01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim"

Transkript

1

2 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu 10 Denetçi Raporu Özeti 11 Yönetim Kadrosu 13 Denetim Kadrosu 14 #nsan Kaynakları Uygulamaları 14 Ara"tırma ve Geli"tirme Uygulamaları 15 #ç Denetim Faaliyetleri 16 Risk Yönetim Politikaları 17 5 Yıllık Döneme Ait Temel Göstergeler 18 Özet Finansal Bilgiler 19 Ba$ımsız Denetim Raporu

3

4 K saca Fiba Sigorta Fiba Sigorta Anonim irketi, 30 Mart 2001 tarihinde 5 milyon YTL ile stanbul'da kurulmu tur.1 May s 2002 tarihinde T.C. Ba bakanl k Hazine Müste arl 'ndan faaliyet ruhsat al nm olup, bu izne müteakip 31 May s 2002 tarihli Genel Kurul karar ile Fiba Sigorta A olan üvan n Finans Sigorta A olarak de i tirmi tir. irketin 31 Ekim 2007 tarihli Ola anüstü Genel Kurul karar ile ünvan tekrar Fiba Sigorta A.. olmu tur. irket merkezi ve Genel Müdürlü ü stanbul da olup, Beykoz Kavac k Rüzgarl bahçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No: 12 Acarlar Merkezi, C Blok, Kat 4, 6, 7 stanbul adresinde faaliyet göstermektedir Y l itibariyle çal an say m z 265 ki idir. Çal anlar n yakla k %63 ü Genel Müdürlükte, %34 ü bölgelerde ve %3 ü ise temsilciliklerimizde yeralmaktad r. irketimiz hayat d bran lar n tümünde (yang n, nakliyat, kaza, trafik, makine-montaj, hukuksal koruma,ferdi kaza, tar m, sa l k ve kredi ) faaliyet göstermektedir. irketimizin sat örgütlenmesi ülke genelinde ube ve bölge müdürlü ü eklinde olu turulmu olup bu yap lar n say s irketimizin büyüme ihtiyaçlar do rultusunda artt r lmaktad r y l sonunda Antalya merkezli Akdeniz Bölge Müdürlü ü nün kurulmas yla bölgesel örgütlenme önemli ölçüde tamamlanm bulunmaktad r. Marmara Bölge, Orta Anadolu Bölge, Ege Bölge, Güney Anadolu Bölge, Bursa Bölge ve Akdeniz Bölge olmak üzere 6 Bölge Müdürlü ümüz, Samsun, Trabzon, Diyarbak r, Kayseri olmak üzere toplam 4 ube Müdürlü ümüz bulunmaktad r. 1

5 Faaliyet Sonuçlar irketimiz yang n, nakliyat, kaza, trafik, makine-montaj, hukuksal koruma, tar m, sa l k ve kredi olmak üzere hayat d nda kalan tüm bran larda faaliyet göstermektedir y l nda prim üretimi %35,8 art ile 289,3 milyon YTL ye ula m t r.bran lara göre prim da l m a a daki gibi gerçekle mi tir : Yaz lan Primler Toplamdaki Pay (bin YTL) De i im Yang n ,0% 14,0% 16,7% Dask ,8% 3,1% 3,0% Nakliyat ,7% 2,7% 3,1% Kasko ,0% 32,4% 33,9% Trafik ,5% 25,1% 23,0% Ferdi Kaza ,5% 9,8% 8,6% Oto D Kaza ,6% 5,7% 3,5% Mühendislik ,2% 7,1% 8,3% Di er 127 Toplam ,8% 100,0% 100,0% (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler

6 irketin Ortakl k Yap s irketimizin ödenmi sermayesi 40 Milyon YTL dir. Fiba Holding A.. %63.76 l k payla Fiba Sigorta n n ana sermayedar d r. SERMAYE DA ILIMI F NA HOLD NG A.. 9,63% D ER 7,37% G R M FAKTOR NG A.. 9,63% F BA FAKTOR NG 9,63% F BA HOLD NG A.. 63,76% Genel Müdür ve Genel Müdür Yard mc lar n n sermaye içindeki paylar öyledir: sim Ünvan Hisse Bedeli Pay Recai Dala (Genel Müdür) YTL %1,79 Muhsin Varol (Genel Md.Yrd.) YTL %0,62 M.Bülent Alanya (Genel Md.Yrd.) YTL %0,45 enol Ortaç (Genel Md.Yrd.) YTL %0,62 Besim Ergun (Genel Md.Yrd.) YTL %0,45 3

7 4

8 5

9

10 7

11 8

12 F BA S GORTA A YILI ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU Sigorta sektörü hayatd bran lardaki prim üretiminde geçen y la göre % 15,5 oran nda büyüyerek 9,4 milyar YTL na ula m t r. Sigorta sektörü prim üretiminde %15,5 oran nda art sa larken irketimiz %36 oran nda art sa lam olup Milyon YTL prim üretimi gerçekle tirmi tir. Bu y l n faaliyetleri sonucunda geçen y la göre %110 luk art la 40,2 Milyon YTL vergi öncesi kar elde edilmi tir. irketimiz, 2006 y l sonunda Milyon YTL olan likit de erlerini, faaliyeti sonucu elde etti i 76.3 Milyon YTL fon ile y l sonunda Milyon YTL ye yükseltmi tir. irketimizin 2007 y l nda elde etti i kar n da t lmayarak irket bünyesinde kalmas uygun olacakt r. Recai Dala Genel Müdür 9

13 DENETÇ RAPORU ÖZET F BA S GORTA A..GENEL KURULU NA ÜNVANI : F BA S GORTA A.. MERKEZ : STANBUL SERMAYES : YTL. FAAL YET KONUSU : S GORTACILIK DENETÇ LER N S MLER : Tülin Erbaydar ve Seda Gümü soy irket personeli de ildir. Kat l nan Yönetim Kurulu : 8 kez Yönetim Kurulu Toplant s na Kat l nm olup, Yap lan Denetleme Kurulu Toplant lar Say s : 4 kez Denetleme Kurulu Toplant s yap lm t r. Ortakl k hesaplar, defter ve : Ortakl k hesaplar,defter ve belgeleri üzerinde yap lan belgeleri üzerinde yap lan incelemelerde, kay tlar n Türk Ticaret Kanunu ve ilgili incelemenin kapsam, hangi mevzuat hükümlerine uygun oldu u kanaatine tarihlerde inceleme yap ld var lm t r. ve var lan sonuç T.T.K.353.maddesi I.f kra 3. : T.T.K.353.maddesi I.f kra 3.bendi gere ince ilgili bendi gere ince ortakl k i lemler yap lm t r. veznesinde yap lan say mlar n say s ve sonuçlar T.T.K.353.maddesi I.f kra : T.T.K.353.madde I.f kra 4.bendi gere ince yap lan 4.bendi gere ince yap lan incelemeler sonucu teslim olunan k ymetli evraklar inceleme tarih ve sonuçlar kay tlara uygun olarak irket nezdinde mevcuttur. ntikal eden ikayet ve : Herhangi bir ikayet ve yolsuzluk bulunmamaktad r. yolsuzluklar ve bunlar hakk nda yap lan i lemler Fiba Sigorta A.. nin dönemi hesap ve i lemlerini T.T.K., ortakl n esas sözle mesi ve di er mevzuat ile genel kabul görmü muhasebe ilke ve standartlar na göre incelemi bulunmaktay z. Görü ümüze göre içeri ini benimsedi imiz ekli tarihi itibariyle düzenlenmi bilanço, ortakl n anlat lan tarihteki mali durumunu; dönemine ait gelir tablosu, an lan döneme ait faaliyet sonuçlar n gerçe e uygun ve do ru olarak yans tmakla Kar/Zarar n da t m önerisi yasalara ve ortakl k esas sözle mesine uygun bulunmaktad r. Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas n ve Yönetim Kurulu nun aklanmas n onaylar n za arz ederiz. DENETÇ Tülin Erbaydar DENETÇ Seda Gümü soy 10

14 Yönetim Kadrosu Yönetim Kurulu Yener Dinçmen : Ba kan Hüsnü M.Özye in : Ba kan Yrd. smet Kaya Erdem : Üye Murat Özye in : Üye Recai Dala : Üye, Genel Müdür 16 Mart 2007 tarihli ola an Genel Kurul karar ile Yönetim Kurulu üyelerimiz 3 er y ll na seçilmi lerdir Hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu Ba kan ve Üyelerinin tam kat l m ile 17 adet yönetim kurulu toplant s gerçekle tirilmi tir. Üst Yönetim ve ç Denetim Recai Dala : Genel Müdür M. Bülent Alanya : Genel Müdür Yard mc s (bölgeler ve acenteler sat ) Besim Ergun : Genel Müdür Yard mc s (hasar ve finansal kurumlar sat ) Muhsin Varol : Genel Müdür Yard mc s (mali i ler) enol Ortaç : Genel Müdür Yard mc s (bireysel teknik) Soner ahin : Genel Müdür Yard mc s (kurumsal sat ve teknik) Kemal Beceren : Koordinatör (bilgi teknolojileri) Ali Topraktepe : ç Denetim Müdürü 11

15 Yönetim kurulu ba kan ve üyeleri, genel müdür ve yard mc lar ile iç denetim sistemleri kapsam ndaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadlar, görev süreleri, sorumlu olduklar alanlar, ö renim durumlar, mesleki deneyimleri a a daki gibidir ; sim Görevi Tahsil Deneyimi Yener Dinçmen Yönetim Kurulu Ba kan Ankara Ü / SBF/Ekonomi State University of NY / Ekonomi Master Gümrük Müste ar Hazine Müste ar Toprakbank Yönetim Kurulu Ba kan Fibabank Yönetim Kurulu Ba kanl Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü M. Özye in Yönetim Kurulu Ba kan Yrd. Oregon State/ n aat Harvard Business/Master Pamukbank/Genel Müdür Yap Kredi Bankas /Yönetim Kurulu Ba kan Vekili Murat Özye in Yönetim Kurulu Üyesi Carnegie Mellon U/Endüstri Yönetimi ve Ekonomi Harward/ letme/master Bear Stearns&CO New York/Londra Finansbank/Koordinatör Fina Holding/Yönetim Kurulu Üyesi smet Kaya Erdem Yönetim Kurulu Üyesi Marmara/ ktisadi ve Ticari limler eker Fabrikalar /Muh.Müd Akademisi/Ekonomi Eski ehir BF/Ö retim Görevlisi Londra Büyükelçili i/ekonomi Mü aviri Londra Büyükelçili i Maliye ve Ekonomi Ba mü aviri Sosyal Sigortalar/Genel Müd Vatt letmeleri A../Genel Müd Maliye Bakan Ba bakan Yard/Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakan TBMM Ba kan Finansbank Yönetim Kurulu Üyesi Recai Dala Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür stanbul U. / letme stanbul U./Muhasebe denetimi/master AXA Oyak Sigorta Fiba Sigorta/Genel Müdür M.Bülent Alanya Besim Ergun Genel Müdür Yard mc s (bölgeler ve acenteler sat ) Genel Müdür Yard mc s (hasar ve fin.kur. sat ) Gazi U. / letme Töbank/Kambiyo Pers Esso Exp/Muhasebe Pers Tusa Havac l k/amir AXA Oyak Sigorta/Bölge Müd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd Bo aziçi/ n aat Mühend. AXA Oyak Sigorta/Genel Müd.Yrd Meteksan Sistem/Genel Müd.Yrd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd Muhsin Varol Genel Müdür Yard mc s (mali i ler) Karadeniz Teknik/ ktisat stanbul/personel Yönetimi/ Master Asil Çelik/Muhasebe Müdürü AXA Oyak Sigorta/Tahsilat Müdürü Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd enol Ortaç Soner ahin Genel Müdür Yard mc s (bireysel teknik) Genel Müdür Yard mc s (teknik ve kurumsal sat ) Marmara U. / letme AXA Oyak Sigorta/Pazarlama Müd Fiba Sigorta/Genel Müdür Yrd stanbul U./ letme Marsh Brokerl k/uzman Koç Allianz Sigorta/Teknik Müdür Fiba Sigorta Kemal Beceren Koordinatör (bilgi teknolojileri) Bo aziçi/bilgisayar Mühendisli i Finansbank/IT Grup Müdürü Carrefoursa/IT Grup Müdürü Fiba Sigorta/Koordinatör 2007 Ali Topraktepe ç Denetim Müdürü stanbul U./ letme Nordstern Sigorta/Muhasebe Müd Rumeli Hayat Sigorta/Mali ler Müd Nordstern- mta Sigorta/Mali ler Grup Müd AXA Oyak Sigorta/Bütçe Planlama Müd Fiba Sigorta/ ç Denetim Müdürü

16 Denetim Kadrosu Tülin Erbaydar : Denetçi Seda Gümü soy : Denetçi 16 Mart 2007 tarihli ola an Genel Kurul karar ile Denetçiler 1 er y ll na seçilmi lerdir sim Görevi Tahsil Deneyimi Tülin Erbaydar Kanuni Denetçi Marmara U./ letme Biomerleux Diagnostik/Mali ler Müd 2 y l Do an Holding/Denetim Müd. 3 y l Arthur Andersen/K demli Denetçi 5 y l Fiba Holding/Mali Kontrol ve Planlama Grup Ba kan Seda Gümü soy Kanuni Denetçi Galatasaray Ü/ ktisadi ve dari Bilimler Fak./ letme Ernst&Young/Denetim Asistan Do u Holding/ ç Denetim Müdürü Fiba Holding/Mali Kontrol Birim Yöeticisi

17 nsan Kaynaklar Uygulamalar irketimizde 2007 y l itibari ile 62 si yönetici olmak üzere toplam 265 personel çal maktad r. irketimizde, yöneticilerin çal anlar hedefleri yetkinlik ve geli ime göre de erlendirildi i performans sistemi ile, çal anlar n yöneticilerini de erlendirdi i 360 derece yönetici de erlendirme sistemi kurulu y l ndan itibaren uygulanmaktad r. De erlendirme sonuçlar e itim ihtiyaçlar n n belirlenmesinde, kariyer planlamas nda etkin rol oynar. irketimiz, personelin ki isel geli imine önem vermektedir. Bu amaçla e itim ihtiyaç analizleri yap lmakta ve elde edilen sonuçlara göre teknik ve yetkinlik alanlar n n geli imine destek verecek e itimler sürekli olarak planlanmaktad r. Ara t rma ve Geli tirme Uygulamalar Fiba Sigorta olarak, en önemli odak noktalar m zdan olan, mü teri memnuniyetini ölçümlemek ve yükseltmek için, 2007 y l nda Mü teri ikayetleri Süreç Yönetimine geçmi bulunmaktay z. Tüm kanallardan gelen mü teri ikayetlerinin kay t alt na al nmas, yan tlanmas, giderilmesi ve ölçümlenerek düzeltici önlemlerin al nmas, keza bilgi, talep ve ikayet yönetimi süreçlerinin tamam elektronik ortamda modelledik. ikayette bulunan mü terilerin memnuniyet derecesini ikayetten sonra da ölçümleyerek mü teri memnuniyetini son a amas na kadar analiz etmekteyiz. Hasardaki i süreçleri, mü terilere her a amada h zl ve yönlendirici bilgi verecek ekilde revize edilmi tir. Dosya eksperinin otomatik olarak sistemden atanmas sa lanarak hasar aç ld anda dosya eksperinin belirlenmesi sa lanmaktad r. hbar an ndan itibaren mü teriyi bilgilendirmek ve yönlendirmek maksad yla otomatik SMS ler gönderilmeye ba lanmakta, otomatik olarak atanan eksper bilgisi, dosya eksik evraklar, ödeme tarihi vb. süreçlerde mü teri SMS lerle bilgilendirilmektedir. Ayr ca web sitemizde de bu bilgilerin dosya numaras girilerek izlenebilmesi sa lanmaktad r. Sigortal lar n, web ortam ndan bilgilerini takip ve güncelleyebilece i online i lem merkezi (F BA S GORTA MÜ TER PLATFORMU) hayata geçirilmi, bu platformdan mü terinin trafik sigortas, ailem güvence sigortas gibi baz poliçeleri sat n alabilmesi imkan sa lanm t r. Paket ürünlerimiz ve farkl çözümlerimizle hem kurumsal hem bireysel mü terilerin tüm ihtiyaçlar na cevap verirken, özellikle çe itli meslek alanlar na özel ve o i in artlar na uygun risklerle koruma sa layan Sektör Sigortas poliçelerimiz sigorta sektöründe fark yaratm t r. 14

18 ç Denetim Faaliyetleri irket te tamamlanan kalite çal malar neticesinde, irket içi yürütülen faaliyetlerin tümü için Kontrol Usul ve Prosedürleri, Talimatlar, Görev Tan mlar ve Ak lar olu turulmu tur. Olu turulan sistemin sa l kl i leyip i lemedi i ise irket in ç Denetim Birimi taraf ndan yürütülen denetim faaliyetleri ile s nanmaktad r. ç Denetim Birimi nin olu turdu u y ll k denetim programlar yla Genel Müdürlük birimleri, Bölge Müdürlükleri ile ubeler risk odakl denetime tabi tutulmaktad r. Denetim faaliyetleri s ras nda sistemin varsa aksayan yönleri tespit edilerek sözkonusu bozuklu un düzeltilmesi için ilgili kalite dokümanlar nda revizyona gidilmektedir. lerin daha etkin ve do ru bir ekilde yürütülebilmesi için olu turulan kalite dokümanlar ndaki revizyonlar Kalite Yönetim Müdürlü ü taraf ndan an nda yay nlanarak personele duyurulmaktad r. ç Denetim Birimi; - irket varl klar n n korunmas, -Yürütülen faaliyetlerin yasalara ve sigortac l k mevzuat na uygunlu unun sa lanmas, -Muhasebe bilgilerinin do ruluk ve güvenilirli inin sa lanmas, -Faaliyetlerin verimlili inin sa lanmas, -Kaynaklar n ekonomik ve verimli kullan lmas n n sa lanmas, -Yönetim taraf ndan belirlenen hedeflere ve amaçlara ula lmas n n sa lanmas amac yla yürüttü ü denetim faaliyetlerinde yo un olarak Uygunluk Denetimi, Faaliyet Denetimi, Sistem De erleme ve bunlara ili kin kontrol tekniklerini kullanmaktad r y l nda departman bazl ve risk bazl olarak yürütülen denetim çal malar nda irketin mali bünyesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir hususla kar la lmam t r. ç Denetim Birimi mevcut Bilgi lem sisteminden azami fayday sa layacak ekilde çal maktad r. kabulünde, fiyatlamada, ödeme ve benzeri konularda i lerin irket in politikalar na uygun olarak ve prosedürlerinde yer alan yetki ve kurallar çerçevesinde yürütülmesini amaçlayan ve otomasyon sistemlerine yerle tirilmi olan çe itli k s tlama ve yetkilendirme içeren kontrollerle denetim faaliyetleri desteklenmektedir. 15

19 Risk Yönetim Politikalar Risk yönetim politikam z; risklerin tan mlanmas, risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanmas, risklerin ara t r lmas, teyidi ve denetimi, ölçülmesi, engellenmesi, kontrol alt na al nmas, minimize edilmesi ve giderilmesi a amalar ndan meydana gelir. Risk yönetimi kapsam nda yap lan çal malar sonucunda irketimizin kar la abilece i riskler genel olarak a a daki ba l klar alt nda tan mlanm t r: Yönetim Riski: Herbir yönetim kademesinde al nan hatal kararlar n olu turaca riskler. Tarife ve Risk Kabul Riski: Do ru tarife yap lmamas, tarifelerin de i en piyasa ve reasürans ko ullar çerçevesinde güncellenmemesi, tarifelerin farkl uygulamalarla delinmesi, irket Risk Kabul Politikalar na ayk r çal lmas n n ba l zarara uyma ihtimali. Hasar Maliyetleri Riski: Hasarlar n do ru tespit edilmemesi, onar mlar n maliyeti yüksek tamir yerlerinde onar lmas, dosya kontrollerinin ve sat kanallar n n etkin yönetilmemesinden dolay irketin zarar u rama ihtimali. Bayi ve Ta eronlar n Riski: Grup d bayilerin irkete kar tahsilat ve risk seçimindeki yükümlülüklerini k smen veya tamamen yerine getirmemesinden dolay ve çözüm orta ta eronlar n ihmal ve kötü niyetlerinden kaynaklanabilecek zarar ihtimali. Reasürans Riski: irket portföyüne uygun ve kümül riskini kar layacak reasürans anla malar n yanl veya eksik yap lmas ndan dolay irketimizin zarara u rama ihtimali. Pazar Riski: Rakip irketlerin dü ük fiyat politikalar ve Acente transferinde ek komisyon, yard m vb. adlar alt nda transfer ücreti vermelerinden dolay irketin k sa ve orta vadede zarara u rama ihtimali. Mevzuat, Talimat ve Prosedürlere Uyulmama Riski: irket taraf ndan, yetersiz ya da yanl yasal bilgi ve belgeye dayanarak veya talimat ve prosedürlere ayk r yap labilecek i lemler neticesinde; haklar m z n beklenenden dü ük, yükümlülüklerimizin ise beklenenin üzerinde gerçekle mesi, bunun neticesinde irketimizin zarara u rama ihtimali. Kötü Niyet ve Kas tl Hareket Riski: irket faaliyetleri s ras nda, mevzuat hükümlerine ve yasal yükümlülüklere uyulmamas sonucu irketin zarara u rama ihtimali. tibar Riski: irketimizin faaliyetlerindeki ba ar s zl klar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun davran lmamas neticesinde irkete duyulan güvenin azalmas veya itibar n n zedelenmesi ile ortaya ç kabilecek kay p. IT Riski: Hatal veya yetersiz yaz l mlar n irketi zarar u ratma ihtimali. Do al Afet Riski: Do al afet sonucu irketin sürekli veya uzun süre çal mama ihtimali. Yukar da tan mlanan risk gruplar na göre irketimizde Risk Katalo u olu turulmakta ve de i en ko ullara göre revize edilmektedir. Risk tan mlar yap ld ktan sonra risklerin analizi ve izlenmesi, raporlanmas, risklerin ara t r lmas, teyidi ve denetimi, ölçülmesi, engellenmesi, kontrol alt na al nmas, minimize edilmesi ve giderilmesi a amalar herbir fonksiyon yönetiminin sorumlulu undad r. Organizasyonumuz içinde yeralan ç Denetim Müdürlü ü nün önemli sorumluluklar ndan biri de irketin risk katalo unda herbir risk için belirlenmi kontrol periyodlar na uygun olarak, de erlendirmelerini ve denetimlerini yapmak ve tespitleri raporlamakt r. 16

20 5 Y ll k Döneme Ait Temel Göstergeler (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr (*) Genel Giderler Faaliyet Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler (*) Teknik kar rakam na 2006 ve 2007 y llar nda genel gider ve mali gelirden teknik tarafa aktar lan k s m dahildir 17

21 irketimizin Mali durum, kârl l k ve tazminat ödeme gücüne ili kin 2007 y l ve önceki döneme ait özet finansal bilgileri ve rasyolar (bin YTL) Prim üretimi Teknik Kâr Mali gelirler Vergi öncesi kâr Vergi Net Kâr Ödenmi sermaye Özkaynaklar Toplam aktifler Sermaye Yeterlili ine li kin Oranlar Al nan Prim / Özkaynak 3,05 3,91 Özkaynak / Toplam Aktif 0,38 0,32 Özkaynak / Teknik Kar l klar 0,72 0,57 Aktif Kalitesi ve Likiditeye li kin Oranlar Likit aktifler / Toplam Aktifler 0,74 0,65 Likidite oran 1,22 1,05 Cari oran 1,62 1,59 Acente Alacaklar / Toplam Aktifler 0,23 0,32 Acente Alacaklar / Özkaynaklar 0,60 0,99 Faaliyet Oranlar (%) Konservasyon Oran 70,4 66,4 Tazminat Tediye Oran (net) 70,2 75,6 Karl l k Oranlar (%) Hasar Prim Oran (net) 56,7 61,6 Masraf Oran 31,1 27,9 Bile ik Oran 87,8 89,5 Vergi Öncesi Kar / Al nan Prim 13,9 9,0 Teknik Kar / Al nan Prim 11,4 7,8 Özkaynak Karl l 42,2 42,6 Çal an Say s (adet) Acente Say s (adet)

22 Fiba Sigorta Anonim irketi 31 Aral k 2007 Hesap Dönemine Ait Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu Akis Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi 14 Mart 2008 Bu rapor 1 sayfa ba ms z denetim raporu ile 30 sayfa mali tablo ve dipnotlar ndan olu maktad r. 19

23 BA IMSIZ DENET M RAPORU Fiba Sigorta Anonim irketi Yönetim Kurulu na Fiba Sigorta Anonim irketi nin ( irket ) 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla haz rlanan bilançosu ile ayn tarihte sona eren y la ait gelir tablosunu ve önemli muhasebe politikalar n n özeti ile dipnotlar n denetlemi bulunmaktay z. Rapor konusu finansal tablolar n 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak haz rlanmas irket yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulu olarak üzerimize dü en sorumluluk, denetlenen finansal tablolar üzerinde görü bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan ba ms z denetim ilkelerine uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu düzenlemeler, ba ms z denetimin, mali tablolarda önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanmas n ve yürütülmesini gerektirmektedir. Denetim, finansal tablolarda yer alan tutar ve aç klamalara ili kin bilgi ve verilerin test edilerek incelenmesinin ve do rulanmas n n yan s ra, uygulanan muhasebe standartlar n n ve yönetim taraf ndan yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun de erlendirilmesini içermektedir. Gerçekle tirilen denetimin, görü ümüzün olu turulmas na makul ve yeterli bir dayanak olu turdu una inan yoruz. Görü ümüze göre, ili ikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflar yla, Fiba Sigorta Anonim irketi nin 31 Aral k 2007 tarihi itibar yla finansal durumunu ve ayn tarihte sona eren y la ait faaliyet sonuçlar n 5684 say l Sigortac l k Kanunu gere ince yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlar na ve ilgili yönetmeliklere (bak n z bilanço dipnotu 11) uygun olarak do ru bir biçimde yans tmaktad r. stanbul, Akis Ba ms z Denetim ve 14 Mart 2008 Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi Ru en Fikret Selamet Sorumlu Ortak, Ba denetçi 20

24 1 Fiba Sigorta Anonim irketi 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Solo Bilanço Fiba (Para Birimi: Sigorta Yeni Anonim Türk Liras irketi (YTL) olarak ifade edilmi tir) 31 Aral k 2007 Tarihi tibar yla Solo Bilanço VARLIKLAR Ba ms z denetimden geçmi Ba ms z denetimden geçmi I- Cari Varl klar VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot Ba ms z (31/12/2007) denetimden Ba ms z (31/12/2006) denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar geçmi 68,018,996 geçmi 15,288, Kasa Cari Dönem Önceki Dönem I- Cari Varl klar Dipnot 172, , Al nan Çekler (31/12/2007) - (31/12/2006) - A- 3- Bankalar Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 68,018,996 30,358,010 15,288,100 2,735, Kasa Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 172, , Al nan Di er Nakit Çekler Ve Nakit Benzeri Varl klar 27 37,488,523-12,410, B- Bankalar Finansal Varl klar ile Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar 118,482,291 30,358,010 94,930,466 2,735, Verilen Sat lmaya Çekler Haz r Ve Finansal Ödeme Varl klar Emirleri (-) 25 28,934,436-37,223, Di er Vadeye Nakit Kadar Ve Elde Nakit Tutulacak Benzeri Varl klar Finansal Varl klar ,488,523 48,260,151 12,410,299 57,707,168 B- 3- Al m Finansal Sat m Varl klar Amaçl Finansal ile Riski Varl klar Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar ,482,291 41,287,704 94,930, Sat lmaya Krediler Haz r Finansal Varl klar 25 28,934,436-37,223, Vadeye Krediler Kadar Kar l Elde (-) Tutulacak Finansal Varl klar 25 48,260,151-57,707, Al m Riski Sat m Hayat Amaçl Poliçesi Finansal Sahiplerine Varl klar Ait Finansal Yat r mlar 25 41,287, Krediler irket Hissesi Krediler Finansal Kar l Varl klar (-) De er Dü üklü ü Kar l (-) C- Riski Esas Hayat Faaliyetlerden Poliçesi Sahiplerine Alacaklar Ait Finansal Yat r mlar 61,598,739-56,812, irket Sigortac l k Hissesi Faaliyetlerinden Alacaklar 11 60,563,359-57,772, Finansal Sigortac l k Varl klar Faaliyetlerinden De er Dü üklü ü Alacaklar Kar l Kar l (-) (-) 30 - (1,726,072) - C- 3- Reasürans Esas Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar 61,598,739-56,812, Sigortac l k Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) 11 60,563,359-57,772, Sigortac l k Ve Reasürans Faaliyetlerinden irketleri Alacaklar Nezdindeki Kar l Depolar (-) 30 - (1,726,072) Reasürans Sigortal lara Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Reasürans Sigortal lara Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Kar l Kar l (-) (-) Sigorta Emeklilik Ve Faaliyetlerinden Reasürans irketleri Alacaklar Nezdindeki Depolar Sigortal lara Esas Faaliyetlerden Krediler Kaynaklanan ( krazlar) üpheli Alacaklar 13 6,533,870-4,384, Sigortal lara Esas Faaliyetlerden Krediler Kaynaklanan ( krazlar) Kar l üpheli (-) Alacaklar Kar l (-) 13, 30 (5,498,490) - (3,618,331) - 8- D- Emeklilik li kili Taraflardan Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar Esas Ortaklardan Faaliyetlerden Alacaklar Kaynaklanan üpheli Alacaklar 13 6,533,870-4,384, tiraklerden Esas Faaliyetlerden Alacaklar Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l (-) 13, 30 (5,498,490)- (3,618,331)- D- 3- Ba l li kili Ortakl klardan Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Mü terek Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Alacaklar tiraklerden Personelden Alacaklar Ba l Di er Ortakl klardan li kili Taraflardan Alacaklar Alacaklar Mü terek li kili Taraflardan Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Reeskontu (-) Alacaklar Personelden li kili Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Di er li kili li kili Taraflardan Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l (-) E- li kili Di er Taraflardan Alacaklar Alacaklar Reeskontu (-) (251,974) - 478, li kili Finansal Taraflardan Kiralama Alacaklar üpheli Alacaklar li kili Kazan lmam Taraflardan Finansal üpheli Kiralama Alacaklar Faiz Kar l Gelirleri (-) (-) - - E- 3- Verilen Di er Alacaklar Depozito ve Teminatlar (251,974) 2, , Finansal Di er Çe itli Kiralama Alacaklar Alacaklar 27 (254,127) - 477, Kazan lmam Di er Çe itli Alacaklar Finansal Kiralama Reeskontu(-) Faiz Gelirleri (-) Verilen üpheli Depozito Di er Alacaklar ve Teminatlar 2, Di er üpheli Çe itli Di er Alacaklar Kar l (-) 27 (254,127)- 477, F- Di er Gelecek Çe itli Aylara Alacaklar Ait Giderler Reeskontu(-) Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, üpheli Gelecek Di er Aylara Alacaklar Ait Giderler 76,258-42, üpheli Tahakkuk Di er Etmi Alacaklar Faiz Ve Kar l Kira Gelirleri (-) - - F- 3- Gelecek Gelir Tahakkuklar Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, Gelecek Aylara Ait Giderler Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 76,258-42, G- Tahakkuk Di er Cari Etmi Varl klar Faiz Ve Kira Gelirleri 268,100-66, Gelir Gelecek Tahakkuklar Aylar htiyac Stoklar Gelecek Pe in Ödenen Aylara Vergiler Ait Di er Ve Giderler Fonlar Ve Gelir Tahakkuklar 2,220-2,220 - G- 3- Ertelenmi Di er Cari Vergi Varl klar Varl klar 268,100-66, Gelecek Avanslar Aylar htiyac Stoklar 106,089 - (814) Pe in Personele Ödenen Verilen Vergiler Avanslar Ve Fonlar 2, ,220 (500) 3-6- Ertelenmi Say m Ve Tesellüm Vergi Varl klar Noksanlar Di er Avanslar Çe itli Cari Varl klar , ,461 65,580 (814) 5-8- Personele Di er Cari Verilen Varl klar Avanslar Kar l (-) (500)- 6- Say m Ve Tesellüm Noksanlar I- Cari Varl klar Toplam 248,192, ,618, Di er Çe itli Cari Varl klar ,461 65, Di er Cari Varl klar Kar l (-) - - I- Cari Varl klar Toplam 248,192, ,618,130 li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n 21 1 tamamlay c parçalar d r.

25 Fiba Sigorta Anonim irketi Fiba 31 Aral k Sigorta 2007 Anonim Tarihi tibar yla irketi Solo Bilanço 31 (Para Aral k Birimi: 2007 Yeni Tarihi Türk Liras tibar yla (YTL) olarak Solo ifade Bilanço edilmi tir) VARLIKLAR VARLIKLAR Ba ms z denetimden Ba ms z geçmi denetimden Ba ms z denetimden Ba ms z geçmi denetimden geçmi geçmi II- Cari Olmayan Varl klar Cari Dönem Önceki Dönem Dipnot II- Cari Olmayan Varl klar Cari (31/12/2007) Dönem Önceki (31/12/2006) Dönem Dipnot A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar (31/12/2007) - (31/12/2006) - A- 1- Sigortac l k Esas Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Alacaklar Alacaklar Sigortac l k Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Sigortac l k Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Kar l (-) Reasürans Sigorta ve Faaliyetlerinden Reasürans irketleri Alacaklar Nezdindeki Kar l Depolar (-) Sigortal lara ve Reasürans Krediler irketleri ( krazlar) Nezdindeki Depolar Sigortal lara Krediler ( krazlar) Kar l (-) Sigortal lara Emeklilik Faaliyetlerinden Krediler ( krazlar) Alacaklar Kar l (-) Esas Emeklilik Faaliyetlerden Faaliyetlerinden Kaynaklanan Alacaklar üpheli Alacaklar Esas 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan üpheli Alacaklar Kar l (-) B- li kili Esas Faaliyetlerden Taraflardan Kaynaklanan Alacaklar üpheli Alacaklar Kar l (-) - - B- 1- li kili Ortaklardan Taraflardan Alacaklar Alacaklar Ortaklardan tiraklerden Alacaklar tiraklerden Ba l Ortakl klardan Alacaklar Alacaklar Ba l Mü terek Ortakl klardan Yönetime Tabi Alacaklar Te ebbüslerden Alacaklar Mü terek Personelden Yönetime Alacaklar Tabi Te ebbüslerden Alacaklar Personelden Di er li kili Alacaklar Taraflardan Alacaklar Di er li kili li kili Taraflardan Taraflardan Alacaklar Alacaklar Reeskontu (-) li kili Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Reeskontu (-) li kili Taraflardan üpheli Alacaklar Kar l (-) C- li kili Di er Taraflardan Alacaklar üpheli Alacaklar Kar l (-) - - C- 1- Finansal Di er Alacaklar Kiralama Alacaklar Finansal Kazan lmam Kiralama Finansal Alacaklar Kiralama Faiz Gelirleri (-) Kazan lmam Verilen Depozito Finansal ve Teminatlar Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Di er Çe itli Depozito Alacaklar ve Teminatlar Di er Çe itli Alacaklar Reeskontu(-) Di er üpheli Çe itli Di er Alacaklar Reeskontu(-) üpheli Di er Alacaklar Kar l (-) D- üpheli Finansal Di er Varl klar Alacaklar Kar l (-) 71, D- 1- Ba l Finansal Menkul Varl klar K ymetler 71, Ba l tirakler Menkul K ymetler , tirakler Sermaye Taahhütleri (-) 31 (214,286) 285, tirakler Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhütleri (-) 31 (214,286) Ba l Ortakl klar Sermaye Taahhütleri (-) Ba l Mü terek Ortakl klar Yönetime Sermaye Tabi Te ebbüsler Taahhütleri (-) Mü terek Yönetime Tabi Te ebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Mü terek Finansal Varl klar Yönetime Ve Tabi Riski Te ebbüsler Sigortal lara Sermaye Ait Finansal Taahhütleri Yat r mlar (-) Finansal Di er Finansal Varl klar Varl klar Ve Riski Sigortal lara Ait Finansal Yat r mlar Di er Finansal Finansal Varl klar Varl klar De er Dü üklü ü Kar l (-) E- Maddi Finansal Varl klar De er Dü üklü ü Kar l (-) 2,306,771-2,172,378 - E- 1- Yat r m Maddi Varl klar Amaçl Gayr menkuller 2,306, ,171 2,172, , Yat r m Amaçl Gayr menkuller De er Dü üklü ü Kar l (-) 470, , Yat r m Kullan m Amaçl Gayr menkuller De er Dü üklü ü Kar l (-) Kullan m Makine Ve Amaçl Teçhizatlar Gayr menkuller Makine Demirba Ve Ve Teçhizatlar Tesisatlar 8 1,104,648-1,315, Demirba Motorlu Ta tlar Ve Tesisatlar 8 1,104, ,667 1,315, , Motorlu Di er Maddi Ta tlar Varl klar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 8 1,119, , , , Di er Kiralama Maddi Yoluyla Varl klar Edinilmi (Özel Maliyet Maddi Varl klar Bedelleri Dahil) 8 1,119,294 1,399,504 1,345, , Kiralama Birikmi Amortismanlar Yoluyla Edinilmi (-) Maddi Varl klar 8 (2,475,513) 1,399,504 (2,128,339) 1,345, Birikmi Maddi Varl klara Amortismanlar li kin (-) Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) 8 (2,475,513)- (2,128,339)- 10- F- Maddi Olmayan Varl klara Varl klar li kin Avanslar (Yap lmakta Olan Yat r mlar Dahil) 1,239, ,129 - F- 1- Maddi Haklar Olmayan Varl klar 1,239, , Haklar erefiye erefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Faaliyet Art rma Öncesi Ve Geli tirme Döneme Giderleri Ait Giderler Art rma Di er Maddi Ve Geli tirme Olmayan Giderleri Varl klar 8 2,819,092-2,154, Di er Birikmi Maddi tfalar Olmayan (Amortismanlar) Varl klar (-) 8 (1,579,964) 2,819,092 (1,451,413) 2,154, Birikmi Maddi Olmayan tfalar (Amortismanlar) Varl klara li kin (-) Avanslar (1,579,964)- (1,451,413)- 8- G-Gelecek Maddi Olmayan Y llara Varl klara Ait Giderler li kin Ve Avanslar Gelir Tahakkuklar 21,025-13,975 - G-Gelecek 1- Gelecek Y llara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkuklar 21,025 13, Gelecek Gelir Tahakkuklar Y llara Ait Giderler 21,025-13, Gelir Gelecek Tahakkuklar Y llara Ait Di er Giderler Ve Gelir Tahakkuklar H-Di er Gelecek Cari Y llara Olmayan Ait Di er Varl klar Giderler Ve Gelir Tahakkuklar - - H-Di er 1- Efektif Cari Yabanc Olmayan Para Hesaplar Varl klar Efektif Döviz Hesaplar Yabanc Para Hesaplar Döviz Gelecek Hesaplar Y llar htiyac Stoklar Gelecek Pe in Ödenen Y llar Vergiler htiyac Stoklar Ve Fonlar Pe in Ertelenmi Ödenen Vergi Vergiler Varl klar Ve Fonlar Ertelenmi Di er Çe itli Vergi Cari Varl klar Olmayan Varl klar Di er Çe itli Cari Olmayan Cari Olmayan Varl klar Varl klar Amortisman (-) Di er Cari Olmayan Varl klar Amortisman Kar l (-) (-) Di er Cari Olmayan Varl klar II- Cari Kar l Olmayan (-) Varl klar Toplam 3,638,352-2,889,482 - II- Cari VARLIK Olmayan TOPLAMI Varl klar Toplam 251,830,762 3,638, ,507,612 2,889,482 VARLIK TOPLAMI 251,830, ,507,612 li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r. li ikteki dipnotlar, bu mali tablolar n tamamlay c parçalar d r

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER

MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER MERKEZ YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL ÇÖZÜMLÜ ÖRNEKLER OCAK 007 ANKARA NDEK LER ÖNSÖZ... NC BÖLÜM... YEVM YE S STEM VE DEFTER KAYITLARI... YEVM YE S STEM, MUHASEBELE RME BELGELER VE AÇILI KAYITLARI... KULLANILACAK

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI SMMMO MEVZUAT SER S 2 MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli leri Enflasyon düzeltmesi hesaplar dahil stanbul,

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl Faaliyet Raporu 2004 fl GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yat r m ortakl Deneyim, güç ve sayg nl kla özdefl bir kurumsal kimli e sahip olan fl GYO, 765 milyon YTL net aktif de eri, 633 milyon YTL piyasa de eri ile Türkiye

Detaylı

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58.

Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. Bossa Ticaret ve Sanayi flletmeleri T.A.fi. 58. BOSSA T CARET VE SANAY filetmeler T.A.fi. 26 Mart 2008 Tarihli Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 1. Aç l fl ve divan teflekkülü. 2. Toplant tutana

Detaylı

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE

ESAS SÖZLE MES KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE ADABANK ANON M RKET ESAS SÖZLE MES NC BÖLÜM KURULU - KURUCULAR UNVAN MAKSAT VE MEVZU MERKEZ- UBE - SÜRE Madde 1 - KURULU : Bu esas sözle menin ikinci maddesinde ad ve soyadlar ile adresleri yaz ve tamam

Detaylı

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü

GEL R VERG S REHBER. Tuncel ATABEY. Gelirler Kontrolörü GEL R VERG S REHBER Haz rlayan Tuncel ATABEY Gelirler Kontrolörü Haz rl k ve Bask : KURT ½ MATBAACILIK Tel.: (0.212) 518 11 28-517 40 10 Sultanahmet - STANBUL SUNU½ Son y llarda vergi kanunlar nda yap

Detaylı

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak)

11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas (Ums-14 ile Kar la t rmal Olarak) YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA 11 No'lu Türkiye Muhasebe Standard - Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas Yrd. Doç. Dr. Feri tah SÖNMEZ Adnan Menderes

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER

2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 2013 YILI MERKEZ YÖNET M BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BA LI CETVELLER 1 2 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BAĞLI CETVELLER İÇİNDEKİLER Sayfa No MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI 2013

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı