ÝÇÝNDEKÝLER. BÖLÜM 1. HUKUK ve VERGÝ HUKUKU Özel Hukuk Kamu Hukuku Vergi Hukuku...39

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. BÖLÜM 1. HUKUK ve VERGÝ HUKUKU...35 1.1. Özel Hukuk...38 1.2. Kamu Hukuku...38 1.3. Vergi Hukuku...39"

Transkript

1 ÝÇÝNDEKÝLER BÖLÜM 1. HUKUK ve VERGÝ HUKUKU Özel Hukuk Kamu Hukuku Vergi Hukuku BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý Magna Carta Liebartatum Devlet ve Devletin Ýþlevleri BÖLÜM 2.VERGÝ HUKUKUNUN DALLARI Vergi Ceza Hukuku Vergi Ýcra Hukuku Vergi Yargýlama Hukuku Uluslararasý Vergi Hukuku Vergi Usul Hukuku BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý BÖLÜM 3.VERGÝ HUKUNUN TANIMI ve KAYNAKLARI Taným Kaynaklar...67

2 3.2.1.Ana (Asli) Kaynaklar Yardýmcý (Tali) Kaynaklar BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý BÖLÜM 4. VERGÝ HUKUKU HÜKÜMLERÝNÝN UYGULANMASI Vergi Yasalarýnýn Zaman Bakýmýndan Uygulanmasý Vergi Yasalarýnýn Yürürlüðe Girme Zamaný Vergi Yasalarýnýn Geçmiþe Yürümesi ya da Yürümemesi Vergi Yasalarýnýn Yer Bakýmýndan Uygulanmasý Vergi Yasalarýnýn Anlam Bakýmýndan Uygulanmasý Yorum Türleri Yasama Yorumu Yönetsel Yorum Yargýsal Yorum Bilimsel Yorum Yorum Yöntemleri Teknik Yorum Yöntemi Mantiki Yorum Yöntemi Vergi Hukukunda Yorumun Özellikleri Vergilerin Yasallýðý Ýlkesi Vergilemede Ekonomik Yaklaþým Ýlkesi Kýyas Yasaðý Ýlkesi...89

3 4. BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý BÖLÜM 5. VERGÝNÝN TARAFLARI Aktif Vergi Süjesi (Devlet) Pasif Vergi Süjesi (Mükellef) BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 6. VERGÝLENDÝRME SÜRECÝ Vergiyi Doðuran Olay Verginin Tarhý Beyan Üzerine Tarh Vergi Ýdaresince Tarh Re'sen Vergi Tarhý Ýkmalen Vergi Tarhý Ýdarece Vergi Tarhý Verginin Tebliði Posta Yoluyla Teblið Daire veya Komisyonda Yapýlan Teblið Memur Eliyle Teblið Aracýlý (Vasýtalý) Teblið Elektronik Teblið...120

4 Ýlan Yoluyla Teblið Verginin Tahakkuku Verginin Tahsili BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 7. MÜKELLEFÝN ÖDEVLERÝ Bildirim ile Ýlgili Ödevler Ýþe Baþlamayý Bildirme Deðiþiklikleri Bildirme Ýþi Býrakmayý Bildirme Bina ve Arazide Deðiþikliði Bildirme Ölüm Olaylarýný Bildirme Defter Tutma ile Ýlgili Ödevler Defter Onayý ile Ýlgili Ödev Kayýtlarýn Belgelendirilmesi (Tevsiki) ile Ýlgili Ödev Muhafaza ve Ýbraz ile Ýlgili Ödev BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 8. VERGÝ ÝDARESÝNÝN MÜKELLEFÝ DENETLEMESÝ Yoklama Bilgi Ýsteme...151

5 8.3. Vergi Ýncelemesi BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 9. VERGÝ SUÇ ve CEZALARI Vergi Ýdaresi Tarafýndan Cezalandýrýlan Suçlar Vergi Ziyaý Suçu Vergi Ziyaý Cezasý Usulsüzlük Suçlarý Genel Usulsüzlük Suçlarý Özel Usulsüzlük Suçlarý Ceza Mahkemeleri Tarafýndan Yargýlanan Vergi Suçlarý Kaçakçýlýk Suçu Kaçakçýlýk Suçunun Cezasý Parasal Ceza Hapis Cezasý Ceza Mahkemeleri Tarafýndan Yargýlanan Vergi Suçlarý Vergi Mahremiyetini Ýhlal Suçu Vergi Mahremiyetini Ýhlal Suçunun Cezasý Vergi Cezalarý ile Ýlgili Ortak Durumlar Tek Eylem ile Çeþitli Suç Ýþlenmesi Eylem (Fiil) Ayrýlýðý Yineleme (Tekerrür) Suçlarda Birleþme...169

6 9. BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 10. VERGÝ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI Ödeme Uzlaþma Tarhiyat Öncesi Uzlaþma Tarhiyat Sonrasý Uzlaþma (Uzlaþma) Ýtiraz Yargýya itiraz Þikayet Yoluyla Ýtiraz Ölüm Zamanaþýmý Tahakkuk Zamanaþýmý Tahsil Zamanaþýmý Vergi Cezalarýnda Zamanaþýmý Silme (Terkin) VUK'un 115'inci Maddesi Uyarýnca Terkin SayýlýYasa Kapsamýnda Terkin BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý

7 BÖLÜM 11. VERGÝ ALACAÐININ KORUNMASI Sayýlý Yasanýn Kapsamý Vergi Alacaðýnýn Deðer Olarak Korunmasý Gecikme Faizi Gecikme Zammý BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 12. VERGÝ ALACAÐININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý BÖLÜM 13. DOÐRUDAN VERGÝLER GELÝR VERGÝSÝ Gelirin Tanýmý Gelir Vergisine Giren Kazanç ve Ýratlar Ticari Kazançlar Zirai Kazançlar Ücretler Serbest Meslek Kazançlarý Gayrimenkul Sermaye Ýratlarý Menkul Sermaye Ýratlarý...236

8 Sair Kazanç ve Ýratlar Arýzi Kazançlar Deðer Artýþ Kazançlarý Mükellefiyet Türleri Tam Mükellefiyet Dar Mükellefiyet Gelir Vergisinin Tarhý Yýllýk Gelir Vergisi Beyannamesi Muhtasar Beyanname Münferit Beyanname Gelirin Toplanmasý Toplama Toplama Yapýlmayan Durumlar Zararlarýn Karlara Mahsubu Gelir Vergisi Beyan ve Ödeme Dönemleri Basit Usule Tabi Mükellefler Bakýmýndan Diðer Mükellefler Bakýmýndan KURUMLAR VERGÝSÝ Kurumlar Vergisine Tabi Olanlar Sermaye Þirketleri Kooperatifler Ýktisadi Kamu Müesseseleri Dernek veya Vakýflara Ait Ýktisadi Ýþletmeler Ýþ Ortaklýklarý...249

9 Kurumlar Vergisi Matrahýnýn Belirlenmesi Net Kurum Kazancý Kontrol Edilen Yabancý Kurum Kazancý Transfer Fiyatlamasý Transfer Fiyatlamasý Kavramý Transfer Fiyatlamasý Kapsamýna Girenler Ýliþkili Kiþiler Arasýndaki Ýþlemlerin Kapsamý Transfer Fiyatlamasý Yoluyla Örtülü Kazanç Daðýtýmý Emsallere Uygunluk Ölçütü Transfer Fiyatlandýrmasýnda Emsal Ölçütleri Karþýlaþtýrma Transfer Fiyatlamasýnda Mal ve Hizmetlerin Özelliklerinin Önemi Transfer Fiyatlamasýnda Ýþlevsel Analiz Transfer Fiyatlamasýnda Ýþlevsel Analizin Riskleri Transfer Fiyatlamasýnda Karþýlaþtýrma Kaynaklarý Transfer Fiyatlamasýnda Emsaller Uygun Fiyat Ön Fiyatlandýrma Anlaþmasý [Advance Pricing Arrangements (APA)] Transfer Fiyatlamasýnda Kanýtlama ve Vergi Usul Kanunu Gider / Maliyet Paylaþýmý (Cost Contribution Arrangments) ve Transfer Fiyatlamasý...274

10 Vergi Cennetleri ile Ýliþkiler ve Transfer Fiyatlamasý Kurumlar Vergisinin Beyaný Kurumlar Vergisinin Ödenmesi BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 14. DOLAYLI VERGÝLER Katma Deðer Vergisi Verginin Konusu Verginin Mükellefi Verginin Oraný Özel Tüketim Vergisi ÖTV'nin Konusu ÖTV'nin Mükellefi ÖTV'nin Oraný Gider Vergileri (BSMV, Özel Ýletiþim Vergisi) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin Konusu Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin Mükellefi Vergiyi Doðuran Olay Verginin Matrahý Verginin Oraný...289

11 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde Özellikli Ýþlemler Ýkrazat Karþýlýðýnda Alýnan Faiz ve Komisyonlar Komisyonlar Havale Ücretleri Ekspertiz Ücretleri Ardiye ve Depo Ücreti Kasa Fazlasý Sigorta Ücreti Çek Karnesi Bedeli Kredi Kartý Komisyonlarý Protesto Ücreti Ransenyiman Ücreti Haberleþme Ücreti Döviz Röpor Ýþlemleri EUP (Avrupa Ödeme Birliði) Anlaþmasý Gereðince Yapýlan Döviz Ödemeleri Bankalarýn Döviz Olarak Ödedikleri Faizler Döviz Tahvil Ýþlemleri Arbitraj Ýþlemleri Pul Beyiyeleri Vekalet Ücretleri Acyo Kabarit Farklarý...295

12 BSMV'den Ýstisna Edilen Sigorta Ýþlemleri Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Deðerlendirilmesi Özel Ýletiþim Vergisi Özel Ýletiþim Vergisinin Mükellefi Özel Ýletiþim Vergisinin Matrahý Özel Ýletiþim Vergisinin Oraný Özel Ýletiþim Vergisinin Beyaný ve Ödenmesi DAMGA VERGÝSÝ Damga Vergisinin Konusu Damga Vergisinin Kapsamý Damga Vergisinin Mükellefi Damga Vergisinin Oraný Damga Vergisinde Önemli Konular Kaðýtlarýn Niteliðini Belirleme Kaðýtlarýn Nüshalarýnýn Birden Çok Olmasý Bir Kaðýtta Birden Çok Akit ve Ýþlem Bulunmasý Birden Fazla Ýmzalý Kaðýtlar Belli Para Gösterme Zorunluluðu Ödeme Þekilleri Basýlý Damga Konulmasý Þekliyle Ödeme Makbuz Karþýlýðý Ödemelerde Ödemenin Zamaný Vergi ve Cezada Sorumluluk Resmi Dairelerin Mecburiyeti...303

13 Bankalarýn Mecburiyeti Damga Vergisinde Özellikli Konular Kredilerin Teminatý Amacýyla Kredi Sözleþmeleri Ek Olarak Düzenlenen Kaðýtlarýn Durumu Finansal Kiralama Sözleþmesine Ek Olarak Düzenlenmesi Gereken Kaðýtlarýn Durumu Bankalarýn Müþterilerine Açtýklarý Krediler Dolaysýyla Yapýlan Sözleþmelerde, Kredi Miktarý ile Birlikte Kararlaþtýrýlan Miktarda Faiz Ödemesinin Þart Koþulmasý Durumu Kamulaþtýrma Bedellerinin Sahiplerine Ödenmesi Sýrasýnda Düzenlenen Kaðýtlarýn Durumu Sayýlý Yasa Kapsamýnda Yapýlacak Ýþlemlerle Ýlgili Kaðýtlarýn Durumu REPO Ýþlemleri Nedeniyle Düzenlenen Taahhütnamelerin Durumu Yap-Ýþlet-Devret Modeli ile Gerçekleþtirilen Yatýrýmlar Nedeniyle Düzenlenen Kaðýtlarýn Durumu Sayýlý Anlaþma Kapsamýnda, Ýncirlik Hava Üssü'nde Yapýlacak Ýþle Ýlgili Olarak Verilecek Geçici Teminat Mektubunun Durumu A Tipi Deðiþken Fonu Ýç Tüzüðü Baþlýklý Kaðýdýn, Damga Vergisi Karþýsýndaki Durumu...308

14 Resmi Dairelerce Açtýrýlan Akreditiflere Ýliþkin Kuþat Masrafý Ve Komisyonlarýn Ödenmesi Sýrasýnda Düzenlenen Kaðýtlarýn Durumu Yurt Dýþýnda Mukim Kredi Müþterisine Tahsis Edilen Kredi Ýçin Düzenlenen Sözleþmenin Durumu Döviz Bazýnda Yapýlan Sözleþmelerde Kur Farkýndan Doðan Ödemelerde Yapýlan Sözleþmelerin Durumu Teminat Mektubuna Ait Lehtar Deðiþikliðinde Durum Vadeli Akreditif Ve Kabul Kredili Ýþlemlerde, Fiili Ýthali Dahilde Ýþleme Ýzin Belgesi Geçerlilik Süresi Ýçinde Yapýlan Ýthalat Ýþlemlerinde Belgenin Süresi Geçtikten Sonra Yapýlan Ödeme ve Temditlerde Kabul Edilecek Poliçelerin Durumu Faktoring Þirketleri Ýle Düzenlenen Sözleþme ve Temliknamelerin Durumu Damga Vergisinden Ýstisna Sigorta Ýþlemleri BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar BÖLÜM 15. SERVET VERGÝLERÝ Motorlu Taþýtlar Vergisi Veraset ve Ýntikal Vergisi Verginin Konusu Verginin Mükellefi...330

15 Vergiye Mukabil Alýnacak Teminat - Bankalarýn Sorumluluðu Bankalardaki Kiralýk Kasalar - Bankalarýn Sorumluluðu Emlak Vergisi Bina Vergisinin Konusu Bina Vergisinin Mükellefi Bina Vergisinin Matrahý Bina Vergisinin Oraný Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Baþlama Tarihi Arazi Vergisinin Konusu Arazi Vergisinin Mükellefi Arazi Vergisinin Matrahý Arazi Vergisinin Oraný Bina Vergisinin Mükellefiyetinin Baþlama Tarihi BÖLÜME ÝLÝÞKÝN ÇALIÞMA ÖNERÝLERÝ Tartýþma Konularý Çalýþma Sorularý Okunacak Kaynaklar Okuma Notlarý BÖLÜM 16. SÝGORTACILIK VE VERGÝ GELÝR VERGÝSÝ VE SÝGORTACILIK KURUMLAR VERGÝSÝ VE SÝGORTACILIK Sigorta Teknik Karþýlýklarý (Tecnical Reserves) Muallak Hasar ve Tazminat Karþýlýklarý (Outstanding Claims Reserves)...350

16 Kazanýlmamýþ Prim Karþýlýklarý (Unearned Premium Reserves) Hayat Sigortalarýnda Matematik Karþýlýklar (Mathematical Reserves at Life Assurance) Dengeleme Karþýlýðý (Equalization Reserve) Devam Eden Riskler Karþýlýðý (DERK) DAMGA VERGÝSÝ VE SÝGORTACILIK GÝDER VERGÝLERÝ VE SÝGORTACILIK BÝREYSELEMEKLÝLÝÐÝN VERGÝSELBOYUTU GÝRÝÞ EMEKLÝLÝK ÞÝRKETLERÝNÝN KURULUÞU ile BU ÞÝRKETLER TARAFINDAN KURULAN YATIRIM FONLARININ KURULUÞ ÝÞLEMLERÝNÝN VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU EMEKLÝLÝK ÞÝRKETLERÝ TARAFINDAN KURULAN YATIRIM FONU KAZANÇLARININ VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNE KATILAN GERÇEK KÝÞÝLERÝN ve SÝSTEME ÇALIÞANLARINI DAHÝL EDEN ÝÞVERENLERÝN VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU Sisteme Katýlan Gerçek Kiþilerin Vergi Karþýsýndaki Durumu Ücretli Olarak Çalýþanlarýn Durumu Gelirlerini Yýllýk Beyanname ile Beyan Edenlerin Durumu Sisteme Çalýþanlarýný Dahil Eden Ýþverenlerin Vergi Karþýsýndaki Durumu Tarihinden Önce Akdedilen Poliçeler ile Ýlgili Primler...380

17 16.6. DÜZENLEMEYE ÝLÝÞKÝN KANUN MADDELERÝ Emekli, Maluliyet, Dul ve Yetim Aylýklarý Ýkramiye, Tazminat, Ýade Olunan Mevduat ve Toptan Yapýlan Ödemeler DÜZENLEMENÝN GENEL ESASLARI Ýstisna Uygulamasý Ýstisnayý Aþan Ödemelerde Stopaj Uygulamasý Yýllýk Beyanname ile Bildirim Sadece Aralarýnda Dolaylý veya Dolaysýz Ýliþki Bulunan Kurum veya Kuruluþlardan Elde Edilen Gelirler Diðer Kurum veya Kuruluþlardan Elde Edilen Gelirler Aralarýnda Dolaylý veya Dolaysýz Ýliþki Bulunanlarla Birlikte Diðer Kurum veya Kuruluþlardan Elde Edilen Gelirler ÖZELLÝK GÖSTEREN DURUMLAR Prim ve Aidat Ödemesinin 10 Yýldan Daha Kýsa Bir Sürede Tamamlanmasý Kanunun Yayýmý Tarihinden Önce Düzenlenmiþ Sigorta Poliçelerinde Uygulama Yýl Prim Ödenmeden Yapýlan Toplu Ödemeler BÝREYSEL EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNDEN VEYA DÝÐER SÝGORTA SÝSTEMLERÝNDEN EMEKLÝ OLANLARIN YA DA ÇEÞÝTLÝ NEDENLERLE EMEKLÝ OLMADAN SÝSTEMDEN ÇIKANLARIN YA DA ÇIKMAK ZORUNDA KALANLARIN ELDE ETTÝÐÝ GELÝRLERÝN VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU Sistemden Emeklilik Süresini Doldurarak veya 10 Yýllýk Asgari Süreyi Tamamlayarak Ayrýlanlara Ýliþkin Örnekler...392

18 Yýl Katký Payý Ödediði Halde Sistemden Emeklilik Hakkýný Kazanmadan Ayrýlanlara Ýliþkin Örnek Sistemden 10 Yýllýk Asgari Süreyi Tamamlamadan Ayrýlanlara Ýliþkin Örnekler Emeklilik Hakkýný Kazanarak Sistemden Ayrýlanlar Ýle Diðerlerinin Karþýlaþtýrýlmasý TARÝHÝNDEN ÖNCE HAYAT SÝGORTASI, SAÐLIK SÝGORTASI VB. YAPTIRANLARIN VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU HALEN FAALÝYETTE BULUNAN HAYAT SÝGORTASI ÞÝRKETLERÝNÝN SÝGORTALILARININ BÝRÝKÝMLERÝNÝ BÝREYSEL EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNE DEVRETMELERÝNÝN VERGÝ KARÞISINDAKÝ DURUMU HAYAT SÝGORTASI UYGULAMASI ile BÝREYSEL EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KARÞILAÞTIRILMASI SÝSTEMÝN VERGÝSEL BOYUTUNA ÝLÝÞKÝN ELEÞTÝREL YAKLAÞIM Emeklilik Þirketleri Yönünden Sisteme Katýlanlar Yönünden Aylýk Brüt Ücretler Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi Matrahýnýn Hesabýnda Ýndirim Olarak Dikkate Alýnmasý Yýllýk Olarak Beyan Edilecek Kazanç Üzerinden Hesaplanacak Gelir Vergisinin Hesabýnda Ýndirim Olarak Dikkate Alýnmasý Emekli Olma veya Sistemden Çýkma Durumunda Toplu Olarak Alýnan veya Maaþ Olarak Baðlanan Tutarlara Tanýnmýþ Vergi Ýstisnasý Ýle Elde Edilen Menkul Kýymetlerin Ýstisna Dýþýnda Kalan Bölümlerinin Tutarý Ne Olursa Olsun Menkul Kýymet Geliri Olarak Beyan Edilmemesi...408

19 XVII. TURKISH TAXATION SYSTEM BÖLÜM 17. TURKISH TAXATION LAW LAW THE PARTIES OF TAX THE CONSTITUTION, TAX & PURE PUBLIC GOODS TAXATION PROCESS TAX PAYERS TAX DEDUCTION ACCRUAL NOTIFICATION THE END OF TAX CLAIM TAX INSPECTION AUTHORITIES OF TAX INSPECTION DUTIES OF TAX PAYERS EVALUATION DEPRECTION TAX PENALTIES THE END OF TAX PENALTIES PRECEDURE LAW OF COLLECTION OF PUBLIC CLAIMS BÖLÜM 18. ENGLISH SUMMARY A. REVENUE ADMINISTRATION B. TURKISH TAXATION SYSTEM C. INCOME TAX (The Law Number is 193) C.1. Taxable Income...429

20 18.C.2. Tax Liability C.2.1. Business Profit C.2.2. Agricultural Income C.2.3. Wages and Salaries C.2.4. Income From Independent Personal Services C.2.5. Income from Immovable Property C.2.6. Income From Movable Capital Investment C.2.7. Other Income and Earnings C.3. Determination of Net Income C.3.1. Business Profit C.3.2. Payments, Which are not Accepted as Expenses C.3.3. Agricultural lncome C.4. Salaries and Wages C.5. Income From Independent Professional Services C.6. Income From Immovable Property C.7. Income From Movable Property C.8. Other Income and Earning D. CORPORATE TAX (The Law Nuber is 5520) D.1. Taxable Income D.2. Tax Liabilities D.3. Determination of Net Taxable Income D.4. Corporate Tax Return D.5. Tax Rates...444

21 18.D.6. Calculation of Corporate Income Tax Base D.6.1. Deductible Expenses D.6.2. Non-deductible Expenses D.6.3. Depreciation Methods D.7. Controlled Foreign Corporation D.8. Thin Capitalisation D.9. Withholding Tax D.10.Calculation of Treaty Benefit on Dividends E. TURKISH INDIRECT TAXATION SYSTEM E.1. Value Added Tax (VAT) E.1.1. Liability for VAT Arises E.1.2. VAT Tax Payers E General E Tax Payers E.1.3. VAT Responsibility and Reverse Charge VAT E.1.4. Taxable Base E.1.5. Exclusions From the Taxable Base E.1.6. Tax Rates E Standard Rate E Special Rates E.1.7. The Credit Mechanism E.1.8. Non-Deductible VAT (Cost or Non-Deductible Item or Capitalized) E.1.9. VAT Refund...456

22 18.F. Special Consumption Tax F.1. The Subject of Tax F.2. The Taxpayers of the Special Consumption Tax G. OTHER INDIRECT TAXES G.1. Stamp Tax G.2. Sales Tax (The Law No. 6802) G.2.1. Banking and Insurance Transactions Tax (BITT) G.2.2. Communication Tax G.3. Gambling Tax G.4. Environmental Tax G.5. Education Contribution Fee G.6. Customs Duty G.7. Fees H. WEALTH TAXES H.1. Inheritance and Gift Tax H.2. Property Taxes H.3. Motor Vehicle Tax I. LEGAL BOOKS & GENERAL ACCOUNTING PRINCIPLES I.1. Legal Books and Records I.2. Recognition of Income and Expense - Accruals I.3. Foreign Currency Transactions I.4. Bad Debts I.5. Bad Debts Written Off I.6. Inventory Valuation...464

23 18.I.7. Inflation Accounting I.8. Loss Carryovers I.9. Elimination of Double Taxation J. EXIT ROUTE - CAPITAL GAINS J.1. Share Disposals J.2. Companies J.3. Individuals KAYNAKÇA...468

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI

2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI A101 2013 YILLIK ÝÞ ÝSTATÝSTÝKLERÝ SANAYÝ ve HÝZMET ARAÞTIRMASI Sayýn Yetkili, Bu soru kaðýdý ile elde edilecek istatistikler, kalkýnma planlarý ve yýllýk programlarýn hazýrlanmasý, milli gelir tahminlerinin

Detaylı

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI

Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ Prof.Dr. Hilmi KIRLIOÐLU - Meral Erol FÝDAN ÜLKEMÝZDE KUYUMCULUK SEKTÖRÜNÜN GELÝÞÝMÝ VE KUYUMCULARDA ENFLASYON MUHASEBESÝ UYGULAMASI Yrd.Doç.Dr.Hakan AYGÖREN - Yrd.Doç.Dr. Süleyman

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet

Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Haziran / June Yurt dışı reklamları ve reklam katılım bedeli yansıtmaları Pınar Gölet Eşitlik ilkesi ve FATCA Bilge Cansız English translation Gümrükte Gündem

Detaylı

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) A Tipi İmtiyazlı Hisse Absences: Birikmiş Ücretli İzinler Acente Açığa Satış Yapan Açık Piyasa İşlemleri Açık Pozisyon Açık ve Koşulsuz Uyum Tablosu Açıklama

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI

TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI TÜRK ÝÞ HUKUKUNDA GECÝKME FAÝZÝ VE UYGULAMA SORUNLARI Doç. Dr. Zehra Gönül BALKIR Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi. 1956 Ýstanbul doðumludur.

Detaylı

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL

Merkez Adresi: Nispetiye Caddesi Akmerkez B Kulesi Kat:2 Etiler 80600 ÝSTANBUL KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ªÝRKETLER SMIST ÝSTANBUL 25 A TÝPÝ BORSA YATIRIM FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª. tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR

AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR AVRUPA BÝRLÝÐÝ SOLVENCY II PROJESÝ HAZIRLAYAN ONUR ACAR Sunuþ Bilindiði üzere, Avrupa Birliði Tek Sigorta Piyasasýna uyum sürecinde olan sektörümüz için son derece önemli konulardan biri de Avrupa Birliði'nde

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

BÝLÝMSEL YAYIN ORGANI TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TMSF yýl:4 sayý:22 Temmuz-Aðustos-Eylül 2009 RÝSK KAVRAMI VE BANKACILIKTA RÝSK Ferhat SAYIM - Dr. Selami ER, Sayfa 7 de GLOBAL KRÝZ ve ÜLKEMÝZE YANSIMALARI

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1 MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org 1- GİRİŞ Yatırım fonları, birçok bireysel yatırımcının parasını bir havuzda toplayan ve onlar adına portföy

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU 1111111111) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor

Mavi sayfa. Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Su hayattýr. Tuz ve Saðlýk. Kanserli köy 40 yýl sonra taþýnýyor Þeker tüketimini azaltmak için þeker vergisi mi gelmeli? Dünya Saðlýk Örgütü uzmanlarý günlük enerji ihtiyacýnýn þekerden karþýlanma oranýnýn yüzde 10 dan yüzde 5'e düþürülmesini önermiþti. Saðlýk makaleleri

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME [2013] MUSTAFA DÜNDAR BEYANNAME VERİLİP VERİLMEYECEĞİNİN BELİRLENMESİ VDO İSTİSNA/M UAF VERGİYE TABİ/BEY ANNAME KONU VERGİNİN KONUSU VERGİNİN KONUSUNA GİREN GELİRLER

Detaylı

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü

Vergide Gündem. Şubat / February 2012. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Vergide Gündem Tax Agenda Şubat / February 2012 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin vergilendirilmesi M. Fatih Köprü Dâhilde işleme rejiminin aksayan yönü: Geri gelen eşya Tuğba Aslan English translation

Detaylı

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN TEMEL VERGİ KAVRAMLARI 1. Verginin, üzerinden hesaplandığı değer veya miktara ne denir? Matrah. 2. Vergi kanunlarına göre, vergi ödemekle yükümlü kılınan gerçek veya tüzel kişilere

Detaylı