BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ"

Transkript

1 518 BURDUR GÖLÜ NÜN SU KALİTESİ, PLANKTONU VE VERİMLİLİK DÜZEYİ İsmail İ. TURNA * İskender GÜLLE ** S. Serkan GÜÇLÜ *** Özet Aralık 23-Kasım 24 tarihleri arasında, Burdur Gölü üzerinde seçilen 3 bölgeden alınan örneklerle yürütülen bu çalışmada su kalitesi özellikleri, fitoplankton ve zooplankton incelenmiştir. Çalışma sonunda su sıcaklığı 6,3-24,9 C; ph 9,1-9,43; çözünmüş oksijen 6,76-16,73 mg/l; oksijen doygunluğu %8-%125; elektriksel iletkenlik 29,6-31,4 µs/cm; tuzluluk 18,3-19,3 ppt; toplam çözünmüş katı madde 27,4-34,3 mg/l; askıda katı madde 8,42-18,69 mg/l; klorofil-a,7-16,17 mg/m 3 ; Secchi diski görünürlüğü 1,1-6,1 m; renk FAU; bulanıklık 1-7 Pt/Co; kimyasal oksijen ihtiyacı mg/l; PO 4 -P,21-,463 mg/l; NO 3 -N,3-2,1 mg/l aralıklarında tespit edilmiştir. Burdur Gölü nde fitoplanktondan 17 ve zooplaktondan 4 takson belirlenmiştir. Gölün ortalama zooplakton yoğunluğu org./m 3 olup, bunun % 51 ini H. fennica, % 9 unu B. plicatilis ve % 4 ını A. burduricus oluştururken, 2,36 g/m 3 olarak tespit edilen ortalama biyomasın % 81 ini A. burduricus oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Burdur Gölü, su kalitesi, fitoplankton, zooplankton Abstract: In this study, there were examined water quality, phytoplankton, zooplankton Lake of Burdur, between December 23-November 24. Water temperature C; ph ; dissolved oxygen ; dissolved oxygen saturation 8%-125%; electrical conductivity µs/cm; salinity ppt; total dissolved solids mg/l; suspended matter mg/l; chlorophyll-a mg/m 3 ; Secchi disc visibility m; Color FAU; Turbidity 1-7 Pt/Co; chemical oxygen demand mg/l; PO 4 -P mg/l; NO 3 -N mg/l were found. In Lake Burdur 17 phytoplankton and 4 zooplankton taxon were determined. The avarage zooplankton density is org./m 3, it is 51% H.fennica, 9% B. plicatilis and 4% A.burduricus. The avarage zooplankton biomass is determined 2.36 g/m 3. Keywords: Burdur Lake, water quality, phytoplankton, zooplankton Giriş Tuzlu göller dünyada ve ülkemizde oldukça geniş bir dağılım göstermesine karşılık hak ettikleri ilgiyi bulamamışlardır. Bunun en önemli nedeni kuşkusuz bu göllerin ekonomik faydalarının çok az olmasıdır. Türkiye de tuzlu göllerin hidrobiyolojisi ve su kalitesine ilişkin ayrıntılı çalışmalar oldukça yetersizdir. Ülkemiz, tuzlu göller yönünden oldukça zengin olmasına karşın, bunların biyolojik çeşitlilik yönünden önemi ihmal edilmiştir. Tuzlu göller tür sayısı ve üretkenlik yönünden oldukça fakir olmasına karşılık endemik * Yrd.Doç.Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi ** Arş.Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi *** Arş.Gör., Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Bu çalışma Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi Başkanlığı Tarafından 3-M-647 No lu proje ile desteklenmiştir.

2 519 türler ve değişik yaşam ortamları içermeleri, sucul sistemlerin evrimsel gelişimine ışık tutmaları nedenleri ile biyolojik çeşitlilik açısından önemlidir (Kazancı, 1998). Hem tuzlu göllerde hem de tatlısu göllerinde baskın olarak bulunan iyonlar çeşitlilik (kalitatif) olarak birbirlerine benzemekle birlikte, oransal (kantitatif) olarak oldukça faklıdırlar. Tatlısularda iyonik baskınlık Na + > Mg +2 > < Ca +2 >K :: HCO 3 + CO 3 > Cl - >SO -2 4 iken, tuzlu göllerde Na + > Mg +2 > Ca +2 >K + :: Cl - -2 > SO >HCO 3 + CO 3 şeklindedir. Göllerdeki tuzluluk, mevsimlere göre yağış ve buharlaşma arasındaki dengeye bağlı olarak çok büyük dalgalanmalar gösterebilmektedir. Fakat bu dalgalanmalar tuzluluğun miktarını değiştirse de baskın iyon sıralamasını etkilememektedir. Göllerdeki çözünmüş tuzların başlıca üç kaynağı vardır. Bunlar; yerel kayaçların yüzey akış sularıyla yıkanımı, fosil sular (yeraltı pınarlarından) ve denizlerden atmosferik taşınım. Birçok araştırmacı atmosferik taşınımın iç sulardaki tuzluluğun en önemli kaynağı olduğunu söylemelerine karşılık, bazı araştırıcılar bu görüşün geçersiz olduğunu, yeraltı pınarlarından kaynaklanan tuzluluğun daha önemli olduğunu vurgulamaktadırlar (Williams, 1996). Rotifera dan Hexarthra fennica, Brachionus plicatilis, Crustacea dan Artemia ve Parartemia (Entomostraca), Copepoda dan Diatomus sicilis, Paradiaptomus afrnicanus, Diaptomus connexus ve Cladocera dan Daphnia similis (Düşük tuzluluklarda) dünyadaki tuzlu ve acı göllerde en çok bulunan zooplanktonik canlılardır. Bunlardan Brachionus plicatilis ve Artemia spp. kozmopolit türlerdir (Cole,1983; Taub, 1996). Materyal ve Metot Aralık 23 ve Ocak 24 tarihleri arasında, aylık olarak yürütülen bu çalışmada toplam 11 örnekleme yapılmıştır. Her örnekleme döneminde, Burdur Gölü üzerinde seçilmiş olan 3 bölgeden (Şekil 1) su kalitesinin bazı özellikleri yerinde yapılmış, su kalitesi ve plankton örnekleri alınmıştır. Su kalitesi analizlerinde kullanılacak örnekler göl yüzeyinin 3-6 m altından (Secchi diski görünürlüğünden), 1,7 l hacimli Nansen şişesi yardımıyla alınmıştır. Su kalitesi ve plankton örneklerinin alınması, korunması, analizi ve sonuçlarının değerlendirilmesinde Anonim (1981; 1986), Bartram ve Ballance (1996), Boyd ve Tucker (1992), Lind (1985), Omori ve Ikeda (1984), Wetzel ve Likens (2) den yararlanılmıştır. Sıcaklık ( o C), ph, çözünmüş oksijen (mg/l), çözünmüş oksijen doygunluğu (%), elektriki iletkenlik (25 o C de ms/cm), tuzluluk (ppt), Secchi diski görünürlüğü (m) gibi değerler arazi örneklemesi sırasında, göl üzerinde, yerinde yapılmıştır. Askıda katı madde (mg/l) ve toplam çözünmüş katı madde (g/l) analizleri 1,2 µm gözenek çapındaki cam elyaf süzgeç kâğıdından göl suyunun süzülmesiyle yapılmıştır. Klorofil-a (mg/m 3 ) değerinin belirlenmesinde % 9 lık aseton özüt yöntemi izlenmiştir. Şekil 1. Burdur Gölü ve örnekleme bölgeleri

3 52 Bulgular Burdur Gölü nde yapılan bu çalışmada, belirlenen su kalitesi değerleri Çizelge 1 de verilmiştir. I.Bölge II. Bölge III. Bölge Ortalama Sıcaklık ( C) 16,9 17,6 17,4 17,3 ph 9,24 9,22 9,24 9,23 Çöz. Oksijen (mg/l) 8,7 1,2 8,8 9,2 Oksijen Doygunluğu (%) Elektriksel İletkenlik (25 C ms/cm) 3,5 3,6 3,5 3,5 Tuzluluk (ppt) 18,9 19, 19, 19, Toplam Çözünmüş Katı Madde (g/l) 29, 28,5 29,2 28,9 Askıda Katı Madde (mg/l) 14,9 15,6 15,1 15,2 Klorofil-a (mg/m 3 ) doğrulanmış 4,85 3,66 3,46 4, Seccki Diski Görünürlüğü (m) 4,2 3,3 3,5 3,7 Renk (Pt/Co) Bulanıklık (FAU) Kimyasal Oksijen İhtiyacı (mg/l) PO 4 -P (mg/l),11,1,11,11 NO 3 -N (mg/l),55,43,47,49 NH 4 -N (mg/l),15,2,58,29 Çizelge 1. Araştırma bölgelerine göre, Burdur Gölü su kalitesi değerleri ve ortalamaları Burdur Gölü nde sıcaklık ve oksijen değerlerinin yılın soğuk (Şubat) ve sıcak (Eylül) dönemlerinde dikey dağılımı Şekil 2 ve 3 de verilmiştir. Buna göre kış aylarında gölde 2 m nin üstünde kalan derinliklerde tam bir karışım olup, çözünmüş oksijen sıkıntısı yoktur. 2. m den sonraki derinliklerde su sıcaklığı açısından bir yalıtım görülmektedir. Yaz aylarında gölde yüzeyden m lere kadar kararlı olan sıcaklık ve oksijen değerleri bu derinliklerden sonra ani bir düşme göstermektedir Sıcaklık Oksijen Sıcaklık o C Oksijen (mg/l) De rinlik Şekil 2. Şubat Ayında Burdur Gölü nde sıcaklık ve oksijenin dikey dağılımı

4 Sıcaklık Oksijen Sıcaklık o C Derinlik (m) Oksijen (mg/l) Şekil 3. Eylül Ayında Burdur Gölü nde sıcaklık ve oksijenin dikey dağılımı Burdur Gölü fitoplanktonu içinde Bacillariophyta dan 9; Chlorophyta dan 4; Cyanophyta ve Dinophyta dan 2 şer olmak üzere toplam 17 takson belirlenmiştir. Bunlardan Amphiprora alata, Nitzschia sigmoidea, Campylodiscus clypeus var. bicostatus, Chaetoceros sp.(bacillariophyta) ve Peridinium cinctum (Dinophyta) en baskın taksonlar olmuştur. Zooplankton içerisinde Rotifera dan (Brachionus plicatilis Müller; 1786, Colurella adriatica Ehrenberg, 1831; Hexarthra fennica (Levander, 1892)) ve Copepoda dan (Arctodiaptomus burduricus Kiefer, 1939), türleri belirlenmiştir. Zooplankton organizmalardan Brachionus plicatilis in en yüksek yoğunluk değerlerine tarihinde ( org./m 3 ),. Hexarthra fennica nın en yüksek yoğunlu tarihinde (14511 org./m 3 ) Arctodiaptomus burduricus un en yüksek yoğunluk değerine tarihinde ( org./m 3 ) ulaşılmıştır. Toplam zooplanktonun en yüksek yoğunluğu tarihinde org./m 3 ; en düşük yoğunluğu ise tarihinde org./m 3 olarak bulunmuştur. Türlerin ortalama yoğunluklarında Bracionus plicatilis 3535 org./m 3, Hexarthra fennica org./m 3 ve Arctodiaptomus burduricus org./m 3 olarak belirlenmiştir. Toplam zooplankton yoğunluğu ise org./m 3 tür. Burdur Gölü zooplanktonunun çalışma bölgelerindeki sayısal yoğunluk dağılımı incelendiğinde II. Bölgenin en yüksek, III. Bölgenin ise en düşük yoğunlukta temsil edildiği görülmektedir (Şekil 4,5). 6 5 org./m I. bölge II. bölge III. Bölge Brachionus plicatilis 12516, , ,18182 Hexarthra fennica 1995, ,7 9446,999 Arctodiaptomus burduricus , , ,6364 Şekil 4. Zooplanktondaki tür yoğunluğunun örnekleme bölgelerindeki dağılımı.

5 522 Brachionus plicatilis 9% Arctodiaptomus burduricus 4% Hexarthra fennica 51% Şekil 5. Zooplanktonun türlerin oransal dağılımı Tartışma ve Sonuç Çalışma sonunda ortalama ph 9,23 olarak belirlenmiştir. Bu değer alkalin göllere özgü ph değerini yansıtmaktadır (Cole, 1983). Ayrıca, göl suyunda geçmiş yıllara oranla ph açısından çok önemli değişiklikler olmadığı görülmektedir. Zira bu değerler, Nümann (1958) e göre 9,1, Timur ve ark. (1988) na göre 9,1-9,5; Kazancı (1998) ya göre 7,82-9,2, Girgin ve ark. (24) na göre 9,22-9,72 olarak belirlenmiştir. Yüzey suyunda çözünmüş oksijen değerleri genellikle yüksek bulunmuştur. En yüksek oksijen değerinin (16,73 mg/l) belirlenmiş olduğu Mart ayında klorofil-a değeri de yüksek (16,17 mg/l) bulunmuştur. Dolaysıyla Burdur Gölü için bir hayli yüksek olarak değerlendirebileceğimiz bu değer yüksek fotosentez etkinliğinin de bir sonucudur. Diğer aylarda yüzey sularında belirlenen Çözünmüş oksijen değerleri normal değerlerde seyretmiştir. Burdur Gölü yüzey sularında çözünmüş oksijen doygunluğu değeri ortalama olarak % 13 düzeyinde bulunmuştur. Bu değer gölün yüzey sularında su canlıları açısından çözünmüş oksijen sıkıntısı olmadığını göstermektedir. Bölgede en yüksek tuzluluk değerleri 17 ppt (Kazancı, 1988), 2,93 ppt (Girgin ve ark., 24) olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada en yüksek tuzluluk değeri ise 19,3 ppt olarak belirlenmiştir. Askıda Katı Madde (AKM) miktarı en yüksek 18,69 (Temmuz), en düşük 8,42 (Aralık), ortalama 15,12 mg/l olarak belirlenmiş olup, gölün önceki değerlerinden [3-7 mg/l (Kazancı,1988)] daha yüksektir. Buna göre, AKM değerinde önemli bir artış görülmektedir. Askıda katı madde miktarının ve ışık geçirgenliğinin bir ifadesi olarak ölçülen Secchi diski görünürlüğü 6,1 (Aralık) - 1,1 m (Mart) olup, ortalama 3,7 m olarak saptanmıştır. Secchi diski görünürlüğündeki en düşük değer değer, AKM ve klorofil-a değerlerin en yüksek olduğu dönem Mart ayında ölçülmüştür. Ayrıca bulanıklık ve renk parametrelerinin de Mart ayında en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir. Bu değerlerin birbirleriyle uyumu olması beklenen bir sonuçtur. Bu çalışmada yapılan en önemli saptamalardan biri de önceki yıllara göre klorofil-a yoğunluğunda görülen artıştır. Kazancı (1988) e göre, ortalama,6 olan klorofil-a çalışmamızda ortalama 4, mg/m 3 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, Burdur Gölü nün verimliliğinde çok yüksek bir artışın (yaklaşık 66 kat) yaşanmakta olduğunun açık bir göstergesidir. Burdur Gölü suyunda KOİ değerleri ile ilgili olarak herhangi kayıta rastlanmamıştır. KOİ değerinin özellikle Burdur şehir merkezine ve fabrikalara daha yakın olan III. Bölgede daha yüksek çıkması, bu bölgedeki organik kirlilik yükünü göstermesi bakımından önemlidir. Gölün ortalama KOİ değeri dikkate alındığında (492 mg/l) gölün organik madde yönünde önemli oranda kirlendiği görülmektedir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 1988 e göre; tuzlu, acı ve sodalı göllerde KOİ için ötrofikasyon sınır değeri 8 mg/l dir. Aynı yönetmeliğe göre, KOİ değerinin 7 mg/l den daha büyük olması IV. Derece su sınıfını göstermektedir (Uslu, 1996). Burdur Gölü ndeki PO 4 -P,463 (Haziran) -,21 (Kasım) değişmekte olup, ortalama,16 mg/l olarak belirlenmiştir. Bu değerde de önceki yıllara göre önemli bir artış görülmektedir. Fosfatın yanısıra, bitkisel gelişimi sınırlayıcı özellikteki diğer besin tuzu olan NO 3 -N 2,1 (Aralık) -,3 (Kasım) arasında değişmekte, ortalama,49 mg/l seviyesine ulaşmaktadır. Bu değerler önceki yıllarla benzerlik göstermektedir. Zira, Kazancı (1988) gölde nitrat azotu miktarını,1-5,9; Girgin ve ark. (24) ise,4-,13 mg/l aralığında belirlemişlerdir. Gölde 1997 yılında yapılan bir çalışmada belirlenen PO 4 -P oranı -,7 mg/l (Kazancı, 988)

6 523 gibi, çok düşük değerlerde bulunmuştur. Geçmiş yıllara göre göldeki nitrat miktarı aynı düzeylerde kalırken iken fosfatın artışı, fitoplankton artışını da sağlamıştır. Burdur Gölü nde NH 4 -N miktarı yüksek olmamakla birlikte, III. Bölgede zaman zaman belirgin değerler saptanmıştır. Burdur Gölü ortalama NH 4 -N (,29 mg/l) değeri açısından II. kalite su sınıfına girmektedir (Uslu, 1996). HS değerleri ise genellikle çok düşük seviyelerde kaldığından analizlerde belirlenememiştir. Burdur Gölü nde dikey yönde her örnekleme döneminde, yüzeyden 3 m derinliğe kadar yapılan sıcaklık ve oksijen ölçümlerinde göldeki tabakalaşma, karışım ve çözünmüş oksijen profilinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda gölde sıcaklık ve oksijen dağılımı yönünden iki önemli dönem olduğu görüldü. Bunlardan birincisi gölde sıcaklık tabakalaşmasının olmadığı Aralık-Mayıs dönemidir. Bu dönemi içine alan tüm aylarda sıcaklık ve oksijenin dikey dağılım eğrisi benzer olup, bu iki değer derinlik artışıyla birlikte yavaş yavaş düşerken 2 m den sonra oksijende çok ani bir düşme görülmekte olup 24 m derinlikten sonra anoksik koşullar oluşmaktadır. Aralık-Mayıs periyodunda gölde sıcaklık tabakalaşması olmamasına karşılık, diğer aylarda genellikle 2-22 m lerden sonra sıcaklık değişimi sabitlenerek 6-8 C arasında değişmektedir. İkinci dönem olan Haziran-Ekim aylarında, gölde tam bir sıcaklık tabakalaşması görülmekte olup, yüzeyden m derinliklere kadar epilimniyon tabakası; m ler arasında metalimniyon (Termoklin) tabakası ve 18 m den sonra hipolimniyon tabakası oluşmaktadır m derinliklere kadar genellikle yüksek olan çözünmüş oksijen değeri, 16 m derinlikten sonra çok ani bir şekilde düşmektedir. Burdur Gölü hipolimniyon sıcaklığı, genellikle tüm yıl boyunca 6-8 C arasında değişmekte olup hiçbir şekilde tam olarak karışım göstermemektedir. Bu değerler Girgin ve ark.(24) nın yapmış oldukları çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Burdur Gölü fitoplanktonu içerisinde tespit edilen Amphiprora alata, Nitzschia sigmoidea, Campylodiscus clypeus var. bicostatus, Chaetoceros sp.(bacillariophyta) ve Peridinium cinctum (Dinophyta) en baskın taksonlar olmuştur. Gölde daha önce yapılan bazı çalışmalarda belirlenen fitoplanktona ait bazı taksonlar bu çalışmada belirlenememiştir. Bölgede daha önceki çalışmalarda belirlenen fitoplanktondaki tür farklılıkları, örnekleme dönemleri ve bölgelerindeki farklılıklarla açıklanabilir. Zira kıyısal bölgelerden ya da akarsu ağızlarından yapılan örnekleme sonuçlarının farklılık gösterecekleri şüphesizdir. Zooplaktonik organizmalardan Brachionus plicatilis, Colurella adriatica, Hexarthra fennica ve Arctodiaptomus burduricus genellikle tüm yıl boyunca gölde dağılım göstermişlerdir. Bunlardan Colurella adriatica nın dışında kalan türler gölün yaygın ve baskın türleridir. Bölgede daha önceden yapılan çalışmalarda farklı türlere de rastlanmaktadır. Bu durum da, örnekleme dönemi ve bölge farklılıklarından kaynaklanabilir. Zooplankton gruplarının bölgelere göre dağılımında; I. bölgede Arctodiaptomus burduricus % 88 oranla en baskın bulunan tür iken, rotifer türleri çok düşük yoğunlukta bulunmaktadır. II. bölgede Hexarthra fennica % 69 luk baskınlık oranıyla en yoğun gelişen tür olmuştur. III. Bölgede kopepot ve rotifer grupları kısmen eşit bir dağılım sergilemiştir. I. bölgede kopepotların yoğun olması ortamın derin oluşundan; II. ve III. bölgede Rotifera türlerinin baskın olması ise bu bölgelerin sığ ve organik madde yükünün fazla olmasından kaynaklanabilir. Zira, rotifer bireylerine göre daha iri olan kopepot bireylerinin balığın av baskısından kaçabilmeleri için daha derin ortamlara gereksinimleri vardır. Araştırma bölgelerinin içinde en sığı olan II. bölge, toplam zooplankton bolluğu yönünden en zengin olanıdır. Bunda balık av baskısından en az oranda etkilenen Hexarthra fennica nın bu ortamda en bol bulunuyor olmasının etkisi vardır. Burdur Gölü zooplankton gruplarının göl genelindeki dağılımları incelendiğinde, rotiferlerden Hexarthra fennica nın % 51; kopepotlardan Arctodiaptomus burduricus un % 4 ve yine rotiferlerden Bracionus plicatilis in % 9 oranında bir paya ile temsil edildiği görülmektedir. Kopepotlar gölün baskın organizmaları olarak bildirilmekle birlikte (Kazancı, 1998; Girgin ve ark., 24) Rotifer türlerinin sayısal açıdan baskın oldukları sonucuna varılmıştır. Göllerde torfik düzeyin göstergesi olarak kullanılabilecek başlıca parametreler besin tuzları yoğunluğu (başta Fosfor ve Azot olmak üzere), klorofil-a miktarı ve Secchi diski görünürlüğüdür. Ayrıca söz konusu ortamda yoğun olarak gelişim gösteren canlı grupları da ortamın trofik düzeyini göstermesi bakımından önemlidir (Harper, 1992). Burdur Gölü nde ortalama PO 4 -P ve NO 3 -N değerleri, sırasıyla,16 ve,49 mg/l olarak belirlenmiştir. Su kirliliği kontrolü yönetmeliği 1988 e göre bu değerler PO 4 -P bakımından II. kalite; NO 3 -N bakımından I. kalite sınıfındaki sulara karşılık gelmektedir. Ancak, trofik düzey yönünden düşünüldüğünde, her iki değer de Harper (1992) in belirtmiş olduğu ötrofikasyon sınır değerlerinin üzerindedir. Göllerde PO 4 -P yoğunluğunun,1; NO 3 -N yoğunluğunun ise,1 mg/l yi geçmesi oligotrofiden mezotrofiye geçişin göstergesidir.

7 524 Bu araştırmada Burdur Gölü ortalama klorofil-a miktarı 4, mg/m 3 olarak bulunmuştur. Harper (1992) ye göre klorofil-a < 3 mg/m 3 oligotrofik düzeyi; 3-5 mg/m 3 mezotrofik düzeyi ve > 5 mg/m 3 ötrofik düzeyi göstermektedir. Göllerde trofik düzeyin diğer bir göstergesi de Secchi diski görünürlüğüdür. Burdur Gölü nde bu değer, ortalama 3,7 m olmuştur. Harper (1992) ye göre, Secchi diski görünürlüğü > 6 m oligotrofik düzeyi; 3-6 m mezotrofik düzeyi; < 3 m ötrofik düzeyi göstermektedir. Bu durumda PO 4 -P, NO 3 -N, Klorofil-a ve Seccki diski sonuçlarına göre gölün mezotrof olduğu sonucuna varılmıştır. Burdur Gölü nde ötrofik göllerde yoğun olarak bulunan mavi-yeşil alg türleri hem niteliksel, hem de niceliksel olarak çok düşük bulunmuştur. Bu durum, göldeki trofik düzeyin yüksek olmadığını göstermekle birlikte, Rotifera dan Hexarthra fennica nın özellikle yılın nispeten sıcak dönemlerinde yoğun olarak gelişim göstermesi ve gölün dip çamuru içerisinde Chironomus spp. larvalarının bol miktarda bulunması (arazi örneklemeleri sırasında gözlemsel olarak) gölün oligotrofik düzeyden çıktığını göstermektedir. Sonuç olarak, Burdur Gölü nün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri birlikte değerlendirildiğinde ortamın mezotrofik düzeyde olduğu görülmektedir. Gölde daha önceki çalışmalarda bildirilen oligotrofik seviye, mezotrofik düzeye çıkmıştır. Trofik düzeydeki bu değişim gölün gidişatı ve gelecekteki durumu açısından önemlidir. Gölün daha da kirlenmesi bu seviyeyi su canlılarının yaşayamayacakları trofik düzeye çekebilecektir. Bölgedeki su kuşlarının da besinlerini oluşturan bu planktonik canlılardan, su ürünleri sektöründe, balık besleme işlerinde canlı yem olarak da yararlanmak mümkündür. Burdur Gölü nün su seviyesindeki düşüşlerin ve kirlilik yapıcı kaynakların ivedilikle önlenmesi, gölün geleceği açısından son derece önemli bir konu olarak görülmektedir. Teşekkür Bu araştırmayı 3-M-647 nolu proje ile destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetim Birimi ne; Burdur Belediyesi ne; Gemi Adamı Kemal BAKICI ya ve Mustafa ÖZDEMİR e teşekkürlerimizi sunarız. Kaynaklar Anoniymous, Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater. APHA-AWWA- WPCF.15 th. Edition. Washington. Anonim, Türk Standartları İçme Suları TS 266/Haziran 1984,Türk Standartları Enst., Birinci Baskı, Nisan 1986, Ankara. Bartram, J., Ballance, R., Water Quality Monitoring UNEP/ WHO, E&FN SPON Chapman&Hall, London, UK. Boyd, C. E., Tucker, C. S., Water Quality and Pond Soil Analysis for Aquaculture. Auburn University, 183 p., Alabama. Cole, G.A., 1983, Texbook Of Limnology Third Edition, The C. V. Mosby Comp., St. Louis, 41 p. Girgin, S., Kazancı, N., Dügel, M., 24. On the Limnology of Deep and Saline Lake Burdur in Turkey. Acta Hydrochim. Hydrobiol. 32 (24) 3, s., Weinheim. Harper, D., Eutrophication of Freshwaters. Chapman&Hall, 327 p., London. Kazancı, N., Burdur Gölü ve Acıgöl ün Limnolojisi, Çevre Kalitesi ve Biyolojik Çeşitliliği. Türkiye İçsuları Araştırmaları Dizisi III, 117 s., Ankara. Lind, O.T., Handbook of Cammon Methods in Limnology. Sec. Ed., Kendall/ Hunt Pub. Comp.,Dubeque, Iowa, U.S.A. Nümann, W., Anadolu nun Muhtelif Göllerinde Limnolojik ve Balıkçılık İlmi Bakımından Araştırmalar ve Bu Göllerde Yaşayan Sazanlar Hakkında Özel Bir Etüd. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araşatırma Enstitüsü Yayınların Monografi, Sayı 7: s., İstanbul. Omori, M., Ikeda, T., Methods in Marine Zooplankton Ecology. John Wiley & Sons Inc. Publ., 332 p., New York. Taub, F., B., 1996, Eccosystem Processes Edit: F. B. Taub, Lakes and Rezervoirs, Ecosytems Of The World 23, Elsevier Sci., Amsterdam, pp Timur, M., Timur, G., Özkan, G., Burdur Gölü ndeki Fiziksel-Kimyasal ve Hidrobiyolojik Değişimlerin Göl Canlıları Üzerinde Etkisinin Araştırılması, Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Dergisi, Cilt 1, Sayı 1: s., Isparta. Uslu, O., Çevresel Etki Değerlendirmesi. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Yayın No: 111, 276 s., Ankara. Wetzel, R. G., Likens, G. E., 2. Limnological Analyses. Third Edition, Springer-Verlag Inc., 429 pp., New York. Williams, W. D., 1996, Australian Lakes. Edit: F. B. Taub, Lakes And Rezervoirs, Ecosytems Of The World 23, Elsevier Sci., Netherlands, pp

Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ph ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi

Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık, Çözünmüş Oksijen, ph ve Elektriksel İletkenlik Değerlerinin Dikey Yönde Değişimi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 283 287 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Burdur Gölü'ndeki Sıcaklık,

Detaylı

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon. Ötrofikasyon

ÇEV 219 Biyoçeşitlilik. Ötrofikasyon.   Ötrofikasyon ÇEV 219 Biyoçeşitlilik Ötrofikasyon Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ötrofikasyon Eutrophication (Bataklıklaşma) kelimesi eski Yunancadaki eutrophos kelimesinden gelmektedir. Eutrophos:

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ. Dr. Orhan CERİT ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ DERS NOTLARI GÖLLERĠN KĠRLĠLĠĞĠ Dr. Orhan CERİT Vers. 22.10.2008 Dünyanın yaklaģık 2/3 ü su ile kaplıdır. 1,4 milyar kilometreküp civarında hacim kaplayan bu suyun sadece yüzde

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 11 Titrimetrik Metot SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C - Ön İşlem Distilasyon Metodu SM 4500 NH ₃ B Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metot TS EN 872 Zehirlilik Deneyleri

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ

İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ İZNİK GÖLÜ SU KALİTESİNİN FİTOPLANKTON GRUPLARINA GÖRE BELİRLENMESİ Ayça Oğuz, Reyhan Akçaalan & Meriç Albay İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Ordu Cd., No: 200, Laleli-Fatih, İSTANBUL Suların

Detaylı

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi

Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Dicle Baraj Gölü Su Kalitesinin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne Göre Değerlendirilmesi Memet

Detaylı

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : YÖNETMELİK. Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE 15 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29327 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÜZEYSEL SU KALİTESİ YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 30/11/2012 tarihli

Detaylı

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları

ISO Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISO 5667-4 Doğal ve Yapay Göllerden Numune Alma Kılavuzu TS 6291 Göl ve Göletlerden Numune Alma Kuralları KİMYASAL İZLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot adı Metot Numarası CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 CO Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 EMİSYON 1 O 2 Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu TS ISO 12039 CO 2 Tayini Elektrokimyasal

Detaylı

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der.. Science and Eng. J of Fırat Univ. 17 (4), 599-603, 2005 17 (4), 599-603, 2005 Bir Balık Üretim Tesisi (Elazığ) ndeki Balık Havuzlarında Su Kalitesi ve Mevsimsel Değişimleri

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ve ATIKSU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/9 SU ve ATIKSU ANALİZLERİ 1 Su, Atıksu (*) (**) (T) ph Elektrometrik 2 Su, Atıksu (*) (**) (T) İletkenlik Laboratuvar 3 Su, Atıksu (*) (**) (T) Toplam

Detaylı

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ

EĞREKKAYA BARAJ GÖLÜ LİMNOLOJİSİ Meltem İdem ELİBOL 1 Selma ÜSTÜNDAĞ 1 Hasan ÇEVLİK 1 1 DSİ Genel Müdürlüğü, İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığı Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 06100 Yücetepe, ANKARA ÖZET: Eğrekkaya Baraj Gölü nde 1999 yılında

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Güvercinlik Mah. Okul Sok. No 221/C Bodrum 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 374 54 77 Faks : 0252 374 54 78 E-Posta

Detaylı

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Yalçın TEPE* Ekrem MUTLU Alpaslan ATEŞ Nuri BAŞUSTA Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, 31040, Antakya-Hatay E-Posta: ytepe@mku.edu.tr ÖZET

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake

Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı 3 (2004) 217-225 Beyşehir Gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi The Zooplankton Fauna and Seasonal Distribution Beyşehir Lake Ahmet ALTINDAĞ Ankara

Detaylı

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI

BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI BİYOLOJİK YÖNTEMLE ARITILAN KENTSEL ATIK SULARIN YENİDEN KULLANIMI İÇİN NANOFİLTRASYON (NF) YÖNTEMİNİN UYGULANMASI Samuel BUNANI a, Eren YÖRÜKOĞLU a, Gökhan SERT b, Ümran YÜKSEL a, Mithat YÜKSEL c, Nalan

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler

Elazığ İlinde Bir Maden Sahasından Kaynaklanan Sızıntı Sularının Maden Çayına Etkisi: II. Diğer Parametreler Karaelmas Science and Engineering Journal/Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi 2 (1): 15-21, 212 Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi Journal home page: www.fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi Elazığ

Detaylı

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su

İyi kalitedeki yem seçimi ve yönetimi, Yoğun yetiştiricilik yapılan karides havuzlarında mekanik havalandırma yapılması, Mümkün olabildiğince su SU KALİTESİ YÖNETİMİ Su ürünleri yetiştiriciliğinde su kalitesi yönetimi; su kalite özelliklerinin yetiştiricilik açısından uygun sınır değerlerde tutulmasını ve temel su kalite değerlerinden olan sapmalarda

Detaylı

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ

YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ EK-1 YÜZEYSEL SULARDA İZLENMESİ GEREKEN KALİTE ELEMENTLERİ Akarsular Göller Kıyı Suları Geçiş Suları GENEL KİMYASAL VE FİZİKO- KİMYASAL PARAMETRELER Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık Sıcaklık ph ph ph ph (mg/l

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta

göl, çöl, öl Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi 27 Mart 2013 Isparta göl, çöl, öl Doç. Dr. İskender Gülle Mehmet Akif Ersoy Üniv. Fen-Ed. Fak. Biy. Böl. igulle@mehmetakif. edu.tr. Doç. Dr. Ömer Elitok SDÜ Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

Balık Üretiminde Su Kalitesi. Prof. Dr. Serap Pulatsü

Balık Üretiminde Su Kalitesi. Prof. Dr. Serap Pulatsü Balık Üretiminde Su Kalitesi Prof. Dr. Serap Pulatsü SU KALİTE ÖZELLİKLERİ - Su sıcaklığı Su sıcaklığı, balıklar üzerinde etkisi en önemli olan ve yetiştiriciliği yapılacak türün pazar ağırlığına ulaşma

Detaylı

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ HATAY HARBİYE KAYNAK SUYU NUN FİZİKO- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Y. TEPE * & E. MUTLU * Özet Hatay ın Antakya merkezinde bulunan Harbiye kaynak suyunun su kalitesi özelliklerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen

Detaylı

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri F. Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 14(1), 241-248, 2002. Özet Hazar Gölü ne Boşalan Akarsuların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Bülent ŞEN,* M.Ali Turan KOÇER,** M. Tahir ALP* *Fırat Üniversitesi,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I

Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I Kimyasal Toprak Sorunları ve Toprak Bozunumu-I asitleşme-alkalileşme (tuzluluk-alkalilik) ve düşük toprak verimliliği Doç. Dr. Oğuz Can TURGAY ZTO321 Toprak İyileştirme Yöntemleri Toprak Kimyasal Özellikleri

Detaylı

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ

Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri. Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Elazığ Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 4 (2) (2014) 82-90 Atatürk Baraj Gölü nde Sıcaklık ve Çözünmüş Oksijenin Derinliğe Bağlı Değişimleri Gökhan Karakaya 1, Bülent Şen 2, Selami Gölbaşı 3, Gülsüm

Detaylı

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot

Deney Adı. Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması. Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma. ph tayini Elektrometrik Metot Su Kalitesi Numune Alma- Bölüm 3: Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma TS ISO 5667-3 TS ISO 5667-6 Yeraltı Sularından Numune Alma TS ISO 5667-11 Göl ve

Detaylı

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Tunceli Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin Arıtma Etkinliğinin Değerlendirilmesi MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 24-29 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Tunceli Evsel Atıksu

Detaylı

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ DENİZ BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Su ürünleri yetiştiriciliği açısından önemli su kalite özellikleri ve bu özelliklere ilişkin sınır (standart) değerler uzun yıllar süren araştırma ve deneyimler

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası EK LİSTE-1/10 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot Limunisanse SM 4500-O G ASTM D 888 İletkenlik

Detaylı

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER

Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi. Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ülkemizde ve Diğer Ülkelerde Balık Çiftliklerinin Su Kalitesi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi Doç.Dr.Güzel YÜCEL GIER Ulusal Su ve Sağlık Kongresi. Antalya 26-30 Ekim 2015 Ton Ton Kültür Balıkçılığı

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (1) 43-50 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Yılmaz İÇAĞA 1, Yalçın BOSTANOĞLU 2, Erhan KAHRAMAN 1 1 Afyon Kocatepe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü T.C. Belge No Kapsam : Y-01/170/2011 Düzenleme Tarihi : 06.07.2011 : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon, Gürültü Laboratuvar Adı : ARTEK Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz.

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU ÇANAKKALE BOĞAZI VE SAROZ KÖRFEZİ (KUZEY EGE DENİZİ) ALT VE ÜST BESİN TABAKALARININ DİNAMİĞİ PROJE NO:YDABAG-101Y081 KESİN RAPORU Proje Yürütücüsü Muhammet TÜRKOĞLU

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Karamehmet Mah. 11. sk. No:21/B/4 MENTEŞE 48000 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 818 02 00 Faks : 0 E-Posta : ekosistemege@gmail.com Website

Detaylı

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması *

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2006, 12 (2) 137-143 ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması * Aslı KAYMAKÇI BAŞARAN 1 Özdemir EGEMEN

Detaylı

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ

BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ BALIK GÖLÜ (KIZILIRMAK DELTASI, SAMSUN) SU KALİTESİNİN KONUMSAL ANALİZİ ÖZET Hüseyin CÜCE 1 Gülfem BAKAN 2, Halil AKINCI 3 1 Arş. Grv., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Çevre Müh. Bölümü, Samsun,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI

BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI 1 BORÇKA BARAJ GÖLÜ (ARTVİN ) SU KALİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Hasan ERYILMAZ 1, Şükrü İsmail İPEK 2, * Beste YALÇIN ÇELİK 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Artvin,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ

AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ AYVALIK KÖRFEZİ'NDE SU KALİTESİNİN İNCELENMESİ Deniz Dölgen, M. Necdet Alpaslan, Tolga Elbir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, 35160 Buca,

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ

EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ EĞİRDİR GÖLÜ SU KALİTESİ Yrd. Doç. Dr. Şehnaz ŞENER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Göl 482 km² yüzölçümü ile Türkiye nin 4. büyük gölü aynı zamanda 2.

Detaylı

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KESTEL DERESİ (BURDUR) SU KALİTESİNİN BELİRLENMESİ VE ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cafer BULUT 1, Ufuk AKÇİMEN 1, Kazım UYSAL 2, Şakir ÇINAR 1,Ramazan KÜÇÜKKARA 1, Soner SAVAŞER

Detaylı

Plankton ve sucul bitki yönetimi

Plankton ve sucul bitki yönetimi Plankton ve sucul bitki yönetimi Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzların gübrelenmesinin amacı, fitoplankton verimliliğini ve dolayısıyla su ürünleri üretim miktarını artırmaktır. Fitoplankton verimliliği

Detaylı

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi

Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Karagöl (Hafik-Sivas) ün Su Kalitesinin İncelenmesi Ekrem MUTLU 1 Telat YANIK 2 Tuğba DEMİR 3 1 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Hafik, Sivas 2 Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Erzurum

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYONU SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN ZAMANA VE DERİNLİĞE BAĞLI DEĞİŞİMİ SAROS KÖRFEZİNDE (KUZEY EGE) BESİN MADDELERİNİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Fatih Caddesi No:29 D:401-402 Çamdibi Bornova 35350 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 4620881 Faks : 0232 4620883 E-Posta : info@ekosferlab.com.tr

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar

10. SINIF KONU ANLATIMI. 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar 10. SINIF KONU ANLATIMI 48 EKOLOJİ 10 BİYOMLAR Sucul Biyomlar SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tatlı su ve tuzlu su biyomları

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

Ekosistem ve Özellikleri

Ekosistem ve Özellikleri Ekosistem ve Özellikleri Öğr. Gör. Özgür ZEYDAN http://cevre.beun.edu.tr/zeydan/ Ekosistem Belirli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim halindeki canlılar (biyotik faktörler) ve cansız

Detaylı

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS

SİVAS İLİNİN JEOTERMAL. Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS SİVAS İLİNİN JEOTERMAL SULARI Fikret KAÇAROĞLU, Tülay EKEMEN Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 SİVAS JEOTERMAL ENERJİ Jeotermal Enerji, yerkabuğunun çeşitli

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri

Karagöl ün (Erzin-Hatay) Bazı Fiziko-Kimyasal Özellikleri E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 26 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 26 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 155-161 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 13-159 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ. ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ. Banu TULUK, Figen ORHAN ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ERZURUM HALK ÇEġMELERĠNĠN FĠZĠKSEL-KĠMYASAL- MĠKROBĠYOLOJĠK YÖNDEN ĠNCELENMESĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Banu TULUK, Figen ORHAN Erzurum ilinde içme-kullanma suyu 2008 yılı öncesine kadar

Detaylı

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması

Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Mert, Bulut ve Solak/ AKÜ Fen Bilimleri Dergisi 8-1-1 Apa Baraj Gölü nün (Konya) Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Araştırılması Ramazan MERT¹, Sait BULUT², Kemal SOLAK³ ¹ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü : Y-41/278/2016 Düzenleme Tarihi : 20.06.2016 Laboratuvar Adı Adres : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma, Emisyon, İmisyon : : AKARE ÇEVRE LABORATUVARI

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI İZLEME VE SU BİLGİ SİSTEMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Şükran DENİZ Uzman Kasım 2015 1 SUNUM İÇERİĞİ AMAÇ NUMUNE KABI NUMUNE ALMA CİHAZ TİPLERİ NUMUNE ALMA YERİ NUMUNELERİN KORUNMASI

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998)

Şekil Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan havuzlarda fosfor döngüsü (Boyd and Tucker 1998) - Fosfor Doğal sularda fosfor, inorganik ve organik fosfatlar (PO 4 ) halinde bulunur. Fosfor, canlı protoplazmanın yaklaşık % 2 sini oluşturduğundan yetersizliğinde, özellikle fotosentezle üretim yapan

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 ÇED İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz

MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz İ.T.Ü. Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 1994 MARMARA DENİZİ ARAŞTIRMALARI NİSAN 1994 ÖLÇÜMLERİ İLK BULGULAR M. Levent Artüz 25Nisan 1994-4 Mayıs 1994 tarihleri arasında Marmara Denizi nde Marmara

Detaylı

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma

Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir Araştırma Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 35 (3-4), 201-208, 2004 Yayladağı Görentaş Göleti (Hatay) Su Kalitesi Parametreleri Üzerine Bir ştırma Yalçın TEPE Ekrem MUTLU Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi

Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Araştırma Makalesi Batman Baraj Gölü nün Trofik Durumunun Belirlenmesi Memet VAROL* İnönü Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, Battalgazi, Malatya, Türkiye. *mvarol23@gmail.com,

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi

Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi LIMNOFISH-Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research 1(3): 103-111 (2015) Eğirdir Gölü Makrofitlerinin Gelişme ve Yayılma Özelliklerinin Sualtı Gözlemleri ile İzlenmesi Yıldız BOLAT 1 *, Habil

Detaylı

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur.

Hidrojeokimya, 2/12. Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Hidrojeokimya, 2/12 Hidrojeokimyasal çalışmalar Yerinde Ölçüm, Örnekleme, Analiz ve Değerlendirme aşamalarından oluşur. Yerinde ölçüm, örnekleme, analiz Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Atık Su Metaller ( Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel, Sodyum ) ICP-OES Metodu TS EN ISO 11885 Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum

Detaylı

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ ÇANAKKALE BOĞAZINDA ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEN ALINAN DENİZ SULARININ İLETKENLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SICAKLIKLA DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ Zeynep ŞAHAN Denizyıldızı İlköğretim Okulu /KOCAELİ zeynepsahan@hotmail.com

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

DEMİRKÖPRÜ BARAJ GÖLÜNÜN BAZI FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mirati ERDOĞUŞ. Su Ürünleri Anabilim Dalı

DEMİRKÖPRÜ BARAJ GÖLÜNÜN BAZI FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Mirati ERDOĞUŞ. Su Ürünleri Anabilim Dalı İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEMİRKÖPRÜ BARAJ GÖLÜNÜN BAZI FİZİKOKİMYASAL PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Mirati ERDOĞUŞ Su Ürünleri Anabilim Dalı Tez Danışmanı:

Detaylı

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ 23 Temmuz 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29779 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığından: TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

KENTLERDE SU YÖNETİMİ İLE UYUM POLİTİKALARI. Dr. Tuğba Ağaçayak

KENTLERDE SU YÖNETİMİ İLE UYUM POLİTİKALARI. Dr. Tuğba Ağaçayak KENTLERDE SU YÖNETİMİ İLE UYUM POLİTİKALARI Dr. Tuğba Ağaçayak İÇERİK Türkiye Ortalama Sıcaklık, Yağış Değerleri İklim Değişikliği ve Su Sorunları Kentler ve İklim Değişikliği Türkiye de Su Kaynakları

Detaylı

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye)

Gölbaşı Gölü nün Zooplankton Tür Kompozisyonu ve Biyoması (Hatay, Türkiye) E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2006 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2006 Cilt/Volume 23, Ek/Suppl. (1/1): 163-167 Su Ürünleri Temel Bilimler / Hydrobiology Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/

Detaylı

SU BİTKİLERİ 3. Prof. Dr. Nilsun DEMİR

SU BİTKİLERİ 3. Prof. Dr. Nilsun DEMİR SU BİTKİLERİ 3 Prof. Dr. Nilsun DEMİR SINIFLANDIRMA; MORFOLOJIK, FIZYOLOJIK VE EKOLOJIK ÖZELLIKLERINE GÖRE Su üstü makrofitleri; su kıyılarında yaşayan, bir kısmı su içinde olan ve su dibine tutunan bitkilerdir.

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1(1): 37-43, 2013 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi www.agrifoodscience.com Türk Bilim ve Teknolojisi Sivas-Kurugöl Su Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi

Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Adıyaman Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2 (2) (2012) 93-106 Uzunçayır Baraj Gölü (Tunceli) Fiziko-Kimyasal Özellikleri ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Durmuş Boztuğ 1, Turgay Dere* 2, Nilgün Tayhan,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ. Banu KUNDAK ERTOSUN ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÜÇPINAR (UŞAK) GÖLETİNİN TROFİK STATÜSÜNÜN TESPİTİ Banu KUNDAK ERTOSUN BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ANKARA 2007 Her hakkı saklıdır i Doç.Dr. Ahmet

Detaylı