MİLLETLERARASI TAHKİM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLETLERARASI TAHKİM"

Transkript

1 MİLLETLERARASI TAHKİM HAKEMLERİN YETKİLERİ İstanbul Barosu Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 1

2 İÇİNDEKİLER A- TAHKİM KAVRAMI VE UNSURLARI : 3 B- MİLLETLERARASI TAHKİMİN KAYNAKLARI : 4 1- KONVANSİYONLAR : 4 2- MİLLETLER ARASI TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN AVRUPA (CENEVRE) KONVANSİYONU : 5 a- Konvansiyonun Uygulama Alanı : 5 b- Tahkim Sözleşmesi : 6 c- Ad Hoc Tahkim / Kurumsal Tahkim Ayrımı : 6 d- Tahkim Sözleşmesinin Tarafları : 6 e- Hakem Heyetinin Teşkili : 7 f- Konvansiyona Taraf Devletler : 8 C- HAKEM YARGILAMASI İLE HAKEMLERİN YETKİLERİ : 8 1- HAKEMLERİN YETKİLERİ : 9 a- İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz : 9 b- Hakem Seçimi : 9 c- Hakemin Reddi : 9 d- Hakemin Çekilmesi : 10 e- Sözleşmenin Hükümsüzlüğü : 10 f- Hakem veya Hakem Kurulunun Yetkisizliği ve Yetki Aşımı : 10 g- Tahkim Yeri : 10 h- Yargılamada Kullanılacak Dil : 11 i- İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi : 11 j- Duruşma Bilirkişi Keşif : 11 k- Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk : 11 l- Karar Verme Usulü : 12 m- Karardaki Maddi Hataların Düzeltilmesi : 12 D- SONUÇ E- KAYNAKÇA : 12 : 13 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 2

3 A. TAHKİM KAVRAMI VE UNSURLARI Tahkim daha çok medeni ve ticari konulardaki uyuşmazlıkları kendisine konu alır. Tahkim ile bir hukuk düzeni içerisinde karar verme yetkisi özel irade beyanlarıyla mahkeme yerine resmi olmayan bir ve ya birden çok hakeme havale edilmektedir. 1 Bu sistemin asıl ağırlığı milletlerarası alanda, yabancı unsurlu olaylarda ve özellikle milletlerarası ticarette hissedilir. 2 Tahkim, kural olarak tarafların serbest iradesine dayanmaktadır. Taraflar tahkim usulünü kabul ederken ihtilaflarını çözecek hakem ve ya hakemleri, bunların sayı ve niteliklerini, seçilmeleri usulünü, tahkim anlaşmasının içeriğini, tahkim yerini, tahkim anlaşmasına uygulanacak hukuku, tahkim yargılamasının tabi olacağı hukuku, ihtilafın çözümünde uygulanacak maddi hukuku, yargılamanın usul ve şeklini, başvurulabilecek ispat vasıtalarını ve yargılamada kullanılacak dili serbestçe belirleyebilirler. 3 Milli hukuklarda ve milletlerarası sözleşmelerde, sadece usul hukukuna hakim temel adalet ilkeleri dikkate alınarak, tahkim kurumunun kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla, oldukça sınırlı sayıda emredici kuralla taraf iradelerine müdahale edilmektedir. 4 Tahkim prosedürünün uygulanması özel bir irade beyanına, kural olarak, bir tahkim anlaşmasına ve ya tahkim şartına bağlıdır. 5 Tahkimde, tahkim anlaşması, esas sözleşme, hakem anlaşması, ve tahkim usulü birbirinden ayrılmaktadır. Tahkim usulüne hakem mahkemesinin verdiği hakem kararı da dahildir. Tahkim anlaşması mevcut (compromis) ve ya ileride doğabilecek (clause compromissiore) hukuki ihtilafların çözümünü, hakem denen ve kendi seçtikleri kişi ve ya kişilerin kararına bırakan sözleşmeye denilmektedir. Tahkim anlaşmasının geçerli olabilmesi, tahkime konu teşkil eden mevcut ve ya ileride doğabilecek ihtilafın, tahkim anlaşmasının yapıldığı sırada belirlenebilir olması gerekir. Buna karşın, ihtilafın doğumuna sebep olan ve ya olacak olan hukuki ilişkinin, tahkim anlaşmasının yapıldığı sırada mevcut olması şart değildir. 6 Taraflar ile hakem ve ya hakemler arasında yapılan hakem anlaşması ise, tahkim anlaşmasından nitelik olarak farklı değildir. Fakat ona nazaran çok daha saf bir borçlar 1 KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. VI, 6. Bası, İstanbul 2001, s. 5937; NOMER Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2013, s NOMER Ergin,, s NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, Milletlerarası Tahkim Hukuku, C. I, 4. Bası, İstanbul 2013, s. 1 4 NOMER Ergin, s NOMER Ergin, s KURU Baki, ; NOMER Ergin, s. 531 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 3

4 hukuku karakteri göstermektedir. Bu bakımdan sözleşmelere ilişkin genel kurallar hakem anlaşması için de geçerlidir. 7 Hakem sözleşmesini, tahkim sözleşmesinin taraflarıyla, hakem veya hakemler arasında yapılan, taraflar arasındaki hak ve yükümlülük gibi usule ve maddi hukuka ilişkin hukuki ilişkilerin, özel hukuk hükümleri ve usul hukuku hükümleri dikkate alınarak düzenlendiği bir sözleşme olarak tanımlamak mümkündür. 8 Bu sözleşmede, hakem yargılamasının esas ve usulleri belirlenir. 9 B. MİLLETLERARASI TAHKİMİN KAYNAKLARI 1. KONVANSİYONLAR Tahkime ilişkin milletlerarası düzeyde sözleşmeler olduğu gibi, bu sözleşmelerde çizilen çerçeve içerisinde yer alan ve ulusal düzeyde kanunlar mevcuttur. Bu konvansiyonlardan 1961 tarihli Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu ile tahkim yoluna nasıl başvurulacağından başlanılarak verilecek kararın kesinleşmesine kadar geçen süre düzenlenmiştir. 10 Haziran 1958 tarihli Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Konvansiyonu ile Avrupa Konvansiyonu ile düzenlenen sürecin bir adım sonrası olan tahkim sonucunda verilen ve kesinleşen kararın, sözleşmeye taraf devletlerce tanınması ve tenfizine ilişkin olarak oldukça hızlı ve formaliteden uzak bir sistem öngörülmüştür. 10 Yaygın kabul görmesi sebebiyle yabancı hakem kararlarının tenfizinde sütun görevi gördüğü ifade edilmektedir. 11 Bir diğer konvansiyon olan Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkında Konvansiyon 12 ile yatırım anlaşmazlıklarının çözümü için uluslar arası bir merkez kurulmuştur. Merkezin amacı, antlaşmada yer alan hükümler doğrultusunda taraf devletler 13 ile diğer taraf devletlerin vatandaşları arasında yatırımlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların uzlaştırma ve tahkim yolu ile çözümü için çalışmaktadır. 7 NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, s. 2 8 Bu konuda Yargıtay 15. Hukuk Dairesi nin tarihli 1023/2481 nolu kararında da özetle; tahkime gidildiğinde uyuşmazlığın tarafları ile hakemler arasında oluşan hukuki ilişkide belirgin unsurun vekalet ilişkisi olduğu açıkça belirtilmiştir. (Bkz., Balcı, s. 146) 9 Yrd. Doç. Dr. TAŞKIN Alim, Hakem Sözleşmesi, Ankara 2000, s NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, s LEW Julian D.M./MISTELIS Laukas A./KRÖLL Stefan M., Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2003, 26-21, s İmzalandığı yer olması nedeniyle Washington Konvansiyonu olarak da anılmaktadır. 13 ICSID üyeliği, Dünya Bankası grubunun üyesi bir kuruluş olup, diğer kuruluşlardan farklı olarak, bütün ülkelere açıktır.(bkz. Eğilmez A. Mahfi, IMF Dünya Bankası ve Türkiye, İstanbul 1997, s. 119) Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 4

5 Yukarıda yer alanlar dışında Türkiye ve diğer devletler arasında akdolunan diğer ikili yatırım anlaşmaları da mevcut olmakla birlikte, bu anlaşmalar makalemizde ayrıntılı olarak incelenmeyeceğinden sadece bu genel açıklama yapılacaktır. 2. MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME İLİŞKİN AVRUPA (CENEVRE) KONVANSİYONU a) Konvansiyonun Uygulama Alanı Avrupa ülkeleri arasında ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak ve bu ülkeler arasında tahkimin daha teşkilatlı bir şekilde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu nun çalışmaları sonucunda 21 Nisan 1961 tarihinde Milletlerarası Ticari Tahkime İlişkin Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu ortaya çıkmış ve 1964 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu konvansiyon, Türkiye de 8 Mayıs 1991 tarihli 3730 sk. ile kabul edilmiştir. 14 Bu konvansiyon ile taraflar arasındaki tahkim kaydı ve sözleşmesine istinaden, hakemlerin uyuşmazlığa müdahalede bulunmalarından, kararın verilip kesinleştiği aşamaya kadar olan kısım düzenlenmektedir. 15 Cenevre konvansiyonu on maddeden oluşmaktadır. Bu maddelerden ilki tahkimi konu itibariyle milletlerarası ticari ilişkilerle sınırlandırmıştır. Konvansiyonun I. Maddesine göre Konvansiyondaki hükümler: (1) Uluslar arası ticari ilişkilerden doğan ve ya doğacak olan uyuşmazlıkların çözümü için akdolunan ve, (2) Akdin yapılması sırasında mutad meskenleri ve ya muamele merkezleri değişik devletlerde bulunan hakiki veya hükmi şahıslar arasındaki tahkim anlaşmalarına uygulanır. 16 Cenevre Konvansiyonunun uygulanabilmesi için biri sübjektif diğeri objektif iki şartın bir araya gelmesi gerekir. Sübjektif şart, tahkim anlaşması yapıldığı sırada tarafların mutad meskenlerinin farklı akit devletlerde bulunmasıdır. Bu sebeple her iki tarafın mutad meskenlerinin aynı devlette olması halinde konvansiyonun uygulanabilmesi mümkün değildir. Objektif şart ise, uyuşmazlığın uluslar arası ticari ilişkiden doğmuş olmasına ilişkindir. Diğer bir ifadeyle, ticari olmayan işlerden doğan uyuşmazlıklarda Cenevre Konvansiyonu uygulanmaz. 17 Böylece taraflar arasındaki ilişkinin ekonomik karakteri yani 14 ÇELİK Cemil, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2003, s. 359 (Bkz. RG /21000) SCHMITTHOFF M. Clive, Schmitthoff s Export Trade The Law & Practice of International Trade, 9th ed., London 1990, s KAPLAN Yavuz, Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara 2002, s NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, s YILMAZ Ejder, Milletlerarası Ticari Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler Bir Yorum Avrupa-Cenevre/New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Ankara 1991, s Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 5

6 uluslar arası ticaretle ilgili olma vasfı ele alınmıştır. 18 Uluslar arası ticari ilişki kavramını geniş yorumlamak gerekir. Örneğin, bir bedel karşılığında malların, hizmetlerin bir ülkeden diğer bir ülkeye taşınması işleri; uluslar arası satış işleri; lisans sözleşmeleri; müşterek bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme sözleşmeleri; milletlerarası turnelerin söz konusu olduğu sanat ile ilgili sözleşmeler; radyo ve televizyon yayınları gibi işler Avrupa Konvansiyonunun uygulanabileceği işlerdir. 19 b) Tahkim Sözleşmesi Konvansiyonun I/2-a bendine göre, taraflar tahkim sözleşmesini iki şekilde yapabilirler. Taraflar esas sözleşmeden ayrı bir sözleşme yaparak tahkime gitmeyi kararlaştırabilirler. Bu durumda sözleşmenin konusu münhasıran tahkimdir. Taraflar ayrı bir tahkim sözleşmesi yapmak yerine aralarındaki esas sözleşmeye bir tahkim şartı (tahkim klozu) da koyabilirler. 20 Tahkim şartı ve ya tahkim sözleşmesinin şekli konusunda da oldukça esnek bir düzenleme söz konusudur. Yine bir önceki paragrafta verilen maddenin devamında, tahkim sözleşmesinin ve ya tahkim şartının yazılı olması gerektiği fakat bunun farklı yollarla mümkün olduğu belirtilmiştir. Buna göre tahkim sözleşmesinin ve ya tahkim şartı bulunan esas sözleşmenin taraflarca imzalanması ve ya tarafların birbirine yolladığı mektup, telgraf veya teleskriptör metni içinde bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte, ulusal kanunlarında yazılı şekil şartı aranmayan ülkeler için bir istisna getirilmiştir. Söz konusu istisna ile kanunları yazılı şekil şartı aramayan ülkeler arasındaki ilişkilerde bunların kanunlarına uygun şekilde yapılan tahkim anlaşmaları da geçerli sayılacaktır. c) Ad Hoc Tahkim / Kurumsal Tahkim Ayrımı Konvansiyona göre uyuşmazlık, somut sorun için seçilmiş hakemler ile (ad hoc tahkim) çözümlenebileceği gibi daimi tahkim kuruluşları tarafından da çözümlenebilir. d) Tahkim Sözleşmesinin Tarafları Avrupa Konvansiyonu nda tahkim sözleşmesi ve ya şartının tarafları açısından herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Buna göre, gerek gerçek kişiler gerekse tüzel kişiler uluslar arası ticari uyuşmazlıkların giderilmesi için tahkime başvurabilirler. Bunun yanı sıra Konvansiyon un II. maddesinde kamu tüzel kişilerinin de tahkim anlaşmasına taraf olabileceği belirtilerek bu konuda da bir tereddüt bırakılmamıştır. Fakat taraf devletlerce kamu tüzel kişilerinin tahkim yoluna gitmesi için belirli şartlar olması hususunda çekince koyabilirler. 18 ŞANLI Cemal, Milletlerarası Ticari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk, Ankara 1986, s YILMAZ, NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, s. 53 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 6

7 e) Hakem Heyetinin Teşkili Avrupa Konvansiyonu nun IV/1-a bendi hakem heyetinin teşkiline ilişkindir. Buna göre, tahkim anlaşmasının tarafları ihtilaflarının daimi tahkim kuruluşu tarafından çözümleneceğini kararlaştırabilirler. Bu durumda hakem heyeti belirtilen kurumun tüzük hükümlerine göre teşkil edilecektir. 21 Eğer taraflar ihtilaflarının özel olarak seçilen bir hakem heyeti (ad hoc) tarafından karara bağlanacağını kararlaştırmışlarsa, bu durumda özellikle konvansiyonun IV/1-b bendi gereğince: (1) Hakemlerin kimler olacağını ve ihtilaf halinde bunların hangi usullere göre seçilebileceğini; (2) Hakemliğin cereyan edeceği yeri; (3) Hakemlerin takip edecekleri usul kurallarını serbestçe kararlaştırabilirler. Konvansiyonun IV/2 hükmü gereğince, Ad Hoc tahkimde, hakemini seçmesi kendisine bildirilen taraf 30 gün içerisinde hakemini seçmek zorundadır. Aksi halde, hakemini bu süre içinde seçmeyen tarafın talebin yapıldığı andaki mutad meskeninin veya muamele merkezinin bulunduğu ülkedeki ticaret odası başkanına müracaat edilerek hakemin atanması talep edilir. Yukarıda belirtilen hükümlerin sonucu olarak, tamamen tarafların iradesi ile atanmış bulunması ve resmi sıfatının olmaması nedeniyle hakemler, hakimlerden farklıdır. Hakimler hakem olarak görev yapamazlar, sadece kendi görevlerini yerine getirirler. 22 Gerçek ve tüzel kişiler medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip 23 olmaları kaydıyla hakem olarak tayin edilebilirler. 24 Fakat Türk Hukuk Sisteminde medeni hakları kullanma hususunda tüzel kişilerin, gerçek kişilerle aynı statüde olmaması ve sınırlı hak ehliyetlerine 21 NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, s Hakimlerin hakem olamayacağı kuralının gerekçesi, hakimin hakem olarak faaliyeti karşılığında alacağı ücret nedeniyle tarafsızlıktan uzaklaşması ihtimalini taşıması nedeniyle hakemlik, hakimlik görevinin mahiyetiyle bağdaşmaz. Bkz. POSTACIOĞLU İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, Ankara 1975, s. 65; ÇENBERCİ Mustafa, Hakemlerin Tayini Usulü ve Ücreti, (Tahkim IV. Ticaret ve Banka Hukuk Haftası), Ankara 1965, s Gerçek kişiler gibi tüzel kişilerin de hak ehliyeti olduğundan, hak iktisap etmeye ve borçları üstlenmeye ehil olmakla birlikte, yaş, cins, hısımlık gibi biyolojik varlığı ve yaradılış gereği tanınan haklardan yalnızca gerçek kişiler yararlanır. Bkz. ÖZSUNAY Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Tüzel Kişilerin Genel Teorisi Dernekler, Vakıflar, 5. Bası, İstanbul 1982, s. 61; ZEVKLİLER Aydın, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara 1992, s TAŞKIN Alim, Hakem Sözleşmesi, Ankara 2000, s. 55 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 7

8 sahip olmaları nedeniyle Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 25 7/A-1 hükmü gereğince Ancak gerçek kişiler hakem seçilebilir. Taraflarca hakem, tahkim sözleşmesinde ismen belirlenebilir. Bu durumda sözleşmede belirlenen kişilerden birinin hakemlik yapmaması halinde, tahkim sözleşmesi de geçersiz olacaktır. 26 Hakemlerin tayininde, bir başka yolda, tahkim sözleşmesi ile hakemlerin seçiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasıdır. Bu üçüncü kişinin hakem seçiminden kaçınması veya ölmesi halinde tahkim sözleşmesi hükümsüz kalır. 27 f) Konvansiyona Taraf Devletler 28 Almanya Çek Cumhuriyeti Kazakistan Romanya Avusturya Danimarka Küba Rusya Federasyonu Belarus Finlandiya Lüksemburg Slovenya Belçika Fransa Macaristan Slovakya Bosna-Hersek Hırvatistan Makedonya Türkiye Bulgaristan İspanya Moldova Ukrayna Burkina Faso İtalya Polonya Yugoslavya C. HAKEM YARGILAMASINDA HAKEMLERİN YETKİLERİ Genel anlamda hakem yargılaması sürecini düzenleyen Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu ile bu sürecinin genel çerçevesi çizilmiş olup, yargılamaya ilişkin usul kurullarının ve uygulanacak hukukun taraflar tarafından seçilebileceğini düzenlediğinden bahsetmiştik. 29 Bu hükümden yola çıkarak Milletlerarası Tahkim Kanunu nun 30 hakem yargılamasına ve bu süreçte hakemlere tanıdığı yetkilere değineceğiz. Fakat belirtmek gerekir ki, hakem yargılaması sürecinde hakem ve ya hakem kurullarınca üzerinde karara varılacak konular taraf iradelerince belirlendiğinden, hakemlerin yetkileri taraflarca akdolunan tahkim anlaşması sınırları içerisinde olacaktır. 25 RG / KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2000, s KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul 1991, s ( ) 29 Bkz. Avrupa (Cenevre) Konvasiyonu md. IV/1-a-iii 30 RG /24453 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 8

9 On dokuz madde ve bir geçici maddeden oluşan Milletlerarası Tahkim Kanunu nun tek bir maddesinde hakemlerin yetkileri sayılmamış olup, farklı konuları düzenleyen her maddede hakemlerin yetkisi içerisinde olan hususlar ayrı ayrı belirtilmiştir. 1. HAKEMLERİN YETKİLERİ a) İhtiyati Tedbir veya İhtiyati Haciz Tahkim anlaşmasının konusunu teşkil eden bir uyuşmazlığın ortaya çıkması halinde, tahkim yargılamasına henüz geçilmemişse, taraflardan birinin hakem ve ya hakem kurulundan ihtiyati tedbir ve ya ihtiyati haciz talep etmesi mümkün değildir. Fakat tahkim yargılaması esnasında böyle bir talebin sunulması halinde, aksi taraflarca kararlaştırılmış olmadıkça, hakem ve ya hakem kurulu, eğer gerekli görürse, ihtiyati tedbir ve ya ihtiyati haciz kararı verebilir. Bunun da ötesinde ihtiyati tedbir ve ya ihtiyati haciz kararının verilmesi için talepte bulunan tarafın uygun bir güvence vermesi şartı koşulabilir. Hakem ve ya hakem kurulu tarafından verilecek bu kararlar cebri icra organları tarafından icrası ya da diğer resmi makamlarca yerine getirilmesi gereken kararlar olmadığı gibi, üçüncü kişileri de bağlayıcı nitelikte olmayacaktır. 31 Hakem ve ya hakem kurulunca verilecek ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararının, aleyhine karar verilen tarafça yerine getirilmemesi halinde, yetkili mahkemeye başvuru yolu açıktır. 32 b) Hakem Seçimi Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa 33 veya hakem yargılamasının üç hakemle yapılacağı yönünde bir karara varılmışsa, bu durumda taraflardan her biri bir hakem seçer. Taraflarca seçilen bu hakemlere de kanun tarafından üçüncü hakemi seçme yetkisi verilmiştir. 34 Taraflarca üçten daha fazla hakem seçilmesine yönelik bir karar varılmışsa, hakem kurulundaki hakemlerin tek sayıda olması gerektiğinden 35 son hakemi seçme yetkisi yine taraflarca seçilen hakemlerdedir. 36 c) Hakemin Reddi Taraflardan herhangi biri hakem kurulundan bir ve ya birden çok hakemin reddini, gerekçesini sunmak şartıyla, hakem kurulundan talep edebilir. Bu talebe karşı, hakem kurulunun gerekli incelemeyi yaparak taraf talebini kabul etme yetkisi olduğu gibi reddetme 31 Milletlerarası Tahkim Kanunu, Md Md. 6/3 33 Md. 7/A 34 Md. 7/B-3 35 Md. 7/A 36 Md. 7/B-4 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 9

10 yetkisi de mevcuttur. Hakem kurulunun yetkisini ret yönünde kullanması halinde, karara karşı otuz gün içinde asliye hukuk mahkemesine başvuru hakkı tanınmıştır. 37 d) Hakemin Çekilmesi Bir hakemin, hukuki ya da fiili sebeplerle görevini hiç ya da zamanında yerine getirememesi söz konusu ise, bu hakemin görevinin sona ermesi hususunda taraflar ortak bir irade beyanı sunmasa dahi, hakem hakemlikten çekilebilir. 38 Bu yetkisini kullanan hakemin, hakemlik görevi de kendiliğinden sona erer. e) Sözleşmenin Hükümsüzlüğü Hakem ve ya hakem kurulu, bir itiraz söz konusu ise, hem asıl sözleşmenin hem de tahkim anlaşmasının mevcut ve ya geçerli olup olmadığına karar verme yetkisine sahiptir. Fakat bu yönde bir karar verilirken, tahkim şartı sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem ve ya hakem kurulunca asıl sözleşmenin hükümsüz olduğuna karar verilmesi, kendiliğinden tahkim anlaşmasının da hükümsüz olduğu sonucunu doğurmaz. 39 f) Hakem veya Hakem Kurulunun Yetkisizliği ve Yetki Aşımı Taraflardan birisi hakem ve ya hakem kurulunun yetkisiz olduğunu düşünüyorsa, buna ilişkin itirazını en geç ilk cevap dilekçesinde öne sürmelidir. Fakat gecikmenin haklı sebebe dayandığı sonucuna varırsa, daha sonra ileri sürülen itirazı da kabul etme yetkisi vardır. Bu itirazı ön sorun şeklinde inceleyen hakem veya hakem kurulu, yetkili olup olmadığına yine kendisi karar verir. Yetkili olduğuna karar vermesi halinde tahkim yargılamasını sürdürür ve davayı karara bağlar. Yargılama sürecinde, taraflardan birisi hakem ve ya hakem heyetinin yetkisini aştığına ilişkin itirazını derhal ileri sürmezse bu itiraz geçerli olmaz. Fakat yukarıda belirtilen, gecikmenin haklı sebebe dayandığı kanısı söz konusu ise, bu durumda da, daha sonra ileri sürülen itirazı kabul etme yetkisi hakem ve ya hakem heyetindedir g) Tahkim Yeri Tahkim yerinin belirlenmesi hususunda taraflarca ve ya onların seçtiği tahkim kurumunca bir karara varılabilir. Fakat bu yönde serbestçe alınmış bir karar yoksa tahkim 37 Md. 7/D 38 Md. 7/F 39 Md. 7/H 40 Md. 7/H 41 Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu Md. V/1 Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 10

11 yerinin belirlenmesi yetkisi, tahkime konu olayın özellikleri de dikkate alınarak, hakem veya hakem kurulundadır. Hakem ve ya hakem kurulu, tahkim yargılamasının gerektirdiği hallerde, önceden taraflara bildirmek kaydıyla başka bir yerde toplanma yetkisini de haizdir. 42 h) Yargılamada Kullanılacak Dil Yargılamada kullanılacak dil ve ya diller, yine tahkim kurumunun yapısı gereği, taraflarca kararlaştırılır. Fakat bu konuda taraflarca ortak bir karar alınmamışsa, yargılamada kullanılacak dili belirleme yetkisi hakem veya hakem kurulundadır. Bunun yanında dayanak olarak sunulacak belgelerin, tahkim yargılamasında kullanılan dil ve ya dillerdeki çevirileri ile birlikte sunulması yönünde bir karar verme yetkisi de mevcuttur. 43 i) İddia ve Savunmanın Değiştirilmesi ve Genişletilmesi Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yargılaması sürecinde iddia veya savunmaların değiştirilmesi ve genişletilmesi mümkündür. Fakat hakem ve ya hakem kurulu tüm şartları göz önüne alarak, bu işlemin gecikerek yapıldığına ve ya diğer taraf için haksız bir şekilde büyük zorluk yarattığına karar vererek, böyle bir değişikliğe veya genişletmeye izin vermeyebilir. 44 j) Duruşma Bilirkişi - Keşif Hakem veya hakem kurulunca Delillerin sunulması, sözlü beyanlarda bulunulması ve bilirkişiden açıklama istenmesi gibi sebeplerle duruşma yapılmasına karar verilebileceği gibi; yargılamanın dosya üzerinden yürütülmesine de karar verilebilir. Bu seçimi yapma yetkisi hakem ve ya hakem heyetindedir. 45 Hakem veya hakem kurulunun, belirlediği konular hakkında rapor vermek üzere bilirkişi atanmasına, tarafların bilirkişiye ilgili açıklamaları yapmasına ve ilgili bilgi ve belgeleri vermesine, dava ile ilgili keşif yapılmasına karar verme yetkisi mevcuttur. Yine gerekli görülmesi halinde bu bilirkişilerin duruşmaya katılmasına da karar verilebilir. 46 k) Uyuşmazlığın Esasına Uygulanacak Hukuk Taraflarca uyuşmazlığın esasına uygulanacak hukuk kurallarının kararlaştırılmamış olması halinde, uyuşmazlıkla en yakın bağlantı içinde olduğu sonucuna varılan devletin maddi hukuk kurallarına göre yargılamayı yapma yetkisi hakem veya hakem kurulundadır Md Md. 10/C 44 Md. 10/D 45 Md. 11/A 46 Md. 12/A 47 Md. 12/C Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 11

12 l) Karar Verme Usulü Taraflarca ve ya hakem kurulunun diğer üyelerince yetki verilmişse, hakem kurulu başkanı, yargılama usulü ile ilgili belirli konularda tek başına karar verebilir. Fakat bu yetkinin kullanılabilmesi için yetkinin hakem kurulu başkanına verilmiş olması şarttır. 48 m) Karardaki Maddi Hataların Düzeltilmesi Taraflarca hakem ve ya hakem kurulu kararında var olan maddi bir hatanın düzeltilmesi yönünde bir talep gelmesi halinde, karşı tarafın görüşü alınarak, talep haklı bulunursa, karardaki maddi hatayı, talep tarihinden itibaren otuz gün içinde düzeltir. Hakem ve ya hakem kurulu, kararda mevcut olan maddi hataları, yine aynı süre içerisinde, herhangi bir talep olmaksızın, kendiliğinden de düzeltme yetkisine sahiptir. 49 D. SONUÇ Tahkim kurumu, mahkemelerden farklı olarak, tarafların iradelerine önem veren, taraf iradeleri doğrultusunda yargılamanın yapıldığı bir kurumdur. Bu sebeple tarafların neredeyse her konuda bir anlaşmaya vararak, kendi yargılama usullerini oluşturduklarını söylemek yanlış olmaz. Yargılamayı yapacak hakem sayısından, kararın nasıl yazılacağına kadar tüm sürecin planlanmasının tarafların iradesine bırakıldığı tahkim yargılamasının doğal sonucu olarak hakemlere tanınan yetkiler de, taraflarca kararlaştırılmayan hususlarda karar vermeye yönelik yetkiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan yola çıkarak varılabilecek en özet sonuç ise, hakemlerin, taraflarca yaratılan yargılama sürecindeki boşlukları doldurmaya yetkili olduğudur. Tahkim yargılamasının önemli ve birincil kaynaklarından olan Avrupa Konvansiyonu nun, tahkim yargılamasının genel sınırlarını belirlemesi, ulusal ve uluslararası yargı usullerine ilişkin kapsamlı düzenlemelerin yanında, tahkim yargılamasının usulüne ilişkin bu konvansiyonun sadeliği ve hakemlerin yetkilerinin sınırlandırılmasına kadar tüm sürecin taraflarca belirleniyor olması da, günümüzde uluslararası ticari ilişkilerde tahkim yargılamasının tercih edilmesinin en önemli sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. 48 Md. 13/A 49 Md. 14/B Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 12

13 KAYNAKÇA KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. VI, 6. Bası, İstanbul 2001 NOMER Ergin, Devletler Hususi Hukuku, 20. Bası, İstanbul 2013 NOMER Ergin / EKŞİ Nuray / ÖZTEKİN GELGEL Günseli, Milletlerarası Tahkim Hukuku, C. I, 4. Bası, İstanbul 2013 Yrd. Doç. Dr. TAŞKIN Alim, Hakem Sözleşmesi, Ankara 2000 LEW Julian D.M./MISTELIS Laukas A./KRÖLL Stefan M., Comparative International Commercial Arbitration, Kluwer Law International 2003, Eğilmez A. Mahfi, IMF Dünya Bankası ve Türkiye, İstanbul 1997 ÇELİK Cemil, Yargıtay Dergisi, Temmuz 2003 SCHMITTHOFF M. Clive, Schmitthoff s Export Trade The Law & Practice of International Trade, 9th ed., London 1990 KAPLAN Yavuz, Milletlerarası Tahkimde Usule Aykırılık, Ankara 2002 YILMAZ Ejder, Milletlerarası Ticari Tahkime Dair Avrupa (Cenevre) Sözleşmesi ve Türk Tahkim Hukuku Hakkında Bazı Düşünceler Bir Yorum Avrupa-Cenevre/New York Sözleşmeleri ve Türk Tahkim Hukuku Sempozyumu, Ankara 1991 POSTACIOĞLU İlhan, Medeni Usul Hukuku Dersleri, Ankara 1975 ÇENBERCİ Mustafa, Hakemlerin Tayini Usulü ve Ücreti, (Tahkim IV. Ticaret ve Banka Hukuk Haftası), Ankara 1965 ÖZSUNAY Ergun, Medeni Hukukumuzda Tüzel Kişiler, Tüzel Kişilerin Genel Teorisi Dernekler, Vakıflar, 5. Bası, İstanbul 1982 ZEVKLİLER Aydın, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, 3. Bası, Ankara 1992 TAŞKIN Alim, Hakem Sözleşmesi, Ankara 2000 KURU Baki/ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Ankara 2000 KURU Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, İstanbul Avrupa (Cenevre) Konvansiyonu T.C. BAŞBAKANLIK RESMİ GAZETE Milletlerarası Tahkim Kanunu Ocak 2015 Staj. Av. Namık Çağrı GÜNDOĞDU 13

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ

YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ YURTDIŞI İNŞAAT HİZMETLERİ SEKTÖRÜ İÇİN ULUSLARARASI TAHKİM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM: ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARIN HUKUKİ

Detaylı

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Doğrudan Görüşme, Arabuluculuk, Hakem-Bilirkişilik ve Tahkim: Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yard. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Queen Mary College, Centre for Commercial Law Studies Türkiye de Ticari Hayatın ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi İçin Uyuşmazlıkların

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARDA TAHKİM ADALET!!! ??? ADALET!!! Tahkim Nedir? Tahkim, adli yargıya alternatif bir uyuşmazlık çözümü mekanizması. Hakem; uyuşmazlığı çözen kişi. Tarafların bu konuda anlaşmalarına

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1)

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ACİL DURUM HAKEMİ KURALLARI (EK-1) MADDE 1 Uygulama Alanı 1. Bu Ek teki Kurallar, tarafların Acil Durum Hakemi Kuralları nın uygulanmaması hakkında yazılı olarak anlaşmış oldukları

Detaylı

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006.

2. Uluslararası Ticaret Hukukuna İlişkin Mevzuat ve Anlaşmalar, 2. bası, İstanbul 2006. PROF. DR. NURAY EKŞİ 1987 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ni birincilikle bitiren Prof. Dr. Nuray Ekşi, 1988 yılında aynı fakültede Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı nda araştırma görevlisi

Detaylı

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ Dr. SÜHEYLÂ BALKAR BOZKURT Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2

MAKALELER. Yusuf ARTAR (*) PEKCANITEZ Hakan/ATALAY Oğuz/ÖZEKES Muhammet, Medeni Usul Hukuku, 6. Bası, Ankara 2007, s. 692 2 ULUSLARARASI YATIRIM UYUŞMAZLIKLARINDA ICSID TAHKİMİ Yusuf ARTAR (*) 1- GİRİŞ Kural olarak, kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıklar mahkemeler tarafından karara bağlanmaktadır. Ancak irade serbestisi

Detaylı

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar.

İdari işlemlere karşı açılacak davalarda dava açma süresi, yazılı bildirim tarihinden başlar. TAHKİM ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLU AV.EROL TÜRK Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, taraflarca belirlenen hakem veya hakemler tarafından çözümlendiği

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1.- Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyan ve

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İNŞAAT DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, milletlerarası inşaat sektörünün kalbindedir. Ülkemiz Üçüncü Havalimanı, Üçüncü Boğaz Köprüsü, KKTC ye su

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ.

İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ. 02 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ 03 İŞ DÜNYASININ İHTİYAÇ DUYDUĞU MERKEZ Türkiye, jeopolitik konumu ve gelişen ekonomisi sayesinde Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Afrika arasında hızla büyüyen ticaret

Detaylı

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER

Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR. Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER Dr. Deniz Defne KIRLI AYDEMİR Milletlerarası Usul Hukukunda İHTİYATİ TEDBİRLER (Brüksel I Tüzüğü, UNIDROIT İlkeleri ve Türk Yargılama Hukuku Çerçevesinde) İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI

MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU NUN UYGULAMA ALANI BENNAR BALKAYA Uzman bilgisi, destek ve katkısı için Sayın Doç. Dr. Günseli Öztekin Gelgel, Sayın Doç. Dr. Yücel Sayman, Sayın Doç. Dr. Şükran Şıpka ve Sayın

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ

Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ Dr. TANER EMRE YARDIMCI HUKUK YARGILAMASINDA SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR DİZİNİ... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SOMUTLAŞTIRMA YÜKÜ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013-2014 GÜZ DÖNEMİ Dersin Adı: Milletlerarası Özel Hukuk I Dersin Kodu HUK 401 AKTS 4. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 Teorik: 3 saat / hafta Pratik Çalışma:

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU 12265 İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU Kanun Numarası : 6570 Kabul Tarihi : 20/11/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 29/11/2014 Sayı : 29190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 55 Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ

Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ Mehmet Akif GÜL NEW YORK SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA USÛLÎ TENFİZ ENGELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm I. New York Sözleşmesi nin Tarihçesi, Kapsamı ve

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877)

(Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991 Sayı : 20877) 350 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 21.5.1991

Detaylı

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI İÇİNDEKİLER İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI Bölüm I BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ... 3 MADDE 1... 3 Amaç... 3 MADDE 2... 3 Tanımlar... 3 MADDE 3... 3

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır.

Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilmemesi halinde, Türk hukuku uygulanır. MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN(MÜLGA) Kanun Numarası: 2675 Kabul Tarihi: 20/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 22/05/1982 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 17701 **12/11/2007

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, milletlerarası tahkime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Milletlerarası Tahkim Kanunu Kanun NO : 4686 Kabul Tarihi : 21.06.2001 R.G. Tarihi : 05.07.2001 R.G. NO : 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanunun amacı, milletlerarası

Detaylı

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ

GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ GÜLŞAH VARDAR HAMAMCIOĞLU Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi TÜRK MEDENİ KANUNU NA GÖRE YERLEŞİM YERİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...ix İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin

VI. Cilt'in içindekiler Sayfa Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin VI. Cilt'in içindekiler Sayfa 79-80. Kadastro mahkemeleri 5657 A) Genel bilgi 5657 B) Kadastro mahkemesinin teşkilâtı 5660 C) Kadastro mahkemesinin görevleri 5660 D) Kadastro mahkemesinin yetkisi 5671

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin) 1 *Başlıklar metne dâhil değildir. I. GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ (08.03. itibarıyla revize edilmiş metin) Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde,

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış İçin www.hukukmarket.com İSMAİL KÖKÜSARI Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ TÜRLERİ VE NİTELİKLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Tahkime İlişkin Hükümleri*

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Tahkime İlişkin Hükümleri* 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun Tahkime İlişkin Hükümleri* ONBİRİNCİ KISIM Tahkim...2 MADDE 407- Uygulanma alanı...2 MADDE 408- Tahkime elverişlilik...2 MADDE 409- İtiraz hakkından feragat...2

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları: Yatırım Kavramı ve En Çok Gözetilen Ulus Kayıtları Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşmaları veya dünyada bilinen diğer adıyla

Detaylı

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ

MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi MEDENÎ USÛL HUKUKUNDA BELGELERİN İBRAZI MECBURİYETİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR CETVELİ...xix GİRİŞ...1

Detaylı

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM

SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM SİGORTA HAKEMİ DR. MEHMET ÇAĞRI BAĞATUR HANDE ÖGE SORULARLA SİGORTA TAHKİM Sigorta Tahkim Komisyonu Sigorta Tahkim Komisyonu Niteliği, Başvuru Süreci Örnek Uyuşmazlık/İtiraz Hakem Kararları (Karayolları

Detaylı

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ

7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ 7035 SAYILI YASA İLE TEMYİZ SÜRELERİ DEĞİŞTİ Ceza ve hukuk yargılamasında 05.08.2017 tarihinden itibaren verilen kararlara karşı, (5 Ağustos 2017 Tarihli ve 30145 Sayılı Resmî Gazete Mükerrer yayınlanan

Detaylı

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM

Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM Dr. MURAT YILDIRIM ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU NDA TAHKİM İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xix 1.GİRİŞ...1 I. KAVRAM VE TERİM...1 1. Kavram...1 a. Tanım...1 b. Unsurlar...4 aa. Anlaşma...4

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR

Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR Dr. ÖMER ÇINAR İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi TÜKETİCİ HUKUKUNDA HAKSIZ ŞARTLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR...xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HAKSIZ ŞARTIN TARİHSEL

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TOPLUMSAL DÜZEN KURALLARI A- Hukuk ve Hak Kavramlarına Giriş... 1 B- Hukuk Kavramının Çeşitli Anlamları... 2 a-pozitif Hukuk... 2 b-doğal (Tabii) Hukuk... 3 c-şekil Açısından

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 1. kısım, 1. bölüm, 4. bölüm 1. ayrım, 6. bölüm 1. ayrım HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası: 6100 Kanun Kabul Tarihi:12/01/2011 Resmi Gazete Tarihi: 04/02/2011

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAHKİM KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Tahkim Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Hacettepe

Detaylı

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM

TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM TİCARİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNDE ULUSLARARASI TAHKİM HAZIRLAYAN: DEĞERLENDİRME: YELİZ ÜNAL İGEME STAJYER ÖĞRENCİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ARİF ŞAHİN İGEME - ŞUBE MÜDÜRÜ MART 2005 İGEME İhracatı

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 6 6 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kavramlar Tebligat Kanunu Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ. (08.03.2012 itibarıyla revize edilmiş metin) 1 *Başlıklar metne dâhil değildir. I. GENEL HÜKÜMLER İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM-UZLAŞTIRMA-HAKEM BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİ (08.03. itibarıyla revize edilmiş metin) Madde 1- İstanbul Ticaret Odası nezdinde,

Detaylı

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI

HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI 1. KONU HAKEM HEYETİNE BAŞVURULAN İHTİLAFLI ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK UYGULAMASI Bilindiği üzere VUK nun 323 üncü maddesinde; Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili

Detaylı

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MEDENİ USUL HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Derleyen Prof. Dr. NURAY EKŞİ Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Uluslararası Çocuk Kaçırma

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onikinci Hafta Ünite 3 devam 2 Ünite III HARÇLAR KANUNU NDA BELİRTİLMİŞ ÖZEL DURUMLAR

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme

Detaylı

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması

Arabuluculukta Gizliliğin Korunması Yard. Doç. Dr. Çiğdem YAZICI TIKTIK Medenî Usûl Hukuku ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Arabuluculukta Gizliliğin Korunması İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... XI İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru İÇİNDEKİLER

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ

ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ ÖNSÖZ 7 İÇİNDEKİLER 9 KISALTMALAR 15 GİRİŞ 17 I. KONUNUN TAKDİMİ 17 II. NAFAKA KAVRAMI 18 III. NAFAKANIN TARİHÇESİ 19 IV. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ 22 V. KONUNUN ÖNEMİ 25 VI. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

Detaylı

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System

Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System SESSION 2D: Uluslararası Hukuk 879 Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı Arbitration Rules in Turkish Legal System Ahmet Tuncay (Turkish Supreme Court, Turkey) Abstract International companies, with the

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları

Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Medeni Usul Hukuku (LAW 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medeni Usul Hukuku LAW 315 Güz 4 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29

İÇİNDEKİLER. Prof. Dr. Turgut KALPSUZ (Oturum Başkanı) 29 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 Teşekkür 7 Kısaltmalar 15 Konferans Programı 17 Açış Konuşmaları 21 Şaban DİŞLİ 21 İTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali ŞAHİN 24 Adalet Bakanı I. OTURUM MİLLETLERARASI TİCARİ TAHKİME

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru

Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Ramazan KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Medenî Usûl Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi ne Bireysel Başvuru Güncellenmiş

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller

Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller Doç. Dr. Musa AYGÜL Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Ticarî Tahkimde Tahkim Usûlüne Uygulanacak Hukuk ve Deliller VIII Bu çalışma sırasında en özverili desteği ailemden gördüm.

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com

Avukatlık Kanunu Yönetmeliği nin Uzlaşma Sağlamaya İlişkin Maddeleri - Arabulucu.com Yönetmelik: Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği Kurum: Türkiye Barolar Birliği Kabul Tarihi: 19.06.2002 R.G. Tarihi: 19.06.2002 R.G. No: 24790 Uzlaşma Müzakereleri Madde 16 - Avukatlık

Detaylı

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş

YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA) Giriş (20 Dakika) Türk yargı teşkilatı Genel Husular Cumhuriyet Başsavcılıkları İlk Derece Mahkemeleri o Hukuk

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Medeni Usul Hukuku I HUK 305 5 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta)

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN

İÇİNDEKİLER. İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v. ÖNSÖZ...vi. Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ...v ÖNSÖZ...vi Birinci Bölüm MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL HUKUKU HAKKINDA KANUN Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun... 3 İkinci Bölüm VASİYETNAMENİN

Detaylı

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR

HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR İÇİNDEKİLER Cilt I A. AİLE HUKUKU ve ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN ANLAŞMALAR 1 1. Kişi Halleri Konusunda Milletlerarası Karşılıklı Bilgi Verilmesine İlişkin Sözleşme 3 2. Ahvali Şahsiye Konusunda Milletlerarası

Detaylı

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ

01/05/ /05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ 01/05/2016 31/05/2016 TARİHLERİ ARASINDAKİ EŞYA TAŞIMA GEÇİŞLERİ Geçici Plaka İzni Geçiş Abd Minor Outlying Adaları 03 08 03 Almanya 03 03 02 18 26 93 50 53 89 Arnavutluk 02 Avusturya 02 03 01 02 Belçika

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI I. Tahkim Anlaşması Kavramı Günümüzde taraflar, uyuşmazlıkların çözümünde daha profesyonel bir yapılanma olan Tahkim Yolu nu tercih etmektedirler. Tahkim sayesinde uyuşmazlıkların hakem

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı

TAHKİM ANLAŞMASI. I. Tahkim Anlaşması Kavramı TAHKİM ANLAŞMASI Tahkim anlaşmasına konu olabilecek uyuşmazlık sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi sözleşme dışı bir uyuşmazlık da olabilir. Bu sebeple taraflar arasındaki uyuşmazlık, haksız fiil veya

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Prof. Dr. NURAY EKŞİ Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUKA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Kanunlar İhtilâfı Ülkelerarası Evlat Edinme Uluslararası

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa ERKAN Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi MİLLETLERARASI

Detaylı