ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Banka Muhasebesi 20 2 Finansal Hizmet Pazarlaması 20 6 Sigorta Muhasebesi 20 9 Sigortacılık Uygulamaları Uluslararası Bankacılık Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 Banka Muhasebesi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Banka Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Finansal piyasalarda güven ve is krarı sağlamak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak ve bu bağlamda gerekli tedbirleri almak gibi misyonlara sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu B) Sermaye Piyasaları Kurumu C) Finansal Piyasalar Kurumu D) Para Piyasaları Düzenleme Kurumu E) Vadeli İşlemler ve Denetleme Kurumu 3. I. Bankanın müşteri, mudileri ve üçüncü kişilerle ilişkilerinden ortaya çıkan borç ve alacaklarının izlenmesi II. Bankaların faaliyet dönemleri sonunda kâr veya zararlarının tespi III. Banka tara ndan elde edilen ve devle n vergiye esas alacağı tutar olan vergi matrahının hesaplanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri banka muhasebesinin fonksiyonları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III 2. şağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaların kuruluş şartları arasında yer almaz? 4. ) nonim şirket şeklinde kurulması B) Kurucularının Kanun da belir len şartları haiz olması C) Konsolide dene mini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması D) Kurumun rekabet şartlarından etkilenmemesi adına ortaklık ve organizasyon yapısının gizli tutulması E) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz milyon Türk Lirası olması 2

5 5. Mevduat sahibinin, hesabının bulunduğu banka dışındaki bir başka banka hesabına para aktarmasına ne ad verilir? 8. ) Elektronik Fon Transferi (EFT) B) Havale C) Bankalar rası Fon Transferi D) Uluslararası Fon Transferi E) Virman 6. şağıdaki yöntemlerden hangisi bankaların kredi verirken kullandıkları yöntemler arasında yer almaz? ) Nakden borç verilmesi B) İşletmeye ortak olunması C) Teminat mektubu verilmesi D) Tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının sa n alınması E) Vadeli işlem sözleşmeleri yapılması 9. Ticari senetler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bir borç-alacak ilişkisinin ürünü olarak düzenlenirler. B) Kıymetli evrak olmaları nedeniyle kendini ortaya çıkaran cari ilişkiden soyut olarak varlıklarını sürdüremezler. C) Belli tutardaki bir alacak hakkını temsil eden ve bir borç yükümlülüğünün taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliğindedirler. D) Finansal ya rım amaçlı işlemlere de konu olabilmektedirler. E) Vadeleri gelinceye kadar ciro edilerek para yerine ödemelerde kullanılabilmektedirler. 7. Bir bankanın bir ücret ya da komisyon karşılığında bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi konularla ilgili müşterisi lehine garan vermesi biçimindeki kredilere ne ad verilir? ) Gayriresmî krediler B) Gayrinakdî krediler C) Sair kefalet kredileri D) Nakdî krediler 10. Senet iskonto e rmede piyasada en çok kullanılan senet türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısa vadeli senetler B) Ha r senetleri C) Teminat senetleri D) Kefalet senetleri E) Uzun vadeli senetler E) İh yaç Kredileri 3

6 11. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) hesaplaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş r? ) Komisyon x 0.05 B) Faiz x 0.04 C) (Faiz + Komisyon) x 0.05 D) (Faiz + İskonto Tutarı) x 0.04 E) (Komisyon + İskonto Tutarı) x Uluslararası bir havale özelliği taşıyan, sevk evrakının karşılığında belirli bir vade ile belirli bir tutarın ihracatçıya ödenmesi veya emrine hazır tutulması için bankaya verilen talima r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) küşat B) provizyon C) akredi f D) gümrük İşlemleri E) teminat 12. şağıdakilerden hangisi bankaların sundukları hizmetler arasında yer almaz? ) Şirketleri, yöne m kurulu nam ve hesabına yönetmek B) İhracat ve ithalat işlemlerine aracılık C) Menkul kıymetler alım-sa mı D) Şirket kuruluşlarına aracılık E) Fizibilite etütleri hazırlamak 15. İhracatçı firmanın malı sevk e kten ve ilgili vesaikleri doğrudan alıcıya gönderip tahsila nı mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleş rdiği dış caret yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Peşin ihracat B) Mal mukabili ihracat C) Kabul kredili ihracat D) kredi fli ihracat E) Kayda bağlı ihracat 13. CRMEL.Ş. Vakı ank Tokat şubesine başvurarak ödeme yeri Sivas ve bedeli TL olan senedinin tahsil edilmesini ve bedelinin kendisine nakden verilmesini istemiş r. Vakı ank senet tahsili ile ilgili CRMEL.Ş. den %0.5 komisyon, 250 TL haberleşme masra ve bunların vergisini peşin olarak tahsil etmiş r. Bankanın CRMEL.Ş. den tahsil e ği tutar toplam ne kadardır? ) 380 TL B) 390 TL C) 400 TL D) 410 TL E) 420 TL 16. Yabancı paralar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kambiyo; değiş rme, bozdurma, değer ve fiyat anlamında kullanılmaktadır. B) Döviz; geniş anlamıyla, madenî ve kâğıt para şeklindeki bütün yabancı ülke paraları ve bu paralar üzerinden düzenlenen her türlü ödeme araçlarıdır. C) Efek f; madenî ve kâğıt yabancı paralar anlamında kullanılmaktadır. D) Banknot; merkez bankaları ya da yetkili kurumlar tara ndan piyasaya sürülen kâğıt paralardır. E) Cari kur; iki ülke para biriminin birbirine çevrilebilme oranına denir. 4

7 17. Banka muhasebesi işlemlerinde amor smanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kullanılan amor sman yöntemi bilanço dipnotlarında belir lir. B) Seçilen amor sman yöntemi sürekli bir şekilde değiş rilebilir, değişim için makul bir gerekçe aranmaz. C) mor smana tabi varlıkların faydalı ömürleri, bankalar tara ndan gerçekçi tahminlere dayanılarak serbestçe tayin edilir. D) Boş arsa ve araziye amor sman ayrılmaz. 19. Bankalarda kâr ya da zararın belirli bir tarih i bariyle gerçeğe en yakın bir şekilde tespit edilebilmesi için gelir ve gider hesaplarına girilmesi ve çıkarılması gereken tutarların hesaplanması ve kayıtlara in kali işlemine ne ad verilir? ) Reeskont B) Evalüasyon C) Tevdiat D) Tahakkuk E) Envanter E) mor sman kesin olarak yıl sonunda hesaplanıp kaydedilir I. 5 Grubu Faiz Gelirleri II. 6 Grubu Olağan Dışı Gelirler III. 7 Grubu Faiz Dışı Gelirleri Yukarıda verilen hesap gruplarından hangisi ya da hangilerinin bakiyeleri kâr/zarar hesaplamaları yapılırken kâr-zarar hesabına borç yazılarak devredilir? ) I ve II B) Yalnız III C) Yalnız I D) I ve III E) Yalnız II 5

8 Finansal Hizmet Pazarlaması DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Finansal Hizmet Pazarlaması testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. lınan bir televizyonun bozuk çıkması durumunda, ürünün değiş rilmesi ile ilgili sorumlulukların yerine ge rilmesi, finansal hizme n hangi özelliğini ifade eder? ) Çi yönlü bilgi akışına sahip olma B) Müşteri potansiyelini teşhis etme C) Karmaşık yapıya sahip olma D) Emanet sorumluluğu alma E) Birikim çekme ve dağıtma 5. Bir otelin ha a içinde iş seyaha nde bulunan kişileri hedeflerken, ha a sonunda ailelere yönelik eğlence pazarı oluşturmayı hedeflemesi aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? ) Farklılaş rılmış pazarlama B) Farklılaş rılmamış pazarlama C) Fiziksel konumlandırma D) Potansiyel belirleme E) Müşteri itme stratejisi 2. Irk, cinsiyet, yerleşim ve meslek gibi unsurlardan oluşan makro çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Demografik çevre B) Sosyal ve kültürel çevre C) ile çevresi D) Ekonomik çevre E) Sürdürülebilir çevre 6. ile, danışma grubu, rol ve statü gibi unsurlar tüke ci davranışlarını etkileyen hangi faktör grubu içerisinde yer alır? ) Kültürel faktörler B) Sosyal faktörler C) Kişisel faktörler D) Psikolojik faktörler E) Ergonomik faktörler 3. İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki rsat ve tehditleri algılayabilmesini sağlayan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Hizmet nalizi B) SWOT nalizi C) Porter nalizi D) Por öy nalizi E) PERT nalizi 7. Tüke cinin beklen si ile ne sa n aldığı arasında karşılaş rma yap ğı süreç aşağıdakilerden hangisidir? ) Sa n alma kararının verilmesi B) Sa n alma sonrası değerlendirme süreci C) Ürün iade süreci D) Psikolojik yıpranma süreci E) Ürün ve hizmet ikame süreci 4. şağıdakilerden hangisi konumlandırma stratejileri arasında yer almaz? ) Ürünün özelliklerine göre konumlandırma B) Kullanım rsatlarına göre konumlandırma C) lıcı sınıflarına göre konumlandırma D) Rakibe göre konumlandırma E) Kompleks konumlandırma 8. İşletmenin ürüne yenilik katmak ve talebi canlı tutmak gibi stratejilere başvurduğu ürün yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Giriş aşaması B) Büyüme aşaması C) Olgunluk dönemi D) Gerileme aşaması E) Tasnif aşaması 6

9 9. şağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün karmalarında değişiklik yapma nedenleri arasında yer almaz? ) Talepteki değişmeler B) Rekabet ortamı C) Pazarlama olanakları D) Finansal olanaklar E) Görsel olanaklar 13. z çeşit bulundurup düşük fiyata satan, mağaza dekorunun basit şekilde düzenlediği ve neredeyse hiç teşhiri olmayan perakendeci türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Süpermarketler B) İndirim mağazaları C) Hipermarketler D) Departmanlı mağazalar E) Çeşit mağazaları 10. Ürüne 15 TL yerine 14,99 TL fiyat konularak tüke cilerde ürünün daha ucuz olduğu algısının yara lmaya çalışıldığı fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Maliyet ar fiyatlama B) Kâr marjlı fiyatlama C) Ek oran fiyatlaması D) Psikolojik fiyatlama E) Pazarın kaymağını alma 14. Sa cının alıcıya sözlü sunumla bilgi vererek sa n alma için ikna etmeye çalış ğı tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Reklam B) Hakla ilişkiler C) Kişisel sa ş D) Doğrudan pazarlama E) Sa ş tutundurma 11. şağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat belirlerken dikkate alması gereken unsurlar arasında yer almaz? ) Yasal düzenlemeler B) rz ve talep C) Tüke ci davranışları D) Yöne ci tercihleri E) Rakipler 15. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinde kitlesel ile şim için kullanılan araçlardan biri değildir? ) Sık kullanıcı programları B) Broşür ve el kitapçıkları C) Konferans ve seminerler D) Fes valler ve şenlikler E) Radyo ve televizyon 12. şağıdakilerden hangisi mağazasız perakendecilik türleri arasında yer almaz? ) Katalogla sa ş B) Doğrudan tepki televizyon reklamcılığı C) Köşe mağaza sa şları D) Tele-sa ş E) Postayla sa ş 16. şağıdakilerden hangisi tüke cilerin, işletmelerden gelen mesajlara duyarsızlaşmasına neden olan faktörler arasında yer almaz? ) Gereğinden fazla reklam mesajına maruz kalma B) Gereğinden fazla hakla ilişkiler mesajına maruz kalma C) E-postaların ürün mesajlarıyla dolması D) Tüke cinin cep telefonundan sürekli aranması E) Gönüllülük esasına göre ile şim kurulması 7

10 17. Müşterinin bir ürünü elinde bulundurmak veya kullanmakla kazandığı değer ile ürünü elde etmek için harcadığı bedel arasındaki farka ne ad verilir? ) Müşteri tasarrufu B) Müşteri değeri C) İskonto oranı D) KDV oranı E) Teşvik primi 19. Çok uluslu firmaların faaliyet hacmi ar ğında ve projelerde uluslararası iş birliği gerek ğinde fon sağlamak amacıyla bankalar tara ndan oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) Bankacılık konsorsiyumu B) Bankaya bağlı yan kuruluş C) Yurt dışı banka temsilciliği D) Yerli ortak banka E) Sa n alınmış banka 18. şağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında üst yöne min yerine ge rmesi gereken temel fonksiyonlar arasında yer almaz? ) Misyonu açıklığa kavuşturmak B) İşletmenin gücünü tayin etmek C) Dış çevre faktörlerini değerlendirmek D) Pazarın çekiciliğini değerlendirmek E) Broşür ve el ilanı bas rıp, dağıtmak 20. şağıdakilerden hangisi işletmelerin dış pazarlara açılmak için kullanabilecekleri yöntemler arasında yer almaz? ) Doğrudan ihracat B) Lisansla üre m C) yrı ya rım D) Ortak ya rım E) Doğrudan ya rım 8

11 Sigorta Muhasebesi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sigorta Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Taraflı olma II. Tam olma III. Güvenilir olma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal tabloların nitelikleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 4. X Limited Şirke nin talebi üzerine tarihinde yangın sigortası poliçesi düzenlenmiş r. Net prim ile yangın sigortası vergisi toplamı TL dir. Buna göre şirke n ödeyeceği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaç TL dir? ) 220 TL B) TL C) TL D) TL E) TL 2. şağıdakilerden hangisi finansal tablolardan yararlanan işletme dışı gruplar arasında yer almaz? ) Kredi kuruluşları B) İşletme yöne cileri C) Devlet D) Potansiyel ortaklar E) İşletme ile cari ilişkide bulunan diğer işletmeler 5. şahsına ait araç için tarihinde Zorunlu Kara Yolları Motorlu raçlar Sorumluluk Sigortası poliçesi düzenlenmiş r. Net prim tutarı TL dir. Buna göre hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaç TL dir? ) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sure yle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etme işlemine ne ad verilir? ) Bilanço B) Yevmiye C) De er-i Kebir D) Envanter E) Sermaye 6. I. Sovtaj işleminin mali etkisi II. Sovtaj işleminin reasürans etkisi III. Sovtaj işleminin kredi oranlarına etkisi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sovtaj işleminin hem sigorta şirke nin finansal yapısında hem de sigorta sektörü dışındaki diğer paydaşlar üzerindeki etkileri arasında yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 9

12 7. I. Şirket bünyesinde sovtaj işlemini yürütecek nitelikte personelin bulunmaması II. Sigorta şirketlerinin perte çıkmış mallarla uğraşmak istememeleri III. Bu alanda uzmanlaşmış ve sovtaj işlemlerinde sigorta şirketlerine destek verecek çok sayıda şirketlerin bulunması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sovtaj etkinliğini azaltan faktörler arasında yer alır? ) Yalnız II 10. şağıdakilerden hangisi nazım hesap sını nda bulunan bir hesap r? ) 600 YZILN PRİMLER (RESÜRÖR PYI DÜŞÜLMÜŞ OLRK) B) 636 FLİYET GİDERLERİ (-) C) 637 YTIRIM GİDERLERİ (-) D) 649 DİĞER TEKNİK GELİRLER E) 900 LINN GRNTİ, KEFLETLER VE DİĞER TEMİNTLR B) Yalnız III D) II ve III 8. I. Tazminat giderlerini düşürmesi II. Net nakit çıkışını ar rması III. Kârlılığı ar rması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rücunun sağladığı yararlar arasında yer almaz? ) Yalnız I B) Yalnız II 11. İşletmenin belirli bir faaliyet dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının izlenmesi amacıyla kullanılan hesaplara ne ad verilir? ) Bilanço hesapları B) Gelir tablosu hesapları C) Varlık hesapları D) Kaynak hesapları E) k f hesaplar D) I ve III 9. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki bir gayrimenkul için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla TL net prim ödenecek r. Bu prim üzerinden kaç TL yangın sigorta vergisi hesaplanır? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 12. I. Finansal bilgilerin yanlış ve hatalı yorumlanmasına engel olma II. Mali tabloların analizini zorlaş rma III. Mali tabloların sektörel olarak karşılaş rmalarını sağlama Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hesap planının faydaları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 10

13 13. Kişilere bağlı olmayan, etkisi tüm toplumda hissedilen ve geniş kitleleri etkileyen, gerçekleş klerinde büyük maddi kayıplar doğuran risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Dinamik risk B) Sta k risk C) Özel risk D) Temel risk E) Speküla f risk 16. I. Hasarın sigorta şirke ne ihbarı II. Eksper z raporunun tazminat ödemesinden sonra alınması III. Hasar dosyası için gerekli bilgilerin ve evrakların sigortalıdan alınması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hasar meydana geldikten sonra sigorta şirke nin tazminat tutarını sigortalıya ödeyene kadar izleyeceği süreç içerisinde yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 14. I. Riskten kaçınma 17. II. Riskin kontrol al na alınması III. Riskin ar rılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri risk yöne mi teknikleri arasında yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 15. Yangın sigortasında en geç kaç gün içinde sigorta tazmina nın ödenmesi gerekir? ) 2 B) 5 C) 8 D) 15 E) I. Kasadan nakten ödeme II. Banka çekiyle ödeme III. Tamir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudan nakit akışı sağlayan ödeme türleri arasında yer alır? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 11

14 19. I. çılış kaydının yapılması II. Genel geçici mizanın düzenlenmesi III. Kapanış kaydının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sigorta işletmelerinde yapılan dönem sonu işlemleri arasında yer alır? ) Yalnız II B) Yalnız III 20. Cari yıl içerisinde tahakkuk etmiş, fakat çeşitli nedenlerle daha ödenememiş, takip eden yıllarda ödenmesi muhtemel olan hasarlara ne ad verilir? ) Mutlak hasar B) Deprem hasar karşılığı C) Matema k karşılık D) Kazanılmamış prim E) Muallak hasar D) II ve III 12

15 Sigortacılık Uygulamaları DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sigortacılık Uygulamaları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sigorta pirimi hesaplanmasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz? ) İs hsal masra payı B) Genel gider payı C) Kâr payı D) Sovtaj payı E) fet payı 4. Sedan şirke n is sna edilmeksizin her bir poliçeden - trete kapsamına girmesi koşuluyla - reasüröre hissesi kadar devretme mecburiye nin olduğu ve reasürörün de kendisine devredilen bu hisseyi kabul etmek zorunda olduğu anlaşmalara ne ad verilir? ) Kotpar B) Eksedan C) İh yari - zorunlu D) Konservasyon E) İh yari 2. Türkiye nin elementer/hayat dışı sigorta branşlarında serbest tarife sistemine geç ği yıl aşağıdakilerden hangisidir? ) 1985 B) 1990 C) 1992 D) 1995 E) Yıllık ölüm sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bu sigortaların süresi bir yıldır. B) Sigortalının ölümü hâlinde lehdarına tazminat ödemesi yapılır. C) Sigortalının yaşı ve ölüm hâlinde ödenmesini istediği tutar, prim hesabının esasını oluşturur. D) Sigortalı tarifesini yeni yaşına ve farklı bir teminata göre her yıl yenileyebilir. E) Bu sigorta türünde kişinin süre sonunda haya a kalması hâlinde toplu bir paranın ödenmesi amaçlanmış r. 3. Sözleşmeye göre sigorta konusunda meydana gelen zarar miktarı üzerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, tarafların başvuracağı yol aşağıdakilerden hangisidir? ) Temdit B) Tahkim C) Tanzim D) Tecdit E) Tenzil 6. şağıdakilerden hangisi hayat sigortaları yönetmeliğinde geçen ya rım araçlarından biri değildir? ) Hisse senedi B) Döviz C) Gayrimenkuller D) Varlığa dayalı menkul kıymetler E) Kâr-zarar ortaklığı belgesi 13

16 7. Hastalık ve sağlık sigortası tarifeleri hangi kurumun onayı ile yürürlülüğe girmektedir? ) Hazine Müsteşarlığı B) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği D) Sağlık Sigortaları Bilgi ve Göze m Merkezi E) Sigorta Dene m Merkezi 11. I. Rizikonun fiziksel olarak iyi bir dağılım göstermesi II. Koruma ve önleme tedbirlerinin alınmış olması III. Katastrofik hasar ih malinin olması İlk ateş sözleşmesinin yapılabilmesi için yukarıdaki hususlardan hangisi ya da hangilerinin göz önünde bulundurulması gerekir? ) Yalnız III B) I ve II I D) II ve III 8. Kasko sigortalı bir araç ile ilgili çarpışma olmadan gerçekleşecek aşağıdaki olayların hangisinde poliçe süresince bir hasara mahsus olmak üzere en son uygulanmış hasarsızlık indirim oranının yenilenmesi birinci yıl için durdurulur? ) racın bagajının çizilmesi B) racın arka camının kırılması C) racın ön farının çatlaması D) racın plakasının kaybolması E) racın motorunun su kaynatması 12. Montajı yapılarak deneme devresini geçirmiş ve işler hâle ge rilmiş makinelerin normal çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek zararların da teminat al na alındığı sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Makine kırılması sigortası B) Elektronik cihaz sigortası C) Montaj sigortası D) İnşaat sigortası E) Motorlu taşıtlar sigortası 9. şağıdaki taşıma biçimlerinden hangisi ile taşınan mallar em a sigortalarının kapsamına girmez? ) Deniz yolu ile taşınan mallar B) Boru ha ile taşınan mallar C) Kara yolu ile taşınan mallar D) Demir yolu ile taşınan mallar E) Hava yolu ile taşınan mallar 13. Tarım sigortaları hangi kuruma üye sigorta şirketleri tara ndan kabul edilmektedir? ) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı B) TRSİM C) ÇKS D) TKKB E) TÜB 10. İşletmenin yangın nedeniyle faaliye ne ara vermesi veya durdurması durumunda oluşacak kayıplara karşı geliş rilen yangın sigorta poliçe türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kâr kaybı poliçeleri B) Paket poliçeleri C) İnşaat yangın poliçeleri D) Kira kaybı poliçeleri E) Enflasyona endeksli poliçeler 14. rıcılık sigortasında bir kişinin sigorta yap rabilmesi için arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az kaç adet kovanının bulunması gerekir? ) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E)

17 15. şağıdakilerden hangisi ih yari sorumluluk sigortalarından biridir? ) Yeşil kart B) Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası C) Yapı dene mi zorunlu mali sigortası D) İşveren sorumluluk sigortası E) Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası 18. I. Ödenecek katkı payı tutarı II. Sistemde kalınan süre III. Bireysel emeklilik hesabındaki fonların ge rileri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireysel emeklilik gelirini belirleyen unsurlar arasında yer alır? ) Yalnız I B) I ve II I D) II ve III 16. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortalının mesleki faaliye ne son verilmesi hâlinde, ek olarak son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliye nden dolayı sözleşmenin bi ş tarihinden kaç yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dâhilindedir? ) 1 B) 2 C) şağıdaki kurumlardan hangisinin bireysel emeklilik sisteminin kuruluşunda katkısı olmamış r? ) Maliye Bakanlığı B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Hazine Müsteşarlığı D) Sermaye Piyasası Kurulu E) ile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı D) 8 E) şağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer almaz? ) Binanın temelleri B) Binanın enkaz kaldırma masrafları C) Binanın koridorları D) Binanın asansörleri E) Binanın bacaları 20. Sigorta şirke nin ana faaliyet konusu olan sigorta faaliyetlerinden elde e ği gelire ne ad verilir? ) Teknik kârlılık B) Mali kârlılık C) Finansal kârlılık D) Faaliyet kârlılığı E) Net kârlılık 15

18 Uluslararası Bankacılık DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Uluslararası Bankacılık testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1..., kısaca bir ekonomide tedavülde olan banknot şeklindeki para miktarıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Mevduat B) Nakit C) Emisyon D) Sermaye 4. Bankaların ya da finansal kurumların, bir gerçek ya da tüzel kişi lehine garan ve kefalet vermelerine ne ad verilmektedir? ) Nakdî kredi B) Gayrinakdî kredi C) Temerrüt D) Sendikasyon E) İskonto kredisi E) İ bari para 2. Hükûmetlerin bankacılık sistemi üzerindeki dene m ve kısıtlamaları kaldırdığı ya da önemli ölçüde gevşe ği uygulamaları ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Develüasyon B) Deregülasyon C) Standardizasyon D) Evalüasyon E) kreditasyon 5. şağıdakilerden hangisi para piyasası araçları arasında yer almaz? ) Hazine bonoları B) Finansman bonoları C) Mevduat ser fikaları D) Repo E) Hisse senetleri 3. I. Temsilcilik büroları II. Muhabir bankacılığı III. Edge act şirketleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bankaların uluslararası bankacılık hizmet birimleri arasında yer almaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız II 6. Değerleri temel finansal varlıklara bağlı ya da o varlıklardan türe lmiş olan finansal araçlara ne ad verilmektedir? ) Hisse senedi B) Tahvil C) Bono D) Türev ürünler E) Repo D) II ve III 16

19 7. şağıdakilerden hangisi bankaların risk derecelendirmesinde kullanılan ölçüt ve yöntemlerden çevresel ölçütler arasında yer alır? ) Yöne min kalitesi ve stratejisi B) Bilançoya yansımayan değerler C) Tahmin edilebilir zayıf ve güçlü yanları D) Pazar payları E) Piyasa riskleri 10. I. Japon pi II. vrupa pi III. merikan pi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri opsiyon pleri arasında yer almaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III özellikle mal ve hizmet ihraca ndan doğan, belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tara ndan rücu hakkı olmaksızın sa n alınması olarak tanımlanabilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Faktoring B) Uluslararası leasing C) Forfai ng D) Swap 11. şağıdakilerden hangisi swap sözleşmelerinin avantajları arasında yer almaz? ) Uzun vadede döviz kuru dalgalanmalarından korunma sağlamaktadır. B) Farklı piyasalar ve bu piyasaların araçlarında geçiş özelliği taşır. C) Maliye diğer risk yöne m araçlarına nispeten daha uygundur. D) Kredi riski söz konusudur. E) Standart belgeler nedeniyle hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. E) Forward 9. İşlem konusu malın teknolojik ömrünün sözleşme süresinden daha kısa olması nedeniyle malın belirli bir süre sonra değiş rilmesinin öngörüldüğü leasing türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Döner leasing B) Sat ve geri kirala C) İş ortaklığı ile leasing D) Özel leasing E) Faaliyet leasingi 12. Döviz piyasasında veya mal piyasasında fiyat/değer değişiklikleri, faiz oranlarındaki değişmeler ve sahip olunan hisse senedi, em a ve finansal araçların fiyatlarında meydana gelen farklılaşmaların meydana ge rdiği risk olarak tanımlanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kredi riski B) Piyasa riski C) Operasyonel risk D) Sermaye yeterlilik riski E) Finansal risk 17

20 13. Önceden ihbar ve uyarma olmadan akredi f amiri tara ndan iptal veya tadil edilebilen akredi f türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Dönülebilir akredi f B) Dönülemez teyitsiz akredi f C) Devredilebilir akredi f D) Kırmızı şartlı akredi f E) Karşılıklı akredi f 17. şağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın birinci yarısına kadar sarraflık ve bankerlik olarak ifade edilen faaliyetler kapsamında yer almaz? ) Hazine ve sarayın ödünç para alması B) Bazı kambiyo işlemlerinin gerçekleş rilmesi C) Senet alım ve sa mının gerçekleş rilmesi D) Üçüncü kişilerden sağlanan paraların değerlendirilmesi E) Devlet büyüklerinin ödünç para alması 14. şağıdakilerden hangisi uluslararası ödeme sistemleri arasında yer almaz? ) Fedwire B) Chips C) EFT D) Boj-net E) Target 18. I. Kredi riski II. Piyasa riski III. Operasyonel risk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Basel II Kriterleri'ne göre finansal riskler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 15. I. Dijital imza oluşturmak II. Elektronik çek oluşturmak III. Piyasaların küçülmesini sağlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri akıllı kartların kullanım amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III I 19. Türkiye de leasing ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kurulacak şirket, anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır. B) Sözleşmede aksi belir lmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden i baren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur. C) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması gereklidir. D) Şirketlerin kuruluşuna izin verilmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili hususlar BDDK tara ndan yürütülmektedir. E) Patent gibi fikrî ve sınai haklar da kiralanabilmektedir. 16. Türkiye de finansal serbestliğin sağlanması amacıyla vadeli tasarruf mevdua ile kredi faiz oranları hangi tarihte serbest bırakılmış r? ) 24 Ocak 1980 B) 1 Temmuz 1980 C) 26 ralık 1985 D) 1 Ocak 1990 E) 6 Mart

21 20. I. Uzun vadeli borçlar II. Kamu kâğıtları III. Oydan yoksun hisse senetleri IV. Mevduat ser fikaları V. Ya rım fonları Yukarıdakilerden hangileri derecelendirmeye konu olan kriterler arasında yer alır? ) I ve IV B) II ve V C) I, IV ve V D) I, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 19 Sınav bitmiştir.

22 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (I. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S303 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 :... :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 2014-2015 BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (II. OTURUM) 27 Haziran 2015, Saat 14:00 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Sosyoloji Lisans

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 GÜZ DÖNEMİ YARIYIL SONU SINAVI (I. OTURUM) 10 Ocak 2015 Cumartesi Saat: 09:30 :... :... :... TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı, Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S102 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi 1998 yılında kurulan Toprak Hayat Sigorta Anonim Şirketi 1 Mayıs 2003 tarihinde Global

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR

IŞIK SĐGORTA A.Ş. 30 HAZĐRAN 2010 TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR 30 HAZĐRAN TARĐHĐ ĐTĐBARIYLA HAZIRLANAN FĐNANSAL TABLOLAR IŞIK SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETĐM RAPORU Işık Sigorta A.Ş Yönetim Kurulu na: Giriş 1. Işık Sigorta Anonim Şirketi nin ( Şirket

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi HAZİRAN 2011 1 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. nin ( Şirket

Detaylı

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ TURKEY A.Ş 28 KASIM 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU, KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI

SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL EĞİTİM PROGRAMI ÖRNEK SINAV SORULARI Bu dokümanda yer alan bütün soruların her hakkı saklıdır. Herhangi bir amaçla soruların tamamının veya bir kısmının Sigortacılık

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 1. Genel bilgiler 1.1 Ana şirketin adı ve grubun son sahibi: AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi nin (Şirket) ortakları, her birinin ortaklık payı %49.83 olmak üzere, Aviva Europe SE ve Hacı Ömer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TÜM EMLAK MÜŞAVİRLERİ FEDERASYONU KONUT FİNANSMANI TANITIM VE PAZARLAMA DANIŞMANLIĞI (MORTGAGE

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı