T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI (0312)

2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2

3 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner. 3

4 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 4

5 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 5

6 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6

7 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAġKAN SUNUġU Performans Programını, stratejik plan ile bütçe iliģkisini ortaya koyan program olarak tanımlanmak mümkündür. Bu Performans Programı, Stratejik Planımızda yer alan amaç ve hedeflere ulaģabilmek amacıyla 2013 yılında yürüteceğimiz faaliyetleri ve bunların bütçesel bağlantılarını ortaya koymaktadır. Hazırladığımız bu Performans Programı ile, etkin mali yönetimin sağlanması, ihtiyaçların rasyonel bir Ģekilde önceliklendirilmesi, kaynakların stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanımı ile kamu hizmetlerinin sunumunda etkinlik ve verimliliğin artırılması planlanmıģtır. Yine bu Performans Programı ile, hizmetlerin kalitesinin artması, hesap verme sorumluluğunun geliģmesi, mali saydamlığın sağlanması, karar alma kalitesinin güçlenmesi ve geleceğe emin adımlarla yürünmesi hedeflenmiģtir. Bu amaca matuf olarak hazırlanan Belediyemiz Performans Programında, 19 adet performans hedefine ve bu hedeflere iliģkin 126 adet performans göstergesine yer verilmiģtir. Söz konusu hedefler kapsamında 108 adet faaliyet yürütülecek olup, bu faaliyetlerin gerçekleģtirilmesi için ,50 TL kaynak kullanılması planlanmaktadır. Belediyemiz 2013 yılı Performans Programının baģarılı olmasını diler, Ġlçemiz adına hayırlar getirmesini temenni eder, emeği geçen Meclis Üyelerimize ve Belediye Personelimize teģekkür ederim. Gültekin AYANTAġ Belediye BaĢkanı 7

8 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER. 9 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 9 B. TeĢkilat Yapısı.. 12 C. Fiziksel Kaynaklar 13 D. Ġnsan Kaynakları II. PERFORMANS BĠLGĠLERĠ. 17 A. Temel Politika Ve Öncelikler B. Amaç ve Hedefler. 18 C. Performans Hedef ve Göstergeleri Ġle Faaliyetler.. 20 D. Ġdarenin Toplam Kaynak Ġhtiyacı.. 55 E. Diğer Hususlar III. MALĠ BĠLGĠLER. 68 8

9 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI I Genel Bilgiler A. Yetki Görev ve Sorumluluklar 1- Belediye Kanununa Göre Belediyenin görev ve sorumlulukları Belediyenin görev ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunun 14 üncü maddesinde sıralanmıģtır. Buna göre; Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediye Kanununa Göre Belediyelerin Görev ve Sorumlulukları Ġle Ġlgili Diğer Hükümler Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. 9

10 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2- Belediye Kanununa Görev Belediyelerin Yetkileri ve Ġmtiyazları Belediyenin yetkileri, 5393 sayılı Kanun un Belediyenin Yetkileri ve Ġmtiyazları baģlıklı 15 inci maddesinde aģağıdaki Ģekilde sıralanmıģtır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek. f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağıģ kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve 10

11 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI hurda depolama alanları ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek. (l.) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtayın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler Devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. 11

12 B. TeĢkilat Yapısı AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Belediye BaĢkanlığımız, Belediyemizin karar organı olan Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Belediye BaĢkanı, Belediye BaĢkan Yardımcıları ve Müdürlüklerden oluģmaktadır. Akyurt Belediyesi Kurumsal Yapısı Akyurt Belediye Meclisi : 15 Üye Akyurt Belediye BaĢkanı : Gültekin AYANTAġ Akyurt Belediye Encümeni : 5 Üye BaĢkan Yardımcıları : 3 KiĢi Müdürlükler : 13 Adet BAŞKAN Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı Fen İşleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Meclis Kararımız ile oluģturulan Belediyemiz Norm Kadrosundaki teģkilat Ģeması. 12

13 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI C. Fiziksel Kaynaklar 1- Belediyemiz 2012 yılı Ağustos ayı itibariyle mevcut olan büro makineleri aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Büro Makineleri Adet Telefon/Faks 48/3 Tarayıcı 2 Bilgisayar (Masaüstü+dizüstü) 54 (38+16) Fotokopi Makinesi 1 Yazıcılar Belediyenin donanım envanteri aģağıdaki tabloda gösterilmektedir: Envanter Adet Switch/Modem 3/7 Firewall-Software 1 Sunucusu 1 Kesintisiz Güç Kaynağı 2 Telefon Santralı 5 Veri Depolama Sistemi 6 Güvenlik Kamera Sistemi 1 Projektör 5 Fotoğraf Makinesi 6 3- Hizmet ve Diğer Bina, Sosyal Tesis ve Yardımcı Tesisler Bina Adı Ana Hizmet Binası Ankara Evi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ġle Seralar Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü ve Mezbaha Tesisleri Ana Bakım Tamirhane, Atölyeleri ve Depolar Zabıta Karakolu (2 adet) Belediye Hizmet Binası (Öğretmenevi) ENERJİSA A.Ş. Hizmet Binası Halk Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Konferans Salonu (Eski) ve Garaj Ankara Büyükşehir Belediyesine Tahsis Edilen Eski Hizmet Binası (2., 3. ve 4. Katlar) Belediye İşhanı 1. kattaki 7 adet dükkan (45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 No lu Dükkanlar Su Deposu Binası ve Müştemilatı Kapalı Pazar Yeri ve İş Merkezleri Halı Saha ve Sosyal Tesisleri Yıldırımhan Parkı Kafeterya ve Sosyal Tesisleri Akyurt Belediyesi Kültür Merkezi Kültür Park İçindeki Lokanta Belediye Evi (Belediye Misafirhanesi) 13 Vasfı Hizmet binası Hizmet binası ve sosyal tesis Hizmet Binası ve üretim yeri Hizmet binası ve kesimhane Hizmet binası, atölyeler, tamirhane, depolar, araç ve iģ makineleri parkı Hizmet binası Geçici öğretmenevi Kiralık bina Tahsisli bina Hizmet binası ve garaj Tahsisli bina (Aile YaĢam Merkezi olarak) Dükkan Su deposu ve konut Pazar alanı ve iģ yerleri Sosyal tesis Sosyal tesis Konferans, düğün ve spor salonları Kiralık lokanta Misafirhane

14 4- Araç ve ĠĢ Makineleri AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI S.No Cinsi Adet S.No Cinsi Adet 1 Makam Aracı 2 15 Silindir 2 2 Küçük Otobüs 2 16 Çöp Kamyonu 8 3 Çekme Tip Yol Süpürme Aracı 1 17 Low Bet-TIR 1 4 Yol Süpürme Aracı 1 18 Damperli Kamyon Tuzlama Aracı (Ünimok) Çöp Toplama Aracı (Çekilir Tip) 2 19 Kasalı Kamyon Kamyonet 5 7 Midibüs 1 21 Cenaze Yıkama Aracı 1 8 Binek Otomobil 8 22 Cenaze Nakil Aracı 2 9 Damperli Kamyon 7 23 Traktör 1 10 Greyder 2 24 Vidanjör 1 11 Bekoloder 4 25 Sulama Aracı 1 12 Loder 1 26 Arazöz 1 13 Zabıta Hizmet Aracı 3 14 Ekskavatör 2 TOPLAM 61 14

15 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI D. Ġnsan Kaynakları Belediyemiz istihdam politikası, 27 Kasım 2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ile 22/02/2007 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı KuruluĢlar ile Mahalli Ġdare Birlikleri Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik uyarınca norm kadro standartları cetveline göre Belediye Meclisimizin 06/03/2012 tarihli ve 16 no lu kararı ile yeniden düzenlenmiģtir. Belediyemiz 2012 Yılı Ağustos ayı sonu itibariyle 1 meclis üyesi baģkan yardımcısı, 23 memur, 76 kadrolu ĠĢçi ve 11 sözleģmeli (biri kısmi zamanlı sözleģmeli) personel olmak üzere toplam 111 personel ile hizmet vermektedir. Personel Sayısı Kadro Durumu Erkek Kadın Personel Sayısı Memur SözleĢmeli Kadrolu ĠĢçi Diğer TOPLAM Memur Sözleşmeli Kadrolu İşçi Diğer 0 Erkek Kadın 15

16 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Eğitim Durumu Eğitim Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Diğer TOPLAM Ġlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans TOPLAM Personelin YaĢ Durumu YaĢ Durumu Memur SözleĢmeli ĠĢçi Diğer TOPLAM ve üstü TOPLAM yılı Ağustos ayı itibariyle Akyurt Belediye BaĢkanlığının personelinin müdürlüklere göre dağılımına iliģkin bilgiler aģağıda gösterilmiģtir. Birim adı Memur Kadrolu ĠĢçi SözleĢmeli /Diğer Personel Toplam BaĢkan Yardımcısı Özel Kalem Birimi Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Fen ĠĢleri Müdürlüğü Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğü Kültür ve Sosyal ĠĢler Müdürlüğü Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık ĠĢleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla ĠliĢk.Md.lüğü TOPLAM

17 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI II Performans Bilgileri A- Temel Politika ve Öncelikler Toplumsal diyalog ve katılımcılık güçlendirilerek hizmet sunumunda; Ģeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik ve vatandaģ memnuniyeti temel politika ve önceliğimizdir. Harcamalarda etkinliği, Ģeffaflığı ve hesap verebilirliği hayata geçirmek amacıyla; Kaynak tahsisi, stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine dayandırılacaktır. Yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli olan iç kontrol ve iç denetim sistemi uygulamaya konulacaktır. Harcamalarda kalkınma potansiyelimizi destekleyici mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik verilecektir. Ġlçe halkımızın mahalli müģterek nitelikteki ihtiyaçlarının öncelik sırasına göre karģılanmasına önem verilecektir. Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamaları ile hizmette etkinlik verimlilik daha da artırılacaktır. Yatırımlarımızın kendi kaynaklarımız ile yapılmasına devam olunacaktır. Müdürlüklerimizin, kendilerine tahsis edilen ödenekleri, belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda, etkili ve verimli bir Ģekilde kullanmaları esas alınacaktır. Güçlü mali yapının oluģturulmasında insan kaynakları alt yapısı nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. 17

18 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI B- Amaç ve Hedefler Amaç ve hedefler kurumu bu günden yarına taģıyan yol haritalarıdır. Amaç ve hedeflerimize ulaģabilmek için 2013 yılı içerisinde yapacağımız faaliyetleri ve bu faaliyetleri ölçecek göstergeleri belirledik yılları arasını kapsayan Belediye Stratejik Planında belirlenmiģ olan stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri aģağıdaki tabloda yer almaktadır. S.NO STRATEJĠK AMAÇ STRATEJĠK HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ 1 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak. Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek. Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek. Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak. YeĢil alanları artırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak. Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek. Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek. Akyurt ta yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek. Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir Akyurt un yeģil alanları artırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır. 6 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak. Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak. ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır. 18

19 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini artıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması, sağlık, imar ve yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde zabıta hizmeti vermek. Mali yapıyı güçlendirmek ve belediye ihtiyaçlarını tedarik etmek. Ġlçe sınırları içerisinde ekonomik ve ticari hayatın düzenli ve sağlıklı olmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin yeterli ve en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini arttıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak. Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Halkın yaģamsal kalitesini arttırmaya yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirmek. Akyurt ta düzen ve esenliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütmek. Akyurt Belediyesinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmet alımını gerçekleģtirmek. ĠĢyerlerinin kayıt altında tutulmasını sağlamak ve Belediyeye gelir sağlamak. Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci artırılacaktır. Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Her türlü kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleģtirilecektir Ġlçenin düzen ve esenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Sosyal yardım faaliyetleri, güvenlik ve trafik hizmetleri kapsamında faaliyetler yürütülecektir. Belediyenin mal ve hizmet ihtiyaçları karģılanacaktır. Akyurt sınırlarına dâhil iģyerleri kayıt altına alınacak ve belediyeye gelir sağlanacaktır. 19

20 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler Bu bölümde, beģ yıllık stratejik planda tespit ettiğimiz amaç ve hedeflerimize ulaģmak için müdürlüklerimizin 2013 yılında yapmayı planladığı faaliyetler ile bu faaliyetlere iliģkin performans göstergelerine, yapılacak çalıģmaların hangi birimlerce gerçekleģtirileceğine ve bu faaliyetlerin tahmini kaynak ihtiyaçlarına yer verilmiģtir. Performans programı, Belediyemizin Ģeffaflığının ve hesap verme sorumluluğu taģıdığımızın bir göstergesidir. 20

21 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1 Performans Hedefi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek, sosyal faaliyetlere katkı sağlamak Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Yapılan Meclis toplantı ve alınan karar sayısı Adet 50/125 54/105 55/115 1 Yapılan encümen toplantı ve alınan karar sayısı Adet 47/146 42/110 43/120 2 Yapılan nikâh sayısı Adet ArĢivin düzenlenme oranı ve takibi % Yapılan anket sayısı Adet Etik Kurulunun Tespiti ve alınan kararlar Adet Faaliyetler Kaynak Ġhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe DıĢı Toplam 1 Belediye Meclisi ve Encümeni ile ilgili faaliyet , ,00 2 Nikah hizmeti faaliyeti , ,00 3 Belediyeye ait arģivin düzenlenmesi ve takibi faaliyeti , ,00 4 Anket faaliyeti , ,00 5 Etik Kurulu Faaliyeti , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 21

22 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.3 Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Bilgi iletiģim teknolojilerinden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacak faaliyetleri gerçekleģtirmek. Performans Hedefi Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Ġnternetten 7 gün 24 saat borç sorgulama ve ödeme imkanı Adet/ %70 %80 %90 tahsilat Kurumsal network ve güvenlik altyapısının 2 güncelleģtirilmesi % Yapımı tamamlanan binaların bilgisayar alt yapısını kurmak Adet Haber niteliği taģıyan olayların Belediyemiz web sitesinde 3 yayımlanması Adet Belediyemiz faaliyetlerinin Ankara BüyükĢehir Belediyesi 3 Faaliyet Bülteninde yayımlanması Adet Haber niteliği taģıyan olayların yerel ve ulusal gazete ve 3 haber ajanslarına gönderilmesi Adet Kurum web sayfasının güncelleme sıklığı Günlük Günlük Günlük Günlük Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam 1 Tam Otomasyon ve e-belediyecilik uygulamalarına geçilmesi , ,00 2 Belediye hizmet binasının network altyapısının güçlendirilmesi , ,00 3 Basın faaliyetlerinin sürdürülmesi , ,00 4 Belediye web sayfasının güncellenmesinin sağlanması , ,25 Genel Toplam , ,25 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 22

23 Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye organlarının faaliyetleri yürütülerek, sosyal faaliyetlere katkı sağlanacak ve Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkânlardan yararlanılacaktır. Belediye organlarının icraatlarını yürütmeye, sosyal çalıģmalara ve Belediye hizmetlerinin yürütülmesinde teknolojik imkanlardan yararlanmaya iliģkin faaliyetler YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,25 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.500,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,25 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,25 23

24 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.2 Performans Hedefi Akyurt Belediye Başkanlığı Belediye organlarının faaliyetlerini yürütmek ve kurumsal bir yapı oluģturmak Kurumsal bir yapı oluģturulmasına ve personelin niteliklerinin geliģtirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmek Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Görev tanımı ve düzenleme yapılan birim sayısı Adet Organizasyon yapısı gözden geçirilen veya değiģiklik yapılan birim sayısı Adet Görevde yükselme ve unvan değiģikliği sınavına katılan personel sayısı Adet Mesleki panel, seminer, fuar, eğitim vb. etkinliklere katılan personel sayısı Kişi Eğitim Ġhtiyaçlarının tespiti Adet Verilen Hizmetiçi Eğitim sayısı Adet Personelin özlük haklarına yönelik faaliyet sayısı (bilgilerin dijital ortama aktarma, atama, terfi vb.) Faaliyetler Belediye birimlerinin görev tanımlarının yeniden gözden geçirilmesi ve faaliyetlerin yürütülmesinde esas alınması Tespit edilen yeni görev tanımları kapsamında belediyenin ve birimlerin organizasyon yapılarının gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa değiģikliklerin yapılması Ġnsan kaynaklarına yönelik (istihdam, görevde yükselme, değerlendirme vs. gibi) kriterlerin ele alınarak yazılı hale getirilmesi Personelin mesleki ve kiģisel geliģimin yönlendirilmesi faaliyeti Birimlerle koordine edilerek belediyenin hizmet içi eğitim ihtiyacının ortaya çıkartılması ve bir program dâhilinde hizmet içi eğitim verilmesi Personelin özlük haklarına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi Adet Kaynak İhtiyacı (2013) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , , , , , , , , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MD. 24

25 Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediyenin kurumsal yapısının oluģturularak, personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler gerçekleģtirilecektir. Belediyenin kurumsal yapısını oluģturmaya ve personelin niteliklerini geliģtirmeye yönelik faaliyetler ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 25

26 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek Belediye gelir ve giderlerinin etkin bir Ģekilde tahsilini ve ödenmesini sağlamak Performans Hedefi Belediye gelir ve giderlerinin tahsilâtı ve ödemesi yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Belediye bütçesinin hazırlanma ve uygulama oranı (%) Gelir gerçekleģme oranı (%) Gider gerçekleģme oranı ( % ) Takip edilen taģınır sayısı Adet Ġcra yoluyla yapılan tahsil oranı % Projenin tamamlanma oranı % Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu ( % ) raporlarının hazırlanma oranı 8 Fuarın Alanının tamamlanma oranı % Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Belediye bütçesinin hazırlanması ve uygulaması , ,00 2 Belediye gelirlerinin toplanması ve kayıtlarının tutulması , ,00 3 Belediye giderlerinin ödenmesi ve kayıtlarının tutulması , ,00 4 Belediye taģınırlarının takip ve kontrolünün sağlanması , ,00 5 Belediye alacaklarının icra vasıtasıyla tahsilinin sağlanması , ,00 6 Belediyenin Tam Otomasyon ve Yazılım Programı projesinin tamamlanması ve uygulanması , ,00 7 Belediye bütçe kesin hesabının çıkartılması ve yılsonu raporlarının hazırlanması , ,00 8 Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre A.ġ. ile ilgili faaliyet , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 26

27 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.2 Performans Hedefi Akyurt Belediyesinin mali yapısını güçlendirmek Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Performans Programının yapılması Ġç Kontrol Eylem Planın hazırlanması ve uygulanması % Faaliyet Raporlarının hazırlanmıģ olması Faaliyetler Akyurt Belediyesi Performans Programlarının hazırlanması Akyurt Belediyesi Ġç Kontrol Standartları Eylem Planının hazırlanması ve uygulanmasının takip edilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , ,25 3 Akyurt Belediyesi Faaliyet Raporlarının hazırlanması , ,00 Genel Toplam , ,25 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 27

28 Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye gelir ve giderlerinin tahsilatı, ödemesi ve Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır. Belediyenin gelir ve giderlerinin tahsilatı, ödemesi ve Belediyenin stratejik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili faaliyetler MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,25 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler ,00 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme ,00 Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,25 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,25 28

29 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef 3.1 Modern ve düzenli kentsel geliģimi sağlamak Ġmar ve parselasyon faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, belediye taģınmazlarının envanterini tutmak ve kamulaģtırma yapmak. Performans Hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Ġmar ve parselasyon yapılan alan miktarı ha Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu gerçekleģme oranı % Akyurt Merkez Yıldırım ve Beyazıt Mahalleleri revizyon % imar planı ve parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı 3 Kalaba Mahallesi parselasyon çalıģmalarının gerçekleģme oranı % Düzenlenen imar çapı, yol kotu sayısı Adet Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibinin sağlanması oranı % KamulaĢtırma yapılan miktar m Faaliyetler Köy vasfından mahalleye dönüģen yerlerin hâlihazır haritalarının, imar ve parselasyonunun yapılması Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , , Etap Sanayi imar planı ve parselasyonu faaliyetlerinin düzenlenmesi 3 Akyurt Ġlçesi yerleģim imar planının yeniden ele alınarak düzenlenmesi , , , ,00 4 Ġmar çapı, yol kotu, zemin etüdü ile ilgili hizmetlerin yürütülmesi 50,000,00-50,000,00 5 Belediye taģınmazlarının envanterinin tutulması takibi ve en iyi Ģekilde değerlendirilmesi , ,00 6 KamulaĢtırmaya yönelik faaliyetlerin yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 29

30 Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye BaĢkanlığı Performans Hedefi Ġmar ve parselasyon faaliyetleri yürütülecek, belediye taģınmazlarının Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi envanteri tutulacak ve kamulaģtırma yapılacaktır Ġmar ve parselasyon ile belediye taģınmazlarının envanteri ve kamulaģtırma ile ilgili faaliyetler. ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri 08 Borç Verme Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 30

31 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 Performans Hedefi Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak ve cenaze hizmeti vermek Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecektir. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Talep doğrultusunda verilen hizmet oranı % Yapılan etkinlik sayısı Adet Kullanılan ilaç miktarı Kg Faaliyetler Cenaze hizmetlerinin verilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı , ,00 2 Halkın sağlık bilincinin artırılmasına yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve dezenfeksiyon işlemleri , ,00 3 Karasinek, sivrisinek ve kene ilaçlaması yapılması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 31

32 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.2 Yeterli düzenli ve modern sağlık hizmeti sunmak Hayvan sağlığını korunmak, bulaģıcı hastalıkları önlenmek ve kurban hizmeti vermek Performans Hedefi Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Sokak hayvanlarına yönelik olarak yapılan iģlem sayısı Adet AĢılanan hayvan sayısı Adet Kesilen hayvan sayısı Adet Düzenlenen belge sayısı Adet Kontrol altına alınan hayvan sayısı Adet Kesilen hayvan sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Sokak hayvanlarının kontrolü, aģılanması, kimliklendirilmesi, rehabilitasyonu ve paraziter ilaçlamasının yapılması , ,00 2 AĢı kampanyası düzenlenmesi 5.000, ,00 3 Mezbahada hijyenik hayvan kesiminin sağlanması , , MenĢei Ģahadetnamesi belgelerinin verilmesi ve hayvan maddelerine ait kesim raporu düzenlenmesi Ekonomik değeri olan hayvanların kontrol altına alınması ve zoonos ve bulaģıcı hayvan hastalıkları mücadele edilmesi , , , ,00 6 Kurbanlık hayvanların kontrolü, hijyenik Ģartlarda kesiminin sağlanması , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 32

33 Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt halkının en iyi Ģekilde sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanacak ve cenaze hizmeti verilecek; Hayvan sağlığı korunacak, bulaģıcı hastalıklar önlenecek ve kurban hizmeti verilecektir Akyurt halkının sağlık hizmetlerinden yararlanması, cenaze hizmeti verilmesi, hayvan sağlığının korunması, bulaģıcı hastalıklar önlenmesi ve kurban hizmeti verilmesi ile ilgili yapılacak faaliyetler SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 33

34 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef 5.1 YeĢil alanların arttırmak, bu alanların bakım ve güvenliğini sağlamak Akyurt ta yeģil alanlar, parklar ve rekreasyon alanları yapmak bu alanların bakım ve güvenliğine yönelik faaliyetleri gerçekleģtirmek Performans Hedefi Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Yapılan piknik alanı sayısı Adet Yapılan park sayısı Adet Yapılan mesire alanı sayısı Adet Çocuk oyun grubu ve fitness aleti alımı Takım Çiçek üretimi Adet Çalı grubu, sarmaģık ve gül üretimi Adet Dikimi, dağıtımı yapılan ağaç, çalı grubu ve gül sayısı Adet Yapılan peyzaj düzenlemesi ve tamirat sayısı Adet Ġstihdam edilen iģçi sayısı Adet Bank imalatı sayısı Adet Üretilen kamelya ve piknik masası sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Park, piknik ve mesire alanı yapımı faaliyeti , ,00 2 Park, piknik ve mesire alanlarına malzeme ve ekipman alımı faaliyeti , ,00 3 Bitki alamı, üretimi, dikiminin ve dağıtımı yapılması faaliyeti , ,86 4 YeĢil alanlara yönelik peyzaj düzenlemesi ve bu alanlarda tamirat tadilat yapımı faaliyeti , ,00 5 Hizmet alımı yapılması faaliyeti , ,00 6 YeĢil alanlara yönelik ahģap imalatı faaliyeti , ,63 Genel Toplam , ,49 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 34

35 Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un yeģil alanları arttırılacak, bakım ve güvenlikleri sağlanacaktır Akyurt un yeģil alanlarının arttırılması, bakımı ve güvenliği ile ilgili faaliyetler PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,63 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,86 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,49 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,49 35

36 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak Akyurt un alt yapı yatırımlarına yönelik hizmetlerde bulunmak Performans Hedefi Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacaktır Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Ham imar yollarının açılması km 12,52 6, Yollara stablizasyon çalıģması yapılması km. 24, Yollara sathi kaplama yapılması km Yollara sıcak asfalt atılması km. 8,881 8, Ġstinat duvarı yapılması mt. 233, Yapılan kaldırım, tretuar ve bordur miktarı mt Mal alımı % Hizmet alımı Adet Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Büt Faaliyetler Bütçe çe Toplam Dışı 1 Yol yapım faaliyeti , ,00 2 Kaldırım, tretuar ve bordür yapılması , ,00 3 Mal ve hizmet alımları , ,12 Genel Toplam , ,12 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 36

37 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.2 Kentin düzenli geliģimine yönelik altyapı hizmetleri ve üst yapı projeleri uygulamak ÇeĢitli amaçlı hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları gerçekleģtirmek Performans Hedefi ÇeĢitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Tamamlanma oranı % Mesire alanı tamamlanma oranı % Halı saha tamamlanma oranı % Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Belediye hizmet binası inşaatının yapılması , ,00 2 Mesire alanı ve halı saha yapılması , ,00 3 Yapım iģlerine ait proje faaliyetlerinin yürütülmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 37

38 Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetleri sunulacak ve çeģitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binaları yapılacaktır Akyurt un düzenli geliģmesine yönelik alt yapı hizmetlerine ve çeģitli hizmetlerde kullanılmak amacıyla belediye hizmet binalarının yapımına yönelik faaliyetler FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,12 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,12 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,12 38

39 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevrenin oluģmasını sağlamak. Temizlik hizmetlerinin etkin, yeterli, en üst düzeyde yapılmasını ve halkın çevre bilincini artıracak tedbirleri gerçekleģtirmesini sağlamak Performans Hedefi Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Toplanan atık miktarı Ton Yapılan toplantı ve gezilen ev sayısı Adet Toplanan pil sayısı Kg Faaliyetle ilgili esasların hazırlanarak uygulamaya 4 lt konulması 5 ĠĢtirak eden öğrenci sayası Adet Toplanan geri dönüģtürülebilir atık miktarı Ton Açılan döküm alanı sayısı Adet Temizliği yapılan okul ve cami sayısı( adet ) Adet Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 Evsel atıkların geri dönüģümü sağlanacak Ģekilde toplanması , ,00 2 Evsel atıkların toplanmasına ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilçe halkının bilinçlendirilmesi ve yönlendirilmesi , ,00 3 Pil atıklarının toplanarak değerlendirilmesi , ,00 4 Atık yağların toplanması ve atılmasıyla ilgili tedbirlerin gerçekleģtirilmesi , , Kaynağından geri dönüģtürülebilir atıkların toplanması ve geri dönüģüm çalıģması yapılması. ĠnĢaatlarla ilgili hafriyat ve molozların tespit edilen bölgelere dökülmesinin sağlanması , , , ,00 7 Okul ve camilerin temizliğinin yapılması ve temizlik malzemesi alımı , ,00 Genel Toplam ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 39

40 Bütçe DıĢı Kaynak AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla temizlik hizmetleri verilecek ve çevre bilinci arttırılacaktır Akyurt un temiz, yaģanabilir ve sağlıklı bir çevre oluģumunu sağlamak amacıyla verilecek temizlik hizmeti ve çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetler TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri ,00 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 40

41 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek. Belediye BaĢkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak. Performans Hedefi Belediye BaĢkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 ÇalıĢmaların ve harcamaların takibi oranı % Abone olunan basın sayısı ve arşivlenen basın-yayın Adet - 6/30 6/30 2 sayısı 3 Duyurulan faaliyet sayısı Adet Medyaya verilen ilan sayısı Adet Yapılan halk toplantı sayısı Adet Sportif faaliyetleri destekleme oranı % Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 2 Belediye BaĢkanının çalıģma programının düzenlenmesi ve harcamalarının takibi Basına abone olunması, belediye haberlerinin takibi ve arģivlenmesi , , , ,00 3 Bilboardlar ve totem ile belediye faaliyetlerinin duyurulması , ,00 4 Medyaya belediye ile ilgili ilanlar verilmesi , ,00 5 Faaliyetlerin tanıtılması amacıyla toplantı düzenlenmesi , ,00 6 Sportif faaliyetlerinin desteklenmesi , ,00 Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 41

42 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.2 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek Sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak. Performans Hedefi Her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Ölçü Performans Göstergeleri Birimi 1 Hediye verilen çift sayısı Adet Düzenlenen etkinlik sayısı Adet Faaliyetler 1 Evlenen çiftlere hediyeler verilmesi Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı Milli, dini ve diğer günlerde etkinlik düzenlenmesi Genel Toplam , ,00 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ 42

43 Bütçe DıĢı Kaynak 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI Faliyet Maliyetleri Tablosu Ġdare Adı Performans Hedefi Faaliyet Adı Sorumlu Harcama Birimi Akyurt Belediye BaĢkanlığı Belediye BaĢkanı nın her türlü faaliyetleri yürütülecek, belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacak ve her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunulacaktır. Belediye BaĢkanı nın her türlü faaliyetlerini yürütmek, belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve her türlü sosyal yardım faaliyetlerinde bulunmak ile ilgili faaliyetler ÖZEL KALEM BĠRĠMĠ Ekonomik Kod Ödenek 01 Personel Giderleri ,00 02 SGK Devlet Primi Giderleri ,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,00 04 Faiz Giderleri - 05 Cari Transferler - 06 Sermaye Giderleri - 07 Sermaye Transferleri - 08 Borç Verme - Toplam Bütçe Kaynak Ġhtiyacı ,00 Döner Sermaye 0 Diğer Yurt Ġçi 0 Yurt DıĢı 0 Toplam Bütçe DıĢı Kaynak Ġhtiyacı 0 Toplam Kaynak Ġhtiyacı ,00 43

44 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Performans Hedefi Tablosu Ġdare Adı Akyurt Belediye Başkanlığı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Yönetim faaliyetlerini yürütmek ve halkın yaģam kalitesini arttıracak etkinlikler gerçekleģtirmek Belediye baģkanının faaliyetlerini yürütmek ve belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak Performans Hedefi Performans Göstergeleri Belediye baģkanının her türlü faaliyetleri yürütülecek ve belediye hizmetlerinin tanıtımı yapılacaktır Ölçü Birimi Hazırlanan ve dağıtılan cd, kitap ve broģür sayısı Adet Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtımı Adet Kullanılan ve Dağıtılan bayrak ve flama sayısı Adet Kent konseyi toplantı sayısı Adet Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2013 ) (TL) Bütçe Bütçe Toplam Dışı 1 2 Belediye faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla CD, kitap, broģür hazırlanması, dağıtılması ve basın toplantıları düzenlenmesi Belediyenin tanıtımına iliģkin olarak çanta, takvim, vb. malzeme dağıtılması , , , ,00 3 Bayrak, flama vs. alınması ve dağıtılması , ,00 4 Kent konseyi ile ilgili faaliyet 2.966, ,56 Genel Toplam , ,56 Performans Hedeflerinden Sorumlu Harcama Birimi KÜLTÜR VE SOSYAL ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ 44

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI www.akyurt.bel.tr (0312) 844 1 844 1 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 AKYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI Çalışmadan, öğrenmeden,

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI

2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI 2011 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKİM 2010 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 11 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2011 Bütçe Yılı Performans ProgramıaĢağıdaki ekip tarafından hazırlanmıģtır.

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI

AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI 2010 BÜTÇE YILI PERFORMANS PROGRAMI EKĠM 2009 AKYURT BELEDĠYE BAġKANLIĞI Stratejik Planlama Yayın No: 9 Akyurt Belediye BaĢkanlığı 2010 Bütçe Yılı Performans Programı AKYURT

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA

YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ. VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA 4 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28962 BĠRĠNCĠ BÖLÜM YÖNETMELİK ĠçiĢleri Bakanlığından: YATIRIM ĠZLEME VE KOORDĠNASYON BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI

T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI T.C MANĠSA BELEDĠYESĠ 2011 PERFORMANS PROGRAMI 1-GENEL BĠLGĠLER A- Yetki, Görev ve Sorumlulukları Belediyelerin görev, yetki ve sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde aģağıdaki

Detaylı

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI

ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÇEKMEKÖY BELEDĠYE BAġKANLIĞI SAĞLIK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU I-GENEL BĠLGĠLER A-MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN YETKĠ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI -Müdürlüğün Görevleri: Sağlık İşleri müdürlüğü,belediye Kanunu,büyükşehir

Detaylı

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU EMLAK VE ĠSTĠMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Giderleri... 3 01. Personel Giderleri...

Detaylı

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TURGUTLU BELEDİYESİ TC TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 2016 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 TURGUTLU BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER I-Ocak-Haziran

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

Fatih Mehmet ERKOÇ Büyükşehir Belediye Başkanı I. GENEL BİLGİLER. A. Büyükşehir Belediyesinin Yetki, Görev ve Sorumlulukları BAŞKAN SUNUMU Günümüz kamu yönetimi anlayıģında kamu kurumlarının katılımcı bir Ģekilde yönetimi, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ve kamu kurumlarının mali saydamlık

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I- OCAK- HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal

Detaylı

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 1 MALİ YAPININ GÜÇLENDİRİLMESİ 2012 Yılı Performans Programı 2 STRATEJİK AMAÇ/ 3- Mali Yapının Güçlendirilmesi MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ - STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV-YETKĠ

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı

Menemen Belediyesi 2012 Performans Programı 1 Kendiniz İçin değil,bağlı bulunduğunuz Ulus için,el birliği ile çalışınız.çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 Hizmet ve planlamalarımızı bireysel taleplere göre değil toplumsal taleplere

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite

GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS RAPORU. STRATEJİK AMAÇ/ 10-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GİRESUN BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 212 YILI PERFORMANS RAPORU STRATEJİK AMAÇ/ 1-Yeşil Alanlar ve Fiziksel Aktivite GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Park ve Yeşil alanlarda;

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2012 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-414 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu 76 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2016 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI 1 Müdürlüğümüzün Görevleri: Destek

Detaylı

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

İZMİT BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI PERFORMANS PROGRAMI 2 Saygıdeğer Ġzmitliler, Değerli HemĢerilerim, ĠletiĢim ve bilginin tartıģmasız bir güç olduğu günümüzde planlamanın önemi her geçen gün daha

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK. ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI SPOR ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10

02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 17. 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8 04. Faiz Giderleri 9 05. Cari Transferler 10 ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU I-OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 4 A. Bütçe Giderleri. 4 01. Personel Giderleri 6 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI. Karar No : 2015/3-1 (21) Karar Tarihi : 05/03/2015 T.C. TARSUS MECLĠSĠ Karar No : 2015/3-1 (21) Gündem maddesi gereğince; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü nün 02/03/2015 tarih ve 5477 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 20 yaģındaki üniversite öğrencisi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ T.C. GİRESUN BELEDİYESİ 05 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 Yılı Giresun Belediyesi Performans Programı İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 GİRİŞ... 5.PERFORMANS PROGRAMI KAVRAMI... 5.PERFORMANS PROGRAMININ YASAL DAYANAĞI...

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 İÇİNDEKİLER I- OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe... 3 01. Personel... 5 02. Sosyal

Detaylı

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2015 MALİ YILI KESİN HESABI

2015 MALİ YILI KESİN HESABI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-17 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.

CİHANBEYLİ 2014 YILI BELEDİYESİ. FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır. CİHANBEYLİ BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU (Cihanbeyli Belediye Meclisi'nin 01.04.2015 tarih ve 2015/36 sayılı kararıyla onaylanmıģtır.) 1 2 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU CĠHANBEYLĠ BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı.

06.11.2013 2013 toplantı döneminin 10. birleşiminin 1. oturumunun yapılması için toplandı. KAPAKLI BELEDĠYESĠ MECLĠS KARAR ÖZETLERĠ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Karar Tarihi: 06.11.2013 Toplantı No:

Detaylı

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MERAM BELEDİYESİ 2017 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2017 İÇİNDEKİLER I- 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ 3 01- Personel Giderleri 4 02- SGK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/5-1 (42) Gündem maddesi gereğince; Ġnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü nün 27/04/2015 tarih ve 11674 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Belediye ve Bağlı KuruluĢları ile Mahalli Ġdare

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2014/4-1 (32) Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 07/04/2014 tarih ve 10151 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 19. Maddesi gereğince, görev

Detaylı

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2013 / İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL DURUM VE MALİ BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - / İSTANBUL I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 4 02. Sosyal Güvenlik

Detaylı

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDİYESİ 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2010 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 GÖLCÜK BELEDĠYE BAġKANLIĞI Strateji GeliĢtirme ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45

Detaylı

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV

Açıklama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Kurumsal 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: 18-01-2016 13:09 Fonksiyonel Fin. Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ

1.1.2015 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KIRIKKALE BELEDİYESİ TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1.1.2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 KIRIKKALE BELEDİYESİ 1 İÇİNDEKİLER SAYFA ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I-GENEL BİLGİLER.. 4 1-2015 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir.

Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Başarı, tüm ulusun azim ve inancıyla çabasını birleştirmesi sonucu kazanılabilir. Şeffaf, dürüst, açık sözlü yönetimle, çalışkanlık ve kararlılık buluşuyor. Eğitime, bilime saygı duyan kadrolarla, geleceğe

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

GÖLCÜK BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Atatürk Bulvarı No:121 PK: 41650 Gölcük KOCAELĠ Tel: +90 262-412 45 85 Dahili 281 Fax : 262-414 45 00 E-posta : strateji@golcuk.bel.tr

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

T.C. MUĞLA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ALT YAPI KOORDĠNASYON MERKEZĠ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Karar No :82 Karar Tarihi :10/03/2015 KONUSU: Hizmet ve hizmet alanlarının mahalli özellikleri, zaman ve yer şartları ile mahalli imkânlar göz önünde bulundurularak 09.09.2014 tarih ve 142 karar numarasıyla

Detaylı

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri

MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ. Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri MAHALLĠ ĠDARELER VE SU HĠZMETLERĠ Dr. Hasan HÜSEYĠN CAN ĠçiĢleri Bakanlığı Hukuk MüĢaviri Ülkemizde Mahalli Ġdareler Anayasamıza göre,mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müģterek ihtiyaçlarını

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2014 / İSTANBUL İÇİNDEKİLER 1 SUNUŞ 2 I-OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A.Bütçe Giderleri 3 01. Personel Giderleri 5 02.

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan

Karar Tarihi : Karar No : Toplantı Tipi Konu. : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas. : Olağan Karar No : 41850698.301.05-118 : Norm Kadro, Ġptal-Ġhdas KARAR : 22.02.2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Norm Kadro Ġlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006

B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI. Ankara 2005-2006 B E L E D Ġ Y E L E R D E EĞĠTĠM ĠHTĠYACI ARAġTIRMASI Ankara 2005-2006 Belediyelerde Eğitim İhtiyacı Araştırması Slide 2 ARAġTIRMANIN AMACI Türkiye de Belediye Personelinin Eğitim Ġhtiyacını Belirlemek

Detaylı

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi KAŞ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05

Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Karar Tarihi : 06/02/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 05 Belediye Meclisi; Recep ÖZKAN ın 31/01/2012 tarihli yazılı daveti nın BaĢkanlığında 5393 Sayılı Yasanın 20.maddesi gereğince 06/02/2012

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı