KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ"

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi (Bu çalışma Ankara SMMMO tarafından Mart 2010 da düzenlenen VII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu nda Bildiri Olarak Sunulmuştur.) GİRİŞ İşletme birleşmelerine ilişkin muhasebeleştirme ve finansal raporlama konularına, Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nın (KOBİ ler için UFRS- IFRS for SME s) 19. Bölümünde yer verilmiştir. Standart, işletme birleşmelerini; birbirinden bağımsız şirketleri tek bir raporlama şirketi haline getiren birleşme olarak tanımlamaktadır (KOBİ ler için UFRS, paragraf 19.3). İşletme birleşmeleri; yasal açıdan bir çok şekilde gerçekleştirilebilir. Literatürde genellikle işletme birleşmelerinin füzyon (birleşme sonucunda elde edilen işletmenin faaliyetine son verilir ya da elde edilen işletme elde eden işletmenin bir parçası olarak faaliyetine devam eder), konsolidasyon (iki ya da daha fazla işletmenin yeni bir işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesi) ve ana ortaklık yatırımları (bir işletmenin diğer bir işletmee üzerinde kontrol gücünü elde etmesiyle ortaya çıkar) olarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Hoyle ve diğerleri, 1998, s.43). Finansal raporlamanın temel ilkelerinin ele alındığı KOBİ ler için UFRS standardının 2. bölümünde de belirtildiği üzere, finansal tablolar hazırlamanın temel amacı; yatırımcılar ve kreditörler gibi finansal bilgi kullanıcılarına işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarıyla ilgili bilgi sunmaktır (IFRS for SMEs, paragraf 2.2). Ancak, birden çok işletme tek bir işletme çatısı altında birleştiklerinde, diğer bir deyişle işletme birleşmesi gerçekleştiğinde, işletmelerin bireysel finansal tabloları gerçek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını göstermemektedir (Demir ve Bahadır, 2009, s. 17). Dolayısıyla, işletme birleşmelerinin doğal bir sonucu olarak birleşmeye konu işletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumlarının tek bir çatı altında gösterilmesi; yani konsolide finansal tabloların hazırlanması zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan, işletme birleşmelerinde çoğu zaman elde etme maliyeti ile edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasında fark ortaya çıkmaktadır. Şerefiye olarak adlandırılan 1

2 bu farkın birleşme tarihinde muhasebeleştirilmesi ve birleşme tarihinden sonraki finansal tablolarda ölçülmesine ilişkin hususlar da işletme birleşmelerinde önem kazanmaktadır. Ayrıca, işletme birleşmeleri birleşmenin şekline göre vergi mevzuatı açısından da bir çok sonuç doğurmaktadır. KOBİ ler için UFRS ve Kurumlar Vergisi Kanunu na göre işletme birleşmelerinin açıklandığı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, KOBİ ler için UFRS standardına göre işletme birleşmelerinin muhasebe ve finansal raporlama açısından doğurduğu sonuçlar incelenmeye; ikinci bölümde ise işletme birleşmeleri vergi mevzuatına göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde teorik olarak uygulanabilecek yöntemler; çıkarların havuzlanması yöntemi (pooling of interests) ve satın alma yöntemi (purchase method) dir. KOBİ ler için UFRS standardı, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardıyla uyumlu şekilde, tüm işletme birleşmelerinin satın alma yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmakta ve çıkarların havuzlanması yöntemini yasaklamaktadır. A.B.D. de yaygın bir kullanım alanına sahip çıkarların havuzlanması yönteminde, işletme birleşmeleri varlıkların elde edildiği ve yükümlülüklerin üstlenildiği bir satın alma işlemi olarak görülmemekte; iki yatırımcı grubunun çıkarlarını birleştirme ve risklerini paylaşma eylemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu yöntemde varlıklar ve yükümlülükler maliyet bedelleriyle izlenmeye devam edilir ve varlık ve yükümlülükler için yeni muhasebe politikaları uygulanmaz (Slyvestre ve Prescott, 2002, 68). Satın alma yönteminde ise, işletme birleşmesi kontrol gücünü eline geçiren işletme için bir satın alma işlemi olarak görülerek bu satın alma işleminin maliyet esası kavramına da uygun olarak satın alma maliyeti ile kaydedilmesi sağlanır. Satın alma yönteminin uygulanabilmesi için aşağıdaki adımlara göre hareket edilmesi gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.6; 19.7): Edinen işletmenin belirlenmesi, Birleşme maliyetinin ölçülmesi, Elde etme tarihinde, birleşme maliyetinin elde edilen varlıklara ve üstlenilen yükümlülüklere ve koşullu yükümlülüklere dağıtılması. 2

3 1.1. Edinen İşletmenin Belirlenmesi Uluslararası finansal raporlama standartlarında; hisse senedi yatırımları, yatırım yapılan işletme üzerindeki etkilerine göre farklı biçimde sınıflandırılmakta ve farklı muhasebe yöntemlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Tablo 1 Uluslararası Finansal Raporlama standartları kapsamında yatırımları, yatırım ilişkisi türüne göre sınıflandırmaktadır. Tablo 1: Grup İşletmeleri Arasındaki İlişki Kaynak: Stolowy, Hervé; Lebas, Michel J.; "Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective", Thomson Learning, 2. Baskı, 2006, s. 455 İlişki Tipi Grup İşletmesi Tipi Kontrol Yatırımın finansman ve işletme politikalarını faaliyetlerinden fayda Bağlı Ortaklık Diğer bir işletme (ana ortaklık) tarafından kontrol edilen işletme sağlayacak biçimde yönetme gücüne sahip olma Önemli Yatırımın finansman ve işletme İştirak Yatırımcının üzerinde önemli etkinliği Etkinlik politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücüne sahip olma ancak bu kararları tek başına kontrol edebilecek ya da ortak bulunan ve bağlı ortaklık veya iş ortaklığı olarak değerlendirilmeyen işletme biçimde kontrol edebilecek güçten yoksun olma Ortak Kontrol Diğer işletmelerle yapılan sözleşmeye dayanarak kurulan yatırımın kontrolünü paylaşma İş Ortaklığı Düzenlenen sözleşmeye uygun olarak bir ya da daha fazla tarafın ortak kontrolüne tabi yatırım Yatırımcı yapmış olduğu yatırım sayesinde yatırım üzerinde önemli etkinliğe sahip hale gelmişse yatırım iştirak olarak adlandırarak KOBİ ler için UFRS standardının 14. Bölümü kapsamında maliyet modeli, özkaynak yöntemi ve gerçeğe uygun değer yöntemlerinden birine göre muhasebeleştirilir. Önemli etkinlik; yatırımın finansal ve operasyonel politikalarıının belirlenmesinde söz sahibi olma olarak tanımlanmakta ve yatırımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımın oy gücü veren hisse senetlerinin % 20 sinden daha fazlasına sahip olduğunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 14.3). İşletme birleşmelerinin ise yatırımcının (edinen işletme) yatırım yapılan işletmenin (edinilen işletme) üzerinde kontol gücüne sahip olması halinde gerçekleştiği kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 19.8). Kontrol gücü, faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla bir işletmenin finansal ve operasyonel politikalarının yönetilmesine imkan veren güç olarak tanımlanabilir. 3

4 Genellikle kontrol gücünün, edinilen işletmenin oy gücü veren hisse senetlerinin % 50 sinden daha fazlasına sahip olunduğunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Ancak, aşağıdaki durumların varlığı halinde de kontrol gücüne erişildiği kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 9.5): diğer yatırımcılarla yapılan anlaşma ile birlikte oy haklarının yarısından fazlasının elde edilmesi, bir anlaşma ya da bir kanuni hüküm kapsamında finansal ve operasyonel politikaları yönetme gücüne sahip olma, yönetim kurulu ya da eşdeğer bir organın üyelerinin çoğunluğunu atama gücüne sahip olma, yönetim kurulunda veya eşdeğer organda oyların çoğunluğunu kontrol etme gücüne sahip olma. Yukarıda da açıklandığı gibi, edinen işletme edinilen işletme üzerinde kontrol gücüne sahip işletmedir. Ancak, bazı durumlarda edinen işletmenin belirlenmesi zor olabilir. Bu nedenle, KOBİ ler için UFRS standardı, edinen işletmenin belirlenmesinde kullanılabilecek aşağıdaki göstergeleri belirlemiştir (IFRS for SMEs, paragraf 19.10): Eğer birleşen işletmelerden birinin gerçeğe uygun değeri diğer işletmelerin gerçeğe uygun değerlerinden belirgin biçimde fazla ise, o işletme muhtemelen edinen işletmedir. Eğer işletme birleşmesi oy hakkı veren olan özkaynağa dayalı araçların nakit veya diğer varlıklar karşılığında el değiştirmesi şeklinde gerçekleşmişse, nakit veya diğer varlıkları veren işletme muhtemelen edinen işletmedir. Eğer işletme birleşmesinde birleşen işletmelerden birisinin yönetim kadrosu birleşme sonucu ortaya çıkan işletmenin yönetim kadrosunun seçiminde etkin olan taraf ise, o işletme muhtemelen edinen işletmedir Birleşme Maliyetinin Ölçülmesi KOBİ ler için UFRS ye göre birleşme maliyeti; birleşme tarihinde edinen işletmenin edinilen işletmeyi elde etmek amacıyla elden çıkardığı varlıklar, üstlenilen yükümlülükler ile edinen işletme tarafından ihraç edilen özkaynağa dayalı araçların gerçeğe uygun değeridir (IFRS for SMEs, paragraf 19.11). Ayrıca, birleşmeyle doğrudan bağlantılı olarak oluşan yönetim, danışmanlık, avukatlık ve muhasebe gibi giderlerin de birleşme maliyetine dahil edilmesi gerekir. 4

5 Örneğin, XY işletmesi MN işletmesinin oy gücü veren hisse senetlerinin % 60 ını TL ye satın almış ve birleşme sürecinin yönetimi için danışmanlık hizmeti almış olduğu firmaya da TL ödemişse; satın alma yöntemine göre birleşmenin maliyeti TL dir Birleşme Maliyetinin Elde Edilen Varlıklara ve Üstlenilen Yükümlülüklere ve Koşullu Yükümlülüklere Dağıtılması İşletme birleşmesinin maliyeti belirlendikten sonra, edinen işletmenin edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının ve yükümlükleri ve koşullu yükümlülüklerine ilişkin karşılıklarını gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirerek birleşme maliyetini söz konusu varlık ve yükümlülüklere dağıtması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.14). Edinen işletmenin edinilen işletmenin varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin finansal tablolarına yansıtılabilmesi için bu varlık ve yükümlülüklerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.15): Maddi olmayan varlıklar dışındaki varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen ekonomik faydaların muhtemel olması ve bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi, Koşullu yükümlülükler dışındaki yükümlülükler için gelecekteki ekonomik fayda çıkışının muhtemel olması ve bu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi, Maddi olmayan varlıklar ve koşullu yükümlülükler için gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Edinen işletme, edinilen işletmeye ait koşullu yükümlülüğü, ancak bu koşullu yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde ölçülebiliyorsa muhasebeleştirir. Gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülememesi halinde, koşullu yükümlülüğe ilişkin açıklamaların yapılması gerekir (IFRS for SMEs 19.20). Şerefiyenin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi İşletme birleşmesinin maliyeti ile edinen işletmenin edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve koşullu borçlarının net defter değeri arasında fark oluşabilir. Defter değerini aşan maliyet olarak nitelendirilen bu fark; edinilen işletmenin varlıklarının ve 5

6 yükümlülüklerinin kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerinden farklı olmasından ve/veya edinilen işletmenin sahip olduğu ancak tanımlayamadığı için finansal tablolarında raporlayamadığı bazı maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanabilir (Demir ve Bahadır, 2009, s.52). KOBİ ler için UFRS, edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değer ile ölçülmesini benimsemektedir. Dolayısıyla, öncelikle edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının defter değerindeki payını aşan birleşme maliyetini; varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek şekilde bu varlıklara ve yükümlülüklere dağıtılması gerekir. Bu dağıtım yapıldıktan sonra kalan fark şerefiye olarak adlandırılır (IFRS for SMEs, paragraf 19.14). Dolayısıyla, şerefiye; satın alma maliyetinin edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki payını aşan tutar olarak tanımlanabilir. Şerefiyenin ortaya çıkma nedeni olarak, edinilen işletmenin üstün kazanma gücü görülmektedir. Bir işletmenin üstün kazanma gücüne sahip olması ise, özel yetenekler ve bilgi birikimi, üstün yönetim kadrosu, sosyal ve iş bağlantıları, iyi bir isim, var olan müşteri portföyü ve işgücüyle iyi ilişkiler gibi maddi olmayan varlıklara sahip olması ile ilişkilidir (Aluko ve Amidu, 2005, ; Taliento, 2006, 197). Ancak, bir maddi olmayan duran varlığın finansal tablolara alınabilmesi için; 1) maddi duran varlıktan beklenen gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, 2) maddi duran varlığın değerinin veya maliyetinin güvenilir biçimde ölçülebiliyor olması ve 3) maddi olmayan duran varlığın başka bir maddi olmayan duran varlık kalemi üzerinde içsel olarak gerçekleştirilen bir harcamadan kaynaklanmamış olması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 18.4). İşletmeler; özel yetenekleri, bilgi birikimleri, üstün yönetim kadroları, müşteri portföyleri ve işgücüyle ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarını güvenilir biçimde ölçemedikleri için şerefiyeyi finansal tablolarında gösterememektedirler. Ancak, işletme birleşmesi gerçekleştiğinde edinilen işletmenin net varlıkların gereçeğe uygun değerlerinin üzerindeki satın alma maliyeti, şerefiye için güvenilir bir değer ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, şerefiye sadece işletme birleşmelerinde muhasebeleştirilebilmekte ve finansal tablolara alınabilmektedir. Şerefiyenin değerinin ancak işletme birleşmesi sonucunda belirlenebildiği konusunda literatürde görüş birliği olmasına rağmen, şerefiyenin finansal tabloların hangi bölümünde raporlanması 6

7 gerektiği konusunda bir çok görüş mevcuttur. Bu görüşlerden bazıları şunlardır (Carlin ve Fich, 2007, s.8): Şerefiyenin dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi Şerefiyenin değer düşüklüğü testine tabi tutularak yalnızca değer düşüklüğünün gelir tablosuna yansıtılması Şerefiyenin özsermayede bir indirim kalemi olarak raporlanması Şerefiyenin varlık olarak muhasebeleştirilmesi KOBİ ler için UFRS standardına göre bir varlığın bilançoya dahil edilebilmesi için; o varlığın gelecekte işletmeye ekonomik yarar girişine neden olacağının muhtemel olması ve o varlığın maliyeti ya da değeri güvenilir biçimde ölçülebiliyor olması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 2.27). Şerefiyenin varlık olarak muhasebeleştirilmesi ve bilançoya dahil edilmesi gerektiğini savunanlara göre, şerefiye varlık tanımını tamamen karşılamaktadır. KOBİ ler için UFRS standardı da bu görüşü benimsemiştir. Ancak, şerefiyenin varlık olarak finansal tablolara alındıktan sonra, itfaya mı yoksa değer düşüklüğü testine mi tabi tutulması gerektiği konusunda karşıt görüşler mevcuttur. Uluslararası Finansal Raporlama standartları, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardında şerefiyenin değer düşüklüğü testine tabi tutulmasını zorunlu kılmıştır. Ancak KOBİ ler için UFRS standardı şerefiyenin dönem sonlarında maliyet-birikmiş itfa payları-birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları şeklinde ölçümünü benimseyerek aynı anda hem amortisman hem de değer düşüklüğü testini kabul etmiştir. İtfa süresinin, şerefiyenin tahmini faydalı ömrü olması gerektiği belirtilerek; faydalı ömrün güvenilir biçimde belirlenememesi halinde 10 yıl olarak dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır (IFRS for SMEs, paragraf 19.23). Örneğin, XY işletmesinin MN işletmesinin oy hakkı veren hisse senetlerinin % 90 ını TL ödeyerek satın aldığını ve satın alma tarihinde MN işletmesinin tanımlanabilir varlıklarının TL; yükümlülüklerinin ise TL olduğunu varsayalım. Ayrıca, MN işletmesinin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin defter değerine eşit olduğunu kabul edelim. Bu durumda MN işletmesinin net varlıklarının defter değeri TL dir ( ). KOBİ ler için UFRS standardına göre, öncelikle defter değerini aşan satın alma maliyetinin varlık 7

8 ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek biçimde bu varlık ve yükümlülüklere dağıtılması gerekir. Ancak, MN işletmesinin net varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında fark olmadığı için; defter değerini aşan maliyet MN işletmesinin tanımlayamadığı ve bu nedenle finansal tablolarında raporlayamadığı bazı maddi duran varlıklardan; diğer bir deyişle şerefiyeden kaynaklanmaktadır. XY işletmesi şerefiyeyi aşağıdaki gibi hesaplar ve muhasebeleştirir: Defter değerini aşan maliyet [ ( % 90 x )] (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasındaki farkın % 90'ı Şerefiye TL 0 TL TL Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (Bil-Aktif) Bankalar Şimdi de MN işletmesinin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin sırasıyla, TL ve TL olduğunu varsayalım. Bu durumda net varlıkların gerçeğe uygun değeri TL dir ( ). KOBİ ler için UFRS standardı, defter değerini aşan satın alma maliyetinin öncelikle varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek şekilde bu varlık ve yükümlülüklere dağıtılmasını; bu işlem yapıldıktan sonra kalan değerin ise şerefiye olarak aktifleştirilmesini öngörmektedir. Defter değerini aşan maliyet [ ( % 90 x )] (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasındaki farkın % 90'ı ( ) x % 90 Şerefiye TL TL TL Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (Bil-Aktif) Bankalar

9 Negatif Şerefiye Eğer işletme birleşmesinde, edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri üzerindeki payı, satın alma maliyetinin üzerinde ise, negatif şerefiyenin ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İşletme birleşmelerinde negatif şerefiyenin ortaya çıkmasının nedenleri; o edinilen işletmenin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde ortaya çıkabilecek hatalar, o gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmemiş varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmiş gibi işlem görmeleri ve ii) pazarlıklı satın alma olabilir (Demir ve Bahadır, 2009, s. 58). KOBİ ler için UFRS standardı, negatif şerefiyenin belirlenmesi halinde, edinilen işletmenin varlıklarının, borçlarının ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin ve birleşme maliyetinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu gözden geçirme işlemi sonucunda kalan fark ise anında gelir olarak kaydedilmelidir (IFRS for SMEs, paragraf 19.24). Örneğin, XY İşletmesi MN İşletmesinin hisse senetlerinin % 90 ını TL ödeyerek satın almıştır. Birleşme anında MN İşletmesinin tanımlanabilir net varlıklarının defter değeri TL'dir. Değerleme uzmanı tarafından yapılan çalışmada MN İşletmesinin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanır: Elde etme maliyeti (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin % 90'ı (% 90 x TL) Negatif Şerefiye TL TL ( TL) Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (GT-Gelir) Bankalar

10 Şekil 1 KOBİ ler için UFRS standardı kapsamında şerefiyenin ve negatif şerefiyenin muhasebeleştirilme ilkelerini göstermektedir: Şerefiye Aktifleştir Faydalı ömür boyunca amortismana ve değer düşüklüğü testine tabi tut Elde etme maliyeti > tanımlanabilir net varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki pay Negatif Şerefiye faydalı ömür güvenilir olarak belirlenemiyorsa 10 yıl olarak dikkate alınır Edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerini ve elde etme maliyetini yeniden gözden geçir Gerçeğe uygun değerin belirlenmesindeki hatalar Gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmemiş varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmiş gibi işlem görmeleri Pazarlıklı satın alma Elde etme maliyeti < tanımlanabilir net varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki pay Kalan değeri gelir olarak kaydet Şekil 2.1: KOBİ ler için UFRS Kapsamında Şerefiye ve Negatif Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi 1.4. İşletme Birleşmelerine İlişkin Açıklamalar Dönem içerisinde gerçekleştirilen işletme birleşmelerine ilişkin aşağıdaki hususların edinen işletme tarafından finansal tablo dipnotlarında açıklanması gerekir (IFRS for SMEs standardı, paragraf 19.25): Birleşen işletmelerin isimleri ve diğer kimlik bilgileri, Birleşme tarihi, Edinilen oy hakkı veren özkaynak araçlarının yüzdesi, Birleşme maliyeti ve bu maliyetin unsurları (örneğin, nakit, özkaynak araçları ve borçlanma araçları gibi), Şerefiye de dahil olmak üzere birleşme tarihinde muhasebeleştirilen edinilen işletmenin her bir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülük sınıfları, Kar veya zararda muhasebeleştirilen edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin satın alma maliyetini aşan kısmı (negatif şerefiye), 10

11 Ayrıca, şerefiyenin dönem başı ve dönem sonu defter değeri arasındaki farkın mutabakatını sağlamaya yönelik aşağıdaki açıklamaların da yapılması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.26): Yeni işletme birleşmelerinden kaynaklanan değişiklikler, Değer düşüklüğü zararından kaynaklanan değişiklikler, Daha önceki dönemlerde edinilmiş işletmelerin elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklikler, Diğer nedenlerden kaynaklanan değişiklikler. 2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ İşletmelerde birleşme işlemleri analiz edildiğinde birleşme işlemleri ile ilgili; Türk Ticaret Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunlar tarafından düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde işletme birleşmeleri Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından incelenmeye çalışılacaktır. Bu nedenle de işletme birleşmesi kavramı şirket birleşmesi olarak ifade edilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından şirket birleşmelerini; vergili ve vergisiz olmak üzere iki ana başlık altında incelemek mümkündür Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre VERGİLİ BİRLEŞMELER Şirketlerin vergili birleşmeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18.maddesi hükmüne göre yapılmaktadır. Bu hükme göre, bir veya birden fazla kurumun birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmünde sayılmış ve bu işlemde tasfiye karının birleşme yerini alan birleşme karının vergiye tabi tutulması ifade edilmiştir. Birleşme halinde edinilen kurumun varlıkları ve borçlarının edinen kuruma geçeceği belirtilmiştir (Kavak, 2005). 11

12 Birleşme Karı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18. maddesinde, birleşme karının tespitine ilişkin esaslara göre hesaplanacağı belirtilmiştir. Tasfiye karı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile, tasfiye dönemi başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır. Birleşme döneminin özelliği gereğince, birleşme karının, birleşmede esas alınan servet değeri ile birleşme öncesi servet değerinin kıyaslanması suretiyle bulunması gerekmektedir (Güneş ve Akbıyık, 2001) Birleşme Karının Beyanı ve Ödenmesi Birleşme karının ilişkin beyannamenin, birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren (birleşmenin gerçekleştiği tarih, devralma suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde sermaye artışının ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir. Yeni kuruluş suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde ise yeni kuruluşun ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.) 30 gün içerisinde birleşilen kurum tarafından, münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve bu kara ilişkin vergiler aynı süre içinde ödenir. Birleşme nedeniyle sorumluluk birleşen kuruma yüklenilmiştir (Kavak, 2005 ve KVK) Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre VERGİSİZ BİRLEŞMELER Vergisiz şirket birleşmeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. ve 20. maddelerine göre yapılamkatadır. Buna göre yapılan birleşmeler özel birleşmeler olup Kurumlar Vergisine tabi tutulmamaktadır. Bu tür birleşmelerde edinilen kurum edinen kuruma aktif ve pasifi ile kül halinde devrolmakta ve birleşmeden dolayı bir vergi söz konusu olmamaktadır. Edinilen kurumun varlıkları edinen kurumun bünyesinde elden çıkarılacağı zaman değerlendirilmekte ve vergilendirme bu aşamada gerçekleşmektedir (Özbalcı, 2008). Bu tür birleşmeler kurumlar vergisi açısından vergiden istisna tutulmayıp sadece bir vergi ertelemesine muhatap olmaktadır. Bu da birleşen kurumların birleşme aşamasında bir vergi ile karşılaşmamalarına sebep olmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. ve 20. maddelerinde öngörülen şartlarda yapılan birleşmeler devir olarak nitelendirilmiş ve şirketlerin aşağıdaki şartları gerçekleştirmeleri halinde vergisiz bir birleşme gerçekleşmiş olacağı belirtilmiştir. 12

13 Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye de Bulunması: Birleşme sonucunda edinilen kurum ile edinen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması gerekir (K.V.K Md.19/1a). Kurumlar vergisi kanununa göre kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunan bir kurum tam mükellef bir kurumdur (K.V.K. Md.3). K.V.K nun, her iki mükellefin de tam mükellef kurum olmasını istemesinin sebebi, birleşmeden doğan karın vergilendirilmeyip, daha sonra edinen kurum bünyesinde vergilendirilecek olmasıdır. Bu da her iki kurumun tam mükellef kurum olmasını gerektirir. Edinilen Kurumun Bilançosunun Kül Halinde Alınması: Edinilen (münfesih) kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, edinen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirmesi gerekmektedir (K.V.K Md.19/1b). Buradaki amaç, edinilen kurumun bilanço değerlerinin bir bütün olarak (Külli Halafiyet ) edinen kuruma geçmesidir. Böylece; edinilen kurumun bilançosundaki kıymetlerin kayıtlı değerleri ile cari değerleri arasındaki fark (gizli yedek) devir esnasında vergilendirilmemekte daha sonra bu kıymetler edinen kurumun bünyesinde elden çıkarıldığı dönemde değerlendirilerek aradaki fark vergilendirilmektedir. 3. TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) AÇISINDAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ TTK nun 151 nci maddesinde...bütün hak ve borçları,kalan veya kurulan şirkete intikal eder ifadesi ile edinilen veya yeni kuruluşa iştirak eden ortaklıklara ait bütün hak ve borçların, edinen veya yeni kurulan ortaklığa intikal edeceği, hükme bağlanmak suretiyle birleşmede külli halefiyet ilkesi benimsenmiştir. Külli halefiyet, bir malvarlığını meydana getiren bütün hak,alacak ve borçların bir kül halinde bir başkasına intikal etmesidir. Bu intikal kendiliğinden oluşur ve mülkiyetin geçirilmesi için zilyetliği nakletmeye veya tapuda tescil v.b.işlemlere gerek kalmaz. 13

14 YARARLANILAN KAYNAKLAR Aluko, Bioye Tajudeen ve Amidu, Abdul-Rasheed, "Corporate Business Valuation for Mergers and Acquisitions", International Journal of Strategic Property Management; 2005, 9; 3. Carlin, Tyrone M.ve Finch, Nigel, "Towards a Theory of Goodwill Impairment Testing Choices Under IFRS", Journal of Theoretical Accounting Research, October 2007, Vol.3, Issue 1. Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan, UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon: Açıklamalar ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, Nisan Hoyle, Joe B., Schaefer, Thomas F. ve Doupnik, Timothy; "Advanced Accounting", Mc Graw Hill, 5. Baskı, Güneş, İsmail Hakkı; Akbıyık, Ali Arslan, "Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından İşletmelerde Vergili Birleşmeler", İSMMMO, Mali Çözüm, Sayı: 56, 2001 International Accounting Standards Board (IASB) (2009); IFRS for SMEs İbiş, Cemal, "Konsolide Mali Tablolar: Usul, Esas ve Uygulamalar", Yaylım Yayıncılık, 1. Baskı, Kavak, Ahmet, "Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri", Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005 Kaya, İdil, "Konsolide Finansal Tablolar", Türkmen Kitabevi, Kasım 2006, İstanbul. Mirza, Abbas Ali, Holt, Graham J. ve Orrell, Magnus, "International Financial Reporting Standards: Workbook and Guide", Hohn Wiley & Sons Inc., 1. Baskı, Özbalcı, Yılmaz, "Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları", Oluş Yayıncılık, 2008 Sylvestre, Jeanne ve Prescott, Gregory L, "Accounting For Business Combinations", The Journal of Corporate Accounting&Finance, Sep/Oct 2002; 13, 6. Stolowy, Hervé ve Lebas, Michel J., "Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective", Thomson Learning, 2. Baskı, Taliento, Marco, "Measuring Goodwill: Rationales for a Possible Convergence Between the Excess Profits Estimate and the Residual Value Approach", Journal of American Academy of Business, Cambridge, September 2006, Vol. 10, Issue 1. 14

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI

IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI IFRS-3 : İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDI ÇERÇEVESİNDE TERS İKTİSAP UYGULAMALARI ÖZET Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * Günümüzde yaşanan küresel rekabet, rekabet araçlarındaki değişim, teknolojik gelişmeler, tüketici

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU. 1 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ

İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ Muhasebe ve Finansman Dergisi Nisan/2013 İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi Ahmet GÖKGÖZ ÖZET İşletmeler risklerini dağıtmak, kârlılığını artırmak, diğer işletmelerin yönetimine katılmak gibi

Detaylı

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİ VE İŞTİRAKLERE YAPILAN YATIRIMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 1. GİRİŞ Finansal sistemler arasında mekan ve zaman birliği yaratan modern bilgi/iletişim kanalları sayesinde

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi )

Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) Egeli & Co B Tipi Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (eski unvanıyla Ak B Tipi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ) 1 Ocak 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ OTOMOTİV VE TURİZM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1. Grup un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Garanti Yatırım Menkul Kıymetler

Detaylı

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL TABLOLAR 1 ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Aktif Finans Faktoring Hizmetleri AŞ 4 Eylül 1990 tarihinde endüstriyel ve ticari şirketlere faktoring hizmeti

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri *

Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmelerinde Satışların Maliyetine Etkileri * İlker KIYMETLİ ŞEN İstanbul

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU SANKO MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2014 31.12.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 3 4 31.12.2014 TARİHLİ

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Bilanço

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı