Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir"

Transkript

1 Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü söyleyen Kulalý, "Halkýmýza hizmeti hakka hizmet olarak görüyorum. Ülkem ve özellikle Çorum için neler yapýlmasý gerektiðini, ihtiyaçlarýn neler olduðunu, yapýlanlarý, yapýlmayanlarý çok iyi biliyorum. Birikimimi memleketim için kullanmak istiyorum. * HABERÝ 5 DE Nurettin Kulalý Çorum marka kent olacak Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Finansman Genel Koordinatörü hemþehrimiz Yakup Saðlam, AK Parti den Çorum milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Adaylýðýný dün AK Parti Ýl Binasý nda düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuran Yakup Saðlam, Çorum marka kent olacak; çünkü memleketimiz bunu fazlasýyla hak ediyor. * HABERÝ 10 DA Yakup Saðlam Önceliðim esnaf olacak AK Parti'den Çorum Milletvekili Aday Adayý olan Cevher Pastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Timur Cevher, seçilmesi halinde önceliðinin esnaf olacaðýný Cevher, "Bana aday adayý olmam konusunda cesaret ve ilham veren bir baþka husus AK Parti'nin gençlere fýrsat tanýma konusunda gösterdiði hassasiyettir. * HABERÝ 16 DA Timur Cevher 14 MART 2011 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Gece gündüz çalýþacaðým Memur Sen Ýl Baþkaný Erol Kavuncu, sendikadaki görevinden ve öðretmenlik görevinden istifa ederek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Erol Kavuncu Kavuncu, Yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr. Gece gündüz çalýþacaðým. * HABERÝ 7 DE Mustafa Yaman Osman Çapalý Osman Çapalý Yalova Valisi oldu Hemþehrimiz Yaman Kýrklareli Valisi oldu Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanan Valiler Kararnamesiyle Giresun Valisi hemþehrimiz Mustafa Yaman Kýrklareli Valisi oldu. Çorum eski Emniyet Müdürlerinden Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Çapalý ise, Yalova Valiliði ne atandý. * HABERÝ 3 DE Bisiklet yasaðýna tepki yaðýyor Ýl Trafik Komisyonu nun Gazi ve Ýnönü Caddeleri için aldýðý bisiklet ve akülü bisiklet yasaðý kararýna tepki yaðýyor. * HABERÝ 9 DA * SAYFA 9 DA Çorum Ülkü Ocaklarý tarafýndan Dilde, fikirde Ýþte Birlik adlý bir konser düzenlendi. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir MHP MYK Üyesi Nihat Yazýr, Türkiye nin AKP iktidarý yüzünden beka sorunu ile karþý karþýya geldiðini Yazýcý, Bu seçimlerde AKP nin önünü kesemezsek, MHP yi iktidara taþýyamazsak 72 milyon Türkiye de belki bir daha seçim yapamayýz. Bütün Ülkücüler AKP nin önünü kesmek için canla, baþla çalýþmaya mecburdur. * HABERÝ 8 DE MHP de baþvuru bugün baþlýyor * HABERÝ 14 DE Diabet hastalarýna yönelik eðitim seminerleri devam ediyor Hareketsizlik diabeti tetikler Devlet Hastanesi tarafýndan organize edilen Diabet Seminerleri devam ediyor. Seminerin bu haftaki bölümünde de yoðun katýlým gözlenirken, bilgi veren Dr. Dilay Ergen uzmanlar, hareketsizliðin diabeti tetikleyebileceðini belirterek, sporun insülin etkisi yaptýðýný * HABERÝ 3 DE Kaleli Kýz Yurdu nda NLP konferansý Beyninizi, baþarýya ve mutluluða programlayýn Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen NLP Yöntemi ve Motivasyon konulu konferans önceki gün yurt salonunda gerçekleþti. Konferansta konuþan Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, NLP yöntemiyle beyninizi baþarý ve mutluluða programlayabilirsiniz. * HABERÝ 11 DE (Ç.HAK:3991) Nihat Yazýr Yrd. Doç. Dr. Ýlker Adaylýk sürecinde büyük sürpriz olmaz Av. Fatih Maden bugün milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. Söyleþiyi yaptýðýmýz günlerde kendisinin deðil kayýnpederi Bem-Bir Sen Genel Baþkaný Av. Fatih Maden hemþehrimiz Mürsel Turbay ýn aday adaylýðý konuþuluyordu. Turbay son gün, son dakika aday olmama kararý verince, siyasi kulislere Av. Fatih Maden in milletvekilliði için aday adayý olacaðý haberi geldi. * RÖPORTAJ SAYFA 6 DA Baþbakanýmýzýn kadýnlara desteði beni cesaretlendirdi Eskiþehir Tarým Ýl ndeki görevinden istifa ederek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýklayan Ziraat Mühendisi Melike Yazýcý, aday adaylýðý kararý almasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn kadýnlara saðladýðý desteðin olduðunu * HABERÝ 4 DE Hatice Keser Ýmaj Danýþmaný milletvekili adayý Melike Yazýcý Kadýnlarýn gür sesi olacaðým Ýmaj Danýþmaný Hülya Tatlýlýoðlu, AK Parti'den Çorum milletvekili aday adayý olan oldu. * HABERÝ 16 DA AK Parti eski il yönetim kurulu üyesi Hatice Keser, AK Parti Çorum Teþkilatý'na müracaat ederek baþvuru yapan ilk kadýn Milletvekili Aday Adayý oldu. Keser, Kadýnlarýn gür sesi olacaðým. * HABERÝ 4 DE Hülya Tatlýlýoðlu

2 2 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Yol kapatan Koçhisar a dair bir kaç söz Çorum-Alaca-Yozgat karayolunun, Alaca ilçesinde yapýmý devam eden Koçhisar Baraj gölündeki suyun yükselmesi nedeniyle geçici süreyle trafiðe kapatýldýðýný yerel gazetelerde okudunuz. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Alaca-Yozgat karayolu yanýnda, yapýmý devam eden Koçhisar Barajý'ndaki dip savak çalýþmalarýnda, aþýrý yaðýþ nedeniyle beklenenden dört kat daha fazla baraja su gelmesi nedeniyle su seviyesinin yükselmesinin araç geçiþlerini ve trafiði olumsuz yönde etkilediðini gerekçe gösterdi. Ulaþým Çorum-Sungurlu yol ayrýmý Boðazkale-Yozgat il yolundan Mustafa Özarslan saðlanmaya baþlandý.yol muhtemelen bir hafta içinde trafiðe tekrar açýlacak. Yukarýda anlattýðým genel-geçer bilgileri aktardýktan sonra bölgeyi iyi tanýyan kendisi de Alacalý olan Büyük Birlik Partisi Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan'ýn ko- nuya dair deðerlendirmelerini aktarayým: "Koçhisar Barajý'nda alt yapý tamamlanmadan su tutulmasý barajý taþýrdý. Çorum-Yozgat Karayolu kilometre uzamýþ oldu. Kýzýlyar Köyü sakinleri Alaca'ya ulaþabilmek için önce Balçýkhisar Köyü'ne gitmek zorundalar. Saðlýk sorunu yaþayanlar ilçeye gitmek için kaza riski yüksek bir yolu traktörlerle geçmek zorunda. Çalýca-Karatepe-Yenice ve Sincan Köyleri ise, Yozgat'a baðlý Karacalar Köyü üzerinden asfalt deðil, köy yolundan Alaca'ya ulaþabilecekler. Koçhisar Barajý'nda erken su tutulmasýnýn hiçbir faydasý olmadý. Zira sulamada kullanýlacak kanallarýn býrakýn yapým ihalesini proje ihalesi, içme suyu proje ihalesi yapýldý mý? Göl þeklinde biriken su ne yapýlacak? Su altýnda kalýp hâlâ istimlâk bedeli ödenmeyen ekili araziler var. Araziler üzerinde kavak ve diðer aðaçlarýný mevsim þartlarý fýrsat vermediði için kesemeyenler var. Baraj savaðý yapýlsaydý istenmeyen durumlar söz konusu olduðunda tehlike önlene- Haydi adaylar tanýtýma AK Parti Milletvekili Aday Adaylarýnýn teþkilâta kendilerini tanýtacaklarýný duydum. Öðrendiðime göre, iktidar partisinde adaylýk müracaatlarý bugün sona eriyor. Aday adaylarý 17 Mart 2011 Perþembe günü Turgut Özal Ýþ Merkezi Salonu'nda biraraya gelecek. Ayný salonda teþkilat bilirdi. Yozgat-Alaca yolu inþaatý tam olarak bitmedi. Barajda deneme amaçlý su tutulmasý yapýlabilirdi. Büyük bir göl olmasýna ihtiyaç yoktu. Bu mesele, vekillerin yaklaþan seçimleri dikkate alarak planlanmadan yaptýrdýklarý bir tasarruftur. Bilimsel manada barajýn ihtiyacý dikkate alýnýp alt yapý ihtiyacýnýn giderilmesine yönelik bir yaptýrým olmamýþtýr." yöneticileri de hazýr bulunacak. Aday adaylarýna 5 dakikalýk konuþma süresi tanýnacak. Bu arada adaylarýn özgeçmiþleri okunacak. Tanýtým basýna kapalý. Çorum-Alaca-Yozgat Karayolu taþkýn tehlikesi nedeniyle geçici olarak tarfiðe kapatýldý. Reha Metin Alkan geliyor 'Rektör seçiminde son dakika ataðý' demiþ, AK Parti Ýstanbul Milletvekili Feyzullah Kýyýklýk tarafýndan Ýstanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði Bölümü Ölçme Tekniði Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi, ayný zamanda Rektör Danýþmaný olan Çorumlu Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn rektör adayý olarak teklif edildiðini, teklife önce sýcak bakmayan Alkan'ýn yaklaþýk 1.5 ay sonra adaylýða karar verdiðini yazmýþtým. Öðrendiðime göre, Prof. Reha Metin Alkan bu hafta içinde Çorum'a gelecek. Hitit Üniversitesi nde görev yapan akademisyen meslektaþlarý ile görüþmeler yapacakmýþ. Reha Metin Alkan Hamza Cantemir açýklýyor AK Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Kýrþehir Þeker Fabrikasý na 75 bin ton ilave kota verildiðini ve þeker pancarý kotasýndan en fazla pay alan fabrika olduðunu Türk-Þeker Genel Müdürü Mehmet Azmi Aksu ile yapýlan görüþme ve ziyaretler sonucunda, Kýrþehir Þeker Fabrikasý na 75 bin ton ilave kota verildiðini belirten AK Parti Kýrþehir Milletvekili Mikail Arslan, Bu sonuca gö- re Kýrþehir Þeker Fabrikasý, kendi grubu içerisindeki þeker fabrikalarý arasýnda ikinci kez daðýtýlan þeker pancarý kotasýndan en fazla pay alan fabrika oldu Arslan, Ekstra kota daðýtýmýna baþlayan genel müdürlük, 435 bin ton olan mevcut kotaya 75 bin ton daha ilave ederek, 510 bin tona yükseltti. Kýrþehir çiftçisinin gözbebeði ve tarýmýn belkemiði Kýrþehir Þeker Fabrikasý, geçen yýl 30 bin tonluk ilave kotayla beraber, 490 bin ton kota daðýtýmý yapmýþtý. Bu yýl ise görüþmeler neticesinde ikinci kez daðýtýmý yapýlan kotalardan, Kýrþehir Þeker Fabrikasý nýn da içinde bulunduðu 6 lý grup içerisinde Kýrþehir e 75 bin ton verildi þeklinde konuþtu. Diðer þeker fabrikalarýna da daðýtým yapýldýðýný kaydeden Arslan, Yozgat a 50 bin ton, Turhal a 30 bin ton, Çorum a 60 bin ton ilave kota verildiðini söylerken, Kastamonu ya ise hiç verilmediðini kaydetti. Böylece, 75 bin ton ile Kýrþehir Þeker Fabrikasý nýn bu yýl en fazla oranda kota alan fabrika olduðunu hatýrlatan Arslan, Fabrikada geçen yýl yaþanan sýkýntýlarýn bir daha yaþanmamasý için gerekli modernizasyonun ve teknolojik yenilenmenin takipçisi olacaðýz. Daðýtýlan kotanýn tüm pancar üreticisi çiftçilerine hayýrlý olmasýný diliyor, tüm Kýrþehirlilere saygýlar sunuyorum ifadelerini kullandý.(ýha) Bulunduðu Görevler Hamza Cantemir Türkiye Selüloz ve Kaðýt Fabrikalarý (SEKA) A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkanlýðý ve SEKA Genel, Basýn Ýlan Kurumu'nda hükümet temsilcisi olarak genel kurul üyeliði ve ilan komisyon üyeliði, Securrity Papers Ltd. yönetim kurulu üyeliði, Selüloz ve Kaðýt Sanayii Vakfý Baþkan Yardýmcýlýðý, Türk Kamu iþletmeleri Birliði üyeliði, Türkiye iþveren Sendikalarý Konfederasyonu üyeliði, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu genel kurul üyeliði, Ýçiþleri Bakanlýðý Personel Genel 'nde ve Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý'nda Araþtýrmacý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörlüðü, Ýçiþleri Bakanlýðýnda Ýç Denetçi, Çorum merkezde kuyumcu olarak esnaflýk, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Yazý Ýþleri ve Yayýn Kurulu Baþkanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörleri Derneði Yönetim Kurulu Üyeliði yaptý. Çorum Devlet Su Aþýk Veysel i Anma Etkinliði Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý Çorum Þubesi ve Çorum AKM Derneði iþbirliðiyle, halk âþýðý geleneðinin temsilcilerinden Âþýk Veysel'i Anma etkinliði düzenlenecek. Konuþmacý olarak Atilla Laçin'in katýlacaðý programda, Mimar Sinan HEM Türk Halk Müziði Korosundan Arif Sadeçolak, Nazlý Kalender ve Çorumlu halk âþýklarý, Âþýk Veysel türküleri seslendirecekler. Program, 19 Mart 2011 Cumartesi günü saat 14.00'te, Hacý Bektaþ Veli Kültür Vakfý'nda gerçekleþecek. (Ç.HAK:747) 60 bin ton ilave þeker kotasý Çorum Þeker Fabrikasi nýn þeker kotasý artýrýldý. AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Hamza Cantemir, bu hafta içinde Çorum a gelerek aday adaylýðýný resmen açýklayacak. SEKA nýn özelleþtirilme sürecinde genel müdür olarak görev yapan Cantemir, Ýçiþleri Bakanlýðý Mahalli Ýdareler Kontrolörü ve son olarak Ýç Denetçi olarak görev yaptý. Hamza Cantemir 1964 yýlýnda Çorum /Merkez ilçe'de doðan Hamza Cantemir, Ýmam Hatip Lisesi nden mezun oldu. Lisansýný Gazi Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi nde, yüksek lisansýný ayný üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü nde tamamladý. Ýþleri 'nde sporcu statüsünde iþçi olarak çalýþýrken serbest güreþte muhtelif sýkletlerde 5 kez Türkiye þampiyonu oldu. SEKA Genel Müdürü olarak üretim, ihracat, ithalat, koordinasyon, norm kadro, yönetim ile ilgili iþleri yürütürken, þirket birleþmeleri, özelleþtirilen iþletmelerin alýcý firmalara devir ve teslimi ve özelleþtirme çalýþmalarýný fiilen gerçekleþtirdi. Ýçiþleri Bakaný adýna Mahalli Ýdareler Kontrolörü olarak göreviyle ilgili teftiþ, soruþturma, inceleme, araþtýrma, ön inceleme görevlerini ifa etti. Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþarlýk Makamý adýna Bakanlýk merkez teþkilatýnda yer alan ana ve yardýmcý hizmet birimlerinin denetimi görevlerinde bulundu. Eðitim ve Yayýn Faaliyetleri : TODAÝE, Türkiye Belediyeler Birliði ve içiþleri Bakanlýðý Eðitim Dairesi Baþkanlýðý'nda Ýl Özel Ýdaresi ve Belediye personeline; Analitik bütçe, muhasebe, 5018 sayýlý yasa, iç ve dýþ denetim, iç kontrol vb konularda dersler verdi. Yerel yönetim ve Denetim Dergisinde ve muhtelif dergilerde makaleleri yayýnlandý. Evli ve 3 çocuk babasý olan Hamza Cantemir, Ýngilizce ve Arapça bilmekte olup, ileri düzey bilgisayar eðitimi aldý.

3 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Osman Çapalý Yalova Valisi oldu 3 Hemþehrimiz Yaman Kýrklareli Valisi oldu Devlet Hastanesi tarafýndan organize edilen Diabet Seminerleri devam ediyor. Diabet hastalarýna yönelik eðitim seminerleri devam ediyor Hareketsizlik diabeti tetikler (Ç.HAK:748) Devlet Hastanesi tarafýndan ordir. ganize edilen Diabet Seminerleri dediyabet hastalarý bir saðlýk vam ediyor. Seminerin bu haftaki kontrolünün ardýndan spora baþlayabölümünde de yoðun katýlým gözlebilir. Orta þiddette spor hareketleri nirken, bilgi veren uzmanlar, hareyapabilirler. Ancak aþýrý kilolu olan ketsizliðin diabeti tetikleyebileceðini hastalar, hafif þiddette spora devam belirterek, sporun insülin etkisi yapetmelidir. Diyabet hastasý için en uytýðýný gun spor yürüyüþ, yüzme, bisiklete Uzm.Dr. Seda Sancak ve Uzm. binme ve küçük aerobik hareketleridr. Dilay Ergen, Devlet Hastanesi dir. Diyabet hastalýðý beyin fonksikonferans Salonu'nu tamamen dolyonlarýný da etkiler ve unutma, öðduran diabet hastalarýna önemli bilrenme zorluðu, mutsuzluk gibi ruhgiler verdi. Egzersizin diabet üzerinsal sorunlara da yol açar. Spor endeki etkilerinin altýný çizen uzmanlar, dorfin hormonu salgýlanmasýný yani Dr. Dilay Ergen insülin kullanan diyabet hastalarýnýn mutluluk hormonunu harekete geçiuyguladýklarý diyetin yanýsýra, haftada en az 5 rir. Spor kiþinin ruhsal durumunu düzeltir ve gün spor yapmalarý gerektiðini belirtti. kendinizi daha iyi hissetmenizi saðlar. Diyabet hastalarýnda yað ve glikoz metaboevinizdeki koridorda 5 dakikalýk yapacaðýlizmasýnýn düzenlenmesi ve yað miktarýnýn azalnýz yürüyüþlerle spora baþlayýn. Asansör yerine týlmasýnda düzenli egzersizin büyük rol oynadýmerdivenleri kullanýn. Arabanýzý inip binebileceðýný anlatan uzmanlar, sporun diyabet tedavisinðiniz yerlere deðil uzak mesafelere park edin ve de önemli bir tedavi yaklaþýmý olduðunu kaydetyürüyün. Bahçe iþleriyle uðraþýn. Küçük egzerti. sizlerin yanýnda biraz da aðýrlýk kullanýn. Her gün olmak üzere 30 dakika spor yapýn. Kan þeseminerin konuþmacýsý olan uzmanlar spokeri regülasyonu açýsýndan egzersize iki günden run etkileri konusunda þu uyarýlarda bulundu; fazla ara verilmemesi önerilmektedir. Sonuç ola"spor insülinden baðýmsýz olarak hücre içi olayrak diyabet hastalarýnda kiþinin vücut aðýrlýðýna, larý etkiler. Kasa glikoz giriþini hýzlandýrýr. Düyaþýna, cinsiyetine ve hastalýðýn komplikasyonzenli spor diyabet hastalarýnda insülinin duyarlýlarýna göre doðru reçetelendirilmiþ bir egzersiz lýðýný ve etkisini artýrýr. Yüksek dozda insülin programý hastalýðýn tedavisi açýsýndan çok alýnmasý ama gün boyunca hareketsiz kalýnmasý önemlidir." diyabetle mücadelede tek baþýna mümkün deðil- Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan onaylanan Valiler Kararnamesiyle Kýrklareli, Mardin, Giresun, Çanakkale, Yalova ve Kilis'e vali atandý, bir vali de merkeze alýndý. Resmi Gazete'nin dünki sayýsýnda yayýmlanan atama kararnamesine göre, Mardin Valisi Hasan Duruer merkeze alýndý. Giresun Valisi Mustafa Yaman Kýrklareli, Kilis Valisi Turhan Ayvaz Mardin, Merkez Valisi Dursun Ali Þahin Giresun, Ýçiþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Güngör Azim Tuna Eski niþanlýsýný spreyle bayýltýp kaçýrdý Eski niþanlýsýný Ankarada'ki akrabalarýnýn yanýndan spreyle bayýltarak kaçýrdýðý ileri sürülen zanlý Çorum'da tutuklandý. Alýnan bilgiye göre, Ortaköy'de yaþayan Ý.K, Ankara'da akrabalarýnýn yanýnda kalan eski niþanlýsý A.K'yý (22) alýþveriþ dönüþü Ufuktepe Mahallesi'ndeki evinin önünden spreyle bayýltarak kaçýrdý. Genç kýzla ilçeye dönen Ý.K, Ortaköy Nüfus ne giderek genç kýzýn kaybolan kimliðinin yerine yenisini çýkartmak için baþvuruda bulundu. Genç kýzýn hareketlerinden þüphelenen görevli memurlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapýlan sorgulamada A.K'nýn teyzesinin oðlu olan eski niþanlýsý Ý.K (20) ve babasý H.Ý.K (51) tarafýndan zorla kaçýrýldýðý belirlendi. Ý.K. ile olaya karýþan babasý H.Ý.K, gözaltýna alýndý. Ortaköy Cumhuriyet Savcýlýðýna sevk edilen zanlýlar, ''cebir kullanarak adam kaçýrma ve cinsel saldýrý'' suçundan tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalý Cezaevine gönderildi. (A.A.) Çanakkale, kýsa bir dönem Çorum Emniyet Müdürü olarak görev yapan Emniyet Genel Müdür Yardýmcýsý Osman Çapalý Yalova ve Beylikdüzü Kaymakamý Yusuf Odabaþ Kilis Valisi oldu. Mustafa Yaman Osman Çapalý

4 4 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Baþbakanýmýzýn kadýnlara desteði beni cesaretlendirdi Eskiþehir Tarým Ýl ndeki görevinden istifa ederek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adaylýðýný açýklayan Ziraat Mühendisi Melike Yazýcý, aday adaylýðý kararý almasýnda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn kadýnlara saðladýðý desteðin olduðunu Melike Yazýcý, geçtiðimiz Cumartesi günü bir basýn toplantýsý düzenleyerek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. AK Parti Ýl Baþkanlýðý nda gerçeleþtirilen basýn toplantýsýnda Teþkilat Baþkaný Nurettin Karaca, Seçim Ýþleri Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda partili hazýr bulundu. Aslen Çorumlu olduðunu ancak baba mesleði, eðitim ve iþ durumu gibi etkenlerden dolayý Çorum da çok fazla yaþama fýrsatý bulamadýðýný belirten Melike Yazýcý, ancak akraba iliþkilernden dolayý hiç bir zaman Çorum dan kopmadýðýný belirterek Her zaman memleketimle iç içeydim. O yüzden kurulduðu günden beri gönül verdiðim partime topraðýmdan katýlmak istedim. Melike Yazýcý açýklamalarýnda þu ifadelere yer verdi: 1976 Doðumlu olup, Çorum Osmancýklýyým. Evliyim ve 3 çocuk sahibiyim. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum yýllarý arasýnda Bebek ve Çocuk giyim maðazalarý ve Okul Öncesi Eðitim Merkezi iþletmeciliði yaptým. Çocuklarý çok sevdiðim için ve onlarýn bizi geleceðe taþýyan bireyler olduklarýna inandýðýmdan her zaman çocuklarla ilgili sektörlerde çalýþtým. Fakat daha sonra Babamýn ve Ailemin istek ve talepleri üzerine ticaret hayatýndan memuriyet hayatýna geçtim tarihinden bu zamana kadar Eskiþehir Ýl Tarým 'nde Ziraat Mühendisi olarak görev yapmaktayým. Ayrýca 1992 tarihinde ailemin önderliðinde gönüllü ev hanýmlarý tarafýndan kurulmuþ ve yönetimi halen ailemde devam eden,amacý fakir ailelere yardým,öðrencilere burs vermek olan bir vakfýn kurulduðu günden beri gönüllü aktif bir üyesiyim.yardýmlaþma ve insana hizmet ortamýnda naçizane gönlümüzü maneviyat ilmiyle doldurarak kendimizi yetiþtirmeye çalýþtýk. Memur olan babamýn tayin olaylarý ve benim eðitim, iþ hayatýmdan dolayý Çorum'da çok fazla yerleþik bir hayat sürdüremedik. Fakat aile büyüklerimizin orada yerleþik bir hayat sürmelerinden dolayý memleketimden uzaklaþmýþ bir yaþantým olmadý. Her zaman memleketimle iç içeydim. O yüzden kurulduðu günden beri gönül verdiðim partime topraðýmdan katýlmak istedim. (Ç.HAK:4243) 23 bin 968 memur alýnacak BOL-KAR TARIM GIDA HAYVANCILIK OTOMOTÝV ÝNÞAAT TAAH.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ. HER TÜRLÜ FÝDAN VE CÝVCÝV SATIÞLARIMIZ BAÞLAMIÞTIR. Civciv çeþitleri: Broiler, hindi, ördek, yumurta civcivi, býldýrcýn. Melike Yazýcý Partimizin hizmet anlayýþý ve hedeflerinin yaþattýðý heyecana, böyle bir çalýþmaya böyle bir kalkýnmaya duyarsýz kalýnabilir mi? Ýþte bende bu heyecanla ve bu duyarlýlýkla bu çalýþmalar için ne yapabilirim, bu taþýn altýnda bir nebze olsun nasýl destek olabilirim düþüncesiyle çýktým yola. Bu attýðým ilk adým aþýlýrsa hedeflerim daha da ileri. Baþbakanýmýz bu ülkenin bir vatandaþý olmanýn ne kadar onur ve gurur verici olduðunu asil geçmiþimize de sahip çýkarak bütün dünyaya duyurdu. Türkiye tarihinde ilk defa Baþbakanýmýzýn ve partimizin göstermiþ olduðu üstün çalýþmalar sonucunda geleceðe yönelik yani 2023 yýlýna kadar ülkemizin plan ve projeleri hazýrlanmýþtýr. Talip olduðum görevi onurla gururla taþýmak nasip olursa bende bu çalýþmalar için inanç ve azimle çalýþarak memleketime hem de ülkeme hayýrlý hizmetlerde bulunmaya çalýþacaðým. Bayan bir aday olarak þu konuya da deðinmek isterim. Hem dünyada hem de ülkemizde nüfusun yarýsýný bayanlarýn oluþturmasýna raðmen siyasal katýlýmlarý % l0'larýn altýndadýr. Þu bilinmelidir ki gerçek bir ilerleme ve kalkýnma için kadýn ve erkeklerin eþit bireyler olarak toplumsal hayata katýlým saðlanmalýdýr. Ünlü bir düþünür der ki :'Bir uygarlýðýn seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadýnýn hayat þartlarýna bakýn.' Stuart Mili. Sayýn Baþbakanýmýz da siyasete katýlým eþitliði saðlamaya çalýþmaktadýr. Bayanlara verdiði cesaret ve teþviklere bakmak yeterlidir. Ýþte benimde çýkýþ noktam ve cesaret kaynaðým budur. Geliþmekte olan doðasý güzel, insaný güzel ve tarihi geçmiþlerle dolu memleketimde partimizin de Üzerinde durduðu sanayi de ilerleme ve ulaþým, turizmde tanýtýmlarýmda sulama ve teknik vb. ve þu ana kadar tamamlanamamýþ çalýþmalarda bende elimden gelen gayreti göstereceðime, bu konuda canla baþla çalýþacaðýma ve memleketimin ilçelerini bir bütün olarak kucaklayacaðýma buradan söz veriyorum. Beni þu ana kadar sabýrla dinleyen basýn mensubu arkadaþlara, sayýn konuklarýma, yürekleriyle bir zincir olmuþ bu yola baþ koymuþ bütün teþkilat mensubu arkadaþlara caný gönülden teþekkür ediyor ve azimle kararla inançla yola çýkmýþ bu can yoldaþýna desteklerini esirgemeyeceklerine inanýyor, sonsuz saygýlarýmý sunuyorum. Bu arada benim gibi bu yola gönül vermiþ aday adaylarýna da baþarýlar diliyorum.allah hepimiz hakkýnda hayýrlýsýný versin. Melik Yazýcý nýn adaylýk açýklamasýna çok sayýda bayan da katýldý. Fidan Çeþitleri: Ayva, Armut, Badem, Ceviz, Karadut, Beyazdut, Elma, Erik, Ýncir, Ýðde, Kayýsý, Kiraz, Muþmula, Þeftali, Viþne, Trabzon hurmasý, Kestane, Ihlamur, Nar, Çýnar. Kunduzhan Mah. Kiremitçiler Sokak No:25 (Tez Kantar karþýsý) Tel: Kadýnlarýn gür sesi olacaðým Hatice Keser Hüseyin Bolatçý Melike Yazýcý, geçtiðimiz Cumartesi günü bir basýn toplantýsý düzenleyerek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. AK Parti eski il yönetim kurulu üyesi Hatice Keser, aday adaylýðýný açýkladý. AK Parti eski il yönetim kurulu üyesi Hatice Keser, AK Parti Çorum Teþkilatý'na müracaat ederek baþvuru yapan ilk kadýn Milletvekili Aday Adayý oldu. Düzenlediði basýn toplantýsý ile Milletvekili Aday Adaylýðý'ný açýklayan Hatice Keser, "Ankara'da sorunlarý gür bir sesle dile getirmek boynumun borcudur. Kadýnlarýn Ankara'daki gür sesi olacaðým." Parti merkezinde yapýlan basýn açýklamasýna AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý'ndan Avukat Rumi Bekiroðlu e Nurettin Karaca da katýlýrken, Keser'i destekleyen yakýnlarý ve partililer de açýklamada hazýr bulundu. Keser, aday adaylýðý ile ilgili yaptýðý açýklamada, AK Parti'de yer aldýðý görevlerini hatýrlatarak, pek çok kademesinde görev aldýðý AK Parti yürüyüþüne her zaman devam edeceðinin altýný çizdi. "AK Parti'de siyaset yapmak benim için onurdur." diyen Hatice Keser, Genel Baþkanlarý'nýn kadýnlarýn siyasetteki temsiline verdiði Kamu kurum ve kuruluþlarý, 23 bin 968 yeni memur alacak. Devlet Personel Baþkanlýðý'ndan (DPB) edinilen bilgiye göre, Baþkanlýk kamuya bu yýl açýktan atama yoluyla alýnacak devlet memurlarýnýn kuruluþlar itibariyle daðýlýmýný belirledi. Yeni memurlarýn 18 bin 395'i genel bütçeli kuruluþlarda, 11'i Yüksek Öðretim Kurulu ve ÖSYM'de, 4 bini yüksek öðretim kurumlarýnda, bin 162'si özel bütçeli idarelerde, 400'ü de Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) istihdam edilecek. 2011'de en fazla memur alacak kuruluþ, 10 bin 500 memurla Milli Eðitim Bakanlýðý olacak. Milli Eðitim Bakanlýðý'ný 800 memurla Saðlýk Bakanlýðý ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý izleyecek. Adalet Bakanlýðý ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 700, Maliye Bakanlýðý 650, Ýçiþleri Bakanlýðý 600, Gümrük Müsteþarlýðý 500, Dýþiþleri Bakanlýðý ile Tapu ve Kadastro Genel 400, TOplantýya partililer katýldý. önüm ve destekten dolayý, kendisinin de 24. Dönem Milletvekili Aday Adayý olmaya karar verdiðini, bu zamana kadar sürdürdüðü hizmetlerini, bundan sonra da Milletvekili olarak sürdürmek istediðini (Ç.HAK:730) 21 yýllýk Halk Eðitimci olarak çalýþtýðýný da hatýrlatan Hatice Keser, AK Parti iktidarýndan önce kadýnlarýn siyasetteki temsil oranlarýnýn çok az olduðunu, bu sayýnýn istenilen düzeye gelene kadar mücadelenin devam edeceðini vurguladý. Karayollarý Genel 225 memur alýmý yapacak. Ulaþtýrma Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý ile Devlet Su Ýþleri Genel 200, Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nda da 180 memur iþe alýnacak. (AA) Hayrettin Karaman Halife (2) Hz. Peygamber (s.a.) vefat edince ona ait olan üç vazifeden peygamberlik sona erdi, insanlarýn eðitimlerine rehberlik etme (irþad) vazifesi bazýlarýna göre sûfiyyeye, bazýlarýna göre de ulemâya intikal etti. Toplumun siyasi liderliði ise, adaylarýn farklý usullerle belirlenmesi ve ümmetin o günkü imkanlara göre bey'at etmesi; yani "namzedi kabul ederek doðru yolda yürüdüðü sürece ona itaat sözü vermeleri" ile seçilmiþ olan bir þahsa verildi, daha sonra bunun unvaný "halîfe" oldu. Ýlgili açýklamalar ve uygulamalara göre gerçek (râþid) halifede olmazsa olmaz þartlar aranýrdý, bunlarýn baþýnda yeterlik vardý; yeterlik (ehliyet) ise "dindarlýk, ilim, ahlak ve vazifeye elveriþli olma bakýmýndan mevcut namzetlerin en iyisi olmak" demekti. Yönetimi yeteri kadar yardýmcý ve memur ile yürütecek olan halife ümmeti temsil eden bir heyet tarafýndan takip edilir, denetlenir, yanlýþ yaparsa doðru yola sevk edilir, yanlýþta ýsrar ederse vazifeden alýnabilir, yeterliði ve baþarýsý devam ettiði sürece de vazifede kalýrdý. Hz. Hasan'ýn çok kýsa süren halifeliði sayýlmazsa babasý Hz. Ali'nin vefatýndan sonra ümmetin baþýna geçen Muaviye b. Ebu-Süfyan, yukarýda özellikleri özetlenen halifelik sistemini bozdu, onun yerine saltanat ve istibdadý getirdi. O zamandan sonra da bir daha gerçek (râþid) halifelik geri gelmedi, adý halife olan sultanlar, yeterli olsunlar olmasýnlar ümmetin baþýna geçtiler ve sultan ölmeden en yakýný bir erkek onun yerine geçmeye hazýr hale getirildi, ümmetin bay'atý zorla alýndý, danýþma göstermelik ve seçmeci oldu, Ýslam adýna denetleme ve gerektiðinde azletme imkaný ortadan kalktý, sultanlar ancak saraydan rakipleri tarafýndan öldürüldüler veya tahttan indirildiler. Doðru olan, olmasý gereken tek ümmet ve tek yönetim iken bazen birden fazla "halifelik iddia eden adam/sultan" bulunduðu oldu. Bugün bazý yerlerde, bir kýsým müslümanýn yeniden olmasýný istediði halifeliðin (hilafetin) kýsaca hikayesi bundan ibarettir. Bundan önceki yazýda ülkemizde bunu isteyen ve istemeyenlerin oranlarýný vermiþtik. Burada ise mümkün olup olmadýðý üzerinde duralým. Bugün ümmet parçalanmýþ, birçok ulus devlete bölünmüþtür; bir devlette birini halife yapmaya (orada hilafeti kurmaya) muvaffak olundu diyelim -ki, klasik manada halifelik kastediliyorsa bu imkansýz gibidirdiðer ulus devletlerde yaþayan halkýn bey'atý nasýl saðlanacak? Buna itiraz edecek gruplar ve devletler olacaðýna göre Ýslam ülkeleri arasýnda bir savaþ mý baþlatýlacak? Durum kesin ve açýk olarak böyle iken Müslümanlarýn yapmasý gereken, þurada burada halifeliði yeniden kurma hayalinin peþine düþmek midir, yoksa Ýslam ülkeleri arasýnda, halifeliðin mana ve maksadýna bir adým teþkil edebilecek olan "tanýþma, görüþme, dayanýþma, birlikte ortak problemleri çözme... ve bunlar için olabilecek en uygun örgütlenme yollarýný arayýp bulmak mýdýr? Bence þimdi yapýlmasý gereken bu ikincisidir. Müslümanýn þeriatý, hayatýnýn bütününde uygulamasý gerektiði (bunun farz olduðu) hükmünde bir tereddüt yok. Ancak Allah müminleri güçlerinin yetmeyeceði ameller ile yükümlü kýlmamýþtýr. Hangi þartta ne kadarýný yapmak mümkün ise, önemli bir zarara uðramadan uygulama imkaný varsa o kadarý yapýlýr, imkansýzlýk ve normal üstü zorluk sebebiyle yapýlamayan ise imkanýn hasýl olacaðý zamana- ertelenir. Gelecek yazýda ülkemizde herkese þeriatý uygulama talebini ele alalým.

5 PAZARTESÝ 14 MART Çorum turizmden payýný almalý Bilgi ve birikimimi Çorum için kullanmak istiyorum Çorum'da bir basýn toplantýsý düzenleyen Türkiye Elektrik Üretim A.Þ. eski Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Milletvekilliði Genel Seçimleri'nde AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Nurettin Kul, milletvekilliði aday adaylýðý ile ilgili geçtiðimiz cumartesi günü AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda bir basýn toplantýsý düzenledi. Saat 16.00'da baþlayan basýn toplantýsýnda AK Parti Çorum Teþkilat Baþkaný Nurettin Karaca, Seçim Ýþleri Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda partili hazýr bulundu. Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada 14 Eylül 2006 tarihinde Elektrik Üretim A.Þ. Genel görevine baþladýðýný ardýndan 2009 yýlýnda Genel Müdür Vekilliði görevini yürüttüðünü, Türkiye Elektrik Sanayicileri Birliði Baþkanlýðý yaptýðýný, 2009 yýlý kasým ayýndan itibaren de Türkiye Kamu Ýþletmeleri Ýþveren Sendikasý Yönetim Kurulu üyeliði görevini sürdürdüðünü Milletvekilliðini amaç deðil hizmet için araç olarak görüyorum Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü söyleyen Kulalý, "Halkýmýza hizmeti hakka hizmet olarak görüyorum. Ülkem ve özellikle Çorum için neler yapýlmasý gerektiðini, ihtiyaçlarýn neler olduðunu, yapýlanlarý, yapýlmayanlarý çok iyi biliyorum. Bu yarýþta baðrýnýzdan çýkmýþ ve devletin farklý kademelerinde görev yapmýþ bir kardeþiniz ve görevlerinde Çorum'u hiçbir zaman unutmamýþ bir hemþeriniz olarak bana destek verdiðinizde sizleri utandýrmayacaðýmý, piþman etmeyeceðimi ve sizlerin hizmetkarý olacaðýmý bilmenizi istiyorum." Dedi. Nurettin Kulalý Meslek hayatýnda kazandýðý bilgi ve deneyimlerle en etkin þekilde hizmet edebilmek için Meclis'te olmak istediðini dile getiren Kulalý, ""Bu nedenle 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerinde Çorum ilimizden milletvekili aday adaylýðý için müracaat etmiþ bulunmaktayým." Þeklinde konuþtu. 3 Kasým 2002'de yapýlan seçimlerde Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin iktidara geldiðini hatýrlatan Kulalý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan liderliðinde geçen 8 yýllýk süreçte gerçekleþtirilen icraatlarla Türkiye'nin köklü bir deðiþim sürecinden geçtiðini belirterek "Türkiye bugün on yýl öncesinin Türkiye'sine göre farklý bir konuma gelmiþtir. 10 yýl öncesi hayal dahi edilemeyen reformlar AK Parti Ýktidarý ile tek tek gerçekleþtirilmekte ve bu süreç devam etmektedir." Þeklinde konuþtu. Kulalý þunlarý söyledi: Bu süre zarfýnda ve kýrýlgan bir ekonomiden sürekli büyüyen ve geliþen bir ekonomiye ulaþýlmýþtýr. Ülkemizin bugün dünyanýn en büyük 20 ekonomisi arasýna girmiþtir. Yapýlan reformlarla adeta bölgenin ve geliþmekte olan ülkelerin örnek aldýðý bir ülke konumuna gelmiþtir. AK Parti iktidarý ile saðlanan istikrar ve yapýlan reformlarla milletimiz yarýnlara daha güvenli ve ümitli bakmaktadýr. Ülkemiz içerisinde saðlanan bu olumlu geliþmelere paralel olarak AKParti hükümetinin izlediði çok yönlü dýþ politikalar ile birlikte Türkiye, Ortadoðu ve dünyanýn sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiþtir. Özgüvenimiz yeniden kazanýlmýþtýr. Önümüzde ilimizin ve ülkemizin gelecek 4 yýlýnýn belirleneceði bir seçim bizleri bekliyor. Þehrimizin tüm ilçe, kasaba, belde ve köyleri ile birlikte daha yaþanabilir bir yer olmasý, hepimizin daha iyi maddi koþullarda yaþamasý, çocuklarýmýzýn daha iyi eðitim almasý, insanýmýzýn saðlýk sorunlarýnýn daha etkin çözülmesi, insanlarýn eðitimli, saðlýk olduðu, ekmek parasý derdinde gurbet ellere gitmek zorunda kalmadýklarý, geleceði dair ümitsizlik taþýmadýklarý, temiz çevresi, spor alanlarý, sosyal etkinlikleri olan, insanlarýn mutlu olduðu bir Çorum u hayal ediyorum. Meslek hayatýmda kazandýðým bilgi ve deneyimlerimle içinizden birisi olarak Çorum a en etkin þekilde hizmet edebilmek için milletvekili olarak Meclis te sizlerin temsilcisi olmak istiyorum. Bu nedenle 12 Haziran genel seçimlerinde Çorum ilimizden milletvekili aday adaylýðý için müracaat etmiþ bulunmaktayým. Milletvekilliðini amaç deðil, memleketime hizmet etmek için araç olarak düþünüyorum. Halkýmýza hizmeti Hakka hizmet olarak görüyorum. Ülkem ve özellikle Çorum için neler yapýlmasý gerektiðini, ihtiyaçlarýn neler olduðunu, yapýlanlarý-yapýlmayanlarý çok iyi biliyorum. Bu yarýþta baðrýnýzdan çýkmýþ ve devletin deðiþik kademelerinde görev yapmýþ bir kardeþiniz ve görevlerinde Çorum u hiçbir zaman unutmamýþ bir hemþeriniz olarak, bana destek verdiðinizde sizleri utandýrmayacaðýmý, piþman etmeyeceðimi ve sizlerin hizmetkarý olacaðýmý bilmenizi istiyorum. Partimize milletvekili aday adaylýðý için baþvuran tüm arkadaþlara baþarýlar diliyorum. Ýstanbul'un önde gelen cemiyet üyesi, iþ kadýný ve politikacýlarýndan Aylin Kotil, Dost Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Servet Seyfettin Mete ile görüþmek üzere Çorum'a geldi. Dalgýçlar Otel'de bir araya gelen Kotil ve Mete, siyaset ve Çorum'daki çeþitli geliþmeler hakkýnda bilgi alýþ veriþinde bulundular. Ziyarette Çorum'dan övgüyle söz eden Ýstanbul Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül'ün eski eþi Aylin Kotil, ilk kez geldiði Çorum'a hayran kaldýðýný Görüþmede CHP'nin aday belirleme yöntemine de deðinen Kotil, "Ýstanbul, Ankara ve Ýzmir gibi illerde adaylarý genel merkez belirleyecek. Bu illerde bu yöntem normal bir durum. Ama Çorum ve benzeri illerin hassasiyetleri göz önüne alýndýðýnda adaylarý ildeki partililerin belirlemesinde fayda görüyorum. Ancak bu belirleme yöntemi de kimi zaman bazý sýkýntýlarý beraberinde getiriyor. Aday belirmede son sözü illerinde hassasiyetini göz önünde bulundurarak CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu söylemeli. Çorum'da adaylar ya delege ya da üye yöntemiyle belirlenecek" KÜÇÜK GELÝNLERÝNDRAMI AB'YE TAÞINACAK Çorum'da kimi zaman doðu illerinden para karþýlýðý alýnan küçük kýzlarýn evlendirilmelerinin basýnda sýk sýk gündeme geldiðini anlatan Kotil, bu çaðda bu tür evliliklerin yapýlmasýnýn vicdanlarý sýzlattýðýný Çorum'da son olarak yaþlarý 13 ile 14 arasýnda deðiþen 2 kýz çocuðunun hastaneye gitmeleri sonucu küçük yaþta para karþýlýðý evlendirildiklerini basýndan takip ettiðini anlatan Kotil, bu duruma derhal el konulmasý gerektiðini belirtti. Bu konuda Avrupalý siyaset ve basýn temsilcileri ile görüþmeler yapacaklarýný anlatan Kotil, "bu bir rezalettir. Bunun bir açýklamasý yapýlamaz. Bu durum AB'ye üyelik yolunda ilerleyen bir ülkenin en büyük ayýbýdýr" diye konuþtu. "BÖYLE BÝR KENT BEKLEMÝYORDUM" Çorum'a ilk defa geldiðini ve dýþarýdan bakýnca bir taþra kenti olarak görülen Çorum'u çok geliþmiþ bulduðunu anlatan Kotil, kentin acil tanýtým ataðýna geçmesi gerektiðini vurguladý. Özellikle kente giriþiyle birlikte büyük sanayi tesislerini büyük bir hayranlýkla takip ettiðini belirten Kotil, Hititler gibi büyük bir medeniyete sahip Çorum'un turizmden mutlaka pay almasý gerektiðini vurguladý. (Ç.HAK:768) (Ç.HAK:760)

6 6 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Adaylýk sürecinde büyük sürpriz olmaz Av. Fatih Maden bugün milletvekili aday adaylýðýný açýklayacak. Söyleþiyi yaptýðýmýz günlerde kendisinin deðil kayýnpederi Bem-Bir Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz Mürsel Turbay ýn aday adaylýðý konuþuluyordu. Turbay son gün, son dakika aday olmama kararý verince, siyasi kulislere Av. Fatih Maden in milletvekilliði için aday adayý olacaðý haberi geldi. Sivil toplum çalýþmalarýnýn yanýnda her zaman siyasetin içinde olan Maden in adý, AK Parti Ýl Baþkanlýðý seçimi sürecinde son anda gündeme gelmesi dikkat çekti. Görünürde adaylýk maratonuna geç katýlmasýna karþýn yüzde 90 Ýl Baþkaný oluyor gözüyle bakýlan Maden, mevcut yerel siyasi aktörlerin son dakika hamlesiyle devre dýþý býrakýlmýþtý. Genç, atak, cevval bir karakteri olan Maden, Çorum siyasetindeki dengelerden dolayý il baþkaný olamadýðýný belirtirken milletvekili adaylarýnda da sürpriz yaþanmayacaðý tahmininde bulunuyor. Mücadeleci yönüyle siyasetin sadece belli makamlara gelinerek yapýlmadýðýný, siyasete insan kazandýrmanýn da önem taþýdýðýný vurgulayan Maden, Önemli olan Çorum un týkalý olan düþünsel damarlarýný açmak. Biz þimdiye kadar yaptýklarýmýzla buna hizmet ettik. diyor. Gülesin Aðbal DEMÝRER Çok aktif bir insansýnýz. Sivil toplum çalýþmalarýnda, siyasette varsýnýz. Kendinize hayatta nasýl bir rol biçtiniz, amacýnýz ne? Soru için gerçekten çok teþekkür ederim. Bir defa insanlarýn en hayýrlýsýnýn insanlara faydalý olan insan olduðu düþüncesine sahibim. Bu hadisi þerif üzerine kendime bir yaþam biçimi belirledim. Sivil toplumda, siyasette bunun için bulundum. Mesleki çalýþmalarýmýzýn asýl gayesi de bu çerçevededir. Kendinize bir hedef koyup ona göre mi adýmlar atýyorsunuz, yoksa durumdan vazife mi çýkartýyorsunuz? Hiçbir yaþam hedefsiz olmaz. Temel hedef insanlara faydalý olabilmektir. Ben bugüne kadar milletvekili olacaðým, belediye baþkaný olacaðým, siyasette mutlaka yer alacaðým diye bir hedef belirlemedim. Temel düsturum insanlara faydala olabilmektir. Bu süreç içinde hamdým, piþtim, yandým misali, piþiyoruz sürekli. Yanacaðýz belki. Hamlýktan kurtulmaya çalýþýyoruz. Ýnsan kemale ermek için sürekli mücadele ediyor. Günümüz siyaseti bu saflýðý ve temizliði götürmüyor. Cevval bir karakteriniz var. Akýllý iþler yapýyorsunuz. Siyasetin mevcut aktörleri için siz sadece bir rakipsiniz. Bu þekilde algýlanmamýz normal aslýnda. Milletvekili olacaðýz diye hiçbir zaman bir hedefimiz olmadý. Böyle bir terbiyeden de geçmedik. Her zaman acaba kim buraya yakýþýr diye bir düþünce tarzýna sahiptik. O nedenle de siyasette aktif olarak yer almasak da toplumun beðendiði, kabul ettiði, topluma faydalý olabilir denilen insanlarý bulduk, çýkardýk, topluma kattýk. Belki sizin söylediðiniz anlamda rakip göreceklerdir. Çünkü ben merkezli bir siyaset var. Cýmbýzla çekip topluma kazandýracaðýmýz kiþilerin toplum önüne çýkmasýný engellemek þeklinde bir siyaset üretiliyor þu anda. Bu zihniyetin de benim söylediðimi safiyane bir görüþ olarak algýlamasý tabiki mümkün olmayacaktýr. Yaþam trendime baktýðým sürece hiçbir þekilde ben þu olacaðým diye bir aktivite içine girmedim. Sürekli çevremdeki akil insanlar bize görevler verdiler. Bu görevler en altta da oldu, en üstte de oldu. Hiç önemli deðil. Çorbada tuz olma niyetiyle hareket edildiði için bu iþin içinde olduk. Yaþamým sürekli müzakere, mücadele, münazara üzerine kurulmuþtur. Mücadeleci, müzakereci, münazaracý yönü olan bütün insanlarýn mutlaka ki topluma bir katma deðer ürettiðini görüyoruz. Toplumun da o insanlarý bir yere taþýdýðýný görüyoruz. Benim için makamsal bazda somut olarak belediye baþkaný, milletvekili olmak gerekmez. En son il baþkanlýðý adaylýðý döneminde adýnýz geçti. Ankara ya görüþmeye çaðrýldýnýz. Yüzde 90 il baþkaný oluyorken, sonra ne oldu? Tabi bu süreçte biz hiç gündemde yoktuk. Temayüle giren isimler arasýnda deðildik. Partililerin beklediði bir isim de deðildik iþin açýkçasý. Ýl baþkanlýðýna talip olduðumuzda görüþmeler yaptýk. Agâh Beyle de (Kafkas) görüþmem oldu. Ankara ve Ýstanbul da bir takým çevrelerle görüþmelerim oldu. Bu çerçevede bizi yakinen tanýmalarýndan dolayý kendisiyle fikir alýþveriþinde bulunduðumuz büyüklerimiz, kýsmetse, hayýrlýsýyla bu iþ olur dediler. Biz de giriþimlerimizi hýzlandýrdýk. Özellikle Ýstanbul merkezli yapýda bizim çalýþmalarýmýzý takip eden kiþiler il baþkanlýðý noktasýnda liyakata sahip olduðumuzu genel merkeze referans verdiler. Genel Merkez özgeçmiþimizi, özelliklerimizi deðerlendirerek ve zannediyorum Çorum da yaþanýlan parti içi kýsýr çekiþmelerin de bir þekilde artýk geride býrakýlmasý gerektiði düþünülerek, bu konuda da bize güvenilerek bir kanaat oluþtu. Dediðiniz gibi bu iþ oldu mesabesine geldi. Ancak yine yerel aktörler devreye girerek bu iþ böyle deðil, böyle olmalýdýr þeklinde bir giriþimde bulundu. Ve sonuç ta zaten malum. Sizce neden böyle oldu? Biz bu karara saygý gösteriyoruz. Parti menfaatlerinin bu yönde olduðunu düþündüklerini zannediyorum. Bunun yanlýþ bir karar olduðu düþüncesinde deðilim. Ancak þu þekilde olsa daha mý saðlýklý olur diye düþünüyorum. Parti, genel merkez nezdinde saðladýðý açýlýmlarý bir türlü Çorum da yapamadý. Ben merkezli siyasetin çok etkisi oldu. Bir de siyasetle uðraþanlar ciddi anlamda perdeleme yapma sanatýný iyi kullanýyorlar. Ankara da çok büyük aktiviteye sahip olmayanlar sanki burada muazzam bir aktiviteye sahipmiþ gibi kamuoyuna enformasyon yapýyorlar. Biz iletiþimi hep birileri üzerinden kuruyoruz Çorum da. Kaynaklarýyla görüþmüyoruz. Parti içi kýsýr çekiþmeler dediniz, neyi kastediyorsunuz? Çorum da AK Parti kurulduðundan bu yana iki grup mücadelesi yaþanýyor gibi bir algý var kamuoyunda. Fotoðrafa baktýðýmýzda böyle bir yapýyý gözlemliyoruz. Muzaffer Bey in (Külcü) kurucu il baþkaný olmasýndan sonraki devam eden çizgi, Mehmet Karadað Bey in ilçe baþkaný olmasýndan sonra devam eden bir çizgi. Zaten bu iki temel çizgi üzerinde bugüne deðin bir mücadele gerçekleþti. Bu fotoðrafa bakýnca siyasete yeni soluk getirmek isteyenlerin önünün pek açýlmadýðý çýkýyor ortaya. Aslýnda genel merkezin bu konuda bir kaygýsý var. Yani yeni aktörlerin siyasete katýlmasý noktasýnda genel merkez talepkâr. Ancak yerelde perdeleme çok güzel uygulanýyor. Gerçekte Çorum da sýkýntý yok, Çorum bu konularda dinç, istekli. Çorum çok mümbit siyaset açýsýndan. Milletvekili sayýsý 4 e düþtü ama þimdi de 4 milletvekili var. Bunlarýn hepsi baþarýlý olabilir. Bir defa garanti yüzde 50 deðiþiklik olacak. Yüzde 50 deðiþiklik olduðu zaman 2 tane kalmýþ oluyor. Biraz daha realist baktýðýmýzda Çorum da AK Parti 3 milletvekili çýkaracak. 1 kiþi için 50 tane aday adayý olacak. Burada böyle bir denklemi de gözetmek gerekir. Belediye Baþkaný Külcü müdahil oldu mu o süreçte? Bir takým þeyler de konuþuldu o dönemde. Birileri Ankara ya gitti geldi. Ýl baþkanlýðý sürecinde kýrýlacak birisi varsa o benim. Ama kýrýlmýyorum. Siyasette kýrgýnlýk olmaz. Aklýnýzýn bir köþesine yazmýyor musunuz? Hayýr. Mücadele önemlidir. Türkiye mücadeleyi Erbakan ý 85 yaþýnda ölmeden bir kaç gün öncesine kadar çalýþma yapmasýyla daha iyi algýlamýþtýr. Doðru bildiklerimizi savunma üzerine kurulu bir mücadele yapýyoruz. Bu mücadele Muzaffer Bey e karþý deðil. Bu anlamda yanlýþ yapan herkesin de karþýsýnda oluruz. Benim kesinlikle kýrgýnlýðým söz konusu olamaz. Ama tabi kamuoyuna böyle yanlýþ algýlamaya sebebiyet verebilecek þeyler pompa ediliyor. Bunlar saðlýklý deðil. Muzaffer Bey le aramýzýn nasýl olduðunu onunla görüþebilirsiniz. O dönemi geçtiðimizi düþünüyorum. Muzaffer Bey de Çorum un yararý için çalýþýyor, biz de öyle. Burada bir menfaat birlikteliðimiz var aslýnda. Genel Merkez in de çözmesi gereken þeyler yok mu? Mesela temayül yoklamasý. Temayülden birinci çýkan isim, listeye dahi girmeyebiliyor. Temayül baðlayýcý bir sistem olsa da temayülün sonucuna göre aday sýralamalarý belli olsa. Tüzükte buna yer veren düzenleme yok. Temayül sadece genel merkez nazarýnda deðerlendirme unsurlarýndan bir tanesi. Tabiki temayülün sonuçlarýna Genel Merkezin saygý göstermesi gerekir. 1. seçilmiþ bir insanýn en azýndan birinci gösterilmese bile listede hiç yer almamasý demokratik açýdan hoþ deðil. Ancak þunu da devre dýþý býrakmamakta fayda var. Çorum kamuoyunun veyahutta Genel Merkez in kendi kafasýnda yer alan, Çorum kamuoyunun çok fazla bilmediði bir isim de ülke politikalarý açýsýndan etkili olabilecek bir konuma sahip olabilir. Bu kiþilerin de temayül neticesinde çýkmalarý pek muhtemel olmayabilir. En azýndan temayülün yüzde oranýnda etkisinin olmasýný tüm seçmenler gibi ben de beklerim. Bu demokrasiyi özümsemektir ayný zamanda. Böyle bir problem genel anlamda var. CHP de de, MHP de de ayný problemler var. Bu sanýrým millet olarak demokrasiyi algýlamamýzla ilgili. Yine bir seçim arefesindeyiz. Yeni adaylar var, mevcut vekiller aday olacak. Ne olur sizce? Çorum siyasetinde iþin açýkçasý çok inanýlmaz sürprizler olmadý. Hep kontrollü geçiþler oldu. Muzaffer Külcü nün adaylýðý sürpriz deðil miydi? Benim için sürpriz deðildi. Kamuoyu için sürprizdi. 4 milletvekili var AK Parti nin. Bir önceki dönem de 4 tü. O dönem ikisi gitti, yeni iki milletvekili geldi. Yüzde 50/50 bir yenileme yapýldý. Milletvekili sayýsý 4 e düþtü ama þimdi de 4 milletvekili var. Bunlarýn hepsi baþarýlý olabilir. Bir defa garanti yüzde 50 deðiþiklik olacak. Yüzde 50 deðiþiklik olduðu zaman 2 tane kalmýþ oluyor. Biraz daha realist baktýðýmýzda Çorum da AK Parti 3 milletvekili çýkaracak. 1 kiþi için 50 tane aday adayý olacak. Burada böyle bir denklemi de gözetmek gerekir. Kim olacak bu? Bu bana göre Ankara dan çok ciddi anlamda bir konumu olan kiþi de olmayabilir veyahutta burada hiç dikkate alýnmayan bir insan da olabilir. Çünkü siyasette çok ciddi anlamda dengeler gözetiliyor. Ýl baþkanlýðý sürecinde bunu gördüm. Benim il baþkaný olmamamda dengeler etkili oldu. Nasýl dengeler? Biraz önce söylemiþ olduðumuz çizgi önemliydi. Muzaffer Külcü- Mehmet Karadað çizgisi haricinde aslýnda taraf görünmeyen Agâh Kafkas var bir de. Murat Yýldýrým, Faruk Özkader, Agâh Kafkas cephesi var. Faruk Özkader ile Murat Yýldýrým birlikte iken þu an sanki ikisi de farklý kulvarlarda siyaset yapýyorlar gibi bir algýlama var. Agâh Bey zaten belli bir çizgide devam ediyor. Ama siyasette ittifaklar çok deðiþkenlik arzediyor. Dostlar düþman, düþmanlar dost olabiliyor. Yarýn da çok deðiþik ittifaklarla veya ayrýþmalarla karþý karþýya kalabiliriz. Ýþte bunlar sürpriz doðurmuyor mu? Burada il baþkaný ben olsaydým, sürpriz olacaktým aslýnda kamu algýlamasýnda. Ama teþkilat nazarýnda, genel merkez nazarýnda veya bu iþin aktörleri açýsýndan bu iþi bizim yapmamýzda bir sürprizlik yok. Doðal bir süreçti. Milletvekilliði olayýnda burada da kaç tane milletvekilinin gideceði aslýnda daha önemli bir soru. Gideceklerin sayýsý bence çok önemli. Bir tahmininiz var mý? Çorum AK Parti milletvekillerinden 4 ünün de gitmesinin mümkün olmadýðý görüþündeyim. Mutlaka milletvekillerinden biri veya ikisi kalacaktýr düþüncesindeyim. Av. Fatih Maden Seçmen niye öyle düþünemiyor? Seçmene öyle düþündürülüyor. Aslýnda siyasette olmasý gereken kiþilerin ve fikirlerin neþvünema bulamamasýndan dolayý kýsýr bir ortam ortaya çýkýyor. Çatýþmayý tetikliyor bu ortamlar. Necitesinde dürüst, üretken, bilge kiþilikler her zaman siyaseti kirli oyun olarak algýlýyorlar ve girmek istemiyorlar. Hep devre dýþý kalýyorlar. O da þu andaki kýsýr yapýyý besliyor. Sadece AK Parti deðil, Çorum da siyaset böyle iþliyor. Kasaba politikasý güdülüyor. Çok alim bir zatý bir anda maymuna çevirebilen bir sistem var. Bu da halktan deðil iþin açýkçasý. Bu da siyaset algýsýndan kaynaklanýyor. Çorum da belli bir dönem mücadele etmiþ, sivil toplum, sendika çalýþmalarýnda bulunmuþ veya kendi meslek grubu içinde çalýþmýþ ama bir þekilde Ankara, Ýstanbul da görev almýþ kiþilerin bulunduklarý yerlerde hýzla yükseldiklerini görüyorum. Buralar piþiriyor aslýnda. Buradaki çatýþmalarýn siyasete hakim olmasý Çorum da kýsýr toprak olduðunu göstermez. Bana göre Çorum çok mümbit bir þehirdir, entelektüel açýdan Anadolu da müsait illerden biri. Sanayisini destekleyecek potansiyelde, üniversite bu iþe katký verebilecek düzeydedir. Bunlarýn hepsinin harmanlandýðý bir zeminde Çorum, týkalý damarlarýný açabilecek bir algýya sahip þehirdir. Ýsim vermiyorsunuz. Ýsim vermiyorum.gülüyor). Ama çok büyük sürprizlerin olacaðýna inanmýyorum Çorum da. Benim için sürpriz 4 ünün devre dýþý kalmasýdýr. Ama birinin kalmasý sürpriz deðildir. Ýlk üçün içinde milletvekillerinden birisinin olacaðýný düþünüyorum. Aktif siyasette ileride sizi nerde görürüz, nerde olmalýyým diyorsunuz? Siyaset bizim için ayak olmakla baþ olmak arasýnda bir fark yok. Ýyi olanýn topluma kazandýrýlmasý için mücadele ediyoruz dedik. Ýyi olaný uygulatabilmek için bir yerlerde olmak ya da oralara tesir etmek gerekiyor. Biz þu an tesir etmeye çalýþýyoruz. Hep siyasetçiyi eleþtiriyoruz, kendimizi de eleþtirmeliyiz. Biz aslýnda bir yönetimin arkasýnda dimdik durmalýyýz. Bunu yapmýyoruz, yaptýracak ortamlar oluþmuyor. Misalen güçlü bir siyasetçi olmasýný istiyorsak Çorum da seçimlerden sonra seçilen insanlarýn arkasýnda durmalýyýz. Ýktidara gelen kim olursa olsun, birisinin arkasýnda tüm Çorum kamuoyu olsun, o kiþiyi genel baþkan yardýmcýsý da, bakan da yaparýz. Ama biz siyasetçiyi geldiði andan itibaren göndermenin yollarýný arýyoruz. Saðlýklý iradenin varlýðý, saðlýklý politikalarýn ve siyasetin olmasýný saðlayacaktýr. Ben deðil bize geçersek þehir kazanacaktýr. Siyaset sadece belli kurumlarýn baþýnda olunarak yapýlmýyor. Ýnsanlarýn týkalý düþünsel damarlarýný açmak ta önemli. Sivil toplum olarak da biz bunu yapmaya çalýþýyoruz. Yani aslýnda Çorum da bir iki insan yok siyaseti yapacak olan. Bir çok insan var. Siyasete talip olan kiþilerin kaprisli olmasý çekilebilir bir durum deðildir. Bu Çorum a zarar verir.

7 Erol kavuncu: Yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr Memur Sen Ýl Baþkaný Erol Kavuncu, sendikadaki görevinden ve öðretmenlik görevinden istifa ederek AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý. Erol Kavuncu, geçtiðimiz Cumartesi günü parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek aday adaylýðýný ilan etti. Basýn toplantýsýnda AK Parti Ýl Teþkilat Baþkaný Nurettin Karaca, Seçim Ýþleri Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda partili hazýr bulundu. Erol Kavunca basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada, 9 yýllýk sendikal geçmiþinde yaptýðý çalýþmalarý baþlýklar halinde hatýrlatarak yaptýklarým, yapacaklarýmýn teminatýdýr 12 Haziran da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimlerinin tarihi bir önem taþýdýðýný belirten Erol Kavuncu, 12 Haziran seçimlerini stratejik bir hale getiren en önemli unsurun, seçimden sonra çalýþmalarýna baþlanacak olan yeni Anayasa olduðunu vurguladý. Konuþmasýnda, neden AK Parti yi tercih ettiðini de açýklayan Kavuncu, þunlarý söyledi: Þüphesiz herkesin siyasete girmesinin türlü gerekçeleri olabilir. Benimde de, kendi kültür ve medeniyet köklerinden beslenen bir kardeþiniz olarak, elbette ki siyaset ve ülkemle ilgili hayallerim, heyecaným projelerim var. Ben de içinizden çýkan bir kardeþiniz olarak özellikle, önümüzdeki dönemde bu tarihi misyonu üstlenecek olan Meclis'te görev almak için, memuriyet, sendika ve diðer sivil toplum kuruluþlarýndaki görevlerimden ayrýldým. GECE GÜNDÜZ ÇALIÞACAÐIM Ben Çorum'da doðdum, Çorum da büyüdüm, bu topraklarýn ekmeðini yedim. Ýçinde þeref duyarak yaþamaya devam edeceðim güzel insanlara karþý maddi ve manevi yükümlülüklerim olduðunu biliyorum. Anadolu coðrafyasýnýn baðrýnda yaþayan, devletine, milletine baðlý, kadirþinas Çorum halký, daha fazla refah içinde yaþamayý hak ediyor. Bu refahýn gerçekleþmesi için son yýllarda yapýlan olumlu giriþimlere geliþmelere, baþlatýlan kalkýnma hamlelerine raðmen, ilimizin, ilçelerimizin, köylerimizin, çözüm bekleyen bir yýðýn sorunu bulunuyor. Bu problemlerin en kýsa süre içerisinde çözülmesi, ilimizin, Ankara'dan, merkezi bütçeden, hak ettiði payý almasý için gece gündüz çalýþýlmasý gerekiyor. Diðer taraftan, öncelikle Çorum'da faaliyet gösteren sanayicilerimiz ve iþ adamlarýmýzýn problemlerini çözerek daha çok yatýrým yaparak, daha çok istihdam yaratmalarýna zemin hazýrlanmasý, baþta Çorum dýþýndaki Çorumlu iþadamlarýmýz olmak üzere, sermayenin bu topraklarda yatýrým yaparak istihdam saðlamalarý ve ilimizin sorunlarýnýn en baþýnda gelen iþsizlik probleminin çözülmesi için ciddi çalýþmalar yapýlamasý gerekiyor. Ayrýca, kadýnlarýmýz, çocuklarýmýz, gençlerimiz, özürlülerimizin çözüm bekleyen bir yýðýn sorunu bulunuyor ve ben bütün bu so- Erol Kavuncu runlarýn farkýndayým. Sizinle birlikte sizin içinizde yaþayan birisi olarak ben Çorum'umuzu ilçe ilçe, belde belde, köy köy tanýyor, sorunlarýný ve çözümlerini biliyorum. Kýymetli Çorumlu vatandaþlarýmýzýn teveccühüyle, Allah'ü teala milletvekili olmayý nasip ederse, burada sadece bir kýsmýný dile getirmeye çalýþtýðým bütün bu sorunlarýn çözümü için TBMM'de gece gündüz çalýþmaya söz veriyorum. Ýnsanlýk ailesi ve milletimizin bir ferdi olmanýn yanýnda, ayrýca sendikacý, sivil toplumcu kimliðimin bana yüklediði sorumlulukla, kamu görevlilerinin yaþam standartlarýnýn yükseltilmesi, mali ve özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi ve korunmasý için, çözümün paydaþý olan sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle istiþareli olarak çözümler üreteceðim. NEDEN AK PAR- TÝ YÝ TERCÝH ET- TÝM? Sözün burasýnda Erol Kavuncu olarak; Niçin AK Parti'yi tercih AK Parti il binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. ettiðimle ilgili birkaç cümle kurmak istiyorum. Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayip Erdoðan'ýn Yunus'ca bir söylemle; 'yaratýlaný severiz Yaratandan ötürü' felsefesiyle toplumun tamamýný kucaklayan anlayýþýný, 'gök kubbede hoþ bir seda býrakmak' sloganýyla eser býrakmayý önemseyen yaklaþýmýný, dikleþmeden dik durmasýný, ileri demokrasi hedeflerini, tarihinden aldýðý misyon ve güçle küresel bir lider ülke olma gayretlerini, demokratikleþme yolundaki adýmlarýný, en önemlisi yeni anayasa yapma talebini büyük Türkiye yolunda önemli giriþimler olarak görüyor, ben de naçizane bu sürece katký sunmak için AK Partide siyaset yapmak istiyorum. YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN TEMÝNATI Hepinizin bildiði gibi sosyal ve siyaset alanýnda sýk kullanýlan bir ifade vardýr: "Yaptýklarým yapacaklarýmýn teminatýdýr" Halkýmýzýn, ve ekip arkadaþlarýmýn büyük katkýlarýyla, sendika ve sivil toplum içerisinde aldýðýmýz görevleri layýkýyla yerine getirmeye çalýþtýðýmý, hep birlikte güzel hizmetlerin altýna imza attýðýmýza inanýyorum. Kadirþinas Çorum halký bu hizmetlerin þahididir. Bunlardan bazýlarý; Ortak akýl, Baþörtüsü, Katsayý adaletsizliði, Filistin-Gazze ve Terörü lanet mitingleri baþta olmak üzere, onlarca, özgürlük ve demokratikleþme eylemleri gerçekleþtirdik. Yetkililerin sorunlarý çözmesi adýna yüzlerce basýn açýklamasý yaparak sesimizi duyurmaya çalýþtýk. Sivil Toplum kuruluþlarýnýn mektebe dönüþtürülmesi adýna, deðerli ilim ve gönül insanlarýyla halkýmýzý buluþturan kültürel toplantýlar, konferanslar, paneller gerçekleþtirdik. Camiamýzýn, farklý toplum kesimlerinin birbirleriyle kaynaþma ve dayanýþmasýný saðlayan sosyal etkinlikler düzenledik. Geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn daha kaliteli eðitim almasý için önemli eðitim projelerinin altýna imza attýk. Dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayan, maðdur olan mazlumlarý sahiplenme adýna, onlarýn sesine Çorum'dan ses vererek, açtýðýmýz sergi ve yardým kampanyalarýyla acýlarýný bir nebze olsun dindirmeye çalýþtýk. Ortak problemlere birlikte çözüm üretme adýna; ''Hiç kimsenin gidebileceði baþka bir Çorum, baþka bir Türkiye yok'' gerçeðinden hareketle, 'Çorum için el ele'' sloganýyla, Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÇSTKB) çatsý altýnda Çorumda faaliyet gösteren 104 sivil toplum kuruluþu ile Türkiye'ye örnek birliktelikler, çalýþmalar gerçekleþtirdik. Ayrýca en son, milletimizin kaderinin oylandýðý, halkoyuna sunulduðu tarihi, 12 Eylül Referandumu öncesinde, 65 STK bir araya gelerek oluþturduðumuz 'Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði EVET Platformu'' Genel Sekreteri sýfatýyla, milletimizin özgür iradesinin sandýða güçlü bir þekilde yansýmasý adýna, bir ay boyunca türlü etkinlikler düzenledik. Bugüne kadar sivil toplum kuruluþlarý içerisinde, demokratikleþme, özgürleþme ve insan haklarý konusunda verdiðimiz mücadele sonucu elde ettiðimiz kazanýmlar, en önemli referansýmýzdýr. Bu nedenle siyaset içinde rol almak ve Çorum'u, sizleri, sizlerin desteðinizle, TBMM'de temsil etmek istiyorum. Ülkemizin, insanlarýmýzýn geleceði için nasýl önemli projelere imza tarak, Çorum da milletimizin sesine ses vererek hep birlikte adeta tarihe not düþerek bu hizmetleri gerçekleþtirdiysek, Yüce Allah milletvekili olmayý bana nasip ederse gece gündüz çalýþarak bu hizmetlere Ankara da devam etmek istiyorum. Zira; Milletvekilliði bir protokol unvaný veya bir sýnýf atlama tahtasý deðildir. Milletvekilliði milletin deðerlerini kuþanýp dertlerine, sýkýntýlarýna çözüm arama ve bulma sorumluluðudur. Bu duygu ve düþüncelerle, siyaset yolculuðuna ilk adýmý attýðým bugün, Rabbimden niyazým; Allah utandýrmasýn, kararýmýzý hayýrlara vesile kýlsýn. Bize düþen sebebine tevessül etmek ve çalýþmaktýr, takdir ise Yüce Allah'ýndýr. O'nun takdirinin ise baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Çorum Obasý sahip çýktý Çorum Obasý Yörükleri Derneði'nce, kanser olan oðlunu tedavi ettirmek amacýyla bankaya borçlanan ve zor duruma düþen dernek üyesi Muzaffer Sarýkocalar için yardým kampanyasý düzenlendi. Çorum Obasý Yörükleri Derneði aracýlýðý ve Çorumlu hayýrseverler ile dernek üyelerinin yardýmlarý ile maðdur durumda olan aileye, maddi yardým yapýldý. Dernek yöneticileri, yardým yapanlar adýna maðdur aileyi ziyaret ederek, nakdi yardýmý ilettiler. Desteklerinden Çorum Obasý Yörükleri Derneði, maðdur baba için yardým topladý. dolayý teþekkür eden Muzaffer Sarýkocalar, dernek yönetimine ve Maddi olarak sýkýntýlarýnýn devam ettiðini, kendisine sahip yardým edenlere minnettar olduðunu ifade etti. çýkacak yardýmlarý beklediðini dile getiren Muzaffer Sarýkocalar, kendisini bankalarýn faiz bataðýndan kurtaracak kiþi ve kurumlardan destek beklediðini Çorum Obasý Yörükleri Derneði Baþkaný Murat Sarýkoca ise; derneklerin tek amacýnýn þenlikler düzenlemek olmadýðýný belirterek, Çorum Obasý Yörükleri Derneði'nin en önemli iþinin, üyelerinin iyi ve kötü günlerinde yanlarýnda olmak olduðunu kaydetti. Kampanyaya destek verenlere teþekkür eden Sarýkoca, yardým kampanyasýnýn devam ettiðini belirtti. Sarýkoca, hayýrseverlerin, Çorum Obasý Yörükleri Derneði'nin sitesi olan ' adresinden bilgi alabileceklerini ifade etti. AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olmak için Memur Sen Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa eden Erol Kavuncu, adaylýk açýklamasý yapmadan önce Memur Sen üyelerine Turgut Özal Ýþ Merkezi nde veda etti. Erol Kavuncu, Memur Sen e baðlý sendika baþkanlarý ve üyelerinin bulunduðu toplantýda, AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olmak için görevinden istifa ettiðini Milletvekili aday adayý olmasý konusunda sendika üyelerinin söylediði destek sözlerinin etkili olduðunu dile getiren Kavuncu, Bu güne kadar izlediðim çizgimi bundan sonra da devam ettireceðime, mevki ve makamým ne olursa olsun, Allah'ýn izniyle siz kýymetli dostlarýmý utandýracak hiçbir iþ yapmayacaðýma huzurlarýnýzda söz veriyorum. Kavuncu veda konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Yaklaþýk 9 yýldýr hep birlikte çok önemli iþler baþardýk. Bunlardan bazýlarý, Ortak akýl, Baþörtüsü, Katsayý adaletsizliði, Filistin-Gazze ve Terörü lanet mitingleri baþta olmak üzere, onlarca özgürlük ve demokratikleþme eylemleri gerçekleþtirdik.yetkililerin sorunlarý çözmesi adýna yüzlerce basýn açýklamasý yaparak sesimizi duyurmaya çalýþtýk.sivil Toplum kuruluþlarýnýn mektebe dönüþtürülmesi adýna, deðerli ilim ve gönül insanlarýyla halkýmýzý buluþturan kültürel toplantýlar, konferanslar, paneller gerçekleþtirdik.camiamýzýn, farklý toplum kesimlerinin birbirleriyle kaynaþma ve dayanýþmasýný saðlayan sosyal ve kültürel etkinlikler düzenledik.geleceðimizin teminatý olan çocuklarýmýzýn daha kaliteli eðitim almasý için önemli eðitim projelerinin altýna imza attýk. Dünyanýn dört bir yanýnda zulme uðrayan, maðdur olan mazlumlarý sahiplenme adýna, onlarýn sesine Çorum'dan ses vererek, açtýðýmýz sergi ve yardým kampanyalarýyla acýlarýný bir nebze olsun dindirmeye çalýþtýk. Ortak problemlere birlikte çözüm üretme adýna; ''Hiç kimsenin gidebileceði baþka bir Çorum, baþka bir Türkiye yok'' gerçeðinden hareketle, ''Çorum için el ele'' sloganýyla, Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÇSTKB) çatsý altýnda Çorumda faaliyet gösteren 104 sivil toplum kuruluþu ile Türkiye'ye örnek birliktelikler, çalýþmalar gerçekleþtirdik. Ayrýca milletimizin kaderinin oylandýðý, halkoyuna sunulduðu tarihi, 12 Eylül Referandumu öncesinde, 65 stk bir araya gelerek oluþturduðumuz ''Çorum Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði EVET Platformu'' Genel Sekreteri sýfatýyla, milletimizin özgür iradesinin sandýða güçlü bir þekilde yansýmasý adýna, bir ay boyunca türlü etkinlikler düzenledik. Bütün bu yapýlanlara raðmen, bu günden geriye dönüp baktýðýmýzda, geldiðimiz nokta gelmek istediðimiz son nokta olmasa bile son derece halis niyetlerle çok önemli iþlere imza attýðýmýzý söylemek herhalde yanlýþ olmayacaktýr. Allah nasip eder de çýktýðýmýz bu yolda talip olduðumuz hizmeti yapmaya nail olursam, bunda en büyük payýn siz dava arkadaþlarýmýn olduðunu hiçbir zaman unutmayacaðým. Þüphesiz herkesin siyasete girmesinin farklý gerekçeleri olabilir. Benimde de kendi kültür ve medeniyet köklerinden beslenen bir kardeþiniz olarak, elbette ki siyaset ve ülkemle ilgili hayallerim, heyecaným, projelerim var. Hiç þüpheniz olmasýn ki bu kardeþiniz; sendikacýlýðý hangi kutlu amaçlar uðruna yapmýþsa, Yüce Allah nasip ederse siyaseti de, ayný ulvi deðerler için yapacaktýr. Bizler dünya görüþümüz gereði yaptýðýmýz her þeyin, hatta yapmamýz gerekip de yapmayý ihmal ettiðimiz her þeyin hesabýný vereceðimize inanýrýz. Þükürler olsun ki bugüne kadar sizleri mahcup edecek, baþýmýzý önümüze eðdirecek hiç bir iþ yapmadým. Bu günden sonra da yine sizlerin desteði ve Allah'ýn inayetiyle yapacaðým iþlerde sizleri mahcup edecek hiçbir davranýþta bulunmayacaðým. Türkiye çok önemli tarihi bir süreçten geçiyor. Ümitli olmamýzý gerektiren yüzlerce binlerce neden PAZARTESÝ 14 MART AK Parti den Çorum Milletvekili aday adayý olmak için Memur Sen Ýl Baþkanlýðý görevinden istifa eden Erol Kavuncu, veda toplantýsý yaptý. Erol Kavuncu veda etti var. Prangalarýndan kurtulan ülkemiz, tarihinde olduðu gibi yeniden bölgesinde bir güven ve istikrar unsuru olmaya doðru emin adýmlarla ilerliyor. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki bu konuda özellikle 12 Eylül referandumu bir milat olmuþtur. Bu referandumla Türkiye, yýllardýr hareket kabiliyetini kýsýtlayan, bunaltan, nefes almasýný bile zorlaþtýran, kendisine zorla giydirilen elbisesinin dikiþlerini patlatmýþ rahat bir nefes almýþtýr. Yukarýda ifade ettiðimiz gibi, biz sendika olarak bu süreçte durumdan vazife çýkararak aktif görev aldýk. Bununla bütün üyelerimiz arkadaþlarýmýz gurur duyabilir, iftihar edebilirler. Zira demokratikleþme konusunda gelinen noktada ve elde edilen kazanýmlarda camiamýzýn, sendikamýzýn inkâr edilemez payý vardýr. Ancak henüz iþin baþýnda olduðumuzu, yapýlacak daha çok iþ olduðunu asla unutmamalý rehavete kapýlmamalýyýz. Türkiye'nin önünde çok hayati bir konu olan ve Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ER- DOÐAN'ýn da sürekli ifade ettikleri gibi, seçimden hemen sonra gündeme gelecek özgürlükçü demokratik, sivil, yeni bir Anayasa hazýrlama sorunu vardýr. Bu durum önümüzdeki seçimleri çok daha hayati kýlmaktadýr. Ak-Parti 8 yýllýk iktidarýnda çok önemli icraatlara imza atmýþtýr. Ancak yeni ve sivil bir anayasa ile bu yaptýklarýný taçlandýrmak zorundadýr. Unutulmamalýdýr ki statüko muhafýzlarý aldýklarý onca darbeye raðmen hala direniyor, varlýklarýný korumaya çalýþýyorlar. Evet, Türkiye normalleþiyor. Bütün komþularýyla neredeyse kangren olmaya yüz tutmuþ sorunlarýný birer birer çözüyor. Her bir sorunun çözümünden sonra kendisine güven kazanmaya baþlayarak yaþadýðý fakirliðin de yapay siyasi sorunlarýna baðlý olduðunu fark ediyor. Büyüyen ekonomisiyle, artan siyasi nüfuzuyla bölgesinde asli rolünü oynamaya baþlayan bir Türkiye, elbette ki sadece Ýslam dünyasý için deðil, bütün mazlum halklar için umuttur. Müslüman coðrafya yaklaþýk bir asýrdýr ne yazýk ki örtülü bir sömürge dönemi yaþýyor. Baðýmsýzlýk ve istiklal sözleri, boþ nutuklar olmaktan öteye geçemiyor. Kukla yöneticiler eliyle yarý sömürge halinde yönetilmeye çalýþýlan Ýslam dünyasý bir süredir isyanlarla sarsýlýyor, rejimler sallanýyor. Bu durumun belki bizim için tek güzel tarafý, ülkemizin ve özellikle Ak- Parti iktidarýnýn model olarak gösterilmesidir. Bu noktada bütün mazlumlar için ümit olan Ak-Parti iktidarý kendisine baðlanan umutlarý boþa çýkarmamak mecburiyetindedir.biz de iþte bu düþünce ve ideallerle bugüne kadar sendikada vermeye çalýþtýðým hizmeti sizlerin desteði ile bundan sonra da Allah nasip ederse siyaset sahnesinde sürdürmeye karar verdik. Bu güne kadar izlediðim çizgimi bundan sonra da devam ettireceðime, mevki ve makamým ne olursa olsun, Allah'ýn izniyle siz kýymetli dostlarýmý utandýracak hiçbir iþ yapmayacaðýma huzurlarýnýzda söz veriyorum. Bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da doðru iþlerimde bana destek olmanýz, yanlýþlarýmda beni uyarmanýz sizlerden en samimi dileðimdir. Deðerli dava arkadaþlarým; Eðer ortada bir baþarý varsa bu hepimizin ortak baþarýsýdýr. Bu günden sonra da yapacaðým hayýrlý hizmetlerin en büyük payý siz deðerli dostlarýmýn olacaktýr. Siz aziz dostlarýma veda ederken, siyaset yolculuðuna ilk adýmý attýðým bugün Rabbimden niyazým; Allah utandýrmasýn, kararýmýzý hayýrlara vesile kýlsýn. Bize düþen sebebine tevessül etmek ve çalýþmaktýr, takdir ise Yüce Allah'ýndýr. O'nun takdirinin ise baþýmýzýn üstünde yeri vardýr. Hayatýmýn en onurlu, en þerefli, en bereketli dönemini birlikte yaþadýðým siz deðerli aziz dostlarým haklarýnýzý helal ediniz. Allah'a emanet olunuz. Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonu nda veda toplantýsý düzenlendi.

8 8 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Nihat Yazýr Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nihat Yazýr, Türkiye nin AKP iktidarý yüzünden beka sorunu ile karþý karþýya geldiðini Ülkü Ocaklarý tarafýndan geçtiðimiz Cuma akþamý düzenlenen Dilde, fikirde Ýþte Birlik adlý konserine katýlan Nihat Yazýr, burada yapýðý konuþmada hükümeti eleþtirdi. Konuþmasýnda 12 Haziran da yapýlacak olan genel seçimlere deðinen Yazýr, 24 dönem milletvekilliði genel seçimlerini yapacaðýz. Daha önce 23 tane yaptýk. 24. seçimler, önceki 24 taneden çok daha önemli. 8 yýllýk AKP iktidarýna baktýðýmýzda Türkiye nin ne kadar büyük tehlikelerle karþý karþýya olduðunu görmemek mümkün deðil. Ülkücüler bu tabloyu iyi görmeli ve seçimlere ona göre hazýrlanmalýdýr AK Parti nin Türkiye yi 36 etnik gruba bölmeye ve bu sayede milli birlik dokusunu yok etmeye çalýþtýðýný ileri süren Yazýr, AK Parti nin ihtilal maðduru deðil ihtilal ürünü bir parti olduðunu vurguladý. Hükümetin 8 yýllýk iktidarý döneminde hiç bir konuda baþarýlý olamadýðýný ifade eden Yazýr, AKP Anadolu da insanlarýn dini duygularýný sömürerek oy almaya çalýþýyor. Ýnsanlar AKP ye dini duygularýndan dolayý oy veriyor ancak dinde en büyük tahribatý AKP yapmýþtýr. þeklinde konuþtu. Yazýr þöyle devam etti: Bu seçimlerde AKP nin önünü kesemezsek, MHP yi iktidara taþýyamazsak 72 milyon Türkiye de belki bir daha seçim yapamayýz. Bütün Ülkücüler AKP nin önünü kesmek için canla, baþla çalýþmaya mecburdur. Bu seçim artýk bizim için hayat-mebat meselesidir. Çorum dan kim aday olursa olsun birlik ve beraberlik içinde bu mücadelemizi sürdürmeliyiz. Genel Baþkanýmýz her bir kiþiden 24 oy istiyor. Buna inanýrsak baþarýrýz. Önümüzde 3 aylýk süre var. Omuz omuza verirsek MHP nin tek baþýna iktidara gelmemesi için hiç bir sebep yok. Ülkücü hareket dik duruþunu hiç bir zaman kaybetmedi Mesut Çelik Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik, Ülkücü hareketin baský ve karalama kampanyalarýný karþýsýnda mýzmýzlanmadýðýný ve dik duruþunu hiç bir zaman kaybetmediðini Ülkü Ocalarý tarafýndan geçtiðimiz Cuma akþamý düzenlenen konser öncesi bir konuþma yapan Mesut Çelik, Bu topraðý 'Vatan aþký' ile ilmek ilmek, nakýþ nakýþ dokuyanlarýn çektiði acýlarý, yaþadýðý hüzünleri, gönlüne yük eylediði çileleri bir þeref niþanesi gibi görüp, yeri geldiðinde mazluma 'Yunus gibi sevdalý', yeri geldiðinde zulme karþý "Yavuz gibi hiddetli" bir duruþ sergileyenlerin kervanýnda yürümek; hayatýmýzýn her alanýna bunu yaymak þuurlu tercihimiz oldu. Bu tercih sadece ve sadece Allah rýzasýna ulaþmak düþüncesiyle katlanýlabilecek bir fikir sancýsýdýr. Ülkücü hareketin iyi niyetini her fýrsatta ispatladýðýný dile getiren Çelik, Fikrimizi hayata geçirme aþamasýnda millî ve manevî deðerlerimize sahip çýkan, millî kimliðimizi ve inancýmýzý temel kabul eden, Türk - Ýslâm Medeniyetinin yeniden yükseliþi için gayret gösteren herkesi kucakladýk, onlarla gurur duyduk, gönlümüzü onlara açtýk. Ýyi niyetimizi her fýrsatta ispatladýk. Bize yönelen adýmlarý karþýlýksýz býrakmadýk. Güvendik, kendimizden bildik, her türlü ayrýmcýlýða ve bölücülüðe karþý olan tavrýmýzý, her türlü fitneyi darmadaðýn edecek kudretimizi, el emeðimizi, alýn terimizi, çilemizi, direncimizi paylaþtýk. Ülkücü Hareket, iktidar sahiplerinin reva gördüðü zulmü yaþarken de, her dönemde karalama kampanyalarýna maruz kalýrken de, hiçbir zaman dik duruþunu kaybedip mýzmýzlanmalara, küskünlüðe, yýlgýnlýða ve umutsuzluða kapýlmadý. Ülkücü Hareketin þanlý mazisi þahidimizdir. Tavrýný, duruþunu, çizgisini, sadece ve sadece ülküsüne göre belirleyen milyonlarca ülküdaþýmýz þahidimizdir. Son nefes, son nefer, son damla kana kadar da bu hep böyle kalacak... Binlerce ülküdaþýmýzýn aziz hatýralarýndan devraldýðýmýz bu kutlu yolda her zaman yanýmýzda olan, devletinin ve milletinin bekasý için yüreðini ortaya koyan siz deðerli ülküdaþlarýma en samimi duygularýmla teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Çorum'da ilk Saanen cinsi keçi çiftliði kuruldu Çorum'da süt aromasý yerli keçilerin süt aromalarýndan farklý olan ve özellikle dondurma üreticileri tarafýndan tercih edilen "Saanen" türü keçi çiftliði kuruldu. Hataloðlu adýyla kurulan Saanen türü keçi çiftliði Çorum'da ilk ve tek olurken, hedef et ve süt üretimini artýrarak, Çorum'da bir pazar oluþturmak. Geliþme hýzý ve süt verimi oldukça yüksek olan Saanen keçi türü hakkýnda açýklamalarda bulunan Hataloðlu Keçi Çiftliði ortaklarýndan Ayhan Hatal, saanen keçi türünün büyük bir raðbet gördüðünü ve kar amacýnýn yüksek olduðunu Bir keçinin günlük 4-6 litre süt verebildiðini ve saanen keçi türünün et konusunda da tercih edilen bir cins olduðunu dile getiren Hatal, "Ýskilip yolu üzeri 5. km'de kurulan çiftliðimizde 170 adet keçi ve teke bulunmakta. Saanen keçisinin en önemli özelliði ise az yemesi, kýsa sürede karnýný doyurmasý ve sütünün kaliteli olmasý. Bu keçiler üçüz, dördüz doðurabiliyor. Ana yurdu Ýsviçre. Özellikle beyaz keçiler yavrusuna iyi bakan bir ýrk. Diðer bir önemli husus ise keçi sütünün anne sütünden sonra en deðerli süt ve yað oranýnýnda da oldukça düþük olmasý dikkat çekiyor" Ayrýca Ayhan Hatal, buradaki asýl amaçlarýnýn ilerleyen günlerde ilk etapta et ve süt üretimini artýrarak, insanlara bu iþi sevdirmek ve Çorum'da keçi üzerine bölge pazarý oluþturmak olduðunu belirtti. NEDEN SAANEN? Saðlam kemik yapýlý ve duruþu muntazam olan Saanen keçileri, deðiþik çevre þartlarýna iyi adapte olduklarýndan, dünyanýn bir çok köþesinde yetiþtirilebilmektedir. Saanen keçisi, sütçü ýrklar arasýnda en erken geliþen bir tiptir ve ýrk karakterlerini döllerine geçirme bakýmýndan da üstündürler. Yapýlan melezlerden anlaþýlmýþtýr ki, Saanen ýrkýnýn beyaz rengi diðer renklere baskýndýr. Bu ýrkta süt verimi en baþta gelen özelliktir. Ýyi bakým - besleme þartlarýnda ve küçük sürülerde ortalama laktasyon verimi kg etrafýnda olup kiloya çýktýðý görülmüþtür. Sütte yað oraný %3-4'dür. Bu ýrkta döl verimi de yüksektir. Her doðuma ortalama yavru düþer. Bir doðumda 3-5 yavru elde edildiði görülür. Türkiye'de Saanen yetiþtiriciliði üzerinde yapýlan çalýþmalarda, memleketimizde bu ýrkýn baþarý ile yetiþtirilebileceði ve özellikle iklim koþullarýnýn Saanen için uygun olan bölgelerde çok iyi sonuçlar alýndýðý ortaya konmuþtur. SAANEN ÖZELLÝKLERÝ... Saanen ýrký, çevre ve yapýlan melezlemeler sonucunda farklýlýklar gösterebilirler. Ama aðýrlýklý olarak ortak özellikleri, kirli beyaz ve krem renginde kýsa tüylüdür. Ancak bazýlarýnda but çevresinde ve meme etrafýnda uzun kýllarýn kapladýðý bir alaný görmek mümkündür. Derisi ince, elastiki ve pembe renklidir. Kýllarý kýsa, parlak ve sýktýr. Tekelerde sakal geliþmiþtir. Diþilerde genel olarak gerdanda tek veya çift küpe bulunur. Diþilerde baþ zarif, gözler büyük ve parlak, kulak ince ve hafif sarkýk veya diktir. Vücut yapýsý derin uzun ve arkaya doðru geniþ olup, boyun ince ve uzundur. Meme süt yönüne uygun olarak iyi geliþmiþ olup, karýn altýna ve arka bacaklara doðru yayýlmýþtýr. Erkek ve diþiler boynuzlu veya boynuzsuz olabilirler. Hataloðlu adýyla kurulan Saanen türü keçi çiftliði Çorum'da ilk ve tek oldu. Dondurma üreticileri tarafýndan tercih edilen "Saanen" türü keçi çiftliði faaliyete baþladý. Dilde, fikirde Ýþte Birlik konseri Çorum Ülkü Ocaklarý tarafýndan Dilde, fikirde Ýþte Birlik adlý bir konser düzenlendi. Konserde Ülkü Ocaklarý Genel Merkez Sanatçýsý Ali Kýnýk sahne aldý. Geçtiðimiz Cuma akþamý Kültür Düðün Salonu nda gerçekleþtirilen konseri MHP MYK Üyesi Nihat Yazýr, Türkiye Haber Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Ali Akcan, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, Milletvekili Aday Adayý Hüseyin (Ç.HAK:765) Çorum Ülkü Ocaklarý tarafýndan Dilde, fikirde Ýþte Birlik adlý bir konser düzenlendi. Esenyel, Kamu Sen Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, Çorum Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik ile çok sayýda davetli izledi. Programa katýlým hayli yüksek oldu. Saygý duruþuna durulmasý ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Ülkü Ocaklarý Baþkaný Mesut Çelik yaptý. Çelik in ardýndan MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan ve MYK Üyesi Nihat Yazýr da birer konuþma yaparak gündeme iliþkin HÝTÝT HOLDÝNG ÝNÞAAT GRUBU ÞÝRKETLERÝNDEN, HDT TEKNÝK ENERJÝ ÝNÞAAT ENDÜSTRÝSÝ SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ., HÝTÝT MESKEN VE YAPI ENDÜSTÝRÝ SAN.TÝC.AÞ.'nin Ýstanbul'da baþlayacak þantiyeleri için ve HÝTÝT HOLDÝNG perakende grubu þirketlerinden HÝTÝT MODA A.Þ.'nin Antalya'da açýlacak yeni Vakko Maðazasý için aþaðýdaki mesleklerde elemanlara ihtiyacý vardýr. Kariyer.net ten baþvuru yapabilirsiniz. HÝTÝT HOLDÝNG ÝNÞAAT SEKTÖRÜ HDT TEKNÝK ENERJÝ ÝNÞ.END.SAN.VE TÝC.A.Þ. (Ýstanbul Avrupa ve Anadolu Yakasýnda Yeni Açýlan Þantiyeleri) 1-Yönetici Asistaný, Sekreter 2-Mimar, 3-Teknik Ofis Mühendisi, 4-Ýnce Ýþler Teknikeri, 5-Topograf/Harita, Mekanik, Elektrik Tesisat Teknikeri, 6-Saha Mühendisi (Ýnþaat), 7-Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Teknikeri. HÝTÝT HOLDÝNG PERAKENDE SEKTÖRÜ HÝTÝT MODA A.Þ. (Antalya Yeni Açýlacak Olan Vakko Maðazasý) 1-Kasa Sorumlusu, 2-Satýþ Danýþmaný, 3-Vakko Dekor Satýþ Danýþmaný, 4-Vakko Wedding Satýþ Danýþmaný. Konserde Ülkü Ocaklarý Genel Merkez Sanatçýsý Ali Kýnýk sahne aldý. deðerlendirmelerde bulundular. Konuþmalarýn ardýndan konsere baþladý. Konserde sahneye ilk Çorum Ülkü Ocaklarý bünyesinde kurulan Grup Törehan sahne aldý. Grup Törehan ýn ardýndan sahneye Ülkü Ocaklarý Genel Merkez Sanatçýsý Ali Kýnýk sahneye çýktý. Ali Kýnýk söylediði türkülerle dinleyenlere güzel bir gece yaþattý. Program, Ali Kýnýk konserinin ardýndan sona erdi.

9 PAZARTESÝ 14 MART Bisiklet yasaðýna tepki yaðýyor Ýl Trafik Komisyonu nun Gazi ve Ýnönü Caddeleri için aldýðý bisiklet ve akülü bisiklet yasaðý kararýna tepki yaðýyor. Gazetemizin önceki günki sayýsýnda Bisikletlere cadde yasaðý baþlýðýyla yer alan haber, kamuoyunda büyük yanký uyandýrdý. Bisiklet sürücüleri baþta olmak üzere pek çok okurumuz te yayýnlanan habere yorum yazarak tepkilerini dile getirdiler. Trafik Komisyonu kararýný eleþtiren okurlarýmýz, konuyla ilgili düþüncelerini yorumlarýyla ortaya koydular. Bazý okurlar alýnan kararý haklý bulurken pek çok okur ise yetkililere seslenerek yasaðýn kaldýrýlmasýný istediler. Yasak yerine uyarý ve düzenleme yoluna gidilmesini isteyen okurlarýmýz, yorumlarýnda þu ifadelere yer verdiler: Ýnanmýyorum Yanlýþ mý okuyorum? yanlýþ mý yazýyorsunuz? Bu kabul edilemez, inanýlmaz bir karar. Çorum u dünya kenti yapacaðýz diyenler, Çorum da görebileceðiniz bir turiste burada bisiklet yasak deyiverin. Týmarhaneden kaçtýnýz sanýrlar. Oysa siz, Emniyet nün kararý diyerek savunmaya geçin, bu kez ayný cümleleri o makamlar için söylerler.. Kesinlikle Çorum u küçük düþürücü bir karardýr. Trafiðin T sinden anlamayan trafikçiler mi vermiþ bu kararý. Ben hala haber yanlýþtýr diyorum!! Ya da öyle umuyorum Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: Ya bu ne böyle yasak yasak kendilerine gelince serbest, adalet duygunuz sisteminiz bu mu? Sizin adamlar cadeleri sokaklarý dar dar yapýyorlar ceremesini varoþ semtlerdeki vatandaþým çekiyor. Zaten arabaya binecek parasý olsa araba alýr bu da yetkililere duyurulur. Yaþama hakkýný alamazsýnýz kardeþim. hava kirliðini ve trafiði azaltmak için bisikleti tercih ederler biz de yasaklýyoruz demek ki bir bildikleri var. Kanarya Araçlarýný kaldýrýmlarýn üzerine park ederek kaldýrýmlarý iþgal edenlere de yasak getirilmesi gerekmez mi? Çoðu caddelerde yayalar çoluk çocuk- kaldýrýmda yer bulamadýðý için yola inmek zorunda kalýyor. Bu durum yayalarýn can güvenliðini tehlikeye atmýyor mu sizce? Bu olayýn üzerine ciddiyetle gitmek gerekmez mi? Hangisi daha öncelikli acaba???.. Ýl Trafik Komisyonu Ýl Trafik Komisyonu nda kimler var bi liste yapýn karþýsýna mesleklerini ve ehliyet sýnýfla- Alpcan Dünya kenti diyorlar bir yandan þimdi bu karara ne demek lazým bilmem. Ne de olsa polis devletiyiz, bravo Emniyet Müdürü ne... Bisikletçi Bisiklet yolu yapýn yasaklayacaðýnýza. Bu ne saçmalýk ya.. Pes Doðrusu Cadde üzerindeki dükkan sahiplerine söz geçiremeyip araba park etmelerine izin veriyorsunuz, varlýðý bile hissedilmeyen bisikletli insanlara güç yetirmeye çalýþýyosunuz, pes doðrusu. Doða dostu Yasak Eðer otomobilleri rahatsýz ediyorsa yayalar da yasaklanmalýdýr bence :-) Vatandaþ Çok saçma bir karar. Geliþmiþ ülkelere bakýn bir. Bisiklet kullanýmý teþvik edilir. Saðlýklý bir yaþam ve çevrecilik, trafiðe çözüm açýsýndan çok önemlidir. Bisiklet yollarý yapýn. Bisikleti yasaklamak yerine araçlarýn yol kenarlarýna parkýný engelleyin. Otopark yapýn. Bu ülke özgürlük ülkesi olmaktan çýkmýþ cezaevine dönüþtürülmüþ. Necmettin Emre ye soruyorum özürlü yürüyemeyen kiþiler çarþýya çýkýp iþlerini göremeyecek mi? O meydanda gezemeyecek mi? Bunlarý düþünün öyle karar verin bu 1. Ýkincisi suç iþlenmediði ve baþka kiþi ve mallarýna zarar vermediði sürece herþey yapýlýr. Bu ülke þeriat ülkesi deðil özgürlük ülkesidir. Hak arayan Yapýlan bu iþ kanuni mi, bu yetki var mý? Hak ihlali deðil mi? Ben Hayati Gönül Bence bisiklet yasaðý yanlýþ. Neden araba yasaðý deðil??? Arabadan geçilmiyor caddelerden. Ne alt geçit var ne de üst geçit... Kimbilir Çok yerinde bir karar teþekkür ederiz. Yayalarýn yanýndan sessizce ve dengesizce hýzla geçen, çarpmaktan son anda kurtaran bisikletliler için çok güzel bir karar. Tekrar tebrikler. Kerebigazi Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcýlarýný ve alýcýlarý bir araya getirdi. virde bu uygulama çok yersiz olmuþ. Onun yerine kasksýz lambalarý çalýþmayan v.s. gibi þartlarý yerine getirmeyenlere yasak gelse daha mantýklý olur. Ayrýca ortada o kadar motorsiklet varken daha az tehlike yaratan bisikletler neden yasaklanýyor. Ýyi niyetle düþünülmüþ fakat az düþünülmüþ ve çok eleþtirilebilecek bir karar. Eðerki ulusal basýnýn eline düþerse sayýn Emniyet Müdürü nün baþý biraz aðrýr. Katip Bisiklet yasaðýna tepkiler büyüyor. rýný da yazýn. Biz bi bakalým kimler doðru karar vermiþ ya da bu iþten hiç anlamadýklarýný göstermiþ olduklarýný. Her aracýn trafikte yer alma hakký var özellikle þehir içinde istisnalar (Kamyon, týr v.s.) hariç ancak elektrikli bisikletler hatta bisikletler plakalandýrýlmalý. Kaldýrýmda bisiklet, elektrikli bisiklet sürmek yasaklanmalý. Akan trafikte kaský ve donanýmý düzgün bisikletin kime ne zararý var. Park sorununu çözdünüz de sýra buna mý geldi? Esnaflarýn araçlarý dükkanlarý önünde, sanki babalarýnýn tapulu yeri. Ona ses çýkarmayýn gelin vatandaþýn ucuz, temiz ulaþým aracýný yasaklayýn. Bu yasak uygulanmaz zaten yasa dýþý. Kimse uymasýn derim, tabi güvenli sürüþ kurallarýna uyarak. Çok güzel karar. Yýllar önce olmalýydý. Gazi Caddesi kaldýrýmlarýnda kaç kiþiye bisikletlerle insanlara çarpýp kaçanlarý göpdük. Kaldýrýmýn insan seli olduðu zaman da bile bisiklet sürücülerinin çok süratli þekilde sað-sol dans edercesine gidiþlerine þahit olduk. Maðazalarýn kapýlarýnýn önünden son sürat giden bisiklet sürücüleri hiç mi düþünmezler. Acaba o anda ya bir insan çýkarsa. Emniyet Müdürü ve Trafik Komisyonu na çok teþekkür ederiz. Adem Pes detirttiren bi karar bisiklet yolu yapýp caddeyi araba trafiðine kapatacaðýz deseydiniz helal olsun derdim. Markasý OTOMOBÝL Modeli Dacia Logan D 2010 Daewoo Lanos 1998 Fiat Albea 1.3 Multijet 2005 Fiat Doblo 1.9 Multijet 2006 Fiat Doblo Combi 1.3 Mjet 2007 Fiat Doblo 1.3 Multijet 2011 Fiat Palio 2000 Fiat Tempra SXA 1993 Fiat Tempra 2.0 ie 1996 Fiat Tipo 1.6 SLX 1998 Fiat Uno 1.4 ie 2001 Ford Connect 2004 Ford Connect 2009 Ford Focus 2000 Ford Focus Trend 2006 Ford Ranger 2009 Honda Civic 1.6 ies 1998 Hyundai Accent 1.5 GLS 1999 Hyundai Getz Mazda Nissan Sky Star (4x2) 2004 Opel Astra Opel Astra 2004 Opel Vectra CD 1994 Opel Vectra CD 1996 Opel Vectra GL Peugeot Fiyatý (TL) 20 bin bin 13 bin bin 19 bin 25 bin 11 bin 6 bin bin bin 8 bin bin 26 bin bin bin bin 14 bin bin bin 9 bin 28 bin 17 bin bin bin bin bin 12 bin 500 Peugeot XT 2004 Renault Renault 19 Europa Renault Broadway 1991 Renault Kangoo 2004 Renault Kangoo 2011 Renault Megane RXT 2000 Renault MeganeII Dynamic2004 Renault Toros STW 1995 Renault Toros STW 1996 Tofaþ Doðan SL 1993 Tofaþ Þahin 1985 Tofaþ Þahin S 1998 Toyota Corolla XLÝ 1996 Volkswagen Caddy 2006 Volkswagen Passat 1.8 T 1997 Volkswagen Polo Markasý TÝCARÝ ARAÇ Modeli 13 bin 6 bin bin 11 bin 13 bin 28 bin Markasý Fiyatý (TL) MOTOSÝKLET Modeli Cheeta Çelik Motor Peugeot 103 Star NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir. Gurbetçi Ýnanmiyorum bisiklette yasaklandý. Ben Avrupa da yaþýyorum, burda bisikletler heryerde kullanýlýyor, sadece otobanda kullanýlmýyor, o da otoban hýzýna ulaþamadýðý için. Geliþmiþ ülkeler Pazarý gezen vatandaþlardan birinin fenalaþarak bayýlmasý, çevrede heyecanlý anlar yaþanmasýna neden oldu. Pazarda fenalaþan vatandaþa ilk müdahaleyi 112 ekibi yaptý. Bayýlan kiþi için ambulans çaðýran bazý duyarlý vatandaþlar, hasta olduðu öðrenilen kimseye yardým eli uzattýlar. Kýsa sürede Kerebigazi Oto Pazarý na gelen ambulans, hastaya ilk müdahaleyi yaparken pazarý gezen pek çok kiþi de meraklý bakýþlarla durumu izledi. Düzenli olarak kullandýðý ilaçlarý almadýðý için fenalaþtýðý öðrenilen hasta, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan gözlerini açtý. Fenalaþan vatandaþa telkinde bulunan saðlýk görevlileri, ilaçlarýný düzenli olarak kullanmasýný önerdiler. * TL lik indirimli fiyat i20 Trpy 1.2 Team modeli için geçerli olup, kampanya stoklarla sýnýrlýdýr. Tavsiye edilen anahtar teslim satýþ fiyatlarýna Zorunlu Trafik Sigortasý dahil deðildir. (Ç.HAK:3439) Kerebigazi Oto Pazarý nda bu hafta sýra dýþý bir hareketlilik yaþandý. Fiyatý (TL) Ford Transit 2000 Kia HiBesta 1996 Kia Pregio 1999 Kia Pregio 2004 Mitsubishi L Volkswagen Transporter T Pazarda fenalaþtý Bisikletin özendirilmeye çalýþýldýðý bir de- 19 bin 3 bin 8 bin bin bin bin 17 bin 21 bin 7 bin bin 5 bin bin 7 bin bin bin bin bin 500 TUZCU OTOMOTÝV Ankara Yolu 3. km Tuzcu Hyundai Plaza ÇORUM Tel: (Pbx) Fax:

10 10 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Yakup Saðlam adaylýðýný açýkladý Çorum marka kent olacak Yakup Saðlam Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Finansman Genel Koordinatörü hemþehrimiz Yakup Saðlam, AK Parti den Çorum milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Adaylýðýný dün AK Parti Ýl Binasý nda düzenlediði basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyuran Yakup Saðlam, Çorum marka kent olacak; çünkü memleketimiz bunu fazlasýyla hak ediyor. AK Parti Teþkilat Baþkaný Nurettin Karaca ve Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu nun da katýldýðý basýn toplantýsýnda kendisini destekleyen partililere hitap eden Ziraat Yüksek Mühendisi Saðlam, Çorum un problemlerini çözmeye talip olduðunu Özgeçmiþi hakkýnda bilgiler veren Saðlam, Çorum un kýrsal ve kentsel açýdan kalkýnmasý için gayretle çalýþacaðýný kaydetti. Saðlam, þöyle konuþtu: Yakup Saðlam, AK Parti den Çorum milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Çorum hakkýný alacak Düzenlenen toplantýya Saðlam ý destekleyen çok sayýda partili katýldý. 20 yýllýk kamu tecrübem boyunca Köy Hizmetleri ve Tarým Bakanlýðý nýn ardýndan Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu nda görev yaptým. Bu sürede ülkemizin ciddi meselelerinin çözümü için önemli çalýþmalarda bulundum. Kýrsal kesimin çözümü için önemli projelere imza attým. Memleketimin sorunlarýný kitaptan okuyarak deðil bizzat yaþayarak öðrendim. Çorum un AB hibelerinden en yüksek payý almasý için çalýþtým. Ýçerisinde bulunduðum projelerde Çorum aldýðý pay ile hep ilk sýralarda oldu. Adalet ve Kalkýnma Partisi döneminde Çorum geçmiþte hak edip de alamadýklarýný yani hakkýný alýyor, adalet yerini buluyor. Yetki verilmesi durumunda ben de Çorum un kamu yatýrýmlarýndan hak ettiði payý almasý için gayretle çalýþmaya devam edeceðim. Çorum da istihdamýn geliþtirilmesi için giriþimlerde bulundum. Bu çerçevede Avusturyalý iþadamlarýndan oluþan bir heyeti geçmiþte buraya getirdim. Ýlerleyen dönemde ise Dubaili Arap iþadamlarý ile Çorum arasýnda ticari köprü kurulmasý için giriþimde bulunacaðým. Çorum büyükþehir olacak Ýskilipli hemþehrileri Saðlam ýn basýn toplantýsýna akýn etti. Peugeot 508 tanýtýmý yarýn Peugeot un yeni modeli 508, Çorum da tanýtýlacak. Peugeot yetkili satýcýsý Karataþ Otomotiv tarafýndan düzenlenen 508 Lansmaný, yarýn saat de gerçekleþecek. Program hakkýnda bilgi veren Karataþ Otomotiv Satýþ Müdürü Ýbrahim Saçmacý, Plazamýzda düzenleyeceðimiz tanýtýma tüm Çorumlu otomobil tutkunlarýný bekliyoruz. diye konuþtu. Peugeot 508 Lansmaný, yarýn saat de Karataþ Otomotiv de gerçekleþecek. Çorum u marka kent yapmalýyýz. Çünkü medeniyetlerin beþiði Çorum bu potansiyele fazlasýyla sahip. Projelerle kýrsal kesimi geliþtirecek köyden kente göçü tersine çevireceðiz. Çorum büyükþehir olacak. Göç veren bir il için bu düþünce belki büyük bir çýlgýnlýk ama istihdamý artýrarak bunu çok hýzlý bir þekilde baþarabiliriz. Yapýlan açýklamanýn ardýndan konuþan Teþkilat Baþkaný Nurettin Karaca ve Seçim Ýþleri Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Saðlam a baþarýlar dilediler. 7 aday da bugün açýklýyor Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) nde milletvekilliði aday adaylýðý açýklamalarý sürüyor. Edinilen bilgilere göre bugün saat de Av. Fatih Maden, da Ahmet Karacif, te Ali Osman Kýyak, te Harun Uysal, da Bekir Horoz, da Dr. Fatih Tuncel ve de ise Prof. Dr. Yaþar Akbýyýk parti binasýnda düzenleyecekleri basýn toplantýlarý ile aday adaylýklarýný kamuoyuna açýklayacaklar. Bu arada yarýn saat da ise Davut Güney in aday adaylýðýný açýklayacaðý öðrenildi. MMO da mekanik tesisat toplantýsý Oda salonunda düzenlenen toplantýya Çorum da görev yapan makine mühendisleri katýldý. Makine Mühendisleri Odasý (MMO) Çorum Temsilciliði tarafýndan düzenlenen Mekanik Tesisat konulu bilgilendirme toplantýsý geçtiðimiz Cuma akþamý gerçekleþti. Mekanik tesisat projeleri hakkýnda açýklamalarýn yapýldýðý toplantýya Makine Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Serkan Yýldýrým baþkanlýk etti. Toplantýya, MMO Ýl Temsilcisi Serkan Yýldýrým baþkanlýk etti. Oda salonunda düzenlenen toplantýya Çorum da görev yapan makine mühendisleri katýldý. Toplantýda yapý denetim yönetmeliðindeki deðiþiklikler ele alýnarak bundan sonraki süreçte izlenecek yollar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunuldu. Toplantý, yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Damatoðlu Spor Center da kampanya Damatoðlu Spor Center da hediyeli alýþveriþ kampanyasý baþladý. Düzenledikleri kampanya hakkýnda bilgi veren Damatoðlu Spor Giyim yetkilisi Hidayet Kökden, Bir çift spor ayakkabý alana bir çift de biz hediye ediyoruz. Lotto marka ayakkabýlarda geçerli olan kampanyanýn büyük ilgi gördüðünü belirten Hidayet Kökden, ayrýca koþu bandýnda da cazip fiyatlar sunduklarýný Spor giyimde 23 yýllýk tecrübemizle Çorum halkýnýn hizmetindeyiz diyen Kökden, Nike, Adidas ve Reebok gibi seçkin markalý ayakkabý ve spor giyim ürünlerini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný ifade etti. Kökden, Kampanyamýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve ürünlerimizi yakýndan görmek isteyen herkesi Büyük Zafer Çarþýsý 1. kat numara 53/57 deki maðazalarýmýza bekliyoruz. diye konuþtu. Damatoðlu Spor Center da kampanya baþladý. Hidayet Kökden, Bir çift spor ayakkabý alana bir çift de biz hediye ediyoruz.

11 PAZARTESÝ 14 MART Kaleli Kýz Yurdu nda NLP konferansý Beyninizi baþarýya ve mutluluða programlayýn Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç Ö zel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen NLP Yöntemi ve Motivasyon konulu konferans önceki gün yurt salonunda gerçekleþti. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansta, NLP ve motivasyonun kiþisel geliþim açýsýndan Ö zel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan düzenlenen etkinlikler sürüyor. Öðrenciler, konferansý ve konseri ilgiyle izledi. önemine dikkat çekildi. Üniversite öðrencilerinin büyük ilgi gösterdiði konferansta konuþan Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, NLP yöntemiyle beyninizi baþarý ve mutluluða programlayabilirsiniz. Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu Akademik Yýlý etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen konferansa bazý davetliler ve çok sayýda öðrenci katýldý. Müdür Yardýmcýsý Ýlker Sarý ve yurt çalýþanlarýnýn da izlediði programý Sibel Çalýþkan sundu. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasý ile baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kaleli Kýz Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel yaptý. Yapýlan sunumlarýn ardýndan kürsüye gelen ÝÝBF Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, kendi hayatýndan örnekler vererek yaptýðý sunumunda NLP ve motivasyonun insan hayatýndaki yeri ve önemine dikkat çekti. Ýnsanýn hayat boyunca olumlu her iþ ve davranýþýnda Acaba daha iyisini nasýl yapabilirim? sorusunu kendine sormasý gerektiðini belirten Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç, NLP nin de bu noktadan doðduðunu ifade etti. Motivasyonun zorluklarý aþmadaki rolüne de deðinen Ýlker Sakýnç, Severek ve isteyerek yapýlan iþlerde baþarý kendiliðinden gelir. diye konuþtu. Üniversite öðrencilerinden baþarý ve mutluluk konusunda kararlý ve azimli olmalarýný isteyen Sakýnç, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Kendinize güvenin ve baþarýya inanýn Neuro Linguistic Programming (NLP); düþünme, dil ve davranýþ süreçlerini inceleyerek, hedeflere eriþmek amacýyla onlarýn nasýl en etkin kullanýlacaðýný öðreten bir çalýþma alanýdýr. NLP, her zaman istediðimiz sonuçlara ulaþabilmek için gereken mükemmelliði irdelememize ve yeniden oluþturmamýza olanak saðlayan bir yöntemdir. Motivasyon ise latince hareket ettirme, hareketlendirme anlamýna gelen movere kelimesinden gelmektedir. Motivasyon bir ihtiyacý gidermek için gerekli davranýþlarý baþlatan bir kuvvettir. Motivasyon, özde insanlarýn baþarýlý olmalarýna, kiþisel tatmine ulaþmalarýna yardýmcý olmaktadýr. Bu iki terimin tanýmlarýný yaptýktan sonra bazý hususlara dikkat çekmeyi istiyorum. Baþarýya ulaþmak istiyorsanýz, hata yapmaktan korkmayýn. Pek çok doðru denemeyanýlmayla öðrenilir. Baþarýnýzý belli kýstaslarla sýnýrlamayýn. Zorluklar karþýsýnda yýlmadan daha azimli bir þekilde yolunuza devam edin. Beyninizi programlayýn NLP yöntemi ile beyninizi programlayýn. Bunun için de baþarý konusunda kararlý olun. Kendinize inanýn ve asla pasif olmayýn. Kendinizi boþ iþlerden arýndýrýn. Ýnsanlara mutsuzluk aþýlayan diziler vaktinizi alýr ve size hiçbirþey vermez. Mutsuzluk, çalýþmanýn önündeki en büyük engeldir. Karamsarlýk ve mutsuzluk baþarýsýzlýðý getirir. O nedenle mutlu olun. Ayrýca kurallarýnýz ve prensipleriniz olsun. Arkadaþ, özellikle doðru arkadaþ seçimi çok önemlidir. Sizi motive eden insanlarla arkadaþlýk edin. NLP yönteminin ilk adýmý dilinizle beyninizi kontrol etmenizdir. Bunun için yapacaklarýnýzý dilinizle söyleyin ve beyninizi programlayýn. Ýkinci adýmda ise söylediklerinizi düþünerek beyninizi þartlandýrýn. Mutlu olun ve baþkalarýný mutlu edecek davranýþlarda bulunun. Neþeyle birlikte çevrenize daðýtacaðýnýz mutluluk, size fazlasýyla geri dönecek, motivasyonla birlikte baþarý ve mutluluðunuzu artýracaktýr. Ýlgiyle izlenen konferans Türk Sanat Müziði konseriyle sona erdi. Program sonunda Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç ve TSM Korosu üyelerine Yurt Müdürü Tuncel tarafýndan plaket verildi. Baþarý için inanç da lâzým Beðeniyle izlenen program, Türk Sanat Müziði konseriyle sona erdi. K aleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu Müdürü Ýsmail Tuncel, Baþarý, sadece bilgiye deðil; ayný zamanda duygu ve inanca dayanýr. Ýnsanýn düþünce ve davranýþlarýna þekil veren faktörlerin önemine deðinen Ýsmail Tuncel, kiþisel geliþim alanýnda yaþanan geliþmelere dikkat çekti. Hiçbir baþarýnýn tesadüfle elde edilemeyeceðini vurgulayan Tuncel, beyni etkin kullanýmýn kazanýmlarýna iþaret etti. NLP Yöntemi ve Motivasyon konulu konferansýn açýþ konuþmasýný yapan Tuncel, þunlarý söyledi: NLP; zihin, dil ve davranýþ iliþkisini kurarak kiþilerin bireysel hedeflerine ulaþmalarý için zihinlerini nasýl kullanacaklarýný öðretir. Baþarý, sadece bilgiye deðil; ayný zamanda duygu ve inanca dayanýr. Þimdiye kadar yapýlan çalýþmalar sonucunda, hem okulda hem sýnavlarda hem de çalýþma hayatlarýnda baþarýlý olan insanlarýn þu dört ortak özelliðe sahip olduklarý tespit Ýsmail Tuncel edilmiþtir: Etkili ve yeterli çalýþmak, rahat olmak, daima olumlu olmak ve Asla vazgeçmeden sabýrla çalýþmak. Olumlu olmanýn tek yolu kiþinin kendisine olumlu telkinde bulunmasýdýr. Ýnsan beyni negatif talimatlarý algýlayamaz. Dolayýsýyla kiþinin kendisine ve baþkalarýna daima olumlu telkinde bulunmasý ne istemediðini deðil, ne istediðini söylemesi gerekir. Kiþi kendisine Rahat ol, sakin ol, kendine güven diyerek pozitif telkinlerde bulunmalýdýr. Þayet kiþi kendisine endiþelenme, korkma, heyecanlanma gibi negatif telkinlerde bulunursa, beynimiz bizi endiþelenmeye, korkmaya ve heyecanlanmaya yönlendirir. Hiçbir baþarý tesadüfle elde edilemez. Beyni etkin kullanmak; beyni baþarýya programlamakla ilgilidir. Hayatýmýzdaki olumsuzluklarý bazen tek baþýmýza baþaramayabiliriz. Ancak yapmamýz gereken tek þey doðru zamanda, doðru yerde ve doðru kiþilerle deðiþimi baþlatmaktýr. Bunu hepimiz baþarabiliriz. Tanýtým programý, Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren Citroen Showroom da gerçekleþti. Citroen den yeni C4 Yeni Citroen C4, Þahin Otomotiv tarafýndan Çorum da satýþa sunuldu. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv tarafýndan düzenlenen Yeni C4 Tanýtým Kokteyli haftasonu gerçekleþti. Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren Citroen Showroom da düzenlenen kokteylin açýlýþýna Þahin Otomotiv Genel Müdürü Serdar Görücü, Satýþ Müdürü Fethi Akman, Sigorta Müdürü Ýlkay Özçakýr, Oto Kiralama Müdürü Alparslan Çorumlu ile Satýþ Danýþmanlarý Suzan Gözübüyük ve Koray Tutkun evsahipliði yaptý. Citroen müþterilerinin büyük ilgi gösterdiði programda Grup Göçebeler de konser verdi. Yeni Citroen C4, Þahin Otomotiv tarafýndan Çorum da satýþa sunuldu. Citroen müþterilerinin büyük ilgi gösterdiði programda C4 hakkýnda bilgiler verildi. YENÝ C4 ÇORUM DA 3 ayrý versiyon ve donaným seçeneði ile görücüye çýkan Yeni Citroen C4 hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv yetkilileri, tanýtým fiyatlarý ile satýþa sunduklarý Yeni C4 ün büyük ilgi gördüðünü kaydettiler. Yeni C4 ün teknik özelliklerinden bahseden yetkililer, açýklamalarýnda þu bilgilere yer verdiler: Citroen in Créative Technologie imzasýný vurgulayan çekici dizayný, yüksek kalitesi ve ileri teknolojisi ile kullanýcýlarýnýn karþýsýna yeniden çýkan Citroën C4; yeni micro-hybride e-hdi motorunun çok düþük yakýt tüketimi, þehir içi kullanýmda büyük kolaylýk saðlayan Stop & Start özelliði ve geniþ iç hacmi ile rakiplerinden ayrýlýyor. Citroën; baþarýlý geçirdiði 2010 yýlýndan sonra, 2011 yýlýnda özellikle binek pazarýnda Otomobil tutkunlarý Yeni Citroen C4 ü yakýndan tanýdý. büyümeyi hedefliyor. Bu hedefi için en önemli kozu olan Citroën C4, yeni kasa lansmanýnýn yapýldýðý 2005 yýlýndan günümüze kadar 21 binden fazla satýldý. Positive Power anlayýþý ile tasarlanan Yeni Citroën C4; yüksek kalitesi, kendine özel dinamik stili, geniþ bagaj ve iç hacmi, çevreye duyarlý ve ekonomik motor seçenekleri ile çok geniþ bir müþteri kitlesinin beklentilerine cevap veriyor. Yeni C4 ü yakýndan görmek ve tanýmak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz. Göçebeler i Citroen taþýyor Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv, yerli rock grubu Göçebeler e sponsor oldu. Göçebeler i Citroen taþýyor sloganý ile duyurulan sponsorluk anlaþmasý hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv yetkilileri, grubun 26 Mart 2011 tarihinde saat da Dalgýçlar Otel London Pub da verecekleri konsere sponsor olduklarýný kaydettiler.

12 12 PAZARTESÝ 14 MART 2011 HÝTÝTSÝAD dan dolu dolu Sudan çýkarmasý Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD) organizasyonu ile Sudan'a Ýþ Gezisi düzenlendi. KOSGEB Destekli gerçekleþen iþ gezisine Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Genel Koordinatör Vekili Yakup Saðlam, Çorum Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Yaðlý, HÝTÝTSÝAD Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Murat Beyaz, KOS- GEB Uzmaný Hasan Tarýk Altundaþ ve 35 üye iþadamý katýldý. Program ilk gününde Ticaret Müþaviri M.Alaaddin Ulucak ve Müslüman Arab Ýþadamlarý Federasyonu Genel Sekreteri Musa Gürel, Sudan hakkýnda bilgilendirme toplantýsý yaptý. Genel ticaret hakkýnda bilgi veren Ulucak, Sudan'ýn 25 eyalet 133 bölgeden oluþtuðu ve en büyük eyaletinin Hartum eyaleti olduðunu belirtti. Ciddi bir ihracatý petrol dýþýnda ciddi iþlenmiþ ihracat kalemlerinin olmadýðýný ifade eden Ulucak, bunun yaný sýra susam ve canlý hayvan ihracatý da yapýlmaktadýr. Daha sonra Türk yatýrýmcýlarýn fabrikalarý gezildi. Fabrika gezisine Hataylý iþadamlarýnýn 2008 yýlýnda kurulan Ferroline Demir Çelik fabrikasý ile baþlandý. 80 Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Sudan da temaslarda bulundu. çalýþanýnýn 10'unun Türk olan Ferroline Demir Çelik Fabrikasý, hedef pazarý Sudan olarak belirtildi. Daha sonra Çorumlu iþadamlarýnýn ortaklýðý ile 2009 yýlýnda açýlan Tuðla Fabrikasý "Jorum Brich Factory" ziyaret edildi. 125 çalýþanýnýn 11'i Türk olan fabrikanýn günlük üretim kapasitesi þimdilik 100 bin adet/gün. Daha sonra 2009 kurulan Ankara merkezli Aslan Grupa ait günlük 1200 ton kapasiteli çimento fabrikasý ziyaret edildi. Gün içindeki program dahilin de Türk iþadamlarýndan yaptýrdýðý Nur Camii ziyaret edildi. Ýþ heyeti Çorumlu iþadamlarýnýn destekleri ile açýlan Sudan Türk Okullarýnýn velileri ile akþam yemeðinde buluþtu. Yemekte okul velileri Çorumlu iþadamlarý ile görüþmeler yapýldý. Yemekte konuþan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu bu kurumlarýn Türk ve Sudan halký için çok önemli olduðunu belirtti. Bu okullarýn çalýþmalarý sayesinde hem kültürel ve fikir alýþveriþi olmakta hem de ticari alt yapý saðlanmaktadýr denildi. Ayrýca okulun yeni yapýlacak olan binasýnýn yeri gezildi. Programýn ikinci gününde ikili iþ görüþmeleri açýlýþ konuþmalarý yapýldý. Açýlýþ konuþmalarýný Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Hartum Eyalet Valisi Dr. Abdurrahman Ahmet El Hýdýr, Yatýrým ve Teþvik Bakanlýðý Üst Komisyon Baþkaný El Sudan da Türk okullarý ziyaret edildi. Mahi Khalafalla ve Müslüman Arap Ýþadamlarý Federasyonu Baþkaný Oktay Ercan yaptý. Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu konuþmasýnda; "Üzerimde emaneten taþýdýðým Türk halkýnýn dost ve kardeþ Sudan halkýna gönül dolusu sevgilerini getirdim. Ayný dili konuþan insanlar birbirleri ile iyi anlaþýrlar. Ama ayný duygularý, ayný düþünceleri paylaþan insanlar ayný dili konuþan insanlardan çok daha iyi anlaþabilmektedir. Bizde Sudan ile gönül dili ile anlaþacaðýz. Bugün iki ülke arsýndaki ticaret hacmi 150 milyon dolar civarýndadýr. Bu rakama da son 10 yýl içinde ulaþabilmiþtir. Bu tür ciddi organizasyonlar sayesinde bu hacmin artacaðýna eminim" Daha sonra konuþan Hartum Eyalet Valisi Dr. Abdurrahman Ahmet El Hýdýr, "Bölge de son yaþanan süreçte Türkiye'nin yaptýðý çýkýþý ve Öncülüðü çok önemlidir. Bizde önder ülke Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Sudan'ýn zenginlikleri çoktur. Biz bu zenginlikleri ülkemizde yatýrým yapacak olanlarla paylaþýrken din, dil, tarih baðýmýz olan kardeþ Türk halkýna öncelik tanýyacaðýz. Þimdiye kadar yapýlan Türk yatýrýmlarý çok baþarýlý, Türk mallarý da çok kaliteli olmasý biz de büyük bir güven oluþturdu. Bizim de yeni yatýrýmcýlarý gözetmek ve kollamak boynumuzun borcudur" diye konuþtu.. Konuþmalar sonunda Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Hartum Eyalet Valisi Dr. Abdurrahman Ahmet El Hýdýr'a Kütahya çinisi vazo hediye etti. Daha sonra Çorumlu iþadamlarýnýn sektörlerine karþýlýk 100 sudanlý ile görüþtürme yapýldý. Ýþadamlarý görüþmelerin çok verimli geçtiðini belirtti. Görüþmeler sonucu 20 iþ adamý ciddi baðlantýlar yaptýðýný ve Sudan'a tekrar gelmek istediklerini belirtti. Program devamýnda Nil Nehri turu yapýldý. Turun ardýndan Hartum eyalet valiliðinin Çorumlu misafirler þerefine verdiði yemeðe geçildi. Yemekte Sudan'a özgü yemek, müzik ve dans sergilendi. Yemekte konuþma yapan Yakup Saðlam ve Mustafa Yaðlý organizasyonlarýn çok baþarýlý olduðunu devamýný beklediklerini belirtti. Programýn üçüncü gününde ise Türk müteahhitler tarafýndan yapýlan Yatýrým ve Teþvik Bakanlýðý gezildi. Bakanlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Yatýrým bakanlýðýnda ki toplantýda Yatýrým ve Teþvik Bakanlýðý Üst Komisyon Baþkaný El Mahi Khalafalla yatýrýmcýlar için sunulan kolaylýklar ve yatýrým yapýlabilecek alanlar hakkýnda bilgi verdi. Ziyaretlerde Çorum simgesi olan bakýr iþleme Hitit güneþi hediye edildi. Daha sonra sudanlý iþadamlarýna ait iki fabrika gezisinden sonra Türkiye Sudan büyükelçisi Erdoðan Kök ile görüþüldü. Görüþme sonunda Sudan Türk Okullarýnýn mezuniyet gecesi programýna geçildi. Mezun olan 45 öðrencinin diplomalarýný Çorum Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu verdi. Coþku dolu geçen programda konuþan Ebiloðlu mezun gençlere çok çalýþarak ülkenin kalkýnmasýna destek vermelerini istedi. Sudan Türk Okullarý yöneticileri Çorumlu misafirlere bir sürpriz yaparak Sudanlý bir öðrenciye Çorumdan haberler konulu bir skeç yaptýrdýlar. Dolu dolu geçen gezinin ardýndan hem Sudanlý yetkililer hem Türk yetkililer teþekkürlerini belirttiler. Vahaboðlu yanlýþ bilgilendirilmiþ Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, MHP Genel Baþkan Danýþmaný Dr. M. Hidayet Vahapoðlu'nun Ýskilip'te kullanýlan suyun temiz olmadýðýna dair yaptýðý açýklamayla baþlayan tartýþmaya son noktayý koydu. Baþkan Sezer yaptýðý açýklamada, Sayýn Genel Baþkan Danýþmaný yanlýþ bilgilerle fikir üretmekte devam ediyor, bu þekilde üretilen fikirlerin ne kadar aklý selim olabileceðini halkýmýzýn takdirine býrakýyorum" Sezer açýklamasýnda ayrýca "Vahapoðlu Genel Merkezde ki makam odasýndan bakýnca Ýskilip'i böyle görüyorsa, memleketimize yapacaðý hiçbir katký yok demektir, ayrýca hayatýn gerçeklerinden habersiz olduðu açýk seçik görülen böyle açýklamalarý yapanlar, Ýskilip'te ki MHP'li Belediye Meclisi Üyelerimiz ve MHP teþkilatýyla olan uyumlu çalýþmamýzý asla engelleyemeyeceklerdir" Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý. "Sayýn Vahapoðlu gibi deðerli bir eski komutanýn açýklamalarýna bakýnca, kendisinin tamamen yanlýþ bilgilerle yanlýþ fikirler üretmeye devam ettiðini görmenin üzüntüsünü yaþýyorum. Mecliste gurubu bulunan bir partinin genel baþkan danýþmaný düzeyindeki bir büyüðümüzün yanlýþta ýsrar etmesi hemþehrisi olarak bizleri üzmektedir. Hangi siyasi partiden olursa olsun bir makamý temsil eden hemþehrilerimiz bizim gururumuzdur. Onlara elimizden gelen her türlü desteði memleketimiz adýna vermeye hazýrýz. Onlarýn yanlýþlarý olursa, bunu da düzeltmek adýna her türlü gayreti gösteririz. Sayýn Vahapoðlu, bir yanlýþ bilgilenmeyle belediyemize yönelik eleþtirilerde bulunmuþtur. Hemþehrimizin yanlýþ bilgilerle kamuoyunun karþýsýna çýkmasýna gönlümüz razý olmamaktadýr. Bu duygumuz siyasi rekabetin ötesinde, memleketimizden birinin, eksik ve yanlýþ bilgilerle kamuoyu karþýsýnda düþtüðü durumdan onu kurtarmamýzý gerekli kýlmaktadýr. Numan Sezer Sevgili büyüðümüz Vahapoðlu açýklamasýnda, Ýl Genel Meclisinin Vali Nurullah Çakýr baþkanlýðýnda toplandýðýný söyleyecek kadar Türkiye gerçeklerinden uzaklaþmýþtýr. Bize verdiði cevapta bilgisiz konuþan insanlardan olmadýðýný söyleyip, kendi kalemiyle bilgisizliðini ifade etmesi üzüntümüzü bir kat daha arttýrmýþtýr. Ak Partinin yaptýðý en önemli icraatlardan birisinin de halkýn oylarýyla seçilen il genel meclislerine, seçilmiþ üyelerinden birisinin, meclis üyeleri tarafýndan baþkan seçilmesini saðlamak olmuþtur. Vahim bir bilgi yanlýþýný düzeltmek adýna Vahapoðlu'na, artýk Ýl Genel Meclisinin Vali tarafýndan deðil de, seçilmiþ bir baþkan tarafýndan yönetildiðini, toplantýlara seçilmiþ il genel meclisi baþkanýnýn baþkanlýk ettiðini hatýrlatmak isterim. Bilgisiz fikir üretmek kadar eksik ve yanlýþ bilgilerle fikir üretmekte vahimdir." Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Ýskilip'te kullanýlan su kalitesinin sürekli kontrollerle denetlendiðini söylediði açýklamasýnda, Vahapoðlu'nun yaptýðý açýklamada referans olarak kullandýðý raporu hazýrlayan komisyon baþkaný raporda, Ýskilip merkezden söz etmediklerini, su kalitesi ile ilgili tespitlerin bazý köylerin depolarýnda kaynaklandýðýný belirtiyor diyerek, Vahapoðlu'nu hemþehrimiz olarak sayarýz ve severiz, ancak gerçeklerden bu kadar uzak bir anlayýþta ýsrar etmesini kýsýr siyasi çekiþme geleneðini devam ettirmeye çalýþýyor þeklinde deðerlendirmek istemiyoruz. Biz memleketimizde MHP li hemþehrilerimiz de dahil olmak üzere karþýlýklý güven esasýna dayalý hizmetlerimizi üretmeye devam edeceðiz. Baþarý hepimize aittir. Dýþarýdan okunan gazeller, aramýzdaki dayanýþma ve uyumu asla bozamayacaktýr" Belediye Baþkaný olarak hemþehrilerimizin haklarýný korumak öncelikli görevim diyen Numan Sezer, "hemþehrimiz Sayýn Vahapoðlu'nun kamuoyu önünde daha fazla yýpranmamasý için konuyla ilgili olarak bundan sonra kendisine cevap vermeyeceðim" Tabip Odasý Týp Balosu nda buluþtu Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen Týp Balosu, Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Týp Bayramý nedeniyle düzenlenen gecede aileleriyle birlikte bir araya gelen doktorlar, Oda Baþkaný Dr. Þahatay Þahin ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlandý. Emektar doktorlarýn da unutulmayýp teþekkür plaketlerinin verildiði geceye Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Turgut Bayraktar, Emniyet Müdürü Necmettin Emre ve çok sayýda davetli katýldý. Tabip Odasý tarafýndan düzenlenen Týp Balosu, Anitta Otel de gerçekleþtirildi. Týp Bayramý ný sorunlar ve adaletsizliklerle karþýlýyoruz Programa oda üyesi hekimler katýldý. Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök: M. Fatih Gök Türk saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýk çalýþanlarýnýn, kamuda devletin þifa elleri olarak çok kutsal bir hizmeti yürüttüklerini belirterek, "Özveri ile hizmet yürüten saðlýk çalýþanlar ne yazýk ki bir 14 Mart Týp Bayramý'ný sorunlarla adaletsizlikler ile karþýlamaktadýrlar." Bugün kutlanan Týp Bayramý nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Türk saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýyla ilgili þunlarý söyledi: "Bugün saðlýk hizmetlerinin bir ekip hizmeti olduðu unutularak çalýþanlar arasýnda ayrýmcýlýk adaletsizlik yapýlmaktadýr. Farklý istihdamlarla birbirinden çok farklý mali ve sosyal haklara sahip saðlýk çalýþanlarý oluþturan iktidar, yapýlan düzenlemelerde de saðlýk çalýþanlarýnýn bir bölümünün faydalanmasýný saðlarken bir bölümünü kapsam dýþýnda býrakmýþlardýr. Döner sermayelerin ek ödemelerinin emekliliðe yansýmasýndan, Torba yasada yer alan bazý düzenlemelere kadar ne yazýk ki saðlýk çalýþanlarý arasýnda adaletsizlikler yapýlmýþtýr. 4/B'li ve 4924'lü sözleþmeli saðlýk çalýþanlarýnýn sorunlarýnýn tek çözümü olan kadro ne yazýk ki verilmemiþtir. Ýnsanlar evlerinden, eþlerinden ayrý, sosyal haklarý kýsýtlý bir þekilde adeta modern köle olarak çalýþtýrýlmaya mahkûm edilmiþlerdir. Aile hekimleri ve aile saðlýðý elemanlarý yayýnlanan yönetmeliklerle maðdur edilmiþler, sýkýntýlarla uðraþmak zorunda býrakýlmýþlardýr. Vekil-Ebe hemþireler düþük ücretlerle çalýþtýrýlmaya mahkûm edilmekte ve sosyal haklardan mahrum býrakýlmaktadýrlar. Saðlýk Bakanlýðý ile hizmet sözleþmesi imzalamak suretiyle görev yapan 4/C'liler döner sermayeden mahrum býrakýlan çalýþanlar olarak büyük bir haksýzlýða uðramýþlardýr. Tüm saðlýk çalýþanlarý için emeklilikte gelir kayýplarýnýn önemli ölçüde önüne geçecek olan döner sermayenin emekliliðe yansýmasý hayata geçirilmemiþtir." Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarý yaþandýðýný belirten Gök, Görevde yükselme sýnavýnda kadrolar boþ kalmýþtýr. Görevlendirmeler ve atamalarda liyakat aranmamýþ haksýzlýklar yapýlmýþtýr. Tüm hizmetli arkadaþlarýmýz yýllardýr memur sorumluluðunda çalýþmalarýna raðmen memur kadrosu kendilerine verilmemiþtir. Diðer bakanlýklarýn aksine Saðlýk Bakanlýðý çalýþanlarý üvey evlat muamelesi görmeye devam etmiþlerdir." "Tüm bu yaþananlar ortadayken saðlýk çalýþanlarý nasýl 14 Mart Týp Bayramýný kutlasýnlar." diyen Türk saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, sözlerini þöyle tamamladý: "Çalýþanlarýn beklentisi karþýlanmadan çalýþma þartlarý, mali ve özlük haklarýnda gerekli düzenlemeler yapýlmadan kutlanacak bir bayram yoktur. 14 Mart ancak sorunlar çözüldüðünde bizim için bir bayram olacaktýr. Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn gerçek bir Týp Bayramý yaþayacaðý günleri bekliyoruz. Her þeye raðmen yinede sorunlarýn çözülmesi temennisiyle ilimizde görev yapan, çektikleri çileye raðmen özverili bir þekilde en iyi hizmeti üreten tüm saðlýk çalýþanlarýnýn 14 Mart Týp bayramýný kutluyorum." Vergi affý tahsilâtý baþladý Bekir Yazýcý Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen, 25 Þubat 2011 Tarihli Resmi Gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren 6111 Sayýlý "Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasý Ýle Sosyal Sigortalar Ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu ve Diðer Bazý Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" uyarýnca yapýlacak iþlemler için Osmancýk Belediyesi bütün hazýrlýklarýný tamamladý. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Osmancýk Belediye Bekir Yazýcý; Söz konusu yasa ile, çeþitli nedenlerle borçlarýný bugüne kadar ödeyemeyen vatandaþlarýmýza çok cazip ödeme kolaylýklarý getirilmiþtir. Hepimizin basýndan izlediði gibi Cumhuriyet tarihinin en kapsamlý yapýlandýrmasý þeklindeki tanýmlamalarýn doðru olduðunu, kanun maddelerini incelediðimizde gördük. Bu kapsam dahilinde belediyemize borcu bulunan mükelleflerimizin borçlarýný uygun taksitler halinde ödemeleri için özel bir yazýlým alarak hizmete sunmuþ bulunmaktayýz. Bu yazýlým sayesinde vatandaþlarýmýzýn herhangi bir dilekçe yazmalarý, taahhütname doldurmalarý gerekmemektedir. Sadece ilgili birimimize baþvurup isimlerini söylemeleri ve borç miktarý hesaplandýktan sonra ödeme güçlerine göre kendilerince uygun görülecek seçeneklerden birini seçerek kabul ettiklerine dair imza atmalarý yeterli olacaktýr tarihine kadar iþlemiþ borçlar bu kapsama girmektedir. 6,12 ve 18 ay taksit seçenekleri bulunmaktadýr. Bu vadelerden birini seçtiklerinde otomatikman ödeme süreleri iki katýna çýkacaktýr. Þöyle ki; 6 ay taksiti seçen bir mükellefimiz borcunu 12 ayda ödeme imkanýna sahip olacaktýr. 18 ay vadeyi seçen vatandaþýmýzda borcunu 36 ayda ödeyebilecektir. Yani isterlerse 2 ayda bir ödeme yapma imkaný verilecektir. Test çalýþmalarý süren otomasyon sistemimiz 15 Mart Salý günü itibariyle hizmete girecektir. Borçlarýný ödemek isteyen vatandaþlarýmýzýn bizzat belediyemize baþvurmalarý gerekmektedir. Ayrýca bu sistem için hazýrladýðýmýz bir internet portalýmýz da ayný gün hizmete girecektir. Ýnternet veznemiz den de vatandaþlarýmýz bilgi alabilecek ve ödemelerini yapabileceklerdir. Belediyemize þahsen müracaat edecek vatandaþlarýmýz nakit ödeme yapabilecekleri gibi, veznelerimizde bulunan POS cihazlarý sayesinde ilk peþinatlarýný ve daha sonraki taksitlerini kredi kartlarý ile ödeyebilme imkanýna sahiptirler. Yasanýn Resmi Gazetede yayýnlandýðý gün esas alýnarak 2 aylýk bir baþvuru süresi tanýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýza bu tarihi fýrsatý kaçýrmamalarýný ve süre bitimini beklemeden belediyemize baþvurmalarýný öneriyoruz." Belediye borçlarýndan bu kapsama giren kalemler ise þöyle sýralandý: Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Ýlan Reklam Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Vergi Cezalarý, Ýdari Para Cezalarý, Su ve Atýksu Bedelleri, Kira Borçlarý, Amme Alacaklarý, Çeþitli Ücretler.

13 PAZARTESÝ 14 MART Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 9 - REBÝ UL-ÂHIR: 1432 Hicrî Þemsi: Rûmi: 1 Mart Kasým: 125 MART PAZARTEÝ Bir din kardeþinizi seviyorsanýz, sevdiðinizi kendisine bildiriniz! Hadîs-i þerîf Bir söze sabredemiyen, çok söz iþitir. Ahnef C bin Kays Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri Pratik Bilgiler 5 ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sütü ocaða koymadan tencere soðuk suyla çalkalanýrsa süt kaynarken dibine yapýþmaz. Bulaþýk suyunuza bir kaþýk sirke katmakla bulaþýklarýnýzýn daha kolay ve temiz yýkandýðýný göreceksiniz. Renkli gömlekler yýkanmadan önce iki saat sirkeli suda býrakýlýrsa renkleri canlý olur. Yoðurdu sulandýrmak için tahta kaþýkla üstten almak gerekir. Elbiselerin fermuarlarý yýkarken bozuluyorsa makineye atmadan önce kapatýlýr. Kapýlarýnýz veya çekmeceleriniz bir müddet sonra itsenizde çeksenizde kapanmalarý zorlaþýr. Kapýnýzýn, çekmecenizin sürten kýsmýna vazelin sürün. Baþ aðrýsý için: Kahve çekirdeðine limon suyu sýkýn yavaþ yavaþ yiyin. (Birkaç tane) Mantar kapaklý þiþeleri yatýk vaziyette saklamalýsýnýz. Sarap þiselerinin mantarýný tekrar þiþeye geçirmek için: Mantarý kaynar suyun içine atýn. Ýçkilere güzel tat ve görüntü vermek için: Buzu dondururken buz kabýnýn içine kiraz, nane yapraðý, yeþil zeytin vs. koyup dondurun. Buz dondururken: Suyu kaynatýn, soðuyunca buz kalýplarýna koyup dondurun. Buzlar daha canlý kristal gibi görünür. Kaynamýþ suda oksijen azalýr... Buda buzun mat görünmemesini saðlar. Diþlerinizi doðal temizleyin: Çileði ezin diþ fýrçanýzýn üzerine koyun diþ etlerinize kompres yapýn. Sonra diþlerinizi fýrçalayýn. Küçük yanýklar için: Temiz bir süngeri hafifçe ýslatýn buzdolabýnýzýn derin dondurucu bölümüne koyun. Yanmýþ yerin üzerine hafif hafif kompres yapýn. Aðýz kokusu için: Kahve çekirdeði çiðneyin. Arý, sivri sinek sokmalarýna karþý: Kesme þekeri hafif ýslatýn sokulan kýsmýn üzerine hafifçe bastýrýn zehir'i alýr ve kaþýnmayý þiþmeyi önler. Fermuarlar sýkýþýrsa: Kurþun kalemle fermuar diþlerinin üzerini karalayýn. Gözlük camlarý: Gliserin ile silerseniz buðulanmadýðýný göreceksiniz. Ayakkabýlarýnýz ayaðýnýzý sýkýyorsa: Bir bardak saf alkolü ayakkabýnýzýn içine dökün. Ýyice derisine yedirin ve giyin. Derisi ayaðýnýza göre açýlacaktýr. (Süreek) ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim SSK Ýl Bað-Kur Ýl Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Hamdi Köy den Durdu Karagülle. 2- Tozluburun Köyü nden Mehmet Yýldýrým. 3- Ayaz Köyü nden Kýymet Kantar. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hattuþaþ Sfenksi Türkiye ye ve Çorum a geri verilmelidir! Bugünlerde Berlin'de dünyanýn en önemli fuarlardan biri olan Uluslararasý Turizm Fuarý (ITB) gerçekleþiyor.çorum'da bu fuarda temsil ediliyor.sayýn Valimiz orada Hitit Yolu projesi de dahil þehrimizin tanýtýmý için bulunuyor.hitit Yolu hakkýnda önümüzdeki günlerde bir yazý yazacaðým. Hitit Medeniyeti'nin baþþehri Çorum'da doðmuþ bir akademisyen olarak ben de bu medeniyete ait Hattuþaþ Sfenksi nin iadesi ülkemizin tarihi deðerlerine sahip çýkmasý açýsýndan çok önemli görüyorum. Bu konu ile ilgili bana gönderilen bir haber bülteninden faydalanarak bu yazýyý hazýrladým. * * * Türkiye, Berlin deki Bergama Müzesi nde sergilenen Hattuþaþ Sfenksi nin iadesi için giriþimlerini sürdürüyor. Türkiye, Sfenksin iade edilmediði taktirde ile müzecilik ve arkeolojik kazýlar alanýnda iþbirliðini sürdürmeyeceðini açýklamýþ bulunuyor. Alman makamlarý da yapýlacak görüþmelerle meseleye bir çözüm bulunabileceðine inanýyor. Konu nedir? Ýki Hattuþaþ Sfenksi, restorasyon amacýyla 1915 yýlýnda Almanya'ya getirilmiþ, sfenkslerden biri 1924 yýlýnda Ýstanbul'a gönderilmiþti. Diðer sfenks ise 1934 yýlýndan itibaren, Berlin'deki Bergama Müzesinde sergileniyor. Almanya, Berlin deki Bergama Müzesi nde sergilenen Hattuþaþ Sfenksi nin Türkiye ye iade edilmesi konusunda öncelikle sfenksin hukukî durumunun incelenmesini istiyor. Zira sfenksin hukuki açýdan kime ait olduðu þimdilik belirsiz. Bu belirsizliðin giderilmesi için de öncelikle taraflar arasýnda görüþmelerin yapýlmasý planlanýyor. Almanya, görüþmelerin yapýlacak olmasýný bile büyük bir adým olarak deðerlendiriyor. Uluslararasý Turizm Fuarý (ITB) na katýlmak üzere Berlin de bulunan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ýn temaslarýnda da konu gündeme geldi. Henüz karar yok Çözüm hakkýnda düþünceler Kültürel dýþ politikadan sorumlu Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Cornelia Pieper, Günay ile görüþmesinin ardýndan Deutsche Welle Türkçe Servisi ne yaptýðý açýklamada, sfenksin iadesi konusunda henüz bir karar alýnmadýðýný Bu konuda görüþmelerin daha yeni baþlamakta olduðunu belirten Hür Demokrat Partili Pieper, hukukî açýdan yeni bir durumla karþý karþýya olduklarýný kaydetti. Pieper, bana verilen bilgiye göre, eðer sfenks Prusya Kültür Varlýklarý Vakfý na ait deðilse, Bergama Müzesi nde bulunan bu sfenksin ne yapýlacaðýna dair yeniden görüþmeler yapýlmasý gerekiyor. Kuþkusuz bu konuda adil bir çözüm bulacaðýz. Pieper, yakýn bir zamana kadar 1934 yýlýndan beri Bergama Müzesi nde sergilenen sfenksin, müzenin baðlý olduðu Prusya(Alman Birliðini saðlayan ve yýllarý arasýnda kendisine Prusya Krallýðý adýný veren devlet) Kültür Varlýklarý Vakfý na ait olduðunu düþündüklerini Ancak Pieper, hukukî incelemelerin ve görüþmelerin sonucunda sfenksin Türkiye ye ait olduðu sonucuna ulaþýlabileceðini kaydetti. Türk ve Alman uzmanlarýn, sfenksin iadesi ile müzecilik ve arkeolojik kazýlar alanýnda iþbirliðini görüþmek üzere nisan ayýnýn Prof.Dr. Ahmet Samsunlu ortasýnda Türkiye de biraraya gelmesi planlanýyor. Pieper, Bakan Günay ýn kendisini Türkiye ye davet ettiðini, büyük olasýlýkla mayýs ayýnda Türkiye ye giderek, birlikte Türk-Alman arkeologlarýn birlikte çalýþtýðý Boðazkale deki kazý alanýný ziyaret edeceklerini Pieper, arkeoloji konusunda iki ülke arasýndaki iþbirliðini artýrmak istediklerini dile getirdi. Sfenksin iadesi yýllardýr isteniyor Türkiye Hattuþaþ Sfenksi nin iade edilmesini geçmiþ yýllarda da istemiþti. Sfenks yaklaþýk 100 yýldan beri Berlin de bulunuyor. Çorum yakýnlarýndaki Boðazkale de 1907 yýlýnda yapýlan kazýlar sýrasýnda bulunan iki Hattuþaþ Sfenksi 1915 yýlýnda restorasyon amacýyla Almanya nýn baþkenti Berlin e getirildi. Bu sfenkslerden biri restorasyonu tamamlandýktan sonra 1924 yýlýnda Ýstanbul a geri gönderildi. Diðer sfenks ise 1934 yýlýnda Bergama Müzesi nde sergilenmeye baþlandý. Almanya, yapýlan anlaþmaya göre sfenkslerden birinin Berlin de kalmasý gerektiðini iddia etti. Böyle bir anlaþmanýn olmadýðýný öne süren Türkiye ise ilk kez 1938 yýlýnda ikinci sfenksin de iadesini istedi. II. Dünya Savaþý sonrasýnda da bu isteðini belirli aralýklarla tekrarlayan Türkiye, Almanya dan hep olumsuz yanýt aldý. UNESCO nun tavsiyesi Almanya neden þimdi sfenksin iadesi konusunda bir çözüm arýyor? Bu soruyu Prusya Kültür Varlýklarý Baþkaný Parzinger þöyle yanýtladý. Türkiye son yýllarda bu duruma bir çözüm bulunmasý için çabalarýný yoðunlaþtýrdý. Geçtiðimiz sonbaharda UNES- CO ya baþvurdu. UNESCO ise her iki ülkenin de elinde belge olmadýðý için Türk ve Alman tarafýnýn biraraya gelerek soruna bir çözüm bulmasýný tavsiye etti. Bu nedenle de þimdi bu meseleyi çözüme kavuþturmak istiyoruz. * * * BEN BU SFENKSÝ'N ÇORUM MÜZESÝ'NE VERÝLMESÝ- NÝ TÜM ÇORUMLULAR ADINA ÝSTÝYORUM. ÇORUMLULAR BU OLAYI TAKÝPEDÝN VE AÐIRLIÐI- NIZI KOYUNUZ. Diþ tedavisinde kemik tozu mucizesi Aðzýnda kemik kaybý olan hastalarda implant tedavisini zorlaþtýran yeni kemik dokusu oluþturulmasý sorunu, büyüme faktörlü protein içeren kemik tozuyla aþýldý. Büyüme faktörlü protein içeren kemik tozuyla hastanýn kendi dokusundan elde edilen yapýya yakýn canlý kemik elde edildiði, bunun da implant tedavisinde baþarýyý artýrdýðý bildirildi. Meffert Ýmplant Enstitüsü Baþkaný Dr. Ali Arif Özzeybek, Dünya Ýmplant Birliði'nin bu yýlki kýþ kongresinde açýklanan, ''Infuse'' adý verilen yöntemle ilgili bilgiler aktardý. Diþ kaybýnýn çok miktarda olduðu kiþilere uygulanan implant tedavisinde, sinüsleri sarkýk ya da implant için yeterli uzunluða sahip olmayan hastalarda yeni kemik yapýsý oluþturmak gerektiðini anlatan Özzeybek, bu yeni kemik yapýsýnýn oluþturulmasýnda kabul edilen ''Altýn kural''ýn, kiþinin kendi vücudundan alýnan kemik dokusuyla yeni kemik oluþumu meydana getirmek olduðunu Bunun için de hastanýn çene ya da kalça kemiðinden kemik dokusu alýnmasý yoluna gidildiðini ifade eden Özzeybek, bu yöntemle elde edilen yeni kemik yapýsýnýn tedavide çok iyi sonuçlar verdiðini belirtti. -''CANLI YAPIYA YAKIN DOKU''- Ancak, yaþý ilerlemiþ ya da kemik kaybýnýn yoðun olduðu hastalarda bunun mümkün olamadýðýný ifade eden Özzeybek, ''Bu hastalar için bugüne kadar çoðunlukla yapay kemik tozlarý kullanýlýyordu. Ancak bu yöntemde istenen düzeyde canlý kemik elde edilemiyordu. Oysa implant ile kemiðin kaynaþmasý için canlý kemik yoðunluðunun yüksek olmasý çok önemli'' diye konuþtu. ''Ýnfuse'' adý verilen, büyüme faktörlü protein içeren kemik tozunun kullanýldýðý yöntem sayesinde artýk hastanýn kendisinden alýnan dokuyla elde edilene eþdeðer yapýda canlý kemik elde edilebildiðini bildiren Özzeybek, þu bilgileri aktardý: ''Hastanýn sinüs bölgesi yukarý çekildikten sonra oluþan boþluða büyüme faktörlü protein içeren kemik tozu uygulanýyor. 4-6 ay sonunda da çok yüksek oranda canlýlýða sahip doðal kemik yapýsý oluþuyor. Bu yeni kemik yapýsý canlý olduðu için de implant tedavisinde çok baþarýlý sonuç alýyoruz.'' ABD'nin ilaç otoritesi FDA'den de onay alan, hem uygulanmasý kolay, hem de baþarý þansý çok yüksek olan bu yöntemin kullanýmýnýn kýsa zamanda yaygýnlaþmasý bekleniyor.'' Kadir Yüktaþýr com Ýstiklal Marþý 1 Onu hep saygý ile dinledik Tefekkür Dinleyeceðiz. Dünyamýz Hem de kýyamete kadar. Doksan yýl önce kabul edilmiþti. Samimi bir insan, Hisli bir dava adamý, Kahraman bir vatanperverdi Mehmed Akif Ersoy. O kendini ne denli gizlese millet onu baðrýna bastý. Raþit Yücel Riyasý olmayan, gösteriþe aldanmayan, corumhakimiyet. net "Gelenin keyfi için geçmiþe söðmeyen" bir deðerdi. "Aldýrma geç git " demezdi, "Çiðnenirdi" yine, "Hakký tutar kaldýrýr"dý. Son yüz yýlýn önde þahsiyeti idi. Ve,"Korkma" demiþti. Bu sözün söylendiði zamanlar en kara bahtlý zamanlardý. Nice dahili ve harici betbahtlara raðmen "Sönmez bu þafaklarda yüzen al sancak" tý. Bu lav gibi ifadeler millete þevk ve gayret verdi. "Bu ezanlar ki þehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli Bu ülkede yýllarca ezanýn susturulacaðýný hissi kablel vuku ile hissetmiþti. Korktuðu baþýna gelmiþti. Dahili bazý betbahtlar onun kuþkusuna delil oldular. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER METEOROLOJÝ , Yýl:21 Sayý: MART 2011 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi DEVA HÜRRÝYET MEYDANI NO: 2 ( SAAT KULESÝ YANI ) Yerel Süreli Yayýn Erol TAÞKAN Recep MEBET Kemal CEYLAN ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) KULE ÇORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI , 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu ) com www. corumhakimiyet. net

14 14 PAZARTESÝ 14 MART 2011 MHP de baþvuru bugün baþlýyor MHP Ýl Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, 24. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için aday adaylýðý baþvurularýnýn, parti genel merkezinin aldýðý karar doðrultusunda, bugün baþlayýp 21 Mart Pazartesi günü sona ereceði bildirildi. MHP'den milletvekilliði genel seçimleriyle ilgili olarak yapýlan açýklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun günü yapýlan toplantýsýnda 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak olan 24. Dönem Milletvekilliði Genel Seçimleri için aday adaylýðý baþvurularýnýn Pazartesi saat 09.00'dan itibaren kabulüne baþlanmasýna; Pazartesi günü saat 17.00'de sonra erdirilmesine; Aday adaylarýnýn bu tarihler arasýnda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi Seçim Ýþleri Kayýt Kabul Birimine Þahsen Müracaat etmeleri gerektiðine karar verilmiþtir." denildi. Pir Sultan Abdal Derneði nde bir araya gelen veliler okullarda para toplanmasýný eleþtirdi; Paralý eðitim toplumda bölünmeye yol açar Pir Sultan Abdal Derneði Çorum Temsilciliði tarafýndan geçen hafta baþlatýlan okullarda para toplanmasýna yönelik çalýþma, bu hafta veli toplantýsýyla devam etti. Toplantýda konuþan emekli eðitimci Saim Erdoðan, çeþitli bahaneler arkasýna sýðýnýlarak yapýlan para toplama iþlemlerinin, toplumun bölünmesine yol açan gizli bir tehdit içerdiðini ifade etti. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Pir Sultan Abdal Derneði Çorum Ýl Temsilcisi Halil Top, okul kayýt dönemlerinde ve eðitim sürecinde toplanan paralarýn, eðitim sistemini baltalayan bir yapýda olduðunu ifade etti. Toplantýya konuþmacý olarak davet edilen emekli eðitimci Saim Erdoðan, toplantýya katýlan velilere hitaben yaptýðý konuþmada, okullarda toplanan paralarýn ilk baþta öðrenci öðretmen arasýndaki güveni yýkan gizli bir tehlike olduðunu vurguladý. Özellikle kayýt dönemlerinde çeþitli masum bahaneler arkasýna sýðýnýlarak toplanan paralarýn baðýþ adý altýna gizlenen bir zorunluluk halini aldýðýný dile getirdi. Zorunluluktan doðduðu belirtilen para toplamanýn, zararlý bir sistemin anahtarý olduðunu anlatan Erdoðan, "Bu iþ öyle bir hal alýyor ki, iyi öðretmen seçme, iyi sýnýf oluþturma gibi toplumu bölen bir yapýya doðru uzanýyor. Küçük ihtiyaçlar için alýndýðý söylenen bu paralar öyle bir noktaya taþýnýyor ki, okullar için ek binalar yapabilecek düzeylere ulaþýyor. Asýl önemli ve daha tehlikeli olan konu ise, eðitim edvar ederken yýl boyunca öðretmenler aracýlýðý ile öðrenciden istenen katký paralarýdýr.bunu veremeyen ya da vermek istemeyen ailelerin çocuklarý ile onlarýn öðretmenleri arasýnda gizli bir duvar oluþmaya baþlýyor ve öðrenci öðretmen Pir Sultan Abdal Derneði Çorum Temsilciliði açýklama yaptý. iliþkileri arasýna soðukluk ve güvensizlik giriyor. Bunlarýn önüne Toplantýya dernek üyeleri katýldý. geçmek için kanun da yok diye ifade edilen para toplama konusunun, fiili olarak da sona erdirilmesi gerekir." Ýzmir Çorumlu Dernekler Federasyonu yeni yerinde Veli Karakurt Ýzmir Çorumlu Dernekler Federasyonu, yeni yerinde hizmet vermeye baþladý. Federasyonu'nun yeni binasý, dün düzenlenen törenle açýldý. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Çorum Dernekleri Federasyonu Genel Baþkan Veli Karakurt, federasyonun yeni yerinin ulaþýmýnýn daha kolay saðlandýðýný belirterek; yeni binanýn, Karþýyaka ilçesinin en güzel merkezinde yer Ýzmir Çorumlu Dernekler Federasyonu yeni yerinde hizmete baþladý. aldýðýný kaydetti. Yeni mekânýn, yer olarak da göz önünde, daha dikkat çekici bir mekân olduðunu vurgulayan Karakurt, hemþerilerimizin kolay girip çýkabileceði ve birbirlerini daha yakýndan tanýmalarýný, kaynaþmalarýný saðlayacaðýný Federasyonun yeni binasýnýn, aile ortamýnýn olacaðýný dile getiren Veli Karakurt, "Ayrýca burasý, her gün açýk tutularak Çorumlu ve Ýzmirli hemþerilerimizin gazete dergi, kitap gibi okumalarý, TV, bilgisayar ve internetten faydalanmalarýnýn saðlanacak, bunun yanýnda da çay-kahve meþrubat hizmeti de sunulacak." Genel baþkan federasyonun eðitim, kültür ve sosyal faaliyetler gibi etkinliklerde daha etkin, aktif olacaklarýný bunu yaparken de Çorumlularla sürekli iletiþim ve paylaþým içerisinde diyalog Ziraat Bankasý ndan ödeme kolaylýðý Ziraat Bankasý Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, tarýmsal kredi borçlarýna ödeme kolaylýðý getirildiði belirtilerek, üreticilerin borçlarýný yeniden yapýlandýrmak üzere dilekçe ile Ziraat Bankasý þubelerine baþvurmalarý gerektiði bildirildi. Ziraat Bankasý Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, T.C. Ziraat Bankasý A.Þ. olarak TOA (Tasfiye olacak Alacaklar / Günü Geçmiþ Borçlar) hesaplarýnda tarýmsal kredi borcu borçlularýna ödeme kolaylýðý getirilmiþ olup üreticilerimizin borçlarýný yeniden yapýlandýrmak üzere dilekçe ile þubelerimize baþvurmalarý gerekmektedir. Üreticilerimizin maðduriyetinin giderilmesi amacýyla þubemize baþvurularýný beklemekteyiz. ifadelerine yer verildi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý, Aþýk Mahzuni Þerif Parký'nda gerçekleþtirildi. EMEP ten Kadýnlar Günü ne özel kutlama Elele vereceðiz dünyayý deðiþtireceðiz EMEP tarafýndan düzenlenen 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü kutlamasý, Aþýk Mahzuni Þerif Parký'nda gerçekleþtirildi. EMEP Yönetim Kurulu Üyesi Seher Bolat, yaptýðý açýklamada, "Kadýnlar elele verecek, dünya deðiþecek." Günümüz þartlarýnda kadýnlarýn daha fazla þiddet, cinayet ve daha fazla ayrýmcýlýkla karþý karþýya olduðunu kaydeden Seher Bolat, krizin tüm yükünün emekçi kadýnlarýn omzuna çöktüðünü EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn ve çok sayýda partilinin katýldýðý kutlama programýnda devletin þiddete uðrayan kadýna sahip çýkmadýðý, devlet kurumlarýnýn kadýný korumadýðý dile getirildi. EMEPYönetim Kurulu Üyesi Seher Bolat, açýklamasýnda þunlarý söyledi, "Emekçi kadýnlar olarak zamlara, iþten atýlmalara, güvencesiz düþük ücretle ve uzun çalýþma saatlerine karþý krizin yükünün emekçilerin sýrtýna yýkýlmak istenmesine karþý ve ev içi emeðimizin yok sayýlmasýna karþý mücadeleyi yükseltelim. Ýþ, ekmek, barýþ, eþitlik ve özgürlük için el ele verelim ne istediðimizi haykýralým. Kadýnlara güvenceli iþ olanaklarý ve eþit iþe eþit ücret istiyoruz. Evde ve tarýmda ücretsiz aile iþçiliði yapan, kadýnlar sosyal güvenlik kapsamýna alýnsýn. Parasýz eðitim ve parasýz saðlýk istiyoruz. Töre ve namus cinayetleri engellensin istiyoruz. Kadýna yönelik her türlü þiddete karþý kamusal koruma ve sýðýnma evleri istiyoruz. Her mahalleye ücretsiz kreþ istiyoruz. Yaþlýlar ve engelliler için bakýmevleri istiyoruz. Kürt sorununa barýþçýl demokratik çözüm istiyor ve analar artýk aðlamasýn istiyoruz. Düþünce, inanç ve örgütlenme özgürlüðü istiyoruz. Gerçekten laik ve demokratik bir ülke istiyoruz. Bu taleplerimizi gerçekleþtirebilmek için,tüm emekçi kadýnlarý birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz. Kadýn haklan için mücadele etmek yeni bir dünya için mücadele etmektir." Bolat'ýn açýklamasýndan sonra, kutlamaya katý- AKP darbecilere karþý sessiz kaldý Seher Bolat EMEÐÝN Partisi Ýl Örgütü, 12 Mart ve Gazi olaylarýnýn yoldönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaptý. 12 Mart 1971 Askeri darbesinin, baþta uyanýþ ve örgütlenme içine giren iþçi sýnýfý ve gençlik olmak üzere tüm halka büyük acýlar yaþattýðý belirtilen açýklamada, þu görüþlere yer verildi: TÝP kapatýldý. Devrimci demokrat örgütler yok edilmek üzere saldýrýya uðradý. Sendika ve demokratik kitle örgütlerinin kapýsýna kilit vuruldu. Gençler hapishanelere dolduruldu. Aydýn, sanatçý ve yazarlarýn gözaltý, tutuklama, iþkence ile karþýlaþmalarýyla da yetinmeyen egemen sýnýflar, darbeciler eliyle üç gençlik önderini, Deniz Gezmiþ, Yusuf Aslan ve Hüseyin Ýnan'ý idam ettiler. AKP Kanlý Pazarý Tertipleyenlerle Ayný Safta 12 Marta gelinen süreçte, 16 Þubat 1969'da ABD'nin 6. Filo'sunu protesto etmek için bir araya gelenlerin saldýrýya uðramasý ve ardýndan yaþanan olaylar Kanlý Pazar olarak tarihe geçti. O dönem Komünizmle Mücadele Derneði'nin baþýný çekenlerin yarattýðý provokasyonda gençler saldýrýya uðradý, býçaklanarak öldürüldü. Bugün darbelere karþý olduðunu iddia edenler, mevcut hükümette yer alan ve uyum içinde çalýþanlar, Fethullah Gülen de dahil olmak üzere, o dönem bu Komünizmle Mücadele Dernekleri'nin kurucularý olarak iþ baþýndaydýlar. 12 Mart ayný zamanda Ýstanbul Gazi Mahallesi ve Ümraniye'de kontrgerilla tarafýndan gerçekleþtirilen katliamla akýllardadýr yýlýnda Alevi yurttaþlarýmýza karþý kontrgerillanýn tertiplediði saldýrýda 22 kiþi hayatýný kaybetti. AKP Hükümeti Karanlýk Tarihi Karartan Bir Misyonla Hareket ediyor Tarihi darbeler, tertipler, katliam ve provokasyonlar tarihi olan Türkiye'de AKPhükümeti, darbe karþýtý ve maðduru görünümüne raðmen, 12 Mart, 12 Eylül darbe dosyalarýna el bile sürmemektedir. Kanlý Pazar, 16 Mart, Gazi, Sivas, Maraþ, Çorum katliamlarýný araþtýrmayý bile akýllarýndan geçirmeyen, siyasi cinayetleri, "faili meçhul" cinayetleri ve toplu mezarlarýn akýbetini soruþturmayan AKP Hükümet, Ahmet Þýk ve Nedim Þener'i tutuklayarak, Ergenekon'u ve derin devleti açýða çýkaracaðýný iddia etmektedir. AKP Türkiye'nin karanlýk tarihinin tanýðýdýr. Gerçekleþen onca karanlýk tertibin üzerini kapatan AKPyaþananlarýn destekçisi halindedir. Gerçekten demokratik bir yönetimde AKP, ayný zamanda Türkiye'nin karanlýk tarihinin sanýðý olarak da yargýlanacaktýr. Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ýmam Hatipliler Buluþmasý adý altýnda bir toplantý düzenlendi. SP, ÝHL mezunlarýný buluþturdu Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý tarafýndan Ýmam Hatipliler Buluþmasý adý altýnda bir toplantý düzenlendi. Anadolu Gençlik Derneði salonunda gerçekleþtirilen toplantýya, SP li yöneticilerin yaný sýra Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Mehmet Karadað ve bazý Ýmam Hatip Lisesi mezunlarý katýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný AGD Çorum Þube Baþkaný Harun Kaplan yaptý. Toplantýda SP Eðitim Ýþleri Baþkaný, ÝHL mezunu Mehmet Durmaz ve Ýmam Hatip Lisesi eski Müdürü Yahya Acar da birer konuþma yaparak Ýmam Hatip Liseleri nin durumunu ele aldýlar.

15 Ýstiklal Marþý bir pusuladýr' Halkýn Sesi Partisi Ýl Baþkaný Osman Aktý, Ýstiklal Marþý'nýn kabulünün 90. yýldönümü nedeniyle bir açýklama yaptý. Ýstiklal önemine vurgu yapan Aktý, "Türkiye'nin karanlýk, sýkýntýlý ve fakat özgürlük idealiyle kenetlenmiþ olduðu bir dönemin simgesi olarak Ýstiklâl Marþý'nýn Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan kabulünün 90. yýl dönümündeyiz. Öncelikle, Ýstiklâl Marþýnda ortaya konan baðýmsýzlýk ruhuna emeði geçen herkesi, þehitlerimizi ve halkýmýz adýna bu metni kaleme alan Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde düzenlenen Özel Olimpiyatlar'a katýlan engelli öðrenciler, engellerini ortadan kaldýrýp 2 altýn, 3 gümüþ ve bir bronz madalya ile Çorum'a döndüler. Baþarýlarýyla gurur veren engelli öðrenciler, kendilerine imkan verildiðinde neleri baþaracaðýnýn en güzel örneðini sergilediler. Anadolu Ýþ Okulu Kayak Takýmý olarak ilimizi temsil eden öðrenciler 7-10 Mart tarihleri arasýnda gerçekleþtirilen yarýþmalarda Çorum'a 6 madalya ile döndüler. Bilinen yarýþmalardan farklý olarak, her katýlýmcýnýn madalyaya uzanma þansýnýn verildiði Özel Olimpiyatlar Türkiye Özel Sporcular Eðitim ve Rehabilitasyon Derneði tarafýndan organize edildi. medeniyet ve Ýslâm þairi Mehmet Akif'i rahmetle anýyorum" 'Þerefli bir tarihin özeti' "Þerefli bir tarihin özeti, parlak bir geleceðin mukaddimesi olarak Ýstiklâl Marþý'nýn derinlikli ve ufuk açýcý yönlerine daha fazla önem vermemiz gereken bir dönemde yaþýyoruz" diyen Aktý, "Ýstiklâl Marþý ve kabulü, pek çok bakýmdan büyük önem taþýmaktadýr. Öncelikle þunu belirtmeliyiz ki, Ýstiklâl Marþý'nýn kabulü, millet adýna karar verme yetkisine sahip olanlarýn neleri Haydar Danýþman vefat etti Çorum'da yayýn yapan Umut Radyo'nun sahibi Meltem Çýnar'ýn babasý Haydar Danýþman (62) vefat etti. Emekli öðretmen olan Danýþman, akciðer yetmezliði nedeniyle uzun süredir Çorum Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Merhumun cenazesi Hacýbektaþ Haydar Danýþman Vakfý'nda düzenlenen törenin ardýndan Yenice Köyü nde topraða verildi. Hakimiyet merhume Allah tan rahmet ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýstiklal Marþýmýzýn kabulünün yýldönümü kutlanacak Ýstiklal Marþýmýzýn TBMM'de kabulünün 90. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programý, bugün gerçekleþecek. Eti Anadolu Lisesi ve Çeþmeören YÝBO tarafýndan hazýrlanacak anma programý, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sunulacak. Ayrýca ilk merkezindeki ilköðretim ve ortaöðretim okullarýnda, resim, þiir ve kompozisyon yarýþmalarý yapýlacak. Mehmet Akif'in eserleri tanýtýlarak, bilgi yarýþmalarý düzenlenecek. Yarýþmalarda dereceye giren öðrenciler, bugün saat 10.00'da yapýlacak programda ödüllendirilecek. HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý: Osman Aktý önceleyip, neleri reddetmeleri gerektiðini göstermesi bakýmýndan tarihî bir örnekliktir. Bu yüzdendir ki, Ýstiklâl Marþý sadece Millî Mücadele'nin bir BBP den anma programý tasviri olmayýp, ayrýca ayaðý bu topraklara basan, zihni bu ülkenin deðerlerine ayarlý herkesin de pusulasýdýr. Yine Türkiye tarihi göstermiþtir ki, halkýmýz adýna karar verme yetkisine sahip olanlar, Ýstiklâl Marþý'nýn ruhuyla uyum içinde olduklarýnda Türkiye'de barýþ ve esenlik, bu ruhla çatýþtýklarýnda ise, bunalým ve sýkýntýlar hâkim olmuþtur" ifadelerini kullandý. 'Yýlmadan çalýþmak zorundayýz' Osman Aktý, mesajýný þu ifadelerle bitirdi: "Yeryüzünü Anadolu Ýþ Okulu öðrencileri 2 altýn, 3 gümüþ ve bir bronz madayla ile döndü yurdu bilip ona alçaklarý uðratmamayý insanlýk ve adalet ödevi sayan bir mücadele bilincinin önemine inanan Halkýn Sesi Partisi adýna Ýstiklâl Marþý'nýn kabulünün 90. yýldönümünü içtenlikle kutlarým. Bu vesileyle, Ýstiklâl Marþý'yla ortaya konan muhtevanýn gereklerini hakkýyla yerine getirmek için yýlmadan çalýþma kararlýlýðýmýzý bir kez daha ifade edip, Ýstiklâl þehitlerimizi, Mehmet Akif'i ve millî ruhun oluþmasýnda emeði geçmiþ herkesi rahmetle, minnetle anýyorum" Engel dinlemeyip madalyaya uzandýlar Yarýþma Kastamonu Ilgaz Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Engelli öðrenciler, engellerini ortadan kaldýrýp 2 altýn, 3 gümüþ ve bir bronz madalya ile Çorum'a döndüler. Muhsin Yazýcýoðlu Anadolu Ýþ Okulu Müdürü Ýlhan Tekeli'nin kafile baþkanlýðýnda giden Çorum kafilesinde bulunan Tayyibe Seçer, Gonca Bayar, Emrah Doðan, Hamza Karaca, Ahmet Yaðlý ve Gazi Yalçýnkaya, yarýþmalara Þenay Kýroðlu'nun antrenörlüðünde katýldý. Anadolu Ýþ Okulu kayak takýmý Türkiye Özel Sporcular Eðitim ve Rehabilitasyon Derneði (Özel Olimpiyatlar)'nin 7-10 Mart 2011 tarihleri arasýnda Kastamonu Ilgaz'da düzenlemiþ olduðu Türkiye Kayak Þampiyonasýna katýldý. Yürüme ve süzülme dallarýnda yapýlan mücadelelerde ilimizi temsil eden Hamza Karaca ve Tayyibe Seçer birinci olurken, Ahmet Yaðlý, Emrah Doðar ve Gazi Yalçýnkaya ikinci, Gonca Bayar da üçüncü olarak Çorum'a madalya kazandýrdýlar. Büyük Birlik Partisi Çorum Merkez ve Ýlçe Teþkilatlarý'nca, Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn 2. yýldönümü dolayýsýyla düzenlenen 'Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma ve Anlama Programý', 19 Mart Cumartesi günü gerçekleþecek. Anma programýyla ilgili bilgi veren, BBP Ýl Baþkaný Mustafa Özarslan, "Büyük Birlik Partisi Çorum Ýl ve Merkez Ýlçe Teþkilatlarý olarak; Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Baþkaný ve Ebedi Siyasi Liderimiz Merhum Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn 2.Yýl Dönümü münasebeti ile 'Muhsin Yazýcýoðlu'nu Anma ve Anlama Programý' adýnda bir program icra etmeyi planlamýþ bulunmaktayýz. Programda çeþitli gösterilerle birlikte konuþmacý olarak Büyük Birlik Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Selahattin Þenliler ve Türk Müziðinin yiðit sesi Hasan Saðýndýk katýlacaklardýr." Özarslan, 19 Mart 2011 Cumartesi akþam saat 20.00'de, Turgut Özal Ýþ Merkezi Konferans Salonunda gerçekleþecek programa, tüm Çorumlularýn davetli olduðunu belirtti. Sandýk bölgelerinde seçmen sayýsý 300 olacak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 12 Haziran 2011 tarihinde yapýlacak olan 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, bir sandýk bölgesindeki seçmen sayýsýnýn 300 olarak belirlenmesine karar verdi. YSK'nýn, önceki günkü Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýnda, mezra gibi toplu yerleþim birimleri için de mesafe durumu ve ulaþým güçlükleri kapsamýnda oluþturulan sandýk bölgelerinde sandýk seçmen sayýsýnýn 300 olarak tespit edilmesine karar verildiði kaydedildi. Karar örneði, il ve ilçe seçim kurulu baþkanlýklarýna ve Yüksek Seçim Kurulunca tespit edilen siyasi partilerin genel baþkanlýklarýna gönderilecek. (AA) Boðazkale'de Ýstiklal Marþý'ný en güzel okuma yarýþmasýnda dereceye giren ilköðretim öðrencileri altýnla ödüllendirildi. Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve 2011 Mehmet Akif Ersoy yýlý dolayýsýyla Boðazkale Lisesi konferans salonunda düzenlenen kutlama programýnda, ilkokul öðrencileri arasýnda yapýlan ''Ýstiklal Marþý okuma yarýþmasý''nda baþarýlý olanlara çeþitli hediyeler verildi. Yarýþmada birinci olan ilkokul öðrencisi Özge Nur Kaymak'a Ýlçe Kaymakamý Murtaza Dayanç tarafýndan Cumhuriyet altýný, ikinciye yarým altýn, üçüncüye ise çeyrek altýn verildi. PAZARTESÝ 14 MART Ýstiklal Marþý ödülleri Iþýl Halý Yýkama sahibi Ali Suludere Profesyonel Halý Temizleyicileri Derneði nin Almanya daki eðitim seminerine katýlacak. Teknolojik geliþmeleri ilimize kazandýracaðýz Ali Suludere Merkezi Antalya'da bulunan Profesyonel Halý Temizleyicileri Derneði üyesi olan Iþýl Halý Yýkama Fabrikasý sahibi Ali Suludere, Almanya'da düzenlenecek olan seminere katýlacak. Suludere, Mart tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek seminerde, sektörleriyle ilgili teknolojik Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel nce, tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan Çanakkale Savaþlarýnýn 96. yýl dönümü münasebetiyle "Atatürk ve Çanakkale" konulu fotoðraf sergisi açýldý. Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel (BYEGM) Sanat Galerisinde açýlan sergiye, medya mensuplarý ve çok sayýda davetli katýldý. Sergide yer alan fotoðraflar þehitlerimizin anýsýna olan saygýnýn ifadesi olarak karanfillerle süslendi. BYEGM fotoðraf arþivinden seçilen fotoðraflardan oluþan serginin açýlýþýnda konuþan BYEGM Genel Müdürü hemþehrimiz Murat Karakaya, Çanakkale Zaferi'nin tarihimizdeki Dereceye giren ilköðretim öðrencileri altýnla ödüllendirildi. geliþmeleri Çorum'a taþýmaya kararlý olduklarýný Almanya ve Hollanda halý temizleyicilerinin yanýsýra Türkiye'den de halý temizleyicilerinin katýlacaðý meslek seminerinin, uluslararasý önemli bir seminer olduðunu dile getiren Suludere, önemine deðindi. Karakaya, bu savaþýn Yeni Zelanda ve Avustralya ile olan dostluðumuza da büyük katkýsý olduðunu belirtti. Genel Müdür Karakaya, þöyle devam etti: "Bu önemli kahramanlýk ve dostluk destanýný her yönüyle gelecek kuþaklara aktarmak hepimizin baþlýca görevi olmalýdýr. Açtýðýmýz bu serginin, faydalý bir kültür hizmeti Ödül töreninde Ýlçe Kaymakamý Dayanç, yarýþmaya katýlan tüm öðrencileri Ýstiklal Marþýný yürekten okuduklarý için tebrik etti. Dayanç, ''Ýstikbalimizin simgesi olan bütün öðrencilerimiz gönlümüzde birinci olmuþtur. Sonuç itibariyle bu bir yarýþmadýr ve jüri üyelerimizin deðerlendirmesi sonucunda bir sýralama oluþturulmuþtur. Ama yarýþmaya katýlan tüm öðrencilerimizin yürekten okuduðu Ýstiklal Marþýmýz hepimizi heyecanlandýrmýþtýr. Tekrar tüm öðrencilerimizi kutluyor ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum'' (A.A.) Iþýl Halý Yýkama Fabrikasý teknolojik geliþmeleri takip ediyor. Türkiye'den 22 kiþilik kafilenin katýlacaðýný aktardý. Ýnsanlarýn hayatýnda önemli bir yeri olan halýlarýn temizliðinin direkt olarak insan saðlýðý ile ilgili olduðunun altýný çizen Rýza Suludere, eðitim seminerinde sektörün en geliþmiþ teknolojilerini de olduðuna inanýyorum. Bu vesile ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm þehitlerimizi minnet ve þükranla anýyoruz." Ayrýca, Ýstiklal Marþýnýn Kabulünün 90. Yýl dönümünü de kutlayan Karakaya " Bizi biz yapan deðerlerimize sahip çýkmalýyýz" Sergi açýlýþýnda ayrýca Gazi Üniversitesi emekli öðretim üyelerinden tanýma fýrsatý bulacaklarýný, eðitim seminerinin bir nevi fuar konseptinde olacaðýný, buradan elde edecekleri tecrübeleri yine Çorumlular'ýn daha saðlýklý ve daha hijyen ortamlarda yaþamalarý için hayata taþýyacaklarýný Çanakkale Þehitleri anýsýna karanfil Basýn-Yayýn ve Enformasyon Genel sergi açtý. Mustafa Firengiz, Çanakkale Zaferinin önemini anlatan bir konuþma yaptý. Daha sonra da Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Þehitlerine þiirini okudu. Bu arada izleyicilerin duygulandýðý görüldü. Genel n Sanat Galerisinde açýlan fotoðraf sergisi 19 Mart tarihine kadar (pazar günü hariç) açýk kalacak.

16 16 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Önceliðim esnaf olacak Cevher Pastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Timur Cevher, 12 Haziran'da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri için AK Parti'den Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý. Cevher, adaylýðýnýn kabul edilip seçilecek olursa en önemli hedefinin öncelikle esnaf ve sanatkarlarýn ufuklarýný geniþleterek Çorum'un giriþimci ruhlarýný ulusal ve uluslararasý platformlara taþýmalarý için gereken ekonomik, siyasi ve kültürel ortamlarý saðlamak olduðunu Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin kurulduðu günden bugüne kadar milletimizin deðerlerine hep sahip çýktýðýný, iç ve dýþ siyasette öngörülü davrandýðýný, ekonomik sorunlarda ve millet refahýnýn saðlanmasýnda cesur ve atik adýmlar attýðýný ifade eden Timur Cevher, "Bundan dolayý partimiz halkýmýz tarafýndan olaðanüstü bir ilgi ve yakýnlýkla karþýlanmýþtýr. Kendisine emanet edilen sorumluluðun her zaman farkýnda olmuþtur. Þüphesiz bu baþarýda en önemli pay Genel Baþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan'a aittir. Sayýn Genel Baþkanýmýzýn doðal ve yapaylýktan uzak tavýrlarý herkesin gönlünde yansýmasýný bulmuþ gönül gözü ile gören milletimizin kalbinde yer etmiþtir" 2011 seçimlerinde de milletin AK Parti'ye duyduðu güvenin katlanarak büyüyeceðine inancýnýn tam olduðunu dile getiren Cevher, "Bana aday adayý olmam konusunda cesaret ve ilham veren bir baþka husus AK Parti'nin gençlere fýrsat tanýma konusunda gösterdiði hassasiyettir. Her ortamda gençliðe önem verilmesi gerektiði belirtilmekte, kadrolarýn gençleþtirilmesi üzerinde özenle Kafkas, Baðcý ve Ceylan Týp Bayramý ný kutladý AK Parti Çorum Milletvekilleri Agah Kafkas ve Cahit Baðcý ile AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Ceylan, 14 Mart Týp Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnlayarak Týp Bayramý ný kutladýlar. Yapýlan açýklamalarda, Týp Bayramý kutlanarak hükümetin týp sektöründe yaptýðý yeniliklere vurgu yapýldý. durulmaktadýr. Ben 35 yaþýndayým. Daha önce herhangi bir partide veya siyasi oluþumda yer almýþ deðilim. Ancak bundan sonra potansiyelimi, gençliðimi milletine devletine her zaman sahip çýktýðýný gördüðüm Adalet ve Kalkýnma Partisi'nin hedefleri doðrultusunda memleketime hizmet etmek için kullanacaðým" diye konuþtu. Esnaflýk ve iþ dünyasýndaki tecrübelerini, eðitim alanýndaki kazanýmlarýný AK Parti saflarýnda hizmete dönüþtürmek istediðini kaydeden Timur Cevher, "Yüksek öðrenim dönemi dýþýnda hep bu þehirde yaþadým. Þehrimi tanýyan seven, sorunlarýný bilen, çözüm için projeleri olan bir hemþeriniz olarak aday adayýyým. Kýsaca kendimi tanýtmak istiyorum yýlý Çorum merkez Üçtutlar Mahallesi doðumluyum. 19 Mayýs Üniversitesi Eðitim Fakültesi mezunuyum. Ancak yapmaktan her zaman onur duyduðum pastane ve lokanta iþletmeciliðiyle iþtigal ediyorum. Babam Duran Cevher tarafýndan 1969 yýlýnda 80 metrekarelik bir dükkanda Ada Lokantasý ismiyle baþlayan ticaret hayatýmýz köklerimize ve topraðýmýza duyduðumuz saygý sonucunda bugün yani tam 42 yýl patentli isme dönüþerek Cevherzade adýyla Çorum merkezde 4 bin metrekare toplam alaný olan 3 þube ile hizmetine devam etmektedir. Ýlimizin dýþa açýlýmýnda öncülerden olan firmamýz ülkemizin çeþitli illerde açtýðý þubelerle ulusal bir marka olma yolunda emin adýmlarla ilerlemektedir" ifadelerine yer verdi. HAS Parti Türkiye nin yeni siyaset anlayýþý oldu Has Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, Has Parti nin Türkiye nin yeni siyaset anlayýþý olduðunu HAS Parti den yapýlan açýklamaya göre HAS Parti Ýl Divan Toplantýsý ve Gençlik Kollarý Çorum Bölge Toplantýsý hafta sonu yapýldý. Toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan HAS Parti Ýl Baþkaný Osman Aktý, HAS Parti nin Türkiye'deki eskimiþ siyaset anlayýþýna inat, Türkiye'nin yeni siyasi hareketi olduðunu Konuþmasýnda hükümeti de eleþtiren Aktý, Mevcut hükümet ekonomideki olumlu makro rakamlarý heyecanla açýklarken, utançlarýndan ve vatandaþýmýzý saf zannetmelerinden dolayý Türkiye'nin iç ve dýþ Cevher Pastanesi Yönetim Kurulu Baþkaný Timur Cevher borçlarýnýn kaç misli arttýðýndan, cari açýðýn büyüklüðünden, ithalatýn yükselmesinden, insanlarýmýzýn bireysel olarak ne kadar Zararlý alýþkanlýklara karþý bilgilendirdiler Yeþilay Derneði ile Onkosav, baðýmlýlýk yapan zararlý maddelere karþý öðrencileri bilgilendirmek amacýyla Bahçelievler Ýlköðretim Okulu nda program düzenledi. Programda Yeþilay gönüllü temsilcisi Atilla Alpay öðrencilere zararlý maddeler hakkýnda bilgiler verdi. Alpay, herkesin, özellikle de gençlerin zararlý maddelerden uzak durmalarý gerektiðini vurguladý. Agah Kafkas Cahit Baðcý Ahmet Sami Ceylan Has Parti Ýl Divan Toplantýsý yapýldý. borçlarýnýn arttýðýný açýklamaktan sürekli kaçýnmýþlardýr. Kiþi baþý milli gelirin dolar olduðunu açýklayan iktidar, vatandaþýmýzýn çoðunun hayatýnda bir sefer bile görmediði bu tutarýn kimlerin cebinde olduðunu merak ediyoruz. Aktý; Maneviyatçý, özgürlükçü ve adaletten yana, refahý, adil paylaþýmý esas alan bir anlayýþý þiar ediniyoruz. Bu duygularla medeniyetimizin, sizlerin baþlarý üzerinde güneþe yol veren kubbeler olmasýný temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle hepinize selam, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum, katýlýmlarýnýzdan dolayý tekrar teþekkür ediyorum. þeklinde konuþtu. Türk Tarým Orman Sen istiþare yaptý Türk Tarým Orman- Sen 17 Nolu Çorum-Yozgat Þubesi yönetim, denetim, disiplin kurullarý ile il, ilçe, iþyeri temsilcileri istiþare toplantýsý geçtiðimiz cumartesi günü gerçekleþtirildi. Cevher Sofra da yapýlan toplantýya Türk Tarým Orman-Sen Genel Baþkaný Ahmet Demirci, Genel Sekreter Yüksel Bilgin, Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Erhan Seyhan ve Sendika Þube Baþkaný Mehmet Ferit Erkün ün yaný sýra Çorum ve Yozgat il ve ilçelerinden toplam 40 kiþi katýldý. Türk Tarým Orman Sen Çorum Þubesi nden yapýlan yazýlý açýklamada sendikal çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþi yapýldýðý bildirildi. Sendika üyeleri istiþare yaptý. Hülya Tatlýoðlu, AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda milletvekili aday adaylýðýný açýkladý. Ýmaj Danýþmaný milletvekili adayý AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 12 Mart Ýstiklal Marþý nýn Kabulü nün yýl dönümü nedeniyle yazýlý bir açýklama yaparak Ýstiklal Marþý nýn kabulünü kutladý. Milletvekili Murat Yýldýrým açýklamasýnda Milli Þair Mehmet Akif Ersoy tarafýndan yazýlan Ýstiklal Marþý nýn dönemin Meclis inde ayakta alkýþlanarak kabul edildiðini ve marþýn dünyada ezilen halklarýn Büro Emekçileri Sendikasý (BES) Çorum Þube Baþkaný Ertuðrul Alper, yazýlý bir açýklama yaparak hükümetin emekçilere karþý yaptýðý düzenlemeleri eleþtirdi. Alper, AKP iktidarý sürdürdüðü politikalarla sermaye lehine emekçilerin kazanýlmýþ haklarýna yönelik saldýrýlarýný bir bir hayata geçirmektedir. Emekçilerin rekabet ve yarýþ Ortaköy de kaza, 1 yaralý Çorum'un Ortaköy ilçesindeki trafik kazasýnda bir çocuk yaralandý. Alýnan bilgiye göre, ilçenin Suyolu Mahallesinde karþýya geçmeye çalýþan Þakir Tezcan'a (9) plakasý belirlenemeyen otomobil çarptý. Olayý gören vatandaþlarýn tepkisi üzerine çocuðu otomobille Ortaköy Devlet Hastanesi'nin kapýsýna býrakan otomobil sürücüsü kaçtý. Ortaköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardýndan Amasya istikametine gittiði belirlenen otomobil sürücüsünün yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý. Çorum Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan mimik Þakir'in durumunun aðýr AK Parti'den Çorum milletvekili aday adayý olan Ýmaj Danýþmaný Hülya Tatlýlýoðlu, mevcut milletvekillerinin imaj karnesini deðerlendirdi. Tatlýlýoðlu, milletvekillerinin mevcut imaj durumuna kýrýk not verdi. AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðý'nda milletvekili aday adaylýðýný açýklamak amacýyla yaptýðý basýn toplantýsýnda gazetecilerin "mevcut milletvekillerinin durumlarýný bir imaj danýþmaný olarak nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanýtlayan Tatlýlýoðlu, "Kýyaslayacak olursak önceki durumla, þimdiki durum arasýnda müthiþ bir deðiþim var. Yeterli mi? Hayýr. Hala parlak pantolonlarý tercih ediyoruz. Rugan ayakkabýlarý tercih ediyoruz. Hala otoban þeklinde kravatlarýmýz var. Hülya haným o kadar iþ bitti de buna mý sýra geldi diyebilirsiniz. Ama resimlerde, görüþünüzle, duruþunuzla görsellik adýna ilk önce siz varsýnýz. Sonuç olarak baþarýlý ama daha niye yüksek olmasýn" sözleriyle yanýtladý. Tatlýlýoðlu, "Milletvekili olduðunuzda milletvekillerinin çalýþmalarýnýza milletvekillerinin imajýný düzeltmekten mi baþlayacaksýnýz?" sorusunu ise, "Þekil deðiþikliði olursa yavan kalýr diye düþünüyorum, bu ek bir görev olacak" ifadeleriyle yanýt verdi. Tatlýlýoðlu, ayrýca Çorumlularýn dýþarýda 'Senin yaptýðýný Çorumlu yapmaz' gibi sözlerle anýldýðýna dikkat çekerek, ilk iþlerinin mecliste bu imajý, deðiþtirmek olduðunu Kültür, turizm ve sanayide öne çýkan bir il olan Çorum'un kendi ayrýcalýklarýný önce çýkaracaklarýný kaydeden Tatlýlýoðlu, "Kim ki, kendi ayrýcalýðýný ortaya çýkarmazsa, O, ortalamanýn denizinde boðulur gider. Çorum olarak biz ortalamanýn denizinde boðulup giden bir il deðil, yýldýzlarý hedefleyen bir il olmak istiyoruz. Bu hedef bizi Çorum olarak en baþta ekmeðin, sonra umudun, sanayinin, tarýmýn ve turizmin þehri yapacak. Hiç þüphesiz siyaset bir hizmet yarýþýdýr. Her þeyden önce devleti yönetme ve yönlendirme sanatýdýr. AK Parti'nin baþlattýðý bu istikrarlý hizmet ya- Ýmaj Danýþmaný Hülya Tatlýlýoðlu rýþýnda ben de yer almak üzere 12 Haziran 2011'de yapýlacak genel seçimlerde AK Parti'nin milletvekili aday adayýyým" AK Parti'nin iktidara geldiði günden bugüne kadar, bütün ülke genelinde ve dünya üzerinde geliþimin ve deðiþimin öncüsü olduðunu kaydeden Tatlýlýoðlu, "Bugün de Çorum bu hizmet kervanýnda yerini almýþtýr. 24. Dönem Milletvekili aday adayý olarak kaldýðý yerden bizler devam ettireceðiz. Bu nedenle hiç zaman kaybetmeden kollan sývayýp Çorum'un sadece lezzet üstü leblebilerimizden ibaret olmadýðýný, en az leblebimiz kadar sanayimiz, tarýmýmýz, hayvancýlýðýmýz ve tarihi deðerlerimizle de var olduðumuzu herkese ve her yerde güçlü bir þekilde ifade etmeliyiz. Kendi farkýndalýðýmýz belirleyerek, ortalamanýn denizinde boðulan deðil, yýldýzlarý hedefleyen bir il olmalýyýz. AK Parti hükümetimizin bize bu konuda saðladýðý ve saðlayacaðý tüm güç ve desteði ile Allah'ým nasip ederse, en kýsa zamanda daha büyük bir yol kat edeceðimizi biliyor ve inanýyorum" diye konuþtu. (ÝHA) Ýstiklal Marþý ezilen halklarýn manifestosu manifestosu niteliðinde olduðunu kaydetti. Milletvekili Yýldýrm, 2011 yýlý Mehmet Akif yýlýdýr. Bu yýlý öyle deðerlendirmeliyiz ki, okullarýmýzda, sivil ve resmi kuruluþlarýmýzda yapacaðýmýz program ve etkinliklerle Akif'in daha iyi anlaþýlmasý, onun genç nesillere daha iyi tanýtýlmasýný saðlamalýyýz. Bu duygular ile Merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anýyorum. Hükümet kazanýlmýþ haklara saldýrýyor Ertuðrul Alper olduðu öðrenildi. Amasya istikametine gittiði Murat Yýldýrým anlayýþý ile karþý karþýya getirilmeye çalýþýldýðýný belirten Ertuðrul Alper, açýklamasýnda Ýnsanca yaþam, güvenceli çalýþma, grevli toplu sözleþme için taleplerimiz gerçekleþinceye kadar mücadeleyi yükselteceðiz. BES'te örgütlenelim, mücadeleyi yükseltelim. Yaþasýn örgütlü mücadelemiz. ifadelerine yer verdi. belirlenen otomobil sürücüsünün yakalanmasý için çalýþma baþlatýldý.

17 Çorumspor, Rize de son bölümde yýkýldý: 1-2 SAHA: Güneysu Stadý. HAKEMLER: Süleyman Bahar, Fevzi Uzun, Çoþkun Mengene. ÇAYKUR RÝZESPOR: Yunus, Hakan, Caner, Onur, Berat (Ahmet), Turgut, Ramazan (Yýlmaz), Yüksel, Burak, Mehmet, Nevzat. Gemici, Bayat ý uzatmada vurdu: 3-2 HAKEMLER : Mustafa Ecevit, Mehmet Ali Cýrýl, Yunus Emre Öztaþ. OSMANCIK GEMÝCÝSPOR : Recep (Yakup), Yavuz, Yaþar, Emre (Onur), Mesut, Orhan, Abdulkadir, Okan, Aykut, Cengiz. BAYAT BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Ertuðrul, Alperen, Y. Sedat, Alper, Cengiz (Ýbrahim Kýrýþ), Alper Gerçek, Gökmen, Halil, Hüseyin, A. Salih (Burhan). GOLLER : 30. dak. Cengiz, 60. dak. Ýbrahim Kýrýþ (Bayat Belediyespor), 35. dak. Emre, 44. dak. Orhan, dak. Aykut (Osmancýk Gemicispor). SAHA: Kargý Ýlçe HAKEMLER: Celal Bayraklý, Ömür Soytemiz, Hakan Kaya. KARGIGÜCÜSPOR : Ýlker, Mehmet, Ozan, Ferdi, Murat, Ali Yurdakul (Kadir), Emre (Serhat), Metin, Halil (ilhan), Eray, Ali Kalýnca. SUNGURLUSPOR: Metehan, Recep, Osman (Ahmet), Yasin, Hüseyin, Ýbrahim, Muhammed (Ferhat), Besim, Bayram, Ramazan, Mehmet (Emrah). KIRMIZI KART: 85. dak. Ali Kalýnca (Kargýgücüspor) GOLLER: 13. dak. Mehmet, 23. dak. Bayram (Sungurluspor), 72. dak. Metin, 80. dak. Ýlhan (Kargýgücü). ÇORUMSPOR: Furkan, Osman, Seyit (Avne), Enes, Yasin, Sezer, Fatih, Onur, Ömer (Ubeydullah), Tuncay, Ali (Harun). GOLLER: 12. dak. Yüksel, 75. dak. Mehmet (Çaykur Rize), 33. dak. Sezer (Çorumspor). 2. Küme Beyaz grupta Kargý da oynanan maçta ilk yarýyý 2-0 konuk Sungurluspor önde tamamlarken, Kargýgücüspor son 18 dakikada bulduðu iki golle sahadan 2-2 lik beraberlik ve üç puanla ayrýldý. Kargý ilçe sahasýnda oynanan maçta Sungurluspor hýzlý baþladýðý karþýlaþmada 13. dakikada Mehmet ve 23. dakikada Bayram ýn attýðý gollerle 2-0 öne geçti ve devreyi bu skorla önde tamamladý. Ýkinci yarýda ise ev sahibi Kargýcüspor un baskýsý 72. dakikada Metin le sonuç buldu ve skoru 1-2 yapan ve ev sahibi takým 80. dakikada Ýlhan la skoru 2-2 yaptý. Kalan bölümde takýmlar sonucu deðiþtiremedi ve 2-2 lik beraberlik ve birer puanla haftayý kapattýlar. GGL U 18 Liginde Çorumspor grupta üst sýralar için mücadele eden Çaykur Rizespor karþýsýnda büyük bölümünde rakibi ile baþabaþ bir oyun oynamasýna karþýn son dakikalarda gelen gola engel olamayýnca sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Rize Güneysu Stadý nda oynanan maça ev sahibi takým hýzlý baþladý. 12. dakikada Yüksel in attýðý golle Çorumspor karþýsýnda 1-0 öne geçti. Maðlubiyet golünün ardýndan Çorumspor maçta dengeyi saðladý ve beraberlik için rakip kaleye yüklendi. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn baskasý 33. dakikada sonuç verdi ve Sezer in attýðý golle skoru 1-1 yapan kýrmýzý siyahlý takým devreyi bu skorla tamamladý. Ýkinci yarýda ise kazanmak için iki takýmýn zorlu mücadelesinde ev sahibi Rizespor daha baskýlý oynadý ancak Çorumspor da ani ataklarla rakip kalede etkili pozisyonlar buldu. Bu pozisyonlarda galibiyet golünü bulamayan Çorumspor 75. dakikada Mehmet in golüne engel olamayýnca sahadan 2-1 maðlup ayrýlarak haftayý puansýz kapattý. Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanýný 38 e çýkarýp ikinci sýradaki yerini saðlama alýrken Çorumspor 19 puanda kaldý. U 16 Ligi nde üçüncü hafta maçlarý oynandý Ulukavak: 13 - Gençlik Çepni: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : Hakan Kaya, Emre Alagöz, Altuð Ataþ. ÇORUM BELEDÝ- YESPOR: Ege, Ahmet, Dinçer, Emrah (Celalettin), Satýlmýþ, Deniz, Taylan, Gökhan, Serdar, Ömer, Kaan (Berkay). HÝTÝT GENÇ- LÝKSPOR: Bener, Ertuðrul (Cemal), Orhan, Fatih, Dursun, Çaðlayan, Hüseyin(Mehmet), Haydar, Muhammet, Murat, Uðurcan. GOL: 54. dak. Orhan (Hitit Gençlikspor). Osmancýk Gemicispor Bayat karþýsýnda son dakika golüyle üç puanýn sahibi oldu Hitit Gençlik:1 - Çorum Belediyespor: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : Mustafa Özdemir, M.Ali Cýrýl, Zafer Yýldýz. ULUKAVAKS- POR: Abdulkadir, Enver (Yusuf), Miraç (Mikail), Ebutalip, Seydi, Ýbrahim (Onur), Emre, Celal, Ömer, Mustafa, Y. Emre GENÇLÝK ÇEP- NÝSPOR: Cuma, Caner (Tahir), Uðurcan, Gökhan, Sait, Bahattin, Davut, Yusuf (Anýl), Ahmet, Yunus, Mustafa. GOLLER: 3. (penaltý) ve 80. dakikalarda. Y. Emre, ve 67. dakikalarda. Ömer, ve 70. dakikalarda. Emre, 73. dak. Yusuf, 79. dak. Mustafa (Ulukavakspor). 2. Küme Beyaz Grupta ilk haftanýn iki kazanan takýmý Osmancýk Gemicispor ile Bayat Belediyespor un Osmancýk ilçe sahasýndaki maçta ev sahibi takým üç puana uzatma dakikalarýnda bulduðu golle ulaþtý: 3-2 Denk iki kuvvetin mücadelesi þeklinde geçen maçta konuk takým 30. dakikada Cengiz in attýðý golle 1-0 öne geçti. Ýlk yarýnýn son bölümünda baskýsýný artýran Gemicispor 35. dakikada Emre ve 44. dakikada Orhan ýn golleriyle ilk yarýyý 2-1 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Bayat Belediyespor un beraberlik için baskýsý 60. dakikada Ýbrahim ile sonuç verdi ve skor 2-2 oldu. Maçýn uzatma dakikalarýnda geliþen Osmancýk Gemicispor ataðýnda Aykut takýmýna altýn deðerinde üç puan getiren golü attý: 3-2 Bu sonuçla Gemicispor 6 puana yükselerek grupta liderliðe yükselirken Bayat Belediyespor ise üç puanda kaldý. Ýlk yarý Sungurlu ikinci yarý Kargýgücüspor: 2-2 GGL U 18 Liginde Çorumspor grupta ikinci sýrada yer alan Rizespor karþýsýnda ilk yarýsýný 1-1 beraberlikle kapattýðý maçta son dakikalarde yediði golle rakibine 2-1 yenilerek haftayý puansýz kapattý. Osmancýkgücü: 5 - Yetiþtirme Yurdu: 0 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : M. Zeki Sevim, Furkan Alagöz, Okan Ateþ. OSMANCIKGÜCÜSPOR: Mücahit, Halil, Furkan Akyüz, Onur (Kerem), Mehmet, Furkan Karakuþ, Sefer (Enes), Tunahan, Satýlmýþ, Muhammed (Mesut), Eray. Gençlerbirliði: 8 - Kültürspor: 1 Turgutspor: 3 - Eti Lisesi: 2 SAHA: 2 Nolu. HAKEMLER : Okan Þakar, Ömür Soytemiz, Halil Sönmez. TURGUTSPOR: Furkan, Kadir, Mesut.(Ahmet), A. Kerim, A. Kadir, Gökhan, Ýhsan, Mehmet, Metin, Serhat, Mustafa. HAKEMLER: Yüksel Basar, Mahmut Selçok, Ýlhan Aycan. DÜVENCÝ BELEDÝYES- POR: Ümit, Fuat (Doðan), Hüseyin, Adem, Abdullah, Kuddusi, Zekeriya (Fatih), Adnan, Mustafa (Fikret), Metin, Talat. SAHA: Mecitözü Ýlçe HAKEMLER: Özkan Kaya, Veli Türkmen, Serkan Anaklý. MECÝTÖZÜSPOR: Can, Oktay, Gökhan, Ýsmail, H.Ýbrahim, Eray, Ercan, Engin, Ruhi, Hamdi, Elvan. HÝTÝT GENÇ- LÝKSPOR: Niyazi, Osman, Mehmet, Selçuk Tamay (Gökhan), Selçuk Avcý, Zakir, Murat, Atilla, Aykut, Sedat (Sinan), Atakan (Muammer). GOLLER: 25. ve 73. dakikalarda Sedat (Hitit Gençlik), 40. dak. Elvan, 89. dakikalarda Ruhi (Mecitözüspor). Fatihan Atik/ MECÝTÖZÜ U 16 Liginde üçüncü hafta maçlarýnda Ulukavakspor, Hitit Gençlikspor, Osmancýkgücü, Gençlerbirliði ve Turgutspor takýmlarý haftayý üçer puanla kapattýlar. YETÝÞTÝRME YURDUSPOR: Kubilay, Oral (Volkan), Sertal, Gökhan, Mustafa, Onur, Haydar, Serkan, Mehmet, Tolga, Þükrü (Adem). GOLLER: 20. ve 47. dakikalarda. Furkan Karakuþ, 25. dak. (penaltýdan) Mücahit, 42. dak. Enes, 45. dak. Halil (Osm. Gücüspor). HAKEMLER : Erdoðan Yandým, Emre Alagöz, Mustafa Eves. GENÇLERBÝRLÝ- ÐÝ: Ekrem, Satýlmýþ (Fatih Metiner), Mustafa, Halil, Aydýn, Emre, Mert (Fatih Özbek), Bilal, Can, Hüseyin, Ahmet (Sefa). HALK EÐÝTÝM KÜLTÜRSPOR: Gökhan, Mehmet Karmýþ, Salih, Bünyamin, Mehmet, Murat Gezer (Harun), Kadir, Fethullah, Furkan, Murat Akal, Alican. GOLLER: 29. dak. Can, 37. ve 72. dakikalarda. Ahmet, 49. ve 71. dakikalarda. Mert, 50. ve 75. dakikalarda. Aydýn, 76. dak. Emre (Gençlerbirliði). 78. dak. Mehmet Karmýþ (Kültürspor). ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR: Uður, Ýsmail, Umut, Özay, Raif, Mehmet, Hamdican, Seydi, Ahmetcan, Recai (Emre), Okan. GOLLER: 25. dak. Ahmetcan, 72. dak. (penaltýdan) Raif (Eti Lisesi), 70. (penaltýdan) ve 79. dakikalarda. Gökhan, 77. dak. Mustafa (Turgutspor). HAKEMLER : Hasan Olgun, Hasan Öztürk. TÜRK TELEKOM : Turgay, Alihan, Can, Rýdvan, Fatih, Hilmi, Ýbrahim Burak, Mustafa, Ýbrahim Yasin. SEYDÝM BELEDÝ- YESPOR: Mustafa, Mesut, Bekir, Arif, Hasan, Soner, Erdinç, Fikret, Halil, Mustafa Seydi. SETLER: 1. Set: 25-16, 2. Set: 25-22, 5. Set: (Türk Telekom), 3. Set: 27-25, 4. Set: (Seydim). SALON : Atatürk Spor Salonu HAKEMLER : Hüseyin Kanber, Mahmut Uysal. ALACA BELEDÝYESÝSPOR: Beytullah, Kadir, Mehmet, Refik, Ayhan Koç, Ayhan Durdu, Gökhan, Osman, PAZARTESÝ 14 MART Düvenci Belediyespor ligin ilk maçýnda Uðurludað Belediyespor u her iki yarýda bulduðu gollerle 8-1 yendi Düvenci, Uðurludað ý 8-1 le geçti UÐURLUDAÐ BELEDÝ- YESPOR: Satýlmýþ, Murat, Nurettin, Salih (Þuayip), Yusuf, Gökhan (Sefa), M. Gökhan, Murat Akbulut, Emre, Kayahan (Hami), Hasan. GOLLER: 2. dak. Fuat, 19. ve 73. dakikalarda. Mustafa, 24. dak. Zekeriya, ve 77. dakikalarda. Talat, 81. dak. (kendi kalesine) Murat (Düvenci Belediye). 89. dak. Hasan (Uðurludað Belediye). Hitit kaçtý Mecitözü yakaladý: Amatör Küme Byükler Kýrmýzý Grupta ilk haftanýn iki kazanan takýmý Mecitözüspor ile Hitit Gençlikspor arasýndaki maçtan 2-2 lik beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Maçta konuk Hitit Gençlikspor 25. dakikada Sedat ýn golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takým bu gole 40. dakikala Elvan ile bulduðu golle skoru 1-1 yaptý 2. Küme Beyaz grupta dün Merkez de oynanan tek maçta Düvenci Belediyespor, Uðurludað Belediyespor u 8-1 yenerek lige üç puanla baþladý. Ýlk haftayý bay geçen Düvenci Belediyespor ilk maçýnda sahasýnda Osmancýk Gemicispor a 4-2 maðlup olan Uðurludað Belediyespor u her iki yarýda bulduðu gollerle 8-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. ve ilk yarý bu skorla tamamlandý. Ýkinci yarýda karþýlýklý ataklarla geçerken Hitit Gençlikspor u bu sezon beþinci golünede imza atan Sedat takýmýný yeniden öne geçirdi: 1-2. Mecitözüspor un baskýsý son dakikalarda attýðý Ruhi ile skoru 2-2 yapan golü buldu. Bu sonuçla takýmlar haftayý birer puanla kapattýlar ve dörder puana yükseldiler. Polis Haftasý Kurumlar Voleybol da gruplarda maçlar tamamlanýyor Alaca Belediye:3-19 Mayýs Ýlköðretim: 0 Mücahit, Burak, Uður. 19 MAYIS ÝLKÖÐRETÝM : Yunus, Murat, Tayfun, Ömer, Hüseyin, Bünyamin, Ýlhami, Nurettin, Yahya, Fatih, Mert, Erdoðan. SETLER: 1. Set 25-19, 2.Set 25-22, 3. Set (Alaca Belediye).

18 18 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Celal Hoca ya duygu yüklü moral kahvaltýsý Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan a moral amaçlý düzenlenen kahvaltýya Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Amasya Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Celalettin Kapçak, Amasya Voleybol Ýl Temsilcisi Basri Bodur ile ilimiz voleybol ailesi katýldý. Kahvaltý öncesinde yapýlan konuþmalarda oldukça duygusal anlar yaþanýrken katýlanlarýn hepsinin ortak dileði Celal hocanýn en kýsa sürede saðlýðýna kavuþarak yeniden aralarýna dönmesi oldu. Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan a Voleybol ailesi tarafýndan düzenlenen moral kahvaltýsý duygu yüklü geçti. Uzun süredir rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gören Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan için cumar- tesi sabahý Büyük Otel de verilen kahvaltýya Çorum Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Amasya Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Celalettin Kapçak, Amasya Voleybol Ýl Temsilcisi Basri Bodur, Çorum Vo- leybol Ýl Temsilcisi Yardýmcýsý Metin Küçükakman ile Voleybol hakemleri ve aileleri katýldýlar. Toplantýa ilk olarak kýsa bir konuþma yapan Celal Pakcan, tekrar eski saðlýðýna kavuþarak spor Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan Amasya Ýl Müdürü Celalettin Kapçak a hoþ geldiniz derken salonlarýna dönmek istediðini belirterek Gelen tüm arkadaþlara il müdürlerimize teþekkür ediyorum. Aðzým yara dilim yara fazla bir þey konuþamýyorum. Haþim müdürümüze söz veriyorum o benim adýma bir þeyler söylesin Bunun üzerine ilk olarak Celal Pekcan adýna bir konuþma yapan Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Hayim Eðer, Celal hocam ve bizi bilenler bilir konuþmada pek fazla zorluk çekmezdim ama þu anda duyulandým. Her ne kadar 8 yýldýr il müdürü olarak görev yapsakta yaklaþýk 21 yýldýr teþkilatýn içindeyiz onun öncesinde de sporcu olarak içerisindeydik. Sporculuðumuzdan bu tarafa Celal hocamýzýn Pekcan soyadýndan önce Çürük soyadýndan bu tarafa da tanýyoruz. Sporculuðumuzda baþýmýzdaydý. Uzun yýllar Atatürk Spor Salo- Celal Pekcan a moral amacýyla düzenlenen kahvaltýya katýlan davetlilerden bir grup Ýskilipgücü, Tokat a kafa tuttu ancak yýkamadý: 1-3 HAKEMLER: Metin Küçükakman, Hasan Öztürk. ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Cihat, Alper, Emre, Rýza, Hakan, Emircan, Hüseyin, Turgut. TOKAT ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: Gökhan, Burak Yardýmcý, Mahir, Ahmet, Hurþit, Burak Gövdeli, Metin, Eþref, Hasan Çelik, Hasan Akgül, Ali, Hakan. SETLER: 1. Set: 25-22, 2. Set: 25-23, 4. Set: (Tokat Ýl Özel Ýdaresi). 3. Set: (Ýskilipgücü). Bölgesel Voleybol Ligi erkekler N grubunda son maçýnda grup lideri Tokat Ýl Özel Ýdarespor u konuk eden Ýskilipgücüspor rakibine kafa tuttu ancak son bölümdeki hatalar sonucu rakibine 3-1 maðlup olmaktan kurtulamadý. Cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan maçta tüm setlerde sonuna kadar mücadele eden ve maçý almak için elinden gelen çabayý gösteren Ýskilipgücüspor ilk seti ikinci setide lük skorlarla rakibine verdi. Üçüncü sette maça ortak olmak verdiði üstün mücadele sonunda bu seti lik skorla kazanan Ýskilipgücü dördüncü settede rakibi önünde savunmada baþarýlý olurken hücumda yaptýðý hatalar sonucunda bu seti kaybedince salondan 3-1 lik skorla galip ayrýlan Tokat Gençlikspor 15 puanla gruptan birinci olarak çýktý. Ýskilipgücüspor ise ligi bir puanla son sýrada tamamladý. nu nda biz sporculuk yaparken bizim baþýmýzdaydý. Çorum spor camiasý deyince ilk akla gelenlerden biri Celal Pekcan hocamýz. Her þeyden önce il temsilciliðinden önce olduðumuz dönemlerdede hocamýz hiç bir zaman baþarýsýzlýðý deðil baþarýyý bunun yanýnda da fiziki baþarýnýn yanýnda sporcusunu yetiþtirirken ahlaki baþarýyýda sporcusuna verdiðine ben þahidim. Dolayýsýyla sporculuðumuzdan bu yana bizim üzerimizde etkisi olduðuna inanýyorum. Ýnþallah en kýsa zamanda saðlýðýna kavuþup bizlerle tekrar spor camiasý ile hareket edecektir. Ben þimdiye kadar yaptýðý hizketlerden dolayý teþekkür ediyorum. Voleybol adýna bundan sonra çok yapýlacak þeyler olduðuna inanýyorum. Þu anda duygusal bir an yaþadýðýmý söylemek istiyorum. Ben Celal hocam adýna söylüyorum, Amasya dan gelen il müdürümüz ve hakemlerimize, bu daveti kýrmayýp davete hicabet eden siz deðerli voleybol hakemlerimize teþekkür ediyorum. Acýlar her zaman paylaþýldýkca azalacaðýna sevinçlerinde paylaþýldýkça çoðalacaðýný biz biliyoruz. Burada biz bu güzel aný hep beraber paylaþýyoruz ve çoþkulu olduðumuzu söylemek istiyoruz Haþim Eðer daha sonra kendi adna yaptýðý konuþmada Celal hocanýn uzun eðitimciliðinin yaný sýra sportif alanda da Voleybol branþýna büyük katkýlar saðladýðýný belirterek Ýl müdürlüðü görevine baþladýðýmýz andan itibaren voleybol branþýnda yapmýþ olduðumuz baþarýlý çalýþmalarýn altýnda Celal hocamýzýn büyük katkýlarý var. Ýdareci olarak biz biliyoruz. Ýki türlü il temsilciliði var. Bir tanesi nasýl ederim il temsilcisi olurum þehrin ilerde gelenleriyle buluþurum basýnda haberlerim çýkar diye düþünür. Birde baðlý bulunduðu branþýn içinden geliyorum bir þeyler katmak lazým diye düþünür. Celal hocamýz baðlý bulunduðu branþa ne katkýda bulunurum diye düþünüyor. Ben fazla duygusal olduðum için fazla bir þeyler söyleyemiyorum. Celal hocamla inþallah en kýsa zamanda Tevfik Kýþ ve Atatürk Spor Salonu nda buluþmak dileðiyle hepinize baþarýlar diliyorum. Amasya Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Celalettin Kapçak ta yaptýðý konuþmada kendisi için bugünün özel bir gün olduðunu Kapçak, konuþmasýnda Çorum ile Amasya arasýnda çok güzel baðlar olduðunu belirterek Bugün Amasya da bir çok proðram vardý. Fakat evden çýkarken dedimki Çorumda voleybol hakemleriyle kahvaltý yapmaya gidiyorum. Biz genel müdürlümüze giddiðimiz zaman orada söyledim. Biz bel- Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan a kahvaltý sonunda voleybol hakemi Turgut Yýldýrým ýn kýzý tarafýndan geçmiþ olsun çiçeði verilirken ki para bulamayabiliriz ama insana moral verdiðiniz zaman daha büyük katký saðlarýz. Ýnsaný hayatta yýkan dertlerin baþýnda stres geliyor çarelerin baþýnda moral geliyor. Bugün bildiðimiz kadarýyla güzel bir moral veriyoruz. Ýnþallah Celal hocamýzý saðlýðýna kavuþtuðu zaman onun bað evinde sizlerle bir piknik yapmak istiyorum. Geçmiþe baktýðýmýz zaman bende sizlerin arasýndan geliyorum. Voleybol ulusal hakemliðimi býraktýðýmda Mahmut Uysal hocamla maça gitmiþtim. Amasya ile Çorum un arasýnda kardeþ baðýn yukarda olmasý Celal Pekcan hocamýzýn ve Haþim Eðer abimizin sayesinde geliyor. 81 tane il müdürü vardýr ama Haþim abi benim için ayrýdýr. Haþim abi diye konuþuyorum. Her zaman örnek aldýðým bir il müdürü abimizdir. Amasya dan gelirken bütün arkadaþlarýmýzýn ve spor camiamýzýn sevgisini ve saygýsýný kendisine iletiyorum. Kendisine Allah tan þifalar diliyorum. Amasya Voleybol Ýl Temsilcisi Basri Bodur da yaptýðý kýsa konuþmada, Sevgili kardeþim Celal a Allah tan acil þifalar diliyorum. Derdi- ni veren Allah dermanýnýda verir. Mutlaka bir gün saðlýðýna kavuþacaktýr. Dualarýnýzý lütfen esirgemeyin. Hepimizin dualarý Celal arkadaþýmýn iyileþmesinde faydasý olacaktýr. Hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum Konuþmalarýn ardýndan Celal Pekcan dinlenmesi gerektiði için kahvaltýdan tüm katýlýmcýlar tarafýndan çiçeklerle uðurlandý. Celel Pekcan kendisi için hazýrlanan bu kahvaltýya katýlýmda bulunan herkese çok teþekkür etti ve en kýsa sürede bu camiayla yeniden birlikte olmak dileðinde bulundu. Kahvaltýya voleybol hakemleri ve eþleriyle birlikte katýldýlar Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan kahvaltý sonrasýnda yemeðe katýlan tüm hakem camaisa ve diðer davetlilerle birlikte toplu halde görülüyor Tybreak te hem maçý hemde final grubunu kaybettik: 3-2 Bölgesel Erkekler Voleybol Liginde Ýl Özel Ýdarespor, Çankýrý Ýl Özel Ýdarespor deplasmanýnda 2-0 dan döndü maçý 2-2 yaptý tybreak setinde ilk teknik molaya 8-4 önde girdi ancak seti kaybetti bu sonuçlada final grubuna yükselme þansýný kaçýrdý. Öztürk: Üzerimize düþeni yapmaya çalýþýyoruz Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akçaabat Sebatspor'un kulüp baþkaný Zeki Öztürk, ligde tutunabilmek için yönetim kurulu olarak üzerlerine düþen görevi yerine getirmeye çalýþtýklarýný Ligdeki durumlarýnýn iç açýcý olmadýðýný ifade eden Öztürk, ''Söylenebilecek çok fazla bir þey yok. Ýlk haftadaki gibi hayal ettiðimiz ümitleri taþýmýyoruz. Önümüzde 8 haftalýk bir periyodumuz var, oldukça uzun bir periyot bu. Geçmiþimize yakýþýr bir þekilde sezonu kapatacaðýz'' Kulüpten bir þeyler almaya deðil, vermeye geldiklerini anlatan Öztürk, ''Geride býraktýðýmýz haftalarda sahanýn dýþýnda verdiðimiz mücadele baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Sahadaki sonuçlar ise beklediðimiz gibi geçmedi. Ligde tutunabilmek için yönetim kurulu olarak üzerimize düþeni yerine getiriyoruz. Her hafta geçtikçe daha inançla daha azimle haf- tayý nasýl deðerlendirebiliriz, bunun çabasý içerisindeyiz'' diye konuþtu. Öztürk, kulübün ekonomik olarak rahatlamasý için gayret gösterdiklerini ifade ederek, þöyle devam etti: ''Cemil Kalkýþým baþkanla birlikte baþlayan toparlanma dönemi, bizimle devam etti. Biz yönetime geldiðimizde kulübün ne kadar borcu var bunu hesapladýk. Eski futbolcu borçlarý gerçek anlamda ortaya çýktý ve bunlarý ödedikçe boyutunu gördük. Sadece 1,5 milyon lira eski futbolculardan kaynaklanan borçlar ödedik. Süper Toto ve Ýddia'dan gelen gelirlerimizde talihsizlik yaþadýk. 14 hafta iddiaya giremedik ve yaklaþýk bin lira zararýmýz oldu.'' Göreve geldiklerinde kulübün 7 milyon lira borcunun bulunduðunu ifade eden Öztürk, ''Bu borcu 4 milyon civarýna düþürdük. Bundan sonraki durum daha da önemli'' Erkekler Bölgesel Voleybol Ligi N grubunda final grubuna yükselme mücadelesi veren iki takým Çankýrý ve Çorum Ýl Özel Ýdarespor takýmlarýnýn Çankýrý da oynadýðý maçta gülen taraf ev sahibi takým oldu. Kazanan takým final grubuna yükseleceði maça ev sahibi Çankýrý Ýl Özel Ýdarespor iyi baþladý. Ýlk iki sette beklenmedik kötü bir performans ortaya koyan Çorum Ýl Özel Ýdarespor bu setleri kaybedince ev sahibi Çankýrý takýmý 2-0 öne geçti. Üçünce setten itiba- ren ise gerçek kimliðini bulan Çorum Ýl Özel Ýdarespor rakibin hücumdaki ataklarýný iyi savunma ile keserken hücumda da etkili görüntüsüne kavuþtu ve peþ peþe aldýðý sayýlarla üçüncü ve dördüncü setleri alarak maçý 2-2 ya getirdi. Tybreak setinede geriden gelmenin verdiði moralle çok iyi baþlayan temsilcimiz bu sette ilk teknik molaya 8-4 lük üstünlükle girdi. Teknik Moladan sonra inanýlmaz hatalarý hemde peþ peþe yapan Ýl Özel Ýdarespor bir anda 9-8 maðlup duruma düþtü. Son bölümde yeniden toparlanan ve öne geçmeyi baþaran Çorum Ýl Özel Ýdarespor final sayýlarýnda yaptýðý hatalarla seti ma- çýda 3-2 kaybetti ve gruptan çýkma þansýný kaybetti. Gruptan Tokat ve Çankýrý Ýl Özel Ýdare takýmlarý final grubu vizesi aldýlar. Ýl Özel Ýdarespor, Çankýrý da taybreak setinde maðlup oldu ve final grubu þansýný kaybetti

19 PAZARTESÝ 14 MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ MART Çorum Ýl Çevre ve Orman Tamamý akaryakýtlý 4 adet þoförsüz 4x4 arazili Pick-Up ve 1 adet þoförlü binek oto kiralama iþi. Yer: Ýl Çevre ve Orman Valilik Ek Binasý Kat: 8 Çorum Saat: Çorum PTT Baþmüdürlüðü Taþýt kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum PTT Baþküdürlüðü ** * 15 MART Çorum Devlet Hastanesi Ekstracorporeal Shockwave tedavi cihazý alýmý iþi. YerÇorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu ** * 16 MART Çorum Ýl Saðlýk 2011 yýlý Halk Saðlýðý Laboratuarýnýn KÝT karþýlýðý su analiz cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Saðlýk Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Baþtabipliði Engelli asansörü yapým iþi. Yer: Çorum Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Toplantý Salonu ** 17 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýçmesuyu ve kanalizasyon inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Saat: ** 18 MART Çorum 2. Ýcra Çepni Mahallesinde bulunan m2 alanlý dükkan vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. (Ç.HAK:745) Saat: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü 2 kalem Meslek Yüksekokulu Laboratuar Cihazý alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu- Samsun Cad. No: 99 Çorum Çorum Belediye Baþkanlýðý Demir III Klorür alýmý iþi. Yer: orum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Saat: Çorum Ýl Sosyal Hizmetler Halý, yolluk v.b. tefriþat mal ve malzeme alýmý iþi. Yer: Bahçelievler Mah. Þenyurt 2. Sk.No: 14 Çorum Saat: ** * 21 MART Çorum 3. Ýcra Çorum merkez Tepecik Mahalesi nde bulunan 130,21 m2 alanýndaki avlulu ahþap evin satýþý iþi. Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Ýskilip geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge -Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý Atakum Samsun Saat: Çorum Devlet Hastanesi 2011 yýlý 4 kalem unlu mamül (cevizli baklava, tulumba tatlýsý, su böreði ve ekler pastasý) alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Çorum Ýl Sosyal Hizmetler Beyaz eþya alýmý iþi. Yer: Bahçelievler Mah. Þenyurt 2. Sk. No: 14 Çorum Saat: * 22 MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Yazýlým lisanslarý alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu Karayollarý Samsun 7 Bölge Boðazkale geçiþinin BSK yapýlmasý (idare malý bitüm ile) yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge -Esenevler Mahallesi Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun ** 23 MART Çorum 4. Ýcra Renault marka, 2008 model otomobilin satýþý iþi. Saat: ** * 24 MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Kamyon ve iþ makinesi rikalanmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Saat: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 38 kalem ilaç ve serum alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu ** * 25 MART Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði 2011 yýlý 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Çorum Devlet Hastanesi Baþtabipliði Ýhale Salonu ** 28 MART Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Operatör ve sürücüleri ile birlikte iþ makinesi ve yardýmcý personel çalýþtýrýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Caddesi, No: 179 Çorum Saat: ** * 29 MART Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Mülkiyeti Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. ye ait, 1 adet ambar ve 1 adet kantar binasý ile 1 adet ambar, 1 adet büro ve 3 adet lojmanýn satýþý iþi. Yer: Amasya Þeker Fabrikasý A.Þ. Genel Saat: Karayollarý Samsun 7. Bölge Çorum þehir geçiþi devlet yolu Binevler farklý seviyeli kavþaðýtoprak tesfiye, sanat yapýlarý, üstyapý ve köprü iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Ýhale Salonu ** ** 30 MART Çorum 4. Ýcra Ford Transit 120 marka, beyaz renkli, kaportasýnda yeryer çizik ve paslanmalarý olan 1196 model minibüsün satýþý iþi. Müzayada Salonu ** * 1 NÝSAN Çorum 1. Ýcra Ulukavak Mahallesinde bulunan 4 katlý binadaki dubleks dairenin satýþý iþi. Müzadeye Salonu Saat: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Çorum Sosyal Güvenlik Ýl binasý inaatý ilealtyapý ve çevre düzenlemesi yapým iþi. Yer: Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý Bilkent PlazaB1 Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: ** * 4 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde, üzerinde 32,00 m2 lik baraka ile 1 söðüt, 2 ayva, 1 dut ve 1 elma aðacý bulunan 591,81 m2 yüzölçümlü arsanýn satýþý iþi. Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi 1. Sulh Hukku Memurluðu Çorum Merkez Ýlice mahallesi nde bulunan 877,02 m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Saat: Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: Çorum 2. Ýcra Yavruturna Mahallesi nde inþaat halinde bulunan binanýn 1. katýndaki halihazýrda tuðla duvarlarý örülmüþ, takriben 112 m2 alanlý (%35 inþaat sevilesinde) dairenin satýþý iþi. Mezat Salonu Saat: ** ** 7 NÝSAN Çorum 3. Ýcra Ford marka, Sierra 2.0 GSLtip mavi renkli aracýn satýþý iþi. Saat: ** 12 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi 2. Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan 176,72 m2 alanlý bahçeli ahþap ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: Çorum Adiyesi YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðumuz Nüfus Cüzdanlarýmýzý kaybettik. Hükümsüzdür. Yahya Asým ÖLÇER Nihat oðlu 2009 Çorum Doðumlu Zeynep Beyza ÖLÇER Nihat kýzý 2004 Çorum Doðumlu Ümmühacer ÖLÇER Edremit kýzý 1983 Niðde Doðumlu (Ç.HAK:771) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý, Niðde Emniyet nden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve PTT Genel nden almýþ olduðum kimlik kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Nihat ÖLÇER Fazlý oðlu 1982 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:770) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Tahir Taylan ÇELÝK Muammer oðlu 1979 Merzifon Doðumlu (Ç.HAK:769) Saat: ** ** 18 NÝSAN Bayat Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Ýli, Bayat Ýlçesi, Yeni Mahalle de bulunan m2 alanlý arsanýn satýþý iþi. Yer: Bayat Hükümet Konaðý önü Saat: Çorum 1. Ýcra Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 7 katlý binanýn 5. katýndaki 144 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: ** 19 NÝSAN Çorum 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Çorum Merkez Çoraklýk Mahallesi nde 712,35 m2 alanýnda arsa niteliðinde gayrimenkulün satýþý iþi. Müzayede salonu Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Ýbrahimçayýrý nda bulunan 7 katlý binanýn 3. katýnda yer alan 130 m2 (Ç.HAK:751) (Ç.HAK:718) alanýndaki dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Yavruturna Mahallesi nde bulunan 9 katlý binanýn 1. katýnda yer alan 85 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: Çorum 4. Ýcra Çorum Merkez Gülabibey Mahallesi nde bulunan binanýn 4. katýndaki yaklaþýk 117 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Saat: ** 26 NÝSAN Çorum 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satýþ Memurluðu Çorum Merkez Ulukavak Mahallesi nde bulunan 135,53 m2 alanlý dairenin satýþý iþi. Eleman Aranýyor Mermer atölyesinde çalýþtýrýlmak üzere vasýflý elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Hitit Mermer Granit (Ç.HAK:764) SU TESÝSATÇISI ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ deneyimli Su Tesisatçýsý aranmaktadýr. Firmamýzda çalýþma anlaþmasý yapan personelin Osmancýk ilçesinde ikamet edecektir. Maaþ+SSK Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Kurþunoðlu Yapý Ltd. Þti. (Ç.HAK:749) MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR ÝYÝ DERECEDE ÝNGÝLÝZCE BÝLEN TECRÜBELÝ MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ARIYORUZ. YAÐMAKSAN MAKÝNA SANAYÝ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ NO: ÇORUM Eleman Aranýyor CNC ve Üniversal tezgahlarda çalýþacak konusunda tecrübeli veya kabiliyetli kendine güvenen ve iþi öðrenmek isteyen bu iþi meslek edinmeyi isteyen meslek lisesi veya lise mezunu gençler aranmaktadýr. Müracatlarýn 1 adet vesikalýk fotoðraf ile þahsen yapýlmasý rica olunur. Haytek Makina Döküm (Ç.HAK:756) Yazý Mahallesi Saat Kulesi Karþýsý No: 58 OSMANCIK Tel: MAKÝNE MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere askerliðini yapmýþ Makine Mühendisi arýyoruz. Müracaat: Cazgýr Ýnþaat Isý Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Þ. Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde No:15 ÇORUM Tel: Faks: (Ç.HAK:754) Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No: 2 (Çýraklýk Okulu Karþýsý) K.S.Sitesi 45. Sok. No: 2 ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Benliyem Fabrikasý Laboratuvar bölümünde çalýþtýrýlmak üzere Ziraat Fakültesi Zootekni bölümü mezunu tecrübeli eleman alýnacaktýr. Ankara Yolu 5. Km. ÇORUM Tel: Vakýfbank Çorum Þubesi: Telefonlar: KALÝTE YÖNETÝM TEMSÝLCÝSÝ Metal ve Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmamýzda istihdam edilmek üzere aþaðýdaki niteliklere sahip Kalite Yönetim Temsilcisi alýnacaktýr. Genel Nitelikler: * Üniversitelerin Çevre Mühendisliði Bölümünden mezun, * Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001, HACCP-ISO 22000, ISO 14001, ISO 17025) hakkýnda bilgi sahibi (Eðitim almýþ olanlar tercih sebebidir), * Çevre mevzuatlarýna hakim ve tüm yasal yükümlülükleri yerine getirebilecek, * Kalite Yönetim Sistemleri kurma, geliþtirme ve belgelendirme konusunda en az 1 yýllýk deneyime sahip, * MS Office programlarýný iyi derecede kullanabilen, * Ýyi derecede Ýngilizce bilen (Tercih sebebidir), * Web Dizayn yapabilen (Tercih sebebidir), * Takým çalýþmasýna yatkýn, planlama ve organizasyon yeteneði geliþmiþ, * Sözlü ve yazýlý iletiþim becerileri güçlü, * Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamýþ, Müracaatlarýn 1 adet fotoðrafla birlikte þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde No: 20 ÇORUM Tel: (364) Faks: (364) (Ç.HAK:761) Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA (Ç.HAK:766) 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Satýlýk Dükkanlar ve Tornacý Aranýyor * K.S.Sitesinde 6. Cadde 170 m2 dükkan, K.S. Sitesi 71. Sokakta 461 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere (Ç.HAK:639) ELEMAN ARANIYOR Þantiye sorumluluðu üstlenebilecek Ýnþaat, Jeoloji veya Maden Mühendisi, Þantiye ve Merkez Laboratuvarýmýzda görevlendirilmek üzere hazýr beton konusunda deneyimli Laborant, Santral, Beton Pompasý Operatörü aranmaktadýr. Müracatlarýn þahsen cv ile birlikte yapýlmasý gerekmektedir. Ýkram Hazýr Beton Ýnþ. Maden San. Tic. A.Þ. Tel: Fax: (Ç.HAK:647) Kiralýk veya Satýlýktýr Pazaristan A.V.M. demirbaþlarýyla beraber Sahibinden Kiralýk veya Satýlýktýr. Yunus Emre Ýþ Merkezi Zemin Kat ZÝRAAT MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ziraat Mühendisi aranýyor Ayyýldýz Tarým Adres: Kale Mah. Cengiz Topel Caddesi 49/A Tel: (Ç.HAK:763) ELEMAN ARANIYOR Ýkra Gýda San. Paz. Ltd. Þti. nde çalýþtýrýlmak üzere soðuk ve sýcak satýþ yapacak Pazarlamacýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Toptancýlar Sitesi 6. Blok No: (Ç.HAK:762) Tel: deneyimli Tornacý alýnacaktýr. Mür. Tel:

20 PAZARTESÝ 14 MART 2011 Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli Çorumspor Alt Yapý Yöneticisi Sinan Özdilli ve alt yapý antrenörleri düzenledikleri toplantý ile sezonu deðerlendirdiler. Cumartesi akþamý Oskar Kebap Salonu nda düzenlenen toplantýya Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli, Alt Yapý Genel Koordinatörü Elvan Milað, Kulüp Müdürü Bilal Gökman ile alt yapý antrenörleri Mustafa Sarý, Zafer Kýroðlu ve Saim Çilingir katýldýlar. Toplantýda ilk olarak konuþan kaleci antrenörü Zafer Kýroðlu, takým olarak Karadeniz grubunda rakiplerin fiziksel üstünlüðü karþýsýnda büyük sýkýntý yaþadýklarýný, fiziksel açýðý teknik ve taktik olarak aþmaya çalýþtýklarýný Daha sonra konuþan Mustafa Sarý ise, gruplarýnda mücadele eden Süper Lig ve Bank Asya takýmlarýnýn alt yapýlarýyla mücadele ettiklerini belirterek Bizim Karadeniz takýmýyla oynamamýz çok zor oluyor. Samsun ve Trabzon takýmlarý günlük bir buçuk saat büyük sahada antrenman yapýyorlar. Çalýþma imkanlarý oluyor. Ama biz sýkýntý yaþýyoruz. Çorum da sahalarýn az takýmlarýn çok olmasýyla Çorumspor unda 5 kategorisi olmasý nedeni ile fazla çalýþma imkaný olmuyor. Kulüp Müdürü ve ayný zamanda alt yapý antrenörü Bilal Gökmen de Çorumspor a güçlü bir alt yapý oluþturmanýn çabasý içinde olduklarýný Gökmen Bizim akademi ve gençlik geliþtirme liglerinde takýmýmýz Çorumspor tüm Çorum amatörünün alt yapýsýdýr Çorum un üstünde bir takým. Bizim oynadýðýmýz grupta Bank Asya ve Süper Lig takýmlarý var. Elimizden geldiði kadar mücadele ediyoruz Alt Yapý Genel Koordinatörü Elvan Milað ise konuþmasýnda, sezon baþýnda belli kriterler doðrultusunda Çorumspor da göreve baþladýklarýný ve bugün gelinen noktada tam istedikleri olmasada olumlu yönde adýmlar attýklarýný Yükün hep alt yapý sorumlularýna kaldýðýný belirten Milað Saolsun bu sezonda Sinan Özdilli büyük çaba ve gayretler göstererek Çorumspor a güçlü bir alt yapý oluþturmanýn gayreti ve çabasý içinde oldu. Çorum olarak kendini geliþtirmiþ ve yeni kurslarý tamamlamýþ antrenörlere ihtiyaç var. Antrenörler olarak artýk yarýþmacý deðil eðitici özelliklerimizi küçük kategorilerinde öne çýkarmamýz gerekiyor. Biz bu sezon Çorumspor alt yapýsýnda bunun temellerini attýðýmýza inanýyorum. Alt yapý denildiði zaman buradaki hep ismin futbolcu olacak diye bir kural yok. Þu anda 150 lisanslý sporcumuz var bunun % 10 u 5-6 yýl içinde üst yapýya kazandýrýlýrsa bu büyük bir baþarý olacaktýr. Þu unutulmasýnki Çorumspor tüm Çorum amatörünün alt yapýsýdýr. Bu sezon bir çok amatör kulümüz saðolsunlar bize bu anlamda büyük destek verdiler.akademi ligleri Çorum futbolu için büyük bir þans. Kýsýtlý imkanlarlada olsa bu liglerin Çorum futboluna büyük katký saðladýðýna inanýyorum. Bu liglerde oynayan çocuklarýmýz diðerlerine göre bir adým öne geçiyorlar ve vitrine Cumartesi çalýþtý pazar dinlendi Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ve alt yapý antrenörleri bu sezonki çalýþmalarý deðerlendirdi Çorumspor çarþamba günü sahasýnda oynayacaðý Bandýrmaspor maçýnýn hazýrlýklarýný cumartesi günü yaptýðý çalýþma ile sürdürürken dünü dinlenerek geçirdi. Kýrmýzý Siyahlýlar cumartesi günü Teknik Direktör Gürses Kýlýç yönetiminde yaptýðý antrenmanda toplu olarak yapýlan düz koþunun ardýndan beþe iki çalýþma ve daha sonrada tek ve ikili olarak topla kontrol ve pas çalýþmasý yaptýlar. Bir sürede kondisyona dayalýklý çalýþma yaptýran Teknik Direktör Kýlýç, son bölümde ise Bandýrmaspor maçýnýn taktik provasýný yaptýrdý. Kýlýç, haftanýn yoðun geçmesi nedeniyle dünki çalýþmayý iptal etti. Kýrmýzý Siyahlý takýmda dün sakatlýklarý nedeniyle antrenman eksiði bulunan Ferdi, Abdullah, Volkan ve Veysi özel çalýþma yaptýlar. Çorumspor da Bandýrmaspor maçýnýn hazýrlýklarý bugün yapýlacak taktik aðýrlýklý çalýþma ile devam ede- Celal Hoca ya duygu yüklü moral kahvaltýsý Celal Pekcan kahvaltýdan Çorum ve Amasya Gençlik Spor Ýl Müdürleri tarafýndan uðurlandý Çorumspor Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ve alt yapý antrenörleri biten sezonu deðerlendirdi ve önümüzdeki sezonla ilgili düþüncelerini dile getirdiler. Toplantýda Akademi Liglerinin futbolcularýn profesyonel hayata atlamasý için çok önemli bir iþlev gördüðü ancak yeni yapýlanma nedeniyle bu sezon istenilen sonuçlarýn alýnamadýðý vurgulandý. Çorum daki tüm amatör kulüplerden destek gördüklerini belirten Alt Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli ise Trabzon a Çorum dan telefon açýlarak ihbarda bulunulmasýný ise hala anlamakta zorlandýðýný daha kolay çýkýyorlar. Biz þu ana kadar istediklerimizin % 10 unu gerçekleþtirebildik. Alt yapýda süreklilik büyük önem taþýyor. Her yýl üstüne koymak için bu çalýþmanýn devam etmesi gerekir. Alt yapý zaman emek ve fedakarlýk istiyor. Ben bu yýl alt yapýdaki çalýþmalarýmýzda bizlere her zaman büyük destek veren ve fedakarlýk gösteren Alt Yapý Sorumlumuz Sinan Özdilli ye özelliklede soyunma odasý ve sahalardan yararlanmamýzda her zaman ilgi ve alakasýný kördüðümüz Gençlik ve Spor Ýl Müdürümüz Haþim Eðer e teþekkür ederim Çorum u anlamakta zorluk çekiyorum Toplantýda son olarak Çorumspor Al Yapý Sorumlusu Sinan Özdilli konuþtu. Özdilli ko- Çorumspor da ekonomik krizin aþýlmasý için tek umut olarak görünen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün bir kez daha olumsuz cevap verdiði öðrenildi. Hafta sonunda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Çorumspor Yönetim Kurulu üyelerinin bir araya geldiði ve bu görüþmede yönetimin ekonomik krizin aþýlmasý için desteðe ihtiyaçlarýný bildirdiði öðrenildi. Görüþme sýrasýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün geçtiðimiz yýllarda kulübe yaptýðý katkýlardan dolayý bir sürü spekülasyan yapýlmasý ve doðru olmayan bir çok sözlerin söylenmesi nedeniyle bu aþamadan sonra Çorumspor a katký vermesinin mümkün olmadýðýný belirterek kapýlarý tamamen kapattýðý belirtildi. Belediye Baþkaný nuþmasýna Çorum u anlamakta zorluk çekiyorum diyerek baþladý. Özdilli, önceki hafta sonu Trabzon da yaþadýklarý olayý unutamadýðýný ve bunu bir Çorumlu olarak kabul etemediðini Trabzon a Çorum dan birisinin telefon ederek Çorumspor un hocasýnýn olmadýðýný ihbar etmesini kabul edemediðini belirten Özdilli Bundan bu telefon eden kiþinin ne menfaati olabilir. Bu kadar yolu giden futbolcularýn maç yapmadan geri dönmelerinin kime ne yararý olacaktýr. Ben amatör kulüpleri bir dersana olarak görüyorum. Veliler çocuklarýný doktor, avukat mühendis olsun diye dersana gönderiyorlar ancak sonuçta hepsi bunu baþaramýyorlar. Futbolda da veliler çocuklarýný gönderiyorlar ve belli bir süre sonrada gelip benim çocuðum niye futbolu olmadý diye hesap soruyorlar. Kendimde iki yýl dersaneye gittim üstelik babam bir sürü para verdi ancak istediðim okulu kazanamadým. Futbolda da böyle her antrenmana giden gencin futbolcu Muzaffer Külcü nün yönetimin oluþmasý ve ondan sonraki süreçteki açýklamalarýyla çeliþen bu sözlerin ardýndan yönetim kurulu durum deðerlendirdi. Yönetim Kurulu nun sezon sonuna kadar görevi götürerek ondan sonraki süreçteki duruma göre karar vermenin doðru olacaðý görüþü aðýrlýk kazandý. Lig sonuna kadar futbolculara ekonomik katký saðlamak için yönetim kurulu üyelerinin son kez olmak üzere bir daha kendi aralarýnda para toplamak için çalýþma baþlattýðý bu çalýþma sonucuna görede bu hafta içinde bir ödeme yapýlmasýnýn amaçlandýðý öðrenildi. Eti, Tokat ý ezdi geçti: 3-0 Final Grubu na yükselme yolunda final niteliðindeki maçta Eti Lisesi Gençlikspor, cumartesi günü konuk ettiði Tokat Gençlikspor karþýsýnda üstün bir oyun sonunda rakibini 3-0 lýk net skorla yenerek gruptan çýkma yolunda büyük avantaj yakaladý. Voleybol Ýl Temsilcisi Celal Pekcan a moral amaçlý düzenlenen kahvaltý oldukça duygusal anlara sahne oldu. Kahvaltýdan dinlenmek için erken ayrýlmak zorunda kalan Celal Pekcan a tüm arkadaþ ve dostlarý geçmiþ olsun dileklerini ilettiler. Haber ve diðer fotoðraflarý 18. sayfamýzda bulabilirsiniz. Bayanlar Bölgesel Voleybol Ligi Pgrubunda final grubuna yükselme mücadelesi veren iki takým Eti Lisesi ile Tokat Gençlikspor arasýndaki maçta temsilcimiz rakibi önünde ilk set hariç zorlanmadan 3-0 lýk galibiyetle ayrýlarak büyük avantaj yakaladý. Cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu nda oynanan maçý Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, Þeker Fabrikasý müdürü ve ayný zamanda takýmýn tüm giderlerini karþýlayan Cumhur Mehmet Demirtaþ, Eti Lisesi Müdürü Osman Bostan ile çok sayýda voleybol sever izledi. Kazanan takýmýn final grubuna çýkma yolunda büyük avantaj yakalayacaðý maçýn ilk seti beklenen mücadeleye sahne oldu. Eti Lisesi setin final bölümünde rakibi önünde hücumdaki üstünlüðü sonucunda bu seti alarak maçta 1-0 öne geçti buda takýma büyük moral oldu. Ýlk seti kaybeden Tokat Gençlikspor un özellikle savunmadaki hatalarý sonucunda ikinci sette fazla zorlanmayan Eti Lisesi Gençlikspor bu seti alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça ortak olma ve moral bulma çabasýný ilk bölümdeki etkili oyunu ile kýran Eti Lisesi bu setide gibi farklý skorla kazanarak maçtan 3-0 galip ayrýldý. Bu sonuçla Eti Lisesi Gençlikspor son hafta maçlarý öncesinde 16 puanla ikinci sýrada yer alýrken Tokat Gençlikspor 14 puanda kaldý ve üçüncü sýraya geriledi. Eti Lisesi son haftada grupta son sýrada bulunan Tekkeköy Belediyespor deplasmanýnda alacaðý bir puanla bile final grubuna yükselen takým olacak. Ay Yýldýz bugün son maçýnda Erzincan önünde Bayanlar Henbol 1. Liginde mücadele eden Ay Yýldýzspor dün oynadýðý maçta Elazýð Sosyal Yardýmlaþma ya yenildi. Ligin son maçýnda dün güçlü rakibine boyun eðen Ay Yýldýzspor ligdeki erteleme maçýnda bugün saat 13 de Erzincan Gençlikspor ile karþýlaþacak. Tevfik Kýþ Spor Salonu nda baþlayacak maçý Kayseri Bölgesi hakemleri Ersoy Turan ve M. Fatih Kaymaz hakem ikilisi yönetecek. Maçýn gözlemcisi ise ilimizden Turgay Görkem. SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu. HAKEMLER: Hasan Öztürk, Mahmut Uysal. ETÝ LÝSESÝ: Emel, Yasemin, Ayça, Gizem, Cangül, Gizem Temel, Zeynep, Deniz, Kübranur, Özge, Ebru. TOKAT GENÇLÝKSPOR: Tuha,Elif, Mehtap, Kübra, Esra, Zehra, Ebru, Tuðçe, Gözde, Özge, Selma. SETLER: 1. Set: 25-23, 2. Set: 25-14, 3. Set: (Eti Lisesi Gençlikspor). olmasý mümkünmü. Veliler çocuklarý üniversite kazanamadýðý zaman hemde ücret ödedikleri dersaneye gidip bunun hesabýný soramýyorlarsa, futbolcu olamadýðý zaman sorumlu aramamalarý lazým. Ailelerin bu konuda daha duyarlý olmalarýný istiyorum. Önümüzdeki sezonda göreve devam etmemiz halinde alt yapýmýza kayýt yaptýracak sporculardan belli bir malzeme karþýlýðýnda ücret alacaðýz ve seçici olacaðýz Bu sezonki alt yapý giderimiz 122 bin TL Sinan Özdilli, Çorumspor alt yapýsýnýn bu hafta itibariyle harcama- Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün bu açýklamasýnýn ardýndan Yönetim Kurulu ndaki bir çok üyenin aktif üyeliði býrakarak sezon sonuna kadar yalnýzca isim olarak kalmayý öðrenildi. sýnýn TL olduðunu bunun TL nin Federasyon ve yönetim tarafýndan karþýlandýðýný 15 bin TL civarýnda borçlarý olduðunu tüm harcamalarýnýnda kalem kalem belgeli olarak mevcut olduðunu Bu sezonki en büyük harcamalarýnýn malzeme olduðunu belirten Özdilli Yaptýðýmýz bu harcamaya karþýlýk tüm malzemeleri sezon baþýnda sporcularýmýza zimmetledik ve ligleri bitenleri geri teslim aldýk. Önümüzdeki sezon bu görevi kim yaparsa yapsýn tüm malzemeleri hazýr olarak lige baþlayabilir Külcü den UMUT YOK Çorumspor Yönetimi ekonomik krizi aþmak için hafta sonu Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile yaptýklarý görüþmeden yine sonuç çýkmadý. Görüþme sýrasýnda Külcü nün kamuoyunda çýkan söylentilerden dolayý bu aþamadan sonra kulübe katký saðlamasýnýn mümkün olmadýðýný belirterek tüm kapýlarý kapattýðý öðrenildi. SportmenCE de Çorumspor daki son geliþmeler tartýþýlacak Kanal 19 da canlý olarak yayýnlanan SportmenCE de bu akþam Çorumspor daki son geliþkeler deðerlendirilecek. Saat 20 de canlý olarak yayýnlanacak olan programda Bandýrmaspor maçý ve ekonomik alandaki sorunlar konusunda son geliþmeler tartýþýlacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Kýlýç, Telekom-Of maçýný izledi Çorumspor Teknik Direktörü Gürses Kýlýç dün Türk Telekomspor - Ofspor maçýný izledi. 2. Lig Kýrmýzý Grupta dün Ankara da oynanan Türk Telekomspor ile Ofspor arasýndaki maçý izleyen Teknik Direktör Gürses Kýlýç gelecek sezon için düþündüðü bazý isimlerin son halini görmek için maçý izlediði öðrenildi.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:95 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 95 Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn LÝMON Ýrfan ÖZER - Hakký ÇÝÇEK Tashih

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas

Katý Atýk Tesisi için önemli adým Kafkas Hep Birlikte Mutlu Yarýnlara Emniyet Müdürlüðü, Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerinden gelerek ildeki fabrikalarda çalýþan iþçilerin çocuklarýnýn terör örgütleri tarafýndan istismar edilmelerini önlemek

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE DE SON SİYASİ DURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE 50 GÜN KALA TÜRKİYE'DE SON 1 SİYASİ DURUM Web: Eposta: bilgi@tusiar.com Adres: Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı