Orta Yol: Alternizmin Nörobilimsel Temelleri ve Yeni Bir Dünya İdeali Olarak Pax Social Democratica. KİTAP ÖZETİ (Türkçe Makale)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Orta Yol: Alternizmin Nörobilimsel Temelleri ve Yeni Bir Dünya İdeali Olarak Pax Social Democratica. KİTAP ÖZETİ (Türkçe Makale)"

Transkript

1 Orta Yol: KİTAP ÖZETİ (Türkçe Makale) Alternizmin Nörobilimsel Temelleri ve Yeni Bir Dünya İdeali Olarak Pax Social Democratica "Başka bir dünya var; ancak bunun içinde" (Paul Eluard) "Kötü zamanlarda umutlu olmak budalaca bir romantiklik sayılmaz. Bu umutvarlık, insanın tarihinin yalnızca zalimliğin deği, aynı zamanda merhamet, fedakarlık, cesaret ve nezaketin tarihi olmasına dayanır" ( Howard Zinn) 1 Amerikalı fizikçi Leonard Mlodinow tarafından ortaya konulan bilimsel bir tespite göre, temel arzusu kendilerini iyi hissetmek olan insanlar bilinçdışı bir şekilde, kendilerininkine benzeyen özellikler lehinde önyargılıdırlar. Bilim insanları beyinde, bu önyargının büyük kısmına aracılık eden ve adına "dorsal stiratum" denilen bir alan belirlemişlerdir 2. İnsanların sahip olduğu bu önyargı, sadece bireyler arası değil, toplumlar ve bir toplumsal işbirliği yapısı olan devletler, devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları entegrasyonlar arasında da öteki algısına dayalı çatışmaların temel sebebidir. Irk, din, dil gibi unsurlar üzerinden kendine yakın olanlarla bir araya gelme ve karşıtını dışlama şeklinde kendini gösteren önyargı, kimliksel farklılıkların birer zenginlik faktörüne dönüşmesine engel olmakta, hatta tam aksi yönde toplumsal kutuplaşmaları daha da artırmaktadır. Bu nedenle, bir medyasyon, iki ağırlıklı yönelim dışında bir üçüncü yol, felsefi temelinden hareketle adlandırılabileceği şekliyle de bir "orta yol" bulma ihtiyacı tarihin her döneminde hissedilmiş, bu doğrultuda düşünsel, bilimsel ve yapısal arayışlar, yönelimler ve çabalar farklı adlandırmalarla ortaya çıkmıştır. Konfüçyüs ve Budha'nın Orta Yol Doktrini'nde, Stoacılar'ın panteizminde, İmam Gazali'nin İtikatta Orta Yol (el-iktisâd fi l-i tikâd) 3 'unda, Immanuel Kant'ın deneyüstü idealizminde, Hegel'in diyalektiğinde, Marquis Child'ın İsveç orta yolunda, Eduard Bernstein'ın temellerini attığı 1 Howard Zinn, You Can't be Neutral on a Moving Train, Beacon Press, Leonard Mlodinow, Subliminal:Bilinçdışınız Davranışlarınızı Nasıl Yönetir?, çev. Nuray Önoğlu, Okyanus Us Yayınları, İstanbul, 2013, s.31 3 İmam Gazali, İtikadda Orta Yol, çev.osman Demir, Klasik Yayınları, İstanbul,

2 sosyal demokraside, John Maynard Keynes'in karma ekonomisinde, Anthony Giddens tarafından formüle edilen üçüncü yol tezinde, farklı medeniyetlerin ve toplumların farklı tarihlerdeki orta yol arayışları belirginleşmektedir. Döneminde hakim bakış açılarının dışında farklı ve alternatif bir önerme özelliği taşıyan bütün orta yollar, bu çalışmada genel bir sınıflandırma içerisine sokularak "alternizm" şeklinde adlandırılmış, felsefi, bilimsel, kültürel, ideolojik, ekonomik, küresel ve uluslararası düzlemlerde tarihten alternizm örnekleri ve günümüzden alternizm çabaları ile alternatif önermeler doğrultusunda alternizmi şekillendiren revizyonist alternist hareketler ve düşünceler inceleme altına alınmıştır. Bu bağlamda alternizmin yaygınlaşması ile erişilecek ideal toplum düzeni de "Pax Alterdemocratica" olarak nitelendirilmeye tabi tutulmuş, bir başka deyişle sistemde sürdürülebilir barış, sistem ile ilgili en radikal kalan görüşlerin dahi sürece yön verebilmesine olanak sağlayan bir yönetişim yapısının oluşturulmasına (Bölüm 1), farklı düzlemlerde düşünsel ve bilimsel çeşitlilikler arasında optimumda bütünleşme ve denge kurulmasına (Bölüm 2) tüm değişkenleri bulunduğu şartlara göre yeniden revize etme kapasitesine sahip evrim ve uyum dinamiklerinin etkin bir şekilde işletilmesine bağıntılandırılmıştır (Bölüm 3). "Pax Alterdemocratica" alternizmin yaygınlaşmasının toplumlara ve sisteme barış getireceği öngörüsüne sahip bir tezdir. Bu tezi destekler biçimde, tarihin farklı dönemlerinde alternizmin ve evrimsel sürecinde modern döneme yön veren akım olan sosyal demokrasinin, gergin ortamlarda nasıl barışa hizmet ettiği, rekabet ettiği düşünsel kuramların aksine, nasıl bir toplumsal uzlaşı modeli yaratma arayışında olduğu bu çalışmada örneklerle orta koyulmuştur. Sosyal bilimler alanındaki tüm tezlere ve düşünsel kuramlara en sıklıkla yöneltilen eleştiri, pozitif bilimler üzerine temellendirilememeleri nedeniyle "subjektif" olmaları ve bu nedenle de bireye ve çevresine fazlasıyla bağımlı durumda kalmalarıdır. Bu eleştirler dikkate alınarak çalışmada, sosyal demokrasinin bir düşünsel kuramdan öte alternizmin temsilcisi bir mekanizma olduğu ve doğa bilimlerinde diğer benzer mekanizmalarla aynı temel prensipler üzerine çalıştığı tespiti yapılmış, bu tespit doğrultusunda bilinen en gelişmiş karar alma mekanizması olan "beyin" inceleme altına alınmıştır. İnsanlar arası bir işbirliği organizasyonu olan devlet, kendi içindeki görev dağılımı ile insan bedenine benzer bir yapıda tasarlanmıştır ve karar alma mekanizmalarının işletilmesinden sorumlu iktidarlar da, bedende beynin rolüne özdeş bir fonksiyonlar bütünü yürütecek şekilde konumlandırılmışlardır. Buradan hareketle, her politik çıktının, beyin fonksiyonları sonucu ortaya konan beden davranışları ile örtüştüğü ve politikaların birer devlet davranışı olduğu ileri sürülebilir. İşte " Alternizmin Nörobilimsel Temelleri ve Yeni 2

3 Bir Dünya İdeali Olarak Pax Social (Alter) Democratica" isimli çalışma da, bir toplumsal uzlaşı modeli olan alternizmin (sosyal demokrasinin), -son teknolojik gelişmeler ışığındadavranışı meydana getiren, beyin içindeki dinamikler ile arasındaki işleyiş benzerliklerini fark edilir kılmak, yani alternizmi bilimsel açıdan temellendirmek amacına yönelik hazırlanmıştır. Alternizmin, toplum içi, uluslararası, transnasyonel ve küresel düzeyde barış getirdiği tezi, nörolojik veriler dışında, tarihin farklı dönemlerinden örnekler ile de desteklenmiş, özellikle Avrupa'da iki Dünya Savaşı öncesi ve arası yıllar ve savaş sonrasında güç dengesi oyununun sistemde ayrışmaları daha da körüklediği Soğuk Savaş dönemleri detaylı bir biçimde ele alınmıştır. Çalışmada ayrıca günümüz uluslararası sisteminde çatışmalara sebebiyet veren ve verme kapasitesi bulunan yapısal eksiklikler tanımlanmış, devlet ve sistem düzeyinde barışın sağlanması ve sürdürülmesinde alternizmin oynayabileceği rolün çerçevesi detaylı bir biçimde çizilmiştir. Alternizmde (Sosyal Demokraside) Yönetişim Konusu insan ve insanlar arası her tür ilişki olan sosyal bilimlerde, sosyal alana hakim kuralların ortaya konabilmesi ve sürdürülebilir barış ortamı doğrultusunda yapısal eksikliklerin giderilebilmesi, insan davranışlarını oluşturan dinamiklerin incelenmesi ile mümkündür. Çalışmanın ilk bölümü de bu amaç doğrultusunda, beyne mükemmel karar alma mekanizması kimliğini kazandıran yönetişim organizasyonunu ve bu organizasyonu işler hale getiren kompleks iletişim alt yapısını konu etmektedir. İnsan davranışları, hem bilinçli hem bilinçdışı düzeyde, sonsuz bir algı, duygu ve düşünce akışının ürünüdür 4. Bu sebeple davranışları açıklamaya yönelik çalışmaların bir kısmı beynin anatomisi ve içerisinde gerçekleşen kimsayal tepkimeleri konu alırken, bir diğer grup bilim insanı ise, daha ağırlıklı olarak bilinçdışı etkileşimlerin gerçekleştiği subliminal kısımları incelemeye yönelmişlerdir. Davranışların açıklanmasına yönelik daha yetkin ve kapsamlı bir açıklama, her iki alanda da yapılan çalışmaların birlikte ele alınması ve beynin yapısı içerisinde, beyne ait anatomi dışında bu gözle görünmeyen ancak nöron faaliyetleri aracılığıyla beyin üzerinde yarattığı kimyasal ve fiziksel etkiler gözlemlenebilen subliminal kısımların da değerlendirilmesiyle mümkündür. İnsanın en gelişmiş canlı olmasının temel sebebi, onun beyninin gelişmişlik seviyesidir. Beyin, hayatta kalmayı sağlayan temel güdüleri işleten bilinçdışı düzey ve güdülerin bedeni yönlendirmesine araclık eden bilinçli düzey olmak üzere, iki katmanlı bir sistem şeklinde evrilmiştir. Hayatta kalma konusunda temel öneme sahip bilinçdışı düzey, 4 Mlodinow, ibid., s.27 3

4 evrim sürecinin erken dönemlerinde gelişmiştir ve bütün omurgalıların beyinlerinin standart altyapısıdır. İnsan dışındaki çoğu tür, bilinçli düşünce kapasitesine sahip olmadan ya da az bir kapasite ile hayatta kalma yeteneğine sahiptir 5. İnsan davranışları, bu iki düzeyli sistem içindeki çok boyutlu etkileşimden ortaya çıkmaktadır. İnsanlık bilimleri kapsamındaki tartışmalarda da, beyindeki bilinç ve bilinçdışı düzlemin etkileşimini temel alan "orta yol"ların kurgulanması, geçmiş ve mevcut çabaların devamlılığının sağlanması, bu iki düzlemin işleyiş prensiplerinin ortaya konulması ile mümkündür. Beyinde Çift Yönlü İletişim Ağı Beyinde vücut bulan zihin ile beden arasında, sadece bedenden gelen algıları duyguya dönüştüren tek yönlü bir bağ değil, zihnin durmunun bedeni, bedenin durumunun da zihni etkilemesine olanak sunan çift yönlü (bidirectional) bir iletişim mevcuttur. İmün sistem, endokrin sistem ve sinir sistemi ile aradaki bu çift yönlü akımlar, beynin bedeni, böylece de zihnin ve hem duygu hem de düşüncelerin insan sağlığında değişikliklere yaratmasına imkan vermektedir. 6 Zihin ve beden arasındaki çift yönlü iletişimi gösteren nörobilimsel çalışmalardan hareketle toplumda hakim psikolojik durumun negatif ya da pozitif olmasının karar alma mekanizmalarını ve politik çıktıları etkilediği gibi iktidardaki düşünsel kuramların içeriğinin ve yönelimlerinin de sağlıklı bir toplumun belirtileri olan refah, istikrar ve barış gibi hedeflerin ulaşılabilirlik düzeyini belirlediği ortaya çıkmaktadır. İçeriğinde devrim yerine evrime, ötekileştirme yerine empatiye, kutuplaştırma yerine ortak değerlerde buluşturmaya, çatışma eğilimi yerine uzlaşı çabasına yer veren ve tüm kapsamı, temeli, yönelimi ile pozitif duygu ve düşüncelere, kimseyi dışarda tutmadan insanlığın geneli için iyi niyetlere sahip sosyal demokrasi de, hem belirli sınırlar içinde, belirli bir toplum içinde, hem de uluslararası ve transnasyonel düzeyde pozitif status'e erişilmesi ve durumun sürdürülebilmesine yönelik en etkin düşünsel kuram ve yönetişim mekanizması olarak, rakiplerinin önüne geçmektedir. Tüm bunların yanında, sosyal demokrasinin toplumdan beslenmeye yönelik iletişim kaynaklarını her daim açık tutması ve geri iletimler doğrultusunda kendini yenilemesi, tepeden aşağı doğru tek taraflı yönetim yapısı yerine çift yönlü yönetişim yapısı özelliği göstermesi, tüm duygu ve düşüncelerin baskı altında kalmadan kendilerini ifade etmelerine olanak sağladığı gibi, topluma da, beynin ve zihnin bedendeki rolüne en yakın organizasyon şeması ile, sürdürülebilir uzlaşı ve barış ortamı vaad etmektedir. 5 Mlodinow, ibid. s ibid., ss

5 Kendini Örgütleyen Sistem 7 : Beyin Toplumsal yapay sistemlerin oluşturulmasına ve varolan toplumsal kanunların belirginleştirilmesine yönelik ele alınması gereken bir diğer konu, beynin yönetişim sistemi ve bu yönetişime neresinin yön verdiğidir. Mevcut buluşlar beynin, algılardan bağımsız bir biçimde dış dünyadaki bazı durumlara denk gelen sevgi, korku, maneviyat gibi duyguları içerisinde barındırdığını ortaya koymuş, uzun yıllar dışa bağımlı olduğu düşünülen bu yönetici organın tutku duymak için bir sevgi objesine ya da korku duymak için bir tehdite ihtiyaç duymadan bunları kendi içinde üretebildiğinin anlaşılması, nörobilimsel çalışmaları bu karmaşık fonksiyonların gerçekleşmesine imkan sağlayan iletişim altyapısının kendine özgü işleyişine, kendini örgütleme kapasitesine odaklandırmıştır. Kendini örgütleyen sistemin en önemli özelliği sistemin kontrolünün merkezi olmaması, bütün sisteme yayılmış bulunmasıdır. Bu sistemin basit bir örneğini sunan konser izleyicilerini alkışları, ilk başta birbirinden çok farklı ritimlerde, dağınık ve gelişigüzel başlamış olmasına rağmen, sonunda başlarında bunu yapmalarını söyleyen bir yönetici olmaksızın tüm seyircilerin uyum içinde alkışlamalarıyla sonuçlanması bakımından kendini örgütleyen sistem özelliğindedir 8. Kendini örgütleyen sistem örnekleri, doğal ortamın farklı düzlemlerinde ve alanlarında gözlemlenebilmektedir. Arı, balık ve kuşların süürüleşmesi, karıncaların işlevsel koloniler oluşturmak için kendiliğinden örgütlenmesi, hava durumu değiştiğinde ekosistemlerin kendilerini dönüştürmesi bu örneklerden bazılarıdır. İnsan beyniyse, kendini örgütleyen sistemler arasında en mükemmeli görüntüsü çikmekte, görünürde ve dışardan gelen bir kontrol olmaksızın sürekli ve kendiliğinden yeni düşünceler üretmektedir. Beyin bölgelerinin "yerel boyut"taki (local level) 9 dinamiklerinin, bu dinamiklerin yönlendirilmesi, kontrol edilmesini ve kısıtlanmasını sağlayan "global boyut"taki dinamikler (global level) ile arasındaki, "nöroanatomik matrisler" 10 (neuroanatomic matrix) aracılığıyla sağlanan çiftyönlü ve karmaşık etkileşim, beyne eşsiz bir kendini örgütleyen sistem özelliği vermektedir. Doğadaki kendini örgütleyen sistemler örneğinden hareketle, doğanın ulaştığı karmaşıklık ve karşılıklı-bağımlılığa yakın yapay sistemler elde etme çabası, modüler robotlar, sensör ağlar, programlanabilir materyeller gibi mühendislik konularının ortaya çıkmasını beraberinde getirmiştir. Sosyal bilimler kapsamında da, doğadaki örnekler ve doğa 7 Gustavo Deco, Victor Jirsa ve Karl J.Friston, "The Dynamical ans Tructural Basis of Brain Activity", Principles of Bran Dynamics: Global State Interactions, (ed.) Mikhail I.Rabinovich, Karl J.Friston ve Pablo Varona, MIT Press, Cambridge,2012, s.9 (ss. 9-27) 8 Andreasen, ibid., s Rabinavicch, Friston ve Varona, ibid., s ibid., s.15 5

6 bilimlerindeki gelişmeler temel alınarak yapay sistemler oluşturma çabası tarih boyunca süregelmiştir. Kendini örgütleyen sistemlere örnek teşkil eder biçimde Avrupa'da başlayan bölgesel entegrasyon süreci, Latin Amerika, Afrika, Asya-Pasifik ve Orta Asya'da Avrupa Birliği model alınarak kurgulanan bölgesel ekonomik entagrasyonların hayata geçirilmesi ile devam etmiş, böylece yerel işbirliklerinin küresel sistemi yönlendirdiği ve birimler arası etkileşimin her geçen gün daha da artmakta olduğu bir yapı ortaya çıkmıştır. Bireyler arasında ırk, din, dil gibi farklı unsurların ayrıştırıcı değil, ortak zenginliği besleyici bir işleve kavuşmasına, belirli bir coğrafyadaki doğal kaynakların ve bunları geliştirme çabasının ortak çıkarlar ve işbölümü üzerinden birleştirici birer unsura evrilmesine imkan veren bölgesel entegrasyonlar, doğala en yakın yapılarıyla, toplumsal denge ve sürdürülebilir barışı besleyen dinamiklere dönüşmüşlerdir. Bunların yanında, alternist hareketlere örnek teşkil eden Occupy Wall Street ve Occupy Seattle, Movimiento 15-M, Amesi Dimokratia Tora, Arap Baharı, El Invierno Chileno, DemocracyNow, DirenGezi gibi çevre, demokrasi, eşitlik konulu, otorite ve hiyerarşi karşıtı "yeni toplumsal hareketler" de internet üzerinden milyonlarca insanın etkileşimiyle, gidişatın ve sürecin geleceğinin ortaklaşa belirlendiği ilk lidersiz, "kendini örgütleyen eylemler" olmuşlar, geleceğin daha katılımcı ve hızlı yönetişim mekanizmalarına rol model görevi üstlenmişlerdir. Beynin Yönetişim Organizasyonu Toplumdaki karar alma mekanizmalarının yapısında ve işleyişinde hareket noktası olması bakımından beynin yönetişim organizasyonunun incelenmesi ve bu doğrultuda farklı bölgeler arası ilişkilerin ve bağların ortaya konması, beyin içindeki ve bedenle arasındaki iç iletişim sisteminin detaylı bir biçimde ele alınması önem taşımaktadır. En gelişmiş canlı olan insanın, en gelişmişlik sıfatını elde etmesini sağlayan en gelişmiş organı olan beyin, her türlü yönetimsel organizasyon yapısının oluşturulmasında model görevi üstlenebilecek mükemmellikte bir mekanizmadır ve fonksiyonların beyindeki hangi altyapı ve etkileşim zinciri sonucu ortaya çıktığını gözlemlemeye yönelmek, hem idari hem de sosyal bilimler alanında mükemmel karar alma mekanizması arayışında olan bilim insanlarının ve karar alıcı, uygulayıcıların, politika yapıcıların öncellikli eğilimi olmalıdır. Beyinin fonksiyonlarını yerine getirmesinde temel öneme sahip unsurlardan biri, "neural urwit" teknik adıyla bilinen nöronlar arası etkileşimdir. Beynin içerdiği bir trilyondan fazla nöronun, sinapslar aracılığıyla bir çok başka nöronla iletişim içinde olmasını sağlayan bu dev altyapı, beyin içi iletişimin temel ayağıdır. Nöronların, yani beyin içi iletişim ağlarının sıkılığı bir beyinin gelişmişliğinin 6

7 de göstergesidir. Beynin gelişmesi olarak adlandırılan süreç tamamen nöronların yaygınlaşması ve miyelin yayılması ile beyin içi iletişim ağlarının karmaşık bir yapı kazanmasıdır. Bu açıdan, sosyal hayatta bir karar alma mekanizmasının gelişmişliğinin göstergesi de, olabildiğince geniş alana yayılmış "demokratik iletişimsel altyapı"sıdır. Beyin fonksiyonlarının gerçekleşmesinde bir diğer önemli unsur da "serebral assosiyasyon"un varlığı, yani kortikal alanlar arası bağlantı kanallarının bulunması ve işlemesidir. Beynin dört lobu içindeki lob içi assosiyasyonlar farklı fonksiyonların hayata geçirilmesine imkan sağlamaktadır. Sağ ve sol hemisferler arası assosiyasyonda en önemli yapı ise "korpus kallozum"dur. Korpus kallozum çok zengin miyelin yapısına sahiptir ve anatomik olarak iki hemisferin tam ortasına yerleşmiş olmasıyla birlikte iletim fonksiyonu gündeme gelmektedir. 11 Hemisferler arası iletişimde bir diğer önemli yapı da "somatosensoriyel korteks" (somatosensory cortex)'tir. Beynin tam üstünde bir kulaktan diğerine uzanan çizgi biçimindeki bu korteks,beynin sol tarafından aldığı sinyalleri sağ, sağdan aldıklarını da sol tarafa iletmektedir. Hem somatosensoriyel korteksin bedenin neredeyse her köşesinin beyinde temsilini sağlayan bu eşsiz yapısı, hem korpus kallozumun iki hemisfer arasında iletişimi maksimize ederek kişiye en uygun fonksiyonun ortaya çıkmasına olanak sağlayan anatomisi, hem de hareketlerin güdü ile birleştirilmesine olanak sunan serebral assosiyasyonların çeşitliliği, mükemmele yakın bir karar alma organizasyonu için en temel gerekliliğin "iletişim" olduğu gerçeğini de görünür kılmış, böylece, "yönetim"i "iletişim" ile birleştirerek "yönetişim" idealine yönelen alternizmin haklılığını kanıtlayan bilimsel veriler sunmuştur. Somatosensoriyel korteks üzerine yapılan bu cerrahi deneyler, ayrıca politik temsil konusuna da, sosyal bilimlere yeni bir boyut kazandırmış, bedenin, hiç eksiksiz bütün uzuvlarının yönetişim birimi içinde yer aldığı bu yapı, demokrasinin önemini bilimsel kaynaklarla temellendirdiği gibi, daha da gelişmiş yeni bir demokrasi türüne geçiş ihtiyacını da belirginleştirmiştir. Alternizmde Yönetişim İletişimsel teknolojilerin her geçen gün geliştiği ve daha etkin yönetsel altyapılar inşa etmeye imkan sunduğu "yeni toplumsal düzen"de tıpkı beynin karar alma mekanizması gibi yüksek verimlilikte "yönetişimsel yapılar"ın kurgulanması ve işlerliğini sağlayacak "iyi yönetişim" modellerinin geliştirilmesi; toplumsal eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına, kıt kaynakların verimli kullanımına ve sürdürülebilir bir ekosisteme yönelik öncelikli ihtiyaç olarak 11 ibid., s

8 belirginleşmiştir. Geleneksel hiyerarşik yönetim yapıları yerine, karşılıklı çift yönlü etkileşim içerisinde yönetsel birimlerden meydana gelen desantralize karar alma mekanizmalarını yerleştirmenin, daha demokratik ve buradan hareketle daha katılımcı, daha adil ve daha barışçı bir topluma ulaşmanın başlıca önşartı olduğu önkabulüne sahip "yönetişim paradigması" 12, bu amaç doğrultusunda merkezi kontrol arçlarının gevşetilmesi, yönetsel ve bireysel performansın ölçülerek ödüllendirilmesi, insan ve teknoloji de dahil tüm kaynakların toplum amacı doğrultusunda optimum verimlilikte kanalize edilmesi gibi adımlar atılarak hayata geçirilecek bir "kamu sektörü reformu"nun, köklü değişim sürecinin ilk kıvılcımını ateşleyeceğini ve başka alanlara da kısa sürede yayılacağını savunan yeni bir perspektif olarak ortaya çıkımıştır. Ana konusu hükümet-piyasa 13, hükümet-vatandaş, hükümet-özel sektör (PPP-Public Private Partnership), hükümet-gönüllüler, seçilmişler-atanmışlar, yerel-merkezi, ulusal-uluslararası arası ilişkiler olan yönetişim paradigmasında, bu karmaşık ve içiçe geçmiş ilişkiler ağının kesintisiz ve etkin işleyişi için tıpkı "nöral urwit" gibi yaygın iletişim altyapılarının kurulması ve yönetsel organizasyonlar ile sebep-sonuç dinamiği oluşturması gerekliliği öne çıkarılmıştır. Sadece kamu yönetiminin iyileştirilmesinden çok ötede bir içeriğe sahip olan perspektif, internetin hayatın her köşesine kısa sürede nüfus etmesi ve dönüştürmesini takiben, modern toplumda demokrasinin yaygınlaşması ve yerleşmesi sürecinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik tasarlanmış çok boyutlu bir karar alma mekanizmaları reformunun yol haritasına dönüşmüştür. Toplum için maksimum faydayı sağlayacak yönetsel kuralların ortaya konması ile yönetişim, demokrasi ile daha bütüncül yeni bir forma bürünerek "iyi yönetişim" 14 e (good governance) dönüşmüştür. Demokratik bir hükümetin, bireylerin karar alma süreçlerine katılımını, hizmetlerin verimli sunulmasını, insan haklarına saygının yerleşmesini ve böylece sosyal adaleti sağlamanın temel aracı olduğu önkabulüne sahip "iyi yönetişim perspektifi", gelişmiş sivil toplumu ve desentralizasyona uğramış karar alma mekanizmaları ile demokrasinin iyi yönetişimi desteklediğini gözler önüne sermiştir. Hesap verebilirlik, şeffaflık, üretkenlik, katılımcılık, meşruluk, yargı bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele gibi temel özellikler üzerine inşa edilen iyi yönetişim, bunlardan herhangi birinin eksikliğinin yoksulluğu, çevreye verilen zararı, kamu hizmetlerinin ortak çıkar yerine özel çıkarlar için kullanımını ve bunun bir sonucu olarak da toplumsal ve uluslararası çatışmaları artırabildiğini tecrübe eden insanların hem kamu, hem özel sektörde büyük bir reform sürecine karşılık gelir şekilde kanumlandırılmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak kontrol araçlarının da evrime uğraması ile bir şehirdeki ağaçlık alanın kaderinin 12 Sam Agere, Promoting Good Governance: Princeples, Practices and Perspectives, Commonwealth Secretariat, London, 2010, s.1 13 ibid. 14 Agere, ibid., s.7 8

9 belirlenmesi gibi "yerel" (local) yönetimsel konulardan, temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçilmesine olanak sağlayan sürekli denetim ve yönlendirme araçlarının kurumsallaştırılması gibi "hükümetsel" (governmental) ve hatta Çin'deki bir işçinin çalışma koşullarına ya da İran'daki bir nükleer santralin geleceğine Peru'dan Norveç'e, Nijerya'dan Malezya'ya kadar dünyanın farklı köşelerinden insanların birlikte karar vermesine olanak sağlayacak transnasyonel ve uluslararası yapıların kurgulanması gibi "küresel" (global) meselelere kadar çok farklı düzlemler iyi yönetişim kapsamına girmiştir. Çok düzlemli ve çok boyutlu bir iyi yönetişim idealine sahip alternizm de, nörobilim alanındaki yeni bulgularla beynin yönetişimsel organizasyonunun daha net ortaya konmasından hareketle, nörobilimdeki bulguların sosyal bilimlerde daha derinlemesine kullanılmasını, toplumsal barış ve sürdürülebilir refahın en temel altyapıları arasında kabul etmiştir. Alternizmde (Sosyal Demokraside) Bütünleşme Ve Denge Sadece beyin üzerine araştırma yapan nörobilimciler değil aynı zamanda günlük pratik hayatta beynin fonksiyonlarını gözlemleyen herkes, bu küçük organın, oldukça karmaşık girdiler bütününü, insanlar tarafından hissedilmeyecek kadar kısa zaman dilimleri içinde nasıl duygusal, düşünsel ve davranışsal çıktılara dönüştürdüğüne haryanlıkla şahit olmakta ve beynin çıktılarındaki bu, doğanın hemen hemen bütün organizmalarında var olmasına rağmen, eşi çok az mekanizmada deneylenebilen, mükemmel işleyişteki sürdürülebilen doğal denge durumu meraklı zihinleri, teknolojik gelişmeyle birlikte insanoğluna her gün yeni ipuçları sunan araştırma ve deneyleme çalışmaları içine çekmektedir. Beynin çok boyutlu denge durumu iki boyutta ele alındığında anlam bütünlüğü oluşturmakta ve üzerine yapılan çalışmaları anlaşılabilir basitliğe indirgemektedir; bu boyutlar, bedensel boyut ve zihinsel boyuttur. İlk ele alınabilecek, -iletişim ağlarının sağladığı altyapı sayesinde birimler arası sonsuza uzanan eşleşmeye rağmen- diğer boyuttan göreceli daha basit, bedensel boyuttaki dengenin adı "homeostasis" 15 tir ve hem beyin içi hem de beynin bedenle arasındaki içsel dengeye işaret etmektedir. Beynin ikinci denge boyutu ise -bedensel boyutun karmaşık yapısının üstüne henüz çoğuna dair bilimsel bulguların dahi elde edilemediği metafizik unsurların dahil olduğu- zihinsel boyuttur. Bu boyut, beyindeki içsel dengenin ürünü olan birleşimin, zihindeki daha önceden kazanılmış deneyimler, bu deneyimler sonucu oluşturulmuş değer yargıları, bir çok değişken tarafından etkilenme olasılığı bulunan 15 Daniel J.Siegel, Mindsight, Bantam Books, New York, 2010, s.xiv 9

10 duygular, duruma bağlı kısa vadeli ya da gelecek perpektifi olan beklentiler ve doğal dürtüler adı verilen henüz sebebine ve nasıl oluştuğuna dair bilimsel verilerin bulunmadığı doğuştan gelen kodlamalar ile bütünleştirildiği boyuttur. Bu aşamadaki çok düzlemli ve çok boyutlu etkileşim sebebiyle,ikinci boyuttaki bu denge durumu "bütünleşme" (integration) 16 olarak anılmaktadır. Bütünleşme, beynin dış dünya ile bağlantısını, iç dünya bağlantısı ile biraraya getirerek daha kapsamlı ve daha sağlıklı sonuçlar ortaya koyan bir karar çıktısına ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda beyin, sadece doğal davranış olasılıkları arasında denge sağlayan bir organ değil, davranışları dürtü, deneyim ve duygularla birleştirerek çok yönlü ve çok boyutlu denge denge kurma kapasitesine sahip bir mekanizmadır. Bu çok yönlü ve çok boyutlu denge özelliği le beyin, idari ve sosyal bilimlerdeki insan kurgusu karar alma mekanizmalarının kurulması ve işlemesinde bir örnek olarak ele alınmasıyla toplumsal hayatta pozitif yönlü fark yaratabilecek bir yapıdır. Sosyal bilimlerde tüm düşünsel kurmlar içinde, beynin bu yapısına en yakın dengeleyici özelliğe sahip politik karar alma ve uygulama mekanizması sosyal demokrasi önermesidir. Çalışmanın genelinde de görülebileceği üzere sosyal demokrasi, kendini geliştirme, değişme, uyum sağlama, bir yandan materyalist unsurları idealist unsurlarla, diğer yandan da algıları kendi içnde dengeleme kapasitesiyle beyne en yakın yapı görünümü çizmektedir. Alternizmde Felsefi Bütünleşme: Alterdeterminizm Çok boyutlu ve çok düzlemli bir bütünleşme fonksiyonunun işletilmesi ile ortaya çıkan alternizmin (sosyal demokrasinin) ilk bütünleşme ayağı felsefi boyuttur. Felsefenin temelindeki fizikalist-idealist ayrımının günümüze dek süren tartışmalarda ele alındığı şekliyle, böylesine net ve geçişsiz yapılabilmesi teorik açıdan mümkün gözükse de, bilimsel açıdan dayandırıldığı temel zayıftır 17. Fikirler, maddeler; maddeler de fikirler olmadan, deneyleyeni insan seçilen bir testte varlıkları konusunda kesin hükme varılmasına olanak sağlamazlar. Tıpkı beynin frontal lobunda bir maddenin görüntüsünün oluşmasının, gözün gönderdiği sinyallere cevap olarak devreye sokulan nöronların görsel bir fotoğraf yaratmasına bağlı olması gibi, maddenin de varolabilmesi için öncelikle duyular aracılığıyla algılanabilmesi gerekmektedir. Alternizm, tarihin ilk dönemlerinden beri çok çeşitli düşünsel kaynaklardan beslenerek birbirleriyle karşıt gelişim gösteren iki ana perspektifin bir sentezi, bir orta yol olarak evrimini sürdürmüş, böylece Socrates, Zeno, Spinoza, Leibniz, Kant, 16 ibid., s.xv 17 Siegel, ibid., s.17 10

11 Hegel, Husserl, Sellars ve Foucault felsefi boyutta alternizmin farklı dönemlerdeki temsilcileri olmuştur. Kendinden önceki dönemde ortaya konan düşüncelerin bir sentezini kurarak farklı düşüncelerin bir bütün hale gelmesini ve "academia" adını verdiği okul çatısı altında kurumsallaşmasını sağlayan kişi Socrates'tir. Socrates sonrasında alternizm evrilerek "Stoacılık"a dönüşmüş, Helenistik dönemde Atina'da, Stoa Okulu'nu kuran Kıbrıslı Zeno akımın yeni temsilcisi olmuştur 18. Doğa ile uyumlu bir yaşam, insan özgürlüğü ve dünya vatandaşlığı idealinde birleşen Stoacılar, Platon ve Aristoteles'in fikirleri arasında bir sentez kurarak bir uzlaşma felsefesi oluşturmuşlardır. Aydınlanma Döneminde hem rasyonalist, hem de ampirisistlere eleştirel yaklaşan ve bir üçüncü "orta yol" kurgulamaya çalışan ilk filozof, zihinle duyular, ruhla beden arasında bir üstünlük yerine birlikte işleyen bir "paralellik" bulunduğunu ileri süren Baruch Spinoza olmuştur. Yine aynı dönemde rasyonalizm ile amprizmin bir sentezini geliştirme çabasını gösteren bir diğer filozof da Locke'un çağdaşı Gottfried Leibniz olmuştur. Leibniz'e paralel biçimde Immanuel Kant da, 1781 yılında yayınlanan "Saf Aklın Eleştirisi" (The Critique of Pure Reason) adlı kitabında bir taraftan geçmişte geleneksel felsefenin metafizik konusundaki bazen spekülasyona kayan bilimsellik dışı kapsamını eleştirirken, diğer taraftan da ampirisistlerce metafiziğin bir bilgi kaynağı çeşidi olarak görülmemesine de 19 karşı çıkmış, böylece alternizmin temsilcisi bir üçüncü yol kurgulamıştır. Modern döndemde alternizmin ilk temsilcisi, "diyalektik" metod yaklaşımı ile alternizmin işleme prensibinin ana hatlarını da çizen Georg Wilheim Friedrich Hegel'dir 20. Alternizmin bir diğer temsilcisi de, Hegel tarafından, phenomena'ların ardındaki mutlak, mantıksal, ontolojik ve metafizik ruhu bulmak için yapılan çalışmaları tasvir etmede kullanılan "fenomenoloji" (phenomenology) kavramını geliştirerek, bir felsefi okula dönüştüren Edmund Husserl'dır yüzyılın ortalarında geçmiş yüzyıllardan kalma Fransız rasyonalizmi ile İngiliz ampirisizmi arasındaki rekabet yeni bir düzlemde süregiderken, felsefenin, analitik felsefe, mantıksal positivizm, fenomenoloji, yapısalcılık, idealizm gibi farklı perspektiflerden beslenerek daha bütüncül (synoptic) 22 bir gelişme göstermesi ve için 1950 yılında "Felsefi Etüdler" (Philosophical Studies) adlı bir dergi çıkarmaya başlayan Amerikalı filozof Wilfrid Sellars, böylece temellerini attığı "analitik alternizm" ile alternizmin bir diğer temsilcisi olmuştur. Michel Foucault ve Roland Barthes da, yapısalcılık 18 Blackburn,ibid., s Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysic, 1783, çev. Jonathan Bennett, Early Modern Texts, Önsöz, s.7 20 Blackburn, ibid., s Edmund Husserl, Logical Investigations, çev., J. N. Findlay. (ed)., London and New York, Routledge, ( ); Wilfrid Sellars, Science, Perception and Reality, Routledge & Kegan Paul Ltd; London, 1963, s.40 11

12 ile postyapısalcılık arasında, alternizmin devamı niteliğindeki bir "orta yol"u temsil etmektedirler. Alteryapısalcılık (alterstructralism) olarak adlandırılabilecek bu orta yolun her iki temsilcisi de, felsefi perspektiflerinin bazı boyutları nedeniyle yapısalcı, bazı boyutları nedeniyle de postyapısalcı sınıflandırmasına tabi tutulmuşlardır. 20.yüzyıl boyunca felsefede temel tartışma yine "fizikalizm-rasyonalizm" ekseninde sürmüştür. Böylece Socrates'ten, Stoacılar'a, Spinoza, Leibniz ve Kant'tan, Hegel ve Husserl'a, Sellars'tan Foucault'ya alternizmin devam eden evriminin günümüz versiyonunun birinci boyutunu oluşturan "alterfizikalizm" öncüllerinden daha fazla bilimselik içeren bir senteze dönüşmüştür. Geçmişten beri süregelen fizikalizm-rasyonalizm tartışmalarına ek olarak 20.yüzyıl felsefesine yön veren ana dinamikler, analitiklik-varoluşçuluk, yapısalcılık-postyapısalcılık, davranışsalcılık-işlevselcilik, ya da daha genel bir bakış açısıyla yüzyıl ele alındığında "determinizm-endeterminizm" tartışmaları olmuş, iki perspektifin bir sentezi konumundaki "alterdeterminizm" aynı anda hem sistemin, hem de bireyin birbirlerinin karşılıklı belirleyeni olduğu önkabulüne sahip bir perspektif olarak ortaya çıkmıştır. Alternizmde Bilimsel Bütünleşme: Alterpozitivizm Sistemin rasyonel yapısına dair ipuçları ve "gerçek nedir" sorusuna cevap arayan farklı görüşler arasında süre giden bilimsel tartışmaların metodolojik ayağı Antik Yunan dönemine kadar dayandırılabilse de, modern çağda bilimin tek geçerli bilgi türü kabul edilmesi ve olguların bilinebilen ve üzerinde inceleme yapılabilecek tek obje biçiminde nitelendirilmesinde çıkış noktası olarak Saint Simon ve öğrencisi Auguste Comte'un temellerini attığı "pozitivizm" ele alınabilir. Pozitivizm, bilimde, kuralları belli olan, belli kurallara göre işleyen bir bilgi türünü temel alırken, felsefede ise bilimsel yöntem dışı çalışmaları reddeden bir kalıba bürünmüştür. 23 Pozitivizmin hızlı gelişimi ve bilimsel çevrelerde yaygınlaşmasının yanında politik ve toplumsal olaylarda da etkilerinin arttığı 18.yüzyılda yaşayan Immanuel Kant,( ) 1781 tarihli The Critique of Pure Reason adlı çalışmasında, Saint Simon, Auguste Comte ve pozitivizmi benimseyen çağdaşları tarafından ortaya konan görüşlere karşı çıkarak, bilginin elde edilmesinde "sezgi" 24 nin öneminin altını çizmiş, ayrıca bilimsel bilgiyi "salt" (pure) ve "deneysel" (empirical) olmak üzere ikiye ayırmıştır 25. Saint Simon ve Auguste Comte'un pozitivizm anlayışı üstüne 23 Ural, ibid., s Immanuel Kant, The Critique of Pure Reason, 2nd ed., İngilizceye çeviren Paul Guyer ve Allen Wood, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, xi 25 Ural, opcit.,s.16 12

13 kurgulanan ancak hem sosyal olaylar yerine fizik ve biyolojiyi temel alması, hem de materyalist görüşleri tek başlarına kabul etmek yerine metafizik inançları da "gerçeklik" arayışının araçlarından birisi olarak kabul etmesiyle klasik pozitivizmden farklılaşan Herbert Spencer( )'ın "evrimci pozitivizm"i, 19.yüzyılın ikinci yarısında bir oorta yol çizmiş, yaklaşık bir asır sonra kurgulanacak "post pozitivizm"e zemin hazırladığı gibi, bir mekanizma olarak sosyal demokrasinin "bilimsel bütünleşme" ayağında temel alınabilecek bir örnek oluşturmuştur. Alternizmin "bilimsel bütünleştirme" fonksiyonuna örnek oluşturan bir diğer isim de Alman sosyolog Wilhem Dilthey ( )'dir. 26 Alman Neo- Romantiklerden ve Kant'tan da esinlenen Dilthey,felsefede dualizmi benimseyerek bireyselpsikolojik ve sosyal-tarihsel analizleri harmanlamış böylece hem daha geniş kapsamlı bir çalışma zemini bulmuş, hem de felsefeden sosyolojiye, dilden (hermeunetics) siyaset bilimine kadar birçok alanda sosyal demokrasi de dahil olmak üzere yeni perspektifleri ve kuramları etkilemiştir. Pozitivizmde bir diğer önemli aşama da fizikçi Ernest Mach ( ) tarafından olguların duyumlarla özdeş kabul edilmesi ve bilimsel çalışmalarda duyumların temele koyulması; yani duyumculuk ve empirizmin yöntem olarak seçilmeye başlanmasıdır. Mach'ın 1895 yılında kurucusu olarak görev yaptığı "Endüktif Bilimler Felsefesi" isimli kürsüye 1922 yılında atanan Moritz Schlick ( ), Mach'ın görüşleri üzerine temellendirdiği yeni pozitivizm anlayışıyla hepsi farklı alanlardan gelen bilim insanlarının katılımıyla Viyana Üniversitesi'nde bir dizi toplantının başlatılmasına öncülük etmiş, böylece "Mantıkçı Pozitiivizm" olarak da anılan ama daha yaygın bir biçimde "Viyana Çerçevesi" olarak bilinen akımı başlatmıştır 27. Bilim felsefesi alanında uzun yıllar süren tartışmalar ve pozitivizmin ortodoks modeline Touolmin, Feyerabend, Hesse, Kuhn gibi yazarlar tarafından yöneltilen eleştirileri bir sistematiğe oturtan ve pozitif bilimlerdeki gelişmelere paralel bir biçimde sosyal bilimlerde yeni bir metodolojik bakış açısı geliştirerek tüm eleştirel bakış açıları için de kaynak oluşturan Karl Popper ( ) olmuştur. Bilimsel ve buna bağlı olarak sosyal gelişmelerde Viyana Çerçevesi'nin rölativiteyi temel alarak getirdiği yeni pozitivist anlayış, yine rölativite üzerine temellendirilen ancak tıpkı Popper'ın çalışmaları gibi dönemine kadarki bütün bakış açılarının sorgulanmasına ve kendinden sonraki perspektiflerin yeni bir eğilim kazanmasına yol açan Thomas Samuel Khun'un 1962 yayın tarihli " Bilimsel Devrimlerin Yapısı" (The Structure of Scientific Revolutions) adlı eseri olmuş, eski dönem bu eser ile 26 Giddens, Politics..., s Ural, opcit., s.55 13

14 yerini "post pozitizim" olarak adlandırılan yeni bir teorik çerçeveye bırakmıştır. 28 Doğa bilimlerindeki değişmez kanunların sosyal bilimlere uyarlanma çabasına eleştirel yaklaşan bir diğer kişi de Anthony Giddens'tır 29. Her ne kadar pozitivist yaklaşımların genel kural arayan çalışmalarına eleştirel yaklaşsa da Giddens, tıpkı modernizm-postmodernizm ilişkisinde olduğu gibi, ne modernizmin ne de pozitivizmin tmamlanmamış birer süreç olduklarını, bu nedenle de, "sonrası" anlamına gelen "post" eki yerine pozitivizmin kendi içinde bir evrime işaret eden farklı tamlamalar ya da kelimeler kullanmanın, insanlık tarihinde mevcut dönemi anltmak için daha doğru olacağını ileri sürmüş, bu bakış açısıyla post pozitivist yaklaşımlarım eleştirilerini dikkate alırken, bilimsel çalışmalarda metafizik bakış açılarını dışlayan pozitivist methodolojiyi de özel bir konuma yerleştirmekte ve Aydınlanma ile başlayan değer yerine akıl temelli bilim arayışlarının kesintiye uğramadan devamı idealine yönelmiştir. Sosyal demokraside "bilimsel bütünleşme"ye bir örnek teşkil eden Giddens, hem pozitivist ve post pozitivist bakış açıları arasında metodolojik, hem de Platon ve Hegel'in ampirizmi, Locke ve Hume'un rasyonalizmi ve Kant ve Hegel'in idealizmi arasında epistemolojik bir sentez ortaya koymuş, böylece "alterpozitivizm"in son temsilcisi olmuştur. Alternizmde İdeolojik Bütünleşme: Alterdemokrasi İdeolojilerin ortaya çıktığı dönem Fransız Devrimi yıllarıdır. Devrimle beraber başlayan monarşilerin yerini halk egemenliği modellerine bırakma sürecinde, her ne kadar devrimi gerçekleştiren dinamikler içerisinde bulunmasa da, monarşi otoritesinin zayıflamasının sunduğu uygun ortamda gittikçe güçlenen liberalizm, ve liberalizmin toplumu zorladığı değişimlerden rahatsız kesimlerin altında toplandıkları, sosyalizm ve konservatizm ilk ortaya çıkan ideolojiler olmuşlardır 30. Gelişen süreçte sosyalizm ve konservatizmin, liberalizm karşısında başarılı olamayacağını dününen ve hem ideolojik hem de metodolojik açıdan diğerlerinden farklılaşan kesimler, politik ortamın değişen şartlarına uyum sağlamak amacıyla bu sefer marksizm,, nasyonel sosyalizm, sosyal demokrasi ve komunizmin temellerini atmışlar, İkinci Dünya Savaşı sonrasına kadar politik hareketler genel olarak bu çerçeveler dahilinde gelişmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu düzende her ne kadar ideolojiler ortadan kalkmasa da, kutup liderlerinin temsil ettiği liberal demokrasi ile komunizmin sistemde birbiri ile mücadele içindeki iki temel ideoji olduğu gözlemlenmektedir. Soğuk 28 Ian Hacking, Introduction, içinde Thomas S. Khun, The Structure of Scientific Revolution, The University of Chicago Press, Chicago, 2012, ilk yayın tarihi 1962, s.xxxiii 29 Giddens, Politics..., s Ian Adams, Political Ideology Today, Manchester University Press, Manchester, 2001, s. 9 14

15 Savaş yıllarında sosyal demokrasi kendini kutup liderlerinin politik tutumlarından farklı bir yerde konumlandırmış, bu dönemde gelişen post-kolonyal akımların ve Birleşmiş Milletler politikalarının yönlendiricisine dönüşmüştür. Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası bir süreliğine liberal demokrasinin rakipsiz kaldığı iddia edilse de, özellikle postmodernist yaklaşımlar doğrultusunda çevreciler, feministler, anti-globalistler gibi yeni sosyal hareketlerin doğmasıyla politik ortam daha da zenginleşmiş, böylece halen sürmekte olan bir ideolojik çeşitlilik dönemi başalmıştır. Sosyal demokrasi ya da alternatif demokrasi algısı nedeniyle artık anılabileceği şekliyle "alterdemokrasi" bu yeni dönemde de, kendini hakim ideoloji olan liberal demokrasiden farklı konumlandırarak, bu yeni sosyal hareketler ile etkileşim içine girmeye yönelmiş, bu yönelim sonucunda çevre, azınlıklar, kadın hakları ve yeni dönem sosyal adaletsizlikler sosyal demokrasinin bütüncül gündeminin alt bileşenlerine dönüşmüştür. Sosyal demokrasinin ana atardamarı ve diğer değişkenlerce sivri uçları törpülenen temel bileşeni sosyalizmdir. Her ne kadar bazı radikal sol kesimler tarafından sosyalist geleneğin bir parçası olarak görülmese de sosyal demokrasi, sosyalizm tartışmaları içinde doğmuş, ilk ortaya çıktığı dönemde sosyalizmin öncü temsilcisine dönüşmüş, daha sonraları toplumsal, ekonomik ve politik koşulllara göre kendini dönemine uyarlaması ve toplumsal değişimler için araç olarak "devrim" yerine "evrim"e yönelmesiyle sosyalizmin diğer yorumlarından ayrışmaya başlamıştır. Modern toplumda sosyalizm ile liberalizmin bütünleşmesini sağlayan ve kapsamına demokrasi idealini de ekleyerek sosyal demokrasinin bir ideoloji olarak temellerini atan ilk kişi Eduard Bernstein'dır ( ). Bernstein, 1899'da yayınlanan "Sosyalizmin Ön Koşulları ve Sosyal Demokrasinin Görevleri" isimli kitabında demokrasiyi "halk iktidarının da ötesinde hiçbir sınıfa toplum karşısında bir imtiyaz tanınmadığı bir durum" 31 olarak tanımlamış ve buna bağlı biçimde demokrasinin "sosyalizmi elde etmenin ve gerçekleştirmenin aracı " olduğu sonucuna varmıştır. 20.yüzyılın sonlarında Soğuk Savaş'ın sona ermesinin ardından İngiltere'de, bu kez neoliberalizm ile sosyal demokrasi arasında bir bütünleşme yaşanmış, Anthony Giddens tarafından formüle edilen "Üçüncü Yol" 32, sosyal demokrasiyi sağ ile sol görüşler arasında bir orta yol, bir üçüncü yol olarak konumlandırarak, tüm ideolojilerle çok boyutlu etkileşimine vurgu yapmıştır. Giddens'ın sosyal demokrasiyi günün şartları göre yeniden formüle etme iddiasını da içeren Üçüncü Yol, neoliberalizm ile Yeni Sağ'ın ortasında konumlandırılmış, bir taraftan kaynakların en etkin şekilde dağıtılması 31 Eduard Bernstein, Sosyalizmin Ön Koşuılları ve Sosyal Demokrasinin Görevleri, Yazılama Yayınevi, İstanbul, 2011, s Anthony Giddens, The Third Way, Polity Press, Cambridge, 1998, s.2 15

16 için serbest piyasa ekonomisinin hayati rolüne vurgu yapılırken, diğer taraftan da savaş sonrasında evrimci sosyalistlerin toplumsal adalet ve ahlaki sorumluluk konusundaki yenilikçi görüşleri de dikkate alınmış 33, böylece evrimci sosyalizm, neoliberalizm, piyasa sosyalizmi ve sosyal liberalizmin bir sentezi kurulmuştur. Sosyal demokrasinin genel dünya görüşü ile oldukça zıt olmasına rağmen, sosyal demokratik bütünleşmenin ideolojik düzleminin bir ayağını da muhafazakarlıktan nasyonalizme -ve her ne kadar adından sosyalizm geçse de tamamen Sağ görüşü yansıtan nasyonel sosyalizmeuzanan perspektifiyle "Sağ" oluşturmaktadır. Sosyal demokrasi ile klasik dönem muhafazakarlığına ortak yönlerini kazandıran da sanayileşmenin toplumda yarattığı erozyon ve bireyciliğin yerleşik toplumsal işbirliği kodlarına verdiği zarar konularının eşzamanlı tespititidir. Ancak sosyal demokrasi, muhafazakarlığın eski toplum düzenine geri dönme, sanayileşmeyi tersine çevirme ve libeal ekonomiyi tamamen ortadan kaldırma eğilimi yerine, sanayileşmeyi kontrol altına alma, işçilerin çalışma koşullarını iyileştirme, liberal ekonomik dinamikleri bireysel çıkar yerine toplumsal çıkar doğrultusunda işletme reçetesini, hızla değişen toplumun yeniden yapılandırılmasının yöntemi olarak ileri sürmüştür. Sosyal demokrasi, nasyonalizm - hatta nasyonel sosyalizm ve faşizm- ile ortak görüşünü yansıtan ise tarihsel materyalizm ve sınıf çatışmasının reddi konusu dışında, hiç bir dönemde bir arada yer alamayacağı düşünülen şiddet eğilimli bir düşünsel kuram ve politik aksiyonun dahi bazı duyarlılıklarını anlayabilmiş ve kendi ideolojik bütünleşmesi içine katmış bir harekettir 34. Bu bağlamda bakıldığında anti-sömürgeci hareketlerin destekleyicisi olan ve sömürünün, sömürgeciliğin her türlüsüne karşı duran sosyal demokrasi de, hak arama aracına dönüşen nasyonalizme destek vermiştir. Anti-sömürgeci hareketlerin başarısının, bu başarıda toplum içi dinamikleri aynı hedef doğrultusunda yönlendiren nasyonalizmin oynadığı kilit role bağlı olduğunun anlaşılması, o dönemde nasyonalist akımlara destek verdiği için eleştirilen sosyal demokrasinin haklılığını gözler önüne sermiştir. Ayrıca sanayileşme sonrasından günümüze dek devam eden süreçte, yeni düzenin bireyleri yalnızlaştıran, toplumsal aidiyet duygusunu zayıflatan ve gelenekler, inançlar gibi değer yargılarını etkisizleştirmeye yönelen liberal dinamiklerinin etki alanının genişlemesine bağlı olarak, yeni düzenden aradığını bulamayan kitlelerin radikal sağdaki faşist hareketlere yönelmesini -doğru bulmasa da- anlamayı başarmış, toplumsal değerleri, inançları, aidiyetleri ve toplumun birlik, beraberlik hissini, bir daha bu çeşit tepkiye bağlı bir şiddet eğilimi ortaya çıkmaması için, koruma altına almış bir 33 ibid., s Berman, The Primacy, ibid., s.68 16

17 düşünsel kuram olarak sosyal demokrasi, radikal sağın yükselişinden en doğru dersleri çıkarmayı başarmıştır. Sosyal demokrasinin beslendiği ana damar ise sol hareketlerdir ve istisnasız hertürlü revizyonist görüş sosyal demokrasinin dönemsel politik tutumuna yön veren dinamiklere dönüşmektedir. Klasik ideolojiler döneminde özellikle işçi hakları, sanayileşmeye bağlı ortaya çıkan çevresel, psikolojik ve sosyal sorunlar ilk dönem sosyal demokrasinin başlıca eğildiği meseleler olmuş, ardından savaş sonrası düzende barış sağlamaya yönelik uluslararası örgütlerin kurulması, BM çatısı altında uluslararrsı normların oluşturulması ve hem bireyler hem de toplumlar ve uluslar arası işbirliğinin kurumsallaştırılması çabası öncelikli ele alınmış, günümüzde de duyarlılık alanını çevre, kadın hakları, azınlık hakları, katılımcı demokrasi, bölgesel ve bireysel düzeyde adaletli gelir dağılımı, Kuzey-Güney arası gelişmişlik farkının azaltılması, finansal kapitalizmdeki krizin toplumsal etkilerinin minimize edilmesi gibi konuları kapsayacak şekilde genişletmiştir. Bu bağlamda sosyal demokrasinin beslendiği ana kollar da radikal sosyalist hareketler dışında anarşistler, çevreciler ve feministler olmuştur. Bütün bu "ideolojik bütünleşme" süreçlerinin sonucunda, liberalizm ile ortodoks Marksizm'in pasivizm ve ekonomizmini, faşizm ile nasyonel sosyalizmin otoriterliği ve şiddet yöntemini reddederek sosyalizmin Marksist olmayan bir vizyonuna yönelen, tarihin ekonomik değil politik güçlerce şekillendirildiği inancıyla toplumun ihtiyaçlarının sağlanması ve iyi yönde değişmesinin yine bu politik güçlerin politikalarınca gerçekleştirilebileceği öngörüsünü özünde barındıran sosyal demokrasi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında liberalizmin biraz yeniliğe uğratılmış formu ile rekabette kazançlı çıkan ve yetmiş yıılık süre zarfında Kuzey Avrupa'dan başlayarak kıtaya hızla yayılan en etkin düşünsel kuram olmuştur 35. Soğuk Savaş yıllarında iki bloğun ideolojileri olan liberal demokrasi ve komunizm arasında bir "orta yol" olarak kendini konumlandıran sosyal demokrasi, Doğu Bloğu'nun yıkılması ve komunizmin oldukça sınırlı bir alana sıkışması sonrası ideolojik çeşitliliği daha da artan bir politik ortamda farklı eğilimlerden ve görüşlerden beslenme imkanı bulmuştur. Küreselleşme ile birlikte sınırların anlamını yitirmeye, ulusal egemenliğin kontrol alanının gittikçe daralmaya başlaması, post-endüstriyel ekonomi ile tüketici tercihlerinin sistemin temel dinamiklerinden birine dönüşmesi daha bireyci, daha çoğulcu ve daha çokkültürlü bir toplumun doğmasını beraberinde getirmiş, artık geleneksel ideolojik kalıplarda yeni koşulların gerektirdiği esnekliği bulamayan bireyler de böylece daha fazla, belli bir alanda 35 Sheri Berman, The Primacy of Politics: Social Democracy and the Making of Europe's Twentieth Century, Cambridge University Press, New York, 2006, s.6 17

18 faaliyetlerini yoğunlaştıran "yeni sosyal hareketler"e ilgi duymaya başlamışlardır. Azınlık haklarının genişletilmesi, çevrenin korunması, kadının toplumsal statüsünün geliştirilmesi gibi konularda kendilerince politik gündemler belirleyen bu yeni sosyal hareketler ile, politik ortam daha fazla sesin birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir platforma evrilmiştir. Postmodern yaklaşımlar doğrultusunda entellektüel kesinliğin ortadan kalkması ve mutlak doğrular yerine göreceli ve daha çoğulcu, farklı bakış açılarını içinde barındıran politik arayışlar artmıştır. Sosyal demokrasi de bu yeni konjonktüre ayak uydurarak, Savaş sonrasından günümüze dek değişen şartlar doğrultusunda bu sefer sosyalizmin yeni ve çeşitlenen versiyonları, çevreciler, feministler, ulusalcılar ve hatta anarşist hareketler ile bütünleşme sürecini devam ettirmiş, böylece günümüzde, tüm ideolojilerin bir "orta yol"una, bir "ideolojiler sentezi"ne dönüşmüştür. Alternizmde Ekonomik Bütünleşme: Alterliberalizm Ekonomi alanında, disiplinin bir bilimde dönüşmesini sağlayan Adam Smith sonrası düşünsel ve teorik çalışmalar incelendiğinde toplam üç düzlemde gelişen bir devamlılık görülmektedir. Liberal, sosyal ve bütünleşme düzlemleri olarak adlandırılabilecek bu teorik benzeşiklikler kümeleri her ne kadar 19.yüzyıldan günümüze dek birbirleri ile rekabet edegelmiş olsalarda, farklı düzlemlerden iktisatçıların bazı konularda birbirleriyle oldukça benzer bakış açıları ortaya koymaları nedeniyle birbirlerinden keskin hatlarla ayrışmamaktadırlar. Hem klasik teori içinde Smith, Bentham, Malthus, Ricardo arasında bir bütünlük oluşturulması hem de teorinin sosyalist-komunist bakış açılarıyla harmanlanması John Stuart Mill ile olmuştur. Bir taraftan sanayide ve toplumsal hayattaki değişimleri, diğer taraftan da klasik teoriye yöneltilen eleştirileri dikkate alarak ekonomide yeni bir anlatım tarzı geliştiren Mill, Ricardo'nun gelir dağılımı teorisinden, Bentham'ın faydacılık teorisine, Fransız sosyalizminden Colleridge ve Carlyle'ın İngiliz Romantizmi kapsamında değerlendirilen fikirlerine kadar geniş bir düşünsel çeşitlilikten etkilenerek bir altenatif model, bir orta yol, alternist bir ekonomi teorisi kurgulamış, böylece ekonomi alanında alternizminilk ilk temsilcisi olmuştur. 20.yüzyılda yaşanan sosyal ve liberal teorilerin ekonomik boyuttaki bütünleşmesi sürecinde en temel aktör olarak ise John Maynard Keynes ( ) sayılabilir. Ricardo gibi yaşadığı dönemin güncel sorunları ile ilgilenen Keynes, tanık olduğu iki dünya savaşı ve Büyük Ekonomik Buhran'ın etkisiyle, çalışmalarını ekonominin nasıl yeniden canlandıırılacağı ve istikrarlı bir mali sistemin nasıl kurulacağı üzerine yoğunlaştırmıştır. Böylece liberal teorinin içinde yetişen ve Marshall'ın öğrencilerinden birisi 18

19 olan, fikirleri 1944 yılında toplanan Bretton Woods Konferansı'nı derinden etkileyen Keynes, diğer yandan özellikle işsizliğin sebebi ve istihdamı artırma yöntemleri üzerine görüşleriyle sosyal teorinin de en önemli temsilcilerinden birisine dönüşmüş,ekonomik boyutta liberal-sosyal teori bütünleşmesinde önemli bir yapı taşı görevi üstlenmiştir.liberal ve sosyal teoriler arasında süregiden bütünleşmenin üçüncü ayağında ise -ABD'de hakim görüşler karşısında göreceli heterodoks bir bakış açısını yansıtan- "neo-keynesyen teori" ve "matematiksel ekonomi" nin babası Paul Anthony Samuelson ( ) yer almaktadır. Ekonomik boyutta bütünleşik düzlemin gelecekteki formuna genel hatlarıyla şekil verecek alternist akım ise, yeni dönem sosyal teori olan "yeşil ekonomi"dir. Geçmişte, alternist düşünce ve hareketlerin etkisiyle, eşit vatandaşlık, adalet önünde eşitlik, insan hakları gibi politik ve etkin biçimde işleyen sosyal güvenlik, yüksek standartta ve sağlıklı çalışma şartları, kontrollü ve dengeli rekabet koşulları gibi ekonomik standartların, devlet yaptıırımıyla işlerliğinin sağlandığı "refah devleti" formuna bürünen alternizm, günümüzün yaygın çevresel ve sosyal alternist talepleri doğrultusunda çevreci bir boyut da kazanmakta ve devletlerin de transnasyonel ortamda egemenliklerini birer biobölge olan bölgesel entegrasyonlara bırakmaya başlamasıyla, "refah devleti"nden "yeşil refah bölgesel entagrasyonları"na geçiş süreci hız kazanmaktadır. UNEP, UNDESA, UNCTAD, ILO, OECD, GGGI ve Yeşil Ekonomi Koordinasonu (Green Economy Coordination) 36 gibi uluslararası örgütlerin yayınları aracılığıyla "yeşil ekonomi", gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere yeni yatırım ve iş sahaları da yaratarak, sürdürülebilir kalkınma doğrultusunda, yenilenmiş ulusal kalkınma politikaları ile uluslararası işbirliğinin bir katalizörüne de dönüşmüş, yeni ekonomik perspektiflerin çoğunluğu üzerinde etkili yeni bir alternist düşünsel ve politik akım başlatmıştır. Alternizmde Evrim ve Uyum Beyin kısa bir süre öncesine kadar nörobilimciler tarafından statik ve değişmeyen bir organ olarak ele alınmış olsa da, son dönem çalışmalar kapsamında yapılan incelemeler göstermiştir ki, beyin, kendini, yaşadığı tecrübeler ve hatta kendi düşünceleri doğrultusunda değiştirme, yenileme özelliğine sahip bir organdır. Beynin şartlara göre değişimini sağlayan başlıca özelliği "beynin plastikliği" adıyla anılan nöroplastik yapısı ve anatomik açıdan içerdiği nöroplastik maddedir. Ancak nörobilimciler, beynin plastikliği tanımlaması ile polimerlere 36 "Green Economy in the Context of Sustainable Development and Poverty Eradication", United Nations Sustainable Development Knowledge Platform, 19

20 değil, beynin dış etkilere karşı tepki veren, uyum sağlama yeteneğine sahip ve ömrünün sonuna kadar değişimini sürdüren yapısana vurgu yapmaktadırlar 37. Alternizmi ve bir aşaması ve boyutu olan sosyal demokrasiyi diğer düşünsel kuramlardan ayıran önemli bir unsur da işte bu çok boyutlu ve farklı dinamiklerin birlikte işletilmesiyle kendini gösteren değişme, yani evrim kapasitesidir. Kuramın ilk kez ele alındığı 19.yüzyıl şartlarının son bulmasına rağmen, sürekli değişen, yeni sorunlara tepki veren, toplumun geçirdiği evrime uyum sağlayan sosyal demokrasi, ortaya çıkışından yıllar sonra halen canlılığını korumaktadır. 19.yüzyılın üretimdağıtım ilişkileri içerisinde kendini zor şartlar altındaki işçi sınıfının yanında konumlandıran kuram, bir dönem genel oy ve hak eşitliği, gelirlerin dağıtım eşitliği, cinsiyet eşitliği gibi konular üzerine baskısını yoğunlaştırmış, günümüzde de -bir bölgeden diğerine mevcut diinamiklere göre farklı şekle bürünüp farklı yöntemler izlese de- sürdürülebilir bir hayata yönelik yerel mücadelelerin, barış araştırmalarının, çevre aktivistlerinin ve azınlık hakları savunucularının destekçisine dönüşmüştür. Düşünsel Kuramdan Mekanizmaya Evrim Alternizmin politik boyutta son yüzyıldaki temsilcisi sosyal demokrasiye sistematikliğini kazandıran en önemli gelişme bir düşünsel kuram, bir ideoloji olarak doğması ancak ardından yaşanan toplumsal ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, bağıntılı dış şartlar çerçevesinde ve belli iç kurallar doğrultusunda işleyen bir mekanizmaya evrilmesi, yani artık sadece bir ideoloji olarak kalmamasıdır. İdeoloji kavramının ve ilk ideolojilerin ortaya çıkışı günümüzden 200 yıl öncesine, Fransız Devrimi dönemine denk gelmektedir 38. Fransız filozof Antoine Destrutt de Tracy'nin 1790'larda geliştirdiği kavram, 1840'larda Karl Marx tarafından farklı bir boyuta taşınmış, 1950'lerde ise "ideolojinin sonu" akımı ile günümüzde üzerinde tartışmaların halen sürdüğü yeni bir aşamaya geçiş yaşanmıştır. "İdeolojnin Sonu" perspektifine dair görüşlerin dile getirilmeye başladığı dönem Savaş Sonrası, yer ise ABD'dir. Amerikalı sosyal bilimciler, dönemin hakim felsefi dili ve mantıksal pozitivizmin etkisi ile politik felsefeyi ve ideolojiyi, tıpkı ahlak ve estetik gibi, fazla subjektivite içeren ve rasyonel temeli zayıf, bu nedenle de sonu gelmiş birer konsept olarak tanımlamaya başlamışlardır. Her ne kadar güncel tartışmalarda ideolojinin sonunun geldiği doğrultusundaki görüşler oldukça geniş bir kesim tarafından dile getirilse de, iddia sahiplerinin liberalizmi bu sınıflandırmaya sokmaması iddiaların bilimsel bir tespit ortaya koymaktan öte, pragmatik liberalizmi 37 Andreasen, opcit, s Andrew Vincent, Modern Politial Ideologies, Wiley Blackwell, Oxford, 2010, s.1 20

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYON. Ders Notları METİN ARSLAN YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 Yönetim Ve Organizasyon Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar diğer varlıklardan farklı olarak toplu olarak

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE BİR UYGULAMA

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE BİR UYGULAMA i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA AYIRT EDİCİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜSTÜNLÜKLER BAĞLAMINDA TEMEL YETENEK TABANLI STRATEJİLER VE

Detaylı

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü

DOSYA. Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim. Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Değişen Dünyayı Anlamak İçin Önemli Bir Kavram: Yönetişim Doç. Dr. Murat Okçu Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü GİRİŞ 1999 Marmara depremi hayatımızda çok ciddi acılar bıraktı. Ama bir

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1

AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 AVRUPA YÖNETSEL ALANINA DOĞRU TÜRK KAMU YÖNETİMİ: ÇOK DÜZLEMLİ YÖNETİŞİM 1 [Avrupa] Birliği, yetkilerin Birlik ve Üye Devletler arasında nasıl paylaşılacağını gösteren açık ve kesin ilkelere ihtiyaç duymaktadır.

Detaylı

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ:

TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: STGM tarafından yürütülen Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi, AB Komisyonu tarafından desteklenmektedir. TÜRKİYE DE SİVİL TOPLUMUN SERÜVENİ: İMKÂNSIZLIKLAR

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI

T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR NO: 1, AĞUSTOS 2008 T.C. TEKİRDAĞ VALİLİĞİ STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME KONFERANSLARI STRATEJİK RAPOR - 1 KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE'YE ETKİLERİ ED TÖR Caner SANCAKTAR Ç NDEK

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ

LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ 219 LİBERALİZMİN TEMEL İLKELERİ Cumhuriyet Üniversitesi.İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Özet Bu çalışma liberalizmin felsefi kökenleri ve temel ilkelerini incelemektedir. Çalışma doğal olarak liberalizme bir ahlak,

Detaylı

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22)

En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi. Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) En Az Üç Çocuk?! M. Aykut Attar Hacettepe Üniversitesi Verimli olun ve çoğalın! Eski Ahit (Tekvin, 1: 22) Çok seven ve çok doğuran kadınlarla evlenin. Zira, ben, (kıyamet günü) diğer ümmetlere karşı çokluğunuzla

Detaylı

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger

ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ. Werner Sengenberger ULUSLARARASI ÇALISMA ÖRGÜTÜ AMAÇLARI, İŞLEVLERİ VE POLİTİK ETKİLERİ Werner Sengenberger 3 İÇİNDEKİLER Önsöz, FES Başkanı 4 Önsöz, DGB Başkanı 6 1 Kısaca ILO 9 2 ILO nun Kökenleri ve Gelişimi 13 3 Tarihsel

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0

SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 SMILEY Öğrenme Toplumunda Sosyal Bilinç Formatör Öğretmen Kursu 2.0 Bu proje Avrupa Komisyonu desteği ile fonlanmıştır. Bu doküman sadece düzenleyenlerin görüşünü yansıtmakta olup, burada bulunan bilgilerin

Detaylı

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI Cenevre Zirvesi Aralık 2003 Tunus Zirvesi - Kasım 2005 DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Bilgi Toplumu Dairesi Ocak 2008 DÜNYA BİLGİ TOPLUMU ZİRVESİ NİHAİ DOKÜMANLARI

Detaylı

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI

YEREL GÜNDEM 21 ELKİTABI TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK KOLAYLAŞTIRICI BİLGİLER ELKİTABI Hazırlayan: Sadun EMREALP TÜRKİYE YEREL GÜNDEM 21 PROGRAMI YEREL GÜNDEM 21 UYGULAMALARINA YÖNELİK

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİSİ Sonya SOLEYMANİ Yüksek Lisans Tezi İktisat Anabilim Dalı Prof. Dr. Alaattin KIZILTAN 2014 Her Hakkı Saklıdır T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar *

Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar * Praksis 17 Sayfa: 33-56 Maddeci Tarih Yazımında Temel Tartışmalar * Şebnem Oğuz ** Giriş Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler

Detaylı

MODERNİZME BİR BAŞKALDIRI PROJESİ OLARAK POSTMODERNİZM

MODERNİZME BİR BAŞKALDIRI PROJESİ OLARAK POSTMODERNİZM C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 93 MODERNİZME BİR BAŞKALDIRI PROJESİ OLARAK POSTMODERNİZM Seyfettin ASLAN ve Abdullah YILMAZ C.Ü. İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi Bölümü Özet Avrupa da 17.

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301

Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 10 (1) 2010: 271-301 AMERĠKA BĠRLEġĠK DEVLETLERĠNDE VE AVRUPA'DA ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠ YAKLAġIMLARININ BĠR KARġILAġTIRILMASI: AVRUPALI ĠNSAN KAYNAKLARI YAKLAġIMI

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL *

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * Özet Muhammet Fatih ÖZKAN Bir yandan konu ve aktör bakımından çeşitliliğin artması diğer yandan teknolojik gelişmelerdeki

Detaylı

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR

EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI KATKILAR T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI EĞİTİMDE VE ÖĞRETİMDE BİR ARAÇ OLARAK GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı