T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ekim 1998 PAZARTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Ekim 1998 PAZARTESİ"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Ekim 1998 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Amaç ve Kuruluş Madde sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 47 nci maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurulu'nun plan ve programları çerçevesinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencilerinin beden ve ruh sağlığının korunması ve boş zamanlarının değerlendirilmesi amacıyla her türlü "spor faaliyetlerini organize etmek, Üniversiteye ait tesis ve alanları bu amaca uygun şekilde değerlendirmek, üniversite öğretim elemanları ve memurlarının da bu tesislerden yararlanabilmesini sağlamak, bu tesis ve alanların bakımı, yönetimi ve yenilerinin yapılması faaliyetlerini yürütmek üzere "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Spor Birliği" kurulmuştur. Birliğin Organları Madde 2 a) Birlik Başkanı b) Birlik Genel Kurulu c) Birlik Yönetim Kurulu d) Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kurulları Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 288. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Birlik Başkanı Madde 3 Birlik Başkanı Rektör tarafından Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Yürütme Kurulu Başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır. Başkan, Yönetim Kurulunun da Başkanı olup, birliği temsil eder ve Yönetim Kurulu kararlarını uygular. Birliğin düzenli çalışmasını sağlar ve genel gözetim ve denetimi Yönetim Kurulu adına yapar. İzinli bulunduğu süre içinde Başkanın görevlendireceği Birlik Başkan Yardımcısı bu görevi yürütür. Birlik Genel Kurulu Madde 4 Birlik Genel Kurulu Rektörün veya Birlik Başkanının başkanlığında, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanının Dairesi içinden belirleyeceği bir temsilci, Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kurullarının seçecekleri birer öğretim elemanı ve birer öğrenci ile Üniversite bünyesinde faaliyette bulunan spor kulüplerinin seçeceği birer temsilciden oluşur. Birlik Genel Kurulu'na seçilen üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Kurul her yıl Ekim ayı içinde Birlik Yönetim Kurulunun belirleyeceği tarihte Kurul Üyelerinin 2/3 ünün katılımı ile olağan toplantısını yapar. Çoğunluk sağlanamadığı durumda toplantı bir hafta sonra katılanlarla birlikte yapılır. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun sunduğu yıllık faaliyet raporunu inceler ve Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçe taslağını inceleyip gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra gelecek yıl faaliyetleriyle birlikte Rektöre sunar. Genel Kurul, Birlik Başkanının Genel Kurul Üyeleri arasından göstereceği 6 aday arasından Birlik Yönetim Kurulunun 4 üyesini iki yıl için seçer. Genel Kurul Birlik Başkanının veya Genel Kurul Üyelerinin üçte birinin çağrısı üzerine ayrıca olağanüstü toplantı yapabilir. Birlik Yönetim Kurulu Madde 5 Birlik Yönetim Kurulu, ilgili Rektör Yardımcısı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Üniversite bünyesinde faaliyette bulunan spor kulüplerinin başkanları ile Genel Kurul tarafından seçilen 4 üyeden oluşur. Birlik Başkanı Yönetim Kurulu üyelerinden ikisini Başkan Yardımcısı olarak görevlendirir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir sayman seçer. Birlik Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Birlik Yönetim Kurulu, Rektörlükçe onaylanan yıllık faaliyetleri yürütür ve uygular. Birliğin yıllık bütçe taslağını hazırlar ve bunları Genel Kurula sunar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Birlik Yönetim Kurulu, Üniversiteye ait spor tesislerinin yönetimi, korunması ve güvenliği konusunda gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu konuda Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ile işbirliği yapar. Yeni tesislerin yapılması için imkan arar. Spor karşılaşmalarına karar verir ve takımlarını seçer. Üniversitede kurulacak spor kulüplerini belirler, Kulüp yönetim kurullarından gelen faaliyet programlarını onaylar. Fakülte ve Yüksekokul Kurulları Madde 6 Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kurulları her Fakülte Dekanının ve Yüksekokul Müdürünün Başkan olarak iki yıl süreyle görevlendireceği bir Öğretim Üyesi ile Dekanın ve Yüksekokul Müdürünün önereceği adaylar arasından Fakülte ve Yüksekokul Yönetim Kurulunca iki yıl için seçilecek iki Öğretim Üyesi veya Yardımcısı ile iki öğrenciden oluşur. Fakülte ve Yüksekokullar Spor Kurulu, Fakülte ve Yüksekokul içi spor faaliyetlerini düzenlemek, Spor Birliğine katılacak üyeleri seçmek, Birlikçe düzenlenen faaliyetlere yardımcı olmak, kulüplerin kurulması için, Birliğe öneride bulunmak, kurulmuş kulüplerin genel kurullarına ikişer temsilci seçmek konularında yetkilidir. Birlik Gelirleri Madde 7 Birliğin gelirleri şunlardır: a) Aidatlar, b) Ayni ve nakdi bağışlar, c) Düzenlenecek spor faliyetlerinden sağlanacak gelirler, d) Tesislerden elde edilecek gelirler. Ayrıca Birim etkinlikleri için Öğrenci Harçlar Fonundan bu fonun amaçlarına uygun faaliyetler için ve Rektörlük Makamı'nın izniyle ilgili tertipteki ödeneklerden de yararlanılır. Birlik Harcamaları Madde 8 Harcamalar, Birlik Yönetim Kurulunun kararı ile Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından tahakkuk ettirilir ve İta Amirinin onayı ile yapılır. Harcamalar, geçerli belgelere dayandırılarak ilgili deftere işlenir. Birlikte, envanter Defteri, Kasa Defteri ve ilgili diğer defterler tutulur. İta Amiri Madde 9 İta Amiri Rektördür. Rektör uygun gördüğü ölçüde bu yetkisini Birlik Başkanına devreder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Denetleme Madde 10 Birlik hesaplarının her Bütçe yılı için denetimi Üniversite Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen üç Öğretim Üyesinden oluşan bir komisyon tarafından yapılır. Komisyon, harcamaların usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetleyerek her yıl için bir rapor hazırlayıp Üniversite Yönetim Kurulu'na sunar. Birlik Hizmetlerinden Yararlanma Madde 11 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanı ve personeli Birlik Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu Spor Kulüplerine kayıt olmak şartı ile hiçbir ücret ödemeden Birliğin faaliyetlerine katılır ve Birlik hizmetlerinden yararlanırlar. Disiplin Cezaları Madde 12 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Spor Birliği'nin her türlü faaliyetlerinde, 2547 sayılı Yasanın 53 üncü ve 54 üncü maddelerindeki disiplin hükümleri ile bu hükümlere dayanılarak Yükseköğretim Kurulu'nca yürürlüğe konulan Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Geçici Madde 1 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra Zonguldak Karaelmas Üniversitesi bünyesinde faaliyette bulunan spor kulüpleri birliğe dahil olmuş sayılır. Yürürlük Madde 13 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14 Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür. Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Amaç İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı Yönetmeliği Madde 1 Bu Yönetmelik, ilköğretim okullarında ihtiyaç duyulan sınıf öğretmeni ihtiyacını karşılamak üzere, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecek İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programının esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 12 Ekim Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Kapsam Madde 2 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı, Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği lisans programı hariç, tüm lisans programları ile Fen ve Edebiyat Fakülteleri ve diğer fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığı'nca İlköğretim Öğretmenliği için kabul edeceği lisans programları öğrenci ve mezunlarını kapsar. Lisans programlarındaki öğrenciler en erken 5 inci yarıyılda bu programa katılabilirler. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine dayanılarak ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 28/11/1997 tarih ve sayılı kararı esas alınarak düzenlenmiştir. Programa Kayıt ve Kabul Madde 4 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına her öğretim yılında alınacak öğrenci sayısı, kayıt ve kabul koşulları, programın başlangıç ve bitiş tarihleri İlköğretim Bölümünün istemi, Ereğli Eğitim Fakültesi Kurulu Kararı, Üniversite Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenir ve Fakülte Dekanlığınca en az bir ay önce ilan edilir. Program Süresi Madde 5 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı süresi lisans öğrencileri için, eğitim-öğretim yılı içinde 14 haftalık 4 dönem halinde, lisans mezunları için yaz döneminde veya eğitim-öğretim yılı içinde hızlandırılmış olarak 1 dönem halinde yapılır. Eğitim Programı ve Yürütülmesi Madde 6 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu'nca bu tip programlar için saptanan zorunlu ve Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünce önerilen seçimlik derslerden oluşan en az 21 kredilik dersleri ve öğretim planında öngörülen uygulama çalışmasını tamamlamak zorundadırlar. Madde 7 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı, Eğitim Fakültesi Dekanının Başkanlığında oluşturulacak bir kurulca yürütülür. İlköğretim Bölüm Başkanı Kurulun tabii üyesi ve koordinatörüdür. Eğitim Programına Devam, Sınav ve Disiplin Madde 8 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına devam edecek öğrencilerin eğitim-öğretime devam, sınav ve disiplin işlemlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmelikler ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Öğrencilik Hakları Madde 9 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kaydolanlar, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencilerinin yararlandığı askerlik tecili, mediko-sosyal hizmetler, öğrencilik belgesi v.b. haklarından yararlanamazlar. Bu programa devam ettiği dönem içinde geçerli olmak üzere isteyenlere "Öğretmenlik Sertifika Programı Kimlik Belgesi" verilebilir. Mali Hükümler Madde 10 İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt olan öğrencilerden Üniversite Döner Sermaye İşletmesine gelir kaydedilmek üzere Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nca kabul edilen program ücreti alınır. Programa kabul edilmeyen adayların başvuru sırasında yatırdıkları ücret kendilerine iade edilir. Programa kabul edildikten sonra herhangi bir nedenle vazgeçenlerin ödemiş oldukları ücret iade edilmez. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası Madde 11 Lisans mezunlarından İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programına kayıt yaptıran öğrenciler ile lisans öğrenimine devam eden İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı öğrencilerinden kayıtlı bulundukları lisans programından mezun olanlara, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Programındaki dersleri ve uygulamaları başarı ile tamamlamaları halinde "Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası" verilir. Bu sertifikanın hazırlanmasına ilişkin ilkeler Fakülte Kurulu'nun önerisi üzerine Üniversite Senatosu'nca belirlenir. Yürürlük Madde 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 28/12/1997 tarih ve saydı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Hazırlık Eğitimi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler esas programlarına başlarlar. Hazırlık eğitimini ençok iki eğitim-öğretim yılı içinde basarı ile tamamlayamayan öğrencilerin ilişikleri kesilmeksizin esas programlarının 1 inci yarıyılına kayıtları yapılır. Bu öğrenciler her ders yılı başında yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Bitirme Sınavına girerek lisans programından mezun oluncaya kadar başarılı olmak zorundadırlar." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü yürütür. Tebliğ Tarım ve Köyişleri Bakanlığından : BİTKİ ÖZELLİK BELGELERİ HAKKINDA TEBLİĞ (Tebliğ No: 98/23) Madde 1 19/9/1997 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bitki Çeşitlerinin Tescil Edilmesine İlişkin Yönetmelik'in 29 uncu maddesi uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'na verilmesi gerekli Özellik Belgesi örnekleri ektedir. Bunların dışında ihtiyaç duyulacak Özellik Belgesi örneğinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığından sağlanması gerekmektedir. Madde 2 Özellik Belgeleri örneğine uygun ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Madde 3 Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4 Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı : I. ÇEŞİDİN ADI İL ORİGİNİ 1. Islah edildiği yer ve yılı 2. Çeşidi ıslah edenkişiveya kuruluş 3. Islah yöntemi 4. Ebeveyn adlan 5.Üretici Kuruluş III. BOTANİKTEKİ YERİ 1. Familyası 2. Cinsi 3. Türü 4. Varyetesi IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER EKMEKLİK BUĞDAY ÖZELLİK BELGESİ (Tritlcum aeetivum l_) özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler dönemi. W 1. XoleopWde arrlosiyanin oluşumu 9-11 yok veya 1 Henog.Oelos l+jcoleopttlr.bnthocyanln coloration VS çok zayıf zayıf 3 Baldus, Niklas.Andros orta 5 PlaneLObelisk.Briscard kuvvetli 7 Albatros «ok kuvvetli 0 02Bltkf büyüme şekil Dik 1 Castan (+) Plant : growth nab* VG Yan dik 3 Frandoc, Remus, Orta S Obelisk Jrolt Yan yatık 7 Boss Yatık 0 Beaver 3. Bayrak yaprakta; kulakçıklarda yok veya 1 Soissons.Prinqual antoslyanin oluşumu VG çok az Hep laafontfocyartln coloration of zayıf 3 Niklas.Troll auichs orta 5 Cargldoc kuvvetli 7 Cargo.Sunrton çok kuvvetli 9 Recital.Dollar 4.Bayrak yaprağın kıvrılma aranı yok veya 1 Apollo Plant : frequency of plants wbti VÛ C çok az recurved nag haves az 3 Recital.Axona orta S Obelisk.Fllou yüksek 7 Frandoc.Pringual çok yüksek» Cepitole 5. Başaklanma zamanı çökerken 1 Florence.Aurore.Brttta (Başakların % 50'slnde Ilk başakcıgın VG erken 3 Recital, Remus, gsrfllduod zaman) orta S Así ron, Paros Time of ear emergence first spate let geç 7 Moulin.Vitus visible on 50% of ears. çok geç 9 Beaver 06 Bayrak yaprakta kının mumsutuğu yok veya çok 1 Caigo.Adonis (+) Flag leaf. Çlauooslty of sheath VG zayıf zayıf 3 Ventura.HeWuck orta 5 Agent.Hanno kuvvetli 7 Orestis.Prinqual çok kuvvetli 9 Haven.Wim Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8

9 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 Ekmeklik Buğday {Triticum aestivum L.) Gözlem Açıklamalar Wot Örnek Cesilier 1 Özellikler dönemi M (*)7. Başakla mumsuluk 60-ee yok veya çok 1 Adonis.Soissons Ear: glaucosity VG zayıf zayıf 3 Garant.Ventura orta 5 Contra.Pa'ros kuvvetli 7 Niklas.Combi çok kuvvetli 9 Boxer, Wim 8 Sapın başağa bağlandığı kısmın yok veya çok 1 Adonis.Goeleni mumsuluğü VG zayıf Culm : glaucosity of neck zayıf 3 Ventura.Soissons orta 5 Häven,Attls kuvvetli 7 Herzog.Nandu çok kuvvetli 9 Wim.Quotador f)9 Bitki Doyu (sap, başak, kılçıklar ve çok kısa 1 Courtot.Bnscard çıkınlılar dahil) M kısa 3 Remus.Konsul Plant: length (stem, ear, awns orta 5 Ventura.Sideral and scurs) uzun 7 Adonis.Boxer çok uzun 9 Aladln. Vitus (*)10 Sapm ortadan enine kesılimn ince öz 3 Remus.Oresiis (*) kalınlık durumu VS orta öz S Herzog.Nandu Straw : pith in cross section 7 Furio.Furio (hall way between base of) kalın02 ear and stem node below Oil Başağın profilden şekli 92 Bitlikçe İncelen 1 Filou.Slejpner Ear : shape in profile VS paralel kenadı 2 - yan çomak 3 Pane 247 çomak şeklinde 4 Prlnqusl.Beaucnamp iğ seklinde S Oecllc. Nandu (*)12 Başakla; Daşakçıklarm sıklığı çok gevsek 1 Demar4 Ear: density VS or M gevşek 3 Ventura.Castan orta 5 Hanno.Soissons yoğun 7 Forty.Combi çok yoğun 9 13 Başak uzunluğu (kılçıklar ve çok kısa 1 - çıkınlılar hariç) M kısa 3 Caral Ear: length (excluding awns and orta 5 R'rtmo, Arkas scurs) uzun 7 Forby, Prinqual çok uzun 9 Amifort OH Kılçıklar veya çıkınlıların varlığı her iklside yok 1 Futur, Axona ( ) Awns or scurs: presence VG çıkıntı var 2 Festival, Furfo kılçık var 3 Ventura,Soissons (*)15.Başağın uç kısmındaki kılçık veya çok kısa 1 Herzog çıkınlının uzunluğu VG kısa 3 Andres.Combi Awns or scurs af tip of ear: length orta 5 Pagode.Hanno uzun 7 Fidel çok uzun 9 Gaucho Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Ekmakllk Buğday (Trlticum aeslivum L.) Özellikler Gözlem Açıklamalar Not örnek Çeşitler dönemi M (*)18 Başak rengi beyaz 1 Herzog.Furio Bar -.color VG renkli 2 Gallo, Prinqual 17. Başak ekseninin en üst yok veya çok 1 Soissons (boğumunun) iç bükey tüylülüğû VS zayıf ( ) Apical rachls segment: hairiness zayıf 3 Furto.Slejpner of convex surface ona 5 Beaver.Rock kuvvetli 7 Apollo.Axoha çok kuvvetli 9 Carat 18. AR dış kavuz omu* genişliği yok veya çok 1 Courtot ( ) Lower glume: shoulder width VS dar (spikelet in mid third of ear) dar 3 Soissons, Wim orta S Furto.Sideral geniş 7 Caslan,Filou çok geniş 9 Abo 19. Alt dış kavuz omuz şekil meyilli 1 Courtot (+) Lower glume: shoulder shape VS yuvarlakça 3 Ventura.Forby düz S Herzog, Prinqual yüksek 7 Seaver Adonis - yüksek 2.gagalı 8 Fernes«20. AN dış kavuz gaga uzunluğu çok kısa 1 Aladin.Sunnan Lower glume: beak length VS kısa 3 Sideral Axona orta S Recital, Furio uzun 7 Soissons.Tejo çok uzun 9 Courtot.Prinqual 2I.Alt kavuz gaga şekli düz 1 Festival, Lobo {+) Lower glum*: beak shape VS az kıvnk 2 Slejpner, Furio kıvnk 3 Courtot, Rock kuvvetli kıvnk 4 Arum bükülmüş S 22. Alt kavw iç bükey tüylülük derecesi zayıf 3 Slejpner.Prinqual (+} Lower glume: extend of internal VS orta S Sideral.Furio hairs kuvvetli 7 Declic Jejo 23. İç kavuz gaga şekli düz 1 Soissons.Prinqual ( ) Lowest lemma: beak shape VS az luvnk 3 Slejpner, Briscard orta kıvnk S Sideral. Wim çok kıvnk 7 Axona.Parade bükülmüş 9 Tara (*) 24. Tane rengi 92 beyaz 1 Recital, Grain : color VG kırmızı 2 Florence.Aurore ', Ventura.Soissons Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler donemi (x) 25. Tanenin fenole karşı gösterdiği 92 yok veya çok 1 renklenme VS açık Grain : coloration with phenol açık 3 Soissons orta 5 Orestis, Prinqusi koyu 7 Slejpner, Rock çok koyu e Sideral, Ventura C)26 Bitkinin gelişme tabiatı kışlık 1 Slejpner Seasonal type VG alternatif 2 Fidel yazlık 3 Nandu (*) Çeşit Özellik Belgesinde mutlaka olmalı ve her yetiştirme devresinde tespit edilmeli (+) özellik çizim ve diğer açıklamalarla gösterilmiştir. M : Ölçülebilir değerler VG: Bitki grubunda veya bitki parçalarında yapılan gözle görülebilir tespitler VS: Bir başak sırasında, bitkide veya bitki parçasında yapılan gözle görülebilen tesbitler V. DİĞER ÖZELLİKLER 1- Çeşitle İle ilgili başka özellikler: 2-Teknolojik özellikler: a-heklolitre ağırlığı b-bin tane ağırlığı c-ekmeklik kalitesi 3-Önemli buğday hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklılık/duyarlılık 4-Tarımsal özellikleri: a-soğuğa dayanıklılık b-kurağa dayanıklılık c- Verimlilik, Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı : Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum) ÖZELLİKLERE AİT AÇIKLAMALAR 2-Bitki Büyüme Şekli Plant: Growth Habit 10-Sapın ortadan enine kesitinin kalınlık durumu Straw: Pith in cross section (half way between base of ear and stem node below) 1 s 7 ince öz Ilım pılh orta öz medium pilh kalın öz thıck pılh 11-Başagın profilden sekli Ear Shape in profile gittikçe incelen parelel kenarlı yarı çomak seklinde çomak iğ tepering paralel sided semi clavate clavate tusilorm Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 13 Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) 14-Kılçıklar veya çıkınlılar varlığı Awns or scurs: Presence Her ikiside yok çıkıntılar var kılçıklar var Both absent scurs present awns present 17-Basak ekseninin en üst boğumunun iç bükey tüylülüğü Apical rachis segment: hairiness of convex surface yok-çok zayıf zayıf orta kuvvetli çok kuvvetli absent or very weak weak medium strong very strong 15-Alt dış kavuz omuz genisliği Lower glume: Shoulder width yok cok dar dar orta geniş cok geniş absent or very narrow narrow medium broad very broad Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı : Alt dış kavuz omuz şekil Lower Glume : Shoulder shape Ekmeklik Buğday (Triticium aestivum L.) meyilli Sloping 21- Alt kavuz gaga sekli Lower glume : Beak shape yuvarlakça sliflhtly sloping S düz straight 7 yüksek elevated yüksek 2. Gagalı strongly elevated with 2 point present dür straight 3 az kıvrık Slightly curved S kıvrık moderately curved kuvvetli kivrık strongly curved 9 bükülmüş geniculate 22-AII kavuz iç yüzey tüylülüğü Lower glume : Extent of internal hairs 23-Enaltgaganın şekli Lowest lemma : Beak shape 3 az kivrık slightly curved orta kıvrık moderately curved çok kivrıkk strongly curved bükülmüş geniculate Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 14

15 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 MAKARNALIK BUĞDAY ÖZELLİK BELGESİ (Triticum durum) 1 ÇEŞİDİN ADI II. ORİJİNİ 1. Islah Edildiği Yer ve Yılı 2. Islah Eden Kişi veya Kuruluş 3. Islah Yöntemi 4. Ebeveyn Adlan 5. Üretici Kuruluş III. BOTANİKTEKİ YERİ 1. Familyası 2. Cinsi 3. Türü 4. Varyetesi IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER Özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler Dönemi I.Koleoptilde antosiyanin oluşumu yok veya çok zayıf 1 Fara, Valglorgio ( ) Coltoptll»: AnOİocyanin coloration zayıf 3 Campomoro oha 5 Capdur.Chandur kuvveth çok kuvvem 7 9 Primadur Mlradur 2.!lk yaprakla antosiyanln oluşumu yok veya çok zayıf 1 Capdur < ) First leaf: Anthocytnîn coloration zayıf 3 Artena 10 orta 5 Carglvox kuvveth 7 çok kuvvetli S Enrico Avarul Aldura 03 Bitki: Büyüme şek» dik 1 (+) Plant: GrowthhsiM yan dik 3 Jiloaca VG otta 5 Valnova yan yatık 7 yatık 9 4.Bayrak yaprağın kıvnlma oranı yok veya çok az 1 Roqueno ( ) Plants: Frequency ot plants wtti az 3 recurved Hag leaves VG orta 5 Camacho yüksek 7 çok yüksek 9 Capdur O 5.Başaklanma zamanı (BaşaMann % SO çok erken 1 - sinde ilk başakçıgın gttcjdogo erken 3 zaman) orta S Time of ear emergence (first spikelet VG geç 7 visible on ears of BO % of plants) çok geç 9... Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Makarnalık Buğday (Trltlcum durum) Özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler Dönemi ( ) 6 Bayrak yaprakta kının mumsulugu yok veya çok zayıf 1 Capeitl 6 Flag latt: Glauoosity of sheath 55-6P zayıf 3 VG orta 5 kuvvetli 7 Grandur, Jiloca çok kuvvetli e Valnova (*) 7.Bayrak yaprak: Alt yüzünün Sf-69 yok veya çok zayıf 1 mumsulugu VG zayıf 3 Grandur Hag Zaaf: Glauoosity of blade (lower orta S Esquiladle side) kuvvetli 7 Bidl-17 çok kuvvetli 9 S.Kılçıkta antosiyanin oluşumu yok veya çok zayıf 1 Esquilache Awn: Anthocyanin coloration zayıf orla 5 Valnova VG kuvvetli 7 çok kuvvetli 9 9 Sap : En üst boğum tüylülügü yok veya çok zayıf 1 BkJI-17 ( ) Culm: Hairiness of uppermost node zayıf 3 Esqullache, Grandur orta 5 Mexa VS kuvvetli 7 çok kuvvetli 9 C)10.Başak ile sapın bağlandığı kısmın yok veya çok zayıf 1 Capeiti S mumsulugu zayıf 3 Culm: Glauoosity of neck VG orta 5 kuvvetli 7 Roqueño çok kuvvetli 9 11.Başakla mumsuluk yok veya çok zayıf 1 Capeiti 8 Ear: Glauoosity zayıf 3 Jiloca VG orta 5 Oscar kuvvetli 7 Grandur.Rogueno çok kuvvetli 9 (")12.Bitkl: Boyu (sap. başak ve kılçık) yok veya çok zayıf 1 Gargiflash, Oscar Plant: Length (stem, ear and awns) zayıf 3 Mexa M orta 5 Grandur kuvvetli 7 Senatöre,Capelli çok kuvvetli 9 13 Kıfçıklılık durumu Kılçıksız 1 Ear: distribution of awns 70-92' yalnız uçta 2 VG üst kısmın yarısı 3 tamamına dağılmış 4 Grandur, Valnova OH.Başak ucundaki kılçıkların başaktaki en kısa 1 kılçıklara oranı eşit 2 Awns at tip of ear: length in relation en uzun 3 Oscar to ear VG Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 12 Ekim Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Makarnalık Buğday ftritlcum durum) Özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler Dönemi 15AH dış kavuz şekli yumurta şeklinde 3 Grandur, Randur Lower glume: Shape (spikelet In mid uzamış yumurta 5 Oscar third of ear) şeklinde kuvvetlice uzamış 7 Bldl-17 yumurta şeklinde 16.AM kavuz omuz şekli eğimli 1 (+) Lower gluma: Shape of shoulder dairevi 2 Esquiladle VS düz 3 Roqueño yükselmiş şekilde 4 İkinci gaga şeklinde 5 Capdur, Oscar 17 Alı kavuz omuz genişliği dar 3 Oscar (+) Lower glume: Shoulder width orta VS geniş 18 Alt kavuz gaga uzunluğu çok kısa 1 Jiloca Lower gluma: Length of beak kısa 3 VS orta 5 uzun 7 Mexa çok uzun 9 19.All kavuz gaga şekli düz 1 Ourox, Mexa (+) Lower glume: Shape of beak az kıvnk 2 Bidl-17 VS orta kıvnk 3 Capdur çok kıvrık 4 O20.AH kavuz dış yüzey tüylülûğü yok 1 Grandur.Roqueno Lower glume : Hairiness on external var 9 Paramo surface VS (*)21.Sapın ortadan enine kesitinin durumu ince 3 Valnova (+) Straw; Pith in cross section orta 5 VS kalın 7 Paramo 22.Kılçık rengi beyaz 1 Esquiladle Awn; Color açık kahve 2 VG kahverengi 3 Tejón siyah 4 Capdur.Valnova (*)23.Başak uzunluğu (kılçıklar hariç) çok kısa 1 Ear: Length excluding awns kısa 3 Oscar orta S uzun 7 Valnova çok uzun 9 24 Başak ekseninin ilk boğumunun yok veya çok zayıf 1 Esquiladle tepesinin tüylülûğü zayıf 3 Clairdoc Ear: Hairiness of margin of first VS orta 5 Paramo rectus segment kuvvetli 7 Jakob çok kuvvetli 9 Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 12Ekim Sayı : Makarnalık Buğday (Triticum durum) Özellikler Gözlem Dänemi ( )25.Başak rengi (olgunlukta) Ear ; Color (at maturity)»0-82 VS Açıklamalar Not Órnek Ceşitler beyaz az renkli kuvvetli renkli EsquIlache.VaWur Randur 26.Başağın yandan görünüşü (+) Ear ; Shape in profile view 92 VS (*)27 Başağın sıklığı Ear: density 92 VS gittikçe incelen paralel cepheli yen çomak şeklinde çomak seklinde iğ şeklinde gevşek orta sık S Roqueño Esquiladle Roqueño BkJi Tane : Şekli ( ) Grain : Shape 92 VS yumurta yan elips uzun elips 3 S 7 Tejón Chandur.Senatore Cap elli 29.Tanede tüylerinin sırtlan bakıldığındakf uzunluğu (+) Grain length of brush hat in dors»! view 92 VS kısa orta uzun Chandur.Roquenc Valdur Clairdoc O30 Tanenun fenole karşı reaksiyonu ( ) Grain coloration with phenol 92 VS yok veya çok açık açık orta koyu çok kayu 1 3 S 7 9 Esquiladle Randur 31.Bitkinin gelişme tabiatı Seasonal type kışlık alternatif yazlık Camactio.Valnova Tejón Makarnalık Buğday (Triticum durum) (*) : Çeşit özellik Belgesinde mutlaka olmalı ve her yetişme devresinde tespit edilmeli (+) : özellik çizim ve diğer açıklamalarla ekte gösterilmiştir. (x) : Belirlenen Özellik yuvarlak içine alınmalıdır. M : Ölçülebilir değerler. VG : Bitki grubunda veya bitki parçalarında yapılan gözle görülebilir tesbit VS : Bir başak sırasında, bir bitkide veya bitki parçasında yapılabilir tesbit V. DİĞER ÖZELLİKLER 1. Çeşitle ilgili başka ezellikler: 2. Teknolojik ezellikler: a-heklolitre ağırlığı b-bin tane ağırlığı c-makamalık kalitesi 3. önemli buğday hastalık ve zararlılarına karşı dayanıklılık/ duyarlılık 4. Tarımsal özellikleri: a-soğuğa dayanma b-kurağa dayanma c- Verimlilik Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 12 Ekim Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Makamalık buğday (Triucum durum) ÖZELLİKLERE AİT AÇIKLAMALAR 3-Bitki büyüme sekli Planı Growth habit 9.Sap En üst boğum tüylülüğü Culm : Hairiness of uppermost node dik-erect yarı dik-semi erect 5 oria-intermediale 7 yarı yatık-semi prostrate 9 yatik-prostrale 3 zayıf weak 16 All kavuz omuz şekli Lower glume shape of shoulder meyilli sloping yuvarlakça rounded 4 yüksek elevated yüksek 2.gagab elevated with 2nd beak present 17-Alt kavuz omuz genişliği Lower glume : Shoulder width Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: Makarnalık buğday (Trinicumdunun) 19-All kavuz gaga sekli Lower glume :Shape of beak 2 az kıvrık slightly curved orla kıvrık moderately curved çok kıvrık strongly curved 21 Sapın ortadan enine kesitindeki özün durumu Straw Pılh in cross section 26-Başagın yandan görünüşü Ear: Shape in profile view gittikçe incelen tapenng Y parelel cepheli parallel sided yan çomak semi clavate çomak clavete ig şeklinde fusiform Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

21 12 Ekim Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 Makarnalık buğday (Triticum durum) 28-Tane sekli yumurta yarı elips elips ovoid semi elongated elongated 29 Tanenin tüylerinin sırtlan bakıldığındaki uzunluğu Grain Length of brush hair in dorsal view kısa orta uzun short medium long Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa : 21

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 12 Ekim Sayı: L ÇEŞİDİN ADI : II. ORİJİNİ 1. Islah Edildiği Yer ve Yılı 2. İslah EdenKişiveya Kuruluş 3. Islah Yöntemi 4. Ebeveyn Adları 5.ÜreticiKuruluş III. BOTANİKTEKİ YERİ : 1. Familyası 2. Cinsi 3. Türü 4. Varyetesi IV. MORFOLOJİK ÖZELLİKLER ÇAVDAR ÖZELLİK BELGESİ (Sacale cemale L.) Özellikler Gözlem Açıklamalar Not Örnek Çeşitler Döneml Ol.Ploldy durumu dlptou 2 Kustro e(+) Ptokfy C tetrapmd 4 Tero (*)2.Tane : Aleron tabakasının rengi 00 açık 1 Tetrahell (+) Graln: Cotor of aleurone layer C koyu 2 Pekuro 03.Koleoptil: Antosiyanln oluşumu yok 1 Tetrahell Coieoptf/a: AnthoeytnU cotaraffof) c var» Pekuro C)4.Bttkl: BOyume fekll dik 1 ( ) Plant:Growüıhaö» yan dik 3 B orta S Pekuro yan yatık 7 yatık 8 Carokurz ns-bayrak yaprak: Kının mumsulugu yok veya çok zayıf 1 Flag l t: Giaucosity of shaattı 40-4«zayıf 3 Tetragrun A orta kuvvetli 5 7 Carokurz çok kuvvetli 9 (*)6.Başaklanma zamanı çökerken 1 (+) Tane of «ar emergonce 50 erken 3 Carokurz B orta 5 Kustro geç 7 Tero çok geç 9 Tetragrun 7.Bayrakun sonraki yaprak : Uzunluğu çok kısa 1 ( ) Laafnaxttottaglaaf:L»ngth kısa 3 Pekuro 60-6» orta 5 B uzun 7 Kalshulder çok uzun 9 Tetragrun Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 22

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 2 Ocak 2000 Sayı : 23924 Harran Üniversitesinden : Harran Üniversitesi Spor Birliği Yönetmeliği Kuruluş ve Kapsam

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SPOR, KÜLTÜR VE SANAT BİRLİĞİ BİRİM YÖNERGESİ (10.09.2009 tarih, 331 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı Kabul Edilmiştir.) (15.12.2016 tarih, 475 sayılı ve 02 numaralı

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ 04/10/2010 SKS Daire Bşk. YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 4 üncü ve 47 nci maddeleri ile Yüksek Öğretim Kurumları Mediko-Sosyal,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SPOR BİRLİĞİ YÖNERGESİ Kuruluş ve Kapsam Madde 1- Bu yönerge, 2547 Sayılı Kanunun 47. Maddesi ve Yüksek Öğretim Kurumları Mediko - Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Daire

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK 1 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE

BAHRİ DAĞDAŞ ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST. ALDANE TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENST./EDİRNE AHMETAĞA Başak Özelliği: Beyaz, Kılçıklı Bitki Boyu (cm) : 80-100 Yatmaya Dayanıklılık: Dayanıklı Dane Rengi: Kırmızı Dane Verimi (kg/da): 400 900 Gelişme Tabiatı: Alternatif (Kışlık Yazlık) Kurağa Dayanıklılık:

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ZĠRAAT FAKÜLTESĠ STAJ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönerge, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin öğrenim süresince

Detaylı

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Mart 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28937 Siirt Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİİRT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARAELMAS TÖMER) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç * MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bülent Ecevit

Detaylı

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOROS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift anadal programının amacı, anadal lisans programlarını başarıyla yürüten

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Abant İzzet

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Tunceli Üniversitesi Kalite Komisyonunun amaçlarına, faaliyet alanlarına,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ /22 14/02/2013 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARİHİ 03 2013/22 14/02/2013 KARAR NO: 2013/22 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Yönergesi

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (23 Mayıs 2012 tarih ve 28301 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÇİFT ANADAL VE YAN DAL UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. PAMUKKKALE ÜNİVERSİTESİ ile T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ORTAK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 2015 T.C. Pamukkkale Üniversitesi İle T.C.

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ PEDAGOJĠK FORMASYON YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Balıkesir Üniversitesi tarafından yürütülen Pedagojik Formasyon

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ SİNOP ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Sinop Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan idari personelin, aynı Kanunun

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMININ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kültür Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.328 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler (12.12.2012 Tarih ve 2012 / 23 Sayılı Senato Kararı) (17.12.2012 Tarih ve 2012 /25 Sayılı Mütevelli Heyeti Kararı) Amaç MADDE 1 1.

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesinde

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI VE YANDAL PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Atatürk Üniversitesi bünyesinde

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; YTÜ ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Celal Bayar Üniversitesi yaz dönemi eğitimöğretimine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER. Amaç T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI YÖNERGESİ ERZİNCAN 2016 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönergenin amacı, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde oluşturulan

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Temmuz 2009 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27279 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FINDIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu nun 07.07.2009 gün ve 80 sayılı kararında

Detaylı

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, verilen burslarla eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE DEĞİŞİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 (1) Bu yönergenin

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 1 Amaç ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Antalya

Detaylı

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C. FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, Öğrenci Kültür-Sanat,

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Fakülteleri nde, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SPOR FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ VE YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Giresun Üniversitesi öğrencilerinin

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HARRAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNLAR İÇİN PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor ve kültürel

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Adnan Menderes Üniversitesinde öğretmenlik becerilerinin

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde çift anadal ve yandal eğitim-öğretim programlarına ilişkin hükümleri kapsar. YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bir lisans eğitim-öğretimine

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ ( tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ (22.09.2005 tarih ve 246 sayılı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam- Dayanak-Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı; Sakarya Üniversitesine

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ÇİFT ANADAL PROGRAMI Dayanak Madde 1 Bu Yönerge, 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur.

Madde 4- Bölüm/Program Öğrenci Kurulu, her Bölüm veya Program bünyesinde, Sınıf Öğrenci Temsilcilerinin bir araya gelmesinden oluşan bir kuruldur. IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Işık Üniversitesi nin önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İŞLEYİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İŞLEYİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ İŞLEYİŞ VE EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Atılım Üniversitesi

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak ve Tanımlar ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Çift ana dal programının amacı, ana dal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin,

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54

Tarih:26/08/2016 Senato Kararı Karar No:2015/54 T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SPOR FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Yükseköğrenim öğrencilerinin

Detaylı

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206

5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 5 Aralık 2014 Pazartesi Resmi Gazete Sayı: 29206 Üsküdar Üniversitesi'nden: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ GENÇ BEYİNLER AKADEMİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Yandal programının amacı, kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 29 Nisan 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30052 YÖNETMELİK MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Üniversitemiz Senatosunun 27.06.2014 tarih ve 11 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 9 Ağustos 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29796 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

-> 5 07.08.2014 13:06

-> 5 07.08.2014 13:06 27 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29073 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KÜLTÜR-SANAT, SPOR ve BİLİM TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Öğrenci Kültür-Sanat, Spor ve Bilim Toplulukları nın

Detaylı