florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "florence Ocak 2012 5/5/12 1:57 AM Page 1"

Transkript

1 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 1

2 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 2 künye group florence nightingale hastaneleri yay n d r. mtiyaz Sahibi Kardiyoloji Vakf Florence Nightingale Hastanesi A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Prof. Dr. Cemflid Demiro lu Sorumlu Yaz flleri Müdürü Group Florence Nightingale Hastaneleri Genel T bbi Koordinatörü Op. Dr. Mücahit Atmano lu Görsel Yönetmen Gökhan Tüzünataç Group Florence Nightingale Kurumsal letiflim Müdürü Editör Ülkü Ertu rul Bilim Dan flma Kurulu Prof.Dr. Belhhan AKPINAR, Prof.Dr. Ahmet ALANAY, Prof.Dr. Mutlu ARAT, Prof.Dr. Saide AYTEK N, Prof.Dr. Vedat AYTEK N Prof.Dr. Cihat BAKAY, Prof.Dr. Osman BAYINDIR, Prof.Dr. Yusuf BÜKEY, Prof.Dr. Çavlan Ç FTÇ, Prof.Dr. Gökhan DEM R, Prof.Dr. Cemflid DEM RO LU, Prof.Dr. lkkan DÜNDER, Prof.Dr. Ergun GÖNEY, Prof.Dr. Murat GÜLBARAN, Prof.Dr. Süheyla GÜVEN APAYDIN, Prof.Dr. Azmi HAMZAO LU, Prof.Dr. Hakk KAHRAMAN, Prof.Dr. Talat KIRIfi, Doç.Dr. Yakup KRESP, Prof.Dr. Cengiz KUDAY, Prof.Dr. Süha KÜÇÜKAKSU, Prof.Dr. Reyhan KÜÇÜKKAYA, Prof.Dr. Özenç M NAREC, Doç.Dr. Mustafa fi RVANCI, Prof.Dr. Coflkun TEC MER, Doç.Dr. Gürkan TELL O LU, Prof.Dr. Mehmet TINAZ, Prof.Dr. Yaman TOKAT, Uzm.Dr. Bülent ÜNALAN, Doç.Dr. Yunus YAVUZ, Prof.Dr. Nuran YAZICIO LU *S ralama alfabetiktir Tasar m Grafik - Uygulama Statü Newton 21 Bu derginin yay n hakk Group Florence Nightingale Hastanelerine aittir. zin al nmadan yaz ve resimler iktibas edilemez. Bu dergi Bas n Meslek lkeleri ne uymay taahhüt eder.

3 C M Y CM MY CY CMY K önsöz Sa l k Magazin in bu say s n sizlerle paylaflmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu say m z n sayfalar aras nda Group Florence Nightingale ile ilgili birçok geliflme ve yenilikleri bulacaks n z. Geriatri; 65 yafl ve üstü kiflilerin koruyucu hekimlik uygulamalar ile sa l kl yaflamlar n hedefleyen ayr ca bu yafl grubunun sa l k sorunlar akut ve kronik hastal klar n n tan, tedavi ve takibini yapan sosyal ve fonksiyonel yaflamlar yaflam kaliteleri ile ilgili bir bilim dal d r. Uzayan yaflam sürecinde yaflam n kalitesinin art r lmas sa l kl yafllanma kavram n gündeme getirdi. Tüm dünyada oldu u gibi ülkemizde de yafll sa l na verilen önem her geçen gün artmakta. Bu konunun uygulamalar ve gerçeklefltirilmesi art k Florence Nightingale Hastaneleri nde bafllad. Meme kanseri dünyada ve türkiyede en s k görülen ve en s k ölüme neden olan kad n kanseridir. Ülkemizde meme kanseri son 20 y lda 2 kat ndan fazla artm flt r. Yaflam sürecinin uzamas, yaflam tarz n n de iflmesi bu art fl n nedenleridir. Kanserden korunabiliriz: Günümüz onkoloji bilgisi hastal n ortaya ç kmadan önlenmesinde büyük geliflmeler sa lam flt r. Önleyemedi imiz durumlarda ise erken tan birçok kanser için mümkündür. Bunun yaflamsal önemi vard r. Gastroenterolojik sorunlar yetiflkin toplumun ortalama %10-30 unda görülen s k bir problemdir. Kad köy deki hastanemizde tüp bebek bölümü hizmete girdi. Çocuk kalp hastal klar ameliyatlar büyük baflar ile yürütülmektedir. Kaliteyi ön planda tutan bak fl aç m z, Etik kurallardan ödün vermeyen karakterimizle, 2012 y l n n sa l kl ve mutlu geçmesi dile i ile. Op. Dr. Mücahit Atmano lu T bbi Direktör Genel T bbi Koordinatör

4 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page Tüp bebek yöntemi birçok aileye umut oluyor 11 Çocuklar m z n kalp sa l na dikkat! 14 Karaci er naklinde bir mihenk tafl : 500 karaci er 500 yaflam 16 Kad nlarda kalp hastal klar 21 Lazerle k r fl kl klara son! dermatokozmetoloji de lazer uygulamalar 24 Hemoroid ameliyatlar art k kans z, dikiflsiz, ve ac s z 31 drar kaç rmak kader de il! 34 Endoskopik ultrason yöntemi kanserde erken teflhis sa l yor

5 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 5 içindekiler Sa l kl yafllanma 45 Kanserden korunabiliriz 52 Görüntü k lavuzlu unda radyoterapi nedir? 54 Dünyan n en küçük yapay kalbiyle hayata yeniden merhaba 57 Meme sa l 60 Gayrettepe FN hastanesi geliflmifl onkoloji merkezi hastalar n yoga ile buluflturuyor 63 Diyet ve diyabet 70 Göz de SARI NOKTA n n art k tedavisi var 74 Seyahat Peru gezintisi

6 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 6 Tüp Bebek Yöntemi Birçok Aileye Umut Oluyor Kad nlar n yaklafl k %20 si ailelerini kurmak ve çocuk sahibi olmak için 35 yafl ndan sonray beklemektedirler. Kad n Yafl ve Üreme Potansiyeli Günümüz toplumunda ileri yafl nedenli gebe kalamama (infertilite) gittikçe daha yayg n hale gelmektedir. Kad nlar n yaklafl k %20 si ailelerini kurmak ve çocuk sahibi olmak için 35 yafl ndan sonray beklemektedirler. Bu e ilim çeflitli faktörlerin etkisi alt nda gerçekleflmifltir: Daha fazla kad n ifl hayat na kat lm flt r Kad nlar art k daha ileri yafllarda evlenmektedirler Boflanma oranlar yüksektir Çiftler çocuk sahibi olmak için finansal olarak daha güvenli zaman beklemektedirler Gebelikten korunma imkanlar kolaylaflm flt r Birçok kad n 20 li yafllar n sonlar nda ya da 30 lu yafllar n bafllang c nda üreme potansiyellerinin azalmaya bafllad - n farketmemektedirler. Ayr ca, medyada duyulan haberler, gebe kalmay erteleyebilece iniz ve sonra haz r oldu unuzda yard mc üreme teknikleri ile gebe kal nabilece i düflüncesine neden olabilmektedir. Ancak, ileri yafl do al yolla gebe kalabilme flans n z azaltt gibi infertilite tedavilerinin baflar flans n da olumsuz yönde etkilemektedir. Örne in, sa l kl 30 yafl nda bir kad nsan z, her ay gebe kalma flans n z yaklafl k % dir. Oysa bu oran 40 yafl nda her ay için % 5-10 lara düflmektedir. Birçok durumda do al yolla gebe kalma için geçerli olan bu oranlar yard mc üreme teknikleri için de geçerlidir. Dr. M. Nuri Delikara Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Özel Kad köy Florence Nightingale Hastanesi Üremeye Yard mc Tedavi Merkezi Yaflla birlikte, özellikle 35 yafl ndan sonra, gebe kalma potansiyelinin (fertilite) azald n bilmek önemlidir. Günümüzde kad nlar geçmifle göre daha sa l kl ve kendilerine daha fazla bakmalar na ra men, fertilitedeki yafla ba l düflüfl telafi edilememektedir.

7 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 7 7 her ay geliflen yumurta 20 li yafllarda geliflenlerden daha düflük kaliteye sahip olacakt r. Bu dönemde jinekolo unuz, fertilite potansiyelinizi anlamak için yumurtal k rezervinizi belirlemek isteyebilir. Yumurtal k rezervi Yumurtal k fonksiyonu K z çocuklar n n, hayatlar boyunca sperm üretebilen erkeklerden farkl olarak, do duklar nda yumurtal klar ndaki yumurta say s bellidir. Do umda, bir k z çocu u yumurtal klar nda bir milyonun üzerinde yumurtaya sahip olmas na ra men, puberte döneminde bu yumurtalardan sadece yaklafl k i kalmaktad r. Tüm üreme dönemi boyunca yumurtalardan sadece yaklafl k 400 adedi ( y lda 12 kez x 40 y l) kullan lmakta, geri kalanlar ise atreziye u ramaktad rlar (bozulmaktad rlar). Atrezi, dejeneratif bir olay olup, gebe kal nmas, normal menstrüel sikluslara sahip olunmas, do um kontrol hap kullan - m ya da infertilite tedavisi ile ilgisi yoktur. Sigara içmenin atreziyi h zland rd ve erken menopozla ba lant l oldu u bilinmektedir. Üreme dönemi boyunca, her ay olgunlaflma süreci sonucunda olgunlu a ulaflan yumurta, yumurtlama ile yumurtal ktan at l r. At lan yumurta sperm ile döllenir ve rahim (uterus) iç duvar na tutunursa, gebelik oluflur. Gebelik oluflmazsa, gebeli e haz rl k için kal nlaflm fl rahim iç duvar, adet kanamas fleklinde bozulur ve siklus tekrar bafllar. Yumurtal k rezervi, üreme yollar nda ( fallop tüpleri, uterus, vajina) herhangi bir problem olmad nda, fertilite potansiyelini ifade etmektedir. Genellikle yumurtal klardaki yumurtalar n say ve kalitesi ayn zamanda yumurtal ktaki yumurta içeren foliküllerin beyin taraf ndan verilen hormonal sinyallere ne kadar iyi cevap verdi i ile iliflkilidir. Menopoza yaklaflt kça, ovaryumlar folliküler stimulan hormon (FSH) ve lüteinize edici hormona (LH) daha zay f yan t vermeye bafllar. Vücudunuz bu hormonlar yumurta geliflimini sa lamak için üretmektedir. Yumurtal klar FSH ve LH a cevap vermeyi kesince adet sikluslar k salmaya bafllar. Yumurtal klar her ay bir yumurta üretmeyebilir ve bir period atlanabilir. Yumurtal klarda ki yumurta hücreleri tükendi inde ise menopoz bafllar. Fertilite potansiyeli 27 yafl ndan itibaren azalmaya bafllar ve yumurta kalitesi ve say s ndaki azalmaya ba l olarak 35 yafl ndan sonra h zla düfler l yafllarda adetler düzenli olmaya devam etse bile, Çocuk iste i ile doktora müracaat eden kad nlarda ilk planda de erlendirilmesi gereken yumurtal k rezervidir. Yumurtal k rezervini ölçmek için birkaç test kullan labilmektedir. Bunlardan en s k kullan lan

