YÖNETİCİ ÖZETİ Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİCİ ÖZETİ. 2016-2019 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)"

Transkript

1

2

3

4

5 YÖNETİCİ ÖZETİ Dijital ağlar aracılığıyla etkileşimin küresel ölçeğe taşındığı günümüzde bilgiyi üretebilme, ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürebilme yeteneği ülkelerin 21. yüzyıldaki konumunu belirleyecektir. Sayısı ve niteliği sürekli artan teknolojik yenilikler insanlığın toplumsal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine giderek hızlanan bir dinamizm getirmiştir. Günümüzde ürünler ve hizmetler; her zaman, her yerde ve alternatif yollarla kişi ve grupların ihtiyacına göre özelleştirilerek sunulabilmektedir. Ülkeler, içinde bulunduğumuz bu dönüşümü anlamak, değişen koşullara hazırlıklı olmak ve dinamik sürece yön verebilmek için büyük çabalar ortaya koymaktadır. Bu dönüşüme uyum sağlayabilen ülkeler ile geç kalan ülkeler arasındaki refah uçurumu da kaçınılmaz olarak artmaktadır. Küresel rekabet ve ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, ülkeyi oluşturan tüm paydaşların işbirliği içerisinde daha etkin çalışmalarını gerektirmektedir. Paydaşların işbirliği içerisinde çalışmaları; bireylerin, işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, yerel yönetimlerin, devletlerin ve hatta uluslararası kuruluşların aralarındaki ilişkilerin yeniden yapılanmasını gerekli kılmaktadır. Bireylerin ve organizasyonların dijital ortama uyumu, devletlerin hızla değişen çevreye uyumu ve bu sürece sağladığı katkı kapasitesiyle hızlanabilecektir. Toplumsal beklentiler artarken kamu harcamalarının etkinleştirilmeye çalışıldığı günümüzde, ülkeler yarının bilgi ve inovasyon toplumuna hazır olmak için her zamankinden daha yetkin ve çevik olmak durumundadırlar. Türkiye nin e-devlet politikaları zaman içerisinde, küresel ölçekli dijital dönüşüm ve kamu yönetimi reform çalışmaları doğrultusunda önemli değişikliklere uğramıştır. Geçmiş dönem e-devlet politikalarının gündeminde, kamu kurum / kuruluşların kurumsal süreçlerinin elektronik ortama taşınması ve organizasyon yapılarının güncellenmesi yer almıştır. Günümüz koşulları, vatandaş odaklı e-dönüşüm, sosyal ağlar, yönetişim ve şeffaflık ile hesap verebilirlik kavramlarını öne çıkartarak, e-devlet alanındaki planlama, karar verme ve uygulama süreçlerinde rol oynayan tüm paydaşlar ile devlet arasındaki ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. Son yıllarda Türkiye de kamu sektöründe karar alma ve uygulama süreçlerinde devletin diğer aktörler ile olan ilişkilerinde daha katılımcı, şeffaf ve bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi için önemli adımlar atılmaktadır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı da bu doğrultuda hazırlanmış olup, bu belge ile somutlaşan e-devlet politikasının şekillendirilmesinde ve uygulanmasında bütüncül ve sürdürülebilir bir e- Devlet ekosistemi stratejik bakış açısı benimsenmiştir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı; Türkiye nin 2023 vizyonu, Onuncu Kalkınma Planı ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (BTS) çerçevesinde, kurum / kuruluşların stratejik planları, diğer ulusal strateji belgeleri ( Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023 vb.) ve e-devlet ekosistemindeki tüm paydaşların ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Birliği (AB) Dijital Gündem 2020 Strateji Belgesi ve edevlet Eylem Planı, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDGs) perspektifi ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Dijital Devlet Stratejileri Hakkında Konsey Tavsiyeleri gibi uluslararası belgeler Eylem Planı nın hazırlanmasında önemli referanslar olmuştur Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı; merkezi yönetim birimleri, yerel yönetimler, vatandaşlar, özel sektör, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin analiz çalışmalarına dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, Türkiye nin ilk kapsamlı ve bütüncül ulusal e-devlet stratejisi ve eylem planıdır. 18 ay süren çalışmalar kapsamında; üst politika belgeleri ve ilgili mevzuat incelenmiş, tüm paydaşları kapsayan çalıştaylar ve odak grup toplantıları düzenlenmiş, merkezi yönetim ve yerel yönetimler ile özel Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

6 sektör ve vatandaşlara geniş katılımlı memnuniyet ve algı anketleri uygulanarak analiz edilmiştir. Ulusal e- Devlet politikası belirlenirken Türkiye nin kendine özgü koşulları doğrultusunda; e-devlet olgunluk modellerinde ele alınan gereksinimler, uluslararası gelişmeler, teknolojik yenilikler ve eğilimler dikkate alınmıştır. Dikkate alınan hususlar arasında, açık veri paylaşımı, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması, siber güvenlik, kamuda inovasyon, kamu hizmetlerinin öncelikle e-devlet hizmeti olarak geliştirilmesi ve sunulması (digital by default), e-devlet hizmetlerinin tek işlem veya başvuru ile tamamlanabilmesini sağlayacak şekilde geliştirilmesi prensibi (once only principle) ve hizmetlerin paydaşların katılımıyla geliştirilmesi gibi eğilimler yer almaktadır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye nin dijital dönüşümüne yön verecek ve sosyal, ekonomik, çevreci gelişimine ivme kazandıracaktır. Yeni dönemde e-devlet, odağında ETKİN e-devlet ekosistemi olacak şekilde daha Entegre, Teknolojik, Katılımcı, İnovatif / Yenilikçi ve Nitelikli olacak, bilgi toplumuna geçişin ve sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü olarak daha yetkin ve çevik bir pozisyon alacaktır. Yürürlüğe konulacak e-devlet politikasıyla, Türkiye nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli kabiliyetlerinin oluşturulması ve ülke refahı için kaldıraç etkisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın vizyonu ETKİN e-devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak olarak tanımlanmıştır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın vizyonu doğrultusunda 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 44 eylem belirlenmiştir. Aşağıda yer alan makro seviye göstergeler Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın başarı kriterleri olarak tanımlanmıştır. Eylem planının tamamlanması ile belirlenen makro seviye göstergelerde yükselme hedeflenmektedir. e-devlet hizmet sunum etkinliği e-devlet hizmetlerinin kullanımı e-devlet hizmetlerinden memnuniyet e-devlet ile sağlanan kamu yararı algısı Türkiye nin uluslararası e-devlet endekslerindeki konumu Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı yla ortaya konulan vizyona ulaşılması, e-devlet ekosistemi paydaşlarının aktif katılımı ve desteğiyle mümkün olacaktır. Eylem planının uygulanması sürecinde sistematik olarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın değişen koşullara uyumunu sağlayacak bir değişim yönetimi modeli hayata geçirilecektir. Hayata geçirilecek değişim yönetimi modeli ile eylem planının dinamik yapıya sahip olması sağlanacaktır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

7 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

8 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

9 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ Dokümana Genel Bakış Türkiye de e-devlet Çalışmaları e-devlet için Genel Görünüm Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Hakkında VİZYON ve STRATEJİ Stratejik Bakış e-devlet Vizyonu ve Stratejisi e-devlet Vizyonunun Stratejik Amaç ve Hedeflerle İlişkisi STRATEJİK AMAÇLAR Stratejik Amaç 1: e-devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Hedef 1.1: e-devlet Çalışmalarında Koordinasyon Etkinliği Artırılacaktır Hedef 1.2: Kurumsal e-dönüşüm Kapasitesi Geliştirilecektir Hedef 1.3: İnovatif Yaklaşımlar Takip Edilerek e-devlet Ekosistemine Uyumlandırılacaktır Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi Hedef 2.1: Ortak BT Altyapıları Geliştirilecektir Hedef 2.2: e-devlet Hizmetlerine Yönelik Ortak Çözümler Geliştirilerek Yaygınlaştırılacaktır Hedef 2.3: İdari Hizmetlere Yönelik Bilişim Sistemlerinde Bütünlük ve Süreklilik Sağlanacaktır Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-dönüşümün Sağlanması Hedef 3.1: Kurumsal Bilginin Öncelikli ve Etkin Olarak Elektronik Ortamdan Sunulması Sağlanacaktır...38 Hedef 3.2: Bilişim Sistemlerinde Sektörel Entegrasyonlar Güçlendirilecektir Hedef 3.3: e-devlet Hizmetlerinin Olgunluk Düzeyi Artırılacaktır Hedef 3.4: Hizmet Sunum Kanalları İyileştirilecek ve Çeşitliliği Artırılacaktır Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması Hedef 4.1: e-devlet Hizmetlerinin Kullanımı Artırılacaktır Hedef 4.2: Açık Verinin Kullanım Alanları Yaygınlaştırılacaktır Hedef 4.3: e-katılım Mekanizmaları Güçlendirilecektir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

10 ii ŞEKİLLER LİSTESİ Şekil 1. Türkiye de e-devlet Politikalarının Çerçevesini Belirleyen Plan ve Belgeler... 2 Şekil 2. e-devlet Ekosistemi Şekil Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

11 TABLOLAR LİSTESİ iii Tablo Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Performans Göstergeleri Tablo 2. Dünya Örneklerinde e-devlet Organizasyonu İçin Benimsenen Temel Prensipler ve Ortak Noktalar Tablo 3. Hedef 1.1 ile İlişkili Eylemler Tablo 4. Hedef 1.2 ile İlişkili Eylemler Tablo 5. Hedef 1.3 ile İlişkili Eylemler Tablo 6. Hedef 2.1 ile İlişkili Eylemler Tablo 7. Hedef 2.2 ile İlişkili Eylemler Tablo 8. Hedef 2.3 ile İlişkili Eylemler Tablo 9. Hedef 3.1 ile İlişkili Eylemler Tablo 10. Hedef 3.2 ile İlişkili Eylemler Tablo 11. Hedef 3.3 ile İlişkili Eylemler Tablo 12. Hedef 3.4 ile İlişkili Eylemler Tablo 13. Hedef 4.1 ile İlişkili Eylemler Tablo 14. Hedef 4.2 ile İlişkili Eylemler Tablo 15. Hedef 4.3 ile İlişkili Eylemler Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

12 iv KISALTMALAR Kısaltma Açıklama AB AKKY BİMER BİT BM BT BTS BTYK CİMER DPT ESB ETKİN GZFT-PEST ITU KHK KOBİ NRI OECD SDGs TBMM TCKK TUENA TÜİK UDHB WEF Avrupa Birliği Açık Kaynak Kodlu Yazılım Başbakanlık İletişim Merkezi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Birleşmiş Milletler Bilişim Teknolojileri Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Devlet Planlama Teşkilatı Kurumsal Servis Yolu (Enterprise Service Bus) Entegre, Teknolojik, Katılımcı, İnovatif / Yenilikçi ve Nitelikli Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler Analizi - Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik Alan Analizi Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (International Telecommunication Union) Kanun Hükmünde Kararname Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi (Networked Readiness Index) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (Organization for Economic Cooperation and Development) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals) Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Türkiye İstatistik Kurumu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum) Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

13 1 GİRİŞ 1. GİRİŞ Ağ temelli bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle toplumun ihtiyaçları değişmekte ve yeni ihtiyaçları ortaya çıkmaktadır. e-devlet politikaları toplumun değişen ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesine destek olmaktadır. Kamu hizmetlerinin bütüncül olarak iyileştirilmesi ve devletin etkinliğinin artırılmasına yönelik ihtiyaçlar da e-devlet politikalarıyla karşılanabilmektedir. e-devlet politikaları oluşturulurken ve uygulanırken; teknolojik ve yasal altyapılar, insan kaynağı, eğitim, finansman modelleri, bilgi güvenliği, kişisel verilerin mahremiyeti ve toplumsal talepler gibi bir çok faktör bir bütün olarak ele alınmaktadır. Gelişen teknolojiler, toplumsal talepler ve eğilimler doğrultusunda, e-devlet kavramının ve uygulamalarının kapsamı sürekli olarak genişlemekte ve e-devlet çalışmalarından beklenti giderek artmaktadır. Günümüzde e-devlet ile tüm kamu hizmet alanlarında bilgi ve iletişim teknolojileri en üst düzeyde kullanılarak daha hızlı, erişilebilir, yenilikçi, düşük maliyetli, kullanıcı odaklı ve etkin kamu hizmetlerinin üretilmesi ve sunulması hedeflenmektedir. e-devlet sayesinde ülkelerin kaynak yönetimi etkinleştirilmekte, tasarruf edilen kaynaklar diğer acil ve önemli kullanım alanlarına yöneltilebilmekte, dezavantajlı bireylerin topluma ve iş hayatına dahil olma imkanları artmakta, ülkenin ekonomik büyümesine hız katılmaktadır. Ayrıca katılımcılığı artırmak iradesi ile şekillenen e-devlet uygulamaları ile yönetim süreçlerine tüm paydaşların daha fazla dahil olması sağlanabilmekte, daha etkin, şeffaf, ekonomik ve verimli bir kamu yönetimi sistemi olanaklı kılınarak kamu yararı daha üst seviyelere çıkarılabilmektedir. Etkin e-devlet politikaları, kamu sektöründe veriye dayalı karar alma mekanizmalarını güçlendirme olanağı sağlamakta, zaman ve mekan kısıtlılıklarına çözüm bulan yeni kamu hizmeti üretim / sunum modelleri geliştirmeye imkan sağlamakta ve bilgi toplumuna dönüşümü hızlandırmaktadır Dokümana Genel Bakış Birinci bölümde; Türkiye de yürütülen e-devlet çalışmaları, Türkiye nin e-devlet alanındaki genel görünümü ve Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı hakkında özet bilgi sunulmaktadır. İkinci bölümde, Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile şekillenecek e-devlet vizyonu ve stratejisi tanımlanmaktadır. Üçüncü bölümde de eylem planının stratejik amaçları ve hedefleri açıklanmaktadır. Stratejik amaçlar ve hedefler doğrultusunda belirlenen eylemler, gerçekleştirme planı ve eylem planı süresince yürütülecek izleme, değerlendirme ve değişim yönetimi faaliyetleri bu dokümanın eki olarak hazırlanan Eylem Planı dokümanında detaylandırılmaktadır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

14 Türkiye de e-devlet Çalışmaları Türkiye de e-devlet politikalarının ve çalışmalarının çerçevesini Şekil 1 de yer alan plan ve belgeler belirlemiştir. Şekil 1. Türkiye de e-devlet Politikalarının Çerçevesini Belirleyen Plan ve Belgeler 1993 yılında Dünya Bankası işbirliği ile kamu sektöründe bilişim teknolojilerinin daha etkin kullanımını da kapsayan Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu 1 hazırlanmıştır. Hazırlanan bu raporda bir eylem planına yer verilmiştir yılında Başbakanlığın görevlendirmesi ile (Mülga) Ulaştırma Bakanlığı tarafından Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı nın hazırlanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Sonuç Raporu yılında yayımlanmıştır yılında 1998/13 sayılı Başbakanlık Genelgesi 3 ile kamu bilgisayar ağının hayata geçirilmesi için KamuNet Teknik Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul tarafından 2002 yılında eavrupa+ ve e-türkiye çalışmaları doğrultusunda e-devlet e Geçiş Eylem Planı hazırlanmıştır yılında eavrupa+ Eylem Planının Türkiye ye uyarlanarak uygulanmasına yönelik olarak e-türkiye Girişimi başlatılmıştır. Bu kapsamda 2002 yılında e-türkiye Girişimi Eylem Planı taslağı 4 yayımlanmıştır. 1 Dünya Bankası Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Raporu: 2 Türkiye Ulusal Enformasyon Altyapısı Ana Planı Sonuç Raporu : /13 sayılı ve Kamu-Net Üst Kurulu konulu Başbakanlık Genelgesi: pdf 4 e-türkiye Girişimi Eylem Planı: Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

15 2003 yılına kadar hazırlanan planlar uygulamaya alınamamış, kısmi olarak uygulanabilmiş veya beklenen katkıyı sağlamamıştır yılında 2003/12 sayılı Başbakanlık Genelgesi 5 ile o güne kadar farklı kurum / kuruluşlar tarafından yürütülen bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili çalışmaların (Mülga) Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) sorumluluğunda e-dönüşüm Türkiye Projesi adı altında birleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ( ) 6 hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir yılında e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ( ) sonrasında hayata geçirilmek üzere bir yıllık e-dönüşüm Türkiye Projesi (2005) Eylem Planı 7 hazırlanmış ve yürürlüğe alınmıştır yılında e-dönüşüm Türkiye Projesi kapsamında bilgi toplumuna yönelik Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 8 hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Bu eylem planında Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü ve Kamu Yönetiminde Modernizasyon eksenleri altında e-devlet uygulamalarına yönelik eylemlere yer verilmiştir Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Nihai Değerlendirme Raporu na 9 göre 2012 Haziran ayı itibari ile Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü eksenindeki eylemlerde başarı oranı %65,6, Kamu Yönetiminde Modernizasyon eksenindeki eylemlerde başarı oranı ise %50 olarak gerçekleşmiştir yılında yürürlüğe giren 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 10 (KHK) ile e-devlet politikalarına yönelik görev ve sorumluluk Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na (UDHB) verilmiştir. Bakanlık bünyesinde Haberleşme Genel Müdürlüğü çatısı altında e-devlet çalışmalarının yapılması için e-devlet Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kurulmuştur. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın e-devlet kapsamındaki görevi 655 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır: Bilgi toplumu politika, hedef ve stratejileri çerçevesinde; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak e-devlet hizmetlerinin kapsamı ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, bu hizmetlere ilişkin eylem planları yapmak, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütmek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu kapsamda ilgili faaliyetleri koordine etmek yılında kamu politikalarına en üst seviyede yön veren Onuncu Kalkınma Planı ( ) 11 yayımlanmıştır. Bu belgede hedeflenen e-devlet yapısı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: Etkin, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir kamu yönetimine katkı sağlamak üzere; dezavantajlı kesimler de dahil kullanıcı ihtiyaçlarına göre tasarlanmış hizmetlerin, kişisel bilgi mahremiyeti ve bilgi güvenliği sağlanarak, çeşitli platformlardan, kullanıcı odaklı, birlikte işler, bütünleşik ve güvenilir şekilde sunulacağı bir e-devlet yapısının oluşturulması temel amaçtır /12 sayılı ve e-dönüşüm Türkiye Projesi konulu Başbakanlık Genelgesi 6 e-dönüşüm Türkiye Projesi Kısa Dönem Eylem Planı ( ), 2003/48 sayılı Başbakanlık Genelgesi: 7 e-dönüşüm Türkiye Projesi (2005) Eylem Planı: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı: Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Nihai Değerlendirme Raporu: BTS_VE_EYLEM_PLANI_NIHAI_DEGERLENDIRME_RAPORU.pdf sayılı Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname: 11 Onuncu Kalkınma Planı ( ): Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

16 yılında ikinci bilgi toplumu stratejisi ve eylem planı için hazırlık çalışmaları tamamlanmış ve Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 12 (BTS) olarak uygulamaya alınmıştır BTS nin odağı büyüme ve istihdamı artırma olarak belirlenmiş ve e-devlet çalışmalarına yön verecek Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik adında bir eksen tanımlanmıştır. Bu eksen için belirlenen temel amaç şu şekilde ifade edilmiştir: e-devlet hizmetlerinin sunumunda tasarımdan uygulama aşamasına kadar hizmetlerde etkinliğin sağlanması ve kullanıcı odaklılık ilkesinin benimsenmesi temel amaçtır. Bu çerçevede; öncelikle vatandaş ve girişimlerin ihtiyaç ve beklentileri analiz edilecek, kamu iş süreçleri bu anlayış çerçevesinde basitleştirilecek, hizmetler kullanıcıya en yüksek faydanın sağlanacağı şekilde tasarlanacaktır. Benzer şekilde, e-devlet hizmetlerinin; kamu yönetiminde şeffaflığın, güvenilirliğin, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın artırılması için bir araç olması sağlanacaktır. e-devlet politikalarının çerçevesini belirleyen strateji planlarına ek olarak, Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı 13, Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef , Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi 15, Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi 16, Türkiye Afet Müdahale Planı 17, Türkiye Yazılım Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı 18, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı gibi diğer sektörel / tematik strateji belgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarında, hükümet programlarında, siyasi partilerin hazırladıkları belgelerde, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası kuruluşların raporlarında e-devlet ile ilgili çeşitli hedeflere, projelere ve eylemlere yer verildiği görülmektedir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, bilgi toplumu politikası çerçevesinde Türkiye'nin e-devlet politikasının bütüncül bir bakış açısı ile şekillendirilmesi için Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nı hazırlamıştır Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı: 13 Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı: 14 Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023: Stratejisi.pdf Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi: Plani.pdf Kritik Altyapıların Korunması Yol Haritası Belgesi: 17 Türkiye Afet Müdahale Planı: Türkiye Yazılım Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Taslağı: Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

17 1.3. e-devlet için Genel Görünüm Türkiye deki e-devlet çalışmaları, başlangıçta bütüncül bakış açısı yerine kurumsal düzeydeki yaklaşımlarla gerçekleştirilmiştir. Hayata geçirilen sistemlerin geliştirilmesinde çoğunlukla sadece kurumların kendi ihtiyaçları ve sundukları hizmetler dikkate alınmıştır. Bu yaklaşımlarla geliştirilen sistemlerin birbirleri ile veri paylaşım ihtiyacı ortaya çıktığında sorunlar yaşanmaya başlanmıştır. Günümüzde bu sorunlara geçici çözümler üretilmeye çalışılıyor olsa da karşılaşılan sorunların kök nedenleri çözülememektedir. Türkiye de kamu kurum / kuruluşlarının e-dönüşüm olgunluk düzeylerinde farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu farklılıkların ortaya çıkmasındaki en büyük etken, e-devlet çalışmaları için gerekli nitelikli insan kaynağının istihdam edilmesinde yaşanan zorluklardır. Kamu kurum / kuruluşları e-devlet projelerini kendi imkanları ve insan kaynağı ile yürütmeye çalıştıkları için; e-devlet projelerinin planlamasında ve hayata geçirilmesinde sorunlar yaşanabilmekte, farklı yetkinliklerde veya mükerrer çözümler üretilebilmektedir. e-devlet çalışmalarının hem kurum içinde hem de kurumlar arasında bütüncül bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesine yönelik bir organizasyon modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle, e-devlet projelerinin genel bir e-devlet mimarisi çerçevesinde şekillendirilmesini sağlayacak, ihtiyaçlar doğrultusunda teknik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verecek, e-devlet projelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda koordinasyon sağlayacak, yeterli ve teknik donanıma sahip insan kaynağını bünyesinde barındıran bir organizasyonel yapının hayata geçirilmesi gerekmektedir tarih ve "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Durum Değerlendirmesi ile Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Gerçekleştirilen Denetim Çalışmaları" konulu Devlet Denetleme Kurulu Raporu nun 19 tespit ve önerileri arasında da bu konu aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 5 Kamudaki bilgi sistemlerinin bir e-devlet mimarisi genel çerçevesinde şekillendirilmemesi nedeniyle güvenlik riskleri başta olmak üzere, sistemlerin birbirleriyle konuşamaması, hizmet kalitesinin düşmesi, aynı verilerin defalarca farklı sistemlerde tutulması gibi pek çok sorun yaşanmakta, gereksiz maliyetlere katlanılmaktadır. Kamu bilgi sistemi projelerinin yürütülmesinde kurumlara tasarım aşamasında know-how desteği verilmesi, uygun yönlendirme yapılması ve danışmanlık ihtiyacının karşılanması, şartname yazımı ve teslim veya iş kabul işlemleri, izleme ve değerlendirme, sistemin idamesi gibi alanlarda rehberlik ve gerektiğinde koordinasyon sağlayacak bir yapının en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Her kurum kendi ihtiyaçları doğrultusunda BT altyapılarını ve bilişim sistemlerini hazırlamaktadır. Farklı kurumlar tarafından benzer ihtiyaçları karşılamak için mükerrer yatırımlar yapılabilmektedir. Elektronik veri ve belge paylaşımı, elektronik kimlik kartı, merkezi kimlik doğrulama altyapısı ve kamu ağı gibi birçok başlık bir kamu kurumu / kuruluşunun doğrudan hizmet alanında yer almayıp tüm kurum / kuruluşların faydalandığı ortak altyapılardır. Ancak mevcut durumda kamu kurum / kuruluşları bu alanlarda ayrı ayrı çalışmalar yapılmaktadır. Ortak altyapıların olmaması aynı zamanda kamu kurum / kuruluşlarının birlikte çalışabilirliğini de zorlaştırmaktadır. e-devlet hizmet sunumunda ortak yaklaşımların olmaması hizmet olgunluklarının da birbirinden farklı düzeylerde bulunmasına sebep olmaktadır. e-devlet hizmetleri kamu kurum / kuruluşları tarafından /3 sayılı Devlet Denetleme Raporu: Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

18 6 6 çoğunlukla birbirleri ile entegrasyon sağlanmadan bağımsız bir şekilde sunulmakta ve bütüncül süreçler işletilememektedir. Ayrıca kurumlar arası sistem entegrasyonlarının sağlanmasında idari ve teknik aksaklıklar yaşanması, entegrasyonların istenilen seviyede olmaması ve gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılamaması / eksik olması kurumlar arası veri paylaşımının önünde önemli engeller olarak durmaktadır. e-devlet hizmetleri hakkında yapılan tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri de istenilen ölçüde değildir ve kısmen bu nedenle elektronik kanallarla hizmet oluşturma süreçlerine kullanıcı katılımı yeterli ölçüde sağlanmamaktadır. e-devlet hizmetlerine yönelik kullanıcı güveninin artırılması için yapılacak çalışmalara ek olarak bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına dair mevzuatın da tamamlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Açık veri üretimi ve kullanımı konusunda bazı adımlar atılmış olsa da bu konuda çok fazla ilerleme kaydedilememiştir. Ayrıca açık veri üretimi ve kullanımı ile ilgili mevzuat eksikliği de bulunmaktadır. Ölçümleme çalışmaları ve yapılan istatistiki araştırmalar açısından bakıldığında Türkiye de e-devlet ekosisteminin uluslararası ve ulusal düzeydeki görünümü aşağıdaki gibidir. Uluslararası düzeyde genel görünüm: Avrupa Birliği (AB) 2015 e-devlet ölçümleme çalışmasına 20 göre; Türkiye 33 ülke arasında, kullanıcı odaklılık açısından 8. sırada yer almaktadır. Birleşmiş Milletler in (BM) 2014 ölçümleme çalışmasına 21 göre; Türkiye 193 ülke arasında, e-devlet Gelişmişlik Endeksinde 71., Çevrimiçi Hizmet Endeksinde 53. ve e-katılım Endeksinde 65. sırada yer almaktadır. Dünya Bankası 2016 İş Yapma Kolaylığı Endeksinde 22 Türkiye 189 ülke arasında 55. sırada yer almaktadır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2013 BİT Gelişmişlik Endeksinde 23 Türkiye 166 ülke arasında 68. sırada yer almaktadır. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2015 Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksinde 24 (NRI) Türkiye 143 ülke arasında 48. sırada yer almaktadır. Ulusal düzeyde genel görünüm: Kalkınma Bakanlığı Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları 25 (Nisan 2015) raporuna göre 2015 yılında kamu sektörü BİT yatırımları 3 milyar 708 milyon TL düzeyine yükselmiştir. Kamu sektörü BİT yatırımlarının tüm kamu yatırımlarına oranı %6,9 dur Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 26 istatistiklerine göre bireylerde e-devlet hizmetlerini kullanım oranı %53,2 dir. 20 Avrupa Birliği (AB) 2015 e-devlet ölçümleme çalışması: doc_id= Birleşmiş Milletler 2014 e-devlet Ölçümleme Çalışması: Gov_Complete_Survey-2014.pdf 22 Dünya Bankası 2016 İş Yapma Kolaylığı Raporu: Documents/Annual-Reports/English/DB16-Full-Report.pdf 23 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Bilgi Toplumu Ölçümlemesi Raporu 2014: D/Statistics/Documents/publications/mis2014/MIS2014_without_Annex_4.pdf 24 Dünya Ekonomik Forumu (WEF) 2015 Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi: 25 Kalkınma Bakanlığı, Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu Nisan 2015: 26 TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2015: Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

19 TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 27 istatistiklerine göre özel sektörde e-devlet hizmetleri kullanım oranı %81,4 tür TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 28 istatistiklerine göre elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı %88,7 dir. Yukarıda verilen bilgiler ve mevcut durum analizi kapsamında elde edilen tespitler dikkate alındığında, Türkiye nin e-devlet çalışmalarının önemli bir ivme kazandığı görülmektedir. Ancak 2023 kalkınma hedefleri ve uluslararası eğilimler değerlendirildiğinde, Türkiye de e-devlet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik temel yapısal dönüşümler konusunda daha bütüncül ve yeni adımlar atılması gerekmektedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Hakkında Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye nin 2019 e-devlet vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri tanımlanmıştır. Bu planda, Türkiye nin dönemi e-devlet politikasını gerçekleştirmek için yapılması gereken öncelikli eylemlere yer verilmiş ve bu eylemlerin hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlenmiştir. Hazırlanan strateji ve eylem planı, Türkiye nin kalkınma hedefleri doğrultusunda geldiği seviyeyi daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlamakta; birbiriyle entegre, etkin, verimli ve güvenilir bir devlet ve kamu hizmet üretimi / sunumu gerçekleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı; e-devlet yapılanmasına ilişkin yürütülen farklı çalışmaları bütüncül bir yaklaşımla bir araya getiren, Türkiye nin kendine özgü koşullarını dikkate alan, yeni teknolojik olanakları ve küresel yönelimleri göz önünde bulunduran, ulusal kalkınma planı ve bilgi toplumu stratejisi ile uyumlu Türkiye nin ilk kapsamlı ulusal e-devlet stratejisi ve eylem planıdır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanırken mevcut durum analizi çalışmaları ile strateji ve eylem planı hazırlama çalışmaları yapılmıştır. Mevcut durum analizi kapsamında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir: Ulusal Stratejiler, Planlar ve Programların İncelenmesi: Hükümet programları, kalkınma planları ve bilgi toplumu stratejileri başta olmak üzere 21 ayrı üst düzey politika belgesi incelenmiştir. Mevzuat İncelemesi: Ulusal mevzuat ve Türkiye nin taraf olduğu uluslararası düzenlemeleri kapsayan 270 den fazla başlıkta birincil ve ikincil düzenleme incelenmiştir. Dünya Örneklerinin İncelenmesi: e-devlet ölçümlemelerinde ve çalışmalarında ön sıralarda yer alan 8 ülkenin (Güney Kore, Avustralya, Singapur, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Estonya, Malezya) e-devlet yaklaşımları detaylı olarak analiz edilmiş, 12 uluslararası kuruluş ve 4 uluslararası danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen e-devlet çalışmaları ve eğilim analizleri incelenmiştir. Toplantı ve Çalıştaylar: o Toplamda 658 kişinin katılımıyla, tam gün süren 27 odak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir. o 72 kişinin katılımıyla 2 günlük Yerel Yönetim Hizmetleri Analizi Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. o Kamu kurum / kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversite temsilcilerinden toplam 121 kişinin katılımıyla GZFT-PEST Analiz Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 27 TÜİK Girişimlerde Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2015: 28 TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2014: Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

20 8 8 Anketler: o 484 yerel yönetim biriminin doldurduğu memnuniyet anketi gerçekleştirilmiştir. o 72 merkezi yönetim birimi ve 64 üniversite tarafından doldurulan anket gerçekleştirilmiştir. o Türkiye çapında 2270 vatandaşla yüz yüze ve 149 kişi ile internet üzerinden anket gerçekleştirilmiştir. o 940 özel sektör temsilcisine internet ortamında anket uygulanmıştır. Strateji ve eylem planı hazırlama sürecinde stratejik amaçların, hedeflerin ve eylemlerin belirlenmesi için çalışmalarda tümdengelim ve tümevarım yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Tümdengelim yöntemi ile yürütülen çalışmalarda uluslararası eğilimler ve e-devlet ile ilgili temel gereksinimler belirlenerek aday stratejik amaçlar, hedefler ve eylemler tanımlanmıştır. Tümevarım yöntemi ile yürütülen çalışmalarda da mevcut durum analizi sonucunda elde edilen tespitler sınıflandırılmış, tespitler gerekçelere dönüştürülmüş, gerekçelerden yola çıkılarak aday eylemler, hedefler ve stratejik amaçlar tanımlanmıştır. Bu çalışmalarda aday eylemler belirlenirken, sektörel ve tematik strateji belgelerinde, kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik planlarında, hükümet programlarında, uluslararası kuruluşların ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarında ve siyasi partilerin hazırladıkları belgelerde yer alan e-devlet ile ilgili öneriler, hedefler ve eylemler de dikkate alınmıştır. Böylece tümevarım ve tümdengelim yöntemi ile elde edilen sonuçlar bir araya getirilmiştir. Paydaşların görüşlerinin ve ihtiyaçlarının öğrenilip kullanılabilmesi için Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı hazırlanmış ve e-devlet Ekosistemi İhtiyaçları Değerlendirme Çalıştayı düzenlenmiştir. Bu çalıştay sonucunda Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Taslağı, paydaşların görüşleri ve ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmiştir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nda yer alan eylemler, hazırlanan gerçekleştirme planına uygun şekilde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda sorumlu ve ilgili kurum / kuruluşlar ile ilgili diğer paydaşlar tarafından hayata geçirilecektir. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri hazırlanan e-devlet Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli ve Eylem Gerçekleştirme ve Performans Göstergeleri Belirleme Kılavuzu doğrultusunda yürütülecektir. Eylem planı uygulamaya konulduktan sonra ortaya çıkacak olan değişiklikler tanımlanan değişim yönetimi süreci kapsamında ele alınacak ve eylem planının günün koşullarına göre güncellenen dinamik bir yapıda olması sağlanacaktır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

21 9 VİZYON ve STRATEJİ 2. VİZYON VE STRATEJİ Bu bölümde; e-devlet ekosistemi stratejik bakış açısı, Ulusal e- Devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın vizyonu, stratejik amaçları ve performans göstergeleri tanımlanmaktadır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

22 Stratejik Bakış Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye de e-devlet politikasının şekillendirilmesi ve uygulanması için öncelikli olarak bütüncül ve sürdürülebilir bir e-devlet ekosistemi oluşturma ve sürdürme yönünde stratejik bir bakış açısı benimsenmiştir. Bu bakış açısı ile; e-devlet politikalarının belirlenmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, sunulması, kullanılması için yürütülen çalışmalarda tüm paydaşların sürekli olarak iletişimi, koordinasyonu ve işbirliği sağlanacaktır. Şekil 2 de paydaşlarına yer verilen e-devlet ekosistemi, e- Devlet çalışmalarında tüm paydaşların aktif görev alarak etkileşimini esas almakta ve canlı bir organizma gibi dinamik bir yapıyı oluşturmaktadır. e-devlet ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar arasında gerçekleşen farklı önem, öncelik ve yoğunluğa sahip iş süreçleri ve bilgi akışları söz konusudur. Bu ekosistemde; kamu kurum / kuruluşları ile vatandaşlar ve özel sektör, hizmet sağlayan ve hizmet talep eden tarafların en önemli unsurlarını oluşturmaktadırlar. Daha geniş çerçeveden bakıldığında, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Türk vatandaşı olmayan kişiler / yabancılar, diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlar gibi tüm gerçek ve tüzel kişilerin de hizmet sağlayan ve / veya talep eden tarafta çeşitli rollerde yer aldığı bir yapının olduğu görülmektedir. e-devlet çalışmalarının ekosistem bakış açısı ile şekillendirilebilmesi için; Ekosisteme yönelik politikalarda etkinliğin artırılması için ekosistemde gerekli yetkinliğin, kapasitenin ve uygulama çevikliğinin sağlanması, Ekosistemdeki bilgi yönetimini ve paydaşlar arasındaki etkileşimleri kolaylaştıracak altyapıların hayata geçirilmesi, Ekosistemde hizmetlerin daha nitelikli olarak yönetilebilmesi için süreçlerde ve bilgi yönetiminde iyileştirmenin sürekli kılınması, Ekosistemde dinamizm ve sürdürülebilirliğin tesisi ve devamı için bilgi asimetrisinin giderilmesi ve kapsayıcılığın artırılmasına yönelik katılım odaklı ve şeffaf süreçlerin desteklenmesi yolu ile sağlıklı bir bilgi yönetiminin sağlanması gerekmektedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

23 11 Şekil 2. e-devlet Ekosistemi Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

24 e-devlet Vizyonu ve Stratejisi Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile Türkiye nin 2023 ulusal hedefleri doğrultusunda gerekli kabiliyetlerinin oluşturulması ve ülke refahı için kaldıraç etkisinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın vizyonu ETKİN e-devlet ile toplumun yaşam kalitesini artırmak olarak tanımlanmıştır. e-devlet ekosisteminin ihtiyaçlarının karşılanması, tüm paydaşların devlet ile olan ilişkilerinde teknolojinin en üst düzeyde ve etkin kullanılarak daha etkili bir kamu yönetimi tesis edilmesiyle mümkün olacaktır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın yapı taşları olarak, ETKİN (Entegre, Teknolojik, Katılımcı, İnovatif / Yenilikçi ve Nitelikli) ile temsil edilen değerler belirlenmiştir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı; Entegre bakış açısı ve işbirliği ile birlikte çalışabilirliği sağlayacak, Teknolojiyi dinamik şekilde ihtiyaçlara uyarlayacak ve kullanacak, Katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yaklaşımlar ile insan odaklı şekillenecek, İnovatif ve çevreci yaklaşımları ortaya çıkarıp fırsatlara dönüştürecek, Nitelikli; kullanılabilirlik, erişilebilirlik ve bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayan hizmet üretip sunacaktır. Bu değerler doğrultusunda şekillenen Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın stratejisinin odağı ETKİN e-devlet ekosistemi olarak belirlenmiştir. e-devlet stratejisi için belirlenen temel değerler her bir stratejik amaç, hedef ve eylem için bütüncül olarak ele alınmış olup bu değerler eylemlerin hayata geçirilmesine yön verecektir. ETKİN e-devlet ekosistemi ile; Tüm yönetim işlevleri ve araçları arasındaki bütünleşmeyi artırmak, Kamu hizmetlerini daha nitelikli, hızlı ve kolay erişilebilir şekilde geliştirmek ve sunmak, Kamusal iletişim ve demokratik katılım imkanlarını güçlendirmek, Toplumsal beklentilere daha hızlı cevap vermek, Kamu hizmetlerinde ve kurumsal faaliyetlerde şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmak, Kamu politikalarını daha fazla veriye dayalı bir şekilde ve daha yoğun paydaş katılımıyla belirlemek, Kamu kaynaklarını daha etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde etmek ve kullanmak, Yenilikçi yaklaşımların kamu yönetimine uyarlanması için uygun bir kurumsal ortam oluşturmak, e-devlet ekosisteminde sürdürülebilirliği sağlamak hedeflenmektedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

25 Belirlenen hedefler doğrultusunda yürürlüğe konulacak eylemler ile e-devlet ekosistemi paydaşları için aşağıdaki öncelikli faydalar sağlanacaktır: Merkezi yönetim birimleri arasında mükerrer uygulamalar en aza indirgenecek ve veri paylaşımı kolaylaştırılacak, Yerel yönetimlerin merkezi yönetim ile veri paylaşımı kriterleri belirlenecek ve ihtiyaç görülen yerel yönetimlerde e-dönüşüm için teknik kapasite desteklenecek, Vatandaşlar olgunluğu yüksek kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve düşük maliyet ile erişebilecek, idarede şeffaflık ve hesap verilebilirlik artırılacak, Yabancılar Türkiye hakkındaki bilgilere ve Türkiye de yararlanabilecekleri hizmetlere daha kolay erişecek, Özel sektöre yönelik kamu hizmetlerindeki süreçler daha kolay erişilebilir ve standart bir hale getirilerek bu hizmetler her zaman, her yerde ve en az bürokratik işlem ile gerçekleştirilecek, Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün iş geliştirme süreçlerinde kamu kurum / kuruluşları ile birlikte çalışma ortamları ve kamu bilgi ve iletişim teknolojileri alım süreçleri iyileştirilecek, Meslek kuruluşlarının sektörlerdeki kolaylaştırıcı rolleri e-hizmetler ile güçlendirilecek, Sivil toplum kuruluşlarının e-devlet politikalarında bilgi ve politika üretme, karar alma ve uygulama süreçlerine katılımı teşvik edilecek, Üniversitelerin bilimsel bakış açısının ve yenilikçi yaklaşımlarının e-devlet çalışmalarına katkısı artırılacaktır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu kurum / kuruluşlarında ETKİN bir şekilde kullanılmasıyla birlikte Türkiye nin daha hızlı kalkınmasına katkı sağlanacaktır. Türkiye nin kalkınma hedefleri ve uluslararası eğilimler doğrultusunda, e-devlet uygulamaları için mevcut koşulları arzu edilen düzeye taşıyacak uygun zemin oluşturulacaktır Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile yürütülecek faaliyetler neticesinde aşağıdaki temel göstergelerde yükselme hedeflenmektedir: Kamu sektörü BİT yatırımlarının tüm kamu yatırımlarına oranı (Kalkınma Bakanlığı) Kamu sektöründe BİT kullanımının sağladığı tasarruf oranı (planlanan / gerçekleşen) Vatandaş için e-devlet kullanım oranı (TÜİK) Özel sektör için e-devlet kullanım oranı (TÜİK) Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet (TÜİK Yaşam Memnuniyeti Araştırması) Özel sektör memnuniyet endeksi (e-hizmetler) (TÜİK Girişimlerde BT Kullanım Anketi) e-devlet ile sağlanan kamu yararı algısı (paydaş bazında) Uluslararası ölçümleme çalışmalarında ülke sırası: o BM e-devlet Gelişmişlik Endeksi, Çevrimiçi Hizmet Endeksi ve e-katılım Endeksi o AB e-devlet ölçümleme endeksi o OECD Dijital Devlet endeksi ve OURdata endeksi o Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi o Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) BİT Gelişmişlik Endeksi o Dünya Ekonomik Forumu (WEF) - Ağ Toplumu Hazır Olma Endeksi (NRI) Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

26 e-devlet Vizyonunun Stratejik Amaç ve Hedeflerle İlişkisi e-devlet vizyonuna ulaşmak için e-devlet ekosistemi bakış açısı ile aşağıda belirtilen stratejik amaçlar tanımlanmıştır: Stratejik Amaç 1: e-devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-dönüşümün Sağlanması Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması Belirlenen her bir stratejik amaç, e-devlet politikasına makro düzeyde yön verecek üst seviye eksen ifadesidir. Stratejik amaçlara ulaşılması için 13 hedef belirlenmiştir (Şekil 3). Hedeflerin gerçekleştirilmesi için 44 eylem tanımlanmıştır. Belirlenen 4 stratejik amaç, 13 hedef ve 44 eylemin her biri e-devlet vizyonunun temel değerleri doğrultusunda şekillenmiştir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı nın oluşturulmasında BTS de yer alan e-devlet ile ilgili eksenler ve eylemler referans alınmıştır BTS de yer alan Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ekseni e-devlet politikasına yönelik genel çerçeveyi belirlemektedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı ndaki her bir hedef, hedeflenen durumun gerçekleşmesi için yeni tanımlanan eylemler ve bu hedeflerinin gerçekleştirilmesini destekleyen diğer eylem planlarında yer alan eylemler ile birlikte değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; BTS de yer alan 36 eylem ile hedefler arasında ilişki kurulmuştur BTS nin Kamu Hizmetlerinde Kullanıcı Odaklılık ve Etkinlik ekseninde yer alan 13 eylemin ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Destekli Yenilikçi Çözümler ekseninde yer alan 6 eylemin uygulama süreci Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında da izlenecektir. Bu eylemlerin gerçekleşme durumları ilişkili oldukları hedef kapsamında ele alınacaktır BTS de yer alan e-devlet ile ilgili eylemlerden henüz tamamlanmamış 20 eylem, ilgili hedefler altında paylaşılmıştır. Bu eylemler ilişkili oldukları hedeflerin gerçekleştirilmesini destekler niteliktedir. Diğer ulusal strateji belgelerinde ve kurumsal eylem planlarında yer alan ve e-devlet politikasıyla ilişkili olan 38 eylem belirtilmiştir. Bu eylemler ilişkili oldukları hedeflerin gerçekleştirilmesini destekler niteliktedir Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

27 15 Şekil Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

28 16 16 e-devlet vizyonuna hizmet eden stratejik amaçların başarı durumu aşağıda listelenen performans göstergeleri yardımı ile izlenecektir. Stratejik Amaç Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 2 Stratejik Amaç 3 Stratejik Amaç 4 Tablo Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Performans Göstergeleri Performans Göstergeleri e-devlet ekosisteminde toplam nitelikli çalışan sayısı Bütçe içinde ve zamanında tamamlanan kamu sektörü BİT projeleri oranı Kamu sektörü BİT projelerinin başarı oranı Planlanan mevzuat sayısının gerçekleşme oranı Planlanan rehber sayısının gerçekleşme oranı Kamu hizmet alanlarının (eğitim, sağlık vb.) ulusal düzeydeki kurumsal mimariye dahil edilme oranı Kamu sektörü BİT çalışanları memnuniyet oranı Kurumsal mimari çalışması yapan kamu kurumu / kuruluşu sayısı / oranı BİT alanında kamu sektörü yenilik harcamalarının toplam yenilik harcamalarına oranı BİT alanında kamu sektörü yenilikçi yaklaşımlara yönelik yatırımların toplam yatırımlara oranı Ortak BT altyapıları ile sağlanan verimlilik artışı (fiziksel, finansal, maliyet, zaman-süre, donanım, enerji, insan kaynakları bazında) Ortak BT altyapıları üzerinden sunulan hizmet oranı Ortak BT altyapılarına geçiş yapan kamu kurumu / kuruluşu oranı Ortak BT altyapıları üzerinden sunulan hizmetlerin kesintisizlik oranı Ortak geliştirme çözümleri kullanan yazılım geliştirme proje ve faaliyetlerinde sağlanan tasarruf miktarı Kamu sektöründe elektronik imzalı yazışmaların oranı Elektronik imza ile başlatılıp elektronik ortamda tamamlanabilen e-devlet hizmeti sayısı Kurum bazında merkezi kimlik doğrulamaya geçiş yüzdesi Hizmetler bazında merkezi kimlik doğrulamaya geçiş yüzdesi Ortak geliştirilen yazılımların kullanımıyla elde edilen tasarruf miktarı Ortak idari hizmetler için geliştirilen uygulama sayısı Erişilebilirlik standartlarına uygun erişim imkanı sağlanan kamu kurumu / kuruluşu internet siteleri oranı Kamu kurumu / kuruluşu internet sitelerinin kullanım memnuniyeti Olgunluk düzeyi yüksek e-devlet hizmeti sayısı Elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinin kullanım memnuniyeti Hizmet kanalları bazında kullanıcı memnuniyet oranı Elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmetlerin oranı İş yapma kolaylığı endeksi değeri ve ülke sırası Yaşamsal olaylar bazında kamu hizmetlerinin elektronik ortamlar üzerinden kullanım yüzdesi Yaşamsal olaylar bazında hizmet işlem sürelerindeki iyileştirme oranı Yaşamsal olaylar bazında kullanıcı memnuniyeti oranı Yaşamsal olaylar bazında hizmet işlem maliyetlerindeki iyileştirme oranı e-devlet hizmetleri kullanım oranı Açık veri sunan kamu kurumu / kuruluşu sayısı Açık veri kullanım oranı Açık veri ile ilgili proje sayısı BM e-katılım endeksi değeri ve ülke sırası Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

29 STRATEJİK AMAÇLAR 3. STRATEJİK AMAÇLAR Bu bölümde e-devlet vizyonuna ulaşmak için tanımlanan stratejik amaçlar ile bu stratejik amaçlar için belirlenen hedefler açıklanmaktadır. Stratejik Amaç 1: e-devlet Ekosisteminin Etkinliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Stratejik Amaç 2: Altyapı ve İdari Hizmetlere Yönelik Ortak Sistemlerin Hayata Geçirilmesi Stratejik Amaç 3: Kamu Hizmetlerinde e-dönüşümün Sağlanması Stratejik Amaç 4: Kullanım, Katılım ve Şeffaflığın Artırılması Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

30 Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009

N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi. 25 Mart 2009 N.Murat İNCE Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Mart 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi Öncesi Çalışmalar Dünya Bankası (1993): Türkiye, Bilişim ve Ekonomik Modernizasyon Ulaştırma Bakanlığı-TÜBİTAK

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı

11,6 milyar. Hükümetin 2013 yılı programı 11,6 milyar e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Stratejisi yle uyumlu projelere ağırlık verilecek. Türkiye ye uygun Teknoloji Transfer Ofisi modelinin pilot uygulaması başlatılacak. Kamunun BİT

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013

TOBB - EKONOMİ ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİL 588 - YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ KONULAR FİNAL SINAVI 1 Nisan 2013 Soru 1 2 3 4 5 6 7 8 Toplam Puan 20 10 15 15 10 10 10 10 100 Aldığınız (+) Kaybettiğiniz (-) SORULAR 1) [20 Puan] Durum: Son yıllarda teknik imkânlar gelişmiş, e-devlet uygulamalarının somut faydaları

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ

KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ Karınca Dergisi, Ekim 2014, Sayı:934 KOOPERATİFLERE YÖNELİK HİBE DESTEĞİ 1. GİRİŞ Kooperatifler, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılamak

Detaylı

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık Kutluhan TAŞKIN Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanı Kamuda Katılım: İngiltere Örneği Paneli 4 Nisan 2012 1 Stratejik Yönetim Araştırması

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri MerSis Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri Bilgi Teknolojileri risklerinize karşı aldığınız önlemler yeterli mi? Bilgi Teknolojileri Yönetimi danışmanlık hizmetlerimiz, Kuruluşunuzun Bilgi

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları

Müjgan Şan. Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Bilişim Enstitüleri, Ulusal Girişimler ve Proje Finansman Araçları Devlet Planlama Teşkilatı Yönetim Bilgi Merkezi Dairesi Başkanlığı Bilgi Yöneticisi Neden? Bilişim Enstitüleri (BE) ile DPT çalışmaları

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

Türkiye Klinik Kalite Programı

Türkiye Klinik Kalite Programı Türkiye Klinik Kalite Programı 3 Mayıs 2013 Dr. Hüseyin ÖZBAY Amaç: Türkiye de klinik kalitenin izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik mevcut durum tespitinin yapılması ve klinik kalite ölçme ve değerlendirme

Detaylı

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY

DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı

Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri. H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Bir Şehir için İzmir Bölge Planı Hedefleri H.İ.Murat ÇELİK, PMP Birim Başkanı Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu 1. İZKA 2. İzmir Bölge Planı 3. Yaşanabilir Şehir Hedefleri İçerik 1.

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS)

İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) İL KOORDİNASYON VE İZLEME SİSTEMİ (İKİS) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Dairesi MERSİN 27-28 Kasım 2008 Sunum İçeriği Duyulan

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI ve

KALKINMA AJANSLARI ve KALKINMA AJANSLARI ve 13 MART 2012 ANKARA Mustafa Zati Uzman Sunum Planı Neden Kalkınma Ajansları Dünya da Kalkınma Ajansları Türkiye de Kalkınma Ajansları Ankara Kalkınma Ajansı Kalkınma Ajansları Destekleri

Detaylı

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013

İSTANBUL BÖLGE PLANI. 27 Haziran 2013 2014-2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI 27 Haziran 2013 1 2014-2023 İstanbul Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 2014-2023 İstanbul Bölge Planı; 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı nın 15/11/2012

Detaylı

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği

Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Türkiye nin Tarım Vizyonu ve Geleceği Gökhan Özertan Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü 6 Mart 2017 Gökhan Özertan Tarımın Geleceği 6 Mart 2017 1 / 13 Dünya Tarımında Gelişmeler Tarımın fiziksel, sosyal

Detaylı

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - )

TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) TÜRKİYE NİN ÜSİ ODAKLI SÜREÇLERİ 2011 öncesi ( - 23. BTYK) 2011-2014 (23.BTYK - 27.BTYK) 2014 ve Sonrası (27. BTYK - ) ANA HEDEF 2023 YILINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİNDEN BİRİSİ OLMAK!!! 500 Milyar

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi 100 şirkette, inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması ve uluslararası

Detaylı

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler

Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu. Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Araştırma Merkezlerinin Mevcut Durumu Politika ve Uygulamalardaki Gelişmeler Devlet Planlama Teşkilatı Bilim ve Teknoloji Sektörü 12 Ağustos 2010 Sabah Oturumu Araştırma Merkezlerine Đlişkin Genel Bilgilendirme

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak

4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak 4. Gün: Strateji Uygulama Konu: Kanun Tasarısı Hazırlamak Tapio Laamanen 13 Ocak 2011 1 İstihdam ve Ekonomi Bakanlığı nda Kanun Tasarısı Hazırlama Süreci İlk adım Avrupa Birliği/Ulusal - Hükümet programı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) 2007 YILI İŞ PROGRAMI Hakan Yerlikaya DPT Bilgi Toplumu Dairesi 5 Temmuz 2007 Ankara Gündem Programın politika arkaplanı İş programının

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007

TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 TEB KOBİ AKADEMİ İLLER GELECEKLERİNİŞEKİLLENDİRİYOR: ADANA GELECEK STRATEJİSİ KONFERANSI 5 ARALIK 2007 1 Adana Gelecek Stratejisi Konferansı Çalışmanın amacı: Adana ilinin ekonomik, ticari ve sosyal gelişmelerinde

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ÜST DÜZEY YÖNETİCİ SUNUMU BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ Mevcut Durum Analiz ve Kapasite Geliştirme Projesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı OCAK 2009 1 Gündem Bilgi Yönetimi Yol Haritası

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları

1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları 1. Gün: Finlandiya Hükümetinin Strateji Araçları Virpi Einola-Pekkinen 10.1.2011 1 Finlandiya Hükümetinin Yapısı Finlandiya da 12 Bakanlık vardır. Her Bakanlık kendi yetkisi çerçevesinde yönetim kapsamına

Detaylı

Exit Plan Çıkış Stratejisi

Exit Plan Çıkış Stratejisi Exit Plan Çıkış Stratejisi 2 İçindekiler Proje yaklaşımı ve kapsamı Projeye genel bakış Proje adımları ve ürünler Aksiyon planı ve performans kriterleri Proje organizasyonu 3 Proje yaklaşımı ve kapsamı

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 3 Eylül 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29820 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK E-DEVLET HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 28. Toplantısı. Yeni Kararlar Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 8. Toplantısı Yeni Kararlar İÇİNDEKİLER. Yeni Kararlar.. Üniversitelerin Ar-Ge Stratejilerinin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Yapılması [05/0].. Doktora Derecesine

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;

KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır; İçindekiler 1. KKTC Sanayi Strateji Belgesi Hakkında... 3 2. Mevcut Durum Değerlendirmesi ve SWOT Sonuçları... 3 3. KKTC Sanayi Strateji Haritası... 4 4. Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu...

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi Dr. Muhyettin SĐRER Saha Koordinatörü GAP Bölge Kalkınma Đdaresi Başkanlığı / Birleşmiş

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır.

30.06.2010 Tarihi itibarıyla KOSGEB veritabanına kayıt olan KOBİ Sayısı 329.899 rakamına ulaşmıştır. KOSGEB İDARESİ BAŞKANLIĞI 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Detaylı

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ www.geka.org.tr BÖLGESEL YENİLİK ve KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Öncelikler ve İhtisaslaşma Organizasyon ve Eşgüdüm Yaşam Kalitesinin Artırılması Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Toplumuna Dönüşüm Rekabet Gücünün

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi

ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce Üniversitesi Yrd.Doç.Dr. Altan Özkil Atılım Üniversitesi Sav. Tekno. Uyg. ve Arşt. Merkezi Müdürü Prof.Dr. Hasan AKAY Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı ÜSİMP 2013 Altıncı Ulusal Kongresi, 09-10 Mayıs 2013, Düzce

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi

Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi Başarılı E-Devlet Projelerinin Değerlendirmesi Bütünleşik Projesi 13 Şubat 2013 Ethem Cem ÖZKAN BİL 588 1 Akış Soybis Projesi Hakkında Bütünleşik Projesi Hakkında Proje Bilgileri Proje Amacı Projenin Hedefleri

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı

Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ BASINDAN EKONOMİ HABERLERİ 24 MAYIS 2016 SALI KIBRIS GENÇ TV (23.05.2016) KALKINMA BANKALARI ARASINDA İŞBİRLİĞİ Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma Bankası ile yürüttüğü Teknik İşbirliği Programı kapsamında;

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN

PROJE TEKLİF FORMU FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLANMASI GEREKMEYEN KAMU YATIRIM PROJESİ TEKLİFLERİ İÇİN PROJE TEKLİF FORMU 1. PROJE TANIMLAMA BİLGİLERİ Adı: Türkiye Deniz Araştırma Alt Yapısının Analizi Etüt Projesi Yeri: Seyir,

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.

GT Türkiye İşletme Risk Yönetimi Hizmetleri. Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk Yönetimi, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey. GT Türkiye İşletme Risk Hizmetleri Sezer Bozkuş Kahyaoğlu İşletme Risk, Ortak CIA, CFE, CFSA, CRMA, CPA sezer.bozkus@gtturkey.com İşletme Risk Hakkında Risk, iş yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır ve kaçınılmazdır.

Detaylı

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI 2010/8 SAYILI ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ DESTEĞİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı M. Emrah SAZAK Daire Başkanı UR GE Tebliğinin

Detaylı

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır.

-E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. 1 -E-devlet uygulamalarında öncü duruma gelen ülkelerden olan Güney Kore vatandaşlarına çeşitli online hizmetler sunmaktadır. -Sunmuş olduğu hizmetlerin dışında geliştirmiş olduğu uygulama standartları

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ STRATEJĐ GELĐŞTĐRME KURULUNUN KURULUŞ VE ĐŞLEYĐŞĐ HAKKINDAKĐ YÖNERGE Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 Bu yönerge, Üniversitenin misyon, vizyon ve temel değerlerinin

Detaylı

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21

BELGESİ. YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 TÜRKİYE HAYAT BOYU ÖĞRENME STRATEJİ BELGESİ YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI Tarih: 05.06.2009 Sayı: 2009/21 Dr. Mustafa AKSOY Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Operasyon Koordinatörü mustafaaksoy@meb.gov.tr

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU ULUSAL AKADEMİK AĞ VE BİLGİ MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönetmelik ile Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

TABLOLAR Tablo Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Eylemleri... 3 Tablo 2. Performan Göstergeleri Tanımları... 9 Tablo 3.

TABLOLAR Tablo Ulusal e-devlet Stratejisi ve Eylem Planı Eylemleri... 3 Tablo 2. Performan Göstergeleri Tanımları... 9 Tablo 3. i İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 1 1.1 DOKÜMANA GENEL BAKIŞ... 2 2 GENEL BİLGİLER... 3 2.1 2016-2019 ULUSAL E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI NEDİR?... 3 2.2 2016-2019 ULUSAL E-DEVLET STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar TARIM SEKTÖRÜ 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. Hayvancılık (Tarım Reformu

Detaylı