ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ. 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 :... :... :... :..."

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ BHR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINVI (III. OTURUM) 28 Haziran 2015, Saat 09:30 DI SOYDI T.C. KİMLİK NO SLON NO SIR NO :... :... :... :... Bu kitapçıkta Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programına ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2.Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No Banka Muhasebesi 20 2 Finansal Hizmet Pazarlaması 20 6 Sigorta Muhasebesi 20 9 Sigortacılık Uygulamaları Uluslararası Bankacılık Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır. GENEL ÇIKLMLR 4. İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının TTÜRK ÜNİVERSİTESİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

3 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

4 Banka Muhasebesi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Banka Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Finansal piyasalarda güven ve is krarı sağlamak, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını temin etmek, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak ve bu bağlamda gerekli tedbirleri almak gibi misyonlara sahip olan kurum aşağıdakilerden hangisidir? ) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu B) Sermaye Piyasaları Kurumu C) Finansal Piyasalar Kurumu D) Para Piyasaları Düzenleme Kurumu E) Vadeli İşlemler ve Denetleme Kurumu 3. I. Bankanın müşteri, mudileri ve üçüncü kişilerle ilişkilerinden ortaya çıkan borç ve alacaklarının izlenmesi II. Bankaların faaliyet dönemleri sonunda kâr veya zararlarının tespi III. Banka tara ndan elde edilen ve devle n vergiye esas alacağı tutar olan vergi matrahının hesaplanması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri banka muhasebesinin fonksiyonları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III 2. şağıdakilerden hangisi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankaların kuruluş şartları arasında yer almaz? 4. ) nonim şirket şeklinde kurulması B) Kurucularının Kanun da belir len şartları haiz olması C) Konsolide dene mini engelleyici nitelikte herhangi bir hususun bulunmaması D) Kurumun rekabet şartlarından etkilenmemesi adına ortaklık ve organizasyon yapısının gizli tutulması E) Nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az otuz milyon Türk Lirası olması 2

5 5. Mevduat sahibinin, hesabının bulunduğu banka dışındaki bir başka banka hesabına para aktarmasına ne ad verilir? 8. ) Elektronik Fon Transferi (EFT) B) Havale C) Bankalar rası Fon Transferi D) Uluslararası Fon Transferi E) Virman 6. şağıdaki yöntemlerden hangisi bankaların kredi verirken kullandıkları yöntemler arasında yer almaz? ) Nakden borç verilmesi B) İşletmeye ortak olunması C) Teminat mektubu verilmesi D) Tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçlarının sa n alınması E) Vadeli işlem sözleşmeleri yapılması 9. Ticari senetler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bir borç-alacak ilişkisinin ürünü olarak düzenlenirler. B) Kıymetli evrak olmaları nedeniyle kendini ortaya çıkaran cari ilişkiden soyut olarak varlıklarını sürdüremezler. C) Belli tutardaki bir alacak hakkını temsil eden ve bir borç yükümlülüğünün taahhüdünü içeren kıymetli evrak niteliğindedirler. D) Finansal ya rım amaçlı işlemlere de konu olabilmektedirler. E) Vadeleri gelinceye kadar ciro edilerek para yerine ödemelerde kullanılabilmektedirler. 7. Bir bankanın bir ücret ya da komisyon karşılığında bir malın teslimi, bir işin yapılması ya da bir borcun ödenmesi gibi konularla ilgili müşterisi lehine garan vermesi biçimindeki kredilere ne ad verilir? ) Gayriresmî krediler B) Gayrinakdî krediler C) Sair kefalet kredileri D) Nakdî krediler 10. Senet iskonto e rmede piyasada en çok kullanılan senet türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kısa vadeli senetler B) Ha r senetleri C) Teminat senetleri D) Kefalet senetleri E) Uzun vadeli senetler E) İh yaç Kredileri 3

6 11. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) hesaplaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiş r? ) Komisyon x 0.05 B) Faiz x 0.04 C) (Faiz + Komisyon) x 0.05 D) (Faiz + İskonto Tutarı) x 0.04 E) (Komisyon + İskonto Tutarı) x Uluslararası bir havale özelliği taşıyan, sevk evrakının karşılığında belirli bir vade ile belirli bir tutarın ihracatçıya ödenmesi veya emrine hazır tutulması için bankaya verilen talima r. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) küşat B) provizyon C) akredi f D) gümrük İşlemleri E) teminat 12. şağıdakilerden hangisi bankaların sundukları hizmetler arasında yer almaz? ) Şirketleri, yöne m kurulu nam ve hesabına yönetmek B) İhracat ve ithalat işlemlerine aracılık C) Menkul kıymetler alım-sa mı D) Şirket kuruluşlarına aracılık E) Fizibilite etütleri hazırlamak 15. İhracatçı firmanın malı sevk e kten ve ilgili vesaikleri doğrudan alıcıya gönderip tahsila nı mal gümrükten çekildikten sonra gerçekleş rdiği dış caret yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Peşin ihracat B) Mal mukabili ihracat C) Kabul kredili ihracat D) kredi fli ihracat E) Kayda bağlı ihracat 13. CRMEL.Ş. Vakı ank Tokat şubesine başvurarak ödeme yeri Sivas ve bedeli TL olan senedinin tahsil edilmesini ve bedelinin kendisine nakden verilmesini istemiş r. Vakı ank senet tahsili ile ilgili CRMEL.Ş. den %0.5 komisyon, 250 TL haberleşme masra ve bunların vergisini peşin olarak tahsil etmiş r. Bankanın CRMEL.Ş. den tahsil e ği tutar toplam ne kadardır? ) 380 TL B) 390 TL C) 400 TL D) 410 TL E) 420 TL 16. Yabancı paralar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kambiyo; değiş rme, bozdurma, değer ve fiyat anlamında kullanılmaktadır. B) Döviz; geniş anlamıyla, madenî ve kâğıt para şeklindeki bütün yabancı ülke paraları ve bu paralar üzerinden düzenlenen her türlü ödeme araçlarıdır. C) Efek f; madenî ve kâğıt yabancı paralar anlamında kullanılmaktadır. D) Banknot; merkez bankaları ya da yetkili kurumlar tara ndan piyasaya sürülen kâğıt paralardır. E) Cari kur; iki ülke para biriminin birbirine çevrilebilme oranına denir. 4

7 17. Banka muhasebesi işlemlerinde amor smanlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kullanılan amor sman yöntemi bilanço dipnotlarında belir lir. B) Seçilen amor sman yöntemi sürekli bir şekilde değiş rilebilir, değişim için makul bir gerekçe aranmaz. C) mor smana tabi varlıkların faydalı ömürleri, bankalar tara ndan gerçekçi tahminlere dayanılarak serbestçe tayin edilir. D) Boş arsa ve araziye amor sman ayrılmaz. 19. Bankalarda kâr ya da zararın belirli bir tarih i bariyle gerçeğe en yakın bir şekilde tespit edilebilmesi için gelir ve gider hesaplarına girilmesi ve çıkarılması gereken tutarların hesaplanması ve kayıtlara in kali işlemine ne ad verilir? ) Reeskont B) Evalüasyon C) Tevdiat D) Tahakkuk E) Envanter E) mor sman kesin olarak yıl sonunda hesaplanıp kaydedilir I. 5 Grubu Faiz Gelirleri II. 6 Grubu Olağan Dışı Gelirler III. 7 Grubu Faiz Dışı Gelirleri Yukarıda verilen hesap gruplarından hangisi ya da hangilerinin bakiyeleri kâr/zarar hesaplamaları yapılırken kâr-zarar hesabına borç yazılarak devredilir? ) I ve II B) Yalnız III C) Yalnız I D) I ve III E) Yalnız II 5

8 Finansal Hizmet Pazarlaması DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Finansal Hizmet Pazarlaması testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. lınan bir televizyonun bozuk çıkması durumunda, ürünün değiş rilmesi ile ilgili sorumlulukların yerine ge rilmesi, finansal hizme n hangi özelliğini ifade eder? ) Çi yönlü bilgi akışına sahip olma B) Müşteri potansiyelini teşhis etme C) Karmaşık yapıya sahip olma D) Emanet sorumluluğu alma E) Birikim çekme ve dağıtma 5. Bir otelin ha a içinde iş seyaha nde bulunan kişileri hedeflerken, ha a sonunda ailelere yönelik eğlence pazarı oluşturmayı hedeflemesi aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir? ) Farklılaş rılmış pazarlama B) Farklılaş rılmamış pazarlama C) Fiziksel konumlandırma D) Potansiyel belirleme E) Müşteri itme stratejisi 2. Irk, cinsiyet, yerleşim ve meslek gibi unsurlardan oluşan makro çevre faktörü aşağıdakilerden hangisidir? ) Demografik çevre B) Sosyal ve kültürel çevre C) ile çevresi D) Ekonomik çevre E) Sürdürülebilir çevre 6. ile, danışma grubu, rol ve statü gibi unsurlar tüke ci davranışlarını etkileyen hangi faktör grubu içerisinde yer alır? ) Kültürel faktörler B) Sosyal faktörler C) Kişisel faktörler D) Psikolojik faktörler E) Ergonomik faktörler 3. İşletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile pazardaki rsat ve tehditleri algılayabilmesini sağlayan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Hizmet nalizi B) SWOT nalizi C) Porter nalizi D) Por öy nalizi E) PERT nalizi 7. Tüke cinin beklen si ile ne sa n aldığı arasında karşılaş rma yap ğı süreç aşağıdakilerden hangisidir? ) Sa n alma kararının verilmesi B) Sa n alma sonrası değerlendirme süreci C) Ürün iade süreci D) Psikolojik yıpranma süreci E) Ürün ve hizmet ikame süreci 4. şağıdakilerden hangisi konumlandırma stratejileri arasında yer almaz? ) Ürünün özelliklerine göre konumlandırma B) Kullanım rsatlarına göre konumlandırma C) lıcı sınıflarına göre konumlandırma D) Rakibe göre konumlandırma E) Kompleks konumlandırma 8. İşletmenin ürüne yenilik katmak ve talebi canlı tutmak gibi stratejilere başvurduğu ürün yaşam eğrisi aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Giriş aşaması B) Büyüme aşaması C) Olgunluk dönemi D) Gerileme aşaması E) Tasnif aşaması 6

9 9. şağıdakilerden hangisi işletmelerin ürün karmalarında değişiklik yapma nedenleri arasında yer almaz? ) Talepteki değişmeler B) Rekabet ortamı C) Pazarlama olanakları D) Finansal olanaklar E) Görsel olanaklar 13. z çeşit bulundurup düşük fiyata satan, mağaza dekorunun basit şekilde düzenlediği ve neredeyse hiç teşhiri olmayan perakendeci türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Süpermarketler B) İndirim mağazaları C) Hipermarketler D) Departmanlı mağazalar E) Çeşit mağazaları 10. Ürüne 15 TL yerine 14,99 TL fiyat konularak tüke cilerde ürünün daha ucuz olduğu algısının yara lmaya çalışıldığı fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? ) Maliyet ar fiyatlama B) Kâr marjlı fiyatlama C) Ek oran fiyatlaması D) Psikolojik fiyatlama E) Pazarın kaymağını alma 14. Sa cının alıcıya sözlü sunumla bilgi vererek sa n alma için ikna etmeye çalış ğı tutundurma karması elemanı aşağıdakilerden hangisidir? ) Reklam B) Hakla ilişkiler C) Kişisel sa ş D) Doğrudan pazarlama E) Sa ş tutundurma 11. şağıdakilerden hangisi işletmelerin fiyat belirlerken dikkate alması gereken unsurlar arasında yer almaz? ) Yasal düzenlemeler B) rz ve talep C) Tüke ci davranışları D) Yöne ci tercihleri E) Rakipler 15. şağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinde kitlesel ile şim için kullanılan araçlardan biri değildir? ) Sık kullanıcı programları B) Broşür ve el kitapçıkları C) Konferans ve seminerler D) Fes valler ve şenlikler E) Radyo ve televizyon 12. şağıdakilerden hangisi mağazasız perakendecilik türleri arasında yer almaz? ) Katalogla sa ş B) Doğrudan tepki televizyon reklamcılığı C) Köşe mağaza sa şları D) Tele-sa ş E) Postayla sa ş 16. şağıdakilerden hangisi tüke cilerin, işletmelerden gelen mesajlara duyarsızlaşmasına neden olan faktörler arasında yer almaz? ) Gereğinden fazla reklam mesajına maruz kalma B) Gereğinden fazla hakla ilişkiler mesajına maruz kalma C) E-postaların ürün mesajlarıyla dolması D) Tüke cinin cep telefonundan sürekli aranması E) Gönüllülük esasına göre ile şim kurulması 7

10 17. Müşterinin bir ürünü elinde bulundurmak veya kullanmakla kazandığı değer ile ürünü elde etmek için harcadığı bedel arasındaki farka ne ad verilir? ) Müşteri tasarrufu B) Müşteri değeri C) İskonto oranı D) KDV oranı E) Teşvik primi 19. Çok uluslu firmaların faaliyet hacmi ar ğında ve projelerde uluslararası iş birliği gerek ğinde fon sağlamak amacıyla bankalar tara ndan oluşturulan yapı aşağıdakilerden hangisidir? ) Bankacılık konsorsiyumu B) Bankaya bağlı yan kuruluş C) Yurt dışı banka temsilciliği D) Yerli ortak banka E) Sa n alınmış banka 18. şağıdakilerden hangisi pazarlama planlamasında üst yöne min yerine ge rmesi gereken temel fonksiyonlar arasında yer almaz? ) Misyonu açıklığa kavuşturmak B) İşletmenin gücünü tayin etmek C) Dış çevre faktörlerini değerlendirmek D) Pazarın çekiciliğini değerlendirmek E) Broşür ve el ilanı bas rıp, dağıtmak 20. şağıdakilerden hangisi işletmelerin dış pazarlara açılmak için kullanabilecekleri yöntemler arasında yer almaz? ) Doğrudan ihracat B) Lisansla üre m C) yrı ya rım D) Ortak ya rım E) Doğrudan ya rım 8

11 Sigorta Muhasebesi DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sigorta Muhasebesi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. I. Taraflı olma II. Tam olma III. Güvenilir olma Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal tabloların nitelikleri arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III 4. X Limited Şirke nin talebi üzerine tarihinde yangın sigortası poliçesi düzenlenmiş r. Net prim ile yangın sigortası vergisi toplamı TL dir. Buna göre şirke n ödeyeceği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaç TL dir? ) 220 TL B) TL C) TL D) TL E) TL 2. şağıdakilerden hangisi finansal tablolardan yararlanan işletme dışı gruplar arasında yer almaz? ) Kredi kuruluşları B) İşletme yöne cileri C) Devlet D) Potansiyel ortaklar E) İşletme ile cari ilişkide bulunan diğer işletmeler 5. şahsına ait araç için tarihinde Zorunlu Kara Yolları Motorlu raçlar Sorumluluk Sigortası poliçesi düzenlenmiş r. Net prim tutarı TL dir. Buna göre hesaplanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) kaç TL dir? ) 50 B) 100 C) 150 D) 200 E) Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları; saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek sure yle kesin bir şekilde ve müfredatlı olarak tespit etme işlemine ne ad verilir? ) Bilanço B) Yevmiye C) De er-i Kebir D) Envanter E) Sermaye 6. I. Sovtaj işleminin mali etkisi II. Sovtaj işleminin reasürans etkisi III. Sovtaj işleminin kredi oranlarına etkisi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sovtaj işleminin hem sigorta şirke nin finansal yapısında hem de sigorta sektörü dışındaki diğer paydaşlar üzerindeki etkileri arasında yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 9

12 7. I. Şirket bünyesinde sovtaj işlemini yürütecek nitelikte personelin bulunmaması II. Sigorta şirketlerinin perte çıkmış mallarla uğraşmak istememeleri III. Bu alanda uzmanlaşmış ve sovtaj işlemlerinde sigorta şirketlerine destek verecek çok sayıda şirketlerin bulunması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sovtaj etkinliğini azaltan faktörler arasında yer alır? ) Yalnız II 10. şağıdakilerden hangisi nazım hesap sını nda bulunan bir hesap r? ) 600 YZILN PRİMLER (RESÜRÖR PYI DÜŞÜLMÜŞ OLRK) B) 636 FLİYET GİDERLERİ (-) C) 637 YTIRIM GİDERLERİ (-) D) 649 DİĞER TEKNİK GELİRLER E) 900 LINN GRNTİ, KEFLETLER VE DİĞER TEMİNTLR B) Yalnız III D) II ve III 8. I. Tazminat giderlerini düşürmesi II. Net nakit çıkışını ar rması III. Kârlılığı ar rması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri rücunun sağladığı yararlar arasında yer almaz? ) Yalnız I B) Yalnız II 11. İşletmenin belirli bir faaliyet dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarının izlenmesi amacıyla kullanılan hesaplara ne ad verilir? ) Bilanço hesapları B) Gelir tablosu hesapları C) Varlık hesapları D) Kaynak hesapları E) k f hesaplar D) I ve III 9. Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki bir gayrimenkul için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla TL net prim ödenecek r. Bu prim üzerinden kaç TL yangın sigorta vergisi hesaplanır? ) TL B) TL C) TL D) TL E) TL 12. I. Finansal bilgilerin yanlış ve hatalı yorumlanmasına engel olma II. Mali tabloların analizini zorlaş rma III. Mali tabloların sektörel olarak karşılaş rmalarını sağlama Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hesap planının faydaları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III 10

13 13. Kişilere bağlı olmayan, etkisi tüm toplumda hissedilen ve geniş kitleleri etkileyen, gerçekleş klerinde büyük maddi kayıplar doğuran risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Dinamik risk B) Sta k risk C) Özel risk D) Temel risk E) Speküla f risk 16. I. Hasarın sigorta şirke ne ihbarı II. Eksper z raporunun tazminat ödemesinden sonra alınması III. Hasar dosyası için gerekli bilgilerin ve evrakların sigortalıdan alınması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hasar meydana geldikten sonra sigorta şirke nin tazminat tutarını sigortalıya ödeyene kadar izleyeceği süreç içerisinde yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 14. I. Riskten kaçınma 17. II. Riskin kontrol al na alınması III. Riskin ar rılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri risk yöne mi teknikleri arasında yer almaz? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 15. Yangın sigortasında en geç kaç gün içinde sigorta tazmina nın ödenmesi gerekir? ) 2 B) 5 C) 8 D) 15 E) I. Kasadan nakten ödeme II. Banka çekiyle ödeme III. Tamir Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudan nakit akışı sağlayan ödeme türleri arasında yer alır? ) Yalnız II B) Yalnız III D) I ve III 11

14 19. I. çılış kaydının yapılması II. Genel geçici mizanın düzenlenmesi III. Kapanış kaydının yapılması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sigorta işletmelerinde yapılan dönem sonu işlemleri arasında yer alır? ) Yalnız II B) Yalnız III 20. Cari yıl içerisinde tahakkuk etmiş, fakat çeşitli nedenlerle daha ödenememiş, takip eden yıllarda ödenmesi muhtemel olan hasarlara ne ad verilir? ) Mutlak hasar B) Deprem hasar karşılığı C) Matema k karşılık D) Kazanılmamış prim E) Muallak hasar D) II ve III 12

15 Sigortacılık Uygulamaları DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sigortacılık Uygulamaları testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Sigorta pirimi hesaplanmasında aşağıdaki hususlardan hangisi dikkate alınmaz? ) İs hsal masra payı B) Genel gider payı C) Kâr payı D) Sovtaj payı E) fet payı 4. Sedan şirke n is sna edilmeksizin her bir poliçeden - trete kapsamına girmesi koşuluyla - reasüröre hissesi kadar devretme mecburiye nin olduğu ve reasürörün de kendisine devredilen bu hisseyi kabul etmek zorunda olduğu anlaşmalara ne ad verilir? ) Kotpar B) Eksedan C) İh yari - zorunlu D) Konservasyon E) İh yari 2. Türkiye nin elementer/hayat dışı sigorta branşlarında serbest tarife sistemine geç ği yıl aşağıdakilerden hangisidir? ) 1985 B) 1990 C) 1992 D) 1995 E) Yıllık ölüm sigortaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Bu sigortaların süresi bir yıldır. B) Sigortalının ölümü hâlinde lehdarına tazminat ödemesi yapılır. C) Sigortalının yaşı ve ölüm hâlinde ödenmesini istediği tutar, prim hesabının esasını oluşturur. D) Sigortalı tarifesini yeni yaşına ve farklı bir teminata göre her yıl yenileyebilir. E) Bu sigorta türünde kişinin süre sonunda haya a kalması hâlinde toplu bir paranın ödenmesi amaçlanmış r. 3. Sözleşmeye göre sigorta konusunda meydana gelen zarar miktarı üzerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamazsa, tarafların başvuracağı yol aşağıdakilerden hangisidir? ) Temdit B) Tahkim C) Tanzim D) Tecdit E) Tenzil 6. şağıdakilerden hangisi hayat sigortaları yönetmeliğinde geçen ya rım araçlarından biri değildir? ) Hisse senedi B) Döviz C) Gayrimenkuller D) Varlığa dayalı menkul kıymetler E) Kâr-zarar ortaklığı belgesi 13

16 7. Hastalık ve sağlık sigortası tarifeleri hangi kurumun onayı ile yürürlülüğe girmektedir? ) Hazine Müsteşarlığı B) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği C) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği D) Sağlık Sigortaları Bilgi ve Göze m Merkezi E) Sigorta Dene m Merkezi 11. I. Rizikonun fiziksel olarak iyi bir dağılım göstermesi II. Koruma ve önleme tedbirlerinin alınmış olması III. Katastrofik hasar ih malinin olması İlk ateş sözleşmesinin yapılabilmesi için yukarıdaki hususlardan hangisi ya da hangilerinin göz önünde bulundurulması gerekir? ) Yalnız III B) I ve II I D) II ve III 8. Kasko sigortalı bir araç ile ilgili çarpışma olmadan gerçekleşecek aşağıdaki olayların hangisinde poliçe süresince bir hasara mahsus olmak üzere en son uygulanmış hasarsızlık indirim oranının yenilenmesi birinci yıl için durdurulur? ) racın bagajının çizilmesi B) racın arka camının kırılması C) racın ön farının çatlaması D) racın plakasının kaybolması E) racın motorunun su kaynatması 12. Montajı yapılarak deneme devresini geçirmiş ve işler hâle ge rilmiş makinelerin normal çalışmaları sırasında ortaya çıkabilecek zararların da teminat al na alındığı sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Makine kırılması sigortası B) Elektronik cihaz sigortası C) Montaj sigortası D) İnşaat sigortası E) Motorlu taşıtlar sigortası 9. şağıdaki taşıma biçimlerinden hangisi ile taşınan mallar em a sigortalarının kapsamına girmez? ) Deniz yolu ile taşınan mallar B) Boru ha ile taşınan mallar C) Kara yolu ile taşınan mallar D) Demir yolu ile taşınan mallar E) Hava yolu ile taşınan mallar 13. Tarım sigortaları hangi kuruma üye sigorta şirketleri tara ndan kabul edilmektedir? ) Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı B) TRSİM C) ÇKS D) TKKB E) TÜB 10. İşletmenin yangın nedeniyle faaliye ne ara vermesi veya durdurması durumunda oluşacak kayıplara karşı geliş rilen yangın sigorta poliçe türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kâr kaybı poliçeleri B) Paket poliçeleri C) İnşaat yangın poliçeleri D) Kira kaybı poliçeleri E) Enflasyona endeksli poliçeler 14. rıcılık sigortasında bir kişinin sigorta yap rabilmesi için arıcılık kayıt sistemine kayıtlı en az kaç adet kovanının bulunması gerekir? ) 30 B) 60 C) 90 D) 120 E)

17 15. şağıdakilerden hangisi ih yari sorumluluk sigortalarından biridir? ) Yeşil kart B) Tüpgaz zorunlu sorumluluk sigortası C) Yapı dene mi zorunlu mali sigortası D) İşveren sorumluluk sigortası E) Özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası 18. I. Ödenecek katkı payı tutarı II. Sistemde kalınan süre III. Bireysel emeklilik hesabındaki fonların ge rileri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireysel emeklilik gelirini belirleyen unsurlar arasında yer alır? ) Yalnız I B) I ve II I D) II ve III 16. Tıbbi kötü uygulamaya ilişkin zorunlu mali sorumluluk sigortasında sigortalının mesleki faaliye ne son verilmesi hâlinde, ek olarak son sigorta sözleşmesi dönemindeki mesleki faaliye nden dolayı sözleşmenin bi ş tarihinden kaç yıl sonrasına kadar ortaya çıkabilecek talepler de teminat dâhilindedir? ) 1 B) 2 C) şağıdaki kurumlardan hangisinin bireysel emeklilik sisteminin kuruluşunda katkısı olmamış r? ) Maliye Bakanlığı B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı C) Hazine Müsteşarlığı D) Sermaye Piyasası Kurulu E) ile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı D) 8 E) şağıdakilerden hangisi Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında yer almaz? ) Binanın temelleri B) Binanın enkaz kaldırma masrafları C) Binanın koridorları D) Binanın asansörleri E) Binanın bacaları 20. Sigorta şirke nin ana faaliyet konusu olan sigorta faaliyetlerinden elde e ği gelire ne ad verilir? ) Teknik kârlılık B) Mali kârlılık C) Finansal kârlılık D) Faaliyet kârlılığı E) Net kârlılık 15

18 Uluslararası Bankacılık DİKKT! Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Uluslararası Bankacılık testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1..., kısaca bir ekonomide tedavülde olan banknot şeklindeki para miktarıdır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Mevduat B) Nakit C) Emisyon D) Sermaye 4. Bankaların ya da finansal kurumların, bir gerçek ya da tüzel kişi lehine garan ve kefalet vermelerine ne ad verilmektedir? ) Nakdî kredi B) Gayrinakdî kredi C) Temerrüt D) Sendikasyon E) İskonto kredisi E) İ bari para 2. Hükûmetlerin bankacılık sistemi üzerindeki dene m ve kısıtlamaları kaldırdığı ya da önemli ölçüde gevşe ği uygulamaları ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? ) Develüasyon B) Deregülasyon C) Standardizasyon D) Evalüasyon E) kreditasyon 5. şağıdakilerden hangisi para piyasası araçları arasında yer almaz? ) Hazine bonoları B) Finansman bonoları C) Mevduat ser fikaları D) Repo E) Hisse senetleri 3. I. Temsilcilik büroları II. Muhabir bankacılığı III. Edge act şirketleri Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bankaların uluslararası bankacılık hizmet birimleri arasında yer almaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız II 6. Değerleri temel finansal varlıklara bağlı ya da o varlıklardan türe lmiş olan finansal araçlara ne ad verilmektedir? ) Hisse senedi B) Tahvil C) Bono D) Türev ürünler E) Repo D) II ve III 16

19 7. şağıdakilerden hangisi bankaların risk derecelendirmesinde kullanılan ölçüt ve yöntemlerden çevresel ölçütler arasında yer alır? ) Yöne min kalitesi ve stratejisi B) Bilançoya yansımayan değerler C) Tahmin edilebilir zayıf ve güçlü yanları D) Pazar payları E) Piyasa riskleri 10. I. Japon pi II. vrupa pi III. merikan pi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri opsiyon pleri arasında yer almaktadır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III özellikle mal ve hizmet ihraca ndan doğan, belirli bir ödeme planına göre tahsil edilebilecek olan alacakların bir banka ya da bu alanda uzmanlaşmış bir finansman kurumu tara ndan rücu hakkı olmaksızın sa n alınması olarak tanımlanabilmektedir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir? ) Faktoring B) Uluslararası leasing C) Forfai ng D) Swap 11. şağıdakilerden hangisi swap sözleşmelerinin avantajları arasında yer almaz? ) Uzun vadede döviz kuru dalgalanmalarından korunma sağlamaktadır. B) Farklı piyasalar ve bu piyasaların araçlarında geçiş özelliği taşır. C) Maliye diğer risk yöne m araçlarına nispeten daha uygundur. D) Kredi riski söz konusudur. E) Standart belgeler nedeniyle hızlı bir şekilde tamamlanabilmektedir. E) Forward 9. İşlem konusu malın teknolojik ömrünün sözleşme süresinden daha kısa olması nedeniyle malın belirli bir süre sonra değiş rilmesinin öngörüldüğü leasing türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Döner leasing B) Sat ve geri kirala C) İş ortaklığı ile leasing D) Özel leasing E) Faaliyet leasingi 12. Döviz piyasasında veya mal piyasasında fiyat/değer değişiklikleri, faiz oranlarındaki değişmeler ve sahip olunan hisse senedi, em a ve finansal araçların fiyatlarında meydana gelen farklılaşmaların meydana ge rdiği risk olarak tanımlanan risk türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Kredi riski B) Piyasa riski C) Operasyonel risk D) Sermaye yeterlilik riski E) Finansal risk 17

20 13. Önceden ihbar ve uyarma olmadan akredi f amiri tara ndan iptal veya tadil edilebilen akredi f türü aşağıdakilerden hangisidir? ) Dönülebilir akredi f B) Dönülemez teyitsiz akredi f C) Devredilebilir akredi f D) Kırmızı şartlı akredi f E) Karşılıklı akredi f 17. şağıdakilerden hangisi 19. yüzyılın birinci yarısına kadar sarraflık ve bankerlik olarak ifade edilen faaliyetler kapsamında yer almaz? ) Hazine ve sarayın ödünç para alması B) Bazı kambiyo işlemlerinin gerçekleş rilmesi C) Senet alım ve sa mının gerçekleş rilmesi D) Üçüncü kişilerden sağlanan paraların değerlendirilmesi E) Devlet büyüklerinin ödünç para alması 14. şağıdakilerden hangisi uluslararası ödeme sistemleri arasında yer almaz? ) Fedwire B) Chips C) EFT D) Boj-net E) Target 18. I. Kredi riski II. Piyasa riski III. Operasyonel risk Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Basel II Kriterleri'ne göre finansal riskler arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II 15. I. Dijital imza oluşturmak II. Elektronik çek oluşturmak III. Piyasaların küçülmesini sağlamak Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri akıllı kartların kullanım amaçları arasında yer alır? ) Yalnız I B) Yalnız III D) II ve III I 19. Türkiye de leasing ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış r? ) Kurulacak şirket, anonim şirket şeklinde kurulmak zorundadır. B) Sözleşmede aksi belir lmediği takdirde, sözleşme konusu malın sözleşme tarihinden i baren iki yıl içinde kiracıya teslim edilmesi zorunludur. C) Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması ve tamamının nama yazılı olması gereklidir. D) Şirketlerin kuruluşuna izin verilmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi ile ilgili hususlar BDDK tara ndan yürütülmektedir. E) Patent gibi fikrî ve sınai haklar da kiralanabilmektedir. 16. Türkiye de finansal serbestliğin sağlanması amacıyla vadeli tasarruf mevdua ile kredi faiz oranları hangi tarihte serbest bırakılmış r? ) 24 Ocak 1980 B) 1 Temmuz 1980 C) 26 ralık 1985 D) 1 Ocak 1990 E) 6 Mart

21 20. I. Uzun vadeli borçlar II. Kamu kâğıtları III. Oydan yoksun hisse senetleri IV. Mevduat ser fikaları V. Ya rım fonları Yukarıdakilerden hangileri derecelendirmeye konu olan kriterler arasında yer alır? ) I ve IV B) II ve V C) I, IV ve V D) I, III, IV ve V E) I, II, III, IV ve V 19 Sınav bitmiştir.

22 BU SYF BOŞ BIRKILMIŞTIR.

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU

01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100401 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo TAMAM Uyarı TAMAM Açıklama 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ GELİR TABLOSU HESAP KODU HESAP ADI TUTAR (TL)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 84.811.033 31.3.2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 379.896.026 1 Cari Varlıklar 276.410.751 10 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 55.160.287 100 Kasa 5.188 101 Alınan

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0

Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Versiyon 2. Açıklama. 102022 Yabancı Para (YP) 0 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2013 Tablo Kodu 100301 Frekans Q4 Versiyon 2 Tablo Uyarı Açıklama TAMAM TAMAM 0 31.12.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011

LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ 26.08.2011 23.09.2011 LÜTFEN DİPNOTLARI ve AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ Tablo Adı KONSOLİDE BİLANÇO Tablo Kodu 91 Şirket Ünvanı LİBERTY SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 2340 Yıl (YYYY) 2011 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Hesap Kodu Hesap Adı YTL

Hesap Kodu Hesap Adı YTL Hesap Kodu Hesap Adı YTL 1 Cari Varlıklar 46.722.460,48 10 Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 25.925.242,17 100 Kasa 60.746,12 101 Alınan Çekler 0,00 102 Bankalar 25.861.797,80 103 Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496

11 Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 3.586.496 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q1 Versiyon 1 31.3.2012 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO HESAPLARI Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 64.915.153,19 1 Cari

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

"30.04.2008" Hesap Kodu Hesap Adı YTL

30.04.2008 Hesap Kodu Hesap Adı YTL Tablo Adı BİLANÇO Tablo Kodu 11 Şirket Ünvanı AIG SİGORTA A.Ş. Şirket Kodu 150 Yıl (YYYY) 2008 Tablonun Müsteşarlıkça Sisteme(Portala) Yüklendiği Tarih "30.04.2008" Şirketlerce Tablonun Sisteme(Portala)

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2

Şirket Unvanı. HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu. 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu. 100301 Frekans. Q3 Versiyon 2 Şirket Unvanı HÜR SİGORTA AŞ Şirket Kodu 1060 Yıl 2012 Tablo Kodu 100301 Frekans Q3 Versiyon 2 AÇIKLAMA Hesap Kodu Hesap Adı Tutar (TL) VARLIKLAR 69.003.163 1 Cari Varlıklar 67.337.334 10 Nakit ve Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur?

TEMEL SİGORTACILIK. Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? TEMEL SİGORTACILIK SORU 1: Gerçekleşen hasar oranı, sigorta tarifesinde öngörülen hasar oranından daha düşük olursa aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? A) Toplam Risk Primi, Toplam Ödenen Tazminat

Detaylı