8 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 8 menstrüel siklusun 2. ve 3. günü kanda FSH seviyesinin bak lmas d r. FSH hormonunun yüksek bulunmas yumurtal k rezervinizin ve gebelik flans - n z n düflük oldu unu gösterir. Ancak, normal seviyede FSH gebelik flans n z n iyi oldu u anlam na gelmez. Yafl, gebe kalma potansiyelini belirlemede en önemli prediktördür. Yumurtal k rezervini belirlemeye yarayan di er testler aras nda klomifen sitrat challenge test (CCCT), kanda inhibin B ve AMH (anti mullerian hormon) seviyesi ölçümü ve vajinal ultrason ile folikül say lar n n belirlenmesi say labilir. Azalm fl yumurtal k rezervi genellikle yaflla ilgilidir ve yumurtalar n do al olarak kayb ve kalan yumurtalar n ortalama kalitesindeki düflüfle ba l olarak geliflir. Ancak genç bayanlarda da, sigara içme, ailesinde erken menopoz hikayesi, yumurtal klarda geçirilmifl cerrahi operasyon ve bilinen hiçbir risk faktörü olmaks z n azalm fl yumurtal k rezervi görülebilir. Genetik anomaliler Yumurtal klarda yafla ba l yumurta kalitesinin azalmas sonucu genetik anomali görülme s kl da artar, düflük oran nda art fl görülür. Bu nedenle, 40 yafl n üstündeki kad nlarda düflük riski % lara ç kmaktad r. Down sendromu gibi kromozomal anomaliler, ileri yafl annelerden do an çocuklarda daha s k görülmektedir. 25 yafl ndaki bir gebede kromozomal anomalili bir bebek do urma riski 1/ 476 iken, bu risk 40 yafl nda ki bir gebede 1/66 ya yükselmektedir.

9 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 9 9 Yafla ba l fertiliteyi etkileyen di er faktörler Kad nda yafla ba l fertilitedeki azalmaya yol açan di er bir faktör ise efllik eden endometriozis, pelvik enfeksiyon ve myom gibi jinekolojik hastal klar n görülme s kl n n yaflla birlikte artmas d r. Bu hastal klar çeflitli mekanizmalarla (tüplerin kapanmas, rahim içi yap fl kl klar) fertiliteyi olumsuz yönde etkilemektedir. Ne zaman doktora baflvurmal s n z? Yafl n z 35 ve üzerindeyse araflt rman z mümkün oldu unca çabuk bafllatmal s n z. 35 yafl ve üzeri kad nlarda 6 ay korunmas z olarak iliflkiye girilmesine ra men gebelik oluflmam flsa infertilite tan s konur ve incelemeler bafllar. E er gebe kalman z etkileyecek medikal bir problem (amenore, seksüel disfonksiyon, pelvik hastal k hikayesi ya da cerrahi giriflim gibi) varsa infertilite araflt rmas na acilen bafllamal s n z. Bu araflt rma s ras nda, öncelikle erkek faktörünü ekarte etmek için eflinize semen analizi yap lacakt r. Size de yumurtal k rezervinizi belirlemeye, fallop tüpleri, serviks ve uterusunuzu incelemeye ve efllik eden baflka medikal hastal k olup olmad n anlamaya yarayacak birtak m testler uygulanacakt r. Testlerin birço u 1-2 ay içinde tamamlanabilmekte ve uygun tedaviye tetkikler tamamlan nca hemen bafllanabilmektedir. Gebelik Öncesi Yüksek tansiyon ya da diyabet gibi bir rahats zl - n z varsa gebelik planlan rken doktorunuzla konuflmal s n z. Sa l k problemlerinizin kontrol alt nda olmas önemlidir. Doktorunuz, gebelik oluflmadan önce ilaçlar n z n de iflmesini isteyebilir. Hamilelik öncesi yüksek tansiyon ya da diyabetiniz olmasa bile, 35 yafl ndan sonra gebe kalan kad nlarda bu rahats zl klar daha s k görülür. Bu durumda, gebelik süresince özel takip ve testler önerilebilir. 35 yafl üzerindeki kad nlar n çocuklar nda kromozomal anomali riski daha yüksek oldu undan, ge-

10 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 10 belik planlarken bu riskleri doktorunuz ya da bir genetik uzman yla konuflmay isteyebilirsiniz. Birçok ebeveyn do ru kararlar verebilmek için gebelik hakk nda mümkün oldu unca fazla fley bilmek istemektedir. Üremeye yard mc tedavi alternatifleri nfertilite için bir neden tan mland ysa, doktorunuz nedene yönelik bir tedavi önerebilir. Ancak bazen belirli bir problem belirlenemez ve infertilite nedeni aç klanamaz. Aç klanamayan infertilite durumunda ya da di er tedavi yöntemleri cevap vermedi inde doktorunuz, afl lama (IUI) ya da tüp bebek ( n vitro fertilizasyon-ivf) gibi ileri tedavi yöntemlerini önerebilir. Afl lama tedavisinde, yumurtal klar n zda ayn anda birçok yumurta geliflimini bafllatmak için fertilite ilaçlar uygulan r. Bu yumurtalar istenen olgunlu- a ulaflt nda, doktorunuz eflinizin laboratuar ortam nda haz rlanm fl spermlerini bir kateter yard m ile rahim içine b rak r. IVF yönteminde ise ilaç tedavisi ile gelifltirilen yumurtalar n z toplan r, eflinizin spermleri ile laboratuvarda birlefltirilir ve geliflen embriyolar rahim içine yerlefltirilir. Tüm tedavi yöntemlerinde yafl gebe kalma flans n - z etkilemektedir. IVF (tüp bebek) yöntemi di er tedavilere göre daha etkin olmas na ra men 40 yafl ve üzeri kad nlarda siklus bafl na %10-15 gibi düflük baflar oranlar elde edilmektedir. Özetle Yaflland kça fertilite do al olarak azal r. Bu azalman n ne zaman bafllad ve hangi h zda ilerledi i kad ndan kad na de iflkenlik gösterir. Genellikle 20 li yafllar n sonlar nda ya da 30 lu yafllar n bafllang c nda fertilite azalmaya bafllar ve 35 yafl ndan sonra h zla düfler. E er 35 yafl ndan sonra gebe kalmay planl yorsan z, uygun testler ve tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi sahibi olman z ayr ca infertilite tedavilerindeki baflar flans n z konusunda gerçekçi olman z önemlidir. Her türlü seçene i ö renmeniz ve kendi ihtiyaç ve hedeflerinizin fark nda olman z, siz ve eflinizin için en iyi kararlar verebilmenize olanak sa layacakt r.

11 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page Çocuklar m z n Kalp Sa l na Dikkat! Çocukluk ça n n pek çok hastal gibi, kalp hastal klar da farkl yafl grubundaki çocuklarda farkl klinik tablo ve sonuçlara neden olabilmektedir. Doç. Dr. Yal m Yalç n Özel fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Uzman Pediatrik kardiyoloji k saca nas l tan mlanabilir? Bu branflta çal flman n eriflkin kardiyolojiye göre zorluklar var m? Pediatrik kardiyoloji genel olarak tan mlamak istersek 0-18 yafl aral nda çocuk hastalar n konjenital ve edinsel kalp hastal klar n n tan ve tedavisi ile ilgilenen bilim dal d r. Eriflkin kardiyolojiden farkl olarak; pediatrik kardiyoloji uzmanlar n n hastalar n n büyük ço unlu unu konjenital kalp hastal klar oluflturmaktad r. Çocukluk ça n n pek çok hastal gibi, kalp hastal klar da farkl yafl grubundaki çocuklarda farkl klinik tablo ve sonuçlara neden olabilmektedir. Her hastal n yönetimi farkl olmaktad r. Ayr ca 18 yafl üstünde olan ancak do- umsal kalp hastal olan tedavi edilmifl ya da edilmemifl olan hastalar nda eriflkin kardiyolojisi ile birlikte ortak bir klinikte takip edilmeleri bu hasta grubunun en iyi flartlarda tedavi ve takip olanaklar na ulaflabilmesi aç s ndan son derece faydal d r. Ama bu tip klinikler maalesef ülkemizde pek yayg n de ildir. Yenido anlarda kalp hastal nas l anlafl labilir? Tedavide izlenen yola iliflkin k saca bilgi verebilir misiniz? Yenido anlar s kl kla siyanoz veya konjestif kalp yetersizli i tablosunda çocuk hekimi taraf ndan flüphelenilerek pediatrik kardiyolo a yönlendirilir. Ancak konjenital kalp hastal kl yenido anlar n bir ço unun yenido an döneminde klinik bulgu vermeyebilece i, subklinik seyirli olabilece i unutulmamal d r. Sistemik dolafl m yetersizli i bulunan hipoplastik sol kalp sendromu, kritik aort stenozu, a r aort koarktasyonu gibi hastal klarda ve pulmoner dolafl m n patent duktus arteriozus yoluyla sa lanabildi i pulmoner valvüler atrezi gibi durumlarda neonatal dönemde giriflimsel kardiyolojik veya cerrahi tedaviler gerekebilir. Giriflimsel tedaviler; balon valvüloplasti, balon anjioplasti, pulmoner kapa n radyofrekans yöntemle perforasyonu veya patent duktus arteriozusa (PDA) stent yerlefltirilmesi fleklinde olabilir. Bu yöntemlerle kritik yenido an n aç k kalp cerrahisinin muhtemel risklerinden korunarak, yafla-

12 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 12 mas n n sa lanmas ve daha sonraki tedavi seçenekleri için vakit kazan lmas mümkündür. Prematüre bebeklerde kalp hastal riskleri var m? Koruyucu önlemler nas l al nabilir? Etkin kullan lan ilaç tedavileri neler? Prematüre bebeklerde do umsal kalp hastal s kl miyad nda do an bebeklere göre bir farkl l k göstermemekle birlikte, s kl kla fetal yaflamda dolafl m n önemli bir unsuru olan duktus arteriozusun, inmatür do um nedeniyle persistans (kapanmamas ) sorun oluflturmaktad r. Genifl PDA lar prematüre bebe in ventilatör tedavisinin uzamas, ekstübasyon zorlu u gibi sorunlara neden olabilir. Mümkünse prematüre do umun önlenmesi, do um önlenemiyor ise afl r miktarda parenteral s v tedavisinden kaç n lmas, destek tedavisine yan t al namad durumlarda nonsteroid antienflamatuar ilaçlar (indometasin gibi) ile ya da cerrahi olarak PDA n n kapanmas sa lanabilir. alkol al nmas konjenital kalp hastal s kl n artt - rabilir. Sinek öldürücülerin, baz solventlerin solunmas, gebelikte kullan lan ilaçlar (isotretinoin (sivilce tedavisi), lityum (psikiyatrik tedavi),...gibi) zararl olabilir. Ülkemizde özellikle; akraba evlili i, sosyoekonomik koflullar nedeniyle beslenme yetersizli i, baz vitaminlerin ve minerallerin yetersizlikleri (A, B, D vitaminleri, kalsiyum eksikli i gibi) de kalp hastal s kl n artt rabilir. Hastal n a rl ile paralel olarak tedavi maliyeti artmaktad r. Giderek yayg nlaflan transkateter tedavilerde kullan lan yeni gelifltirilen cihazlar n, kompleks hastalarda uygulanan aç k kalp cerrahisinin, yo un bak m tedavi sürecinin maliyeti yüksek olabilmektedir. Hastanenizde pediatrik kardiyoloji alan nda verilen hizmetler neler? Y ll k bak lan hasta say s, yap lan ifllem say s hakk nda bilgi verebilir misiniz? Tüm konjenital ve edinsel kalp hastal klar n n muayene, transtorasik, transözofageal ekokardiyografi, elektrokardiyografi, Holter elektrokardiyografik monitörizasyon, kateterizasyon- anjiografi ile tan ve giriflimsel yöntemlerle tedavi seçenekleri pediatrik kardiyologlar taraf ndan uygulanmaktad r. Endikasyonu olan hastalar n her türlü cerrahi tedavisi de hastanemizde baflar yla uygulanmakta, pediatrik kardiyoloji taraf ndan her aflamada (pre-per-postoperatif yo un bak m deste i verilmektedir. Hastanemizde pediyatrik kardiyoloji bölümünde görülen y ll k hasta say s yaklafl k 2000 civar ndad r. Yine hastanemizde y lda yaklafl k pediyatrik Do ufltan kalp hastal ne s kl kta görülüyor? Bu hastal kta Türkiye ye özgü nedenlerden söz edilebilir mi? Hastal n tedavisi maliyetli bir süreç mi? Her bin do umda 4-8 oran nda görülmektedir. Annenin yaflam koflullar ; hava kirlili i, yo un sigara duman solunan bir ortamda bulunmas, gebelikte

13 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page kalp ameliyat ve yaklafl k % 30'u giriflimsel olmak üzeren toplam aras nda pediyatrik kalp kateterziasyonu ve anjiyografi ifllemi gerçeklefltirilmektedir. Pediatrik kardiyoloji branfl nda hekim yard mc personel s k nt s yafl yor musunuz? Bu alanda son y llarda hekim say s artm fl oldu undan özellikle büyük kentlerde eskisi gibi hekim sorunu yaflanmamakla birlikte yard mc personel ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. Çünkü pediyatrik kardiyoloji di er branfllara göre çok daha özverili ve yo un bir çal flma temposu gerektirmektedir ve malasef bu konuda deneyimli yard mc personeli uzun süreli ve motive olarak çal flt rabilmek için gerekli maddi ve manevi ortam oluflturmakta biraz zorlanmaktay z. Bu alanda hizmet veren merkez say s sizce yeterli ve yayg n düzeyde mi? Hay r. Son y llarda Sa l k Bakanl bünyesinde Pediyatrik Kardiyoloji ve kalp cerrahisi ile ilgili yeni bölümler aç lmas na ve daha önceden bu alanda hizmet veren hastane ve bölümlerin daha etkili bir biçimde çal flmas n n sa lanm fl olmas na karfl n, kan mca Özel Hastanelerdeki potansiyelin daha iyi analiz edilmesi ve daha etkili bir flekilde kullan lmas n n sa lanmas gerekmektedir. Koruyucu kalp sa l na iliflkin al nmas gereken tedbirler neler? Sa l kl beslenme, rutin gebelik kontrolleri yap lmas, fetal ekokardiyografik görüntülemenin yap lmas. Akraba evliliklerinden kaç n lmas, genetik dan flmanl k servislerinin artt r lmas ve özellikle önceki gebeli inde kalp hastal olan bebek sahibi olan annelerin, bu konuda tecrübeli hekimler taraf ndan fetal ekokardiyografik olarak de erlendirilmesi önemlidir. Ayr ca daha önce yukar da söz edilen zararl etkenlerden uzak durulmas koruyucu kalp sa l na iliflkin al nmas gereken tedbirler olarak s - ralanabilir. Ulusal kalp sa l politikas n n oluflturulmas yönünde önerileriniz neler? Daha öncede dile getirmifl oldu um gibi kamu ve özel hastanelerde kardiyak merkezlerin say s n n ve bu merkezlerin niteli inin artt r lmas önemli. Giriflimsel kardiyolojide kullan lan kateter, k lavuz tel, k l f, device (cihaz), stent gibi malzemelerin ülkemizde biyoteknolojik araflt rma-gelifltirme çal flmalar na a rl k verilerek gelifltirilmesi, yüksek maliyetli ürünlerin ithalat zorunlulu unun azalt lmas hatta ihracat, ülkemiz pediatrik kardiyoloji alan na ve ekonomisine önemli bir katk sa layabilir. Tüm dünyada pediyatrik kardiyoloji ve kalp cerrahisi eriflkin kardiyoloji ve kalp cerrahisine oranla daha meflakkatli ve maliyeti yüksek bir branflt r. Bugün özellikle ABD'de bu hastalar n optimum servis alabilmesi ad na birçok merkezde özel ya da kamuya ait vak flar kanal ile bu harcamalar subvanse edilmekte ve devletin yükü azalt lmaya çal fl lmaktad r. Ülkemizde de benzer bir mekanizma ile hizmetten ödün verilmeden devletin yükü azalt labilir diye düflünmekteyim.

14 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page 14 Karaci er naklinde bir mihenk tafl : 500 karaci er 500 yaflam Prof. Dr. Yaman Tokat Özel fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Karaci er ve Safra Yolu Hastal klar ve Transplantasyon Bölüm Baflkan Opr. Dr. Murat Dayangaç Özel Kad köy Florence Nightingale Hastanesi Karaci er Nakli Program Direktörü Ocak 2012 de Florence Nightingale Hastanesi Karaci er Nakli Merkezinde 500. karaci er naklini gerçeklefltirildi. Dahas, 2011 y l nda y lda 100 karaci er nakli baraj n aflarken, Sa l k Bakanl verilerine göre Türkiye nin en baflar l karaci er nakli merkezi olmay da baflard k. Elde edilen baflar, sadece organ nakli çal flanlar n n üstün performans n n de il, Florence Nightingale Hastanesinin organ nakli konusunda verdi i destek ve gösterdi i duyarl l n bir yans mas d r. Türkiye de ayn anda hem karaci er, hem böbrek, hem kalp, hem de kemik ili i naklinin yap ld tek sa l k kurumu olan fiiflli Florence Nightingale Hastanesinde, 2011 y l nda toplam 102 karaci er, 57 böbrek, 11 kalp (3 ü yapay kalp) ve 96 (25 i allojenik, 71 i otolog) kemik ili i nakli gerçeklefltirilmifltir. Organ naklinde mükemmellik merkezi olman n temel koflullar n, deneyim ile birlikte özveri ve ekip çal flmas oluflturmaktad r. Bu nedenle program m z n baflar s, Türkiye de en fazla say da karaci er naklini gerçeklefltirmifl olan ekibimizin cerrahi deneyiminden daha fazlas n ifade etmektedir. Say s 30 u bulan organ nakli ekibi, cerrahlar ile birlikte hepatologlar, anestezi ve yo un bak m uzmanlar, radyologlar, patologlar, transplant hemflireleri, koordinatör hemflireler ve transplant koordinatörlerinden oluflmaktad r. Ayr ca, her biri karaci er nakli konusunda deneyimli bir çok uzman hekim, yürüttü ümüz akademik programa katk da bulunmaktad r. Ancak, organ nakli ailemizin en büyük ve en önemli parças n, sa l na kavuflturdu umuz hastalar, canl vericiler ve hastalar m z n sa l kl bir hayat sürdürmeye devam etmeleri için her an yak n iletiflimde bulundu umuz hasta yak nlar oluflturmaktad r. Üyesi oldu- umuz Avrupa Karaci er Nakli Kay tlar (ELTR) verilerine göre ulaflt m z 5 y ll k %71 hasta sa kal m oran ile Avrupa seviyesini yakalam fl ve 5 y ll k %70 greft sa kal m oran ile Avrupa y geride b rakm fl bulunmaktay z (Resim 1, 2). Bu baflar, nakil sürecinde oldu u kadar, nakil sonras nda da hastalar m zla kurdu- umuz yak n iliflki ve özverili bir takip çal flmas n n sonucudur.

15 florence Ocak /5/12 1:57 AM Page Resim 1. Avrupa Karaci er Nakli Kay tlar (ELTR), 5 y ll k hasta sa kal m n %70 ve 5 y ll k greft sa kal m n %63 olarak bildirmektedir. Resim 2. Avrupa Karaci er Nakli Kay tlar (ELTR), Florence Nightingale Hastanesi Karaci er Nakli Merkezinin (TUISTA) 5 y ll k hasta sa kal m n %70 ve 5 y ll k greft sa kal m n %70 olarak bildirmektedir. Bu y l itibariyle Sa l k Bakanl Yönergesinde kural olarak tan mlanan, nakil kararlar n n uzmanlar n ortak görüflüyle al nd ve belgelendi i Organ Nakli Konseyi, 2004 y l nda bafllad m z program m zda ilk günden beri faaliyet göstermektedir. Bu y l stanbul Bilim Üniversitesi bünyesinde bafllatt m z Organ Nakli Koordinatörlü ü Yüksek Lisans Program ile birlikte Türkiye de standartlar belirlemeye devam edece imizi biliyoruz. Birlikte, baflar m z ve öncülü ümüzü devam ettirerek, daha nice 500. nakillere ulaflmak dile iyle.

16 florence Ocak /5/12 1:58 AM Page 16 Kad nlarda Kalp Hastal klar Kad nlarda Kalp Hastal klar n n S kl ve Kardiyak Riskin Belirlenmesi Prof. Dr. Saide Aytekin Özel fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Kalp ve damar hastal klar (KDH) kad nlarda ve erkeklerde görülen ölümlerin en önemli nedenidir. Kad nlarda KDH, erkeklere göre daha geç yafllarda ortaya ç kmakta ve bu durum, kad nlar için bir avantaj gibi görülse de, son y llarda yap lan çal flmalar, kad nlarda kalp hastal klar n n ihmal edilmeyecek derecede önemli oldu unu göstermektedir. Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan yay nlanan raporda, 2004 y l itibariyle, Avrupa da KDH na ba l ölümlerin, erkeklerde %43, kad nlarda %55 oran nda oldu u belirtilmektedir. Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association, AHA) taraf ndan yay nlanan, Kad nlarda Kardiyovasküler Hastal klardan Primer Korunma K lavuzu verilerine göre, 2008 y l nda, KDH geçirme s kl, 20 yafl üstündeki kad nlarda %35, erkeklerde %37,4 olarak bildirilmektedir. Yafl ile beraber her iki cinsiyette de kalp hastal klar n n görülme s kl nda art fl oldu u bilinmesine ra men, son y llarda yap lan çal flmalar, kalp hastal klar n n, genç yafllarda da kad nlar için art k önemli bir sorun olmaya bafllad n ve göz ard edilmemesi gerekti ini vurgulamaktad r. Son verilere göre, her 2.6 kad ndan biri KDH na ba l nedenlerle, her 4.6 kad ndan biri ise meme kanseri nedeni ile yaflam n yitirmektedir. Uzm. Dr. Selen Yurdakul Özel fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Kalp ve damar hastal klar na ba l ölüm, risk faktörlerinin azalt lmas ile önemli oranda azalmaktad r. Birçok çal flmada, kad nlarda KDH görülme s kl n n erkeklere oranla daha az olmas n n bir nedeni olarak, genç kad nlardaki risk faktörlerinin erkeklere göre daha az olmas sorumlu tutulmufltur. Fakat günümüzde kad nlarda obezite, metabolik sendrom, diyabet ve sigara içicili i gibi risk faktörlerinde belirgin art fl ile beraber, art k koroner arter hastal na ba l ölümler genç yafllarda da görülmektedir. Bu nedenlerden dolay, kad nlarda, özellikle birincil korumada kalp hastal riskinin belirlen-

17 florence Ocak /5/12 1:58 AM Page mesi ve risk faktörlerinin azalt lmas büyük önem tafl maktad r. Kad nlarda kalp hastal riskinin belirlenmesi amac ile Framingham ve Reynolds ad verilen risk derecelendirme sistemleri kullan lmaktad r y l nda, AHA taraf ndan yay nlanm fl olan Kad nlarda Kardiyovasküler Hastal klardan Primer Korunma K lavuzu, 2010 y l nda güncellenmifl ve 3 risk grubu belirlenmifltir. Bu s n flamaya göre, 10 y ll k Framingham riskinin %20 nin üzerinde oldu u durumlar yüksek risk ve risk faktörü olmadan 10 y ll k Framingham riskinin %10 un alt nda oldu u durumlar düflük veya optimal risk olarak kabul edilmektedir. (Tablo 1). Tablo 1. Kad nlarda kalp damar hastal riskinin belirlenmesi Risk düzeyi Yüksek riskli grup Riskli grup Optimal (düflük) risk Kriterler Bilinen koroner arter hastal varl Serebrovasküler hastal k Diyabetes mellitus Periferik arter hastal Abdominal aort anevrizmas varl Son dönem böbrek yetersizli i 10 y ll k Framingham risk skorunun > %20 olmas Afla daki risk faktörlerinden en az 1 tanesinin varl Sigara Yetersiz beslenme Obezite (Santral) Fiziksel egzersiz yoklu u Hipertansiyon Dislipidemi Aile hikayesi (Erkek akrabada 55 yafl n alt nda, kad n akrabada 65 yafl n alt nda koroner arter hastal varl ) Metabolik sendrom varl Subklinik damar hastal varl Efor testinde düflük kapasite ve/veya efor sonras nda kalp h z n n toparlanamamas Sa l kl bir yaflam tarz na sahip olma ve herhangi bir risk faktörü olmaks z n 10 y ll k toplam Framingham riskinin < %10 olmas durumu Kad nlarda Klasik Risk Faktörlerinin De erlendirilmesi Hipertansiyon: Hipertansiyon (HT) her iki cinsiyette de kalp ve beyin damar hastal klar na yol açan önemli bir risk faktörüdür. Dünyada önlenebilir ölüm nedenleri aras nda ilk s rada yer almaktad r y l nda tüm dünyadaki eriflkin nüfusun % 26.4 ünün hipertansif oldu u bilinmektedir ve bu oran n 2025 y l itibariyle % 29.2 ye ç kaca öngörülmektedir. Yap lan çal flmalarda, kad nlarda da kalp damar hastal klar geliflimi için kad nlarda bir risk faktörü oldu u bildirilmifltir. Özellikle 45 yafl ndan sonra ve menopoz sonras dönemde kad nlarda HT un bir problem oldu u bildirilmifl olsa da, TEKHARF çal flmas n n sonuçlar na göre, Türkiye de HT s kl, her yafl grubundaki kad nlarda, erkeklere göre daha fazlad r. Kad nlarda HT ile metabolik sendrom aras nda güçlü bir iliflki söz konusudur. Yüksek kan lipid düzeyleri ve HT birlikteli i de s k görülmektedir. Yo un alkol tüketiminin HT riskini artt rd bilinmekle beraber, az ve orta derecede alkol tüketiminin etkisi net olarak bilinmemektedir. Bu konuda yap lm fl bir çal flmada, hafif ve orta düzeyde alkol tüketiminin kad nlarda HT riskini azaltt, fakat erkeklerde artt rd - ortaya ç km flt r.

18 florence Ocak /5/12 1:58 AM Page 18 Dislipidemi (Kan lipid düzeylerinin yüksek oluflu): Dislipidemi, erkekler ve kad nlar için, kalp damar hastal klar aç s ndan çok önemli bir risk faktörüdür. Kad nlarda, erkeklerden farkl olarak, yafllar aras nda total kolesterol düzeyinde yükselme ve menopoz sonras dönemde de yüksek dansiteli lipoprotein (HDL) düzeyinde düflme görülmekte ve kalp hastal klar na yakalanma riski de artmaktad r. Kad nlarda, kan trigliserid düyinin yükselmesi ve özellikle trigliserid düzeyinin HDL kolesterol düzeyine oran n n artmas, kalp hastal klar n n s kl n artt rmaktad r. Kad nlarda kalp ve damar hastal klar ndan korunma için, yüksek riskli kad nlar için hedef LDL kolesterol düzeyinin 100 mg/dl ve alt olmas önerilmektedir. Riskli gruptaki kad nlar için ise hedeflenen maksimum LDL kolesterol düzeyi 130 mg/dl dir. TEKHARF çal flmas nda, daha önceden tansiyon düzeyi normal oldu u bilinen kiflilerdeki yeni geliflen hipertansiyona yol açan nedenler olarak, ileri yafl, kad n cinsiyet, belçevresi ölçümü, kan CRP düzeyi, açl k insülin düzeyi ve sigara olarak belirlenmifltir. Ülkemizde yap lm fl di er bir çal flma olan Türk Hipertansiyon Prevalans Çal flmas nda, (Prevalence, awareness and treatment of hypertension in Turkey-PATENT), hipertansiyona yol açan etkenlerden birinin de kolesterol düzeylerinin yüksekli i oldu u belirtilmifltir. Sigara: Sigara, her iki cinsiyet için, önlenebilir bir risk faktörüdür. Sigara içme s kl, erkeklerde kad nlara göre daha fazla olsa da, gün geçtikçe art fl göstermektedir. Bu konuda yap lm fl büyük bir çal flmada, kad nlarda kalp ve damar hastal klar erkeklere gören n daha az görülmesinin alt nda yatan nedenin, kad nlardaki klasik risk faktörlerinin erkeklere oranla daha az oluflu olabilece i fikri üzerinde durulmufltur. Kad nlardaki kalp krizi geçirme riskinin ise, genç yafllarda artmas n n sigara ile iliflkili oldu u belirtilmifltir. Sigara içen genç kad nlarda, kalp hastal geçirme riski, oral kontraseptif (do um kontrol ilaçlar ) ilaç kullan m ile beraber daha da artmaktad r. Diyabetes Mellitus (fieker Hastal ) ve Metabolik Sendrom: Kad nlarda ve erkeklerde diyabetin görülme s kl yafl ile artmaktad r. Diyabetin neden oldu u kalp damar hastal riski, kad nlarda, erkeklere oranla % 50 daha fazlad r. Amerikan Diyabet Cemiyeti 45 yafl üstündeki kad n ve erkeklerde 3 y lda bir diyabet taramas önermektedir. Gebelik döneminde diyabet ortaya ç kan kad nlarda tarama daha erken yaflta bafllat lmal d r. Metabolik sendromun en önemli nedeni insülin direncidir. Ülkemizde metabolik sendrom s kl kad nlarda %39,6, erkeklerde %28 olarak bildirilmektedir. 70 yafl n üzerinde ise bu oranlar, kad nlarda % 70, erkeklerde % 49 dur.

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman )

Kuru Göz Hastal Doç. Dr. Orhan Karakafllar (Göz Hastal klar Uzman ) Saç Dökülmesinde Tedavi Uzm. Dr. Meriç Aksoy (Cilt Hastal klar Uzman ) Yeni Say, Yeni Ümitler... Hayat hergün yeniden bafll yor. nsan sa l na ve mutlulu una hizmet edebilmek amac yla çal flmak çok anlaml bizim için. Hergün yeni at l mlar yapmak, daha ileriye gitmek için u

Detaylı

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi

Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi memeensonnn 10/20/09 11:08 AM Page 1 Meme Kanseriyle Bafl Etme Rehberi Tedavide Mediko-Psikolojik Aç l mlar Doç.Dr. BAHADIR M. GÜLLÜO LU Psikolog Dr. ELV N AYDIN V V SORYANO memeensonnn 10/20/09 11:08

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu?

Güzelli in Tarifi; Bulgu mu, Duygu mu? Karfl m za ç kan tüm engellere karfl halk m zla omuz omuza mücadele etmeye devam edece iz. Pharmetic Eczac lar PHARMETIC Y l: 1 Say : 4 / lkbahar Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz

imdi de Bahçelievler deki ubesiyle sizlere en güzel ekilde hizmet etmenin mutlulu unu ya- amaktad r. Yolunuz E-RANDEVU Sa l k Bülteni Meltem Hastanesi 3 Ayl k Ücretsiz Yay n www.meltemhastanesi.com HAZ RAN TEMMUZ A USTOS 2012 Meltem Hastanesi Ba hekimi Op. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi De erli okurlar m z, bu ayki

Detaylı

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik

A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik PLAST K CERRAH A USTOS 2007 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R Haz rlayan : Prof. Dr. Ruflen Kapucu - Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi - Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dal Baflkan PLAST K CERRAH

Detaylı

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu

ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2007) 28, 1598 1660 doi:10.1093/eurheartj/ehm161 ESC K lavuzlar ST Segment Yükselmesi Olmayan Akut Koroner Sendromlar n Tan ve Tedavi K lavuzu Avrupa Kardiyoloji Derne i ST Segment

Detaylı

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER. Ankara 2004. T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE YE ÖZGÜ BESLENME REHBER Ankara 2004 T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Hacettepe Üniveitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Ç NDEK LER Ön Söz... 5 Sunufl... 7 Yeterli ve Dengeli

Detaylı

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER

ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER TÜRK YE ENFEKS YON HASTALIKLARI ve KL N K M KROB YOLOJ UZMANLIK DERNE Erişkin Bağ ş klama Rehberi Çal şma Grubu ER fik N BA IfiIKLAMA REHBER T.C. Sa l k Bakanl Geriatri Derne i Halk Sa l Uzmanlar Derne

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

KURUMSAL R SK YÖNET M

KURUMSAL R SK YÖNET M TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL R SK YÖNET M fiubat 2008 (Yay n No. TÜS AD-T/2008-02/452) TÜS AD, Meflrutiyet Caddesi, No.46 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 19 29 Telefax: (0212)

Detaylı

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar,

PROF. DR. AL HSAN DOKUCU. De erli Okurlar, PROF. DR. AL HSAN DOKUCU De erli Okurlar, nsan, toplum ve sa l k gündemi bir bütünlük içinde ve yo un bir flekilde h zla ak p gidiyor. Yine dopdolu bir stanbul da Sa l k say s yla beraberiz. Koruyucu sa

Detaylı

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com

Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com Avrasya Hospital Sa l k Dergisi Kadın Sağlığı Özel Sayısı - Y l:14 - Say :51 - www.avrasyahospital.com BÖLÜMLERİMİZ TEŞHİS VE TEDAVİ ÜNİTELERİMİZ Yön. Kur. Başk. Op. Dr. Hüseyin Urlu 24 Saat Acil Hizmet

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU

KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU KAN KÜLTÜRÜ UYGULAMA KILAVUZU Editör Prof. Dr. Ahmet Baflustao lu derneklerinin katk lar yla... 1 YAZARLAR Ahmet Baflustao lu Gülhane Askeri T p Akademisi T bbi Mikrobiyoloji AD. Ankara Aydan Özkütük Dokuz

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan

T ürkiye de bir süredir ilginç korkular ortaya ç kt, bu korkulardan araflt rma Türkiye h zla fleriat devletine do ru giderken Güneydo u ve Do u Kürtlere peflkefl çekiliyor. Kürtlerden kalan yerleri de zaten srail alarak su kaynaklar m z ele geçirdi. Akdeniz fleridini de

Detaylı

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp

Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp 2 KADIN SAĞLIĞI MERKEZİ Kad n hastal klar ve do um konusunda 1991 y l ndan bu yana geli erek ve büyüyerek bugünkü modern yap s na ula an Abac o lu Kad n Sa l Merkezi, tüp bebek ve jinekolojik endoskopi

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm

Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm Baflkan dan Sa l kta Sa l k l Bir Dönüflüm DR. Ömer BOLAT MÜS AD Genel Baflkan Dünyam z n her alanda yaflad de iflim insanlar n hayatlar n, yaflama biçimlerini ve hayata bak fl aç - lar n etkilemektedir.

Detaylı

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni

damla MART - N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni damla MART N SAN 2000 / SAYI 35 Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Bülteni YAYIN KURULU NDAN 1 Ç NDEK LER Özel kan bankac l Prof. Dr. O. fiadi Yenen 3 Form 113 1998 Türkiye kan merkezi verileri 6 HABERLER

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı