MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER"

Transkript

1 MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

2 KATSAYILAR 01/01/ /12/2014 Tarihi arası tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2.dönem toplu sözleşme gereği; AYLIK KATSAYI 0, TABAN AYLIK KATSAYISI 1, YAN ÖDEME KATSAYISI 0, ENYÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI Gösterge + Ek Gösterge X Aylık Katsayı EN YÜKSEK DEVLET MEMURU AYLIĞI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,48

3 EMEKLİ KESENEK ORANLARI (01/10/2008 tarihinden önce memuriyete girenler) Kurum Kesenek oranı % 20 Şahıs Emekli Kesenek Oranı %16 Giriş Kesenek Oranı %25 Kıst Aylıklarda Kesenek Hesaplanmaz TAZMİNATTAN KESİLECEK EMEKLİ KESENEK ORANLARI: 6400 Dahil Ek Göstergeler için % Dahil 6400 hariç % Dahil 4800 hariç % Dahil 3600 hariç % 70 Diğer alt grup ek göstergeler için % 40

4 01/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin Prim oranları ve Devlet katkısı MADDE 81- Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir: a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir. b) Bu Kanunda belirtilen fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, (a) bendinde belirtilen % 20 oranının, her yıl için 40 ıncı maddeye göre eklenen fiilî hizmet gün sayısının 360'a bölümü sonucu bulunacak oranda artırılması suretiyle belirlenir. Bu şekilde bulunan oran ile (a) bendinde belirtilen % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir. c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder. d) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen öğrenciler ile (e) bendinde belirtilen kursiyerler için prim oranı prime esas kazançlarının % 1'idir. Kursiyerlerin prime esas günlük kazançlarının hesaplanmasında prime esas günlük kazanç alt sınırı dikkate alınır. Aday çırak, çırak ve meslekî eğitim gören öğrencilerin prime esas kazancı ilgili kanunlarında belirtilen şekilde uygulanır.

5 e) Yaşlılık aylığı almakta iken bu Kanuna tâbi bir işte çalışanlara uygulanacak sosyal güvenlik destek primi oranı (a), (c) ve (f) bentlerinde belirtilen prim oranlarının toplamı kadardır. Sigortalı ve işveren hissesi bu bentlerde belirtilen oranlardadır. f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir. g) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar (a), (c) ve (f) bentlerindeki prim oranlarının toplamı üzerinden, şayet sosyal güvenlik destek primi ödemek suretiyle çalışıyorlar ise (e) bendinde belirtilen prim oranlarının toplamı üzerinden primlerini öderler. Devlet, sigortalının prime esas kazancı esas alınarak; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için % 5 oranında; genel sağlık sigortası için ise % 3 oranında katkı yapar. Devlet katkısı, Kurumun ay itibarıyla tahsil ettiği malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin dörtte biri olarak hesaplanır. Devlet katkısının ödenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenir.

6 GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2014 Ücret) Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No /12/2013 Tarih ve Mükerrer TL ye kadar % TL'nin TL'si için TL, fazlası % TL'nin TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL'nin TL'si için TL), fazlası % TL'den fazlasının TL'si için TL (ücret gelirlerinde TL'den fazlasının TL'si için TL), fazlası % 35 SAKATLIK İNDİRİMİ: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No /12/2013 Tarih ve Mükerrer Sayılı R. G. (GVK.Md.31, den geçerli) Çalışma gücünün %80 ni kaybetmiş(1.derece);800.-tl Çalışma gücünün %60 nı kaybetmiş(2.derece);400.-tl Çalışma gücünün %40 nı kaybetmiş(3.derece);190.-tl

7 GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ (1) Gelirin vergilendirilmesine ilişkin düzenlemeler 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nun 31,61,63 ve 103 maddeleri ile uygulamaya yönelik esasları belirlenmiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 ncü maddesi ise yıllık ücret dilimlerine uygulanacak gelir vergisi oranlarını düzenlemiştir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesine göre; Çalışma gücünün asgarî % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgarî % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgarî % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda sakatlık dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Sakatlık İndirimi özürlü personel ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan personele uygulanmaktadır. Sakatlık indiriminin aylık tutarının personelin aylık vergi matrahından indirilmesi gerekmektedir. (Aylık + Taban Aylık + Ek Gösterge Aylığı + Kıdem Aylığı + Yan Ödeme) (Emekli Keseneği İştirakçi Payı (%16) veya SGK %9 + Genel Sağlık Sigortası Şahıs Primi + Özel Sigorta + Sakatlık İndirimi+sendika aidatları) x Vergi Dilimine Göre Belirlenen Vergi Oranı 7

8 Sigorta Primlerinin İndirimi Bakınız ***GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Paylarının İndirimi 6327 sayılı Kanunun 5 ve 8 inci maddeleriyle Gelir Vergisi Kanununun 63 ve 89 uncu maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname veren mükellefler için vergi matrahlarının tespitinde bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacaktır. Ödenen Şahıs Sigorta Primlerinin İndirimi 6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 1/1/2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, bireysel emeklilik dışında kalan şahıs sigortaları için ödenen primlerin elde edilen ücretin % 15'ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır. Şahıs sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için; şahıs sigorta şirketlerinin Türkiye'de yerleşik ve merkezinin Türkiye'de olması gerekmektedir. GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 diğer hususlar bölümü: - "Çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. - Döner sermayeden alınan ek ödemeler ile maaş ödemelerinin tek işverenden alınan ücret olarak değerlendirildiği durumlarda, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin uygulamasında ek ödemeler de indirim matrahının tespitinde dikkate alınır. - Konut, taşıt ve tüketici gibi kredilerin kullanımı sırasında bu kredilere bağlı olarak ilgili bankalarca yapılan hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler, Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinin uygulamasında indirim olarak dikkate alınabilecektir. 8

9 DAMGA VERGİSİ ORANLARI 57 Sayılı D.V.K Genel Tebliği tarih ve Sayı : Mük.Resmî Gazete Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksanüç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır. Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği( 3 ) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren ,40 Türk Lirası olmuştur.

10 I- SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar Akitlerle ilgili kağıtlar A.Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde9,48) 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli ) (Binde 1,89) 3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48) 4. Tahkimnameler ve sulhnameler (Binde9,48) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) (Binde 1,89) 6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: ) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler (Binde 1,89) B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (41,20 TL) 2. Sulhnameler (41,20 TL) 3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil) (231,10 TL)

11 II. Kararlar ve mazbatalar 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 9,48) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler (41,20 TL) 2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : )İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları (Binde 5,69)

12 IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar 1. Makbuzlar: a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi aireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar (Binde 9,48) b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: ) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakdenödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,59) c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 7,59) d) İcra dairelerince resmi düzenlenen makbuzlar daireler namına şahıslara ödenenparalar için (Binde 7,59) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshasıvergiye tabidir): a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için (0,60 TL) 3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri. (0,60 TL)

13 TOPLU SÖZLEŞME PRİMİ: 6111 Sayılı Kanunun EK MADDE 4-25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz. Çalışanlar tarafından ilgili kanunlara göre ödenen sendika aidatları, gelir vergisine tabi değildir.(gelir vergisi matrahının tespitinde indirilir) KIDEM KATSAYISI: 20 (25 Yıldan fazlası için hesaplanamaz)

14 AİLE YARDIMI (DMK Md.202) EŞ İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, , tarih ve 2550 sayılı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 611 sayıl kanun genelgesi ÇOCUK İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, , Sayılı Kanunun 117. Maddesi ve 657 S.K.nun 202.maddesi Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez cümlesi tarihinde kaldırıldığından çocuk için verilmekte olan aile yardımında sınırlandırılma kaldırılmıştır. 0-6 YAŞ ÇOCUK KATSAYI GÖSTERGE 0, ,50 Bakanlar kurulu,1500, 250 göstergelerini 3 katına kadar artırılabilir.

15 DOĞUM YARDIMI (DMK Md.207); DOĞUM YARDIMI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,50 ÖLÜM YARDIMI (DMK Md.208) ÖLÜM YARDIMI KENDİSİ İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,96 ÖLÜM YARDIMI EŞ VE ÇOCUK İÇİN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,48

16 Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2014 yılında da uygulanmasına devam olunur.

17 CENAZE GİDERLERİ Kamu personelinin ölümü halinde, cenazenin başka yere nakil işlemleri de dahil cenaze giderleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 210 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, Kamu personelinin kurumu tarafından ödenmeye devam edilecektir.

18 657 SAYILI KANUN 4/C Geçici Personel ÜCRET HÜKÜMLERİ Ücretler MADDE 7- (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri dikkate alınmak suretiyle aşağıdaki brüt aylık ücretler ödenir. a) Yükseköğrenim mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. b) Lise ve dengi okul mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. c) İlköğretim (ilkokul mezunu veya okur-yazar dâhil) mezunlarına gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutar. (2) Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir. (3) Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde fiilen görev yapan geçici personel, ceza infaz kurumlan ve tutukevlerinin aslî personeli gibi iaşe edilir.

19 657 SAYILI KANUN 4/C Geçici Personel ÜCRET HÜKÜMLERİ (4) Geçici personel, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği" hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde faydalandırılır. (5) Geçici personele, 657 Sayılı Kanunun203 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri hariç olmak üzere aynı usul ve esaslar çerçevesinde eş için ve her bir çocuk için 297 gösterge rakamı üzerinden aile yardımı ödeneği verilir. (6) Geçici personelden normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışanlara,bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücreti tutarında fazla çalışma ücreti ödenir. (7)Geçici personele, bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ücret ödenemez ve sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. (8) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

20 657 Sayılı Kanun 4/C Maddesi gereğince görevlendirilen personelin brüt maaşları YÜKSEKÖĞRETİM MEZUN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,16 LİSE VE DENGİ OKUL MEZUN KATSAYI GÖSTERGE 0, ,09 İLKÖĞRETİM (İlkokul mezunu veya okur yazar dahil) KATSAYI GÖSTERGE 0, ,10 Not: Bu ödemeler,sosyal Güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulmaz.

21 657 Sayılı Kanun 4/C Maddesi gereğince görevlendirilen personelin Brüt aile ve çocuk yardımları EŞ İÇİN BRÜT NET KATSAYI GÖSTERGE 0, ,04 164,31 ÇOCUK İÇİN BRÜT NET KATSAYI GÖSTERGE 0, ,87 19,25 Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü: Madde 203 Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

22 ÖĞRETMENLERİN EK DERS GÖREVLERİ (DMK.Md.176) Gündüz öğretimi için ders saati başına 140 Gösterge x Katsayı Cumartesi,Pazar ve tatiller ile saat den sonrası için 150 gösterge x Katsayı Yukarıdaki tutarlar, özel sınıf öğretmenleri(muhtaç,engelli) ile cezaevlerinde görevli öğretmenler için %25 fazlası ile ödenir. Alanlarında mastır ve doktora yapmış olanlara ilave ek ders ücreti ödenmesi uygulaması kaldırılmıştır.

23 EK DERS Maliye Bakanlığı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün tarih ve 54 sayılı Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre 0,27 Enflasyon farkı giderilmesi için katsayı artırılmış 0,76998 olmuştur yılının maaş katsayısı değişmeyeceğinden, ek derslerde bir artış olmayacaktır. Yani mevcut katsayı olan *140 gösterge rakamı ile çarpılacaktır. 1 saatlik ek ders için brüt rakam: 140 puan* 0, = 10,78 TL 10,78X%15=1,62 Gelir Vergisi 10,78X(Binde)7,59=0.08 Net 1 saatlik ek ders ücreti:10,78 1,70 =9,08

24 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ TAZMİNATI Toplu sözleşmede diğer memurlardan farklı olarak öğretmenler için Eğitim Öğretim tazminatında birinci ve ikinci 6 aylık dönemler için 10 puan artış öngörülmüştür. Bu da (0,10 *(9500*,076998:731,48)

25 EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin "VI- Diğer Ödemeler" kısmının 6 ıncı maddesinde 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesi uyarınca verilecek öğretim yılına hazırlık ödeneği tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2.dönem toplu sözleşmenin 14.maddesi gereği 2014 yılında 850, 2015 yılında 950 Türk Lirası olarak ödenir. Bu ödeme; öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce göreve başlayanlara %75'i, Birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise %50'si oranında yapılır."

26 TAYIN BEDELİ TAYIN BEDELİ ; 2100 gösterge x Katsayı TAYIN BEDELİ KATSAYI GÖSTERGE 0, ,70

27 TAZMİNAT ÖDEMESİ tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendine göre yapılacak Tazminat ödemesi Sayılı Kanunun 118 inci maddesi ile değiştirilmiştir. 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan beşyüz milyon lira ibaresi (12.105) olarak değiştirilmiş daha sonra tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklarına ilişkin 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan 2.dönem toplu sözleşmenin 9.maddesi gereği gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak rakam olarak değiştirilmiştir * 0,076998= 1.043,94.TL

28 2022 SAYILI KANUN MUHTAÇLIK SINIRI VE AYLIK KATSAYISI 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun uyarınca aylık ödemelerine esas alınan (1620) gösterge rakamı, 1/1/ /12/2014 tarihleri arasındaki aylık ödeme dönemlerinde (1751) olarak uygulanır. MUHTAÇLIK SINIRI KATSAYI GÖSTERGE 0, ,82

29 MAL BİLDİRİMİ tarih ve 54 Sayılı Bütçe Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yazısı 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/01/2014 tarihi itibarıyla 3.316,40 TL dir.

30 ASGARİ ÜCRET 16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı tarihi itibarı ile son verilmiştir, tek asgari ücret uygulanacaktır tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET): ASGARİ ÜCRET BRÜT: TL ASGARİ ÜCRET NET: 846 TL tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET): ASGARİ ÜCRET BRÜT: TL ASGARİ ÜCRET NET: 891 TL

31 ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER ( Dönemi) Brüt Ücret Sigorta Primi İşçi Payı İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı Gelir Vergisi Matrahı Gelir Vergisi Damga Vergisi Kesintiler Toplamı Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) NET ELE GEÇEN (Asgari Ücret + AGİ) TL 149,94 TL 10,71 TL 910,35 TL 136,55 8,13 TL 305,33 TL 80,33 TL 846 TL

32 4734 SAYILI KANUNDA YER ALAN EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN BİR ÖNCEKİ DÖNEM İLE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLERİNE İLİŞKİN TABLO DÖNEMİ DEĞERİ DÖNEMİ DEĞERİ EŞİK DEĞERLER EŞİK DEĞERLER MADDE 8 YTL TL PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR PARASAL LİMİTLER VE TUTARLAR MADDE 3 (g) YTL TL MADDE 13 (b) MADDE 21 (f) MADDE 22 (d) MADDE MADDE 53 (j)/

33 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İLE İLGİLİ LİMİTLER Kanuni İşlemin Türü Dayanağı Tutarı TL Notlar Kit'ler ile ilgili istisna haddi md. 3/g (bu miktarı aşmayan) Eşik değerler a) Genel Bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında md. 8/a b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında md. 8/b c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde md. 8/c Pazarlık usulü ile alım md. 21/f (bu miktarı aşmayan) Doğrudan temin ile alım a) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilindeki idareler md. 22/d (bu miktarı aşmayan) b) Diğer idareler md. 22/d (bu miktarı aşmayan) Sözleşme bedeli üzerinden alınacak kurum payı (onbinde beş) md. 53/j (bu miktarı aşan) Kamu İhale Kurumuna şikayette bulunan isteklilerden alınacak tutar md. 53/j Yapım işlerinde denetim ve yönetim görevlerinde bulunmayan mühendis ve mimarların, yapım ihalelerine girebilmeleri için mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için md. 62/h ,00 Not: 4734 sayılı Kanunun 67 nci maddesine göre, eşik değerler ve parasal limitler 30 Ocak 2013 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile güncellenmiş olup, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

34 AYLIK ÖDEMELER VE BU ÖDEMELERDEN KESİNTİLER Kesintiler %16 Em. %20 Em.Ke. Gelir Damga Kanuni Dayanağı Kalemler Kes.Kişi Kurum Krş. Vergisi Vergisi Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61 Ek Gösterge Tabi Tabi Tabi Tabi GVK Md:61 Kıdem Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.khk Md:1 Taban Aylık Tabi Tabi Tabi Tabi 375 s.khk Md:1 Yan Ödeme Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Özel Hizmet Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Eğitim, Öğretim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Din Hizmetleri Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Emniyet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Mülki İdare Amirliği Taz. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Denetim Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Adalet Hizm. Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Yan Ödeme Kararna. Makam Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.k.ek Madde:26 Görev Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 631 s.khk ve 2002/3546BKK Kıdem Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:25-7, Yüksek Hakimlik Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 270 s. KHK Md:1 Yabancı Dil Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375.s.KHK Md:2 Lojman Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 375 s KHK Md:1-B.2 Üniversite Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:12 Geliştirme Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Md:14 Eğitim Öğretim Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi YÖPK Ek Md:1 Öğretim Yılına Haz. Ödeneği Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657 s.k.ek madde 32 Operasyon Timi Tazminatı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(Dğş,1996) Ek Tazminat Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

35 Nöbet Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi 657s. K.Ek Madde:33 Aile ve Çocuk Yardımı Öd. Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:203 Doğum Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:207 Ölüm Yardımı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil 657 s. K. Md:208 Huzur Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Fazla Çalışma Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Konferans Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Ek Ders Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Tayın Bedeli Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:27 Fon ve Ek Ödemeler Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi Gel. Gn. Md. 6/15481 s.ya Bilirkişi Ücreti Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Vekalet Ücr.(avukat) Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi GVK Md:61 Harcırah Tabi Değil Tabi Değil Tabi Değil Tabi GVK Md:24 Döner Ser. Katkı Payı Tabi Değil Tabi Değil Tabi Tabi

36 YEVMİYELER Memur ve Hizmetlilerden; a)ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kad. bulunanlar 40,50 b)ek göstergesi 5800 (dahil) (hariç) olan kad. Bulunanlar 37,50 c)ek göstergesi 3000 (dahil) (hariç) olan kad. bulunanlar 35,00 d)aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar 31,00 e)aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar 30,00 II.Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50) 50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel : a)kadro derecesi 1-4 olanlar 12,00 b)kadro derecesi 5-15 olanlar 11,50 Bu tazminattan yararlananlardan; 1)Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir. 2)Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

37 ÖN ÖDEMELER 1) Yapım işleri ile mal ve hizmet alımları için; 1 - İllerde, kuruluş merkezlerinde, büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçeler ve nüfusu 50 bini geçen ilçelerde 2 - Diğer ilçelerde ) Şehit cenazelerinin nakli amacıyla ) Yabancı konuk ve heyetlerin ağırlanması amacıyla görevlendirilecek mihmandarlara 4 Bakanların katılacağı yurtdışı seyahatlerinde kullanılmak üzere ) Mahkeme harç ve giderleri için (Ankara,İstanbul ve İzmir il merkezleri için) Diğer il ve ilçeler için ) Doğal afetler nedeniyle oluşacak ihtiyaçlar için 7) İl dışına yapılacak seyahatlerde kullanılacak akaryakıt giderleri için 10) Yargılama giderleri

38 LOJMAN KİRALARI Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: sayılı Milli Emlak Genel Tebliği (MANİSA İLİ İÇİN) KİRA İNDİRİM ORANLARI 294 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca %30 olarak hesaplanmıştır. Nüfusu 10,000 den fazla olan yerleşim yerleri UYGULAM A Kerpiç Ahşap vs. KALORİFE R SİZ KALORİ FERLİ İLAVE METREKARE BEDELLERİ (YTL) YAKIT TARİHİ M2(YTL) M2(YTL) M2 (YTL) A* B* C* D* E* F* BEDELİ (YTL) ,95.- 1,48.- 1,93.- 0, , , , , ,12 1,13.-

39 LOJMAN KİRALARI 294 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği İndirim oranı %40 uygulanmıştır UYGULAMA KERPİÇ Kalorifersiz (Nüfusu den az olan yerleşim birimleri) KALORİ FERLİ İLAVE METREKARE BEDELLERİ (YTL) YAKIT TARİHİ M2 (YTL) M2 (YTL) M2 (YTL) A* B* C* D* E* F* BEDELİ (YTL) ,81.- 1,27.- 1,66.- 0,25.- 0,56.- 0,56.- 1,13.- 0,28.- 0,12.- 1,13.- İLAVE METREKARE BEDELLERİ: A* Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinde kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlarda B* Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda C* Su sayacının ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda D* Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmadığı konutlarda E* Konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen gibi) karşılanıyor olması halinde F* Ortak kullanım giderlerinin İdarece karşılanıyor olması halinde

40 KONAKLAMA ÜCRETLERİ Konaklama Ücretleri Harcırah Kanununun 33/b maddesinde sayılanlardan yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Harcırah Kanunun 33/b fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç olmak üzere, Harcırah Kanununa göre yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. Ancak bu miktar, belge bedelini aşamayacak ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlı olacaktır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlı olacaktır.harcırah Kanunu 38 seri no.lu genel tebliği Misafirhanelerden yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için yurtiçi gündeliklerinin tamamını, daha sonraki günler için 1/2 sini, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurtiçi gündeliklerinin tamamını geçemez.

Türkiye Belediyeler Birliði

Türkiye Belediyeler Birliði BELEDÝYELER ÝÇÝN PRATÝK BÝLGÝLER Ocak - Haziran 2014 Türkiye Belediyeler Birliði İller ve Belediyeler Dergisi Ocak 2014 / 789 sayısının ekidir. Tunus Caddesi No: 12 Kavaklýdere / ANKARA Tel: (0312) 419

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015

Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 Verginet.net ten pratik bilgiler 2015 İçindekiler 1. Aile ve Çocuk Yardımları 2. Amortismana Tabi Tutulmadan Doğrudan Gider Yazılacak Tutar 3. Araç Muayene Harçları 4. Arizi Kazançlara İlişkin İstisna

Detaylı

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden;

> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz? Asgari geçim indiriminden; ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ > SORU 1: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır? Asgari geçim indiriminden; Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU KANUN NO: 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kabul Tarihi: 31 Mayıs 2006 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 16 Haziran 2006 - Sayı: 26200 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU YASALAR 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun No. 5510 Kabul Tarihi : 31.5.2006 SOSYAL SİĞORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1 2 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 : BİRİNCİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR

GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR GELİR VERGİSİ KANUNU NDA YER ALAN MAKTU TUTARLAR A- 2012 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ B- GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI C- 01.01.2012 30.06.2012 TARİHLERİ ARASINDA GELİR

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU

SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr. Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER 1 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği GUYADER - İnkilap sok.22/1 Kızılay / ANKARA E-Mail : info@guyader.org.tr Gelir Uzmanları PRATİK BİLGİLER Broşürü Özkan AYKAR Gelir Uzmanı Ankara 2014 2 İçindekiler

Detaylı

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK AGSoft Yazılım Personel Bordro Takip Programı 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN SOSYAL GÜVENLİK 344MV0065 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU

SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BĠRĠNCĠ

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57)

DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 30 ARALIK 2013 PAZARTESĠ RESMÎ GAZETE SAYI : 28867 (MÜKERRER) DAMGA VERGĠSĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı