01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim"

Transkript

1

2 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu 10 Denetçi Raporu Özeti 11 Yönetim Kadrosu 13 Denetim Kadrosu 14 #nsan Kaynakları Uygulamaları 14 Ara"tırma ve Geli"tirme Uygulamaları 15 #ç Denetim Faaliyetleri 16 Risk Yönetim Politikaları 17 5 Yıllık Döneme Ait Temel Göstergeler 18 Özet Finansal Bilgiler 19 Ba$ımsız Denetim Raporu

3

4 K saca Fiba Sigorta Fiba Sigorta Anonim irketi, 30 Mart 2001 tarihinde 5 milyon YTL ile stanbul'da kurulmu tur.1 May s 2002 tarihinde T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl 'ndan faaliyet ruhsat al nm olup, bu izne müteakip 31 May s 2002 tarihli Genel Kurul karar ile Fiba Sigorta A olan üvan n Finans Sigorta A olarak de i tirmi tir. irketin 31 Ekim 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul karar ile ünvan tekrar Fiba Sigorta A.. olmu tur. irket merkezi ve Genel Müdürlü ü stanbul da olup, Beykoz Kavac k Rüzgarl bahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 12 Acarlar Merkezi, C Blok, Kat 4, 6, 7 stanbul adresinde faaliyet göstermektedir Y l itibariyle çal an say m z 265 ki idir. Çal anlar n yakla k %63 ü Genel Müdürlükte, %34 ü bölgelerde ve %3 ü ise temsilciliklerimizde yeralmaktad r. irketimiz hayat d bran lar n tümünde (yang n, nakliyat, kaza, trafik, makine-montaj, hukuksal koruma,ferdi kaza, tar m, sa l k ve kredi ) faaliyet göstermektedir. irketimizin sat örgütlenmesi ülke genelinde ube ve bölge müdürlü ü eklinde olu turulmu olup bu yap lar n say s irketimizin büyüme ihtiyaçlar do rultusunda artt r lmaktad r y l sonunda Antalya merkezli Akdeniz Bölge Müdürlü ü nün kurulmas yla bölgesel örgütlenme önemli ölçüde tamamlanm bulunmaktad r. Marmara Bölge, Orta Anadolu Bölge, Ege Bölge, Güney Anadolu Bölge, Bursa Bölge ve Akdeniz Bölge olmak üzere 6 Bölge Müdürlü ümüz, Samsun, Trabzon, Diyarbak r, Kayseri olmak üzere toplam 4 ube Müdürlü ümüz bulunmaktad r. 1

5 Faaliyet Sonuçlar irketimiz yang n, nakliyat, kaza, trafik, makine-montaj, hukuksal koruma, tar m, sa l k ve kredi olmak üzere hayat d nda kalan tüm bran larda faaliyet göstermektedir y l nda prim üretimi %35,8 art ile 289,3 milyon YTL ye ula m t r.bran lara göre prim da l m a a daki gibi gerçekle mi tir : Yaz lan Primler Toplamdaki Pay (bin YTL) De i im Yang n ,0% 14,0% 16,7% Dask ,8% 3,1% 3,0% Nakliyat ,7% 2,7% 3,1% Kasko ,0% 32,4% 33,9% Trafik ,5% 25,1% 23,0% Ferdi Kaza ,5% 9,8% 8,6% Oto D Kaza ,6% 5,7% 3,5% Mühendislik ,2% 7,1% 8,3% Di er 127 Toplam ,8% 100,0% 100,0% (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler

6 irketin Ortakl k Yap s irketimizin ödenmi sermayesi 40 Milyon YTL dir. Fiba Holding A.. %63.76 l k payla Fiba Sigorta n n ana sermayedar d r. SERMAYE DA ILIMI F NA HOLD NG A.. 9,63% D ER 7,37% G R M FAKTOR NG A.. 9,63% F BA FAKTOR NG 9,63% F BA HOLD NG A.. 63,76% Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n sermaye içindeki paylar öyledir: sim Ünvan Hisse Bedeli Pay Recai Dala (Genel Müdür) YTL %1,79 Muhsin Varol (Genel Md.Yrd.) YTL %0,62 M.Bülent Alanya (Genel Md.Yrd.) YTL %0,45 enol Ortaç (Genel Md.Yrd.) YTL %0,62 Besim Ergun (Genel Md.Yrd.) YTL %0,45 3

7 4

8 5

9

10 7

11 8

12 F BA S GORTA A YILI ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU Sigorta sektörü hayatd bran lardaki prim üretiminde geçen y la göre % 15,5 oran nda büyüyerek 9,4 milyar YTL na ula m t r. Sigorta sektörü prim üretiminde %15,5 oran nda art sa larken irketimiz %36 oran nda art sa lam olup Milyon YTL prim üretimi gerçekle tirmi tir. Bu y l n faaliyetleri sonucunda geçen y la göre %110 luk art la 40,2 Milyon YTL vergi öncesi kar elde edilmi tir. irketimiz, 2006 y l sonunda Milyon YTL olan likit de erlerini, faaliyeti sonucu elde etti i 76.3 Milyon YTL fon ile y l sonunda Milyon YTL ye yükseltmi tir. irketimizin 2007 y l nda elde etti i kar n da t lmayarak irket bünyesinde kalmas uygun olacakt r. Recai Dala Genel Müdür 9

13 DENETÇ RAPORU ÖZET F BA S GORTA A..GENEL KURULU NA ÜNVANI : F BA S GORTA A.. MERKEZ : STANBUL SERMAYES : YTL. FAAL YET KONUSU : S GORTACILIK DENETÇ LER N S MLER : Tülin Erbaydar ve Seda Gümü soy irket personeli de ildir. Kat l nan Yönetim Kurulu : 8 kez Yönetim Kurulu Toplant s na Kat l nm olup, Yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar Say s : 4 kez Denetleme Kurulu Toplant s yap lm t r. Ortakl k hesaplar, defter ve : Ortakl k hesaplar,defter ve belgeleri üzerinde yap lan belgeleri üzerinde yap lan incelemelerde, kay tlar n Türk Ticaret Kanunu ve ilgili incelemenin kapsam, hangi mevzuat hükümlerine uygun oldu u kanaatine tarihlerde inceleme yap ld var lm t r. ve var lan sonuç T.T.K.353.maddesi I.f kra 3. : T.T.K.353.maddesi I.f kra 3.bendi gere ince ilgili bendi gere ince ortakl k i lemler yap lm t r. veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar T.T.K.353.maddesi I.f kra : T.T.K.353.madde I.f kra 4.bendi gere ince yap lan 4.bendi gere ince yap lan incelemeler sonucu teslim olunan k ymetli evraklar inceleme tarih ve sonuçlar kay tlara uygun olarak irket nezdinde mevcuttur. ntikal eden ikayet ve : Herhangi bir ikayet ve yolsuzluk bulunmamaktad r. yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan i lemler Fiba Sigorta A.. nin dönemi hesap ve i lemlerini T.T.K., ortakl n esas sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemi bulunmaktay z. Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi bilanço, ortakl n anlat lan tarihteki mali durumunu; dönemine ait gelir tablosu, an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmakla Kar/Zarar n da t m önerisi yasalara ve ortakl k esas sözle mesine uygun bulunmaktad r. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n onaylar n za arz ederiz. DENETÇ Tülin Erbaydar DENETÇ Seda Gümü soy 10

14 Yönetim Kadrosu Yönetim Kurulu Yener Dinçmen : Ba kan Hüsnü M.Özye in : Ba kan Yrd. smet Kaya Erdem : Üye Murat Özye in : Üye Recai Dala : Üye, Genel Müdür 16 Mart 2007 tarihli ola an Genel Kurul karar ile Yönetim Kurulu üyelerimiz 3 er y ll na seçilmi lerdir Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyelerinin tam kat l m ile 17 adet yönetim kurulu toplant s gerçekle tirilmi tir. Üst Yönetim ve ç Denetim Recai Dala : Genel Müdür M. Bülent Alanya : Genel Müdür Yard mc s (bölgeler ve acenteler sat ) Besim Ergun : Genel Müdür Yard mc s (hasar ve finansal kurumlar sat ) Muhsin Varol : Genel Müdür Yard mc s (mali i ler) enol Ortaç : Genel Müdür Yard mc s (bireysel teknik) Soner ahin : Genel Müdür Yard mc s (kurumsal sat ve teknik) Kemal Beceren : Koordinatör (bilgi teknolojileri) Ali Topraktepe : ç Denetim Müdürü 11

15 Yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, genel müdür ve yard mc lar ile iç denetim sistemleri kapsam ndaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadlar, görev süreleri, sorumlu olduklar alanlar, ö renim durumlar, mesleki deneyimleri a a daki gibidir ; sim Görevi Tahsil Deneyimi Yener Dinçmen Yönetim Kurulu Ba kan Ankara Ü / SBF/Ekonomi State University of NY / Ekonomi Master Gümrük Müste ar Hazine Müste ar Toprakbank Yönetim Kurulu Ba kan Fibabank Yönetim Kurulu Ba kanl Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü M. Özye in Yönetim Kurulu Ba kan Yrd. Oregon State/ n aat Harvard Business/Master Pamukbank/Genel Müdür Yap Kredi Bankas /Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Murat Özye in Yönetim Kurulu Üyesi Carnegie Mellon U/Endüstri Yönetimi ve Ekonomi Harward/ letme/master Bear Stearns&CO New York/Londra Finansbank/Koordinatör Fina Holding/Yönetim Kurulu Üyesi smet Kaya Erdem Yönetim Kurulu Üyesi Marmara/ ktisadi ve Ticari limler eker Fabrikalar /Muh.Müd Akademisi/Ekonomi Eski ehir BF/Ö retim Görevlisi Londra Büyükelçili i/ekonomi Mü aviri Londra Büyükelçili i Maliye ve Ekonomi Ba mü aviri Sosyal Sigortalar/Genel Müd Vatt letmeleri A../Genel Müd Maliye Bakan Ba bakan Yard/Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan TBMM Ba kan Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Recai Dala Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür stanbul U. / letme stanbul U./Muhasebe denetimi/master AXA Oyak Sigorta Fiba Sigorta/Genel Müdür M.Bülent Alanya Besim Ergun Genel Müdür Yard mc s (bölgeler ve acenteler sat ) Genel Müdür Yard mc s (hasar ve fin.kur. sat ) Gazi U. / letme Töbank/Kambiyo Pers Esso Exp/Muhasebe Pers Tusa Havac l k/amir AXA Oyak Sigorta/Bölge Müd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd Bo aziçi/ n aat Mühend. AXA Oyak Sigorta/Genel Müd.Yrd Meteksan Sistem/Genel Müd.Yrd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd Muhsin Varol Genel Müdür Yard mc s (mali i ler) Karadeniz Teknik/ ktisat stanbul/personel Yönetimi/ Master Asil Çelik/Muhasebe Müdürü AXA Oyak Sigorta/Tahsilat Müdürü Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd enol Ortaç Soner ahin Genel Müdür Yard mc s (bireysel teknik) Genel Müdür Yard mc s (teknik ve kurumsal sat ) Marmara U. / letme AXA Oyak Sigorta/Pazarlama Müd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd stanbul U./ letme Marsh Brokerl k/uzman Koç Allianz Sigorta/Teknik Müdür Fiba Sigorta Kemal Beceren Koordinatör (bilgi teknolojileri) Bo aziçi/bilgisayar Mühendisli i Finansbank/IT Grup Müdürü Carrefoursa/IT Grup Müdürü Fiba Sigorta/Koordinatör 2007 Ali Topraktepe ç Denetim Müdürü stanbul U./ letme Nordstern Sigorta/Muhasebe Müd Rumeli Hayat Sigorta/Mali ler Müd Nordstern- mta Sigorta/Mali ler Grup Müd AXA Oyak Sigorta/Bütçe Planlama Müd Fiba Sigorta/ ç Denetim Müdürü

16 Denetim Kadrosu Tülin Erbaydar : Denetçi Seda Gümü soy : Denetçi 16 Mart 2007 tarihli ola an Genel Kurul karar ile Denetçiler 1 er y ll na seçilmi lerdir sim Görevi Tahsil Deneyimi Tülin Erbaydar Kanuni Denetçi Marmara U./ letme Biomerleux Diagnostik/Mali ler Müd 2 y l Do an Holding/Denetim Müd. 3 y l Arthur Andersen/K demli Denetçi 5 y l Fiba Holding/Mali Kontrol ve Planlama Grup Ba kan Seda Gümü soy Kanuni Denetçi Galatasaray Ü/ ktisadi ve dari Bilimler Fak./ letme Ernst&Young/Denetim Asistan Do u Holding/ ç Denetim Müdürü Fiba Holding/Mali Kontrol Birim Yöeticisi

17 nsan Kaynaklar Uygulamalar irketimizde 2007 y l itibari ile 62 si yönetici olmak üzere toplam 265 personel çal maktad r. irketimizde, yöneticilerin çal anlar hedefleri yetkinlik ve geli ime göre de erlendirildi i performans sistemi ile, çal anlar n yöneticilerini de erlendirdi i 360 derece yönetici de erlendirme sistemi kurulu y l ndan itibaren uygulanmaktad r. De erlendirme sonuçlar e itim ihtiyaçlar n n belirlenmesinde, kariyer planlamas nda etkin rol oynar. irketimiz, personelin ki isel geli imine önem vermektedir. Bu amaçla e itim ihtiyaç analizleri yap lmakta ve elde edilen sonuçlara göre teknik ve yetkinlik alanlar n n geli imine destek verecek e itimler sürekli olarak planlanmaktad r. Ara t rma ve Geli tirme Uygulamalar Fiba Sigorta olarak, en önemli odak noktalar m zdan olan, mü teri memnuniyetini ölçümlemek ve yükseltmek için, 2007 y l nda Mü teri ikayetleri Süreç Yönetimine geçmi bulunmaktay z. Tüm kanallardan gelen mü teri ikayetlerinin kay t alt na al nmas, yan tlanmas, giderilmesi ve ölçümlenerek düzeltici önlemlerin al nmas, keza bilgi, talep ve ikayet yönetimi süreçlerinin tamam elektronik ortamda modelledik. ikayette bulunan mü terilerin memnuniyet derecesini ikayetten sonra da ölçümleyerek mü teri memnuniyetini son a amas na kadar analiz etmekteyiz. Hasardaki i süreçleri, mü terilere her a amada h zl ve yönlendirici bilgi verecek ekilde revize edilmi tir. Dosya eksperinin otomatik olarak sistemden atanmas sa lanarak hasar aç ld anda dosya eksperinin belirlenmesi sa lanmaktad r. hbar an ndan itibaren mü teriyi bilgilendirmek ve yönlendirmek maksad yla otomatik SMS ler gönderilmeye ba lanmakta, otomatik olarak atanan eksper bilgisi, dosya eksik evraklar, ödeme tarihi vb. süreçlerde mü teri SMS lerle bilgilendirilmektedir. Ayr ca web sitemizde de bu bilgilerin dosya numaras girilerek izlenebilmesi sa lanmaktad r. Sigortal lar n, web ortam ndan bilgilerini takip ve güncelleyebilece i online i lem merkezi (F BA S GORTA MÜ TER PLATFORMU) hayata geçirilmi, bu platformdan mü terinin trafik sigortas, ailem güvence sigortas gibi baz poliçeleri sat n alabilmesi imkan sa lanm t r. Paket ürünlerimiz ve farkl çözümlerimizle hem kurumsal hem bireysel mü terilerin tüm ihtiyaçlar na cevap verirken, özellikle çe itli meslek alanlar na özel ve o i in artlar na uygun risklerle koruma sa layan Sektör Sigortas poliçelerimiz sigorta sektöründe fark yaratm t r. 14

18 ç Denetim Faaliyetleri irket te tamamlanan kalite çal malar neticesinde, irket içi yürütülen faaliyetlerin tümü için Kontrol Usul ve Prosedürleri, Talimatlar, Görev Tan mlar ve Ak lar olu turulmu tur. Olu turulan sistemin sa l kl i leyip i lemedi i ise irket in ç Denetim Birimi taraf ndan yürütülen denetim faaliyetleri ile s nanmaktad r. ç Denetim Birimi nin olu turdu u y ll k denetim programlar yla Genel Müdürlük birimleri, Bölge Müdürlükleri ile ubeler risk odakl denetime tabi tutulmaktad r. Denetim faaliyetleri s ras nda sistemin varsa aksayan yönleri tespit edilerek sözkonusu bozuklu un düzeltilmesi için ilgili kalite dokümanlar nda revizyona gidilmektedir. lerin daha etkin ve do ru bir ekilde yürütülebilmesi için olu turulan kalite dokümanlar ndaki revizyonlar Kalite Yönetim Müdürlü ü taraf ndan an nda yay nlanarak personele duyurulmaktad r. ç Denetim Birimi; - irket varl klar n n korunmas, -Yürütülen faaliyetlerin yasalara ve sigortac l k mevzuat na uygunlu unun sa lanmas, -Muhasebe bilgilerinin do ruluk ve güvenilirli inin sa lanmas, -Faaliyetlerin verimlili inin sa lanmas, -Kaynaklar n ekonomik ve verimli kullan lmas n n sa lanmas, -Yönetim taraf ndan belirlenen hedeflere ve amaçlara ula lmas n n sa lanmas amac yla yürüttü ü denetim faaliyetlerinde yo un olarak Uygunluk Denetimi, Faaliyet Denetimi, Sistem De erleme ve bunlara ili kin kontrol tekniklerini kullanmaktad r y l nda departman bazl ve risk bazl olarak yürütülen denetim çal malar nda irketin mali bünyesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir hususla kar la lmam t r. ç Denetim Birimi mevcut Bilgi lem sisteminden azami fayday sa layacak ekilde çal maktad r. kabulünde, fiyatlamada, ödeme ve benzeri konularda i lerin irket in politikalar na uygun olarak ve prosedürlerinde yer alan yetki ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlayan ve otomasyon sistemlerine yerle tirilmi olan çe itli k s tlama ve yetkilendirme içeren kontrollerle denetim faaliyetleri desteklenmektedir. 15

19 Risk Yönetim Politikalar Risk yönetim politikam z; risklerin tan mlanmas, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanmas, risklerin ara t r lmas, teyidi ve denetimi, ölçülmesi, engellenmesi, kontrol alt na al nmas, minimize edilmesi ve giderilmesi a amalar ndan meydana gelir. Risk yönetimi kapsam nda yap lan çal malar sonucunda irketimizin kar la abilece i riskler genel olarak a a daki ba l klar alt nda tan mlanm t r: Yönetim Riski: Herbir yönetim kademesinde al nan hatal kararlar n olu turaca riskler. Tarife ve Risk Kabul Riski: Do ru tarife yap lmamas, tarifelerin de i en piyasa ve reasürans ko ullar çerçevesinde güncellenmemesi, tarifelerin farkl uygulamalarla delinmesi, irket Risk Kabul Politikalar na ayk r çal lmas n n ba l zarara uyma ihtimali. Hasar Maliyetleri Riski: Hasarlar n do ru tespit edilmemesi, onar mlar n maliyeti yüksek tamir yerlerinde onar lmas, dosya kontrollerinin ve sat kanallar n n etkin yönetilmemesinden dolay irketin zarar u rama ihtimali. Bayi ve Ta eronlar n Riski: Grup d bayilerin irkete kar tahsilat ve risk seçimindeki yükümlülüklerini k smen veya tamamen yerine getirmemesinden dolay ve çözüm orta ta eronlar n ihmal ve kötü niyetlerinden kaynaklanabilecek zarar ihtimali. Reasürans Riski: irket portföyüne uygun ve kümül riskini kar layacak reasürans anla malar n yanl veya eksik yap lmas ndan dolay irketimizin zarara u rama ihtimali. Pazar Riski: Rakip irketlerin dü ük fiyat politikalar ve Acente transferinde ek komisyon, yard m vb. adlar alt nda transfer ücreti vermelerinden dolay irketin k sa ve orta vadede zarara u rama ihtimali. Mevzuat, Talimat ve Prosedürlere Uyulmama Riski: irket taraf ndan, yetersiz ya da yanl yasal bilgi ve belgeye dayanarak veya talimat ve prosedürlere ayk r yap labilecek i lemler neticesinde; haklar m z n beklenenden dü ük, yükümlülüklerimizin ise beklenenin üzerinde gerçekle mesi, bunun neticesinde irketimizin zarara u rama ihtimali. Kötü Niyet ve Kas tl Hareket Riski: irket faaliyetleri s ras nda, mevzuat hükümlerine ve yasal yükümlülüklere uyulmamas sonucu irketin zarara u rama ihtimali. tibar Riski: irketimizin faaliyetlerindeki ba ar s zl klar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davran lmamas neticesinde irkete duyulan güvenin azalmas veya itibar n n zedelenmesi ile ortaya ç kabilecek kay p. IT Riski: Hatal veya yetersiz yaz l mlar n irketi zarar u ratma ihtimali. Do al Afet Riski: Do al afet sonucu irketin sürekli veya uzun süre çal mama ihtimali. Yukar da tan mlanan risk gruplar na göre irketimizde Risk Katalo u olu turulmakta ve de i en ko ullara göre revize edilmektedir. Risk tan mlar yap ld ktan sonra risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanmas, risklerin ara t r lmas, teyidi ve denetimi, ölçülmesi, engellenmesi, kontrol alt na al nmas, minimize edilmesi ve giderilmesi a amalar herbir fonksiyon yönetiminin sorumlulu undad r. Organizasyonumuz içinde yeralan ç Denetim Müdürlü ü nün önemli sorumluluklar ndan biri de irketin risk katalo unda herbir risk için belirlenmi kontrol periyodlar na uygun olarak, de erlendirmelerini ve denetimlerini yapmak ve tespitleri raporlamakt r. 16

20 5 Y ll k Döneme Ait Temel Göstergeler (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr (*) Genel Giderler Faaliyet Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler (*) Teknik kar rakam na 2006 ve 2007 y llar nda genel gider ve mali gelirden teknik tarafa aktar lan k s m dahildir 17

21 irketimizin Mali durum, kârl l k ve tazminat ödeme gücüne ili kin 2007 y l ve önceki döneme ait özet finansal bilgileri ve rasyolar (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler Sermaye Yeterlili ine li kin Oranlar Al nan Prim / Özkaynak 3,05 3,91 Özkaynak / Toplam Aktif 0,38 0,32 Özkaynak / Teknik Kar l klar 0,72 0,57 Aktif Kalitesi ve Likiditeye li kin Oranlar Likit aktifler / Toplam Aktifler 0,74 0,65 Likidite oran 1,22 1,05 Cari oran 1,62 1,59 Acente Alacaklar / Toplam Aktifler 0,23 0,32 Acente Alacaklar / Özkaynaklar 0,60 0,99 Faaliyet Oranlar (%) Konservasyon Oran 70,4 66,4 Tazminat Tediye Oran (net) 70,2 75,6 Karl l k Oranlar (%) Hasar Prim Oran (net) 56,7 61,6 Masraf Oran 31,1 27,9 Bile ik Oran 87,8 89,5 Vergi Öncesi Kar / Al nan Prim 13,9 9,0 Teknik Kar / Al nan Prim 11,4 7,8 Özkaynak Karl l 42,2 42,6 Çal an Say s (adet) Acente Say s (adet)

22 Fiba Sigorta Anonim irketi 31 Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi 14 Mart 2008 Bu rapor 1 sayfa ba ms z denetim raporu ile 30 sayfa mali tablo ve dipnotlar ndan olu maktad r. 19

23 BA IMSIZ DENET M RAPORU Fiba Sigorta Anonim irketi Yönetim Kurulu na Fiba Sigorta Anonim irketi nin ( irket ) 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla haz rlanan bilançosu ile ayn tarihte sona eren y la ait gelir tablosunu ve önemli muhasebe politikalar n n özeti ile dipnotlar n denetlemi bulunmaktay z. Rapor konusu finansal tablolar n 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak haz rlanmas irket yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulu olarak üzerimize dü en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan ba ms z denetim ilkelerine uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu düzenlemeler, ba ms z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, finansal tablolarda yer alan tutar ve aç klamalara ili kin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do rulanmas n n yan s ra, uygulanan muhasebe standartlar n n ve yönetim taraf ndan yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun de erlendirilmesini içermektedir. Gerçekle tirilen denetimin, görü ümüzün olu turulmas na makul ve yeterli bir dayanak olu turdu una inan yoruz. Görü ümüze göre, ili ikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Fiba Sigorta Anonim irketi nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla finansal durumunu ve ayn tarihte sona eren y la ait faaliyet sonuçlar n 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve ilgili yönetmeliklere (bak n z bilanço dipnotu 11) uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. stanbul, Akis Ba ms z Denetim ve 14 Mart 2008 Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi Ru en Fikret Selamet Sorumlu Ortak, Ba denetçi 20

24 1 Fiba Sigorta Anonim irketi 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Solo Bilanço Fiba (Para Birimi: Sigorta Yeni Anonim Türk Liras irketi (YTL) olarak ifade edilmi tir) 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Solo Bilanço VARLIKLAR Ba ms z denetimden geçmi Ba ms z denetimden geçmi I- Cari Varl klar VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Ba ms z (31/12/2007) denetimden Ba ms z (31/12/2006) denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar geçmi 68,018,996 geçmi 15,288, Kasa Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varl klar Dipnot 172, , Al nan Çekler (31/12/2007) - (31/12/2006) - A- 3- Bankalar Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 68,018,996 30,358,010 15,288,100 2,735, Kasa Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 172, , Al nan Di er Nakit Çekler Ve Nakit Benzeri Varl klar 27 37,488,523-12,410, B- Bankalar Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 118,482,291 30,358,010 94,930,466 2,735, Verilen Sat lmaya Çekler Haz r Ve Finansal Ödeme Varl klar Emirleri (-) 25 28,934,436-37,223, Di er Vadeye Nakit Kadar Ve Elde Nakit Tutulacak Benzeri Varl klar Finansal Varl klar ,488,523 48,260,151 12,410,299 57,707,168 B- 3- Al m Finansal Sat m Varl klar Amaçl Finansal ile Riski Varl klar Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar ,482,291 41,287,704 94,930, Sat lmaya Krediler Haz r Finansal Varl klar 25 28,934,436-37,223, Vadeye Krediler Kadar Kar l Elde (-) Tutulacak Finansal Varl klar 25 48,260,151-57,707, Al m Riski Sat m Hayat Amaçl Poliçesi Finansal Sahiplerine Varl klar Ait Finansal Yat r mlar 25 41,287, Krediler irket Hissesi Krediler Finansal Kar l Varl klar (-) De er Dü üklü ü Kar l (-) C- Riski Esas Hayat Faaliyetlerden Poliçesi Sahiplerine Alacaklar Ait Finansal Yat r mlar 61,598,739-56,812, irket Sigortac l k Hissesi Faaliyetlerinden Alacaklar 11 60,563,359-57,772, Finansal Sigortac l k Varl klar Faaliyetlerinden De er Dü üklü ü Alacaklar Kar l Kar l (-) (-) 30 - (1,726,072) - C- 3- Reasürans Esas Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar 61,598,739-56,812, Sigortac l k Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) 11 60,563,359-57,772, Sigortac l k Ve Reasürans Faaliyetlerinden irketleri Alacaklar Nezdindeki Kar l Depolar (-) 30 - (1,726,072) Reasürans Sigortal lara Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Reasürans Sigortal lara Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Kar l Kar l (-) (-) Sigorta Emeklilik Ve Faaliyetlerinden Reasürans irketleri Alacaklar Nezdindeki Depolar Sigortal lara Esas Faaliyetlerden Krediler Kaynaklanan ( krazlar) üpheli Alacaklar 13 6,533,870-4,384, Sigortal lara Esas Faaliyetlerden Krediler Kaynaklanan ( krazlar) Kar l üpheli (-) Alacaklar Kar l (-) 13, 30 (5,498,490) - (3,618,331) - 8- D- Emeklilik li kili Taraflardan Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar Esas Ortaklardan Faaliyetlerden Alacaklar Kaynaklanan üpheli Alacaklar 13 6,533,870-4,384, tiraklerden Esas Faaliyetlerden Alacaklar Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l (-) 13, 30 (5,498,490)- (3,618,331)- D- 3- Ba l li kili Ortakl klardan Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Mü terek Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Alacaklar tiraklerden Personelden Alacaklar Ba l Di er Ortakl klardan li kili Taraflardan Alacaklar Alacaklar Mü terek li kili Taraflardan Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Reeskontu (-) Alacaklar Personelden li kili Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Di er li kili li kili Taraflardan Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l (-) E- li kili Di er Taraflardan Alacaklar Alacaklar Reeskontu (-) (251,974) - 478, li kili Finansal Taraflardan Kiralama Alacaklar üpheli Alacaklar li kili Kazan lmam Taraflardan Finansal üpheli Kiralama Alacaklar Faiz Kar l Gelirleri (-) (-) - - E- 3- Verilen Di er Alacaklar Depozito ve Teminatlar (251,974) 2, , Finansal Di er Çe itli Kiralama Alacaklar Alacaklar 27 (254,127) - 477, Kazan lmam Di er Çe itli Alacaklar Finansal Kiralama Reeskontu(-) Faiz Gelirleri (-) Verilen üpheli Depozito Di er Alacaklar ve Teminatlar 2, Di er üpheli Çe itli Di er Alacaklar Kar l (-) 27 (254,127)- 477, F- Di er Gelecek Çe itli Aylara Alacaklar Ait Giderler Reeskontu(-) Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, üpheli Gelecek Di er Aylara Alacaklar Ait Giderler 76,258-42, üpheli Tahakkuk Di er Etmi Alacaklar Faiz Ve Kar l Kira Gelirleri (-) - - F- 3- Gelecek Gelir Tahakkuklar Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, Gelecek Aylara Ait Giderler Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, G- Tahakkuk Di er Cari Etmi Varl klar Faiz Ve Kira Gelirleri 268,100-66, Gelir Gelecek Tahakkuklar Aylar htiyac Stoklar Gelecek Pe in Ödenen Aylara Vergiler Ait Di er Ve Giderler Fonlar Ve Gelir Tahakkuklar 2,220-2,220 - G- 3- Ertelenmi Di er Cari Vergi Varl klar Varl klar 268,100-66, Gelecek Avanslar Aylar htiyac Stoklar 106,089 - (814) Pe in Personele Ödenen Verilen Vergiler Avanslar Ve Fonlar 2, ,220 (500) 3-6- Ertelenmi Say m Ve Tesellüm Vergi Varl klar Noksanlar Di er Avanslar Çe itli Cari Varl klar , ,461 65,580 (814) 5-8- Personele Di er Cari Verilen Varl klar Avanslar Kar l (-) (500)- 6- Say m Ve Tesellüm Noksanlar I- Cari Varl klar Toplam 248,192, ,618, Di er Çe itli Cari Varl klar ,461 65, Di er Cari Varl klar Kar l (-) - - I- Cari Varl klar Toplam 248,192, ,618,130 li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n 21 1 tamamlay c parçalar d r.

25 Fiba Sigorta Anonim irketi Fiba 31 Aral k Sigorta 2007 Anonim Tarihi tibar yla irketi Solo Bilanço 31 (Para Aral k Birimi: 2007 Yeni Tarihi Türk Liras tibar yla (YTL) olarak Solo ifade Bilanço edilmi tir) VARLIKLAR VARLIKLAR Ba ms z denetimden Ba ms z geçmi denetimden Ba ms z denetimden Ba ms z geçmi denetimden geçmi geçmi II- Cari Olmayan Varl klar Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot II- Cari Olmayan Varl klar Cari (31/12/2007) Dönem Önceki (31/12/2006) Dönem Dipnot A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar (31/12/2007) - (31/12/2006) - A- 1- Sigortac l k Esas Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Sigortac l k Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Reasürans Sigorta ve Faaliyetlerinden Reasürans irketleri Alacaklar Nezdindeki Kar l Depolar (-) Sigortal lara ve Reasürans Krediler irketleri ( krazlar) Nezdindeki Depolar Sigortal lara Krediler ( krazlar) Kar l (-) Sigortal lara Emeklilik Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Kar l (-) Esas Emeklilik Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Kaynaklanan Alacaklar üpheli Alacaklar Esas 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l (-) B- li kili Esas Faaliyetlerden Taraflardan Kaynaklanan Alacaklar üpheli Alacaklar Kar l (-) - - B- 1- li kili Ortaklardan Taraflardan Alacaklar Alacaklar Ortaklardan tiraklerden Alacaklar tiraklerden Ba l Ortakl klardan Alacaklar Alacaklar Ba l Mü terek Ortakl klardan Yönetime Tabi Alacaklar Te ebbüslerden Alacaklar Mü terek Personelden Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Alacaklar Personelden Di er li kili Alacaklar Taraflardan Alacaklar Di er li kili li kili Taraflardan Taraflardan Alacaklar Alacaklar Reeskontu (-) li kili Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Reeskontu (-) li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l (-) C- li kili Di er Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Kar l (-) - - C- 1- Finansal Di er Alacaklar Kiralama Alacaklar Finansal Kazan lmam Kiralama Finansal Alacaklar Kiralama Faiz Gelirleri (-) Kazan lmam Verilen Depozito Finansal ve Teminatlar Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Di er Çe itli Depozito Alacaklar ve Teminatlar Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu(-) Di er üpheli Çe itli Di er Alacaklar Reeskontu(-) üpheli Di er Alacaklar Kar l (-) D- üpheli Finansal Di er Varl klar Alacaklar Kar l (-) 71, D- 1- Ba l Finansal Menkul Varl klar K ymetler 71, Ba l tirakler Menkul K ymetler , tirakler Sermaye Taahhütleri (-) 31 (214,286) 285, tirakler Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhütleri (-) 31 (214,286) Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhütleri (-) Ba l Mü terek Ortakl klar Yönetime Sermaye Tabi Te ebbüsler Taahhütleri (-) Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Mü terek Finansal Varl klar Yönetime Ve Tabi Riski Te ebbüsler Sigortal lara Sermaye Ait Finansal Taahhütleri Yat r mlar (-) Finansal Di er Finansal Varl klar Varl klar Ve Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar Di er Finansal Finansal Varl klar Varl klar De er Dü üklü ü Kar l (-) E- Maddi Finansal Varl klar De er Dü üklü ü Kar l (-) 2,306,771-2,172,378 - E- 1- Yat r m Maddi Varl klar Amaçl Gayr menkuller 2,306, ,171 2,172, , Yat r m Amaçl Gayr menkuller De er Dü üklü ü Kar l (-) 470, , Yat r m Kullan m Amaçl Gayr menkuller De er Dü üklü ü Kar l (-) Kullan m Makine Ve Amaçl Teçhizatlar Gayr menkuller Makine Demirba Ve Ve Teçhizatlar Tesisatlar 8 1,104,648-1,315, Demirba Motorlu Ta tlar Ve Tesisatlar 8 1,104, ,667 1,315, , Motorlu Di er Maddi Ta tlar Varl klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8 1,119, , , , Di er Kiralama Maddi Yoluyla Varl klar Edinilmi (Özel Maliyet Maddi Varl klar Bedelleri Dahil) 8 1,119,294 1,399,504 1,345, , Kiralama Birikmi Amortismanlar Yoluyla Edinilmi (-) Maddi Varl klar 8 (2,475,513) 1,399,504 (2,128,339) 1,345, Birikmi Maddi Varl klara Amortismanlar li kin (-) Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) 8 (2,475,513)- (2,128,339)- 10- F- Maddi Olmayan Varl klara Varl klar li kin Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) 1,239, ,129 - F- 1- Maddi Haklar Olmayan Varl klar 1,239, , Haklar erefiye erefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Faaliyet Art rma Öncesi Ve Geli tirme Döneme Giderleri Ait Giderler Art rma Di er Maddi Ve Geli tirme Olmayan Giderleri Varl klar 8 2,819,092-2,154, Di er Birikmi Maddi tfalar Olmayan (Amortismanlar) Varl klar (-) 8 (1,579,964) 2,819,092 (1,451,413) 2,154, Birikmi Maddi Olmayan tfalar (Amortismanlar) Varl klara li kin (-) Avanslar (1,579,964)- (1,451,413)- 8- G-Gelecek Maddi Olmayan Y llara Varl klara Ait Giderler li kin Ve Avanslar Gelir Tahakkuklar 21,025-13,975 - G-Gelecek 1- Gelecek Y llara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 21,025 13, Gelecek Gelir Tahakkuklar Y llara Ait Giderler 21,025-13, Gelir Gelecek Tahakkuklar Y llara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar H-Di er Gelecek Cari Y llara Olmayan Ait Di er Varl klar Giderler Ve Gelir Tahakkuklar - - H-Di er 1- Efektif Cari Yabanc Olmayan Para Hesaplar Varl klar Efektif Döviz Hesaplar Yabanc Para Hesaplar Döviz Gelecek Hesaplar Y llar htiyac Stoklar Gelecek Pe in Ödenen Y llar Vergiler htiyac Stoklar Ve Fonlar Pe in Ertelenmi Ödenen Vergi Vergiler Varl klar Ve Fonlar Ertelenmi Di er Çe itli Vergi Cari Varl klar Olmayan Varl klar Di er Çe itli Cari Olmayan Cari Olmayan Varl klar Varl klar Amortisman (-) Di er Cari Olmayan Varl klar Amortisman Kar l (-) (-) Di er Cari Olmayan Varl klar II- Cari Kar l Olmayan (-) Varl klar Toplam 3,638,352-2,889,482 - II- Cari VARLIK Olmayan TOPLAMI Varl klar Toplam 251,830,762 3,638, ,507,612 2,889,482 VARLIK TOPLAMI 251,830, ,507,612 li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 110,848,280 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 46,043,483 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 30.09.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 427.534.646,00 1- Kasa 30.723,61 2- Alınan Çekler 0,00 3- Bankalar 427.503.922,39 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014

S.S. DOĞA SĠGORTA KOOPERATĠFĠ AYRINTILI BĠLANÇO 2014 VARLIKLAR. I. CARĠ VARLIKLAR Cari Dönem Aralık 2014 VARLIKLAR I. CARĠ VARLIKLAR A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 19.967.499 1 Kasa 5.875 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4.202.136 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 53.666.644 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 2.003 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 35.677.090 22.522.840 4- Verilen

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.937.658 105.734.096 1- Kasa 2.12, 14 1.631 853 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 68.638.252 69.923.079 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi. 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2007 Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 13 Mart 2008

Detaylı

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.)

DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) DEMĐR HAYAT SĐGORTA A.Ş. 31 MART 2009 TARĐHLĐ BĐLANÇOSU (YTL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 32,708,356.67 1- Kasa 1,512.29 2- Alınan Çekler

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

Vakıf Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Vakıf Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2011 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2011 Tarihi Đtibarıyla Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2011 Tarihi Đtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31 Mart 2011 Bağımsı Denetimden Geçmi 31 Aralık

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Nisan 2016 Bu rapor 92 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır.

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu

Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi. 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 28 Ocak 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız denetçi raporu ile 83 sayfa konsolide finansal tablo

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE DÜZENLENEN FİNANSAL TABLOLARIMIZA İLİŞKİN BEYANIMIZ İlişikte sunulan

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Ray Sigorta Anonim irketi

Ray Sigorta Anonim irketi 1 Ocak - 31 Mart 2011 hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar çindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Özsermaye de im tablosu 10 Nakit ak tablosu 11 Finansal tablolara ili kin dipnotlar

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 88 sayfa konsolide olmayan finansal tablo ve dipnotlardan oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VAKIF EMEKLĐLĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar

VAKIF EMEKLĐLĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ. 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar VAKIF EMEKLĐLĐK ANONĐM ŞĐRKETĐ 30 Haziran 2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Haziran 2010 Tarihi Đtibarıyla Bilanço VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız Denetimden

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu 3 Şubat 2016 Bu rapor 2 sayfa bağımsız

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

ZURICH S GORTA A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM

ZURICH S GORTA A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEM NE A T BA IMSIZ DENET MDEN GEÇMEM NANSAL TABLO VE D PNOTLAR 30 EYLÜL 2010 TAR BAR YLE DÜZENLENEN F NANSAL TABLOLARA N RKET BEYANI li ikte sunulan 30 EYLÜL 2010 tarihi

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 182.452.820 171.907.736 1- Kasa - 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 164.802.556 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA AYRINTILI BİLANÇOLAR... 15 AYRINTILI

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Bağımsız Bağımsız İncelemeden

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 Mart 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide olmayan bilanço 3-7 Konsolide olmayan gelir tablosu 8-9 Konsolide olmayan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Liberty Sigorta Anonim Şirketi. Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Liberty Sigorta Anonim Şirketi. Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Aralık 2010 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide olmayan finansal tablolar hakkında bağımsız denetim raporu 1-2 Konsolide olmayan

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.

www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12. www.aktifonline.net 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret Aġ nin 31.12.2013 tarihli geçici

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 Aralık 2013 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2013 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2012 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit ve Nakit

Detaylı

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Yaşam Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ara hesap dönemine ait finansal tablolar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 2-6 Ara dönem gelir tablosu 7-8 Ara dönem nakit akış tablosu

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Konsolide bilanço 3-7 Konsolide

Detaylı

Ray Sigorta Anonim irketi

Ray Sigorta Anonim irketi 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemine ait finansal tablolara ili kin aç klama ve dipnotlar çindekiler Sayfa Bilanço 2-6 Gelir tablosu 7-8 Özsermaye de im tablosu 9 Nakit ak tablosu 10 Finansal tablolara

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Ray Sigorta Anonim irketi

Ray Sigorta Anonim irketi 1 Ocak - 31 Aral k 2010 hesap dönemine ait finansal tablolar ve ba ms z denetim raporu çindekiler Sayfa Ba ms z denetim raporu 1-2 Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Özsermaye de im tablosu 10 Nakit ak tablosu

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m. 2010 2009 2008 Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2015 YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2016 NDEK LER 1. KAMU DARES N MAL YAPISI VE MAL TABLOLARI HAKKINDA B LG... 1 2. DENETLENEN KAMU DARES YÖNET N SORUMLULU

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı