İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)"

Transkript

1 İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B) Ters arz eğrisi - pozitif eğimli C) Yatay arz eğrisi - negatif eğimli D) Dikey arz eğrisi - pozitif eğimli 2. Bir firmada, uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin azaldığı, yataylaştığı ve arttığı durumlarda, ölçeğe göre getiri için, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Artan getiri azalan getiri sabit getiri B) Azalan getiri sabit getiri artan getiri C) Artan getiri sabit getiri azalan getiri D) Sabit getiri artan getiri azalan getiri 5. Bir tüketici için, geliri ve dikey eksendeki tüketim seviyesi değişmediği halde, bütçe doğrusunun yatay eksenle yaptığı açının küçülmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir? A) Dikey eksende gösterilen malın miktarının düşmesi B) Dikey eksende gösterilen malın fiyatının artması C) Yatay eksende gösterilen malın miktarının artması D) Yatay eksende gösterilen malın fiyatının düşmesi 6. Aşağıdakilerden hangi seçenekte, eş fayda eğrileri ile eş ürün eğrilerinin her ikisi hakkında da doğru bir bilgi verilmiştir? A) Eş fayda eğrileri kesişmezken, eş ürün eğrileri kesişir. B) Eş fayda eğrileri içbükeyken, eş ürün eğrileri dışbükeydir. C) Eş fayda eğrileri negatif eğimliyken, eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir. D) Eş fayda eğrisinde marjinal ikame haddi, eş ürün eğrisinde marjinal teknik ikame haddi geçerlidir. 3. Aynı fiyat (örneğin P1) düzeyinde olmak üzere, birbirine paralel doğrusal talep eğrileri ile eğrilerin esneklikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Orijine daha yakın olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. B) Orijine daha uzak olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. C) Orijine olan mesafe esnekliği etkilemez. D) Aynı fiyat düzeyinde bütün denge noktalarında esneklik sabittir. 7. Üretilen malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan bir tekelcinin, satılan mal miktarı değiştikçe farklı fiyat uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? A) Birinci derece fiyat farklılaştırması B) İkinci derece fiyat farklılaştırması C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması D) Dördüncü derece fiyat farklılaştırması 8. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? 4. Bolluk paradoksu, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir? A) Gelir bol olmasına rağmen, üretilen malın ihtiyaç kadar tüketilmemesi B) Fiyatlar yüksek olmasına rağmen, artan gelirin daha çok harcamaya ayrılması C) Doğal şartlar gereği üretim bollaşmasına rağmen, satış gelirlerinin düşmesi D) Fiyatların düşüklüğüne rağmen, yapılan fazla üretim sonucu, satış gelirinin azalması A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir. D) Marjinal hasılat fiyattan küçüktür. 1

2 9. Kamu malları ve özel malların talep eğrilerine nasıl ulaşıldığı aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı B) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı C) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı D) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı 10. Geliri 100 TL iken 3 kg ve geliri 400 TL olduğunda 9 kg mal alan bir tüketicinin, gelir esnekliğinin değeri orta nokta yay (ark) esnekliğine göre kaçtır? A) 0.83 B) 0.75 C) 0.66 D) 0, Aşağıdakilerden hangisi, kamu işletmelerinin amaçlarından biri olarak değerlendirilemez? A) Piyasayı düzenlemek B) Tekelleşmeyi önlemek C) Refahı ve sosyal faydayı artırmak D) Bütçe açığını kapatmak 12. Aynı üretim dalında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin, hukuki statülerini kaybetmeden, piyasaya hâkim olmak amacıyla, aralarındaki rekabeti kaldırıp ortak hareket edecek şekilde bir birlik oluşturmalarına ne denir? A) Kartel B) Tröst C) Holding D) Tekel 13. İşletme açısından, bilgi toplamayı müteakip oluşacak bilgi akımının aşamaları, en doğru şekilde aşağıdakilerden hangi şıkta gösterilmiştir? A) İşleme-karar-değerlendirme-kontrol B) İşleme-değerlendirme-karar-kontrol C) Değerlendirme-karar-işleme-kontrol D) Değerlendirme-kontrol-işleme-karar 14. Bir işletme tarafından %9 faizli bir kredi ile alınan ve iktisadi ömrü 5 yıl, maliyeti ise TL olan bir makinenin, sırasıyla yıllık amortisman maliyeti ile aylık sermaye maliyeti ne kadardır? A) 2000 TL ve 90 TL B) 1800 TL ve 180 TL C) 2000 TL ve 75 TL D) 1800 TL ve 67 TL 15. Yıllık sabit maliyet toplamı TL, birim satış fiyatı TL, birim değişken maliyeti 150 TL olan bir işletme, tam kapasite ile çalışarak bir yılda 80 adet üretim gerçekleştirmiştir. Bu verilere göre işletmenin, kâra geçiş noktasındaki üretim miktarı ne kadardır? A) 50 adet/yıl B) 45 adet/yıl C) 55 adet/yıl D) 40 adet/yıl 16. Mal ve hizmetlerin piyasa değerinde, üretim sürecinin her aşamasında meydana gelen artış hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Fiyat artışı B) Kalite artışı C) Katma değer D) Artık değer 17. Bir ekonomide, aşağıdakilerden hangisi GSMH daki değişim ile doğrusal yönlü hareket etmez? A) Üretim B) İşsizlik C) İstihdam D) Yatırım 2

3 18. Bir ekonomide, nominal ücretin sabit olduğu varsayımıyla, reel ücret ve fiyatlar genel düzeyi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? A) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyinden daha fazla artar. B) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile doğru yönlü değişir. C) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi kadar artar. D) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile ters yönlü değişir. 22. Belirli bir yılı baz alarak, bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmet fiyatlarındaki yıllık değişimi bulmak için aşağıdaki ölçümlerden hangisi kullanılır? A) GSYH Fiyat Endeksi B) TÜFE Endeksi C) GSYH Deflatörü D) ÜFE Endeksi 19. Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri ile piyasa faizi arasında doğru kurulmuş bir ilişkidir? A) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını düşürür. B) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını düşürür. C) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını yükseltir. D) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını etkilemez. 20. Küçük ölçekli bir atölyede çalışan komşu, ücreti düşük olmasına rağmen, parasıyla önce günlük alıverişini yapar, arta kalanın bir kısmını kara günler için saklar, diğer kısmını ise çocukları adına devlet tahvili almak için ayırırdı. Bu kişinin davranışının aşağıdakilerden hangi kurama en uygun olduğu söylenebilir? A) Paranın miktar kuramı B) Likidite tercihi kuramı C) Modern miktar kuramı D) Risk para talep kuramı 21. GSYH dan, sırasıyla aşağıdaki hangi unsurlar çıkarıldığında yurtiçi gelire ulaşılır? A) Sübvansiyon ve amortisman B) Amortisman ve dolaylı vergiler C) Dolaylı vergiler ve transferler D) Transferler ve amortisman 23. Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine/kaynaklarına göre bir enflasyon çeşidi değildir? A) Maliyet enflasyonu B) Talep enflasyonu C) Yüksek enflasyon D) Fiyat enflasyonu 24. Dışa açık bir ülkede, hem döviz arzı hem de döviz kurunun yükseldiği varsayımıyla, aşağıdaki şıklardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) Döviz kuru bağımsız, döviz arzı bağımlı değişkendir. B) Döviz kuru bağımlı, döviz arzı bağımsız değişkendir. C) Döviz kuru ile döviz arzı arasında hiçbir şekilde doğrusal bir ilişki olamaz. D) Döviz arzı ile döviz kuru her zaman ters yönde değişir. 25. Bir ülkede, marjinal tasarruf eğilimi %32, sermayehasıla katsayısı %4 ve nüfus artış hızı %2 ise, ülkenin brüt ve net büyüme hızı sırasıyla ne kadardır? A) 4 ve 2 B) 5 ve 3 C) 6 ve 4 D) 8 ve 6 3

4 26. Dış ticaret kuramlarından Faktör Donatımı Kuramı açısından aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A) Gelişmiş ülkeler sermaye-yoğun, gelişmekte olan ülkeler emek-yoğun üretim yapmalıdır. B) Ülkeler dengeli bir dış ticaret için uzmanlaştıkları alanlarda faktör değişimi yapmalıdır. C) Ticarete konu malların maliyetinde emek yanında sermaye faktörü de önemli bir unsurdur. D) Uzmanlaşma arttıkça, üretim faktörlerinin ülkeler arası fiyat farkları da azalacaktır. 27. Leontief paradoksu, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Uzmanlaşma arttıkça, kıyasen üstün olan malların ihracatı zorlaşır B) Bilindiğinin aksine, malların kalitesi ile fiyatları arasında ters ilişki vardır C) Üretim fonksiyonunda sermaye oranı arttıkça üretim düşer D) Gelişmiş ülkeler emek-yoğun, azgelişmiş ülkeler sermaye-yoğun mal ihraç ederler 28. Dış ticaret haddi kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarının oranı B) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarına getirilen kota/sınır C) İhraç ve ithal edilen malların fiyat endekslerinin birbirine oranı D) İhraç ve ithal edilen mallar için konulan vergilerin birbirine oranı 29. Aşağıdakilerden hangisi, tarife dışı ithalat kısıtlama araçlarından biri değildir? A) İthalat kotaları B) İthalat vergisi C) İthalat yasakları D) Kambiyo denetimi 30. Mal ve hizmet ticareti hesabı+ Yatırım gelirleri hesabı +Cari transferler hesabı toplamı, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Cari işlemler dengesi B) Dış ödemeler dengesi C) Dış ticaret dengesi D) Ödemeler bilançosu dengesi 31. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından biri sayılmaz? A) Reeskont oranı B) Munzam karşılık oranı C) Senyoraj oranı D) Asgari ödeme oranı 32. Ekonomide, üçlü açmaz kuramına göre, aşağıdakilerden hangi iktisat politikası araçları birlikte uygulanamaz? A) Doğrudan sermaye yatırımı bağımsız para politikası otonom harcama politikası B) Genişletici maliye politikası değişken döviz kuru yüksek faiz uygulaması C) Sabit döviz kuru otonom yatırım politikası doğrudan sermaye yatırımı D) Uluslararası sermaye hareketliliği - sabit döviz kuru - bağımsız para politikası 33. Parasalcılara göre, istikrarlı bir para politikası, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde anlatılır? A) Para arzının üretim artışına (büyüme oranına) paralel şekilde artırılması B) Para arzının döviz kurunu dengeleyecek şekilde artırılması C) Para arzının toplam fiyat artışını karşılayacak şekilde artırılması D) Para arzının bütçe dengesiyle uyumlu olacak şekilde artırılması 4

5 34. Stagflasyonla mücadelede aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisatçıların önerdikleri politikalardan biridir? A) Karar birimlerine tüketim teşviklerini artırmak. B) Kamu harcamalarını ve tasarrufları artırmak. C) Para arzını azaltmak ve döviz rezervini artırmak. D) Gelir ve kurumlar vergisinde indirimler yapmak. 35. Reel Konjonktür Kuramına göre, iktisadi krizlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? A) Kontrolsüz para arzı artışları B) Dengesiz bütçe açıkları C) Teknolojik şoklar D) Karşılıksız sosyal destekler 36. Beklenen bir para politikası uygulamasının, toplam hâsıla ve işsizlik üzerinde etkisinin olmaması aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Politika etkinsizliği B) Dışlama etkisi C) Paranın yansızlığı D) Ücretlerin katılığı 38. Ücret artışlarını verimlilik artışına bağlayacak ve sendikanın pazarlık gücünü kontrol edecek bir politika uygulayan hükümet, aşağıdaki sâiklerden hangisiyle hareket ediyor olabilir? A) Eşit işe eşit ücret politikasıyla işçilere farklı ücret ödenmesini engellemek B) Üretken olmayan işçiler ile buna destek olan sendikacıları cezalandırmak C) Ücret kaynaklı maliyet enflasyonunu ortadan kaldırmak veya hafifletmek D) Sendikaların serbest piyasa mantığına aykırı örgütler olduğunu düşünmek 39. Tam istihdama ulaşmada yapısal engellerin bulunmadığı bir ekonomide, para arzının artırılması, sırasıyla aşağıdaki hangi zincirleme etkilere sebep olur? A) Faiz artar-yatırım düşer-üretim artar- nominal milli gelir artar-harcama artar. B) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama artarreel milli gelir artar. C) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama düşerreel milli gelir düşer. D) Faiz artar-yatırım düşer-üretim düşer-harcama düşer- reel milli gelir düşer. 37. Temel gıda maddeleriyle ilgili bütün tüketicileri korumayı amaçlayan bir hükümet, aşağıdaki politikalardan hangisini uygularsa en iyi sonucu almış olur? A) Taban fiyat politikası B) Tavan fiyat politikası C) Mali yardım politikası D) Kota ve kontrol politikası 40. Keynesyenlerin, ekonomik istikrarsızlıktan kurtulmak amacıyla, toplam tüketimi etkilemede vergi oranlarının kullanılması önerisi, Monetaristler tarafından neden eleştirilir ve kabul görmez? A) Tüketimin, harcanabilir gelire değil, devamlı (beklenen) gelire bağlı olması nedeniyle başarı sağlanamaz. B) Keynesyenlerin amacı, bu yolla serbest piyasa ekonomisine Devletin müdahale etmesini sağlamaktır. C) Maliye politikasının amaç ve araçları, para politikasının amaç ve araçlarıyla çeliştiğinden başarılı olmaz. D) Keynesyenler, daha etkin olmasına rağmen para politikasının uygulamasını engellemek istemektedirler. 5

6 MALİYE 1. Piyasanın, kaynakları etkin bir şekilde tahsis edememesine piyasa başarısızlığı denir. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında yer almaz? A) Asimetrik bilgi B) Dışsallıklar C) Kamusal mallar D) Kaynakların kıtlığı 3. Gelir Dilimi (TL) Vergi Oranı (%) 1500 e kadar ve üzeri Yukarıdaki tarifeye göre, ortalama vergi oranı %12,5 olan bir mükellefin vergi matrahı kaç TL dir? A) 4000 B) 4500 C) 5000 D) Vergi gelirlerinde tahsilat artışını etkileyen (tahakkuk dışındaki) değişkenler veri iken, bir ülkede vergi oranlarında indirime gidilmesine rağmen vergi gelirlerinde artış kaydedilmiştir. 2. Belli bir yıla ilişkin (A) ülkesine ait ve OECD ülkelerinin ortalaması olarak aşağıdaki oranlar veriliyor. Oranlar Dolaylı Vergiler oranı (%) GSYİH Dolaysız Vergiler GSYİH oranı (%) Dolaylı Vergiler oranı (%) Bütçe Gelirleri (A) ülkesi OECD ülkeleri ortalaması Dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin OECD ülkeleri ortalamaları ulaşılması gereken hedef olarak alındığında, tabloda verilenlere göre, (A) ülkesine yönelik aşağıdaki öneri veya tespitlerden hangisi doğru değildir? A) Dolaylı vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı yüksek olduğundan (A) ülkesi dolaylı vergileri indirip, dolaysız vergileri arttırmalıdır. B) (A) ülkesi GSYİH nın büyüme hızını aşan bir hızda dolaysız vergi tahsilatını arttırırsa dolaylı vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı zamanla azalır. C) (A) ülkesini değerlendirirken dolaylı ve dolaysız vergilerin bütçe gelirleri içindeki paylarından ziyade bu vergilerin GSYİH içindeki paylarına bakılması daha doğru bir yaklaşımdır. D) (A) ülkesi, GSYİH sı içinden yeterince dolaylı ve dolaysız vergi tahsil etmemektedir. Söz konusu ülkede vergi indirimi sonrası oluşan vergi gelir artışı yukarıda verilen Laffer Eğrisi üzerinde nasıl gösterilebilir? A) A noktasından B noktasına doğru hareketle B) B noktasından C noktasına doğru hareketle C) B noktasından A noktasına doğru hareketle D) C noktasından B noktasına doğru hareketle 5. %18 oranında KDV ye tabi olan bir malın etiket fiyatı içindeki KDV tutarı 117 TL dir. Bu malın etiket fiyatı üzerinden önce 59 TL indirim yapılıyor; sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında ikinci bir indirim yapılarak satış fiyatı belirleniyor. Buna göre, bu malın indirimlerden sonra bulunan satış fiyatının KDV hariç bölümü kaç TL dir? A) 400 B) 450 C) 500 D) 550 6

7 6. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne göre vergileme hedefi için uygun değildir? A) Ayırma ilkesi uygulaması B) Asgari geçim indirimi uygulaması C) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi D) Tek oranlı vergileme 10. Devlet borçları ve borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anaparasını azaltmak için devlet borçlarının itfa edilmesine borçların amortismanı denir. B) Dış borçlanmayla sağlanan kaynakların üretken alanlarda kullanılmaması uzun dönemde ekonomi üzerinde yük oluşturur. C) Yurtiçi tasarruflarda artışa sebep olması dış borçların doğrudan etkilerinden birisidir. 7. I. Özel tasarrufların artması II. Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma eğiliminin artması III. Çalışma gayretinin azalması Yukarıdakilerden hangileri vergi yükünün arttırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III D) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde mevcut devlet iç borçlarının yükü hafifler. 11. Merkezi yönetim bütçesi uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığınca her ay ayrıntılı olarak açıklanması ve isteyen herkesin bu sonuçlara Bakanlığın internet sayfasından ulaşabilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir yansımasıdır? A) Doğruluk ilkesinin B) Açıklık ilkesinin C) Alenilik ilkesinin 8. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir? D) Birlik ilkesinin A) Özel tüketim vergisi B) Şans oyunları vergisi C) Özel iletişim vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 12. Bütçe kanununda gelir tahminlerini ve ödenekleri gösteren cetveller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) A cetveli-b cetveli B) B cetveli-a cetveli 9. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, bir verginin yerine aynı tutarda gelir sağlayacak bir başka verginin konulması durumunda gelir dağılımında meydana gelen değişmenin incelenmesini öngören, iki vergi arasındaki yansıma farkının belirlenmesine yönelik yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Diferansiyel yansıma B) Mutlak yansıma C) Efektif yansıma D) Biçimsel yansıma C) B cetveli-c cetveli D) A cetveli-c cetveli 13. Bütçelemede safi usulden gayrisafi usule geçilmesinin kamu harcamalarının büyüklüğü üzerindeki etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı artar. B) Görünüşte artışa neden olur. C) Gerçekte değişmesine neden olur. 7

8 D) Yıllar itibarıyla elde edilen gelir ile yapılan giderlerin gerçek büyüklüğünün izlenmesine imkân verir. 14. Faydası genellikle bir yılı aşan eğitim ve sağlık gibi insana yönelik alanlara yapılan harcamalara ne denir? A) Yatırım carileri B) Yatırım giderleri C) Transfer giderleri D) Cari giderler 25 i iktidar grubu ya da gruplarına ait milletvekillerinden oluşur. 18. Kamu idarelerinin harcamalarının uygunluk denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A) Danıştay B) Sayıştay C) Maliye Bakanlığı D) Vergi mahkemesi 15. Kamu harcamalarının sunulan kamu hizmeti alanlarına göre sınıflandırılmasına ne ad verilir? A) Hiyerarşik tasnif B) Organik tasnif C) Fonksiyonel tasnif D) İktisadi tasnif 19. Bütçenin uygulanma safhasında bütçe ödenekleri aşağıdakilerden hangisi tarafından serbest bırakılır? A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay C) Hazine Müsteşarlığı D) Başbakanlık 16. Aşağıdakilerden hangisi modern bütçeleme sisteminin özelliklerinden değildir? A) Bütçe yapılırken kalkınma planları ile yıllık programlarla belirlenen hedeflere sadık kalınması B) Harcamalara karar verilirken fayda-maliyet analizi yapılması C) Bütçe harcamalarının dağılımında hizmet alanlarının göz önünde tutulması 20. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli bir kuruluş değildir? A) Orman Genel Müdürlüğü B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü C) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı D) Bütçenin bir yıllık esasa göre hazırlanması 17. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşumuna ve bütçe kanununa ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. B) TBMM üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. C) Cumhurbaşkanı bütçe kanunu hariç, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları TBMM ne geri gönderir. 21. I. Sarraflar II. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar III. Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar Gelir Vergisi Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri basit usulden yararlanamaz? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III D) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 45 üyesinin 8

9 22. Muafiyet vergi mükellefini, istisna ise vergi konusunu vergi dışında bırakır. Buna göre, aşağıdaki vergi türlerinin hangisinde verginin işleyiş sistemini bozması nedeniyle vergi muafiyeti, prensip olarak uygun değildir? A) Kurumlar vergisi B) Katma değer vergisi C) Emlak vergisi D) Veraset ve intikal vergisi 25. Verginin tahakkuku nedir? A) Vergi alacağının vergi dairesi tarafından hesaplanması ve bu alacağın tutar olarak tespit edilmesine yönelik idari işlemdir. B) Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya gelmesidir. C) Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülüdür. D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlarca mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 23. Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda, devletlerin gelir toplamlarını azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler olarak tanımlanabilir. Vergi harcamaları nedeniyle bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmiş olur. Buna mukabil, bazı indirim, istisna ve muafiyetler, standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi harcaması dışında tutulmaktadır. Örneğin, KDV Kanununda yer alan diplomatik istisna düzenlemesi bu kanunun yürürlükte olduğu ülkelerde standart bir istisna olarak kabul edildiğinden bu istisna nedeniyle vazgeçilen gelirler vergi harcaması sayılmamaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vergi harcaması değildir? A) KDV Kanunundaki ihracat istisnası B) ÖTV Kanununa göre uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabındaki istisna C) Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul sermaye iradı istisnası D) Kurumlar Vergisi Kanununa göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların %10 unu aşmayan kısmı 26. Vergi Usul Kanununda, mükellefin ya da sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ne ile ifade edilir? A) Vergi ziyaı B) Peçeleme C) İhtiyati tahakkuk D) Vergi kaçakçılığı 27. Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren (kaldıran) ya da azaltan nedenlerden değildir? A) Zamanaşımı B) Uzlaşma C) Terkin D) Ölüm 24. Matrahı sayı, adet, metre, metreküp vb. fiziki ölçü olan vergilere spesifik vergiler denir. Buna göre, ülkemizde uygulaması olan aşağıdaki vergilerin hangisinin matrahı spesifiktir? A) Katma değer vergisi B) Kurumlar vergisi C) Mevduat faizlerinden alınan gelir vergisi D) Petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi 28. Aşağıdakilerden hangisi kayıtdışı ekonomiyle mücadelenin amaçları arasında yer almaz? A) Vergi mevzuatı çerçevesinde ülkenin vergileme potansiyelini kavramak B) Vergi yükünü arttırmak C) Vergilemede adaleti sağlamak D) Vergilemede yatay eşitlik ilkesine işlerlik kazandırarak rekabet ortamını iyileştirmek 9

10 29. I. Devletin ifa ettiği bir hizmet nedeniyle alınır. II. Sunulan hizmet ticari ya da sınai nitelikte değildir. III. Özel bir karşılık yoktur. Yukarıdakilerden hangileri harçların özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III 33. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dengenin korunması ve sürdürülmesi bakımından kendiliğinden devreye giren mekanizmalardan değildir? A) İşsizlik sigortası uygulaması B) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi C) Birey, aile ve kurumların birikimleri D) Enflasyon hedeflemesi 30. Bir iş ya da faaliyetin yapılması için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen iznin karşılığında kamu gücüne dayalı olarak kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere alınan para aşağıdakilerden hangisidir? A) Şerefiye B) Harç C) Ücret 34. Dışlama etkisine (crowding out) ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Kamu harcamalarının bir kısmı kişi ve firmalardan yapılan iç borçlanmayla karşılanır. B) Faiz oranları yükselir, borçlanma maliyeti artar. C) Borçlanma ihtiyacı dış kaynaklardan karşılanır. D) Özel kesim yatırımları için ayrılabilen kaynak azalır. D) Resim 31. Son yıllarda özellikle bankacılık sektöründe, kamu maliyesinde ve borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya gelen; para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini kaybettiği, uluslararası piyasalardan borçlanma imkânı kalmayan ve neticede bu yılın ilk yarısında geleneksel olmayan bir yöntemle sigorta fonu kapsamı dışındaki banka mevduatları (mevduat ana parası) üzerinden kesinti yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 35. Bir ekonomide yatırıma ayrılan kaynak tutarı sabit iken, yatırımların daha verimli alanlara kaydırılması için aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir? A) Dış kaynak kullanımının teşvik edilmesi B) Genel yatırım indirimi uygulaması C) Yatırımların sektörel bazda desteklenmesi D) Gelir vergisinde indirime gidilmesi A) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi B) Portekiz C) Yunanistan D) İspanya 32. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin kazancı kurumlar vergisine tabi değildir? A) Limited şirket B) İş ortaklığı 36. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak B) Kaynak tahsisinde, üretim ve bölüşümde etkinliği arttırmak C) Makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkı koymak D) Döviz kurlarında istikrar sağlamak C) Dernek D) Kooperatif 10

11 37. I. Bireysel emeklilik sistemindeki her katılımcı için aylık prim ödemesinin %25 i oranında sisteme nakdi devlet katkısı sağlanması II. Mevduat faiz gelirlerinden vade uzadıkça daha düşük oranda gelir vergisi kesilmesi III. Belli şartlar altında sigorta primi işveren payının %5 puanlık kısmının devlet tarafından karşılanması Yukarıdakilerden hangileri yurtiçinde tasarrufların arttırılmasını doğrudan teşvik eden uygulamalardır? A) Yalnız I 40. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcama politikalarının sonuçlarından biri değildir? A) Fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkisinin olmaması B) Toplam talebin hem ülkede üretilen mallar arasındaki hem de bölgeler arasındaki dağılımını etkileyebilmesi C) Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini değiştirebilmesi D) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi B) I ve II C) I ve III D) II ve III 38. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin artmasına neden olmaz? A) Ülkeye gelen turist sayısındaki önemli artış B) Devletin bütçe harcamalarını azaltması C) Gayrimenkul ve konut kredilerindeki artış D) Özel sektör personel giderlerinin artması 39. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Enflasyonist dönemde talebin kontrol altında tutulması için uygulanan sıkı maliye politikası büyümeyi yavaşlatır. B) Enflasyonla mücadelede denk bütçe etkili bir araçtır. C) Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikası istihdamın artmasına katkı sağlar. D) Sadece merkezi yönetim bütçesinde sağlanacak mali disiplin makroekonomik istikrarın korunmasında yeterli değildir. 11

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015)

ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2013-2015) Küresel krizin başlangıcından itibaren yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen, dünya ekonomisinde henüz istikrar sağlanamamıştır. Önümüzdeki döneme dair özellikle gelişmiş

Detaylı

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015

Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015. Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Faaliyet Raporu Denetçi Raporları Bilanço ve Hesap Durumu 2014 2015 Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2015 Bütçe Tasarısı 2015-2016 Yönetim Kurulu* Yönetim Kurulu Başkanı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hüseyin Aydın

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ

KAYIT DIŞI EKONOMİ. Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ KAYIT DIŞI EKONOMİ Yazan:Yusuf KILDİŞ I-GİRİŞ Gelişme yolunda olan ülkelerin iktisadi sorunları içerisinde kayıt dışı ekonominin diğerlerine nazaran ayrı bir yeri ve önemi vardır. Kayıt dışı ekonominin

Detaylı

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin

Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları Genel Ekonomi Ders Kodu: 1008 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Prof. Dr. Kerem Alkin Bu kitabın tüm yayın hakları Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim

Detaylı

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi

Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İ. ÖZTÜRK, A. OZANSOY Ücret Gelirleri Üzerindeki Vergi Yükünün Analizi İlhami ÖZTÜRK * Ahmet OZANSOY ** Özet Sosyal güvenlik primleri hariç toplam vergi gelirlerinin GSYİH ye oranı dikkate alındığında

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2009 YILI KATILIM ÖNCESİ EKONOMİK PROGRAMI ANKARA Aralık 2009 2009 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı Yüksek Planlama Kurulunun 2010/1 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) ORTA VADELİ MALİ PLAN (2013-2015) GİRİŞ 2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği

Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği T.C. BAŞBAKANLIK SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Dağılımı Eşitsizliğine Devletin Müdahale Araçları: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Örneği Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017)

ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) ORTA VADELİ PROGRAM (2015-2017) GİRİŞ 1. Bütçe sürecini başlatan ve 2015-2017 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi ve yenilikçi bir zeminde, 2023 hedeflerine

Detaylı

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2603 - ÖİK: 614 KAYITDIŞI EKONOMİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2001 ISBN 975 19 2812 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini

Detaylı

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi

Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi Küresel Kriz Ortamında Türkiye'de Maliye Politikalarının Değerlendirilmesi 11 Yrd.Doç.Dr. Hayal A. ŞİMŞEK DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü Prof.Dr. Asuman ALTAY DEÜ, İİBF, Maliye Bölümü I. Giriş Dünya Ekonomisinde

Detaylı