Çocuklarýmýzý teþvik etme aðý kuruldu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çocuklarýmýzý teþvik etme aðý kuruldu!"

Transkript

1 Altena Beledyes hemen hzmetnzde! Anne baba rehber

2 IMPRESSUM Herausgeber / Yayýmlayan: Stadt Altena Jugendamt Lüdenscheder Straße Altena T Gestaltung, Layout, Fotos / Düzenleme, dzg ve fotoðraflar: PFFFKUS!AGENTUR Mondhahnstraße Altena T Übersetzung und Satz der türkschen Fassung / Türkçe yayýnýn çevrs ve dzgs: Hartwg Mau Altenessener Straße Essen T

3 Çocuklarýmýzý teþvk etme aðý kuruldu! Dr. Andreas Hollsten Altena Beledye Baþkaný Deðerl Altena lýlar, Altena Beledyes, en baþtan hzmetnzdedr. Bunu da zaten blyoruz. Bz tekrar tekrar, þehrmz saknlernn çok çeþtl, çok yönlü ve yaratýcý eylemlere grþtklerne memnunyetle tanýk oluyoruz. Altena. Früh am Ball [ Altena Beledyes, hemen hzmetnzde! ] adý verlen grþmn çatýsý altýnda, tüm çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn yaný sýra gençlk yardýmý, sosyal ve saðlýk sstemlernde faalyet gösteren brçok kurum ve kuruluþ brleþmþlerdr. Amaç, çocuklarýmýzýn gelþme ve teþvk edlmesn ortaklaþa ele almaktýr. Bu ortak faalyet, sorunlarla lglenen tüm kurum ve kuruluþlara, günlük çalýþmalarýnýn ufak ayrýntýlarýna daðýlmamalarýnda yardýmcý olup, bu öneml görev ortaklaþa ve aktf br bçmde düzenlemelern saðlamaktadýr. Elnzdek broþür, Altena. Früh am Ball grþmnn br baþka ürünüdür. Broþür; genelde çocuðunuz, onun gelþmes ve teþvk edlmes hakkýnda karþý karþýya bulunacaðýnýz sorulara cevap vermeye çalýþmaktadýr. Ele alýnan konular yelpazes, yen doðan bebeðnzn nüfus daresne kaydettrlmesnden annelk ve çocuk paralarý le lgl blgye, konut parasýný talep yollarý, gerekl erken taný muayeneler ve ebeler, dl ve konuþma terapstler ve ergo-terapstlernn ( Logopäden ve Ergotherapeuten ) çok sayýda sunduklarý teþvk olanaklarýna kadar uzanýyor. Br de sz, çocuklar ve gençler çn Altena da saðlanan baþlýca bakým olanaklarý blglendrmek styoruz. Þehrmzn büyüklüðüne bakýn görün k, Altena da her okul tpnn bulunduðunu, heps kamuya at olmayan çocuk gündüz bakým kurumlarýnýn da çok çeþtl faalyetler sunduklarýný vurgulamaya deðer. Dernekler, brlkler ve klse cemaatlernn yaný sýra gençlk merkezlermz, kütüphanemz ya da yüzme havuzumuzun bol bol sunduklarý olanaklara bakarsanýz, göreceksnz k, þehrmzde kmsenn caný sýkýlamayacak. Broþürümüzde bu boþ zamaný deðerlendrme olanaklarýný da sze br br tanýtmaktayýz. Beledyemz baþkaný olarak ben, Altena. Früh am Ball adlý grþmn yaný sýra, Kuzey Ren Vestfalya eyalet sertfkasýna sahp Altena Ale Merkez ( Famlenzentrum Altena ) sayesnde çocuklu aleler çn daha genþ br að kurabldðmzden çok sevnçlym. Çünkü bununla daha kapsamlý olanaklar saðlayablrz. Her gündüz bakým kurumunda kalfye elemanlar var; onlar hazýr kýlavuz olarak, somut sorularýnýza cevap bulmanýzda yardýmcý olacaklardýr. Küçük çocuðunuzla lgl olsa da olmasa da cevap aradýðýnýz soru veya þaþkýnlýðýnýz ne varsa lütfen o kýlavuzlara baþvurun. Çünkü sanýyorum k daha y, onlardan daha çabuk harekete geçen ve tüm sorunlarý daha y blen yardýmcý bulamazsýnýz. Bu broþürün hazýrlanmasýna katkýda bulunanlara, br de çok sayýda Altena þehrmz çocuklarýna ve alelerne güç vermek amacýyla aktf faalyet gösteren nsanlara teþekkür ederm. Bz, bütün kuþaklara sahp çýkan br þehr olmak styoruz; þte bu amacý gerçekleþtrmek çn yoðun çaba göstermekteyz. Selamlarýmla. Dr. Andreas Hollsten Altena Beledye Baþkaný

4 ÝÇÝNDEKÝLER Altena Beledye Baþkaný Dr. Andreas Hollsten ýn önsözü 1 Bebeðnzn doðumundan sonra atacaðýnýz lk adýmlar Yen doðan çocuðunuzun nkah daresne kaydettrlmes Kmlk Bldrme Yasasýna göre babalýðýn tanýnmasý Çocuðuna sm koyan anne babanýn brbryle evl olmamasý Çocuðunuzun hastalýk sgortanýza kaydettrlmes Annelk parasý ( Mutterschaftsgeld ) Çocuk parasý / Çocuk ek parasý Çocuðunuzun verg karnesne yazdýrýlmasý / Çocuk muafyet Nafaka / Kayyýmlýk / Velayet beraberce kullanma beyannames / Negatf tespt belges 10 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Annebabalýk süres ve annebabalýk parasý ( Bundeselterngeld- und -elternzetgesetz) Ýþszlk Parasý II (ALG II) Geçm yardýmý Konut parasý Borçlulara danýþmanlýk Nafaka avansý 15 3 Özürlü çocuklar çn parasal yardýmlar 16 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün Erken taný muayeneler: Ich geh zur U. Und Du? Aþý çocuðunuzu korur! Besleme 19 5 Vücut, zhn, ruh: brçok yardým ve destek alma olanaklarý Doðum yardýmý / Kadýn doktoru Ebe ( Hebamme ) Çocuk doktorlarý Bethanen Hastanes çocuk acl servs Klnk ve Hastaneler Märkscher Kres Ýlçes Saðlýk Dares Çocuk ve Gençlk Týp Servs Lebenshlfe Lüdensched kuruluþuna baðlý Erken Teþvk Bürosu Ergo-terap uzmanlarý Dl ve konuþma terapstler ( Logopäden ) 25 6 Erste Hlfe: Çocuðunuza lkyardým 26 7 Altena ve çevresnde danýþmanlýk ve yardým 30 4

5 ÝÇÝNDEKÝLER 8 Çocuðunuz çn en y refakatçlk Famlenzentrum Altena (Altena Ale Merkez) Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) yasasý uyarýnca üç yaþtan küçük çocuklar çn gündüz bakým Çocuk gündüz bakým kurumlarý (TEK) Altena nýn çevresnde uyum saðlayýcý gündüz bakým kurumlarý 47 9 Altena. Früh am Ball : erken önlem alma sstem Bz kmz? Tespt blg eylem Altena. Früh am Ball projes nasýl gerçekleþtrlyor? Öðle paydosunda bakým hzmet sunan lkokullar Mühlendorf Ýlkokulu Betreuungsveren der Grundschule Bretenhagen e. V. (Bretenhagen Ýlkokulu Bakým Derneð) Altena okullarý Boþ zamaný deðerlendrme olanaklarý 52 EK Öneml adresler lgnç lnkler 5

6 1 Bebeðnzn doðumundan sonra... Komþu þehrlern nkah darelernn þu ank adres ve telefon numalarýný, br de çalýþma saatlern lste halnde ekte br araya getrdk. 1.1 Yen doðan çocuðunuzun nkah daresne kaydettrlmes Yasa hükümlerne göre, doðum yaptýktan en geç yed günden sonra bebeðnz lgl nkah daresne kaydettreceksnz. Ýlgl dare her zaman, bebeðnzn doðduðu þehrn nkah daresdr. Örneðn sz Altena da otururken bebeðnz Lüdensched da doðduðunda lgl dare, Lüdensched nkah daresdr. Altena da doðan bebekler, Pazartes Cuma 08:30-13:00 arasýnda þurada kaydettreblyorsunuz: Bürgerbüro m Stad tpavllon Markaner Altena Tel Evl anne babalarýn dkkatne Evl anne babanýn, bebeklernn dareye kaydettrmek çn braz edeceð belgeler þunlar: doðum bldrs (doðumu hastanede yaptýysanýz oradan, evde yaptýysanýz se ebeden alacaksýnýz), annenn ve babanýn geçerl olan kmlk belgeler ya da pasaport cüzdanlarý, ale cüzdaný ya da ale cüzdanýndan tasdkl fotokop, Alman vatandaþlýðýna baþka br vatandaþlýktan geçtysenz Alman vatandaþlýðýna alýnma belges. Akademk veya meslek ünvanýný kaydettrmek steyenler, yüksel okul, ünverste, doktora, ustalýk vb. dploma braz edecekler. Baþka br ülkede evlenen çftler, evllk cüzdanlarýnýn Almanca çevrs ya da uluslararasý evllk cüzdaný braz edecekler. 6

7 ... atacaðýnýz lk adýmlar Çocuðuna sm koyan anne babanýn evl olmasý durumunda: Anne baba olarak her knz, çocuðunuza koymak stedðnz sm doðum bldrsnn arka tarafýna mza koyarak onaylayacaksýnýz. Çocuðunuzun soyadý otomatk olarak, evlenmenzde seçtðnz soyadýdýr. Soyadlarý ayrý kaldý mý sz, çocuðunuzu dareye kaydettrnce onun soyadý konusunda karar verp soyadýný mzalarýnýzla onaylayacaksýnýz. Baþka sorularýnýz varsa, lgl nkah dares çalýþanlarýna baþvurun lütfen; sze yardýmcý olacaklar. Evl olmayan anne babanýn dkkatne: Yukarýda sözü geçen belgelern yaný sýra, annenn bekar olmasý durumunda anneye lþkn Abstammungsurkunde adlý ayrýntýlý ya da Geburtsurkunde adý verlen kýsa doðum belges, aslý Almanca yazýlý deðlse çevrs, bazen de babalýðý tanýma sened braz edlecek. annenn boþanmýþ olmasý durumunda mahkeme kararýyla boþanan evllðe lþkn ale cüzdanýndan, boþanmýþ olma kaydýný taþýyan tasdkl br örnek gösterlecek. (Bu belge annenn evlendð nkah daresnden alýnýr.) çft Almanya da deðl baþka br ülkede evlendðnde uluslararasý evllk belges ve kesnleþmþ boþanma lamý braz edlecek. annenn dul olmasý durumunda son evllðne lþkn ale cüzdanýnýn tasdkl örneð braz edlecek. (Bu belge, dul annenn evlendð nkah daresnden alýnýr.) Annenn reþt olmamasý ( mnderjährg ) durumunda gençlk dares, çocuðu resm vesayet ( Amtsvormundschaft ) altýna alýr. Vas yardýmýyla çocuðun nafaka almasý, yasal vekaletnn görülmes saðlanýr; br de babalýðý tespt þlem yaptýrýlýr. Resm vesayet, çocuðun annes reþt olunca otomatk olarak sona erer. 1.2 Kmlk Bldrme Yasasýna göre babalýðýn tanýnmasý Çocuðunuzu kaydettrrken çocuðun babasýna lþkn blgler de doðum belgesne yazdýrmak stersenz babalýðý tanýma senedn ( Vaterschaftsanerkennung ) mzalamanýz gerekr. O halde hem anne hem babanýn nkah daresne þahsen müracaatý zorunludur. Babalýðý tanýma þlem, kayyýmlýk (bkz. 1.8, sayfa 10) üzernden yaptýrýlablr. 7

8 1 Bebeðnzn doðumundan sonra Çocuðuna sm koyan anne babanýn brbryle evl olmamasý Çocuða ya annesnn ya da babasýnýn soyadýný koymak mümkündür. Yasaya göre çocuða normalde annesnn soyadý konur. Çocuða babasýnýn soy adýný koymak stersenz, knz nkah daresne baþvurup sm koyma ( Namensertelung ) dlekçesn vermenz yeter. Not: Ýsm koyma þlemn br kez yaptýrdýnýz mý, ptal edemezsnz; soy adýný deðþtrmek sadece anne ve babanýn, müþterek çocuðunun velayetn resmen beraberce kullanmasý durumunda mümkündür. Nkah dares çocuðunuzu kaydettkten sonra sze, çocuk parasý veya annebabalýk parasý talep edeceðnz makama, hastalýk sgortanýza ve Hýrstyan olmanýz durumunda vaftz çn braz edeceðnz belgeler verecek. Bu belgeler braz edemezsenz parasal yardým alamazsýnýz. 1.4 Çocuðunuzun hastalýk sgortanýza kaydettrlmes Yasal hastalýk sgorta üyesysenz çocuklarýnýz da ale sgortasý çerçevesnde sgortalýdýr. Çocuðunuzun kaydedlmes çn doðum yaptýktan hemen sonra hastalýk sgortanýza ale sgortasý dlekçesn vereceksnz. Doðumu spat çn doðum belgesn braz edeceksnz. Anne veya baba daha reþt olmayýp, henüz kend anne babasý üzernden sgortalýysa, yen doðan çocuk para alýnmadan nne dedesnn sgortasýna kaydedlr. 1.5 Annelk parasý ( Mutterschaftsgeld ) Sgortanýza, doðum sonrasý haftalarda annelk parasýný almak çn de baþvurablrsnz. Çocuðunuzun doðum belgesn braz edeceksnz. Annelk parasý hang durumlarda ve kaç hafta ödenr? Ýsthdamda bulunan hamle kadýnlara, doðumdan altý hafta önce baþlayýp doðumdan sekz hafta sonra sona eren br annelð koruma süres tanýnmaktadýr. Söz konusu kadýnlarýn bu haftalarda sgortasýndan annelk parasý, þverennden de ek ödenek alma hakký vardýr. Annelk parasýný km talep edeblr? Yasal hastalýk sgorta üyesysenz annelk parasý alma hakkýnýz var. Annelk parasý almak çn hamlelðnze bakan doktordan, doðumun ne zaman beklendðne dar br belge braz etmenz gerekr. Doktorunuz söz konusu belgey, tahmn ettð doðum tarhnden en çok yed hafta önce vereblr. Annelk parasýný almak çn dðer þartlar þunlardýr: Hamlelðnzn 4. le 10. ayý arasýnda en az 12 hafta yasal hastalýk sgortasýna üyelydnz. Annelð koruma süresnn baþladýðý tarhte ya sthdamda bulunduðunuzu, ya da þszlk veya geçm parasý yoksa Ýþszlk Parasý II ( ALG II ) aldýðýnýzý spat edecek durumdasýnýz. 8

9 ... atacaðýnýz lk adýmlar Ne kadar annelk parasý talep edeblrm? Annelð koruma süresnn baþladýðý tarhte sthdamda bulunuyorsanýz ve yasal hastalýk sgorta üyesysenz doðumdan öncek net maaþýnýz kadar annelk parasý alma hakkýnýz var. Br payýný hastalýk sgortasý br payýný da þverennz ödeyecek. Sgortanýn ödeyeceð tutar, son üç aylýk maaþ bordronuza göre aldýðýnýz net gelrlere baðlýdýr. Bu tutarýn ayrýntýlý hesaplanmasý çn sgortanýzýn bu konuda özel eðtm görmüþ elemanlarýna baþvurablrsnz. 1.6 Çocuk parasý / Çocuk ek parasý Çocuk parasý Çocuk parasý, asýl kamet adres Almanya da olan bütün aleler alablr. Çocuk parasý, 18 yaþtan küçük çocuklarýn heps çn, eðtm gören 27 yaþtan küçük çocuklar çn, þyer olmayan 21 yaþtan küçük çocuklar çn ve herhang özürden ötürü kend geçmn saðlayacak durumda bulunmayan bütün çocuklar çn ödenmektedr. Ýlk üç çocuðunuz çn ayda 154' er Avro, dördüncü ve tüm sonra doðan çocuklarýnýz çn ayda 179' ar Avro ödenmektedr. Çocuk parasý çn Çalýþma Ajansýndak ( Agentur für Arbet - esk Ýþ ve Ýþç Bulma Kurumu) ale kasasýna baþvuracaksýnýz; bu kasadan da parayý alacaksýnýz. Kamu çalýþanlarý, çocuk parasý almak çn, çalýþtýðý kurumun personel bürosuna baþvuracaklar. Çocuk parasý onlara aylýklarýyla brlkte kamu çalýþanlarý ale kasasý tarafýndan ödenr. Not: Çocuk parasý her zaman, çocuðun yetþtrldð kþye verlr. Çocuðuyla beraber ayný evde oturan anne babasý, çocuk parasýnýn her ksnden kme ödeneceðn belrleyeblrler. Altena da oturan ebeveyn, çocuk parasý çn Iserlohn Ale Kasasýna baþvuracaklar. Gerekl formlarý Çalýþma Ajansýndan alablrsnz. Baþvuru adresler Lnkler Çocuk ek parasý ( Knderzuschlag ) Yasaya göre düþük gelrllere çocuk ek parasý verlr. Bu paradan, evnde 25 yaþtan küçük ve evl olmayan çocuklarýyla brlkte yaþayan; çocuklarýnýn deðl, sýrf kend geçm asgarsn karþýlamaya yetecek gelr ve varlýðý olan ebeveyn faydalanablr. Çocuk ek parasý çn de baðlý bulunduðunuz ale kasasýna baþvuracaksýnýz. 140 Avro geçmeyen çocuk ek parasý en çok 36 ay ödenr. Çocuk ek parasýný alma hakkým var mý yok mu dye öðrenmek styorsanýz, Iserlohn Ale Kasasýna baþvurmalýsýnýz. Darenn elemanlarý sze, bu parayý alma dlekçesnn yararlý olup olmadýðý konusunda blg vermeye hazýr. Baþvuru adresler Lnkler 9

10 1 Bebeðnzn doðumundan sonra... Baþvuru adres 1.7 Çocuðunuzun verg karnesne yazdýrýlmasý / Çocuk muafyet Yasal verg muafyetnden faydalanmak çn çocuðunuzu verg karnenze yazdýracaksýnýz. Çocuðunuzun doðum belgesn, verg karnenz ve kmlðnz göstermenz gereken bu þlem, bzm Stadtpavllon bnasýndak Bürgerservce bölümünde yaptýrablrsnz. 1.8 Nafaka / Kayyýmlýk / Velayet beraberce kullanma beyannames / Negatf tespt belges Baþvuru adres Nafaka Çocuðunu tek baþýna yetþtren anne veya baba çok kez, nafaka yükümlüsü eþnn annebabalýk görevn yerne getrmemes ya da yeternce nafaka ödememesyle karþý karþýya kalýr. Esas tbaryle ödenecek nafaka mktarý Düsseldorfer Tabelle adý verlen nafaka tablolarýnda belrlenmþ durumda. Çocuðunuzun nafakasý hakkýnda yardým htyaç duyuyorsanýz, Jugendamt der Stadt Altena ya baþvurunuz. Ýstersenz oradan kayyýmlýk talep edeblrsnz. Kayyýmlýk ( Bestandschaft ) Çocuðu tek baþýna yetþtren anne veya baba, baðlý bulunduðu gençlk daresnden kayyýmlýk talep edeblr. O zaman gençlk dares babalýðýn tesptnde ve nafaka hukukuna lþkn tüm sorunlarda yardýmcý olur: Dare, nafaka yükümlüsü eþn nafaka ödecek durumda olup olmadýðýný ve nafaka tutarýný saptayacak. Ayrýca yükümlü eþn nafaka ödemesn yargý yoluyla saðlar. Baþvuru adres Not: Baba çocuðun annesyle evl deðlse, babalýðýný tanýmadýkça ya da yargý yoluyla tespt olmadýkça hukuken baba sayýlmaz. Babalýðýn tanýnmasýnýn, br de çocuk annesnn kabulünün belgelendrlmes gerekr. Bu þlem baðlý bulunduðunuz gençlk daresne yaptýrablrsnz. Ayný dare nafaka yükümlü lüðü belgesn de tanzm edeblr. Kayyýmlýða htyaç duyuyorsanýz beledyemzn Sonstge Denste und Enrchtungen (Dðer Sosyal Hzmet ve Kuruluþlar) bölümüne baþvuracaksýnýz. 10

11 ... atacaðýnýz lk adýmlar Velayet beraberce kullanma beyannames ve Negatf tespt belges Evl olan anne babanýn, çocuðuna ortaklaþa bakma ödev ve hakký vardýr. Brbryle evl deðlse yasa gereðnce sadece çocuk annes reþt olmasý kaydýyla velayete sahptr. Gerekrse bunu Negatvbeschengung ( Negatf tespt belges ) adý verlen br belgeyle kanýtlayablr. Söz konusu belgede, tanzm tarhnde anne le babanýn velayet beraberce kullanma beyannamelernn ( Sorgeerklärung ) olmadýðý onaylanýr. Belgey, çocuðun doðduðu þehrn gençlk daresne tanzm ettreblrsnz. Not: Brbryle evl olmayan anne baba, fadeler ayný olan brer beyanname yoluyla, velayet beraberce kullanacaklarýný belrleyeblrler. Sorgeerklärung adý verlen bu beyannamey, gençlk daresne ya da br notere belgeleteblrsnz. Velayet beraberce kullanma beyannamesne ve negatf tespt belgesne lþkn blg, Altena beledye bnasýndak Sonstge Denste und Enrchtungen (Dðer Sosyal Hzmet ve Kuruluþlar) bölümünden alablrsnz. Belgeleme servs ( Urkundswesen ) Yukarýda brkaç kere okudunuz k, gençlk daresne nafaka yükümlülüðü, babalýðýn tanýnmasý ve velayet beraberce kullanma beyannamelerne lþkn belgelendrmeler yaptýrablrsnz. Bu þlemler bedava yapýlýr. Baþvuru adres Baþvuru adres 11

12 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Bu bölüm, kend geçmnz ve çocuðunuzun geçmn saðlamak çn talep edebldðnz ödeme ve yardýmlarla lgldr. 2.1 Annebabalýk süres ve annebabalýk parasý Bundeselterngeld- und -elternzet-gesetz Yasaya göre annebabalýk süres nasýl tanýmlanýr? Hem annenn hem babanýn, 3 yaþýný doldurmamýþ çocuklarýný yetþtrmek çn annebabalýk süresn ( Elternzet ) kullanma hakký vardýr. Bu annebabalýk süres br haktýr; þç çn, kendsne sthdamdan düþen esas ödevler o sürece yerne getrmek zorunda kalmazken sthdamýnýn feshedlmemesn, hatta süre bttkten sonra ayný ya da esksne benzer br þyerne dönmesn garantler. Ýþveren annebabalýk süresnce þçye kesnlkle çýkýþ veremez. Anne ve baba sterlerse annebabalýk süresn üç yýla kadar brlkte kullanablrler. Annebabalýk süresn doðumdan hemen sonra kullanmanýz zorunlu deðldr; sürenn en çok 12 ayýný, þverenn rýzasýyla çocuðunuzun 3 le 8 yaþý arasýnda kullanablrsnz. Böylece çocuðunuza okul çaðýnýn lk yýlýnda bakablrsnz. Annebabalýk süresnce maruz kalacaðýnýz gelr kaybýnýn büyük br kýsmý annebabalýk parasý yardýmýyla karþýlanablecek. Not: Annebabalýk süresn doðumdan ya da annelð koruma süres ( Mutterschutzfrst ) bttkten hemen sonra kullanmak styorsanýz, þverene en az altý hafta önce bldreceksnz. Annebabalýk süresn daha sonra kullanmak stemeyen anne veya baba þverene en az sekz hafta önce bldrecekler. Ýþverene boþ kadroda baþka kmsey çalýþtýrma olanaðý býrakýlmasý çn, þç þverene annebabalýk süresn bldrdðnde, sonrak k yýlda sürenn ne zaman ne kadarýný kullanacaðýný bldrecek. Annebabalýk süresn kullananlar, haftada 30 saate kadar çalýþablr. Yan hem anne hem baba annebabalýk süresn kullandýklarýnda, ale gelrn saðlamak çn haftada toplam 60 saat çalýþablrler. 15' ten fazla elemaný olan br þletmede çalýþýyorsanýz ve þletmenzde öneml engel bulunmuyorsa çalýþma sürenz haftada 15 le 30 saat arasýnda kýsaltma hakkýnýz vardýr. 12

13 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler Annebabalýk parasý ( Elterngeld ) km alýr? Ne kadar para ödenr? Annebabalýk parasý anne babalara, büyük madd zarar görmekszn çocuklarýnýn yanýnda kalma mkanýný verr. Annebabalýk parasý, ücretl çalýþanlara, memurlara, serbest meslek sahplerne, þsz anne veya babalara, yüksek okul ya da meslek eðtmn görenlere, evlât ednen veya koruyucu ale anne babalarýna, belrl þartlar altýnda üçüncü derece akrabalara da ödenr. Annebabalýk parasý, en çok 1800, en az 300 Avro olmak üzere son net gelrn % 67' s kadardýr. Annebabalýk parasýyla lgl en öneml noktalar: Annebabalýk süresnde haftada 30 saatten fazla çalýþanlar, annebabalýk hakkýný kaybeder. Baþka br parasal yardým alýyorsanýz (ALG II gb) annebabalýk parasý azams o paradan çýkarýlamaz. Çocuðu doðmadan önce gelr 1000 Avro dan az olan ya da tam gün çalýþmayan anne veya babalar çn özel hükümler geçerldr. Doðumdan sonra hafta 30 saate kadar çalýþmak steyenlern annebabalýk parasý, esk le yen ücret arasýndak farký kapatýr. Söz konusu fark, çocuðu doðmadan öncek son üç ayda ortalama alýnan gelrlere göre hesaplanýr. Gelr aydan aya çok deðþk olanlar, son 12 ayýn ortalama gelrnn esas alýnmasýný talep edeblrler. Annebabalýk parasý 12 ay ödenr. Parayý almayan eþ, çocuðu eðtmek çn zaman ayýrarak, daha az çalýþýyorsa annebabalýk parasý partnerlk kramyes ( Bonus ) olarak k ay daha ödenr. Annebabalýk parasý Versorgungsamt Soest ten (Soest Eyalet Bakým ve Yardým Dares) stenr. Dlekçenze lþkn tüm formlarý bzm Stadtpavllon bnasýndak Bürgerservce bölümünden alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 2.2 Ýþszlk Parasý II (ALG II) Ýþ yapablecek, çocuðunuzun geçmn se saðlayamaz durumdaysanýz Ýþszlk Parasý II y talep edeblrsnz. Aldýðýnýz gelr ve sahp olduðunuz varlýklar, alacaðýnýz ödeneklerde her zaman hesaba katýlýr. Ýþszlk parasý II y almak çn alenn en az br ferdnn, yoksa çocuðunu tek baþýna yetþtren anne veya babanýn sthdam edleblr olmasý ve söz konusu kþnn saðlýk durumu açýsýndan günde en az üç saat çalýþablmes þarttýr. Çocuðunuza baktýðýnýz çn sthdam edlemyorsanýz ble ALG II a olan hakkýnýz ortadan kalkmaz. Ýþszlk Parasý II ye ve çocuðunuzun geçmnn saðlanmasýna lþkn daha ayrýntýlý blg ARGE Altena dan alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 13

14 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler 2.3 Geçm yardýmý Sz þ göremez, yan saðlýk nedenyle sthdam edlemez yoksa 65 yaþýný doldurmuþ durumda bulunduðunuz çn çocuðunuzun geçmn saðlayamazsanýz sosyal yardým ( Sozalhlfe ) talep edeblrsnz. Baþvuru adres Lnkler Sosyal yardým alma þartlarý þunlardýr: saðlýk nedenyle alenzden herbrnn günde k saatten ve beþ aydan fazla þ görememes, aldýðýnýz gelrn ve sahp olduðunuz varlýklarýn geçm saðlamanýza yetmemes. Sosyal yardým alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný ve ne kadar alacaðýnýzý Altena beledyes Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden öðreneblrsnz. 2.4 Konut parasý Gelrnz, darenzn veya evnzn masraflarýný gdermeye yetmyorsa Wohngeldgesetz (WoGG Konut Parasý Yasasý) uyarýnca, hem kralýk evde hem kend evnz ya da darenzde oturduðunuzda ödenek talep edeblrsnz. Genel açýdan ve alesne uygun br konut durumunu saðlamak çn kracýlara konut parasý kra yardýmý ( Metzuschuss ) bçmnde verlr. Kend ev veya dares olanlara borç yardýmý ( Lastenzuschuss ) verlr. Konut parasý alma hakkýnýz, aldýðýnýz gelre, sahp olduðunuz varlýklara, dare ya da evn büyüklüðüne ve ayda ödemek zorunda olduðunuz kra veya borca baðlýdýr. Baþvuru adres Not: ALG II veya geçm yardýmý gb sosyal ödenek alanlarýn konut parasý alma hakký yoktur. Fakat terch haklarý var, sosyal yardým mý konut parasý mý steyeym dye. Konut parasý alma hakkýnýzýn olup olmadýðýný Altena beledyes Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden öðreneblrsnz. 14

15 2 Geçmnz saðlamaya yardýmcý düzenlemeler 2.5 Borçlulara danýþmanlýk Büyük borç yükünden dolayý yardýma htyaç duyuyorsanýz Arbeterwohlfahrt (AWO) borçlular danýþma bürosu sze yardýmcý olur. Büro ekb, hukukçular, toplum blmcler, sosyal hzmet uzmanlarý ve þletmeclerden oluþmaktadýr. Bu uzmanlar sze, geçm temelnz saðlamakta, alacaklýlarýnýzýn stemlern gözden geçrmekte ve haklarýnýzý kullanmakta yardýmcý olmaya çalýþacaklar. Danýþmanlar, ale bütçenz hazýrlama ve onu gözden geçrmede de destek verecekler. Amaç, borçlarýnýzýn ödenmesn düzenleyp sz borçtan kurtarmaktýr. Ne var k, kþsel ve ekonomk durumunuzu açýkça ortaya koymanýz, sorunlarýnýzýn çözüm bulmaya katkýda bulunmanýz ve danýþmanlarla verdðnz kararlara uymanýz þarttýr. Bu olanaktan faydalanmak styorsanýz Schuldnerberatung der AWO ya (AWO Borçlular Danýþma Bürosu) baþvurun. Baþvuru adres Lnkler 2.6 Nafaka avansý Çocuðunuz çn nafaka almýyorsanýz Nafaka Avansý Yasasý ( Unterhaltsvorschussgesetz ) uyarýnca nafaka avansý talep edeblrsnz. Avansý alma þartlarý þunlardýr: Çocuðu tek baþýna yetþtren anne veya babanýn, esk eþnden ya hç br nafaka almamasý ya da sadece gelþgüzel ve yetersz nafaka almasý ve çocuðun henüz 12 yaþýný doldurmamýþ olup, Federal Almanya da annes veya babasýnýn yanýnda kalmasý. Nafaka avansýný sadece her çocuðunuzun lk 12 yaþ çersnde ve en çok 72' þer ay, yan toplam altýþar sene alablrsnz. Nafaka avansýna lþkn sorularýnýz ne varsa beledyemzn Sonstge Denste und Enrchtungen bölümünden yanýt alacaksýnýz. Baþvuru adres Lnkler 15

16 3 Özürlü çocuklar çn parasal yardýmlar Çocuðunuz özürlüyse ek ödenek veya hzmet talep edeblrsnz: Yasal hastalýk sgorta üyesysenz bakým parasý ( Pflegegeld ) taleb çn sgortanýzýn bakým kasasý ( Pflegekasse ) bölümüne baþvurmanýz lazým. Bakým kasalarý, baðlý olduklarý hastalýk sgortasýnýn MDK adlý týp servsne, söz konusu çocuðun Bakým Sgortasý Yasasýna uygun olarak bakýma muhtaç olup olmadýðýný nceletecekler. Servse, çocuðunuzun hang bakým dereces kapsamýna grdðn saptamak çn hazýrladýðý raporu sze gönderteblrsnz ve gerekrse ona trazda bulunablrsnz. Br çocuk çn bakým parasý almak kolay þ deðl; çünkü bu bakým parasýný almak çn, özürlü küçük çocuðun bakýmýnýn özürlü olmayan yaþýt çocuklarla kýyasla çok daha masraflý olmasý þarttýr. Para alma hakký olan ama para stemeyen anne baba aynî yardýmlardan da faydalanablrler. En ys önce hastalýk ve bakým sgortanýza gdp, bakým sgortasý, kaza sgortasý ve emekllk sandýðýnýzýn çocuðunuz ve bakýcý kþler çn ne türlü ve ne kadar ödenek ve yardým verecekler konusunda blg almalýsýnýz. 16

17 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.1 Erken taný muayeneler: Ich geh zur U und Du? Sorumluluk duyan anne ve babalar, adý U dye kýsaltýlan erken taný muayenelernden ( Vorsorgeuntersuchung ) hç brn kaçýrmaz. Bu muayenelerde doktor, çocuðunuzun saðlýklý gelþp gelþmedðn saptayablyor. Sadece bu muayeneler yoluyla kendn henüz göstermeyen hastalýklar erken bell olup tedav edleblecek. Ayrýca önleyc muayeneler sýrasýnda en öneml aþýlar yapýlýr. Yasal hastalýk sgortalarý, çocuðunuza en y önleyc týbb tedbrler saðlamak çn dokuz tane bedava yapýlan erken taný muayenes teklf etmektedrler. Çocuðunuza yaþamýnýn lk adýmlarýnda en y koþullarý saðlamak çn o muayenelere kesnkes katýlmalýsýnýz: Ýlk yaþam haftalarý U1 doðumdan hemen sonra U2 3. le 10. günler arasý U3 4. le 6. haftalar arasý Ýlk yaþam aylarý U4 3. le 4. aylar arasý U5 6. le 7. aylar arasý U6 10. le 12. aylar arasýnda Ýlk yaþam yýllarý U7 1 yaþ: 21. le 24. aylar arasý U8 3 yaþ: 43. le 48. aylar arasý U9 5 yaþ: 65. le 72. aylar arasý U 9 muayenes en öneml muayenedr. Bu muayene yardýmýyla, çocuðunuzun saðlýk sorunlarý varsa okula baþlamasýndan önce teþhs ve tedav olablecek. Ýþte böylece hem çocuðunuz hem bzzat kendnz çn okul çaðý baþladýktan sonra hç br sorun çýkmayacak! nfos_eltern/materal bestellung_eltern.php Ýnternet adresnden Türkçe bldr ndreblrsnz. Unutmayýn k: Gözler y görmeyen çocuðun belk de gözlüðe htyacý olablr! Kulaklarý y duymayan çocuk y konuþamaz! Konuþmada zorluk çeken çocuk, okumada da zorluk çekeblr! Konsantre olamayan çocuk, okulda da dkkatn toplayamaz! Bazý þeyler yapamayý henüz beceremeyen çocuk, sýk sýk okulda sýnýf arkadaþarý tarafýndan kýzdýrýlýr! Yeterl aþýlarý olmayan çocuk, sürekl cdd hastalýklara yakalanablr! Erken taný muayeneler çn ödedðnz harçlar hastalýk sgortanýz tarafýndan karþýlanýr. Çocuðunuz anaokuluna gdyorsa orada herhalde okula baþlamasýna yaklaþýk k yýl kala Märkscher Kres Ýlçes Saðlýk Dares Çocuk ve Gençlk Týp Servs br muayene düzenleyecek. Tab k sze muayene sonuçlarý ve gereken destekleyc önlemler hakkýnda blg verlp sznle görüþülecek. Baþvuru adres Lnkler 17

18 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.2 Aþý çocuðunuzu korur! Çocuðunuzu aðýr bulaþýcý hastalýklardan korumak çn Ständge Impfkommsson un (STIKO Dam Aþýlama Komsyonu ) tavsye ettð br aþý takvm çýkarýlmýþtýr. Çocuk hastalýklarý, tehlkellð en çok küçümsen en hastalýklardýr. Kýzamýk, kabakulak, boðmaca ve br dz dðer çocuk hastalýklarý nýn cdd komplkasyonlara yol açmasý az rastlanan br þey deðl; bu hastalýklar bazý çocuklara ömrü boyunca süregelen nahoþ zarar býrakablr. Aþý takvm, hang hastalýklara karþý aþýlanmak ne zaman anlamlý olduðunu gösteryor. U4 muayenesnde (ya da 3. le 4. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca ( Keuchhusten ), hepatt b, menenjt, larenjt, 1. pnömokok dozu 3. aydan sonra Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 2. pnömokok dozu U5 muayenesnde (ya da 6. le 7. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 3. pnömokok dozu U6 muayenesnde (ya da 10. le 12. ay arasýnda) Dfter, tetanos, çocuk felc, boðmaca, hepatt b, menenjt, larenjt, 4. pnömokok dozu. Ayrýca kýzamýk ( Masern ), kabakulak ( Mumps ), kýzamýkçýk ( Röteln ) ve suçceð ( Wndpocken ) 12. aydan sonra Menngokok (tek dozlu) Baþvuru adres Lnkler U7 muayenesnde (ya da 21. le 24. ay arasýnda) Kýzamýk, kabakulak, kýzamýkçýk U9 muayenesnde (ya da 60. le 65. ay arasýnda) Dfter, tetanos, boðmaca 2. uygulama Çocuðunuzun zarar görmemes çn her þey doðru yapýp yapmadýðýnýzdan emn olablmek çn Märkscher Kres lçes Knder- und Jugendärztlcher Denst bölümünden daha fazla blg alablrsnz. 18

19 4 Çocuðunuz saðlýklý büyüsün 4.3 Besleme Çocuk ve gençlk çaðlarýnda beslemenn en öneml amaçlarý, büyüme ve gelþmey saðlamak ve herhang eksklk durumunu yaþatmamaktýr. Fakat saðlýklý beslemenn br amacý da metabolk hastalýklarý, yüksek tansyon, kalp-damar hastalýklarý gb beslenmeye baðlý hastalýklarý önlemek de olmalý; yan daha yen doðan bebeð hemen saðlýklý beslemek gerekr. Bebek, çocuk ve gençlern beslenmesyle lgl güncel tavsyeler blmsel araþtýrmalara dayanmakta; tavsyeler günlük hayatýnýzda uygulamak da kolay. Aþaðýdak tavsyeler, Dortmund tak Forschungsnsttut für Knderernährung un ( Çocuk Besleme Araþtýrma Ensttüsü ) araþtýrmalarýna dayanmaktadýr. Ýlk 12 aylýk besleme programý Ýlk altý ayda bebeðn yalnýzca sütle (anne sütü yoksa hazýr mama tozu) beslenmes tavsye edlr. 5. aydan önce ek gýda ve fazla çeþtl ek gýda vermek, alerj rskn artýrmak anlamýna gelr. En erken 5., en geç 7. ayda bebeðnzn enerj ve besn madde htyacý artýk o kadar artmýþ durumdadýr k sadece sütle karþýlanamaz. Bu dönemde bebeðn emme ve yutma refleksler ortadan kalkar. Bebeðe, artýk desteðnzle dk oturup baþýný tutabldð çn kaþýkla yedreblrsnz. 5. le 7. aydan tbaren ek gýda vermenz gerekr. Aydan aya brer süt öðünün yerne brer mama öðünü geçrrsnz. Art arda þu öðünlere baþlamalýsýnýz: sýrasýyla önce sebze-patates-et karýþýmlý mama, sonra süt-tahýl karýþýmlý mama, en son tahýlmeyve karýþýmlý mama vermek gerekr. Her ne zaman ek gýda vermeye baþlarsanýz baþlayýn, o öðün programýna deðþklk getrmeyn. 6. le 8. ay arasýnda bebeðnz çðnemeye baþlar. Artýk mama gýdalarýný tamamen ezmek gerekmez. Bebek br yaþýný dolduruncaya kadar besn aðzýna kend kendne götüreblr, bardaðýný da tutablr. 10. le 12. ay arasýnda bebeðnz yavaþ yavaþ çðnenmes kolay normal gýdalara alýþtýrmalýsýnýz. Br yaþýndan sonra özel bebek veya çocuk gýda ürünler artýk çocuðunuza hç br yarar getremez. Çocuðunuzun beslenmes konusunda emn olablmek çn Märkscher Kres lçes Knder- und Jugendärztlcher Denst bölümünden destek ve uzmanca blg alablrsnz. Baþvuru adres Lnkler 19

20 5 Vücut, zhn, ruh: Ne gb yardým styorsanýz, nasýl br rskn önünü almak styorsanýz steyn; Altena da, vücut, zhn ve ruh sorunlarýnda sz desteklemeye hazýr olup, gelmenzden sevnç duyacak brçok yardýmcý, muayenehane ve kuruluþlar var. Altena dak jnekoloj ve doðum yardým uzmanlarýnýn baþvuru adresler 5.1 Doðum yardýmý / Kadýn doktoru Hamlelk ve doðum, lk bebeðn bekleyen anne baba çn heyecanlý dönemlerdr. Yen anne babalar kend vücut ve ruhlarýnýn çok deðþtðn görüyor, hayatlarýnýn amaçlarý ya gerçekleþecek ya deðþtrlecek. Kýsacasý, hçbr þey esks gb kalmayacak! Ýlk bebeðnz bekleyen anne baba olarak, hoþ ve nahoþ duygular arasýnda gdp gelyorsunuz: br an çýkýveren coþkulu sevnç ve ymserlk, br an da sz endþeye düþürüveren Bz neler beklyor yolundak kuþku arasýndak gernlðe düþtüðünüzde aklýnýza brçok soru gelr. Karþý karþýya bulunacaðýnýz deðþklklere sýcak baktýrmak steyen kadýn doktorlarý, bu konuyu ele alan çeþt çeþt blg toplamýþtýr. Doktorlar bu yoldan, brçok acl sorulara cevap vermek, korkunuzu ortadan kaldýrmak, yne de sz neyn bekledðne dar gerçekç fkr vermek ster. Topladýklarý bu blgyle güzel hamlelk ve cc bebek sahplð dönemn sevnçle beklemenz saðlamaya çabalarlar. Yan sorunlarýnýz varsa, hamlelðnz sýrasýnda veya doðum yaptýktan sonra sz þaþýran br olay yaþýyorsanýz kadýn doktorunuza baþvurun. O, danýþman ve kýlavuzunuz olarak hamlelk ve doðumun þkayetsz geçmes çn elden gelen yapacak. Herhang br sorun veya komplkasyon çýkarsa sze yardýmcý olup, sznle brlkte szn ve çocuðunuz çn en y olan çözüm yolunu bulacak. Doðumdan sonra da brçok soru ortaya çýkar. Bu nedenle, yne sze refakatçlk ve destek vermek amacýyla bebeðnz çn doðum sonrasý erken taný muayenes, szn çn se hamlelk sonrasý kontrol muayenes ( Nachsorge ) öngörülüyor (bkz. bölüm 4). Altena dak ebenn baþvuru adres 5.2 Ebe ( Hebamme ) Hamlelðnz baþladýðýnda ebe çaðýrmadýysanýz bunu artýk doðumdan öncek son haftalar sýrasýnda, hç deðlse hastaneden taburcu olmadan önce yapmalýsýnýz. Çünkü sz bebek bakýmýnda ne yapacaðýnýzý þaþýrsanýz yen anne ve bebeðe evde de bakan ebe, öneml yardým yapacak. Fakat ebeler, aralarýnda erken taný muayenes ve hamlelk danýþmanlýðý, rskl hamlelk bakýmý, doðum yardýmý, lohusalýk bakýmý, emzrme danýþmanlýðý ve doðum sonrasý jmnastk olmak üzere bütün klask hzmetler sunmaktadýr. Esas olarak her annenn, hamlelk, doðum ve lohusalýk dönemlernde toplam sekz haftaya kadar kend seçeceð br ebenn bakýmýný talep etme hakký vardýr. Emzrme danýþmanlýðýný se emzrmey býrakýncaya deðn steyeblrsnz. Bu hzmetn masraflarýný annenn baðlý bulunduðu hastalýk sgortasý tarafýndan karþýlanýr. Þu anda szden harç alýnmýyor. 20

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU.

T.C. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI. SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARDıMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKfı HANE BEYAN FORMU. AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANlIGI SOSYAL YARIMLAR GENEL MÜOÜRlÜGÜ ÜSKÜOAR SOSYAL YARıMLAŞMA VE AYANIŞMA VAKfı Sayı Hane No Referans No : T.C. Kmlk No Adı Soyadı oğum Tarh / Yer Yaşı Cep Telefon No Telefon

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr.

Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. 1 1 Prof. Dr. Mehmet BEYAZOVA Beþ ergin insandan dördü bel aðrýsý yaþamaktadýr. Ýþyerinizde, dýþarda veya evde yaptýðýnýz iþler, hareketler belinizi aðrýtabilir. Bulaþýk yýkama, evi süpürme, hatta telefonda

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık!

www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyici sağlık! www.kartal.bel.tr ÖNCE SAĞLIK önleyc sağlık! Sevgl Kartallılar, Sağlık hzmetler, brey, ale, toplum şbrlğn gerektrr. Bu hzmetlerde başarı, ekp çalışması le olanaklıdır. Türkye'de halk sağlığına yönelk sağlık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ

T.C. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ Sayı Konu...12.30 : B.30.2.KHU.0.00.00.00- : Özürlü Öğrencler hk. KADİR HAS ÜNİvERSİTESİ REKTÖRLÜ('JÜ VEDİ L~.10. 20 0 5 Yükseköğretm Kurulu Başkanlığına Ilg: 14.09.2009 tarh 29515 sayılı yazınız. Yükseköğretm

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocuklar Nasýl Büyüyor? Babalar Için Yazýlý Soru Kâðýdý (Schirftlicher ragebogen für Väter) Bu soru Kâðýdýnda sýk sýk Hedef çocuktan adý sözedilmektedir. Burada sözü edilen çocuk sizin çocuðunuzdur: Vor

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ

3 SORU 1 SORU 4 SORU 2 SORU. TARİH  GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ h r a T p a t K Butk l k r E m h Fe GENEL KÜLTÜR ORTA ASYA TÜRK TARİHİ 1 SORU Orta Asya da Türk yurdunun sınırlarının kesn hatlarla çzlememes hang sebebe dayanmaktadır? 3 SORU İlk Türklere dar zlere hang

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE

TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE TUM DERS LER SOR U BAN K AS I HAYAT BİLGİSİ FEN BİLİMLERİ - TÜRKÇE MATEMATİK - İNGİLİZCE 3 Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur

Asansörle yükseldi yürüyen merdivenle koşuyor Mete Tamer Omur 1 / 5 16.11.2015 09:30 14.11.2015 Cumartes Asansörle yükseld yürüyen merdvenle koşuyor AİLE bütçesne katkı çn daha lkokul çağında yapmadığı ş kalmaz. Çekrdek, nohut, dondurma satar... At arabasına yükledğ

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü makale - 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1970 yýlýnda Giresun un Espiye ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ

İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN EBEVEYNLERE YÖNELİK BİR ESNEK ÇALIŞMA MODELİ VE BAZI TEŞVİK MEKANİZMALARI ÖNERİSİ İLKOKUL ÖNCESİ YAŞTA ÇOCUĞU OLAN VE HİZMET AKDİNE TABİ ÇALIŞAN

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI

Standart No.1..S Tarih III. J. - Revizvon No KUPA UYGULAMASI > SACLIK ALANI SERTFİKALI ECİTİM STANDARTLARI Standart No.1..S Tarh III. J. - Revzvon No KUPA UYGULAMASI SACLIK BAKANLICI SACLIK HİzMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ Eğtm ve Sertfkasyon Hzmetler Dare Başkanlığı

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

FLASH ile Kayan Menüler

FLASH ile Kayan Menüler FLASH ile Kayan Menüler Eðer sayfanýza koyacaðýnýz linklerin sayýsý az ise, deðiºik efektler kullanýlabilir. En çok tercih edilen menülerden birisi de, kayan menülerdir. Projemiz, menülerin yeraldýðý fotoðraflarý,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

TELESKOPLAR AZ Destekli

TELESKOPLAR AZ Destekli TLSKOPLAR AZ Destekl Kullanma talmatları No. 1 F B C G B I c j h 1%1^ 1& No. 1a C 1& D 1$ G h No. 1b c d Z 1) 1# C D 1@ 2@ No. 1c 1$ No. 4 1$ 1! No. 1d No. 2 No. 3 J 2) 1) 2! 1% 1& 1^ I Aksesuarlar modele

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı