ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent"

Transkript

1 TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DOÐDUÐUM YER LEFKOÞA, ANAVATANIM BAF... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MAYA BOZUKTUR... Ali Osman KARNIMIZ TOK Erdoðan Baybars ÝNSANA DAÝR... Elvan Levent AL PARAYI GÝT GADIYA Mehmet Levent MAKET UÇAKTAKÝ MESAJ Dolgun Dalgýçoðlu Ülkemizin inþaat krallarýndan Oðuz Özyalçýn, ne telefonla sorduðumuz, ne de kamuoyu önünde kendisine yönelttiðimiz sorulara yanýt vermedi ve açýklýk getirmedi, çünkü vurgun büyük! Trafo vurgunu 200 bin sterlin Girne Boðazý'ndaki 'Laren' sitesini, üçte biri tamamlanmýþ ve trafosu da ödenerek kurulmuþ þekilde Laren Ýnþaat Þirketi'nden devralan Oðuz Özyalçýn, site sahiplerinden ödemediði trafonun parasýný topluyor. Hem de yüklü bir miktarla... Sitedeki 88 daire sahibinin her birinden 2 bin sterlinin üzerinde trafo ücreti tahsil ediyor... n Site inþaatýný 2008 Mart ýnda Özyalçýn a devretmek zorunda kalan Laren Þirketi ortaklarý, trafoyu, Elektrik Kurumu ücreti de dahil olmak üzere toplam 65 bin sterline mal ettiler... n Sitenin hala inþaat ruhsatý olmadýðý için henüz telefon ve su baðlantýsý da yok. Özyalçýn ayrýca atýk su arýtma tesisinin bakýmý için de daire sahiplerinin her birinden aylýk 100 sterlin talep ediyor. Edindiðimiz bilgiye göre böyle bir bakým ayda 2 bin sterline yapýlýyor... Özyalçýn ise 8 bin sterlinin üzerinde para tahsil etmeye çalýþýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Limanda zehir saçan kirliliðe isyan n Mýsýr dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin, Maðusa limanýna boþalttýðý silikozlu madde yýðýnýna tepki büyüyor... n Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý çevre kirliliðine dikkat çekmek için dün Gümrük Þube Amirliði nde grev yaptý... Greve bazý sendikalar, örgütler ve YKP de destek verdi... n Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, çevre kirliliðinin insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðunu belirtti ve yetkilileri göreve davet etti... n 3 ve 4. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Devlet, para, patron, din, millet olmayan yer n2. sayfada

2 BARIÞ RUH VE SÝNÝR HASTANESÝNDE ÖZKAN ERBÝLEK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da, Barýþ Ruh ve Sinir Hastanesinde tedavi gören Özkan Erbilek (E-59), rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda hayatýný kaybeden Erbilek'e Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. Olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KUMAR Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Royal Casino" ve Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Palm Beach Casino" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan sekiz kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki akþam tespit edilen kiþiler ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sistemiyle nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak KKTC'de Cumartesi gününden itibaren yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen süre içinde en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Hava bugün ve yarýn açýk ve az bulutlu, Cumartesi'nden Çarþamba gününe kadar ise; parçalý ve çok bulutlu, zaman zaman yer yer hafif veya saðanak yaðmurlu geçecek. Rüzgar; genellikle kuzey ve doðu, periyodun son günlerinde ise güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli olarak esecek. 21 KÖY VE ERCAN'DA 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Meriç Trafo Merkezi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Mesarya bölgesindeki 21 köy ile Ercan Havaalaný'nda 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek)'in açýklamasýna göre, saatleri arasýndaki kesintiden Meriç, Gaziköy, Paþaköy, Turunçlu, Kurudere, Kýrýkkale, Erdemli, Yiðitler, Dilekkaya, Balýkesir, Ercan Havaalaný, Demirhan'ýn bir bölümü, Gökhan, Cihangir, Beyköy, Düzova, Çukurova, Kalavaç, Serdarlý, Görneç, Yeniceköy ve Kýrklar'ýn bir bölümü etkilenecek. TÜRKÝYE MESUT YILMAZ, PARTÝSÝNDEN ÝSTÝFA ETTÝ Rize Milletvekili Mesut Yýlmaz, Demokrat Parti'den (DP) istifa etti. Yýlmaz, 'noter aracýlýðýyla istifa dilekçesini partiye gönderdi. Yýlmaz'ýn, birkaç gün içinde konuya iliþkin açýklama yapacaðý belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz Mars'a bu dönüþsüz yolculuk projesi bana çok çekici geldi. Aranan nitelikleri sahip olacak yaþta olmayý çok isterdim. O zaman projeye katýlmak için baþvuran 4 yüz gönüllü sayýsý 4 yüz bir olacaktý. Düþünün... Öyle bir yerde olacaksýnýz ki, "para" diye bir þey olmayacak. Ýþ-güç olmayacak... Ne patron olacak, ne da iþçi... Ne din olacak, ne milliyet... Fabrika yok, olmayýnca araba da yok, motosiklet da yok. Tren, vapur, uçak da yok... Beyaz eþya da yok, televizyon, radyo da yok. Mobilya, halý-malý, perde-merde da yok. En büyük avantajlarýndan birisi da okulsuzluk. Ne öðretmen ne öðrenci... Az bela mý okul iþi? Ýnsanýn özgür düþünme yeteneðini körelten eðitim öðretimdir. Eðitilen bir insan, ne yaparsa yapsýn bir kere daha tam özgür olamaz. Büyük çoðunlukla eðitim öðretim gören insanlar, özgürlüðün, demokrasinin ne olduðunu ömür boyu anlayamazlar. Uþaklýðý, iþgali özgürlük sayarlar. Tabii aile, çevre eðitimi da büyük bir dert. Dünyanýn, dünya insanlýðýnýn da en büyük düþmaný Devlettir. En azýndan ilk kafileler böyle bir bela ile karþýlaþmayacaklar. Ama uçsuz-bucaksýz bir memleket. Ne köy, ne kasaba, ne þehir olmayacak çok uzun yýllar. Hastahane derdi da olmayacak. Dünyadan gidenler, Amerika'yý keþfedenler gibi bilerek ve isteyerek hastalýk taþýmazlarsa oraya, hastalýk da olmayacak. DEVLET, PARA, PATRON, DÝN, MÝLLET OLMAYAN YER Eh, daha ne isten be gardaþ? Ev derdin da olmayacak. Ev az bela mý zannedersiniz? Evden çýktýn, ille dönecen bu sapýlmýþ rezil dünyada... Hade bir-iki, üç-beþ gün, ay. Ýþ icabý ve saire... Sonra eve... Ýnsanýn özgürlüðünü en çok kýsýtlayan araçlardan birisi da evdir. Oysa Mars'ta, bir þinyanýn altýnda, bir çam aðacýnýn üzerinde geçirdiðin gecenin sabahýnda seni tutan mý var. Sana keyif verdiysa, ihtiyaçlarýna da cevap verirsa bir süre kalýrsýn. Sonra ver elini bir bilinmeyen yere... Geriye dönme derdi yok... Seni Dünyanýn, dünya insanlýðýnýn da en büyük düþmaný Devlettir. En azýndan ilk kafileler böyle bir bela ile karþýlaþmayacaklar. Ama uçsuz-bucaksýz bir memleket. Ne köy, ne kasaba, ne þehir olmayacak çok uzun yýllar. bekleyen bir yuva, bir ayak baðý. Deyceksiniz ki oraya gidecek olanlar da insan deðil mi? Haklýsýnýz. Ama bir mutasyona uðramasa da insan denen yaratýk kaç senede Mars'a egemen olacak? Devletler kurup insana boyunduruk atmak için birkaç bin yýla ihtiyaç olur herhalde... Doðrusunu istersanýz bizim kuþaðýmýz, bu söz ettiðim yaþamýn az eksiðini yaþadý. Babalarýmýz, hele babalarýmýzýn babalarý nerde ise söz ettiðim Mars hayatýný yaþadýlar. Paranýn az kullanýldýðý bir dönem. Çalýþanýn çoðunlukla yiyecek, giyecek ile ödendiði dönemin sonunu iyi hatýrlarým. Derler ki bu toplum tarihinde, bugün yaþadýðý zenginliði hiç yaþamadý. Doðrudur ama böyle bir esareti da yaþamadý. Tabii, ev, araba, beyaz eþya ve saire baðýmlýlýðýnýn insan özgürlüðüne vurduðu darbeyi görmezsan. Ve insanýn dünyaya, kapitalistlerin ürettiklerini tüketmek için geldiðini kabul edersan. Hak yeycilerden yana isan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DOÐDUÐUM YER LEFKOÞA, ANAVATANIM BAF... Ýngilizin anavataný Ýngiltere... Fransýzýn Fransa... Almanýn Almanya... Kýbrýslýnýn Kýbrýs deðil... Yunanistan ve Türkiye... Bir deðil, iki tane... Ýki anavatan... Piç miyiz biz yoksa? Kýbrýs'ta doðduk, Kýbrýs'ta yaþýyoruz, Kýbrýs'ta ölüyoruz... Kýbrýs'ta gömüyorlar bizi... Babamýz Kýbrýslý, anamýz Kýbrýslý... Ama anavatanýmýz Kýbrýs deðil demek... Bu ne yaman takýntý... Ne biçim mantýk... Ey anavatan yavrucuklarý... Sorarlar bana: -Nerelisin? -Lefkoþalý... Ya anam babam? Baflý... Teralý... Ben Lefkoþalýyým ama... Lefkoþa'da doðdum çünkü, Baf'ta deðil... Baf benim anavataným... Baf nerde? Türkiye'de deðil... Kýbrýs'ta! Ha, çok meraklýsýnýz siz... Ve dibine darý ekersiniz deðil mi? Köklerinize bakarsýnýz... Ananýz babanýz yetmez size... Dedeniz neneniz de yetmez... Dedenizin dedesinin dedesine de bakarsýnýz... Bakýn öyleyse... Arayýn... Arayan bulur mevlasýný da belasýný da... Son duraðýnýz Türkiye de olmaz ancak bu çetin yolculukta... Dedenizin dedesinin dedesini orada da bulamazsýnýz... Daha öteye, çok daha uzaklara gitmeniz lazým... Atilla'nýn at koþturduðu ovalara... Ta Çin duvarýna... Kimbilir, Atilla'nýn özel muhafýzlarýndan biriydi belki de ilk atanýz... Ve annenizin en eski nenesi melez bir Asya dilberi... Ýlle de Kýbrýs'tan baþka bir anavatan ararsanýz, o diyarlarý adým adým dolaþacaksýnýz... Bakarsýnýz cennete de çýkar bir gün yolunuz... Adem ile Havva'ya... Zararý yok... Havva size de bir elma yedirir.. Ve dönersiniz yine Kýbrýs'a... Sorarlar o zaman size ilk karþýlaþmada: -Geldin mi þimdi babanýn köyünden? Köklerinize göre anavatanýnýzý belirliyorsunuz madem... Madem ki ne sizin, ne annenizin, ne de dedenizin doðduðu yer anavatanýnýz deðil ve siz daha derinini arýyorsunuz, o halde Türkiye de deðil sizin anavatanýnýz... Türkiyeliye sorun bakalým... Onun anavataný neresi? Türkiye mi? "Biz kimleriz? Biz Orta Asya'dan gelen erleriz" demez mi þair? Onlarýn anavataný Orta Asya'ysa, sizin anavatanýnýz neden Türkiye? Yunanlýya sorun... Giritliye... Rodosluya... Yunanistan'dýr onlarýn anasý da yavrusu da... Ama Kýbrýslýrumlarýn neden Yunanistan? Hepsi Yunanistan'dan geldiyse buraya, ona da amenna... Köklerini aramak için Orta Asya'ya uzanmalarýna gerek yok... Ama doðrusunu isterseniz, bizim Türkiye'den geldiðimiz gibi, onlarýn da Yunanistan'dan geldiðini sanmam... Yunan tarihi ne kadar eskiyse, Kýbrýs'ýn tarihi de o kadar eski... Ben Sovyet kaynaklarýna baktým bir zamanlar... Ne diyorlar? Kýbrýs'taki ilk insanýn kimliði belirlenememiþ... Ama Osmanlýlar geldiðinde Rumlar buradaydýlar deðil mi? Cenevizliler, Venedikliler ve Bizanslýlar geldiðinde de buradaydýlar herhalde... Demek istediðim þu ki, onlarýn da Kýbrýs'tan baþka bir anavatan aramalarýna gerek yok... Býrakýn bu anavatan manavatan safsatalarýný baylar... Bir anavatanýmýz varsa, Kýbrýs'týr o da... Sizinki Leymosun'dur mesela... Benimki Baf... Kiminin Girne... Kiminin Larnaka ve Maðusa... Ama hepimizin Kýbrýs... Yaseminiyle... Ve þarabýyla... Ki size anavatan saydýklarýnýz gibi, ihanet etnez asla!

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNÞAAT KRALININ YAPTIÐI ÝÞE BAK Bir site var Girne Boðazý'nda daireli... 'Laren' sitesi... Adýný 'Laren' koymuþlar, çünkü Laren Ýnþaat Þirketi'ydi ilk sahipleri... Projeyi baþlatmýþlar, ama karþýlaþtýklarý engeller yüzünden tamamlayamamýþlar... Bu engellerden en önemlisi de CTP yönetiminin kendilerine yol izni vermemesi ve 'kamulaþtýrdýk' demesi... Ýnþaat ruhsatýný bir türlü alamamýþlar bundan dolayý, tamamlayabilmek için siteyi... Ýnþaat ruhsatý olmayýnca daire sahipleri de ya geri vermek istemiþler aldýklarý daireleri, ya da taksitlerini eksik ödemeye baþlamýþlar... Þirket zora girmiþ... Ve Oðuz Özyalçýn'a devretmiþ projeyi... Özyalçýn, Laren Þirketi'nin CTP'den 2 yýlda alamadýðý izni birkaç haftada almýþ... Projeyi tamamlamýþ... Ancak inþaat ruhsatýnýn bedelini hala ödemediði için, sitenin ne telefonu, ne de su baðlantýsý var henüz... Suyu Dikmen Belediyesi tankerle taþýyor siteye... * Ancak mesele yalnýz bunlar deðil.. Daha önemli, daha can yakýcý þeyler var... Projeyi Laren Þirketi'nden üçte biri tamamlanmýþ halde teslim alan Özyalçýn, elektrik trafosunu da hazýr almýþ... Laren Þirketi trafo ile birlikte devretmiþ Özyalçýn'a... Trafoyu kendileri kurmuþlar... Ve bu 65 bin sterline mal olmuþ onlara... Elektrik Kurumu'nun ücreti dahil... Þimdi ise Özyalçýn, tek kuruþ ödemediði bu trafo ücretini site sahiplerinden tahsil ediyor. 88 daire sahibinin her birinden 2 bin sterlinin üzerinde bir ücret... Daire sahipleri bundan rahatsýz olunca, ilk sözleþmeyi yaptýklarý Laren Þirketi yetkililerine þikayette bulunmuþlar. Laren yöneticileri, "Ödemeyin, biz ödedik trafoyu" demiþler onlara... Ne var ki Özyalçýn avukatýný da devreye sokarak tehditler savurmuþ daire sahibinden 60 kadarý ödemiþ talep edilen ücreti... Ancak Özyalçýn'a hala direnenler ve ödemeyenler var... * Bu kadar da deðil ancak... Oðuz Özyalçýn bir de atýk au arýtma tesisinin bakýmý için her daire sahibinden aylýk 100 sterlin talep ediyor. Sorup araþtýrdýk... Böyle bir bakým en çok 2 bin sterline yapýlýrmýþ ayda... Oysa Özyalçýn 8 bin sterlin aylýðýn üstünde bir ücret tahsil etmeye çalýþmakta... * Dikmen'deki CTP'li belediyeye de bir sorumuz var ayrýca... Ýnþaat ruhsatý olmayan bu inþaata nasýl inþaat izni vermiþ? Oðuz Özyalçýn'ýn buna karþýlýk belediyeye 45 bin TL'lik bir ödeme yaptýðý söyleniyor... Bu konu Laren Þirketi ortaklarý tarafýndan Sayýþtaya da þikayet edilmiþ hatta... Dikmen Belediyesi'nden de bu konuda bir açýklama talep ediyoruz... * Dünkü gazetemizde Oðuz Özyalçýn'a sormuþtuk. Ancak sorularýmýza yanýt vermekten kaçýndý... Verecek yanýtý yok çünkü... Ne bize ibraz edeceði trafo faturasý var, ne de birþey... Varsa buyursun göstersin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sendikal Platform'un grevleri sürüyor Sendikal Platform'un "Yýkým Paketi" olarak tanýmladýðý hükümetin uygulama ve yasal düzenlemelerinin geri çekilmesi amacýyla Lefkoþa Tapu Dairesi, Mahkemeler, Atatürk ve Arabahmet Ýlkokullarý, Demokrasi Ortaokulu ile Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) baþlattýðý süresiz grevler dün yedinci gününe girdi. Sendikal Platform yetkilikleri, grev yerlerinden olan Mahkemeler önünde, gelinen durumla ilgili yaptýklarý açýklamada, "saldýrý büyüktür, kavga da büyük olacaktýr" dedi. Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, mücadelenin süreceðini belirterek, "Kýbrýs Türkü'ne yönelik onur kýrýcý hakaretlere boyun eðmeyeceklerini" söyledi. Özkardaþ, "Sendikal platformun yaktýðý ateþ, 28 Ocak'ta büyüyerek ülke geneline yayýlacak" ifadelerini kullandý. Daha sonra KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, platformun yazýlý açýklamasý okudu. Gencal, bugün, Sendikal Platform olarak toplumsal varoluþ mücadelesi kararýyla baþlattýklarý kavganýn baþlangýç noktasý sayýlabilecek bir yerde olduklarýný ifade ederek "bu kararlý ve onurlu mücadele yükselecek ve halkýmýza dayatýlan ekonomik yýkým paketleriyle birlikte bu paketi MAÐUSA LÝMANI'NDAKÝ KÝRLÝLÝÐE TEPKÝ n TABÝPLER BÝRLÝÐÝ "MISIR'DAN GELEN GEMÝNÝN SÝLÝKOZLU YÜKÜNÜN GAZÝMAÐUSA LÝMANI'NA KABUL EDÝLMESÝNÝ" ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, ülkede çevre sorunlarý nedeniyle yaþanan kirlilikleri azaltmasý gereken yetkilileri "Özelde Maðusa limaný ve genelde tüm Kuzey Kýbrýs'ýn daha da kirlenmesine sebep olmakla" suçladý. Birlik baþkaný Suphi Hüdaoðlu yazýlý açýklamasýnda, "Mýsýr'dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin silikozlu olduðu söylenen sözkonusu yükünün yetkililer tarafýndan Gazimaðusa Limaný'na kabul edilmesini" eleþtirdi. Hüdaoðlu þunlarý kaydetti: "Gemilerin asbestlerinin sökülerek tadilat yapýlmasý, çimento fabrikasýnýn o bölgede çalýþtýrýlmasý, yanýk unlarýn ülkeye sokulmasýnýn dayatan iþbirlikçi UBP hükümeti de gidecektir" iddiasýnda bulundu. Tarih boyunca, halka raðmen hiçbir þeyin yapýlamadýðýný ifade eden Gencal, "Halkýn desteðini almayan, halkýný hor gören, emekçileri ve çalýþanlarý ezmeye çalýþan iktidarlar eninde sonunda yok olmaya mahkumdurlar" þeklinde konuþtu. Platform olarak bu mücadelelerinin uzun ve yorucu olacaðýný ancak yýlmayacaklarýný ifade eden Gencal, "Saldýrý büyüktür, kavga da büyük olacaktýr" dedi. 28 OCAK'TAKÝ MÝTÝNGE KATILIM ÇAÐRISI Gencal, 28 Ocak'ta yapýlacak mitinge katýlým çaðrýsý da yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "28 Ocak günü tüm halkýmýzý, dayatýlan bu pakete, hukuk dýþý partizanca uygulamalara karþý sesini yükseltmek için Ýnönü Meydaný'nda bekliyoruz. Bizleri güneydekilere benzetenlere, bizlerin onuruyla oynayanlara ve bunlara seyirci kalanlara karþý onurlu ve kararlý gücümüzü gösterelim. Kendi irademize sahip çýkalým. Üreten de biz, yöneten de biz olacaðýz." ardýndan en son Mýsýr'dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin silikozlu olduðu söylenen yükünün yetkililer tarafýndan limana kabul edilmesi; hem yurdumuzu kirletmekte hem de diðer atýklar için adeta davetiye çýkarmaktadýr. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, çevre kirliliðinin, insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðunu hatýrlatýr, bu sorunlarýn tekrar yaþanmamasý için yetkilileri göreve davet ederiz." Açýklamada, liman çalýþanlarýnýn saðlýklý bir ortamda çalýþma haklarý, Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan her bireyin de temiz bir çevrede yaþama hakký olduðunu hatýrlatýlarak, Güç - Sen'in yapmýþ olduðu eyleme de destek belirtildi. ex istence Elvan Levent ÝNSANA DAÝR... Bir insanýn nasýl olur da küçük masum bir bebekten, büyüyüp cinayet üstüne cinayet iþleyen seri bir katile dönüþtüðünü gün gelip, idrak edebileceðinizi düþündünüz mü hiç? Eva Braun'un nasýl olur da Hitler gibi bir adama aþýk olabileceðini... Hayatý boyunca dine inanmayan bir kadýnýn birdenbire baþýný kapatýp, günde beþ vakit namaz kýlmaya baþlamasýný... Baþarýlý genç bir yönetmenin, ortada görünür bir neden yokken yaþadýðý kenti terkedip, kendini ücra bir manastýra kapatmasýný ve bir daha hiç geri dönmemesini... Anna Karenina'nýn nasýl olur da kendini trenin altýna attýðýný... Nasýl olur da Paul Celan'ýn Nazi kamplarýnda gördüðü iþkencelerden sonra hayatýnýn en iyi þiirlerini yazabileceðini... Bir adamýn sevdiði kadýný öldürebilecek kadar kýskançlýk duyabileceðini... Bir kadýnýn, kocasýný sevmesine karþýn onu aldatabileceðini anlayabileceðiniz geldi mi aklýnýza hiç? Stefan Zweig'in intihar edebilecek kadar umutsuzluða düþtüðünü anlayabilirdiniz belki... Ancak, karýsý Charlotte Altmann'ýn Zweig olmadan yaþayamayacaðýný düþünerek onunla birlikte intihar etmesini de anlayabilir miydiniz? Goethe'nin 'Genç Werther'in Acýlarý' kitabýný okuduðumda, Werther'in çektiði bütün o acýlara karþýn, ona karþý içimde en küçük bir acýma duygusu bile uyanmamýþtý. Hatta Lotte'ye karþý duyduðu büyük, umutsuz aþkýndan ötürü intihar etmesi bile beni pek etkilememiþti o zamanlar. Týpký Romeo ve Juliet'in trajik hikayelerinin beni pek etkilemediði gibi. Sanýrým bu türden hikayelere pek inanmadýðýmdan ötürüydü. Oysa Goethe, Werther'in acýlarýný kendi yaþadýðý umutsuz aþktan esinlenerek yazmýþtý ve hiç kuþkusuz böylesine büyük bir aþkýn umutsuzluðunun insaný ölüme götürebileceðine olan inancýndan kaleme almýþtý bu öyküyü. "Seni ilk gördüðüm andan beri sana baðlandýðýmý, senden ayrýlamayacaðýmý anlamýþtým. Ama o yolun beni buralara kadar getireceði hiç aklýma gelmemiþti", diyor Werther intihar etmeden önce Lotte'ye son sesleniþinde. Peki ya siz? Ýnsaný ölüme kadar götürebilecek bir aþký günün birinde anlayabileceðiniz aklýnýza gelir mi hiç? Bir zamanlar birbirlerine kurþun sýkan insanlarýn, gün gelip en iyi dost olmalarýný... En iyi dost olan insanlarýn da günün birinde birbirlerine kurþun sýkmalarýný anlayabilir miydiniz? Neden bazý insanlarýn kendi kendilerine acý vermekten mutluluk duyduklarýný... Nasýl olur da aþkla nefret arasýndaki mesafenin sadece bir adým olduðunu... Ve neden büyük bir piyangonun çýktýðý birçok insanýn ya aklýný kaçýrdýðýný, ya da sefalet içinde öldüðünü anlayabileceðinizi düþünür müsünüz? Almanlar esir aldýklarý oðluna karþýn Stalin'den bir Alman Mareþali iade etmesini talep ettiklerinde, Stalin'in "Ben basit bir eri, bir Mareþale deðiþmem", diye karþýlýk vererek oðlunu ölüme terketmesini... Bir annenin sapýk oðlunu kayýtsýz þartsýz korumasýný... Ve bir anneannenin torununu çocuðundan daha çok sevmesini anlayabilir misiniz? Bir zamanlar asla anlayamayacaðýnýzý düþündüðünüz herþey, an gelir ve en berrak haliyle bir ýþýk gibi yanardý kafanýzýn içinde. Ve o an geldiðinde, baþka bir insan olurdunuz belki de artýk. "Ýnsana dair hiçbirþey bana yabancý deðil", demiþti bana bir keresinde akýllý bir kadýn, "Eðer sigara içmiyorsam, bu sadece ellerimin güzel olmamasýndandýr".

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir enkaz yýðýný gibi dururken öyle Ýþten çýkarýlýp açlýða mahkûm edilenler Hangi tarihi günden bahsediyorlar söyle Yeni bir havayolu þirketi kurduk diyenler? Kalay AKP HÜKÜMETÝ TÜRKÝYE DEMEK DEÐÝLDÝR... Toplumsal anlamda dingili kopmuþ arabadan beteriz. Siyasilerimizin durumu ise çok vahim, çok... Hâlâ daha neyin karþýsýnda, neyin yanýnda duracaklarýný bilmiyorlar. Bütün dertleri Türkiye'nin karþýsýnda görünmemek. Türkiye Hükümeti'nin dayattýðý paketler, programlar, adýna ne derseniz deyin... Eðer Kýbrýslýtürklerin yýkýmýný hýzlandýrýyorsa ve sen sözümona Kýbrýslýtürkleri temsil ediyorsan... Hayýr diyeceksin... Bunun "Türkiye karþýtlýðý" olarak algýlanmasýndan korkmayacaksýn... "Türkiye karþýtlýðý" senin beynine kazýnmýþ suni bir korkudan ibarettir. Türkiye demek, AKP Hükümeti demek deðildir... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MAYA BOZUKTUR... Biz þimdi bozulmadýk aslýnda... Galiba temelimiz bozuktu... Öyle geldik buralara... Kürt davasýna gönül vermiþ arkadaþýmýz Necmettin Çapa sýnýrdýþý edildi geçenlerde... Rejime karþý savunmaya çalýþtýk Necmettin'i... Ýngiltere'den bir mektup gönderildi elektronik postamýza... "Sizin de ne biçim hain olduðunuzu anladýk... Türkiye'ye karþý gibisiniz ama aslýnda deðilsiniz..." Nasýl derler... Al da bozdur... Yahu, biz gariban insana neden düþman olalým. Ankara'ya karþýyýz biz... Buraya gönderilen TC'li vatandaþlarýn da Ankara'nýn stratejisine, planlarýna bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiklerini yazýyoruz... Hele de bu þahýs TC Devleti tarafýndan ezim ezim edilmeye çalýþýlan Kürt ulusunun bir parçasýysa... Bize Ýngiltere'den mesaj gönderen ve kendisini bir Kýbrýslý olarak anlatmaya çalýþan bu þahsa göre, eðer iþveren Kýbrýslýysa, iþçi de Türkiyeliyse, onu sömürmesi çok doðaldýr... Açlýða mahkum etmesi þarttýr... Ýnsanlýkla alakasý olmayan bu düþünceler nereden beynimizi meþgul etmeye baþladý dersiniz? Turgay Avcý ekarte edildi... Ve kendisine Sendikal Platform tarafýndan "Ankara'nýn memuru" ünvaný verildi... Aradan 24 saat geçmeden bu kez bir TV kanalýnda Çakýcý, Turgay Avcý'yý aratmayacak sözler sarfetti... Bunu dün "Ne oluyor" diyerek gazetemizde manþete taþýdýk... Mehmet Çakýcý daha sonra kendisini eleþtirenlere "bir yanlýþlýk eseri" bu sözleri sarfettiðini söylemiþ... Çakýcý bir politikacý... Söylediðinin de arkasýnda durur... Bana kalýrsa Çakýcý ne aðzýndan kaçýrdý bu sözleri, ne de dili sürçtü! Kýbrýslýnýn bir sözü vardýr... Sýk sýk söyler... "Karým köylü"... Çakýcý da öyle olmalý... Nasýlsa Türkiye'nin damadý... Bir süre önce birileri tarafýndan Ýrsen Küçük hükümetine yama olmasý için kendisine teklif götürüldüðü herkesin dilindeydi. Çakýcý ve birileri buna balýklama atlamýþ ve hatta müdürlükler bile birileri arasýnda paylaþtýrýlmýþtý. Eleþtirenlere "Ben doktorum, hasta benden yardým istiyor, ben de yardým etmek mecburiyetindeyim" diyen Çakýcý, TDP'nin parçalanmasýný dahi göze almýþtý.. UBP'nin transferleri sonrasýnda iþ biraz çýkmaza girdi... AKP 30'da ýsrar ediyor anlaþýlan... Çakýcý ve ekibinin koalisyonda yer alma ihtimalleri mevcut... Birileri iþaret mi verdi gene... Turgay'ý kýskananlar çok... Onlar da paye istiyorlar... Ne bekliyorsunuz beyler? Þimdi bozulmadý bu toplum... Araþtýrýn ve görün, mayadýr bozuk olan! Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðine isyan Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ- SEN), Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðine dikkat çekmek amacýyla Gazimaðusa Gümrük Þube Amirliði'nde grev yaptý. Dün saatleri arasýnda gerçekleþtirilen greve KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Kamu-Sen, YKP, Yeþil Barýþ Hareketi, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ve Maðusa Ýnisiyatifi yetkilileri de katýlarak destek verdi. Grev sýrasýnda limanda yürüyüþ gerçekleþtiren grevciler, "Ölüm Solumak Ýstemiyoruz", "Ülkemiz Çöplük Deðildir", "Hiç Bir Faaliyet Saðlýktan Önemli Olamaz" yazýlý pankartlar açtýlar. ÇETO GÜÇ-SEN Baþkaný Memduh Çeto grevde yaptýðý konuþmada, Sendikal Platform tarafýndan 2011'in "toplumsal varoluþ için mücadele yýlý" ilan edildiðini belirterek, bu mücadele yýlýnýn sadece maddi unsurlarý içermediðini, kültürü, çevreyi, tüm verileri ortaya koyarak mücadele ettiklerini ifade etti. Çeto, Mahkemeler ve Tapu Dairesi'nde baþlatýlan eylemleri destekleyen Gümrük Dairesi çalýþanlarý olarak ilkin ek mesaiye gitmeme eylemi baþlattýklarýný, bugün de 2 saatlik grevle çevreye olan duyarlýlýklarýný göstermek istediklerini söyledi. Çeto, Maðusa Limaný'nýn Akdeniz'de gezen bütün gemilere açýk olduðunu, gemilerin keyfiyetle limana gelip bir þeyler indirdiðini, bu gemilerle ilgili tahlil veya kontrol yapýlmadýðýný savundu. KKTC'nin kanserde 5'inci sýrada olduðunu söyleyen Çeto, devletin, ülkede yaþayan insanlarla bir deðeri olduðunu kaydederek, "Hepimiz hasta olacaksak; yakýnýmýzda bir ilkokul var bu insanlarýn yaþlarýna geldiklerinde kanserden ölmelerini bekleyeceksek bu iþi yapmayalým. Ýktidar olanlar bunlarý ortaya koymak zorundadýrlar" dedi. ÖZKALP Sendikal Platform adýna konuþan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Genel Sekreteri Emin Özkalp de, ülkeyi yönetenlerin, Sendikal Platform'un para için mücadele yaptýðýný sandýklarýný belirterek "Demek ki hala daha Kýbrýs Türk'ünün esas mücadelesinin ne olduðunu bizi yönettiðini iddia edenler anlamamýþ; onlar adýna utanç duyduk" diye konuþtu. Platformun eylemlerinin "toplumsal varoluþa götürecek birer ateþ" olduðunu söyleyen Özkalp, Kýbrýs Türkü'nün "sadece siyasi kararlarla tüketilmemekte olduðunu" savundu, hastalýklarýn, kanserin çoðaldýðýný de çoðaldýðýný belirterek, Kýbrýs Türkü'ne maddi, manevi, siyasi, ekonomik zararý olan her þeyin karþýsýnda olduklarýný kaydetti. MAÐUSA ÝNÝSÝYATÝFÝ Maðusa Ýnisiyatifi adýna basýn bildirisi okuyan Dr. Okan Daðlý da, Maðusa Limaný'nýn uzun yýllardýr bölge için ciddi bir saðlýk sorunu haline geldiðini, limanýn büyük bir kýsmý ve denizlerin dökme yüklerle kirletildiðini, kentin bu yüklerin tozlarýyla hastalýklarýn tehdidi altýna sokulduðunu kaydetti. Daðlý, bölgede akciðer hastalýklarý, alerjik hastalýklarýn ve kanser türlerinin hýzla arttýðýný kaydederek, Gazimaðusa'nýn bazý kanser türlerinde adada birinci sýrada olduðunu, bunun bir rastlantý olmadýðýný savundu. Daðlý, kapalý Maraþ bölgesinin atýl ve terk edilmiþ halinin de birçok bulaþýcý hastalýðýn yayýlmasýna olanak saðladýðýný da ileri sürdü. Daðlý, Gazimaðusa limanýnýn içinde bulunduðu durumu þiddetle protesto ettiklerini, yetkili mercileri acilen duruma müdahale etmeye çaðýrdýklarýný kaydetti. SAHÝR Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir de konuþmasýnda, GÜÇ-SEN'in çok haklý bir kavga verdiðini söyledi. Sahir, ihmaller ve istismarlar nedeniyle çevrenin büyük zarar gördüðünü, yaþam kalitesinin olumsuz etkilendiðini kaydetti. Sahir, ülkede ithal çevre sorunlarýyla da karþý karþýya olunduðunu belirterek, baþkalarýnýn pislikleriyle yaþamak istemediklerini dile getirdi. Sahir, temiz bir çevre için GÜÇ-SEN'in mücadelesine destek verdiklerini de sözlerine ekledi. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ Grevde, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin basýn bildirisi de okundu. Bildiride, KKTC'de önemli çevre sorunlarý nedeniyle hava, toprak ve su kirliliði yaþandýðý ifade edildi. Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðinin hem ülkeyi kirlettiði, hem de diðer atýklar için davetiye çýkardýðý kaydedilen bildiride, çevre kirliliðinin, insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðu hatýrlatýlarak, yetkililer göreve davet edildi, GÜÇ-SEN'in eylemine destek belirtildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AL PARAYI GÝT GADIYA Hade bakalým... Al da bozdur þimdi bozdurabilirsen... Ya da al parayý git gadýya... TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn durumu da aynen böyle. Ne diyor Mehmet bey? "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz." Hobbalaa... Bu da nerden çýktý Mehmet bey? Yani Mustafa Akýncý'nýn "General çizmeyi aþtý" diyen o tarihi, o onurlu söyleminden yýllar sonra, TDP'nin gelip geleceði nokta bu mu olmalýydý? Siz deðil miydiniz daha birkaç gün önce "Sendikal Platformun baþlattýðý 'Toplumsal Varoluþ' mücadelesine tam destek vereceðiz" diyen? Benim bildiðim, bu toplumsal varoluþ mücadelesi Ankara'ya karþý verilmektedir. Yani aynen et-týrnakçý hamaset tellâllarý gibi Çakýcý'nýn da "anavatan" dediði Ankara'ya karþý! E peki Çakýcý bilmez mi bunu? Bilmemesi mümkün deðil. Tabii bilir. O zaman ne demek oluyor, bir harekete hem destek vermek, hem de karþý çýkmak? Biri bana da anlatsa da anlasam... Yoksa bu sorunun yanýtýný düþüne düþüne kafayý yiyeceðim!.. Kýbrýs'ýn Türkiye için bir milli dava olduðu söylenir hep. Bu konuda saðcýsý da solcusu da... Milliyetçisi de þeriatçýsý da ayný havayý çalar oynar. Tümü de "Sizi biz kurtardýk" havasýnda. Tümü de parayý veren düdüðü çalar havasýnda. Siz isterseniz buna kurtaran düzer havasý da diyebilirsiniz. Kýbrýslýtürkleri bir þamar oðlaný gibi görür hepsi de. Allahlarýna sýðýnýp bir yanaðýmýza bir tokat attýlar mý, öbürünü de çevirmemizi beklerler. Hakaret, aþaðýlama dersen, aklýnýza gelemeyecek kadar. Rumlar bile ellerine su dökemez bu konuda. Bütün bunlara raðmen biz ne yaptýk bugüne kadar? "Anavatan" aþaðý "anavatan" yukarý! Þükran aþaðý þükran yukarý... Abdestsiz adýný aðzýna alamayanlar var nerdeyse. 74 iþgalinden sonra, bunu kurtuluþ sanýp kayýtsýz þartsýz teslim olmamýzýn ardýndan her geçen yýl daha iyi anlamaya baþladýk hanyayý Konya'yý. 74'ün bizim için bir kurtuluþ olmadýðýný ve "kurtarýcýmýzýn" her geçen gün bizi bir tükeniþ güzergâhýna sürüklediðini gördük. Ve bugün, her zamankinden daha þiddetli öfke ve isyanlar patlamakta içimizde. Sokaktayýz... Grevdeyiz... Ve içimizdeki öfke ve isyaný meydanlarda patlatmaya bileniyoruz 28 Ocak günü. Ýþte tam bu sýrada Mehmet Çakýcý 8 kelimelik bir hançerle hiç beklenmedik bir þekilde indi Sendikal Platformun sýrtýna. "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz." Ýþte bu olmadý Çakýcý efe... Ýþte bu olmadý be yeðen, be adaþ... Yürekli ve onurlu sesle doðrularý dile getirdiðinde seni gönülden alkýþladýk, omuz verdik. Bunu sen de biliyorsun... O zaman nerden çýktý Turgay gibi ettýrnakçýlarýn aðzýyla konuþmak? Sendikal Platforma desteðin buysa... Eksik olsun... Git "anavatanýna" þükrana dur. Bize gölge etme... Baþka ihsan istemez...

5 20 Ocak 2011 Perþembe 5 Þaziye nin Görüþü: Kýbrýsta "son tango" oynanýyor laflarýna hiç inanmadým. Kýbrýs'ta Dillirga'dan baþka oyun bilinmez. Dillirga da, biter biter baþtan baþlar Biter biter baþtan baþlar. *Karpaz'daki eþekler sýnýrlarýný çoktan aþmýþ. - Bu ayýp bize Bu utanç bizim. Görüp de ders çýkarmýyoruz. *Ertuðrul Hasipoðlu bazý basýn mensuplarýnýn gazetecilik yapmadýðýný söylemiþ. - Haklýdýr Doðrudur Siyaset yapmayan bazý politikacýlar gibi, bazý basýn mensuplarý da gazeteci gibi gazetecilik yapmýyor. Birbirimize baka baka yoldan çýkýyoruz zaten. *Serdar Denktaþ meclisten çekilebileceðini söylemiþ. - Ýnanmayýn Blöftür Arabacýoðlu'ndan taktik almýþtýr mutlaka. Çünkü Aracabýoðlu da ikide birde çekileceðini söyler ama koltuðundan kýpýrdamýþ deðil daha. * TC Devlet Bakaný Arýnç "Kýbrýs Türklerinin arkasýnda Türkiye Cumhuriyeti vardýr" demiþ. - Onlar da bu yüzden kendilerini güvende hissetmiyor zaten! Ne zaman kazýklanacaklarýný kestiremiyorlar. * CTP sokaða inmiþ. - Yanlýþ uygulama, yanlýþ taktik Sokaða inmekle hiçbirþey olmuyor. Sokaða dökülmek gerek! Acil bir "Rüþvet ve Suistimal" Vakasý için, Çok acele olarak Bir adet "Baþbakanlýk Denetleme Kurulu"na Ýhtiyaç vardýr. Kurul sahibi olanlarýn Derhal müracaatlarý rica olunur. Erdoðan Baybars BÖYLE BÝR ANDI KARNIMIZ TOK Ve günün sonunda çamura saplandýk Ha battýk, ha batýyoruz Endiþe ve korku içindeyiz Ne yapacaðýmýzý, nasýl kurtulacaðýmýzý bilemiyoruz. Ama bir de bakýyoruz ki; ucundan tutacak yerde, akýl verenler çoðunlukta. Aðzý olan konuþuyor, aklý olan bir öneri atýyor ortaya. "Artýk bireysel olarak cebi deðil, toplumsal olarak devletimizi düþünmemizin zamaný geldi." Ýþte Son kurtuluþ önerisi bu. Neymiþ? Kendi cebimizi deðil, önce devletin torbasýný doldurmasýný düþünecekmiþiz. Sizce böyle bir öneri kimden gelebilir? Siftah etmeyen esnaf Ýþsiz bir genç Her an iþinden olma korkusu ile yaþayan bir iþçi Kredi kartlarýný bile ödeyemeyen bir memur Çýkar da öyle bir akýl verir mi? Kendi cebini deðil de devletin cebini düþünebilir mi? Mümkün deðil Böyle bir öneri, maddi sýkýntýsý olmayan, karný tok, sýrtý pek, gelecek endiþesini aþmýþ büyüklerimizden gelebilir anacak. Çok þükür ki böyle öðütlere karnýmýz tok artýk! HA SÜLÜMAN HA CHARLES! Muhteþem Sülüman'ýn 3 evladýný öldürttüðünü duyanlar, sahte bir þaþkýnlýk yaþýyor þimdi. Aaaa! Süleyman böyle bir adiliði nasýl yapar? Olamaz Ýnanamam Ýnan be kardeþim. Hepsi oldu. Her lise mezunu bilir ki; Osmanlýnýn bütün padiþahlarý taht uðruna; ana, avrat, bacý, kardeþ, oðul, damat demeden katliam yaptýlar. Okulda öðrettiler bize bunlarý. Siz okumadýnýz mý? Üzülmeyin. Yerinmeyin Sadece Osmanlý padiþahlarýnýn eli kanlý deðil ki.. Dünyadaki bütün imparatorlarýn tahta çýktýðý basamaklarda kan var. Üstelik bu cani zihniyet günümüzde de sürüyor. Ýngiltere Kraliyet ailesi, Diana'nýn cenaze töreninde, halkýn Prens Charles'ý linç etmesinden korktu. Onlar da, Prens William ve Harry'i babalarýnýn önüne kalkan koydu. Ha Sülüman Mustafa'yý öldürttü, ha Charles Willam'ý önüne kalkan aldý.. Ne farký var? Hele modern bir çaðda yaþadýðýmýz düþünürseniz! Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Fareler haruplarý Eþekler ekinleri Köpekler kuzularý Turizmciler de sahilleri yiyor. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu MAKET UÇAKTAKÝ MESAJ (Ýstanbul)- Birkaç gazetede fotoðrafý vardý "KKTC" Baþbakaný Ýrsen Küçük'ün Yüzünde mutluluk ifadesi, gözlerinde melül bakýþ, ellerinde uçak maketi. Fotoðrafýn altýnda ise "KKTC kanatlandý yeniden uçuyor" yazýyordu.. Bir ayrýntýydý bu fotoðraf. Belki çok þeyler anlatan, belki de önemsiz. Ama bana göre iyi bir mesajdý Ýrsen Küçük bilse de bilmese elindeki THY maketi ile ince bir mesaj veriyordu... Ankara'da kurulacak Kýbrýs'ýn "milli" havayolu þirketi için Söz hakký "Badem"in, hisse fazlalýðý özel sektörün, kurulduðu ülke kuzey komþu Türkiye Ha THY yeni bir firma kurup Timbu aðýrlýklý çalýþtý, ha Onur Hava Yollarý'nýn Timbu'ya seferlerine onay verildi. Bizler için fark edilmeyecek bir durum bu. Kimse kalkýp da, "bizim milli havayolumuz bu" gibi havalara girmesin, sokulmasýn. Kýbrýs'ta Ýngiliz Üsleri faaliyetlerini sürdürüyor tam içimizde.. Haberiniz var mý ki orada çalýþan Kýbrýslýtürk ve Kýbrýslýrumlar var? Haberiniz var mý ki bu Kýbrýslýlar orada aralarýnda sorun yaþamadan birlikte çalýþýyorlar? Haberiniz var mý ki o çalýþanlar birlikte hareket ederek kendi haklarý için greve gidiyorlar? Madem ki iki deðiþik dilde konuþan iþçiler birlikte çalýþýp birlikte üretip ayný kaderi paylaþabileceklerdi, niçin Derviþ Ali Kavazoðlu ile sendikacý arkadaþý Kostas Miþaulis katledildiler? Biraz düþünsek, cevabý hazýr. Çünkü emperyalist ülkeler, ki kimler olduklarýný herkes biliyor, birlikte yaþayabilecek toplumu iki toplum olarak görmek istediler. Ki Kýbrýs kolayca ikiye bölünebilsin. Yanlýþ yapmak ayýp deðil, hata yapmak doðaldýr. Yeter ki yapýlan hatalardan ders çýkartýlsýn. Fakat ne ders çýkartabilecek ne de geri adým atabileceksek yanlýþtan O zaman sýfatlar deðiþmeli. Bugün kendi sendikalarýmýzýn-ktoeös ve KTÖS- yaptýklarý eylemlere karþý bildiri yayýnlayan Hataylýlar Bütünleþme ve Yardýmlaþma Derneði varsa eðer Kýbrýs'ýn kuzeyinde Girne sokaklarýnda "Hamsi günü" düzenleyen Trabzonlular yýlda bir sefer de daðlarýmýzda "yayla þenlikleri" düzenliyorlarsa Antepliler her sokaðýnda ülkemin lahmacun yapýp satýyorsa Ve çöreklerimiz yerine simit evleri faaliyetteyse Ayrýca reklamlarda, siyah beyaz Yeþilçam filmlerinde görüp de "bu ne" dediðimiz uzun ve bir önge bile gelmeyen ekmekler için "Baf'tan kuzeye geleneðimiz" deniliyorsa Ve hala daha yaptýklarýmýzýn yanlýþ olduðunu göremiyorsak Sýfatýmýzýn deðiþmesi gerekir diye düþünüyorum. Dönüp kameralara poz veriyordu Sayýn Baþbakan Elindeyse ne anlama geldiðini fazla düþünmediði bir uçak maketi KKTC'yi yeniden uçuracak denilen ancak kökü Ankara'da, idaresi bademde, bir "milli havayolu þirketi" Bir ayrýntýydý bu fotoðraf. Belki çok þeyler anlatan, belki de önemsiz. Ama bana göre iyi bir mesajdý Memlekete hayýrlý olsun. Moda deyimle hayýrlara vesile olsun.

6 GÜNLÜK KOLEJ GÝRÝÞ SINAVLARI KTÖS, velileri çocuklarýný sýnavlara koymamaya çaðýrdý Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS), kolej giriþ sýnavlarý kapsamýnda ortaya atýlan Seviye Belirleme Sýnavlarý'na (SBS) karþý çýktýðýný ve buna karþý her türlü eylemi ortaya koyacaðýný bildirdi. KTÖS, söz konusu sýnavlarýn okullarý ve eðitimi karmaþaya sürükleyeceðini, okullarý sýnav merkezine dönüþtüreceðini, özel ders sömürüsünü "hortlatacaðýný", öðrencileri, öðretmenleri ve velileri maddi, manevi baský altýna alacaðýný savunarak, "sýnavlara karþý veliler ile çocuk psikologlarýný da sendikaya destek vermeye" çaðýrdý. KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu ile sendika yetkilileri dün Þehit Ertuðrul Ýlkokulu'nda basýn toplantýsý düzenleyerek, SBS sýnavlarýný deðerlendirdi. Basýn toplantýsýnda ilk konuþan KTÖS Baþkaný Güven Varoðlu, SBS sýnavlarýnýn öðrencileri, öðretmenleri ve aileleri maddi manevi baský altýna aldýðýný, bunun yanlýþ bir uygulama olduðunu ve Türkiye'de de bu sýnavlarýn mahkeme kararýyla geçen yýl durdurulduðunu ifade ederek, bu sýnavlara karþý olduklarýný ve sýnavlara karþý her türlü eylemi ortaya koyacaklarýný kaydetti. Varoðlu, bu konuda sadece sendikanýn karþý çýkmasýyla olmayacaðýný, buna aileler ve çocuk psikologlarýnýn da destek vermesi gerektiðini belirterek, bu sýnavlarýn çocuklarý sosyal faaliyetlerden uzaklaþtýracaðýný, öðrenmeye deðil ezbere iteceðini savundu. KTÖS Genel Sekreteri Þener Elcil'in imzasýný taþýyan basýn açýklamasýný okuyan sendika eðitim sekreteri Mustafa Özhür de, UBP Hükümeti'ni kolejlerle ilgili olarak eleþtirerek, "UBP'nin eðitimde sadece kaos yaratmaktan öteye hiçbir açýlým ortaya koyamadýðýný" iddia etti. SINAVLAR 29 OCAK CUMARTESÝ GÜNÜNE ALINDI Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý, ilkokul 4 ve 5'inci sýnýf öðrencilerine yönelik Seviye Belirleme Sýnavlarý'nýn ilkinin, eylemler nedeniyle 28 Ocak Cuma günü yerine 29 Ocak Cumartesi günü yapýlacaðýný açýkladý. Bakanlýk Basýn Bürosu'ndan yapýlan açýklamada, cuma günü bakanlýkta daire müdürlerinin de katýlýmýyla basýn toplantýsý düzenleneceði de bildirildi. Açýklamada, sýnav merkezleri ve bu merkezlerde sýnava girecek öðrencilerle ilgili ayrýntýlý açýklamanýn bakanlýðýný web sitesinde duyurulacaðý, ayrýca okullar ve sýnav merkezlerinin konuyla ilgili yeniden bilgilendirileceði kaydedildi. Ölçme-Deðerlendirmenin eðitim sisteminin geçerliliði, baþarýsý ve hedeflere ne denli yaklaþtýðýnýn temel göstergesi olduðuna iþaret edilen açýklamada, bu yönüyle "Ölçme- Deðerlendirmenin" eðitim sisteminin ana öðelerinden biri olduðu vurgulandý. Özhür, sendikanýn yaptýðý deðerlendirme ve görüþmelere paralel olarak bu sýnavlarýn olmamasý gerektiðini detaylý bir þekilde ortaya koyduðunu, bunu da hem kamuoyu hem de bakanlýk yetkililerine anlattýklarýný belirterek, þunlarý söyledi: "Tamamen günübirlik kararlarla ve dershanelerin güdümündeki akademisyenlerin kýlavuzluðunda direnen Eðitim Bakanlýðý yanlýþta ýsrar etmektedir. Buna paralel olarak seviye belirleme sýnavý mazereti arkasýna saklanan Eðitim Bakanlýðý'nýn bünyesinde ölçme deðerlendirme ve program geliþtirme ile ilgili herhangi bir birim oluþturulmamýþtýr. Bu örnek bile Eðitim Bakanlýðý'nýn yapacaðý seviye belirleme sýnavlarýnýn tamamen kolej giriþ sýnavýný örtbas etmeye yönelik olduðunu ortaya koymaktadýr. KOLEJLERDEKÝ EÐÝTÝM TEKRAR ELE ALINMALI Kolejlerin Türkiye'deki üniversitelere öðrenci hazýrlanmasýndan vazgeçilmeli ve kolejlerdeki eðitim tekrar ele alýnmalýdýr. Kolejlere giriþler ortaokul süresince yönlendirme sýnavlarý ile olmalý, süreç içinde deðerlendirilmelidir. Kolejlere giriþle ilgili bir sýnav veya þu anda getirilen öneri gibi sýnavlar yapýlmasý eðitim sistemimizi dinamitlemek anlamý taþýmaktadýr." Özhür, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn öðrencileri, öðretmenleri ve velileri, "siyasi olduðunu" iddia ettiði kararlara ortak etmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, "UBP Hükümeti'nin oraya koyduðu bu yanlýþ icraata sonuna kadar karþý çýkacaðýmýzý ve her türlü eylemi ortaya koymaktan çekinmeyeceðimizi vurgular, öðrenci velilerimize, bu uygulamayý protesto etmeleri için çaðrý yaparýz" dedi. Dijital elektrik sayaçlarý takýlýyor Elektrik Dairesi teknisyenleri ev ve iþ yerlerindeki eski elektrik sayaçlarýný, yeni teknoloji ürünü dijital elektrik sayaçlarla deðiþtiriyorlar. Bugüne kadar yaklaþýk 30 bin adet takýlan yeni sayaçlarla artýk tüm kontroller merkezden yapýlacak, elektriðin kesilmesi gerekiyorsa, ayný telefonda olduðu gibi merkezden kesilecek. Yeni sayaçlarýn bir baþka özellikleri de kontörlü de çalýþabilmeleri. Þimdilik eski sisteme göre çalýþacak olan sayaçlarýn bu özellikleri ileride devreye geçirilerek, elektrik tüketimi kontör satýn alýnarak yapýlacak. (Harun Uçar) "YETMEZ AMA EVET"ÇÝLER "EVET"LERÝNÝN KARÞILIÐINI BEKLÝYOR Türkiye'de referandumda "yetmez ama evet" diyerek AKP'yi destekleyenler belli ki hayalkýrýklýðýna uðradý. "Evet" derken murad ettikleri þey, 12 Eylül darbecilerinin yargýlanmasýydý. Meydanlarda vadedilen buydu. Ancak beklenen olmadý. "Evet"i öpüp alnýna koyan AKP Hükümeti, Kenan Evren'i çoktan öpüp alnýna koymuþtu çünkü. Kendilerine "Kenan Evren'i Koruyanlarý Ýzleme Komitesi" adýný veren grup Kenan Evren'in de aralarýnda bulunduðu 12 Eylül 1980 darbesini yapan generaller hakkýnda yaptýklarý suç duyurusuyla ilgili iþlem yapmayan Cumhuriyet Savcýlarýný göreve çaðýrýyor þimdi. Grup adýna açýklama yapan sanatçý Lale Mansur "12 Eylül darbesini yapanlar cezasýz kalamaz. Darbeden 30 yýl sonra yapýlan referandumda 'evet' dememizin en büyük nedeni Kenan Evren ve arkadaþlarýnýn yargýlanmasýný saðlamaktý" diyor. Keþke referandumda "evet" demeden önce güvendikleri daðlara yaðacak olan kar'ý sezebilseler, AKP ile gidilecek köyün minarelerini görebilselerdi... ÖZYALÇIN Ülkemizin inþaat krallarýndan Oðuz Özyalçýn'a bir soru sorduk gazetemizde dün... Bu soruyu daha önce de telefonda çok sorduk. Ama yanýt alamadýk bir türlü... Pis kokular geliyor Boðaz'daki Laren sitesinden... Bir trafo vurgunu var... Üstelik yalnýz trafo deðil, daha pek çok þey... Özyalçýn susarak bunlarý geçiþtirmeye çalýþýyorsa çok yanýlýyor. 'Afrika' vurguncuyu yakaladý da ne zaman býraktý? ALTINCIK Bir sorumuz da Maliye Bakaný Tatar'a var... Rekabet Kurulu'na Maliye'nin temsilcisi olarak atanan Selim Altýncýk'ýn maaþý ne kadar? Yanýtýnýz gecikmez deðil mi? EMLAKÇININ HAYALÝ Türkiyeli bir emlakçý KKTC'de yeni bir medya imparatoru olmak için kollarý sývamýþ bin tirajlý bir gazete hedefliyormuþ... Halen mevcut 13 günlük gazetemizin toplam tüm tirajý bile 30 bin deðil... Adam tümümüzün de canýna okumaya karar vermiþ galiba!.. BATTI BALIK "Battý balýk yan gider" diyor sokaktaki herkes maaþlar ödenmedi de ondan mý? Ödenirse, balýk yan deðil, düz mü gidecek? Týrnak... "Eðer anayasa mahkemesi hükümetin lehine sonuçlansaydý, iktidardaki siyasileri tutmak mümkün olmazdý artýk. Bu güçle ellemedikleri hak kalmazdý. Ülkeyi daha bir cehenneme çevirirlerdi. Anayasa mahkemesi kararý açýklanmadan önce, kabinenin bazý bakanlarý yargýyý etki altýna almaya çalýþtý." Ali BATURAY (Kýbrýs) "Belirttiðim argümanlar ve ülkemizin 2010 yýlýndaki ekonomik performansý ile ayný para birimini kullandýðýmýz Türkiye'nin para politikalarý ile ilgili performansý (bizim hiçbir etkimiz yok) sonucunda ancak geliþmiþ ülkelerin enflasyon oraný olan yüzde 3.27 çýkan KKTC enflasyonu nasýl oluyor da lira üzerinde hiçbir kontrolümüz yokken, para politikalarýn da herhangi bir etkimiz yokken, efektif kontrolde etkimiz yokken, Türkiye'deki enflasyondan daha düþük çýkar." Mahmut SEZÝNLER (Havadis) "Kýbrýs Türk Hava Yollarý'nýn kapýsýna, 35 senelik geçmiþine raðmen bir 'inat' uðruna, göz göre göre kilit vuruldu. Var olaný yaþatmak için formül üretmeyenler, yenisini hemen kuruverdi!.." Cenk MUTLUYAKALI (Yenidüzen) " "Býçaðýn kemiðe dayandýðý' kiþilerin hareketleri de çok sert olur. Öyle sert olur ki, 'katýr tepmiþe' dönersiniz." Yalçýn CEMAL (Vatan) Günün Kahramaný HRANT DÝNK Katlediliþinin üstünden 4 yýl geçti Hrant Dink'in... Ýstanbul'da güpegündüz herkesin gözü önünde katledildi... Ama hala katillerine ceza yok... Bu gidiþle olmayacak da... Göreceksiniz, ne numaralar çevirecekler yine tutuklu olanlarý salývermek için... Türkiye canilerini koruyan bir devlet olarak ünlenmiþ dünyada. Zaten geçtiðimiz haftalarda da en azýlý katillerini bile serbest býrakmadý mý? Onlarý dahi serbest býrakanlar, bir Ermeni olan Hrant Dink'i katledenleri mi yargýlayýp cezalandýracaklar?.. Zaten kimin katilini bulup cezalandýrdýlar ki bugüne kadar? Kemal Türkler'in katili de elini kolunu sallaya sallaya serbest dolaþýyor þimdi. Mahkeme onu da salývermiþ. Türkiye katillerin cenneti, masumlarýn cehennemi... Ah Hrant ah... Sokak ortasýnda vurulmuþ yatarken, yýrtýk ayakkabýn gözümüzün önünden hiç gitmedi ki...

7 20 Ocak 2011 Perþembe 7 FESLÝKAN Niyazi Ökten GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ÇÖKÜÞ Ailesiyle Ýstanbuldan Kanada'ya göç etti önce. On-beþ yýl orada kaldý. Çocuksuz gittiði yeni ülkede, iki çocuk babasý oldu. Baþý açýktý eþinin. Baþörtü takmaz, türbanýn yanýndan geçmezdi. Evin reisi medeni bir ülkede uzun yýllar yaþadýktan sonra nihayet kararýný verdi. Özlemiþti vatanýný ve temelli dönüþ yapacaktý ülkesine. Nasýl olsa orda da her ihtimale karþý ev satýn almýþtý geçmiþ iyi günlerinde. O yönden sýkýntýsý yoktu. Kimbilir? Kendisini geri dönmeye iten güçlerden biriydi satýn aldýðý ev belki de. * Kanada'daki evini, taþýnmazlarýný sattý ve vatanýna döndü. Ticarete atýldý. Türkiye' deki ekonomik ve ticaret kurallarý Kanada'dakine benzemez elbette. Battý veya batýrýldý. Elinde avucunda ne varsa kaybetti... Bu arada eþiyle antlaþmazlýklar had safhaya ulaþtý. * Ýflas ettikten sonra evliliði de yara aldý. Gelir elde edebilmek için bu sefer Ýstanbul'daki evi de satýþa çýkardýlar. Geldikelri yere, yani tekrar Kanada'ya döndüler. Fakat çalýþmaya gönlü kalmamýþtýr artýk. Kanada'daki sosyal hizmetlere müracaat etti.. Aldýðý parayla da gününü gün etti Toronto þehrinde. Ve iþte o günlerde Avustralya' dan Kanada'ya tatile giden bir kadýnla tanýþtý kahramanýmýz. Bu tanýþma da evliliðinin sonunu getirdi. * Eþinden ayrýldýktan sonra Avustralya'dan gelen kadýnýn peþine düþtü. Hali vakti yerindedir yeni eþin. Birlikte bir güçsüzler yurdu çalýþtýrýrlar bir süre... Ýkinci eþin baþörtüsünden, türbandan hiç haberdar olmadýðýný söylemeye gerek yok sanýrým. Ve ayni zamanda þarabý, eðlenceyi, seyahati seven kadýndýr Avustralyalý kadýn. Ve kumar. Kumar bu kez ikinci evliliðin de sonunu getirdi. * Avustralya'da yalnýz kalmýþtýr. Yalnýzlýðý sevmeyen türdendir arkadaþýmýz. Yeniden eþ aramaya koyuldu. Türkiye'ye gitti... Orada zengin adam pozlarý takýnarak yarý yaþýndaki genç bir kýzla üçüncü evliliðini yaptý. Avustralya'ya döndükten sonra yeni eþini yanýna almak için gereken formaliteleri yaptý ve genç kadýný yanýna aldý. Avustralya'ya gelin gelen genç ve üçüncü eþ adamýn zengin deðil, beþ parasýz olduðunu kýsa sürede öðrendi. Elden gelen birþey yoktur artýk. Kader bu deyip baþ eðdi! Birkaç ay ya geçmiþ ya geçmemiþtir, genç kýzýn baþýný kapattý kahramanýmýz. Görenler hayret içindedir, 'neler oluyor?' diye soranlara 'Baþý açýk kadýnlar o pudur' diyerek yanýt verdi. Kiþisel çöküþe giden yolun ilk adýmlarýný atmýþtýr ve yoktur geriye dönüþü. Avustralya'da yaþamýný sürdürürken, 'Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir. Ya satýlýktýr o ev, ya da kiralýk ' gibi saçma sapan fetvalar veren Türkiye Baþbakaný Erdoðan'ýn militaný kesildi. * Yedi yýl göz açýp kapayýncaya kadar geçti. Arada üçüncü eþten de üç çocuk sahibi oldu. Hikaye ayni hikayedir ama. Yeniden temelli dönüþ yapýlýr Türkiye'ye. Birkaç yýl sonra gerisin geriye gittikleri yerden yeniden kaçýp soluðu Avustralya'da alýrlar. Ancak geri dönüþ çöküþü de beraberinde getirmiþtir. Üçüncü eþ baþörtüsünü, türbaný çöpe atmýþtýr ve koca tek söz söyleyecek takati kendinde bulamamýþtýr. * Gerçek hayat dramýný aktardým sizlere. 'Baþörtüsüz kadýn perdesiz ev gibidir. Ya satýlýktýr o ev, ya da kiralýk' teorisi vurguladýðýmýz gerçek hayat hikayesinde nasýl iflas bayraðýný çekti, gördünüz mü?! LTB DERELERÝ ISLAH EDÝYOR Lefkoþa Türk Belediyesi tarafýndan yürütülen derelerin ýslahý ve kapasitelerinin artýrýlmasý çalýþmalarýnda sona gelindiði belirtildi. Lefkoþa Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Baþkaný Cemal Bulutoðlularý çalýþmalarý yerinde inceledi. Ýlk olarak Taþkýnköy bölgesinde bulunan Dev-Pa Süpermarket karþýsýndaki köprülerde incelemelerde bulunan Bulutoðlularý, "su akýþ kapasitesini engellemeyecek þekilde yolun geniþliðine uygun 2 adet yeni köprü yapýlmasý için talimat verdi". Daha sonra LTB'nin kendi öz kaynaklarý ile yürütülen Göçmenköy Bölgesi Dere Ýyileþtirme ve Beton Kanal Yapým Projesi kapsamýnda hastane içerisinde yapýlan çalýþmalarý inceleyen Bulutoðlularý, önceden 2.5 metre olan ve proje kapsamýnda 7 metreye çýkarýlan beton kanallarýn yapýmýný denetledi. Açýklamada, hastane içerisindeki kanal yapýmý ile doðacak sýkýntýlar büyük oranda giderilirken, Poliklinik ile hastaneyi birbirine baðlayacak köprü yapýmý da hýzla sürdüðü kaydedildi. Bulutoðlularý, geçmiþ dönemlerde dere yataðýnýn yönünün kaydýrýlmasý ile sel felaketinin yaþanmasýna neden olan yapay kanalýn toprakla Baraka Kültür Merkezi Ankara'da "Halkýn Haklarý Formu"na katýlacak Baraka Kültür Merkezi, Türkiye Halkevleri tarafýndan Ankara'da düzenlenen "Halkýn Haklarý Formu"na katýlacak. Baraka'dan verilen bilgiye göre, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi amfilerinde, Ocak tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek etkinliðe, birçok ülkeden temsilcilerle birlikte Baraka Kültür Merkezi'nden Münür Rahvancýoðlu katýlacak. Münür Rahvancýðolu "Halk Olma Hakký Ýhlal Edilmiþ Bir Halkýn Haklarý" baþlýklý bir sunum yapacak. HOLLANDA ÖÐRENCÝLER MECLÝSTE GÖSTERÝ YAPTI Hollanda meclisi, hükümetin yüksek eðitimle ilgili tasarruf planlarýna karþý çýkan öðrencilerin ilginç eylemine sahne oldu. Azýnlýk koalisyonunun eðitim harcamalarýnda kesinti planýný eleþtiren bir grup öðrenci, Eðitimden sorumlu Devlet Sekreteri Halbe Zijlstra kürsüye geldiðinde, elbiselerinin üstünü çýkararak, üzerinde "bizi soymayýn" yazýlý tiþörtlerle protesto gösterisi yaptý. Öðrencilere yerlerine oturmalarý çaðrýsýnda bulunan Meclis Baþkan kapatýlmasý çalýþmalarýný da yerinde gözlemledi. Denetlemelerin ardýndan açýklama yapan Bulutoðlularý, belediyenin imkanlarý ile bu projeye imza atmakta olduklarýný ifade ederek, amaçlarýnýn halka yeni bir sel felaketi korkusu yaþatmamak olduðunu söyledi. Bulutoðlularý, hastane içerisindeki dar kanalý geniþleterek su baskýnlarý konusundaki tehlikeyi ortadan kaldýrdýklarýný ifade ederek, derenin güzergahýný da doðal þekline getirdiklerini, geçmiþ dönemdeki bir yanlýþý daha bu þekilde ortadan kaldýrdýklarýný vurguladý. Hastane ile poliklinik arasýna köprü yapýmýnýn da hýzla sürdüðünü ifade eden Bulutoðlularý, yapýlacak çevre düzenlemesi ve asfaltlamayla bu konuyu da çözüme kavuþturacaklarýný belirtti. Bulutoðlularý, Dev-Pa'nýn olduðu bölgeye de 2 yeni köprü kurmak için çalýþma içerisine girdiklerini, bu konuda ciddi çalýþmalarýnýn devam edeceðini belirterek, "2 milyon TL'ye yakýn bir kaynak ayýrdýk. Bu kaynak halkýmýzdan aldýðýmýz vergilerle hizmet olarak halkýmýza dönüyor. Geçmiþte yapýlan yanlýþlarý doðruya çevirmeye devam ediyoruz. En önemli gayemiz halkýmýza bir sel felaketi korkusu daha yaþatmamaktýr" dedi. vekili, sözünün dinlenmediðini görünce oturuma ara verdi. Protestocu grup daha sonra güvenlik görevlilerinin uyarýlarý üzerine meclis dýþýna çýktý ve meclis oturumuna kaldýðý yerden devam edildi. Sað azýnlýk hükümetinin tasarruf planýna karþý çýkan öðrenciler, cuma günü Lahey;de büyük bir gösteri yapmaya hazýrlanýyor. Malieveld meydanýnda düzenlenecek gösteriye on binden fazla öðrencinin katýlmasý bekleniyor. HELAL OLSUN... Kendisinin bir Galatasaray taraftarý olduðunu söyleyen ismi yanýmýzda saklý vatandaþýmýzýn Tayyip Erdoðan'ýn Galatasaray sahasýnýn açýlýþý sýrasýnda yuhalanmasý konusunda þunlarý söyledi: "Galatasaray seyircisi geçtiðimiz hafta sonu sahalarýnýn açýlýþý sýrasýnda Tayyip Erdoðan'ý yuhaladý. Benim kadar sevinen olmadý. Ben sadist deðilim. Çok eski bir Galatasaraylýyým.. Fanatik deðilim... Ben 8 yaþýnda Galatasaray takýmýný Taksim Sahasý'nda izleme þansýný buldum. Babam Galatasaraylý falan deðildi ama galiba bir yerlerden Turgay Þeren'in adýný duymuþtu. Yanlýþ hatýrlamýyorsam 1959 yýlý idi. Ben de babamýn ilk çocuðu... Yaþýmýz ufak ama bana 'gel seni top sahasýna götüreyim da Turgay'ý göresin' dedi. Tuýrgay'ýn kim olduðunu soramadým ona. Meðer daha sonralarý öðrendiðim kadarýyla Turgay Þeren'di. Ve Taksim Sahasý'nda o maçý izledim. Karþýsýnda Çetinkaya mýydý yoksa karma mý bilmem. Ve ben o gün Galatasaray'lý oldum. Erdoðan'ý yuhalayan Galatasaraylýlarý dillerinden öperim. Keþke aralarýnda olsaydým ve ben de yuhalasaydým. Bize hakaret eder... Yahudi Cumhurbaþkaný'na 'One minute' der... Onlara neden hakaret etmedi ve bir dakika demedi. Sýkmadý deðil mi? Kendi yapmýþ o sahayý... Efendi o sahayý TC Devleti yaptýrdý ve Ali Sami Yen Stadý'ný da karþýlýðýnda aldý. Deðeri ölçülür mü Mecidiyeköy'deki bu stadýn? yýlýndan beri Galatasaray'lý olan beni en çok saevindiren maç bu oldu... Helal olsun... Bir Kýbrýslý olarak böyle olsun rahatladým." ÝFLAS ETTÝK, MAZBATALARI ÖDEYEMÝYORUZ Telefonla gazetemizi arayan bir esnaf vatandaþýmýzýn þikayeti de mazbatalarla ilgili. Mazbatalarý ödeyemeyecek durumda olan esnaf vatandaþýmýzýn söyledikleri þunlar: "Ben bir esnafým. Þikayetim aslýnda belki de toplumun büyük bir kýsmýný kapsamaktadýr. Mazbatalarla alakalýdýr... Esnaf olarak hepimiz zordayýz. Giderlerimizle gelirlerimiz birbirlerini karþýlamamaktadýr. Ýflas ettik. Çeklerimiz geri döndü... Mahkemeden belli bir ödeme emri verildi. Kazanamýyoruz ve mazbatalarýmýzý dahi ödeyemiyoruz þimdi... Ben deðil sadece, birçok esnaf bu durumdadýr. Bizi bu hale düþürenler ne olsun?!" DÜN E KADAR NEREDEYDÝLER? Telefonla gazetemizi arayan bir vatandaþýmýz bazý kasaplarýn da et fiyatlarýný 18 TL'ye düþürmesine deðindi. Vatandaþýmýzýn söyledikleri þöyle: "Þeytancýk Et Pazarý et fiyatlarýný 18 TL'ye düþürdü. Herkes batacak derken adam açýklama yaptý ve yüzde kýrk karda olduðunu söyledi. Þimdi baþka kasaplar da et fiyatlarýný 18 TL'ye düþürdüler. Neden yaptýlar bunu? Madem ki TL kilosundan aþaðýya kurtarmazdý, 18 TL'ye satýþ nedendir? Bu fiyata satýldýðýna ve kar edildiðine göre bunca zamandýr halký kazýklamaktaydýlar. Baþka türlü düþünmek mümkün deðildir. ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR TÜRKÝYELÝYÝM AMA AKP'YE KARÞIYIM, NE VAR Bizim Mandra Toplumsal varoluþ mücadelesinde, Ankara hükümetinin Kýbrýslýtürklere binbir tehdit ve þantajla dayattýðý sözde ekonomik pakete karþý sesler yükseltilir ve Sendikal Platform içinde güçbirliði arayýþlarý sürerken, TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn, katýldýðý bir TV söyleþisinde, "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz" þeklindeki sözleri, halk arasýnda büyük hayret ve tepki ile karþýlanýr. Çakýcý'nýn sözleri, TDP içinde varolan çalkantýlarý daha da derinleþtirir. Sokaktaki adam "Bunun da Avcý'dan hiçbir farký yok. Al birini çal birine" diye imalý imalý söylenir.

8 8 20 Ocak 2011 Perþembe Kalem Yalçýn Okut Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi "acil çözüm" dedi Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi, Kýbrýs'ta sadece siyasi deðil ayný zamanda insan haklarý nedeniyle de anlaþmanýn acil bir gereklilik olduðunu vurgulayarak, 2011 yýlý içerisinde kapsamlý bir anlaþmaya ulaþýlabilmesi için gerçekçi bir zaman çerçevesi belirlenip görüþmelerin hýzýnýn artýrýlmasýný istedi. Süregelen ekonomik krizin üstesinden gelmenin tek yolunun adanýn yeniden birleþtirilmesi olduðunun giderek daha da belirginleþtiðini belirten Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi, "toplum liderlerine ve siyasi partilere", "daha yapýcý bir yaklaþýmla potansiyel bir anlaþmaya katkýda bulunmalarý" çaðrýsý yaptý. Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi, dün bir basýn toplantýsý düzenleyerek, 2010 yýlýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu ve 2011'le ilgili beklentilerini ortaya koydu. Lefkoþa'da, ara bölgedeki Alman Kültür Merkezi'nde düzenlenen basýn toplantýsýnda, hazýrlanan ortak açýklamanýn Türkçesini Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) Genel Sekreteri Þener Elçil; Rumcasýný ise Güney'deki Sosyoekonomik Çalýþmalar Enstitüsü'nün Baþkaný Takis Hadjidemetriou okudu. YAKIN GELECEKTE DÖNÜM NOKTASI YAÞANMAMASI HALÝNDE Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi'nin açýklamasýnda, BM Genel Sekreteri'nin de onaylamasýyla müzakerelerdeki ilerlemenin durduðunu, hem Kýbrýs Türk hem de Rum halkýnýn açýk bir þekilde gördüðü kaydedildi, yakýn bir gelecekte herhangi bir dönüm noktasý yaþanmamasý halinde karamsarlýk ve olumsuzluðun daha da büyüyeceði vurgulandý ve çözüme iliþkin ihtiyacýn her zaman olduðundan daha da acil olduðu ifade edildi. "EROÐLU'NUN GERÝ ADIM ATIÞI ÖNEMLÝ HAMLE" 2010 yýlýnýn Ocak ayýnda Kýbrýs sorununun esasý olan yönetim konusunda gözle görülür bir ilerlemenin gerçekleþtirildiði belirtilen ortak açýklamada, son görüþmede Cumhurbaþkaný Eroðlu'nun yönetim konusunda "geri adým attýðý ileri sürülüp bunun görüþmelerde önemli bir hamle olduðu savunuldu ve Eroðlu'na "anlaþma yapýlan çerçeveye geri dönme" çaðrýsýnda bulunuldu. "ÝLERLEMENÝN DURMASI ÝKÝ TARAFI DA ETKÝLEDÝ" Görüþmelerin uzatýlmasý ve ilerlemenin birkaç aydýr durmasýnýn insanlarýn karamsarlýða kapýlmasýna sebep olduðu belirtilen açýklamada, bunun ekonomik krizle beraber iki tarafý da etkilediði ve iþsizliðin artmasýyla birlikte milliyetçi ve ýrkçý gruplarýn kendilerini daha da göstermesi için bir atmosfer yarattýðý kaydedildi. "SÝYASÝ ÇIKMAZ AÞIRI SAÐ VE NEO NAZÝ GRUPLAR ÝÇÝN FIRSAT" Süregelen siyasi çýkmazýn aþýrý sað ve Neo-nazi gruplarýn ýrkçýlýk, nefret, yabancý düþmanlýðý ve hoþgörüsüzlük tohumlarýný ekmeleri için bir fýrsat olduðu dile getirilen Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi'nin açýklamasýnda, Kýbrýslý Türk müzisyen Sertunç Akdoðu'ya ve Pýnar Karþýyaka'ya yapýlan saldýrýlar kýnandý. Din hizmetlerinde de dahil her türlü insan hakkýnýn ihlal edilmesinin de kýnandýðý metinde, dinsel törenler ve ibadetlere saygý duyulmasý gerektiði vurgulandý. Açýklamada, Kuzey ve Güney Kýbrýs'taki eðitim sistemlerinin tüm þiddet, nefret, ýrkçýlýk ve milli þovenizmi içeren kavramlardan arýndýrýlmalarý da talep edildi ÝLE ÝLGÝLÝ BEKLENTÝLER Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi'nin 2011 ile ilgili beklentileri de özetle þöyle sýralandý: "Askeri bütçenin yarýya düþürülmesi konusunda görüþmelerin baþlamasý, birliklerin azaltýlmasý ve akabinde tamamen askersizleþtirilme; ilave geçiþ kapýlarýnýn açýlmasý ve ara bölgenin, karþýlýklý saygý ve iþbirliði bölgesine dönüþtürülmesi için harekete geçilmesi; Maðusa'daki yerleþime kapalý bölgenin, yerleþimcilere geri verilerek þehrin yeniden inþa edilmesi ve Maðusa Limanýnýn açýlarak BM yönetiminde gerçekleþtirilecek kapsamlý bir anlaþma ile çalýþýr hale getirilmesi; toplumda her sektörde iletiþim ve iþbirliði programlarýnýn gerçekleþeceði çerçevede bir anlaþmaya varýlmasý ve özellikle gençler ve eðitim yanýnda, iþ, kültür vs.. alanlara da geniþleyen bir að kurulmasý". Açýklamada, Ýki Toplumlu Birleþik Kýbrýs Barýþ Ýnisiyatifi'nin, Kýbrýs Türk sendikal hareketi ve 28 Ocak'ta gerçekleþtirecekleri genel grev ile eylemleri desteklediði de vurgulandý. CENEVRE'YÝ KONUÞTULAR Derviþ Eroðlu, Cenevre'de gerçekleþecek üçlü görüþme öncesinde son durumu deðerlendirmek ve görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla, dün sabah Rauf Denktaþ ve Mehmet Ali Talat ile bir araya geldi. Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþen görüþme saat 09.00'da baþladý. Görüþmede Eroðlu'nun Özel Temsilcisi Kudret Özersay da hazýr bulundu. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, 26 Ocak'ta Cenevre'de Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile üçlü görüþmede bir araya gelecek. Cumhurbaþkanlýðý'nda gerçekleþen görüþme sonrasýnda basýna açýklama yapýlmadý; ancak Denktaþ ile Talat, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Rauf Denktaþ, bilgilendirildiði görüþmeyle ilgili ekleyecek bir þeyi olmadýðýný söyledi. Denktaþ, "Allah yardýmcýsý olsun Cumhurbaþkanýnýn" þeklinde konuþtu. Talat da, son durum hakkýnda bilgi alýp, görüþlerini ortaya koyduklarýný söyledi. Talat, "Ýyi oldu. Ayrýntýlý olarak bilgilendik. Görüþlerimizi ortaya koyduk" dedi. Derviþ Eroðlu ile Dimitris Hristofyas, 26 Ocak'ta Cenevre'de Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon ile üçlü görüþmede bir araya gelecek. ANKARA DAN KIBRISLITÜRKLERE BÝR KAZIK DAHA Dünkü yerel gazetelerin tümünde de vardý, Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý nýn kurulduðu müjde si!.. Aman ne güzel olmuþ, Kýbrýs ta güzel þeyler de oluyor muþ, Bayraðýmýzý göklerde dalgalandýracak olan þirket en nihayet kurulmuþ diye yalanlar döþenen köþeciler ve o katmerli yalanlarý manþetlerine çeken gazete müsveddeleri ile bir gün daha oyalandý ve uyutuldu Kuzey Kýbrýs ahalisi TAK Ajansý, ve demek ki Resmi Türk Tezi ya da daha doðrusu Derin Devlet kaynaklý olan o haberi bütün gazeteler allayýp pullayýp yayýnladýlar; bir tek bizim Afrika hariç. Bu mavili gazete, olayý ve rakamlarý ve ortaklarýn adlarýný objektif enformatik bilgi olarak verdi; okadar Satýr aralarýnda eleþtirilerini de vurgulayaraktan Gerçekte, bu yeni þirketin kuruluþunda kuþku uyandýran bityenikleri çok. Tüm gazetelerde çýkan TAK Ajansý kaynaklý haberlerde açýklanan þirket hisse paylarý þöyle: Yüzde 60 ý Kýbrýslý iþverenler, yüzde 30 u devlet ve yüzde 10 u da Türk Hava Yollarý nýn. Oysa, Ortaklýk Ön Sözleþmesi nde ise þöyle maddeler vardýr: 1. TANIMLAR Ýmtiyazlý Ortak: Türk hava Yollarý A.O ve Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý nýn kuracaðý Þirket imtiyazlý ortak olarak addedilir. Kurucu Ortak: Ýmtiyazlý ortaklar ve iþbu sözleþmedeki tüm hissedarlar kurucu ortak olarak addedilir. Demek ki, Derin Devlet in ajansý olan TAK Ajansý tarafýndan gazetelere servis edilen bilgiler doðru bilgiler deðildir. Neden doðru bilgiler deðildir?.. Þundan: Lay lay lom, alayý valayla ne güzel iþ diye gazetelere Derin Devlet tarafýndan servis edilen enformasyonda þu bilgiler aktarýlmamýþ, halktan gizlenmiþtir. Þöyle: ÞÝRKETÝN Yönetimi: Yönetim Kurulu (i) Oluþumu: Þirketin Yönetim Kurulu 8 (sekiz) üyeden oluþur. Genel Müdür Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrýca, Genel Kurul kararý ile 2 adet Denetim Kurulu üyesi tayin edilir. Þirket in tescil tarihini izleyen ilk 5 yýl için 8 üyeden oluþan Yönetim Kurulu nun 5 üyesi THY tarafýndan gösterilen adaylar arasýndan seçilecektir. Yönetim Kurulu Baþkaný ve Genel Müdür THY nin göstereceði adaylar arasýndan Yönetim Kurulu tarafýndan seçilir. Kalan 3 üye kontenjaný ise 1 üye KKTC tarafýndan ve 2 üye de özel sektörü temsilen diðer hissedarlar tarafýndan belirlenerek tayin edilir. Lay lay lom Alýn size demokrasi! Yüzde 10 sermaye hissesi; öte yandan Yönetimde kesin hakimiyet Her yýl milyonlarca dolarlýk bütçesi olacak olan Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý nda yüzde 10 hisseye sahip olacak diye açýklanan THY, 8 kiþilik Yönetim Kurulu nda 5 üyeliði kendi tekelinde bulunduracak milyon sermayeli þirkette yüzde 10 hisse; ama öteyandan Yönetim Kurulunda yüzde 62 küsur hisse!... Demokrasi dediðiniz de böyle olur iþte!.. Tabii, KTHY nin niye ve nasýl batýrýldýðý, ödenmesi gereken acil borç olan 12 milyon dolarý, sonsuza kadar yaþatýlacaðý söylenen KaKaTeCe nin niye bulamadýðý, ya da neden bulmadýðý hâlâ havada asýlý cevap bekleyen sorulardýr. O sürecin bugünlerde vardýðý aþama, yeni þirketin -bu yapýda- kurulmasý ile her þeyi açýklýyor aslýnda. Biz eþþek Kýbrýslýlar yine kazýklandýk iþte, Sevgili Anavatan tarafýndan

9 20 Ocak 2011 Perþembe 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar HÝÇBÝRÝMÝZ HRANT DEÐÝLÝZ Hiçbirimiz Hrant deðiliz. Hiçbir zaman olmadýk. Ta cenazede irkiltmiþti bu slogan beni. Hrant'ýn öldürülüþüne giden sürecin ve öldürülüþünün benzersizliði karþýsýnda, hangi birimizin ne hakla böyle bir iddiasý olabilir? Hrant dýþýnda hiç kimse bu kadar alenen hedef gösterilmemiþ, yalnýzlaþtýrýlmamýþ, tehdit edilmemiþtir bu ülkede. Hrant'ýn katlini farklý kýlan, hedef gösterilmesinde, tehdit edilmesinde ve öldürülmesinde, devletin, yargýnýn, medyanýn, hükümetin ve ordunun gösterdiði mükemmel uyum ve iþbirliðidir. Cinayeti sadece ihmal ve öngörü eksikliðiyle açýklamak, bu devleti ve toplumu hak etmediði biçimde aklamak demektir. Dink cinayeti, histeriye tutulmuþ bir toplumun, devletinin açýk, dolaylý ve örtülü desteðiyle gerçekleþtirdiði kolektif bir eylem. Her birimizi kirleten ve hiçbirimizi sorumluluktan muaf tutmayan... Dilek KURBAN (Radikal) DÝPNOT Tayyip Erdoðan'ýn, yazar Oktay Ekþi hakkýnda açtýðý "hakaret" davasý 15 Þubat'ta baþlýyor. Ekþi'nin 6 yýl hapsi isteniyor. ÇATLA GG TARÝH 15 ARALIK, 2009 Önceki sabahýn ilk saatlerinde Lefkoþa müthiþ bir patlamayla sarsýldý. Bunun bomba olduðuna dair kimsenin kuþkusu yoktu. Ancak polis, bunun evdeki merkezi ýsýtma sisteminde bir gaz patlamasý olduðunu açýkladý... Gözden kaçmayanlar... AKP'NÝN "AÇILIM"LARINA BENZEMESÝN DE... TC Lefkoþa Büyükelçisi Kaya Türkmen, TC Elçiliðine yapýlan eleþtirileri abartýlý bulduðunu söylüyor. Aslýnda "abartýlý" bulacaðýna ve "Türkiye ne paraný ne askerini ne de elçiliðini istemiyoruz" diyenleri küçümseyeceðine, keþke bu söylemin altýnda yatan sebepleri anlamaya çalýþsa. O zaman sorunun kendisi buralarda yokken baþladýðýný ve epey yol aldýðýný anlayacak. Ýþte o zaman Türkiye'nin Lefkoþa Büyükelçisi olarak hakkaten bir "açýlým" gerçekleþtirmiþ olacak. AKP'nin yarýyolda kalan "açýlým"larýna benzemesin de... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Hükümetin ortaya koyduðu planý ilk gördüðümde, bu plan bizim halkýmýzýn karakterine uymaz demiþtim." Serdar DENKTAÞ (DP Genel Baþkaný) VÝRGÜL KIBRIS SORUNU BÝR TRAFÝK SORUNUDUR Ýster Kýbrýs sorunu deyin, ister KKTC sorunu, farketmez. Buradaki esas sorun trafik sorunudur. Buna bir de Kýbrýslýlarýn arabalarla olan arýzalý iliþkisi eklenince, bodoslama gidiyoruz gündüz gece. Kýbrýs'taki "sorun" ne zaman çözülür biliyor musunuz? Trafik sorunu çözüldüðü zaman. Bit kadar memlekette bu kadar çok ölmek, bu kadar genç ölmek niye? Cesetlerimiz yakýþýklýoolsun diye mi? Peki ama bu erken ölümler hiç mi dokunmuyor bu memleketi yönettiðini iddia edenlere? "Kýbrýs'ta Lefke Spor Kulübü'nü tutuyorum, Türkiye'de Galatasaray taraftarýyým." Kaya TÜRKMEN (TC Lefkoþa Büyükelçisi) Soli Özel Habertürk te yazdý: Hrant Dink davasý Türkiye nin büyük devlet olma iddialarýný beþ paralýk eden bir dava. Tarih 19 Ocak olunca dünya yýkýlsa yazýlacak tek konu var bana göre: Hrant Dink in katledilmesi. Dört yýl geçti kurban edileli. Cinayetin aydýnlatýlmamasý, mahkemesindeki kepazelikler, suçlularýn korunmasý için yargý, güvenlik ve hükümetin gösterdiði dayanýþma farkýnda olsanýz da olmasanýz da hepimizin üzerinde temizlenemeyecek bir leke olarak duruyor. Hrant Dink, dürüst, vatanperver, barýþçý, halklarýn kardeþliðine inanmýþ, bu inancýnýn cesaretini taþýyan birisi ama en çok da Ermeni olma suçundan dolayý infaz edildi. Ne hazin ki, bugün bile bu rezillik nedeniyle utanan, vicdanen huzur bulamayan insanlarýn sayýsý hayli düþük. Bunun neden böyle olduðu üzerinde etraflýca düþünmek gerekiyor.(...) Katýldýðý paneller sayesinde, ilgilenen herkesin bir ölçüde hakkýnda bir fikir oluþturma imkâný bulduðu bir þahsiyetti Hrant Dink. Onu dinleyen herhangi birisinin, içi-dýþý bir olduðundan, bu memleketi gülüyle dikeniyle, topraðý ve insanýyla eþi zor bulunur bir tutkuyla KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu sevdiðinden þüphe duymasý mümkün deðildi. Böyle bir insanýn bu þekilde katledilmesine gelen tepkinin cýlýzlýðýdýr üzerinde düþünülmesi gereken. Ýnsanlarý insan olarak sevme becerisini yitirmiþ, sevgisini kökene göre ölçüp biçen bir toplumun kendisine güzel bir ortak gelecek inþa etmesinin imkânsýzlýðýyla birlikte. Tuba Çandar kitabýnda Taner Akçam dan þu sohbeti aktarýyor: Senin yerinde olsam, hiç durmam, hemen yurtdýþýna çýkarým, dedim. Durdu bir süre, sonra Eðer çýkarsam, bir daha geri dönemem diye korkuyorum dedi. Ölenin arkasýndan aðýt yakmak kolay. Ölenin ruhunun huzur bulmasý için yapýlmasý gerekenlere odaklanmak gerekiyor. Yani mahkemeye, mahkemede iþlerin nasýl gittiðine ve cinayet koalisyonunun hepimizle alay eder gibi iþleri nasýl yokuþa sürdüðüne bakmak lazým. Dink davasýnýn avukatlarýndan Fehriye Çetin in dördüncü yýlýn bilançosunu çýkardýðý uzun deðerlendirmesi adalet mefhumundan yoksun bir devletin ve ülkenin röntgen filmi gibi. Yargýnýn soruþturma aþamasýndan baþlayarak sorumlu olduðu usul hatalarý, ayak sürtmeler, savunmanýn düzgün yapýlmasýný engelleyecek tasarruflar, görev ihmalleri tahmin edilebilecek düzeyde. Ýnsanýn canýný asýl acýtansa hukuk ve adalet dendiðinde mangalda kül býrakmayan hükümetin kendi kontrolündeki kurumlarýn bu mahkeme süreciyle alay edercesine yaptýklarý karþýsýndaki emsalsiz kaygýsýzlýðý. Bu dava Türkiye yi uluslararasý alanda hukuksuzluðu ve adaletsizliði nedeniyle mahkûm ettiren, tüm büyük devlet olma iddialarýný bu temel kavramlara olan saygýsýzlýðý nedeniyle beþ paralýk eden bir dava. Hrant Dink davasý Türkiye nin düzgün bir devlet olup olmadýðý, bu devlette vatandaþlarýn adalete hukuka inanýp inanamayacaklarý ile ilgili bir dava. Bu davayý bitiremeyen ve suçlularý cezalandýramayan bir devlet ne derse desin henüz devlet bile olamamýþ demektir. (Bu yazý Soli Özel in 19 Ocak 2011 tarihli Habertürk te yayýmlanan Dört yýl sonra eksideki bilanço baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr...)

10 10 20 Ocak 2011 Perþembe GÜNEYDEN... SARKÝSYAN "ERMENÝ SOYKIRIMI" ANITINA ÇELENK KOYDU Ermenistan Cumhurbaþkaný Serj Sarkisyan, Güney Kýbrýs'ta gerçekleþtirdiði resmi temaslarý çerçevesinde, önceki sabah, Larnaka'daki "Ermeni Soykýrýmý" anýtýna çelenk koydu. Haravgi gazetesi haberinde, Ermenistan Cumhurbaþkaný Sarkisyan'ýn, Larnaka'da yeni bir Ermeni kültür merkezi inþa edilmesiyle ilgili olarak bilgilendirildiðini de aktardý. Sarkisyan, Güney Kýbrýs temaslarýný tamamlamasýnýn akabinde, bir dizi temaslarda bulunacaðý Yunanistan'a hareket etti. KATAR'LA MÜZAKERELER SÜRÜYOR AKEL Basýn Sözcüsü Stavros Evagoru, Katar'ýn Güney Kýbrýs'a yapacaðý yatýrýmdan Türkiye'nin baskýlarý sonucunda vazgeçtiði haberlerine karþýn, Katar'la Rum hükümeti arasýndaki müzakerelerin sürmekte olduðunu açýkladý. Haravgi gazetesinin haberine göre Evagoru, görüþmelerin olumlu ya da olumsuz yönde mi ilerlediði konusunda ise bir bilgisi bulunmadýðýný sözlerine ekledi. Öte yandan Alithia gazetesi; Evagoru'nun dün sabah yapmýþ olduðu açýklamada, "Katar yatýrýmýnýn iptal olma yolunda ilerlediðini" söylediðini ancak akþamüzeri yaptýðý baþka bir açýklamada "görüþmelerin sürdüðünü" belirttiðini yazdý. KESKÝN'E GEÇMÝÞOLSUN VE MADALYA - Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði yöneticileri, Mücahit Komutanlarý Derneði Genel Baþkaný Hasan Keskin'i hastanede ziyaret etti. Dernek Baþkaný Ertan Ersan'ýn verdiði bilgiye göre, geçirdiði rahatsýzlýktan dolayý Yakýn Doðu Hastanesi'nde bulunan Keskin'e, ziyaret sýrasýnda, hizmetleri anýsýna Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'nin madalyasý da takdim edildi. LEDRA TOPLANTISINDA ORTAK AÇIKLAMA LORD HANNEY: TÜRKÝYE AB'YE ÜYE OLSUN Lord David Hanney; Türkiye'nin AB'ye üye olmasýnýn Kýbrýs sorununun çözülmesine katký saðlayacaðýný söyledi. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Hannay'in Ýngiliz Lordlar Kamarasý'nda düzenlenen Türkiye konulu bir söyleþiye katýldýðýný ve burada yaptýðý konuþmada Türkiye'nin AB üyeliðinin Kýbrýs sorununun çözümüne katký koyacaðýný söylediðini yazdýlar. Habere göre Haney, duraðanlýðýn tek sorumlusunun Türkiye ve Kýbrýslý Türkler olmamasýna karþýn, çözüm olmadýðý sürece Kýbrýs sorununun Türkiye ve Kýbrýslý Türklere ayak baðý olmayý sürdüreceðini savundu. Hanay ayrýca, Ýngiliz hükümetinin iki toplumlu, iki kesimli federasyon çözümüne olan baðlýlýðýný da dile getirdi ve "Bölünmeyle ilgili argümanlarla ilgilenmediðimizi net bir biçimde belirtmek isterim" þeklinde konuþtu. Bazý Kýbrýslý Türk ve Kýbrýslý Rum siyasi parti temsilcilerini dün ara bölgede bir araya geldi. Ledra Palace Otel'de Slovakya'nýn Güney Kýbrýs Büyükelçiliði'nin organizasyonunda yapýlan toplantýya Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi ve Kýbrýs'taki Birleþmiþ Milletler Barýþ Gücü (UNFICYP) Misyon Þefi Lisa Buttenheim da katýlarak Kýbrýs sorunundaki son geliþmeler ABD YÝNE NABIZ YOKLUYOR n ABD'LÝ DÝPLOMAT GORDON KIBRIS'A GELDÝ... GORDON BUGÜN EROÐLU VE HRÝSTOFYAS ÝLE GÖRÜÞECEK ABD'nin Avrupa ve Avrasya Ýþlerinden Sorumlu Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Philip Gordon dün saat 18:30'da Larnaka Havaalaný üzerinden Kýbrýs'a geldi. Gordon bugün saat 11.00'de Rum Yönetimi Baþkanlýk Komiseri Yorgo Yakovu'yla, 12.00'de Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas'la görüþecek. Gordon saat 17.00'de Derviþ Eroðlu, ardýndan da temsilcisi Kudret Özersay'la bir araya gelmesinin ardýndan 18.30'da ara bölgedeki Fulbright Merkezi'nde bir basýn toplantýsý düzenleyecek. hakkýnda bilgi verdi. Toplantý sonunda Slovak Büyükelçisi Anna Turenicova toplantýya katýlan siyasi partiler tarafýndan benimsenen ortak açýklamayý okudu. Açýklamada, toplantýda, iki toplumun yakýnlaþtýrýlmasý amacýyla 2010'da bazý Kýbrýslý Türk ve Rum siyasi partilerin yaptýðý iki toplumlu çalýþmalarýnýn deðerlendirildiði belirtildi. Toplantýda, Buttenheim'in UNFICYP'in rolü ve Kýbrýs sorunun çözüm süreci ile ilgili son geliþmeler hakkýnda siyasi parti temsilcilerine bilgi verdiði de belirtilen açýklamada, siyasi parti temsilcilerinin UNFICYP'in rolünden memnun olduðu, BM'nin adadaki misyonu ve iki toplum arasýndaki iliþkiler hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunduðu ifade edildi. Bir sonraki toplantýnýn 23 Þubat'ta yapýlmasýna karar verildiði de kaydedildi. UÇUÞ KONTROL SÝSTEMÝ "LEFCO" ÜÇ SAAT DAYANDI Güney Kýbrýs'ýn sivil havacýlýktaki uçuþlarý kontrol etmek amacýyla faaliyete sokmaya çalýþtýðý "Lefco" kontrol sisteminin son denemesinin de baþarýsýzlýkla sonuçlandýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi haberinde, 2005 yýlýndan beri faaliyete sokulmaya çalýþýlan ancak pek çok sorunla karþýlaþýlan uçuþ kontrol sisteminin, pazartesi günü faaliyete sokulduðunu ancak sistemin üç saat çalýþmasýnýn ardýndan çöktüðünü yazdý. Sistemin aþýrý yoðunluktan çökmüþ olduðunu belirten gazete, sistemi kuran þirketin sorunlarý çözme giriþimi baþlattýðýný, ileriki tarihte sistemin yeniden deneneceðini ifade etti. KIBRISLI TÜRKÜN TASARRUFUNDA UYUÞTURUCU Lefkoþa Rum kesiminde, "Engomi'de" (Ýncirli) bir Kýbrýslý Türkün tasarrufunda, içerisinde uyuþturucu olan, tütsü olarak kullanýlan Bonzai bulunduðu ve tutuklandýðý iddia edildi. Politis gazetesi, Rum Narkotik Þube (ÝKAN) yetkililerinin edindiði bilgiler üzerine dün Engomi'de bulunan iki Kýbrýslý Türk üzerinde arama yaptýðýný ve erkek olduðu belirtilen 20 yaþýndaki Kýbrýslý Türk'ün tasarrufunda bir zarfýn içerisinde yasak olan 300 gram Bonzai bulunduðunu ileri sürdü. Gazete, tutuklanan Kýbrýslý Türkün KKTC'den ve öðrenci olduðunu savundu.

11 20 Ocak 2011 Perþembe 11 DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KKTC TAÞINMAZ MAL KOMÝSYONU'NA YAPILAN BAÞVURULAR 2011 yýlý içerisinde, KKTC Taþýnmaz Mal Komisyonu'na yapýlan baþvurularýn; neredeyse geçen yýlkiyle ayný ritimde devam ettiði belirtildi. Dün'e kadar Komisyon'a yapýlan baþvurularýn þimdiden 30'a ulaþtýðýný yazan Fileleftheros, geçtiðimiz aylara bakýldýðýnda; komisyona baþvuruda bulunma yoðunluðunda artýþ olduðunun düþünülebileceðini kaydetti. Kýbrýslý Rumlar'ýn komisyona baþvurularýnýn sürekli artmasýna raðmen, ayný þeyin alýnan kararlarla ilgili olarak geçerli olmadýðýný kaydeden gazete, bugüne kadar sadece 3 karar alýndýðýný ve komisyon tarafýndan tazminat olarak 150 bin Sterlin (180 bin Euro) ödendiðini ifade etti. Gazete, karara baðlanan baþvurularýn Kýbrýslý Rumlarýn; Ozanköy, Akova ve "Elia" köylerinde bulunan taþýnmazlarýyla ilgili olduðunu da ifade etti. Gazete haberi; "Onlarca Baþvuru, Kýrýntý Tazminatlar... Komisyon'a Bu Yýl Þimdiden 30 Baþvuru Yapýldý- Sadece 3'ü Ýçin Karar" baþlýklarýyla okuyucuya sundu. Yorgacis aleyhine AÝHM'e yapýlan baþvuru reddedildi Gazeteci Hrant Dink öldürülüþünün 4.yýlýnda anýldý: "Katil devletten hesap sorulacak" Agos Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni iken, 4 yýl önce silahlý bir saldýrýda hayatýný kaybeden Hrant Dink anýldý. Þiþli'de Agos Gazetesi'nin önünde toplanan kalabalýk "4 yýldýr yargý yok", "Hepimiz Hrantýz", "Hepimiz Ermeniyiz", "Hrant için adalet için", "Katil devletten hesap sorulacak" sloganlarý attý. Törene katýlanlar, Agos Gazetesinin önünde Dink'in öldürüldüðü yere, kalp þeklindeki çelenge kýrmýzý karanfiller býrakarak mum yaktý. Anma töreni, Hrant Dink'in sesiyle baþladý. Dink konuþmasýnda, Fransa'dan her yýl Sivas'taki köyüne giden 70 yaþýndaki Beatris Haným'ýn terk ettiði köyünde ölümünden sonra yaþadýklarýný anlatýyordu. Beatris Haným ölünce Dink'e haber gelmiþ, Dink Beatris Haným'ýn kýzýna ulaþmýþ, kýzý da cenazeyi almak üzere gittiði Sivas'tan Dink'i aramýþtý... BU TOPRAKLARDA GÖZÜMÜZ VAR AMA... "Beatris Haným'ýn kýzý, 'Aðabey, ben cenazeyi alacaðým ama burada bir amca var, bir þeyler diyor' dedi ve telefonu aðlayarak amcaya verdi. Kýzdým amcaya 'Neden aðlatýyorsun kýzý' dedim. 'Oðlum' dedi 'Bir þey demedim. Kýzým anandýr, malýndýr ama bana sorarsan býrak kalsýn, burada gömülsün. Su çatlaðýný buldu' dedim'. Ben iþte o anda döküldüm.evet, su çatlaðýný bulmuþtu." Dink, bu sözlerinin ardýndan konuþmasýna, "Evet, Ermenilerin bu toprakta gözü var çünkü kökümüz burada. Gözümüz var ama alýp gitmek için deðil, dibine girmek için" diye devam ediyordu. TOPLUMSAL BELLEK PLATFORMU Faili meçhul býrakýlan siyasi cinayetlerle öldürülenlerin ailelerinin oluþturduðu Toplumsal Bellek Platformu üyeleri de törendeydi. Nükhet Ýpekçi, Kemal Türkler, Ahmet Kaya, Sabahattin Ali, Doðan Öz, Abdi Ýpekçi, Cavit Orhan Tütengil, Ümit Kaftancýoðlu, Ýlhan Erdost, Metin Göktepe, Necip Hablemitoðlu, Yusuf Ekinci, Yasemin Cebenoyan, Onat Kutlar, Hasan Ocak, Muammer Aksoy, Çetin Emeç, Turan Dursun, Musa Anter, Uður Mumcu, Nesimi Çimen, Behçet Aysan, Metin Altýok'un aileleri adýna bir konuþma yaptý HRANT ÝÇÝN ADALET ÝÇÝN NEREDESÝNÝZ Bu yýl Dink ailesinden kimse konuþma yapmadý. Rakel Dink Agos'un penceresinden kalabalýðý selamladý. Öldürülen gazeteci Abdi Ýpekçi'nin kýzý Nükhet Ýpekçi, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi: "Bu tür cinayetleri artýk siyasi cinayet, linç gibi sözlerle tanýmlamayacaðýz. Çünkü bunlarýn insanlýða karþý iþlenmiþ suçlar kapsamýna girdiðini biliyoruz. Artýk bir adýmýz var, biliyoruz ama bu cinayetleri kimlerin aydýnlatacaðýný bilmiyoruz. Bilmek istiyoruz, görmek istiyoruz, Hrant için adalet için, neredesiniz." Anma törenine yazar Vedat Türkali, yazar Adalet Aðaoðlu ve aralarýnda Mustafa Alabora, Ferhat Tunç, Zeynep Tanbay ve Yavuz Bingöl'ün de bulunduðu çok sayýda sanatçý katýldý. Törenin sonunda kalabalýk, 7 Þubat'ta Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesi'nde görülecek Hrant Dink Cinayeti davasýnda buluþmak üzere ayrýldý. ÝLK DEFA KAMUOYU BU KADAR KARARLI Anma öncesi basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtlayan Dink ailesinin avukatý Fethiye Çetin ise, "Davada somut adýmlar atamadýk, soruþturmalarda bir týkanma var. Çok üzgünüm. Kendimi bu anlamda son derece kötü hissediyorum. Bu ülke faili meçhuller ülkesi. Buna raðmen ilk defa bir suikast davasýnda kamuoyu bu kadar kararlý ve bu kadar yüksek sesle adalet talep etmeye devam ediyor. SAMAST'IN TAHLÝYE OLMA ÝHTÝMALÝ DE VAR Çetin, tutukluluk süresini düzenleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102'nci maddesindeki deðiþikliðin yürürlüðe girmesiyle birlikte Ogüns Samast'ýn da serbest kalýp kalmayacaðýnýn sorulmasý üzerine, "Yapýlmasý gereken hýzlý, adil ve dürüst yargýlama yürütmek. Bunun altyapýsý hazýrlanmazsa, Ogün Samast'ýn 5 yýlda tahliye olma ihtimali de var" dedi. Kýbrýslý Rum yargýç Lukis Lukaidis'in, 1964 yýlýnda öldürülen bazý Kýbrýslý Türklerle ilgili Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) yapýlan baþvuru konusunda, birtakým açýklamalarda bulunduðu belirtildi. Haberi, "Kýbrýslý Türkler Yorgacis Aleyhinde AÝHM'e Baþvurdular... L. Lukaidis'in Kýbrýslý Türklerin 1964 Yýlýnda Öldürülmesiyle Ýlgili Ýfþaatlarý - Baþvuru Öze Dayalý Sebeplerden Deðil, Zaman Aþýmýna Uðramasýndan Dolayý Reddedildi" baþlýklarýyla veren Haravgi, Lukaidis'in Rum Radyo -Televizyon Kanalý RÝK'in geçtiðimiz günkü bir programýnda yaptýðý konuyla ilgili açýklamalarýna yer verdi. Gazeteye göre Lukaidis, bazý Kýbrýslý Türklerin, 1964 yýlýnda akrabalarýnýn öldürülmesi direktifini verdiði için (dönemin içiþleri bakaný) Polikarpos Yorgacis'in cezalandýrýlmasýný talep ederek; 2001 yýlýnda AÝHM'e baþvurduklarýný söyledi. Gazeteye göre Lukaidis, AÝHM'in konuyla ilgili kararýnda "haklarýn ihlal edildiðini kabul ettiðini", fakat dönemin bakanýndan bahsedilen baþvuruyu; suçun iþlenmesinden sonra geçen zamandan dolayý ( ) reddettiðini savundu. AÝHM kararýnýn Lukaidis'te de bulunduðunu yazan ve haberinde; kararýn Ýngilizce kupürünün bir kýsmýna da yer veren gazeteye göre Lukaidis, kararda þunlarýn yazdýðýný ifade etti: "Kýbrýs Rum köyü Mosfileri'den, öðretmen Georgios Lukas'ýn; bir Kýbrýslý Türk gazetecinin tasarrufunda bulunan þahsi günlüðüne göre; Kýbrýslý Türk kayýplar, Pirgo'daki Kýbrýs Rum mezarlýðýnda Muzuris ve Paris adlý silahlý kiþiler tarafýndan; Bakan diye isimlendirilen kiþinin direktifleriyle seri bir þekilde öldürüldüler." Programcýnýn, Lukaidis'e bakanýn ismini sormasý üzerine, Lukaidis'in sözü edilen kiþinin Polikarpos Yorgacis olduðunu açýkladýðýný "MÜSLÜMAN YÜKSEK KONSEYÝ" KURULMASI ÝÇÝN BAÞVURU Güney Kýbrýs'ta bulunan Müslümanlarýn, "Müslüman Yüksek Konseyi" kurmak için Ýçiþleri Bakanlýðý'na baþvuruda bulunduklarý, öte yandan bu faaliyetin arakasýnda Türklerin bulunduðu ileri sürüldü. Haberi veren Simerini, bu faaliyetin arkasýnda Türkiye'nin bulunduðu iddiasýna sadece haberin baþlýðýnda yer verdi. Gazete; "Kýbrýs'ta Müslüman Yüksek Konseyi Kuruluyor... Faaliyetin Arkasýnda Türkler" baþlýklarýyla verdiði haberinde, bilgilere göre Müslüman Yüksek Konseyi'nin kurulmasý talebinin altýnda kurucu üye olarak 20 Müslüman'ýn imzasý bulunduðunu, bu Müslümanlardan 19'unun KKTC'de ve sadece bir tanesinin de Rum tarafýnda ikamet ettiðini kaydeden gazete, ayný belgede "karargâhýn (merkez büronun) direktifleriyle" ifadesinin kullanýldýðýný, bu ifadenin dönemin içiþleri bakaný Polikarpos Yorgacis'in kod adý olduðunu ifade etti. AÝHM'in eski yargýçlarýndan Lukaidis, "davanýn reddedildiðini çünkü suçlamanýn; altý aylýk sürenin sona ermesinden sonra yapýldýðýný" öne sürdü. Programa katýlan diðer kiþilerin, AÝHM'in, kayýp yakýnlarýna; kayýp kalýntýlarýna kimlik tespiti yapýlmasýndan sonraki 6 ay içerisinde yasal olarak mahkemeye baþvurma olanaðý tanýdýðýný söylediklerini yazan gazete, mahkemenin, haklarýn ihlalinin; kayýplarýn akýbetinin belirlenmesiyle birlikte bir þekilde sona erdiðini düþündüðünü ekledi. RMMO'da Türk lastikleri ortalýðý karýþtýrdý Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO)'nun, Türkiye'de imal edilen "Petlas" marka lastikler kullandýðýna iliþkin haberleri sürdüren Rum basýný, lastiklerin ilgili þirketin Yunanistan temsilciliði aracýlýðýyla Güney Kýbrýs'a satýldýðýna dair Türk basýný kaynaklý haberlere dikkat çekti. Simerini, "Yalanlýyorlar Ama Birileri (Lastikleri) Görmüþ..." baþlýklý haberinde, Rum Savunma Bakanlýðýnýn RMMO'nun kullandýðý lastiklerin Türk üretimi olduðunu kesin bir dille yalanladýðýný kaydetti. RMMO'dan üst düzey bir kaynaðýn gazeteye ayný teyitte bulunduðunu yazan gazete, sözkonusu kaynaðýn "Biz buradayken, böyle bir þey olmadý" dediðini aktardý.haberde, ayný ileri sürdü. Konseyin; bir Arap devletinin sembolünü taþýdýðýný ve tüzüðünde de dinsel hoþgörünün ileri götürülmesi, farklýlýklara saygý, (Güney) Kýbrýs'taki Ýslami kültürel ve dini mirasa saygý duyulmasý gibi amaçlarý olduðunun belirtildiðini kaydeden gazete; tüzükte, üyelerin bilgilendirilmesine yönelik açýklama, kitap, belge, bülten ve makale yayýnlama yetkilerinin bulunduðunu aktardý. Gazete; tüzükte ayrýca, "Kýbrýs'ta yasal olarak bulunan" tüm Müslümanlarýn üye olarak konseye kaydolabileceðinin belirtildiðini de kaydetti. Haberde, konsey kurulmasýna iliþkin baþvurunun, Rum Ýçiþleri Bakaný ve Rum polisi tarafýndan incelemekte olduðu belirtildi. kaynaðýn, özel sektör için Yunanistan aracýlýðýyla Türkiye'de üretilen lastiklerden alýnmýþ olabileceði ihtimalinin gözardý etmediði de eklendi. "GERÇEK ORTADA" Gazete yukarýdaki ara baþlýkla verdiði haberinde ise, geçmiþte RMMO'nun bazý birimlerinde görevli askerlerin, RMMO birliklerinde Türk lastikleri kullanýldýðýný gördüklerini aktardýklarýný bildirdi. Gazete, "Made in Turkey" ifadesi fark edildiðinde ise lastiklerin çýkarýldýðýný ve iade edildiðini ekledi.

12 12 20 Ocak 2011 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Tarlada taze pagla Gurut da yaza sagla Sevdiðimi görünce Atarým onbeþ tagla Ara Güler'in bir yaný bilge, bir yaný çocuk Türkiye'nin sayýlý fotoðrafçýlarýndan Ara Güler'in 86 adet siyah beyaz ve renkli fotoðraftan oluþan seçkisi cep boyutunda hazýrlandý. Cep boyutundaki kitapta Ara Güler'in renkli ve siyah-beyaz 86 fotoðrafý yer alýyor. Dünyanýn önemli fotoðrafçýlarýnýn seçkilerinin yer aldýðý "Photo Poche" serisi örnek alýnarak hazýrlanan seri fotoðrafýn devleri Sebastiao Salgado, Henri Cartier- Bresson, Rene Burri, Bruno Barbey, Marc Riboud ve Robert Capa seçkileriyle sürecek. FotoCep serisini yayýna hazýrlayan Fotoðrafevi Direktörü Hasan Þenyüksel "Dünyanýn belleðini en geniþ kitlelere ulaþtýrma gayesiyle yola çýktýk" dedi. Kitabýn Nezih Tavlaþ tarafýndan kaleme alýnan önsözünde Ara Güler için þu satýrlar yer alýyor: "Ara Güler, fotoðrafýn, akýp giden yaþantýmýzýn bir anýný yakalayýp onu gelecek zamanlara ulaþtýran bir sihir olduðuna inanýr. Onu, dünya üzerinde fotoðraftaki gerçeklik akýmýnýn temsilcilerinin bulunduðu lige sokan, hayatýný adadýðý mesleði, entellektüel birikimi ve bir filozofa taþ çýkaran bilgeliði kadar amatörce heyecaný, korumayý baþardýðý çocuksuluðu ve romantikliðidir." "Kaçýþ"ýn yönetmeni Peter Yates hayatýný kaybetti 'Breaking Away' (Kaçýþ) filmiyle 1979 yýlýnda iki dalda Oscar'a aday gösterilen Ýngiliz yönetmen Peter Yates, 81 yaþýnda yaþamýný yitirdi. Birçok filme imza atan Ýngiliz yönetmen, özellikle Steve McQueen'in rol aldýðý 1968 yapýmý "Bullitt" (Gangsterin Kaderi) adlý polisiye gerilim filmiyle ün kazanmýþtý. Kitap Dünyasý Kalýn Türk Ýsmet Özel ÞULE YAYINLARI ÖZDEYÝÞLER "Bilgi, insaný kuþkudan, iyilik acý çekmekten, kararlý olmak da korkudan kurtarýr." Konfüçyüs UZAY ÞAÝRÝ OSMAN TÜRKAY ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE YDÜ'DE ANILDI Kýbrýs'ýn ünlü uzay þairi Osman Türkay, ölümünün 10. yýldönümünde Yakýn Doðu Üniversitesi'nde (YDÜ) düzenlenen törenle anýldý. YDÜ Basýn ve Halkla Ýliþkiler Dairesi Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre etkinlikte, YDÜ Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü öðretim görevlisi Þevket Öznur, "Osman Türkay'ýn Þiirinde Ahmet Haþim'in Etkisi" adlý bir konferans verdi. Öznur konferansýnýn baþýnda, Osman Türkay'ýn çocuk yaþlarýnda babasýný, annesini ve ablasýný kaybetmesinin hayatý boyunca gönlünde kanayan bir yara olduðunu belirtti. Osman Türkay'ýn "Ömrümün Daðlarýnda" adlý uzun þiirinde, Ahmet Haþim'in ise ilk þiiri "Hayal-i Aþkýmdan" baþlayarak tüm hayatý boyunca annesinin, Baðdat'ta geçirdiði çocukluk yýllarýnýn hatýrasýný manzumelerinde yansýtmasýnýn, iki þair arasýnda paralellik arz ettiðini belirten Öznur, konferansýnda özetle þunlarý söyledi: "Ýki þair de, ölümünün nedenini doðada bulmaya çalýþmýþlardýr. Osman Türkay kuþlarý, çiçekleri sorguya çekmiþ; Ahmet Haþim bir hazan yelini suçlu bulmuþtur. Ahmet Haþim, Fransýz sembolistleri arasýnda en çok etkilendiði Reigner'i tam taklit etmediði gibi, Osman Türkay da onun mutlak izleyicisi deðildir. Ama kötümserlik ne birinin ne de diðerinin þiirinden eksilmez. Osman Türkay için, o kötü çevrenin ve acý hayatýn dýþýna çýkmak imkansýzdýr, sönük ve solgun hayattan kurtulmak için meçhul bir yola doðru yönelir Türkay. Hayali bir dünya konusu, Haþim'in yaratýcýlýðýnda özel, psikolojik sorunlara baðlýysa, Türkay'ýn þiirlerinde bu konu ferdilikle birlikte milli duygularýný da yansýtýr." Bacaðýnýn kesildiðini henüz bilmiyor Sað bacaðýnýn dörtte üçü kangren yüzünden kesilen 1950'lerin meþhur oyuncusu Zsa Zsa Gabor, geçirdiði ameliyattan sonra hastanede kocasýna gülümsedi ve dondurma yedi. ABD'nin Los Angeles kentindeki hastanede eþinin yanýnda olan Prinz von Anhalt, Reuters ajansýna þunlarý söyledi: "Morfinle acýsý dindirilen Gabor, bacaðýnýn kesildiðini henüz bilmiyor. Sinirini ve tansiyonunu korumak için doktorlara onunla (þimdilik) konuþmamalarýný söyledim. Gelecek günlerde bacaðýnýn kesildiðini bizzat söyleyeceðim." Gabor, 2 Ocak'ta hastaneye kaldýrýlmýþ ve kangren teþhisi konmuþtu. Trafik kazasýnýn ardýndan 2002 yýlýnda kýsmi felç geçirerek tekerlekli sandalye kullanmaya baþlayan Gabor, 17 Temmuzda Los Angeles'daki evinde telefona uzanýrken yere düþmüþ ve kalça kemiðini kýrmýþtý. "En göz alýcý aktris" kategorisinde, 1958 yýlýnda Altýn Küre'yi kazanan Gabor, evlilikleriyle gündemde oldu. Gabor, dokuz evliliðinden ilkini, 1937'de evlenip 1941'de boþandýðý, Murat belge'nin babasý Türk siyasetçi Burhan Asaf Belge ile yaptý. Ardýndan Conrad Hilton ile evlendi. Prens Frederic von Anhalt ile 1986 yýlýndan bu yana evli olan aktris, Anhalt Prensesi unvanýný da taþýyor. Devlet destekli feminist porno! Ýsveç'te devletin desteðiyle çekilmiþ feminist içerikli porno filmi vizyona girdi. 12 kýsa porno filminden oluþan, cüretkar seks sahneleri bulunan 'Dirty Diaries' (Kirli Günlükler) adlý film, devletten 69 bin dolar maddi destek aldý. Yönetmen Mia Engberg yaptýðý açýklamada, filmin Ýsveç'in 'erkek odaklý erotizmin anavataný' imajýný düzeltmek amacýný taþýdýðýný söyleyerek "Porno hep erkekler için erkekler tarafýndan yapýlýyordu" dedi. Filminin cinsiyetçiliðe ve pornografiye karþý, feminist bir film olduðunu söyleyen yönetmen "Görüntüler kâr güdüsüyle ya da erkek izleyicileri memnun etmek için yapýlmadý" dedi. Ýsveç anti-feminist giriþim blogunun yazarý iktidar partisi üyesi Beatrice Fredriksson devletin filme bütçe ayýrmasýna tepki gösterdi. Ýsveç Film Enstitüsü sözcüsü Cissi Elwin Frenkel ise "Bu sýradan bir porno deðil. Filmlerdeki herkes 18 yaþýn üstünde, Engeberg'in projesi sýradan pornolardan birçok yönden farklý" diye konuþtu. TADIMLIK Zavallý milli politikacýlar nefretin edilgen kullarý koltuðu kanatlý beygire benzeten masal prensleri periler ve þeytanlar arasýnda iyi niyet ticareti yapan yalan esnaflarý Ne insan bilirler ne tarih ne coðrafya yeter ki dokunmayýn bayraklarýna ve kravatlarýna Ümit Ýnatçý "Nefretin dibi" adlý þiirinden KAZAK KIZININ SEZEN AKSU ÞARKISIYLA BAÞLAYAN ÞÖHRET YOLCULUÐU... TÜRK DÝLÝ ÖÐRENMEK ÝÇÝN GÝTTÝÐÝ KURSTA SEZEN AKSU ÞARKILARIYLA TANIÞAN GENÇ KIZ, ALBÜM HAZIRLIYOR Türk dili ve kültürünü öðrenmek için gittiði Yunus Emre Kültür Merkezinde Sezen Aksu þarkýlarýyla tanýþan Kazak kýzý Mereke Jaþkieva, albüm hazýrlýðýna baþladý. Astana Yunus Emre Kültür Merkezine iki ay kadar önce Türk dili ve kültürünü öðrenmek için müracaat eden Mereke Jaþkieva'nýn hayatý, bir Sezen Aksu þarkýsýný öðrenmesiyle yön deðiþtirdi. Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Arslan'ýn yönlendirmesiyle ''Sen Aðlama'' þarkýsýný öðrenen genç kýz, ilk olarak 20 Kasým 2010'da Kazakistan Kültür Bakanlýðýnýn Jastar Gençlik Sarayýnda düzenlediði uluslararasý kültür konserinde sahne aldý. Kursuna katýldýðý Yunus Emre Kültür Merkezini temsilen sahneye çýkan Jaþkieva, merkezin burada birinciliði almasýnda önemli rol oynadý. Kültür Bakanlýðý yetkililerinden oluþan jürinin tam puanýný alan Jaþkieva, izleyenlerin beðenisini kazandý. Ýlk sahne deneyiminin ardýndan çeþitli programlara davet edilen Jaþkieva'ya albüm teklifi de geldi. Sezen Aksu ve Candan Erçetin gibi sanatçýlarýn þarkýlarýyla bir albüm hazýrlamak istediðini belirten Jaþkieva, ''Yunus Emre Kültür Merkezine gelince adeta hayatým deðiþti. Daha önce profesyonel olarak þarký söylememiþtim. Ancak þimdi albüm çýkarma hazýrlýðý yapýyorum. Türkiye'yi, Türkçeyi ve Türk kültürünü çok seviyorum'' dedi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Magemind 3D ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Av Mevsimi ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Eyvah Eyvah 2 ( ) Girne Girne GAÜ Galeria Sinema Kukuriku Kadýn Krallýðý ( ) Maðusa Maðusa Galeria Eyvah Eyvah 2 ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Güliverin Gezileri ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 20 Ocak 2011 Perþembe Meydan yüzümüze tükürür... Ülkede yaþanan bütün kirli iþlerin, bozulmanýn ve yokoluþumuzun suçlularý, sorumlularý gelmiþ geçmiþ UBP ve CTP hükümetleri ile Talat ve Denktaþ'týrlar. Denktaþ ve UBP geçmiþte yaptýklarý ile zaten sabýkalý bir parti idi. Talat ve CTP hükümete gelerek UBP dönemlerinde yapýlan yanlýþ iþleri ve aldýðý talimatlarý uygulayarak halk iradesine saygýsýzlýk ettiler. Verdiði sözleri tutmayarak halk ve ögütlerle kavga etmeyi seçtiler. Sözlerinde durmayarak UBP döneminin yeniden geri gelmesini saðladýlar. O yüzden Talat CTP yönetimi hükümette bulunduðu yýllarda yaptýklarý ile UBP'den daha az suçlu deðil "Bu düzeni biz kurmadýk niye deðiþtirelim" diyerek ayni icraatlara devam ettiler. Düzenin nimetlerinden onlar ve çevreleri de UBP'liler kadar faydalandý. Halka bir özür borçlarý var, onu yerine getirmeden asla inandýrýcý olamazlar. Þimdi UBP ve Ankara yönetimini elinde tutan AKP hükümetine karþý verilecek mücadelede halk kendilerine güvenmiyor. Halkýn tek güvendiði örgütün KTÖS olduðu gün gibi ortadadýr. Çünkü toplum verilecek mücadelenin en baþta onur mücadelesi olduðunu biliyor. Emperyalistlerin ve iþbirlikçilerinin iþçi sýnýfýna ve emekçilere saldýrýlarý bir yandan sürerken egemen sýnýflar, AKP hükümeti aracýlýðý ile bütçe açýklarýný emekçi halkýn tüm tüketim ve ihtiyaç maddelerinden, gaz ve benzine kadar tüm ürünlere yapýlan zamlar ve aðýr vergilerle kapatmaya çalýþmaktadýrlar. Emekçilere deðil, sermayeye bütçe ayýran AKP hükümeti, Kýbrýs'ýn kuzeyinde kendi insanýna verilen hizmetlere karþýlýk bütçeye yeterli mali katkýyý ayýrmýyor. TC kökenli insanlara giden mali külfet sonucu, açýk veren maliye bu açýðýný yerli insanlarýn boðazýný sýkarak gidermeye çalýþýyor. Kirli savaþa ve orduya her yýl milyonlarca lira bütçe ayýrýyor. Erdoðan kendi ülkesinde "Krizden çýktýk" diyor. Ama Türkiye'de iþçi ve memur ücretlerinde, köylülerin gelirinde artýþ deðil, azalma var. Benzinden alýnan vergiler hayatý zehir ediyor. Her litre benzinin %67'si vergi. Otogazda ise bu oran %80. Devlet, Deli Dumrul gibi, her litre benzinden vergi kesiyor. Dünyanýn en pahalý benzini Türkiye'de! Erdoðan "Bizim yegane petrol kuyumuz vergiler" demiþti. Benzinden alýnan vergiler kaldýrýlsa, taþýmacýlýk ücretleri düþer, tüm ürünler ucuzlar. Büyük patronlar her yýl vergi vermemek için zarar beyan ediyor. Ücretlilerin zaten vergileri otomatikman kesiliyor. Katma Deðer Vergisi (KDV) ile vatandaþ her alýþveriþte soyuluyor. Peki bu vergiler kimin için harcanýyor? Saðlýða, eðitime, sosyal güvenliðe mi? Bakanlarýn ve üst düzey bürokratlarýn izaz ikramýna mý? Vergi gelirlerinin yüzde 80'i memur ve emekçilerden kesilirken, bu vergiler halk için harcanmýyor. Emekçilerin güvenceli çalýþma hakký yok. Her an iþten atýlma tehditi altýndadýrlar. Paraya ve kâra doymayan patronlar tarafýndan ucuz iþgücü olarak çalýþtýrýlýyorlar. Ankara AKP hükümeti tarafýndan bize dayatýlan paketlere... Ýrademize yapýlan müdahaleye karþýyýz ve bundandýr 28 Ocak'taki eylemi desteklememiz... Sendikal Platform, 28 Ocak'ta Ýnönü Meydaný'nda düzenlenecek toplumsal varoluþ mitingine katýlmamýz için çaðrý yapýyor. Bu çaðrýlara düzene iþbirlikçilik yapanlar ve onlarýn suç ortaklarý katýlacaksa... Kurtuluþ ve özgürlük talepleri ön planda olmayacaksa, bir anlamý da olmayacak bu mitingin. Sesimizi yükseltelim. Zamlarý geri aldýralým. Vergi soygununu durduralým. Ancak, "Ankara ne paraný, ne de memurunu istemeyiz" demeyeceksek o meydana çýkmayalým... Çýkarsak meydan yüzümüze tükürür, bilelim DAÜ SEN: Uzlaþýya varýlan karar uygulansýn Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), çalýþanlarýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik Üniversite Yönetim Kurulu (ÜYK) ve rektörlük ile sendika arasýnda uzlaþýya varýlan kararýn bir an önce uygulamaya geçmesi için Vakýf Yönetim Kurulu'nu göreve çaðýrdý. DAÜ-SEN Baþkaný Hasan Altýok, ÜYK tarafýndan alýnan kararýn Vakýf Yönetim Kurulu (VYK) tarafýndan benimsenmediði ve Rektörlüðün de, uzlaþýlan konulara "þerh" düþmesi üzerine dün Lefkoþa'da basýn toplantýsý düzenledi. Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý (KTÖS) lokalindeki basýn toplantýsýnda, sendika yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. DAÜ-SEN Genel Sekreteri Prof. Dr. Hüseyin Özkaramanlý basýn toplantýsýnda, DAÜ'de uzun zamandýr devam eden sorunlarýn kaygý verici boyuta ulaþtýðýný anlattý. Özkaramanlý, DAÜ'de temelde iki sorun olduðunu, bunlardan birinin üniversite öncesi eðitim kurumlarýnda çalýþanlardan maaþ kesintisi yapýlmasý, bir diðerinin ise iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý olduðunu ifade etti. UZLAÞMA NEYDÝ Rektörlük, sendika ve ÜYK arasýndaki görüþmelerde, Toplu Ýþ Sözleþmesi ihlalleri ile ilgili Sivil Toplum Destek Ofisi kapanýþ etkinliðini yaptý Avrupa Komisyonu destekli ve Sivil Toplum Destek Ofisi tarafýndan yürütülen "Kýbrýs Sivil Toplumu Ýþ Baþýnda" programý belgeselinin sunumu ve Sivil Toplum Destek Ekibi'nin veda etkinliði yapýldý. Avrupa Birliði Destek Ofisi'nin Lefkoþa Sarayönü'ndeki binasýnda gerçekleþtirilen etkinliðe, AB ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin yaný sýra, Slovakya'nýn Lefkoþa Büyükelçisi Anna Turenicova da katýldý. Sivil Toplum Destek Ofisi Ekip Lideri Juliette Remy Sartin'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan etkinlikte, KUÞKOR, Kýbrýs Politikalarý Merkezi, Kýbrýs AB Derneði, Kýbrýs Türk Halk Danslarý Federasyonu, Yöneticilik Merkezi, KEMA, SOS Çocuk Köyü, Kanser Araþtýrmalarý Merkezi, Avrupa Akdeniz Sanat Derneði (EMAA), 9 maddeden 7'si üzerinde uzlaþýya varýldýðýný, geriye kalan 2 maddenin TÝS görüþmelerinde yeniden ele alýnmasýna karar verildiðini anlatan Özkaramanlý, ÜYK'nýn onayladýðý uzlaþý belgesinin 12 Ocak tarihinde rektörlük önergesi olarak VYK'ye sunulduðunu kaydetti. Ancak, pozitif bir uzlaþý olarak kabul edilen kararýn VYK tarafýndan bozulduðunun ortaya çýktýðýný kaydeden Özkaramanlý, böylece kasým ayýnda baþlanan noktaya geri dönüldüðünü ifade etti. Sendika olarak varýlan uzlaþýnýn arkasýnda olduklarýný söyleyen Özkaramanlý, uzlaþýnýn yeni ve temiz bir sayfa açarak çalýþanlarýn özlük haklarý ve iþ güvencesi açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Özkaramanlý varýlan uzlaþýnýn bir an önce hayata geçmesini istedi. ALTIOK DAÜ-SEN Baþkaný Hasan Altýok da, DAÜ'de hukuka aykýrý birçok karar olduðunu ileri sürerek, ÜYK ile varýlan uzlaþmanýn özlük haklarý ve iþ barýþý açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. ÜYK, Rektörlük ile sendika arasýnda uzlaþmaya varýlan kararlarýn uygulamaya konmamasýný "dayatma" olarak niteleyen Altýok, yönetim kurulu tarafýndan hazýrlanan basýn bildirisini okudu. ÇADER ve K.T Üniversiteli Kadýnlar Derneði'nin de aralarýnda bulunduðu sivil toplum kuruluþlarýnýn program altýnda yaptýðý çalýþmalarý özetleyen belgeselin sunumu yapýldý. ULVILA Avrupa Komisyonu Kýbrýs Türk Masasý Baþkaný ve Mali Yardým Programý Sorumlularýnda Ismo Ulvila belgesel gösteriminin ardýndan yaptýðý kapanýþ konuþmasýnda, STDO'nun bu "son görünürlük etkinliðinin" iþbirliði ve vizyonu olan insanlarla neler yapýlabileceðini gösterdiðini kaydetti. Sivil toplumun güçlendirilmesi için belirli destekler gerektiðini ve yaptýklarý çalýþmalarýn sürdürülebilirlik getireceðini söyleyen Ulvila, çeþitli paydaþlarýn da katkýlarýnýn Kýbrýs için 13 ARA BÖLGEDE ETKÝNLÝK BM Mayýn Hareket Merkezi'nin (UNMACC) Kýbrýs'tra mayýnsýzlaþtýrma çalýþmalarýnýn 6. yýlý dolayýsýyla bugün ara bölgede basýna açýk, mayýn temizleme etkinliði gerçekleþtirilecek. Eski Uluslararasý Lefkoþa Havaalaný yakýnlarýnda UNMACC'ýn ara bölgedeki antrenman sahasýnda saat 09.00'da yapýlacak etkinlikte, BM Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Temsilcisi Lisa Buttenheim da bir konuþma yapacak. Mayýnsýzlaþtýrmaya maddi destek veren AB'nin bir yetkilisi de etkinlikte hazýr bulunacak. BASIN-YAYIN ÝÞKOLU TEÞVÝK PRÝM SÝSTEMÝ FONU KAPSAMINA ALINACAK YAYLALI, BASIN KURULUÞLARININ BÝLDÝRÝMDE BULUNMALARINI ÝSTEDÝ Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bankalýk Müdürü Erman Yaylalý, Teþvik Prim Sistemi Fonu kapsamý geniþletilerek 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren Turizm iþkolu yanýnda Basýn-Yayýn iþkolu da Fon kapsamýna alýndýðýný anýmsatarak, basýn yayýn kuruluþlarýný bildirimde bulunmaya çaðýrdý. Erman Yaylalý yazýlý açýklamasýnda, Basýn- Yayýn iþkoluna dahil olan günlük ya da haftalýk, aylýk olarak yayýnlanan ve ücretli satýlan süreli gazete, dergi ve internet gazeteleri ile radyo ve televizyon kurumlarý ve haber ajanslarýna ait iþyerlerinde, 1 Ekim 2010 tarihinden itibaren istihdam edilen KKTC yurttaþlarýnýn sosyal güvenlik yatýrýmlarýnýn iþçi ve iþveren paylarýnýn, Teþvik Prim Sistemi Fonu tarafýndan karþýlanacaðýný belirtti. "BÝR DEVRÝN SON ADAMI" TABÝPLER BÝRLÝÐÝ'NDE GÖSTERÝLECEK Kýbrýs Türk toplumu için birçok konuda hizmet vermiþ, siyaset ve spor adamý, merhum Ziya Rýzký'nýn anlatýldýðý "Bir Devrin Son Adamý" belgeseli bugün Tabipler Birliði lokalinde gösterilecek. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði tarafýndan yapýlan açýklamaya göre, etkinlik saat 19.30'da baþlayacak. olumlu olduðunu ifade etti. Avrupa Komisyonu'nun sivil toplumu destekleyici bir partner görevi üstlendiðini de söyleyen Ulvila, kýsa zaman sonra onaylanmasýný umduklarý yeni bütçeden de sivil topluma destek ayýrmak istediklerini söyledi. Programda çok güzel sonuçlar alýndýðýný ve bunu çok geniþ bir süreç olarak gördüklerinin altýný çizen Ulvila, uzun yýllar boyunca bu desteðin saðlanmasýný istediklerini de belirtti. Sürdürülebilir bir sivil toplum yaratýlmasý ve bunun Kýbrýs'ta çözüme yardýmcý olmasý dileðini yineleyen Ulvila, STDO üyelerinin birkaç haftaya kadar görevlerini sonlandýracaðýný da sözlerine ekledi. Ulvila, bir soruya karþýlýk, "Zaten, artýk hiç kimseyi destekleyecek paramýz da kalmadý" diyerek esprili bir mesaj da verdi.

14 14 20 Ocak 2011 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Hak edilenden daha çok alýnan pay (iki kelime). 2-Din iþlerini devlet iþlerine karýþtýrmayan. Tutsaklýk. 3-Konuðu aðýrlama. Bir iþi yapmaya hazýr. 4-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Üstüne öteberi koymak için dolabýn içine, birbirine paralel olarak tutturulmuþ geniþ, uzun tahta veya metal levha. Kýbrýs Rum Komünist Partisi. 5-Birkaç renkli iplikten yapýlmýþ dokuma. Yaydan çýkan. 6-Koyun sütünden yapýlan, tekerlek biçiminde, sarýmtýrak, yaðlý bir peynir. Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk. 7-Deðerli bir taþ. Bir kadýn ismi. 8-Mecazi anlamda "Baþkasýnýn sýrtýndan geçinen kimse". En kýsa zaman. 9-Yýkanýlacak yer. Bir þeyin aslýna benzetilerek yapýlan, düzme, düzmece. 10-Baryum'un kýsaltmasý. Bildirme yazýsý, mesaj. 11-Zayýf, ince, uzun boylu kimse için kullanýlýr. Ters okunuþu "Tekerleklerin merkezinden geçen ve taþýtýn altýna enlemesine yerleþtirilmiþ mil, dingil". Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Saðlýk II Eczanesi: Cengiz Topel Sok. Levent Apt. Blok 38 No:19 K. Çiftlik (Þht. Tuncer Ýlkokulu Karþýsý) Tel: Ecegül Eczanesi: Þht. Kemal Ünal Cad. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Maðusa Özçað Eczanesi: Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:411 Salamis Yolu Tel: Zeynep Eczanesi: Salamis Yolu Ýsmet Ýnönü Bulvarý No:7 (Havuzlu Çember Üzeri, Ýki Minareli Cami Karþýsý) Tel: Girne Baþak Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. No:31 Ocak Kulübü Karþýsý Tel: Nazým Varýþ Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Yayla Mahallesi No:149 Alsancak Tel: Güzelyurt Aycan Eczanesi: Ecevit Cad. 4/3 Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-"Allah bilir" anlamýnda, bir sözün doðruluðuna inandýrmak için kullanýlýr. 2-Yetiþkin erkeklerde yanak ve çenede çýkan kýllarýn tümü. Sinirli. 3-Kaynaðý mitolojik çaðlara dayanan kiriþli bir çalgý. Suçsuz veya borçsuz olduðu yargýsýna vararak birini temize çýkarmak. 4-Kemik veremi. Bir nota. 5-Birine görevi karþýlýðý olarak veya geçimi için ödenen para, aylýk. Bir iþte emir verme yetkisi olan kimse. 6-Harf okunuþu. Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Lityum'un kýsaltmasý. 7-Eskiden ihtiyarlarýn baston yerine kullandýklarý uzun sopa. Sona "K" konursa "Elle ekin biçme aracý" olur. Ýçine su veya baþka bir içki karýþtýrýlmamýþ içki. 8-Bir iþte yardýmcý olarak çalýþan erkek. Ters okunuþu "Özel oluþ veya davranýþ biçimi, üslûp". 9-Türkiye'ye komþu sorunlu bir ülke. Anlam bakýmýndan birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine baðlar. Duygu, sezgi. 10-Olay, düþünce, duygu ve imajlarýn dil aracýlýðý ile biçimlendirilmesi sanatý, literatür. 11-Yolcu ve turistlere geceleme imkaný saðlamak için kurulmuþ iþletme. Ters okunuþu "Açýktan açýða, herkesin gözü önünde". TV'DE BU AKÞAM 57 Numaralý Yolcu Türü: Yabancý Sinema TV 8 / Saat: 19:45 Y: Kevin Hooks O: Wesley Snipes, Bruce Payne, Elizabeth Hurley 1992 Aksiyon/Gerilim TNT'de Nisan ayýnda yayýnlanmaya baþlayan Lost dizisine ve Amerika'da ses getirmiþ olan birçok diziye yönetmenlik yapmýþ olan Kevin Hooks'un imzasýný taþýyan film güvenlik uzmaný John Cutter'a hava yollarýnda çalýþan yakýn bir arkadaþýnýn güvenlik müdürlüðü teklifinde bulunmasýyla baþlar. Ölen karýsýnýn ardýndan hala yas tutan John bu teklifi kabul eder ve þirketin senelik toplantýsý için Los Angeles'a uçacaktýr... Ne yazýk ki onu uçakta kötü bir sürpriz bekler... Bütün yolcularýn hayatýný tehdit eden gözü dönmüþ terörist ile ayný uçakta yolculuk eden John'un yapmak zorunda olduðu þey belli... Ya öldürecek ya da ölecek. Vuruþ Mesafesi Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: Rowdy Herrýngton Oyuncular:Bruce Wýlllýs, Sarah Jessýca Parker, Denýs Farýna, Tom Sýzemore, Brýon James, Robert Pastorelli Tom Hardy babasý gibi bir polistir ama babasýnýn görev sýrasýnda öldürülmesi onu çok üzer. Yaptýðý araþtýrmalar sonucu ileri sürdüðü suçlamalar biraz fazla gelince üstleri onu nehir devriyesi olarak görevlendirirler ve yanýna da bir bayan polisi ortak olarak verirler. Önceleri yeni ortaðý ve yeni görevine pek ýsýnamayan Tom zamanla iþine alýþmaktayken babasýnýn katili onun peþine düþer. Çünkü Tom rahat durmamakta ve o katili ortaya çýkarmak için gizli gizli araþtýrmalarýný sürdürmektedir. Bu araþtýrmalar katili kimliði ortaya çýkacak diye telaþlandýrmýþ ve bu iþe bir son vermek için Tom'un ortadan kaldýrýlmasý gerektiðine inandýrmýþtýr. Katil Tom'u öldürmek için giriþimlerde bulunur ama Tom hiç de kolay yutulur bir lokma deðildir. Üstelik babasýnýn katilini ortaya çýkarmak için her þeyi yapmayý göze almýþtýr. Kanlý Hançer Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / Saat: 22:00 Yönetmen: LEE MYUNG-SE Oyuncular: HA JI-WON, AHN SUNG-KEE, KANG DONG-WON Yapým Yýlý: 2005 Aksiyon, aþk ve entrika, sinema seyircilerinin dikkatini çeken bir bileþim oluþuturur. Koreli yönetmen Myungse Lee de filmi Duelist'te bu formülden yararlanmýþ. On yedinci yüzyýlda, Josean Hanedaný devrinde geçen filmin kahramaný, polis arkadaþlarýyla birlikte, korumakla görevli olduklarý alanda kalp para basan bir çetenin faaliyette olduðunu keþfeden haným dedektif Namsoon (Ha Ju-won). Üstelik suçlular sadece para basmakla kalmýyorlar, bu sayede ekonomiye darbe vurup, bir bakanýn katkýsýyla hükümeti devirme niyetindeler. Namsoon, o sýrada herkesin Mahzun Gözler diye tanýdýðý bir genç adamla (Kang Dong-won) tanýþýyor. Adýný tam anlamýyla hak eden, saçlarýnýn altýndan pek konuþmadan öylesine bakan biri. Onun etkisi altýnda kalýyor ama, kalbini kaptýrdýðý adamýn nasýl biri olduðunu bilmiyor. Delikanlýnýn usta bir kýlýççý olmasý ise, koreografileri baleden farksýz dövüþ sahneleri izlememize yolaçýyor. Dar bir isokakta sadece kýlýçlarýn parýldadýðý gece düellosu da cabasý. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank TÜKÜREREK CÝNAYETE TEÞEBBÜS ABD'nin Alaska eyaletinde, bulaþýcý hastalýðý bulunan 29 yaþýndaki Andre LaFrance, bir hastane çalýþanýna tükürmesi üzerine cinayete teþebbüs suçundan gözaltýna alýndý. Bulaþýcý Hepatit C'si olan LaFrance, Mat-Su Bölgesi Týp Merkezi'ndeki bir personele, ''kasten, tehlikeli beden sývýsý iletmek'' ile suçlandý. Eyaletin askeri yetkilisi Walter Erickson, týp merkezinde intihara eðilimi nedeniyle gözetim altýnda tutulan LaFrance'ýn ''çok dengesiz'' olduðunu, gerekirse LaFrance'a tülden baþlýk takýlacaðýný kaydetti. AFGANÝSTAN'DA 13 ÖLÜ Afganistan'ýn doðusunda yola yerleþtirilen bombayla düzenlenen saldýrýda bir araçtaki 13 sivil öldü. Afganistan Ýçiþleri Bakanlýðýndan yapýlan açýklamada, saldýrýnýn Paktiya vilayetinin Huþemend bölgesinde düzenlendiði belirtildi. Ölenler arasýnda kadýnlar ve çocuklarýn da bulunduðu kaydedildi. IRAK'TA 15 ÖLÜ Irak'ýn Diyala vilayetinin merkezi Bakuba'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda ölenlerin sayýsý 13'e çýktý. Hastane kaynaklarý, patlayýcý yüklü ambulansla güvenlik güçlerinin merkezine düzenlenen saldýrýda 13 kiþinin öldüðünü 64 kiþinin yaralandýðýný belirtti. Bu saldýrýdan bir buçuk saat sonra Bakuba'nýn 20 km kadar batýsýnda bir intihar eylemcisinin kendini havaya uçurduðu bildirildi. Bomba yüklü araçla düzenlenen saldýrýda, Kerbela'ya giden Þiileri karþýlamaya gelen vali yardýmcýsý Sadýk el Hüseyni ve bir Þiinin öldüðü belirtildi. 3'ü vali yardýmcýsýnýn korumasý 16 kiþinin yaralandýðý açýklandý. SUDAN'DA BAÐIMSIZLIKÇILAR KAZANDI Güney Sudan'ýn baðýmsýzlýðýyla ilgili olarak yapýlan referanduma iliþkin 7 eyaletten gelen ilk sonuçlara göre, baðýmsýzlýða destek verenlerin oraný yüzde 90'ý geçiyor. Referandum yetkilileri, Güney Sudan'ýn 10 eyaletinin 7'sinden gelen ilk sonuçlara göre Merkez Ekvatorya, Birlik, Göller, Jonglei, Warrap, Batý Bahrül Gazel ve Doðu Ekvatorya eyaletlerinde baðýmsýzlýða büyük oranda destek verildiðini söyledi. Yetkililer Batý Ekvatorya, Yukarý Nil ve Kuzey Bahrül Gazel eyaletlerindeki durumla ilgili herhangi bir rakam açýklamadý. Bu arada referandumla ilgili resmi sonucun þubat ayýnýn baþýna kadar açýklanmasýnýn beklenmediði ifade edildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 20 Ocak 2011 Perþembe 15 TEÞEKKÜR Her türlü baskýya raðmen Yargýnýn Kýlavuzu Hukuktur diyen ANAYASA MAHKEMESÝ Baþkan ve Üyeleri: Baþkan Sn.Nevvar Nolan ile Yargýçlar Sn. Mustafa H.Özkök, Sn.Þafak Öneri, Sn.Necmettin Bostancý ve Sn.Talat D.Refiker e; Engin Hukuk bilgisi ve Devlet Adamlýðý sorumluluðu ile mücadelemize destek veren Kurucu Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Rauf Raif DENKTAÞ a; Dava süresince özverili çalýþmalarý ile hazýrlanarak Davayý kazanan Avukatlarýmýz Sayýn Müjgan IRKAD ile Sayýn Hasan ESENDAÐLI ya; ERENKÖY LÝSESÝ'NE KÝTAP BAÐIÞI- Cumhuriyet Meclisi, Erenköy Lisesi Kütüphanesi'ne kitap baðýþýnda bulundu. Meclisten yapýlan açýklamaya göre, Okul Aile Birliði ve okul idaresinin öncülüðünde bu yýl oluþturulan kütüphanenin zenginleþtirilmesi için yazýlan dilekçeyi deðerlendiren Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in talimatýyla temin edilen 10 koli kitap bugün Erenköy Lisesi'ne verildi. Bozer tarafýndan görevlendirilen Özel Kalem Müdürü Gökhan Güler, Basýn Dýþ Ýliþkiler Protokol Müdürü Resa Paþaoðlularý ile birlikte Erenköy Lisesi'ne giderek, Cumhuriyet Meclisi Kütüphanesi, Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi ve Yakýn Doðu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nden temin edilen kitaplarý Lise Müdürü Betül Yýkýcý'ya teslim etti. Dava süresince engin tecrübeleri ile Avukatlarýmýza katký koyan Emekli Baþsavcý Yardýmcýsý Sayýn Av.Yaþar BORAN ile Emekli Meclis Genel Sekreter i Sayýn Av. Mehmet Öner EKÝNCÝ ye; Ayni süreçte hem bizlere hem de Avukatlarýmýza gönüllü destek veren Vergi Uzmaný Emekli Vergi Dairesi Müdürü Sayýn Göksel SAYDAM a; Davanýn hazýrlýk safhasýnda yapýlan toplantýlara katýlarak ciddi katkýlar koyan Emekli Bakanlar Sayýn Ýsmail BOZKURT ile Sayýn Salih COÞAR a ve Emekli Müsteþar Rahmetlik Sayýn Burhan TUNA ya; Ayni süreçte samimi desteði ile yanýmýzda olan Milletvekili Sayýn Hüseyin ANGOLEMLÝ ye; ÖZÇINAR'I ZÝYARET ETTÝLER- Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan her yýl düzenlenen liseler arasý futbol müsabakalarýnda bu þampiyon olan Kurtuluþ Lisesi'nin, müdür, öðretmen ve öðrencileri Belediye Baþkaný Mahmut Özçýnar'ý ziyaret etti. Belediyeden yapýlan açýklamaya göre öðrencilerin baþarýlarýný kutlayan Özçýnar, bölgedeki okullarda spora verilen önemden mutluluk duyduðunu belirtti. Özçýnar, Þubat tarihlerinde Adana'da yapýlacak liselerarasý futbol þampiyonasýna katýlacak takýmdan ayný baþarýyý beklediðini dile getirdi. Dava öncesi ve Dava sürecinde sürekli yanýmýzda olan tüm Sendikalar ve Siyasi Partiler ile onlarý temsilen davanýn savunmasýný üstlenen Avukatlarýna; Dava öncesi, Dava sürecinde ve kararýn açýklandýðý gün sürekli yanýmýzda olan, bizlere güç ve destek veren, haklýlýðýmýzýn kamuoyuna duyurulmasýný saðlayan Görsel ve Yazýlý Basýnýmýzýn mümtaz temsilcilerine; Emekli Dernekleri nin Yönetici kadrolarýna inanarak Dava süresince destek veren tüm üyelerimiz ile henüz üyelik iþlemini yaptýramamýþ olan EMEKLÝLERÝMÝZ e; Emeklinin Davasýný adeta kendi davasý gibi benimseyip arka çýkan Halkýmýza; Emekli Derneklerinin Merkez Yönetim Kurulu ve Þube Yönetim Kurulu üyelerine, en samimi duygularýmýzla teþekkür ederiz. EMEKLÝ DERNEKLERÝ EÞGÜDÜM KOMÝTESÝ SPOR SALONU TAMAMLANIYOR- Girne'de, 23 Nisan Ýlkokulu'nun yýllardýr yarým inþaat olarak duran spor salonu, Girne Belediyesi'nin katkýlarýyla tamamlanýyor. Girne Belediyesi'nden yapýlan açýklamaya göre, uzun yýllar önce 23 Nisan Ýlkokulu okul aile birliði kararý ile okulun arka bahçesinde baþlatýlan ve 2003 yýlýndan bu yana yarým inþaat olarak kalan spor salonu, Girne Belediyesi katkýlarýyla gençlerin tam gün spor yapabilecekleri tam teþekküllü bir spor salonuna dönüþtürülecek. Geçen yýl (su, elektrik, seramik) vb. alt yapý iþleri tamamlanan salonun, bu yýl ise tam teþekküllü kullanýlabilir bir spor salonu haline getirilebilmesi için, yoðun çalýþmalarýn devam ettiði bildirildi. Mehmet Salih DÝREKTÖR Emekli Mücahitler Derneði Baþkaný Alper ÖNEL G.K.K. Emekli Subaylar Derneði Baþkaný Öncel ÜNEY K.K.T.C. Polis Emeklileri Derneði Baþkaný Esen ÖMÜRLÜ G.K.K. Emekli Astsubaylar Derneði Baþkaný Mustafa TOLGA Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti Genel Baþkaný Derviþ COÞKUNER Vakýflar ve Din Ýþleri Em.Derneði Baþkaný

16 16 20 Ocak 2011 Perþembe

17 20 Ocak 2011 Perþembe 17

18 18 20 Ocak 2011 Perþembe

19 20 Ocak 2011 Perþembe 19 HALKIN ADALET KONSEYÝ: MARAÞ DERHAL AÇILMALI n "POLÝS GENEL MÜDÜRÜ VE DÝN ÝÞLERÝ DAÝRESÝ BAÞKANI CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMLERÝYLE EÞ ZAMANLI OLARAK HALK TARAFINDAN SEÇÝLMELÝ" n "70 YAÞ VE ÜSTÜ OLANLARA SÝYASET YASAÐI GETÝRÝLMELÝ SEÇÝLEREK GÖREVE GELEN HERKES ÝÇÝN GÖREV SIRASI 2 DÖNEMLE SINIRLANDIRILMALI VE PARTÝLERÝN GELÝRLERÝ ÝLE GÝDERLERÝ DENETÝM ALTINA ALINMALI" Halkýn Adalet Konseyi (HAK), KKTC'deki sorunlarýn çözümüne yönelik önerileri çerçevesinde eðitimde grevlerin yasaklanmasýný, Polis Genel Müdürü ile Din Ýþleri Baþkaný'nýn halk tarafýndan seçilmesini, ayrýca 70 yaþ üstüne siyaset yasaðý getirilmesini önerdi. Seçilerek göreve gelenlerin görev süresinin 2 dönemle sýnýrlandýrýlmasý ve "Maraþ'ýn derhal açýlmasý" da HAK'ýn önerileri arasýnda. HAK, ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlarýn çözümünü yönelik önerilerini Lefkoþa Merit Otel'de dün düzenlediði basýn toplantýsýyla açýkladý. KÜÇÜK'TEN BÝR 13. MAAÞ SÖZÜ DAHA n KÜÇÜK: "13. MAAÞLAR OCAK'TA ÖDENECEK DEDÝM, AYNI NOKTADAYIM"... Baþbakan Ýrsen Küçük, "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý" adýyla Ýngiltere'de bir þirket kurulduðu yönündeki haberlere iþaret ederek, "Kuzey Kýbrýs" adýnýn kullanýlmasýnýn gayrý yasal olduðunu belirtti ve hukuksal giriþim baþlattýklarýný açýkladý. Küçük, tam da yeni milli hava yolu Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý'nýn kurulduðu günde Ýngiltere'deki bu þirketin açýklanmasýnýn "önceden hazýrlanan bir tezgah" olarak deðerlendirilebileceðini söyledi. Baþbakan Küçük, ülkede erken seçimi gerektirecek koþullarýn bulunmadýðýný da ifade etti. Bakanlar Kurulu, Baþbakan Ýrsen Küçük baþkanlýðýnda dün saat 11.30'da toplandý. Baþbakan Küçük, toplantýya girerken basýna yaptýðý açýklamada, aylardýr üzerinde çalýþtýklarý milli hava yolunun yeniden uçmasýný saðlayacak "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý"nýn kuruluþ sözleþmesinin dün imzalandýðýný belirterek, devlet, özel sektör ve THY'nin katýlýmýyla ilk kez özel sektöre açýk kurulan þirketin güzel bir baþlangýç olduðunu söyledi. Baþbakan Küçük, özel sektörün gücünü birleþtirerek, ihalelere katýlmasýnda bunun bir örnek olmasýný dileyerek, "Bu olumlu örneðin KKTC iþ yaþamýnda iþadamlarýmýza örnek olmasý dileðimdir" dedi. "TEZGAH" Bugün bir gazetede yayýmlanan haberde "Kuzey Kýbrýs Hava Yollarý" adý altýnda Ýngiltere'de tescil edilen bir þirketten söz edildiðini Satýlýk Türk malý arazi Ozanköy de, asfalt yolu, suyu ve elektriði olan Türk malý 1.5 dönüm arazi satýlýktýr. Tel: KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Hakan Kaya KAYIP KÝMLÝK DAÜ öðrenci kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Emrah Lortoðlu KAYIP DÝPLOMA Doðu Akdeniz Üniversitesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Özge Tur 13 sendika ve sivil toplum örgütü tarafýndan kurulan HAK tarafýndan hazýrlanan "Refaha Ulaþma Çözümleri" baþlýklý basýn açýklamasý, Konsey kurucularýndan KKTC Karadeniz Kültür Derneði Baþkaný Arif Özbayrak tarafýndan okundu. Açýklamada, baþta siyasi irade olmak üzere halkýn, sektörlerin, mükelleflerin ve istisnasýz herkese daha müreffeh bir KKTC için sorumluluk düþtüðüne iþaret edilerek. HAK'ýn çözüm önerilerinin bu anlayýþla hazýrlandýðý kaydedildi. Açýklamada, halkýn hissiyatýna tercüman olmak üzere hazýrlanan önerilerin takipçisi olunacaðý belirtilerek, önerilerin dikkate alýnmasý dileðinde bulunularak, "Yasama ve yürütme erkini elinde bulunduranlarýn önerilerimize ayrýca hassasiyet göstermelerini bekler, gerekli hassasiyetin gösterilmemesi durumunda zamaný geldiðinde halkýn da kendilerini önemsemeyeceðini ve unutacaðýný hatýrlatýrýz" denildi. Karadeniz Kültür Derneði Baþkaný Arif Özbayrak tarafýndan okunan 3.5 sayfalýk çözüm önerileri kapsamýnda HAK, eðitimde fýrsat eþitliðinin yaratýlmasý ve öðrencilerin maðdur edilmemesi için grevlerin yasaklanmasýný istedi. 70 yaþ ve üstü için siyaset yasaðý getirilmesini de talep eden HAK, seçilerek göreve gelen herkes için görev süresinin 2 dönemle sýnýrlandýrýlmasý ve partilerin gelirleriyle giderlerinin denetim altýna alýnmasý gerektiðini kaydetti. Polis Genel Müdürü ve Diþ Ýþleri Dairesi kaydeden Baþbakan Ýrsen Küçük, þöyle konuþtu: "Belli çevrelerde bir hazýrlýk vardý. Zamanlamasý çok önemli. Tam havayolumuzun kurulduðu bir günde böyle bir açýklamanýn yapýlmasýný belli ki daha önceden hazýrlanan bir tezgah olarak deðerlendirmek mümkün. Bunu baþka türlü düþünmek mümkün deðil. Ama bizim þirketimiz Ýstanbul'da tescil edilmiþtir, Ýstanbul'da kurulmuþtur. Tabi ki bir ayaðý da KKTC'de olacaktýr. Bu arada Kuzey Kýbrýs ismini izinsiz kullanmak gayrý yasaldýr. Bu konuda bugün ilgili bakanlýðýmýz hukuksal giriþimleri yapmak için gerekli talimatý vermiþtir." Baþbakan Küçük, "hükümetin istifasý ve erken seçim" konusundaki bir soruya karþýlýk, erken seçimin koþullarýnýn oluþmadan erken seçim yapýlamayacaðýný söyledi. 2009'daki erken seçimde koþullarýn bulunduðunu; o günün hükümetinin bunu Meclis'ten talep ettiðini hatýrlatan Küçük, "Bugün ülkemizde bir erken seçimi gerektirecek koþullar yoktur" diye konuþtu. 13. MAAÞLAR "AYNI NOKTADAYIM" Baþbakan Ýrsen Küçük, 13. maaþlarýn ödenmesiyle ilgili daha net bir tarih söyleme konumuna gelip gelemedikleri sorusuna ise "O konuda daha önce Ocak ayý içinde ödeyeceðimizi söyledim, ayný noktadayým" karþýlýðýný verdi. ARANIYOR Traktör ehliyeti olan, çocuksuz bahçývan aile aranýyor Ýþ arýyorum Aðýr vasýta sürüþ ehliyetim var. Ýþ arýyorum. Tel: Baþkaný'nýn Cumhurbaþkanlýðý seçimleriyle eþ zamanlý olarak halk tarafýndan seçilmesi istenen çözüm önerilerinde, diðer sorun ve çözümler özetle þöyle sýralandý: LEFKOÞA SURÝÇÝ BANLÝYÖ TREN HATTI "Lefkoþa Surlariçi, halk maðdur edilmeden kültür ve ticaret merkezi haline getirilmeli. Bu bölgede yaþayan insanlarýn yeni gettolar yaratýlmadan Lefkoþa imar planýna uygun olarak inþa edilecek toplu konutlara yerleþtirilmesi saðlanmalý. Yeþilýrmak-Karpaz arasýnda banliyö tren hattý ve Girne'den St. Hilarion Kalesi'ne teleferik inþa edilmeli. Turizmi canlý tutabilmek için ören yerleri, müzeler haftanýn 7 günü açýk tutulmalý. Alternatif turizm yatýrýmlarý Karpaz bölgesinde yoðunlaþtýrýlmalý. 50 YAÞINI DOLDURANLAR EMEKLÝ EDÝLSÝN Ýstihdam olanaðý yaratmak amacýyla 25 fiili çalýþma yýlýný tamamlayan ve 50 yaþýný doldurmuþ olan herkes emekliye sevk edilmeli. Ývedilikle yeni bir nüfus sayýmý yapýlmalý ve istikrarlý bir nüfus politikasý geliþtirilmeli. Kayýt dýþýlýðýn önüne geçilmesi amacýyla beyaz kimlik uygulamasýna geçilmeli. ARANIYOR Büyükbaþ hayvan saðýmýndan anlayan eleman aranýyor KÝRALIK EV Lefkoþa Gelibolu bölgesinde Arun karþýsý 5. Sok. No:1 bahçeli, garajlý, müstakil, 3 odalý ev 300 Stg. Tel: MELÝ EMLAK 1. Göçmenköy'de Türk malý tripleks sýfýr ikiz bina Stg. 2. Hamitköy de 0 Türk koçanlý 2+1 daire Stg. 3. Hamitköy de 1+1 Türk malý 55metrekare 0 daire Stg. 4. Yenikent te Türk koçanlý 3+1 daire 3. kat Stg SATILIK DAÝRE VE DÜKKANLAR Çaðlayan bölgesinde 3+1 daire ve Lefkoþa-Maðusa anayolu üzerinde yonca kavþaðý yanýnda arazisiyle birlikte dükkânlar satýlýktýr YURTDIÞI EDÝLMELERE Halen devam eden suçsuz günahsýz insanlarýn apar topar yurtdýþý edilmesine son verilmeli. Müþavirlik ve müsteþarlýk görevlerine üçlü kararnamelerle atamalar kaldýrýlmalý. Vergi adaleti saðlanarak lüks tüketime vergi getirilmeli. KDV oranlarý zorunlu tüketim maddeleri dýþýnda yüzde 5'e sabitlenmeli. Yatýrýmcýnýn önünü açmak için bürokratik engeller kaldýrýlmalý; tüketime deðil üretime dayalý projeler desteklenmeli. Kalkýnma Bankasý'ndan alýnan kredi miktarlarý, borcunu ödemeyenlerin listesi halka açýklanarak, 'nereden buldun' yasasý hayata geçirilmeli. Milletvekillerine görevleri süresince ek iþ yapma yasaklanmalý, meclis çalýþmalarýný aksatan milletvekillerinin milletvekilliði sonlandýrýlmalý. Ýþe alýmlarda partizanlýða neden olan mülakat kaldýrýlmalý, sadece yazýlý sýnav yapýlmalý. Sadece konuþma yeteneði isteyen özel nitelikli mesleklerde mülakat yapýlmalý. Polis nakilleri ülke þartlarý dikkate alýnarak düzeltilmeli. Aile yapýsýný olumsuz etkileyen nakiller durdurulmalý ve terfi-kýdem sistemi günün ihtiyaçlarýna göre yenilenmeli. Mahkeme harçlarý ekonomik durum dikkate alýnarak indirilmeli, hak aramanýn fahiþ ücretlere baðlý olmasýnýn önüne geçilmeli. Bir yýl içinde sonuçlanmayan davalar için devlet vatandaþa tazminat ödemeli. Zarar eden ticari devlet kurumlarý denetlenmeli, zarar etmelerine yol açanlar cezalandýrýlmalý. Zarar etmelerinin nedeni yöneticiler deðilse bunlar özelleþtirilmeli. Birleþik faiz kaldýrýlmalý. Merkez Bankasý deðiþen ekonomik ve sosyal þartlara uygun þekilde yeniden yapýlandýrýlmalý. MARAÞ DERHAL AÇILMALI ASKERÝ BÖLGELER Maraþ tek taraflý ve ortak derhal kullanýma açýlmalý. Sýnýr kapýlarýndaki kontroller mevzuata uygun olarak yapýlmalý, Güney Kýbrýs'a olan alýþveriþ akýmýnýn engellenmesi için fiyatlar yeniden düzenlenmeli, gerekirse bazý ürünler subvansiye edilmeli. Ekonomik önlemler kapsamýnda makam arabalarý kaldýrýlmalý ve sadece yakýt yardýmý yapýlmalý. Askeri bölgelerde bulunan ve güvenlik açýsýndan sakýnca teþkil etmeyen meskenler fakir ve kimsesizlere daðýtýlmalý. Mesleki teknik eðitim güncellenmeli, öðrenciler yetenekleri olduðu alanlara yönlendirilmeli. Þirketler hukuku ve rekabet yasasý, deðiþen sosyal ve ekonomik þartlar dikkate alýnarak güncellenmeli. Velox Translation Services Tercümanlýk ve danýþmanlýk bürosu Tel: Adres:Þht. Mustafa Y. Hacý Sokak. Yeniþehir-Lefkoþa ST. GEORGE'S CAFE & BAR -Zengin yemek çeþitlerimiz -Rakipsiz fiyatlarýmýzla -Alternatif ve sýcak bir mekan olarak Lefkoþa BÜYÜK HAMAM yanýnda hizmetinizdeyiz... Tel : Cep :

20 KTFF Dýþ Ýliþkiler Komitesi Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu yönetimi Dýþ Ýliþkiler Komitesi'ni oluþturdu. 6 kiþilik komitede þu isimler görev aldý: Muharrem Özseyfiler, Orçun Kamalý, Av. Cenkay Ýnan, Av. Oðuzhan Hasipoðlu, Av. Özlem Bendeþan ve Av. Hasan Balman. Cantürk "Yeþilova'yý yeneceðiz" n Lapta Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk "Sýcak bölgeden uzaklaþmak ve bu bölgeyi terk etmek istiyorsak maçý kazanmak durumundayýz ve kesinkes kazanacaðýz" dedi Haftanýn en önemli karþýlaþmalarýndan bir tanesi olarak gösterilen Lapta-Alsancak Yeþilova karþýlaþmasýna takýmlar sýký bir þekilde hazýrlanýyor. Hafta içerisinde derbiye ciddi bir þekilde hazýrlanan her iki takýmda kazanma hýrsýnýn yüksek olduðu gözlemlendi. Lapta Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk her iki takým açýsýndan da son derece önemli olan karþýlaþma ile ilgili olarak kazanacaklarý yönünde kesin konuþurken, hedeflerinin galibiyet olduðuna vurgu yaptý. HEDEF MUTLAK GALÝBÝYET Lapta Teknik Direktörü Hüseyin Cantürk yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Yeþilova maçý bizim için çok önemli bir maç. 4 puanlýk bir fark var. Bu dört puanlýk farký korumak ve artýrmak istiyoruz. Yeþilova bizim bire bir rakibimiz. Kendi evimizde oynayacaðýmýz her maç gibi bu maçý da kazanmak istiyoruz. Yani bu maçý kazanmaya mecburuz. Sýcak bölgeden uzaklaþmak ve bu bölgeyi terk etmek istiyorsak maçý kazanmak durumundayýz. Bu nedenle bu maçý kesin kes kazanacaðýz." Lefke'de özel antrenman n Batý bölgesi takýmlarýndan Lefke, Maðusa Türk Gücü deplasmanýndan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Lefke teknik direktörü Mehmet Solkanat, dün yeni transferlere ve sýnavý olan Kasým'a özel antrenman yaptýrdý Kuzey Kýbrýs Turkcell 1'inci Ligi batý bölgesi takýmlarýndan Lefke, ikinci devrenin ilk karþýlaþmasýnda 22 Ocak Cumartesi günü Maðusa Dr. Fazýl Küçük Stadý'nda, Maðusa Türk Gücü ile karþýlaþacak. Ligin ilk yarýsýnda hedeflenen puana ulaþamayan Lefke, Maðusa Türk Gücü maçýndan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Maðusa Türk Gücü hazýrlýklarýný sürdüren Lefke'de, teknik direktör Mehmet Solkanat dün 16 Aðustos Zafer Stadý'nda yeni transferlere ve sýnavý olan Kasým'a özel antrenman yaptýrdý. Maðusa Türk Gücü zor bir deplasman Maðusa Türk Gücü maçý ile ilgili bir açýklama yapan teknik direktör Mehmet Solkanat þunlarý söyledi:"1'inci Lige çýkarken 22 ARSLAN VAR "Evet Ýbrahim ile Gökhan cezalý ve iki deðerli futbolcumun eksikliði bizi rahatsýz ediyor. Ancak dýþarda 22 arslan var ve takýma girmek için fýrsat kolluyor. Bu geniþ kadroda ilk on biri seçmek inanýn beni de sýkýntýya sokuyor. Çocuklarým býrakýn ilk on biri ilk on sekize girmek için büyük çaba sarf ediyor. Kýsacasý genç kadromun oluþturduðu on bir ile sahaya 'Full Kadro' çýkacaðýz." TEK KÝÞÝ BÝRÞEY DEÐÝL AMA TOPLU KÝÞÝLER ÇOK ÞEYDÝR "Bizde her futbolcu bir deðerdir. Ancak benim çocuklarým tek kiþinin birþey olmadýðýný ancak toplu kiþilerin çok þey olduðunu bilir. Bu mentalite ile sahada mücadele eder. Ben arslanlarýma güveniyorum. Bizi destekleyen taraftarýmýz da bu genç kadroya güveniyor. Bize güvenen taraftarýmýzý memnun etmek için bizde sahada olanca gücümüz ile mücadele ederek sahadan baþýmýz dik olarak çýkacaðýz. Kýsacasý biz bu maçý 'Kazanacaðýz' baþka yolu yok." öz çocuklarýmýzla kalýcý olmayý hedefledik ve yaptýðýmýz takviyeler ile kadromuzu güçlendirdik. Ýlk devreyi puanla kapatmak hedefindeydik ancak þans faktörü bizden yana olmadýðý için hedefimize ulaþamadýk. Ara transferde Samory ve Maç saatleri deðiþti Futbolda hafa sonu baþlayacak olan Futbol Sezonu Kuzey Kýbrýs Turkcell 1.Lig-2.Lig 2. devre ve devam eden Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig ve Yükselme 1.Lig ilk yarý müsabakalarýnýn saatleri deðiþti. Buna göre KTFF yönetim kurulu A-Takýmlar maç saatinin olarak düzenlenmesine, tüm U19 Lig müsabakalarýnýn 12.00'de oynatýlmasýna karar verdi. Conteh'i gönderip, yerlerine yabancý olarak Gee ve Koffi'yi aldýk. Yerli transferde ise Gönyeli'den Aziz'i, Yalova'dan ise Arif Solkanat'ý transfer ederek kadromuzu güçlendirdik. Ýlk devrede çok þanssýzlýklar yaþadýk ve yetenekli genç oyuncularýmýzdan Aykut'un dizinde esneme olduðundan bu hafta Maðusa Türk Gücü karþýsýnda oynatamayacaðýz. Devre arasýnda yurt içi veya yurt dýþý kamp yapmadýk, iki hazýrlýk maçý ve sýký antrenmanlar ile hazýrlandýk. Ýkinci yarý için hedefimiz 25 puan toplayýp 45 puana ulaþmaktýr. Maðusa Türk Gücü zor bir deplasman, fakat Maðusa'dan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz." Futbol Federasyonu sahalara görevli girecek spor basýný için yanlýþ bir karar aldý KTSYD üyesi olmayanlar ne yapacak? KTFF dün yayýnladýðý genelgede maçlara görevli girebilecek kiþiler hakkýnda aldýðý kararý açýkladý. Ýlgili madde aynen þöyle: 30 Eylül 2011 tarih ve 13/ sayýlý KTFF Yönetim Kurulu genelgesiyle; ''Çetinkaya Türk Spor Kulübü'nün tarihli dilekçesi dikkate alýnarak, Kuzey Kýbrýs Türkcell 1.Lig-2.Lig-3.Lig müsabakalarýnda sahaya girebilecek spor yazarlarýnýn K.T. Spor Yazarlarý Derneði Üyelik Kartlarýný, görevli polislerin üniformalý olanlarý herhangi bir belge göstermelerine gerek olmadan, sivil polislerin ise polis kimliklerini göstererek, Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu görevlisi kiþiler (Maçýn Hakemleri, Saha Komiseri, Saðlýk Görevlisi, Sedyeciler, Gözlemci veya KTFF tarafýndan özel görevlendirilenler), yayýncý kuruluþ Kýbrýs Genç TV adýna sahada görev yapacak kiþiler yayýncý kuruluþ adýna 'görevli' olduklarý belgeleri ibraz ederek sahaya girebilirler. Bu sayýlanlar dýþýndaki herkes maça giriþ ücretini (Azami 15 TL.) ödemek zorundadýr.'' þeklinde karar alýndý. Herkes KTSYD üyesi olamaz! KTFF dünkü genelgede maçlara görevli giden spor basýnýnýn giriþlerde Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin üyelik kartýný göstermek zorunda olduklarýný duyurdu. Ülkemizde birçok gazete ve TV'de görev yapan spor basýný Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'ne üye olmadýðýna göre, görev yapacaklarý maçlara ücret ödeyerek mi girecekler? Yoksa Futbol Federasyonu spor basýnýnda görev yapan herkesin KTSYD'ne üye olmasýný mý þart koþuyor? Bu yanlýþ alýnan karar umarýz maç tarihine kadar farkedilir ve maçlara görev yapmaya giden emekçi spor basýný arkadaþlarýmýz giriþlerde maðdur kalmazlar. Deðirmenlik'e uyarý gitti 05 Ocak 2011 tarihinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) ile imzalanan Kuzey Kýbrýs Turkcell 2.Lig Naklen Yayýn Protokolü gereði de; bu kurum mensubu olan kiþilerin müsabakalara 'görevli' kartlarýný ibraz ederek girebileceklerdir. Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði'nin (KTSYD) tarihli dilekçesiyle, tarihinde oynanan Deðirmenlik- Doðancý Kuzey Kýbrýs Turkcell 3.Lig Batý Grubu müsabakasýný izlemek için stada 'KTSYD 2011 Üyelik Kartýný' göstererek girmek isteyen Erkut Mahsucu'ya giriþ izni ev sahibi kulüp baþkaný tarafýndan verilmediði belirtilmiþtir. Ýlgili KTFF Yönetim Kurulu'na aykýrý hareket eden Deðirmenlik kulüp baþkanýnýn uyarýlmasýna ve Ýlgili KTFF Yönetim Kurulu kararý gereði tüm takýmlarýmýzýn gereken özeni göstermeleri ve alýnan karara uymalarý gerektiði tekrardan tüm kulüplere hatýrlatýlmasýna karar verildi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ OTELCİLER, BOOKING.COM UN HİZMETİNİN DURDURULMASINA TEPKİ GÖSTERDİ Bodrum daki turizmciler booking.com un durdurulması karşısında isyan etti. Toplantı yapan turizmciler Tursab ın turizme ihanet ettiğini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3326 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT NELER OLDU?.. DAHA NELER OLACAK! Ýþte bir miting pankartý: Ayþe nin parasý bitti, tatilde hýrsýz oldu. Herkesin malýna kondu. Tatil bitti, Ayþe evine dön! Bilet bizden... One way ticket! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2011 Cumartesi

Detaylı

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz!

Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! Tayyip Erdoðan Katar'dan yanýtlamýþ Angela Merkel'i... "Merkel herhalde konuþtuðunu unutuyor" diyor. Hayýr Tayyip Bey hayýr... Kadýn asla unutmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 12 Ocak 2011 Çarþamba YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!..

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Ekim 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3948 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT LAF OLA SEVGÝ!.. Asker geldi önce... Sonra nüfus... Sonra sermaye... Su da gelecek þimdi, elektrik de... Baðlayýn kemerlerinizi, havalanýyoruz... Bir tek TC nüfus cüzdaný kaldý geriye!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Ocak 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3314 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BEN DE KURTARAMAM Taþ ocaklarý daðlarýmýzý kemirirken, bazý açýkgözler de bubasýnýn malýymýþ gibi denizi taþla dolduruyorlar! Dað baþýný duman aldýysa, demek ki denizlerimizde de yangýn var! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor.

Giovanni dışında bütün örenciler çok çalışıyor. O hiç çalışmıyor ama sınıfın en başarılı öğrencisi. Çok iyi Türkçe konuşuyor. OKUMA - ANLAMA: ÖĞRENCİLER HER GÜN NELER YAPIYORLAR? 1 Türkçe dersleri başladı. Öğrenciler her gün okula gidiyorlar, yeni şeyler öğreniyorlar. Öğretmenleri, Nazlı Hanım, her Salı ve her Cuma günü sınav

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Konut sahipleri Çangar ýn kapýsýna dayandý

Konut sahipleri Çangar ýn kapýsýna dayandý Kaçakçýlýktan mý þikayet ediyorsunuz? Kaçak et, kaçak inþaat, kaçak nüfus, kaçak vergi, kaçak uyuþturucu... Kaçak hekim, kaçak berber, kaçak iþçi... Kaçak olmayan ne kaldý ki? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ

Ankara ya. Serdar Denktaþ döveriz dememiþ Haberlere bakýn... 540 kilo hurda demir çalýnmýþ. 240 metre elektrik kablosu çalýnmýþ. 200 kilo yeraltý telefon kablosu çalýnmýþ. Ve 120 metre de çelik zýrhlý elektrik kablosu çalýnmýþ. Bir baþkadýr benim

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı