Çocuklarýmýzý teþvik etme aðý kuruldu!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarýmýzý teþvik etme aðý kuruldu!"

Transkript

1 Altena Beledyes hemen hzmetnzde! Anne baba rehber

2 IMPRESSUM Herausgeber / Yayýmlayan: Stadt Altena Jugendamt Lüdenscheder Straße Altena T Gestaltung, Layout, Fotos / Düzenleme, dzg ve fotoðraflar: PFFFKUS!AGENTUR Mondhahnstraße Altena T Übersetzung und Satz der türkschen Fassung / Türkçe yayýnýn çevrs ve dzgs: Hartwg Mau Altenessener Straße Essen T

3 Çocuklarýmýzý teþvk etme aðý kuruldu! Dr. Andreas Hollsten Altena Beledye Baþkaný Deðerl Altena lýlar, Altena Beledyes, en baþtan hzmetnzdedr. Bunu da zaten blyoruz. Bz tekrar tekrar, þehrmz saknlernn çok çeþtl, çok yönlü ve yaratýcý eylemlere grþtklerne memnunyetle tanýk oluyoruz. Altena. Früh am Ball [ Altena Beledyes, hemen hzmetnzde! ] adý verlen grþmn çatýsý altýnda, tüm çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn yaný sýra gençlk yardýmý, sosyal ve saðlýk sstemlernde faalyet gösteren brçok kurum ve kuruluþ brleþmþlerdr. Amaç, çocuklarýmýzýn gelþme ve teþvk edlmesn ortaklaþa ele almaktýr. Bu ortak faalyet, sorunlarla lglenen tüm kurum ve kuruluþlara, günlük çalýþmalarýnýn ufak ayrýntýlarýna daðýlmamalarýnda yardýmcý olup, bu öneml görev ortaklaþa ve aktf br bçmde düzenlemelern saðlamaktadýr. Elnzdek broþür, Altena. Früh am Ball grþmnn br baþka ürünüdür. Broþür; genelde çocuðunuz, onun gelþmes ve teþvk edlmes hakkýnda karþý karþýya bulunacaðýnýz sorulara cevap vermeye çalýþmaktadýr. Ele alýnan konular yelpazes, yen doðan bebeðnzn nüfus daresne kaydettrlmesnden annelk ve çocuk paralarý le lgl blgye, konut parasýný talep yollarý, gerekl erken taný muayeneler ve ebeler, dl ve konuþma terapstler ve ergo-terapstlernn ( Logopäden ve Ergotherapeuten ) çok sayýda sunduklarý teþvk olanaklarýna kadar uzanýyor. Br de sz, çocuklar ve gençler çn Altena da saðlanan baþlýca bakým olanaklarý blglendrmek styoruz. Þehrmzn büyüklüðüne bakýn görün k, Altena da her okul tpnn bulunduðunu, heps kamuya at olmayan çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn da çok çeþtl faalyetler sunduklarýný vurgulamaya deðer. Dernekler, brlkler ve klse cemaatlernn yaný sýra gençlk merkezlermz, kütüphanemz ya da yüzme havuzumuzun bol bol sunduklarý olanaklara bakarsanýz, göreceksnz k, þehrmzde kmsenn caný sýkýlamayacak. Broþürümüzde bu boþ zamaný deðerlendrme olanaklarýný da sze br br tanýtmaktayýz. Beledyemz baþkaný olarak ben, Altena. Früh am Ball adlý grþmn yaný sýra, Kuzey Ren Vestfalya eyalet sertfkasýna sahp Altena Ale Merkez ( Famlenzentrum Altena ) sayesnde çocuklu aleler çn daha genþ br að kurabldðmzden çok sevnçlym. Çünkü bununla daha kapsamlý olanaklar saðlayablrz. Her gündüz bakým kurumunda kalfye elemanlar var; onlar hazýr kýlavuz olarak, somut sorularýnýza cevap bulmanýzda yardýmcý olacaklardýr. Küçük çocuðunuzla lgl olsa da olmasa da cevap aradýðýnýz soru veya þaþkýnlýðýnýz ne varsa lütfen o kýlavuzlara baþvurun. Çünkü sanýyorum k daha y, onlardan daha çabuk harekete geçen ve tüm sorunlarý daha y blen yardýmcý bulamazsýnýz. Bu broþürün hazýrlanmasýna katkýda bulunanlara, br de çok sayýda Altena þehrmz çocuklarýna ve alelerne güç vermek amacýyla aktf faalyet gösteren nsanlara teþekkür ederm. Bz, bütün kuþaklara sahp çýkan br þehr olmak styoruz; þte bu amacý gerçekleþtrmek çn yoðun çaba göstermekteyz. Selamlarýmla. Dr. Andreas Hollsten Altena Beledye Baþkaný

4 ÝÇÝNDEKÝLER Altena Beledye Baþkaný Dr. Andreas Hollsten ýn önsözü 1 Bebeðnzn doðumundan sonra atacaðýnýz lk adýmlar Yen doðan çocuðunuzun nkah daresne kaydettrlmes Kmlk Bldrme Yasasýna göre babalýðýn tanýnmasý Çocuðuna sm koyan anne babanýn brbryle evl olmamasý Çocuðunuzun hastalýk sgortanýza kaydettrlmes Annelk parasý ( Mutterschaftsgeld ) Çocuk parasý / Çocuk ek parasý Çocuðunuzun verg karnesne yazdýrýlmasý / Çocuk muafyet Nafaka / Kayyýmlýk / Velayet beraberce kullanma beyannames / Negatf tespt belges 10 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Annebabalýk süres ve annebabalýk parasý ( Bundeselterngeld- und -elternzetgesetz) Ýþszlk Parasý II (ALG II) Geçm yardýmý Konut parasý Borçlulara danýþmanlýk Nafaka avansý 15 3 Özürlü çocuklar çn parasal yardýmlar 16 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün Erken taný muayeneler: Ich geh zur U. Und Du? Aþý çocuðunuzu korur! Besleme 19 5 Vücut, zhn, ruh: brçok yardým ve destek alma olanaklarý Doðum yardýmý / Kadýn doktoru Ebe ( Hebamme ) Çocuk doktorlarý Bethanen Hastanes çocuk acl servs Klnk ve Hastaneler Märkscher Kres Ýlçes Saðlýk Dares Çocuk ve Gençlk Týp Servs Lebenshlfe Lüdensched kuruluþuna baðlý Erken Teþvk Bürosu Ergo-terap uzmanlarý Dl ve konuþma terapstler ( Logopäden ) 25 6 Erste Hlfe: Çocuðunuza lkyardým 26 7 Altena ve çevresnde danýþmanlýk ve yardým 30 4

5 ÝÇÝNDEKÝLER 8 Çocuðunuz çn en y refakatçlk Famlenzentrum Altena (Altena Ale Merkez) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) yasasý uyarýnca üç yaþtan küçük çocuklar çn gündüz bakým Çocuk gündüz bakým kurumlarý (TEK) Altena nýn çevresnde uyum saðlayýcý gündüz bakým kurumlarý 47 9 Altena. Früh am Ball : erken önlem alma sstem Bz kmz? Tespt blg eylem Altena. Früh am Ball projes nasýl gerçekleþtrlyor? Öðle paydosunda bakým hzmet sunan lkokullar Mühlendorf Ýlkokulu Betreuungsveren der Grundschule Bretenhagen e. V. (Bretenhagen Ýlkokulu Bakým Derneð) Altena okullarý Boþ zamaný deðerlendrme olanaklarý 52 EK Öneml adresler lgnç lnkler 5

6 1 Bebeðnzn doðumundan sonra... Komþu þehrlern nkah darelernn þu ank adres ve telefon numalarýný, br de çalýþma saatlern lste halnde ekte br araya getrdk. 1.1 Yen doðan çocuðunuzun nkah daresne kaydettrlmes Yasa hükümlerne göre, doðum yaptýktan en geç yed günden sonra bebeðnz lgl nkah daresne kaydettreceksnz. Ýlgl dare her zaman, bebeðnzn doðduðu þehrn nkah daresdr. Örneðn sz Altena da otururken bebeðnz Lüdensched da doðduðunda lgl dare, Lüdensched nkah daresdr. Altena da doðan bebekler, Pazartes Cuma 08:30-13:00 arasýnda þurada kaydettreblyorsunuz: Bürgerbüro m Stad tpavllon Markaner Altena Tel Evl anne babalarýn dkkatne Evl anne babanýn, bebeklernn dareye kaydettrmek çn braz edeceð belgeler þunlar: doðum bldrs (doðumu hastanede yaptýysanýz oradan, evde yaptýysanýz se ebeden alacaksýnýz), annenn ve babanýn geçerl olan kmlk belgeler ya da pasaport cüzdanlarý, ale cüzdaný ya da ale cüzdanýndan tasdkl fotokop, Alman vatandaþlýðýna baþka br vatandaþlýktan geçtysenz Alman vatandaþlýðýna alýnma belges. Akademk veya meslek ünvanýný kaydettrmek steyenler, yüksel okul, ünverste, doktora, ustalýk vb. dploma braz edecekler. Baþka br ülkede evlenen çftler, evllk cüzdanlarýnýn Almanca çevrs ya da uluslararasý evllk cüzdaný braz edecekler. 6

7 ... atacaðýnýz lk adýmlar Çocuðuna sm koyan anne babanýn evl olmasý durumunda: Anne baba olarak her knz, çocuðunuza koymak stedðnz sm doðum bldrsnn arka tarafýna mza koyarak onaylayacaksýnýz. Çocuðunuzun soyadý otomatk olarak, evlenmenzde seçtðnz soyadýdýr. Soyadlarý ayrý kaldý mý sz, çocuðunuzu dareye kaydettrnce onun soyadý konusunda karar verp soyadýný mzalarýnýzla onaylayacaksýnýz. Baþka sorularýnýz varsa, lgl nkah dares çalýþanlarýna baþvurun lütfen; sze yardýmcý olacaklar. Evl olmayan anne babanýn dkkatne: Yukarýda sözü geçen belgelern yaný sýra, annenn bekar olmasý durumunda anneye lþkn Abstammungsurkunde adlý ayrýntýlý ya da Geburtsurkunde adý verlen kýsa doðum belges, aslý Almanca yazýlý deðlse çevrs, bazen de babalýðý tanýma sened braz edlecek. annenn boþanmýþ olmasý durumunda mahkeme kararýyla boþanan evllðe lþkn ale cüzdanýndan, boþanmýþ olma kaydýný taþýyan tasdkl br örnek gösterlecek. (Bu belge annenn evlendð nkah daresnden alýnýr.) çft Almanya da deðl baþka br ülkede evlendðnde uluslararasý evllk belges ve kesnleþmþ boþanma lamý braz edlecek. annenn dul olmasý durumunda son evllðne lþkn ale cüzdanýnýn tasdkl örneð braz edlecek. (Bu belge, dul annenn evlendð nkah daresnden alýnýr.) Annenn reþt olmamasý ( mnderjährg ) durumunda gençlk dares, çocuðu resm vesayet ( Amtsvormundschaft ) altýna alýr. Vas yardýmýyla çocuðun nafaka almasý, yasal vekaletnn görülmes saðlanýr; br de babalýðý tespt þlem yaptýrýlýr. Resm vesayet, çocuðun annes reþt olunca otomatk olarak sona erer. 1.2 Kmlk Bldrme Yasasýna göre babalýðýn tanýnmasý Çocuðunuzu kaydettrrken çocuðun babasýna lþkn blgler de doðum belgesne yazdýrmak stersenz babalýðý tanýma senedn ( Vaterschaftsanerkennung ) mzalamanýz gerekr. O halde hem anne hem babanýn nkah daresne þahsen müracaatý zorunludur. Babalýðý tanýma þlem, kayyýmlýk (bkz. 1.8, sayfa 10) üzernden yaptýrýlablr. 7

8 1 Bebeðnzn doðumundan sonra Çocuðuna sm koyan anne babanýn brbryle evl olmamasý Çocuða ya annesnn ya da babasýnýn soyadýný koymak mümkündür. Yasaya göre çocuða normalde annesnn soyadý konur. Çocuða babasýnýn soy adýný koymak stersenz, knz nkah daresne baþvurup sm koyma ( Namensertelung ) dlekçesn vermenz yeter. Not: Ýsm koyma þlemn br kez yaptýrdýnýz mý, ptal edemezsnz; soy adýný deðþtrmek sadece anne ve babanýn, müþterek çocuðunun velayetn resmen beraberce kullanmasý durumunda mümkündür. Nkah dares çocuðunuzu kaydettkten sonra sze, çocuk parasý veya annebabalýk parasý talep edeceðnz makama, hastalýk sgortanýza ve Hýrstyan olmanýz durumunda vaftz çn braz edeceðnz belgeler verecek. Bu belgeler braz edemezsenz parasal yardým alamazsýnýz. 1.4 Çocuðunuzun hastalýk sgortanýza kaydettrlmes Yasal hastalýk sgorta üyesysenz çocuklarýnýz da ale sgortasý çerçevesnde sgortalýdýr. Çocuðunuzun kaydedlmes çn doðum yaptýktan hemen sonra hastalýk sgortanýza ale sgortasý dlekçesn vereceksnz. Doðumu spat çn doðum belgesn braz edeceksnz. Anne veya baba daha reþt olmayýp, henüz kend anne babasý üzernden sgortalýysa, yen doðan çocuk para alýnmadan nne dedesnn sgortasýna kaydedlr. 1.5 Annelk parasý ( Mutterschaftsgeld ) Sgortanýza, doðum sonrasý haftalarda annelk parasýný almak çn de baþvurablrsnz. Çocuðunuzun doðum belgesn braz edeceksnz. Annelk parasý hang durumlarda ve kaç hafta ödenr? Ýsthdamda bulunan hamle kadýnlara, doðumdan altý hafta önce baþlayýp doðumdan sekz hafta sonra sona eren br annelð koruma süres tanýnmaktadýr. Söz konusu kadýnlarýn bu haftalarda sgortasýndan annelk parasý, þverennden de ek ödenek alma hakký vardýr. Annelk parasýný km talep edeblr? Yasal hastalýk sgorta üyesysenz annelk parasý alma hakkýnýz var. Annelk parasý almak çn hamlelðnze bakan doktordan, doðumun ne zaman beklendðne dar br belge braz etmenz gerekr. Doktorunuz söz konusu belgey, tahmn ettð doðum tarhnden en çok yed hafta önce vereblr. Annelk parasýný almak çn dðer þartlar þunlardýr: Hamlelðnzn 4. le 10. ayý arasýnda en az 12 hafta yasal hastalýk sgortasýna üyelydnz. Annelð koruma süresnn baþladýðý tarhte ya sthdamda bulunduðunuzu, ya da þszlk veya geçm parasý yoksa Ýþszlk Parasý II ( ALG II ) aldýðýnýzý spat edecek durumdasýnýz. 8

9 ... atacaðýnýz lk adýmlar Ne kadar annelk parasý talep edeblrm? Annelð koruma süresnn baþladýðý tarhte sthdamda bulunuyorsanýz ve yasal hastalýk sgorta üyesysenz doðumdan öncek net maaþýnýz kadar annelk parasý alma hakkýnýz var. Br payýný hastalýk sgortasý br payýný da þverennz ödeyecek. Sgortanýn ödeyeceð tutar, son üç aylýk maaþ bordronuza göre aldýðýnýz net gelrlere baðlýdýr. Bu tutarýn ayrýntýlý hesaplanmasý çn sgortanýzýn bu konuda özel eðtm görmüþ elemanlarýna baþvurablrsnz. 1.6 Çocuk parasý / Çocuk ek parasý Çocuk parasý Çocuk parasý, asýl kamet adres Almanya da olan bütün aleler alablr. Çocuk parasý, 18 yaþtan küçük çocuklarýn heps çn, eðtm gören 27 yaþtan küçük çocuklar çn, þyer olmayan 21 yaþtan küçük çocuklar çn ve herhang özürden ötürü kend geçmn saðlayacak durumda bulunmayan bütün çocuklar çn ödenmektedr. Ýlk üç çocuðunuz çn ayda 154' er Avro, dördüncü ve tüm sonra doðan çocuklarýnýz çn ayda 179' ar Avro ödenmektedr. Çocuk parasý çn Çalýþma Ajansýndak ( Agentur für Arbet - esk Ýþ ve Ýþç Bulma Kurumu) ale kasasýna baþvuracaksýnýz; bu kasadan da parayý alacaksýnýz. Kamu çalýþanlarý, çocuk parasý almak çn, çalýþtýðý kurumun personel bürosuna baþvuracaklar. Çocuk parasý onlara aylýklarýyla brlkte kamu çalýþanlarý ale kasasý tarafýndan ödenr. Not: Çocuk parasý her zaman, çocuðun yetþtrldð kþye verlr. Çocuðuyla beraber ayný evde oturan anne babasý, çocuk parasýnýn her ksnden kme ödeneceðn belrleyeblrler. Altena da oturan ebeveyn, çocuk parasý çn Iserlohn Ale Kasasýna baþvuracaklar. Gerekl formlarý Çalýþma Ajansýndan alablrsnz. Baþvuru adresler Lnkler Çocuk ek parasý ( Knderzuschlag ) Yasaya göre düþük gelrllere çocuk ek parasý verlr. Bu paradan, evnde 25 yaþtan küçük ve evl olmayan çocuklarýyla brlkte yaþayan; çocuklarýnýn deðl, sýrf kend geçm asgarsn karþýlamaya yetecek gelr ve varlýðý olan ebeveyn faydalanablr. Çocuk ek parasý çn de baðlý bulunduðunuz ale kasasýna baþvuracaksýnýz. 140 Avro geçmeyen çocuk ek parasý en çok 36 ay ödenr. Çocuk ek parasýný alma hakkým var mý yok mu dye öðrenmek styorsanýz, Iserlohn Ale Kasasýna baþvurmalýsýnýz. Darenn elemanlarý sze, bu parayý alma dlekçesnn yararlý olup olmadýðý konusunda blg vermeye hazýr. Baþvuru adresler Lnkler 9

10 1 Bebeðnzn doðumundan sonra... Baþvuru adres 1.7 Çocuðunuzun verg karnesne yazdýrýlmasý / Çocuk muafyet Yasal verg muafyetnden faydalanmak çn çocuðunuzu verg karnenze yazdýracaksýnýz. Çocuðunuzun doðum belgesn, verg karnenz ve kmlðnz göstermenz gereken bu þlem, bzm Stadtpavllon bnasýndak Bürgerservce bölümünde yaptýrablrsnz. 1.8 Nafaka / Kayyýmlýk / Velayet beraberce kullanma beyannames / Negatf tespt belges Baþvuru adres Nafaka Çocuðunu tek baþýna yetþtren anne veya baba çok kez, nafaka yükümlüsü eþnn annebabalýk görevn yerne getrmemes ya da yeternce nafaka ödememesyle karþý karþýya kalýr. Esas tbaryle ödenecek nafaka mktarý Düsseldorfer Tabelle adý verlen nafaka tablolarýnda belrlenmþ durumda. Çocuðunuzun nafakasý hakkýnda yardým htyaç duyuyorsanýz, Jugendamt der Stadt Altena ya baþvurunuz. Ýstersenz oradan kayyýmlýk talep edeblrsnz. Kayyýmlýk ( Bestandschaft ) Çocuðu tek baþýna yetþtren anne veya baba, baðlý bulunduðu gençlk daresnden kayyýmlýk talep edeblr. O zaman gençlk dares babalýðýn tesptnde ve nafaka hukukuna lþkn tüm sorunlarda yardýmcý olur: Dare, nafaka yükümlüsü eþn nafaka ödecek durumda olup olmadýðýný ve nafaka tutarýný saptayacak. Ayrýca yükümlü eþn nafaka ödemesn yargý yoluyla saðlar. Baþvuru adres Not: Baba çocuðun annesyle evl deðlse, babalýðýný tanýmadýkça ya da yargý yoluyla tespt olmadýkça hukuken baba sayýlmaz. Babalýðýn tanýnmasýnýn, br de çocuk annesnn kabulünün belgelendrlmes gerekr. Bu þlem baðlý bulunduðunuz gençlk daresne yaptýrablrsnz. Ayný dare nafaka yükümlü lüðü belgesn de tanzm edeblr. Kayyýmlýða htyaç duyuyorsanýz beledyemzn Sonstge Denste und Enrchtungen (Dðer Sosyal Hzmet ve Kuruluþlar) bölümüne baþvuracaksýnýz. 10

11 ... atacaðýnýz lk adýmlar Velayet beraberce kullanma beyannames ve Negatf tespt belges Evl olan anne babanýn, çocuðuna ortaklaþa bakma ödev ve hakký vardýr. Brbryle evl deðlse yasa gereðnce sadece çocuk annes reþt olmasý kaydýyla velayete sahptr. Gerekrse bunu Negatvbeschengung ( Negatf tespt belges ) adý verlen br belgeyle kanýtlayablr. Söz konusu belgede, tanzm tarhnde anne le babanýn velayet beraberce kullanma beyannamelernn ( Sorgeerklärung ) olmadýðý onaylanýr. Belgey, çocuðun doðduðu þehrn gençlk daresne tanzm ettreblrsnz. Not: Brbryle evl olmayan anne baba, fadeler ayný olan brer beyanname yoluyla, velayet beraberce kullanacaklarýný belrleyeblrler. Sorgeerklärung adý verlen bu beyannamey, gençlk daresne ya da br notere belgeleteblrsnz. Velayet beraberce kullanma beyannamesne ve negatf tespt belgesne lþkn blg, Altena beledye bnasýndak Sonstge Denste und Enrchtungen (Dðer Sosyal Hzmet ve Kuruluþlar) bölümünden alablrsnz. Belgeleme servs ( Urkundswesen ) Yukarýda brkaç kere okudunuz k, gençlk daresne nafaka yükümlülüðü, babalýðýn tanýnmasý ve velayet beraberce kullanma beyannamelerne lþkn belgelendrmeler yaptýrablrsnz. Bu þlemler bedava yapýlýr. Baþvuru adres Baþvuru adres 11

12 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Bu bölüm, kend geçmnz ve çocuðunuzun geçmn saðlamak çn talep edebldðnz ödeme ve yardýmlarla lgldr. 2.1 Annebabalýk süres ve annebabalýk parasý Bundeselterngeld- und -elternzet-gesetz Yasaya göre annebabalýk süres nasýl tanýmlanýr? Hem annenn hem babanýn, 3 yaþýný doldurmamýþ çocuklarýný yetþtrmek çn annebabalýk süresn ( Elternzet ) kullanma hakký vardýr. Bu annebabalýk süres br haktýr; þç çn, kendsne sthdamdan düþen esas ödevler o sürece yerne getrmek zorunda kalmazken sthdamýnýn feshedlmemesn, hatta süre bttkten sonra ayný ya da esksne benzer br þyerne dönmesn garantler. Ýþveren annebabalýk süresnce þçye kesnlkle çýkýþ veremez. Anne ve baba sterlerse annebabalýk süresn üç yýla kadar brlkte kullanablrler. Annebabalýk süresn doðumdan hemen sonra kullanmanýz zorunlu deðldr; sürenn en çok 12 ayýný, þverenn rýzasýyla çocuðunuzun 3 le 8 yaþý arasýnda kullanablrsnz. Böylece çocuðunuza okul çaðýnýn lk yýlýnda bakablrsnz. Annebabalýk süresnce maruz kalacaðýnýz gelr kaybýnýn büyük br kýsmý annebabalýk parasý yardýmýyla karþýlanablecek. Not: Annebabalýk süresn doðumdan ya da annelð koruma süres ( Mutterschutzfrst ) bttkten hemen sonra kullanmak styorsanýz, þverene en az altý hafta önce bldreceksnz. Annebabalýk süresn daha sonra kullanmak stemeyen anne veya baba þverene en az sekz hafta önce bldrecekler. Ýþverene boþ kadroda baþka kmsey çalýþtýrma olanaðý býrakýlmasý çn, þç þverene annebabalýk süresn bldrdðnde, sonrak k yýlda sürenn ne zaman ne kadarýný kullanacaðýný bldrecek. Annebabalýk süresn kullananlar, haftada 30 saate kadar çalýþablr. Yan hem anne hem baba annebabalýk süresn kullandýklarýnda, ale gelrn saðlamak çn haftada toplam 60 saat çalýþablrler. 15' ten fazla elemaný olan br þletmede çalýþýyorsanýz ve þletmenzde öneml engel bulunmuyorsa çalýþma sürenz haftada 15 le 30 saat arasýnda kýsaltma hakkýnýz vardýr. 12

13 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Annebabalýk parasý ( Elterngeld ) km alýr? Ne kadar para ödenr? Annebabalýk parasý anne babalara, büyük madd zarar görmekszn çocuklarýnýn yanýnda kalma mkanýný verr. Annebabalýk parasý, ücretl çalýþanlara, memurlara, serbest meslek sahplerne, þsz anne veya babalara, yüksek okul ya da meslek eðtmn görenlere, evlât ednen veya koruyucu ale anne babalarýna, belrl þartlar altýnda üçüncü derece akrabalara da ödenr. Annebabalýk parasý, en çok 1800, en az 300 Avro olmak üzere son net gelrn % 67' s kadardýr. Annebabalýk parasýyla lgl en öneml noktalar: Annebabalýk süresnde haftada 30 saatten fazla çalýþanlar, annebabalýk hakkýný kaybeder. Baþka br parasal yardým alýyorsanýz (ALG II gb) annebabalýk parasý azams o paradan çýkarýlamaz. Çocuðu doðmadan önce gelr 1000 Avro dan az olan ya da tam gün çalýþmayan anne veya babalar çn özel hükümler geçerldr. Doðumdan sonra hafta 30 saate kadar çalýþmak steyenlern annebabalýk parasý, esk le yen ücret arasýndak farký kapatýr. Söz konusu fark, çocuðu doðmadan öncek son üç ayda ortalama alýnan gelrlere göre hesaplanýr. Gelr aydan aya çok deðþk olanlar, son 12 ayýn ortalama gelrnn esas alýnmasýný talep edeblrler. Annebabalýk parasý 12 ay ödenr. Parayý almayan eþ, çocuðu eðtmek çn zaman ayýrarak, daha az çalýþýyorsa annebabalýk parasý partnerlk kramyes ( Bonus ) olarak k ay daha ödenr. Annebabalýk parasý Versorgungsamt Soest ten (Soest Eyalet Bakým ve Yardým Dares) stenr. Dlekçenze lþkn tüm formlarý bzm Stadtpavllon bnasýndak Bürgerservce bölümünden alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 2.2 Ýþszlk Parasý II (ALG II) Ýþ yapablecek, çocuðunuzun geçmn se saðlayamaz durumdaysanýz Ýþszlk Parasý II y talep edeblrsnz. Aldýðýnýz gelr ve sahp olduðunuz varlýklar, alacaðýnýz ödeneklerde her zaman hesaba katýlýr. Ýþszlk parasý II y almak çn alenn en az br ferdnn, yoksa çocuðunu tek baþýna yetþtren anne veya babanýn sthdam edleblr olmasý ve söz konusu kþnn saðlýk durumu açýsýndan günde en az üç saat çalýþablmes þarttýr. Çocuðunuza baktýðýnýz çn sthdam edlemyorsanýz ble ALG II a olan hakkýnýz ortadan kalkmaz. Ýþszlk Parasý II ye ve çocuðunuzun geçmnn saðlanmasýna lþkn daha ayrýntýlý blg ARGE Altena dan alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 13

14 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler 2.3 Geçm yardýmý Sz þ göremez, yan saðlýk nedenyle sthdam edlemez yoksa 65 yaþýný doldurmuþ durumda bulunduðunuz çn çocuðunuzun geçmn saðlayamazsanýz sosyal yardým ( Sozalhlfe ) talep edeblrsnz. Baþvuru adres Lnkler Sosyal yardým alma þartlarý þunlardýr: saðlýk nedenyle alenzden herbrnn günde k saatten ve beþ aydan fazla þ görememes, aldýðýnýz gelrn ve sahp olduðunuz varlýklarýn geçm saðlamanýza yetmemes. Sosyal yardým alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný ve ne kadar alacaðýnýzý Altena beledyes Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden öðreneblrsnz. 2.4 Konut parasý Gelrnz, darenzn veya evnzn masraflarýný gdermeye yetmyorsa Wohngeldgesetz (WoGG Konut Parasý Yasasý) uyarýnca, hem kralýk evde hem kend evnz ya da darenzde oturduðunuzda ödenek talep edeblrsnz. Genel açýdan ve alesne uygun br konut durumunu saðlamak çn kracýlara konut parasý kra yardýmý ( Metzuschuss ) bçmnde verlr. Kend ev veya dares olanlara borç yardýmý ( Lastenzuschuss ) verlr. Konut parasý alma hakkýnýz, aldýðýnýz gelre, sahp olduðunuz varlýklara, dare ya da evn büyüklüðüne ve ayda ödemek zorunda olduðunuz kra veya borca baðlýdýr. Baþvuru adres Not: ALG II veya geçm yardýmý gb sosyal ödenek alanlarýn konut parasý alma hakký yoktur. Fakat terch haklarý var, sosyal yardým mý konut parasý mý steyeym dye. Konut parasý alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný Altena beledyes Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden öðreneblrsnz. 14

15 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler 2.5 Borçlulara danýþmanlýk Büyük borç yükünden dolayý yardýma htyaç duyuyorsanýz Arbeterwohlfahrt (AWO) borçlular danýþma bürosu sze yardýmcý olur. Büro ekb, hukukçular, toplum blmcler, sosyal hzmet uzmanlarý ve þletmeclerden oluþmaktadýr. Bu uzmanlar sze, geçm temelnz saðlamakta, alacaklýlarýnýzýn stemlern gözden geçrmekte ve haklarýnýzý kullanmakta yardýmcý olmaya çalýþacaklar. Danýþmanlar, ale bütçenz hazýrlama ve onu gözden geçrmede de destek verecekler. Amaç, borçlarýnýzýn ödenmesn düzenleyp sz borçtan kurtarmaktýr. Ne var k, kþsel ve ekonomk durumunuzu açýkça ortaya koymanýz, sorunlarýnýzýn çözüm bulmaya katkýda bulunmanýz ve danýþmanlarla verdðnz kararlara uymanýz þarttýr. Bu olanaktan faydalanmak styorsanýz Schuldnerberatung der AWO ya (AWO Borçlular Danýþma Bürosu) baþvurun. Baþvuru adres Lnkler 2.6 Nafaka avansý Çocuðunuz çn nafaka almýyorsanýz Nafaka Avansý Yasasý ( Unterhaltsvorschussgesetz ) uyarýnca nafaka avansý talep edeblrsnz. Avansý alma þartlarý þunlardýr: Çocuðu tek baþýna yetþtren anne veya babanýn, esk eþnden ya hç br nafaka almamasý ya da sadece gelþgüzel ve yetersz nafaka almasý ve çocuðun henüz 12 yaþýný doldurmamýþ olup, Federal Almanya da annes veya babasýnýn yanýnda kalmasý. Nafaka avansýný sadece her çocuðunuzun lk 12 yaþ çersnde ve en çok 72' þer ay, yan toplam altýþar sene alablrsnz. Nafaka avansýna lþkn sorularýnýz ne varsa beledyemzn Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden yanýt alacaksýnýz. Baþvuru adres Lnkler 15

16 3 Özürlü çocuklar çn parasal yardýmlar Çocuðunuz özürlüyse ek ödenek veya hzmet talep edeblrsnz: Yasal hastalýk sgorta üyesysenz bakým parasý ( Pflegegeld ) taleb çn sgortanýzýn bakým kasasý ( Pflegekasse ) bölümüne baþvurmanýz lazým. Bakým kasalarý, baðlý olduklarý hastalýk sgortasýnýn MDK adlý týp servsne, söz konusu çocuðun Bakým Sgortasý Yasasýna uygun olarak bakýma muhtaç olup olmadýðýný nceletecekler. Servse, çocuðunuzun hang bakým dereces kapsamýna grdðn saptamak çn hazýrladýðý raporu sze gönderteblrsnz ve gerekrse ona trazda bulunablrsnz. Br çocuk çn bakým parasý almak kolay þ deðl; çünkü bu bakým parasýný almak çn, özürlü küçük çocuðun bakýmýnýn özürlü olmayan yaþýt çocuklarla kýyasla çok daha masraflý olmasý þarttýr. Para alma hakký olan ama para stemeyen anne baba aynî yardýmlardan da faydalanablrler. En ys önce hastalýk ve bakým sgortanýza gdp, bakým sgortasý, kaza sgortasý ve emekllk sandýðýnýzýn çocuðunuz ve bakýcý kþler çn ne türlü ve ne kadar ödenek ve yardým verecekler konusunda blg almalýsýnýz. 16

17 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.1 Erken taný muayeneler: Ich geh zur U und Du? Sorumluluk duyan anne ve babalar, adý U dye kýsaltýlan erken taný muayenelernden ( Vorsorgeuntersuchung ) hç brn kaçýrmaz. Bu muayenelerde doktor, çocuðunuzun saðlýklý gelþp gelþmedðn saptayablyor. Sadece bu muayeneler yoluyla kendn henüz göstermeyen hastalýklar erken bell olup tedav edleblecek. Ayrýca önleyc muayeneler sýrasýnda en öneml aþýlar yapýlýr. Yasal hastalýk sgortalarý, çocuðunuza en y önleyc týbb tedbrler saðlamak çn dokuz tane bedava yapýlan erken taný muayenes teklf etmektedrler. Çocuðunuza yaþamýnýn lk adýmlarýnda en y koþullarý saðlamak çn o muayenelere kesnkes katýlmalýsýnýz: Ýlk yaþam haftalarý U1 doðumdan hemen sonra U2 3. le 10. günler arasý U3 4. le 6. haftalar arasý Ýlk yaþam aylarý U4 3. le 4. aylar arasý U5 6. le 7. aylar arasý U6 10. le 12. aylar arasýnda Ýlk yaþam yýllarý U7 1 yaþ: 21. le 24. aylar arasý U8 3 yaþ: 43. le 48. aylar arasý U9 5 yaþ: 65. le 72. aylar arasý U 9 muayenes en öneml muayenedr. Bu muayene yardýmýyla, çocuðunuzun saðlýk sorunlarý varsa okula baþlamasýndan önce teþhs ve tedav olablecek. Ýþte böylece hem çocuðunuz hem bzzat kendnz çn okul çaðý baþladýktan sonra hç br sorun çýkmayacak! nfos_eltern/materal bestellung_eltern.php Ýnternet adresnden Türkçe bldr ndreblrsnz. Unutmayýn k: Gözler y görmeyen çocuðun belk de gözlüðe htyacý olablr! Kulaklarý y duymayan çocuk y konuþamaz! Konuþmada zorluk çeken çocuk, okumada da zorluk çekeblr! Konsantre olamayan çocuk, okulda da dkkatn toplayamaz! Bazý þeyler yapamayý henüz beceremeyen çocuk, sýk sýk okulda sýnýf arkadaþarý tarafýndan kýzdýrýlýr! Yeterl aþýlarý olmayan çocuk, sürekl cdd hastalýklara yakalanablr! Erken taný muayeneler çn ödedðnz harçlar hastalýk sgortanýz tarafýndan karþýlanýr. Çocuðunuz anaokuluna gdyorsa orada herhalde okula baþlamasýna yaklaþýk k yýl kala Märkscher Kres Ýlçes Saðlýk Dares Çocuk ve Gençlk Týp Servs br muayene düzenleyecek. Tab k sze muayene sonuçlarý ve gereken destekleyc önlemler hakkýnda blg verlp sznle görüþülecek. Baþvuru adres Lnkler 17

18 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.2 Aþý çocuðunuzu korur! Çocuðunuzu aðýr bulaþýcý hastalýklardan korumak çn Ständge Impfkommsson un (STIKO Dam Aþýlama Komsyonu ) tavsye ettð br aþý takvm çýkarýlmýþtýr. Çocuk hastalýklarý, tehlkellð en çok küçümsen en hastalýklardýr. Kýzamýk, kabakulak, boðmaca ve br dz dðer çocuk hastalýklarý nýn cdd komplkasyonlara yol açmasý az rastlanan br þey deðl; bu hastalýklar bazý çocuklara ömrü boyunca süregelen nahoþ zarar býrakablr. Aþý takvm, hang hastalýklara karþý aþýlanmak ne zaman anlamlý olduðunu gösteryor. U4 muayenesnde (ya da 3. le 4. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca ( Keuchhusten ), hepatt b, menenjt, larenjt, 1. pnömokok dozu 3. aydan sonra Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 2. pnömokok dozu U5 muayenesnde (ya da 6. le 7. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 3. pnömokok dozu U6 muayenesnde (ya da 10. le 12. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 4. pnömokok dozu. Ayrýca kýzamýk ( Masern ), kabakulak ( Mumps ), kýzamýkçýk ( Röteln ) ve suçceð ( Wndpocken ) 12. aydan sonra Menngokok (tek dozlu) Baþvuru adres Lnkler U7 muayenesnde (ya da 21. le 24. ay arasýnda) Kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk U9 muayenesnde (ya da 60. le 65. ay arasýnda) Dfter, tetanos, boðmaca 2. uygulama Çocuðunuzun zarar görmemes çn her þey doðru yapýp yapmadýðýnýzdan emn olablmek çn Märkscher Kres lçes Knder- und Jugendärztlcher Denst bölümünden daha fazla blg alablrsnz. 18

19 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.3 Besleme Çocuk ve gençlk çaðlarýnda beslemenn en öneml amaçlarý, büyüme ve gelþmey saðlamak ve herhang eksklk durumunu yaþatmamaktýr. Fakat saðlýklý beslemenn br amacý da metabolk hastalýklarý, yüksek tansyon, kalp-damar hastalýklarý gb beslenmeye baðlý hastalýklarý önlemek de olmalý; yan daha yen doðan bebeð hemen saðlýklý beslemek gerekr. Bebek, çocuk ve gençlern beslenmesyle lgl güncel tavsyeler blmsel araþtýrmalara dayanmakta; tavsyeler günlük hayatýnýzda uygulamak da kolay. Aþaðýdak tavsyeler, Dortmund tak Forschungsnsttut für Knderernährung un ( Çocuk Besleme Araþtýrma Ensttüsü ) araþtýrmalarýna dayanmaktadýr. Ýlk 12 aylýk besleme programý Ýlk altý ayda bebeðn yalnýzca sütle (anne sütü yoksa hazýr mama tozu) beslenmes tavsye edlr. 5. aydan önce ek gýda ve fazla çeþtl ek gýda vermek, alerj rskn artýrmak anlamýna gelr. En erken 5., en geç 7. ayda bebeðnzn enerj ve besn madde htyacý artýk o kadar artmýþ durumdadýr k sadece sütle karþýlanamaz. Bu dönemde bebeðn emme ve yutma refleksler ortadan kalkar. Bebeðe, artýk desteðnzle dk oturup baþýný tutabldð çn kaþýkla yedreblrsnz. 5. le 7. aydan tbaren ek gýda vermenz gerekr. Aydan aya brer süt öðünün yerne brer mama öðünü geçrrsnz. Art arda þu öðünlere baþlamalýsýnýz: sýrasýyla önce sebze-patates-et karýþýmlý mama, sonra süt-tahýl karýþýmlý mama, en son tahýlmeyve karýþýmlý mama vermek gerekr. Her ne zaman ek gýda vermeye baþlarsanýz baþlayýn, o öðün programýna deðþklk getrmeyn. 6. le 8. ay arasýnda bebeðnz çðnemeye baþlar. Artýk mama gýdalarýný tamamen ezmek gerekmez. Bebek br yaþýný dolduruncaya kadar besn aðzýna kend kendne götüreblr, bardaðýný da tutablr. 10. le 12. ay arasýnda bebeðnz yavaþ yavaþ çðnenmes kolay normal gýdalara alýþtýrmalýsýnýz. Br yaþýndan sonra özel bebek veya çocuk gýda ürünler artýk çocuðunuza hç br yarar getremez. Çocuðunuzun beslenmes konusunda emn olablmek çn Märkscher Kres lçes Knder- und Jugendärztlcher Denst bölümünden destek ve uzmanca blg alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 19

20 5 Vücut, zhn, ruh: Ne gb yardým styorsanýz, nasýl br rskn önünü almak styorsanýz steyn; Altena da, vücut, zhn ve ruh sorunlarýnda sz desteklemeye hazýr olup, gelmenzden sevnç duyacak brçok yardýmcý, muayenehane ve kuruluþlar var. Altena dak jnekoloj ve doðum yardým uzmanlarýnýn baþvuru adresler 5.1 Doðum yardýmý / Kadýn doktoru Hamlelk ve doðum, lk bebeðn bekleyen anne baba çn heyecanlý dönemlerdr. Yen anne babalar kend vücut ve ruhlarýnýn çok deðþtðn görüyor, hayatlarýnýn amaçlarý ya gerçekleþecek ya deðþtrlecek. Kýsacasý, hçbr þey esks gb kalmayacak! Ýlk bebeðnz bekleyen anne baba olarak, hoþ ve nahoþ duygular arasýnda gdp gelyorsunuz: br an çýkýveren coþkulu sevnç ve ymserlk, br an da sz endþeye düþürüveren Bz neler beklyor yolundak kuþku arasýndak gernlðe düþtüðünüzde aklýnýza brçok soru gelr. Karþý karþýya bulunacaðýnýz deðþklklere sýcak baktýrmak steyen kadýn doktorlarý, bu konuyu ele alan çeþt çeþt blg toplamýþtýr. Doktorlar bu yoldan, brçok acl sorulara cevap vermek, korkunuzu ortadan kaldýrmak, yne de sz neyn bekledðne dar gerçekç fkr vermek ster. Topladýklarý bu blgyle güzel hamlelk ve cc bebek sahplð dönemn sevnçle beklemenz saðlamaya çabalarlar. Yan sorunlarýnýz varsa, hamlelðnz sýrasýnda veya doðum yaptýktan sonra sz þaþýran br olay yaþýyorsanýz kadýn doktorunuza baþvurun. O, danýþman ve kýlavuzunuz olarak hamlelk ve doðumun þkayetsz geçmes çn elden gelen yapacak. Herhang br sorun veya komplkasyon çýkarsa sze yardýmcý olup, sznle brlkte szn ve çocuðunuz çn en y olan çözüm yolunu bulacak. Doðumdan sonra da brçok soru ortaya çýkar. Bu nedenle, yne sze refakatçlk ve destek vermek amacýyla bebeðnz çn doðum sonrasý erken taný muayenes, szn çn se hamlelk sonrasý kontrol muayenes ( Nachsorge ) öngörülüyor (bkz. bölüm 4). Altena dak ebenn baþvuru adres 5.2 Ebe ( Hebamme ) Hamlelðnz baþladýðýnda ebe çaðýrmadýysanýz bunu artýk doðumdan öncek son haftalar sýrasýnda, hç deðlse hastaneden taburcu olmadan önce yapmalýsýnýz. Çünkü sz bebek bakýmýnda ne yapacaðýnýzý þaþýrsanýz yen anne ve bebeðe evde de bakan ebe, öneml yardým yapacak. Fakat ebeler, aralarýnda erken taný muayenes ve hamlelk danýþmanlýðý, rskl hamlelk bakýmý, doðum yardýmý, lohusalýk bakýmý, emzrme danýþmanlýðý ve doðum sonrasý jmnastk olmak üzere bütün klask hzmetler sunmaktadýr. Esas olarak her annenn, hamlelk, doðum ve lohusalýk dönemlernde toplam sekz haftaya kadar kend seçeceð br ebenn bakýmýný talep etme hakký vardýr. Emzrme danýþmanlýðýný se emzrmey býrakýncaya deðn steyeblrsnz. Bu hzmetn masraflarýný annenn baðlý bulunduðu hastalýk sgortasý tarafýndan karþýlanýr. Þu anda szden harç alýnmýyor. 20

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým

TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ. Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým TARIM ÝÞ ARACISI REHBERÝ Daha çok kazanmak için çalýþanlarýn saðlýðýný koruyalým HASTALIKLARI VE KAZALARI ÖNLEME YASAL SORUMLULUK VE GÖREVDÝR Tarlada çalýþanlar tedbirler alýnmazsa sýk hastalanýr. Tarlada

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek

Çeþitli yayýnlar ve aktiviteler aracýlýðý ile Fakülte Öðrencileri arasýnda iletiþimi. Eczacýlýk öðrencileri için yurt dýþý staj programlarý düzenlemek MÝSYONUMUZ MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ VÝZYONUMUZ ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ ECZACILIK ÖÐRENCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ Uluslar arasý platformda; Istanbul University Pharmaceutical Students Association (IUPSA) olarak bilinmektedir.

Detaylı

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri

Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi. Antalya Saðlýk Merkezleri Türkiye Aile Planlamasý Derneði Antalya Þubesi T ürkiye Aile Planlamasý Derneði (TAPD) 1963 yýlýnda kurulmuþ, 1973 yýlýnda kamu yararýna çalýþan dernekler statüsü kazanmýþtýr. 1964 yýlýndan bu yana Uluslararasý

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

PERFORMANS TOPLANTILARI-2

PERFORMANS TOPLANTILARI-2 PERFORMANS TOPLANTILARI-2 Kalite ve Hasta Güvenliði Ýl Performans ve Kalite Koordinatörleri Bilgilendirme ve Deðerlendirme Toplantýsý 28-29 Aðustos 2008-Ankara EDÝTÖRLER Prof. Dr. Sabahattin AYDIN Dr.

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU

KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU YAYINLARI NO: 6 İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KOMÝSYON RAPORU NİSAN 2011 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ KADIN ERKEK FIRSAT EÞÝTLÝÐÝ KOMÝSYONU

Detaylı

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI

ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 ÖZEL GÜVENLÝK YAZILI VE UYGULAMALI SINAVI 1. SINAV 28 OCAK 2005-5 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1-6 - AKAD Eðt.Mrk.Ýst Sýnav - 1 1. Özel güvenlik görevlisinin çalýþma iznini almasý

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti

Vali A. Celil Öz Ýlçemizi ziyaret etti Köy okuluna laminat parke Ý lçemize baðlý Sarayözü Köyü Ýlkokulu nasýnýfý'nýn zeminine, amamözü Kaymakamlýðýnca ahþap laminant parke döþendi. Binanýn yapýlýþýnýn çok eski yýllara dayanmasýndan dolayý binada

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye?

Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? Türklerin artýk sopalarla dövüldüðü Avusturya da Irkçýlýk artýyor n Haberin devamý Sayfa 4-6 Kim demiþ Türkler uyumsuz diye? office@yenivatan.at Aralýk / Dez. 2006 / 73 / Kostenlos Verlagspostamt 1010

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı