Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere 444 0 312 no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz."

Transkript

1 Sayýn BARIÞ ARSLAN Mevcut sosyal güvenlik sisteminin tamamlayýcýsý olarak bireylerin emeklilik döneminde ek gelir elde etmesini saðlayan bireysel emeklilik sistemi, devlet tarafýndan vergi teþvikleri ile desteklenmektedir. "Özel emeklilik" sistemi olarak yapýlandýrýlan Bireysel Emeklilik Sistemine, AEGON Emeklilik ve Hayat ile adým attýðýnýz için teþekkür ederiz. Dahil olduðunuz emeklilik planý aracýlýðýyla çalýþma hayatýnýz boyunca düzenli olarak biriktireceðiniz katký paylarý sizi, emeklilik döneminizde ek bir gelire kavuþturacak ve arzu ettiðiniz yaþamý sürdürme arzunuza destek saðlayacaktýr. Faaliyetlerine 2003 yýlýndan bu yana "Ankara Emeklilik" adý ile devam eden þirketimiz 2008 yýlý Temmuz ayý itibariyle "AEGON Emeklilik ve Hayat" adýyla dünyanýn en büyük bireysel emeklilik ve hayat sigortasý þirketlerinden biri olan AEGON Grup bünyesine katýlmýþtýr. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarýnda iþlem gören Hollanda merkezli AEGON, odaklandýðý hayat sigortasý, emeklilik ve fon yönetimi alanlarýnda lider konumundaki gruplardan bir tanesidir. Güven, saygý, kalite ve þeffaflýk öz deðerlerine baðlý 30 bine yakýn çalýþaný, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren þirketleri ile 20 den fazla ülkede 40 milyonu aþkýn müþterisinin finansal ihtiyaçlarýna en uygun ürün ve hizmetleri sunan AEGON, tüm dünyada 270 milyar Avro üzerinde varlýk yönetmektedir. AEGON Emeklilik ve Hayat, sürekli geliþen ve büyüyen insan kaynaðý, AEGON Grup un uluslararasý tecrübeleri ve yenilenen hizmet anlayýþý ile emeklilik hayatýnýzý planlamak ve sizi daha iyi bir geleceðe hazýrlamak için daima yanýnýzda olacaktýr. Þirketimizle ilgili ürün ve hizmetlere no lu Çaðrý Merkezimizden veya "www.aegon.com.tr" adresinden ulaþabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemine girmenizin geleceðiniz için büyük bir adým olduðunu ifade eder, birlikteliðimizin uzun yýllar sürmesini temenni ederiz. Saygýlarýmýzla. Genel Müdür Yardýmcýsý Zeka BÝRMAN Genel Müdür Uður TOZÞEKERLÝ Sayýn BARIÞ ARSLAN GÜNEÞLÝ HÜRRÝYET MAH. KIBRIS SOK. NO:10/4 BAÐCILAR / ÝSTANBUL * *

2

3 Ý Ý Þ ÝÞ Ý Ý Ö Þ Ý Ý Ý Ö Þ Ý Ö Þ Ý Ý Ý Ý Ý Þ ÞÝ ý Ç ð ý ý Ü ý Þ FIRAT OTO TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. ý MARMARA KURUMLAR/ ý ý BARIÞ ARSLAN ð ý ý ZAHÝDE CAFER ABÝDE-Ý HÜRRÝYET CAD. BOLKAN CENTER NO : 211 KAT ÞÝÞLÝ ÝSTANBUL ýþ FIRAT OTO PLAZA ÇIRPICI YOLU NO:1/1 CEVÝZLÝBAÐ-TOPKAPI ZEYTÝNBURNU / ÝSTANBUL ýþ GÜNEÞLÝ HÜRRÝYET MAH. KIBRIS SOK. NO:10/4 BAÐCILAR / ÝSTANBUL Ö Þ Ý Ý Ý ý... ý... Ý Ý üþ ý ý Ö þ Ýþ ö þ Ö ý ý ý ý ý TL Ýþ ý ý Ö Þ KREDÝ KARTI ü ý ý Ö ö 12 TAKSÝT ö ð ý ý ý TL þ ý ý TL þ ý Ö ö 12 TAKSÝT Ý ý ý þ ý 72 TL þ ý Ö Þ KREDÝ KARTI þ ý TL Ý þ Þ ÞÝ Ý Ý Ý ý ý ç ö : Þ ý ý ý ý ý Ö ü : 1/16

4 Ü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Para Piyasasý Likit Kamu Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Uluslarasý Borçlanma Araçlarý Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Dengeli Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Gelir Amaçlý Hisse Senedi Emeklilik Yatýrým Fonu AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Esnek Emeklilik Yatýrým Fonu Ð % 0 % 70 % 0 % 0 % 30 % 0 TOPLAM %100 Ý Ý Ý ý ý ý ð KANUNÝ VARÝSLERÝ % 100 Ý Katýlýmcýnýn Bireysel Aktarým Hakký: YOKTUR Katýlýmcýnýn Bireysel Fon Daðýlýmý Deðiþikliði Hakký: YOKTUR. Katýlýmcýnýn Bireysel Plan Deðiþikliði Hakký: YOKTUR. Katýlýmcýnýn Hak Kazanma Süresi: 5 Ý Þ Sözleþmenin asgari katký payý tutarý her sene Ocak ayýnda Þubat ayý itibariyle geçerli olmak üzere (Artýrýmýn yapýlacaðý yýldönümünden önceki aya kadar bir yýllýk süre) artýrýlýr. Artýrým, Türkiye Ýstatistik Kurumu nun aþaðýda belirtilen dönem için açýkladýðý yýllýk Üretici Fiyatlarý Endeksi oranýnýn asgari katký payýna uygulanmasý ile elde edilen tutarýn en yakýn 1 TL ye yuvarlanmasý ile bildirimsiz gerçekleþtirilir. Sözleþmenin katký payý, plan için belirlenen yeni asgari katký payýnýn altýnda kalmasý durumunda, planýn asgari katký payý tutarýndan az olmayacak þekilde artýrýlýr. Ö Ý Ý Ý Ý Ý Ý Bu plan kapsamýnda katýlýmcýnýn bireysel emeklilik hesabýna yapýlan katký payý ödemeleri üzerinden, katký payý ödeme tarihleri itibariyle %3 yönetim gideri kesintisi yapýlýr. Ek katký payý ödemeleri en düþük TL olmak koþuluyla yönetim gider kesintisi oranýna tabi tutulmaksýzýn yatýrýma yönlendirilir. Söz konusu tutarýn altýndaki ek katký payý ödemeleri de %3 yönetim gideri kesintisine tabi tutulur. Deðerli Müþterimiz; AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. ð ý ý katkýda bulunmak amacý ile tarihinden itibaren tahsilat makbuzlarýnýn posta yolu ile gönderimini sona erdirmiþtir. Müþteri Hizmetlerimize ( ) ulaþarak e-posta adresinizi güncelleyebilir, tahsilat makbuzlarýnýzýn her ay düzenli olarak e-posta adresinize gelmesini saðlayarak ð ý ý katkýda bulunabilirsiniz. 2/16

5 Ö Ý Ý Ý Katký payýnýn farklý ödeme araçlarý ile ödenmesi halinde, katký payýnýn aþaðýda belirtilen blokaj (*) süreleri sonunda katký payý olarak þirket hesaplarýna intikal etmiþ olduðunu taraflar kabul ve beyan eder. Kredi kartý ile yapýlan ödemeler cari gün Akbank T.A.Þ. - Özel Havale Sistemine, firma kodu ile yapýlan ödemeler 2 iþ günü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. - Akbank T.A.Þ. Beyoðlu Þubesi nolu hesaba yapýlan ödemeler (IBAN: TR ) 2 iþ günü AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. - T.Þekerbank T.A.Þ. Niþantaþý Þubesi nolu hesaba yapýlan ödemeler (IBAN: TR ) 3 iþ günü Düzenli Ödeme Talimatý : Anlaþmalý bankaya baðlý olarak aþaðýdaki tablodaki gibidir. BANKASI BLOKAJ CÝNSÝ 1 AKBANK 3 CARÝ GÜN DÜZENLÝ ÖDEME 2 FÝNANSBANK 3 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 3 GARANTÝ BANKASI 2 CARÝ GÜN DÜZENLÝ ÖDEME 4 HALKBANK 5 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 5 ÝÞ BANKASI 15 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 6 VAKIFBANK 4 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 7 YAPI KREDÝ 3 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 8 ZÝRAAT BANKASI 4 ÝÞ GÜNÜ DÜZENLÝ ÖDEME 9 TEB AYNI GÜN DÜZENLÝ ÖDEME Þirket katký payýný Sayfa 2 de belirtilen fon oranlarý dahilinde yatýrýma yönlendirir. (*) Blokaj süreleri AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. nin Bankalarla yaptýðý anlaþmalar çerçevesinde deðiþebilir. Blokaj sürelerinde meydana gelebilecek deðiþiklikler katýlýmcýlara bildirilir.... Ý Ý Þ nin oluþturduðu gruba dahil olan katýlýmcýlarýn her biri ayrý ayrý imzalamýþ olduklarý... Ý Ý Þ Grup Emeklilik Sözleþmesi Grup Katýlýmcý Bilgileri Formu ve Grup Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu ile Hazine Müsteþarlýðý ndan tasdik olunmuþ bulunan... numaralý Ý Ý... Ý Ý doðrultusunda AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan düzenlenmiþ iþbu Grup Emeklilik Sözleþmesine katýlmayý beyan ve taahhüt etmiþler ve ýslak imzalarý ile tasdik etmiþlerdir. Ý Ý Ý ý ý GÜLAY SAYRIM : ö þ ý üþ ý Ý ý ý Þ Ýþbu sözleþme... FIRAT OTO TÝCARET VE SANAYÝ A.Þ. (Sponsor kuruluþ) ile AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) arasýnda düzenlenmiþtir. BARIÞ ARSLAN AEGON EMEKLÝLÝK VE HAYAT A.Þ. 3/16

6 MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI: İşbu emeklilik sözleşmesi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine girmesine, sistemden ayrılmasına, emekli olmasına, katkıların ödenmesine, bu katkıların şirket nezdindeki katılımcının bireysel emeklilik hesabında izlenmesine, AEGON Emeklilik ve Hayat Standart Grup Emeklilik Planı dahilindeki fonlarda yatırıma yönlendirilmesine ve katılımcı/işveren veya lehdar/lehdarlarına yapılacak ödemelere ilişkin esaslar ile tarafların diğer hak ve yükümlülüklerini düzenler. AEGON Emeklilik ve Hayat Standart Grup Emeklilik Planı ile Emeklilik Sözleşmesi Teklif Formu ve giriş bilgi formu bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. MADDE 3. BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ, SÖZLEŞME HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ: İşbu grup sözleşmesi işveren kişinin teklif formunda ve grup katılımcı listelerinde yer alan sorulara verdiği yanıtlar esas alınarak akdedilmiştir. Eksik ve yanlış beyanlarda sorumluluk işveren kişiye aittir. Bu sözleşmeden doğan yükümlülükler işveren kişiye aittir. İşveren tarafından belirlenen katılımcı hak kazanma süresi Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. İşbu sözleşmeye medeni haklarını kullanma ehliyetini haiz kişiler taraf olabilir. Sözleşmeye bu şartı yerine getirmeyen kişilerin taraf olması durumunda sözleşme hükümsüzdür. MADDE 4. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ VE CAYMA HAKKI 4-1 Bireysel Emeklilik Sistemine İlk Giriş; Teklif formunun imzalanmasından itibaren altmış gün içinde hiç bir ödeme yapılmamış olması halinde, şirket emeklilik sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutar. Bu durumda katılımcı Bireysel Emeklilik Sistemine girmiş sayılmaz. Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden önce şirket hesabına intikal eden giriş aidatı dışındaki ödemeler, en geç ikinci iş gününde Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilir. Emeklilik sözleşmesi, şirket tarafından reddedilmediği takdirde teklif formunun katılımcı veya varsa sponsor kuruluş tarafından imzalandığı tarihi takip eden otuzuncu günde yürürlüğe girer. 4/16

7 Emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi, katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihi olarak kabul edilir. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, gruba sonradan dahil olan ve daha önceden yapılmış bir emeklilik sözleşmesi bulunmayan katılımcının sisteme giriş tarihi, ilgili grup emeklilik planına göre katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payının şirket hesaplarına intikal ettiği tarihtir. Katkı payının yatırıma yönlendirilmesi konusu Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 4-2 Başka Şirketten Aktarım; Aktarım işlemleri sonrasında yeni bir bireysel emeklilik sözleşmesi kurulur. Yeni emeklilik sözleşmesi katılımcının bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin aktarıldığı tarihte yürürlüğe girer. Katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları ile varsa hak kazanma süresine ilişkin hakları aktarım yapılan şirkette aynen korunur. Aktarım yapılan şirket beş iş günü içinde yeni emeklilik sözleşmesini katılımcıya gönderir. MADDE 5.TERCİH EDİLEN EMEKLİLİK PLANI BİLGİLERİ: 5.1 Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon Alım Satım Esasları: Plan kapsamında katılımcının katkı payının fonlar arasında dağılımı Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Plan kapsamında katılımcının katkı payının fonlar arasında dağılımı Madde 1. Sözleşmenin Tarafları ve Sözleşme Bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Katılımcının ödediği katkı payları ile katkı payına ek olarak ödenen tutarlar, emeklilik şirketi tarafından, Şirket e intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde emeklilik planlarında belirlenen yönetim gideri kesintileri yapıldıktan sonra yatırıma yönlendirilir.katkı payının fonlara dağılım oranı virgülden sonra 3 haneye kadar belirlenebilir. Katkı payının fonlara dağılımı sonrası kalan artık katkı payı tutarı yatırıma yönlendirilmez ve katılımcı hesabında bırakılarak bir sonraki yatırıma yönlendirilecek tutara eklenir. Plan kapsamında sunulan fonların alım-satım işlemlerindeki uygulama esasları aşağıdaki gibidir: T028V01 Katkı payı tutarı üzerinden verilen alım emri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (Likit Fon da emrin verilmesinden önceki son hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden) ve emrin verildiği günü takip eden işgünü (Likit Fon da emrin verildiği gün) yerine getirilerek, katılımcının bireysel emeklilik hesaplarına AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları nın pay aktarımı gerçekleştirilir. 5/16

8 Katkı payı tutarı alım emrinin sisteme girişinden pay aktarımının gerçekleştirildiği süreye kadar geçen bir günlük sürede Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu nda değerlendirilerek nemalandırılır. Emeklilik Yatırım Fonlarından ayrılma ve fon birikimlerinin başka bir fona aktarımı, talebin şirkete ulaşmasını takip eden iki iş günü içinde işleme alınır. Fon satım emri, emrin verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden (Likit Fon da emrin verilmesinden önceki son hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden) aşağıdaki valör günlerinde yerine getirilerek katılımcının bireysel emeklilik hesaplarına, fon paylarına karşılık gelen tutar aktarılır. Fon Adı Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 1) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 2) Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 3) Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 4) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 5) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 6) Satış Valörü t t+1 t+3 t+2 t+2 t Giriş Aidatı: İşbu sözleşme kapsamında ödenecek toplam giriş aidatı tutarı ve giriş aidatı ödeme şekli Madde 1.Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 5.3 Asgari Katkı Payı Tutarı ve Asgari Katkı Payı Altında Ödeme Yapılması: Plan kapsamında ödenecek asgari katkı payı tutarı ve asgari katkı payı artış zamanı Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Sponsor kuruluşun asgari olarak her ay için bu sözleşmede belirtilen asgari katkı payı tutarında ödeme yapması esastır. 6/16

9 5.4 Katkı Payı Ödemesi, Katkı Payı Üzerinde Ödemeler ve Katkı Payı Ödemeye Ara Verme: İşbu sözleşme kapsamında ödenecek yıllık katkı payı tutarı, katkı payı ödeme başlangıç tarihi ve katkı payı ödeme şekli Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. Katılımcı veya katılımcı ad ve hesabına katkı payı ödeyen kişi veya sponsor kuruluş sözleşmede belirlenen katkı payından fazla ödeme gerçekleştirebilir. Bu ödeme tutarı herhangi bir sınıra tabi değildir.katkı payı tutarı üzerinde yapılan ödemeler, bu plana ait yönetim gider kesintisine tabi tutulduktan sonra ödeme tarihinden itibaren on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payı tutarlarına mahsup edilir veya katılımcının yazılı talebi halinde ödeme tarihinden önceki on iki aylık döneme ait ödenmemiş katkı paylarına mahsup edilir. Yapılan ödeme gelecekteki on iki aylık dönemde ödenmesi gereken katkı payından fazla ise fazla olan tutar ek katkı payı kabul edilir. Katkı payının belirlenmiş dönemler itibariyle ve vadesinde ödenmesi esastır. Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödenmesine ara verilebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Katkı payının belirlenen vadesinden bir sonraki vadeye kadar ödenmemesi veya öngörülen katkı payı tutarından daha az bir ödeme yapılması halinde ödemeye ara verilmiş olunur. Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren otuz gün içinde ödememesi halinde, bu durum şirket tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde bildirilir. Katılımcının aylık katkı payı her sene bireysel emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihi yıldönümleri itibariyle arttırılır. Artırım, Türkiye İstatistik Kurumu nun aşağıda belirtilen dönem için açıkladığı yıllık Üretici Fiyatları Endeksi oranının katkı payına uygulanması ile elde edilen tutarın, en yakın 1 TL ye yuvarlanması ile gerçekleştirilir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Söz konusu yıldönümü itibarıyla son bir yıl içerisinde, asgari katkı payı artışı nedeniyle, sözleşmenin katkı payı artırılmış ise o yıldönümünde bu madde kapsamında herhangi bir artış söz konusu olmayacaktır. 5.5 Plandan Yapılan Kesintiler: Bu plan kapsamında sponsorun, katılımcının bireysel emeklilik hesabına yaptığı katkı payları ödemeleri üzerinden, katkı payı ödeme tarihleri itibariyle gerçekleşen yönetim gider kesintisi oranları Madde 1. Sözleşmenin tarafları ve sözleşme bilgileri bölümünde belirtilmiştir. 7/16

10 Katkı payı altında veya üzerinde tüm ödemeler katılımcının emeklilik sözleşmesinde belirlenen katkı payı tutarına karşılık yönetim gider kesintisi oranına tabi tutulduktan sonra yatırıma yönlendirilir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Bir yıldan fazla süre ödemeye ara verme durumunda Emeklilik Gözetim Merkezine ve saklayıcı kuruluşa şirket tarafından ödenen sabit giderler tutarı katılımcının birikimlerinden indirilmeyecektir. Plan kapsamında bulunan her bir fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gideri kesintisi yapılır. Plan kapsamında sunulan fonların fon işletim gider kesintisi oranları aşağıdaki gibidir. Şirketin bu kesintiyi yapmaya yetkili olduğunu taraflar kabul ve beyan eder. Fon Adı Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 1) Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 2) Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 3) Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 4) Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 5) Esnek Emeklilik Yatırım Fonu (Fon 6) Günlük (Yüzbinde) 4,38 5,48 5,75 6,03 6,03 6, Giriş Aidatı ve Katkı Payının Ödendiği Fakat Tanımlanamadığı Haller: Girişi aidatı borcu olan sözleşmelerde şirket giriş aidatı ve katkı payı tahsilatlarını birbirinden ayrı olarak gerçekleştirir. Giriş aidatlarını kapsayan ödemelerin katkı payını kapsayan ödemelerden ayrı olarak gerçekleştirilmesi ve transfer sırasında açıklamada katılımcı bilgileri ve ödemenin giriş aidatı ödemesi olduğu bilgisinin yer alması zorunludur. Ödemelerde açıklama bilgisinin eksik olması halinde şirket varsa öncelikle katılımcıya ait giriş aidatının tahsilatını gerçekleştirmeye yetkilidir. 8/16

11 hesaplarına intikal etmiş ancak katılımcısı ya da sözleşmesi tanımlanamayan ödemeler Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu'nda katılımcısı tanımlanana kadar değerlendirilir. Katılımcıya ait bilgilerin ve işlemlerin tamamlanmasından sonra katılımcının fondaki birikimleri bozularak önce giriş aidatı tahsilatı yapılır. Kalan tutardan kesintiler yapıldıktan sonra katılımcının fon dağılımı gerçekleştirilir. MADDE 6. BİLGİ EDİNME: Katılımcı aşağıda belirtilen adres ve telefon numaralarından bireysel emeklilik hesabına ulaşabilir, bilgi talep edebilir ve izleme yapabilir. Merkez ve posta adresi : Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 Kat: Şişli /İSTANBUL Elektronik posta adresi : Web adresi : Telefon numarası : Çağrı Merkezi : Faks numarası : MADDE 7. FON DAĞILIMI VE EMEKLİLİK PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Bu yöndeki değişiklik talepleri, değişikliğin yapılması istenen tarihten en az iki iş günü önce şirkete yazılı olarak yapılır. Sponsor kuruluş değişiklik talebinde bulunduğu tarihten itibaren ödeyeceği katkı paylarını, bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin veya her ikisinin birden fonlar arasındaki dağılımını, yeniden belirleyebilir. Sponsor kuruluş, bireysel emeklilik hesaplarındaki birikimlerin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranlarını veya tutarlarını, bir yılda azami altı kez değiştirilebilir. Emeklilik planı ise bir yılda azami dört kez değiştirilebilir. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. MADDE 8. BAŞKA ŞİRKETE AKTARIM İşveren grup emeklilik sözleşmesinde hak kazanma süresi tamamlanana kadar birikimlerin aktarımı sponsor kuruluş tarafından yapılır. 9/16

12 İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış olan hesaplardaki birikimler işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde açılacak hesaplara aktarılabilir. Aktarım işlemi işveren grup emeklilik sözleşmesindeki bütün hesapları (hak kazanma süresinin tamamlanmasından sonra işveren grup emeklilik sözleşmesi çerçevesinde devam eden hesaplar ve henüz bir yılını tamamlamamış hesaplar dahil) kapsar. Sponsor kuruluş emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçtikten sonra bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tümünün başka bir şirkete aktarılmasını talep edebilir. Aktarım talebi bu emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl geçmesi, birikimlerin tümünün aktarımının talep edilmesi ve bu sözleşmede belirtilen kesintilerin yapılması kaydıyla yapılır. Aktarım talebinin tekrar kullanılabilmesi için aktarım yapılan emeklilik şirketi ile kurulan yeni emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren en az bir yıl geçmesi şartı aranır. Aktarım için katılımcı/sponsor kuruluş, aktarım talep formunu doldurur. Şirket aktarım talep formunun şirkete bildirimden itibaren en geç yedi iş günü içerisinde talebi yerine getirmekle ve birikimlerle birlikte bu hesaba ilişkin bilgi ve belgeleri aktarmakla yükümlüdür. Aktarma yükümlülüğünü yedi iş günü içerisinde yerine getirmezse, yedinci iş gününün sonunda ihtara gerek kalmaksızın şirket kendiliğinden mütemerrit hale gelir. Bu halde uygulanacak aylık temerrüt faizi, katılımcının dahil olduğu fon karmasının son aylık getirisinin iki katıdır. Giriş aidatının ödenmediği hallerde Şirket aktarım talebini red edebilir. MADDE 9. BİREYSEL EMEKLİLİK HESAPLARININ BİRLEŞTİRİLMESİ: İşveren grup emeklilik sözleşmesine göre açılmış bir hesap başka bir hesapla birleştirilemez. Aynı veya farklı şirketlerde açılmış olan bireysel emeklilik hesapları birleştirilebilir. Birleştirme talebi, katılımcı veya sponsor kuruluş tarafından yapılır. Aynı şirkette bulunan bireysel emeklilik hesaplarının birleştirilmesinde şirket, bu yöndeki yazılı talebin kendisine ulaştığı tarihten itibaren katılımcı birleştirme işleminin sonuçları hakkında bilgilendirir ve en geç yedi iş günü içinde birleştirmeyi gerçekleştirir. Hesap birleştirme sonucunda katılımcının bireysel emeklilik sistemine giriş tarihinden kaynaklanan süreye ilişkin hakları korunur. Hesapların farklı şirketlerde olması durumunda birleştirme işlemi, birikimlerin aktarımı için belirlenen şartlara ve usule göre yapılır. Hesap birleştirme ile fon dağılımı değişikliği ve plan değişikliği hakları birleştirilemez. Bu hakların kullanımına ilişkin sınırlamalarda birleştirme sonrası devam eden sözleşme kapsamında kullanılmamış olan haklar dikkate alınır. 10/16

13 Hesapların birleştirilmesinde, Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik ve Bireysel Emeklilik Hesaplarının Birleştirilmesi ve Birikimlerin Aktarılması Hakkında Genelge nin ilgili hükümleri uygulanır. MADDE 10. HAKLARIN KULLANIMI: Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen süredir. Bu süre beş yılı aşamaz. İşveren grup emeklilik sözleşmesinde, birikimlerin tamamına hak kazanılması için beş yıl süre öngörülmesi durumunda katılımcı, her bir yıllık sürede bireysel emeklilik hesabındaki birikimin yüzde yirmisine, dört yıl süre öngörülmesi durumunda ise her bir yıllık sürede birikimin yüzde yirmi beşine hak kazanır. Üç yıl ve daha az hak kazanma süresinin öngörüldüğü durumlarda bu sınırlamalar uygulanmaz. Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı tarafından kullanılabilir. Katılımcının devretmesi durumunda, bu fıkrada belirtilen haklar, hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra da sponsor kuruluş tarafından kullanılabilir. MADDE 11. HAK KAZANILAN BİRİKİMLERİN AKTARILMASI VE ÖDENMESİ: Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. 11/16

14 Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan sponsor kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden Onuncu maddeye göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcı istediği takdirde, ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesini devam ettirebilir. Onuncu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen sebepler haricinde herhangi bir sebeple, işten ayrılma veya grup emeklilik planından çıkarılma durumunda, katılımcı tarafından hak edilmeyen tutarlar, sponsor kuruluşun talebi doğrultusunda gruptaki diğer katılımcılara katkı payı olarak dağıtılır veya yasal kesintiler yapılarak sponsor kuruluşa ödenir. MADDE 12. EMEKLİLİK HAKKI KAZANMA: Katılımcı, sisteme giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde bulunmak koşuluyla, 56 yaşını tamamladıktan sonra emekli olmaya hak kazanır. Sistemde on yıl bulunma koşulu, katılımcının birikimlerini almaksızın ilk emeklilik sözleşmesinin yürürlük tarihinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde on tam yıl kalması ve on yıl süreyle katkı payı ödemesi kaydıyla gerçekleşir. Emekliliğe hak kazanan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin tamamını veya bir kısmını alabilir. Şirket, kendisine yapılan başvuru üzerine emekliliğe hak kazanan katılımcıya emeklilik bilgi formunu ve hesap özetini, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine veya faksına, bunlar yoksa posta adresine beş iş günü içinde gönderir. Emeklilik bilgi formu, katılımcının birikimlerine ilişkin örnek mali projeksiyonlar ile sistemde kalma ve yıllık gelir sigortası dahil emekli olma seçeneklerini içerir; formda katılımcının varsa diğer emeklilik sözleşmelerinden de emekli olabileceği belirtilir. Şirket emekliliğe hak kazanan ve seçenekler konusunda bilgilendirdiği katılımcının, birikimlerinin tamamının ödenmesine ilişkin yazılı talebini yedi iş günü içinde yerine getirir. Birikimlerini kısmen almak isteyen katılımcı, hazırlanacak bir program çerçevesinde aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık dönemlerde bireysel emeklilik hesabından birikimlerinin ödenmesini talep edebilir. Bu şekilde belirlenen ödeme dönemleri ve ödeme tutarları yılda en fazla iki kez değiştirilebilir. Birikimlerini kısmen almaya başlayan katılımcı, ilgili bireysel emeklilik hesabına katkı payı ödeyemez ve hesap birleştirmesi yapamaz. Katılımcının birikimlerinin tamamını istediği anda alma hakkı saklıdır. 12/16

15 Katılımcı, kalan birikimleri için fon dağılımını değiştirme ve aktarım haklarını kullanmaya devam edebilir. Şirket, emeklilik seçenekleri konusunda bilgilendirdiği katılımcının yazılı tercihi doğrultusunda işlem yapar. Buna göre yapılabilecek tercihler aşağıda belirtilmiştir. Toplu Para Programlı Geri Ödeme Yıllık Gelir Sigortası Katılımcı, birikimini yukarıda belirtilen seçenekler arasında paylaştırabilir veya bu seçenekler haricinde emeklilik kararını erteleyebilir. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi bulunması halinde, tüm sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması yeterlidir. Katılımcının diğer sözleşmelerden emekliliğe hak kazanması, emeklilik hakkının kullanılmasına ilişkin talebin yapılması ile birlikte, emekli olmak istediği diğer sözleşmelerinden de hesap birleştirmesi yaparak bu hakkı kullanacağını şirkete bildirmesine bağlıdır. Katılımcının bu hakkı kullanmaması halinde diğer sözleşmeler, emekliliğe hak kazanmak için gereken süre bakımından birinci fıkra hükümlerine tabi olur. Şirket, katılımcı adına diğer şirketlerde açılmış bireysel emeklilik hesabına ilişkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezi nden alacağı bilgiye göre işlem yapar. Katılımcının birden fazla emeklilik sözleşmesi olması ve bu sözleşmeler kapsamındaki ödeme sürelerinin birleştirilmek istenmesi durumunda, hesapların birleştirilmesi sonucu emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabı, her bir sözleşme kapsamında aynı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler tek bir süre kabul edilerek, farklı dönemler için katkı payı ödenmişse bu süreler toplanarak Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından yapılır. Katılımcının 56 yaşını tamamlamış ve en az on yıl sistemde bulunmuş olması kaydıyla, ödemeye ara verilen dönem için işlem tarihi itibarıyla geçerli asgari katkı payı üzerinden ödeme yapılması durumunda, ara verilen dönem emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınır. MADDE 13. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN AYRILMA: 13.1 Cayma ve Red İşlemi: Emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce katılımcı cayma hakkına sahiptir. Cayma veya teklifin şirket tarafından reddedilmesi halinde, yapılan tüm ödemeler hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa fon gelirleri ile birlikte yedi iş günü içinde ödeyene iade edilir. 13/16

16 13.2 Emekliğe Hak Kazanmadan Ayrılma: Sponsor kuruluş tarafından bu kuruluştaki işine haklı nedenle feshi haricinde son verilmesi veya katılımcının 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre haklı nedenle işinden ayrılması veya maluliyet ve sürekli işgöremezlik gibi zorunlu nedenlerle işinden ayrılması yahut sponsor kuruluşun aktarımı durumu hariç işveren grup emeklilik sözleşmesini feshetmesi veya iflas yahut konkordato ilan etmesi halinde katılımcı, sponsor kuruluş tarafından kendi ad ve hesabına ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tümüne, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin hak kazanır. Katılımcının vefatı halinde bu şekildeki birikimler, hak kazanma süresinin tamamlanmasını beklemeksizin 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla varsa emeklilik sözleşmesinde belirtilen lehdarlara veya kanunî mirasçılarına ödenir. MADDE 14. YATIRIM TERCİHİNİN SINIRLANDIRILMASI: Şirket, emekliliğe hak kazanılmasından asgari iki yıl önce, katılımcının birikimlerinin mali piyasalardaki risklerden etkilenmesini önlemek amacıyla düşük risk düzeyine sahip fonlara geçişini sağlamak üzere katılımcıya yazılı uyarıda bulunur. MADDE 15.PASİF BİREYSEL EMEKLİLİK HESABININ AKTİF HALE GELMESİ Hesabı pasif hale gelen katılımcının hesabı katkı payı ödemeye başladığı tarihten itibaren aktif hale gelir. MADDE 16.MÜŞTEREK HÜKÜMLER: 16.1 Şirket sözleşme kapsamındaki planın yönetim ve fon işletim giderlerinde, fon unvanlarında, asgari katkı payı tutarında ve benzeri mahiyette Müsteşarlık tarafından tasdiklenmesi koşuluyla değişiklikler yapabilir. Meydana gelen değişiklikleri değişiklik bilgilendirme formu aracılığı ile on iş günü içerisinde yazılı olarak sponsor kuruluşa bildirir. Tebligatlar belgelendirilmek kaydı ile sponsorun isteğine göre farklı iletişim araçları ile yapılabilir Katılımcı ve sponsor kuruluş bu sözleşmenin birinci sayfasında yer alan adresin kanuni ikametgahı olduğunu, adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak her türlü tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul ve beyan eder Sponsor kuruluş/katılımcının emeklilik sözleşmesine ilişkin yazılı talimatları Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye tebliğinden sonra muteberdir. Katılımcı değişiklik bildirim formları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, bireysel emeklilik numarası ve gerekli tüm bilgileri içermesi durumunda muteberdir. 14/16

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU

ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU Teklif Tarihi : 08/11/2010 Geçerlilik Süresi : 2 Ay Teklif No : 1662 ÇORLU ESNAF VE SANATKARLAR ODASI GRUBA BAĞLI BĠREYSEL EMEKLĠLĠK PLANI TEKLĠFĠ VE TANITIM KILAVUZU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ING EMEKLİLİK... 3 1-Bireysel

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462

9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 9 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28462 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU Emeklilik sözleşmesi, şirket nezdinde bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ TANITIM KILAVUZU İşbu tanıtım kılavuzu sisteme ilişkin genel bir bilgilendirme içermekte olup, sisteme girmeniz halinde tarafınıza uygulanacak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008

Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 Hazine Müsteşarlığından: 09/05/2008 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE YER ALAN BAZI HUSUSLARIN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN SEKTÖR DUYURUSU (2008/23) Bu sektör duyurusu, 09.04.2008 tarih ve 26842

Detaylı

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler

I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I. Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Genel Bilgiler I.1 Bireysel Emeklilik Sistemi nedir? Sosyal güvenlik reformunun bir parçası olarak emeklilik programlarının geliştirilmesine yönelik bir düzenleme

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 18.11.2003 TARİH

Detaylı

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri

1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ve AKTARIMLA İLGİLİ BİLGİLER 1. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 1.1. Bireysel Emeklilik Sisteminin Temel Yapısı ve Özellikleri Kamu sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı, gönüllü

Detaylı

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN

8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ. Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN 8. Bölüm ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ Yrd. Doç. Dr. Faruk AKIN AMAÇLARIMIZ Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Özel emeklilik sistemlerinin dünya genelinde

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. Kanun Adı: BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No: 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 Resmi Gazete No: 28338 Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. SİRKÜLER TARİHİ : 2/7/2012 SİRKÜLER NO : 2012/59 VERGİ KANUNLARI İLE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI: 29 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Kanunla bazı Kanunlarda

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU 7875 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU Kanun Numarası : 4632 Kabul Tarihi : 28/3/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/2001 Sayı : 24366 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt :

Detaylı

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR

HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR Müşteri Numarası HSBC BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel) I- KÜRESEL (GLOBAL) ŞARTLAR herhangi birisinin Türk hukukuna uygun olmaması halinde o şart hükümsüz olup, diğer şartlar geçerli kalmaya

Detaylı

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN. Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK TASARRUF VE YATIRIM SĐSTEMĐ KANUNU ĐLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı