İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)"

Transkript

1 İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B) Ters arz eğrisi - pozitif eğimli C) Yatay arz eğrisi - negatif eğimli D) Dikey arz eğrisi - pozitif eğimli 2. Bir firmada, uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin azaldığı, yataylaştığı ve arttığı durumlarda, ölçeğe göre getiri için, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Artan getiri azalan getiri sabit getiri B) Azalan getiri sabit getiri artan getiri C) Artan getiri sabit getiri azalan getiri D) Sabit getiri artan getiri azalan getiri 5. Bir tüketici için, geliri ve dikey eksendeki tüketim seviyesi değişmediği halde, bütçe doğrusunun yatay eksenle yaptığı açının küçülmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir? A) Dikey eksende gösterilen malın miktarının düşmesi B) Dikey eksende gösterilen malın fiyatının artması C) Yatay eksende gösterilen malın miktarının artması D) Yatay eksende gösterilen malın fiyatının düşmesi 6. Aşağıdakilerden hangi seçenekte, eş fayda eğrileri ile eş ürün eğrilerinin her ikisi hakkında da doğru bir bilgi verilmiştir? A) Eş fayda eğrileri kesişmezken, eş ürün eğrileri kesişir. B) Eş fayda eğrileri içbükeyken, eş ürün eğrileri dışbükeydir. C) Eş fayda eğrileri negatif eğimliyken, eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir. D) Eş fayda eğrisinde marjinal ikame haddi, eş ürün eğrisinde marjinal teknik ikame haddi geçerlidir. 3. Aynı fiyat (örneğin P1) düzeyinde olmak üzere, birbirine paralel doğrusal talep eğrileri ile eğrilerin esneklikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Orijine daha yakın olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. B) Orijine daha uzak olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. C) Orijine olan mesafe esnekliği etkilemez. D) Aynı fiyat düzeyinde bütün denge noktalarında esneklik sabittir. 7. Üretilen malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan bir tekelcinin, satılan mal miktarı değiştikçe farklı fiyat uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? A) Birinci derece fiyat farklılaştırması B) İkinci derece fiyat farklılaştırması C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması D) Dördüncü derece fiyat farklılaştırması 8. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? 4. Bolluk paradoksu, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir? A) Gelir bol olmasına rağmen, üretilen malın ihtiyaç kadar tüketilmemesi B) Fiyatlar yüksek olmasına rağmen, artan gelirin daha çok harcamaya ayrılması C) Doğal şartlar gereği üretim bollaşmasına rağmen, satış gelirlerinin düşmesi D) Fiyatların düşüklüğüne rağmen, yapılan fazla üretim sonucu, satış gelirinin azalması A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir. D) Marjinal hasılat fiyattan küçüktür. 1

2 9. Kamu malları ve özel malların talep eğrilerine nasıl ulaşıldığı aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı B) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı C) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı D) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı 10. Geliri 100 TL iken 3 kg ve geliri 400 TL olduğunda 9 kg mal alan bir tüketicinin, gelir esnekliğinin değeri orta nokta yay (ark) esnekliğine göre kaçtır? A) 0.83 B) 0.75 C) 0.66 D) 0, Aşağıdakilerden hangisi, kamu işletmelerinin amaçlarından biri olarak değerlendirilemez? A) Piyasayı düzenlemek B) Tekelleşmeyi önlemek C) Refahı ve sosyal faydayı artırmak D) Bütçe açığını kapatmak 12. Aynı üretim dalında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin, hukuki statülerini kaybetmeden, piyasaya hâkim olmak amacıyla, aralarındaki rekabeti kaldırıp ortak hareket edecek şekilde bir birlik oluşturmalarına ne denir? A) Kartel B) Tröst C) Holding D) Tekel 13. İşletme açısından, bilgi toplamayı müteakip oluşacak bilgi akımının aşamaları, en doğru şekilde aşağıdakilerden hangi şıkta gösterilmiştir? A) İşleme-karar-değerlendirme-kontrol B) İşleme-değerlendirme-karar-kontrol C) Değerlendirme-karar-işleme-kontrol D) Değerlendirme-kontrol-işleme-karar 14. Bir işletme tarafından %9 faizli bir kredi ile alınan ve iktisadi ömrü 5 yıl, maliyeti ise TL olan bir makinenin, sırasıyla yıllık amortisman maliyeti ile aylık sermaye maliyeti ne kadardır? A) 2000 TL ve 90 TL B) 1800 TL ve 180 TL C) 2000 TL ve 75 TL D) 1800 TL ve 67 TL 15. Yıllık sabit maliyet toplamı TL, birim satış fiyatı TL, birim değişken maliyeti 150 TL olan bir işletme, tam kapasite ile çalışarak bir yılda 80 adet üretim gerçekleştirmiştir. Bu verilere göre işletmenin, kâra geçiş noktasındaki üretim miktarı ne kadardır? A) 50 adet/yıl B) 45 adet/yıl C) 55 adet/yıl D) 40 adet/yıl 16. Mal ve hizmetlerin piyasa değerinde, üretim sürecinin her aşamasında meydana gelen artış hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Fiyat artışı B) Kalite artışı C) Katma değer D) Artık değer 17. Bir ekonomide, aşağıdakilerden hangisi GSMH daki değişim ile doğrusal yönlü hareket etmez? A) Üretim B) İşsizlik C) İstihdam D) Yatırım 2

3 18. Bir ekonomide, nominal ücretin sabit olduğu varsayımıyla, reel ücret ve fiyatlar genel düzeyi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? A) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyinden daha fazla artar. B) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile doğru yönlü değişir. C) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi kadar artar. D) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile ters yönlü değişir. 22. Belirli bir yılı baz alarak, bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmet fiyatlarındaki yıllık değişimi bulmak için aşağıdaki ölçümlerden hangisi kullanılır? A) GSYH Fiyat Endeksi B) TÜFE Endeksi C) GSYH Deflatörü D) ÜFE Endeksi 19. Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri ile piyasa faizi arasında doğru kurulmuş bir ilişkidir? A) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını düşürür. B) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını düşürür. C) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını yükseltir. D) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını etkilemez. 20. Küçük ölçekli bir atölyede çalışan komşu, ücreti düşük olmasına rağmen, parasıyla önce günlük alıverişini yapar, arta kalanın bir kısmını kara günler için saklar, diğer kısmını ise çocukları adına devlet tahvili almak için ayırırdı. Bu kişinin davranışının aşağıdakilerden hangi kurama en uygun olduğu söylenebilir? A) Paranın miktar kuramı B) Likidite tercihi kuramı C) Modern miktar kuramı D) Risk para talep kuramı 21. GSYH dan, sırasıyla aşağıdaki hangi unsurlar çıkarıldığında yurtiçi gelire ulaşılır? A) Sübvansiyon ve amortisman B) Amortisman ve dolaylı vergiler C) Dolaylı vergiler ve transferler D) Transferler ve amortisman 23. Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine/kaynaklarına göre bir enflasyon çeşidi değildir? A) Maliyet enflasyonu B) Talep enflasyonu C) Yüksek enflasyon D) Fiyat enflasyonu 24. Dışa açık bir ülkede, hem döviz arzı hem de döviz kurunun yükseldiği varsayımıyla, aşağıdaki şıklardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) Döviz kuru bağımsız, döviz arzı bağımlı değişkendir. B) Döviz kuru bağımlı, döviz arzı bağımsız değişkendir. C) Döviz kuru ile döviz arzı arasında hiçbir şekilde doğrusal bir ilişki olamaz. D) Döviz arzı ile döviz kuru her zaman ters yönde değişir. 25. Bir ülkede, marjinal tasarruf eğilimi %32, sermayehasıla katsayısı %4 ve nüfus artış hızı %2 ise, ülkenin brüt ve net büyüme hızı sırasıyla ne kadardır? A) 4 ve 2 B) 5 ve 3 C) 6 ve 4 D) 8 ve 6 3

4 26. Dış ticaret kuramlarından Faktör Donatımı Kuramı açısından aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A) Gelişmiş ülkeler sermaye-yoğun, gelişmekte olan ülkeler emek-yoğun üretim yapmalıdır. B) Ülkeler dengeli bir dış ticaret için uzmanlaştıkları alanlarda faktör değişimi yapmalıdır. C) Ticarete konu malların maliyetinde emek yanında sermaye faktörü de önemli bir unsurdur. D) Uzmanlaşma arttıkça, üretim faktörlerinin ülkeler arası fiyat farkları da azalacaktır. 27. Leontief paradoksu, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Uzmanlaşma arttıkça, kıyasen üstün olan malların ihracatı zorlaşır B) Bilindiğinin aksine, malların kalitesi ile fiyatları arasında ters ilişki vardır C) Üretim fonksiyonunda sermaye oranı arttıkça üretim düşer D) Gelişmiş ülkeler emek-yoğun, azgelişmiş ülkeler sermaye-yoğun mal ihraç ederler 28. Dış ticaret haddi kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarının oranı B) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarına getirilen kota/sınır C) İhraç ve ithal edilen malların fiyat endekslerinin birbirine oranı D) İhraç ve ithal edilen mallar için konulan vergilerin birbirine oranı 29. Aşağıdakilerden hangisi, tarife dışı ithalat kısıtlama araçlarından biri değildir? A) İthalat kotaları B) İthalat vergisi C) İthalat yasakları D) Kambiyo denetimi 30. Mal ve hizmet ticareti hesabı+ Yatırım gelirleri hesabı +Cari transferler hesabı toplamı, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Cari işlemler dengesi B) Dış ödemeler dengesi C) Dış ticaret dengesi D) Ödemeler bilançosu dengesi 31. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından biri sayılmaz? A) Reeskont oranı B) Munzam karşılık oranı C) Senyoraj oranı D) Asgari ödeme oranı 32. Ekonomide, üçlü açmaz kuramına göre, aşağıdakilerden hangi iktisat politikası araçları birlikte uygulanamaz? A) Doğrudan sermaye yatırımı bağımsız para politikası otonom harcama politikası B) Genişletici maliye politikası değişken döviz kuru yüksek faiz uygulaması C) Sabit döviz kuru otonom yatırım politikası doğrudan sermaye yatırımı D) Uluslararası sermaye hareketliliği - sabit döviz kuru - bağımsız para politikası 33. Parasalcılara göre, istikrarlı bir para politikası, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde anlatılır? A) Para arzının üretim artışına (büyüme oranına) paralel şekilde artırılması B) Para arzının döviz kurunu dengeleyecek şekilde artırılması C) Para arzının toplam fiyat artışını karşılayacak şekilde artırılması D) Para arzının bütçe dengesiyle uyumlu olacak şekilde artırılması 4

5 34. Stagflasyonla mücadelede aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisatçıların önerdikleri politikalardan biridir? A) Karar birimlerine tüketim teşviklerini artırmak. B) Kamu harcamalarını ve tasarrufları artırmak. C) Para arzını azaltmak ve döviz rezervini artırmak. D) Gelir ve kurumlar vergisinde indirimler yapmak. 35. Reel Konjonktür Kuramına göre, iktisadi krizlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? A) Kontrolsüz para arzı artışları B) Dengesiz bütçe açıkları C) Teknolojik şoklar D) Karşılıksız sosyal destekler 36. Beklenen bir para politikası uygulamasının, toplam hâsıla ve işsizlik üzerinde etkisinin olmaması aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Politika etkinsizliği B) Dışlama etkisi C) Paranın yansızlığı D) Ücretlerin katılığı 38. Ücret artışlarını verimlilik artışına bağlayacak ve sendikanın pazarlık gücünü kontrol edecek bir politika uygulayan hükümet, aşağıdaki sâiklerden hangisiyle hareket ediyor olabilir? A) Eşit işe eşit ücret politikasıyla işçilere farklı ücret ödenmesini engellemek B) Üretken olmayan işçiler ile buna destek olan sendikacıları cezalandırmak C) Ücret kaynaklı maliyet enflasyonunu ortadan kaldırmak veya hafifletmek D) Sendikaların serbest piyasa mantığına aykırı örgütler olduğunu düşünmek 39. Tam istihdama ulaşmada yapısal engellerin bulunmadığı bir ekonomide, para arzının artırılması, sırasıyla aşağıdaki hangi zincirleme etkilere sebep olur? A) Faiz artar-yatırım düşer-üretim artar- nominal milli gelir artar-harcama artar. B) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama artarreel milli gelir artar. C) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama düşerreel milli gelir düşer. D) Faiz artar-yatırım düşer-üretim düşer-harcama düşer- reel milli gelir düşer. 37. Temel gıda maddeleriyle ilgili bütün tüketicileri korumayı amaçlayan bir hükümet, aşağıdaki politikalardan hangisini uygularsa en iyi sonucu almış olur? A) Taban fiyat politikası B) Tavan fiyat politikası C) Mali yardım politikası D) Kota ve kontrol politikası 40. Keynesyenlerin, ekonomik istikrarsızlıktan kurtulmak amacıyla, toplam tüketimi etkilemede vergi oranlarının kullanılması önerisi, Monetaristler tarafından neden eleştirilir ve kabul görmez? A) Tüketimin, harcanabilir gelire değil, devamlı (beklenen) gelire bağlı olması nedeniyle başarı sağlanamaz. B) Keynesyenlerin amacı, bu yolla serbest piyasa ekonomisine Devletin müdahale etmesini sağlamaktır. C) Maliye politikasının amaç ve araçları, para politikasının amaç ve araçlarıyla çeliştiğinden başarılı olmaz. D) Keynesyenler, daha etkin olmasına rağmen para politikasının uygulamasını engellemek istemektedirler. 5

6 MALİYE 1. Piyasanın, kaynakları etkin bir şekilde tahsis edememesine piyasa başarısızlığı denir. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında yer almaz? A) Asimetrik bilgi B) Dışsallıklar C) Kamusal mallar D) Kaynakların kıtlığı 3. Gelir Dilimi (TL) Vergi Oranı (%) 1500 e kadar ve üzeri Yukarıdaki tarifeye göre, ortalama vergi oranı %12,5 olan bir mükellefin vergi matrahı kaç TL dir? A) 4000 B) 4500 C) 5000 D) Vergi gelirlerinde tahsilat artışını etkileyen (tahakkuk dışındaki) değişkenler veri iken, bir ülkede vergi oranlarında indirime gidilmesine rağmen vergi gelirlerinde artış kaydedilmiştir. 2. Belli bir yıla ilişkin (A) ülkesine ait ve OECD ülkelerinin ortalaması olarak aşağıdaki oranlar veriliyor. Oranlar Dolaylı Vergiler oranı (%) GSYİH Dolaysız Vergiler GSYİH oranı (%) Dolaylı Vergiler oranı (%) Bütçe Gelirleri (A) ülkesi OECD ülkeleri ortalaması Dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin OECD ülkeleri ortalamaları ulaşılması gereken hedef olarak alındığında, tabloda verilenlere göre, (A) ülkesine yönelik aşağıdaki öneri veya tespitlerden hangisi doğru değildir? A) Dolaylı vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı yüksek olduğundan (A) ülkesi dolaylı vergileri indirip, dolaysız vergileri arttırmalıdır. B) (A) ülkesi GSYİH nın büyüme hızını aşan bir hızda dolaysız vergi tahsilatını arttırırsa dolaylı vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı zamanla azalır. C) (A) ülkesini değerlendirirken dolaylı ve dolaysız vergilerin bütçe gelirleri içindeki paylarından ziyade bu vergilerin GSYİH içindeki paylarına bakılması daha doğru bir yaklaşımdır. D) (A) ülkesi, GSYİH sı içinden yeterince dolaylı ve dolaysız vergi tahsil etmemektedir. Söz konusu ülkede vergi indirimi sonrası oluşan vergi gelir artışı yukarıda verilen Laffer Eğrisi üzerinde nasıl gösterilebilir? A) A noktasından B noktasına doğru hareketle B) B noktasından C noktasına doğru hareketle C) B noktasından A noktasına doğru hareketle D) C noktasından B noktasına doğru hareketle 5. %18 oranında KDV ye tabi olan bir malın etiket fiyatı içindeki KDV tutarı 117 TL dir. Bu malın etiket fiyatı üzerinden önce 59 TL indirim yapılıyor; sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında ikinci bir indirim yapılarak satış fiyatı belirleniyor. Buna göre, bu malın indirimlerden sonra bulunan satış fiyatının KDV hariç bölümü kaç TL dir? A) 400 B) 450 C) 500 D) 550 6

7 6. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne göre vergileme hedefi için uygun değildir? A) Ayırma ilkesi uygulaması B) Asgari geçim indirimi uygulaması C) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi D) Tek oranlı vergileme 10. Devlet borçları ve borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anaparasını azaltmak için devlet borçlarının itfa edilmesine borçların amortismanı denir. B) Dış borçlanmayla sağlanan kaynakların üretken alanlarda kullanılmaması uzun dönemde ekonomi üzerinde yük oluşturur. C) Yurtiçi tasarruflarda artışa sebep olması dış borçların doğrudan etkilerinden birisidir. 7. I. Özel tasarrufların artması II. Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma eğiliminin artması III. Çalışma gayretinin azalması Yukarıdakilerden hangileri vergi yükünün arttırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III D) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde mevcut devlet iç borçlarının yükü hafifler. 11. Merkezi yönetim bütçesi uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığınca her ay ayrıntılı olarak açıklanması ve isteyen herkesin bu sonuçlara Bakanlığın internet sayfasından ulaşabilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir yansımasıdır? A) Doğruluk ilkesinin B) Açıklık ilkesinin C) Alenilik ilkesinin 8. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir? D) Birlik ilkesinin A) Özel tüketim vergisi B) Şans oyunları vergisi C) Özel iletişim vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 12. Bütçe kanununda gelir tahminlerini ve ödenekleri gösteren cetveller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) A cetveli-b cetveli B) B cetveli-a cetveli 9. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, bir verginin yerine aynı tutarda gelir sağlayacak bir başka verginin konulması durumunda gelir dağılımında meydana gelen değişmenin incelenmesini öngören, iki vergi arasındaki yansıma farkının belirlenmesine yönelik yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Diferansiyel yansıma B) Mutlak yansıma C) Efektif yansıma D) Biçimsel yansıma C) B cetveli-c cetveli D) A cetveli-c cetveli 13. Bütçelemede safi usulden gayrisafi usule geçilmesinin kamu harcamalarının büyüklüğü üzerindeki etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı artar. B) Görünüşte artışa neden olur. C) Gerçekte değişmesine neden olur. 7

8 D) Yıllar itibarıyla elde edilen gelir ile yapılan giderlerin gerçek büyüklüğünün izlenmesine imkân verir. 14. Faydası genellikle bir yılı aşan eğitim ve sağlık gibi insana yönelik alanlara yapılan harcamalara ne denir? A) Yatırım carileri B) Yatırım giderleri C) Transfer giderleri D) Cari giderler 25 i iktidar grubu ya da gruplarına ait milletvekillerinden oluşur. 18. Kamu idarelerinin harcamalarının uygunluk denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A) Danıştay B) Sayıştay C) Maliye Bakanlığı D) Vergi mahkemesi 15. Kamu harcamalarının sunulan kamu hizmeti alanlarına göre sınıflandırılmasına ne ad verilir? A) Hiyerarşik tasnif B) Organik tasnif C) Fonksiyonel tasnif D) İktisadi tasnif 19. Bütçenin uygulanma safhasında bütçe ödenekleri aşağıdakilerden hangisi tarafından serbest bırakılır? A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay C) Hazine Müsteşarlığı D) Başbakanlık 16. Aşağıdakilerden hangisi modern bütçeleme sisteminin özelliklerinden değildir? A) Bütçe yapılırken kalkınma planları ile yıllık programlarla belirlenen hedeflere sadık kalınması B) Harcamalara karar verilirken fayda-maliyet analizi yapılması C) Bütçe harcamalarının dağılımında hizmet alanlarının göz önünde tutulması 20. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli bir kuruluş değildir? A) Orman Genel Müdürlüğü B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü C) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı D) Bütçenin bir yıllık esasa göre hazırlanması 17. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşumuna ve bütçe kanununa ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. B) TBMM üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. C) Cumhurbaşkanı bütçe kanunu hariç, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları TBMM ne geri gönderir. 21. I. Sarraflar II. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar III. Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar Gelir Vergisi Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri basit usulden yararlanamaz? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III D) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 45 üyesinin 8

9 22. Muafiyet vergi mükellefini, istisna ise vergi konusunu vergi dışında bırakır. Buna göre, aşağıdaki vergi türlerinin hangisinde verginin işleyiş sistemini bozması nedeniyle vergi muafiyeti, prensip olarak uygun değildir? A) Kurumlar vergisi B) Katma değer vergisi C) Emlak vergisi D) Veraset ve intikal vergisi 25. Verginin tahakkuku nedir? A) Vergi alacağının vergi dairesi tarafından hesaplanması ve bu alacağın tutar olarak tespit edilmesine yönelik idari işlemdir. B) Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya gelmesidir. C) Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülüdür. D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlarca mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 23. Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda, devletlerin gelir toplamlarını azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler olarak tanımlanabilir. Vergi harcamaları nedeniyle bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmiş olur. Buna mukabil, bazı indirim, istisna ve muafiyetler, standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi harcaması dışında tutulmaktadır. Örneğin, KDV Kanununda yer alan diplomatik istisna düzenlemesi bu kanunun yürürlükte olduğu ülkelerde standart bir istisna olarak kabul edildiğinden bu istisna nedeniyle vazgeçilen gelirler vergi harcaması sayılmamaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vergi harcaması değildir? A) KDV Kanunundaki ihracat istisnası B) ÖTV Kanununa göre uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabındaki istisna C) Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul sermaye iradı istisnası D) Kurumlar Vergisi Kanununa göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların %10 unu aşmayan kısmı 26. Vergi Usul Kanununda, mükellefin ya da sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ne ile ifade edilir? A) Vergi ziyaı B) Peçeleme C) İhtiyati tahakkuk D) Vergi kaçakçılığı 27. Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren (kaldıran) ya da azaltan nedenlerden değildir? A) Zamanaşımı B) Uzlaşma C) Terkin D) Ölüm 24. Matrahı sayı, adet, metre, metreküp vb. fiziki ölçü olan vergilere spesifik vergiler denir. Buna göre, ülkemizde uygulaması olan aşağıdaki vergilerin hangisinin matrahı spesifiktir? A) Katma değer vergisi B) Kurumlar vergisi C) Mevduat faizlerinden alınan gelir vergisi D) Petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi 28. Aşağıdakilerden hangisi kayıtdışı ekonomiyle mücadelenin amaçları arasında yer almaz? A) Vergi mevzuatı çerçevesinde ülkenin vergileme potansiyelini kavramak B) Vergi yükünü arttırmak C) Vergilemede adaleti sağlamak D) Vergilemede yatay eşitlik ilkesine işlerlik kazandırarak rekabet ortamını iyileştirmek 9

10 29. I. Devletin ifa ettiği bir hizmet nedeniyle alınır. II. Sunulan hizmet ticari ya da sınai nitelikte değildir. III. Özel bir karşılık yoktur. Yukarıdakilerden hangileri harçların özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III 33. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dengenin korunması ve sürdürülmesi bakımından kendiliğinden devreye giren mekanizmalardan değildir? A) İşsizlik sigortası uygulaması B) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi C) Birey, aile ve kurumların birikimleri D) Enflasyon hedeflemesi 30. Bir iş ya da faaliyetin yapılması için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen iznin karşılığında kamu gücüne dayalı olarak kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere alınan para aşağıdakilerden hangisidir? A) Şerefiye B) Harç C) Ücret 34. Dışlama etkisine (crowding out) ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Kamu harcamalarının bir kısmı kişi ve firmalardan yapılan iç borçlanmayla karşılanır. B) Faiz oranları yükselir, borçlanma maliyeti artar. C) Borçlanma ihtiyacı dış kaynaklardan karşılanır. D) Özel kesim yatırımları için ayrılabilen kaynak azalır. D) Resim 31. Son yıllarda özellikle bankacılık sektöründe, kamu maliyesinde ve borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya gelen; para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini kaybettiği, uluslararası piyasalardan borçlanma imkânı kalmayan ve neticede bu yılın ilk yarısında geleneksel olmayan bir yöntemle sigorta fonu kapsamı dışındaki banka mevduatları (mevduat ana parası) üzerinden kesinti yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 35. Bir ekonomide yatırıma ayrılan kaynak tutarı sabit iken, yatırımların daha verimli alanlara kaydırılması için aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir? A) Dış kaynak kullanımının teşvik edilmesi B) Genel yatırım indirimi uygulaması C) Yatırımların sektörel bazda desteklenmesi D) Gelir vergisinde indirime gidilmesi A) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi B) Portekiz C) Yunanistan D) İspanya 32. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin kazancı kurumlar vergisine tabi değildir? A) Limited şirket B) İş ortaklığı 36. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak B) Kaynak tahsisinde, üretim ve bölüşümde etkinliği arttırmak C) Makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkı koymak D) Döviz kurlarında istikrar sağlamak C) Dernek D) Kooperatif 10

11 37. I. Bireysel emeklilik sistemindeki her katılımcı için aylık prim ödemesinin %25 i oranında sisteme nakdi devlet katkısı sağlanması II. Mevduat faiz gelirlerinden vade uzadıkça daha düşük oranda gelir vergisi kesilmesi III. Belli şartlar altında sigorta primi işveren payının %5 puanlık kısmının devlet tarafından karşılanması Yukarıdakilerden hangileri yurtiçinde tasarrufların arttırılmasını doğrudan teşvik eden uygulamalardır? A) Yalnız I 40. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcama politikalarının sonuçlarından biri değildir? A) Fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkisinin olmaması B) Toplam talebin hem ülkede üretilen mallar arasındaki hem de bölgeler arasındaki dağılımını etkileyebilmesi C) Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini değiştirebilmesi D) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi B) I ve II C) I ve III D) II ve III 38. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin artmasına neden olmaz? A) Ülkeye gelen turist sayısındaki önemli artış B) Devletin bütçe harcamalarını azaltması C) Gayrimenkul ve konut kredilerindeki artış D) Özel sektör personel giderlerinin artması 39. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Enflasyonist dönemde talebin kontrol altında tutulması için uygulanan sıkı maliye politikası büyümeyi yavaşlatır. B) Enflasyonla mücadelede denk bütçe etkili bir araçtır. C) Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikası istihdamın artmasına katkı sağlar. D) Sadece merkezi yönetim bütçesinde sağlanacak mali disiplin makroekonomik istikrarın korunmasında yeterli değildir. 11

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir.

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7. MALİYETLER 193 Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 7.1. Kısa Dönem Firma Maliyetleri 7.1.1. Toplam Sabit Maliyetler 7.1.2. Değişken Maliyetler 7.1.3. Toplam Maliyetler (TC) 7.1.4. Marjinal Maliyet (MC) 7.1.5.

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7.

GRAFİK LİSTESİ. Grafik I.7. GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4. Seçilmiş Bazı Ülkelerde Büyüme Oranları 2 Grafik I.5. Seçilmiş

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GRAFİK LİSTESİ GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1. VIX Endeksi 1 Grafik I.2. itraxx Europe Crossover Endeksi 1 Grafik I.3. Gelişmiş Ülke Döviz Kurları 2 Grafik I.4. ABD 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirisi 2 Grafik I.5. Gelişmiş

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli Hasıla D) Milli Gelir E)

Detaylı

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık]

[Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] [] [Vergiler] [Muhasebe-Finansal Danışmanlık] * 1. VERGİLER Türkiye, OECD ülkeleri arasında kurumsal vergi oranlarında en rekabetçi ülkelerden biridir. 21 Haziran 2006 tarihinde çıkarılan 5520 Sayılı Kurumlar

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 06 IS/LM EĞRİLERİ VE BAZI ESNEKLİKLER PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ ETKİNLİKLERİ TOPLAM TALEP (AD) Bugünki dersin içeriği: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 2. LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİNİN

Detaylı

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2

Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 GRAFİK LİSTESİ Grafik I.1 Seçilmiş Ülkelerde Piyasa Güven Göstergeleri 1 Grafik I.2 Kredi İflas Takası Endeksleri 2 Grafik I.3 Gelişmiş Ülke Borsa Endeksleri 2 Grafik I.4 Seçilmiş Gelişmekte Olan Ülkeler

Detaylı

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER

MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER MAKROEKONOMİK ANALİZİN ALTYAPISI: TEMEL MAKROEKONOMİK İLİŞKİLER Bu ünite tamamlandığında; o Ekonomik karar birimlerini ve faaliyetlerini ortaya koyabileceğiz o Ekonomik faaliyetlerin bileşenlerini sıralayabileceğiz

Detaylı

2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi

2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinin değerlendirmesi I. Giriş Bütçe, devletin belli bir süre içindeki gelir ve giderlerini tahmini olarak belirleyen, gelirlerin toplanmasına ve giderlerin yapılmasına izin

Detaylı

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015

Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü. 21 Ocak 2015 Küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü 21 Ocak 2015 Sunum Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın ın değerlendirmesi Küresel ekonomi Türkiye ekonomisi Bankacılık sektörü 2 Değerlendirme

Detaylı

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler

11.10.2015. Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher Ohlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri. Heckscher Ohlin Modelinden Çıkartılan Teoremler Faktör Donatımı Teorisi (Heckscher hlin) Karşılaştırmalı Üstünlüklere Eleştiri Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi uluslararası emek verimliliğindeki farklılıkların nedeni üzerinde durmamaktadır. Bu açığı

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM MAKRO İKTISAT 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO

Detaylı

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR

PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ YATIRIM MALĐYETLERĐ AÇIKLIK EKO OMĐK VE POLĐTĐK ĐSTĐKRAR FĐ A SAL ĐSTĐKRAR FDI doğrudan yabancı yatırım, bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade eden portföy yatırımları dışında kalan

Detaylı

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 23.Uluslararası Finans. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 23.Uluslararası Finans Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 23.Uluslararası Finans 23.1.Dış Ödemeler

Detaylı

Mikroiktisat Final Sorularý

Mikroiktisat Final Sorularý Mikroiktisat Final Sorularý MERSĐN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ MALĐYE VE ĐŞLETME BÖLÜMLERĐ MĐKROĐKTĐSAT FĐNAL SINAVI 10.01.2011 Saat: 13:00 Çoktan Seçmeli Sorular: Sorunun Yanıtı

Detaylı

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur.

İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 1-John Maynard Keynes in en önemli eseri ve bu eserin içeriği nedir? İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi, makro iktisadın kökenini oluşturur. 2-Keynes in geliştirdiği görüş nedir? Toplam talebin istihdamı

Detaylı

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi BURSA BİLANÇO OCAK / ŞUBAT 2013 SAYI 1442 Doç.Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi I. GİRİŞ Her yıl hükümet tarafından

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

Bölüm-4: İradi Maliye Politikası

Bölüm-4: İradi Maliye Politikası Bölüm-4: İradi Maliye Politikası Ders Notları: Bu notlar, Prof.Dr. Abuzer Pınar ın Chapter Four Maliye Politikası Teorisi ve Uygulaması Dr. Murat isimli ASLAN eserinden faydalınılarak hazırlanmıştır 1

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK...

BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: KALKINMA VE AZGELİŞMİŞLİK... 1 Kalkınma Ekonomisine Olan Güncel İlgi... 1 Kalkınma Kavramı ve Terminolojisi... 1 Büyüme ve Kalkınma... 1 Kalkınma Terminolojisi... 2 Dünyada Gelir

Detaylı

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik.

Ernst & Young vergi bölümü olarak vergi eğitimleri konusundaki ihtiyacı görerek oldukça geniş kapsamlı eğitimler düzenlemeye karar verdik. ERNST & YOUNG VERGİ HİZMETLERİ Ülkemizin son derece değişken vergi mevzuatında tüm detaylara hâkim olmak ve değişiklikleri birebir takip etmek günlük iş temposu içerisinde maalesef mümkün olamamaktadır.

Detaylı

Standart Ticaret Modeli

Standart Ticaret Modeli Chapter 6 Standart Ticaret Modeli Copyright 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved. Önizleme Relatif arz ve relatif talep Dış Ticaret Hadleri (Terms of Trade) ve refah Ekonomik büyüme, ithal

Detaylı

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $)

Tablo 1. Seçilen Ülkeler için Yıllar İtibariyle Hizmetler Sektörü İthalat ve İhracatı (cari fiyatlarla Toplam Hizmetler, cari döviz kuru milyon $) 4.2. HİZMETLER 1. Hizmetler sektörünün ekonomideki ağırlığı bir refah kriteri olarak değerlendirilmektedir (1). (2) tarafından bildirildiği üzere, sanayileşmeyle birlikte, ulaştırma hizmetleri ve belirli

Detaylı

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri

Bankacılık sektörü. 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Bankacılık sektörü 2011 değerlendirmesi ve 2012 yılı beklentileri Şubat 2012 İçerik Bankacılık sektörünü etkileyen gelişmeler ve yansımalar 2012 yılına ilişkin beklentiler Gündemdeki başlıca konular 2

Detaylı

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları.

Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. Klasik & Keynesyen İktisat Çalışma Soruları. 1-Genel teoriye göre effektif talep ile ilgili hangisi yanlıştır? a)milli Gelir seviyesini effektif talep belirler b)sermayenin marjinal etkinliği artarsa effektif

Detaylı

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş

KAMU MALİ YESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardı Transfer harcamaları n unsurları : Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaş KAMU MALİYESİ Liberalizmin öncüleri Fizyokratlardır. Transfer harcamalarının unsurları: Faiz ödemeleri, Fon ödemeleri, Kamulaştırma, Borç ödemeleri Belediye sınırlarıdışına taşan hizmetlerin yerine getirilmesi

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI BAŞBAKANLIK KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMASONUÇLARI GERÇEKLEŞME DÖNEMİ: 2009-2012 TAHMİN DÖNEMİ: 2013-2016

Detaylı

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam:

Ödemeler Dengesi Tanım ve Kapsam: Ödemeler Dengesi Ödemeler bilançosu, bir ülkede yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yabancı ülkelerle yaptıkları iktisadi işlemlerin sistematik kayıtlar olarak tutulmasıdır. Mal ve hizmetlerin yanı sıra

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 6 Mart 2015 2 İçindekiler 1. GÜNDEMDEKİ SON GELİŞMELER (Slayt 3) 2. ORTA VADELİ

Detaylı

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MALİYE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anabilim Dalı: Maliye PROGRAMIN TANIMI: Maliye Tezsiz Yüksek Lisansı programının amacı; kamu ve özel sektör sistemi içerisindeki problemleri ve ihtiyaçları analiz edebilecek,

Detaylı

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK

AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK AKTÜERLİK SINAVLAR 1. SEVIYE TEMEL SİGORTACILIK VE EKONOMİ TEMEL SİGORTACILIK SORU-1 750 TL değerinde bir mal; aynı zamanda, aynı rizikoya karşı üç sigorta şirketi tarafından aynı süre için sigortalanmıştır.

Detaylı

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI

MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI MİLLİ GELİRİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER: TÜKETİM, TASARRUF VE YATIRIM FONKSİYONLARI Harcama yöntemine göre yapılan GSYİH hesaplaması GSYİH = C + I + G şeklinde idi. Biz burada GSYİH ile MG arasındaki farkı bir

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Talep Enflasyonu MONETARİST GÖRÜŞ 28.10.2011. Talep Enflasyonu. Enflasyon ve Maliye Politikası. Enflasyon ve Maliye Politikası

Talep Enflasyonu MONETARİST GÖRÜŞ 28.10.2011. Talep Enflasyonu. Enflasyon ve Maliye Politikası. Enflasyon ve Maliye Politikası Enflasyon ve Maliye Politikası Enflasyon ve Maliye Politikası Doç. Dr. Erdal Gümüş Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Tanım: Cari fiyat seviyesinde toplam

Detaylı

ENFLASYON (Genel bakış)

ENFLASYON (Genel bakış) ENFLASYON (Genel bakış) Gazi Üniversitesi Ekonometri Bölümü -KADİR ÖZKAN - SUNUM KİTLESİ: İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER ÖĞRENCİLERİ 1 ENFLASYON NEDİR? Latince bir kelime olan "enflasyon", şişkinlik ya da genişleme

Detaylı

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli

Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli 11. Hafta Para Piyasasında Denge: LM (Liquit Money) Modeli Para piyasasının dengede olduğu (reel para arzının, reel para talebine eşit olduğu) faiz ve reel gelir düzeylerini gösteren eğriye, LM eğrisi

Detaylı

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI

TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI BÖLÜM 10 TOPLAM TALEP I: IS-LM MODELİNİN OLUŞTURULMASI IS-LM Modelinin Oluşturulması Klasik teori 1929 ekonomik krizine çare üretemedi Teoriye göre çıktı, faktör arzına ve teknolojiye bağlıydı Bunlar ise

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları

İKT 207: Mikro iktisat. Faktör Piyasaları İKT 207: Mikro iktisat Faktör Piyasaları Tartışılacak Konular Tam Rekabetçi Faktör Piyasaları Tam Rekabetçi Faktör Piyasalarında Denge Monopson Gücünün Olduğu Faktör Piyasaları Monopol Gücünün Olduğu Faktör

Detaylı

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz.

5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil yardımıyla gösteriniz. 1. Emeğin marjinal ürününün formulü nedir? 2. İşçi fazlasının formulü nedir? 3. İşveren fazlasının formulü nedir? 4. İş fazlasının formulü nedir? 5. İşçi fazlasını, işveren fazlasını ve iş fazlasını şekil

Detaylı

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI

PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI 1 PARA POLİTİKASI AMAÇLARI VE ARAÇLARI TÜRKİYE UYGULAMASI Para Politikasının Amaçları 2 1. Fiyat İstikrarı: Enflasyonu yıllık yüzde 1-2 seviyelerinde devam ettirmek. TCMB nin şu an izlediği politika enflasyon

Detaylı