ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent"

Transkript

1 TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý DOÐDUÐUM YER LEFKOÞA, ANAVATANIM BAF... l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... MAYA BOZUKTUR... Ali Osman KARNIMIZ TOK Erdoðan Baybars ÝNSANA DAÝR... Elvan Levent AL PARAYI GÝT GADIYA Mehmet Levent MAKET UÇAKTAKÝ MESAJ Dolgun Dalgýçoðlu Ülkemizin inþaat krallarýndan Oðuz Özyalçýn, ne telefonla sorduðumuz, ne de kamuoyu önünde kendisine yönelttiðimiz sorulara yanýt vermedi ve açýklýk getirmedi, çünkü vurgun büyük! Trafo vurgunu 200 bin sterlin Girne Boðazý'ndaki 'Laren' sitesini, üçte biri tamamlanmýþ ve trafosu da ödenerek kurulmuþ þekilde Laren Ýnþaat Þirketi'nden devralan Oðuz Özyalçýn, site sahiplerinden ödemediði trafonun parasýný topluyor. Hem de yüklü bir miktarla... Sitedeki 88 daire sahibinin her birinden 2 bin sterlinin üzerinde trafo ücreti tahsil ediyor... n Site inþaatýný 2008 Mart ýnda Özyalçýn a devretmek zorunda kalan Laren Þirketi ortaklarý, trafoyu, Elektrik Kurumu ücreti de dahil olmak üzere toplam 65 bin sterline mal ettiler... n Sitenin hala inþaat ruhsatý olmadýðý için henüz telefon ve su baðlantýsý da yok. Özyalçýn ayrýca atýk su arýtma tesisinin bakýmý için de daire sahiplerinin her birinden aylýk 100 sterlin talep ediyor. Edindiðimiz bilgiye göre böyle bir bakým ayda 2 bin sterline yapýlýyor... Özyalçýn ise 8 bin sterlinin üzerinde para tahsil etmeye çalýþýyor sayfada "Afrika'dan Mektup"ta Limanda zehir saçan kirliliðe isyan n Mýsýr dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin, Maðusa limanýna boþalttýðý silikozlu madde yýðýnýna tepki büyüyor... n Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý çevre kirliliðine dikkat çekmek için dün Gümrük Þube Amirliði nde grev yaptý... Greve bazý sendikalar, örgütler ve YKP de destek verdi... n Tabipler Birliði Baþkaný Suphi Hüdaoðlu, çevre kirliliðinin insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðunu belirtti ve yetkilileri göreve davet etti... n 3 ve 4. sayfalarda Arif H.Tahsin yazýyor: Devlet, para, patron, din, millet olmayan yer n2. sayfada

2 BARIÞ RUH VE SÝNÝR HASTANESÝNDE ÖZKAN ERBÝLEK YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Lefkoþa'da, Barýþ Ruh ve Sinir Hastanesinde tedavi gören Özkan Erbilek (E-59), rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat sýralarýnda hayatýný kaybeden Erbilek'e Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nde yapýlan otopside ölüm sebebinin "kalp krizi" olduðu tespit edildi. Olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. KUMAR Lefkoþa'da faaliyet gösteren "Royal Casino" ve Gazimaðusa'da faaliyet gösteren "Palm Beach Casino" isimli kumarhanelerde polis tarafýndan yapýlan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmalarý yasak olan sekiz kiþi tespit edildi. Polis Basýn Subaylýðý'ndan verilen bilgiye göre, önceki akþam tespit edilen kiþiler ile kumarhane sorumlularý hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Olay hakkýndaki soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. YAÐMUR BEKLENÝYOR Alçak basýnç sistemiyle nemli hava kütlesinin etkisi altýnda kalacak KKTC'de Cumartesi gününden itibaren yaðmur bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin Ocak tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, belirtilen süre içinde en yüksek hava sýcaklýðý iç kesimler ve sahillerde derece dolaylarýnda seyredecek. Hava bugün ve yarýn açýk ve az bulutlu, Cumartesi'nden Çarþamba gününe kadar ise; parçalý ve çok bulutlu, zaman zaman yer yer hafif veya saðanak yaðmurlu geçecek. Rüzgar; genellikle kuzey ve doðu, periyodun son günlerinde ise güney ve batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette, periyodun son günlerinde yer yer kuvvetli olarak esecek. 21 KÖY VE ERCAN'DA 5 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Meriç Trafo Merkezi'nde yapýlacak çalýþmalar nedeniyle bugün Mesarya bölgesindeki 21 köy ile Ercan Havaalaný'nda 5 saat süreyle elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek)'in açýklamasýna göre, saatleri arasýndaki kesintiden Meriç, Gaziköy, Paþaköy, Turunçlu, Kurudere, Kýrýkkale, Erdemli, Yiðitler, Dilekkaya, Balýkesir, Ercan Havaalaný, Demirhan'ýn bir bölümü, Gökhan, Cihangir, Beyköy, Düzova, Çukurova, Kalavaç, Serdarlý, Görneç, Yeniceköy ve Kýrklar'ýn bir bölümü etkilenecek. TÜRKÝYE MESUT YILMAZ, PARTÝSÝNDEN ÝSTÝFA ETTÝ Rize Milletvekili Mesut Yýlmaz, Demokrat Parti'den (DP) istifa etti. Yýlmaz, 'noter aracýlýðýyla istifa dilekçesini partiye gönderdi. Yýlmaz'ýn, birkaç gün içinde konuya iliþkin açýklama yapacaðý belirtildi. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Doðrusunu istersanýz Mars'a bu dönüþsüz yolculuk projesi bana çok çekici geldi. Aranan nitelikleri sahip olacak yaþta olmayý çok isterdim. O zaman projeye katýlmak için baþvuran 4 yüz gönüllü sayýsý 4 yüz bir olacaktý. Düþünün... Öyle bir yerde olacaksýnýz ki, "para" diye bir þey olmayacak. Ýþ-güç olmayacak... Ne patron olacak, ne da iþçi... Ne din olacak, ne milliyet... Fabrika yok, olmayýnca araba da yok, motosiklet da yok. Tren, vapur, uçak da yok... Beyaz eþya da yok, televizyon, radyo da yok. Mobilya, halý-malý, perde-merde da yok. En büyük avantajlarýndan birisi da okulsuzluk. Ne öðretmen ne öðrenci... Az bela mý okul iþi? Ýnsanýn özgür düþünme yeteneðini körelten eðitim öðretimdir. Eðitilen bir insan, ne yaparsa yapsýn bir kere daha tam özgür olamaz. Büyük çoðunlukla eðitim öðretim gören insanlar, özgürlüðün, demokrasinin ne olduðunu ömür boyu anlayamazlar. Uþaklýðý, iþgali özgürlük sayarlar. Tabii aile, çevre eðitimi da büyük bir dert. Dünyanýn, dünya insanlýðýnýn da en büyük düþmaný Devlettir. En azýndan ilk kafileler böyle bir bela ile karþýlaþmayacaklar. Ama uçsuz-bucaksýz bir memleket. Ne köy, ne kasaba, ne þehir olmayacak çok uzun yýllar. Hastahane derdi da olmayacak. Dünyadan gidenler, Amerika'yý keþfedenler gibi bilerek ve isteyerek hastalýk taþýmazlarsa oraya, hastalýk da olmayacak. DEVLET, PARA, PATRON, DÝN, MÝLLET OLMAYAN YER Eh, daha ne isten be gardaþ? Ev derdin da olmayacak. Ev az bela mý zannedersiniz? Evden çýktýn, ille dönecen bu sapýlmýþ rezil dünyada... Hade bir-iki, üç-beþ gün, ay. Ýþ icabý ve saire... Sonra eve... Ýnsanýn özgürlüðünü en çok kýsýtlayan araçlardan birisi da evdir. Oysa Mars'ta, bir þinyanýn altýnda, bir çam aðacýnýn üzerinde geçirdiðin gecenin sabahýnda seni tutan mý var. Sana keyif verdiysa, ihtiyaçlarýna da cevap verirsa bir süre kalýrsýn. Sonra ver elini bir bilinmeyen yere... Geriye dönme derdi yok... Seni Dünyanýn, dünya insanlýðýnýn da en büyük düþmaný Devlettir. En azýndan ilk kafileler böyle bir bela ile karþýlaþmayacaklar. Ama uçsuz-bucaksýz bir memleket. Ne köy, ne kasaba, ne þehir olmayacak çok uzun yýllar. bekleyen bir yuva, bir ayak baðý. Deyceksiniz ki oraya gidecek olanlar da insan deðil mi? Haklýsýnýz. Ama bir mutasyona uðramasa da insan denen yaratýk kaç senede Mars'a egemen olacak? Devletler kurup insana boyunduruk atmak için birkaç bin yýla ihtiyaç olur herhalde... Doðrusunu istersanýz bizim kuþaðýmýz, bu söz ettiðim yaþamýn az eksiðini yaþadý. Babalarýmýz, hele babalarýmýzýn babalarý nerde ise söz ettiðim Mars hayatýný yaþadýlar. Paranýn az kullanýldýðý bir dönem. Çalýþanýn çoðunlukla yiyecek, giyecek ile ödendiði dönemin sonunu iyi hatýrlarým. Derler ki bu toplum tarihinde, bugün yaþadýðý zenginliði hiç yaþamadý. Doðrudur ama böyle bir esareti da yaþamadý. Tabii, ev, araba, beyaz eþya ve saire baðýmlýlýðýnýn insan özgürlüðüne vurduðu darbeyi görmezsan. Ve insanýn dünyaya, kapitalistlerin ürettiklerini tüketmek için geldiðini kabul edersan. Hak yeycilerden yana isan... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý DOÐDUÐUM YER LEFKOÞA, ANAVATANIM BAF... Ýngilizin anavataný Ýngiltere... Fransýzýn Fransa... Almanýn Almanya... Kýbrýslýnýn Kýbrýs deðil... Yunanistan ve Türkiye... Bir deðil, iki tane... Ýki anavatan... Piç miyiz biz yoksa? Kýbrýs'ta doðduk, Kýbrýs'ta yaþýyoruz, Kýbrýs'ta ölüyoruz... Kýbrýs'ta gömüyorlar bizi... Babamýz Kýbrýslý, anamýz Kýbrýslý... Ama anavatanýmýz Kýbrýs deðil demek... Bu ne yaman takýntý... Ne biçim mantýk... Ey anavatan yavrucuklarý... Sorarlar bana: -Nerelisin? -Lefkoþalý... Ya anam babam? Baflý... Teralý... Ben Lefkoþalýyým ama... Lefkoþa'da doðdum çünkü, Baf'ta deðil... Baf benim anavataným... Baf nerde? Türkiye'de deðil... Kýbrýs'ta! Ha, çok meraklýsýnýz siz... Ve dibine darý ekersiniz deðil mi? Köklerinize bakarsýnýz... Ananýz babanýz yetmez size... Dedeniz neneniz de yetmez... Dedenizin dedesinin dedesine de bakarsýnýz... Bakýn öyleyse... Arayýn... Arayan bulur mevlasýný da belasýný da... Son duraðýnýz Türkiye de olmaz ancak bu çetin yolculukta... Dedenizin dedesinin dedesini orada da bulamazsýnýz... Daha öteye, çok daha uzaklara gitmeniz lazým... Atilla'nýn at koþturduðu ovalara... Ta Çin duvarýna... Kimbilir, Atilla'nýn özel muhafýzlarýndan biriydi belki de ilk atanýz... Ve annenizin en eski nenesi melez bir Asya dilberi... Ýlle de Kýbrýs'tan baþka bir anavatan ararsanýz, o diyarlarý adým adým dolaþacaksýnýz... Bakarsýnýz cennete de çýkar bir gün yolunuz... Adem ile Havva'ya... Zararý yok... Havva size de bir elma yedirir.. Ve dönersiniz yine Kýbrýs'a... Sorarlar o zaman size ilk karþýlaþmada: -Geldin mi þimdi babanýn köyünden? Köklerinize göre anavatanýnýzý belirliyorsunuz madem... Madem ki ne sizin, ne annenizin, ne de dedenizin doðduðu yer anavatanýnýz deðil ve siz daha derinini arýyorsunuz, o halde Türkiye de deðil sizin anavatanýnýz... Türkiyeliye sorun bakalým... Onun anavataný neresi? Türkiye mi? "Biz kimleriz? Biz Orta Asya'dan gelen erleriz" demez mi þair? Onlarýn anavataný Orta Asya'ysa, sizin anavatanýnýz neden Türkiye? Yunanlýya sorun... Giritliye... Rodosluya... Yunanistan'dýr onlarýn anasý da yavrusu da... Ama Kýbrýslýrumlarýn neden Yunanistan? Hepsi Yunanistan'dan geldiyse buraya, ona da amenna... Köklerini aramak için Orta Asya'ya uzanmalarýna gerek yok... Ama doðrusunu isterseniz, bizim Türkiye'den geldiðimiz gibi, onlarýn da Yunanistan'dan geldiðini sanmam... Yunan tarihi ne kadar eskiyse, Kýbrýs'ýn tarihi de o kadar eski... Ben Sovyet kaynaklarýna baktým bir zamanlar... Ne diyorlar? Kýbrýs'taki ilk insanýn kimliði belirlenememiþ... Ama Osmanlýlar geldiðinde Rumlar buradaydýlar deðil mi? Cenevizliler, Venedikliler ve Bizanslýlar geldiðinde de buradaydýlar herhalde... Demek istediðim þu ki, onlarýn da Kýbrýs'tan baþka bir anavatan aramalarýna gerek yok... Býrakýn bu anavatan manavatan safsatalarýný baylar... Bir anavatanýmýz varsa, Kýbrýs'týr o da... Sizinki Leymosun'dur mesela... Benimki Baf... Kiminin Girne... Kiminin Larnaka ve Maðusa... Ama hepimizin Kýbrýs... Yaseminiyle... Ve þarabýyla... Ki size anavatan saydýklarýnýz gibi, ihanet etnez asla!

3 AFRÝKA dan mektup... ÝNÞAAT KRALININ YAPTIÐI ÝÞE BAK Bir site var Girne Boðazý'nda daireli... 'Laren' sitesi... Adýný 'Laren' koymuþlar, çünkü Laren Ýnþaat Þirketi'ydi ilk sahipleri... Projeyi baþlatmýþlar, ama karþýlaþtýklarý engeller yüzünden tamamlayamamýþlar... Bu engellerden en önemlisi de CTP yönetiminin kendilerine yol izni vermemesi ve 'kamulaþtýrdýk' demesi... Ýnþaat ruhsatýný bir türlü alamamýþlar bundan dolayý, tamamlayabilmek için siteyi... Ýnþaat ruhsatý olmayýnca daire sahipleri de ya geri vermek istemiþler aldýklarý daireleri, ya da taksitlerini eksik ödemeye baþlamýþlar... Þirket zora girmiþ... Ve Oðuz Özyalçýn'a devretmiþ projeyi... Özyalçýn, Laren Þirketi'nin CTP'den 2 yýlda alamadýðý izni birkaç haftada almýþ... Projeyi tamamlamýþ... Ancak inþaat ruhsatýnýn bedelini hala ödemediði için, sitenin ne telefonu, ne de su baðlantýsý var henüz... Suyu Dikmen Belediyesi tankerle taþýyor siteye... * Ancak mesele yalnýz bunlar deðil.. Daha önemli, daha can yakýcý þeyler var... Projeyi Laren Þirketi'nden üçte biri tamamlanmýþ halde teslim alan Özyalçýn, elektrik trafosunu da hazýr almýþ... Laren Þirketi trafo ile birlikte devretmiþ Özyalçýn'a... Trafoyu kendileri kurmuþlar... Ve bu 65 bin sterline mal olmuþ onlara... Elektrik Kurumu'nun ücreti dahil... Þimdi ise Özyalçýn, tek kuruþ ödemediði bu trafo ücretini site sahiplerinden tahsil ediyor. 88 daire sahibinin her birinden 2 bin sterlinin üzerinde bir ücret... Daire sahipleri bundan rahatsýz olunca, ilk sözleþmeyi yaptýklarý Laren Þirketi yetkililerine þikayette bulunmuþlar. Laren yöneticileri, "Ödemeyin, biz ödedik trafoyu" demiþler onlara... Ne var ki Özyalçýn avukatýný da devreye sokarak tehditler savurmuþ daire sahibinden 60 kadarý ödemiþ talep edilen ücreti... Ancak Özyalçýn'a hala direnenler ve ödemeyenler var... * Bu kadar da deðil ancak... Oðuz Özyalçýn bir de atýk au arýtma tesisinin bakýmý için her daire sahibinden aylýk 100 sterlin talep ediyor. Sorup araþtýrdýk... Böyle bir bakým en çok 2 bin sterline yapýlýrmýþ ayda... Oysa Özyalçýn 8 bin sterlin aylýðýn üstünde bir ücret tahsil etmeye çalýþmakta... * Dikmen'deki CTP'li belediyeye de bir sorumuz var ayrýca... Ýnþaat ruhsatý olmayan bu inþaata nasýl inþaat izni vermiþ? Oðuz Özyalçýn'ýn buna karþýlýk belediyeye 45 bin TL'lik bir ödeme yaptýðý söyleniyor... Bu konu Laren Þirketi ortaklarý tarafýndan Sayýþtaya da þikayet edilmiþ hatta... Dikmen Belediyesi'nden de bu konuda bir açýklama talep ediyoruz... * Dünkü gazetemizde Oðuz Özyalçýn'a sormuþtuk. Ancak sorularýmýza yanýt vermekten kaçýndý... Verecek yanýtý yok çünkü... Ne bize ibraz edeceði trafo faturasý var, ne de birþey... Varsa buyursun göstersin... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sendikal Platform'un grevleri sürüyor Sendikal Platform'un "Yýkým Paketi" olarak tanýmladýðý hükümetin uygulama ve yasal düzenlemelerinin geri çekilmesi amacýyla Lefkoþa Tapu Dairesi, Mahkemeler, Atatürk ve Arabahmet Ýlkokullarý, Demokrasi Ortaokulu ile Atatürk Öðretmen Akademisi'nde (AÖA) baþlattýðý süresiz grevler dün yedinci gününe girdi. Sendikal Platform yetkilikleri, grev yerlerinden olan Mahkemeler önünde, gelinen durumla ilgili yaptýklarý açýklamada, "saldýrý büyüktür, kavga da büyük olacaktýr" dedi. Kamu - Sen Baþkaný Mehmet Özkardaþ, mücadelenin süreceðini belirterek, "Kýbrýs Türkü'ne yönelik onur kýrýcý hakaretlere boyun eðmeyeceklerini" söyledi. Özkardaþ, "Sendikal platformun yaktýðý ateþ, 28 Ocak'ta büyüyerek ülke geneline yayýlacak" ifadelerini kullandý. Daha sonra KTAMS Genel Sekreteri Ýbrahim Gencal, platformun yazýlý açýklamasý okudu. Gencal, bugün, Sendikal Platform olarak toplumsal varoluþ mücadelesi kararýyla baþlattýklarý kavganýn baþlangýç noktasý sayýlabilecek bir yerde olduklarýný ifade ederek "bu kararlý ve onurlu mücadele yükselecek ve halkýmýza dayatýlan ekonomik yýkým paketleriyle birlikte bu paketi MAÐUSA LÝMANI'NDAKÝ KÝRLÝLÝÐE TEPKÝ n TABÝPLER BÝRLÝÐÝ "MISIR'DAN GELEN GEMÝNÝN SÝLÝKOZLU YÜKÜNÜN GAZÝMAÐUSA LÝMANI'NA KABUL EDÝLMESÝNÝ" ELEÞTÝRDÝ Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, ülkede çevre sorunlarý nedeniyle yaþanan kirlilikleri azaltmasý gereken yetkilileri "Özelde Maðusa limaný ve genelde tüm Kuzey Kýbrýs'ýn daha da kirlenmesine sebep olmakla" suçladý. Birlik baþkaný Suphi Hüdaoðlu yazýlý açýklamasýnda, "Mýsýr'dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin silikozlu olduðu söylenen sözkonusu yükünün yetkililer tarafýndan Gazimaðusa Limaný'na kabul edilmesini" eleþtirdi. Hüdaoðlu þunlarý kaydetti: "Gemilerin asbestlerinin sökülerek tadilat yapýlmasý, çimento fabrikasýnýn o bölgede çalýþtýrýlmasý, yanýk unlarýn ülkeye sokulmasýnýn dayatan iþbirlikçi UBP hükümeti de gidecektir" iddiasýnda bulundu. Tarih boyunca, halka raðmen hiçbir þeyin yapýlamadýðýný ifade eden Gencal, "Halkýn desteðini almayan, halkýný hor gören, emekçileri ve çalýþanlarý ezmeye çalýþan iktidarlar eninde sonunda yok olmaya mahkumdurlar" þeklinde konuþtu. Platform olarak bu mücadelelerinin uzun ve yorucu olacaðýný ancak yýlmayacaklarýný ifade eden Gencal, "Saldýrý büyüktür, kavga da büyük olacaktýr" dedi. 28 OCAK'TAKÝ MÝTÝNGE KATILIM ÇAÐRISI Gencal, 28 Ocak'ta yapýlacak mitinge katýlým çaðrýsý da yaptýðý açýklamada þunlarý kaydetti: "28 Ocak günü tüm halkýmýzý, dayatýlan bu pakete, hukuk dýþý partizanca uygulamalara karþý sesini yükseltmek için Ýnönü Meydaný'nda bekliyoruz. Bizleri güneydekilere benzetenlere, bizlerin onuruyla oynayanlara ve bunlara seyirci kalanlara karþý onurlu ve kararlý gücümüzü gösterelim. Kendi irademize sahip çýkalým. Üreten de biz, yöneten de biz olacaðýz." ardýndan en son Mýsýr'dan yola çýkan ve su aldýðý için yükünü gideceði ülkeye götüremeyen geminin silikozlu olduðu söylenen yükünün yetkililer tarafýndan limana kabul edilmesi; hem yurdumuzu kirletmekte hem de diðer atýklar için adeta davetiye çýkarmaktadýr. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði, çevre kirliliðinin, insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðunu hatýrlatýr, bu sorunlarýn tekrar yaþanmamasý için yetkilileri göreve davet ederiz." Açýklamada, liman çalýþanlarýnýn saðlýklý bir ortamda çalýþma haklarý, Kuzey Kýbrýs'ta yaþayan her bireyin de temiz bir çevrede yaþama hakký olduðunu hatýrlatýlarak, Güç - Sen'in yapmýþ olduðu eyleme de destek belirtildi. ex istence Elvan Levent ÝNSANA DAÝR... Bir insanýn nasýl olur da küçük masum bir bebekten, büyüyüp cinayet üstüne cinayet iþleyen seri bir katile dönüþtüðünü gün gelip, idrak edebileceðinizi düþündünüz mü hiç? Eva Braun'un nasýl olur da Hitler gibi bir adama aþýk olabileceðini... Hayatý boyunca dine inanmayan bir kadýnýn birdenbire baþýný kapatýp, günde beþ vakit namaz kýlmaya baþlamasýný... Baþarýlý genç bir yönetmenin, ortada görünür bir neden yokken yaþadýðý kenti terkedip, kendini ücra bir manastýra kapatmasýný ve bir daha hiç geri dönmemesini... Anna Karenina'nýn nasýl olur da kendini trenin altýna attýðýný... Nasýl olur da Paul Celan'ýn Nazi kamplarýnda gördüðü iþkencelerden sonra hayatýnýn en iyi þiirlerini yazabileceðini... Bir adamýn sevdiði kadýný öldürebilecek kadar kýskançlýk duyabileceðini... Bir kadýnýn, kocasýný sevmesine karþýn onu aldatabileceðini anlayabileceðiniz geldi mi aklýnýza hiç? Stefan Zweig'in intihar edebilecek kadar umutsuzluða düþtüðünü anlayabilirdiniz belki... Ancak, karýsý Charlotte Altmann'ýn Zweig olmadan yaþayamayacaðýný düþünerek onunla birlikte intihar etmesini de anlayabilir miydiniz? Goethe'nin 'Genç Werther'in Acýlarý' kitabýný okuduðumda, Werther'in çektiði bütün o acýlara karþýn, ona karþý içimde en küçük bir acýma duygusu bile uyanmamýþtý. Hatta Lotte'ye karþý duyduðu büyük, umutsuz aþkýndan ötürü intihar etmesi bile beni pek etkilememiþti o zamanlar. Týpký Romeo ve Juliet'in trajik hikayelerinin beni pek etkilemediði gibi. Sanýrým bu türden hikayelere pek inanmadýðýmdan ötürüydü. Oysa Goethe, Werther'in acýlarýný kendi yaþadýðý umutsuz aþktan esinlenerek yazmýþtý ve hiç kuþkusuz böylesine büyük bir aþkýn umutsuzluðunun insaný ölüme götürebileceðine olan inancýndan kaleme almýþtý bu öyküyü. "Seni ilk gördüðüm andan beri sana baðlandýðýmý, senden ayrýlamayacaðýmý anlamýþtým. Ama o yolun beni buralara kadar getireceði hiç aklýma gelmemiþti", diyor Werther intihar etmeden önce Lotte'ye son sesleniþinde. Peki ya siz? Ýnsaný ölüme kadar götürebilecek bir aþký günün birinde anlayabileceðiniz aklýnýza gelir mi hiç? Bir zamanlar birbirlerine kurþun sýkan insanlarýn, gün gelip en iyi dost olmalarýný... En iyi dost olan insanlarýn da günün birinde birbirlerine kurþun sýkmalarýný anlayabilir miydiniz? Neden bazý insanlarýn kendi kendilerine acý vermekten mutluluk duyduklarýný... Nasýl olur da aþkla nefret arasýndaki mesafenin sadece bir adým olduðunu... Ve neden büyük bir piyangonun çýktýðý birçok insanýn ya aklýný kaçýrdýðýný, ya da sefalet içinde öldüðünü anlayabileceðinizi düþünür müsünüz? Almanlar esir aldýklarý oðluna karþýn Stalin'den bir Alman Mareþali iade etmesini talep ettiklerinde, Stalin'in "Ben basit bir eri, bir Mareþale deðiþmem", diye karþýlýk vererek oðlunu ölüme terketmesini... Bir annenin sapýk oðlunu kayýtsýz þartsýz korumasýný... Ve bir anneannenin torununu çocuðundan daha çok sevmesini anlayabilir misiniz? Bir zamanlar asla anlayamayacaðýnýzý düþündüðünüz herþey, an gelir ve en berrak haliyle bir ýþýk gibi yanardý kafanýzýn içinde. Ve o an geldiðinde, baþka bir insan olurdunuz belki de artýk. "Ýnsana dair hiçbirþey bana yabancý deðil", demiþti bana bir keresinde akýllý bir kadýn, "Eðer sigara içmiyorsam, bu sadece ellerimin güzel olmamasýndandýr".

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Bir enkaz yýðýný gibi dururken öyle Ýþten çýkarýlýp açlýða mahkûm edilenler Hangi tarihi günden bahsediyorlar söyle Yeni bir havayolu þirketi kurduk diyenler? Kalay AKP HÜKÜMETÝ TÜRKÝYE DEMEK DEÐÝLDÝR... Toplumsal anlamda dingili kopmuþ arabadan beteriz. Siyasilerimizin durumu ise çok vahim, çok... Hâlâ daha neyin karþýsýnda, neyin yanýnda duracaklarýný bilmiyorlar. Bütün dertleri Türkiye'nin karþýsýnda görünmemek. Türkiye Hükümeti'nin dayattýðý paketler, programlar, adýna ne derseniz deyin... Eðer Kýbrýslýtürklerin yýkýmýný hýzlandýrýyorsa ve sen sözümona Kýbrýslýtürkleri temsil ediyorsan... Hayýr diyeceksin... Bunun "Türkiye karþýtlýðý" olarak algýlanmasýndan korkmayacaksýn... "Türkiye karþýtlýðý" senin beynine kazýnmýþ suni bir korkudan ibarettir. Türkiye demek, AKP Hükümeti demek deðildir... Kalaycý Ali OSMAN Periyodik MAYA BOZUKTUR... Biz þimdi bozulmadýk aslýnda... Galiba temelimiz bozuktu... Öyle geldik buralara... Kürt davasýna gönül vermiþ arkadaþýmýz Necmettin Çapa sýnýrdýþý edildi geçenlerde... Rejime karþý savunmaya çalýþtýk Necmettin'i... Ýngiltere'den bir mektup gönderildi elektronik postamýza... "Sizin de ne biçim hain olduðunuzu anladýk... Türkiye'ye karþý gibisiniz ama aslýnda deðilsiniz..." Nasýl derler... Al da bozdur... Yahu, biz gariban insana neden düþman olalým. Ankara'ya karþýyýz biz... Buraya gönderilen TC'li vatandaþlarýn da Ankara'nýn stratejisine, planlarýna bilerek veya bilmeyerek hizmet ettiklerini yazýyoruz... Hele de bu þahýs TC Devleti tarafýndan ezim ezim edilmeye çalýþýlan Kürt ulusunun bir parçasýysa... Bize Ýngiltere'den mesaj gönderen ve kendisini bir Kýbrýslý olarak anlatmaya çalýþan bu þahsa göre, eðer iþveren Kýbrýslýysa, iþçi de Türkiyeliyse, onu sömürmesi çok doðaldýr... Açlýða mahkum etmesi þarttýr... Ýnsanlýkla alakasý olmayan bu düþünceler nereden beynimizi meþgul etmeye baþladý dersiniz? Turgay Avcý ekarte edildi... Ve kendisine Sendikal Platform tarafýndan "Ankara'nýn memuru" ünvaný verildi... Aradan 24 saat geçmeden bu kez bir TV kanalýnda Çakýcý, Turgay Avcý'yý aratmayacak sözler sarfetti... Bunu dün "Ne oluyor" diyerek gazetemizde manþete taþýdýk... Mehmet Çakýcý daha sonra kendisini eleþtirenlere "bir yanlýþlýk eseri" bu sözleri sarfettiðini söylemiþ... Çakýcý bir politikacý... Söylediðinin de arkasýnda durur... Bana kalýrsa Çakýcý ne aðzýndan kaçýrdý bu sözleri, ne de dili sürçtü! Kýbrýslýnýn bir sözü vardýr... Sýk sýk söyler... "Karým köylü"... Çakýcý da öyle olmalý... Nasýlsa Türkiye'nin damadý... Bir süre önce birileri tarafýndan Ýrsen Küçük hükümetine yama olmasý için kendisine teklif götürüldüðü herkesin dilindeydi. Çakýcý ve birileri buna balýklama atlamýþ ve hatta müdürlükler bile birileri arasýnda paylaþtýrýlmýþtý. Eleþtirenlere "Ben doktorum, hasta benden yardým istiyor, ben de yardým etmek mecburiyetindeyim" diyen Çakýcý, TDP'nin parçalanmasýný dahi göze almýþtý.. UBP'nin transferleri sonrasýnda iþ biraz çýkmaza girdi... AKP 30'da ýsrar ediyor anlaþýlan... Çakýcý ve ekibinin koalisyonda yer alma ihtimalleri mevcut... Birileri iþaret mi verdi gene... Turgay'ý kýskananlar çok... Onlar da paye istiyorlar... Ne bekliyorsunuz beyler? Þimdi bozulmadý bu toplum... Araþtýrýn ve görün, mayadýr bozuk olan! Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðine isyan Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ- SEN), Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðine dikkat çekmek amacýyla Gazimaðusa Gümrük Þube Amirliði'nde grev yaptý. Dün saatleri arasýnda gerçekleþtirilen greve KTOEÖS, KTÖS, KTAMS, Kamu-Sen, YKP, Yeþil Barýþ Hareketi, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði ve Maðusa Ýnisiyatifi yetkilileri de katýlarak destek verdi. Grev sýrasýnda limanda yürüyüþ gerçekleþtiren grevciler, "Ölüm Solumak Ýstemiyoruz", "Ülkemiz Çöplük Deðildir", "Hiç Bir Faaliyet Saðlýktan Önemli Olamaz" yazýlý pankartlar açtýlar. ÇETO GÜÇ-SEN Baþkaný Memduh Çeto grevde yaptýðý konuþmada, Sendikal Platform tarafýndan 2011'in "toplumsal varoluþ için mücadele yýlý" ilan edildiðini belirterek, bu mücadele yýlýnýn sadece maddi unsurlarý içermediðini, kültürü, çevreyi, tüm verileri ortaya koyarak mücadele ettiklerini ifade etti. Çeto, Mahkemeler ve Tapu Dairesi'nde baþlatýlan eylemleri destekleyen Gümrük Dairesi çalýþanlarý olarak ilkin ek mesaiye gitmeme eylemi baþlattýklarýný, bugün de 2 saatlik grevle çevreye olan duyarlýlýklarýný göstermek istediklerini söyledi. Çeto, Maðusa Limaný'nýn Akdeniz'de gezen bütün gemilere açýk olduðunu, gemilerin keyfiyetle limana gelip bir þeyler indirdiðini, bu gemilerle ilgili tahlil veya kontrol yapýlmadýðýný savundu. KKTC'nin kanserde 5'inci sýrada olduðunu söyleyen Çeto, devletin, ülkede yaþayan insanlarla bir deðeri olduðunu kaydederek, "Hepimiz hasta olacaksak; yakýnýmýzda bir ilkokul var bu insanlarýn yaþlarýna geldiklerinde kanserden ölmelerini bekleyeceksek bu iþi yapmayalým. Ýktidar olanlar bunlarý ortaya koymak zorundadýrlar" dedi. ÖZKALP Sendikal Platform adýna konuþan Kýbrýs Türk Orta Eðitim Öðretmenler Sendikasý (KTOEÖS) Genel Sekreteri Emin Özkalp de, ülkeyi yönetenlerin, Sendikal Platform'un para için mücadele yaptýðýný sandýklarýný belirterek "Demek ki hala daha Kýbrýs Türk'ünün esas mücadelesinin ne olduðunu bizi yönettiðini iddia edenler anlamamýþ; onlar adýna utanç duyduk" diye konuþtu. Platformun eylemlerinin "toplumsal varoluþa götürecek birer ateþ" olduðunu söyleyen Özkalp, Kýbrýs Türkü'nün "sadece siyasi kararlarla tüketilmemekte olduðunu" savundu, hastalýklarýn, kanserin çoðaldýðýný de çoðaldýðýný belirterek, Kýbrýs Türkü'ne maddi, manevi, siyasi, ekonomik zararý olan her þeyin karþýsýnda olduklarýný kaydetti. MAÐUSA ÝNÝSÝYATÝFÝ Maðusa Ýnisiyatifi adýna basýn bildirisi okuyan Dr. Okan Daðlý da, Maðusa Limaný'nýn uzun yýllardýr bölge için ciddi bir saðlýk sorunu haline geldiðini, limanýn büyük bir kýsmý ve denizlerin dökme yüklerle kirletildiðini, kentin bu yüklerin tozlarýyla hastalýklarýn tehdidi altýna sokulduðunu kaydetti. Daðlý, bölgede akciðer hastalýklarý, alerjik hastalýklarýn ve kanser türlerinin hýzla arttýðýný kaydederek, Gazimaðusa'nýn bazý kanser türlerinde adada birinci sýrada olduðunu, bunun bir rastlantý olmadýðýný savundu. Daðlý, kapalý Maraþ bölgesinin atýl ve terk edilmiþ halinin de birçok bulaþýcý hastalýðýn yayýlmasýna olanak saðladýðýný da ileri sürdü. Daðlý, Gazimaðusa limanýnýn içinde bulunduðu durumu þiddetle protesto ettiklerini, yetkili mercileri acilen duruma müdahale etmeye çaðýrdýklarýný kaydetti. SAHÝR Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir de konuþmasýnda, GÜÇ-SEN'in çok haklý bir kavga verdiðini söyledi. Sahir, ihmaller ve istismarlar nedeniyle çevrenin büyük zarar gördüðünü, yaþam kalitesinin olumsuz etkilendiðini kaydetti. Sahir, ülkede ithal çevre sorunlarýyla da karþý karþýya olunduðunu belirterek, baþkalarýnýn pislikleriyle yaþamak istemediklerini dile getirdi. Sahir, temiz bir çevre için GÜÇ-SEN'in mücadelesine destek verdiklerini de sözlerine ekledi. TABÝPLER BÝRLÝÐÝ Grevde, Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'nin basýn bildirisi de okundu. Bildiride, KKTC'de önemli çevre sorunlarý nedeniyle hava, toprak ve su kirliliði yaþandýðý ifade edildi. Maðusa Limaný'ndaki çevre kirliliðinin hem ülkeyi kirlettiði, hem de diðer atýklar için davetiye çýkardýðý kaydedilen bildiride, çevre kirliliðinin, insan saðlýðýnda giderilemez bozulmalara sebep olduðu hatýrlatýlarak, yetkililer göreve davet edildi, GÜÇ-SEN'in eylemine destek belirtildi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent AL PARAYI GÝT GADIYA Hade bakalým... Al da bozdur þimdi bozdurabilirsen... Ya da al parayý git gadýya... TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý'nýn durumu da aynen böyle. Ne diyor Mehmet bey? "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz." Hobbalaa... Bu da nerden çýktý Mehmet bey? Yani Mustafa Akýncý'nýn "General çizmeyi aþtý" diyen o tarihi, o onurlu söyleminden yýllar sonra, TDP'nin gelip geleceði nokta bu mu olmalýydý? Siz deðil miydiniz daha birkaç gün önce "Sendikal Platformun baþlattýðý 'Toplumsal Varoluþ' mücadelesine tam destek vereceðiz" diyen? Benim bildiðim, bu toplumsal varoluþ mücadelesi Ankara'ya karþý verilmektedir. Yani aynen et-týrnakçý hamaset tellâllarý gibi Çakýcý'nýn da "anavatan" dediði Ankara'ya karþý! E peki Çakýcý bilmez mi bunu? Bilmemesi mümkün deðil. Tabii bilir. O zaman ne demek oluyor, bir harekete hem destek vermek, hem de karþý çýkmak? Biri bana da anlatsa da anlasam... Yoksa bu sorunun yanýtýný düþüne düþüne kafayý yiyeceðim!.. Kýbrýs'ýn Türkiye için bir milli dava olduðu söylenir hep. Bu konuda saðcýsý da solcusu da... Milliyetçisi de þeriatçýsý da ayný havayý çalar oynar. Tümü de "Sizi biz kurtardýk" havasýnda. Tümü de parayý veren düdüðü çalar havasýnda. Siz isterseniz buna kurtaran düzer havasý da diyebilirsiniz. Kýbrýslýtürkleri bir þamar oðlaný gibi görür hepsi de. Allahlarýna sýðýnýp bir yanaðýmýza bir tokat attýlar mý, öbürünü de çevirmemizi beklerler. Hakaret, aþaðýlama dersen, aklýnýza gelemeyecek kadar. Rumlar bile ellerine su dökemez bu konuda. Bütün bunlara raðmen biz ne yaptýk bugüne kadar? "Anavatan" aþaðý "anavatan" yukarý! Þükran aþaðý þükran yukarý... Abdestsiz adýný aðzýna alamayanlar var nerdeyse. 74 iþgalinden sonra, bunu kurtuluþ sanýp kayýtsýz þartsýz teslim olmamýzýn ardýndan her geçen yýl daha iyi anlamaya baþladýk hanyayý Konya'yý. 74'ün bizim için bir kurtuluþ olmadýðýný ve "kurtarýcýmýzýn" her geçen gün bizi bir tükeniþ güzergâhýna sürüklediðini gördük. Ve bugün, her zamankinden daha þiddetli öfke ve isyanlar patlamakta içimizde. Sokaktayýz... Grevdeyiz... Ve içimizdeki öfke ve isyaný meydanlarda patlatmaya bileniyoruz 28 Ocak günü. Ýþte tam bu sýrada Mehmet Çakýcý 8 kelimelik bir hançerle hiç beklenmedik bir þekilde indi Sendikal Platformun sýrtýna. "Biz anavatana karþý olan hareketler içinde yer almayýz." Ýþte bu olmadý Çakýcý efe... Ýþte bu olmadý be yeðen, be adaþ... Yürekli ve onurlu sesle doðrularý dile getirdiðinde seni gönülden alkýþladýk, omuz verdik. Bunu sen de biliyorsun... O zaman nerden çýktý Turgay gibi ettýrnakçýlarýn aðzýyla konuþmak? Sendikal Platforma desteðin buysa... Eksik olsun... Git "anavatanýna" þükrana dur. Bize gölge etme... Baþka ihsan istemez...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Mart 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4091 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Faiz ve mazbata maðdurlarý hareketleniyor. Kazým And Bankalar Birliði'nin basýndaki açýklamasýný görünce "Her Kýbrýslý Türk Spartaküs olmalý" dedi... Demek karþýmýzda Sezar olduðu nihayet anlaþýldý! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi

Alavere dalavere bir yatýrýmcýyý isyan noktasýna getirdi NATO Kaddafi nin en genç oðlu ile üç torununu öldürdü. Dostoyevski yaþasa bir Suç ve Ceza romaný daha yazardý mutlaka! Raskolnikof zemzem suyunda yýkanmýþ kalýr bunlarýn yanýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi

ZÝRVE... Dolgun. Mahkeme salonuna sokulmayan avukatlara savýnma hakký verilmedi Beþ yýldýzlý otelimiz Serdar Ortaç a bir gecelik konser için 150 bin lira ödedi. Toplumumuz ise kanser hastasý Turan cýk için 150 bin lira arayýp duruyor. Bonkör otellerimiz þarkýcýdan acýmaz da Turan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4837 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Kýbrýs'ta ilk özerklik kazanacak olan köy Elye'dir herhalde... Boþuna mý da "Elye Cumhuriyeti" diyenler var... Bir zamanlar UBP'yi, þimdi de CTP'yi köyden kovdular! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3404 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DEVLET SONUNA DEK. KKTC'ye "Kuzey Kýbrýs Türkiye Cumhuriyeti" diyenler var Türkiye'de... Doðrusu da bu olmalý... Darýlmayýn kýrýlmayýn ama yanlýþ yapan onlar deðil, biziz herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Haziran 2010 Salý YIL: 9 SAYI: 3092 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OMUZUNA BASACAK? MUAMELE. Sulara gömülüp batan KTHY deðil, KKTC'dir aslýnda... Altý uçaðý olan bir havayolu þirketini yönetemeyenler devlet yönetmesini mi bilir? Karada emekleyenler hiç havada mý uçar? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri.

TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3812 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) PROFESÖRÜN EMEÐE SAYGISIZLIÐI... YÜREK MESELESÝ. Ülker Fahri. Büyük Hamam ihalesine girecek olanlara KTÖS'ten mesaj: "Siyasilere beleþ!" Beleþ ama bu kadar kirliliði deðil küçük hamam, Büyük Hamam bile temizleyemez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 1 Haziran 2012 Cuma

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3028 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇAP SORUNU MU VAR Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yolun suyu çýkmýþ galiba... Þimdi Talat bizi Türkiye'ye baðlamayý vadediyor. Denktaþ bunca yýl baþaramamýþ bunu, Talat baþarýr ancak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5

Detaylı