İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)"

Transkript

1 İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B) Ters arz eğrisi - pozitif eğimli C) Yatay arz eğrisi - negatif eğimli D) Dikey arz eğrisi - pozitif eğimli 2. Bir firmada, uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin azaldığı, yataylaştığı ve arttığı durumlarda, ölçeğe göre getiri için, sırasıyla aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Artan getiri azalan getiri sabit getiri B) Azalan getiri sabit getiri artan getiri C) Artan getiri sabit getiri azalan getiri D) Sabit getiri artan getiri azalan getiri 5. Bir tüketici için, geliri ve dikey eksendeki tüketim seviyesi değişmediği halde, bütçe doğrusunun yatay eksenle yaptığı açının küçülmesi, aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olabilir? A) Dikey eksende gösterilen malın miktarının düşmesi B) Dikey eksende gösterilen malın fiyatının artması C) Yatay eksende gösterilen malın miktarının artması D) Yatay eksende gösterilen malın fiyatının düşmesi 6. Aşağıdakilerden hangi seçenekte, eş fayda eğrileri ile eş ürün eğrilerinin her ikisi hakkında da doğru bir bilgi verilmiştir? A) Eş fayda eğrileri kesişmezken, eş ürün eğrileri kesişir. B) Eş fayda eğrileri içbükeyken, eş ürün eğrileri dışbükeydir. C) Eş fayda eğrileri negatif eğimliyken, eş ürün eğrileri pozitif eğimlidir. D) Eş fayda eğrisinde marjinal ikame haddi, eş ürün eğrisinde marjinal teknik ikame haddi geçerlidir. 3. Aynı fiyat (örneğin P1) düzeyinde olmak üzere, birbirine paralel doğrusal talep eğrileri ile eğrilerin esneklikleri arasında nasıl bir ilişki vardır? A) Orijine daha yakın olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. B) Orijine daha uzak olan eğri üzerindeki nokta daha esnektir. C) Orijine olan mesafe esnekliği etkilemez. D) Aynı fiyat düzeyinde bütün denge noktalarında esneklik sabittir. 7. Üretilen malın farklı birimlerini farklı fiyatlardan satan bir tekelcinin, satılan mal miktarı değiştikçe farklı fiyat uygulaması, aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilebilir? A) Birinci derece fiyat farklılaştırması B) İkinci derece fiyat farklılaştırması C) Üçüncü derece fiyat farklılaştırması D) Dördüncü derece fiyat farklılaştırması 8. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? 4. Bolluk paradoksu, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru şekilde ifade edilmiştir? A) Gelir bol olmasına rağmen, üretilen malın ihtiyaç kadar tüketilmemesi B) Fiyatlar yüksek olmasına rağmen, artan gelirin daha çok harcamaya ayrılması C) Doğal şartlar gereği üretim bollaşmasına rağmen, satış gelirlerinin düşmesi D) Fiyatların düşüklüğüne rağmen, yapılan fazla üretim sonucu, satış gelirinin azalması A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir. D) Marjinal hasılat fiyattan küçüktür. 1

2 9. Kamu malları ve özel malların talep eğrilerine nasıl ulaşıldığı aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı B) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı C) Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı - Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı D) Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı - Bireysel talep eğrilerinin dikey toplamı 10. Geliri 100 TL iken 3 kg ve geliri 400 TL olduğunda 9 kg mal alan bir tüketicinin, gelir esnekliğinin değeri orta nokta yay (ark) esnekliğine göre kaçtır? A) 0.83 B) 0.75 C) 0.66 D) 0, Aşağıdakilerden hangisi, kamu işletmelerinin amaçlarından biri olarak değerlendirilemez? A) Piyasayı düzenlemek B) Tekelleşmeyi önlemek C) Refahı ve sosyal faydayı artırmak D) Bütçe açığını kapatmak 12. Aynı üretim dalında faaliyet gösteren birden fazla işletmenin, hukuki statülerini kaybetmeden, piyasaya hâkim olmak amacıyla, aralarındaki rekabeti kaldırıp ortak hareket edecek şekilde bir birlik oluşturmalarına ne denir? A) Kartel B) Tröst C) Holding D) Tekel 13. İşletme açısından, bilgi toplamayı müteakip oluşacak bilgi akımının aşamaları, en doğru şekilde aşağıdakilerden hangi şıkta gösterilmiştir? A) İşleme-karar-değerlendirme-kontrol B) İşleme-değerlendirme-karar-kontrol C) Değerlendirme-karar-işleme-kontrol D) Değerlendirme-kontrol-işleme-karar 14. Bir işletme tarafından %9 faizli bir kredi ile alınan ve iktisadi ömrü 5 yıl, maliyeti ise TL olan bir makinenin, sırasıyla yıllık amortisman maliyeti ile aylık sermaye maliyeti ne kadardır? A) 2000 TL ve 90 TL B) 1800 TL ve 180 TL C) 2000 TL ve 75 TL D) 1800 TL ve 67 TL 15. Yıllık sabit maliyet toplamı TL, birim satış fiyatı TL, birim değişken maliyeti 150 TL olan bir işletme, tam kapasite ile çalışarak bir yılda 80 adet üretim gerçekleştirmiştir. Bu verilere göre işletmenin, kâra geçiş noktasındaki üretim miktarı ne kadardır? A) 50 adet/yıl B) 45 adet/yıl C) 55 adet/yıl D) 40 adet/yıl 16. Mal ve hizmetlerin piyasa değerinde, üretim sürecinin her aşamasında meydana gelen artış hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Fiyat artışı B) Kalite artışı C) Katma değer D) Artık değer 17. Bir ekonomide, aşağıdakilerden hangisi GSMH daki değişim ile doğrusal yönlü hareket etmez? A) Üretim B) İşsizlik C) İstihdam D) Yatırım 2

3 18. Bir ekonomide, nominal ücretin sabit olduğu varsayımıyla, reel ücret ve fiyatlar genel düzeyi arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? A) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyinden daha fazla artar. B) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile doğru yönlü değişir. C) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi kadar artar. D) Reel ücret, fiyatlar genel düzeyi ile ters yönlü değişir. 22. Belirli bir yılı baz alarak, bir ülkede üretilen tüm mal ve hizmet fiyatlarındaki yıllık değişimi bulmak için aşağıdaki ölçümlerden hangisi kullanılır? A) GSYH Fiyat Endeksi B) TÜFE Endeksi C) GSYH Deflatörü D) ÜFE Endeksi 19. Aşağıdakilerden hangisi, Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri ile piyasa faizi arasında doğru kurulmuş bir ilişkidir? A) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını düşürür. B) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını düşürür. C) Açık piyasa alımı, faiz oranlarını yükseltir. D) Açık piyasa satımı, faiz oranlarını etkilemez. 20. Küçük ölçekli bir atölyede çalışan komşu, ücreti düşük olmasına rağmen, parasıyla önce günlük alıverişini yapar, arta kalanın bir kısmını kara günler için saklar, diğer kısmını ise çocukları adına devlet tahvili almak için ayırırdı. Bu kişinin davranışının aşağıdakilerden hangi kurama en uygun olduğu söylenebilir? A) Paranın miktar kuramı B) Likidite tercihi kuramı C) Modern miktar kuramı D) Risk para talep kuramı 21. GSYH dan, sırasıyla aşağıdaki hangi unsurlar çıkarıldığında yurtiçi gelire ulaşılır? A) Sübvansiyon ve amortisman B) Amortisman ve dolaylı vergiler C) Dolaylı vergiler ve transferler D) Transferler ve amortisman 23. Aşağıdakilerden hangisi nedenlerine/kaynaklarına göre bir enflasyon çeşidi değildir? A) Maliyet enflasyonu B) Talep enflasyonu C) Yüksek enflasyon D) Fiyat enflasyonu 24. Dışa açık bir ülkede, hem döviz arzı hem de döviz kurunun yükseldiği varsayımıyla, aşağıdaki şıklardan hangisinin doğru olduğu söylenebilir? A) Döviz kuru bağımsız, döviz arzı bağımlı değişkendir. B) Döviz kuru bağımlı, döviz arzı bağımsız değişkendir. C) Döviz kuru ile döviz arzı arasında hiçbir şekilde doğrusal bir ilişki olamaz. D) Döviz arzı ile döviz kuru her zaman ters yönde değişir. 25. Bir ülkede, marjinal tasarruf eğilimi %32, sermayehasıla katsayısı %4 ve nüfus artış hızı %2 ise, ülkenin brüt ve net büyüme hızı sırasıyla ne kadardır? A) 4 ve 2 B) 5 ve 3 C) 6 ve 4 D) 8 ve 6 3

4 26. Dış ticaret kuramlarından Faktör Donatımı Kuramı açısından aşağıdaki önermelerden hangisi söylenemez? A) Gelişmiş ülkeler sermaye-yoğun, gelişmekte olan ülkeler emek-yoğun üretim yapmalıdır. B) Ülkeler dengeli bir dış ticaret için uzmanlaştıkları alanlarda faktör değişimi yapmalıdır. C) Ticarete konu malların maliyetinde emek yanında sermaye faktörü de önemli bir unsurdur. D) Uzmanlaşma arttıkça, üretim faktörlerinin ülkeler arası fiyat farkları da azalacaktır. 27. Leontief paradoksu, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir? A) Uzmanlaşma arttıkça, kıyasen üstün olan malların ihracatı zorlaşır B) Bilindiğinin aksine, malların kalitesi ile fiyatları arasında ters ilişki vardır C) Üretim fonksiyonunda sermaye oranı arttıkça üretim düşer D) Gelişmiş ülkeler emek-yoğun, azgelişmiş ülkeler sermaye-yoğun mal ihraç ederler 28. Dış ticaret haddi kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarının oranı B) İhraç ve ithal edilen malların miktarlarına getirilen kota/sınır C) İhraç ve ithal edilen malların fiyat endekslerinin birbirine oranı D) İhraç ve ithal edilen mallar için konulan vergilerin birbirine oranı 29. Aşağıdakilerden hangisi, tarife dışı ithalat kısıtlama araçlarından biri değildir? A) İthalat kotaları B) İthalat vergisi C) İthalat yasakları D) Kambiyo denetimi 30. Mal ve hizmet ticareti hesabı+ Yatırım gelirleri hesabı +Cari transferler hesabı toplamı, aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Cari işlemler dengesi B) Dış ödemeler dengesi C) Dış ticaret dengesi D) Ödemeler bilançosu dengesi 31. Aşağıdakilerden hangisi para politikasının araçlarından biri sayılmaz? A) Reeskont oranı B) Munzam karşılık oranı C) Senyoraj oranı D) Asgari ödeme oranı 32. Ekonomide, üçlü açmaz kuramına göre, aşağıdakilerden hangi iktisat politikası araçları birlikte uygulanamaz? A) Doğrudan sermaye yatırımı bağımsız para politikası otonom harcama politikası B) Genişletici maliye politikası değişken döviz kuru yüksek faiz uygulaması C) Sabit döviz kuru otonom yatırım politikası doğrudan sermaye yatırımı D) Uluslararası sermaye hareketliliği - sabit döviz kuru - bağımsız para politikası 33. Parasalcılara göre, istikrarlı bir para politikası, aşağıdakilerden hangisiyle en iyi şekilde anlatılır? A) Para arzının üretim artışına (büyüme oranına) paralel şekilde artırılması B) Para arzının döviz kurunu dengeleyecek şekilde artırılması C) Para arzının toplam fiyat artışını karşılayacak şekilde artırılması D) Para arzının bütçe dengesiyle uyumlu olacak şekilde artırılması 4

5 34. Stagflasyonla mücadelede aşağıdakilerden hangisi arz yanlı iktisatçıların önerdikleri politikalardan biridir? A) Karar birimlerine tüketim teşviklerini artırmak. B) Kamu harcamalarını ve tasarrufları artırmak. C) Para arzını azaltmak ve döviz rezervini artırmak. D) Gelir ve kurumlar vergisinde indirimler yapmak. 35. Reel Konjonktür Kuramına göre, iktisadi krizlerin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? A) Kontrolsüz para arzı artışları B) Dengesiz bütçe açıkları C) Teknolojik şoklar D) Karşılıksız sosyal destekler 36. Beklenen bir para politikası uygulamasının, toplam hâsıla ve işsizlik üzerinde etkisinin olmaması aşağıdaki terimlerden hangisiyle ifade edilir? A) Politika etkinsizliği B) Dışlama etkisi C) Paranın yansızlığı D) Ücretlerin katılığı 38. Ücret artışlarını verimlilik artışına bağlayacak ve sendikanın pazarlık gücünü kontrol edecek bir politika uygulayan hükümet, aşağıdaki sâiklerden hangisiyle hareket ediyor olabilir? A) Eşit işe eşit ücret politikasıyla işçilere farklı ücret ödenmesini engellemek B) Üretken olmayan işçiler ile buna destek olan sendikacıları cezalandırmak C) Ücret kaynaklı maliyet enflasyonunu ortadan kaldırmak veya hafifletmek D) Sendikaların serbest piyasa mantığına aykırı örgütler olduğunu düşünmek 39. Tam istihdama ulaşmada yapısal engellerin bulunmadığı bir ekonomide, para arzının artırılması, sırasıyla aşağıdaki hangi zincirleme etkilere sebep olur? A) Faiz artar-yatırım düşer-üretim artar- nominal milli gelir artar-harcama artar. B) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama artarreel milli gelir artar. C) Faiz düşer-yatırım artar-üretim artar-harcama düşerreel milli gelir düşer. D) Faiz artar-yatırım düşer-üretim düşer-harcama düşer- reel milli gelir düşer. 37. Temel gıda maddeleriyle ilgili bütün tüketicileri korumayı amaçlayan bir hükümet, aşağıdaki politikalardan hangisini uygularsa en iyi sonucu almış olur? A) Taban fiyat politikası B) Tavan fiyat politikası C) Mali yardım politikası D) Kota ve kontrol politikası 40. Keynesyenlerin, ekonomik istikrarsızlıktan kurtulmak amacıyla, toplam tüketimi etkilemede vergi oranlarının kullanılması önerisi, Monetaristler tarafından neden eleştirilir ve kabul görmez? A) Tüketimin, harcanabilir gelire değil, devamlı (beklenen) gelire bağlı olması nedeniyle başarı sağlanamaz. B) Keynesyenlerin amacı, bu yolla serbest piyasa ekonomisine Devletin müdahale etmesini sağlamaktır. C) Maliye politikasının amaç ve araçları, para politikasının amaç ve araçlarıyla çeliştiğinden başarılı olmaz. D) Keynesyenler, daha etkin olmasına rağmen para politikasının uygulamasını engellemek istemektedirler. 5

6 MALİYE 1. Piyasanın, kaynakları etkin bir şekilde tahsis edememesine piyasa başarısızlığı denir. Aşağıdakilerden hangisi piyasa başarısızlığının sebepleri arasında yer almaz? A) Asimetrik bilgi B) Dışsallıklar C) Kamusal mallar D) Kaynakların kıtlığı 3. Gelir Dilimi (TL) Vergi Oranı (%) 1500 e kadar ve üzeri Yukarıdaki tarifeye göre, ortalama vergi oranı %12,5 olan bir mükellefin vergi matrahı kaç TL dir? A) 4000 B) 4500 C) 5000 D) Vergi gelirlerinde tahsilat artışını etkileyen (tahakkuk dışındaki) değişkenler veri iken, bir ülkede vergi oranlarında indirime gidilmesine rağmen vergi gelirlerinde artış kaydedilmiştir. 2. Belli bir yıla ilişkin (A) ülkesine ait ve OECD ülkelerinin ortalaması olarak aşağıdaki oranlar veriliyor. Oranlar Dolaylı Vergiler oranı (%) GSYİH Dolaysız Vergiler GSYİH oranı (%) Dolaylı Vergiler oranı (%) Bütçe Gelirleri (A) ülkesi OECD ülkeleri ortalaması Dolaylı ve dolaysız vergilere ilişkin OECD ülkeleri ortalamaları ulaşılması gereken hedef olarak alındığında, tabloda verilenlere göre, (A) ülkesine yönelik aşağıdaki öneri veya tespitlerden hangisi doğru değildir? A) Dolaylı vergilerin bütçe gelirleri içindeki payı yüksek olduğundan (A) ülkesi dolaylı vergileri indirip, dolaysız vergileri arttırmalıdır. B) (A) ülkesi GSYİH nın büyüme hızını aşan bir hızda dolaysız vergi tahsilatını arttırırsa dolaylı vergi gelirlerinin bütçe gelirleri içindeki payı zamanla azalır. C) (A) ülkesini değerlendirirken dolaylı ve dolaysız vergilerin bütçe gelirleri içindeki paylarından ziyade bu vergilerin GSYİH içindeki paylarına bakılması daha doğru bir yaklaşımdır. D) (A) ülkesi, GSYİH sı içinden yeterince dolaylı ve dolaysız vergi tahsil etmemektedir. Söz konusu ülkede vergi indirimi sonrası oluşan vergi gelir artışı yukarıda verilen Laffer Eğrisi üzerinde nasıl gösterilebilir? A) A noktasından B noktasına doğru hareketle B) B noktasından C noktasına doğru hareketle C) B noktasından A noktasına doğru hareketle D) C noktasından B noktasına doğru hareketle 5. %18 oranında KDV ye tabi olan bir malın etiket fiyatı içindeki KDV tutarı 117 TL dir. Bu malın etiket fiyatı üzerinden önce 59 TL indirim yapılıyor; sonra kalan tutar üzerinden %25 oranında ikinci bir indirim yapılarak satış fiyatı belirleniyor. Buna göre, bu malın indirimlerden sonra bulunan satış fiyatının KDV hariç bölümü kaç TL dir? A) 400 B) 450 C) 500 D) 550 6

7 6. Aşağıdakilerden hangisi ödeme gücüne göre vergileme hedefi için uygun değildir? A) Ayırma ilkesi uygulaması B) Asgari geçim indirimi uygulaması C) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi D) Tek oranlı vergileme 10. Devlet borçları ve borçlanmaya ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anaparasını azaltmak için devlet borçlarının itfa edilmesine borçların amortismanı denir. B) Dış borçlanmayla sağlanan kaynakların üretken alanlarda kullanılmaması uzun dönemde ekonomi üzerinde yük oluşturur. C) Yurtiçi tasarruflarda artışa sebep olması dış borçların doğrudan etkilerinden birisidir. 7. I. Özel tasarrufların artması II. Vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma eğiliminin artması III. Çalışma gayretinin azalması Yukarıdakilerden hangileri vergi yükünün arttırılması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlardan biri değildir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III D) Fiyatlar genel seviyesinin yükseldiği dönemlerde mevcut devlet iç borçlarının yükü hafifler. 11. Merkezi yönetim bütçesi uygulama sonuçlarının Maliye Bakanlığınca her ay ayrıntılı olarak açıklanması ve isteyen herkesin bu sonuçlara Bakanlığın internet sayfasından ulaşabilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir yansımasıdır? A) Doğruluk ilkesinin B) Açıklık ilkesinin C) Alenilik ilkesinin 8. Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi değildir? D) Birlik ilkesinin A) Özel tüketim vergisi B) Şans oyunları vergisi C) Özel iletişim vergisi D) Motorlu taşıtlar vergisi 12. Bütçe kanununda gelir tahminlerini ve ödenekleri gösteren cetveller sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) A cetveli-b cetveli B) B cetveli-a cetveli 9. Kamu harcamaları sabit varsayıldığında, bir verginin yerine aynı tutarda gelir sağlayacak bir başka verginin konulması durumunda gelir dağılımında meydana gelen değişmenin incelenmesini öngören, iki vergi arasındaki yansıma farkının belirlenmesine yönelik yansıma türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Diferansiyel yansıma B) Mutlak yansıma C) Efektif yansıma D) Biçimsel yansıma C) B cetveli-c cetveli D) A cetveli-c cetveli 13. Bütçelemede safi usulden gayrisafi usule geçilmesinin kamu harcamalarının büyüklüğü üzerindeki etkisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? A) Gayrisafi Yurtiçi Hasıla içindeki payı artar. B) Görünüşte artışa neden olur. C) Gerçekte değişmesine neden olur. 7

8 D) Yıllar itibarıyla elde edilen gelir ile yapılan giderlerin gerçek büyüklüğünün izlenmesine imkân verir. 14. Faydası genellikle bir yılı aşan eğitim ve sağlık gibi insana yönelik alanlara yapılan harcamalara ne denir? A) Yatırım carileri B) Yatırım giderleri C) Transfer giderleri D) Cari giderler 25 i iktidar grubu ya da gruplarına ait milletvekillerinden oluşur. 18. Kamu idarelerinin harcamalarının uygunluk denetimi aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır? A) Danıştay B) Sayıştay C) Maliye Bakanlığı D) Vergi mahkemesi 15. Kamu harcamalarının sunulan kamu hizmeti alanlarına göre sınıflandırılmasına ne ad verilir? A) Hiyerarşik tasnif B) Organik tasnif C) Fonksiyonel tasnif D) İktisadi tasnif 19. Bütçenin uygulanma safhasında bütçe ödenekleri aşağıdakilerden hangisi tarafından serbest bırakılır? A) Maliye Bakanlığı B) Sayıştay C) Hazine Müsteşarlığı D) Başbakanlık 16. Aşağıdakilerden hangisi modern bütçeleme sisteminin özelliklerinden değildir? A) Bütçe yapılırken kalkınma planları ile yıllık programlarla belirlenen hedeflere sadık kalınması B) Harcamalara karar verilirken fayda-maliyet analizi yapılması C) Bütçe harcamalarının dağılımında hizmet alanlarının göz önünde tutulması 20. Aşağıdakilerden hangisi özel bütçeli bir kuruluş değildir? A) Orman Genel Müdürlüğü B) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü C) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu D) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı D) Bütçenin bir yıllık esasa göre hazırlanması 17. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun oluşumuna ve bütçe kanununa ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz. B) TBMM üyeleri, bütçe kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülmesi sırasında gider artırıcı veya gelir azaltıcı tekliflerde bulunamazlar. C) Cumhurbaşkanı bütçe kanunu hariç, yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları TBMM ne geri gönderir. 21. I. Sarraflar II. Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar III. Gayrimenkul alım satımı ile uğraşanlar Gelir Vergisi Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri basit usulden yararlanamaz? A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III D) TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunun 45 üyesinin 8

9 22. Muafiyet vergi mükellefini, istisna ise vergi konusunu vergi dışında bırakır. Buna göre, aşağıdaki vergi türlerinin hangisinde verginin işleyiş sistemini bozması nedeniyle vergi muafiyeti, prensip olarak uygun değildir? A) Kurumlar vergisi B) Katma değer vergisi C) Emlak vergisi D) Veraset ve intikal vergisi 25. Verginin tahakkuku nedir? A) Vergi alacağının vergi dairesi tarafından hesaplanması ve bu alacağın tutar olarak tespit edilmesine yönelik idari işlemdir. B) Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenecek safhaya gelmesidir. C) Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülüdür. D) Vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlarca mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir. 23. Vergi harcaması kavramı; en genel anlamda, devletlerin gelir toplamlarını azaltan, standart vergi sisteminden ayrılan ayrıcalıklar veya istisna ve muafiyetler olarak tanımlanabilir. Vergi harcamaları nedeniyle bazı vergi gelirlerinden vazgeçilmiş olur. Buna mukabil, bazı indirim, istisna ve muafiyetler, standart vergi sisteminin unsurları olmaları nedeniyle vergi harcaması dışında tutulmaktadır. Örneğin, KDV Kanununda yer alan diplomatik istisna düzenlemesi bu kanunun yürürlükte olduğu ülkelerde standart bir istisna olarak kabul edildiğinden bu istisna nedeniyle vazgeçilen gelirler vergi harcaması sayılmamaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vergi harcaması değildir? A) KDV Kanunundaki ihracat istisnası B) ÖTV Kanununa göre uçak ve helikopterlerin Türk Hava Kurumu tarafından ilk iktisabındaki istisna C) Gelir Vergisi Kanunundaki gayrimenkul sermaye iradı istisnası D) Kurumlar Vergisi Kanununa göre girişim sermayesi fonu olarak ayrılan tutarların %10 unu aşmayan kısmı 26. Vergi Usul Kanununda, mükellefin ya da sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi ne ile ifade edilir? A) Vergi ziyaı B) Peçeleme C) İhtiyati tahakkuk D) Vergi kaçakçılığı 27. Vergi Usul Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi vergi borcunu sona erdiren (kaldıran) ya da azaltan nedenlerden değildir? A) Zamanaşımı B) Uzlaşma C) Terkin D) Ölüm 24. Matrahı sayı, adet, metre, metreküp vb. fiziki ölçü olan vergilere spesifik vergiler denir. Buna göre, ülkemizde uygulaması olan aşağıdaki vergilerin hangisinin matrahı spesifiktir? A) Katma değer vergisi B) Kurumlar vergisi C) Mevduat faizlerinden alınan gelir vergisi D) Petrol ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi 28. Aşağıdakilerden hangisi kayıtdışı ekonomiyle mücadelenin amaçları arasında yer almaz? A) Vergi mevzuatı çerçevesinde ülkenin vergileme potansiyelini kavramak B) Vergi yükünü arttırmak C) Vergilemede adaleti sağlamak D) Vergilemede yatay eşitlik ilkesine işlerlik kazandırarak rekabet ortamını iyileştirmek 9

10 29. I. Devletin ifa ettiği bir hizmet nedeniyle alınır. II. Sunulan hizmet ticari ya da sınai nitelikte değildir. III. Özel bir karşılık yoktur. Yukarıdakilerden hangileri harçların özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız III B) I ve II C) II ve III D) I ve III 33. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik dengenin korunması ve sürdürülmesi bakımından kendiliğinden devreye giren mekanizmalardan değildir? A) İşsizlik sigortası uygulaması B) Artan oranlı gelir vergisi tarifesi C) Birey, aile ve kurumların birikimleri D) Enflasyon hedeflemesi 30. Bir iş ya da faaliyetin yapılması için yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen iznin karşılığında kamu gücüne dayalı olarak kamu harcamalarının finansmanında kullanılmak üzere alınan para aşağıdakilerden hangisidir? A) Şerefiye B) Harç C) Ücret 34. Dışlama etkisine (crowding out) ilişkin aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? A) Kamu harcamalarının bir kısmı kişi ve firmalardan yapılan iç borçlanmayla karşılanır. B) Faiz oranları yükselir, borçlanma maliyeti artar. C) Borçlanma ihtiyacı dış kaynaklardan karşılanır. D) Özel kesim yatırımları için ayrılabilen kaynak azalır. D) Resim 31. Son yıllarda özellikle bankacılık sektöründe, kamu maliyesinde ve borç yönetiminde sürdürülemez bir noktaya gelen; para ve maliye politikası araçlarının etkinliğini kaybettiği, uluslararası piyasalardan borçlanma imkânı kalmayan ve neticede bu yılın ilk yarısında geleneksel olmayan bir yöntemle sigorta fonu kapsamı dışındaki banka mevduatları (mevduat ana parası) üzerinden kesinti yapan ülke aşağıdakilerden hangisidir? 35. Bir ekonomide yatırıma ayrılan kaynak tutarı sabit iken, yatırımların daha verimli alanlara kaydırılması için aşağıdakilerden hangisi en uygun seçenektir? A) Dış kaynak kullanımının teşvik edilmesi B) Genel yatırım indirimi uygulaması C) Yatırımların sektörel bazda desteklenmesi D) Gelir vergisinde indirime gidilmesi A) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi B) Portekiz C) Yunanistan D) İspanya 32. Kurumlar Vergisi Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisinin kazancı kurumlar vergisine tabi değildir? A) Limited şirket B) İş ortaklığı 36. Aşağıdakilerden hangisi maliye politikasının amaçları arasında yer almaz? A) Ekonomik büyüme ve kalkınmayı sağlamak B) Kaynak tahsisinde, üretim ve bölüşümde etkinliği arttırmak C) Makroekonomik istikrarın sağlanmasına katkı koymak D) Döviz kurlarında istikrar sağlamak C) Dernek D) Kooperatif 10

11 37. I. Bireysel emeklilik sistemindeki her katılımcı için aylık prim ödemesinin %25 i oranında sisteme nakdi devlet katkısı sağlanması II. Mevduat faiz gelirlerinden vade uzadıkça daha düşük oranda gelir vergisi kesilmesi III. Belli şartlar altında sigorta primi işveren payının %5 puanlık kısmının devlet tarafından karşılanması Yukarıdakilerden hangileri yurtiçinde tasarrufların arttırılmasını doğrudan teşvik eden uygulamalardır? A) Yalnız I 40. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcama politikalarının sonuçlarından biri değildir? A) Fiyatlar genel düzeyi üzerinde bir etkisinin olmaması B) Toplam talebin hem ülkede üretilen mallar arasındaki hem de bölgeler arasındaki dağılımını etkileyebilmesi C) Sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini değiştirebilmesi D) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi B) I ve II C) I ve III D) II ve III 38. Aşağıdakilerden hangisi toplam talebin artmasına neden olmaz? A) Ülkeye gelen turist sayısındaki önemli artış B) Devletin bütçe harcamalarını azaltması C) Gayrimenkul ve konut kredilerindeki artış D) Özel sektör personel giderlerinin artması 39. Aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? A) Enflasyonist dönemde talebin kontrol altında tutulması için uygulanan sıkı maliye politikası büyümeyi yavaşlatır. B) Enflasyonla mücadelede denk bütçe etkili bir araçtır. C) Deflasyonist dönemde talep arttırıcı maliye politikası istihdamın artmasına katkı sağlar. D) Sadece merkezi yönetim bütçesinde sağlanacak mali disiplin makroekonomik istikrarın korunmasında yeterli değildir. 11

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (B) İKTİSAT 1. Aşağıdakilerden hangisi, hem tam rekabet piyasası hem de monopol piyasası için geçerlidir? A) Ortalama hasılat fiyata eşittir. B) Firmanın arz eğrisi yoktur. C) Marjinal hasılat fiyata eşittir.

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA

SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA SORU SETİ 11 MİKTAR TEORİSİ TOPLAM ARZ VE TALEP ENFLASYON KLASİK VE KEYNEZYEN YAKLAŞIMLAR PARA Problem 1 (KMS-2001) Kısa dönem toplam arz eğrisinin pozitif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ

2016 YILI I.DÖNEM AKTÜERLİK SINAVLARI EKONOMİ SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi/hangileri tüm dünyada görülen artan işsizlik oranını açıklamaktadır? I. İşsizlik yardımı miktarının arttırılması II. Sendikalaşma oranında azalma III. İşgücü piyasında etkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER VE TEMEL KAVRAMLAR... 1 1.1. EKONOMİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER... 3 1.1.1. Romalıların Ekonomik Düşünceleri... 3 1.1.2. Orta Çağ da Ekonomik Düşünceler...

Detaylı

2009 VS 4200-1. Gayri Safi Yurt içi Hasıla hangi nitelikte bir değişkendir? ) Dışsal değişken B) Stok değişken C) Model değişken D) kım değişken E) içsel değişken iktist TEORisi 5. Kısa dönemde tam rekabet

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ

FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ FİYATLAR GENEL DÜZEYİ VE MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde Fiyatlar genel düzeyi (Fgd) ile MG dengesi arasındaki ilişkiler incelenecek. Mg dengesi; Toplam talep ile toplam arzın kesiştiği noktada bulunacaktır.

Detaylı

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU

1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKRO EKONOMİNİN DOĞUŞU ve TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Makro Ekonominin Doğuşu 12 1.1.1.Makro Ekonominin Doğuş Süreci 12 1.1.2.Mikro ve Makro Ekonomi Ayrımı 15 1.1.3.Makro Analiz

Detaylı

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI

EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI EKONOMİ SORULARI VE CEVAPLARI SORU 1: Aşağıdakilerden hangisi, marjinal maliyet düzeyini etkilemeden, oluşturulan yeni fiyat düzeyi ile monopolün sosyal maliyetini gidermeye yönelik bir politikadır? A)

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT ALAN BİLGİSİ TESTİ İKTİSAT İKTİSAT ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 81. Bir tüketicinin bir mala ilişkin bireysel talep eğrisini elde etmek için

Detaylı

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 21.Enflasyon. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 21.Enflasyon Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 2 21.1.Nedenlerine Göre Enflasyon 1.Talep Enflasyonu:

Detaylı

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI

IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI IS LM MODELİ ÇALIŞMA SORULARI Soru KPSS 2001 Otonom tüketim harcamalarının artması aşağıdakilerin hangisine neden olur? a) Denge üretim düzeyinin artmasına, LM eğrisinin sağa doğru kaymasına b) Denge üretim

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden

A İKTİSAT KPSS-AB-PS / 2008 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden 1. Her arz kendi talebini yaratır. şeklindeki Say Yasasını aşağıdaki iktisatçılardan hangisi kabul etmiştir? A İKTİSAT 5. Mikroiktisadi analizde, esas olarak reel ücretlerin dikkate alınmasının en önemli

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. A malının fiyatındaki bir artış karşısında B malına olan talep azalıyorsa A ve B mallarının özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) A ve B

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu

iktisaoa GiRiş 7. Ürettiği mala ilişkin talebin fiyat esnekliği değeri bire eşit olan bir firma, söz konusu 2009 BS 3204-1. şağıdakilerden hangisi dayanıksız mal veya hizmet grubu içerisinde ~ almaz? iktiso GiRiş 5. Gelirdeki bir artış karşısında talebi azalan mallara ne ad verili r? ) Benzin B) Mum C) Ekmek

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ

2.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ CEVAP ANAHTARI 1.BÖLÜM ÇOKTAN SEÇMELİ 1.(e) 2.(d) 3.(a) 4.(c) 5.(e) 6.(d) 7.(e) 8.(d) 9.(b) 10.(e) 11.(a) 12.(b) 13.(a) 14.(c) 15.(c) 16.(e) 17.(e) 18.(b) 19.(d) 20.(a) 1.BÖLÜM BOŞLUK DOLDURMA 1. gereksinme

Detaylı

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006)

-MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) -MAKROEKONOMİ KPSS SORULARI- 1) Nominal faiz oranı artarsa, reel para talebi nasıl değişir?( KPSS 2006) A) Artar, çünkü bireyler gelirlerinin daha büyük bir kısmını ödünç vermek ister. B) Artar, çünkü

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2.

İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vi GENEL EKONOMİ 1. Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 1.1. Ekonomide Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Ekonominin Tanımı... 3 1.3. Ekonomi Biliminde Yöntem... 4 1.4.

Detaylı

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ

SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ SORU SETİ 7 IS-LM MODELİ Problem 1 (KMS-2001) Marjinal tüketim eğiliminin düşük olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) LM eğrisinin göreli olarak yatık olduğunu B) LM eğrisinin göreli olarak dik

Detaylı

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR

1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL İKTİSADİ KAVRAMLAR 11 1.1. İktisat Biliminin Temel Kavramları 12 1.1.1.İhtiyaç, Mal ve Fayda 12 1.1.2.İktisadi Faaliyetler 14 1.1.3.Üretim Faktörleri 18 1.1.4.Bölüşüm

Detaylı

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI

SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI SORU SETİ 2 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI Problem 1 (KMS-2001) Bir ekonomiyle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: Y net milli geliri, Ca tüketimi, In net yatırımı, Xn net ihracatı, G hükümet

Detaylı

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT

8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI. Dr. Süleyman BOLAT 8. BÖLÜM STAGFLASYONLA MÜCADELEDE MALİYE POLİTİKASI 1 STAGFLASYON Stagflasyon: Üretimde görülen durgunluk ve fiyatlarda yaşanan artışın bir araya gelmesidir. - Durgunluk içinde enflasyon: Reel ekonomik

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir?

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT. 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 1 1. Ekonominin bulunduğu noktanın, üretim olanakları eğrisinin solunda olması aşağıdakilerden hangisini gösterir? A) Ekonominin geliştiğini B) Ekonomik büyümenin, kısa

Detaylı

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır:

Dengede; sızıntılar ve enjeksiyonlar eşit olacaktır: Sızıntılar: Harcama akımından çıkanlar olup, kapalı ekonomide tasarruflar (S) ve vergilerden (TA) oluşmaktadır. Enjeksiyonlar: Harcama akımına yapılan ilaveler olup, kapalı bir ekonomide yatırımlar (I),

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI

ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI ÇALIŞMA SORULARI TOPLAM TALEP I: MAL-HİZMET (IS) VE PARA (LM) PİYASALARI 1. John Maynard Keynes e göre, konjonktürün daralma dönemlerinde görülen düşük gelir ve yüksek işsizliğin nedeni aşağıdakilerden

Detaylı

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış

2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış Değişmeyen yapısal sorunlar ışığında 2012 yılı merkezi yönetim bütçesine bakış GİRİŞ Bütçe, öncelikle yürütme organının kamunun ihtiyaçlarını belirlemesi ve bunların karşılanması için halktan toplanacak

Detaylı

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş

BÖLÜM 9. Ekonomik Dalgalanmalara Giriş BÖLÜM 9 Ekonomik Dalgalanmalara Giriş Çıktı ve istihdamdaki kısa dönemli dalgalanmalara iş çevrimleri diyoruz Bu bölümde ekonomik dalgalanmaları açıklamaya çalışıyoruz ve nasıl kontrol edilebileceklerini

Detaylı

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR

İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM İKTİSAT BİLİMİ VE İKTİSATTAKİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1.İktisat Bilimi 1.2.İktisadi Kavramlar 1.2.1.İhtiyaçlar 1.2.2.Mal ve Hizmetler 1.2.3.Üretim 1.2.4.Fayda, Değer ve Fiyat

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007

A İKTİSAT KPSS-AB-PS/2007 1. Büyüme Kutupları nın, altyapı yatırımları ve dışsal ekonomiler yoluyla yaratacağı etkiler nedeniyle kalkınmanın önünde bir engel olduğunu belirten iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) F. Perroux

Detaylı

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI

DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI 1 DURGUNLUK VE MALİYE POLİTİKASI Durgunluk Tanımı Toplam arz ile toplam talep arasındaki dengesizlik talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, toplam talebin uyardığı üretim düzeyinin o ekonominin üretim

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ekim 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EKİM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 7,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 14 milyon TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 9,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Eylül 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 EYLÜL ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 14,1 milyar TL açık veren bütçe, 216 yılı ayında 16,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 7,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 216

Detaylı

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir

gerçekleşen harcamanın mal ve hizmet çıktısına eşit olmasının gerekmemesidir BÖLÜM 5 Açık Ekonomi Açık Ekonomi Önceki bölümlerde kapalı ekonomi varsayımı yaptık Bu varsayımı terk ediyoruz çünkü ekonomilerin çoğu dışa açıktır. Kapalı ve açık ekonomiler arasındaki fark açık ekonomide

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

Ayrım I. Genel Çerçeve 1

Ayrım I. Genel Çerçeve 1 İçindekiler Önsöz İçindekiler Ayrım I. Genel Çerçeve 1 Bölüm 1. Makro Ekonomiye Giriş 3 1.1. Ekonominin Tanımlanması ve Bir Bilim Olarak Ekonomi 4 1.2. Ekonomi Teorisi ve Politikası 5 1.3. Makro Ekonomi

Detaylı

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek

içindekiler Kısım 1 Piyasalar 2 Piyasalar ve Piyasanın İşleyişi 28 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 Grafiklerle Çalışmak 23 Bölüm 2 Bölüm 1 Bölüm 1 Ek TETRA IMAGES/CORBIS içindekiler Ön Söz xv Kısım 1 Piyasalar 2 Bölüm 1 Ekonomi ve Çevrenizdeki Dünya 4 1. Mülkiyet 5 2. Ekonomik Özgürlük 10 2.a. Ekonomik Özgürlük ve Yaşam Standartları 11 2.b. Ekonomik

Detaylı

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2

OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 OPTİMAL VERGİLEME ÖĞR. GÖR. AYNUR ARSLAN BURŞUK DERS 2 Optimal vergileme denildiğinde en iyi ve en uygun vergileme sistemi anlaşılmaktadır. Tarih boyunca böyle bir sistem aranmış ancak halen böyle bir

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir.

BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ. Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. BÖLÜM FAİZ ORANI-MİLLİ GELİR DENGESİ Bu bölümde, milli gelir ile faiz oranı arasındaki ilişkiler incelenecektir. IS-LM modeli ; J.M.KEYNES tarafından ortaya atılmıştır. Buna göre ekonomide; 1. MAL PİYASASI

Detaylı

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası

Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi. Döviz Kuru ve Uluslararası İktisat Politikası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Döviz Kuru ve Uluslararası Maliye Politikası ve Devlet Bütçesi Devlet Bütçesi Kamu Harcamaları (G) => G = G I + G C + TR + INT Kamu Yatırımları (G I ) : Sermaye malları

Detaylı

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Kasım 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 KASIM ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 798 milyon TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 1 milyar TL fazla vermiştir. 215 yılı ayında 4,7 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216 yılı

Detaylı

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ

TOPLAM TALEP VE TOPLAM ARZ: AD-AS MODELİ TOLAM TALE VE TOLAM ARZ: AD-AS MODELİ AD-AS IS LM ve IS LM B modellerinde fiyatlar genel düzeyinin sabit olduğu varsayılırken, bu analizde fiyatlar genel düzeyi () ile reel milli gelir (Y) arasındaki ilişkiler

Detaylı

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT

Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT Tufan Samet ÖZDURAK THEMIS MAKRO İKTİSAT İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII BİRİNCİ BÖLÜM Makro İktisat 1. MAKRO İKTİSATIN ANLAMI... 1 2. MAKRO İKTİSATTA KARAR BİRİMLERİ (SEKTÖRLER)... 2 3. MAKRO İKTİSATTA PİYASA

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur?

2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? 2001 KPSS 1. Aşağıdakilerden hangisi A malının talep eğrisinin sola doğru kaymasına neden olur? A) A malını tüketen insanların sayısının artmasına yol açan bir nüfus artışı B) A normal bir mal ise, tüketici

Detaylı

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından

Ekonomi II. 20.Para Teorisi ve Politikası. Doç.Dr.Tufan BAL. Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından Ekonomi II 20.Para Teorisi ve Politikası Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır. 20.1.Para Teorisi Para miktarındaki

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı

MALİ YE POLİ KASI Maliye politikası nda klasik görüş ten sapmalar özellikle 1930 yı ndan sonra önem kazanmaya baş lamı MALİYE POLİTİKASI Maliye politikasında klasik görüşten sapmalar özellikle 1930 yılından sonra önem kazanmaya başlamıştır. Para arzı, IS-LM eğrileri analizinde LM eğrisini hareket ettiren bir değişkendir.

Detaylı

Giriş, Ön B ilgiler. Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI

Giriş, Ön B ilgiler. Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI İçindekiler Önsöz... 7 Kısaltm alar... 17 Giriş, Ön B ilgiler 1. M ali Hukuk Dersinin Konusu ve Kapsamı... 19 2. Kamu Mâliyesinin Büyüklüğü...20 Birinci Bölüm KAMU GELİRLERİ VE DEVLET BORÇLARI I. KAMU

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ

Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Editörler Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay & Yrd.Doç.Dr. Temur Kurtaslan GENEL EKONOMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Bülent Altay Yrd.Doç.Dr. Gülay Hız Yrd.Doç.Dr. Musa Türkoğlu Yrd.Doç.Dr. Oktay Aktürk Yrd.Doç.Dr. Temur

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM T.C. Kalkınma Bakanlığı TÜRKİYE EKONOMİSİNDE HAFTALIK GELİŞMELER ve GENEL GÖRÜNÜM Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürlüğü 18 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER Sayfa No BÖLÜM-1: TEMEL EKONOMİK

Detaylı

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İKTİSAT ANABİLİM DALI ORTAK DOKTORA DERS İÇERİKLERİ 1. YIL GÜZ DÖNEMİ İleri Makroiktisat I IKT801 1 3 + 0 6 Makro iktisadın mikro temelleri, emek, mal ve sermaye piyasaları, modern AS-AD eğrileri. İleri

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu bölümde faiz oranlarının belirlenmesi ile faizin denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi üzerindeki rolü incelenecektir. IS LM modeli, İngiliz iktisatçılar John

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

EKONOMİ SINAVI SORULARI-WEB

EKONOMİ SINAVI SORULARI-WEB EKONOMİ SINAVI SORULARI-WEB SORU 1 Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) hesaplanmasında mal ve hizmetlerin değerleme kriteri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? A) Girdi maliyetiyle B) Karlılık

Detaylı

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR.

ŞUBAT YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2016 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 216 ŞUBAT ŞUBAT 216 215 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 216 YILI ŞUBAT AYINDA 2,4 MİLYAR TL FAZLA VERMİŞTİR. 215 YILI ŞUBAT AYINDA 4,5 MİLYAR TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 216 YILI

Detaylı

16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli. Doç.Dr.Tufan BAL

16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli. Doç.Dr.Tufan BAL Ekonomi II 16.Bölüm:Gelir ve Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi: Toplam Talep-Toplam Arz Modeli Doç.Dr.Tufan BAL Not:Bu sunun hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.Tümay ERTEK in Temel Ekonomi kitabından faydalanılmıştır.

Detaylı

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009

tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul , 28 Nisan 2009 tepav Küresel Kriz e Karşı ş TEPAV Politika Önerileri TBB İstanbul, 28 Nisan2009 Küresel Krize Karşı TEPAV Politika Önerileri Slide 2 Çerçeve Krizi Türkiye ye taşıyan kanallar Krizin Türkiye üzerindeki

Detaylı

Ders içeriği (11. Hafta)

Ders içeriği (11. Hafta) 11. Milli Gelir 11.1. Gayri Safi Milli Hasıla 11.2. Gayri safi Yurtiçi Hasıla 11.3. Safi Milli Hasıla 11.4. Milli Gelir 11.5. Nominal ve Reel Milli Gelir 11.6. Şahsi Gelir ve Kullanılabilir Gelir Ders

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

MART 2015 DÖNEMİ 2014 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2015 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. MART 215 DÖNEMİ 214 YILI MART AYINDA 5,1 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 215 YILI MART AYINDA 6,8 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 214 YILI MART AYINDA 538 MİLYON TL FAİZ DIŞI FAZLA VERİLMİŞ İKEN 215 YILI MART AYINDA

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İÇİNDEKİLER III. Önsöz

İÇİNDEKİLER III. Önsöz İÇİNDEKİLER Önsöz BİRİNCİ BÖLÜM PARA, EKONOMİ VE FİNANSAL SİSTEM 1.1.Paranın Doğuşu 1.2.Para ve Ekonomi 1.3. Finansal Sistem 1.3.1. Finansal Sistemin Tanımı Ve Yapısı 1.3.2. Finansal Sistemin Temel Fonksiyonları

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TABLO LİSTESİ TABLO LİSTESİ Tablo I.1. Ödemeler Dengesi (Milyar ABD doları) 6 Tablo I.2. Cari İşlemler Açığını Finanse Eden Taraflar (Milyar ABD doları) 7 Tablo I.3. Seçilmiş Ekonomilerde Cari İşlemler Dengesinin GSYİH

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI

ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI ÜNİTE 4: FAİZ ORANLARININ YAPISI Faiz oranlarının yapısı; Menkul kıymetlerin sahip olduğu risk, Likidite özelliği, Vergilendirme durumu ve Vade farklarının faiz oranlarını nasıl etkilediğidir. FAİZ ORANLARININ

Detaylı

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF

MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF MALİYE POLİTİKASI KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sahife gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Sayfa 2 1. Ünite Maliye Politikası: Kavramlar, Etkinliği ve Sınırları

Detaylı

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA

MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA MAKROEKONOMİ - 2. HAFTA Ekonomik Faaliyetlerin Döngüsü Mal ve Hizmetler C HANEHALKLARI Tüketim Harcamaları Faktör Ödemeleri B A FİRMALAR Üretim Faktörleri GSYH ÖLÇME YÖNTEMLERI Üretim Yöntemi: Firmaların

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç)

M2 Para Tanımı: M1+Vadeli ticari ve tasarruf mevduatları (resmi mevduatlar hariç) PARA ARZI Dar tanımlı para arzı dolaşımdaki nakit ile bankacılık sisteminde vadesiz mevduatların toplamından oluşmakta, geniş tanımlı para arzı ise bu toplama bankacılık sistemindeki vadeli mevduatların

Detaylı

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS

A. IS LM ANALİZİ A.1. IS A. ANALZ A.. Analizi (Mal Piyasası) (Investment aving) (atırım Tasarruf) Eğrisi, faiz oranları ile gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi gösterir. Analizin bu kısmında yatırımları I = I bi olarak ifade edeceğiz.

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

2009 VS 2100-1. şağıdakilerden hangisi ihtiyaçların özelliklerinden biri değildir? ) Giderildikçe şiddetlerinin azalması B) Şiddet bakımından farklılık göstermesi C) ikame edilebilmesi D) Sonsuz olması

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI

BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 BAHAR DÖNEMİ MAKRO İKTİSAT 2 DERSİ KISA SINAV SORU VE CEVAPLARI 1. Toplam Talep (AD) doğrusunun eğimi hangi faktörler tarafından ve nasıl belirlenmektedir? Açıklayınız. (07.03.2016; 09.00) 2.

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX BİRİNCİ BÖLÜM TEMEL HUKUK BİLGİSİ I. HUKUK NEDİR ve KAÇA AYRILIR?...3 II. VERGİ HUKUKU ve KAYNAKLARI...4 A. Vergi Hukukunun Tanımı...4 B. Vergi Hukukunun Kaynakları...4

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ

PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ PARA, FAİZ VE MİLLİ GELİR: IS-LM MODELİ Bu ünite tamamlandığında; Alternatif yöntemleri kullanarak IS eğrisini elde edebileceğiz IS eğrisinin eğiminin hangi faktörlere bağlı olduğunu ifade edebileceğiz

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT

DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT DENEME SINAVI A GRUBU / İKTİSAT 2 1. Tamamlayıcı mallardan birinin (otomobil-benzin) fiyatındaki artış diğer malın talebini azaltacak, talep eğrisini sola kaydıracaktır. Örneğin benzin fiyatındaki artış

Detaylı

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI

IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS-LM MODELİNİN UYGULANMASI IS ve LM eğrilerinin kesiştiği nokta milli geliri belirliyor. Birinin kayması kısa dönem dengeyi değiştiriyordu. Maliye politikası Hükümet harcamaları artışı IS eğrisi sağa

Detaylı

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi

2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin Değerlendirmesi BURSA BİLANÇO OCAK / ŞUBAT 2013 SAYI 1442 Doç.Dr. Tolga DEMİRBAŞ Uludağ Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Öğretim Üyesi I. GİRİŞ Her yıl hükümet tarafından

Detaylı