GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli personele kadro verilmesi ard ndan di er bir müjdeli haberi de muhtarlara verecek. Buna göre, Türkiye genelindeki yaklafl k 53 bin muhtar n maafl, Meclis'teki yeni düzenleme sonras 420 liradan ocak ay itibar yla 875 liraya yükselecek. "Bu yeni düzenleme bizim için ilaç gibi oldu" diyen Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Baflkan Ramazan Özünal muhtarlar n maddi durumlar n n iyi olmad n, Ba -Kur prim borcunun, devlet taraf ndan ödenmesinin kendileri için çok önemli oldu unu dile getirdi. 12 TEMMUZ 2013 CUMA F YATI: 25 Kr Gezi nin esnafa faturas a r oldu HABER 18 DE Hastaneye randevuyla gitmeye al flt k Baflbakan Erdo an, Meclis te kabul etti i Muhtarlar Federasyonu Baflkan Özünal a konuyla ilgili bizzat ilgilenece i müjdesini verdi. HABER 18 DE HABER 16 DA Uyuflturucu kullanan sürücü 3 dakikada tespit edilecek Sürücülerin uyuflturucu kullan p kullanmad klar, mobil uyuflturucu testi ile 3 dakikada tespit edilebilecek. Trafikte uyuflturucu denetimine iliflkin düzenlemenin uygulamaya girmesinin ard ndan, uyuflturucu testi için kullan lan mobil cihazlar ve özellikleri merak konusu oldu. ÇANKAYA DA RAMAZAN DENET MLER ARTTI Haberi 17 de BAfiKAN AK TAN KEÇ ÖREN DE FIRINLARA DENET M Haberi 15 de KPSS DE DA ITILAN KALEMLER KÖY OKULLARINA GÖNDER LECEK Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Türk sinemas zirveye ç kt ANKARA - fienay ÜNAL - Yerli film izlenme oran bir önceki y la göre, art fl gösterdi. Geçen y l n ilk yar s nda yüzde 54 olan oran, 2013 y l n n ilk yar s nda yüzde 64 e ç kt. Yerli film has lat miktar da yüzde 38 lik art flla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanl Sinema Genel Müdürlü ü yetkililerinin AA muhabirine verdi i bilgiye göre, ülke çap nda gösterilen filmler geçen sene ayn döneme k yasla yüzde 10 artarak 26 milyon 172 bin 455 kifli taraf ndan izlendi. Yerli film izleyici say s da geçen seneye oranla yüzde 32 artarak 16 milyon 899 bin 862 kifli oldu. Y l n yar s nda gösterime giren iddial yerli filmler seyircinin ilgisini yabanc yap mlardan daha çok çekti. Geride kalan bu süreçte, 40 yerli toplam 156 yeni film sinema salonlar nda gösterime girdi nin 6 ay nda, yüzde 54 olan yerli film izlenme oran, 2013 y l n n ilk yar s nda yüzde 64 e ç kt ün alt ayl k döneminde elde edilen has lat ise geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 14 art flla 253 milyon 804 bin 123 liraya ulaflt. Yerli film has lat miktar da yüzde 38 lik art flla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi. -En fazla Türk filmi May s ta gösterime girdi Vizyonda yer alan ve en çok izlenen ilk 5 film, yerli yap mlardan oluflurken; en çok izlenen ilk 10 yap m aras nda 7 yerli eser yer ald. Gösterimdeki yerli filmleri 16 milyon 899 bin 862 kifli seyretti. En fazla Türk filminin gösterime girdi i hafta 20. hafta (17-23 May s) olurken, en fazla bilet sat fl gerçeklefltirilen hafta ise 1 milyon 395 bin 614 biletle 8. hafta (22-28 fiubat) oldu. Dünya sinemas n n önemli örneklerinin de vizyonda yer almas na ra men y l n ilk yar s nda sinema salonlar na gelen 40 yerli yap mdan 5 i, 1 milyon bilet s n r n aflmay baflard. En çok izlenen yerli yap m ise 3 milyon 836 bin 785 seyirciyle Cem Y lmaz n sahne gösterilerinden derlenen CM101MMXI Fundamentals olurken, onu 2 milyon 848 bin 802 seyirciyle yap mc l n fiahan Gökbakar n yapt Celal ile Ceren filmi takip etti. Mart ay n n son haftas gösterime giren ve Süleyman Levent Demirkale imzal Selam ise y l n ilk yar s nda en çok izlenen üçüncü yap m olarak kay tlara geçti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanl da vizyona giren 40 yerli filmden 11 ine destek verdi. Yurt d fl nda çeflitli festivallerden ödülle dönen filmler flöyle: Kelebe in Rüyas, Tafl Mektep, Mahmut ile Meryem, Zerre, Yük, Bir Gevrek Bir Boyoz ki de Kumru, Kral Yolu: Olba Krall, Rüzgarlar, Çanakkale: Yolun Sonu, Bahar syanc d r, Umut Üzümleri. (AA) 12 Temmuz 2013 sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 12 Temmuz 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 4 Ramazan 29 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Diyarbak r, Van ve Hatay da uyuflturucu tacirlerine darbe D YARBAKIR - RFAN CEM LO LU - Uygun iklim koflullar nda bol verim al nmas, hazine arazilerine ekim, terörden kaynakl flartlar nedeniyle güvenlik güçlerinin takibinden uzak olmas gibi etkenler sonucunda Hint keneviri ekiminin yo unlaflt Diyarbak r, Van ve Hatay da güvenlik güçleri son haftalarda uyuflturucu operasyonlar na h z verdi. Diyarbak r da 6 ayda 12 milyondan fazla, Hatay da ise jandarma bölgesinde 1 y lda 2 milyon 609 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Çözüm süreciyle birlikte terör olaylar n n sona ermesi ve daha önce birinci önceli i terörle mücadele olan güvenlik güçlerinin uyuflturucuyla mücadele faaliyetlerine yo unlaflmas sonucunda, bu y l ele geçirilen uyuflturucu miktarlar nda büyük art fl gözleniyor. Operasyonlar, y llard r süren terör olaylar nedeniyle insan hareketlili inin azald Güneydo u daki da l k alanlar ile Hatay daki Amanos Da lar nda yo unlafl yor. Güvenlik güçleri esrar yap m n engellemek amac yla helikopterle ve insans z keflif uçaklar ndan al nan foto raflarla kenevir tarlalar n n tespitini yaparken, 18 Aral k 2012 tarihinde f rlat lan Göktürk-2 uydusu da kenevir ekim alanlar n n belirlenmesine büyük katk sa l yor. Daha önce yo unlu unu terörle mücadeleye veren güvenlik güçleri de çözüm süreciyle birlikte uyuflturucuyla mücadeleye odakland. Hem terörün azalmas hem de azalan terör faaliyetleri sonucunda da l k alanlarda daha kolay flekilde arazi aramas yapma imkan, bu y l daha çok kenevir tespiti ve imhas na olanak tan d. Diyarbak r l Jandarma Komutanl na ba l ekiplerce 2013 y l n n ilk 6 ay nda Diyarbak r kent merkezi ile ilçelerinde uyuflturucu ticareti ve ekimi yapan kiflilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonu toz, 4 tonu kubar olmak üzere toplam 5 ton esrar ele geçirildi. Son 6 ayda 5,5 milyon kök Hint kenevirinin de ele geçirildi i ilde ayr ca Lice, Hazro, Kulp ve Kocaköy ilçelerindeki son operasyonlarda 53 kilo esrar n yan s ra 615 dönümlük alanda 6 milyon 150 bin kök Hint keneviri daha toplanarak imha edildi. lde polis taraf ndan son 6 ayda yap lan operasyonlarda da 1 ton 807 kilo esrar ve 78 ayr alanda yap lan çal flmalarda 397 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Van l Jandarma Komutanl ekipleri taraf ndan son olarak düzenlenen iki operasyonda, piyasa de eri 114 milyon 500 bin lira olan 1 milyon 602 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Van n güneyinde yo unlaflan kenevir ekimine yo unlaflan jandarman n yapt son 2 operasyonda ele geçirdi i kenevirle 48 ton esrar üretiminin engellendi i ve bu uyuflturucunun piyasa de erinin de 114 milyon 500 bin lira oldu u ö renildi. l Jandarma Komutanl taraf ndan uyuflturucu madde kaçakç l na yönelik yap lan çal flmalarda son 6 ayda 1 milyon 602 bin kök Hint keneviri, 242 kilogram eroin ve 681 kilogram toz esrar ele geçirilerek piyasaya sürülmesine engel olundu. Ayr ca Van Emniyet Müdürlü ü ekiplerinin 2013 y l n n ilk 6 ay nda yapt operasyonlarda 543 kilogram eroin ile 784 kilogram esrar ele geçirerek Türkiye de en fazla uyuflturucu madde ele geçirilen ili oldu. Hatay da ise l Jandarma Komutanl nca uyuflturucu madde kaçakç l yla mücadele kapsam nda düzenlenen operasyonda Amanoslar bölgesinde, 747 bin kök Hint keneviri bitkisi toplanarak imha edildi. Kenevirlerin, ormanl k alanda aç lan 75 tarlada ekildi i belirtilirken imha edilmesiyle piyasa de eri yaklafl k 28,5 milyon lira olan 19 ton esrar n piyasaya sürülmesine engel olundu u bildirildi. l Jandarma Komutanl n n çal flmalar nda son 1 y lda 2 milyon 609 bin kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildi i, böylece piyasa de eri yaklafl k 97,5 milyon lira olan 65 ton esrar n piyasaya sürülmesine engel olundu u vurguland. Diyarbak r da yap lan son operasyonda Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba ml l zleme Merkezi (TUB M) taraf ndan yürütülen Uyuflturucu Fiyat Projesi kapsam nda Türkiye Geneli Toptan ve Sokak Düzeyi Uyuflturucu Fiyatlar baz al nd nda, ele geçirilen kenevir bitkisinin toplam piyasa de erinin yaklafl k olarak 311 milyon lira oldu u bildirildi. Uzmanlar bu rakam n tarladaki fiyat oldu unu belirtti. (AA) Uzun yol sürücüsüne dinlenin uyar s ORDU - Ordu Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürü smail Erol, Hava s cakl n n artt, ramazan ay n n geldi i bugünlerde uzun yol sürücülerine dinlenmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Erol, AA muhabirine yapt aç klamada, emniyet ekiplerinin trafik denetimlerini s kl kla yapt n ancak uykusuzlu a ve yorgunlu a ba l kazalar n yine de oldu unu belirtti. Bu kazalar n önüne geçilmesi için uzun yol sürücülerinin yolda mutlaka dinlenmeleri gerekti ini ifade eden Erol, flöyle konufltu: Yaz geldi ve s cakl k dereceleri de günden güne art yor. Bunun yan s ra ramazan ay n n da içerisindeyiz. Özellikle havalar n s cak olmas sürücüleri oldukça yoruyor. Bunun için sürücülerin mutlaka dinlenmelerini istiyoruz. Bu anlamda ilimiz s n rlar nda yer alan bölge trafik istasyonlar m zda ya da dinlenme yerlerinde sürücülerin birkaç saat dinlenmelerini bekliyoruz. Sürücülerin bu yerlerde birkaç saat dinlenmeleri, yoldaki performanslar n da art racakt r. Lütfen sürücülerimiz bu konuya dikkat etsinler. Hava s cakl n n artt, ramazan ay n n geldi i bugünlerde uzun yol sürücülerine dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Erol, Ankara ve stanbul dan gelen sürücülerin daha fazla yorulduklar na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Tespitlerimize göre Ankara, stanbul ve zmir den gelen sürücüler çok yorgun oluyor. Çünkü bir sürücü 9-10 saat araç kullan yor ve hiç dinlenmiyor. Sürücü Ordu bölgesine bu haliyle geldi inde enerjisi bitiyor ve uykusu geliyor. Sürücü bunun fark nda de il ama yorgunluk ve enerji bitmesi kazaya sebebiyet veriyor. Bunlar n azalt lmas için sürücülerin mutlaka dinlenmesi laz m. (AA)

4 4 YARIN Tire, Ege turizminden daha fazla pay almak istiyor ZM R - SENEM YAZICI - zmir in do al güzellikleriyle, her sal düzenlenen pazar, süt ürünleri ve tarihi de erleriyle bilinen ilçesi Tire, Ege Bölgesi ndeki turizm hareketlili inden daha fazla pay almak istiyor. Üç kabile taraf ndan 5 bin y l önce kurulan ve ad n Hint-Avrupa dillerinde üç anlam na gelen three kelimesinden alan ilçe, dinlenmek, sa l kl beslenmek ve farkl kültürlerin izlerini görmek isteyenlere keyifli bir tatil imkan sunuyor. spanya dan sürülen Yahudilerin yerlefltirildikleri Tire, tarihi yap lar ndan mutfa na kadar birçok alanda farkl kültürlerin etkilefliminin, hoflgörünün örneklerini bugüne kadar tafl yan yap s yla dikkati çekiyor. Tur operatörlerinin özellikle pazar n kuruldu u sal günleri turlar düzenledikleri ilçe, el sanatlar alan nda da önemli bir merkez durumunda. AA muhabirine bilgi veren Tire Ticaret Odas Baflkan Hüseyin Çapk no lu, yüzy llar boyunca temel geçim kayna tar m ve hayvanc l k olan ilçede, son y llarda sanayileflme aç s ndan önemli ad mlar at ld n söyledi. Çapk no lu, 4 milyon metrekare alana kurulu Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) halen 11 süt fabrikas n n bulundu unu, k sa süre sonra büyük bir firman n da OSB de faaliyetine bafllayaca n ifade ederek, Tire de mand rac l k sanayileflmeye bafllad. OSB de önemli firmalar m z var. Özel süt ar tma tesisinin yan s ra, peynir alt suyu iflletme tesisi de bitmek üzere. OSB den ciddi beklentilerimiz var dedi. Gerek çevrenin ve tar m alanlar n n korunmas, gerekse profesyonellik ad na merdiven alt iflletmelerin OSB lerde toplanmas gerekti ine iflaret eden Çapk no lu, Küçük Menderes Havzas nda demiryolu ulafl m na sahip tek OSB olan Tire nin, Çandarl liman ve gümrükleme sahas n n tamamlanmas n n ard ndan önemli ticaret merkezine dönüflece ini belirtti. (AA) Turizm ANKARA - Ac lar n kral olarak an lan Odyrislerin kral Kersepleptes in Tekirda Müzesi nde sergilenen etlendirilmifl iskeletinin, GATA daki 3 boyutlu yaz c teknolojisi sayesinde asl na yak n oldu u belirlendi. Tekirda da Harekat Tepe de 16 y l önce bulunan Kral Kersepleptes in iskeletinin etlendirmesini Prof. Dr. lter Uzel ile yapan GATA Medikal Tasar m Yönetim Merkezi (METÜM) Baflkan Prof. Dr. Ali Osman Bengi, 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle yap lan do rulama ifllemi hakk nda bilgi verdi. RÖNTGENDEN YOLA ÇIKTILAR Etlendirme ifllemi s ras ndaki kemiklerin zarar görmemesi için bir model oluflturulmas gerekti ini, o dönemde ileri teknoloji bulunmad ndan röntgen filmlerinden yararlan ld n anlatan Bengi, Öncelikle kafatas ve profil yap land rmas üzerinde durduk. Çekti imiz röntgen filmlerinden yola ç karak üzerinde çal flabilece imiz bir model haz rlad k. Etlendirme için bu model kullan ld diye konufltu. skelet üzerinde inceleme yapan bilim adamlar nca 1,62 metre boyundaki kral n, savafl yaralar ve kemik k r klar ndan dolay uzun y llar kronik kemik iltihab ndan muzdarip oldu u bilgisini ald klar n belirten Bengi, flunlar kaydetti: ELLER NDE FOTO RAF YOKTU Sol kolu ve baca ile parmaklar nda kemik k r klar olan bir kiflinin y llar içinde kazand vücut biçimini göz önüne alarak duruflunu belirledik. Krala ait elimizde portre, büst, resim veya foto raf bulunmamas, iskelet yap s yla ilgili bilgi yetersizli i, kulak, burun, kafl, dudak, saç, boyun, göz ve çene ucuyla ilgili bilgilerin olmamas, yaflad bölgeye ait çevresel faktörlerin bilinmemesi nedeniyle etlendirme için elimizdeki verilerle yetindik. B L MSEL ÖLÇÜTLERLE BEL RLEND Yumuflak dokular n yerlefltirilmesi için ayr bir çal flma yürüttüklerini anlatan Bengi, Kafatas üzerindeki belirli noktalar aras nda bulunmas gereken yumuflak dokular n kal nl klar n bilimsel ölçütlere göre belirledik. Her nokta aras ndaki yumuflak dokunun kal nl n bulduktan sonra, t pk noktalar birlefltirme oyunundaki gibi buralara etlendirme yapt k ifadesini kulland. Bundan 16 y l öncesinin flartlar nda yap lan bu canland rma n n, gerçe ine ne kadar yak n oldu unu ancak yeni gelifltirilen 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle test edebildiklerini bildiren Bengi, do rulamay ifllemi tersinden uygulayarak yapabildiklerini söyledi. "ASLINA YAKIN B R CANLANDIRMA" 3 boyutlu yaz c teknolojiyle canl bir kiflinin kafatas görüntüsünü ç kard klar n, bu kafatas üzerinde kral Kersepleptes in kafatas na yapt klar etlendirme ifllemini 12 Temmuz 2013 Ac lar n Kral n n eflgali do ruland uygulad klar n ifade eden Bengi, sonuçlarla ilgili flu bilgiyi aktard : Canl kiflinin gerçek görüntüsüyle 3 boyutlu yaz c teknolojiyi kullanarak elde etti imiz modeli karfl laflt r nca büyük oranda benzerlik olufltu unu gördük. Bu da bize kral Kersepleptes in iskeleti üzerinde yap lan etlendirmenin asl na yak n oldu unu gösterdi. Kulland m z 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle adli t p, güzel sanatlar, mimari, arkeoloji ve antropoloji gibi konularda da tasar m yap labilir. ACILARIN KRALI KERSEPLEPTES Odyris Kral Kersepleptes in MÖ 352 ye kadar psala da hüküm sürdü ü, Makedon bask s yla Heraion Teichos flehrine yerleflti i, MÖ 351 de Makedon Kral 2. Philip in buray da ele geçirdi i biliniyor. Kral Kersepleptes in savafl sonras 10 y l daha yaflad ve MÖ 341 de hayat n kaybederek, Harekattepe Tümülüsü nde bulunulan yere gömüldü ü tahmin ediliyor. Savafl nedeniyle oluflan kemik iltihab nedeniyle vücudunda e rilikler oluflan Kersepleptes e, ac lar n kral deniyor. (AA)

5 12 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Gerçekli i alg lanabilen. Bofla gitme. 2. Kar fl k renkli. kabu u süs eflyas yap m nda kullan lan bir deniz kabuklusu. 3. Hastal k veya inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir nota. 4. Parlak bir fl k vererek yanan sar msak kokulu gaz. 5. Halat ucu. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. 6. Fakat, ama. Boru sesi. 7. gereksinime yetmeyecek kadar az olan. Katman. 8. skambilde bir kâ t. Cemaate namaz k ld ran kimse. 9. Kesimevi, mezbaha. 10. ki tarla aras ndaki s n r. Eti yenilen bir tür mürekkep bal. 11. Gösterifl, çal m, fiyaka. gerekenden eksik. Radyumun simgesi. 12. Hararet. Evrensel al c kan grubu. Bir cins güvercin. 13. Kuyruksuz kurba an n yumurtadan yeni ç km fl kurtçu u. 14. flte, orada, hemen flurada anlam nda kullan lan bir sözcük. At lgan. 15. skambil destesinin en alt ndaki kâ t. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. 16. Binek hayvan. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 17. lgi çekici, de iflik kimse. Bir nota. 18. Namzet. Ufki. 19. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Bafl çoban. 20. Bir nota. Suudi Arabistan da kutsal da. Yukar dan afla ya: 1. Havagaz, su, elektrik gibi fleylerin kullan lan miktar n ölçen alet. Bir yeri kira ile tutan kimse. Zeki ve yaramaz çocuk. 2. htimal. Ö üt. fiube, kol. 3. Riyaziye. Verimsiz veya susuz toprak. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. 4. Cüretkâr. Bir tür zamkl cila. Kad nlar n özel gecelerde giydikleri fl k tuvalet ya da elbise. 5. kinci derecede olan, ikincil. Özen. Kal n ve kaba kumafl. Bir haber ajans n n k - saltmas. Kiloamperin simgesi. 6. Kad rga bal, falyanos. Aya sekili at. Gezinilen, ayakla bas lan taban. 7. Herhangi bir spor müsabakas n yöneten tarafs z kimse. Bir parça, az c k. Gürültü, pat rt. 8. Yabanc. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. Naz m Hikmet in soyad. Vurmal bir çalg. 9. Ni de ilinin bir ilçesi. Evrenpulu. Negatif foto raf. Geçinme paras. 10. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. S zlanma, yak nma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANTALYA - AA muhabirine otomobilde tüketici be enileri konusunda aç klamalarda bulunan Tofafl CEO su Kamil Baflaran, otomotiv sektöründe müflteri be enisinin dünyadaki de iflime paralel bir geliflme gösterdi ini söyledi. Baflaran, Türkiye de do um oranlar bir miktar azalsa bile hala Avrupa ya göre genç bir nesil bulundu unu, kad nlar n toplumda daha aktif olmaya bafllad n, ifl hayat na girdi ini ve ekonomik ba ms zl klar n elde etti ini söyledi. Kad - n n kendi sosyal yap s n oluflturmas yla otomotiv sektörü için bir müflteri haline geldi ini kaydeden Baflaran, Art k otomobil sat n al rken kad nla erke in oyu eflit. Bir kere araçlar gelifltirirken mutlaka kad nlar n be enisini almam z laz m. Onlar n akl na girmemiz laz m diye konufltu. Tüketicilerin otomobil tercihlerinde genel olarak marka, fiyat ve d fl görünüfl olmak üzere üç unsurun öne ç kt n kaydeden Baflaran, özelde ise otomobil tercihlerinde kad nlar n ve erkeklerin farkl davran fl içinde bulundu unu söyledi. Kad nlar n daha fazla üzerinde durdu u fley; ilk olarak dokunduklar ZM R - Madeni ya lar n kamyon, otobüs ve minibüslerde yak t olarak kullan m, son y llarda yap - lan düzenlemeler ve ÖTV art fl na ra men engellenemiyor. Türkiye Akaryak t Bayileri Petrol ve Gaz fiirketleri flveren Sendikas (TABG S) Baflkan Ferruh Temel Zülfikar, AA muhabirine yapt aç klamada, mazot yerine kullan lan ürünün bir k sm n n inceltilmifl madeni ya, bir k sm n n da mazot ve ya kar fl m ndan elde edildi ini belirtti. Zülfikar, denizcilik ve havac l kta kullan lan baz yak tlar n baflka ya larla kar flt r larak tenekelerde sat ld n söyledi. Mazot yerine kullan - ortam n beklentilerini karfl lamas. kincisi güven. Kulland klar arac n sa laml kad nlar için önemli. Otomatik vites de kad nlar n vazgeçmedi i konu. Erkekler ise biraz daha farkl tarafa do ru gidiyor. Onlar araç üzerindeki donan m, arac n kas yap s, yak t tüketimine bak yor. Dizel motor konusunda da erkekler daha fazla talepkar. Müflterilerin art k kulland arac n çevreye etkisinin çok daha az lan ya lar n bir bölümünün flirketlerin üretimde kullanmak için ÖTV siz ald 10 numara ya oldu unu ifade eden Ferruh Temel Zülfikar, denetimlere ra men mazot yerine inceltilmifl madeni ya kullan m n n önüne geçilemedi ini kaydetti. Denizcilik ve havac l k sektörüne verilen akaryak t n bir flekilde piyasada sat ld n iddia eden Zülfikar, flunlar söyledi: Denizcilere verilen yak t bir flekilde karaya ç k yor. Havac l k yak tlar nda da ayn durum söz konusu. Bunca tedbire ra men sat lmas n bizim de akl m z alm yor. çinde yak t sat lan tenekelerin üzerinde bir yaz da yok. Eski bofl tenekelerde 12 Temmuz 2013 Otomobilde kad nlar otomatik, erkekler dizel tercih ediyor Tofafl CEO su Kamil Baflaran, kad nlar n otomatik, erkeklerin ise dizel araçlara daha fazla talep gösterdi ini bildirdi. olmas n, hatta yok edilmesini istedi ini de ifade eden Baflaran, Tüketici bunun için prim de veriyor. Bunlar n bafl nda emisyon de erleri geliyor. Daha az yak t kullanmak, daha hafif kullanmak bunlar n girdisi olarak ortaya ç k yor dedi. Tofafl n tüm Ar-Ge projelerinde elektrikli araç konusunun yer ald n anlatan Baflaran, elektrikli araçlarda Türkiye de önde olduklar n ve Ar- Ge teflkilatlar n n bu teknolojiye hakim vaziyette bulundu unu bildirdi. Elektrikli otomobil pazar n n müflteri talepleri do rultusunda geliflebilece ini kaydeden Baflaran, Bizim gördü ümüz kadar yla çevre gelecekteki en büyük rekabet unsurlar ndan biridir. Orada biz müflterilerle beraber hareket edece iz. Onlar daha fazla talepkar olacak. Biz de Ar-Ge mizle müflteri talebini yakalayaca z diye konufltu. Otomotiv pazar nda Tofafl n hafif ticari araçlardaki pay n n yüzde 24,6, binek araçlardaki pay n n ise yüzde 8,6 düzeyinde bulundu unu belirten Kamil Baflaran, 2013 y l n yüzde 13 civar nda pazar pay ile kapatmay düflündüklerini kaydetti. fiirketin ihracat rakamlar n n geçen seneden çok daha iyi gitti ini ve y l n ilk 6 ay ndaki ihracat n geçen y la göre yüzde 11 civar nda art fl gösterdi ini anlatan Baflaran, Geçen sene 256 bin üretimimiz ve yaklafl k 110 bin civar nda bir araç ihracat m z vard. Bu sene de üretimimizde ayn istikrar devam ettirmeye çal fl yoruz. 250 bin civar nda üretimle ve yine 110 bin civar nda bir ihracat gerçeklefltirmek istiyoruz diye konufltu. (AA) A r vas talarda madeni ya kullan m önlenemiyor sat l yor. Satt klar ne mazot ne de ya, ikisinin kar fl m. Kaçakç l a girmemek böyle bir yolu seçiyorlar. Bu ürün hakiki bir mazot oldu u için benzin istasyonlar nda veya bir yerde yakaland zaman kaçak muamelesi de yap lm yor. Tamamen millilefltirilmifl üründür. Karada yakalansa bile kaçak s n f na girmiyor. Sadece denizden karaya ç kar l rken yakalan rsa kaçak muamelesi görüyor. Mazot yerine kullan lan kaçak akaryak t n pazar büyüklü üne de dikkat çeken Zülfikar, Geçen y l vergi kayb n n 5-5,5 milyar lira oldu u aç kland. Havac l k yak t nda da ayn durum var. Havac l k sektöründe geçen y l yak t tüketimi 450 bin tondan bir anda 900 bin tona ç km flt. Bu rakam Tüprafl ta teyit ediyor. Ne oldu da birden bire havayolu yak t nda bu kadar art fl oldu. Çok ciddi bir kay p var diye konufltu. zmir Ticaret Odas 58. Meslek Grubu Meclis üyesi Tibet Foçal ise inceltilmifl ya olarak sat lan ürünün mazota göre yüzde daha ucuz oldu unu söyledi. zmir de baz noktalarda tenekeler içinde sat lan madeni ya, kamyon, otobüs ve minibüsçülerin mazot yerine kulland n kaydeden Foçal, bu ya n halk aras nda ki numara olarak adland r ld n dile getirdi. (AA)

7 12 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN BES te kat l mc say s 2023 de 15 milyona ulaflacak Vak f Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi Baflkan Mehmet Bostan, Bireysel Emeklilik Sistemi nin (BES) 20 inci y l dönümü olan 2023 y l nda emeklilik fon büyüklü ünün 400 milyar liraya, kat l mc say s n n 15 milyona ulaflaca n tahmin ettiklerini bildirdi. STANBUL - Vak f Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi Baflkan Mehmet Bostan, Özye in Üniversitesi stanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvar ve HSBC Portföy Yönetiminin düzenledi i Bireysel Emeklilik stanbul Konferans nda bireysel emeklili in geliflimiyle ilgili de erlendirmelerde bulundu. Bostan Getirilen yeni düzenlemelerin en önemli amac sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve uzun vadede cari dengedeki istikrar sa lamak için tasarruf oranlar n art rmakt r dedi. Ülke ekonomisine olan katk lar - n n yan s ra BES in kurulufl amac ve iflleyifl olarak sosyal bir sistem oldu unu ifade eden Bostan, sistemin makro hedefinin ekonomi için kaynak yarat rken, mikro hedefinin ise kiflileri tasarrufa yönlendirerek emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sa lamak oldu unu aktard. Sisteme getirilen de iflikliklere de inen Bostan, özellikle de devlet katk s n n etkisiyle BES in daha da sosyal bir çehre kazand n belirterek, yap lan de iflikliklerin en önemli hedefinin sistemi olabildi- ince tabana yaymak ve toplumun farkl kesimlerine ulaflarak bütün vatandafllara eflit flekilde sistemden faydalanma imkan sa lamak oldu- unu ifade etti. Tasarruflar n ve büyümenin paralel olmas n n, ekonomik istikrar beraberinde getirdi ine dikkati çeken Bostan, BES in tasarruflar teflvik eden ve ekonominin sürdürülebilirli ini destekleyen, sosyoekonomik bir sistem oldu unu kaydetti. Küçük ve da n k tasarruflar oluflturan yast k alt paralar n finansal piyasalar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olaca n vurgulayan Bostan, flunlar kaydetti: TRABZON - Trabzon da f nd k bu y l da üreticiden ücret al nmadan makine yard m yla kurutulacak. Trabzon Ticaret Borsas (TTB) Yönetim Kurulu Baflkan fiükrü Güngör Köleo lu, yapt yaz l aç klamada, geçen y l borsa, Trabzon Tar m, G da ve Hayvanc l k Müdürlü ü ile Oltan G da taraf ndan ortaklafla uygulanan Kaliteli F nd k Projesi kapsam nda, Trabzon da 12 makineli f nd k kurutma merkezi kuruldu unu belirtti. Çal flmalardan olumlu neticeler al nd n, buna ba l olarak da makinelere talebin artt n vurgulayan Köleo lu, flöyle devam etti: Do u Karadeniz in ya fll iklim yap s na sahip olmas nedeniyle makine ile yap lan kurutma, kalite ve zaman aç s ndan büyük fayda sa l yor. Geçen y l yapt m z detayl uygulamadan elde edilen sonuçlar kitapç k haline getirerek sektörün tümüyle paylaflt k. Kurutma ifllemine tabi tutulan 257 ton f nd kta asgari 2 rand man art fl olurken, aflatoksinleflme ise yok denecek kadar az gerçekleflti. F nd kta en büyük sorunun verim ve kalite oldu una dikkati çeken Köleo lu, flunlar kaydetti: Makineli kurutma sisteminin tan t lmas na ve talebin artmas na geçen y l uygulanan proje büyük katk sa lad. Bu nedenle de bir çok meslek örgütü ve firma sistemi kurarak hizmet verecek. Trabzon da geçen y l kurulan f nd k kurutma merkezi bu y l da Oltan G da n n katk lar ile aç lacak. Arsin Organize Sanayi Bölgesi nde kapasiteleri yaklafl k 25 ton olan 12 kurutma makinesi ile F nd k Kurutma Projesi kapsam nda sunulacak kurutma hizmeti ücretsiz olacak. GSY H n n yüzde 7 ile yüzde 17 oran na tekabül eden bu paralar n milyar dolar aras nda oldu u tahmin edilmektedir. Türkiye de flu anda ifllem gören hisse senetlerinin toplam piyasa de eri 285 milyar dolar. Bu demek oluyor ki yast k alt paralar borsan n piyasa de erini teorik olarak en az yüzde 18 art rma potansiyeline sahiptir. BES, do rudan devlet katk - s ile bu paralar için en uygun yat - r m seçene idir. Sonuç olarak, yast k alt bu küçük ve da n k paralar sermaye piyasalar n n de eri, ifllem hacmi ile uzun ve k sa vadede de borsa cirosunu art racakt r. Sistemin 20 inci y l dönümü olan 2023 y l nda emeklilik fon büyüklü ünün 400 milyar liraya ve kat l mc say s n n da en az 15 milyona ulaflaca n tahmin ettiklerini aktaran Bostan, ayr ca bugün yüzde 2 oran nda olan penetrasyon 7 oran n n da yüzde 11 e ulaflaca n öngördüklerini ifade etti. Bu hedefler gerçeklefltirildikten sonra, stanbul un 2023 y l nda uluslararas finans merkezlerinden biri olaca n aktaran Bostan, Beklentimiz Türk Varl k Yönetimi endüstrisi komflu ülkelerdeki flirketlerin finansman ihtiyaçlar n karfl layan önemli bir oyuncu olacak. Türk Varl k Yönetim sektörü 10 y l içerisinde bölgeye hakim olacak. Ve daha da önemlisi, Türk Varl k Yönetim sektörü BES in omuzlar nda yükselecek. Sonuç olarak, 15 milyon kat l mc ya ulafl lmas sadece daha fazla tasarruf anlam na gelmiyor. Devlet katk s 18 yafl üzeri tüm vatandafllar kapsad - için, ülke nüfusunun büyük bir bölümüne sermaye piyasalar na eriflim f rsat yaratacak de erlendirmesinde bulundu. (AA) Trabzon da f nd k bu sene de makineyle kurutulacak 12 A ustos ta bafllayacak ve Eylül ay n n sonunda tamamlanacak kurutma iflleminden yararlanmak isteyen üreticiler, nolu telefonu arayarak kurutma için s ra alabilirler. Olgunlaflt ktan sonra toplanm fl ve patosa vurulman n ard ndan en az iki gün harmanda bekletilerek nem oran düflürülmüfl f nd n kurutmak isteyen üreticinin ürünü, proje kapsam nda merkeze ücretsiz olarak tafl nacak. Nem oran na göre iflleme tabi tutularak kurutulan f nd klar yine ücretsiz olarak tafl narak üreticiye teslim edilecek. Köleo lu, f nd k üretimi yap lan 14 ilde G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlükleri, ticaret borsalar ile ihracatç firmalar taraf ndan yaklafl k 100 f nd k kurutma makinesi kurularak, üreticinin hizmetine sunulaca n ifade etti. (AA)

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ATO Yönetimi, CHP aday n a rlad Mansur Yavafl: Taklit projelerle marka olunmaz HABER 17

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı