HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ"

Transkript

1 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 HEKÝMLÝK UYGULAMALARININ ADLÝ TIBBÝ GÜNCELLEMESÝ Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 19 Yazar Katýlýmýyla 2012 ÝSTANBUL

2 Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 78 Hekimlik Uygulamalarýnýn Adli Týbbi Güncellemesi Editör: Prof. Dr. Gürsel Çetin, Uz. Dr. Ahsen Kaya 2012 Bu kitabýn bütün haklarý Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonuna içeriðinde yer alan bilgi ve görsel materyal ile ilgili her türlü sorumluluk yazarlara aittir. Kitabýn tamamý ya da bir bölümü yazýlý izin alýnmaksýzýn elektronik ya da mekanik yöntemlerle kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Kaynak olarak belirtilmesi koþuluyla alýntý yapýlabilir. Birinci Basým Ekim 2012 Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Baþkan Prof. Dr. Barýþ Ýlerigelen Kardiyoloji Anabilim Dalý Üyeler Prof. Dr. M. Rýza Altýparmak Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Prof. Dr. Ertuðrul H. Aydemir Prof. Dr. Salim Çalýþkan Prof. Dr. Oktay Demirkýran Prof. Dr. Nur Ahmet Erözenci Prof. Dr. Ertuðrul Gazioðlu Prof. Dr. Emel Taþdelen Gür Prof. Dr. Meral Erdemir Kýzýltan Prof. Dr. Haþim Mutlu Prof. Dr. Gül Öngen Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Sabahattin Saip Prof. Dr. Hakký Oktay Seymen Prof. Dr. Abdullah Sonsuz Prof. Dr. Öner Süzer Prof. Dr. Yakup Tuna Dermatoloji Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Üroloji Anabilim Dalý Genel Cerrahi Anabilim Dalý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Kardiyoloji Anabilim Dalý Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalýklarý Anabilim Dalý Nöroloji Anabilim Dalý Fizyoloji Anabilim Dalý Ýç Hastalýklarý ve Týp Eðitimi Anabilim Dalý Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Anatomi Anabilim Dalý Baský öncesi hazýrlýk Kapak tasarýmý Baský ve Cilt Doyuran Matbaasý Alemdar Caddesi Güzel Sanatlar Sokak No: 5 Caðaloðlu / Ýstanbul Tel.: (0212) Faks: (0212) Adet basýlmýþtýr.

3 ÖNSÖZ Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonunca düzenlenen bilimsel etkinliklerden 48 incisi 2006 yýlýnda Anabilim Dalýmýzca düzenlenmiþti.bu kez 78. etkinliðin düzenlenmesi görevinin yine Cerrahpaþa Týp Fakültesi Adli Týp Anabilim Dalý na verilmesi bizi onurlandýrmýþtýr. Hekimler, son yýllarda gittikçe artan adli-týbbi sorunlar ile karþý karþýya kalmaktadýr. Bu sorunlar o kadar sýkýntýlý boyutlara varmýþtýr ki bazý meslektaþlarýmýz pasif kalarak sorunlarý azaltma veya sorunlardan kurtulmaya çalýþmakta, bazýlarý ise meslekten ayrýlma, erken emekli olma gibi yollarý seçmektedir. Mesleði yeni seçecek gençlerin bu sorunlar nedeniyle eskisi kadar rahat karar veremediklerine, genç meslektaþlarýmýzýn ise ihtisas alaný seçerken daha az riskli alanlarý seçmeye çalýþtýklarýna çok sýklýkla þahit oluyoruz. Bu durum son derece üzücüdür. Hekimlerin týbbi malpraktis iddiasý ile maruz kaldýklarý idari, cezai ve hukuki soruþturma ve davalarýn yanýnda son zamanlarda artýþ göstererek maruz kaldýklarý manevi ve fiziksel þiddetin, bunlarýn neden olduðu moral bozukluðu, yaralanma ve ölümlerin tahammül sýnýrlarýný aþtýðý açýktýr. Bir hukuk devletinde týbbi malpraktis iddialarý normal karþýlanmalýdýr. Önemli olan þikâyet edilmek deðil, þikâyet sonrasý hukuki incelemelerde haklý çýkmaktýr. Hekimler bu konuda donanýmlý olmalý, kendilerini haksýz duruma düþürecek mesleki davranýþlardan kaçýnmalý, dikkatli ve özenli davranmalýdýr. Ancak bir hukuk devletinde ikinci kýsmý normal karþýlamak mümkün deðildir. Tabii ki þiddet uygulayanlar cezasýz kalmamaktadýr ve kalmayacaktýr. Ancak önemli olanýn bu þiddetin ortaya çýkýþýný en baþtan engellemek ve hekimleri hak etmedikleri davranýþlardan korumak olduðunu düþünüyoruz. Bu yolda herkesi üzerine düþeni yapmaya davet ediyoruz. Ýþte yapýlan toplantýnýn ve hazýrlanan bu kitabýn üzerimize düþen görevin bir parçasý olduðunu düþünüyoruz. Umarýz bu yolda herkese faydalý olur. Bir þeylerin düzelmesi yolunda bir nebze de olsa katký saðlar. 3

4 Bu sýkýntýlardan en fazla etkilenmeye aday alanlardan birinin, uygulamanýn içerisine büyük bir hýzla giren Aile Hekimliði olduðunu düþünüyoruz. Bu öngörüyle toplantýnýn, dolayýsý ile kitabýn bir bölümünü bu konuya ayýrdýk. Bu alanda kýsa sürede ortaya çýkan büyük adli-týbbi sorunlarýn belki hepsine çözüm getiremeyiz. Ama hiç olmazsa bir kýsmýnýn çözümüne ýþýk tutabilmeyi ümit ediyoruz. Toplantýnýn düzenlenmesi, kitabýn hazýrlanmasý ve basýmýnda emeði geçen herkese, Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Dekanlýðý na, Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu baþkan ve üyelerine, baþta Ýstanbul Tabip Odasý Baþkaný olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterine, Ýstanbul Aile Hekimliði Derneði ne, özveri gösteren konuþmacý ve yazarlara sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz Editörler Prof. Dr. Gürsel Çetin Uz. Dr. Ahsen Kaya 4

5 Yazarlar Prof. Dr. Halil Akkanat Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaþ Prof. Dr. Ayten Altýntaþ Dr. Mehmet Altýnok Uz. Dr. Ali Çerkezoðlu Prof. Dr. Gürsel Çetin Yrd. Doç. Dr. Tunç Demircan Yrd. Doç. Dr. R. Barýþ Erman Biy. Dr. Beytullah Karadayý Op. Dr. Tayfun Kaya Uz. Dr. Ahsen Kaya Prof. Dr. Sermet Koç Biy. Dr. M. Özlem Kolusayýn Dr. Murat Kurtulmuþ Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoðlu Prof. Dr. Gökhan Oral Prof. Dr. Abdi Özaslan Dr. Erdal Uðurlu Prof. Dr. Coþkun Yorulmaz Ý.Ü., Hukuk Fakültesi, Medeni Hukuk Anabilim Dalý Ege Üniversitesi Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Týp Etiði Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ýstanbul Tabip Odasý Genel Sekreteri Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Baþkaný Ýstanbul Üniversitesi, Adli Týp Enstitüsü Ýstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Hukuk Fakültesi,Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý Ýstanbul Aile Hekimliði Derneði, ÝSTAHED Ý.Ü., Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý 5

6 6

7 ÝÇÝNDEKÝLER Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler...9 Prof. Dr. A. Coþkun YORULMAZ, Uz. Dr. Ahsen KAYA Acillerde Yaþanan Adli Týbbi Sorunlar...22 Prof. Dr. Gürsel ÇETÝN Saðlýk Hukuku Hasta Kadar Hekimi de Korur mu?...32 Yrd. Doç. Dr. R. Barýþ ERMAN Saðlýk Hukuku; Hekimleri ve Diðer Saðlýk Çalýþanlarýný Koruyor Mu?...44 Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAÞ Saðlýk Hukuku Hasta Kadar Hekimi de Korur mu?...55 Dr. Ali ÇERKEZOÐLU Hekimin Sorumluluðunun Hukuki Temeli...63 Prof. Dr. Halil AKKANAT Hasta veya Hasta Yakýný Tarafýndan Hekime Yönelik Gerçekleþtirilebilecek Þiddet Vakalarýnda Karþýlaþýlabilecek Olasý Ceza Hukuku Sorunlarý...71 Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOÐLU Acil Hizmetlerde Saðlýk Personeline Yönelik Þiddet...86 Prof. Dr. Gökhan ORAL, Uz. Dr. Ahsen KAYA Aile Saðlýðý Merkezi ve Toplum Saðlýðý Merkezi nde Çalýþan Hekimlerin Karþýlaþtýðý Sorunlarýn Adli Týbbi Yönü...97 Prof. Dr. Sermet KOÇ Aile Hekimlerinin Etik Yaklaþýmý Prof. Dr. Ayten ALTINTAÞ Aile Hekimliðinde Yaþanan Sorunlarýn Hukuki Yönü Yard. Doç. Dr. Yusuf Tunç DEMÝRCAN 7

8 Aile Hekimliði Uygulamalarý: Hukuki ve Etik Sorunlar Dr. Erdal UÐURLU Yapýlandýrýlmýþ Olgu Tartýþmalarý Prof. Dr. Abdi ÖZASLAN, Uz. Dr. Ahsen KAYA, Op. Dr. Tayfun KAYA, Dr. Mehmet ALTINOK, Dr. Murat KURTULMUÞ, Biy. Dr. Beytullah KARADAYI, Biy. Dr. M. Özlem KOLUSAYIN EK-1: Yakalama, Gözaltýna Alma ve Ýfade Alma Yönetmeliði EK-2: Baþbakanlýk Genelgesi: 2008/ EK-3: Acil Servis Hizmetleri Yönetmeliði EK-4: Yataklý Saðlýk Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið EK-5: Hasta Haklarý Yönetmeliði EK-6: Biyoloji Ve Týbbýn Uygulanmasý Bakýmýndan Ýnsan Haklarý ve Ýnsan Haysiyetinin Korunmasý Sözleþmesi: Ýnsan Haklarý ve Biyotýp Sözleþmesi EK-7: Hekimlik Mesleði Etik Kurallarý EK-8: Bulaþýcý Hastalýklarýn Bildirimi Sistemi EK-9: Baþbakanlýk Genelgesi 2010/ EK-10: Yataklý Saðlýk Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslarý Hakkýnda Teblið Eki: Renk Kodlamasý ve Triyaj Uygulamasý EK-11: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün 27 Ocak 2012 Tarihli ve 3933 Sayýlý Acil Saðlýk Hizmetlerinde Yeþil Alan Uygulamasý Genelgesi: 2012/ EK-12: Yataklý Tedavi Kurumlarý Ýþletme Yönetmeliði EK-13: Ceza Muhakemesi Kanunu EK-14: Aile Hekimliði Uygulama Yönetmeliði

9 Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Hekimlik Uygulamalarýnýn Adli Týbbi Güncellemesi Sempozyum Dizisi No: 78 Ekim 2012; s TIBBÝ MALPRAKTÝSÝN UZMANLIK ALANLARINA DAÐILIMI ve KARÞILAÞILAN NEDENLER Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya(*) Hekimlerin uzmanlýk alanlarý ya da branþlarý, farklý oranlardaki malpraktis iddialarý ile ciddi þekilde iliþkilidir. Kadýn hastalýklarý ve doðum, beyin cerrahisi ve ortopedi branþlarýbu konudaki iddialarýn en fazla olduðu branþlar olarak gösterilmektedir. Bu yüksek oranlarý açýklayan farklý teoriler bulunmaktadýr, ancak bunlarýn üzerinde bir uzlaþý yoktur. Elbette oranlar, hekimlerin zor prosedürleri uygulama sýklýðý, hastalarýn yaþlarý, tutumlarý ve mevcut morbiditeleri gibi karakteristik özellikleri, hasta-hekim iliþkisinde bireysel farklýlýklar, kusurlu bir týbbi mesuliyet sigorta sistemi ya da güncel saðlýk yönetimi uygulamalarýndan etkilenerek büyük ölçüde deðiþebilir. Týbbimalpraktis ve bu konudaki yeniliklere olan ilgi sürekli artmaktadýr. Ancak, malpraktis iddialarýyla karþýlaþan hekimlerin uzmanlýk alanlarýna göre daðýlýmý, uzmanlýk alanlarýna göre yapýlan ödemeler ve meslek yaþamý boyunca dava açýlan hekimlerin kümülatif insidansý ile ilgili önemli bilgi eksiklikleri olduðu da bir gerçektir(1-3). Örneðin bu konuda en fazla veriye sahip olduðu belirtilen Amerikan Týp Birliði (AMA) tarafýndan yaptýrýlmýþ olan anketlerin sonuçlarý; çalýþmalarýn her birinde verilerin çalýþma dönemine kýsýtlý olmasý, coðrafi verilerdeki eksiklik, çalýþmaya düþük katýlým, katýlýmcýlarýn verdiði cevaplarýn güvenilirliði ve hekimlerin uzmanlýk alanlarý bilgilerindeki eksiklikler gibi nedenlerle eleþtiri konusudur. Yine ABD deki Ulusal Hekim Veri Bankasý kayýtlarýnda olgularýn büyük çoðunluðunda davacýya ödenen miktarlarla iliþkili bilgiler mevcuttur. Bu olgularda hekimlerin uzmanlýk alanlarý hakkýnda ve tazminat ödemesi ile sonuçlanmayan davalar hakkýnda bilgi bulunmamaktadýr (2-4). Jenave arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda ise, mesleki sorumluluk sigortasý yapan büyük bir sigorta þirketinin verileri incelenmiþtir yýllarý arasýnda hekimin deðerlendirildiði bu çalýþmada, 25 uzmanlýk (*) Ý.Ü. Cerrahpaþa Týp Fakültesi, Adli Týp Anabilim Dalý 9

10 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya alanýnda, söz konusu yýl içinde malpraktis iddiasýyla karþýlaþan hekimlerin oraný, tazminat ödemeye mahkûm edilen hekimlerin oraný ve ödeme miktarýnýn büyüklüðü olmak üzere,malpraktis iddialarýnýn üç yönünün deðerlendirildiði görülmektedir. Araþtýrmacýlar bunlara ek olarak, malpraktis iddiasýyla karþýlaþan hekimlerinkümülatif mesleki risklerini tahmin ederek uzmanlýk alanlarýný yüksek ve düþük riskli alanlar olarak gruplandýrmýþlardýr. Ýlk olarak aþaðýdaki veriler elde edilmiþtir. Yukarýdan aþaðýya, haklarýnda en fazla malpraktis iddiasý olan uzmanlýk alanýndan baþlanýlarak sýralama yapýlmýþtýr. Jenave arkadaþlarý tarafýndan hazýrlanan tüm iddialar ile þikayetçiye tazminat ödenen iddialarýn ayrý ayrý gösterildiði grafikte görüleceði gibi, yýllýk iddia oraný ile bunun tazminat ödenmesi ile sonuçlanmasý arasýnda tam bir paralellik ya da korelasyon bulunmamaktadýr (4). Çalýþmada grafikte görüldüðü gibi, sigorta kapsamýnda yer alan bütün hekimlerin yýllýk olarak %7.4 ününmalpraktisiddiasý ile karþý karþýya kaldýðý buna karþýlýk ancak %1.6 sýnýn tazminat ödemesi gerektiði saptanmýþtýr. Ýddialarýn % 78 inin ise bir ödemeye neden olmadýðý görülmektedir. Týbbi malpraktisiddiasýna maruz kalan hekimlerin oranýnýn beyin cerrahisi için yýllýk19.1 olduðu, buna karþýlýk bu oranýn psikiyatristler için % 2.6 olarak belirlendiði bildirilmektedir.malpraktisiddiasýnýn sýk olduðu uzmanlýk alanlarýyla tazminat ödemeye mahkûm edilen uzmanlýklarýn ayný olmamasý da yukarýda belirtildiði gibi ilgi çekici bir sonuçtur. Çalýþmanýn diðer önemli bir sonucu da; kadýn hastalýklarý ve doðum ile genel cerrahi gibi uzmanlýk alanlarý yüksek riskli dallar olarak nitelendirilirken, pediatri ve patoloji gibi alanlarýn düþük riskli uzmanlýk dallarý olarak nitelendirilmesidir. Ancak, düþük riskli bu dallarda ödenen tazminat miktarlarýnýn da daha yüksek olduðuna dikkat çekilmiþtir (4). Türkiye de yukarýda sonuçlarý özetlenen çalýþmaya benzer ilk veriler, ile tarihleri arasýnda Ýstanbul Tabip Odasý na(ýto) yansýyan hekim hatalarý iddialarýnýn deðerlendirildiði tez çalýþmasýndan elde edilmiþtir. Aþaðýda bu çalýþmada elde edilen, uzmanlýk alanlarýna iliþkin, cerrahi ve dahili týp bilimlerine yönelik ayrý ayrý malpraktis iddialarý ve oda onur kurulunun aldýðý kararlar verilmiþtir (5). 10

11 Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler 11

12 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya CERRAHÝ TIP BÝLÝMLERÝ Uzmanlýk Alanlarý Cinsiyet Ýþleme Uyarý Para Meslekten Odaya kayýtlý Baþvuru Uzmanlýk Gerek Cezasý Cezasý Alýkoyma Hekim Sayýsý (%) Alaný(%) E K Yok E K Beyin ve Sinir Cerrahisi Ortopedi ve Travmatoloji Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Genel Cerrahi Kalp Damar Cerrahisi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kulak-Burun-Boðaz Hastalýklarý Çocuk Cerrahisi Göz Hastalýklarý Üroloji Patoloji Göðüs Cerrahisi Toplam

13 Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler CERRAHÝ TIP BÝLÝMLERÝ Uzmanlýk Alanlarý Cinsiyet Ýþleme Uyarý Para Meslekten Odaya kayýtlý Baþvuru Uzmanlýk Gerek Cezasý Cezasý Alýkoyma Hekim Sayýsý (%) Alaný(%) E K Yok E K Nöroloji Kardiyoloji Çocuk Saðlýðýve Hastalýklarý Biyokimya ve Klinik Biyokimya Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Göðüs Hastalýklarý ve Tüberküloz Ýç Hastalýklarý Mikrobiyoloji ve Klinik Mik Enfeksiyon Hast.veKln.Mik Adli Týp Aile Hekimliði Pratisyen Radyoloji Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Toplam Belirtilmemiþ Genel Toplam

14 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya Yorulmaz ýn çalýþmasýnda, týbbi ihmal ve/veya hata iddiasý ile yapýlan 344 baþvurudan 78 inde (%23) iddia sabit bulunarak hekimlerin cezalandýrýlmasýna karar verildiði bildirilmektedir. Buna karþýlýk geriye kalan, 266 baþvurudan 204 ünde Yönetim Kurulu tarafýndan yapýlan inceleme sonucunda iþleme gerek olmadýðý kararý verilmiþtir. 62 baþvuruda ise Onur Kurulu ve/veya Yüksek Onur Kurulu nca ceza verilmesine yer olmadýðý sonucuna ulaþýldýðý bildirilmektedir. Týbbi hata ile kabul edilebilir risk faktörleri arasýnda ayrým yapmak oldukça zor bir karardýr. Uluslararasý literatürde hekimler hakkýndaki týbbi malpraktis iddialarýnýn %20 sinden azýnda iddianýn sabit bulunduðu bildirilmektedir. Bu anlamda yasal mevzuat çerçevesinde, bir bilirkiþilik hizmetinin ötesinde, hukuksal sonucu olan ÝTO nun kararlarýnýn, uluslararasý standartlarla uyumlu olduðu, yargý süreci sonunda alýnan kararlarla benzer oranlarda kusurluluða karar verildiði görülmektedir (6-11) yýllarý arasýnda Adli Týp Kurumu 1. ve 3. Ýhtisas Dairesi nde deðerlendirilen, týbbi uygulama hatasý iddiasý bulunan ve ölümle ya da ölü doðumla sonuçlanan olgularýn ele alýndýðý Pakiþ in tez çalýþmasýnda yer verilen tabloda sunulan olgularýn sorumlu tutulduðu klinik birimlere göre daðýlýmý aþaðýdaki gibidir(12). Bu çalýþmada ölümle sonuçlanan olgu gruplarýnýn seçilmesi nedeni ile ilk sýrayý acil birimlere baþvuran olgularýn aldýðý düþünülmektedir. Acil saðlýk hizmetinin sunumu ile ilgili Türkiye deki kaotik durum ve bu uzmanlýk alanýnýn henüz yeni tanýmlanmýþ olmasý önceki çalýþmalarda oranýn düþük çýkmasýnýn nedeni olabilir. Þanyüz ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýnda ise, 2009 yýlýnda 3. Adli Týp Ýhtisas Kurulu na Týbbi Uygulama Hatasý nedeniyle baþvuran 707 olgu incelenmiþtir.toplam 707 olgunun 510 unda saðlýk personelinin uygulamalarý týp kurallarýna uygun bulunmuþtur (%73).Týbbi uygulamalarýn týp kurallarýna uygun olmadýðýna karar verilen olgu oraný ise %27 olarak saptanmýþtýr. Cerrahi branþlarda sýrasý ile kadýn hastalýklarý ve doðum branþýnda 35, genel cerrahide 22, ortopedi ve travmatolojide 13, beyin cerrahisinde 11, ürolojide 7, kalp damar cerrahisinde 4, göz hastalýklarýnda 4, plastik cerrahisinde 3, KBB de 1, çocuk cerrahisinde 1 olguda týp kurallarýna uygun olmayan týbbi uygulama saptanmýþ ve göðüs cerrahisinde tüm olgularda bilimsel standartlardan sapma saptanmamýþtýr. 14

15 Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler Dahili týp bilimlerinde ise bu oranlar; çocuk saðlýðý ve hastalýklarý 16, iç hastalýklarý 5, kardiyoloji 5, göðüs hastalýklarý 2, nöroloji 1, psikiyatri 1, patoloji 1, enfeksiyon hastalýklarý 1, FTR 1 ve aile hekimliði 1 þeklindedir(l3). Uzmanlýk Alaný Olgu Sayýsý % Acil ,0 Kadýn Hastalýklarý ve Doðum ,5 Genel Cerrahi 64 12,2 Çocuk Hastalýklarý 44 8,4 Beyin Cerrahisi 36 6,9 Ortopedi 25 4,8 Yoðun Bakým 19 3,6 Dahiliye 18 3,4 Kalp Damar Cerrahisi 12 2,3 Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 6 1,1 Göðüs Cerrahisi 6 1,1 Üroloji 5 1,0 Göðüs Hastalýklarý 5 1,0 Nöroloji 4 0,8 Enfeksiyon Hastalýklarý 4 0,8 Kardiyoloji 3 0,6 Çocuk Cerrahisi 2 0,4 Psikiyatri 2 0,4 Plastik Cerrahi 1 0,2 Bilinmeyen 4 0,8 Total Yargýtay a yýllarý arasýnda ulaþmýþ 30 týbbi uygulama hatasý dosyasýnýn incelenmesi sonucu, genel cerrahinin branþlar arasýnda birinci sýrada olduðu belirlendi. Can ve arkadaþlarýnýn yüksek yargýya taþýnan týbbi uygulama hatasý dosyalarýnýn deðerlendirildiði çalýþmalarýnda da olgularýn % 93 ünü tazminat davalarý oluþtururken, kusur nedenleri arasýnda ilk sýrada yanlýþ tedavi nin geldiði bildirildi. Bu çalýþmada týbbi uygulama hatasý iddialarýna konu olan giriþimlerin kliniklere göre daðýlýmý aþaðýdaki gibi açýklandý. En çok genel cerrahi branþýyla (n=10, %31) 15

16 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya ilgili þikâyet olmak üzere, genel cerrahiyi 6 dosya ile kadýn hastalýklarý ve doðum, 4 er dosya ile pediatri, ortopedi ve travmatoloji ile anestezi ve reanimasyon, 2 dosya ile de kulak burun boðaz branþlarý izlemekte idi(14). Tümer tarafýndan hazýrlanan makalede,yüksek Saðlýk Þurasýna yýllarý arasýnda ortopedi ve travmatoloji branþýndaki hekimlerin þikayet edilme oranlarýnýn %16.9 olduðu ve böylece kadýn hastalýklarý ve doðum uzmanlarý ile genel cerrahi uzmanlarýndan sonra 3. sýrada yer aldýklarý bildirildi(15). CHP Mersin Milletvekili Ali Rýza Öztürk'ün týp hatalarý ile ilgili soru önergesini yanýtlayan Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað, son 5 yýlda hizmet kusuru iddiasýyla kendilerine ulaþan vaka sayýsýnýn 1755 olduðunu belirti.akdað, bunlardan 531'inin tazminat talepli baþvuru, 1224'ünün ise yargý davasý olduðunu ifade ederek, 354 vakanýn ölümle sonuçlandýðýnýn tespit edildiðini açýkladý.son 5 yýlda Yüksek Saðlýk Þurasý'na ulaþan dosya ve kusurlu bulunan saðlýk personeli sayýsýyla ilgili bilgi veren Akdað, 2005 yýlýnda 251 davada 184, 2006 yýlýnda 194 davada 167, 2007 yýlýnda 204 davada 187, 2008 yýlýnda 199 davada 169 personelin kusurunun tespit edildiðini bildirdi. Akdað, 2009 yýlýnda (1 Aralýk 2009 itibariyle) 175 dava bulunduðunu, bununla ilgili dosyalarýn görüþülmeye devam ettiðini belirtti.akdað, rakamlara bakýldýðýnda, son 5 yýlda yýllýk dosya sayýsýnýn 200 civarýnda olduðuna iþaret ederek, bu dosyalarýn incelenmesi sonucunda kusuru bulunan saðlýk personeli sayýsýnýn artmadýðýnýn tespit edildiðini ifade etmiþtir. Bu veriler, bakanlýðýmýzca personelin özlük haklarýna yönelik uygulamaya konulan düzenlemelerin týp hatalarýna olumsuz etkisinin olduðu iddialarýný desteklememektedir. demiþtir (16). Adli Týp Kurumu III. Ýhtisas Kurulu verileri ise, rakamlarýn 2010 yýlý için yaklaþýk 1000 iken 2011 yýlýnda 2000 lisayýlara ulaþtýðýný göstermektedir. Aslýnda 2000 li yýllardan itibaren progresif bir artýþ bulunduðu kesin olarak saptanmýþ durumdadýr (5,12,17). Aslýnda uluslararasý literatürde sunulan datalarýn sýklýkla týbbi mesuliyet sigortasý yapan þirketlere ait olduðu görülmektedir. Ülkemizde ise bu veriler genellikle bilirkiþilik kurumlarýna gelen olgularý yansýtmaktadýr. Bu durum da bazý yanýlsamalara neden olmaktadýr. Örneðin, Saðlýk Bakanlýðý verileri 16

17 Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler Yüksek Saðlýk Þurasý kaynaklýdýr. Bilindiði gibi geçmiþte ceza davalarý için baþvurulmasý zorunlu bir bilirkiþilik kurumu olmasýna raðmen Þura için bu baþvuru zorunluluðu kaldýrýlmýþtýr. Bu nedenle kýsýtlý olan baþvuru sayýsý da giderek azalmaktadýr. Bilirkiþilik Kurumlarýnýn verilerinin kullanýlmasýnýn diðer bir dezavantajý; ülkedeki branþlara göre hekim sayýsý dikkate alýnmadan, sadece haklarýnda malpraktis iddialarý olanlarýn çalýþmaya dahil edilmesidir. Bu nedenle, yukarýda deðinilen bilirkiþilik kurumlarýnýn verilerinde kadýn hastalýklarý ve doðum branþý her zaman birinci sýrada yer almýþtýr. Bu çalýþmalarda asla ülkedeki kadýn-doðum uzman sayýsýnýn görece fazlalýðý dikkate alýnmamýþtýr. Bu husus dikkate alýndýðýnda Ýstanbul Tabip Odasý na yansýyan hekim hatasý iddialarýndan bahsedilen çalýþmada olduðu gibi kadýn-doðum branþýnýn risk sýralamasýnda birkaç basamak aþaðýya ineceði görülmektedir (5). Ýstanbul Tabip Odasýna yansýyan hekim hatasý iddialarýndan bahsedilen çalýþmada malpraktis iddialarý, cerrahi ve dahili týp bilimlerine göre ayrý ayrý deðerlendirilmiþti. Olgularýn sayýsal olarak büyük bir bölümünün cerrahi týp bilimleri alanýnda olduðu (n=228, %66.2), buna karþýlýk bu alanda Ýstanbul Tabip Odasý na kayýtlý hekim sayýsýnýn, oransal olarak çok daha az olduðu saptanmýþtýr (%35.8). Malpraktis iddialarý; hekimler açýsýndan yüksek risk taþýyan cerrahi, kadýn doðum, ortopedi gibi bir alanda çalýþýlmasý halinde, diðer ülkelerde olduðu gibi çok fazla artmaktadýr (18-21). Cerrahi dallar beceri, deneyim, yetkin bir ekip ve donaným gerektirmektedir. Bu zor operasyonlarýn ardýndan malpraktis iddiasýnda bulunulmasý, beklenen bir sonuçtur. Uygulama hatalarýnýn yoðunlaþtýðý uzmanlýk dallarýnýn ortaya çýkarýlmasý, klinik dallarda uzmanlýk yapan hekimler açýsýndan da faydalý olacaktýr(21-25). En fazla baþvuru olan, kadýn hastalýklarý ve doðum ve genel cerrahi gibi uzmanlýk alanlarýnda yukarýda belirtildiði gibi (sýrasý ile %17.44, %12,5) Ýstanbul Tabip Odasý na kayýtlý hekim sayýsýnýn da çok fazla olduðu belirlenmiþti. Her iki uzmanlýk alanýnýn, odaya kayýtlý hekim sayýsý dikkate alýnarak hesaplanan oransal deðerleri açýsýndan ancak 4. ve 5. sýrada yer aldýklarý görülmektedir. Bu sonuç, birçok araþtýrmada belirtilen, kadýn hastalýklarý ve doðum alanýnda en fazla malpraktis saptandýðý ya da iddialarýn bu alanda yoðunlaþtýðý sonucu ile çeliþmektedir.söz 17

18 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya konusu düzeltme yapýlmadýðýnda, bu alanýn daha riskli olduðu, çalýþan hekimlerin daha fazla hata yaptýklarý gibi bir deðerlendirmeye neden olabilmektedir. Bu yargý, hekimlerin sigorta poliçe primlerini de arttýrmaktadýr(13). Oysa görece yoðunluk, bu alandaki saðlýk hizmeti talebinin, dolayýsý ile hekim sayýsýnýn fazlalýðý ile ilgilidir. Alanla ilgili bir risk deðerlendirmesi yapýlacaksa, cerrahi dallar içinde dördüncü sýrada olduðu göz önüne alýnmalýdýr(13,26). Esasýnda branþlara göre malpraktis iddialarýnýn oranlarýný bilmek yukarýda belirtildiði gibien fazla risk deðerlendirmesi yapacak olan sigorta þirketlerini ilgilendirmektedir.türkiye Sigorta ve Reasürans Þirketleri Birliði tarafýndan tarihinde oluþturulan datalar aþaðýdaki gibidir. Bu tabloda sunulan dosya adetleri güncel olarak sigortacýlarýn sigortaladýklarý hekimlerle ilgili ihbar sayýlarýný ya da açýlmýþ dava sayýlarýný göstermektedir. Henüz sigorta þirketlerinde saðlýklý bir kayýt sisteminin oluþturulduðu söylenemez. Bu nedenle sayýlar fikir verici olarak ele alýnmalýdýr. Bu sýralamada da toplam içindeki pay anlamýnda kadýn hastalýklarý ve doðum birinci sýradadýr. Tabloda,genel cerrahi ve pratisyen hekimlerin dosya sayýsýnýn neredeyse kadýn hastalýklarý ve doðum branþýna ait dosya sayýsýnýn yarýya yakýnýný oluþturduðu görülse de, muallaklar (dosyalar için olasý tazminatlar anlamýnda ayrýlan para miktarlarý) açýsýndanher üç branþa da benzer miktarlarýn ayrýldýðý görülmektedir. Bu durum, genel cerrahi ve pratisyen hekimler açýsýndan oluþabilecek zararýn daha fazla olabileceði þeklinde bir yorumlamanýn yapýldýðýný düþündürmektedir. Önümüzdeki yýllarda muallak ayýrma aþamasýnda olan bu verilerin, uluslararasý yayýnlarda olduðu gibi, dava sonuçlarýný da içeren saðlýklý bilgilere dönüþeceði umulmaktadýr. Ancak bu aþamada veriler için profesyonel danýþmanlýk alýnmasý önemlidir. Zira güncel olarak týbbi mesuliyet sigortasý düzenlemek konusunda önlerini görmeye çalýþan sigorta þirketlerinin gelecekte en saðlýklý bilgilerin kendilerinde olmasý; alternatifi olmayan bir avantaj oluþturacaktýr. 18

19 Týbbi Malpraktisin Uzmanlýk Alanlarýna Daðýlýmý ve Karþýlaþýlan Nedenler TOPLAM TOPLAM BRANÞ DOSYA ÝÇÝNDEKÝ MUALLAK ÝÇÝNDEKÝ ADEDÝ PAYI(%) (TL) PAYI(%) Kadýn Hastalýklarý ve Doðum 41 18, ,50 Genel Cerrahi 27 12, ,73 Pratisyen Tabip 27 12, ,62 Ortopedi ve Travmatoloji 20 9, ,29 Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý 12 5, ,38 Beyin ve Sinir Cerrahisi 11 4, ,69 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 10 4, ,62 Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý 9 4, ,26 Diþ Tabibi 8 3, ,48 Acil Týp 7 3, ,78 Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi 6 2, ,58 Göz Hastalýklarý 6 2, ,56 Kalp ve Damar Cerrahisi 5 2, ,12 Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý 4 1, ,72 Radyoloji 4 1, ,86 Üroloji 4 1, ,57 Çocuk Cerrahisi 4 1, ,54 Gastroenteroloji 3 1, ,81 Göðüs Hastalýklarý 3 1, ,01 Týbbi Patoloji 2 0, ,56 Ýç Hastalýklarý 2 0, ,56 Aile Hekimliði 2 0, ,49 Çocuk Enfeksiyon Hatalýklarý 1 0, ,80 Pedodonti 1 0, ,39 Kardiyoloji 1 0, ,51 Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji 1 0, ,04 Kaynaklar 1- Chandra A, Nundy S, Seabury SA. Thegrowth of physicianmedical malpractice payments: evidence from the National Practitioner Data Bank. Health Aff (Millwood) 2005;Suppl Web Exclusives: Mello MM, Studdert DM, Brennan TA. Thenewmedical malpracticecrisis. N Engl J Med 2003;348: Benson JS, Coogan CL. Urologicalmalpractice: analysis of indemnityandclaim data from 1985 to J Urol 2010;184:

20 Prof. Dr. A. Coþkun Yorulmaz, Uz. Dr. Ahsen Kaya 4- Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D,Chandra A. Malpractice risk according to physicianspecialty. N Engl J Med 2011;365: Yorulmaz AC. Ýstanbul Tabip Odasý'na yansýyan hekim hatasý iddiasý bulunan olgularýn adli týp açýsýndan deðerlendirilmesi. [Doktora Tezi] Ýstanbul: Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi; Baker T. ReconsideringThe Harvard medicalpracticestudy: Conclusions about the validity of medical malpracticeclaims. Journal of Law, Medicine & Ethics 2005;33 (3): Özdemir Ç, Yorulmaz C, Sözüer A, Çoruh L. Bir olgu nedeniyle çapraz sorgu. 8. Adli Bilimler Kongresi, Mayýs 2008, Kocaeli, Bildiri Özet Kitabý: Tayfun H, Yorulmaz C, Ünüvar AÜ. Nöroþirürji pratiðinde týbbi uygulama hatasý iddiasý ile incelenen olgularýn irdelenmesi, Türk Nöroþirürji Derneði XXI. Bilimsel Kongresi Elektronik Poster (Türk Nöroþirürji Dergisi, 2007, Cilt 17 Ek Sayý). 9- Tuðcu H, Yorulmaz C, Koç S. Hekim sorumluluðu ve týbbi malpraktis kavram. / eriþim: Yorulmaz AC, Kýr Z, Ketenci HÇ. Týbbi uygulama hatalarý ve bilirkiþilik. Ýçinde: Yorulmaz C, Çetin G, editörler. Yeni yasalar çerçevesinde hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluðu, týbbi malpraktis ve adli raporlarýn düzenlenmesi. Ýstanbul: s Yorulmaz C, Ünüvar AÜ, Hot Ý, Pakiþ I, Koç S, Korur FS.The files of medical malpractice claims made to the Medical Practice Department of Istanbul Chamber of Medicine (Poster),1. Uluslararasý Hasta Güvenliði KongresiAntalya,Türkiye28 Mart 31 Mart Pakiþ I. Ölüm ya da ölü doðumla sonuçlanan týbbi uygulama hatalarýna yaklaþýmda adli otopsinin rolü. [Doktora Tezi] Ýstanbul: Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi; Þanyüz Ö, Birgen N, Ýçmeli ÖZ, Yorulmaz AC, Gökdoðan C. Týbbi uygulamalar ile ilgili tazminat davalarýnýn uzmanlýk alanlarýna göre daðýlýmýnýn ve zorunlu saðlýk sigorta primlerinin kademelendirilmesi, 9. Adli Bilimler Kongresi, sözel sunum, Ýzmir. 14- Can ÝÖ, Özkara E, Can M. Yargýtay da karara baðlanan týbbi uygulama hatasý dosyalarýnýn deðerlendirilmesi. DEUTýp Fakültesi Dergisi 2011;25(2): Tümer AR yýllarý arasýnda Yüksek Saðlýk Þurasý na gelen ortopedi vakalarýnýn deðerlendirilmesi. Journal of Arthroplasty&ArthroscopicSurgery 2003;14 (3): eriþim: Çaðdýr AS. Saðlýk hukuku davalarýnda Adli Týp Kurumu nun rolü, karar alýnmasý usulü ve mesleki kusur kavramý. Ýstanbul Barosu Yaþayan Saðlýk Hukuku-2 Paneli, Ýstanbul, Yaycý N, Üzün Ý, Arslan MM, Ýris M. Postoperatif ölümle sonuçlanmýþ ve týbbi uygulama hatasý iddiasý bulunan olgularda otopsinin deðeri. J ForenMed 2004;1 (2):

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi

ADANA ANKARA. Ankara Dýþkapý Yýldýrým Beyazýt Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Adana Numune Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Tablo 3 Saðlýk Bakanlýðý Eðitim Araþtýrma Hastanelerinde, Saðlýk Bakanlýðý Adýna Týp Fakültelerinde Diðer Kurumlarda Uzmanlýk Eðitimi Yapýlacak Dallar Kontenjanlarý Adý Türü Adý Türü ADANA Adana Numune

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý Türü Türü Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011375 Acil Týp 5 K 2 - - - - - 1011114 Adli Týp 4 K 1 - - - - - 1011139 Anesteziyoloji Reanimasyon

Detaylı

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA

Tablo 3 SAÐLIK BAKANLIÐI EÐÝTÝM VE ARAÞTIRMA HASTANELERÝNE ALINACAK ASÝSTAN SAYILARI ADANA ANKARA Bu tabloda yer alan dallarý, týp fakültesi mezunlarý ile Tababet Uzmanlýk Tüzüðünün 6. maddesinin B bendi uyarýnca diðer fakülte, yüksekokul veya bölümlerden mezun olan adaylar tercih edebilirler. mezunlarý,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ DERLEME / REVIEW Vol. 14,, No. 3,, (182-187 187), 2003 1995-2000 YILLARI ARASINDA YÜKSEK SAÐLIK ÞURASINA GELEN ORTOPEDÝ VAKALARININ DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Ali Rýza TÜMER* ÖZET Amaç: Yüksek Saðlýk Þurasýna hekimlerin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI

T.C.DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ 1 / 63 ACİL TIP ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY EYLEMCAN TIRPANCI-SERFİRAZ ATABEY BİRİM ACİL TIP ANABİLİM DALI TETKİK EDİLECEK KRİTER/DOKÜMAN Acil Tıp AD Başkanlığı İş Akış Acil Servis Süreci Radyoloji Süreci Beslenme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý

Tablo 2 Üniversitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý ve Kontenjanlarý Tablo 2 Ünirsitelerdeki Týpta Uzmanlýk Eðitim Dallarý Kontenjanlarý * larý ile ilgili Açýklamalarýný mutlaka okuyunuz. 1 Adý Adý Abant Ýzzet Baysal Ünirsitesi 1011163 Çocuk Saðlýðý Hastalýklarý 5 K 1 -

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş 9 Önsöz ve Teşekkür it I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI 21 I. Giriş 21 II. Tıbbi Müdahale 21 1. Tıbbi Müdahalelerin Sınıflandırması 23 a. Amaçlarına

Detaylı

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri

Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kayseri il merkezinde çalýþan hekimlerin hasta haklarý konusundaki bilgi düzeyleri Knowledge levels of physicians working in Kayseri on patient rights Ali Özer, Dr., MD.

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş...9 Önsöz ve Teşekkür... 11 İkinci Baskıya Önsöz... 13 Üçüncü Baskıya Önsöz...15 I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI...25 I. Giriş... 25 II. Tıbbi

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI

2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI 2016- TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU - YABANCI UYRUKLU KONTENJANI Azerbaycanlı Hekimler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Tablo Açıklamaları Tablolar 7 sütun hâlinde

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011)

2011 TUS İLKBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 15 Mayıs 2011) 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 57.524 57.858 1011196 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI K 1 1 0 59.979 59.979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2014-TUS İlkbahar Tercih Kılavuzu Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2015-TUS Tercih Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010)

2010 TUS SONBAHAR DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (GENEL) (SINAV TARİHİ : 11 12 Aralık 2010) 1011139 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 055.625 055.625 1011163 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 2 2 0 054.520

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Uzmanlık Dal Kodu Öğretim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı 2013-TUS Sonbahar Dönemi Tercih Uzmanlık Dal Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar* (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Sağlık Bakanlığı

Detaylı

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu

Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Birinci Basamakta Çalýþan Saðlýk Personelinin Aile Hekimliði Mevzuatýnda Yer Alan Bazý Konularý Benimseme Durumu Opinions of Primary Care Health Workers on Family Medicine

Detaylı

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi

Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Bir Hastane Bilgi Sistemi Çaðrý Merkezine Gelen Ýsteklerin Türkiye deki Hastane Bilgi Sistemi Profili Açýsýndan Analizi Yrd. Doç. Dr. Kemal TURHAN a, Neslihan KALAYCI b, Serbülent ÜNSAL b, Vildan KAYIKÇI

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 28/05/2015-19291 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Balcalı Hastanesi Başhekimliği *BENNLYL5* Sayı : 18649120-900/ Konu : Doğum Yardımı PERSONEL İŞLERİ BİRİMİNE Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2014-TUS SONBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 100211042 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100211139 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI K 1 0 1 --- --- 100311014 ADNAN MENDERES

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları

Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111064 Genel Cerrahi 5 K 1 - - 700111082 İç Hastalıkları 4 K 1 - - Ankara Dışkapı

Detaylı

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý

Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Yuvarlak Masa Toplantýsý: Evlilik Raporlarý Ýstanbul Tabip Odasý Pratisyen Hekim Komisyonu Atölye Çalýþmasý Raporu* Ýstanbul Tabip Odasý nda yapýlan toplantýda Pratisyen Hekim Komisyonu üyeleri, birinci

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı