ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR"

Transkript

1 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014

2 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında Eğitim Öğretim verilmektedir. Kamu Ġç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluģturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır. Devlet Konservatuvarımız Ġç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletiģim ile izleme bileģenleri esas alınarak düzenlenmiģtir. Evrensel ve çağdaģ değerleri ilke edinmiģ, araģtırma, eğitim, öğretim, bilgi ve sanat alanlarında kaliteyi sürekli arttıran, ulusal ve uluslar arası alanda saygın ve öncü bir Konservatuvar olmayı misyon edinmiģ, Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı tabi olduğu kanunlar, mevzuatlar ve yönetmelikler kapsamında iyi bir performans gösterme gayretinden hareketle sorumlu olduğu faaliyet alanlarında; mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu gözetilerek doğru, güvenilir, önyargısız, ilkeli, tarafsız, açık ve anlaģılır olmayı üst kuruluģlara sunduğu her yazıda, belgede ve raporda güvence olarak belirlemiģtir. Ülkemizin ve modern dünyanın ihtiyaç duyduğu alanında uzman, üstün nitelikli, teknolojik bilgi ve beceri ile donatılmıģ, çağını anlayan, geleceği öngören yaratıcı bireyler yetiģtirmek ve konservatuvarımızı her alanda istenilen düzeye getirme vizyonuyla da çağdaģ Müzik öğretmenleri yetiģtirmeyi amaçlamaktadır. Devlet Konservatuvarımız Kamu Ġç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı nın hazırlanmasında özverili çalıģmalarından dolayı baģta Konservatuvarımız Ġç Kontrol Standartları ÇalıĢma Kurulu olmak üzere tüm emeği geçenlere teģekkür ederim. Doç. KürĢad GÜLBEYAZ MÜDÜR

3 3 KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GĠRĠġ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun BeĢinci Kısmında "iç kontrol sistemi" düzenlenmiģtir. Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiģ politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü" olarak tanımlanmıģtır. Kanunun 11 inci maddesinde, üst yöneticilerin, mali yönetim ve kontrol sisteminin iģleyiģinin gözetilmesi, izlenmesi ve Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden sorumlu oldukları ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirecekleri hükme bağlanmıģtır. Bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmek, iç kontrol sisteminin kamu iç kontrol standartlarına uyumu ve etkililiğini sağlamak amacıyla Konsevatuvarımız olarak 5 kiģilik bir Ġç Kontrol Standartları ÇalıĢma Kurulu ile iç kontrol standartları tebliğinde belirtilen çalıģmayı zamanında tamamlayarak aģağıdaki eylem planını hazırlamıģtır. AĢağıda, iç kontrolün tanımı, özellikleri ve genel esasları, iç kontrol alanında Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlar ve iç kontrol sisteminin bileģenleri, iç kontrol sisteminde görevliler ve sorumluluklarına iliģkin genel değerlendirme yapılmakta ve Konsevatuvarımızda kurulacak iç kontrol sistemi standartları ve eylem planı sunulmaktadır.

4 4 KAMU ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1. Yetersiz ve isabetsiz yönetim kararlarını önler, 2. Ġtibarı artırır, 3. Varlıkların değer kazanmasını sağlar, 4. Kaynak kullanımında israfı önler, 5. Hizmet kalitesini artırır, 6. Yolsuzluk ve usulsüzlüklerin önünü keser. Ġç kontrol sistemi; mali kontroller yanında mali olmayan diğer bütün iģ yapıģ usullerini de bünyesinde barındıran bir yönetim modeli olarak tasarlanmıģtır. Ġç Kontrol sisteminin; kurumsal faaliyet alanlarına iliģkin bütün iģ süreçlerini ve tüm personeli kapsayacağı, faaliyetlerle eģ zamanlı olarak yürütülebileceği, çalıģanlara ilave iģ yükü getirmeyeceği, yine rutin iģ süreçleri ile birlikte uygulanacağı için ilave mali kaynak gerektirmeyeceği, iģlerliğinin sağlanması durumunda ürün ve

5 5 çıktılarla kaliteyi artıracağı, standartlaģmayı tesis edeceği ve kurumsal amaçlara ve hedeflere ulaģılmasına yardımcı olacağı düģünüldüğünde, iç kontrol sisteminin bir yönetim modeli olduğu rahatlıkla ifade edilebilmektedir. Bu yönüyle iç kontrol, kurumsal amaçların ve hedeflerin yakalanması noktasında üst yönetimin ve diğer tüm personelin en büyük yardımcısı, kurumda yapılan bütün iģ süreçlerini ve çalıģan tüm personeli kapsayan bir süreç ve en önemlisi bir yönetim modeli olduğu algılanmalıdır. Çünkü sistem; etik değerleri, kurumsal organizasyon yapısını, personel performansını, planlama ve programlama faaliyetleri ile kurumsal amaçlar ve hedefler belirlenmesini, bu amaçlara yönelik olası risklerin tespiti ile bunlara yönelik karģı kontroller geliģtirilmesini, raporlama sistemini, kurum içi ve dıģı iletiģim düzeyini ve iç denetim faaliyetlerinin gerçekleģtirilmesi sürecinde, yönetim kademesinin ve diğer tüm karar vericilerin mutlak suretle ihtiyaç duyacağı bu unsurlar, iç kontrol sisteminin içerisinde yer almaktadır ve bu nedenle iç kontrol bir olay ya da olgu değil sürekliliği olan bir yönetim modelidir. Ġç kontrolün kapsamını mali iģlemlerle sınırlamak mümkün değildir. Ġlgili mevzuatta da iç kontrolün mali iģlemlerle sınırlı olmadığı özellikle vurgulanmaktadır. Ġç Kontrol kurumsal faaliyet alanlarında yürütülen bütün süreçleri ve dolayısıyla bu süreçlerde görevli olan yetki ve sorumluluk sahibi herkesi kapsamakta ve etkilemektedir. Ġç kontrolün kurumda çalıģan bütün personeli nasıl ve ne ölçüde etkilediği hususunun, daha iyi anlaģılabilmesi için, sistemin içinde barındırdığı unsurlar idarenin kendi imkanları da göz önüne alınarak değerlendirilmelidir. Sonuç olarak iç kontrol, tek bir olay için uygulanacak bir yapı olarak değerlendirilmemelidir. Ġç kontrol, bütün faaliyetlerin hem içerisinde hem üzerinde olan bir sistemler bütünü olarak düģünülmeli ve kurumda görev yapan tüm personelin iç kontrol ile nasıl bir iliģki içinde olacağı ya da olması gerektiği bu zeminde değerlendirilmelidir.

6 6 COSO PĠRAMĠDĠ Ġç kontrol unsurlarının birbirleriyle iliģkisini gösterir. Kontrol ortamı temelde yer alır, kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletiģim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır. COSO KÜPÜ Ġç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve faaliyetlerle iliģkisini gösterir. Faaliyet ve birimler, hedefler ve iç kontrolün unsurları bir küpün farklı yüzeylerini oluģturur ve ayrılmaz bir bütündür. Tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği, bilgilerin güvenilirliği ve mevzuata uygunluk hedeflerine ulaģmak amacıyla iç kontrolün beģ unsurundan yararlanır.

7 7 Ġç Kontrol BileĢenleri ve Standartlar ĠÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR Üst yönetici: Ġdarede yeterli ve etkili bir iç kontrol sisteminin kurulmasını sağlamak, iģleyiģi izlemek ve gerekli tedbirleri alarak geliģtirmek üst yöneticinin sorumluluğundadır. Ġç kontrol sisteminin sahibi üst yöneticidir. Üst yönetici, genel olarak izleme görevini üstlenmekle birlikte kurumun hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesinden ve iç kontrol sisteminin düzgün biçimde iģleyiģinin sağlanmasından sorumludur. Diğer yandan, 5018 sayılı Kanuna ekli(1) ve(ii/b) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinde yürütülen Kamu Ġç Kontrol Standartlarına uyum çalıģmaları hakkında her yılın Ocak ayında üst yönetici tarafından ilgili Bakana bilgi verilir.

8 8 Birim Yöneticileri (Harcama Yetkilileri): Birimlerinde etkili bir iç kontrol sistemi oluģturmak, uygulanmasını sağlamak ve izlemek, zayıf yönleri geliģtirmekle sorumludur. Strateji GeliĢtirme Birimi Yöneticileri: Ġç kontrol sisteminin Harcama birimlerinde oluģturulması, uygulanması ve geliģtirilmesi çalıģmalarında koordinasyonu sağlamak, eğitim ve rehberlik hizmeti sağlamaktan sorumludur. Personel: Ġç kontrol tüm personelin görevinin bir parçasıdır. Kurumda çalıģan herkes iç kontrol sisteminin hayata geçirilmesinde rol oynar. Ġç kontrol yalnızca bir birimdeki personelin yürüteceği bir görev değildir. Kurumda çalıģan herkesin yürüttüğü faaliyetlerin içine yerleģmiģ bir süreçtir. Bu nedenle ilave bir iģ ya da görev olarak düģünülmemelidir. Ġç Denetim Birimi: Ġç kontrol sisteminin tasarım ve iģleyiģini sürekli olarak incelemek, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini sağlamak ve geliģtirilmesi için değerlendirme ve tavsiyeler sunmak suretiyle iç kontrol sisteminin geliģtirilmesine katkıda bulunur. Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi UyumlaĢtırma Birimi (Maliye Bakanlığı): Ġç kontrol süreçlerine iliģkin standartlar ve yöntemler belirlemek, geliģtirmek ve uyumlaģtırmak, koordinasyon sağlamak ve idarelere rehberlik hizmeti vermekle sorumludur. Kurum dıģındakiler (hizmetten yararlananlar, paydaģlar vb.): Kurum dıģındaki kiģiler de iç kontrol sürecinde önemli rol oynarlar. Bu kiģiler kurumun hedeflerini gerçekleģtirmesine katkıda bulunabilecek yararlı bilgiler sağlayabilirler. Ancak kurumdaki iç kontrol sisteminin tasarlanmasından, uygulanmasından ve düzgün iģlemesinden bu gruplar sorumlu tutulamazlar. SayıĢtay: 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu hükümlerine göre kamu idarelerinde iç kontrol sistemlerinin iģleyiģini değerlendirir. DıĢ denetim organı olarak yapacağı düzenlilik denetimlerinde kamu idaresinin iç kontrol sisteminin düzgün biçimde iģleyip iģlemediğini değerlendirir. Bu kapsamda, üst yönetici ve harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanlarını ve iç denetim raporlarını da dikkate alır.

9 9 KONTROL ORTAMI Sistemin ana unsuru ve sistemin üzerine inģa edildiği zemin olup iç kontrolün baģarılı ya da baģarısız olması kontrol ortamının etkinliğine bağlıdır. Ġç kontrol sisteminin kurulabilmesinin ilk Ģartı uygun bir kontrol ortamının varlığıdır ve kontrol ortamı iç kontrolün bütün diğer unsurlarının temeli olarak görülebilir. Kontrol ortamı, sistemi ileriye götürmek için gerekli olan ilk adımdır ve idarenin yöneticileri ve çalıģanlarının iç kontrole yönelik olumlu bir bakıģ açısına sahip olmasını, etik değerleri, dürüst bir yönetim anlayıģını, personelin yeterliliği ve performansını, yöneticilerin iģ yapma tarzını, görev, yetki ve sorumlulukların açık bir Ģekilde belirlenmesini ve idarenin organizasyon yapısını kapsar. Kontrol ortamı standartları; 1- Etik Değerler ve Dürüstlük, 2- Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler, 3- Personelin Yeterliliği ve Performansı, 4- Yetki Devri Olmak üzere 4 baģlık altında 26 genel Ģarttan oluģmaktadır.

10 Standart: 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 10

11 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

12 Ġdarenin yöneticileri iç kontrol sisteminin uygulanmasında personele örnek olmalıdırlar ÇalıĢma grubu toplantıları ayda bir olacak Ģekilde planlanmıģtır. Her toplantı için katılım ve karar tutanakları hazırlanmıģtır. Alınan kararlar onaya sunulacaktır.(ek ÇalıĢma grubu toplantı tutanağı.) Yapılan Toplantılar ile etik değerlere en üst düzeyde uyulması gerekliliği ve bu konuda gerekli toplantılarla bilgilendirmeler yapılması kararlaģtırılmıģtır. Ġç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı ÇalıĢma Grubu Sıra No Adı Soyadı Ünvanı Telefon-Dahili E-Posta 1. Doç.KürĢad GÜLBEYAZ Müdür Yrd.Doç.Mustafa ġahġn Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Tarkan YAZICI Müdür Yardımcısı Öğr.Gör.Soner OKAN Bölüm BaĢkanı Öğr.Gör.Ahmet GÜNDÜZ Öğretim Elemanı Öğr.Gör.SavaĢ ÖZTÜRK Öğrwetim Elemanı Ġzzettin KOCAMAN Yüksekokul Sekreteri 7830 edu.tr. 8. Melek ERKOL Memur 150 melek 9. Mehmet ARSLANLĠ Memur 130 BĠRĠM RĠSK KOORDĠNATÖRÜ 1. Vahap GÜNAY Memur 150

13 13 ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTI TUTANAĞI Tarih: Saat: Yer: Toplantının Konusu Toplantı BaĢkanı Katılımcılar Birim GÜNDEM BAġLIKLARI GÖRÜġMELER / ALINAN KARARLAR

14 14 KATILIMCI LĠSTESĠ Ünvanı Adı Soyadı: Ġdari Görev Kurul Görevi Telefon

15 Ġdarenin faaliyetlerine iliģkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır Devlet Konservatuvarı mevzuatla kendisine verilmiģ görevleri kalkınma planları, stratejik planlar ve programlar doğrultusunda yürütmekte olup, Stratejik Planda da belirtilen Güvenilirlik, Alenilik ve Hesap Verebilirlik ilkeleri çalıģmalarında öncelikli olarak benimsenmiģtir. Ayrıca Konservatuvarımız SayıĢtay tarafından dıģ denetime, Ġç Denetim Birim BaĢkanlığı tarafından da iç denetime tabidir ve bununla ilgili iģlemler yapılmaktadır. Yapılacak HiyerarĢik kontrollerle yapımız daha da Ģeffaf hale getirilecektir. Devlet Konservatuvarımız görevli personel, birimin görev tanımında belirtilen iģ ve iģlemlerin talimatlara uygunluğu yöneticiler tarafından sistemli bir Ģekilde kontrol edilmeli, personelin çalıģmaları izlenmeli, onaylanmalı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatların verilmesi gerekli görülmektedir. Görevli personel, birim Ģefine, birim Ģefi, Konservatuvar Sekreterine, Konservatuvar Sekreteri Müdür Yardımcısına bununla beraber tüm çalıģanlar Devlet Konservatuvarımız Müdürlüğüne karģı sorumludurlar.

16 16 Standart: 2. Misyon, organizasyon yapısı ve görevler Bu standart için gerekli genel Ģartlar: 2.1. Misyonumuz yazılı olarak belirlenmiģ, duyurulmuģtur. Web sayfamızda yayınlanan misyon ve vizyonumuz birimlerimizde asılı hale getirilecektir. Konservatuvarımız misyonunun çeģitli iletiģim araçları (faaliyet raporu, toplantı, dergi, web sayfası vb.) ile duyurulmasına devam edilecektir. Misyonumuz Kültürümüzün önemli öğelerinden olan geleneksel Türk Müziği ve Türk Halk oyunlarımızın kendine has yapıları korunarak geliģtirilmesi, genç nesillere en sağlıklı bir biçimde intikalinin sağlanması, bunu yaparken de çağdaģ öğretim ve teorik, bilimsel anlamda teknik ve ciddi metotlardan faydalanarak, tam donanımlı, iģ ve meslek yeterliliğine sahip bireylerine yüksek ahlak erdeminin öncülüğünde sanatçı hüviyeti ve sorumluluğu kazandırmaktır Vizyonumuz Ülke ve dünya kültürüne bilim ve sanat yolu ile katkıda bulunabilecek, gücünü iç dinamiklerinden alarak, geleneği evrensel boyutlara taģımak ve bunu tüm insanlığın faydasına sunmakta öncülük eden saygın bir kurum olabilmek

17 Birim Görev tanımları yapılmıģ ve birimlere tebliğ edilmiģtir. Konservatuvarımız, birimlerinin birim çalıģma yönergesi hazırlık çalıģmalarında yol gösterici olması amacıyla Birim ÇalıĢma Yönergesi Hazırlama Rehberi hazırlanarak, yayınlanacaktır. Söz konusu rehberde birim teģkilat Ģemalarının hazırlanmasına iliģkin hükümlere de yer verilecektir. Ayrıca rehberde çalıģma yönergelerinin hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliģkisini gösterecek Ģekilde hazırlanması yönünde hükümler ve geçici veya sürekli görevden ayrılma durumlarında süreçlerin aksamaması için baģka bir personelin aynı görevle iliģkilendirilmesine iliģkin hükümler de bulunacaktır. (EK Birim Görev Bilgi Tanımları). Birimler çalıģma yönergelerini hesap verebilirlik ve uygun raporlama iliģkisini gösterecek ve geçici veya sürekli görevden ayrılma durumlarında süreçlerin aksamaması için baģka bir personelin aynı görevle iliģkilendirilmesine iliģkin hükümlere yer verecek Ģekilde hazırlanacaktır. Ġdari Personel görev dağılımı ve bunlara iliģkin görev ve sorumlulukları belirlenmiģtir. Ġlgili personele tebliği sağlanmıģtır. Yetki ve sorumlulukları kapsayan görev dağılım çizelgeleri gerektiğinde güncellenmeye ve personele tebliğ edilmeye devam edilecektir. (EK Ġdari personel Görev yetki ve sorumlulukları

18 18 Birim Görev Tanımları 01-Müdür 02-Müdür Yardımcısı 03-Bölüm BaĢkanı 04-Konservatuvar Sekreteri 05-Mali Ġsler 06-Öğrenci Ġsleri 07-Personel ĠĢleri 08- Özel Kalem 09-TaĢınır Kayıt Kontrol 10-Evrak-Kayit 12-Bölüm Sekreteri 13-Yazi Ġsleri 14-Birim Görevlilerinin Veri GiriĢ Yetkileri ve Görev Devri Tablosu 15-Ġç Hizmetler 16-Teknik Hizmetler (Bilgisayar Teknolojileri) 17- Görevden ayrılma formu

19 19 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Müdür Devlet Konservatuarı Müdürlüğü Dicle Üniversitesi, üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Devlet Konservatuarı özgörev, üngörü doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleģtirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalıģmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Devlet Konservatuvarı kurullarına (Konservatuvarı Kurulu ve Konservatuvarı Yönetim Kurulu) BaĢkanlık etmek. Devlet Konservatuvarı kurullarının kararlarını uygulamak. Devlet Konservatuvarı Bölümleri arasındaki uyum ve düzeni sağlamak. Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Devlet Konservatuvarı genel durumu ve iģleyiģi hakkında Rektörlüğe rapor vermek. Devlet Konservatuvarı ödeme ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile bilirlikte Rektörlüğe bildirmek. Devlet Konservatuvarı bütçesi ile ilgili öneriyi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulunun da görüģünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak. Devlet Konservatuvarı birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak. Yüksek Öğretim Kanunu ve bağlı mevzuat ile kendine verilen diğer görevleri yapmak. Eğitim-Öğretimi bilimsel araģtırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli Ģekilde yürütülmesini sağlar. Devlet Konservatuvarı Kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl baģında ve sonunda yapar. Gerekli gördüğü hallerde Devlet Konservatuvarı Kurulunu toplantıya çağırır. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Tüm Birimler

20 20 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Müdür Yardımcısı Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Ġlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Ġlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Görev alanına giren tüm yazıģmalardan sorumludur. Öğrencilerin problem ve sorunlarına çözüm bulmak. Konservatuvarın, eğitim-öğretim faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini oluģturulması. Konservatuvarın, personel (özlük, akademik personel alımı, süre uzatma, soruģturma vb.) iģlerinin koordinasyonunu sağlamak ve yürütmek, ilgili komisyonları oluģturmak. Tahakkuk, taģınır mal kayıt kontrol, satın alma, bütçe ve ödenek durumlarının takibini yapmak. Binalar ve çevre düzeni vb. birimlerin ve iģlerin kontrolünü yapmak. Görev alanlarına giren konularda komisyonlar kurmak, komisyon çalıģmalarının takibini yapmak ve süresi içinde sonuçlandırmalarını sağlamak sayılı kanunun 16. Maddesinde tanımlanan görev ve Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Müdür yardımcısı görev alanına giren tüm yazıģmalardan sorumludur. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Rektörlük Makamı, Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkalığı, Sağlık Kültür Daire BaĢkanlığı, Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı,

21 21 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Bölüm BaĢkanı Devlet Konservatuarı Müdürlüğü Ġlgili kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri ve Müdür. tarafından verilecek diğer görevleri yapmak GÖREV VE SORUMLULUKLAR Bölüm kurullarına baģkanlık eder. Bölümün ihtiyaçlarını Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder. Müdürlük ile Bölüm arasındaki her türlü yazıģmanın sağlıklı bir Ģekilde yapılmasını sağlar. Bölüme bağlı Programlar arasında eģgüdümü sağlar. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir Ģekilde yapılmasını sağlar. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir Ģekilde sürdürülmesini sağlar. Ek ders ve sınav ücret çizelgelerinin zamanında ve doğru bir biçimde hazırlanmasını sağlar. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Müdürlüğe iletir. Bölümün değerlendirme ve kalite geliģtirme çalıģmalarını yürütür, raporları Müdürlüğe sunar. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araģtırmaların verimli ve etkili bir Ģekilde gerçekleģmesi amacına yönelik olarak Bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletiģim ortamının oluģmasına çalıģır. Müdürlük Akademik Genel Kurulu için Bölüm ile ilgili gerekli bilgileri sağlar. Her dönem baģında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı iliģkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir Ģekilde yürütülmesini sağlar. Ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danıģmanlarla toplantılar yapar. Ön Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği ile yönergelerin ruhuna uygun bir Ģekilde uygulanmasını sağlar. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar. Bölüm ERASMUS programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar. Tüm yazıģmaları E-Belge sistemi üzerinden yapmak, düzenli olarak sistem kontrolünü sağlamak. Devlet Konsevatuvar Müdürünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer iģleri yapar DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Müdür ve Müdür Yardımcıları

22 22 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Konservatuvar Sekreteri Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü Müdür ve Müdür Yardımcılarına karģı sorumludur. Konservatuvarın idari birimlerinden sorumlusudur. Konservatuvarın tüm gelir-gider bütçe faaliyetlerini, idari iģlerini ve destek hizmetler birimlerinin koordinasyonunu sağlar. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Konservatuvar Kurulu ve Konservatuvar Yönetim Kuruluna raportörlük yapmak. Müdürün verdiği yetkiler doğrultusunda Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünün teknik ve idari personeli arasında eģ güdümü sağlamak ve iģlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb. hususları, ilgili bölüm baģkanlıkları ile kordoneli bir Ģekilde, organize ederek Yüksekokulda kesintisiz hizmet sağlamak. Yüksekokul ile ilgili akademik ve idari tüm ilgili iç ve dıģ yazıģmaların yapılmasını, sağlamak. Yüksekokulun demirbaģ, temizlik, kırtasiye, ders araçları vb. tüketim malzemelerinin teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını yaptırmak. Yüksekokulda akademik ve idari personelin kiģisel dosyalarının tutulmasını sağlamak, takip etmek ve istenildiğinde üst makamlara gerekli bilgileri sunmak. Öğretim elemanlarına eğitim faaliyetleriyle ilgili sorunlarının çözümünde yardımcı olmak, derslerin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli yardım ve desteği sağlamak. Ġdari personelin uyumlu ve verimli çalıģmalarını sağlamak için gerekli tedbirleri almak, gerekli durumlarda idari personelin görev alanlarını ve birimlerini düzenlemek. Ġdari personelin performans raporlarını, disiplin iģlerini mevzuata uygun olarak düzenlemek. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ : Tüm Birimler

23 23 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Mali ĠĢler Yüksekokul Sekreteri Akademik ve Ġdari personelin hak ve alacakları ile mal-hizmet alımlarının bütçe ödenekleri çerçevesinde kullanımı iģleri GÖREV VE SORUMLULUKLAR Birime gelen her türlü evrakın incelenmesi ve gerekli üst yazının yazılması Akademik personelin( aylık ve yaz okulu) ek ders yüklerinin kontrol edilmesi ve ek ders ücreti tahakkuku 31. Madde kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarınıne-bildirge ortamında iģe giriģ ve çıkıģ iģlemleri, ek ders tahakkuku, Pirimlerin E-Bildirge ortamında SGK ya gönderilmesi Yurt içi-yurt dıģı, geçici ve sürekli görev yollukları ile ilgili ödeme emri belgelerinin hazırlanması Ġdari personelin fazla mesai iģlemleri ile ilgili puantajın hazırlanması ve ödeme evrakının hazırlanması Fakültenin bütçesinin hazırlanması Fakülte personeline ait her türlü özlük ödemlerinin yapılması Ön mali kontrol iģlemi gerektiren evrakların hazırlanması, takibinin yapılması, ödeme belgesinin hazırlanması Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması ve ödeneklerin takibi. Akademik ve idari personelin maaģlarının hazırlanması. Ocak ve Temmuz aylarında memur maaģ katsayısı doğrultusunda maaģ avans ve farklarının yapılması. Personelin kıdem ve terfi değiģikliklerinin maaģ sistemine girilmesi Görev yeni baģlayan personelin kısıt maaģının hazırlanması Ġdari personelin giyim yardımlarının tahakkuk ettirilmesi Emekli keseneklerinin Strateji geliģtirme daire baģkanlığı ile uyumlu bir biçimde internet üzerinden gönderilmesi KiĢi borçlarının tahsili ile ilgili iģlemler yapmak. Kamu personeli Dil Sınavı Sonuç Belgesi sunan personelin belgelerini maaģa iģlemek. Müdürlüğün vereceği diğer görevleri yapmak Mal ve Hizmet alımı iģlemlerinin bütçe ödeneklerine göre yapılması ve takibi Piyasa araģtırması yaparak, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması Telefon faturalarının ödeme iģlemlerinin yapılması Ġdari personelin fazla mesai iģlemleri ile ilgili puantajın hazırlanması ve ödeme evrakının hazırlanması Satın alma iģlemleri ile ilgili ön mali kontrolü gerektiren evrakların hazırlanması ve takibinin yapılması Satın alma oluru ve onay belgelerinin hazırlanması TaĢınır kayıt kontrol bürosundan taģınır iģlem fiģlerinin ve muayene raporunun alınması ve tahakkuk evrakına bağlanması DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Müdürlük, Yüksekokul Sekreterliği, Personel, TaĢınır kayıt kontrol bürosu

24 24 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Öğrenci ĠĢleri Konservatuvar Sekreteri Konservatuvarın öğrencilerinin ilk kayıtlarından mezun aģamasına kadar olan iģlemlerinden ve Daire BaĢkanlığından gelen yazıların takibinden sorumludur. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Konservatuvara yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt iģlemlerinin yapılması, Öğrenci belgesi, not döküm belgesi ve askerlik belgesinin hazırlanması ve posta iģlerinin yürütülmesi, Kayıt dondurma iģlemlerinin yürütülmesi, Öğrenci burs iģlemlerinin yürütülmesi Harç iģlemlerinin yürütülmesi, Öğrenci disiplin iģlemlerinin yürütülmesi, Yatay geçiģ ve dikey geçiģ kayıt iģlemlerinin yürütülmesi, YazıĢma iģlemleri, evrakların dosyalanıp arģivlenmesi, Yıllık istatistikî bilgilerin hazırlanması, Mezuniyet ve iliģik kesme iģlemleri ayrıca mezuniyet belgelerinin hazırlanması, BaĢbakanlık ve öğrenim kredisi ile ilgili bilgileri doldurarak ilgili birimlere göndermek, Bağlı bulunduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer iģlerin ve iģlemlerin yapılması,

25 25 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Personel Bürosu Konservatuvarı Sekreteri Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Yüksekokul Müdürlüğünün gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla personel GÖREV VE SORUMLULUKLAR Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilmek, değişiklikleri takip etmek ve arşivlemek. Akademik ve idari personel istihdamı sürecinde gerekli işlemleri yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili bilgilerin arşivlenmesini yapmak. Akademik ve idari personel ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaları yapmak. Akademik ve idari personelin terfi işlemlerini takip etmek ve gerekli yazışmaları yapmak. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek. Akademik ve idari personelin izin işlemlerini takip etmek. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak. Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerinin yazışmalarını yapmak takip etmek. Akademik ve idari personelin izin işlemlerinin yazışmalarını yapmak. Akademik ve idari personelin almış oldukları sağlık raporlarının süresinin bitiminde göreve başlatma, Rektörlük Makamına yazı ile bildirme, gerekli kesintinin yapılması için tahakkuk işlerine verilme, kadrosu başka birimlerde olanların birimleriyle yazışma işlemlerini yapmak. Birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin listelerini hazırlamak ve güncel tutulmasını sağlamak. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek. Akademik ve idari personelin doğum, evlenme, ölüm vb. özlük haklarını takip etmek. Yetkili organlarca görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Yüksekokul Sekreterine karşı sorumludur. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ : Personel Daire Başkanlığı

26 26 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Özel Kalem Sekreteri Yüksekokul Sekreteri Müdür, Müdür Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin verdiği görevleri ve iletiģim organizasyonunu sağlar. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Müdür, Müdür Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin görüģme ve kabullerine ait hizmetleri yürütür. Müdür, Müdür Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin özel ve resmi haberleģmelerini yerine getirir. Müdür, Müdür Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin kurum içi ve kurum dıģı randevu isteklerini düzenler. Müdür, Müdür Yardımcıları ve Fakülte Sekreterinin ıslak imza gerektiren yazıģmalarının çıktılarını alıp, imzalatıp ilgili büroya gönderir. Müdürün yolculuk ile konaklama için rezervasyonlarını yapar. Dinî ve Millî bayramlarda Müdürün tebrik mesajlarını hazırlar ve dağıtımını sağlar. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer iģleri yapar. Müdürün özel haberleģme ve gizlilik taģıyan yazıģma iģlerini yürütür. Müdürün özel ve kurumsal dosyalarını tutar ve arģivler. Mezuniyet töreni programına yardımcı olur ve tüm davetiye ve duyuru iģlerini yapar. Müdürlüğün tüm duyurularını akademik ve idari personele e-posta yolu ile duyurur. Konservatuvarın tüm birimlerinin ve kiģilerin faks iletilerinin gönderimi ve gelen iletilerin yerine ulaģtırma iģlemlerini yapar. Yüksekokul dıģına gönderilecek olan postalarının adres etiketlerinin hazırlanması iģlemlerini yapar. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ : Yüksekokul Sekreteri

27 27 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: TaĢınır Mal ve Kayıt Kontrol ĠĢlemleri Yüksekokul Sekreteri Konservatuvarın taģınır-taģınmaz tüm mal, malzemelerinin kayıt ve kontrolünden sorumludur. GÖREV VE SORUMLULUKLAR Konservatuvara alınan malzemelerin Ambara alınmasını sağlamak. Konservatuvar Ambarına alınan malzemelerin dağıtımını sağlamak. Konservatuvara alınan demirbaģlara sicilini yazıp zimmetini yapmak. Herk olan demirbaģları tespit edip kayıtlardan düģürülmesini yapmak. Konservatuvar ihtiyaçlarını belirleyip Harcama yetkilisine bildirmek Belirli aralıklarla Konservatuvar Ambarını saymak ve düzenli olmasını sağlamak. Konservatuvar DemirbaĢlarının etkin bir Ģekilde kullanılmasını sağlamak. Her mali yıl sonunda Hesap Cetvellerini hazırlamak. Devir yolu ile alınan demirbaģların kayıtlarını yapmak ve Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına bildirmek. Tüketim Malzemelerine ait çıkıģ raporlarını her üç ayın sonunda Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığına bildirmek. Ayrıca Müdürlüğün vermiģ olduğu görevleri yapmak. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ: Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢk.TaĢınır Kayıt Kont ġub.müd. ve Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı.

28 28 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Evrak Kayıt Konservatuvarı Sekreteri Yüksekokul Sekreterlik gelen-giden evraklarını sisteme girerek ilgili birimlere sevkini sağlamak GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurum içi yazıģmaları EBS Sistemi üzerinden ilgili Birimlere sevk etmek. Kurum dıģı öğrenci baģvuruları vb. gelen evrakları EBS sistemine kaydedip ilgili birimlere sevk etmek. Postaya gidecek evrakları göndermek. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ :

29 29 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Bölüm Sekreteri Konservatuvarı Sekreteri Konservatuvara bağlı bölümlerin evrak iģlerini ve Bölüm BaĢkanının verdiği görevleri yerine getirmek GÖREV VE SORUMLULUKLAR Akademik Kurul Toplantısı için ilgili Öğretim elemanlarına toplantı çağrı yazılarını iletmek,, Ders Kayıt bitiminde ders bildirim formlarının kopyasını danıģmalardan toplayarak Öğrenci ĠĢleri Bürosuna teslim etmek. Bölümlerle ilgili duyuruları ilan panolarına asmak, süresi dolanları çıkarmak. Dersler baģladığında her ay öğretim elemanlarından derse gelmeyenleri tespit ederek bölüm baģkanlığına bildirmek Her Dönem baģında Ders planlarını öğretim elemanlarından toplayıp dosyalamak Ekle-sil iģlemi bitiminde ders bildirim formlarının kopyasını danıģmalardan toplayarak, Öğrenci ĠĢler Bürosuna teslim etmek, Derslerin baģlamasında bir gecikme olması halinde bölüm baģkanı ve öğretim elemanı ile iletiģim kurmak ve öğrencileri bilgilendirmek, Yarıyıl içi veya yarıyıl sonu sınav programlarını öğrencilere ilan etmek ( panoyu düzenlemek ). Sınav programlarını ders sorumlularına ve gözetmenlere bildirmek için ön yazı ve eklerini tutanak ile tebliğini yapmak, Sınavlardan önce gözetmenlere verilmek üzere sınav zarflarını hazırlamak (sınav listeleri, imza listeleri, kimlik tutanağı, sınav prosesi vb. ) Yarıyıl sonunda öğrencilerin dönemlik akademik not dökümlerini ders sorumlularına 3 nüsha halinde imzalatılarak 1 nüshaları bölüm sekreterliğinde kalacak Ģekilde Öğrenci ĠĢleri Bürosuna teslim etmek. Yarıyıl sonu sınavları bitiminde, öğretim elemanlarından sınav evraklarını, zarflarını toplayarak arģivlemek, cevap anahtarı olmayan evrakları teslim almamak. Konservatuvar-Bölüm, bölüm içi ve bölümler arası iletiģimi kurup yazıģmalarını yapmak Toplantı duyularını yapmak, DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ: Öğrenci ĠĢleri, Yazı ĠĢleri, Personel Bürosu, Mali ĠĢler

30 30 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Yazı ĠĢleri Konservatuvarı Sekreteri Fakülte içi ve Fakülte dıģı yazıģmaları ve Fakülte Kurulu ile Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını hızlı ve doğru bir Ģekilde yazarak Bölümlere iletmek GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararlarının yazımı, dağıtımı ve Karar defterlerine yapıģtırmak. Akademik Genel Kurulu Toplantı Davet ve yazıları yazmak. Yüksekokulumuz Faaliyet raporları, stratejik plan ve performans göstergeleri hazırlamak ve gerekli birimlere gönderilmesini sağlamak. Bilimsel-Kültürel Toplantı ve Duyuru yazıları yazmak ve takip etmek. Hakla ĠliĢkiler Kapsamında yazıları yazmak. Kültür ve Tanıtım ĠĢleri konularındaki yazıları yazmak. Teknik Gezi, TaĢıt Tahsisi, Konaklama vb. yazıları yazmak. Yüksekokul Faaliyet Raporu hazırlanmak. Yüksekokulumuz web sayfası hk. yazıları yazmak. ÇalıĢma Esasları ile ilgili plan ve programları yapmak. Üst Yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. DĠĞER BĠRĠMLERLE ĠLĠġKĠSĠ : Tüm Birimler

31 31 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Ġç Hizmetler Konservatuvarı Sekreteri Konservatuvarın tüm bina ve laboratuvarlarının temizlik iģleri koordinasyonundan sorumludur GÖREV VE SORUMLULUKLAR İşçilerin düzenli bir şekilde geliş-gidişlerinin kontrolünü yapmak. İş bölümü yapılan işçilerin, işlerini gerektiği gibi yapmalarını sağlamak. Müdürlük Binasının, Bölümlerin, Laboratuarların vs. yerlerin temizliğinin yaptırılması ve takip etmek. Çalışanların hastalık durumunda vs. izin almaları durumunda işlerin aksamamasını önlemek için gerekli tedbirleri almak. Yüksekokulumuza gelecek her türlü ağır ve hafif demirbaş eşya vb. malzemelerin ilgili yerlere taşıtılması ve yerleştirilmesini sağlamak. Sınıfların ve Laboratuarların ders başlamadan önce temiz bir şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesini sağlamak. Yıllık izin durumunda Yüksekokul Sekreteriyle durumu görüşmek ve işlerin aksamamasını önlemek için gerekli görevlendirmenin yapılmasını önermek. Birimden ayrılması halinde yerine eleman yetiştirdikten sonra ayrılması. Bağlı olduğu üst yöneticisi/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılması. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ: Tüm Birimler

32 32 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠM GÖREV TANIMLARI BĠRĠM: BAĞLI OLDUĞU BĠRĠM: GÖREVİN KISA TANIMI: Teknik Hizmetler (Bilgisayar Teknik Servisi) Konservatuvarı Sekreteri Devlet Konservatuvarının Tüm Bürolarının Teknolojik Araç ve Gereçlerinden Sorumludur GÖREV VE SORUMLULUKLAR Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuarlarındaki bilgisayarların çalışır durumda olmalarının sağlanması, bilgisayar programlarının kurulumlarının yapılması, arızaların giderilmesi. Tüm akademik ve idari kadrolu personelin süreç içersinde karşılaştığı bilgisayar kullanımı ile ilgili, anlık şikayetlerinin çözümlenmesi. Sınıflarda kullanılan projeksiyon cihazlarında oluşan bağlantı problemlerini ve Dinleti Salonundaki ses sistemlerinde oluşan arızaların giderilmesi. İlerleyen zaman içersinde arıza yapma ihtimali olan bazı bilgisayar parçalarında yedekleme gerektiğinden (bütçenin elverdiği durumlardan haberdar edildiğimizde)bu parçalara ait özelliklerin tesbit edilerek,alımı yapacak birime bilgi verilmesi. Bilgisayar içersindeki herhangibir donanımın arızalanması durumunda öncelikle tesbitin yapılması,problemli parçanın yenisi ile değişimi. İnternet ve ağ bağlantısı ile ilgili problemlerin giderilmesi ve idaremizi bilgi,yetki anlamında aşan durumlarda Bilgi işlem Daire Başkanlığı ile irtibata geçerek problem çözümünün organize edilmesi. Devam eden işlerde, kopukluğu önleyecek şekilde çalışanlar arasındaki koordinasyonu n sağlanması. DİĞER BİRİMLERLE İLİŞKİSİ: Tüm Birimler

33 Konservatuvarımız TeĢkilat Ģeması güncelleģtirilmiģ ve ilgili yerlere asılarak ilan edilmiģtir. Konservatuvar Kurulu MÜDÜR Konservatuvar Yönetim Kurulu Müdür Yardımcısı Konservatuvar Sekreteri Müdür Yardımcısı EĞİTİM-ÖĞRETİM ÖZEL KALEM KONSERLER ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ AKADEMİK PERSONEL BÖLÜMLER İDARİ MALİ İŞLER WEB SAYFASI AYNİYAT İÇ HİZMETLER İDARİ PERSONEL

34 Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluģturmalıdır EBYS sistemi aktif olarak kullanılmaktadır. Her birimin iģ akıģ Ģemaları oluģturulmuģ çalıģma grubu tarafından gerekli izlemelerin yapılmasına ve üst yönetime rapor edilmesine karar verilmiģtir. Ġdari personelimizin EBYS üzerinde yetkilendirmelerini belirten bir çizelge hazırlanmıģ WEB de ilan edilmiģtir. Vekalet ve EBYS yetkilendirmeleri tebliğ edilmiģtir. (Yetkilendirme EBYS kullanım ve vekalet Çizelgesi)

35 35 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ EBYS YETKĠLENDĠRME BĠRĠM ALT BĠRĠM : DEVLET KONSERVATUVARI : MÜDÜRLÜK ÜST BĠRĠM ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Doc. KürĢad GÜLBEYAZ Müdür E-Bütçe, KBS, SGB.net. Okuma, Yrd.Doc.Mustafa ġahġn Ġmza ve Onay Öğr.Gör Tarkan YAZICI ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Yrd.Doc.Mustafa ġahġn Müdür Yardımcısı Personel Otomasyonu, KBS, Öğr.Gör Tarkan YAZICI EBYS, Okuma, Paraf ve Ġmza ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Personel Otomasyonu, KBS, Öğr.Gör Tarkan YAZICI Müdür Yardımcısı EBYS, Okuma, Paraf ve Ġmza Yrd.Doc.Mustafa ġahġn ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Yrd. Doc. Dr. Fikri SOYSAL SEB Bölüm Öğrenci Otomasyonu, EBYS, Doc. KürĢad GÜLBEYAZ BaĢkanı Okuma, Paraf ve Ġmza Öğr.Gör. Soner OKAN ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Öğr.Gör. Soner OKAN TEB Bölüm Öğrenci Otomasyonu, EBYS, Yrd. Doc. Dr. Fikri BaĢkanı Okuma, Paraf ve Ġmza SOYSAL Öğr.Gör. Soner OKAN ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Doc. KürĢad GÜLBEYAZ THO Bölüm Öğrenci Otomasyonu, EBYS, Yrd. Doc. Dr. Fikri BaĢkanı Okuma, Paraf ve Ġmza SOYSAL Öğr.Gör. Soner OKAN ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Ġzzettin Kocaman Yüksekokul Evrak Sevki, Okuma, Paraf, Ġmza Sekreteri ve EBYS Birim Amiri ġef.remzi KAPLAN PERSONEL VE YAZI ĠġLERĠ SERVĠSĠ ADI SOYADI UNVANI OTOMOSYON YEKĠLERĠ GÖREV DEVRĠ Melek ERKOL Veri Haz.Kont.ĠĢlt EBYS ; Standart kullanıcı (Okuma, yazma ve paraf). Mehmet ARSLANLI ADI SOYADI Hasan YILMAZ UNVANI Memur MALĠ ĠġLER SERVĠSĠ OTOMOSYON YEKĠLERĠ KBS, SGB,EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf) GÖREV DEVRĠ Vahap GÜNAY

36 36 ÖĞRENCĠ ĠġLER SERVĠSĠ ADI SOYADI Nuh PETEKKAYA UNVANI Memur OTOMOSYON YEKĠLERĠ EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf) Öğrenci Otomasyonu. GÖREV DEVRĠ Mehmet ARSLANLI ADI SOYADI Vahap GÜNAY UNVANI Veri Haz. Kont. ĠĢlt. TAġINIR MAL KAYIT KONTROL SERVĠSĠ OTOMOSYON YEKĠLERĠ KBS, EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf GÖREV DEVRĠ Hasan YILMAZ ADI SOYADI Mehmet ARSLANLI EVRAK KAYIT SERVĠSĠ OTOMOSYON YEKĠLERĠ UNVANI GÖREV DEVRĠ MEMUR EBYS; Evrak kayıt, Evrak Sevk (okuma, yazma) Nuh PETEKKAYA ADI SOYADI Mehmet ARSLANLI UNVANI MEMUR BÖLÜM SEKRETERLERĠ SERVĠSĠ OTOMOSYON YEKĠLERĠ EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf) GÖREV DEVRĠ Nuh PETEKKAYA TEKNĠK HĠZMETLER ADI OTOMOSYON YEKĠLERĠ SOYADI UNVANI GÖREV DEVRĠ Nihat ASLAN ġef EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf) Remzi KAPLAN ĠÇ HĠZMETLER ADI SOYADI Remzi KAPLAN UNVANI ġef OTOMOSYON YEKĠLERĠ EBYS; Standart kullanıcı (okuma, yazma ve paraf) GÖREV DEVRĠ Nihat ASLAN

37 37 Standart 3.Personelin Yeterliliği ve Performansı

38 38 Standart: 4. Yetki Devri Bu standart için gerekli genel Ģartlar: 4.2. Yetki devirleri, üst yönetici tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde devredilen yetkinin sınırlarını gösterecek Ģekilde yazılı olarak belirlenmeli ve ilgililere bildirilmelidir. Bu Eylem Planı döneminde uygulama konusunda makul güvence sağlanabilmesi amacıyla aģağıdaki eylemler öngörülmüģtür. Konservatuvarımıza ait bir Ġmza Yetkileri Yönergesi ve Birim Ġmza Yetkileri Yönergeleri oluģturulacak ve gerektiğinde güncellenmeye devam edilecektir. Yetki Devri için gerekli form ve tutanaklar hazırlanmıģtır. Ġlgili personelin 657 Sayılı DMK ve 2547 Sayılı Yüksek öğrenim Kanunun ilgili maddeleri gereği gerekli bilgi deneyim ve yeteneğine bağlı olarak bu devirlerin gerçekleģtirilmesi gerektiği ve tüm iģlemlerin gerekli prosedür ve tutanaklarla tamamlanması belirlendi. (EK YETKĠ Devir belgeleri)

39 39 YETKİYİ DEVREDENİN YETKĠ DEVRĠ FORMU ADI SOYADI UNVANI ĠMZASI YETKİYİ DEVRALANIN ADI SOYADI UNVANI ĠMZASI YETKİ DEVRİNİN KONUSU YETKİ DEVRİNİN NEDENİ MALĠ ĠDARĠ YETKİ DEVRİNİN SÜRESİ YETKİ DEVRİNİN YASAL DAYANAĞI EKLER

40 40 RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI Risk değerlendirmesi, kurumun belirlenmiģ stratejik amaç ve hedeflere ulaģma yolunda karģılaģabileceği muhtemel riskleri nasıl tespit ve analiz edeceği ile belirleyeceği bu riskleri nasıl yöneteceği ve bunlara nasıl uygun yanıtlar vereceği ile ilgilidir. Her kurum amaç ve hedeflere ulaģmasını engelleyebilecek içeriden veya dıģarıdan kaynaklanan çeģitli risklerle karģılaģmaktadır. Kurumların bu risklere karģı hazırlıklı olmaları ve risk değerlendirmesi yapmaları gerektiği düģünülmektedir Standart: 5. Planlama ve Programlama Bu standart için gerekli genel Ģartlar: 5.4. Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. Konservatuvarımız Birim Faaliyet Raporları Ocak ayı sonu itibarıyla ilgili mevzuata, Stratejik Plan ve Performans Programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanarak Üst Yöneticiye sunulmaktadır Yapılacak değerlendirme toplantılarıyla faaliyet raporlarının her yıl yeniden yapılması ve bir önceki ile farklılıkları değerlendirilecek stratejik plana uygulanmasına çalıģılacaktır.

41 olasılık Şiddet Tespit Skor düzeyi önem Belirlenen stratetejik plan doğrultusunda belirlenen hedeflere ulaģımada önceliklerin belirlenmesi için risk envanteri tablosu hazırlandı. RİSK ENVANTERİ (KÜTÜĞÜ) TABLOSU TEMEL RĠSKLER MEVCUT DURUM RĠSK KONTROL FAALĠYETLERĠ AÇIKLAMA SORUMLULUĞU Durum tespit raporları düzenlenerek gerekli kontrollerin ve iyileģtirmelerin yapılmasına çalıģılacaktır. RĠSK EYLEM PLANI TABLOSU RĠSK NO: RĠSKĠN ADI: ÖNEM DÜZEYĠ: AMAÇ: HEDEF: STRATEJĠ: KAPSAM: PROJE EKĠBĠ: YAPILACAK ÇALIġMALAR:

42 Yapılan analizler sonucunda verimlilik etkinlik sağlanmaģı ise gerekli revizyonlar yapılıp hedeflere en az maliyet ve en kısa zamanda ulaģım sağlanacaktır. Dokümanın Adı : Dokümanın Kodu: REVĠZYON FORMU Revizyon No Tarih Revizyon Yapılan Kısım Revizyon Nedeni Revizyon Yapan

43 43 Standart: 6. Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi Birimimiz hedeflerini, spesifik, ölçülebilir, ulaģılabilir, ilgili ve süreli olmasını sağlayacak Ģekilde, stratejik plana uygun olarak belirleyecektir. Risk sınıfı Risk Değerlendirme Eyleminin Amacı Risk Değerlendirme Eyleminin Hedefleri Riskin Kapsamı Riskin BaĢlangıç Noktası Riskin BitiĢ Noktası Mevzuatla Ġlgili Gereklilik Risk Sahibi/Yöneticisi Risk Yetkilisi Risk Sorumlusu /Sorumluları Risk Uygulayıcıları Girdiler Tedarikçiler Risk Göstergeleri Çıktılar MüĢteriler Performans Göstergeleri HAZIRLAYAN RİSK PROFİLİ TABLOSU Onaylayan

44 44 KONTROL FAALĠYETLERĠ Kurumun amaç ve hedeflerine ulaģma yolunda karģılaģacağı riskleri göğüslemek ve kurumun hedeflerini gerçekleģtirmek üzere oluģturulan ve uygulamaya konulan politikalar, prosedürler ve teknikler kontrol faaliyetleri olarak adlandırılmaktadır. Kontrol faaliyetleri önleyici ya da tespit edici mahiyette olabilir ve risk değerlendirilmesi sürecinde olası risklerin etkisini hafifleterek yönetimin amaçlarına ulaģmasına yardımcı olur. Kontrol faaliyetleri, gerek yönetim gerekse de ilgili tüm kurum personeli tarafından rutin olarak yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve kurumun bütün birimlerinde ve her seviyede uygulanan yöntemleri ve politikaları kapsamalıdır. Kontrol faaliyetleri kurumun bütün kademelerine ve faaliyetlerine yayılmalı ve kurumun günlük faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Kontrol faaliyetlerinin ekstra iģ yükü ve maliyet getiren bir iģlem olarak algılanması iç kontrol sisteminin etkinliğini azaltacak ve sistemin baģarısını olumsuz yönde etkileyecektir. Kontrol Faaliyeti AĢamaları 1. Aşama Hedeflerin belirlenmesi 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama 5. Aşama Hedeflere ulaşmadaki risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi Risklere cevap verme yönteminin belirlenmesi: Kabul etme Kontrol etme Devr etme Kaçınma Fırsatlardan yararlanma* Kontrol faaliyetlerinin sınıflandırılması: Yönlendirici Önleyici Tespit edici Düzeltici Kontrol faaliyetlerinin belirlenmesi: Karar alma ve onaylama Görevler ayrılığı Çift imza yöntemi Veri mutabakatı Gözetim prosedürleri Ön mali kontrol Muhasebe işlemleriyle ilgili prosedürler Yolsuzluk ile mücadele prosedürleri Varlık ve bilgiye erişim Bilginin belgelendirmesi, arşivlenmesi ve depolanması İş sürekliliği planları

45 45 Standart: 7. Kontrol stratejileri ve yöntemleri Bu standart için gerekli genel Ģartlar: 7.1. Her bir faaliyet ve riskleri için uygun kontrol strateji ve yöntemleri (düzenli gözden geçirme, örnekleme yoluyla kontrol, karģılaģtırma, onaylama, raporlama, koordinasyon, doğrulama, analiz etme, yetkilendirme, gözetim, inceleme, izleme v.b.) belirlenmeli ve uygulanmalıdır Her birimimizce faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluģturularak bunların uygulanması sağlanacaktır. Kontroller, günlük kurum faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olacaktır. Yönetim, her kademede kontrol faaliyetlerini tanımlayarak etkin bir iç kontrol yapısı oluģturmak için uygun kontrol mekanizmaları belirleyecektir. Amaca ulaģmak için gerekli plan ve programları yaptıktan sonra izlenecek yöntemleri ve süreçleri oluģturulacaktır. Bu çerçevede karģılaģılabilecek riskler ve riskleri minimize etmek için gerekli kontrol faaliyetler belirlenecek amaca ulaģmayı sağlayacak kontrol sistemlerini tasarlanacaktır. Risklerin yeniden tespiti, iģ akıģ Ģemalarının tüm birimlerde standart hale getirilmesi ve Konservatuvarımız iģ akıģ Ģemalarının tamamının yayınlanmasından sonra gerçekleģtirilmesine karar verilmiģtir Kontroller, gerekli hallerde, iģlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve iģlem sonrası kontrolleri de kapsamalıdır Kontroller, gerekli hallerde, iģlem öncesi kontrol, süreç kontrolü ve iģlem sonrası kontrolleri de kapsayacak Ģekilde yapılacak. Bunlara iliģkin gerekli donanımlar ve bilgilendirmeler yapılacaktır Belirlenen kontrol yönteminin maliyeti beklenen faydayı aģmamalıdır Riskin etkisini azaltmak için kontrol faaliyetlerinin belirlenmesinden sonra risk sorumluları kontrol faaliyetinin maliyetini ve beklenen faydasını değerlendirecek ve eğer kontrol faaliyetinin maliyeti beklenen faydayı aģarsa bu kontrol faaliyeti tercih edilmeyecektir. Fayda-maliyet analizi sürekliliği olan ve belli parasal büyüklükte maliyeti gerektiren kontrol faaliyetleri için yazılı olarak yapılacak ve harcama yetkilimiz tarafından onaylanacaktır.

46 46 Standart: 8. Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi Bu standart için gerekli genel Ģartlar: 8.2. Prosedürler ve ilgili dokümanlar, faaliyet veya mali karar ve iģlemin baģlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aģamalarını kapsamalıdır Konservatuvarımızca yürütülen iģler standartlara uygun olarak tanımlanacak ve iģ akıģ Ģemaları çizilecektir. Birim iģ akıģ Ģemaları Konservatuvarımız web sitesinde ve birimlerin iģ akıģ Ģemaları kendi birimlerinde yayınlanacaktır. ĠĢ akıģ üniversitemiz web sayfasına entegrasyonu gerçekleģtirilerek personelin iģ akıģ Ģemalarına kolay ulaģımı sağlanacak ve gerektiğinde güncellenmesi sistem üzerinden yapılacaktır Prosedürler ve ilgili dokümanlar, güncel, kapsamlı, mevzuata uygun ve ilgili personel tarafından anlaģılabilir ve ulaģılabilir olmalıdır Konservatuvarımız birimlerinin tamamında iģ akıģ Ģemaları oluģturulmuģtur. Dokümanlara ve bazı prosedürlere web sitemiz üzerinden ulaģılacaktır. Sürekli güncellemeler devam edecektir.

47 47 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

48 48

49 49 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ GELEN-GĠDEN EVRAK KAYIT BĠRĠMĠ

50 50 T.C. DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ DEVLET KONSERVATUARI MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ ÖĞRENCİ İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ 2011 T.C. T.C. ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ ORGANĠZASYON EL KĠTABI Hazırlayanlar Halil Ġbrahim SARAÇOĞLU ĠletiĢim Fakültesi Fakülte Sekreteri GümüĢhane Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi BağlarbaĢı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

İŞ ÜNVANI: DEKAN GÖREV VE SORUMLULUKLARI: İŞ ÜNVANI: DEKAN İŞ TANIMI: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rektörün önereceği, üniversite içinden veya dışından üç profesör arasından Yükseköğretim Kurulunca üç yıl süre ile seçilir

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI

T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI T.C. BAġBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DĠL VE TARĠH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK ARAġTIRMA MERKEZĠ BAġKANLIĞI 2015 YILI KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI 2 Yayıma Hazırlayan: Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Çağdaş bir kamu yönetimi sistemi oluşturmanın evrensel kuralları vardır.

Detaylı

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ

İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ VERSİYON 1.0 T.C. İSKİ İÇ DENETİM REHBERİ ĠÇ DENETĠM BĠRĠMĠ BAġKANLIĞI ĠSKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Ağustos 2013 Sayfa 1 / 365 ĠÇĠNDEKĠLER [GĠRĠġ HÜKÜMLERĠNE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR]... 8 TAKDĠM... 9 KISALTMALAR...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

SERHAT KALKINMA AJANSI

SERHAT KALKINMA AJANSI T.C BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI KALKINMA AJANSLARI TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEKLER ĠÇĠN PROJE UYGULAMA REHBERİ SERHAT KALKINMA AJANSI 2010 1 GĠRĠġ... 2 1.1 KAPSAM...2 1.2 YASAL DAYANAKLAR...2

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU

ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) 2011 YILI ĠLK 6 AYLIK FAALĠYET RAPORU ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI (ĠKA) GAZĠANTEP ADIYAMAN - KĠLĠS (TRC1) 2011 YILI ĠPEKYOLU KALKINMA AJANSI YÖNETĠM KURULU BAġKANI NIN SUNUġU 2008 yılında kurulmuģ olmasına rağmen ilk personel alımını Mayıs 2010

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI

KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI KAYSERĠ TĠCARET BORSASI STRATEJĠK PLANI 2012 2015 1 Ġçindekiler SUNUġ... 1 KISALTMALAR... 4 TABLO DĠZĠNĠ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 4 1. GĠRĠġ... 5 A- KONUNUN ÖNEMĠ... 6 B- PLANIN AMACI VE KAPSAMI... 6 2. STRATEJĠK

Detaylı