Türkçe İngilizce. Turkish English SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkçe İngilizce. Turkish English SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Türkçe İngilizce Turkish English SOSYAL SİGORTALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI

2 A 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve law number 2022 on putting needy, weak and forlorn kimsesiz türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun turkish citiziens over the age of 65 on pension 4857 sayılı iş kanunu labour law number SGK kurulan özel sandıklar funds established by act no: sayılı emekli sandığı kanunu law number 5434 on republic of turkey pension fund 657 sayılı devlet memurları kanunu public servants law number 657 aday çırak candidate apprentice adi malullük ordinary invalidity aile hekimi family physician aile hekimi muayeneleri family physician examination aile yardımı familiy benefit, family allowance aile zammı family ıncrement aktif sigortalılar insured aktif/pasif insured/pensioner alt işveren sub - employer alt sınır lower limit analık hali maternity status analık sigortası maternity insurance asgari aylık tutarı amount of minimum pension asgari emekli aylığı minimum pension asgari işçilik minimum workmanship asgari işçilik tespit komisyonu comission determining minimum workmanship asgari ücret minimum wage ayakta tedavi outpatient treatment, ambulatory care aylığa hak kazanmak Qualified for pension aylık pension aylık bağlama grant a pension,monthly pension assignment aylık bağlama oranı replacement rate aylık değişim monthly rate of change aylık gösterge monthly indicators aylık prime esas kazanç monthly earning subject to premium aylık talebi pension claim aylık talep tarihi pension claim date aylıksız izin on leave without pension ayni yardım benefits in kind azami emekli aylığı maximum pension B bağımlı dependent bağımlılık oranı dependency ratio bağımsız çalışan self employed bakmakla yükümlü olduğu kişi dependents basamak step başlangıç süresi initiation period bildirim notification bireysel emeklilik sistemi personel retirement system borçlanma debit borçlanma talep tarihi debit claim date boşanmış kişi divorced person bulaşıcı hastalık contagious disease C cenaze ödeneği funeral benefit cezai işlem penal transactions çağrı üzerine çalışma work upon call çalışma gücündeki kayıp oranı ratio of work strength loss çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı ministry of labor and social security çırak apprentice

3 çıraklık çocuk zamları denetim ve kontrolle görevli memur devir alan devlet katkısı devlet memurları kanunu doğum yardımı doğuştan özürlü döner sermayeli kuruluşlar dul aylığı dul erkek dul kadın ek gösterge ek karşılık primi ek ödeme emekli aylığı ödemeleri emekli ikramiyesi emekli keseneği emekli keseneğine esas aylık emekli kişi emekli sandığı emeklilik emeklilik ikramiyesi emeklilik işlemleri emzirme ödeneği erken emeklilik yaşı erken ödeme indirimi esas gösterge esnaf ve sanatkârlar ve diğer bağımsız çalışanlar evlenme ödeneği fiili hizmet süresi fiili hizmet süresi zammı fiili hizmet zammı gecikme cezası gecikme zammı geçici iskan izin belgesi geçici iş ilişkisi geçici işgöremezlik geçici işgöremezlik ödeneği geçici madde gelir vergisi gelir-gider farkı genel sağlık sigortalısı genel sağlık sigortası genel sağlık sigortası primi giriş bildirgesi görev tazminatı görev yollukları gösterge gösterge sistemi götürü bedel güçsüz güncelleme katsayısı apprenticeship child increment D officers authorized with inspection and control transferee state assistance, contribution of state public servants law birth benefit disabled from birth organizations having revolving funds widow(er)'s pension widower widow E supplementary scale, additional indicators additional return premium supplementary payment pension payments retirement bonus retirement deduction basis of retirement deduction retired person pension fund pension retirement compensation retirement transactions nursing benefit early pensionable age prepayment discount principal criterion traders and artisans and other independent workers marriage bonuses F actual service period actual service term increment actual service increase G default fine default increment temporary settlement permission temporary work relation temporary incapacity temporary incapacity allowance, provisional payment for disability for service interim article, provisional article income tax deficit universal health insurance holder universal health insurance universal health insurance premium entrance notification duty compensation duty travel allowance criterion criteria system lump sump price weak, frailty update coefficient

4 günlük kazanç hak sahiplerine gelir bağlanması hakedilen ücret hakediş haksahibi halef harp malulleri harp malullüğü aylığı harp malullüğü zammı hastalık hali hastalık sigortası hizmet akdi hizmet birleştirilmesi hizmet süresi iadesi gereken primler icra takibi idari işlem idari para cezası ihale mevzuatı ihbar tazminatı ihya ikamet edenler ikramiye ilave ücret ilişiksizlik belgesi isteğe bağlı sigorta isteğe bağlı sigortalı iş güvenliği iş kazası iş kazası sigortası iş sağlığı iş yeri büyüklüğü işçi sendikaları işgücü işgünü işsizlik ödeneği işsizlik sigortası işsonu tazminatı iştirakçilik işveren işveren hissesi primi işveren vekili işyeri işyeri bildirgesi işyeri kayıtları işyeri sahibi işyeri tescili itibari hizmet süresi itibari hizmet süresi karşılığı kadro kadrosuzluk tazminatı kamu çalışanı kamu idareleri kamu iktisadi teşebbüsü daily earnings H putting right holders on income deserved wages progress payment survivor successor war veterans disabled veteran pension war invalidity increase sickness status sickness insurance, health insurance service contract joining service service period, service term İ premiums which require refunding execution presecution administrative transactions administrative fine tender legislation pay in lieu of notice (pılon) regeneration, recreate residents bonus additional fees termination of connection document optional insurance optional insurance holder, voluntary insured work safety work accident, employment injuries work accident insurance, employment injuries insurance work health size of work places labour unions labour force workday unemployment benefit unemployment insurance dismissal pay partnership employer premium of employer share employer's agent workplace workplace notification workplace records workplace owners workplace registration nominal servis period nominal servis period compensation K staff position out of permanent staff compensation civil servant public administrations state economic enterprise

5 kanuni faiz kapsamdışı nüfus oranı karşılık kasa tazminatı katılım payı katsayı kayıtdışı kazanılmış hak kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar kesenek kesinti keşif ücreti kıdem aylığı kıdem tazminatı kısa çalışma ödeneği kısa vadeli sigorta kolları kısmi aylık kısmi süreli hizmet akdi kimsesiz kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti köy ve mahalle muhtarları kursiyer kurum sağlık kurulu madalya aylığı mahsup etmek makam tazminatı malul sayılma malullük malullük aylığı malullük sigortası memur memur aylığı memur maaş katsayısı memur maaş katsayısındaki artış meslek hastalığı meslek hastalığı sigortası mesleki eğitim meslekte kazanma gücü mevsimsel muacceliyet muafiyetler muhtaç mülga (değişik, değiştirilen) mütekabiliyet nafaka nakdi ödeme nakdi tazminat nakdi yardım ortalama aylık kazanç ortalama emekli aylığı ortalama günlük kazanç ortalama yıllık kazanç ödeme dönemi ödeme yükümlülüğü ödenek legal interest rate of unregistered popülation compensation cash compensation contribution rate coefficient underground vested right individuals working on his/her own name and account deduction deduction estimated cost seniority pension severance pay short working benefit short term insurance branches partial pension part time service contract forlorn personal preventive health - care service village and quarter headmen trainee health committee of the institution M medal holders benefits deduction position compensation considering as disabled invalidity, disability disable pension, ınvalidity benefit invalidity insurance civil servant civil servant pension civil servant salary coefficient increase in sivil servant salary coefficient occupational disease occupational diseases insurance vocational education earning power in profession seasonal maturity exemptions needy amended reciprocity principle N alimony cash payment cash compensation subsidy O average monthly earning average pension average daily earning average annual earning payment term payment liability benefit, allocation

6 ölen eş deceased spouse ölen sigortalı deceased insurance, death insurance ölüm aylığı survivor pension, dead pension ölüm sigortası survivor insurance ölüm yardımı funeral benefit, funeral grant özel sağlık sigortası special health insurance özürlü disabled P pasif sigortalılar pensioner peşin sermaye değeri capital value in advance prim premium prim aralığı premium gap prim belgeleri premium documents prim borcu premium debt prim geliri premium income prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık ödemelerini karşılama oranı compansation rate of pension and health payments by premium income prim oranları premium rates prim ödeme gün sayısı number of premium payment days prim ödeme yükümlüsü persons obliged to pay premiums prime esas kazanç earning subject to premium, insurable earning prime ilişkin her türlü borç any kind of debts related premiums R refakatçi giderleri companian expenses re'sen emeklilik sua sponte retirement S-Ş sağlık gideri healt expenditure sağlık harcaması health care expensen sağlık hizmeti health - care service sağlık hizmeti sunucusu health - care service provider sağlık hizmetleri health-care services sağlık kurulu medical board, health committee sağlık kurulu raporu health committee report, medical board report sağlık ödemeleri health payments sakat disabled sakatlık disability salt çoğunluk absolute majority sandık fund serbest meslek self-employment serbest meslek kazancı self - employment income sevk zinciri transfer chain seyyar görev tazminatı mobile duty compensation sığınmacı refugees sığınmacı ve vatansız refugee and heimatlos sigorta insurance, coverage sigortalı insurance holder sigortalı işe giriş bildirgesi insurance holder employment report sigortalı nüfus oranı rate of insured population sigortalı sayılanlar individuals deemed to be ınsurance holders sigortalılığın başlangıcı the beginning of insured status sigortalılığın sona ermesi termination of the insurance sigortalılık insurance status sigortalılık hallerinin birleştirilmesi joining of insurance statuses sigortalılık süresi insurance period insurance term sosyal güvenlik destek primi social security support premium sosyal güvenlik kanunu social security act sosyal güvenlik kapsamı social security coverage sosyal güvenlik kapsamında çalışan sigortalılar insured persons in social security coverage

7 sosyal güvenlik kurumu sosyal güvenlik sözleşmesi sosyal sigortalar kurumu sosyal yardım sosyal yardım zammı sözleşmeli sözleşmesiz sürekli bakım sürekli iş göremezlik geliri sürekli işgöremezlik şeref aylığı taban aylık tahakkuk tahsilat tahsis talebi taksitlendirme talep dilekçesi tarım sigortalı tarımsal faaliyet tarımsal ürün tasfiye tazmin etme tazminat tebliğ etmek tecil tedavi tedavi bedeli tehlike derecesi tehlike sınıfı telafi edici ödeme teminat temlik temsil tazminatı tescil tespit teşvik ticarî kazanç toplu iş sözleşmesi toplu ödeme topluluk sigortası toptan ödeme türkiye odalar ve borsalar birliği tütün ikramiyesi tüzel kişi uluslararası sosyal güvenlik sözleşmeleri uzlaşma uzlaşma tutanağı uzun vadeli sigorta uzun vadeli sigorta kolları ücret üçüncü kişiler üst gösterge tespit tablosu vatani hizmet tertibi(vataniler) vatansız social security institution social security agreement social insurance institution social assistance, welfare social assistance increase, social welfare increase contracted non-contracted permanent care permanent incapacity income permanent incapacity honorary pension T base pension accrual collection claim allotment dividing into installment request petition insured in agricultural sector agricultural activity agricultural product liquidation compensate indemnity communicate deferment teatment treatment price danger degrees danger classes restitution allocation amount guarantee alienation representation compensation registration determination incentives commercial earnings collective labour agreement collective payment group insurance full payment, single payment. turkish union of chambers and stocks tobacco bonus artificial person U international social security convention reconciliation reconciliation minutes long term insurance long term ınsurance branches Ü wage third parties upper criteria setting table V patriotic services heimatlos

8 vazife malüllüğü vazife malülü vekil vergi usul kanunu yapı kullanma izin belgesi yapılandırma yaralı yardım yargı mercileri yasal emeklilik yaşı yaşlılık yaşlılık aylığı yaşlılık aylığı bağlama oranı yaşlılık sigortası yatarak tedavi yetim aylığı yoklama işlemleri yönetim kurulu yurtdışı hizmet borçlanması yurtdışında tedavi yükümlülük yürürlükten kaldırılan zorunlu sigortalı duty disability, incapacity service-disabled proxy tax produce law Y-Z structure using permission restructuring injured aid legal authorities statutory pensionable age old-age old - age pension ratio of old age assistance assignment old-age insurance inpatient treatment orphan pension examination transactions board of directors foreign service debt treatment abroad obligation abrogated compulsory insured person

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ

AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ AYLIK İSTATİSTİK BÜLTENİ MONTHLY STATISTICAL BULLETIN SGK YAYIN NO: 54 SSI EDITION NO: 54 EKİM 2010 OCTOBER 2010 Monthly Statistical Bulletin İÇİNDEKİLER - CONTENTS PERSONEL İSTATİSTİKLERİ-STAFF STATISTICS

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Haziran 2015. additional appropriation. advance payment ECONOMY AND FINANCE TERMS İNGİLİZCE ability to pay absolute advantage accelerator coefficient acceptance acceptance credit accession agreement accession partnership account account in debit account summary

Detaylı

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) Muhasebe Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce) A Tipi İmtiyazlı Hisse Absences: Birikmiş Ücretli İzinler Acente Açığa Satış Yapan Açık Piyasa İşlemleri Açık Pozisyon Açık ve Koşulsuz Uyum Tablosu Açıklama

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 1 SUNUM PLANI Kurumsal Yapı Kurumun Organları Kurumun Görevleri Sosyal Güvenlik Reformuna Genel Bakış 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAPI 3 4 SOSYAL

Detaylı

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ)

TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) TERİMLER SÖZLÜĞÜ (YENİ) [Amount] recoverable Corridor Cost of sales method Acceptable under IFRSs Accountability of management Accounting Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans Accounting

Detaylı

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ

ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ ĠSTANBUL SANAYĠ ODASI 5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU: ĠÇERĠĞĠ VE GETĠRDĠKLERĠ Ekim 2008, Ġstanbul Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GĠRĠġ I. EMEKLĠLĠK SĠSTEMĠNĠN TEMEL PARAMETRELERĠNE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı. Eylül 2014 GENEL HUKUK TERMİNOLOJİSİ GENERAL LEGAL TERMINOLOGY TÜRKÇE İNGİLİZCE KONU ALANI NO (*) AB Müktesebatı acquis communautaire 1231 abluka blockade 1231 açık arttırma public sale 1206 açık deniz devriyesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN

FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN FİNANS TERİMLERİ TÜRKÇE-İNGİLİZCE HARİKA KARAVİN İçindekiler 1. ÖNSÖZ 2 2. TÜRKİYE FİNANS SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ 3 3. FİNANS ÇEVİRİSİ..4 4. HATALI KULLANIMLAR.5 5. SIK KULLANILAN FİNANS TERİMLERİ..7 6.

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası MADDE GEREKÇELERİ MADDE GEREKÇELERİ Madde 1- Bu maddede Kanunun amacı belirtilmiştir. Madde 2- Bu Kanunun uygulanması bakımından kapsama alınan kişi, işveren, sağlık hizmet sunucusu ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin belirlenmesi

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM OVERDRAFT INFORMATION AND REQUEST FORM Overdraft loan (money plus credit) shall be provided to you by our Bank in accordance with the provisions stipulated in Individual Banking Services Contract (BBHS).

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR

SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTACILIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK FAALİYETLERİ HAKKINDA RAPOR 2012 ANNUAL REPORT ABOUT INSURANCE AND PRIVATE PENSION ACTIVITIES REPUBLIC OF

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE)

AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ SECRETARIAT GENERAL FOR THE EUROPEAN UNION AVRUPA BİRLİĞİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ -TASLAK- (İNGİLİZCE-TÜRKÇE) GLOSSARY FOR THE EUROPEAN UNION TERMS (ENGLISH-TURKISH) Ankara,

Detaylı

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap

SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap SGK - 5510 Sayılı Kanun Hakkında 200 Soru 200 Cevap 1-Kanunda aktif- pasif dengesini sağlamaya yönelik düzenlemeler var mı? 5510 sayılı Kanunda Kurumun aktüeryal dengesini olumlu yönde etkileyecek olan

Detaylı