GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli personele kadro verilmesi ard ndan di er bir müjdeli haberi de muhtarlara verecek. Buna göre, Türkiye genelindeki yaklafl k 53 bin muhtar n maafl, Meclis'teki yeni düzenleme sonras 420 liradan ocak ay itibar yla 875 liraya yükselecek. "Bu yeni düzenleme bizim için ilaç gibi oldu" diyen Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Baflkan Ramazan Özünal muhtarlar n maddi durumlar n n iyi olmad n, Ba -Kur prim borcunun, devlet taraf ndan ödenmesinin kendileri için çok önemli oldu unu dile getirdi. 12 TEMMUZ 2013 CUMA F YATI: 25 Kr Gezi nin esnafa faturas a r oldu HABER 18 DE Hastaneye randevuyla gitmeye al flt k Baflbakan Erdo an, Meclis te kabul etti i Muhtarlar Federasyonu Baflkan Özünal a konuyla ilgili bizzat ilgilenece i müjdesini verdi. HABER 18 DE HABER 16 DA Uyuflturucu kullanan sürücü 3 dakikada tespit edilecek Sürücülerin uyuflturucu kullan p kullanmad klar, mobil uyuflturucu testi ile 3 dakikada tespit edilebilecek. Trafikte uyuflturucu denetimine iliflkin düzenlemenin uygulamaya girmesinin ard ndan, uyuflturucu testi için kullan lan mobil cihazlar ve özellikleri merak konusu oldu. ÇANKAYA DA RAMAZAN DENET MLER ARTTI Haberi 17 de BAfiKAN AK TAN KEÇ ÖREN DE FIRINLARA DENET M Haberi 15 de KPSS DE DA ITILAN KALEMLER KÖY OKULLARINA GÖNDER LECEK Haberi 19 da

2 2 YARIN SineMagazin Türk sinemas zirveye ç kt ANKARA - fienay ÜNAL - Yerli film izlenme oran bir önceki y la göre, art fl gösterdi. Geçen y l n ilk yar s nda yüzde 54 olan oran, 2013 y l n n ilk yar s nda yüzde 64 e ç kt. Yerli film has lat miktar da yüzde 38 lik art flla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanl Sinema Genel Müdürlü ü yetkililerinin AA muhabirine verdi i bilgiye göre, ülke çap nda gösterilen filmler geçen sene ayn döneme k yasla yüzde 10 artarak 26 milyon 172 bin 455 kifli taraf ndan izlendi. Yerli film izleyici say s da geçen seneye oranla yüzde 32 artarak 16 milyon 899 bin 862 kifli oldu. Y l n yar s nda gösterime giren iddial yerli filmler seyircinin ilgisini yabanc yap mlardan daha çok çekti. Geride kalan bu süreçte, 40 yerli toplam 156 yeni film sinema salonlar nda gösterime girdi nin 6 ay nda, yüzde 54 olan yerli film izlenme oran, 2013 y l n n ilk yar s nda yüzde 64 e ç kt ün alt ayl k döneminde elde edilen has lat ise geçen senenin ayn dönemine göre yüzde 14 art flla 253 milyon 804 bin 123 liraya ulaflt. Yerli film has lat miktar da yüzde 38 lik art flla 153 milyon 363 bin 976 liraya yükseldi. -En fazla Türk filmi May s ta gösterime girdi Vizyonda yer alan ve en çok izlenen ilk 5 film, yerli yap mlardan oluflurken; en çok izlenen ilk 10 yap m aras nda 7 yerli eser yer ald. Gösterimdeki yerli filmleri 16 milyon 899 bin 862 kifli seyretti. En fazla Türk filminin gösterime girdi i hafta 20. hafta (17-23 May s) olurken, en fazla bilet sat fl gerçeklefltirilen hafta ise 1 milyon 395 bin 614 biletle 8. hafta (22-28 fiubat) oldu. Dünya sinemas n n önemli örneklerinin de vizyonda yer almas na ra men y l n ilk yar s nda sinema salonlar na gelen 40 yerli yap mdan 5 i, 1 milyon bilet s n r n aflmay baflard. En çok izlenen yerli yap m ise 3 milyon 836 bin 785 seyirciyle Cem Y lmaz n sahne gösterilerinden derlenen CM101MMXI Fundamentals olurken, onu 2 milyon 848 bin 802 seyirciyle yap mc l n fiahan Gökbakar n yapt Celal ile Ceren filmi takip etti. Mart ay n n son haftas gösterime giren ve Süleyman Levent Demirkale imzal Selam ise y l n ilk yar s nda en çok izlenen üçüncü yap m olarak kay tlara geçti. Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanl da vizyona giren 40 yerli filmden 11 ine destek verdi. Yurt d fl nda çeflitli festivallerden ödülle dönen filmler flöyle: Kelebe in Rüyas, Tafl Mektep, Mahmut ile Meryem, Zerre, Yük, Bir Gevrek Bir Boyoz ki de Kumru, Kral Yolu: Olba Krall, Rüzgarlar, Çanakkale: Yolun Sonu, Bahar syanc d r, Umut Üzümleri. (AA) 12 Temmuz 2013 sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Acil Arama, Maskeli Süvari, Aflk Taktikleri, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Dünya Savafl Z, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) New York ta 2 Gün, Acil Arama, Maskeli Süvari,Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hayalet Ö renciler Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Maskeli Süvari, Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Maskeli Süvari, Ölüm Kapan, Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru,dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Sadece Tanr Affeder, Maskeli Süvari, Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Maskeli Süvari, Sevimli Canavarlar Üniversitesi, Dünya Savafl Z, Man Of Steel,, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) New York ta 2 Gün, Maskeli Süvari,Hayalet Ö renciler Ölüm Kapan, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Sevimli Canavarlar Üniversitesi Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, Dünya Savafl Z, Man Of Steel, Havada Aflk Var, Do al Kahramanlar Ankara Cinemaximum (Armada) New York ta 2 Gün, Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Dünya: Yeni Bir Bafllang ç, Kay p Umutlar, Ölüm Kapan

3 12 Temmuz 2013 H CR RUM msak : kindi : Yaflam 4 Ramazan 29 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : YARIN Diyarbak r, Van ve Hatay da uyuflturucu tacirlerine darbe D YARBAKIR - RFAN CEM LO LU - Uygun iklim koflullar nda bol verim al nmas, hazine arazilerine ekim, terörden kaynakl flartlar nedeniyle güvenlik güçlerinin takibinden uzak olmas gibi etkenler sonucunda Hint keneviri ekiminin yo unlaflt Diyarbak r, Van ve Hatay da güvenlik güçleri son haftalarda uyuflturucu operasyonlar na h z verdi. Diyarbak r da 6 ayda 12 milyondan fazla, Hatay da ise jandarma bölgesinde 1 y lda 2 milyon 609 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Çözüm süreciyle birlikte terör olaylar n n sona ermesi ve daha önce birinci önceli i terörle mücadele olan güvenlik güçlerinin uyuflturucuyla mücadele faaliyetlerine yo unlaflmas sonucunda, bu y l ele geçirilen uyuflturucu miktarlar nda büyük art fl gözleniyor. Operasyonlar, y llard r süren terör olaylar nedeniyle insan hareketlili inin azald Güneydo u daki da l k alanlar ile Hatay daki Amanos Da lar nda yo unlafl yor. Güvenlik güçleri esrar yap m n engellemek amac yla helikopterle ve insans z keflif uçaklar ndan al nan foto raflarla kenevir tarlalar n n tespitini yaparken, 18 Aral k 2012 tarihinde f rlat lan Göktürk-2 uydusu da kenevir ekim alanlar n n belirlenmesine büyük katk sa l yor. Daha önce yo unlu unu terörle mücadeleye veren güvenlik güçleri de çözüm süreciyle birlikte uyuflturucuyla mücadeleye odakland. Hem terörün azalmas hem de azalan terör faaliyetleri sonucunda da l k alanlarda daha kolay flekilde arazi aramas yapma imkan, bu y l daha çok kenevir tespiti ve imhas na olanak tan d. Diyarbak r l Jandarma Komutanl na ba l ekiplerce 2013 y l n n ilk 6 ay nda Diyarbak r kent merkezi ile ilçelerinde uyuflturucu ticareti ve ekimi yapan kiflilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 1 tonu toz, 4 tonu kubar olmak üzere toplam 5 ton esrar ele geçirildi. Son 6 ayda 5,5 milyon kök Hint kenevirinin de ele geçirildi i ilde ayr ca Lice, Hazro, Kulp ve Kocaköy ilçelerindeki son operasyonlarda 53 kilo esrar n yan s ra 615 dönümlük alanda 6 milyon 150 bin kök Hint keneviri daha toplanarak imha edildi. lde polis taraf ndan son 6 ayda yap lan operasyonlarda da 1 ton 807 kilo esrar ve 78 ayr alanda yap lan çal flmalarda 397 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Van l Jandarma Komutanl ekipleri taraf ndan son olarak düzenlenen iki operasyonda, piyasa de eri 114 milyon 500 bin lira olan 1 milyon 602 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Van n güneyinde yo unlaflan kenevir ekimine yo unlaflan jandarman n yapt son 2 operasyonda ele geçirdi i kenevirle 48 ton esrar üretiminin engellendi i ve bu uyuflturucunun piyasa de erinin de 114 milyon 500 bin lira oldu u ö renildi. l Jandarma Komutanl taraf ndan uyuflturucu madde kaçakç l na yönelik yap lan çal flmalarda son 6 ayda 1 milyon 602 bin kök Hint keneviri, 242 kilogram eroin ve 681 kilogram toz esrar ele geçirilerek piyasaya sürülmesine engel olundu. Ayr ca Van Emniyet Müdürlü ü ekiplerinin 2013 y l n n ilk 6 ay nda yapt operasyonlarda 543 kilogram eroin ile 784 kilogram esrar ele geçirerek Türkiye de en fazla uyuflturucu madde ele geçirilen ili oldu. Hatay da ise l Jandarma Komutanl nca uyuflturucu madde kaçakç l yla mücadele kapsam nda düzenlenen operasyonda Amanoslar bölgesinde, 747 bin kök Hint keneviri bitkisi toplanarak imha edildi. Kenevirlerin, ormanl k alanda aç lan 75 tarlada ekildi i belirtilirken imha edilmesiyle piyasa de eri yaklafl k 28,5 milyon lira olan 19 ton esrar n piyasaya sürülmesine engel olundu u bildirildi. l Jandarma Komutanl n n çal flmalar nda son 1 y lda 2 milyon 609 bin kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildi i, böylece piyasa de eri yaklafl k 97,5 milyon lira olan 65 ton esrar n piyasaya sürülmesine engel olundu u vurguland. Diyarbak r da yap lan son operasyonda Türkiye Uyuflturucu ve Uyuflturucu Ba ml l zleme Merkezi (TUB M) taraf ndan yürütülen Uyuflturucu Fiyat Projesi kapsam nda Türkiye Geneli Toptan ve Sokak Düzeyi Uyuflturucu Fiyatlar baz al nd nda, ele geçirilen kenevir bitkisinin toplam piyasa de erinin yaklafl k olarak 311 milyon lira oldu u bildirildi. Uzmanlar bu rakam n tarladaki fiyat oldu unu belirtti. (AA) Uzun yol sürücüsüne dinlenin uyar s ORDU - Ordu Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürü smail Erol, Hava s cakl n n artt, ramazan ay n n geldi i bugünlerde uzun yol sürücülerine dinlenmelerini tavsiye ediyoruz dedi. Erol, AA muhabirine yapt aç klamada, emniyet ekiplerinin trafik denetimlerini s kl kla yapt n ancak uykusuzlu a ve yorgunlu a ba l kazalar n yine de oldu unu belirtti. Bu kazalar n önüne geçilmesi için uzun yol sürücülerinin yolda mutlaka dinlenmeleri gerekti ini ifade eden Erol, flöyle konufltu: Yaz geldi ve s cakl k dereceleri de günden güne art yor. Bunun yan s ra ramazan ay n n da içerisindeyiz. Özellikle havalar n s cak olmas sürücüleri oldukça yoruyor. Bunun için sürücülerin mutlaka dinlenmelerini istiyoruz. Bu anlamda ilimiz s n rlar nda yer alan bölge trafik istasyonlar m zda ya da dinlenme yerlerinde sürücülerin birkaç saat dinlenmelerini bekliyoruz. Sürücülerin bu yerlerde birkaç saat dinlenmeleri, yoldaki performanslar n da art racakt r. Lütfen sürücülerimiz bu konuya dikkat etsinler. Hava s cakl n n artt, ramazan ay n n geldi i bugünlerde uzun yol sürücülerine dinlenmelerini tavsiye ediyoruz. Erol, Ankara ve stanbul dan gelen sürücülerin daha fazla yorulduklar na dikkati çekerek, flunlar kaydetti: Tespitlerimize göre Ankara, stanbul ve zmir den gelen sürücüler çok yorgun oluyor. Çünkü bir sürücü 9-10 saat araç kullan yor ve hiç dinlenmiyor. Sürücü Ordu bölgesine bu haliyle geldi inde enerjisi bitiyor ve uykusu geliyor. Sürücü bunun fark nda de il ama yorgunluk ve enerji bitmesi kazaya sebebiyet veriyor. Bunlar n azalt lmas için sürücülerin mutlaka dinlenmesi laz m. (AA)

4 4 YARIN Tire, Ege turizminden daha fazla pay almak istiyor ZM R - SENEM YAZICI - zmir in do al güzellikleriyle, her sal düzenlenen pazar, süt ürünleri ve tarihi de erleriyle bilinen ilçesi Tire, Ege Bölgesi ndeki turizm hareketlili inden daha fazla pay almak istiyor. Üç kabile taraf ndan 5 bin y l önce kurulan ve ad n Hint-Avrupa dillerinde üç anlam na gelen three kelimesinden alan ilçe, dinlenmek, sa l kl beslenmek ve farkl kültürlerin izlerini görmek isteyenlere keyifli bir tatil imkan sunuyor. spanya dan sürülen Yahudilerin yerlefltirildikleri Tire, tarihi yap lar ndan mutfa na kadar birçok alanda farkl kültürlerin etkilefliminin, hoflgörünün örneklerini bugüne kadar tafl yan yap s yla dikkati çekiyor. Tur operatörlerinin özellikle pazar n kuruldu u sal günleri turlar düzenledikleri ilçe, el sanatlar alan nda da önemli bir merkez durumunda. AA muhabirine bilgi veren Tire Ticaret Odas Baflkan Hüseyin Çapk no lu, yüzy llar boyunca temel geçim kayna tar m ve hayvanc l k olan ilçede, son y llarda sanayileflme aç s ndan önemli ad mlar at ld n söyledi. Çapk no lu, 4 milyon metrekare alana kurulu Organize Sanayi Bölgesi nde (OSB) halen 11 süt fabrikas n n bulundu unu, k sa süre sonra büyük bir firman n da OSB de faaliyetine bafllayaca n ifade ederek, Tire de mand rac l k sanayileflmeye bafllad. OSB de önemli firmalar m z var. Özel süt ar tma tesisinin yan s ra, peynir alt suyu iflletme tesisi de bitmek üzere. OSB den ciddi beklentilerimiz var dedi. Gerek çevrenin ve tar m alanlar n n korunmas, gerekse profesyonellik ad na merdiven alt iflletmelerin OSB lerde toplanmas gerekti ine iflaret eden Çapk no lu, Küçük Menderes Havzas nda demiryolu ulafl m na sahip tek OSB olan Tire nin, Çandarl liman ve gümrükleme sahas n n tamamlanmas n n ard ndan önemli ticaret merkezine dönüflece ini belirtti. (AA) Turizm ANKARA - Ac lar n kral olarak an lan Odyrislerin kral Kersepleptes in Tekirda Müzesi nde sergilenen etlendirilmifl iskeletinin, GATA daki 3 boyutlu yaz c teknolojisi sayesinde asl na yak n oldu u belirlendi. Tekirda da Harekat Tepe de 16 y l önce bulunan Kral Kersepleptes in iskeletinin etlendirmesini Prof. Dr. lter Uzel ile yapan GATA Medikal Tasar m Yönetim Merkezi (METÜM) Baflkan Prof. Dr. Ali Osman Bengi, 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle yap lan do rulama ifllemi hakk nda bilgi verdi. RÖNTGENDEN YOLA ÇIKTILAR Etlendirme ifllemi s ras ndaki kemiklerin zarar görmemesi için bir model oluflturulmas gerekti ini, o dönemde ileri teknoloji bulunmad ndan röntgen filmlerinden yararlan ld n anlatan Bengi, Öncelikle kafatas ve profil yap land rmas üzerinde durduk. Çekti imiz röntgen filmlerinden yola ç karak üzerinde çal flabilece imiz bir model haz rlad k. Etlendirme için bu model kullan ld diye konufltu. skelet üzerinde inceleme yapan bilim adamlar nca 1,62 metre boyundaki kral n, savafl yaralar ve kemik k r klar ndan dolay uzun y llar kronik kemik iltihab ndan muzdarip oldu u bilgisini ald klar n belirten Bengi, flunlar kaydetti: ELLER NDE FOTO RAF YOKTU Sol kolu ve baca ile parmaklar nda kemik k r klar olan bir kiflinin y llar içinde kazand vücut biçimini göz önüne alarak duruflunu belirledik. Krala ait elimizde portre, büst, resim veya foto raf bulunmamas, iskelet yap s yla ilgili bilgi yetersizli i, kulak, burun, kafl, dudak, saç, boyun, göz ve çene ucuyla ilgili bilgilerin olmamas, yaflad bölgeye ait çevresel faktörlerin bilinmemesi nedeniyle etlendirme için elimizdeki verilerle yetindik. B L MSEL ÖLÇÜTLERLE BEL RLEND Yumuflak dokular n yerlefltirilmesi için ayr bir çal flma yürüttüklerini anlatan Bengi, Kafatas üzerindeki belirli noktalar aras nda bulunmas gereken yumuflak dokular n kal nl klar n bilimsel ölçütlere göre belirledik. Her nokta aras ndaki yumuflak dokunun kal nl n bulduktan sonra, t pk noktalar birlefltirme oyunundaki gibi buralara etlendirme yapt k ifadesini kulland. Bundan 16 y l öncesinin flartlar nda yap lan bu canland rma n n, gerçe ine ne kadar yak n oldu unu ancak yeni gelifltirilen 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle test edebildiklerini bildiren Bengi, do rulamay ifllemi tersinden uygulayarak yapabildiklerini söyledi. "ASLINA YAKIN B R CANLANDIRMA" 3 boyutlu yaz c teknolojiyle canl bir kiflinin kafatas görüntüsünü ç kard klar n, bu kafatas üzerinde kral Kersepleptes in kafatas na yapt klar etlendirme ifllemini 12 Temmuz 2013 Ac lar n Kral n n eflgali do ruland uygulad klar n ifade eden Bengi, sonuçlarla ilgili flu bilgiyi aktard : Canl kiflinin gerçek görüntüsüyle 3 boyutlu yaz c teknolojiyi kullanarak elde etti imiz modeli karfl laflt r nca büyük oranda benzerlik olufltu unu gördük. Bu da bize kral Kersepleptes in iskeleti üzerinde yap lan etlendirmenin asl na yak n oldu unu gösterdi. Kulland m z 3 boyutlu yaz c teknolojisiyle adli t p, güzel sanatlar, mimari, arkeoloji ve antropoloji gibi konularda da tasar m yap labilir. ACILARIN KRALI KERSEPLEPTES Odyris Kral Kersepleptes in MÖ 352 ye kadar psala da hüküm sürdü ü, Makedon bask s yla Heraion Teichos flehrine yerleflti i, MÖ 351 de Makedon Kral 2. Philip in buray da ele geçirdi i biliniyor. Kral Kersepleptes in savafl sonras 10 y l daha yaflad ve MÖ 341 de hayat n kaybederek, Harekattepe Tümülüsü nde bulunulan yere gömüldü ü tahmin ediliyor. Savafl nedeniyle oluflan kemik iltihab nedeniyle vücudunda e rilikler oluflan Kersepleptes e, ac lar n kral deniyor. (AA)

5 12 Temmuz 2013 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1. Gerçekli i alg lanabilen. Bofla gitme. 2. Kar fl k renkli. kabu u süs eflyas yap m nda kullan lan bir deniz kabuklusu. 3. Hastal k veya inme gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. Bir nota. 4. Parlak bir fl k vererek yanan sar msak kokulu gaz. 5. Halat ucu. Tespihlerin bafl taraf na geçirilen uzunca parça. 6. Fakat, ama. Boru sesi. 7. gereksinime yetmeyecek kadar az olan. Katman. 8. skambilde bir kâ t. Cemaate namaz k ld ran kimse. 9. Kesimevi, mezbaha. 10. ki tarla aras ndaki s n r. Eti yenilen bir tür mürekkep bal. 11. Gösterifl, çal m, fiyaka. gerekenden eksik. Radyumun simgesi. 12. Hararet. Evrensel al c kan grubu. Bir cins güvercin. 13. Kuyruksuz kurba an n yumurtadan yeni ç km fl kurtçu u. 14. flte, orada, hemen flurada anlam nda kullan lan bir sözcük. At lgan. 15. skambil destesinin en alt ndaki kâ t. Safranbolu yöresinde oynanan bir halk oyunu. 16. Binek hayvan. Gevifl getiren hayvanlar n ayaklar n n arkas ndaki körelmifl t rnak. 17. lgi çekici, de iflik kimse. Bir nota. 18. Namzet. Ufki. 19. Karagöz oyununda kullan lan kam fl düdük. Bafl çoban. 20. Bir nota. Suudi Arabistan da kutsal da. Yukar dan afla ya: 1. Havagaz, su, elektrik gibi fleylerin kullan lan miktar n ölçen alet. Bir yeri kira ile tutan kimse. Zeki ve yaramaz çocuk. 2. htimal. Ö üt. fiube, kol. 3. Riyaziye. Verimsiz veya susuz toprak. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarayan bir tür e ri b çak. 4. Cüretkâr. Bir tür zamkl cila. Kad nlar n özel gecelerde giydikleri fl k tuvalet ya da elbise. 5. kinci derecede olan, ikincil. Özen. Kal n ve kaba kumafl. Bir haber ajans n n k - saltmas. Kiloamperin simgesi. 6. Kad rga bal, falyanos. Aya sekili at. Gezinilen, ayakla bas lan taban. 7. Herhangi bir spor müsabakas n yöneten tarafs z kimse. Bir parça, az c k. Gürültü, pat rt. 8. Yabanc. Bitmemifl, eksik, tamamlanmam fl. Naz m Hikmet in soyad. Vurmal bir çalg. 9. Ni de ilinin bir ilçesi. Evrenpulu. Negatif foto raf. Geçinme paras. 10. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. Deniz kuvvetlerinde bir aflama. S zlanma, yak nma. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi ANTALYA - AA muhabirine otomobilde tüketici be enileri konusunda aç klamalarda bulunan Tofafl CEO su Kamil Baflaran, otomotiv sektöründe müflteri be enisinin dünyadaki de iflime paralel bir geliflme gösterdi ini söyledi. Baflaran, Türkiye de do um oranlar bir miktar azalsa bile hala Avrupa ya göre genç bir nesil bulundu unu, kad nlar n toplumda daha aktif olmaya bafllad n, ifl hayat na girdi ini ve ekonomik ba ms zl klar n elde etti ini söyledi. Kad - n n kendi sosyal yap s n oluflturmas yla otomotiv sektörü için bir müflteri haline geldi ini kaydeden Baflaran, Art k otomobil sat n al rken kad nla erke in oyu eflit. Bir kere araçlar gelifltirirken mutlaka kad nlar n be enisini almam z laz m. Onlar n akl na girmemiz laz m diye konufltu. Tüketicilerin otomobil tercihlerinde genel olarak marka, fiyat ve d fl görünüfl olmak üzere üç unsurun öne ç kt n kaydeden Baflaran, özelde ise otomobil tercihlerinde kad nlar n ve erkeklerin farkl davran fl içinde bulundu unu söyledi. Kad nlar n daha fazla üzerinde durdu u fley; ilk olarak dokunduklar ZM R - Madeni ya lar n kamyon, otobüs ve minibüslerde yak t olarak kullan m, son y llarda yap - lan düzenlemeler ve ÖTV art fl na ra men engellenemiyor. Türkiye Akaryak t Bayileri Petrol ve Gaz fiirketleri flveren Sendikas (TABG S) Baflkan Ferruh Temel Zülfikar, AA muhabirine yapt aç klamada, mazot yerine kullan lan ürünün bir k sm n n inceltilmifl madeni ya, bir k sm n n da mazot ve ya kar fl m ndan elde edildi ini belirtti. Zülfikar, denizcilik ve havac l kta kullan lan baz yak tlar n baflka ya larla kar flt r larak tenekelerde sat ld n söyledi. Mazot yerine kullan - ortam n beklentilerini karfl lamas. kincisi güven. Kulland klar arac n sa laml kad nlar için önemli. Otomatik vites de kad nlar n vazgeçmedi i konu. Erkekler ise biraz daha farkl tarafa do ru gidiyor. Onlar araç üzerindeki donan m, arac n kas yap s, yak t tüketimine bak yor. Dizel motor konusunda da erkekler daha fazla talepkar. Müflterilerin art k kulland arac n çevreye etkisinin çok daha az lan ya lar n bir bölümünün flirketlerin üretimde kullanmak için ÖTV siz ald 10 numara ya oldu unu ifade eden Ferruh Temel Zülfikar, denetimlere ra men mazot yerine inceltilmifl madeni ya kullan m n n önüne geçilemedi ini kaydetti. Denizcilik ve havac l k sektörüne verilen akaryak t n bir flekilde piyasada sat ld n iddia eden Zülfikar, flunlar söyledi: Denizcilere verilen yak t bir flekilde karaya ç k yor. Havac l k yak tlar nda da ayn durum söz konusu. Bunca tedbire ra men sat lmas n bizim de akl m z alm yor. çinde yak t sat lan tenekelerin üzerinde bir yaz da yok. Eski bofl tenekelerde 12 Temmuz 2013 Otomobilde kad nlar otomatik, erkekler dizel tercih ediyor Tofafl CEO su Kamil Baflaran, kad nlar n otomatik, erkeklerin ise dizel araçlara daha fazla talep gösterdi ini bildirdi. olmas n, hatta yok edilmesini istedi ini de ifade eden Baflaran, Tüketici bunun için prim de veriyor. Bunlar n bafl nda emisyon de erleri geliyor. Daha az yak t kullanmak, daha hafif kullanmak bunlar n girdisi olarak ortaya ç k yor dedi. Tofafl n tüm Ar-Ge projelerinde elektrikli araç konusunun yer ald n anlatan Baflaran, elektrikli araçlarda Türkiye de önde olduklar n ve Ar- Ge teflkilatlar n n bu teknolojiye hakim vaziyette bulundu unu bildirdi. Elektrikli otomobil pazar n n müflteri talepleri do rultusunda geliflebilece ini kaydeden Baflaran, Bizim gördü ümüz kadar yla çevre gelecekteki en büyük rekabet unsurlar ndan biridir. Orada biz müflterilerle beraber hareket edece iz. Onlar daha fazla talepkar olacak. Biz de Ar-Ge mizle müflteri talebini yakalayaca z diye konufltu. Otomotiv pazar nda Tofafl n hafif ticari araçlardaki pay n n yüzde 24,6, binek araçlardaki pay n n ise yüzde 8,6 düzeyinde bulundu unu belirten Kamil Baflaran, 2013 y l n yüzde 13 civar nda pazar pay ile kapatmay düflündüklerini kaydetti. fiirketin ihracat rakamlar n n geçen seneden çok daha iyi gitti ini ve y l n ilk 6 ay ndaki ihracat n geçen y la göre yüzde 11 civar nda art fl gösterdi ini anlatan Baflaran, Geçen sene 256 bin üretimimiz ve yaklafl k 110 bin civar nda bir araç ihracat m z vard. Bu sene de üretimimizde ayn istikrar devam ettirmeye çal fl yoruz. 250 bin civar nda üretimle ve yine 110 bin civar nda bir ihracat gerçeklefltirmek istiyoruz diye konufltu. (AA) A r vas talarda madeni ya kullan m önlenemiyor sat l yor. Satt klar ne mazot ne de ya, ikisinin kar fl m. Kaçakç l a girmemek böyle bir yolu seçiyorlar. Bu ürün hakiki bir mazot oldu u için benzin istasyonlar nda veya bir yerde yakaland zaman kaçak muamelesi de yap lm yor. Tamamen millilefltirilmifl üründür. Karada yakalansa bile kaçak s n f na girmiyor. Sadece denizden karaya ç kar l rken yakalan rsa kaçak muamelesi görüyor. Mazot yerine kullan lan kaçak akaryak t n pazar büyüklü üne de dikkat çeken Zülfikar, Geçen y l vergi kayb n n 5-5,5 milyar lira oldu u aç kland. Havac l k yak t nda da ayn durum var. Havac l k sektöründe geçen y l yak t tüketimi 450 bin tondan bir anda 900 bin tona ç km flt. Bu rakam Tüprafl ta teyit ediyor. Ne oldu da birden bire havayolu yak t nda bu kadar art fl oldu. Çok ciddi bir kay p var diye konufltu. zmir Ticaret Odas 58. Meslek Grubu Meclis üyesi Tibet Foçal ise inceltilmifl ya olarak sat lan ürünün mazota göre yüzde daha ucuz oldu unu söyledi. zmir de baz noktalarda tenekeler içinde sat lan madeni ya, kamyon, otobüs ve minibüsçülerin mazot yerine kulland n kaydeden Foçal, bu ya n halk aras nda ki numara olarak adland r ld n dile getirdi. (AA)

7 12 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN BES te kat l mc say s 2023 de 15 milyona ulaflacak Vak f Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi Baflkan Mehmet Bostan, Bireysel Emeklilik Sistemi nin (BES) 20 inci y l dönümü olan 2023 y l nda emeklilik fon büyüklü ünün 400 milyar liraya, kat l mc say s n n 15 milyona ulaflaca n tahmin ettiklerini bildirdi. STANBUL - Vak f Emeklilik Genel Müdürü ve Emeklilik Gözetim Merkezi Baflkan Mehmet Bostan, Özye in Üniversitesi stanbul Finansal Risk Yönetimi Laboratuvar ve HSBC Portföy Yönetiminin düzenledi i Bireysel Emeklilik stanbul Konferans nda bireysel emeklili in geliflimiyle ilgili de erlendirmelerde bulundu. Bostan Getirilen yeni düzenlemelerin en önemli amac sürdürülebilir ekonomik büyümeyi desteklemek ve uzun vadede cari dengedeki istikrar sa lamak için tasarruf oranlar n art rmakt r dedi. Ülke ekonomisine olan katk lar - n n yan s ra BES in kurulufl amac ve iflleyifl olarak sosyal bir sistem oldu unu ifade eden Bostan, sistemin makro hedefinin ekonomi için kaynak yarat rken, mikro hedefinin ise kiflileri tasarrufa yönlendirerek emeklilik dönemlerinde ek bir gelir sa lamak oldu unu aktard. Sisteme getirilen de iflikliklere de inen Bostan, özellikle de devlet katk s n n etkisiyle BES in daha da sosyal bir çehre kazand n belirterek, yap lan de iflikliklerin en önemli hedefinin sistemi olabildi- ince tabana yaymak ve toplumun farkl kesimlerine ulaflarak bütün vatandafllara eflit flekilde sistemden faydalanma imkan sa lamak oldu- unu ifade etti. Tasarruflar n ve büyümenin paralel olmas n n, ekonomik istikrar beraberinde getirdi ine dikkati çeken Bostan, BES in tasarruflar teflvik eden ve ekonominin sürdürülebilirli ini destekleyen, sosyoekonomik bir sistem oldu unu kaydetti. Küçük ve da n k tasarruflar oluflturan yast k alt paralar n finansal piyasalar üzerinde ciddi bir etkiye sahip olaca n vurgulayan Bostan, flunlar kaydetti: TRABZON - Trabzon da f nd k bu y l da üreticiden ücret al nmadan makine yard m yla kurutulacak. Trabzon Ticaret Borsas (TTB) Yönetim Kurulu Baflkan fiükrü Güngör Köleo lu, yapt yaz l aç klamada, geçen y l borsa, Trabzon Tar m, G da ve Hayvanc l k Müdürlü ü ile Oltan G da taraf ndan ortaklafla uygulanan Kaliteli F nd k Projesi kapsam nda, Trabzon da 12 makineli f nd k kurutma merkezi kuruldu unu belirtti. Çal flmalardan olumlu neticeler al nd n, buna ba l olarak da makinelere talebin artt n vurgulayan Köleo lu, flöyle devam etti: Do u Karadeniz in ya fll iklim yap s na sahip olmas nedeniyle makine ile yap lan kurutma, kalite ve zaman aç s ndan büyük fayda sa l yor. Geçen y l yapt m z detayl uygulamadan elde edilen sonuçlar kitapç k haline getirerek sektörün tümüyle paylaflt k. Kurutma ifllemine tabi tutulan 257 ton f nd kta asgari 2 rand man art fl olurken, aflatoksinleflme ise yok denecek kadar az gerçekleflti. F nd kta en büyük sorunun verim ve kalite oldu una dikkati çeken Köleo lu, flunlar kaydetti: Makineli kurutma sisteminin tan t lmas na ve talebin artmas na geçen y l uygulanan proje büyük katk sa lad. Bu nedenle de bir çok meslek örgütü ve firma sistemi kurarak hizmet verecek. Trabzon da geçen y l kurulan f nd k kurutma merkezi bu y l da Oltan G da n n katk lar ile aç lacak. Arsin Organize Sanayi Bölgesi nde kapasiteleri yaklafl k 25 ton olan 12 kurutma makinesi ile F nd k Kurutma Projesi kapsam nda sunulacak kurutma hizmeti ücretsiz olacak. GSY H n n yüzde 7 ile yüzde 17 oran na tekabül eden bu paralar n milyar dolar aras nda oldu u tahmin edilmektedir. Türkiye de flu anda ifllem gören hisse senetlerinin toplam piyasa de eri 285 milyar dolar. Bu demek oluyor ki yast k alt paralar borsan n piyasa de erini teorik olarak en az yüzde 18 art rma potansiyeline sahiptir. BES, do rudan devlet katk - s ile bu paralar için en uygun yat - r m seçene idir. Sonuç olarak, yast k alt bu küçük ve da n k paralar sermaye piyasalar n n de eri, ifllem hacmi ile uzun ve k sa vadede de borsa cirosunu art racakt r. Sistemin 20 inci y l dönümü olan 2023 y l nda emeklilik fon büyüklü ünün 400 milyar liraya ve kat l mc say s n n da en az 15 milyona ulaflaca n tahmin ettiklerini aktaran Bostan, ayr ca bugün yüzde 2 oran nda olan penetrasyon 7 oran n n da yüzde 11 e ulaflaca n öngördüklerini ifade etti. Bu hedefler gerçeklefltirildikten sonra, stanbul un 2023 y l nda uluslararas finans merkezlerinden biri olaca n aktaran Bostan, Beklentimiz Türk Varl k Yönetimi endüstrisi komflu ülkelerdeki flirketlerin finansman ihtiyaçlar n karfl layan önemli bir oyuncu olacak. Türk Varl k Yönetim sektörü 10 y l içerisinde bölgeye hakim olacak. Ve daha da önemlisi, Türk Varl k Yönetim sektörü BES in omuzlar nda yükselecek. Sonuç olarak, 15 milyon kat l mc ya ulafl lmas sadece daha fazla tasarruf anlam na gelmiyor. Devlet katk s 18 yafl üzeri tüm vatandafllar kapsad - için, ülke nüfusunun büyük bir bölümüne sermaye piyasalar na eriflim f rsat yaratacak de erlendirmesinde bulundu. (AA) Trabzon da f nd k bu sene de makineyle kurutulacak 12 A ustos ta bafllayacak ve Eylül ay n n sonunda tamamlanacak kurutma iflleminden yararlanmak isteyen üreticiler, nolu telefonu arayarak kurutma için s ra alabilirler. Olgunlaflt ktan sonra toplanm fl ve patosa vurulman n ard ndan en az iki gün harmanda bekletilerek nem oran düflürülmüfl f nd n kurutmak isteyen üreticinin ürünü, proje kapsam nda merkeze ücretsiz olarak tafl nacak. Nem oran na göre iflleme tabi tutularak kurutulan f nd klar yine ücretsiz olarak tafl narak üreticiye teslim edilecek. Köleo lu, f nd k üretimi yap lan 14 ilde G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlükleri, ticaret borsalar ile ihracatç firmalar taraf ndan yaklafl k 100 f nd k kurutma makinesi kurularak, üreticinin hizmetine sunulaca n ifade etti. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi R ZE - ÇAYKUR Genel Müdürü mdat Sütlüo lu, gazetecilere yapt aç klamada, Çay ve Bahçe Kültürleri Araflt rma Enstitüsünde, Arjantin den getirdikleri fideleri yetifltirmek için deneme çal flmalar na bafllad klar n söyledi. Bitkinin anavatan n n Güney Amerika oldu unu ifade eden Sütlüo lu, Stevya, normal flekere göre kat daha tatland r c özelli e sahip bir bitki. Stevya hatta baz ifllemlerden geçti i zaman normal flekere göre kat daha fazla tatland r c özelli e sahip dedi. Sütlüo lu bitkinin verimli olmas halinde vatandafllara da t laca n belirterek, flunlar söyledi: Bitkiyi burada denemeye bafllad k. Yetiflecek mi, verimli olacak m, fleker oran ne olacak, ekonomik de eri nedir, vatandafl m za tavsiye edebilece imiz bir ürün müdür gibi sorular n yan tlar n almak için denemesini yap yoruz. Stevya, Arjantin de çay n yetiflti i bölgede yetifliyor. Benzer iklim flartlar nda yetiflti i için bizim bölgemizde de bu bitkinin yetiflebilece i kanaatindeyiz. Sütlüo lu, bir ay önce dikilen fidanlar n geliflmeye devam etti ini vurgulayarak, Yapt m z araflt rmalara göre bir dönüm stevya bahçesinden 700 ila 750 kilogram civar nda ürün elde edilebiliyor. Çaya benzer bir bitki. Ayr ca 5 kilogram yafl yapra ndan da bir kilogram fleker elde edebiliyorsunuz. Yaprak kurutulup ö ütülerek kullan ld gibi s v olarak da kullan labiliyor diye konufltu. Stevya sayesinde, flekerin olumsuzluklar yüzünden baz hastalar n uzak durduklar tatl lar tüketebileceklerin savunan Sütlüo lu, flöyle devam etti: En önemli özelli i fleker pancar ve fleker kam fl flekerlerinden çok daha tatl olmas na ra men s f r kalorili olmas d r. nsan bunu tüketti i zaman kalori alm yor. fiekerden dolay insanlar birçok rahats zl a maruz kalabiliyor. Baz g dalar tüketmekten de vazgeçmek zorunda kal - yorlar. Sektörde devrim oluflturabilecek çok önemli bir ürün. yi sonuç 12 Temmuz 2013 ÇAYKUR, s f r kalorili fleker üretecek ÇAYKUR, stevya adl çal türündeki bitkiden s f r kalorili fleker üretmek için çal flma bafllatt. ANKARA - Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri, 2013 Y l K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program kapsam nda yüzde 50 hibe destekli tar msal makine ve ekipman sat fl na bafllad. Tutar n kalan yüzde 50'si de s f r faizli olarak 6 ay vade ile kredilendirilecek. Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Abdullah Kutlu konuya iliflkin yaz l aç klamas nda, 2013 Y l K rsal Kalk nma yat r mlar n n desteklenmesi program kapsam nda yüzde 50 hibe destekli tar msal makine ve ekipman sat fl n n bafllad n belirterek ihtiyac olan çiftçileri bu f rsattan yararlanmaya ça rd. 26 Haziran da bafllayan baflvurular n 22 Temmuz 2013 Pazartesi günü sona erece ini belirten Kutlu, ihtiyac olan üreticilerin kendilerine baflvurmalar n istedi. Her makine ve ekipman için ayr ayr baflvuru koflullar oldu unu aktaran Kutlu, baflvurularda ilçe tar m müdürlüklerinden al nan çiftçi belgesi ile kimlik fotokopisinin istendi ini belirtti. Toprak ifllemeden hasada kadar yüzde 50 hibe destekli her türlü tar msal alet ve makinenin geriye kalan yüzde 50 sini faizsiz 6 ay vade ile kredilendirdiklerini söyleyen Abdullan Kutlu, Üreticilerimizin makine ve ekipman sahibi olmalar na yard mc olmak amac yla yüzde 50 sini hibe destekli olarak devlet ödüyor. Geriye kalan yüzde 50 sini de Tar m Kredi Kooperatifleri olarak faizsiz 6 ay vade ile kredilendiriyoruz. htiyac olan bütün çiftçilerimizin bu imkandan faydalanmas için ça r da bulunuyorum. Tar m Kredi Kooperatiflerine gelsinler kendilerine her türlü yard m yap lacakt r. Türkiye nin en büyük çiftçi ailesi Türkiye Tar m Kredi Kooperatifleri her zaman çiftçimizin yan nda ve hizmetindedir. dedi y l K rsal Kalk nma Yat - al rsak bölgede yayg nlaflt rmak için çal flma yürütece iz. Sütlüo lu, üretilen ilk stevya yapraklar n toza dönüfltürerek kullan - ma haz r hale getirdiklerini, bitki üzerinde inceleme ve çal flmalar n devam edece ini kaydetti. (AA) Çiftçilere yüzde 50 hibe ile tar msal alet ve makina deste i r mlar n n desteklenmesi program kapsam nda flu makine ve ekipmanlara destek veriliyor: An za do rudan ekim makinesi,ar c l k makine ve ekipman, balya makinesi, biçer ba lar, biçerdöver ürün hasad nda kullan lan GPS ve dane ölçer, canl bal k nakil tank, bal kç gemilerinde so uk depo, çay r biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, çiftlik gübresi da tma makinesi, dal parçalama makinesi, diskli t rm k, el tarktörü, F nd k toplama makinesi, file sisiteminin kurulmas, Günefl kolektörü,mibzer, motorlu t rpan,pamuk toplama makinesi,pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi,pülverizatör,sap parçalama makinesi, sap toplamal saman makinesi, silaj makinesi, s ra aras çapa makinesi, su ürünlerinde buzlama makinesi, su ürünleri için kuluçka dolab, süt sa- m ünitesi ve so utma tank, tanbur filtre, tafl toplama makinesi, yem haz rlama makinesi, zeytin hasat makinesi (CHA)

9 12 Temmuz 2013 Ekonomi YARIN Türkiye gözünü internet giriflimcili ine dikti Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, internet giriflimcili inin kolaylaflt r laca ve desteklenece i bir ekosistem oluflturulaca n bildirdi. ANKARA - Y lmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, 2003 y l ndan bu yana Türkiye nin bilgi toplumuna dönüflümü için politika ve hedeflerin belirlenmesi, bu politika ve hedeflere ulafl lmas için strateji ve eylem planlar n n gelifltirilmesi ve uygulanmas sorumlulu unu üstlendiklerini belirterek, Bu çerçevede bilgi toplumuna dönüflüm çal flmalar nda kamu kurumlar yla farkl ekonomik ve sosyal aktörler aras nda koordinasyonu sa layarak bütün toplum kesimlerinin bu çabaya katk vermesini ve bu dönüflüm süreciyle ortaya ç kan faydadan adil biçimde istifade etmesini gözetmeye çal fl yoruz diye konufltu. Bakan Y lmaz, 2006 y l nda uygulamaya konulan Bilgi Toplumu Stratejisinin uygulamas n n tamamland n ifade ederek, bilgi toplumunu Türkiye nin iktisadi, sosyal ve kültürel kalk nmas n n temel bilefleni olarak gördüklerini söyledi. Ülke olarak gelir seviyesi itibar yla orta gelir grubu ülkeler aras nda yer al nmas na ra men kifli bafl na bilgi teknolojileri harcamas n n düflük gelir grubu ülkelerin harcamalar seviyesinde oldu unu dile getiren Y lmaz, flunlar söyledi: Üstelik harcamalar m z n da l - m da sa l kl bir görüntü arz etmiyor. Yaz l m ve bilgi teknolojileri hizmetleri segmentlerinin ülkemizde oldukça zay f oldu u, sektörün donan m a rl kl oldu u dikkati çekiyor. Halbuki bu iki alanda donan m n dört kat katma de er üretildi ini görüyoruz. Bu da hangi alanlara odaklanmam z gerekti ine iflaret ediyor. Öte yandan bilgi teknolojileri sektöründe duyulan insan kayna ihtiyac h zla art yor. Bu nedenle bilgi teknolojileri sektörünü, son dönemde azal fl e ilimi gösteren iflsizlik oranlar n n daha da afla çekilmesi ve kaliteli istihdam imkanlar n n gelifltirilmesi aç - s ndan f rsat olarak görüyoruz. Dünyan n bilgi teknolojileri pazar ndan daha fazla pay alaca n, katma de erli ürün ve hizmet üretimi gerçeklefltirebilen sa l kl ve güçlü bir bilgi teknolojileri sektörünün oluflmas n sa layacak ekosistemi gelifltirmeye dönük ad mlar at laca n belirten Y lmaz, strateji ile bilgi teknolojileri sektörünü, Türkiye nin 2023 y l nda dünyan n en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi ba lam nda konumland racaklar n kaydetti. nternetin Gayri Safi Yurtiçi Has - laya (GSYH) geliflmifl ülkelerde ortalama yüzde 3,4; geliflmekte olan ülkelerde ise yüzde 2 katk sa larken, Türkiye de bu oran n yüzde 0,9 seviyesinde kald n n tahmin edildi ini anlatan Y lmaz, flunlar söyledi: Ülkemizin tamam sabit geniflbant altyap s taraf ndan kapsanmas - na ra men sabit geniflbant internet eriflimine sahip hanelerin oran geliflmifl ülkelerde yüzde dolaylar nda iken ülkemizde bu oran yüzde 36. Yüksek h zl ve kaliteli internet olana sunan fiber altyap n n haneleri kapsama oran aç s ndan ise Avrupa ortalamas na yak n bir seyir izliyoruz. Mobil geniflbant internet sunumuna olanak sa layan 3G teknolojisinin nüfusu kapsama oran yüzde 90 lar civar nda. 3G abonelerinin toplam mobil aboneler içindeki pay ve mobil internet kullan c lar n n say s gün geçtikçe art yor. Stratejiyle internete eriflimin dünyada temel bir hak olarak kabul edilmeye baflland bir dönemde Türkiye nin geniflbant altyap s n güçlendirecek çözümlere iliflkin bir çerçeve ortaya koyaca n bildiren Y lmaz, fiber altyap n n yayg nlaflt r lmas na yönelik çal flmalar destekleyecek, sabit internet pazar nda rekabeti daha etkin hale getirecek, daha h zl ve kaliteli mobil internet imkan sunacak olan 4G ye geçifl çal flmalar n h zland racak yaklafl mlar ortaya koyacaklar n ifade etti. Ekonominin tüm sektörlerindeki biliflim uzman istihdam oranlar aç - s ndan di er ülkelerin geriden takip edildi ine dikkati çeken Y lmaz, Stratejide Türkiye nin biliflim sektörünün ve ekonomisinin geliflimini destekleyecek, istihdam art racak ve daha kaliteli hale getirecek insan kaynaklar ve istihdam yaklafl mlar gelifltirmeyi öngörüyoruz dedi. Bilgi toplumu stratejisinin yaln zca ekonomik de er yaratmas n n yeterli olmad na iflaret eden Y lmaz, sosyal de er yarat lmas na da çok önem verdiklerini söyledi. Toplumda hala yüzde 50 civar nda hiç internet kullanmam fl büyük bir kitle oldu una vurgu yapan Y lmaz, kad n-erkek, k r-kent, farkl co rafi bölgeler, yafl gruplar gibi farkl seviyelerde de ciddi eriflim ve kullan m farkl l klar oldu unu kaydetti. 9 Yap lan çal flmalar n, biliflim teknolojileri ve internet kullan m nda kalitenin art r lmas ve Türkçe içeri in zenginlefltirilmesi gerekti ini ortaya koydu unu bildiren Y lmaz, bu alandaki yaklafl mlar n stratejide ele al naca n, FAT H Projesinin bu anlamda önemli bir araç oldu unu belirtti. E itimde biliflim teknolojileri kullan m ve Türkiye de teknoloji üretimi f rsatlar aç s ndan çal fl ld n an msatan Y lmaz, flu de erlendirmelerde bulundu: Biz, strateji ile FAT H Projesinin kalk nma perspektifinden ve bütüncül bir bilgi toplumu dönüflümü perspektifinden nas l zenginlefltirebiliriz diye düflünüyoruz. Biz, yaklafl k 1 y l kadar önce stratejimizin hangi çerçeveye oturmas gerekti ini belirlerken bu konuya özel bir yer ay rm flt k. Biliflim teknolojilerinin yeni nesil üzerindeki etkilerini de er yarg lar, yaflam pratikleri, fiziki ve psikolojik etkileri gibi unsurlar aç s ndan anlamaya çal flmak ve stratejimizi buna göre de flekillendirmek üzere bir kurgumuz var. Ben bu vesileyle gençlerimizi stratejimizin flekillenmesinde katk vermeye davet ediyorum. Gençlerimiz, bilgitoplumustratejisi.org adresinden stratejiye katk verebilirler. Gerçek hayatta yaflanan baz olumsuz durumlarla sanal ortamda da karfl lafl labilece ine dikkati çeken Y lmaz, bu aç dan bilgi güvenli i, kiflisel bilgilerin korunmas ve güvenli internetin özel önem tafl d n bildirdi. Küresel ölçekteki biliflim flirketlerinin insanlar n en özel, en hassas bilgilerinin kendi r zalar yla depoland büyük platformlara sahip olduklar n ifade eden Y lmaz, Üstelik teknik olarak bu bilgilerin farkl amaçlarla devletlerle ya da baflka üçüncü kiflilerle paylafl labildi i, pamuk ipli ine ba l bir zemin söz konusu. Bu bilgilerin akla hayale gelmeyecek kullan m pratikleri olabilir; kiflilere, topluma, kurumlara zarar verebilecek boyutlara ulaflabilir. fiimdiden bunun üzerinde düflünmezsek gelecekte çok geç kalm fl olabiliriz diye konufltu. (AA)

10 10 YARIN Ekonomi STANBUL - AA muhabirine TOK nin konut sektörüne sundu u katk hakk nda bilgi veren Karabel, 1924 te yaflanan depremler sonras nda konut sorununa çözüm bulmak için Emlak ve Eytam Bankas n n kuruldu unu ve kamunun yap sektörüne ve imar faaliyetlerine fiilen destek olmaya bafllad n söyledi. Karabel, 1984 te Toplu Konut Kanunu nun yürürlü e girmesinden sonra Emlak Bankas ve TOK taraf ndan Ankara, stanbul, zmir gibi ülkenin çeflitli bölgelerinde devlet eliyle bafllat lan konut yap m n n, 2002 de 58 inci hükümetle birlikte Konut Seferberli ine dönüfltürüldü ünü, son 10 y l içinde konut sektörüne kamunun deste inin en üst seviyeye ç kt n kaydetti. Artan gecekondulaflma y nlar - n n slah, nüfus art fl, konut ve kira fiyatlar n n yükselmesinin konut seferberli inde etkin bir rol oynad n vurgulayan Karabel, yaklafl k 15 milyon vatandafl n kirac statüsünde bulunmas n n konut seferberli inin büyümesine, 81 il ve 900 ilçeden ç gibi konut yap m taleplerinin gelmesine neden oldu unu ifade etti. Karabel, TOK nin son 10 y lda stanbul da 120 bin, Ankara da 70 bin, Bursa da 19 bin, Konya da 15 bin, Van da 24 bin 320, Adana, Kayseri ve zmir de 14 biner adet, Diyarbak r da 10 bin 720 adet konut yap lmas n n büyük flehirlerdeki konut stokunu art rd n, gayrimenkul ve kira fiyatlar n n belirli bir dengede tutulmas n sa lad n söyledi. Bu durumun Ankara da liraya kiral k ev bulmay mümkün hale getirdi ini belirten Karabel, flöyle konufltu: Konutun yan s ra 4 bin 882 adet sosyal donat üretildi. Özellikle kamunun konut üretiminde gelir düzeyi orta ve düflük vatandafllar m z için uzun vadeli, kira öder gibi konut sahibi olmalar n sa layan konut politikas faydal sonuçlar verdi. Son 10 y l içinde TOK taraf ndan üretilen konutlar n yaklafl k 500 bini sosyal konut niteli inde. Hatta bu konutlar n 43 bini de tamamen yoksul olarak nitelendirilebilecek vatandafllar m z için üretilen ve uzun vadeli olarak verilen konutlard r. Karabel, kamunun konut üretimindeki bir baflka rolünün de özel sektör konut üreticileri ile finans sektörü üzerindeki geliflmelerde görmenin mümkün oldu unu belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü: TOK nin uzun vadeli konut sat fl politikas n gelifltirmesinden sonra özellikle büyük flehirlerde ayn usulle konut yap mc lar n n ortaya ç kmas ve uzun vadeli konut satmalar olumlu bir geliflme olarak karfl m za ç k yor. Bilindi i gibi Türkiye de konut üretiminin yaklafl k yüzde 90 özel sektör eliyle gerçeklefltiriliyor. Yani son 9 y lda al nan yap ruhsat say s 596 bin. Kamu bu rakam n ancak yüzde 10 unu üretebiliyor. Türkiye de inflaat sektörünün 2012 büyüklü ü ise 70,6 milyar dolar. Bu rakam n yüzde 65 i de yine özel sektör taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Karabel, Türkiye deki siyasi ve ekonomik istikrarla birlikte bankalar n 20 y la kadar konut kredisi kulland rmalar n n bu stratejinin olumlu bir parças oldu unu, 2012 de Türkiye genelinde kulland r lan konut kredisinin büyüklü ünün yaklafl k 86 milyar lira oldu unu belirterek, 2023 e kadar bu rakam n, yüzde 5 büyüme gerçekleflmesi halinde 166,8 milyara ç kmas n n öngörüldü ünü kaydetti. Kamunun, afetler sonras nda konut yap m nda da etkin bir rol üstlenerek, k sa sürede afetzedelerin ma duriyetini gidermeyi baflard n anlatan Karabel, özellikle Van ve Ercifl te 23 Ekim ve 9 Kas m 2011 de meydana gelen deprem sonras nda 300 günde 15 bin 341 kal c konutun teslim edildi ini söyledi. Afet kapsam nda 10 y l içinde 37 bin 688 afet konut üretildi ini, bunun da TOK nin toplam konut üretimi içinde yüzde 6,47 sine tekabül etti ini ifade eden Karabel, kamunun sorumluluk hissetti i bir baflka alan n da y pranm fl tarihi eserlerin iyilefltirilmesi ve yeniden kazand - r lmas oldu unu söyledi. Karabel, bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanl ile TOK aras nda gelifltirilen iflbirli iyle bak ma muhtaç 12 Temmuz 2013 TOK, 2023 e kadar 1 milyon konut üretmeyi hedefliyor Baflbakanl k Toplu Konut daresi (TOK ) Baflkan Ahmet Haluk Karabel, TOK nin son 10 y l içinde konut sektörüne yaklafl k 57 milyar lira kaynak aktard n dile getirerek, 2023 e kadar hedefimiz 1 milyon konut üretmek dedi. tescilli binalar n restorasyonuna 2013 e kadar toplamda 40 milyon lira kredi aç ld n ifade ederek, flunlar kaydetti: 500 e yak n tarihi eser tekrar kazan ld. TOK, 2013 itibariyle her tescilli binan n restorasyonu için 115 bin liraya kadar kredi vermeye bafllad. Kamunun konut üretiminde dikkate al nmayan, fakat önemli bir unsur olarak gelifltirdi i bir baflka model de flehirlerin çevrelerinde yeni flehir adac klar oluflturularak, çevreyle uyumlu yerleflim alanlar infla etmek. Böylece büyükflehirlerin nefes almas na imkan sa land. stanbul da Kayabafl, Ankara da Turkuaz, Yaprac k ve Gölbafl konutlar gibi... Karabel, en güvenilir yat r m arac n n, gayrimenkul ve alt n oldu una vurgu yaparak, bunun da konut sektörüne aktar lacak kayna n devam etmesi anlam na geldi ini belirterek, Türkiye de konut ihtiyac her geçen gün art yor. Türkiye de y llar aras nda12 y ll k dönem için 7,56 milyon konut üretilece i öngörülüyor dedi. Bu ihtiyac n yaklafl k 4,84 milyonunun nüfus art fl ve kentleflmeden kaynaklanaca na dikkati çeken Karabel, Ayr ca kullan mdan ç kan konut say s n n y llar aras nda yaklafl k 215 bin daire oldu unu, her y l 90 bin konutun da yenileme ihtiyac olaca n ve 2023 e kadar 50 yafl ve üzerindeki bina say s n n 3,1 milyonu bulaca düflünüldü ünde Türkiye nin konut üretimini her y l art rarak devam ettirmesi gerekiyor. Bu çerçevede ihtiyaç görülen konut miktar yaklafl k 7,56 milyon civar nda diye konufltu. Karabel, 2012 de inflaat yat r mlar n n büyüklü ünün 70,6 milyar dolara yükseldi ini, bu rakam n içinde kamu ve özel sektör taraf ndan gerçeklefltirilen tüm yat r mlar n bulundu unu, Türkiye de inflaat sektörünün içinde konut sektörünün büyüklü ünün yüzde 54 olarak kabul edildi ini kaydetti. (AA)

11 12 Temmuz Ekonomi YARIN Meyve deposu Manisa dan 25 ülkeye ihracat yap l yor MAN SA - Manisa'da meyve ve ba alanlar nda her geçen gün art fl oluyor. lin 5 milyon dekardan fazla tar m arazisinin 2006 y l nda 800 bin dekar olan meyve alan, flimdilerde 2 milyon dekar geçmifl durumda. Manisa, sahip oldu u bu meyve potansiyeliyle yer yer büyük bir meyve bahçesi görünümü arz ediyor. Bütün ilçelerinde meyve yetifltiriliyor. Merkez ve Demirci ilçesinde kiraz, Kula ve Selendi'de ceviz ve badem öne ç k - yor. Alaflehir, Sar göl, Salihli ve Saruhanl 'da ise ba c l k yo unluk kazanm fl durumda. Köprübafl, çilek üretiminin önemli bir k sm n sa lamakta. Erik ve fleftali dendi inde Turgutlu ön plana ç k yor. Akhisar, yeflil zeytinin baflflehri olmakla birlikte siyah zeytinde hammadde deposu haline gelmifl durumda. Son y llarda meyve yetifltiricili inde büyük bir art - fl n oldu u ilden, baflta Rusya, Almanya ve Bulgaristan olmak üzere 25 ülkeye meyve ihraç ediliyor. Manisa G da Tar m ve Hayvanc - l k l Müdürü Hasan Çebi, dünya nüfusundaki art fla paralel olarak ço alan g da ihtiyac ile birlikte, tar m n öneminin de gün geçtikçe artt n söyledi. Bu öneme binaen G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n son y llarda uygulad desteklemeler, l Özel daresi ve vak f destekleri neticesinde Türkiye'nin dünya tar m nda daha çok söz sahibi oldu unu ifade etti. Çebi, Türkiye'nin tar m has las rakamlar na göre dünya s ralamas nda 11.'likten yedincili e, Avrupa'da ise dördüncülükten birincili e yükseldi ini bildirdi. Manisa'n n Türkiye'de tar m ve meyvecilik dendi inde ilk akla gelen illerden birisi oldu unu belirten l Müdürü Çebi, meyve ve ba alanlar nda her geçen gün art fl oldu unu söyledi. Bunun bafll ca sebeplerinin destekleme uygulamalar, il ve ilçe müdürlükleri taraf ndan yürütülen e itim ve yay m faaliyetleriyle genel bütçe, l Özel daresi bütçesi ve vak f kaynaklar yla uygulanan do ru projeler oldu unu kaydetti. Bu uygulamalar sonucu Manisa'da 2000 y l nda 6 milyon 800 bin olan zeytin a ac say s n n 20 milyon adete ulaflt n, a açlar n yüzde 30'unun henüz verim ça na gelmedi ini söyledi. Hasan Çebi, yüksek katma de er KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ sa layan ba, zeytin, kiraz, ceviz, çilek, fleftali, badem gibi ürünlerde ülke çap nda üretimin önemli bir k sm n n da sa land n kaydetti y l nda Alaflehir ilçesindeki Gümrükleme Müdürlü ü'nden 25 ülkeye ihracat yap ld n aktararak, Manisa'dan yap lan ihracat n her geçen y l artt n belirtti. Bunun en önemli sebeplerinden birisinin, baflta Alaflehir olmak üzere il genelinde say s her geçen gün artan meyve iflleme tesisleri oldu unu dile getiren G da Tar m ve Hayvanc - l k l Müdürü, meyvecili in yetifltiricilik faaliyetinin yan nda ilin kültürüne de etki etti ini söyledi. Çebi ilçe, belde ve köylerde de iflik adlarla ba bozumu flenlikleri ve festivaller düzenlendi ini, bunlar n tan t ma katk sa lad n kaydetti. (CHA) S O M U T H E B A 2 A L A A B A L O N 3 Y A T A L A K R E 4 A S E T L E N L 5 Ç I M A M A M E 6 L A K N T 7 K I T T A B A K A 8 K L M A M 9 R K A N A R A 10 A N K A L A M A R 11 C A K A A Z R A 12 I S I A B P A L 13 R B A P 14 A H A A C A R 15 F A Ç A A M A N 16 A T B A K A N A K 17 C T P T F A 18 A D A Y Y A T A Y 19 N A R E K E E K E 20 L A A R A F A T

12 12 YARIN Ekonomi 12 Temmuz 2013 Suriye deki olaylar hurma fiyatlar n da vurdu Ramazan ay nda iftar sofralar n n vazgeçilmezlerinden hurman n fiyat, Suriye deki olaylar nedeniyle geçmifl y llara göre art fl gösterdi. ANKARA - Suriye de devam eden iç savafl sebebiyle, bu ülke ile karayolu üzerinden yap lan d fl ticaret sekteye u rad için tafl ma maliyetleri yükseldi. Suriye de yaflanan olaylar nedeniyle hurman n karayolu yerine deniz ve havayolu ile ülkeye getirilmesinden kaynaklanan tafl ma maliyetlerindeki art fl, ramazan sofralar n n vazgeçilmezi hurma fiyatlar n da etkiledi. Hurma ticareti yapan Ahmet Özkan, AA muhabirine yapt aç klamada, hurma meyvesi Türkiye de yetiflmedi i için yurt d fl ndan özellikle de Suudi Arabistan dan ithal edildi ini söyledi. Suriye de hayat normalken, ihracat n Suriye üzerinden karayoluyla sa land n belirten Özkan, Bu y l Suriye de ülke geneli kar flt için gümrüklerde problem yaflan yor. Karayollar ndaki aksakl k nedeniyle ithalatta da s k nt oluyor. fiu anda hurma, Türkiye ye havayolu ya da denizyoluyla girebiliyor. Havayolu ve deniz yolu nakliyesi, karayoluna nazaran pahal oldu u için hurma fiyatlar yüzde 5 artt dedi. Suriye de yaflananlar n, Türkiye den ve ran dan, giden hac ve ümrecilere de yans d n anlatan Özkan, nakliyede problem oldu u için hurman n yan s ra zemzem ve di er hediyeliklerin de fiyatlar n n yükseldi- ini ifade etti. Özkan, Suriye deki olaylar bafllad ndan bu yana Türkiye den giden hac lar eskisi gibi al flverifl yapmad n vurgulayarak, flöyle devam etti: Hac m z ve ümrecimiz dönüyor ancak hurmalar ya yolda kayboluyor ya da en iyi ihtimalle geç geliyor. Hurman n d fl nda zemzem gibi Türkiye ye kargoyla gönderilmek istenen di er hediyeliklerin nakliyesinde de bu tip aksakl klar yaflan yor. Nakliye sürecinde kaybolan ürün çok fazla. Art k hac lar, alacaklar n, bizim gibi hurma ticaretiyle u raflanlardan temin ediyorlar ama vatandafllar gibi hurma ticareti yapan firmalar da bu durumdan muzdarip. Hal böyleyken, Suriye nin ülkemizde ticaretle u raflan kiflilere de ciddi boyutta zarar oluyor. Ramazan ay n n gelmesiyle hurmaya talebin artt na de inen Özkan, ramazan n her y l 10 gün öne gelmesi nedeniyle yeni mahsul hurman n, ancak ay n ortas nda ç kaca- n kaydetti. Hurman n besin de erinin yüksek oluflu dolay s yla, Arap ülkelerinde genelde sahur vaktinde tüketildi ine dikkati çeken Özkan, hurman n iftar n yan s ra sahurda da tüketilmesini tavsiye ettiklerini söyledi. Türkiye de iftarda genelde ran, Tunus ya da Medine hurmas tercih edildi ini belirten Özkan, sahur da ise Mejdul cinsi hurman n talep gördü ünü bildirdi. Mejdul cinsi hurman n, lif oran n yüksek ve vitamin aç - s nda besleyici oldu unu vurgulayan Özkan, Hurma, hem tok tutuyor hem de lifli bir g da oldu u için susatm yor. Sahurda 3-4 tane hurma ve sütü birlikte tüketenler iftara kadara geçen süreyi çok rahat geçirebilirler. Peygamberimiz de l k süt ile hurmay birlikte tüketirdi diye konufltu. Hurma çeflitleri konusunda bilgi veren Özkan, Türkiye de ortalama olarak en ucuz hurman n 10 lirayla ran Hurmas, en pahal hurman n da kilogram fiyat 120 lirayla ise Acve Hurmas oldu unu belirtti. Özkan, yaklafl k 30 çeflit kuru ve yafl hurma çefliti içinde en çok tercih edilenin, fiyatlar lira aras nda de iflen Mebrum Hurmas oldu unu ifade etti. Medine nin en etli ve en yumuflak hurmas olan Mejdul cinsi hurman n fiyatlar n n lira, buzlu hurma olarak da bilinen Rutab Hurmas n n lira, fleker oran düflük diyabet hastalar n n rahatl kla tüketebilece i Faris Hurmas n n lira aras nda de iflti ini kaydeden Özkan, hurma çeflitleri aras nda maddi ve manevi aç dan en de erli hurman n Acve Hurmas oldu unun alt n çizerek, flunlar söyledi: Peygamber efendimizin dikmifl oldu u a ac n neslinden gelen Acve Hurmas n n kilogram fiyat 80 lirayla 120 lira aras nda de ifliyor. Sadece Medine de bulunan Kuba Mescidi civar nda yetiflti i için di er hurmalardan pahal. Peygamber Efendimizin hadislerine de konu oldu u için flifa niyetine alanlar da var. Sektördeki ürün çeflitlili inin son zamanlarda artt na dikkati çeken Özkan, piyasada hurman n suyu, flerbeti, türk kahvesi, ezmesi, bat rmas, atomlar, cezeryesi, pekmezi, reçeli, dondurmas, flekerlemesi, çikolatal s, bademlisi, pastas, kurabiyesi gibi yaklafl k 20 çeflit ürün oldu- unu söyledi. K fl aylar nda kan yap c özelli i oldu u için besin de eri keçiboynuzu pekmezi ile eflde er, demir oran yüksek fiyatlar 8 ila 15 lira aras nda de iflen hurma pekmezinin sat ld n belirten Özkan, flöyle konufltu: Oldukça hafif olmas sebebiyle kilogram fiyat 20 lira olan hurma dondurmas yaz aylar n n vazgeçilmezi oldu. Dondurman n yan s ra, kilogram fiyat 30 liradan hurma ezmesi, kilogram fiyat 25 liradan hurma cezeryesi ve 100 gram 3 liraya sat lan hurmadan imal edilen Türk kahvesi tercih ediliyor. Hurmadan imal edilen ürünleri, akflam yeme inin üzerine tatl niyetine tüketen müflterilerimizin yan nda, Ramazan Bayram için hediye olarak alanlar da var. Hurma a ac n n palmiye a ac na benzedi ini ve insani özellikleri oldu- unu belirten Özkan, hurman n Arap ülkelerinde insan n halao lu olarak adland r ld n ifade etti. Özkan, sözlerini flöyle tamamlad : Dilimize Farsçadan geçen hurma, Arapçada nakhle olarak bilinir. Allame Nimetullah Cezairi Envarun Numaniye adl kitab nda hurmayla ilgili flunu söyler: Allah Hz.Adem i yarataca zaman meleklere Hz. Adem in topra n bir ele e koymalar n emretti. Elendikten sonra saf ve ince olan ndan Hz. Adem yarat ld. Elekte geriye kalan k s mdan da hurma yarat ld. Nakhle elekte kalan anlam n tafl r. Hz. Adem in topra ndan geriye kalan anlam nda hurma a ac na nakhle denir, o yüzden hurma a ac halam z say l r denmifltir. Kuruyemifl firmas sahibi Mustafa Ertürk de y l n 12 ay hurma satt klar n ancak ramazan ay n n gelifliyle hurma sat fllar n n artt n söyledi. Ertürk, ramazan d fl nda, ayda kilo hurma satarken, mübarek ay n gelifliyle yaklafl k 150 kilo hurma satt klar n ifade etti. Ramazan ay nda hurma çeflitlerinin ço ald n belirten Ertürk, 7-8 çeflit hurmam z ve 7 liradan 30 liraya kadar hurma paketlerimiz mevcut dedi. (AA)

13 12 Temmuz 2013 D fl Haberler Perflembe YARIN 13 Güney Kore den Japonya ya uyar Rusya yeni bir dünya savafl beklemiyor Rusya Kamuoyu Araflt rma fiirketi nin (VTsIOM) yapt çal flmaya göre halk n yüzde 65 i artan uluslararas gerginli e ra men yeni bir dünya savafl yaflanmayaca n düflünüyor. Halk n yüzde 35 ine göre ise devletleraras iliflkilerde tansiyon çok yüksek, hatta ço u zaman düflmanca. SEUL - Japonya n n yay nlad Y l Beyaz Kitap ta Dokdo Adas n n, Japon topra olarak tan mlanmas na Güney Kore den karfl l k geldi. Güney Kore, söz konusu ifadenin bir an evvel silinmesini istedi. Japonya ile Güney Kore, tekrar Dokdo Adas üzerine karfl karfl ya geldi. Japonya n n her sene yay nlad Beyaz Kitap ta bu y l Dokdo Adas n n Japon topra olarak nitelendirilmesi, Güney Kore yi aya a kald rd. Bunun üzerine aç klama yapan Güney Kore D fliflleri Bakanl Sözcüsü ChoTae-yeong, kitaptan bu söylemin silinmesini istedi. Sözcü Cho flöyle konufltu: Biz hükümet olarak, bizim topra - m z oldu u kesin ve net olan Dokdo Adas n n, Japon hükümetinin 2013 Y l Beyaz Kitap ta kendi topra gibi göstermesine sert bir flekilde karfl ç k yoruz. Cho konuflmas n n devam nda, Söz konusu ifadenin bir an evvel silinmesi ve böyle bir hareketin tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin al nmas n istiyoruz. ifadelerini kulland. MOSKOVA - Moskova ve St. Petersburg da yaflayanlar n yüzde 42 si, orta ölçekli kentlerin yüzde 40 ve parlamento d fl siyasi gruplar n ise yüzde 52 si devletleraras iliflkilerde sorunlar n giderek artt n düflünüyor. Suriye, M s r ve di er Afrika ülkelerinde yaflanan savafllar n küresel anlamda bir savafla neden olaca ile ilgili görüfle Rusya halk n n yüzde 65 i kat lm yor. Yeni bir dünya savafl ç kabilece ine düflünenlerin yüzde 9 una göre bu savafl Ortado u dan patlak verecek. Yüzde 4 ABD nin sald rgan tav rlar n n, yüzde 3 yerel çat flmalar n, yüzde 2 kiflisel davran fllar n ve yüzde 5 ise genel istikrars zl n yeni bir dünya savafl na neden olaca n öngörüyor. SLAMABAD Pakistan hükümetinin kurdu u Abbottabad Komisyonu, Usame Bin Ladin in 9 y l boyunca Pakistan da saklanmas n n istihbarat zafiyetinden kaynakland sonucuna vard. Pakistan da Usame Bin Ladin in ABD taraf ndan öldürülmesinden sonra Ruslar n yüzde 45 ine göre küresel durum normal, yüzde 13 üne göre dostane. yimser düflünceye sahip olanlar milyonun üzerindeki kentlerde yüzde 17 ye, iktidar partisi Birleflik Rusya ya oy verenler aras nda yüzde 19 a ve yafl aras gençlerde ise yüzde 19 a kadar ç k yor. Devletleraras iliflkileri normal görenlerin oran 1 milyon nüfusun üzerindeki kentlerde yüzde 52 ye ç karken, muhalefet partisi Adaletli Rusya seçmeninin yüzde 52 si de yaflananlar normal olarak de erlendiriyor. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Astana ziyaretinde M - s r n sivil savafl n efli- inde oldu u uyar s nda bulunmufl, Suriye de sivil savafl var, maalesef, M s r da ayn yönde gidiyor. Ümit ediyoruz ki, M s r halk bu durumdan kaç n r. ifadelerini kullanm flt. BM rakamlar na göre Mart 2011 den bu yana Suriye deki çat flmalarda en az 93 bin kifli yaflam n yitirdi. (CHA) Komisyon: Ladin'in Pakistan'da 9 y l kalabilmesi istihbarat zafiyeti kurulan Abbottabad Komisyonu nun haz rlad rapor bas na s zd. Komisyon, Pakistan hükümeti taraf ndan istihbarat zafiyeti olup olmad n araflt rmak için kurulmufltu. Pakistan da yay nlanan Dawn gazetesinin haberine göre, komisyonun haz rlad 336 sayfal k raporda, iyi imkânlara sahip Pakistan istihbarat (ISI) profesyonel davranamad ve di er terör örgütlerinin faaliyetlerini engelleyemedi i için sert bir flekilde elefltirildi. Raporda, Usame Bin Ladin in 9 y l boyunca Pakistan da saklanmas n n istihbarat zafiyetinde kaynakland kaydedildi. K rm z bültenle aranan Usame Bin Ladin in Pakistan'da 9 y l boyunca nas l sakland ve baflka bir ülkenin Pakistan dan habersiz topraklar nda nas l operasyon düzenleyebildi i ülke kamuoyunun tepkisini çekmiflti. (CHA)

14 14 YARIN Cameron: Ramazan ay yard mlaflma için örnek bir zaman dilimi LONDRA - ngiltere Baflbakan David Cameron, Ramazan ay sebebiyle görüntülü bir video mesaj yay nlad. Cameron mesaj nda, Ramazan ay n n insanlar n biraraya gelerek insanl n faydas na birfleyler yapmas aç s ndan örnek bir zaman dilimi oldu una dikkat çekti. nsanlar n özgürce ibadetlerini yerine getirdi i bir ülkenin baflbakan olmaktan büyük gurur duydu unun alt n çizen ngiliz Baflbakan, Ramazan da oruç tutan Müslümanlara takdir hislerimi sunuyor ve Ramazan n z tebrik ediyorum. dedi. Bu kutsal ayda ngiltere ve tüm dünyadaki Müslümanlar n günlük temel ihtiyaçlar ndan ve zevklerinden fedakarl kta bulunacaklar n ifade eden Cameron, Bu zaman diliminde Müslümanlar Tanr 'ya ba l l klar n göstermek için oruç tutarak dünyadaki aç insanlar n halini daha iyi idrak edecek ve zor durumda olanlar için dua edecekler. diye konufltu. Bu kutsal ayda, iç savafl halindeki ülkede yaflamak durumunda olan, adalet ve demokrasi talebinde bulunan veya dünyan n en fakir bölgesinde günlük ihtiyaçlar n karfl lamakta bile zorlanan Müslümanlar için de dua edildi ini kaydeden Cameron, ngiltere hükümetinin milli gelirinin yüzde 0.7 sini dünyan n en fakir ülkelerine yard m etmek üzere ay rmas ndan dolay oldukça mutluyum. dedi. Yaklafl k 3 milyon Müslüman n yaflad ngiltere de ilk kez ulusal yay n yapan bir kanal (Channel 4), Ramazan boyunca sabah ezan n canl yay nlayacak. (CHA) R YAD - Suudi Arabistan çiflleri Bakanl, ülkede yaflayan gayri Müslimlerden Ramazan ay boyunca orucun tezahürlerine uygun hareket etmelerini, bu mübarek ay n kutsall na sayg ve ülkedeki Müslümanlar n duygular n dikkate almalar n istedi. çiflleri Bakanl 'ndan D fl Haberler Rusya: M s r da istikrar ve adil seçim sürecini destekliyoruz Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, M s r da istikrar ve sükuneti sa layacak, sonras nda da ülkede özgür bir ortamda Cumhurbaflkanl seçimlerine gidilmesine imkan verecek tüm çabalar desteklediklerini söyledi. MOSKOVA - Moskova da Romanya D fliflleri Bakan Titus Corlatean la görüflmesi sonras düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Lavrov, M s r da olup bitenleri yak ndan izliyoruz. fiiddet ve çat flmay önleyecek tüm çabalar destekliyoruz. stikrar n sa lanmas ve siyasi sürecin bir an önce adil, fleffaf ve kapsay c Cumhurbaflkanl seçimlerine do ru ilerlemesini istiyoruz. dedi. Bölgenin M s r n öncülü ünde mahrum kald na dikkat çeken Lavrov, M s r en büyük Arap ülkesi ve Arap Ligi nin da lideri. Maalesef, M s r yönetimi kendi iç sorunlar ile meflgul. Bu sorunlar alt nda bölgesel sorunlarla ilgilenemiyorlar. M s r da sorunun bir an önce istikrara kavuflmas n arzu ediyoruz. de erlendirmesinde bulundu. Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin, Astana ziyaretinde M s r n sivil savafl n efli inde oldu u uyar s nda bulunmufl, Suriye de sivil savafl var, Maalesef, M s r da ayn yönde gidiyor. Ümit ediyoruz ki, M s r halk bu 12 Temmuz 2013 durumdan kaç n r. ifadelerini kullanm flt. Rusya D fliflleri Bakanl da M s r da taraflara itidal ça r s nda bulunmufl, çat flma ve fliddetten kaç nmalar n istemiflti. (CHA) Suudi çiflleri Bakanl 'ndan Müslüman olmayanlara oruca sayg ça r s bugün yap lan aç klamada, "Allah' n Müslümanlara orucu farz k ld günden bugüne kadar Müslümanlar n bu aya çok önem verdi i herkesin bildi i bir gerçek. Bu oruç ay n n hakim görünümü Müslümanlar n gün boyunca yeme ve içmeden kaç nmalar - d r." denilerek, Müslüman olmayanlar n bile bu görünümün d fl na ç - k p oruç tutanlar n duygular n incitmemesi gerekti i belirtildi. Bakanl k aç klamas nda, ülkede yaflayan Müslüman olmayan mukimlerden halka aç k yerlerde, sokak ve caddelerde yeme, içme veya sigara içmeyi aç kça yapmayarak Müslümanlar n duygular na sayg gösterilmesi istendi. Bakanl k herkesten buna uygun hareket etmesini umut etti ini, buna uymayanlar hakk nda ise ifline son verilmesi ve ülkeden uzaklaflt r lmas gibi cayd r c önlemlerin al naca n belirtti. (A.A)

15 12 Temmuz 2013 Ankara HABER MERKEZ Etimesgut Belediyesi, Türkiye deki ekmek israf na dikkat çekmek ve bayat ekmekle neler yap labilece ini göstermek amac yla "Bayat Ekmek ile Yap labilecek Yemekler Yar flmas " düzenledi. Etimesgut Halk Ekmek Fabrikas nda düzenlenen yar flmaya, aralar nda baylar n da bulundu u 30 yar flmac kat ld. Bayat ekmek tatl s, bayat ekmekli köfte, so anlama, yalanc ekmek kaday f, ekmek omleti, ekmek pizzas, bayat ekmekle Adana s kmas, fi rnak köftesi, Mamak tatl - s, spanakl bayat ekmekli kek gibi birçok yemek görücüye ç kt. JÜR ZORLANDI Ellerinde, evlerinde bayat ekmekten haz rlad klar yemeklerle yar flman n bafllamas n bekleyen yar flmac - lar büyük heyecan yaflad lar. Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel in efli lknur Demirel in de yer ald 7 kiflilik jüri yemekleri tatt. Yar flmac lar jüri üyelerine yeme in ad - n, içinde neler oldu unu ve nas l yap ld n anlatt lar. Jüri üyeleri de yemek ve tatl lar önce yediler sonra notlar n verdiler. Jüri üyeleri, birbirinden ilginç ve güzel yemekleri de- erlendirmekte zorlan rken, yar flmac lar da jüriye yemeklerini sunmak için yo un gayret sarfettiler. YEN TATLAR ÇIKTI Birçok yar flmac, daha önce hiç yap lmam fl yemekle jüri karfl s na ç kt. Ad olmayan yemeklerin ad n Baflkan Demirel verdi. Türk mutfa bu yar flmayla birçok yeni tat kazand. Türkiye nin çeflitli yörelerine ait yemeklerin kat ld yar flmada fi rnak, Adana, Kars, Mersin, Erzurum gibi Do u ve Güneydo u Anadolu bölgelerine ait yemeklerin ço unlu u dikkat çekti. DERECEYE G RENLERE ÖDÜL Jürinin de erlendirmesi sonucu Münevver Ahsen in yapt So anlama isimli yemek birinci oldu. kincili- i Bal kesir yöresine özel Yalanc Ekmek Kaday f tatl s yla Sema Karaca, üçüncülü ü, bayat ekmekli köfteyle Dilek Sümer kazand. Yar flman n mansiyon ödülünü ise ad n Baflkan Demirel in koydu u fi rnak Tatl - YARIN 30 yar flmac k yas ya yar flt, dereceye girenler para ödülü kazand Bayat ekmekten enfes yemekler Etimesgut Belediyesi bayat ekmekle yap lan yemekler yar flmas düzenledi. Türkiye nin çeflitli yörelerine ait 30 yemek k yas ya yar flt. Jüride yer alan Baflkan Demirel, yemekleri tatt, Ramazan da bayat ekmekle yap lan yemeklere a rl k verelim önerisi getirdi. HABER MERKEZ Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, zab ta ekiplerini yan na alarak f r n ve baklava imalatç lar na gece yar s denetimi yapt. F r nlar n hijyen kurallar na uyup uymad klar n denetleyen Baflkan Ak, Keçiörenliler müsterih olsun, bizim için vatandafllar m - z n sa l her fleyden önce geliyor mesaj n verdi. Halk n sa l için denetimlerini aral ks z sürdüren Keçiören Belediyesi Zab ta Ekipleri, Ramazan ay öncesinde çal flmalar na h z verdi. Zab ta ekiplerinin Keçiören deki f r n ve baklava imalatç lar na yapt denetim çal flmalar na Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Baflkan Ak, Zab ta Müdürü ve beraberindeki ekiplerle birlikte sabaha karfl 04:00 ile 08:00 saatleri aras nda ilçede bulunan ekmek f r n, simit ve tatl imalathanelerine ani bask n yapt. 17 imalathanede yap lan denetlemelerde kurallara ayk r durum tespit edilen 5 f r na idari yapt r m uygulan rken, 3 f r na da eksiklerinden dolay ihtarda bulunuldu. Kurallara uygun çal flan iflletme sahipleri ile personele teflekkür eden Baflkan Ak, Ramazan ay boyunca g da üretimi yapan esnafa yönelik zab ta denetimlerinin sürece ini ifade etti. Sa l kl üretim yap lmayan f r nlar tespit ederek, hijyen kurallar na ayk r üretimi engellediklerini vurgulayan Baflkan Ak, Keçiörenliler müsterih olsun, bizim için vatandafllar m z n sa l her fleyden önce geliyor. Denetimlerimizin amac ilçemizdeki g da üretimi yapan iflletmelerin hijyen koflullar na uygun flartlarda üretim yapmas n sa lamak. nsan m z n en temel g da maddesi olan ekme in üretimi s ras nda gerekli hijyen koflullar - na özen gösterilmesi ve kurallara uygun üretim yap lmas için denetimlerimizi aral ks z sürdürüyoruz" dedi. 15 s yla Zeynep y ld z kazand. Baflkan Demirel dereceye girenlere ödüllerini verdi. Birinciye 750, ikinciye 500, üçüncüye 250 TL para ödülü verildi. Yar flmaya kat lanlar ayr ca madalya ve çeflitli hediyeler kazand lar. RAMAZAN DA BAYAT EKMEK YEMEKLER Etimesgut Belediye Baflkan Enver Demirel, ödül töreni sonras yapt konuflmada, yar flmaya kat lan tüm yemeklerin birbirinden güzel oldu unu belirterek yar flmac lar kutlad. Türkiye deki ekmek israf na dikkat çeken Demirel, Ülkemizde günlük yaklafl k 5 milyon ekmek çöpe at l yor. Ne yaz k ki tüketti imizden fazla ekmek al yoruz. Bayat ekmeklerimizi de erlendirmeyi bilmiyoruz. flte bu yar flma bayat ekmekle neler yap labilece ini bizlere gösterdi. Özellikle Ramazan ay nda tüm ev han mlar m zdan bayat ekmekle yapacaklar yemekleri sofralar ndan eksik etmemelerini istiyorum diye konufltu. Demirel, 10. Uluslararas Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali nde daha genifl kat l ml bir yemek yar flmas düzenleyeceklerini, dereceye girenlere ciddi para ödülleri vereceklerini söyledi. Baflkan Ak tan f r n denetimi

16 12 Temmuz YARIN Genel Radar denetimi kazalar azaltt çiflleri Bakanl n n trafik kontrollerinde yeni yöntemleri içeren genelgesinin ard ndan art fl gösteren h z denetimleriyle, kazalar n azald bildirildi. ORDU - Ordu Bölge Trafik Denetleme fiube Müdürü smail Erol, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye genelinde oldu u gibi Ordu da da baflta radar denetimleri olmak üzere trafikte birçok denetimin aral ks z devam etti ini belirtti. Denetimlerin artmas yla sürücülerin trafik kurallar na daha özen gösterdi ini ifade eden Erol, Özellikle h z denetimlerine yönelik uygulanan radar çal flmas sonucu yaralamal ve ölümlü kazalarda azalma gözlemliyoruz dedi. Azalan kaza oranlar n gördükçe radar uygulamalar n n faydal oldu unu bir kez daha anlad klar n vurgulayan Erol, flöyle devam etti: Günde 14 saat radar uygulamas yap yoruz. Bunun 8 saati gündüz, 6 saati ise gece oluyor. Bu uygulamalar n yar s seyirde, yar s ise sabit gerçeklefltiriliyor. Vatandafllar m z her zaman kontrolde ekip arac n görmüyorlar. E er seyir halindeki kontrolde araç radara girmiflse o arac n plakas na ceza uygulan yor. Radar uygulamalar bafllad ktan sonra bölgemizdeki h z oran ciddi anlamda azald. lk uygulamaya bafllad m z dönemde araç radara düflüyordu. fiimdi bu say 30 un alt na geriledi. Bu, kazalar n oranlar na da yans d. Geçen y l n ilk 6 ayl k döneminde bölgemizde kazalardan dolay 14 vatandafl m z hayat n kaybetmiflti. Bu y l ayn dönemde ise say 5 e düfltü. Bu da h zla ilgili denetimlerimizden kaynaklan yor. Burada radar n birebir faydas n görüyoruz. Ordu Emniyet Müdürlü ü Trafik Tescil ve Denetleme fiube Müdürü Fuat Toprak ise h z denetimlerinin ANKARA - Sürücülerin uyuflturucu kullan p kullanmad klar, mobil uyuflturucu testi ile 3 dakikada tespit edilebilecek. Trafikte uyuflturucu denetimine iliflkin düzenlemenin uygulamaya girmesinin ard ndan, uyuflturucu testi için kullan lan mobil cihazlar ve özellikleri merak konusu oldu. Mobil uyuflturucu testi ithal eden bir firman n müdürü fiuayip Kahraman, AA muhabirine yapt aç klamada, mobil test cihazlar ve kullan mlar na iliflkin bilgi verdi. Kahraman, mobil uyuflturucu testlerinin, baflta Almanya olmak üzere dünyan n 33 ülkesinde uyguland n söyledi. Türkiye de de kullan lan mobil uyuflturucu cihazlar n n basit, hijyenik ve güvenilir sonuçlar verdi ini belirten Kahraman, Mobil uyuflturucu testiyle, 3 ila 8 dakika aras nda kiflinin uyuflturucu kullan p kullanmad n, hatta hangi uyuflturucuyu kulland n da tespit edebiliyoruz dedi. Kahraman, mobil uyuflturucu testinin öncelikli kullan m amac - n n trafik ve yol güvenli i sa lamak oldu unu vurgulayarak, cihaz n birçok Avrupa ülkesinde konser, festival gibi kitlesel etkinliklerde de tercih edildi ini ifade etti. Mobil uyuflturucu test cihaz - n, hamilelik testi yapan aparatlara benzetebiliriz diyen Kahraman, cihaz n kullan m n flöyle anlatt : Avrupa Birli i taraf ndan da kabul görmüfl, mobil uyuflturucu testinin kullan m son derece pratik. Cihaz n üzerinde bulunan mavi kapa kald r yoruz, içinde bulunan beyaz yüzeyli silecekleri dile 3 saniye temas ettiriyoruz. Yüzey yeterli miktarda tükürük ald nda, silecekler k rm z renge dönüflüyor. Daha sonra kapa yerine tak yoruz. Ard ndan cihazda ampul içinde saf su ve kimyasal madde bulunan tüpe dokunuyoruz. Ampulün k r lmas yla saf su, vatandafl memnun etti ini söyledi. Özellikle flehir içerisindeki mahalle aralar nda gerçekleflen h z denetimlerine vatandafllar n oldukça olumlu tepki verdi ini belirten Toprak, h zdan kaynaklanan kazalar n azalt lmas için ellerinden geleni yapt klar n anlatt. fiehir içerisindeki uygulamalar - m z s ras nda araçlar n yavafllad n gören baz mahalle sakinlerimiz kendi bölgelerinde de bu denetimlerin kimyasal madde ve tükürük tepkimeye geçiyor. Cihaz 3 ile 8 dakika yatay pozisyonda bekletiyoruz. Süre tamamland nda gösterge panelinde oluflan çizgilerden, teste tabi tutulan flahs n uyuflturucu kullan p kullanmad n tespit edebiliyoruz. Kahraman, bekleme süresinin ard ndan cihazda beliren 3 kontrol çizgisinin, yeterli numunenin al nd n n, s v - n n tepkimeye girdi inin ve testin do ru yap ld n n göstergesi oldu una dikkati çekerek, Mobil uyuflturucu testine tabi tutulan kifli, flayet uyuflturucu kulland ysa, hangi maddeyi kulland n da anlayabiliyoruz. Mobil uyuflturucu testiyle flahs n; esrar, kokain, opiat, canabis, amfetamin, metaamfetamin, ekstazi ve methadone gibi maddeleri tespit edebiliyoruz diye konufltu. Mobil uyuflturucu testi sonras aparata ba lanan cihaz sayesinde teste tabi tutulan kifliye ait bilgilerin ç kt olarak da belgenebildi ini dile yap lmas n talep ediyor. Vatandafllar m z mahallelerinde radar uygulamas n n bafllamas yla araçlar n da yavafllad n görüyor. Çocuklar m z sokakta oynuyor, soka m zda ya da mahallemizde araçlar h zl gidiyor fleklinde flikayetler al yorduk. Biz de vatandafllar m z n bu uyar lar n dikkate alarak o bölgelerde h z denetimlerini daha s klaflt rd k. Denetimlerin bafllamas yla o bölgedeki araçlar n h z nda da bir azalma gözlendi. H z denetimlerinin artmas yla araçlar n yavafllad na ve böylelikle meydana gelen kazalardaki yaralanmalar n fliddetinin düfltü üne dikkati çeken Toprak, flunlar kaydetti: H zdan kaynaklanan kazalar n azalt lmas için denetimlerimiz sürüyor. Talimatlara göre gece ve gündüz olmak üzere toplamda 14 saat h z denetimi yap yoruz. Bilindi i üzere daha önce de uyar c levhalar kald r lm flt. Ekiplerimiz aral ks z çal flmalar n devam ettiriyor. H z denetimlerinin olumlu sonuçlar n almaya da bafllad k. A r yaralanmalardan ziyade daha çok hafif yaralanmalar oluyor. Bu tablo da bizleri oldukça sevindiriyor. (AA) Uyuflturucu kullanan sürücü 3 dakikada tespit edilecek getiren Kahraman, Çok yer kaplamayan, 5000 uyuflturucu testini kimlik bilgileriyle de haf zas nda tutabilen, flarj edilebilir, GPRS üzerinden al nan sinyallerle koordinat bilgisi de verebilen bir cihaz ifadesini kulland. Kahraman, tükürük yoluyla uyuflturucu madde tespiti yapan cihaz n yan nda, yüzey ve terden de uyuflturucu testi yapabilen aparatlar n oldu unu söyledi. Cihaz n, kullan c n n d fl nda uyuflturucu maddeyle temas olan sat c ya da kurye gibi kiflilerin tespitinde kullan laca bilgisini veren Kahraman, Tükürükten uyuflturucu madde tespiti yapan cihazla, yüzey ve terden uyuflturucu madde kullan m n tespit eden cihaz n çal flma prensibi ayn. Tek fark sileceklerin flüphelenilen noktaya temas ettirilmesi. Bunlar cep telefonu, kredi kart, direksiyon, vites gibi flahs n elleriyle temas etti i yüzeyler olabilir fleklinde konufltu. (AA)

17 12 Temmuz 2013 Ankara YARIN Keçiören de Ramazan coflkulu bafllad Keçiören Belediyesi, vatandafllar n onbir ay n sultan Ramazan mutlu ve huzurlu geçirmesi için bafllatt çal flmalar yo un biçimde sürdürüyor. badethaneler ilk teravih namaz öncesinde p r l p r l temizlenirken, g da imalathaneleri zab ta ekiplerince s k denetimden geçirildi. Bu y l 5. defa kap lar n açan Uluslararas Ramazan Etkinlikleri ise s n rlar aflan kardefllik duygusuyla Keçiörenlilerin Ramazan gecelerini flenlendirecek. Çankaya da Ramazan denetimi HABER MERKEZ Çankaya Belediyesi, vatandafllar n pide ve ekmeklerini gönül rahatl yla yiyebilmeleri için Ramazan ay n n gelmesiyle h z verdi i f r n denetimlerini sürdürüyor... Çankaya Belediyesi denetim ekipleri, y l boyunca aral ks z devam etti i g da denetimlerini, Ramazan ay n n gelmesiyle birlikte özellikle Ramazan pidesi, ekmek ve tatl sat fl yapan f - r nlarda ile unlu mamul sat fl yap lan ifl yerlerinde yo unlaflt rd. Çankaya Belediyesi ekipleri, f r nlarda yap lan denetimlerde vatandafllar n sa l n etkileyebilecek her türlü konuda inceleme yaparken özellikle hijyene dikkat ediyor. Son gün birçok noktada yap lan denetimlerde pide ve ekmeklerin gramaj yönünden uygun oldu u ve iflçilerin ifl k yafetleri ile bone giydikleri tespit edilirken, baz f r nlarda çeflitli hamurlar n tek bir teknede birlefltirildi i görüldü. De iflik ekmek türlerine ait hamurlar n bir teknede birlefltirilerek yeniden üretime gidilecek olmas n n do ru olmad n belirten denetim ekipleri, bu hamurlar imha ederek yasal cezai ifllemi uygulad. Baz unlu mamul satan iflyerlerinin ise tatl lar n üzerini yaln zca gazete ka d yla kapatt n n görülmesi üzerine do ru yöntemin uygulanmas konusunda gerekli uyar lar yap ld. Yetkililer, ilçede unlu mamul satan iflyerleri baflta olmak üzere g da ile ilgili tüm dükkanlar n denetimlerinin Ramazan ay boyunca kesintisiz biçimde sürdürülece ini belirttiler. 17 HABER MERKEZ Mübarek Ramazan ay nda vatandafllar n ibadetlerini daha temiz ve huzurlu bir ortamda yapmalar n amaçlayan Keçiören Belediyesi, ilçe s n rlar ndaki bütün ibadethanelerde özel bir temizlik gerçeklefltirdi. Y l boyunca ibadethaneleri düzenli olarak temizleyen belediye ekipleri bu defa Keçiören deki 174 camii, 65 mescit, 90 Kur an kursu, 3 Cem evi, 4 talebe yurdu ve Semerkant Külliyesi ni Ramazan ay na haz r hale getirdi. Hal - lardan raflara, duvarlarda as l tablolardan avizelere kadar genifl çapl bir flekilde bafllat lan temizlik çal flmalar - n, Temizlik flleri Müdürlü ü'nün koordinesinde 12 kiflilik profesyonel bir ekip yürüttü. Camii ve mescitlerdeki hal lar yerlerinden kald r lmadan bulundu u yerde y kanarak temizlendi. Belediyenin zab ta ekipleri, Ramazan ay n n vazgeçilmezi Ramazan pidelerinin imalat edildi i f r nlar baflta olmak üzere ilçedeki g da imalathanelerine yönelik denetimlerini art rd. Gece yar s ani bask nlar yap larak gerçeklefltirilen f r n denetimlerine Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak da kat ld. Baflkan Ak n 17 g da imalathanesinde yapt denetimlerde, kurallar ihlal etti i belirlenen 5 f r na idari yapt r m uyguland, 3 f r na da eksiklerinden dolay ihtarda bulunuldu. Kurallara uygun çal flan iflletme sahipleri ile personele ise teflekkür edildi. Zab ta ekiplerinin g da imalathanelerine yönelik denetimleri Ramazan ay boyunca sürecek. Keçiören Belediyesi nin bu sene s n rlar aflan kardefllik temas yla düzenledi i 5.Uluslararas Ramazan Etkinlikleri ne 16 ülke ve birçok hemflehri derne i kat l yor. Keçiörenliler Ramazan ay boyunca her gece baflka bir ülkenin sanatç lar, sahne gösterileri, yemekleri, yöresel k yafetleri ve özgün kültürleri ile tan flma imkan bulacaklar. Ramazan ay n n manevi atmosferinde bar fl, huzur ve kardefllik duygular n n hep beraber yafland etkinliklerde, ulusal ve yerel ses sanatç lar, ilahi korolar ve semazenler sahne al yor. Ayr ca kukla ve benzeri e lenceli gösteriler sergileniyor, fliir dinletilerine yer veriliyor. 4 y l boyunca büyük ilgi gören Ramazan Etkinlikleri nin bu y l da birçok insan buluflturarak gönül köprüleri kurmas, unutulan lezzetleri hat rlatmas, baflka ülkelerin geleneklerini zengin bir görsel dille sunmas, kaynaflmaya ve beraberli e vesile olmas hedefleniyor. Etkinlikler kapsam nda mahalle iftarlar düzenlenerek Ramazan ay n n bereketi tüm Keçiörenliler ile paylafl l - yor. Mahallelerde kurulan iftar sofralar, genci, yafll s, fakiri, zengini bütün vatandafllar bir araya getiriyor. Ayr ca Keçiören Belediye Baflkan Mustafa Ak, yoksullardan engellilere, flehit ailelerinden yafll lara kadar tüm kesimlerle paylafl m iftarlar arac l yla buluflmay da ihmal etmiyor.

18 18 YARIN 12 Temmuz 2013 Ankara Muhtarlara MÜJDE... Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli personele kadro verilmesi ard ndan di er bir müjdeli haberi de muhtarlara verecek. Buna göre, Türkiye genelindeki yaklafl k 53 bin muhtar n maafl, Meclis teki yeni düzenleme sonras 420 liradan ocak ay itibar yla 875 liraya yükselecek. ANKARA -Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Baflkan Ramazan Özünal, AA muhabirine yapt aç klamada, muhtarlar n özlük haklar n n Torba Kanun Teklifi ne dahil edilmesine iliflkin, geçen hafta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an ile grup toplant - s ndan sonra görüfltü ünü belirterek, görüflme sonras nda muhtar maafllar - n n 875 liraya ç kar lmas yla ilgili sürecin h z kazand n bildirdi y l nda 120 lira olan muhtar maafllar n n bugün 420 lira oldu unu vurgulayan Özünal, Yine Say n Baflbakan ve ilgili Bakanlarla görüfltük. En sonunda geçen hafta Say n Baflbakan m z ile grup toplant s ndan sonra görüfltüm. Kendisiyle görüflme sonras nda muhtar maafllar n n 875 liraya ç kar lmas yla ilgili süreç h z kazand diye konufltu. Baflbakan Erdo an ile çeflitli sebeplerle defalarca görüfltü üne dikkati çeken Özünal, Say n Baflbakan m z, samimi söylüyorum geçen hafta gruptan ç kt nda bana çok içten davrand. Bu yüzden kendisine flunu söyledim: Say n Baflbakan m, muhtarlar - m z sizden güzel havadisler bekliyor, merak ediyor dedim. Daha sonra maafllar m z gündeme geldi ve gerçekten çok samimi davrand. Kendisi de Peki, ben bizzat ilgilenece im dedi. Bizzat kendilerine bunun için teflekkür ederim ifadesini kulland. Bu yeni düzenleme bizim için ilaç gibi oldu diyen Özünal, muhtarlar n maddi durumlar n n iyi olmad n, Ba -Kur prim borcunun, devlet taraf ndan ödenmesinin kendileri için çok önemli oldu unu dile getirdi. Anayasa n n 127. maddesinde Hastaneye randevuyla gitmeye al flt k ANKARA - Tedavi olmak için Sa l k Bakanl n n hastanelerini tercih edenler, muayeneye randevu alarak gitmeye al flt. 3 y lda toplam 81 milyon randevunun al nd Sa l k Bakanl - n n hastane randevu sistemine baflvuru say s her geçen y l artt, muayenelerin art k yüzde 40 randevuyla yap l r hale geldi. Sa l k Bakanl Sa l k Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakk Öztürk ten al nan bilgiye göre, uygulaman n bafllad 22 fiubat 2010 dan bugüne hastane randevu sistemine 81 milyon ça r geldi. Bafllarda 100 bin civar nda olan baflvuru say lar, ilerleyen y llarda artarak milyonlu rakamlara ulaflt. Geçen y l n ocak ve flubat aylar nda sisteme 2,5 milyon baflvuru yap l rken, marttan itibaren say 3 milyonu buldu. Nisandan-aral kta 3-3,5 milyon kifli hastane randevu sistemini kulland. Bu y l n bafl ndan itibaren ise hastane randevusu alanlar n say - s nda büyük art fl oldu. Sistemden ocakta 4 milyon 400 bin, flubatta 5 milyon, martta 5 milyon 600 bin, nisanda 5 milyon 400 bin, may sta ise yaklafl k 5 milyon 800 bin randevu al nd. Randevular n büyük bölümü, bakanl n Alo 182 Ça r Merkezi aranarak al n yor. Bu y l telefonla 3 milyon 472 bin (yüzde 60.58), internetten www. hastanerandevu.gov.tr adresi üzerinden ise 2 milyon 27 bin (yüzde 35.57) kifli muayene randevusu ald. 232 bin (yüzde 4.05) kifli ise yeni bafllayan uygulamayla ak ll telefon yoluyla randevu almay tercih etti. Sa l k Bakanl Sa l k Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Hakk Öztürk, hastane randevu sistemine günde 250 binin üzerinde ça r ulaflt n, muayenelerin yüzde 40 n n randevuyla yap l r hale geldi ini bildirdi. Anketler yoluyla uygulamayla ilgili sürekli geri dönüfl ald klar n ifade eden Öztürk, Hastalar n yüzde i randevular na uyum gösteriyor. Memnuniyet oran yüzde 97 dedi. Öztürk, problemlerin yüzde 2 sinin hekimden, yüzde 1 inin ise otomasyondan kaynakland n bildirdi. Hastane randevular, Alo 182 Ça r Merkezi aranarak, www. hastanerandevu.gov.tr adresi üzerinden ya da ak ll telefonlara yüklenen uygulamalar yoluyla al nabiliyor. En erken 1 gün sonras için randevu al nabiliyor. Randevu saatinin en az 80 dakika öncesinde iptal yap labiliyor ve baflka tarihli randevu oluflturulabiliyor. Bir sa l k kurumunun belli bir poliklini- inden, bir gün içinde en fazla 1 randevu al nabiliyor. Bir günde bir sa l k kurumundan farkl poliklinikten al nmak kayd yla en fazla 2 randevu için ifllem yap labiliyor. Telefonla bir kifli kendisine ve yak nlar na her aramada toplamda en fazla 4 randevu alabiliyor. (AA) muhtarlar n haklar ve tan m yla ilgili hiçbir fley olmad na iflaret eden Özünal, Anayasada, belediye ve yerel yönetimlerin haklar yla ilgili maddeler var ama bizle ilgili bir düzenleme yok. Bu yüzden bizle ilgili de bir tan mlama yap lmas n istiyoruz. Biz flimdi ça dafl muhtarl yaratmak istiyoruz ve halk m za ça dafl hizmet vermeyi hedefliyoruz. Gayretlerimiz bu yönde. Ümit ediyorum ki, siyasi iradenin de gayretleriyle ça dafl muhtarl hepimiz yarat r z de erlendirmesinde bulundu. (AA) Gezi nin esnafa faturas a r oldu ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, gezi park bilançosunun esnaf için a r oldu unu ifade etti. Palandöken, yapt yaz l aç klamada, taksim ve çevresindeki esnaf n yaflanan olaylar nedeniyle uzun zamand r ifl yapamad n belirterek, esnaf n, ifl yapamaman n d fl nda fiziksel olarak da zarar gördü ünü savundu. Her eylem sonras nda esnaf ve sanatkar n dükkan n n ya kepengi, ya cam k r lm fl ya da mallar sat - lamaz derecede zarar görmüfltür. fl yapamayan esnaf çekini, senedini, stopaj n, KDV sini, SGK primlerini ve kredi borçlar n ödeyememifltir. Esnafta dayanacak hal kalmad. Acilen esnaf n zararlar karfl lanarak, borçlar ötelenmeli de erlendirmesinde bulunan Palandöken, gezi park olaylar n n bilançosunun esnaf için a r oldu unu vurgulad. Palandöken, esnaf ve sanatkar n uzun süren olaylar yüzünden psikolojisinin bozuldu unu ileri sürerek, esnaf n borçlar n ödeyememesi nedeniyle sicilinin bozulup, kara listeye girmemesi için u raflt klar na dikkati çekti. Esnaf nda sab rl ve sa duyulu davranmas gerekti ini belirten Palandöken, Tekrar eski günlerdeki gibi sükunet sa lanmal, kolluk kuvvetlerimiz araçlar ile geri çekilerek, park ve gezi alan e lenceli huzurlu, rahatl kla al fl veriflin yap ld yaflant s na geri dönmelidir. Gençlerimiz ile esnaf m z ayn paralelde, sab rl ve sa duyulu davranmal d r. Art k huzur ve istikrar istiyoruz ifadesini kulland. (AA)

19 12 Temmuz 2013 E itim Türk Ulusal Ajans 'ndan e itime destek ANKARA - Türk Ulusal Ajans taraf ndan bu y l okul e itimine 12.3 milyon avro destek sa layacak. AB Bakanl taraf ndan yap lan bas n duyurusunda, okul e itimi alan nda Avrupa ülkeleriyle iflbirli i yapmak suretiyle e itim ve ö retimde kaliteyi art rmay, kültürleraras diyalog sa lamay ve dil ö renimini teflvik etmeyi amaçlayan Hayatboyu Ö renme (LLP) / Comenius Program n n 2013 Y l Teklif Ça r s Dönemi Ortakl k Projeleri baflvuru sonuçlar n n aç kland ve Ulusal Ajans taraf ndan yap lan de erlendirme sonucunda, Comenius Program n n 2013 y l bütçesi kapsam nda 537 projeye yaklafl k 12,3 milyon avro hibe deste i sa lanaca belirtildi. Hibe tahsis edilen proje say s aç s ndan stanbul'un ilk s rada yer ald aç klan rken, stanbul'u s ras yla Ankara, zmir, Antalya ve Mersin'in izledi i, kifli bafl na düflen hibe miktar bak m ndan ise Yalova, Nevflehir, Ayd n, K rflehir ve Isparta'n n ilk s ralarda yer ald belirtildi. AB Bakan ve Baflmüzakereci Egemen Ba fl ise Türk Ulusal Ajans nca Comenius Program kapsam nda yürütülen projelerin, Türkiye'de okul e itimi kalitesinin ve cazibesinin art r lmas na katk sa lad na iflaret ederek, flunlar belirtti: "Bu projeler kapsam nda bugüne kadar 3000'e yak n projeye yaklafl k 76 milyon avro hibe tahsisi yap larak 63 bini aflk n ö retmen ve ö renci Comenius Program kapsam nda yurt d fl na ç kma imkan bulmufltur. Bu y l da 537 okul e itimi projesi kapsam nda 15 bin vatandafl m z Avrupa'daki meslektafllar ve akranlar ile ortak çal flma f rsat bulacakt r. Avrupa Komisyonu'nun 2013 y l Comenius Program baflvuru sonuçlar na göre ülkemiz gerek baflvuru say s gerekse projelere tahsis edilen bütçe bak m ndan tüm Avrupa'da ilk s rada yer almaktad r. Bu vesile ile Türkiye'nin bu baflar y elde etmesine katk da bulunan ve programa ilgi gösteren tüm kurulufllar m za teflekkürlerimi sunmak isterim y l Comenius Program kapsam nda projesi kabul edilen kurumlar da kutlar ve baflar lar dilerim." (CHA) YARIN KPSS'de da t lan kalemler köy okullar na ulaflt r lacak... ERZURUM - Erzurum'da bir grup gönüllü genç, ö retmenlik ve kamudaki A grubu kadrolar için düzenlenen Kamu Personeli Seçme S nav (KPSS) sonras nda toplad klar kalemleri köy okullar ndaki ö rencilere hediye edecek. Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü gönüllüsünden oluflan 12 genç, Atatürk Üniversitesi'nde fakülte önlerine kurduklar stantlarda, adaylara s navda da t lan kalem, silgi ve kalemtrafllar toplad. Gönüllüler ad na konuflan Ahmet Yaflar Köse, s nav öncesinde 12 kiflilik bir gönüllü grubu oluflturduklar n belirtti. Adaylardan s nav ç k fl nda toplad klar k rtasiye malzemelerini köy okullar ndaki ihtiyaçl ö rencilere göndereceklerini ifade eden Köse, flöyle devam etti: "Gönüllü arkadafllar m zla fakülte önlerinde s nav sonras n bekliyoruz. Bu çal flmayla köylerde imkan olmayan çocuklara belki bu kalemlerle destek veririz, gelece e dahi iyi bakmas n sa layabiliriz. Kapmanyay anlaml buluyoruz. Herkesin destek vermesini bekliyoruz. Bugün ve yar n fakülte önlerinde toplad m z kalemlerle köydeki kardefllerimizin bir nebzede olsa güldürmek bizi mutlu edecektir." 19 Köse, bu çal flmalar n n yap lacak di er s navlarda da devam edece ini söyledi. S navdan ç kan Ça r Arslan ise yap lan çal flman n anlaml oldu unu söyledi. Çal flmaya adaylar n destek vermesi gerekti ini an msatan Arslan, ''Bu kalemlerin birço u çöplere at lacak. Bunu önlemek için arkadafllar güzel bir kampanya yapm fllar. Ben de kampanyay destekliyorum. Bizim verdi imiz bir kalemin okumak isteyen bir kardeflimize faydas olursa ne mutlu bize'' diye konufltu. Gönüllülerin ilk gün 4 binin üzerinde kalem toplad belirtildi. (AA)

20 20 YARIN Kültür Sanat 12 Temmuz 2013 Çanakkale Korolar Festivali yap ld ÇANAKKALE- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, E er hayat dam ta dam ta, tad na vararak, toplumda, devlette, hayat n her kesiminde tad n ç kararak yaflamak istiyorsak, kufl sesinden deniz sesine, sokaktaki arabalar n sesinden insanlar n taleplerine kadar bunlar n hepsini gürültü olmaktan ç karmam z gerekir. Bunlar n hepsinin bir flark oldu unu, bir k ymet ifade etti ini anlamam z laz m dedi. Çanakkale Valili i, ÇOMÜ, Çanakkale Belediyesi ile Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odas (ÇTSO) taraf ndan düzenlenen Çanakkale Korolar Festivali nin aç l fl töreni, ÇTSO Kongre ve Fuar Merkezi nde yap ld. Rektör Prof. Dr. Sedat Laçiner, törendeki konuflmas nda, bütün tabiat n müzik yapt n, maddenin en ufak parças atoma bak ld nda dahi bilim insanlar n n bunun içinde bir melodinin oldu unu gördü ünü söyledi. Dünyan n dönerken büyük bir ses ç kard n, bunun da melodiye yak n bir ses oldu unun söylendi ini belirten Laçiner, Baz lar gürültü diyorlar ama gürültü anlamad n z sestir. E er soka a kulak verirseniz, oradan gelen sesin son derece anlaml oldu unu görüyorsunuz. Denizin k y s nda durdu unuzda, belirli bir sirkülasyon içinde resmen flark söyler, beste yapar gibi sesler ç kard n görüyorsunuz. Ama kendinizi vermedi iniz zaman bir gürültüye dönüyor bu ses dedi. Laçiner, sokaktaki kornalar n, pazardaki insan seslerinin bile asl nda hayat n müzi ini yapt n ifade ederek, flöyle konufltu: Ama dedi im gibi kulak vermezseniz bu bir gürültüden ibarettir. Burada dikkat etmemiz gereken husus fludur, sadece kendi sesimizi dinlemeye odaklan rsak, bizim d fl m zdaki insanlar n sesleri anlams z gürültülere dönüflür. O nedenle ifle yan bafl n zdaki komflunuzdan bafllayarak, herkesin birbirinin sesini önce dikkatlice dinlemesi gerekir. Hiçbir sesin bizim için gürültü olarak kalmas na müsaade etmememiz laz m. E er hayat dam ta dam ta, tad na vararak, toplumda, devlette, hayat n her kesiminde tad n ç kararak yaflamak istiyorsak, kufl sesinden deniz sesine, sokaktaki arabalar n sesinden insanlar n taleplerine kadar bunlar n hepsini gürültü olmaktan ç karmam z gerekir. Bunlar n hepsinin bir flark oldu unu, bir k ymet ifade etti ini anlamam z laz m. Bu asl na bakarsan z bir yönüyle yaflam e itimidir, bir yönüyle bakarsan z demokrasi e itimidir. Belediye Baflkan Ülgür Gökhan ise bir toplumun sanats z olamayaca n söyleyerek, flunlar kaydetti: Rektör hocam z n sözlerine aynen kat l yorum. Ben ilave olarak flunu söylüyorum. Koro ayn zamanda bir bar fl ifadesidir. Çok seslili in, sonuçta bir ahenk içinde mutluluk ve bar fl kl k yaratt ortam ifade ediyor. Bar fl ayn zamanda koro. Ama bir fley var, bir koro oluflturulurken sesi pek uygun olmayanlar için kibarca sen kendini baflka bir sanat dal nda dene denir. Hayat n bütün sesleri bir ahenktir. Buna korna sesi de dahil. Ama koronun içinde baz bet sesleri de ay klamak laz m. Bar fl n içindeki bet sesleri ay klamak gerekir. Mesela o seslerin içerisinde TOMA sesi, gaz sesi olmamal. Çünkü gerçekten bu toplumun, bu ülkenin bar fla ihtiyac var. Bar fl içerisinde yaflayaca z, yafl yoruz. Gençler var oldukça, gelifltikçe, okudukça bu ülke çok uzun y llar dünyan n say l ülkeleri içinde yer almaya devam edecektir. Bunu yapabiliriz, yapabiliyoruz. O nedenle birbirimizden korkarak de il, birbirimizle bar fl içinde koromuzu oluflturaca z. Türkiye korosunu oluflturaca z. (AA) Karagöz Halk Danslar yar flç lar Baflkan Altepe'yi ziyaret etti BURSA - Bursa Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, 52. Uluslararas Bursa Festivali kapsam nda gerçeklefltirilen 27. Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas için Bursa ya gelen yabanc dansç lar a rlad. Heykel deki tarihi baflkanl k binas nda gerçekleflen ziyarete; Arnavutluk, Rusya Federasyonu Baflk rt Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Gambiya, Gürcistan, spanya, talya, KKTC, Karada, Kosova, Macaristan, Makedonya, M s r, Moldova, Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone, Rusya Federasyonu Yakutistan Cumhuriyeti ve Yunanistan dan dansç lar kat ld. Tarihi baflkanl k binas ndaki ziyaretin ard ndan konuk ekiple birlikte Tayyare Kültür Merkezi ne geçen Baflkan Altepe, Cemal Nadir Güler ve Sami Güner sanat galerilerinde aç lan ve 27. Uluslararas Alt n Karagöz Halk Danslar 'ndaki foto raflar konu alan sergiyi inceledi. Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, 27 y ld r kesintisiz devam eden Alt n Karagöz Halk Danslar Yar flmas 'n n bar fl ve hoflgörüyü misyon edindi ini söyledi. Geçmiflten bugüne her y l artan bir heyecanla yar flmay takip ettiklerini belirten Baflkan Altepe, "Her fley, sevgi ve bar fl ortam nda geliflir. Bu büyük organizasyon, yöresel ezgilerin yan nda, kardefllik ve dostluk ortam n n oluflmas n, bar fl ve hoflgörünün yayg nlaflmas n sa l yor." dedi. (CHA)

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama

Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN. Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama Proje Tasarım Esasları Prof. Dr. Akgün ALSARAN Temel bilgiler TÜBİTAK Üniversite Öğrenci Projesi Hazırlama İçerik Giriş Proje amacı Yöntem ve metotlar Örnek 2 Giriş 3 Alt Sorunlar Odaklama ve sorun analizi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014)

ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) GİRİŞ ORTA VADELİ MALİ PLAN (2012-2014) 2012-2014 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve gider tahminleriyle

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR

ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR ÖDEME TALEP FORMU GIDA, TARIM VE HAYVANCLIK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İZMİR Ek listede belirtilen makine ve ekipman alımlarına ilişkin faaliyetleri Hibe Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirdiğimizi; ilgili

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı