. Ruhunu Kandil'e teslim eden o siyasi partiye de millet gereken cevabý verecektir" dedi. Çorum Belediyesi'nin düzenlediði sünnet etkinliðinde bir kýsým eðlence etkinliklerinin sadece çocuklar için dar kapsamda yapýldýðýný ifade eden Bekiroðlu,diðer yapýlan etkinliklerin iptal edildiðini, bunun sebebinin de Ülke üzerinde hain emelleri olanlarýn yüz yýllardýr bu emellerinden vazgeçmeyerek, her fýrsatta bu ülkeyi karýþtýrmak için hain ellerini uzatýp ülkede kaos ve kargaþa çýkartmak için fýrsat kollamalarý olduðunu kaydetti. Bekiroðlu, Milet olarak bu elleri aþacaðýmýza vurgu yaptý. -ÇOCUKLARIMIZ NE KADAR ÝYÝ EÐÝTÝLÝRSE, GELECEÐÝMÝZ O KADAR EMÝN ELLERDE OLUR- Belediyenin düzenlediði sünnet etkinliði ile 500 çocuðun erkekliðe adým atmasýna katký saðladýðýný söyleyen Bekiroðlu, "Katkýlarýndan dolayý Belediye Baþkanýmýza teþekkür ediyorum. Çocuklarýmýz ülkemiz geleceðinin teminatý olduðunun bilincinde olan partimiz her anlamda çocuklarýmýzýn yanýnda olmaya devam edecektir.çocuklarýmýz iyi yetiþtirilirse, güzel bir eðitim alýrsa, ülkemizin geleceði, milletimizin geleceði emin ve güvenilir ellerde olacaktýr" ifadelerini kullandý. Erkekliðe adým atan çocuklarýn aileleriyle birlikte refah seviyesi yüksek bir Türkiye içinde yaþamalarýna parti olarak katký saðlamak için mücadele ettiklerini vurgulayan Bekiroðlu, "Yavrularýmýzýn gelecekleri için atýlan her önemli adýmda birileri ülkemizin geleceðinin refah seviyesini bozmak için uðraþsa da bizler bu oyunlarý bozarak çocuklarýmýzýn aydýnlýk yarýnlarýna halkýmýzýn desteðiyle ile ulaþacaðýmýzdan hiçbir þüphemiz yoktur. Çünkü gücünü milletten alan partimiz yine milletimizle bu oyunu bozacaktýr. Þer odaklarýna fýrsat vermeyecektir" diye konuþtu. -"GEREKTÝÐÝNDE TEK VÜCUT OLMASINI BÝLEN BÝR MÝLLETÝZ"- Müslüman toplumlarýnýn muhtaç bir hayat yaþamasýný isteyen þer odaklarýnýn ülkemizin geleceðini karartmak için ellerinden geleni yaptýðýna dikkat çeken Bekiroðlu, "Bunun sebebi ülkemizin jeopolitik konumu Asya'yý Avrupa'ya baðlayan bir konumda olmasýdýr. Ne ülkemizde ne de Müslüman toplumlarýnda bu þer odaklarýnýn emellerine ulaþmasýna müsaade etmeyeceðiz. Bunu milletimizin desteði ile yapacaðýz, çünkü ülkemiz gerektiðinde tek vücut olmasýný bilen bir millettir" þeklinde konuþtu. -"ÜLKENÝN BAÞINDA HALKI ÝÇÝN HÝZMET EDEN GÜÇLÜ LÝ DERLERÝMÝZ VAR"- AK Parti olarak, halkýn yaþam kalitesini artýrmaya, çaðdaþ ve modern bir hayat sürmesi için çalýþan ve çalýþmaya da devam eden neferler olduklarýný belirten Bekiroðlu, þer odaklarýna devlet ve parti olarak asla müsaade etmeyeceklerini vurguladý. Bekiroðlu, "Bu oyunlarý bozacak bir Cumhurbaþkanýmýz ve Baþbakanýmýz, Genel Baþkanýmýz vardýr. Ülkemizin baþýnda halký için hizmet eden güçlü liderlerimiz vardýr ve bu oyunlar bozulacaktýr" açýklamasýnda bulundu. -"AYRIM YAPMAYAN TEÞKÝLATIZ"- Toplumun her kesimini kucaklayan ayrým yapmadan hizmet eden hizmet etmek için çalýþan teþkilatlar olduklarýný anlatan Bekiroðlu, "Yaþlýlarýmýz, gençlerimiz, engellilerimiz, ailelerimiz ve çocuklarýmýz için mutlu bir gelecek kurmanýn çabasý içindeyiz. Bunun içinde tüm gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Bekiroðlu, "Bu vesileyle sünnet olan tüm çocuklarýmýza uzun ömürler diliyor, saðlýk, huzur, mutluluk ve refah içinde bir ömür sürmelerini temenni ediyor, sünnet þölenimizin Cenabý Allah'tan hayýrlara vesile olmasýný niyaz ediyorum" ifadelerini kullandý. Gençlere önem veriyoruz AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, parti olarak iktidarda bulunduklarý 13 yýlý aþkýn süredir özellikle gençlerin önünü açacak uygulamalarý hayata geçirerek, daima gençlerin destekçisi olduklarýný söyledi. Esnaf ziyaretleri kapsamýnda Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in oðlu Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel'i ziyaret eden Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, genç iþletmeci ile sohbet etti. Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü ile birlikte Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel'in de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Bekiroðlu, AK Parti'nin gençliðe önem veren bir parti olduðunu söyledi. AK Parti döneminde seçme ve seçilme yaþýnýn düþürüldüðünü ve artýk gençliðin TBMM'de daha genç olarak temsil edilebildiðini anlatan Bekiroðlu, bunun yaný sýra parti teþkilatlarýnda da gençlik kotasýnýn bulunduðunu hatýrlattý. Bekiroðlu, iþ aleminde de genç giriþimcilerin önünü açan bir takým düzenlemelerin hayata geçirildiðine vurgu yaparken, gençlerin ülkenin geleceði olduðunu, bu nedenle de gençlere çok güvendiðini kaydetti. Altýn Ajans Sahibi Mesut Yücel ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek AK Parti heyetine teþekkür etti. Abdalata köyünün sorunlarýný dinlediler AK Parti Teþkilatlarý, köy ziyaretlerine devam ediyor. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, önceki gün Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum eski Milletvekili Murat Yýldýrým, Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Yaþar Anaç, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý ve yönetim kurulu üyeleri, Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýlarý Yönetim Kurulu Üyeleri, Ýl Genel Meclis Üyeleri Nurettin Karaca ve Mustafa Alagöz, Köy Muhtarlarý Derneði Baþkaný Hacý Koca ile birlikte Abdalata Köyü'nü ziyaret etti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, ziyaret sýrasýnda baþta köy muhtarý olmak üzere vatandaþlarla sohbet ederek, hem köylünün sorunlarýný dinledi hem de seçimler sonrasý yaþanan olaylarýn ülke kalkýnmasýnýn önünün kesilmesi için yapýldýðýný ve partisinin politikalarý hakkýnda açýklamalarda bulunup hiçbir þer odaðýnýn buna gücünün yetmeyeceðini ifade etti. Özel Ýdare ve ÝÞKUR'a denetim Ýl Özel Ýdaresi iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki Sayýþtay Baþdenetçisi ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Müdürlüðü iþ ve iþlemlerini denetlemek üzere iki müfettiþ Çorum'da denetimlerini sürdürüyor. Sayýþtay Baþdenetçileri ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müfettiþleri hafta içinde Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Vali Ahmet Kara, denetimin, uygulama hatalarýný gidermeyi ve her seviyedeki görevlilerin harcamalarda daha dikkatli olmalarýný saðladýðýný ifade ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.

5 5 Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Çorum'da yüzme eðitimi verilen kapalý havuza giden 12 çocuk, klor gazýndan zehirlenerek hastaneye kaldýrýldý. Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. Klor gazý kaçaðý nedeniyle boðaz yanmasý þikayeti baþ gösteren çocuklar, eðitmenleri tarafýndan dýþarý çýkarýldý. Terör içerikli gerçek dýþý paylaþýmlara gözaltý Çorum'da sosyal paylaþým sitelerindeki hesaplarýndan kentte canlý bomba ile terör saldýrýsý yapýlacaðý yönünde gerçek dýþý paylaþýmlarda bulunan 2 kiþi gözaltýna alýndý. Kentte son günlerde sosyal medya üzerinden yayýlan, terör örgütü PKK mensuplarýnýn canlý bomba eylemi yapmak için Çorum'da olduðu yönündeki asýlsýz iddialar üzerine polis harekete geçti. Ýl Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü Zehirlenme belirtileri üzerine 12 çocuk, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldýrýldý. Acil serviste tedavi altýna alýnan E.K., C.G., E.G., S.G., S.Y., C.Ç., E.Ç., D.C., C.Z., D.D., ekipleri tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar sonucu söz konusu paylaþýmlarýn M.Þ. ve B.G. isimli þahýslar tarafýndan yapýldýðý tespit edildi. Gözaltýna alýnan 1'i kadýn 2 þüpheli, Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Haklarýnda 'halk arasýnda korku ve paniðe neden olmak' suçundan soruþturma baþlatýlan M.Þ. ve B.G., ifadelerinin alýnmasýnýn ardýndan Cumhuriyet savcýsýnýn talimatýyla serbest býrakýldý. S.G. ve N.Ö. isimli çocuklarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu bildirildi. Olayýn ardýndan Çocuk Acil Servis'e gelen Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, çocuklarýn saðlýk durumu hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. Yaþanan olayla ilgili bir açýklama yapan Baþkan Yardýmcýsý Gül, havalandýrma sistemindeki bir arýza nedeniyle klor gazý kaçaðýnýn meydana geldiði açýkladý. Kaçaðýn fark edilmesiyle çocuklarýn hastaneye getirildiðini söyleyen Gül, "Havuza girmeden önce boðaz yanmasý ile fark etmiþler. Çocuklar hastaneye getirildi. Burada doktorlar ve görevliler yakýndan ilgileniyor. Çocuklarýmýzýn saðlýk durumu iyi" dedi. Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir ise klor gazýnýn hem solunum hem de cilde temas yoluyla vücuda etki edebildiðini açýkladý. Çocuklarýn solunan havadan etkilendiklerini ifade eden Zehir, þunlarý söyledi: "Çocuklarýmýzýn saðlýk durumlarý iyi, hayati tehlikeleri yok. Tedbir amaçlý gözetim altýnda tutuyoruz. Toplam 12 çocuk burada. 4 tanesine yatarak, diðerleri ise ayakta tedavi görüyor." Yüzme havuzunda klor gazý kaçaðýnýn nasýl meydana geldiði araþtýrýlýyor. Gaziantepli sanayicilerden Vali Ahmet Kara'ya ziyaret Daha önce Hakkari, Kilis, Elazýð, Sivas, Gaziantep ve Kýrþehir illerinde Valilik görevinde bulunan Merkez Valisi Mehmet Lütfullah Bilgin, Gaziantepli iþ adamlarýndan; Lescon Yönetim Kurulu Baþkaný Aydýn Erbay, ASKON Kaðýt- Ambalaj Sektör Baþkaný Abdurrahman Ateþ ve Baþak Ambalaj Matbaacýlýk San. Tic. Ltd. Þti Müdürü Abdurrahman Ateþ'ten oluþan bir heyet Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret ettiler. Sanayi yönünden Gaziantep ve Çorum'un deðerlendirildiði ziyarette Çorum'un bölgesinde önemli bir sanayi kenti olduðunu söyleyen Vali Ahmet Kara, "Bölge bazýnda bakýldýðýnda ilimiz önemli sanayi merkezleri arasýnda ancak Gaziantep ile karþýlaþtýrdýðýmýzda dýþ ticaret rakamlarýndan da anlaþýldýðý üzere Gaziantep ilimizden daha iyi durumda. Ýlimizin sanayi gücünü artýrmak, dýþ ticaret potansiyelini güçlendirmek için çalýþmamýz gerekir" dedi. Vali Ahmet Kara ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek konuklarýna teþekkür etti. Çorum kadýna þiddette ilk 5'te Global Politika ve Stratejisi 'Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýðý adý altýnda bir rapor yayýnladý. Rapora göre, kadýna þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý iller Adana, Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum oldu. Doç. Dr. Hasan Büker, Doç. Dr. Kübra Gültekin ve Emel Baykal Benlioðlu tarafýndan hazýrlanan Türkiye Kadýna Karþý Þiddetle Mücadelede Nerede' baþlýklý rapordaki resmi olmayan sonuçlara göre; Türkiye genelinde 2015 yýlýnýn sadece Ocak ve Þubat aylarýnda öldürülen kadýn sayýsý 52. Ocak ayýnda öldürülen kadýn sayýsý 28, yaralanan kadýn sayýsý 38, tecavüze uðrayan kadýn sayýsý 9, fuhþa sürüklenen kadýn sayýsý 31 ve tacize uðrayan kadýn sayýsý da 16 olarak tespit edildi. Þubat ayýnda ise 24 kadýn öldürüldü, 17 kadýn yaralandý ve 8 kadýn da intihar etti. Kadýna karþý þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý il, Adana. Bu ili sýrasýyla Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum takip ediyor. Kadýna yönelik þiddetin bütün dünyada en yaygýn insan haklarý ihlalleri arasýnda yer aldýðý belirtilen raporda, ulusal ve uluslararasý tüm yasal düzenlenmeler ve alýnan tedbirlere raðmen kadýn-erkek eþitsizliði ve cinsiyet temelli þiddet, 21. yüzyýlda hala dünya gündemindeki en önemli sorunlar arasýnda olduðu ifade ediliyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün 2014 yýlý raporuna göre; "Dünyada her yýl bir milyon 300 bin fazla insan þiddete maruz kalmakta ve bunun yüzde 2,5'i ölümle sonuçlanmakta." Kadýna yönelik yapýlan þiddetin sadece fiziksel þiddetle sýnýrlý kalmadýðýný açýklayan raporda kadýna karþý farklý þiddet türlerinin olduðu belirtiliyor. Rapora göre; "Kadýna yönelik yapýlan þiddet olgusu fiziksel þiddet ile sýnýrlý deðildir. Þiddet; tokat, tekme, yumruk atma, beden bütünlüðüne zarar verecek þekilde kesici, delici veya ateþli silahla yaralama, alýkoyma, iþkence yapma, hýrpalama, sarsma, öldürme gibi fiziksel nitelikte olabileceði gibi, bunlarýn yaný sýra aþaðýlama, baðýrma, küfür, hakaret, baský, kontrol, tehdit gibi sürekli eylemleri içeren sözlü-duygusal-psikolojik þiddetle de karþý karþýya kalabilir. Kadýna karþý ekonomik þiddet; para vermemek, veya kýsýtlý para vermek, ekonomik gücü olduðu halde evin giderlerini karþýlamamak, kadýnýn çalýþmasýna izin vermemek veya zorla bir iþte çalýþtýrýlmasý. Bütün bunlarýn yanýnda kadýný rýza göstermediði bir zamanda istemediði þekilde cinsel iliþkiye zorlamak, tecavüz etmek, cinsel saldýrý veya tacizde bulunmak, doðum yapmaya veya kürtaja zorlamak gibi eylemleri içeren cinsel þiddet uygulanabiliyor." FÝZÝKSEL ÞÝDDET EN ÇOK ORTA ANADOLU'DA Fiziksel ve cinsel þiddetin bölgelere daðýlýmýna bakýldýðýnda, fiziksel þiddet yüzde 43 ile en çok Orta Anadolu'da görülüyor. Batý Anadolu'da yüzde 42, Kuzeydoðu Anadolu'da yüzde 39, Ege ve Akdeniz yüzde 37, Ýstanbul'da yüzde 36, Batý Karadeniz'de yüzde 34, Güneydoðu, yüzde 33, Ortadoðu Anadolu'da yüzde 32, Batý Marmara ve Doðu Marmara'da yüzde 30, bu oran Doðu Karadeniz'de ise yüzde 27'dir. Araþtýrmaya göre cinsel þiddetin oranlarý yüzde 16 ile Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi'nde görülmekte. Diðer bölgeler ise sýrasýyla þu þekildedir: " Batý Anadolu yüzde 15, Ýstanbul yüzde 13, Marmara, Ege ve Akdeniz yüzde 12, Doðu Marmara, Güneydoðu ve Ortadoðu Anadolu yüzde 11, Doðu Karadeniz, Batý Karadeniz ve Orta Anadolu Bölgeleri'nde ise bu oran yüzde 10." ÇORUM ÝLK 5'DE Kadýna karþý þiddet olay yoðunluðu bakýmýndan il bazýnda deðerlendirildiðinde de þiddetin nüfusa oranla en yoðun yaþandýðý il, Adana. Bu ili sýrasýyla Zonguldak, Aksaray, Kütahya ve Çorum takip ediyor. Kadýna yönelik þiddet kaygýsý ortalama 7,9 ile uyuþturucu ve terör gibi kaygýlardan sonra en yüksek deðere sahip. Cinsiyete göre kadýna yönelik þiddet kaygý düzeyi kadýnlarda 8,37, erkeklere 7,4 göre daha fazla olmakta. Yaþ gruplarý göre yaþ arasý ve 55 yaþ üstü gruplarda kaygý düzeyi en yüksek, yüzde 8,02. Eðitim durumuna göre kadýna karþý þiddete iliþkin kaygý en fazla ilkokul mezunlarýnda oluyor. Gelir durumuna göre þiddete iliþin kaygý en fazla gelir durumu olmayan kadýnlarda görülüyor. Bölgelere göre kaygý düzeyi deðerlendirilmesinde en yüksek kaygý yüzde 8,49 ile Ege Bölgesi'nde görülmekte.

6 6 Bayan yöneticiye iþyeri ziyareti Ankastre House açýldý AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahu Yumlu'yu iþyerinde ziyaretti. Ýl Baþkaný Bekiroðlu, beraberinde Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel ile birlikte Albayrak Caddesinde faaliyet gösteren Zerafet Eþarp sahibi Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahu Yumlu'ya ziyarette bulundu. Yumlu'dan iþyeri hakkýnda bilgiler alan Ýl Baþkaný Bekiroðlu, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Ankastre House Maðazasý düzenlenen törenle hizmete girdi.açýlýþa AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat, Adem Oðuzhan Kaya, Mesut Ceylan, Lemzi Çöplü, Adem Candan, Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Necip Kadri Yücel, Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen ve ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ile çok sayýda davetli katýldý. Bekiroðlu, yeni açýlan iþyerinin hayýrlý uðurlu olmasýný dilerken, iþyeri sahibi Dursun Müstet'i de Çorum ekonomisine katký saðlamak amacýyla böyle bir iþyerini kente kazandýrdýðý için tebrik etti. Kaymakam Cemalettin Demircioðlu göreve baþladý Destekleme kurslarýna baþvurular baþladý Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçede görevine baþlayan yeni Osmancýk Kaymakamý Cemalettin Demircioðlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Baþkan Karataþ'ýn yaný sýra Baþkan Yardýmcýsý Kadir Eskiadam, Belediye Meclis Üyesi Turgay Þanal ve Dursun Barýþmaz da hazýr bulundu. Kaymakam Demircioðlu'na görevinde baþarýlar dileyen Baþkan Karataþ, yeni görevinin ilçeye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Kaymakam Demircioðlu da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Baþkan Karataþ'a teþekkür etti. Ziyarette Karataþ ve Demircioðlu bir süre ilçe hakkýnda görüþtü. Çulhalý Köyü Taþkýn Koruma proje sözleþmesi imzalandý Ýl Milli Eðitimi Müdürlüðü tarafýndan Açýk Öðretim, Ortaokul, Lise Öðrencileri ve Lise mezunlarýna yönelik destekleme ve yetiþtirme kurslarý için kayýtlarýn baþladýðý belirtildi. Çorum Halk Eðitim Merkezi ile Akþa Sanat Okulu Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamada, "Ortaokul ve Lise öðrenimine devam eden öðrenciler öðrenim gördükleri kendi okullarýna baþvuru yapabilirler. Tüm Açýk Öðretim öðrencileri ve lise mezunlarý ise Çorum Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðüne baþvurularýný yapabilirler.baþvurular 20 Aðustos 2015 tarihine kadar devam edecektir" denildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý açýklamada, "Sungurlu Çulhalý Köyü Taþkýn Koruma iþinde imzalar atýldý. Devlet Su Ýþleri 5.Bölge Müdürlüðü tarafýndan tarihinde ihalesi yapýlan Sungurlu Çulhalý Köyü Delikli ve Karamýnaltý Dereleri Taþkýn Koruma iþi sözleþmesi tarihinde yüklenici ile imzalanmýþtýr. Sözleþme bedeli TL olan iþin kapsamýnda; m. çift taraflý kâgir taþkýn koruma duvarý ve 5 adet plak köprü yapýlacaktýr. Çorum'a, Sungurlu Ýlçemize hayýrlý uðurlu olsun" dedi.

7 7 Ýl Genel Meclisi toplantýlarý sona erdi Ýl Genel Meclisi'nin Aðustos dönemi toplantýlarý sona erdi. Ýl Genel Meclisi, dün saat 10.30'da Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda toplanarak gündeme alýnan maddeleri görüþtü. Bazý meclis üyeleri yeni önergeler verirken, önergeler incelenmek ve rapora baðlanmak üzere komisyonlara havale edildi. Toplantýda Ýskilip Ýlçesi Kuzköy Köyü, Güney mevkii, 103 ada, 2 parsel nolu, 5.257,94 m2 tapu yüzölçümlü, ''meyve bahçesi'' vasýflý taþýnmaz üzerinde, plan müellifince hazýrlanan 1/5000 ölçekli Nazým Ýmar Planý ile 1/1000 ölçekli Uygulama Ýmar Planýnýn 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 10'uncu maddesi (e) bendi gereðince görüþülmesi gündeme geldi. Konu, incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere Bayýndýrlýk ve Ýmar Komisyonu'na havale edildi. Toplantýnýn bir diðer gündem maddesi olarak; Ýskilip Ýlçesi Yerli Köyü, Sungurlu Ýlçesi Kula Köyü, Bayat Ýlçesi Toyhane, Köpüklü, Saðpazar, Aþaðý Emirhalil, Eskialibey Köyü ve Uðurludað Ýlçesi, Üçdam, Yarýmca ve Ambarcý köylerinin Kýzýlýrmak kenarýnda bulunan taþýnmazlar üzerinde yapýlacak, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu'nca 06/02/2014 tarih ve ÖN/ 48641/2666 sayý ile Önlisans verilmiþ Ülkün 1-2 Regülatörü ve Hidroelektrik santrali için hazýrlanan 1/5000 Ölçekli Nazým Ýmar Planý ile 1/1000 Ölçekli Uygulama Ýmar Planý'nýn 3194 sayýlý Ýmar Kanunu 8' inci maddesi ile 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi Kanunu'nun 10'uncu maddesi (c) bendi gereðince, Ýmar ve Bayýndýrlýk Komisyonunca hazýrlanan rapor görüþüldü. Komisyon raporu oy birliði ile kabul edildi. Diðer gündem maddelerinin de görüþülerek karara baðlanmasýnýn ardýndan 5 gündür devam eden toplantý süreci tamamlandý. Ýl Genel Meclisi Eylül ayýnda tekrar toplanacak. Yýlmaz MERT Aile Danýþma Merkezleri araþtýrýlacak Yurdanur Özzehinli Arif Çamiçi Ýl Genel Meclisi oyun peþinde Ýl Genel Meclisi, zeka geliþtirici, beden geliþtirici, mahalli ve sokak oyunlarýný araþtýracak. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda Oðuzlar Ýl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi ve Ýskilip Ýl Genel Meclis Üyesi Üzeyir Esenkaya tarafýndan bir öneri verildi. Öneride; "4.000 yýllýk Türk zeka sporu mangala nedir? Nasýl oynanýr? Yaygýnlaþtýrmak için neler yapýlabilir? Çorum genelinde okullarýmýzda oynatýlabilir mi? Çocuklarýmýzý geliþtirmede faydasý var mýdýr?" ifadeleri yer aldý. CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Yýldýz Bek ise meclisin sadece mangala oyununu araþtýrmakla basit bir iþ yapmýþ olacaðýný, sadece mangalanýn deðil, tüm zeka geliþtirici ve sokak oyunlarýnýn araþtýrýlmasýný istedi. Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise sadece mangalanýn deðil, diðer zeka geliþtirici oyunlarýn da birlikte araþtýrýlmasýný, unutulmaya yüz tutmuþ sokak oyunlarýnýn, beden geliþtirici mahalli oyunlarýn da araþtýrmaya dahil edilmesini isteyerek, talebi oylamaya sundu. Oyunlarýn araþtýrýlmasý konusu gündeme alýnarak Gençlik ve Spor Komisyonu'na havale edildi.yýlmaz MERT Merkez Ýl Genel Meclis Üyeleri Yurdanur Özzehinli ve Mustafa Alagöz, Aile Danýþma Merkezleri hakkýnda bir araþtýrma önerisi verdi. Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda Özzehinli ve Alagöz tarafýndan verilen öneride Aile Danýþma Merkezlerinin iþlevi, yaptýklarý iþler, sorunlarý ve beklentilerinin araþtýrýlmasý istendi. Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise öneriyi oylamaya sundu. Öneri, gündeme alýnarak incelenmek ve rapora baðlanmak üzere Aile ve Engelliler Komisyonu'na havale edildi. Öneride þu sorular yer alýyor: "Ýl genelinde kaç tane aile danýþma merkezi vardýr? Bu merkezler ailelere hangi alanlarda hizmet vermekteler? Boþanma ve aile içi sorunlarda yeterli yardýmý saðlayabiliyorlar mý? Çözüm oraný yüksek mi? Kendilerinin karþýlaþtýklarý sorunlarý var mý? Aile danýþma merkezlerinde çalýþanlarýn mesleki yeterlilikleri ne orandadýr?" Yýlmaz MERT Ýncesu karanlýktan kurtulacak Ýl Genel Meclisi, Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne 75 bin liralýk eþ finansman desteði saðlanmasýný kabul etti. Ýl Genel Meclisi, dün Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda toplanarak gündeme alýnan maddeleri görüþüp karara baðladý. Toplantýda; Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'nýn (OKA) 2014 yýlý "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý" kapsamýnda Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan "Ýncesu ve Þapinuva Tarih Solar ile Aydýnlanýyor" adlý projenin hayata geçirilebilmesi için Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði'ne TL'lik eþ finansman desteðinin Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan karþýlanmasý hususu ele alýndý. Geçtiðimiz Salý günü görüþülen ve incelenmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na havale Mustafa Alagöz edilen konu, Ýl Genel Meclisi'nin bugünkü toplantýsýnda komisyon raporu doðrultusunda kabul edildi. Komisyon raporu hakkýnda bilgiler veren Komisyon Baþkaný Mustafa Alagöz, "Komisyonumuzca yapýlan deðerlendirmede, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA)'nýn 2014 Yýlý "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý" kapsamýnda Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan hazýrlanan "Ýncesu ve Þapinuva Tarih Solar ile Aydýnlanýyor" adlý projesi, Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý tarafýndan iptal edilerek iki kurum arasýnda tarihinde sözleþme imzalanmýþtýr. Söz konusu projenin hayata geçirilebilmesi için Ortaköy Kaymakamlýðý Köylere Hizmet Götürme Birliðine ,00-TL eþ finansman desteðinin idaremiz tarafýndan karþýlanmasý komisyonumuzca uygun bulunmuþtur" dedi. Komisyon raporu Ýl Genel Meclisinde oylanarak kabul edildi. Ortaköy Ýl Genel Meclis Üyeleri Dilaver Yýldýrým ve Mustafa Çelik, Ýncesu Kanyonu'na yoðun bir ziyaretçi trafiði yaþandýðýný, buraya yapýlan yürüyüþ yolunun ve kamelyalarýn gece saatlerinde aydýnlatýlmasý gerektiðini anlatarak saðlanan ödeneðin Ýncesu ve Þapinuva'nýn aydýnlatýlmasýnda kullanýlacaðýný dile getirdiler. Yýlmaz MERT Su depolarý mercek altýna alýnýyor Ýl Genel Meclisi, köylerde bulunan su depolarýnýn durumunu ve saðlýk açýsýndan sakýncalarýný, yapýlmasý gereken çalýþmalarý araþtýracak. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda yapýlan Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda Bayat Ýl Genel Meclis Üyeleri Erdoðan Köroðlu ve Ahmet Tuna tarafýndan bir öneri verildi. Dilekçede; köylerde kullanýlan su depolarýnýn incelenip saðlýk açýsýndan durumlarýnýn, onarým gerektiren depolarýn ve hasar durumlarýnýn tespit edilmesi, onarýlmasý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý talep edildi. Öneri, incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere Çevre ve Saðlýk Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Özel Ýdare'ye 6 milyon 830 bin liralýk ek bütçe Çorum Ýl Özel Ýdaresi'nin 2015 mali yýlý bütçesinin bazý ekonomik kodlarýna ayrýlan ödenekler yýl içerisinde yapýlmasý planlanan yatýrýmlar için yeterli gelmemesi nedeniyle ek bütçe yapýldý yýlý bütçesi yaklaþýk 60 milyon lira olarak belirlenen Özel Ýdare'de Aðustos ayýnda bütçe açýk verdi. Bütçeye yüzde 10'luk bir rakama tekabül eden 6 milyon 830 bin liralýk ek bütçe yapýlmasý bazý meclis üyelerinin tepkisine neden oldu. Meclis üyeleri daha gerçekçi, ayaklarý yere basan bir bütçe yapýlmasý gerektiðini belirterek, Özel Ýdare yöneticilerini ve bütçeyi hazýrlayanlarý eleþtirdi. Bazý meclis üyeleri ise 4 Aðustos Salý günü incelenmek ve rapor hazýrlanmak üzere komisyona havale edilen konunun 3 gün içerisinde hazýrlanýp tekrar meclise getirilmesine bir anlam veremediklerini belirterek, bu durumu meclise yapýlmýþ bir dayatma ya da kaðýt üzerinde hazýrlanmýþ bir rapor olarak yorumladý. Zaman zaman tartýþmalarýn yaþandýðý toplantýda gelecek bütçe çalýþmalarýnýn daha ciddi yapýlmasý temenni edildi.meclis üyelerinin eleþtirilerine yanýt veren Plan Bütçe Komisyonu Baþkaný Mustafa Alagöz ise ek bütçe yapýlacak kalemlerin cari harcamalardan ibaret olduðunu, yeni bir yatýrýmýn söz konusu olmadýðýný, müdahale edecek sadece 2 kalem olduðunu, ona da gerekli müdahaleyi yaptýklarýný anlatarak, herhangi bir dayatma söz konusu olmadýðýný belirtti.meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ise "Komisyon raporunu 3 günde de hazýrlamýþ olabilir. Hatta 1 günde bile hazýrlayabilir. Gerekirse bir saatte hazýrlar. Gece-gündüz çalýþýp gerekli incelemeleri yapýp hazýrlamýþ olamazlar mý?" diye konuþtu.kaya, komisyon raporunun bugünkü mecliste görüþülmemesi durumunda Eylül ayýna kalacaðýný, bu durumun da personele veya yatýrýmlara ödenmesi gereken ücretleri geciktireceðini ifade etti. Ek bütçe, uzun süren tartýþmalarýn ardýndan ad okunmak suretiyle oylanarak kabul edildi. Yýlmaz MERT

8 YAÞAM 8 Çocuðunuzu kreþe verirken Koca Kutu Temel köyden ilk defa çýkmýþtýr. Arkadaþýnýn verdiði tarife göre onun evini sora sora bulur. Apartmandan içeri girer. Arkadaþý 12. katta oturmaktadýr. Temel bir merdivenlere bakar bir de yorulan ayaklarýna... Aradan kýsa bir zaman geçince yaþlý Kelime Avý somurtkan bir kadýn asansöre biner ve yukarý çýkar. Hemen peþinden asansörden güzel ve genç bir bayan iner... Olanlara bir anlam veremeyen Temel: "Keþke bizim Fadimeyi de getirip þu koca kutuya soksaydým" diye düþünür. :) Psikolojik olarak hazýrlayýn 20:00 Son Çýkýþ Kenan, üç yýl sonra cezaevinden yeni umutlar ve yeni bir hayat arzusu ile çýkar. En yakýn arkadaþý Cesur ve sevdiði Zeynep, kendisini beklemektedir. Mahallesine, evine dönen Kenan, bir daha yanlýþ yollardan gitmek istememektedir. Bedelini aðýr ödemiþtir yaptýðý hatalarýn... Kenan cezaevindeyken Cesur, birlikte açtýklarý oto galeri iþini büyütmüþ, uyuþturucu iþinde ilerlemiþtir. Kenan ý tekrar iþi birlikte yapmaya davet eder ama Kenan reddeder. Kenan artýk temiz, sade ve suçtan uzak bir hayat istemektedir. Zeynep ile bir gelecek hayali kurmaktadýr. Fakat Zeynep, ona uzak durmakta ýsrarcýdýr. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Zirve Üniversitesi Eðitim Fakültesi Psikolojik Danýþmanlýk ve Rehberlik Bölümü Baþkaný Doç. Dr. Hidayet Tok, çocuðun kiþilik ve geliþimi ile ona bakan ebeveyn ya da bakýcýnýn kiþilik yapýlarýnýn ve koþullarýnýn da göz önüne alýnmasý gerektiðini söyledi. Çocuklarýn normal koþullarda 3-3,5 yaþýnda kreþe baþlamasýnýn uygun olduðunu kaydeden Tok, "Annenin çalýþýyor olmasý ya da bakýcý sorunu gibi zorunlu hallerde bile 2,5 yaþýna kadar evde bakým yapýlmasý, 2,5 yaþýndan itibaren kreþe verilmesi uygun." dedi. Çocuðun ilk 3 yaþ içerisinde kendisine birinci derecede bakým veren kiþiye yoðun olarak baðlandýðý ve kuvvetli bir iliþki geliþtirdiði için bu yaþ aralýðýndan önce kreþe verilmesinin uygun olmadýðýný ifade eden Tok, bakým verenle çocuðun arasýndaki iletiþim biçiminin önemine dikkat çekti. Olumlu bakým koþullarýnda yetiþtirilen bebeklerin her zaman baðlanmayý geliþtirdiklerini dile getiren Tok, "Bu baðlanma, beraberinde 6 aydan itibaren ayrýlma kaygýsýný getiriyor. Saðlýklý bir çocuk, bu aydan itibaren baðlandýðý kiþiden ayrýlmaya olan itirazýný ifade edebiliyor." diye konuþtu. Ayrýlma kaygýsýný, 8 aylýk bebeðe bir yabancýnýn yaklaþmasý halinde bebeðin anneye sarýlmasý, yüzünü gizlemesi ya da suratýný asmasý gibi davranýþ örnekleriyle anlatan Uslu, bu dönemde çocuklarýn yabancýlardan hoþlanmadýðýný, korktuðunu ancak bunlarýn saðlýklý baðlanma iþareti olduðunu kaydetti.çocuklarýn hissettikleri ayrýlma kaygýsýnýn zaman içinde güçlendiðini aktaran Tok, 1,5-2 yaþlarýnda en üst düzeye çýktýðýný, sonrasýnda ise yavaþ yavaþ becerilerinin geliþimi ile birlikte azaldýðýný ancak hiçbir zaman sýfýrlanmadýðýný kaydetti. Ýyi geliþen bebeklerin, 2,5-3 yaþlarýnda bakým verenin kýsa sürelerle gözünün önünden uzaklaþmasýna tahammül edebilecek hale geldiðini anlatan Tok, "Bunun da koþulu vardýr. Çocuðun annesinden bu þekilde uzaklaþabilmesi için, kreþte baðlanabileceði birisini bulmasý gerekir. Bu kiþi de tercihan öðretmen olmalýdýr. Bebek kreþte öðretmenine baðlanabildiði anda annesinden kýsa süreli ayrýlmaya tahammül edebilecektir, aksi taktirde baðlanacak birisi yoksa çok yoðun ayrýlma kaygýsý yaþar" diye konuþtu. "BEYÝN, EN YOÐUN OKUL ÖNCESÝ DÖNEMDE GELÝÞÝYOR" Tok, kreþe alýþma sürecinin çocuðun yapýsýna göre deðiþtiðini ancak tüm çocuklarýn belli bir süreden sonra mutlaka birebir ilgilenen kiþiden uzaklaþarak kreþe gitmesi gerektiðini söyledi. Çocuklarýn duygularýnýn iyi geliþebilmesi için çevresel uyaranlarý yeterince almasý gerektiðini anlatan Tok, "Bunlar karþýlýklý iletiþim, kitaplar, oyunlar, þekil ve sayý ile ilgili oyunlar, konuþma, dil kabiliyetidir. Bunlar da çevresel uyaranlarla daha hýzlý geliþir." ifadelerini kullandý.çocuðun beyin geliþiminin en yoðun okul öncesi dönemde geliþtiðine dikkati çeken Tok, bu nedenle bu süreçte verilecek uyaranlarýn çok önemli olduðunu kaydetti. Çocuðunu kreþe gönderemeyecek durumda olan ailelere de uyarýda bulunan Uslu, "Bu durumda da evde çocukla zihin geliþimini destekleyecek oyunlar oynanmalý, kitap okunmalý ve konuþarak iletiþim kurulmalý." dedi.tok, çocuðun, kardeþi dünyaya gelmeden kreþe baþlatýlmasý gerektiðine de dikkati çekerek, "Çünkü, çocuk 'kardeþim geldi, beni evden attýlar' gibi bir baðlantý kurabilir. Bu nedenle kardeþ doðmadan bir süre önce çocuk kreþe baþlatýlmalýdýr." dedi. "KREÞÝN TADI DAMAÐINDA KALMALI" Çocuðun, kreþte öðretmenine baðlanmasýnýn da zaman alacaðýný vurgulayan Tok, þunlarý kaydetti: "Ýdeal olan, kreþe verirken, yumuþak geçiþlerle aþamalý olarak ayrýlýk süreleri ayarlanmalý. Çocuðun kreþte vakit geçirdiði zaman dilimi yavaþ yavaþ artýrýlmalý. Baþlangýçta, her gün düzenli olarak kreþe gitmeli ve anne de kreþte durmalý. Çocuk, ilk günlerde annenin yanýndan ayrýlmayabilir, etrafý keþfetmeye çalýþýr ve dönüp dönüp anneye bakar ya da oynarken annenin yanýna gelir ve tekrar oyuna döner. Bu þekilde adeta pilini þarj eder. Böylece yavaþ yavaþ ortama alýþmaya baþlar. Çocuk, ilk günler 1 saat olacak þekilde anne ile birlikte oyun saatlerinde kreþe gitmeli. Kreþin tadý damaðýnda kalmalý ki ertesi gün yine gitmek istesin. Kreþ çýkýþýnda çocuða, beraber oynanacak bir oyun, birlikte parka gitme gibi ödüller verilmeli. Sonraki günlerde ise kreþte kalýþ süresini çocuðun tepkileri belirleyecektir."(cýhan) Sinema 20:00 Ýliþki Durumu: Karýþýk Ece ve Efe, Ayþegül le Can ýn yaptýðý evlilik sözleþmesini bulmuþtur. Dört bir yandan sýkýþan Can ile Ayþegül, gerçeklerin ortaya çýkmasýný engelleyebilecek midir? Can ve Ayþegül'ün arasýný bozmakta kararlý olan Mediha, yeni bir planý devreye sokar; ancak iþler sandýðý gibi gitmeyecektir. Can alyansýný Elif ten alýr. Alyansýn Elif'te olduðunu öðrenen Ayþegül, büyük bir kýskançlýk içine girer ve soluðu Elif in karþýsýnda alýr. Ýki kadýn Can için birbirine meydan okur. Can ýn filmi için basýn gösterimi yapýlacaktýr. Handan, Can ýn özellikle Ayþegül le katýlmasýný ister. 19:45 Sinema Masters Of Illusion Sihir sanatýnýn tecrübeli ustalarý ve illüzyonun önde gelen sanatçýlarý tarafýndan gerçekleþtirilen büyülü numaralara ve ölüme meydan okuyan kaçýþlara yer veriliyor. Kaçýþ ustalarýndan kart oyunlarýna, modern origami sanatýndan ip cambazlýðýna kadar dünyanýn en yetenekli ustalarýnýn illüzyon gösterileri ekrana geliyor. Bu önemli gösterileri ve þovlarý Ýllüzyonist Özgür Özdural yorumluyor. ETLÝ MÝLFÖY IV. Mehmed Saltanatýnýn ilk yýllarý karýþýklýk içinde geçti. Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karýþtý. Zamanla iki kadýn arasýndaki rekabet giderek arttý. Kösem Sultan IV. Mehmet'i tahttan indirerek Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu ancak bu planý öðrenildi. Kösem Sultan 1651 yýlýnda Turhan Sultan'ýn adamlarý tarafýndan öldürüldü yýlýnda malî durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paþa'yý sadrazam yaptý. Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini artýrdý. Ancak rakipleri tarafýndan padiþahýn gözünden düþürüldü ve öldürtüldü. Ardýndan gelen sadrazamlar devlet iþerinin daha da bozulmasýna neden oldular. Askerin bir bölümüne ayarý bozuk para verilmesinden ve bir bölümüne ise hiç aylýk verilmemesinden ötürü Ýstanbul'da ayaklanma çýktý. Ayaklananlarýn padiþaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamý ve saray aðasý öldürtüldü ve cesetleri Sultanahmet Meydaný'nda bir çýnar aðacýna asýldý. Bu olaya Vaka-i Vakvakiye (Çýnar olayý) denir yýlýnda Çanakkale boðazý önlerinde Venedik donanmasýyla yapýlan savaþta Osmanlý donanmasý aðýr bir yenilgi aldý ve Bozcaada ile Limni Venediklilerin eline geçti. Bu durum Ýstanbul'da büyük paniðe yolaçtý. Ayný yýl iç ve dýþ sorunlara çözüm bulmak üzere Turhan Sultan tarafýndan sadrazamlýða Köprülü Mehmet Paþa getirildi. Malzemeler 1 Su Bardaðý Sývý Yað 1 Adet Soðan 1/2 Kg Kuþbaþý Et 1 Çorba Kaþýðý Salça 1 Bardak Su 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber 12 Adet Milföy Hamuru 1 Adet Yumurta Sarýsý Tuz Yemeðin Tarifi Bir tencereye 1 su bardaðý sývý yaðý koyun. 1 Adet soðaný yemeklik doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar kavurun. Ýçine yarým kg. kuþbaþý eti atýp, kavurun. Daha sonra tencerenin kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte etleri kendi suyuyla piþirin. 1 çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve yeterli miktarda tuzu ilave Ey özden habersiz gafil! Sen hala kabukla öðünüyorsun! Hz.Melana edin. Etler iyice piþince bir kenarda soðumaya býrakýn. Milföylerin birine bardakla yuvarlak þekil verin. Ýkinci milföye simit þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste de bir fýrça yardýmýyle yumurta sarýsý sürüp önceden 180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda kýzartýn. Milföyler sararýnca fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna hazýrladýðýnýz etleri koyun. Daha sonra milföyleri tekrar fýrýna verip birkaç dakika daha fýrýnda tutun. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 MAsters Of Illusion 20:45 Zorro Efsanesi 23:10 Kick Boks Gecesi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:50 Yoksul 22:00 Kral Arthur 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 18:45 Ana Haber 20:00 Ýliþki Durumu Karýþýk 23:15 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Son Çýkýþ 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 2 AÐUS- 08 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ "Çorum'un tanýtýmý yetersiz" 9 10 bin çiftçiye 8.4 milyon lira destek verilecek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'da çiftçilere toplamda 8.4 milyon lira Tarýmsal Destek ödemesinin dün yapýlmaya baþlandýðýný açýkladý. Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Tarýmsal Destekleme ödemeleri kapsamýnda 2014 üretim sezonu Hububat - Baklagil fark Katarakt her yaþta görülebilir Katarakt en sýk yaþa baðlý ortaya çýkar ama bilinenin aksine yalnýzca ileri yaþta deðil, her yaþta görülebilir. Görmeyi saðlayan, lensin opaklaþmasýnýn durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakýn görme bozukluðundan þikâyet eder. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; opaklaþma arttýkça hem uzak hem de yakýný görme, hastanýn sosyal yaþantýsýný rahatsýz edecek þekilde azalýr. Hospital Göz Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Emrullah Taþýndý, kataraktýn gözlük kullanýmý ya da ilaçla tedavi edilemediðini, tek tedavisinin ameliyat olduðunu söylüyor. Günümüzde en geliþmiþ yöntemin femto saniye lazer yardýmlý katarakt cerrahisi' olduðunu belirten Taþýndý, Hasta, damlayla anestezi altýnda, iki ödemelerinin 7 Aðustos Cuma günü itibariyle çiftçilere ödenmeye baþlandýðýný bildirdi. Çorum'da 10 bin 344 çiftçiye 8 milyon 364 bin 382 TL ödeme gerçekleþtirilecek yýlýnda Çorum'da çiftçilere yönelik Tarým ve Hayvancýlýk destekleme ödemelerinin toplam 90 milyon TL'ye ulaþmasý bekleniyor. aþamalý ve aðrýsýz yapýlan ameliyatýn ardýndan kýsa sürede günlük yaþantýsýna döner diyor. Lazerle yapýlan katarakt ameliyatýnýn avantajlarý neler? Ýyileþme diðer yöntemlere göre daha kýsadýr. * Enfeksiyon riski düþüktür. * Ameliyat sonrasý kullanýlan göz içi lensinin cinsine de baðlý olarak iyi görme saðlanýr. * Hekim hatasýný en aza indirir. * Güvenlidir ve hep ayný kesiyi yaptýðý için hata faktörü ortadan kalkar. * Lensin ön kapsülü çok iyi ve tam yuvarlak kesildiði için göz içi mercek kayma riski azalýr. Ýl Genel Meclisi, Çorum'daki turizm faaliyetlerini ve kente gelen turist sayýsýný masaya yatýrdý. Halil Ýbrahim Kaya baþkanlýðýnda dün yapýlan Ýl Genel Meclisi toplantýsýnda kültür ve turizm faaliyetlerine ve mevcut duruma iliþkin olarak Turizm Komisyonu'nca hazýrlanan rapor görüþüldü. Ýl Genel Meclis Üyeleri, Hitit Üniversitesi aracýlýðýyla her yýl çok sayýda yabancý öðrencinin Çorum'a geldiðini, Çorum'dan da çok sayýda öðretmen, idareci ve öðrencinin yurtdýþýna gittiðini, ancak buna raðmen Çorum'un yeterince turist çekememesinin sebebinin tanýtým eksikliðinde aranmasý gerektiðini dile getirdiler. Komisyona daha önceki toplantýlarda þu sorularýn araþtýrýlmasý havale edilmiþti: "Kültür turizmine iliþkin anlaþma ve protokoller çerçevesinde, Çorum yurt dýþýnda temsil edilip, tanýtýlmakta mýdýr? Bu anlaþma ve protokoller çerçevesinde Çorum' a her sene hangi ülkelerden, kaç turist veya uzman gelmektedir? Hangi alanlarda Çorum'a katký saðlamaktadýr? Bu deðiþim programlarýna katýlým þartlarý nelerdir? Yine okullarda uygulanan deðiþim programlarýyla; hangi ülkelerden her sene kaç öðrenci Çorum'a gelmektedir? Bu program kapsamýnda yabancý devletlere Çorum'dan kaç öðrenci gitmektedir? Hangi okullar bu programa katký saðlamaktadýr? Bu programa katýlým þartlarý nelerdir? Bu programlar çerçevesinde Çorum'a gelen turistlerin Çorum'a tekrar gelmelerini saðlamak amacýyla, Çorum'un tanýtýmý ve tarihi yerlerin gezilmesi saðlanmakta mýdýr? Kültürel deðiþim programýnýn istenilen amaca ulaþmasý ve programdaki eksikliklerin tespiti bakýmýndan; turistlerden gezi hakkýndaki görüþleri sorulup, gezi bildirim istenmekte midir?" Turizm Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor, Turizm Komisyonu Baþkaný Abdullah Meteoðlu tarafýndan meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Meteoðlu, 2015 yýlýnda toplam 95 öðrencinin Hitit Üniversitesi'nin öðrencisi olarak veya Erasmus, Mevlana gibi deðiþim programlarý aracýlýðýyla Çorum'a geldiðini açýkladý. Meteoðlu, "Komisyon olarak yurtdýþýndan gelen öðrencilerimizden uygun olanlara gerekli kurumlarla görüþülerek fahri hemþerilik beratý verilmesinin çorumun tanýtýmý için uzun vadede çok yararlý olacaðý kanaatindeyiz" dedi. "Uluslararasý düzeyde ilimize gelen ziyaretçi sayýsý ve gelirlerinin arttýrýlmasýna yönelik faaliyetler kapsamda her yýl en az iki yurtdýþý turizm ihtisas fuarýna katýlým saðlanmakta ilimizin doðal, kültürel ve tarihi deðerlerinin yurtdýþýnda tanýtýmý yapýlmaktadýr. Ýngilizce, Almanca, Japonca gezi rehberleri, tanýtým filmleri hazýrlanmýþ, tanýtým çalýþmalarýnda kullanýlmaktadýr. Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüz web sayfasý Ýngilizce olarak da yayýn yapmaktadýr yýlý otel konaklama istatistiklerine göre ilimize gelen yabancý sayýsýna göre ilk on ülke; Almanya, Irak, Japonya, Ýtalya, Azerbaycan, Fransa, Ýran, Gürcistan, Rusya, Çin olarak sýralanmaktadýr. Ýdareci, öðretmen ve öðrenci olarak 2014 yýlýnda 25, 2015 yýlýnda 51 olmak üzere toplam 76 kiþi yurtdýþýndan Çorum'a gelmiþ, ve 2015 yýllarýnda toplam 673 kiþi de yurtdýþýna gitmiþtir. Bu öðrenci ve öðretmen ve idareciler ulusal ajansý kapsamýnda yürütülen projeler kapsamýnda yapýlmýþtýr. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Lahey Kültür ve Tanýtma Müþavirliði koordinasyonu ile Hollanda'dan ilimize davet edilen 5 gazeteci Haziran 2014 tarihleri arasýnda dört gün boyunca Çorum'da Tanýtma Genel Müdürlüðümüzün maddi katkýlarýyla aðýrlanmýþtýr. Baþta Hitit Yürüyüþ Yolu ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ Yolu olmak üzere, Çorum, Hattuþa, Alacahöyük, Þapinuva ve Ýskilip'te gezi ve incelemelerde bulunulmuþtur. Konuk gazeteciler izlenimlerini Hollanda'da seyahat dergileri ve çeþitli gezi bloklarýnda yayýnlamýþlardýr. Kore Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliði ile Çorum Valiliðimiz ortaklýðýnda her iki ülke insanýnýn birbirlerinin kültürlerini ve coðrafyalarýný daha iyi tanýmalarýný saðlamak amacýyla Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðümüz tarafýndan hazýrlanan "Kore-Çorum Dostluk ve Kültür Buluþmasý" adlý projemiz Baþbakanlýk Tanýtma Fonu tarafýndan kabul edilmiþtir Ekim 2015 tarihlerinde Ankara ve Çorum'da uygulanacak bir dizi etkinlikten oluþan üç gün süreli proje ile Türkiye ve Kore arasýnda Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýna kadar uzanan iliþkilerin canlý tutulmasý ve daha da güçlendirilmesi, ilimiz ve ülkemiz adýna maddi ve fikri kazanca dönüþtürülmesi amaçlanmaktadýr. Yine Tanýtma Fonuna sunulmak üzere, farklý pazarlara dönük tanýtým çalýþmalarýnýn, ülke hedeflerine olumlu katký vereceði düþüncesi ile Ülkemizde bulunan Yabancý Ülke Büyükelçiliklerine yönelik "Baþkent Hattuþa Buluþmasý" projesi hazýrlanmýþtýr. Tanýtma Fonundan destek verilmesi halinde UNESCO Dünya Miras alaný listesinde yer alan Hattuþa Ören yeri ile de Ülkemizin dýþa açýlan önemli bir kültür hazinesi olan Ýlimizi, yabancý ülkelerin en üst temsilcileri düzeyinde yerinde tanýmalarý mümkün olacaktýr." Meteoðlu, 2015 yýlýnda toplam 95 öðrencinin Hitit Üniversitesi'nin öðrencisi olarak veya Erasmus, Mevlana gibi deðiþim programlarý aracýlýðýyla Çorum'a geldiðini açýkladý. Meteoðlu, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Çorum ili ve üniversitemizi tanýtmak amacýyla yurt dýþýndaki eðitim fuarlarýna, toplantýlara sürekli katýlým saðlanmaktadýr. Ýlimizde, 12. Dünya Üniversitelerarasý Güreþ Þampiyonasý Ekim 2016 tarihlerinde düzenleneceðinden özellikle Macaristan'da tanýtým faaliyetlerine aðýrlýk verilmiþtir. Üniversitemiz adýna, 1416 Sayýlý Kanun kapsamýnda Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan resmi burslu statüde lisansüstü öðrenimi için yurt dýþýnda eðitim göre 56 öðrencimiz bulunmaktadýr. Erasmus ve Mevlana deðiþim programlarý ile gelen öðrencilerimize yönelik Çorum'u ve Hitit Üniversitesini tanýtýcý çalýþmalar doðrultusunda, Çorum'un zengin tarihi ve kültürel mirasýný tanýtmak için baþta Çorum müzesi olmak üzere, Alacahöyük ve Boðazkale müzeleri ile ören yerlerine geziler düzenlenmektedir. Kültürel deðiþim programýnýn istenilen amaca ulaþmasý ve programdaki eksikliklerin tespiti bakýmýndan, öðrencilerimizin memnuniyeti, Çorum'da yaþam, geziler ve eðitim-öðretim açýsýndan belirli aralýklarla toplantýlar yapýlýp görüþ ve istekleri alýnarak geri bildirim saðlanmaktadýr. Komisyon olarak yurtdýþýndan gelen öðrencilerimizden uygun olanlara gerekli kurumlarla görüþülerek fahri hemþerilik beratý verilmesinin çorumun tanýtýmý için uzun vadede çok yararlý olacaðý kanaatindeyiz. Bu arkadaþlarýn kendi ülkelerde Çorum'un tanýtýmý için bir kültür elçisi olacaklardýr." Yýlmaz MERT Müzik terapisi, beyni aktif hale getiriyor Müzik terapisi, nörobilimde önemli yeri olan týbbi bir tedavi yöntemi. Müziðin stres ortamlarýnda nörokimyasallarý ortaya çýkararak beynin fonksiyonlarýný geliþtirdiði söyleniyor. Meydan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Üsküdar Üniversitesi müzik Terapi Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nde yapýlan araþtýrmalar, müziðin beyinde hareketlenme meydana getirdiðini ortaya koyuyor. Prof. Dr. Sevda Asqarova, müziðin ruhun çeþitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanat dalý olduðunu ifade ediyor. Müzik, ruhsal davranýþlarý etkiliyor Ýnsanlarýn içinde bulunduklarý olumsuz duygulardan uzaklaþmasý için müzikle terapi yaptýklarýný söyleyen Asqarova, Nöromüzik, merkezi sinir sistemi ve beyin kabuðunda yer alan düþünme, öðrenme, konuþma, beden kontrolüyle ilgili merkezleri uyarýr diyor. Prof. Dr. Sevda Asqarova, müzik psikolojisini þöyle anlatýyor: Genel olarak müziði algýlamak, hatýrlamak, anlamlandýrmak, ifade etmek, yaþ, cinsiyet ve sosyal koþullar gibi bireysel ve sosyal deðiþkenlerle birlikte inceleme ve araþtýrma için bir zemin oluþturmaktadýr. Çünkü müzik, ruhun çeþitli tepkilerini en iyi ifade eden bir sanattýr. Bu özelliðinden dolayý da insanýn diðer sanat dallarýna göre, müzikten daha çok etkilenmesi, ruhsal davranýþlarýný inceleyen psikolojiyle müzik arasýnda doðal bir baðdýr. Amacýmýz özel eðitim gerektiren bireylerin; zihinsel, fiziksel, konuþma ve dil geliþim güçlüðü olan, duyusal, görsel, sosyal, duygusal veya davranýþ problemleri olan hastalarýn temel öz bakým becerilerini, baðýmsýz yaþam becerilerini geliþtirmek ve topluma uyumlarýný saðlamaktýr.

10 10 Efsane dizi Prison Break geri dönüyor! Obama'dan flaþ Türkiye açýklamasý ABD Baþkaný Barack Obama, bölgedeki en büyük tehdidin IÞÝD olduðunu Türk yetkililer ile yaptýlan görüþmelerde dile getirdiklerini ifade etti. Baþkan Obama, Beyaz Saray'da 10 gazetecinin dýþ politika gündemine iliþkin sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn "IÞÝD'e yönelik mücadeleyi PKK'yý hedef almak için bahane ettiði iddiasýndan" kaygý duyup duymadýðýný sormasý üzerine Baþkan Obama, "Türklerle yaptýðýmýz görüþmelerde IÞÝD'in bölgedeki en büyük tehdit olduðu ve ona odaklanmamýz gerektiði þeklindeki net görüþlerimizi paylaþtýk." cevabýný verdi. Türkiye'nin PKK'nýn saldýrýlarýna karþý kendisini savunmasýnýn meþru olduðunu dile getiren Obama,"Ancak üzerinde çalýþtýðýmýz anlaþma dikkatle 'Suriye'ye giriþ yapan yabancý savaþçýlara karþý sýnýrlarý nasýl kapatabiliriz?' kapsamýnda dönüyor. Ve yaptýðýmýz her þeyi bu mesele temelinde yapýyoruz." dedi.huffington Post internet sitesinde, gazetenin Washington Büro Þefi Ryan Grim imzasýyla yayýnlanan haberde Obama'nýn söz konusu açýklamalarý, "Obama'dan Türklere: IÞÝD savaþýný Kürtleri bombalamak için kullanma" baþlýðýyla verildi. Dünyanýn en çok izlenen dizilerden biri olan Prison Break (Büyük Kaçýþ), yeni sezonuyla 2016'da ekranlara geri dönüyor. Dört sezon boyunca yayýnlanan dizi, suçsuz yere mahkum edilen Lincoln Burrows'ün kardeþi Michael Scofield tarafýndan hapisten kaçýrýlmaya çalýþmasýný konu alýyordu. ABD'nin Fox kanalýnda yýllarý arasýnda yayýnlandýðý dönemde adeta bir televizyon fenomenine dönüþen Prison Break hayranlarýna müjdeli haber kanal yönetiminden geldi. Geçtiðimiz aylarda 5'inci sezonu ile yeniden ekranlara döneceði iddia edilen dizinin akýbeti hakkýnda bir açýklama yapan kanal, iddialarý doðruladý. PRISON BREAK NE ZAMAN BAÞLAYACAK? Yapýlan açýklamaya göre, dizinin ana karakterleri Wentworth Miller vedominic Purcell'in yer alacaðý 5'inci sezon 2016'da yayýnlanacak. Dizinin kesin tarihi hakkýnda bir açýklama ise henüz yapýlmadý. Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies ve Amaury Nolasco gibi isimlerin yer aldýðý dizinin ilk sezonu 40'tan fazla ülkede yayýnlamýþ kýsa sürede ilgi çeken dizi 4 sezonda yayýnlanan 71 bölümü ile dünya genelinde milyonlarca izleyiciye ulaþmýþtý. Yüksek sýcaklýklar, kalp-damar hastalarý için kalp krizi riski taþýyor CHP'den, altýndaki dikkat çekici rakamlar ve Reza Zarrab hakkýnda araþtýrma önergesi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdað, altýn ihracatýndaki artýþýn gerçek nedenlerinin ve 17 Aralýk Operasyonu'nun kilit ismi Reza Zarrab'ýn rolünün ortaya çýkarýlmasý için TBMM'ye araþtýrma önergesi sundu. Altýn ihracatýnda gariplikler olduðunu söyleyen Gökdað, iddialar için araþtýrma komisyonu kurulmasýný önerdi. ABD ve Avrupa Birliði'nin 2012 yýlýnýn mart ayýnda Ýran'a para transferini, 2013 yýlýnýn temmuz ayýnda da ABD'nin Ýran'a altýn ihracatýný yasakladýðýný kaydeden Gökdað, "TÜÝK verilerine göre, 2014 yýlýnda Türkiye'nin Ýran'a iþlenmiþ altýn ihracatýnda rekorlar kýrýldý ve 2013'de sýrasýyla 12 ve 17 milyon dolarlýk iþlenmiþ altýn ihracatý yapýlan Ýran'a 2014'te 818,5 milyon dolarlýk iþlenmiþ altýn ihracatý gerçekleþtirildi." dedi. Türkiye'nin 2012'de toplam 2,7 milyar dolar, 2013'te 3,4 milyar dolar 2014'te ise 4,3 milyar dolarlýk ihracat yaptýðýný aktaran Gökdað, "2013'de Ýran'a neredeyse hiç iþlenmiþ altýn ihracatý yapýlmazken, 2014'te 818 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþmiþ. Türkiye, iþlenmiþ altýn ihracatýný 2014'te 2013'e göre yüzde 27, 2012'ye göre ise yüzde 63 arttýrmýþtýr. Altýnda üretici ülke olmayan Türkiye'nin bu kadar büyük ihracatý nasýl gerçekleþtiði ise gizemini korumaktadýr." diye konuþtu. 'ÝSVÝÇRE'YE ÝHRACAT NEDEN BU KADAR ARTTI?' Türkiye'nin sürekli altýn ithalatý yaptýðý Ýsviçre'ye 2014 Mart ayýnda 1,3 milyar dolarlýk altýn ihracatý yaptýðýnýn ortaya çýktýðýna dikkat çeken Gökdað, "Bu durum kafalarý iyice karýþtýrmýþtýr. Uzmanlar Ýsviçre'ye ihracatýn bu kadar büyümesinin garip bir hareket olduðunu söylemektedirler. Altýn ihracatý 2015 yýlýnýn ilk iki ayýnda yüzde 117,9 artýþla 3,6 milyar dolara ulaþarak birçok sektörü geride býrakarak ihracat rekoru kýrmýþtýr. Nisan ayýnda ise altýn ihracatý yüzde 362 artarak 1,8 milyar dolara ulaþmýþtýr. Durum böyle olunca altýn ithal ettiðimiz Ýsviçre en çok ihracat yapýlan ülke olmuþtur." þeklinde konuþtu. "ZARRAB RAPORU NEYÝ BEKLÝYOR?" 17 Aralýk soruþturmasýnýn ardýndan dönemin Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'nýn talimatý üzerine müfettiþlerin hazýrladýðý soruþturma raporunda, Türkiye'de üretilen külçe altýnlarýn farklý ülkelere ihraç edildikten sonra ayný ürünlerin yanlýþ beyanname verilerek yeniden Türkiye'ye ithal edildiðinin ortaya çýktýðýný ifade eden Gökdað, þunlarý söyledi: "17 Aralýk soruþturmasýndan sonra katýldýðý bir TV programýnda Türkiye'nin cari açýðýnýn yüzde 15'ini kendisinin kapattýðýný söyleyen Reza Zarrab, sektör þampiyonu olup ödül aldýðýna göre, bu 'ihracat' artýþýnda rolü olduðu çok açýktýr. 11 aydýr bekleyen Gümrük Bakanlýðý raporunda Reza Zarrab'ýn Türkiye'den altýnlarý ihraç ettikten sonra ayný altýnlarý yeniden ithal ettiði ve bu uygulamayý 89 kez yaptýðý belirtilmiþtir. 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunda gözaltýna alýnan Reza Zarrab'ýn kuryesi Adem Karahan, kara para trafiðini deþifre ederek 1 yýlda yurtdýþýna 18 milyar lira para çýkardýklarýný söylemiþtir. Dubai'ye her gün bir ton altýn çýkardýklarýný burada bozdurup parayý Ýran'a taþýdýklarýný anlatan Karahan, arasýnda bu þekilde 200 ton altýn sevk ettiklerini belirtmiþtir." Dünyada saðlýklý bir þekilde yapýlan altýn ithalat ve ihracatýnýn Türkiye'de de ayný þartlarda ve benzer önlemler alýnarak yapýlmasý gerektiðine dikkat çeken Gökdað, "Kanunlar, yasalar, standartlar neyi emrediyorsa onlara harfiyen uyulmasý zorunludur. Bu amaçla Türkiye'nin altýn ithalat ve ihracatýndaki söz konusu iddialar bir an önce araþtýrýlmalý ve gereken önlemlerin alýnmasý için meclis çatýsý altýnda araþtýrma komisyonu kurulmalýdýr." açýklamasýnda bulundu.zaman Aðustos ayýnda sýcaklýklarýn artmasýyla birlikte uzmanlar vatandaþlarý uyardý. Dahiliye Uzmaný Dr. Serpil Kýlýnç, sýcaklýklarýn artmasýyla özellikle kronik rahatsýzlýðý bulunan hastalarýn dikkat etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Kýlýnç, "Sýcaklýklar kalp-damar hastalýklarý için yüksek risk. Sýcaklarla birlikte bacak ve kollardaki damarlar geniþleyerek, dolaþýmda yavaþlamaya ve kalp hýzýnda artýþa neden oluyor. Kalp hýzýnýn artmasý aritmilere, venöz dolaþýmýn yavaþlamasý ise kan basýncýnda düþmelere, pýhtýlaþma eðiliminde artýþlara sebep olup, kalp krizi riskini artýrýr." dedi. Memorial Ankara Hastanesi Dahiliye Bölümü Uz. Dr. Serpil Kýlýnç, sýcaklarýn arttýðý bugünlerde vatandaþlara uyarýlarda bulundu. Yaz aylarýnda sýcaklýk artýþýyla birlikte vücut ýsýsý da arttýðýný, vücut çevre ile etkileþip terleme yoluyla ýsý kaybederek dengesini saðlamaya çalýþtýðýný belirten Kýlýnç, "Uzun süre güneþe veya yüksek sýcaklýktaki ortamlara maruz kalmak, vücut ýsýsýnýn terlemeyle dengelenememesine ve sýcak çarpmasý denilen durumun ortaya çýkmasýna neden olur." diye konuþtu. Sýcak çarpmasýnýn ilk belirtilerinin terli ve soðuk cilt, bitkinlik, susama hissi, kas kramplarý, baþ aðrýsý, baþ dönmesi, bulantý, kusma, idrar koyulaþmasý olarak sýralanabileceðini açýklayan Kýlýnç, "Sýcaklýk artmaya devam ederse cilt kuru sýcak ve kýrmýzý bir hal alýr, vücut ýsýsý yükselir, solunum ve nabýz hýzlanýr, davranýþ bozukluðu, bilinç bulanýklýðý geliþir." uyarýsýnda bulundu. KRONÝK HASTALAR SICAK HAVALARDA DAHA DÝKKATLÝ OLMALI Aþýrý sýcaklarýn tetiklediði kronik hastalýklar yaz hastalýklarýnýn ayrý bir boyutunu oluþturduðuna dikkat çeken Kýlýnç, sýcak havalarýn kalp-damar hastalarý açýsýndan yüksek risk olduðunu söyledi. Kýlýnç konuþmasýna þöyle devam etti: "Sýcaklarla birlikte bacak ve kollardaki damarlar geniþleyerek, dolaþýmda yavaþlamaya ve kalp hýzýnda artýþa neden oluyor. Kalp hýzýnýn artmasý aritmilere, venöz dolaþýmýn yavaþlamasý ise kan basýncýnda düþmelere, pýhtýlaþma eðiliminde artýþlara sebep olup, kalp krizi riskini artýrýr. Sývý kaybýnýn artmasý, dolaþýmýn yavaþlamasý nedeniyle böbreðe gelen kan miktarýnýn azalmasýna ve idrar renginde koyulaþmaya ve miktarýnda azalmaya neden olmakta. Bu durum idrar yolu enfeksiyonu, taþ oluþma riskinde artýþ, akut böbrek yetmezliðine kadar birçok ciddi saðlýk problemine yol açabilmekte. Nem oranýnýn artmasý ve ani ýsý artýþlarý migren ataklarýný tetiklemekte ve yaz aylarýnda hastaneye baþ aðrýsýyla gelen hasta sayýsýný artýrmakta. Hipertansiyonu olup tedavi alan hastalar da sývý kaybý ve yüksek nemden diðer insanlara göre daha çok etkilenmekte." HASTALIKLARDAN KORUNMAK ÝÇÝN NELERE DÝKKAT ETMELÝYÝZ? * Güneþin yoðun olduðu zamanlarda dýþarda bulunmamalý. * Dýþarýya çýkarken gözlük ve þapka takýlmalý. * Uygun faktörlü güneþ koruyucularý kullanýlmalý. * Ýnce ve açýk renkli kýyafetler tercih edilmeli. * Bol sývý tüketilmeli. * Hijyen kurallarýna dikkat edilmeli. * Yaz aylarýnda güneþin geç batmasý yeme içme ve uyku düzeninde deðiþikliðe neden olmamalý. * Spor serin ortamlarda yapýlmalý ve aðýr egzersizlerden kaçýnýlmalý.

11 2 AÐUS- 08 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ 11 'Ekonomi böyle giderse AVM'lerde yeni iflaslar yaþanýr' Türkiye son 3 yýlda ortalama yüzde 3 seviyesinde büyüdü. Geçen yýlý da yüzde 2,9 büyüme ile kapatan Türkiye, IMF'ye göre bu yýl ise yüzde 3,1 büyüyecek. 45 milyar dolarlýk ciroyu temsil eden Birleþmiþ Markalar Derneði'nin (BMD) Baþkaný Sami Kariyo, Türkiye'de þirketlerin maðaza kapatmamasý için büyümenin ortalama yüzde 4-5 seviyelerine çýkmasý gerektiðini ifade ederek, Aksi büyük bir tehlike içeriyor. dedi. Penti'nin de üst yöneticisi olan Baþkan Kariyo, Ayrýca ülkede hammadde dolarize olduðu için kur riskini hedge etmek önemli hale geldi. Türkiye'de bankacýlýk sistemi geliþse de hedge mekanizmalarýndan yararlanmak hâlâ çok pahalý olduðu için büyümenin en önemli yolu yurtdýþý. Çünkü perakendecilerin en büyük sorunu olan kârlýlýk halihazýrda kur baskýsý altýnda. Bu sebeple en iyi enstrüman ihracat! Penti olarak biz kur riskini ihracatla hedge ediyoruz. ifadelerini kullandý. Türkiye'de markalarýn son 20 yýlda geliþmeye baþladýðýný kaydeden Kariyo, Þu an vergiler þirketlerin uluslararasý arenada büyümesi için engel. Ancak bunlarýn konuþulmasý için bir an önce hükümetin kurulmasý gerekiyor. dedi. Türkiye'nin yurtdýþýndaki maðaza sayýsýnýn 3.500'ü aþtýðýný kaydetti hedefinin ise 20 bin olduðunu hatýrlatan Kariyo, markalaþmak isteyen þirketleri dünyanýn en büyük uluslararasý perakende ve gayrimenkul fuarý olarak 21. kez Fransa Cannes'da düzenlenecek MAPIC 2015'e davet etti. Fransa'daki Turkish Brands standýnda bu yýl Avva, Chakra, Collezione, Damat Tween, Faik Sönmez, Karaca Porselen, Kiðýlý, Mavi, Penti, Mudo ve So CHIC dahil 20 Türk markasýnýn yer almasý bekleniyor. Irak ve Suriye'de yarý yolda kaldýk Abdullah Kiðýlý (Kiðýlý Yönetim Kurulu Baþkaný): Markalarýn yurtdýþýnda tutunmasý için önce Türkiye'nin markalaþmasý lazým. Þu an marka yurtdýþýna gidebilir ama bunun için siyasi kadrolarýn da çalýþmasý lazým. Turquality biraz yardýmcý oluyor ama müttefiklerle sorunlar var. Biz þirketlerin de bu sorunlarý aþma durumu yok. Irak'ta, Suriye'de yarý yolda kaldýk. Ýran'da resmi ticaret olmasý, yollarýn açýlmasý lazým. Ýran'a ihracat öyle kolay deðil. Ambargolarýn kalkmasý her þeyi çözmüyor. Nitekim gümrük vergisi yüzde 70 seviyesinde. Siyasi kadrolar bunu çözmeli. Çin'de yüzde arasýnda olan vergiler ise yarý yarýya indirildi. Þimdi Çin'de 6 ayda 100 yeni maðaza açacaðýz. Markalý ihracat 2 kattan fazla deðerli Süleyman Orakçýoðlu (Orka Holding Yönetim Kurulu Baþkaný): Sektör deðiþim ve dönüþüm sürecinde. Ancak hâlâ ihracat kilogram fiyatýmýz düþük. Türkiye'nin ihracatýnýn kilogram deðeri 1,5 dolar. Hazýr giyim ihracat deðerimiz ise dolar eþiðinde. Markalý hazýr giyim ihracat deðeri ise dolar arasýnda deðiþiyor. Bu sebeple markalaþmayý sürdürmemiz gerekiyor. Bunun için de ülkedeki gergin tablo artýk aþýlmalý. Aksi takdirde sorumlu siyaset olur. Artýk siyasetten çok ekonomiyi düþünmemiz gerekiyor. Çünkü herkes her þeyi beklemeye aldý. Bu durum da hepimize zarar veriyor. Yurtdýþý operasyonlarýmýz ise hýzla devam ediyor. Ýran'da 3 maðazamýz var, bunu 6'ya çýkaracaðýz. Ruslar kiralarý indirdi Yýlmaz Yýlmaz (Koton Yönetim Kurulu Baþkaný): Rusya'da bayi sistemi ile çalýþan þirketler krizde kapattý. Onlarýn yerini biz aldýk. Çünkü AVM yöneticileri ya da maðaza binasýnýn sahipleri kiralarda bize yüzde 25 ile yüzde 75 arasýnda indirim saðladý. Türkiye'de dolarýn son 1 yýlda yüzde 38 deðerlenmesine raðmen kimi AVM yönetimleri bize ayný yaklaþýmda bulunmuyor. Ama biz yurtdýþý hedefini sürdürüyoruz. Nitekim yurtdýþý maðaza sayýmýzý 145'e çýkardýk. Bunda Fransa'daki fuar MAPIC'in etkisi büyük. Müthiþ zaman verimliliði ve kolaylýk saðlýyor. Hedef pazarýmýz Ýran Cüneyt Yavuz (Mavi CEO'su): yýllarýnda BAE, Kazakistan, Polonya ticaret turlarýndan sonra yeni hedef olarak Ýran'ý belirledik. Geçen yýl MAPIC'te 8 markamýzla oluþturduðumuz Turkish Brands standý çok ilgi çekmiþti. Birçok ülkeden yatýrýmcý, özellikle marka ismi belirterek Türk markalarýna eriþmek üzere MAPIC'te BMD ile irtibata geçtiler. MAPIC'in etkisi ile geçen yýl Penti, 50 olan yurtdýþý maðaza sayýsýný 85'e çýkarmýþ. Kiðýlý ise 6 ay içinde Çin'de 100'e yakýn maðazada yer alacak. Fahiþ vergi, markaya engel Ömer Taviloðlu (Mudo Yönetim Kurulu Baþkaný): Türkiye'deki markalar her yýl yurtdýþýna 30 bin çeþidin üzerinde ürün satýyor. Ve giderek dünyaya yayýlýyor. Ancak bu markalarýn yurtdýþýnda hýzla yayýlmalarý ve oturmalarý için yüksek vergilerde bir düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü mevcut vergiler þirketlerin uluslararasý arenada markalaþmasý için engel teþkil ediyor. Öte yandan MAPIC gibi organizasyonlar da þirketlere yurtdýþý açýlýmlarýnda önemli fýrsatlar sunuyor. Markalaþmak isteyenlere tavsiye ederim. Banka kredilerinde kriz tablosu: 6 ayda 372 bin kiþi icralýk oldu Artan iþsizlik ve düþük büyüme vatandaþýn belini büktü. Kullandýðý bireysel krediyi ve kredi kartý borcunu ödeyemeyen kiþi sayýsý kriz yýllarýný aþtý. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe girenlerin sayýsý geçen yýlýn ilk altý ayýna göre yüzde 6 arttý. Son 6 yýlda bireysel kredi ve kredi kartýný ödemeyip halen borcu devam eden kiþi sayýsý ise 2 milyon 546 bine yükseldi.artan iþsizlik ve kötüye giden ekonomik þartlar ihtiyaç, konut ve taþýt kredilerinden oluþan bireysel kredi batýklarýnda patlamaya yol açtý. Bankalardan kullandýklarý kredileri geri ödeyemeyip yasal takibe uðrayanlarýn sayýsý krizli yýllarýný yakaladý. Bireysel kredisini ödeyemeyen kiþi sayýsý küresel krizin yaþandýðý 2009'da 686 binle tüm yýllarýn rekorunu kýrmýþtý. 2015'in henüz ilk altý ayýnda bu rakam 372 bini aþtý. Yasal takibe uðrayanlarýn sayýsýnda her ay artýþ yaþandýðý dikkate alýndýðýnda 2015 genelinde bireysel kredi borcundan dolayý icralýk olanlarýn sayýsýnýn 750 bini aþacaðý tahmin ediliyor. Kredi kartý batýklarýnda da durum farklý deðil. 2009'da 1 milyon 246 bin kiþi kredi kartýndan dolayý yasal takibe uðramýþken bu rakam bu yýlýn ilk altý ayýnda 553 bin olarak gerçekleþti. Son 6 yýlda bireysel kredi ve kredi kartýný ödemeyip halen borcu devam eden kiþi sayýsý ise 2 milyon 546 bine yükseldi. Türkiye Bankalar Birliði Risk Merkezi'nin dün açýkladýðý Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartý Haziran 2015 Raporu'na göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe girenlerin sayýsý geçen yýlýn ilk altý ayýna göre yüzde 6 arttý. Ayný yýl içinde birden fazla kaydý bulunan kiþilerin tekilleþtirilerek sayýlmasýyla hazýrlanan veriler; 2015'in ilk yarýsýnda, bireysel kredi borcundan dolayý yasal takibe alýnan kiþi sayýsýnýn, geçen yýlýn ilk altý ayýna göre yüzde 11 oranýnda artarak, 373 bin kiþiye yükseldiðini gösterdi. Öte yandan, bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe intikal etmiþ kiþi sayýsý ayný dönemde yüzde 3 oranýnda artarak 554 bin kiþiye yükseldi. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartý borcundan dolayý yasal takibe intikal etmiþ toplam kiþi sayýsý ise 2015 yýlýnýn yarýsýnda, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 6 oranýnda artarak 734 bin kiþi oldu. Bankalardan bireysel kredi çekip yasal takibe düþenler küresel krizin yaþandýðý 2009'da 686 bin 479'la zirve yaptý. 2010'da 504 bin 685, 2011'de 417 bin 634 kiþi kredi borcundan dolayý icralýk oldu. Söz konusu rakam 2012'de yeniden artýþa geçti. 2012'de 684 bin 951, 2013'te 644 bin 920 kiþi hakkýnda bankalar kredi borcundan dolayý yasal takip baþlattý. 2014'te 669 bin 383 kiþi kredi borcunu ödemezken, bu rakam 2015'in ilk altý ayýnda 372 bin 550 olarak gerçekleþti. Çin'de alarm zilleri Reuters tarafýndan yapýlan bir ankete göre, Çin ekonomisinin haziranda gösterdiði hafif toparlanmanýn ardýndan temmuzda yeniden zayýflama sinyalleri göstermesi, Beijing'in bu yýlki ekonomik hedeflerine ulaþabilmek için yeni önlemler almak zorunda kalabileceði beklentilerini artýrdý. Piyasalarda ay baþýnda görülen panik satýþlarýnýn tüketici ve iþ güvenini olumsuz etkilediði tahmin edilse de hükümet tarafýndan alýnan önlemler bu sert düþüþü þimdilik durdurmuþ gibi görünüyor. Bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta açýklanacak bazý verilerin yerel talep ve ihracat talebinin düþtüðünü göstererek fabrika aktivitelerinin üzerinde baský yaratmasý beklenirken, bankalardan hisse piyasalarýný desteklemesinin istenmesinden dolayý kredilerde sert bir düþüþ görülebilir. Hong Kong bazlý UBS ekonomisti Tao Wang, Her ne kadar düþük bir seviyede istikrara kavuþuyor olsa da gerçek ekonomi geri dönüþ yapabilme konusunda zorluklar yaþýyor. dedi ve merkez bankasýnýn eylül ayý sonlarýna doðru faizleri yeniden indirmesini beklediðini söyledi. Türkiye'nin ihracatý içinde ileri teknolojili ürünlerin payý yüzde 4'e geriledi. EKOMER'in araþtýrmasýna göre Amerika'nýn 147,8 milyar dolarý bulan ileri teknoloji ihracatý toplam ihracatýmýza denk. Uzmanlar, Ar-Ge teþviklerinin yetersiz olduðuna dikkat çekerek, yeni teknolojilerin üretimine önem verilmesi gerektiðini belirtiyor. Türkiye'de her dönem katma deðerli ve inovatif ürün üzerine planlar açýklansa da, son 10 yýlda ülkede en çok doðal kaynaða dayalý ürün ihracatý arttý. 2004'te ihracattan yüzde 20 pay alan bu kalemin 2014'teki oraný yüzde 28'e çýktý. Ýleri teknolojili ürün ihracatýnýn ise 2004'te yüzde 7 olan payý geçen yýl sonunda yüzde 4'e geriledi. Orta teknolojili ürün ihracatý ise yerinde saydý. Öte yandan Türkiye, yüksek teknoloji ürün ihracatýnda Fiji, Namibya, Etiyopya, Lübnan, Pakistan ile ayný ligde. Nitekim bu ülkelerin de toplam ihracatýnda yüksek teknolojili ürün ihracatýnýn payý Türkiye'de olduðu gibi yüzde 2. Yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payý Çin'de ise yüzde 27. Fransa'da yüzde 16! Güney Kore ve Ýsviçre'de bu oran yüzde 18. ABD'de de yüzde 17 olan bu oran Japonya, Almanya ve Meksika'da ise yüzde 16. Türkiye yüksek teknoloji ihracatýnda Fiji ve Namibya ile ayný ligde Brezilya'da yüzde 10. Hindistan ve Endonezya'da ise sýrasýyla yüzde 8 ve yüzde 7. Bu oranýn 2023'te 2 trilyon dolar milli hasýla, 500 milyar dolar ihracat, 25 bin dolar kiþibaþý gelir ve yüzde 3 Ar-Ge payý hedefleyen Türkiye için yüzde 2 olmasýnýn epey düþük' kaldýðýna dikkat çeken Süleyman Þah Üniversitesi Ekonomik Etütler Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (EKOMER), 2013 itibarýyla Türkiye'nin yaklaþýk 2,2 milyar dolar deðerinde ihraç ettiði yüksek teknolojili ürün ihracatýný Çin 560 milyar dolar deðerinde ihraç ederek en büyük 20 ülke ekonomisinin toplam ihracatýndan yüzde 35,8 pay alarak birinciliði elde etti. 194 milyar dolar ve yüzde 12,4 ile Almanya, Çin'in ardýndan ikinci sýraya, 148 milyar dolar ve yüzde 9,4 ile ABD üçüncü sýraya yerleþti. Yüksek teknolojili ürün ihracatýnda 4. sýrayý 130 milyar dolar ve yüzde 8,3 ile Güney Kore aldý. ifadelerine yer verdi. Bu veriler Amerika'nýn ileri teknoloji ihracatýnýn Türkiye'nin toplam ihracatýna denk olduðunu, Çin'in ileri teknoloji ihracatýnýn ise Türkiye'nin toplam ihracatýnýn 4 katýna yakýn olduðunu ortaya koyuyor. TÜRKÝYE, AR-GE HARCAMALARIN- DA DA GERÝDE Geliþmiþ ülkeler milli gelirlerinden araþtýrma ve geliþtirme harcamalarýna azýmsanamayacak paylar ayýrýyor. Böylece sürekli yeni teknolojiler üretip hem iç hem de dýþ ekonomik piyasalara sunuyor ve bunun sonucu olarak da hýzla kalkýnýyor. Dünya ülkeleri arasýnda Ar-Ge harcamalarýna milli gelirlerinden en fazla pay ayýran ülkeler sýrasýyla Ýsrail (% 4,21), Güney Kore (% 4,15), Japonya (% 3,47), Finlandiya (% 3,31), Ýsveç (% 3,30), Danimarka (% 3,06), Avusturya (% 2,95), Almanya (% 2,85) ve ABD (% 2,73). GSYÝH'dan Ar-Ge harcamalarý için binde 9,5 civarýnda oldukça düþük bir pay ayýran Türkiye; Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz gibi en büyük 20 ekonomi arasýnda yer almayan ülkelerin gerisinde. Son 15 yýlda binde 4,5'den binde 9,5'e yaklaþan bu pay bir türlü yüzde 1'ler seviyesine ulaþamadý. EKOMER'e göre Türkiye, Ar-Ge harcamalarýnýn bu kadar düþük seviyelerde seyretmesi nedeniyle teknoloji geliþtirme konusunda atýlýmlar yapamýyor, düþük/orta-düþük teknolojilerin ve küçük ölçekli tesislerin giderek yaygýnlaþtýðý bir ekonomik yapýdan kurtulamýyor. Bu sebeple tonlarca tarým ürünü ihracatýndan elde edilen katma deðer, 50 gr aðýrlýðýndaki bir iphone cihazýndan elde edilen katma deðeri ancak karþýlayabiliyor.

12 08 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Bunaltan baþlangýç! Bolu kampýnýn ardýndan dün evinde çalýþmalara kaldýðý yerden devam eden Batman Petrolspor'da futbolcular, sýcaktan bunaldý. Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Batman Petrolspor, yeni sezon hazýrlýklarýný Batman'da günü tek idmanla geride býraktý. Akþamki antrenmanda kondisyon çalýþmalarý yapan Kýrmýzý-Beyazlý ekibin futbolcularý, sýcaktan bunaldý. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Orhan Kapucu, sýcaklýk nedeniyle futbolcularýna zaman zaman 'su içme' izni verdi. Sýcaklar nedeniyle idmanlarý bugünden itibaren sabah erken ve akþam karanlýðýnda yapmayý planlayan Kapucu, Batman'daki sýcak havadan dolayý serin saatlerde idman yapacaklarýný söyledi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin bazý yeni transferleri, Batman'daki sýcak havaya þaþýrdý. Elmas kahvaltýda buluþtu Belediyespor, Kýrýkhan sýnavýnda Çorum Belediyespor 4.hazýrlýk maçýnda bugün Kýrýkhanspor ile karþý karþýya gelecek. Yaklaþýk 10 gündür hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam'da sürdüren Çorum Belediyespor, bugün 3.lig takýmlarýndan Kýrýkhanspor ile karþý karþýya gelecek. Kamp süresinde hazýrlýklarýný günde çift antrenmanla sürdüren Çorum Belediyespor, bu zamana kadar 3 hazýrlýk maçý oynadý. Ýlk hazýrlýk maçýnda maðlup olan, 2.hazýrlýk maçýnda Gölbaþýspor'u yenen, son maçýnda ise Hatayspor'u yenen Çorum Belediyespor bugün son maçýnda Kýrýkhanspor ile karþý karþýya gelecek 'de baþlayacak olan maçta Teknik Direktör Fahrettin Sayhan'ýn bütün futbolculara görev vermesi ve eksik bölgeleri tespit etmesi bekleniyor. Dinlemediler Hazýrlýklarýný Kýzýlcahamam'da sürdüren ve geçtiðimiz gün hazýrlýk maçýnda Hatayspor ile karþýlaþan Çorum Belediyespor dünü çift antrenmanla geçirdi. Önümüzdeki hafta sona erecek olan Kýzýlcahamam kampýnda hazýrlýklarýný sürdüren Çorum Belediyespor, dün çift antrenman yaptý. 3.hazýrlýk maçýnda Hatayspor ile karþýlaþan Çorum Belediyespor dün yaptýðý çift antrenmanla hazýrlýðýný sürdürdü. Sabah antrenmanýnda yenileme çalýþmasý yapan Çorum Belediyespor, akþam antrenmanýnda ise taktik çalýþmasý yaptý. Çorum Belediyespor hazýrlýklarýný bugün yapacaðý hazýrlýk maçýyla sürdürecek. Maçta kavga, yemekte barýþ Geçtiðimiz gün oynanan Gölcükspor Orhangazispor maçýnda saha karýþtý. Spor Toto 3. Lig 3. Gurupta Gölcük'ü temsil eden Gölcükspor hazýrlýk maçlarýna devam ederken 4 karþýlaþmasýnda bugün kendi evinde Ýhsaniye Stadý'nda konuk ettiði Orhangazispor ile karþý karþýya geldi. Maçýn ilk yarýsýnýn bitimine 3 dakika kala Yeldar'a yapýlan sert müdahale sahanýn birden karýþmasýna sebep oldu. Yeldar yapýlan sert müdahale sonrasýnda duyduðu acý nedeniyle bir anda sinirlenip kendisine sert müdahale yapan Orhangazispor'un 5 numaralý oyuncusuna kafa atarak yere düþürünce, Orhangazisporlu futbolcularýn arkadaþýna kafa atan Yeldar'a saldýrdý ve olay saha içine yayýldý. Saha içerisine giren her iki takýmýn teknik heyeti ve kulüp yöneticilerin araya girmesiyle kavga daha fazla büyümeden yatýþtýrýldý. Her iki takýmýn futbolcusu da hatalý olduðu nu söyleyip, teknik direktörlerinden ve bir birlerinden özür diledi. Gölcükspor-Orhangazispor maçý arbede yüzünden iptal olurken, maç sonrasýnda verilen yemekte sular duruldu ve oyuncular birbirleriyle barýþtý. Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele edecek olan Zonguldakspor, hazýrlýklarýna devam ediyor. Ligin baþlamasýna az bir zaman kala kýrmýzý-lacivertli ekibe azda olsa destek geliyor. Ilýksý mevkiinde cafe iþleten Kadir Çetin, Zonguldakspor yönetimi, teknik heyet ve futbolculara kahvaltý vererek yeni sezon öncesinde moral desteði verdi.: Bu tür etkinliklerin takýma moral verme adýna önemli olduðunu belirten Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, tüm þehrin takýma maddi manevi destek olasý gerektiðini belirterek þunlarý söyledi: "Kadir Çetin arkadaþýmýz futbolcu kardeþlerini aðýrlamaktan mutluluk duyacaðýný ifade etmiþti. Futbolcularýmýza güzel bir kahvaltý keyfi yaþattýlar. Bizi aðýrladýlar. Kendilerine çok teþekkür ediyoruz. Yapýlan bu kahvaltý Zonguldak'ýn birlik ve beraberliði açýsýndan çok önemli bir harekettir. Bunlarýn diðer esnaf arkadaþlara örnek olmasýný temenni ediyorum. Geçen sezondaki kadromuzun büyük bir bölümü takýmda kaldý. Bunun haricinde eksik olan yerlere teknik heyetimizin görüþleri doðrultusunda takviyeler yapýldý. Takýmýmýz yeni transferlerin katýlýmý ile Nevþehir'de bir kamp dönemi geçirdi. Bu kamp yeni ve eski oyuncularýmýzýn kaynaþmasý adýna çok faydalý geçti.nevþehir kampý sonrasý kendi tesislerimizde yeniden çalýþmalara baþladýk. Takýmýmýz þu an da çok iyi. Arkadaþlýk ve uyum iyi. Taraftarýmýzýn desteðiyle inþallah iyi þeyler olacak. Ýþ Adamlarý ve sanayicilerimizden geçen sene göremediðimiz desteðini inþallah bu sene görürüz. Takým bu sezon iyi sonuçlar alarak bir üst lige çýkma hedefine ulaþacak inþallah. Gurubumuzda bizi zorlayacak takýmlar var. Ama þimdi ön yargýlý olmamak gerek. Biz iyi olduktan sonra baþka takýmlarýn iyi olup olmamasý bizi ilgilendirmez. Biz iyi olacaðýz. Biz iyi olursak her þey güzel olur. Taraftar kendi arasýnda bir ayrýlýk yaþadý. Biz birleþtirmek adýna elimizden gelen gayreti gösterdik. Ama olmadý. Böyle devam ediyor. Þimdi bir derneðimiz var. Ýnþallah derneðinde çabalarý olacak. Güzel iþler olacak. Rekabet her zaman iyidir. Ýnsanlar birbirlerini sevmeyebilirler, hoþlanmayabilirler. Ancak tribün ayrýdýr. Bir taraf kýrmýzý derken diðer tarafta lacivert demeyi bilecek. Takýmýný yalnýz býrakmayacak. Uyum ve ahenk içinde takýmýna desteði saðlayacak. Böyle olacak ki baþarýya ulaþýlsýn." Zonguldaksporlu futbolculara yeni sezon öncesi moral vermek ve Zonguldak halký olarak arkalarýnda olduðumuzu belirtmek adýna bu tür bir etkinlik düzenlediðini belirten Kader Çetin ise þunlarý söyledi" Zonguldakspor'u aðýrlamaktan dolayý çok mutluyuz. Ben baþkanýmýza geçen yýl da teklif ettim. Benim bu tür davetlerim devam edecek. Sezon içerisinde de inþallah Zonguldakspor'u birkaç kez daha mekanýmýzda aðýrlarlarsak çok memnun oluruz. Elimizden gelen tüm desteði saðlamak zorundayýz. Zonguldakspor, Zonguldak için çok büyük bir marka deðeri taþýyor. Fazla bir þeyimiz yok. Bir kömürümüz var bir de Zonguldaksporumuz. Zonguldaklý olarak bunu yükseltmek ve yüceltmek bizim en önemli görevimiz. Zonguldakpsorumuz daha iyi yerlere gelmek zorunda. Daha önce þampiyonluklara oynayan bir Zonguldaksporun bu hallerde olmasý gerçekten üzüntü verici. Bence herkesin bir oturup düþünmesi gerekir. Bence bütün þehir birlik olup, Zonguldaksporu eski gücüne kavuþturmak zorundayýz. Herkes taþýn altýna elini soksun. Baþkaným bize ne görev verirse, bizlere ne görev düþerse yapmaya hazýrýz. Zonguldakspor inþallah bu sene daha iyi yerlere gelecektir diye düþünüyoruz." Ertan hocaya kros parkurunda veda yemeði Uzun yýllardýr Çorum'da Beden Eðitimi Öðretmeni ve Atletizm Antrenörü olarak görev yapan eski milli sporcu Ertan Yýlmaz'ýn kendi isteðiyle Ankara'ya tayin olmasýndan dolayý Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü merkez Bozboða köyü kros parkurunda veda yemeði düzenledi. Doðum yeri Ardahan olan Ertan Yýlmaz uzun yýllar atletizmde Çorum'a hizmet ederek milli takýma sporcu kazandýrmýþ, birçok sporcuyu Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okuluna yetiþtirmiþti. Bu yýl ise Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularýndan milli sporcu olan Rümeysa Arýcý'yý büyük kulüplerden Gaziantep Þölen Spor Kulübüne, Türkiye Gençler Salon Atletizm þampiyonasý erkekler 3000 metrede Türkiye 2.si Mustafa Özseçer'i ise Fenerbahçe Kulübüne transferini saðladý. Çorum'da atletizmin geliþmesinde Ýl Özel Ýdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile beraber Bozboða Köyü kros Darýca Bolu'da kampta parkurunun oluþmasýnda çok büyük katkýlarý olan Ertan Yýlmaz'a kulüp yöneticileri hocanýn sevdiði þekilde kros parkurunda veda yemeði düzenleyerek plaket ve teþekkür belgesi verdiler. Kulüp yöneticileri, Ertan Yýlmaz'ýn Ankara'ya tayininin çýkmasýyla beraber Çorum sporunda büyük kayýp olduðunu ancak Ankara'ya gitmesiyle atletizm federasyonuyla olan iliþkilerinde yine Çorum için büyük katkýlarý olacaðýna inandýklarýný söylediler. 3.Lig 3. Gruptaki mücadele edecek olan Darýca Gençlerbirliði ilk etap çalýþmalarýný kendi tesislerinde tamamladýktan sonra bugün Bolu'da kampa girdi. Abant Petro Club Tesisleri'nde 10 günlük kampa giren 3. Lig ekibimiz Darýca Gençlerbirliði ilk hazýrlýk maçýný 5 Aðustos'ta Fethiye ile oynayacak. Maç, Fethiye'nin de kaldýðý Petro Club'da saat 17.00'de gerçekleþecek. 23 Aðustos'ta baþlayacak ligin en önemli hazýrlýk sürecini Bolu kampýnda gerçekleþtirecek olan Darýca G.B., Abant'ta pusuya yattý. Petro Club Tesisleri'ne bugün öðleden sonra giriþ yapan sarý-yeþilli ekibin hazýrlýk maçý takvimi de belli oldu. Buna göre Darýca Gençlerbirliði ilk hazýrlýk maçýný 5 Aðustos'ta 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Fethiye ile oynayacak. Ekibimizin ilk hazýrlýk maçýndaki performansý merak ediliyor. Karþýlaþma Petro Club Tesisleri'nde saat 17.00'de baþlayacak.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı