Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere no lu Çaðrý Merkezimizden veya " adresinden ulaþabilirsiniz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz."

Transkript

1 Sayýn BARIÞ ARSLAN Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayýcýsý olarak bireylerin emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini saðlayan bireysel emeklilik sistemi, devlet tarafýndan vergi teþvikleri ile desteklenmektedir. "Özel emeklilik" sistemi olarak yapýlandýrýlan Bireysel Emeklilik Sistemine, AEGON Emeklilik ve Hayat ile adým attýðýnýz için teþekkür ederiz. Dahil olduðunuz emeklilik planý aracýlýðýyla çalýþma hayatýnýz boyunca düzenli olarak biriktireceðiniz katký paylarý sizi, emeklilik döneminizde ek bir gelire kavuþturacak ve arzu ettiðiniz yaþamý sürdürme arzunuza destek saðlayacaktýr. Faaliyetlerine 2003 yýlýndan bu yana "Ankara Emeklilik" adý ile devam eden þirketimiz 2008 yýlý Temmuz ayý itibariyle "AEGON Emeklilik ve Hayat" adýyla dünyanýn en büyük bireysel emeklilik ve hayat sigortasý þirketlerinden biri olan AEGON Grup bünyesine katýlmýþtýr. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarýnda iþlem gören Hollanda merkezli AEGON, odaklandýðý hayat sigortasý, emeklilik ve fon yönetimi alanlarýnda lider konumundaki gruplardan bir tanesidir. Güven, saygý, kalite ve þeffaflýk öz deðerlerine baðlý 30 bine yakýn çalýþaný, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren þirketleri ile 20 den fazla ülkede 40 milyonu aþkýn müþterisinin finansal ihtiyaçlarýna en uygun ürün ve hizmetleri sunan AEGON, tüm dünyada 270 milyar Avro üzerinde varlýk yönetmektedir. AEGON Emeklilik ve Hayat, sürekli geliþen ve büyüyen insan kaynaðý, AEGON Grup un uluslararasý tecrübeleri ve yenilenen hizmet anlayýþý ile emeklilik hayatýnýzý planlamak ve sizi daha iyi bir geleceðe hazýrlamak için daima yanýnýzda olacaktýr. Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere no lu Çaðrý Merkezimizden veya " adresinden ulaþabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemine girmenizin geleceðiniz için büyük bir adým olduðunu ifade eder, birlikteliðimizin uzun yýllar sürmesini temenni ederiz. Saygýlarýmýzla. Genel Müdür Yardýmcýsý Zeka BÝRMAN Genel Müdür Uður TOZÞEKERLÝ Sayýn BARIÞ ARSLAN GÜNEÞLÝ HÜRRÝYET MAH. KIBRIS SOK. NO:10/4 BAÐCILAR / ÝSTANBUL * *

2

3 Ý Ý Þ ÝÞ Ý Ý Ö Þ Ý Ý Ý Ö Þ Ý Ö Þ Ý Ý Ý Ý Ý Þ ÞÝ ý Ç ð ý ý Ü ý Þ FIRAT OTO TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. ý MARMARA KURUMLAR/ ý ý BARIÞ ARSLAN ð ý ý ZAHÝDE CAFER ABÝDE-Ý HÜRRÝYET CAD. BOLKAN CENTER NO : 211 KAT ÞÝÞLÝ ÝSTANBUL ýþ FIRAT OTO PLAZA ÇIRPICI YOLU NO:1/1 CEVÝZLÝBAÐ-TOPKAPI ZEYTÝNBURNU / ÝSTANBUL ýþ GÜNEÞLÝ HÜRRÝYET MAH. KIBRIS SOK. NO:10/4 BAÐCILAR / ÝSTANBUL Ö Þ Ý Ý Ý ý... ý... Ý Ý üþ ý ý Ö þ Ýþ ö þ Ö ý ý ý ý ý TL Ýþ ý ý Ö Þ KREDÝ KARTI ü ý ý Ö ö 12 TAKSÝT ö ð ý ý ý TL þ ý ý TL þ ý Ö ö 12 TAKSÝT Ý ý ý þ ý 72 TL þ ý Ö Þ KREDÝ KARTI þ ý TL Ý þ Þ ÞÝ Ý Ý Ý ý ý ç ö : Þ ý ý ý ý ý Ö ü : 1/16

4 Ü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Para Piyasasý Likit Kamu Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Uluslarasý Borçlanma Araçlarý Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Dengeli Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Hisse Senedi Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Esnek Emeklilik Yatýrým Fonu Ð % 0 % 70 % 0 % 0 % 30 % 0 TOPLAM %100 Ý Ý Ý ý ý ý ð KANUNÝ VARÝSLERÝ % 100 Ý Katýlýmcýnýn Bireysel Aktarým Hakký: YOKTUR Katýlýmcýnýn Bireysel Fon Daðýlýmý Deðiþikliði Hakký: YOKTUR. Katýlýmcýnýn Bireysel Plan Deðiþikliði Hakký: YOKTUR. Katýlýmcýnýn Hak Kazanma Süresi: 5 Ý Þ Sözleþmenin asgari katký payý tutarý her sene Ocak ayýnda Þubat ayý itibariyle geçerli olmak üzere (Artýrýmýn yapýlacaðý yýldönümünden önceki aya kadar bir yýllýk süre) artýrýlýr. Artýrým, Türkiye Ýstatistik Kurumu nun aþaðýda belirtilen dönem için açýkladýðý yýllýk Üretici Fiyatlarý Endeksi oranýnýn asgari katký payýna uygulanmasý ile elde edilen tutarýn en yakýn 1 TL ye yuvarlanmasý ile bildirimsiz gerçekleþtirilir. Sözleþmenin katký payý, plan için belirlenen yeni asgari katký payýnýn altýnda kalmasý durumunda, planýn asgari katký payý tutarýndan az olmayacak þekilde artýrýlýr. Ö Ý Ý Ý Ý Ý Ý Bu plan kapsamýnda katýlýmcýnýn bireysel emeklilik hesabýna yapýlan katký payý ödemeleri üzerinden, katký payý ödeme tarihleri itibariyle %3 yönetim gideri kesintisi yapýlýr. Ek katký payý ödemeleri en düþük TL olmak koþuluyla yönetim gider kesintisi oranýna tabi tutulmaksýzýn yatýrýma yönlendirilir. Söz konusu tutarýn altýndaki ek katký payý ödemeleri de %3 yönetim gideri kesintisine tabi tutulur. Deðerli Müþterimiz; AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. ð ý ý katkýda bulunmak amacý ile tarihinden itibaren tahsilat makbuzlarýnýn posta yolu ile gönderimini sona erdirmiþtir. Müþteri Hizmetlerimize ( ) ulaþarak e-posta adresinizi güncelleyebilir, tahsilat makbuzlarýnýzýn her ay düzenli olarak e-posta adresinize gelmesini saðlayarak ð ý ý katkýda bulunabilirsiniz. 2/16

5 Ö Ý Ý Ý Katký payýnýn farklý ödeme araçlarý ile ödenmesi halinde, katký payýnýn aþaðýda belirtilen blokaj (*) süreleri sonunda katký payý olarak þirket hesaplarýna intikal etmiþ olduðunu taraflar kabul ve beyan eder. Kredi kartý ile yapýlan ödemeler cari gün Akbank T.A.Þ. - Özel Havale Sistemine, firma kodu ile yapýlan ödemeler 2 iþ günü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. - Akbank T.A.Þ. Beyoðlu Þubesi nolu hesaba yapýlan ödemeler (IBAN: TR ) 2 iþ günü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. - T.Þekerbank T.A.Þ. Niþantaþý Þubesi nolu hesaba yapýlan ödemeler (IBAN: TR ) 3 iþ günü Düzenli Ödeme Talimatý : Anlaþmalý bankaya baðlý olarak aþaðýdaki tablodaki gibidir. BANKASI BLOKAJ CÝNSÝ 1 AKBANK 3 CARÝ GÜN DÜZENLÝ ÖDEME 2 FÝNANSBANK 3 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 3 GARANTÝ BANKASI 2 CARÝ GÜN DÜZENLÝ ÖDEME 4 HALKBANK 5 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 5 ÝÞ BANKASI 15 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 6 VAKIFBANK 4 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 7 YAPI KREDÝ 3 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 8 ZÝRAAT BANKASI 4 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 9 TEB AYNI GÜN DÜZENLÝ ÖDEME Þirket katký payýný Sayfa 2 de belirtilen fon oranlarý dahilinde yatýrýma yönlendirir. (*) Blokaj süreleri AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. nin Bankalarla yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde deðiþebilir. Blokaj sürelerinde meydana gelebilecek deðiþiklikler katýlýmcýlara bildirilir.... Ý Ý Þ nin oluþturduðu gruba dahil olan katýlýmcýlarýn her biri ayrý ayrý imzalamýþ olduklarý... Ý Ý Þ Grup Emeklilik Sözleþmesi Grup Katýlýmcý Bilgileri Formu ve Grup Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu ile Hazine Müsteþarlýðý ndan tasdik olunmuþ bulunan... numaralý Ý Ý... Ý Ý doðrultusunda AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan düzenlenmiþ iþbu Grup Emeklilik Sözleþmesine katýlmayý beyan ve taahhüt etmiþler ve ýslak imzalarý ile tasdik etmiþlerdir. Ý Ý Ý ý ý GÜLAY SAYRIM : ö þ ý üþ ý Ý ý ý Þ Ýþbu sözleþme... FIRAT OTO TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. (Sponsor kuruluþ) ile AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) arasýnda düzenlenmiþtir. BARIÞ ARSLAN AEGON EMEKLÝLÝK VE HAYAT A.Þ. 3/16

6 MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI: İşbu emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların şirket nezdindeki katılımcının bireysel emeklilik hesabında izlenmesine, AEGON Emeklilik ve Hayat Standart Grup Emeklilik Planı dahilindeki fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı/işveren veya lehdar/lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenler. AEGON Emeklilik ve Hayat Standart Grup Emeklilik Planı ile Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu ve giriş bilgi formu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 3. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşbu grup sözleşmesi işveren kişinin teklif formunda ve grup katılımcı listelerinde yer alan sorulara verdiği yanıtlar esas alınarak akdedilmiştir. Eksik ve yanlış beyanlarda sorumluluk işveren kişiye aittir. Bu sözleşmeden doğan yükümlülükler işveren kişiye aittir. İşveren tarafından belirlenen katılımcı hak kazanma süresi Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. İşbu sözleşmeye medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz kişiler taraf olabilir. Sözleşmeye bu şartı yerine getirmeyen kişilerin taraf olması durumunda sözleşme hükümsüzdür. MADDE 4. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE CAYMA HAKKI 4-1 Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş; Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiç bir ödeme yapılmamış olması halinde, şirket emeklilik sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar. Bu durumda katılımcı Bireysel Emeklilik Sistemine girmiş sayılmaz. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ödemeler, en geç ikinci iş gününde Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalandığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer. 4/16

7 Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve daha önceden yapılmış bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi konusu Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 4-2 Başka Şirketten Aktarım; Aktarım işlemleri sonrasında yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesi kurulur. Yeni emeklilik sözleşmesi katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur. Aktarım yapılan şirket beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesini katılımcıya gönderir. MADDE 5.TERCİH EDİLEN EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ: 5.1 Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Alım Satım Esasları: Plan kapsamında katılımcının katkı payının fonlar arasında dağılımı Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Plan kapsamında katılımcının katkı payının fonlar arasında dağılımı Madde 1. Sözleşmenin Tarafları ve Sözleşme Bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Katılımcının ödediği katkı payları ile katkı payına ek olarak ödenen tutarlar, emeklilik şirketi tarafından, Şirket e intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde emeklilik planlarında belirlenen yönetim gideri kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilir.katkı payının fonlara dağılım oranı virgülden sonra 3 haneye kadar belirlenebilir. Katkı payının fonlara dağılımı sonrası kalan artık katkı payı tutarı yatırıma yönlendirilmez ve katılımcı hesabında bırakılarak bir sonraki yatırıma yönlendirilecek tutara eklenir. Plan kapsamında sunulan fonların alım-satım işlemlerindeki uygulama esasları aşağıdaki gibidir: T028V01 Katkı payı tutarı üzerinden verilen alım emri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (Likit Fon da emrin verilmesinden önceki son hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden) ve emrin verildiği günü takip eden işgünü (Likit Fon da emrin verildiği gün) yerine getirilerek, katılımcının bireysel emeklilik hesaplarına AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları nın pay aktarımı gerçekleştirilir. 5/16

8 Katkı payı tutarı alım emrinin sisteme girişinden pay aktarımının gerçekleştirildiği süreye kadar geçen bir günlük sürede Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilerek nemalandırılır. Emeklilik Yatırım Fonlarından ayrılma ve fon birikimlerinin başka bir fona aktarımı, talebin şirkete ulaşmasını takip eden iki iş günü içinde işleme alınır. Fon satım emri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (Likit Fon da emrin verilmesinden önceki son hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden) aşağıdaki valör günlerinde yerine getirilerek katılımcının bireysel emeklilik hesaplarına, fon paylarına karşılık gelen tutar aktarılır. Fon Adı Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 1) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 2) Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 3) Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 4) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 5) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 6) Satış Valörü t t+1 t+3 t+2 t+2 t Giriş Aidatı: İşbu sözleşme kapsamında ödenecek toplam giriş aidatı tutarı ve giriş aidatı ödeme şekli Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 5.3 Asgari Katkı Payı Tutarı ve Asgari Katkı Payı Altında Ödeme Yapılması: Plan kapsamında ödenecek asgari katkı payı tutarı ve asgari katkı payı artış zamanı Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Sponsor kuruluşun asgari olarak her ay için bu sözleşmede belirtilen asgari katkı payı tutarında ödeme yapması esastır. 6/16

9 5.4 Katkı Payı Ödemesi, Katkı Payı Üzerinde Ödemeler ve Katkı Payı Ödemeye Ara Verme: İşbu sözleşme kapsamında ödenecek yıllık katkı payı tutarı, katkı payı ödeme başlangıç tarihi ve katkı payı ödeme şekli Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi veya sponsor kuruluş sözleşmede belirlenen katkı payından fazla ödeme gerçekleştirebilir. Bu ödeme tutarı herhangi bir sınıra tabi değildir.katkı payı tutarı üzerinde yapılan ödemeler, bu plana ait yönetim gider kesintisine tabi tutulduktan sonra ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payı tutarlarına mahsup edilir veya katılımcının yazılı talebi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilir. Yapılan ödeme gelecekteki on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payından fazla ise fazla olan tutar ek katkı payı kabul edilir. Katkı payının belirlenmiş dönemler itibariyle ve vadesinde ödenmesi esastır. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Katkı payının belirlenen vadesinden bir sonraki vadeye kadar ödenmemesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde ödemeye ara verilmiş olunur. Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde bildirilir. Katılımcının aylık katkı payı her sene bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi yıldönümleri itibariyle arttırılır. Artırım, Türkiye İstatistik Kurumu nun aşağıda belirtilen dönem için açıkladığı yıllık Üretici Fiyatları Endeksi oranının katkı payına uygulanması ile elde edilen tutarın, en yakın 1 TL ye yuvarlanması ile gerçekleştirilir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Söz konusu yıldönümü itibarıyla son bir yıl içerisinde, asgari katkı payı artışı nedeniyle, sözleşmenin katkı payı artırılmış ise o yıldönümünde bu madde kapsamında herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. 5.5 Plandan Yapılan Kesintiler: Bu plan kapsamında sponsorun, katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı katkı payları ödemeleri üzerinden, katkı payı ödeme tarihleri itibariyle gerçekleşen yönetim gider kesintisi oranları Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 7/16

10 Katkı payı altında veya üzerinde tüm ödemeler katılımcının emeklilik sözleşmesinde belirlenen katkı payı tutarına karşılık yönetim gider kesintisi oranına tabi tutulduktan sonra yatırıma yönlendirilir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Bir yıldan fazla süre ödemeye ara verme durumunda Emeklilik Gözetim Merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler tutarı katılımcının birikimlerinden indirilmeyecektir. Plan kapsamında bulunan her bir fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gideri kesintisi yapılır. Plan kapsamında sunulan fonların fon işletim gider kesintisi oranları aşağıdaki gibidir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Fon Adı Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 1) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 2) Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 3) Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 4) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 5) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 6) Günlük (Yüzbinde) 4,38 5,48 5,75 6,03 6,03 6, Giriş Aidatı ve Katkı Payının Ödendiği Fakat Tanımlanamadığı Haller: Girişi aidatı borcu olan sözleşmelerde şirket giriş aidatı ve katkı payı tahsilatlarını birbirinden ayrı olarak gerçekleştirir. Giriş aidatlarını kapsayan ödemelerin katkı payını kapsayan ödemelerden ayrı olarak gerçekleştirilmesi ve transfer sırasında açıklamada katılımcı bilgileri ve ödemenin giriş aidatı ödemesi olduğu bilgisinin yer alması zorunludur. Ödemelerde açıklama bilgisinin eksik olması halinde şirket varsa öncelikle katılımcıya ait giriş aidatının tahsilatını gerçekleştirmeye yetkilidir. 8/16

11 hesaplarına intikal etmiş ancak katılımcısı ya da sözleşmesi tanımlanamayan ödemeler Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nda katılımcısı tanımlanana kadar değerlendirilir. Katılımcıya ait bilgilerin ve işlemlerin tamamlanmasından sonra katılımcının fondaki birikimleri bozularak önce giriş aidatı tahsilatı yapılır. Kalan tutardan kesintiler yapıldıktan sonra katılımcının fon dağılımı gerçekleştirilir. MADDE 6. BİLGİ EDİNME: Katılımcı aşağıda belirtilen adres ve telefon numaralarından bireysel emeklilik hesabına ulaşabilir, bilgi talep edebilir ve izleme yapabilir. Merkez ve posta adresi : Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 Kat: Şişli /İSTANBUL Elektronik posta adresi : Web adresi : Telefon numarası : Çağrı Merkezi : Faks numarası : MADDE 7. FON DAĞILIMI VE EMEKLİLİK PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Bu yöndeki değişiklik talepleri, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılır. Sponsor kuruluş değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı paylarını, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin veya her ikisinin birden fonlar arasındaki dağılımını, yeniden belirleyebilir. Sponsor kuruluş, bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Emeklilik planı ise bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. MADDE 8. BAŞKA ŞİRKETE AKTARIM İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazanma süresi tamamlanana kadar birikimlerin aktarımı sponsor kuruluş tarafından yapılır. 9/16

12 İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir. Aktarım işlemi işveren grup emeklilik sözleşmesindeki bütün hesapları (hak kazanma süresinin tamamlanmasından sonra işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde devam eden hesaplar ve henüz bir yılını tamamlamamış hesaplar dahil) kapsar. Sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tümünün başka bir şirkete aktarılmasını talep edebilir. Aktarım talebi bu emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl geçmesi, birikimlerin tümünün aktarımının talep edilmesi ve bu sözleşmede belirtilen kesintilerin yapılması kaydıyla yapılır. Aktarım talebinin tekrar kullanılabilmesi için aktarım yapılan emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi şartı aranır. Aktarım için katılımcı/sponsor kuruluş, aktarım talep formunu doldurur. Şirket aktarım talep formunun şirkete bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Aktarma yükümlülüğünü yedi iş günü içerisinde yerine getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın şirket kendiliğinden mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil olduğu fon karmasının son aylık getirisinin iki katıdır. Giriş aidatının ödenmediği hallerde Şirket aktarım talebini red edebilir. MADDE 9. BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ: İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış bir hesap başka bir hesapla birleştirilemez. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesapları birleştirilebilir. Birleştirme talebi, katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılır. Aynı şirkette bulunan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesinde şirket, bu yöndeki yazılı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcı birleştirme işleminin sonuçları hakkında bilgilendirir ve en geç yedi iş günü içinde birleştirmeyi gerçekleştirir. Hesap birleştirme sonucunda katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları korunur. Hesapların farklı şirketlerde olması durumunda birleştirme işlemi, birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılır. Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır. 10/16

13 Hesapların birleştirilmesinde, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ve Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge nin ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 10. HAKLARIN KULLANIMI: Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre beş yılı aşamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için beş yıl süre öngörülmesi durumunda katılımcı, her bir yıllık sürede bireysel emeklilik hesabındaki birikimin yüzde yirmisine, dört yıl süre öngörülmesi durumunda ise her bir yıllık sürede birikimin yüzde yirmi beşine hak kazanır. Üç yıl ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldüğü durumlarda bu sınırlamalar uygulanmaz. Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. MADDE 11. HAK KAZANILAN BİRİKİMLERİN AKTARILMASI VE ÖDENMESİ: Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. 11/16

14 Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden Onuncu maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir. Onuncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda gruptaki diğer katılımcılara katkı payı olarak dağıtılır veya yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenir. MADDE 12. EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA: Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Sistemde on yıl bulunma koşulu, katılımcının birikimlerini almaksızın ilk emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde on tam yıl kalması ve on yıl süreyle katkı payı ödemesi kaydıyla gerçekleşir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içerir; formda katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olabileceği belirtilir. Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini yedi iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. 12/16

15 Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir. Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının yazılı tercihi doğrultusunda işlem yapar. Buna göre yapılabilecek tercihler aşağıda belirtilmiştir. Toplu Para Programlı Geri Ödeme Yıllık Gelir Sigortası Katılımcı, birikimini yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir veya bu seçenekler haricinde emeklilik kararını erteleyebilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. Katılımcının bu hakkı kullanmaması halinde diğer sözleşmeler, emekliliğe hak kazanmak için gereken süre bakımından birinci fıkra hükümlerine tabi olur. Şirket, katılımcı adına diğer şirketlerde açılmış bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi nden alacağı bilgiye göre işlem yapar. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi olması ve bu sözleşmeler kapsamındaki ödeme sürelerinin birleştirilmek istenmesi durumunda, hesapların birleştirilmesi sonucu emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabı, her bir sözleşme kapsamında aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler tek bir süre kabul edilerek, farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılır. Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az on yıl sistemde bulunmuş olması kaydıyla, ödemeye ara verilen dönem için işlem tarihi itibarıyla geçerli asgari katkı payı üzerinden ödeme yapılması durumunda, ara verilen dönem emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınır. MADDE 13. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN AYRILMA: 13.1 Cayma ve Red İşlemi: Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce katılımcı cayma hakkına sahiptir. Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte yedi iş günü içinde ödeyene iade edilir. 13/16

16 13.2 Emekliğe Hak Kazanmadan Ayrılma: Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. MADDE 14. YATIRIM TERCİHİNİN SINIRLANDIRILMASI: Şirket, emekliliğe hak kazanılmasından asgari iki yıl önce, katılımcının birikimlerinin mali piyasalardaki risklerden etkilenmesini önlemek amacıyla düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya yazılı uyarıda bulunur. MADDE 15.PASİF BİREYSEL EMEKLİLİK HESABININ AKTİF HALE GELMESİ Hesabı pasif hale gelen katılımcının hesabı katkı payı ödemeye başladığı tarihten itibaren aktif hale gelir. MADDE 16.MÜŞTEREK HÜKÜMLER: 16.1 Şirket sözleşme kapsamındaki planın yönetim ve fon işletim giderlerinde, fon unvanlarında, asgari katkı payı tutarında ve benzeri mahiyette Müsteşarlık tarafından tasdiklenmesi koşuluyla değişiklikler yapabilir. Meydana gelen değişiklikleri değişiklik bilgilendirme formu aracılığı ile on iş günü içerisinde yazılı olarak sponsor kuruluşa bildirir. Tebligatlar belgelendirilmek kaydı ile sponsorun isteğine göre farklı iletişim araçları ile yapılabilir Katılımcı ve sponsor kuruluş bu sözleşmenin birinci sayfasında yer alan adresin kanuni ikametgahı olduğunu, adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder Sponsor kuruluş/katılımcının emeklilik sözleşmesine ilişkin yazılı talimatları Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye tebliğinden sonra muteberdir. Katılımcı değişiklik bildirim formları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, bireysel emeklilik numarası ve gerekli tüm bilgileri içermesi durumunda muteberdir. 14/16

17 16.4 Sponsor Kuruluş/Katılımcı ürün, işlem, hizmetler için şirketin verdiği ve belirlediği kurallara uyarak katılımcı müşteri numarası ve şifresinin şirkete verdiği e-posta adresinin kendisinin dışında üçüncü kişi/kişilerce kullanılmasından, ele geçirilmesinden doğabilecek her türlü tüm hukuki, mali, cezai sorumluluk ve sonuçlarının kendisine ait olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri numarası ve şifresinin korunması ve saklanması münhasıran sponsor kuruluş/katılımcıya aittir Sponsor Kuruluş/Katılımcı, adresine gönderilen hesap özetine 8 gün içerisinde noter marifeti ile itiraz etmediği takdirde içeriğini aynen kabul etmiş olur Sponsor Kuruluş bu sözleşmeden doğan maddi yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde bu yükümlülüklerin şirket tarafından bireysel emeklilik hesabından kesilmesine muvafakat eder İşbu sözleşmede hüküm bulunmadığı hallerde 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Bireysel Emeklilik Mevzuatı hükümleri uygulanır. Bunlarda hüküm bulunmaması halinde T.C. Mevzuatının genel hükümleri uygulanır Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde bildirilir İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davalar ve takiplerde yetkili mahkeme ve icra daireleri İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra daireleridir. Şirketin yazılı ve dijital her türlü kayıt ve belgeleri ile ticari defterleri taraflar arasında kesin delil olarak kabul edilir. 15/16

18

19 ý ý ý Adý Soyadý BARIÞ ARSLAN Doðum Tarihi Baþlangýç Tarihi : Aylýk Katký Payý Tutarý TL : 71 Baþ. Ek Katký Payý Tut. TL : 0 Yönetim Gider Kesintisi : % 3 Ö Þ ý Ý Ý Fon Ýþletim Gideri Para Piyasasý Likit Kamu Fonu : % 1,61 Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Fonu : % 2,02 Gelir Amaçlý Uluslarasý Borçlanma Araçlarý Fonu : % 2,12 Dengeli Fon : % 2,23 Gelir Amaçlý Hisse Senedi Fonu : % 2,23 Esnek Emeklilik Yatýrým Fonu : % 2,23 Tercih Edilen Fon Daðýlýmý % 0 % 70 % 0 % 0 % 30 % 0 Seçilen Fon Karmasýna Göre Uygulanacak Fon Yön. Ücreti : % 2,08 ý Hesaplamalarda Kullanýlan Fon Yön. Ücr. (2010 Yýlý Varsayýmý) :% 2,022 (bkz açýklama no4) Varsayýlan Brüt Yýllýk Reel Getiri Oraný :% 10,00 (varsayým 1) :% 6,00 (varsayým 2) Tabi Olunan Gelir Vergisi Oraný : % 20 Ý Þ Ý Ý Þ Ý Ý Ö Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý Ý , , , , ,022 4, ,193 4, ,363 5, ,534 6, ,704 6, ,874 7, ,045 8, ,215 8, ,386 9, ,556 10, ,726 10, ,897 11, ,067 12, ,238 12, ,408 13, ,578 14, ,749 14, ,919 15, ü çý ý

20 ü ð ü ý ö þ ö þ ðý ý ý ý ý ö ð þ ö ý þý Þ ý ç þ ð ý ý ý ý ý ö ðý ý ý ý ý ý ç ý ý ðý ý ý Muhtemel birikim tablosu, Hazine Müþteþarlýðý tarafýndan belirlenen esaslara göre ve bu tablonun düzenlendiði tarihteki plan özellikleri, varsayýmlar ve katýlýmcýnýn yukarýda belirlenen yaþý baz alýnarak hazýrlanmýþtýr. Bütün parasal deðerler sözleþme yýlý sonu itibarýyla olup, katký paylarýnýn yýllýk ve her sözleþme yýlý baþýnda peþin olarak alýndýðý varsayýlmýþtýr. Muhtemel birikim tablosu içinde bulunan muhtemel birikim hesaplamalarýnda Hazine Müþteþarlýðý tarafýndan yayýmlanan genelge (2010/10) uyarýnca %10 ve %6 brüt reel getiri oranlarý kullanýlmýþtýr. ý ý ý ý ý ý ý þ ý ý þ ü ü ðý ý ý ý üþü þý ý ö ç þ ý ð ý þ ð ý ð þ ý ý ý ý þ ý ý ýðý ç þ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ð ü ý ý Plan özellikleri, yönetim ve fon iþletim gider kesintisi oranlarý ile vergi uygulamalarý, BES tanýtým kýlavuzunda belirtilmiþtir. Seçilen fon karmasýna göre teklif tarihi tibarýyla uygulanacak fon iþletim gideri tabloda ayrýca gösterilmektedir. Gelir Vergisi mükellefi olunmasý durumunda Bireysel Emeklilik Sistemine ödenen katký paylarýnýn, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen limitler dahilinde gelir vergisi matrahýndan indirebilme hakký bulunmaktadýr. Ödenen katký paylarý yýllýk brüt gelirin %10 u ve brüt asgari ücretin yýllýk tutarýný aþmamak kaydýyla vergi matrahýndan düþülebilir ve bu þekilde, vergi dilimine göre deðiþen oranlarda vergi avantajý elde edilir. Bireysel emeklilik dýþýnda kalan þahýs sigortalarý için ödenen primler için de yýllýk brüt gelirin %5 ine kadar olan kýsmý ücret matrahýnýn tespitinde indirilebilmektedir. Bireysel emeklilik sistemi ile diðer þahýs sigortalarý için ödenen primlerin birlikte olmasý halinde matrahtan indirim konusu yapýlabilecek tutar beyan edilen gelirin %10 u ile sýnýrlý olacaktýr. Vergi sonrasý birikim tutarý baþlýðý altýndaki tahminler tablonun düzenlendiði tarihteki vergi mevzuatýna göre hesaplanmýþtýr. Sistemden zorunlu haller nedeniyle çýkýþlarda uygulanacak vergi oranlarý farklýdýr, söz konusu oranlar BES tanýtým kýlavuzunda belirtilmiþtir. Katýlýmcýnýn ödemiþ olduðu katký payýný, vergi matrahýndan indirmesi ile oluþacak avantaj, katýlýmcýnýn beyan ettiði oran kullanýlarak hesaplanmýþtýr. Katýlýmcýnýn vergi oraný beyan etmemesi durumunda biriktirme dönemi boyunca ortalama olarak %27 lik vergi oranýna tabi olduðu varsayýlmaktadýr. Bu tabloda yýllýk asgari brüt ücret ve katýlýmcýnýn brüt aylýk ücreti ile ilgili sýnýrlamalar dikkate alýnmýþ, katýlýmcýnýn ilerleyen yýllardaki gelir artýþlarý vergi avantajý hesaplamasýnda dikkate alýnmamýþ ve brüt asgari ücretin reel olarak artmayacaðý kabul edilmiþtir. Sisteme giriþ sýrasýnda Baþlangýç ek katký payý ödemesi yapýlmasý durumunda, bu tutar vergi indiriminde dikkate alýnmaktadýr ancak bu durumda yýllýk brüt asgari ücretin ve katýlýmcýnýn brüt ücretinin %10 unun üzerindeki tutar vergi matrahýndan indirilemeyecektir. Emeklilik gelir planý þirketimiz portföyünde bulunmasý durumunda sunulacaktýr. Daha detaylý bilgi için Emeklilik Gözetim Merkezinin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 09.04.2008 Sayı: 26842 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SĐRKÜLER ĐZMĐR 14/04/2008 SAYI 2008/63 REFERANS 4/63 9 Nisan 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26842 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: Amaç ve kapsam Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı

Faks No: Fon İşletim Gider Kesintisi: Fon toplam gider kesintisi aşağıda belirtilen oranlar üzerinden günlük olarak yapılır. Günlük Fon Fon Adı ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. Bağlarbaşı Kısıklı Cd.No:13 Altunizade 34662 İstanbul Telefon No: 0216 556 66 66 Faks No: 0216 556 67 77 Tic. Sicil No : 275433 Mersis No: 0-8000-0124-5400015 www.allianzemeklilik.com.tr...

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi Kamu Sosyal Güvenlik Sistemi nin alternatifi değil tamamlayıcısıdır. GENEL TANIMI Bireysel Emeklilik Sistemi tamamen gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve diğer mevzuatla düzenlenmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Hazine Müsteşarlığından: 07.05.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ VE BİRİKİMLERİN AKTARILMASI HAKKINDA GENELGE (2008/13) Bu genelge, 09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB.

: HALKBANKASI AŞ. HALKBANK GEMLİK ŞB. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ 0009 - YENİ HALK BİREYSEL EMEKLİLİK PLANI Sözleşmenizin güncel birikim bilgilerini görmek ve online işlem yapmak için telefonunuzda bulunan karekod okuyucuları ile bu karekod

Detaylı

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI T.C. Kimlik No Adı Soyadı Anne Adı Baba Adı Doğum Tarihi İletişim Adresi KATILIMCI BİLGİLERİ Telefon Ev: İş: Cep: SERTİFİKA BİLGİLERİ Sertifika Numarası İşveren Grup

Detaylı

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi

Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Soru ve cevaplarla yeni Bireysel Emeklilik Sistemi Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular aşağıda yer almaktadır. Devlet Katkısı Nedir? Bireysel Emekliliğin teşvik edilmesine

Detaylı

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ

GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme No (BE Hesap No) : 1738352 Başlangıç Tarihi : 22.02.2010 BE Sistemi'ne Giriş Tarihi : 24.03.2010 EkNo/Sözleşme Son Durum : 9 / FON DAĞILIMI DEĞİŞİKLİĞİ BİRİ Bireysel Emeklilik Aracısı Bilgileri

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA DEĞİŞİKLİKLER (6740 SAYILI KANUN) YMM KEMAL AKSU 1 Emeklilik sözleşmesi türleri ve tarafları Emeklilik sözleşmesi bireysel veya grup emeklilik sözleşmesi olarak yapılabilir.

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008

Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 Hazine Müsteşarlığından: 09.07.2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYARINCA SUNULACAK BİLGİ, BELGE VE FORMLARIN ESAS VE USULLERİNE İLİŞKİN GENELGE (2008/21) Bu genelge 09/04/2008 tarihli

Detaylı

GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR GRUP EMEKLİLİK PLANLARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR İŞVEREN (SPONSOR KURULUŞ) İşveren, katkı payı tutarını nasıl belirleyebilir? Bu sistemde işveren sabit bir katkı payı belirleyebilir ya da katkı

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : İKİNCİ BÖLÜM 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ

Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ Tebliğler Hazine Müsteşarlığından: Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2004/2) Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Tebliğin

Detaylı

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP

Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Emeklilik ġirketi Bilgileri : Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu_AEGRP Ünvan: AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Çağrı Merkezi: 444 11 11 Adres: Saray Mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:12,

Detaylı

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi?

Sözleşmemden ayrılmak istiyorum. Devlet katkısı hesabımdaki tutar da bana ödenecek mi? Devlet katkısı tutarı ne kadardır? Katılımcı adına ödenen katkı payının ilgili yıla ilişkin brüt asgari ücret tutarının toplamı ile sınırlı olmak kaydıyla, %25 i devlet katkısı olarak hesaplanır. Sözleşmemden

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 23/05/2014 Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarım Hakkında Sektör Duyurusu (2014/11) 4632 sayılı Bireysel

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi

İKİNCİ BÖLÜM Emeklilik Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları ve Yürürlüğe Girmesi Resmi Gazete : 28.02.2002 Sayı : 24681 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik (9 Nisan 2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.) BİRİNCİ

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Turuncu Plus Emeklilik Planı ÖN KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Çalışma hayatınızda elde ettiğiniz kazancı

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU DEĞİŞİKLİĞİ Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu tanıtım formunun (A.II.), (A.IV.), (B.II.) ve (B.III.)

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 28/08/2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/33) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK 28 Şubat 2002 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 24681 YÖNETMELİK Devlet Bakanlığından: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye

Detaylı

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB

Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan No/Adı: GBB Plan 0043_TEB Plan Bilgileri Katkı Payı Bu plan kapsamında aylık gelirinizin %5 - %10 unu katkı payı olarak ödemeniz önerilir.. Katılımcı, son bir yıl içerisinde katkı payını artırmadıysa

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi

Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi nin Genel İşleyişi Bireysel Emeklilik Sistemi Bireysel Emeklilik Sistemi, sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcısı olan, bireylerin emekliliği için güvenli bir şekilde tasarruf

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2)

BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) Genelge No: 2005/2 Kabul Tarihi: 11.04.2005 BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ARASINDA AKTARIMINA İLİŞKİN GENELGE (Genelge No: 2005/2) 1. Amaç ve Tanımlar Bu genelgenin amacı, 07.04.2001

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR

SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR SİİRT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BİREYSEL EMEKLİLİK SIKÇA SORULAN SORULAR 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ :

1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı EMEKLİLİK YATIRIM FONLARIMIZ : 1.1 ) Yarınlara Özel Emeklilik Planı Bu planımız için giriş aidatı, brüt aylık asgari ücrete % lik bir oranla hesaplanmaktadır. Şirketimizdeki ilk yılınızda bu tutarın yarısını taksitler halinde ödeme

Detaylı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı

Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Emekliliğim Güvende Emeklilik Planı Önce Sen Hayalinizdeki emeklilik için BES BES nedir? BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli midir? BES güvenli bir sistemdir.

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Özel Emeklilik Planı Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 1 29.01.2015 13:35 ÖN KAPAK İÇİ Ozel Emeklilik Plani A4_R1.indd 2 29.01.2015 13:35 Hayalinizdeki emeklilik için BES BES geleceğiniz

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI 1. Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının

Detaylı

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024

24 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 0024 NOLU EK HALK EMEKLİLİK A.Ş. GRUP EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı 0 'i kadardır. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye

Detaylı

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031

GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI 1 BİLGİLERİ PLAN 0031 GRUP ÖZEL EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ PLAN 00 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI SORULAR / CEVAPLAR . Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen

Detaylı

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI

DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI DEVLET KATKISI REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI (Bu rehberde sadece Bireysel Emeklilik Sistemine ilişkin Devlet Katkısı hakkında bilgilendirme mevcuttur. Otomatik katılıma ilişkin sorularınız

Detaylı

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025

EK HALK EMEKLİLİK GRUBA BAĞLI BİREYSEL EMEKLİLİK KATILIM PLANI BİLGİLERİ PLAN 0025 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Kesintiler Bu plan kapsamında yapılacak Yönetim Gider Kesintisi, Ödemeye Ara Verme Kesintisi ve Ertelenmiş Giriş Aidatı katılımcının birikimi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013

BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI. Hayat ve Emeklilik Satış Departmanı 2013 BİREYSEL EMEKLİLİK PLAN VE FON AÇIKLAMALARI 1 Bireysel Emeklilik - Türkiye 30.06.2011 itibarı ile emeklilik fonlarının türe göre pazar payları Türe Göre Pazar Payı (%) Kamu İç Borçlanma (TL) Dengeli (Esnek

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20)

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 25/05/2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2016/20) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir?

Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? Bireysel Emeklilik Sistemine Kimler Katılabilir? 18 yaşını dolduran herkes bireysel emeklilik sistemine katılabilir. Sisteme dahil olmanız için herhangi bir üst yaş sınırı yoktur. Medeni hakları kullanma

Detaylı

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI

OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI OTOMATİK KATILIM REHBERİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASI 1- Otomatik katılım nedir? İşyeri bazlı emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, çalışanların

Detaylı

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU

BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU BiREYSEL EMEKLiLiK SiSTEMi BiLGiLENDiRME KILAVUZU içindekiler Bireysel Emeklilik Sistemi 2 Bireysel Emeklilik Sistemi nde Devlet Katkısı ve Vergi Avantajı 3 Emeklilik Hakkının Kazanılması ve Stopaj 4

Detaylı

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80

Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran Sözleşme Yılı Kontrolde Kullanılacak Oran 6 %60 9 %90 7 %70 10+ %100 8 %80 25 Mayıs 2015 tarih ve 29366 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak Yönetmelik ve sonrasında muhtelif tarihlerde

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Sayı : 26941 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DİĞER KURULUŞLARDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE YILLIK GELİR SİGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik Mavi Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES, güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013

Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 Hazine Müsteşarlığından (Sigortacılık Genel Müdürlüğü): 02.07.2013 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE (2013/10) Bu Genelge, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf

Detaylı

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz...

Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz Emekliliğiniz hayırlı olsun... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Asya Emeklilik e Hoş Geldiniz... Değerli Katılımcımız, Bireysel emeklilik sözleşmeniz için Asya Emeklilik i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Emekliliğiniz hayırlı olsun. Türkiye nin İlk Faizsiz Emeklilik

Detaylı

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler

DURU PLAN BİLGİLERİ. Katkı Payı. Kesintiler DURU PLAN BİLGİLERİ PLAN 009 Katkı Payı Bu plan kapsamında asgari katkı payı aylık 0 dir. Asgari katkı payı tutarı, ilki 08 yılının Ocak ayı olmak üzere her yılın Ocak ayında yıllık TÜFE artış oranı kadar

Detaylı

17 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

17 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 17 Aralık 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29921 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 9/11/2012

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME

MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME MARMARA ÜNİVERSİTESİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIM İLE İLGİLİ BİREYSEL EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE YAPILAN SÖZLEŞME KAPSAM: Madde 1- İş bu sözleşme MARMARA ÜNİVERSİTESİ ile HALK HAYAT VE EMEKLİLİK

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 22.04.2013 TARİH VE 311 SAYI İLE

Detaylı

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz.

3.seçenek. Seçiminizi yaparken, en doğru kararı vermenizi ve Bireysel Emeklilik avantajlarından sonuna kadar yararlanmanızı dileriz. 10 yıl, 56 yaş koşulunu tamamladınız ve emeklilik hakkını kazandınız, kutlarız Bu aşamada önünüzde 3 seçenek bulunmaktadır. Dikkatlice incelemenizi öneriyoruz. 1. seçenek BİRİKİM YAPMAYA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SİRKÜLER NO: POZ-2016 / 88 İST, 07.12.2016 ÖZET: 25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan otomatik katılım uygulaması (zorunlu bireysel emeklilik) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Detaylı

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ ASYA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 12/12/2014 TARİH VE 435 SAYI İLE

Detaylı

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3)

Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) Genelge No: 2003/3 Kabul Tarihi: 03.10.2003 Emeklilik Planlarının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/3) 1. Emeklilik Planlarının Gönderilmesi: Şirketlerin

Detaylı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı

NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı NN Hayat ve Emeklilik VIP Emeklilik Planı Önce Sen KAPAK İÇİ Hayalinizdeki emeklilik için BES BES, geleceğiniz için avantajlı bir tasarruf ve yatırım sistemidir. BES güvenli bir sistemdir, NN Hayat ve

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Senaryo 3: Kişi, 1.1.2001 yılında A şirketinden 3 no lu hayat sigorta poliçesi yaptırmış ve 31.12.2003

Senaryo 3: Kişi, 1.1.2001 yılında A şirketinden 3 no lu hayat sigorta poliçesi yaptırmış ve 31.12.2003 Emeklilik Şirketlerindeki Birikimli Hayat Sigortalarından Bireysel Emeklilik Sistemine Aktarımlarda Hayat Sigortalarında Geçen Sürenin Hesabına İlişkin Genelge (Genelge No:2004/3) Bu genelgenin amacı,

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz

Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu. Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Renkli Emeklilik Planı Sözleşme Kılavuzu Emekliliğiniz ile İlgili Merak Ettikleriniz Değerli Müşterimiz, Geleceğinizi güvence altına almak için, Bireysel Emeklilik Sistemi ne giriş tercihinizi BNP Paribas

Detaylı

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 26 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE DEVLET KATKISI Bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden itibaren En az 10 yıl sistemde kalmak kaydı ile 56 yaşını tamamlayan katılımcı EMEKLİLİĞE hak kazanır Sisteme

Detaylı

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır.

Devlet katkısı katılımcının aylık olarak ödediği katkı payı tutarının %25 i kadardır. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayınlanıp yürürlüğe giren 6327 nolu BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır.

Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. EMEKLİLİK GELİR PLANI PLAN ÖZELLİKLERİ Asgari giriş tutarı: Asgari giriş tutarı, bu plana giriş tarihindeki aylık brüt asgari ücretin 15 katıdır. Düzenli katkı payı: Emeklilik Gelir Planı kapsamındaki

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011 TARİH VE 15-999

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 26.04.2013 TARİH VE 444-4536 SAYI İLE ONAYLANAN,

Detaylı

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413

ÖRNEKTİR BESTFKEP010413 BESTFKEP010413 fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta

Detaylı

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller

I- Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formlara İlişkin Usuller Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve 24366 sayılı

Detaylı

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi,

ÖRNEKTİR. Emeklilik sözleşmesine göre ad ve hesabına şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılan fiil ehliyetine sahip gerçek kişiyi, fiil Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların

Detaylı

(Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003)

(Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003) Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (Genelge No : 2003/5) Genelge No : 2003/5 Kabul Tarihi :03.10.2003 (Değişiklik: 2003/7 Sayılı Genelge 31.12.2003)

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM U Fonun yatırım amacı

Detaylı

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.

Hazine Bakanlığınca yayımlanan Otomatik Katılım Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (SSS) kılavuzunda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir. Tarih : 15.11.2016 Sayı : 2016-51 Konu : Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi İşyeri bazlı özel emeklilik planlarına yönelik bir uygulama olan otomatik katılım, 4632 sayılı

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU

HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU HARRAN ÜNİVERSİTESİ BIREYSEL EMEKLİLİK OTOMATIK KATILIM SİSTEMİ ÇALIŞANLAR İÇİN BİLGİ NOTU 01 Nisan 2017 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) kamu kurumlarının geçişi zorunlu olduğundan

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

HACİZ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Bireysel Emeklilik Sisteminde Haciz Uygulamalarının Değerlendirilmesi 2631 H BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE HACİZ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Tanımaktan onur duyduğum, akademik kişiliğine hayranlık

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/20 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine zorunlu/otomatik katılım 03.04.2017 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmek

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 03/07/2014 TARİH VE EYF.238/629

Detaylı

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 14.11.2011

Detaylı

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr

%25 DEVLET KATKISI. 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr %25 DEVLET KATKISI 444 55 00 / anadoluhayat.com.tr BES Nedir? Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), aktif çalışma hayatınız süresince yaptığınız tasarrufların uzun vadeli yatırıma yönlendirilmesini sağlayan,

Detaylı

Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (Genelge No : 2003/5)

Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (Genelge No : 2003/5) Genelge No : 2003/5 Kabul Tarihi : 03.10.2003 Emeklilik Şirketlerinin Kullanacakları Hesaplar ile Bu Hesapların Açıklamalarına İlişkin Genelge (Genelge No : 2003/5) Sigorta ve reasürans şirketlerince mevcut

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/73 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 19 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2

96 TL 96 TL Girişte alınmaz. %2 %2 Teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücret kapsamında dahil olunan plana bağlı olarak peşin (İlk yıl içinde katkı payı ödeme dönemine bağlı olarak taksitler halinde)

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU STANDART YENİ NESİL EMEKLİLİK PLANI TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK. DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA AKTARIM HAKKINDA YÖNETMELĠK 19 Temmuz 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26941 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: DERNEK, VAKIF, SANDIK VE DĠĞER KURULUġLARDAN BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNE VE YILLIK GELĠR SĠGORTASINA

Detaylı

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır:

Bu genelgenin ekinde asgari içeriği belirlenen bilgi, belge ve formlar aşağıda yer almaktadır: 13.05.2003 Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik Uyarınca Katılımcıya Yönelik Düzenlenecek Bilgi, Belge ve Formların Esas ve Usullerine İlişkin Genelge (Genelge No: 2003/2) 07.04.2001 tarih ve

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. SABANCI ÇALIŞANI GÜVENCE PLANI YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU - BİREYSEL AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK

Detaylı