KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ"

Transkript

1 KOBİ LER İÇİN ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Volkan DEMİR Galatasaray Üniversitesi (Bu çalışma Ankara SMMMO tarafından Mart 2010 da düzenlenen VII. Muhasebe Uygulamaları ve Vergi Mevzuatı Sempozyumu nda Bildiri Olarak Sunulmuştur.) GİRİŞ İşletme birleşmelerine ilişkin muhasebeleştirme ve finansal raporlama konularına, Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeler için Uluslararası Finansal Raporlama Standardı nın (KOBİ ler için UFRS- IFRS for SME s) 19. Bölümünde yer verilmiştir. Standart, işletme birleşmelerini; birbirinden bağımsız şirketleri tek bir raporlama şirketi haline getiren birleşme olarak tanımlamaktadır (KOBİ ler için UFRS, paragraf 19.3). İşletme birleşmeleri; yasal açıdan bir çok şekilde gerçekleştirilebilir. Literatürde genellikle işletme birleşmelerinin füzyon (birleşme sonucunda elde edilen işletmenin faaliyetine son verilir ya da elde edilen işletme elde eden işletmenin bir parçası olarak faaliyetine devam eder), konsolidasyon (iki ya da daha fazla işletmenin yeni bir işletme oluşturmak üzere bir araya gelmesi) ve ana ortaklık yatırımları (bir işletmenin diğer bir işletmee üzerinde kontrol gücünü elde etmesiyle ortaya çıkar) olarak sınıflandırıldığı görülmektedir (Hoyle ve diğerleri, 1998, s.43). Finansal raporlamanın temel ilkelerinin ele alındığı KOBİ ler için UFRS standardının 2. bölümünde de belirtildiği üzere, finansal tablolar hazırlamanın temel amacı; yatırımcılar ve kreditörler gibi finansal bilgi kullanıcılarına işletmenin finansal durumu, finansal performansı ve nakit akışlarıyla ilgili bilgi sunmaktır (IFRS for SMEs, paragraf 2.2). Ancak, birden çok işletme tek bir işletme çatısı altında birleştiklerinde, diğer bir deyişle işletme birleşmesi gerçekleştiğinde, işletmelerin bireysel finansal tabloları gerçek finansal durumu ve faaliyet sonuçlarını göstermemektedir (Demir ve Bahadır, 2009, s. 17). Dolayısıyla, işletme birleşmelerinin doğal bir sonucu olarak birleşmeye konu işletmelerin faaliyet sonuçlarının ve finansal durumlarının tek bir çatı altında gösterilmesi; yani konsolide finansal tabloların hazırlanması zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan, işletme birleşmelerinde çoğu zaman elde etme maliyeti ile edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri arasında fark ortaya çıkmaktadır. Şerefiye olarak adlandırılan 1

2 bu farkın birleşme tarihinde muhasebeleştirilmesi ve birleşme tarihinden sonraki finansal tablolarda ölçülmesine ilişkin hususlar da işletme birleşmelerinde önem kazanmaktadır. Ayrıca, işletme birleşmeleri birleşmenin şekline göre vergi mevzuatı açısından da bir çok sonuç doğurmaktadır. KOBİ ler için UFRS ve Kurumlar Vergisi Kanunu na göre işletme birleşmelerinin açıklandığı bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, KOBİ ler için UFRS standardına göre işletme birleşmelerinin muhasebe ve finansal raporlama açısından doğurduğu sonuçlar incelenmeye; ikinci bölümde ise işletme birleşmeleri vergi mevzuatına göre değerlendirilmeye çalışılmıştır. 1. İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ İşletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde teorik olarak uygulanabilecek yöntemler; çıkarların havuzlanması yöntemi (pooling of interests) ve satın alma yöntemi (purchase method) dir. KOBİ ler için UFRS standardı, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardıyla uyumlu şekilde, tüm işletme birleşmelerinin satın alma yöntemi uygulanarak muhasebeleştirilmesini zorunlu kılmakta ve çıkarların havuzlanması yöntemini yasaklamaktadır. A.B.D. de yaygın bir kullanım alanına sahip çıkarların havuzlanması yönteminde, işletme birleşmeleri varlıkların elde edildiği ve yükümlülüklerin üstlenildiği bir satın alma işlemi olarak görülmemekte; iki yatırımcı grubunun çıkarlarını birleştirme ve risklerini paylaşma eylemi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu yöntemde varlıklar ve yükümlülükler maliyet bedelleriyle izlenmeye devam edilir ve varlık ve yükümlülükler için yeni muhasebe politikaları uygulanmaz (Slyvestre ve Prescott, 2002, 68). Satın alma yönteminde ise, işletme birleşmesi kontrol gücünü eline geçiren işletme için bir satın alma işlemi olarak görülerek bu satın alma işleminin maliyet esası kavramına da uygun olarak satın alma maliyeti ile kaydedilmesi sağlanır. Satın alma yönteminin uygulanabilmesi için aşağıdaki adımlara göre hareket edilmesi gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.6; 19.7): Edinen işletmenin belirlenmesi, Birleşme maliyetinin ölçülmesi, Elde etme tarihinde, birleşme maliyetinin elde edilen varlıklara ve üstlenilen yükümlülüklere ve koşullu yükümlülüklere dağıtılması. 2

3 1.1. Edinen İşletmenin Belirlenmesi Uluslararası finansal raporlama standartlarında; hisse senedi yatırımları, yatırım yapılan işletme üzerindeki etkilerine göre farklı biçimde sınıflandırılmakta ve farklı muhasebe yöntemlerine göre muhasebeleştirilmektedir. Tablo 1 Uluslararası Finansal Raporlama standartları kapsamında yatırımları, yatırım ilişkisi türüne göre sınıflandırmaktadır. Tablo 1: Grup İşletmeleri Arasındaki İlişki Kaynak: Stolowy, Hervé; Lebas, Michel J.; "Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective", Thomson Learning, 2. Baskı, 2006, s. 455 İlişki Tipi Grup İşletmesi Tipi Kontrol Yatırımın finansman ve işletme politikalarını faaliyetlerinden fayda Bağlı Ortaklık Diğer bir işletme (ana ortaklık) tarafından kontrol edilen işletme sağlayacak biçimde yönetme gücüne sahip olma Önemli Yatırımın finansman ve işletme İştirak Yatırımcının üzerinde önemli etkinliği Etkinlik politikalarıyla ilgili kararlara katılma gücüne sahip olma ancak bu kararları tek başına kontrol edebilecek ya da ortak bulunan ve bağlı ortaklık veya iş ortaklığı olarak değerlendirilmeyen işletme biçimde kontrol edebilecek güçten yoksun olma Ortak Kontrol Diğer işletmelerle yapılan sözleşmeye dayanarak kurulan yatırımın kontrolünü paylaşma İş Ortaklığı Düzenlenen sözleşmeye uygun olarak bir ya da daha fazla tarafın ortak kontrolüne tabi yatırım Yatırımcı yapmış olduğu yatırım sayesinde yatırım üzerinde önemli etkinliğe sahip hale gelmişse yatırım iştirak olarak adlandırarak KOBİ ler için UFRS standardının 14. Bölümü kapsamında maliyet modeli, özkaynak yöntemi ve gerçeğe uygun değer yöntemlerinden birine göre muhasebeleştirilir. Önemli etkinlik; yatırımın finansal ve operasyonel politikalarıının belirlenmesinde söz sahibi olma olarak tanımlanmakta ve yatırımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yatırımın oy gücü veren hisse senetlerinin % 20 sinden daha fazlasına sahip olduğunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 14.3). İşletme birleşmelerinin ise yatırımcının (edinen işletme) yatırım yapılan işletmenin (edinilen işletme) üzerinde kontol gücüne sahip olması halinde gerçekleştiği kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 19.8). Kontrol gücü, faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla bir işletmenin finansal ve operasyonel politikalarının yönetilmesine imkan veren güç olarak tanımlanabilir. 3

4 Genellikle kontrol gücünün, edinilen işletmenin oy gücü veren hisse senetlerinin % 50 sinden daha fazlasına sahip olunduğunda ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Ancak, aşağıdaki durumların varlığı halinde de kontrol gücüne erişildiği kabul edilmektedir (IFRS for SMEs, paragraf 9.5): diğer yatırımcılarla yapılan anlaşma ile birlikte oy haklarının yarısından fazlasının elde edilmesi, bir anlaşma ya da bir kanuni hüküm kapsamında finansal ve operasyonel politikaları yönetme gücüne sahip olma, yönetim kurulu ya da eşdeğer bir organın üyelerinin çoğunluğunu atama gücüne sahip olma, yönetim kurulunda veya eşdeğer organda oyların çoğunluğunu kontrol etme gücüne sahip olma. Yukarıda da açıklandığı gibi, edinen işletme edinilen işletme üzerinde kontrol gücüne sahip işletmedir. Ancak, bazı durumlarda edinen işletmenin belirlenmesi zor olabilir. Bu nedenle, KOBİ ler için UFRS standardı, edinen işletmenin belirlenmesinde kullanılabilecek aşağıdaki göstergeleri belirlemiştir (IFRS for SMEs, paragraf 19.10): Eğer birleşen işletmelerden birinin gerçeğe uygun değeri diğer işletmelerin gerçeğe uygun değerlerinden belirgin biçimde fazla ise, o işletme muhtemelen edinen işletmedir. Eğer işletme birleşmesi oy hakkı veren olan özkaynağa dayalı araçların nakit veya diğer varlıklar karşılığında el değiştirmesi şeklinde gerçekleşmişse, nakit veya diğer varlıkları veren işletme muhtemelen edinen işletmedir. Eğer işletme birleşmesinde birleşen işletmelerden birisinin yönetim kadrosu birleşme sonucu ortaya çıkan işletmenin yönetim kadrosunun seçiminde etkin olan taraf ise, o işletme muhtemelen edinen işletmedir Birleşme Maliyetinin Ölçülmesi KOBİ ler için UFRS ye göre birleşme maliyeti; birleşme tarihinde edinen işletmenin edinilen işletmeyi elde etmek amacıyla elden çıkardığı varlıklar, üstlenilen yükümlülükler ile edinen işletme tarafından ihraç edilen özkaynağa dayalı araçların gerçeğe uygun değeridir (IFRS for SMEs, paragraf 19.11). Ayrıca, birleşmeyle doğrudan bağlantılı olarak oluşan yönetim, danışmanlık, avukatlık ve muhasebe gibi giderlerin de birleşme maliyetine dahil edilmesi gerekir. 4

5 Örneğin, XY işletmesi MN işletmesinin oy gücü veren hisse senetlerinin % 60 ını TL ye satın almış ve birleşme sürecinin yönetimi için danışmanlık hizmeti almış olduğu firmaya da TL ödemişse; satın alma yöntemine göre birleşmenin maliyeti TL dir Birleşme Maliyetinin Elde Edilen Varlıklara ve Üstlenilen Yükümlülüklere ve Koşullu Yükümlülüklere Dağıtılması İşletme birleşmesinin maliyeti belirlendikten sonra, edinen işletmenin edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının ve yükümlükleri ve koşullu yükümlülüklerine ilişkin karşılıklarını gerçeğe uygun değerleri üzerinden muhasebeleştirerek birleşme maliyetini söz konusu varlık ve yükümlülüklere dağıtması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.14). Edinen işletmenin edinilen işletmenin varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülüklerinin finansal tablolarına yansıtılabilmesi için bu varlık ve yükümlülüklerin aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.15): Maddi olmayan varlıklar dışındaki varlıklar için gelecekte elde edilmesi beklenen ekonomik faydaların muhtemel olması ve bu varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi, Koşullu yükümlülükler dışındaki yükümlülükler için gelecekteki ekonomik fayda çıkışının muhtemel olması ve bu yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin güvenilir biçimde ölçülebilmesi, Maddi olmayan varlıklar ve koşullu yükümlülükler için gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi. Edinen işletme, edinilen işletmeye ait koşullu yükümlülüğü, ancak bu koşullu yükümlülüğün gerçeğe uygun değeri güvenilir biçimde ölçülebiliyorsa muhasebeleştirir. Gerçeğe uygun değerin güvenilir biçimde ölçülememesi halinde, koşullu yükümlülüğe ilişkin açıklamaların yapılması gerekir (IFRS for SMEs 19.20). Şerefiyenin Hesaplanması ve Muhasebeleştirilmesi İşletme birleşmesinin maliyeti ile edinen işletmenin edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve koşullu borçlarının net defter değeri arasında fark oluşabilir. Defter değerini aşan maliyet olarak nitelendirilen bu fark; edinilen işletmenin varlıklarının ve 5

6 yükümlülüklerinin kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerlerinden farklı olmasından ve/veya edinilen işletmenin sahip olduğu ancak tanımlayamadığı için finansal tablolarında raporlayamadığı bazı maddi olmayan duran varlıklardan kaynaklanabilir (Demir ve Bahadır, 2009, s.52). KOBİ ler için UFRS, edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değer ile ölçülmesini benimsemektedir. Dolayısıyla, öncelikle edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının defter değerindeki payını aşan birleşme maliyetini; varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek şekilde bu varlıklara ve yükümlülüklere dağıtılması gerekir. Bu dağıtım yapıldıktan sonra kalan fark şerefiye olarak adlandırılır (IFRS for SMEs, paragraf 19.14). Dolayısıyla, şerefiye; satın alma maliyetinin edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki payını aşan tutar olarak tanımlanabilir. Şerefiyenin ortaya çıkma nedeni olarak, edinilen işletmenin üstün kazanma gücü görülmektedir. Bir işletmenin üstün kazanma gücüne sahip olması ise, özel yetenekler ve bilgi birikimi, üstün yönetim kadrosu, sosyal ve iş bağlantıları, iyi bir isim, var olan müşteri portföyü ve işgücüyle iyi ilişkiler gibi maddi olmayan varlıklara sahip olması ile ilişkilidir (Aluko ve Amidu, 2005, ; Taliento, 2006, 197). Ancak, bir maddi olmayan duran varlığın finansal tablolara alınabilmesi için; 1) maddi duran varlıktan beklenen gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, 2) maddi duran varlığın değerinin veya maliyetinin güvenilir biçimde ölçülebiliyor olması ve 3) maddi olmayan duran varlığın başka bir maddi olmayan duran varlık kalemi üzerinde içsel olarak gerçekleştirilen bir harcamadan kaynaklanmamış olması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 18.4). İşletmeler; özel yetenekleri, bilgi birikimleri, üstün yönetim kadroları, müşteri portföyleri ve işgücüyle ilişkileri gibi maddi olmayan duran varlıklarını güvenilir biçimde ölçemedikleri için şerefiyeyi finansal tablolarında gösterememektedirler. Ancak, işletme birleşmesi gerçekleştiğinde edinilen işletmenin net varlıkların gereçeğe uygun değerlerinin üzerindeki satın alma maliyeti, şerefiye için güvenilir bir değer ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle, şerefiye sadece işletme birleşmelerinde muhasebeleştirilebilmekte ve finansal tablolara alınabilmektedir. Şerefiyenin değerinin ancak işletme birleşmesi sonucunda belirlenebildiği konusunda literatürde görüş birliği olmasına rağmen, şerefiyenin finansal tabloların hangi bölümünde raporlanması 6

7 gerektiği konusunda bir çok görüş mevcuttur. Bu görüşlerden bazıları şunlardır (Carlin ve Fich, 2007, s.8): Şerefiyenin dönem gideri olarak muhasebeleştirilmesi Şerefiyenin değer düşüklüğü testine tabi tutularak yalnızca değer düşüklüğünün gelir tablosuna yansıtılması Şerefiyenin özsermayede bir indirim kalemi olarak raporlanması Şerefiyenin varlık olarak muhasebeleştirilmesi KOBİ ler için UFRS standardına göre bir varlığın bilançoya dahil edilebilmesi için; o varlığın gelecekte işletmeye ekonomik yarar girişine neden olacağının muhtemel olması ve o varlığın maliyeti ya da değeri güvenilir biçimde ölçülebiliyor olması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 2.27). Şerefiyenin varlık olarak muhasebeleştirilmesi ve bilançoya dahil edilmesi gerektiğini savunanlara göre, şerefiye varlık tanımını tamamen karşılamaktadır. KOBİ ler için UFRS standardı da bu görüşü benimsemiştir. Ancak, şerefiyenin varlık olarak finansal tablolara alındıktan sonra, itfaya mı yoksa değer düşüklüğü testine mi tabi tutulması gerektiği konusunda karşıt görüşler mevcuttur. Uluslararası Finansal Raporlama standartları, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri standardında şerefiyenin değer düşüklüğü testine tabi tutulmasını zorunlu kılmıştır. Ancak KOBİ ler için UFRS standardı şerefiyenin dönem sonlarında maliyet-birikmiş itfa payları-birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları şeklinde ölçümünü benimseyerek aynı anda hem amortisman hem de değer düşüklüğü testini kabul etmiştir. İtfa süresinin, şerefiyenin tahmini faydalı ömrü olması gerektiği belirtilerek; faydalı ömrün güvenilir biçimde belirlenememesi halinde 10 yıl olarak dikkate alınması gerektiği açıklanmıştır (IFRS for SMEs, paragraf 19.23). Örneğin, XY işletmesinin MN işletmesinin oy hakkı veren hisse senetlerinin % 90 ını TL ödeyerek satın aldığını ve satın alma tarihinde MN işletmesinin tanımlanabilir varlıklarının TL; yükümlülüklerinin ise TL olduğunu varsayalım. Ayrıca, MN işletmesinin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin defter değerine eşit olduğunu kabul edelim. Bu durumda MN işletmesinin net varlıklarının defter değeri TL dir ( ). KOBİ ler için UFRS standardına göre, öncelikle defter değerini aşan satın alma maliyetinin varlık 7

8 ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek biçimde bu varlık ve yükümlülüklere dağıtılması gerekir. Ancak, MN işletmesinin net varlıklarının defter değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında fark olmadığı için; defter değerini aşan maliyet MN işletmesinin tanımlayamadığı ve bu nedenle finansal tablolarında raporlayamadığı bazı maddi duran varlıklardan; diğer bir deyişle şerefiyeden kaynaklanmaktadır. XY işletmesi şerefiyeyi aşağıdaki gibi hesaplar ve muhasebeleştirir: Defter değerini aşan maliyet [ ( % 90 x )] (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasındaki farkın % 90'ı Şerefiye TL 0 TL TL Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (Bil-Aktif) Bankalar Şimdi de MN işletmesinin varlıklarının ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin sırasıyla, TL ve TL olduğunu varsayalım. Bu durumda net varlıkların gerçeğe uygun değeri TL dir ( ). KOBİ ler için UFRS standardı, defter değerini aşan satın alma maliyetinin öncelikle varlıkların ve yükümlülüklerin defter değerlerini gerçeğe uygun değerlerine eşitleyecek şekilde bu varlık ve yükümlülüklere dağıtılmasını; bu işlem yapıldıktan sonra kalan değerin ise şerefiye olarak aktifleştirilmesini öngörmektedir. Defter değerini aşan maliyet [ ( % 90 x )] (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasındaki farkın % 90'ı ( ) x % 90 Şerefiye TL TL TL Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (Bil-Aktif) Bankalar

9 Negatif Şerefiye Eğer işletme birleşmesinde, edinen işletmenin edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değeri üzerindeki payı, satın alma maliyetinin üzerinde ise, negatif şerefiyenin ortaya çıktığı varsayılmaktadır. İşletme birleşmelerinde negatif şerefiyenin ortaya çıkmasının nedenleri; o edinilen işletmenin varlıklarının, yükümlülüklerinin ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin belirlenmesinde ortaya çıkabilecek hatalar, o gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmemiş varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmiş gibi işlem görmeleri ve ii) pazarlıklı satın alma olabilir (Demir ve Bahadır, 2009, s. 58). KOBİ ler için UFRS standardı, negatif şerefiyenin belirlenmesi halinde, edinilen işletmenin varlıklarının, borçlarının ve koşullu yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerinin ve birleşme maliyetinin yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu gözden geçirme işlemi sonucunda kalan fark ise anında gelir olarak kaydedilmelidir (IFRS for SMEs, paragraf 19.24). Örneğin, XY İşletmesi MN İşletmesinin hisse senetlerinin % 90 ını TL ödeyerek satın almıştır. Birleşme anında MN İşletmesinin tanımlanabilir net varlıklarının defter değeri TL'dir. Değerleme uzmanı tarafından yapılan çalışmada MN İşletmesinin tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değeri ve defter değeri arasında fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu durumda şerefiye aşağıdaki gibi hesaplanır: Elde etme maliyeti (-) MN İşletmesinin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin % 90'ı (% 90 x TL) Negatif Şerefiye TL TL ( TL) Borç Alacak Bağlı Ortaklıklar (Bil-Aktif) MN İşletmesi Şerefiye (GT-Gelir) Bankalar

10 Şekil 1 KOBİ ler için UFRS standardı kapsamında şerefiyenin ve negatif şerefiyenin muhasebeleştirilme ilkelerini göstermektedir: Şerefiye Aktifleştir Faydalı ömür boyunca amortismana ve değer düşüklüğü testine tabi tut Elde etme maliyeti > tanımlanabilir net varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki pay Negatif Şerefiye faydalı ömür güvenilir olarak belirlenemiyorsa 10 yıl olarak dikkate alınır Edinilen işletmenin tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değerlerini ve elde etme maliyetini yeniden gözden geçir Gerçeğe uygun değerin belirlenmesindeki hatalar Gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmemiş varlıkların gerçeğe uygun değerleriyle ölçümlenmiş gibi işlem görmeleri Pazarlıklı satın alma Elde etme maliyeti < tanımlanabilir net varlıkların gerçeğe uygun değerlerindeki pay Kalan değeri gelir olarak kaydet Şekil 2.1: KOBİ ler için UFRS Kapsamında Şerefiye ve Negatif Şerefiyenin Muhasebeleştirilmesi 1.4. İşletme Birleşmelerine İlişkin Açıklamalar Dönem içerisinde gerçekleştirilen işletme birleşmelerine ilişkin aşağıdaki hususların edinen işletme tarafından finansal tablo dipnotlarında açıklanması gerekir (IFRS for SMEs standardı, paragraf 19.25): Birleşen işletmelerin isimleri ve diğer kimlik bilgileri, Birleşme tarihi, Edinilen oy hakkı veren özkaynak araçlarının yüzdesi, Birleşme maliyeti ve bu maliyetin unsurları (örneğin, nakit, özkaynak araçları ve borçlanma araçları gibi), Şerefiye de dahil olmak üzere birleşme tarihinde muhasebeleştirilen edinilen işletmenin her bir varlık, yükümlülük ve koşullu yükümlülük sınıfları, Kar veya zararda muhasebeleştirilen edinilen işletmenin net varlıklarının gerçeğe uygun değerinin satın alma maliyetini aşan kısmı (negatif şerefiye), 10

11 Ayrıca, şerefiyenin dönem başı ve dönem sonu defter değeri arasındaki farkın mutabakatını sağlamaya yönelik aşağıdaki açıklamaların da yapılması gerekir (IFRS for SMEs, paragraf 19.26): Yeni işletme birleşmelerinden kaynaklanan değişiklikler, Değer düşüklüğü zararından kaynaklanan değişiklikler, Daha önceki dönemlerde edinilmiş işletmelerin elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklikler, Diğer nedenlerden kaynaklanan değişiklikler. 2. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE ŞİRKET BİRLEŞMELERİ İşletmelerde birleşme işlemleri analiz edildiğinde birleşme işlemleri ile ilgili; Türk Ticaret Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunlar tarafından düzenlemeler yapılmıştır. Çalışmanın bu bölümünde işletme birleşmeleri Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından incelenmeye çalışılacaktır. Bu nedenle de işletme birleşmesi kavramı şirket birleşmesi olarak ifade edilecektir. Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) açısından şirket birleşmelerini; vergili ve vergisiz olmak üzere iki ana başlık altında incelemek mümkündür Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre VERGİLİ BİRLEŞMELER Şirketlerin vergili birleşmeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18.maddesi hükmüne göre yapılmaktadır. Bu hükme göre, bir veya birden fazla kurumun birleşmesi, birleşme nedeniyle infisah eden kurumlar bakımından tasfiye hükmünde sayılmış ve bu işlemde tasfiye karının birleşme yerini alan birleşme karının vergiye tabi tutulması ifade edilmiştir. Birleşme halinde edinilen kurumun varlıkları ve borçlarının edinen kuruma geçeceği belirtilmiştir (Kavak, 2005). 11

12 Birleşme Karı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 18. maddesinde, birleşme karının tespitine ilişkin esaslara göre hesaplanacağı belirtilmiştir. Tasfiye karı, tasfiye döneminin sonundaki servet değeri ile, tasfiye dönemi başındaki servet değeri arasındaki olumlu farktır. Birleşme döneminin özelliği gereğince, birleşme karının, birleşmede esas alınan servet değeri ile birleşme öncesi servet değerinin kıyaslanması suretiyle bulunması gerekmektedir (Güneş ve Akbıyık, 2001) Birleşme Karının Beyanı ve Ödenmesi Birleşme karının ilişkin beyannamenin, birleşmenin gerçekleştiği tarihten itibaren (birleşmenin gerçekleştiği tarih, devralma suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde sermaye artışının ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir. Yeni kuruluş suretiyle gerçekleştirilen birleşmelerde ise yeni kuruluşun ticaret siciline tescil ve ilan edildiği tarihtir.) 30 gün içerisinde birleşilen kurum tarafından, münfesih kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir ve bu kara ilişkin vergiler aynı süre içinde ödenir. Birleşme nedeniyle sorumluluk birleşen kuruma yüklenilmiştir (Kavak, 2005 ve KVK) Kurumlar Vergisi Kanunu na Göre VERGİSİZ BİRLEŞMELER Vergisiz şirket birleşmeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. ve 20. maddelerine göre yapılamkatadır. Buna göre yapılan birleşmeler özel birleşmeler olup Kurumlar Vergisine tabi tutulmamaktadır. Bu tür birleşmelerde edinilen kurum edinen kuruma aktif ve pasifi ile kül halinde devrolmakta ve birleşmeden dolayı bir vergi söz konusu olmamaktadır. Edinilen kurumun varlıkları edinen kurumun bünyesinde elden çıkarılacağı zaman değerlendirilmekte ve vergilendirme bu aşamada gerçekleşmektedir (Özbalcı, 2008). Bu tür birleşmeler kurumlar vergisi açısından vergiden istisna tutulmayıp sadece bir vergi ertelemesine muhatap olmaktadır. Bu da birleşen kurumların birleşme aşamasında bir vergi ile karşılaşmamalarına sebep olmaktadır. Kurumlar Vergisi Kanunu nun 19. ve 20. maddelerinde öngörülen şartlarda yapılan birleşmeler devir olarak nitelendirilmiş ve şirketlerin aşağıdaki şartları gerçekleştirmeleri halinde vergisiz bir birleşme gerçekleşmiş olacağı belirtilmiştir. 12

13 Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye de Bulunması: Birleşme sonucunda edinilen kurum ile edinen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye'de bulunması gerekir (K.V.K Md.19/1a). Kurumlar vergisi kanununa göre kanuni ve iş merkezi Türkiye de bulunan bir kurum tam mükellef bir kurumdur (K.V.K. Md.3). K.V.K nun, her iki mükellefin de tam mükellef kurum olmasını istemesinin sebebi, birleşmeden doğan karın vergilendirilmeyip, daha sonra edinen kurum bünyesinde vergilendirilecek olmasıdır. Bu da her iki kurumun tam mükellef kurum olmasını gerektirir. Edinilen Kurumun Bilançosunun Kül Halinde Alınması: Edinilen (münfesih) kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin, edinen kurum tarafından bir bütün halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirmesi gerekmektedir (K.V.K Md.19/1b). Buradaki amaç, edinilen kurumun bilanço değerlerinin bir bütün olarak (Külli Halafiyet ) edinen kuruma geçmesidir. Böylece; edinilen kurumun bilançosundaki kıymetlerin kayıtlı değerleri ile cari değerleri arasındaki fark (gizli yedek) devir esnasında vergilendirilmemekte daha sonra bu kıymetler edinen kurumun bünyesinde elden çıkarıldığı dönemde değerlendirilerek aradaki fark vergilendirilmektedir. 3. TÜRK TİCARET KANUNU (TTK) AÇISINDAN ŞİRKET BİRLEŞMELERİ TTK nun 151 nci maddesinde...bütün hak ve borçları,kalan veya kurulan şirkete intikal eder ifadesi ile edinilen veya yeni kuruluşa iştirak eden ortaklıklara ait bütün hak ve borçların, edinen veya yeni kurulan ortaklığa intikal edeceği, hükme bağlanmak suretiyle birleşmede külli halefiyet ilkesi benimsenmiştir. Külli halefiyet, bir malvarlığını meydana getiren bütün hak,alacak ve borçların bir kül halinde bir başkasına intikal etmesidir. Bu intikal kendiliğinden oluşur ve mülkiyetin geçirilmesi için zilyetliği nakletmeye veya tapuda tescil v.b.işlemlere gerek kalmaz. 13

14 YARARLANILAN KAYNAKLAR Aluko, Bioye Tajudeen ve Amidu, Abdul-Rasheed, "Corporate Business Valuation for Mergers and Acquisitions", International Journal of Strategic Property Management; 2005, 9; 3. Carlin, Tyrone M.ve Finch, Nigel, "Towards a Theory of Goodwill Impairment Testing Choices Under IFRS", Journal of Theoretical Accounting Research, October 2007, Vol.3, Issue 1. Demir, Volkan ve Bahadır, Oğuzhan, UFRS/TFRS Kapsamında İşletme Birleşmeleri ve Konsolidasyon: Açıklamalar ve Uygulamalar, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, Nisan Hoyle, Joe B., Schaefer, Thomas F. ve Doupnik, Timothy; "Advanced Accounting", Mc Graw Hill, 5. Baskı, Güneş, İsmail Hakkı; Akbıyık, Ali Arslan, "Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından İşletmelerde Vergili Birleşmeler", İSMMMO, Mali Çözüm, Sayı: 56, 2001 International Accounting Standards Board (IASB) (2009); IFRS for SMEs İbiş, Cemal, "Konsolide Mali Tablolar: Usul, Esas ve Uygulamalar", Yaylım Yayıncılık, 1. Baskı, Kavak, Ahmet, "Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri", Maliye ve Hukuk Yayınları, 2005 Kaya, İdil, "Konsolide Finansal Tablolar", Türkmen Kitabevi, Kasım 2006, İstanbul. Mirza, Abbas Ali, Holt, Graham J. ve Orrell, Magnus, "International Financial Reporting Standards: Workbook and Guide", Hohn Wiley & Sons Inc., 1. Baskı, Özbalcı, Yılmaz, "Kurumlar Vergisi Kanunu Yorum ve Açıklamaları", Oluş Yayıncılık, 2008 Sylvestre, Jeanne ve Prescott, Gregory L, "Accounting For Business Combinations", The Journal of Corporate Accounting&Finance, Sep/Oct 2002; 13, 6. Stolowy, Hervé ve Lebas, Michel J., "Financial Accounting and Reporting: A Global Perspective", Thomson Learning, 2. Baskı, Taliento, Marco, "Measuring Goodwill: Rationales for a Possible Convergence Between the Excess Profits Estimate and the Residual Value Approach", Journal of American Academy of Business, Cambridge, September 2006, Vol. 10, Issue 1. 14

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

İşletme Birleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 3 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 3.47 UFRS 3.50 UFRS 3.50 UFRS 3.62 UFRS 3.62 UFRS 3.66 İşletme Birleşmeleri Sunum / Açıklama Gereklilikleri Kontrol listesinin

Detaylı

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN

14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ. Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN 14. Bölüm UFRS 3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ Prof. Dr. Yıldız ÖZERHAN Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkatan aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olacaksınız: İşletme birleşmeleri türleri, İşletme birleşmesine ilişkin

Detaylı

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri. Dr. M. Uğur Akdoğan

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri. Dr. M. Uğur Akdoğan UFRS 3 İşletme Birleşmeleri Dr. M. Uğur Akdoğan Kapsam - Türkiye de İşletme Birleşmeleri - UFRS 3 kapsamında İşletme Birleşmeleri - UFRS 3 Muhasebeleştirme prensipleri - UFRS 3 Satın alma yöntemi - Değerleme

Detaylı

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR

TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR TMS 28 İŞTİRAKLERDEKİ YATIRIMLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar UMS 27-28 UFRS 3 Jale Akkaş 12 Ekim, 2011 Grant Thornton Türkiye 2011 Grant Thornton Türkiye.Tüm Tüm hakları saklıdır. Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Konsolide

Detaylı

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ-

TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- TFRS YE UYUMLU FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE SUNUMU -TFRS 1 : TFRS YE İLK GEÇİŞ- İSMMMO 5 Kasım 2012 Doç.Dr. Volkan Demir Galatasaray Üniversitesi vdemir@gsu.edu.tr İÇERİK YENİ TTK ve TFRS UYGULAMASINDA

Detaylı

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu

VI. Çözüm Ortaklığı Platformu VI Çözüm Ortaklığı Platformu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme: Yeni TTK Tasarısı ve UFRS Uyumlu KOBĐ Muhasebe Standartları Aralık 2007 Burak Özpoyraz, Ortak, Denetim Hizmetleri PwC Slide 2 KAPSAMLI UFRS

Detaylı

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR

TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR TMS 27 BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 28/10/2011

Detaylı

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER AÇIKLAMA VE ÖRNEKLERLE KOBİ TFRS UYGULAMASI İÇİNDEKİLER 1. KOBİLER İÇİN TFRS... 1 1.1. KOBİ UFRS ve KOBİ UFRS'nin Oluşum Süreci... 1 1.2. KOBİ UFRS'nin Amacı... 4 1.3. KOBİ TFRS'nin Ortaya Çıkışı ve Gelişim

Detaylı

Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR

Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR Sirküler TMS UYGULAMAYAN ŞİRKETLERDE FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanması ve Sunulması TMS uygulama kapsamı dışında kalan şirketlerce

Detaylı

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00

2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 2014/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI İLERİ DÜZEYDE FİNANSAL MUHASEBE 22 Ekim 2014-Çarşamba 18:00 SORULAR SORU-1 : TMS 7 Nakit Akış Tabloları Standardına göre; nakit akış tablosunun sunumu çerçevesinde,

Detaylı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları ve Aynı Tarihte Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide TTK 376 Bilançosu ve Dipnotları Cari Dönem VARLIKLAR

Detaylı

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ

17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ 17 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28710 TEBLİĞ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı

Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı Finansal Sistem, Sermaye Piyasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı A Kitapçığı 10. Soru Soru Hatalı Değil. I- Birleşme sözleşmesi genel kurullarca onaylanmadan önce Sermaye Piyasası Kuruluna başvurularak

Detaylı

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu: Aşağıdaki GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin birleşme sonrası açılış finansal durum tablosu, GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi

Detaylı

TMS 27 (2011 Versiyonu)

TMS 27 (2011 Versiyonu) TMS 27 (2011 Versiyonu) BİREYSEL FİNANSAL TABLOLAR GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar Standardı 31/12/2012 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere

Detaylı

Birleşme, iki veya daha fazla işletmenin

Birleşme, iki veya daha fazla işletmenin MUHASEBE VE DENETİM DÜNYASI TFRS-3 İŞLETME BİRLEŞMELERİ STANDARDININ YEREL FİNANSAL RAPORLAMA ÇERÇEVESİ HÜKÜMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI M. Salim YETGİN Kamu Gözetimi Kurumu Uzman Yrd. ÖZET Birleşme, iki

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 28 Şubat 2017 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu Cari dönem 28 Şubat 2017 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26/07/2013/157-1 TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 12 SIRA NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1

Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 Sirküler Rapor Mevzuat 15.04.2015/88-1 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 216) DE DEĞİŞİKLİK YAPAN 43 SIRA NO LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

2005 e Doğru Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 2005 e Doğru Uluslararası Finansal PwC Raporlama Standartları Program UFRS ilerleme projesi ( improvements project ) Yeni standartlar (UFRS 1,2,3,4,5) UMS 32, UMS 36, UMS 38 ve UMS 39 daki değişiklikler

Detaylı

Finansal Raporlamaya Bir Bakış

Finansal Raporlamaya Bir Bakış Finansal Raporlamaya Bir Bakış www.pwc.com.tr 15. Çözüm Ortaklığı Platformu UFRS Dünyasındaki değişiklikler Harekete geç Finansal raporlamaya bir bakış Regülasyondaki gelişmeler ve diğer sıcak konular

Detaylı

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ

TFRS YORUM - 18 MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ MÜŞTERİLERDEN VARLIK TRANSFERLERİ GÜNCELLEMELER ve YÜRÜRLÜK TARİHLERİ TFRS Yorum 18 Müşterilerden Varlık Transferleri Yorumu 30/06/2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 25/06/2009

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması UFRS 1 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) UFRS 1.20A UFRS 1.25B Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması Kontrol listesinin bu kısmı, bir işletmenin

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

KOBİ LER İÇİN UFRS/TFRS KAPSAMINDA TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM

KOBİ LER İÇİN UFRS/TFRS KAPSAMINDA TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM KOBİ LER İÇİN UFRS/TFRS KAPSAMINDA TEMEL FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇÜM FINANCIAL INSTRUMENTS UNDER IFRS/TFRS FOR SME S: RECOGNITION AND MEASUREMENT Arş. Gör. Dr. Oğuzhan Bahadır * Öz KOBİ

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2017 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2017 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2017 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Mayıs 2017 Dönen Varlıklar 447.979.758 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI. : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARININ UYGULANMASINA YÖNELİK İLKE KARARI Sayı : 2013-4 Konu : Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi İlişkili Standartlar : TFRS 9, TFRS 10, TMS 28, TMS 39 I.

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR

MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V MUHASEBE, DENETİM VE ETİK KURALLAR...1

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 07.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. DUYURU 2015/07 Sayın Müşterimiz, Bağımsız denetim kapsamında olup T.M.S.(Türkiye Muhasebe Standarları) uygulamayan şirketlerce 1/1/2014

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... İÇİNDEKİLER I.KISIM BİLANÇO VE GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN TFRS VE VERGİ UYGULAMALARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI 1.BÖLÜM TEMEL KONULAR 1.GİRİŞ... 3 1.1.TDHP Uygulaması ve Dayanağı:... 3 1.2.TFRS Uygulaması:...

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar.

Tüm işletmeler UMS 7 kapsamında, UFRS lere göre hazırlanan mali tablolarının bir parçası olarak nakit akım tablosu hazırlamak zorundadırlar. UMS 7 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Nakit Akım Tablosu Kontrol listesinin bu kısmı nakit akım tablosunun nasıl hazırlaması gerektiğini açıklayan UMS 7 ye yöneliktir.

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları. 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mayıs 2016 tarihi itibariyle konsolide TTK 376 Bilançosu ve dipnotları Cari dönem 31.May.16 Varlıklar Dönen varlıklar Nakit ve

Detaylı

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ. Bülent KAYIKÇI KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİ Bülent KAYIKÇI Standart, yabancı para cinsinden işlemlerin ve yurtdışındaki işletmelerin finansal tablolara nasıl dahil edileceğini ve finansal tablolarda kullanılan para birimine

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.

Son değişiklik ise TFRS 14 tarafından yapılmış olup 31/12/2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. TMS-1 Finansal Tabloların Sunuluşu ve VUK Karşılaştırması TMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu Standardı 31.12.2005 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için uygulanmak üzere ilk olarak 16.01.2005 Tarih

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR

TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR TMS 31 İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ PAYLAR 1.TANIMLAR Konsolide finansal tablolar: Bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolarıdır. Bireysel finansal tablolar: Bir ana ortaklık,

Detaylı

2011 YILI Faaliyet Raporu

2011 YILI Faaliyet Raporu MUHASEBE STANDARTLARI KOMİTESİ Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Muhasebe Standartları Komitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır.

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar

30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar www.pwc.com.tr 30 Haziran 2015 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler Ve Yorumlar 30 Haziran 2015 tarihli finansal tabloları hazırlarken dikkat edilecek

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 31 MAYIS 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 FİNANSAL DURUM TABLOSU VARLIKLAR 31 Mayıs 2016 Dönen

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASI TFRS lerin ilk kez uygulandığı finansal tabloların (ara dönem dahil): Şeffaf ve sunulan tüm dönemler açısından karşılaştırılabilir nitelikte olan,

Detaylı

2010 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan UFRS lerdeki değişiklikler

2010 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan UFRS lerdeki değişiklikler 2010 yılından itibaren yürürlüğe girecek olan UFRS lerdeki ler 2008/2009 yıllarında yapılan ler UFRS UFRS 2 UFRS 5 UFRS 8 UMS 1 UMS 7 UMS 17 UMS 18 Konu Değişiklik UFRS 2 ve UFRS 3 (2008) standartlarının

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (Taslak): SİSTEMİK ÖNEMLİ BANKALAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

Çıkarların Birleştirilmesi Yöntemi

Çıkarların Birleştirilmesi Yöntemi Bu sıcak konu, müşterisinin mali raporları Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS lere) göre hazırlanması gereken (veya ileride gerekecek olan) üye firmalarda çalışan personel ile ilgilidir.

Detaylı

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız.

Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. VERGİ DANIŞMANLIĞI Vergi mevzuatı pek çok firma için karmaşık ve komplike olabilir. Tüm vergilendirme mevzuatlarına yönelik hizmet sunmaktayız. Bunlar: Gelir Vergisi Kurumlar Vergisi KDV Diğer Vergi Kanunları

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1

Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/13-1 BAZI KURUM, KURULUŞ VE İŞLETMELERCE MÜNFERİT VE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA İLAVE OLARAK UYGULANACAK HUSUSLARA

Detaylı

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir.

Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Gelir Vergisi Kontrol listesinin bu kısmı gelir vergilerinin muhasebeleştirilmesini düzenleyen UMS 12 ye yöneliktir. UMS 12, ertelenmiş

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler

Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007 Bankacılığa İlişkin Mevzuat Değişiklikleri ve Yeni Düzenlemeler (1 Temmuz 2007-30 Eylül 2007) I. Bankacılık Kanunu na İlişkin Düzenlemeler 29 Eylül 2007 tarih ve 26658

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI

MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI MESLEK MENSUBU GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM ALANI: SİGORTACILIK MEVZUATINA İLİŞKİN KONULAR Sigortacılık Mevzuatı Türkiye'de Sigortacılık Uygulamaları Sigortacılık ve Risk Yönetimi Sigortacılıkta

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi

Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi www.pwc.com Taslak Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi Dijital dönüşümü anlamak Giriş Kimler uygulayacak? Borsaya kote olmayan, bağımsız denetime tabi olup, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) uygulamayan

Detaylı

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans

Sigorta Sözleşmeleri. Sunum / Açıklama Gereklilikleri. Standarda Referans UFRS 4 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) Sigorta Sözleşmeleri Kontrol listesinin bu kısmı sigorta sözleşmesini düzenleyen (sigortacı olarak tanımlanan) herhangi bir işletmenin

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

Sirküler no: 083 İstanbul, 14 Ağustos 2009

Sirküler no: 083 İstanbul, 14 Ağustos 2009 Sirküler no: 083 İstanbul, 14 Ağustos 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, KOBİ birleşmelerindeki istisna ve indirimli kurumlar vergisi uygulamaları hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 3 Temmuz 2009 tarihli Resmi

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 29 ŞUBAT 2016 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN DÖNEME İLİŞKİN KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 29 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına

1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması. 7. TMS 16 Maddi duran varlıklar standardına 1. Bir işletme kendi adına inşaat yapması durumunda söz konusu gayrimenkulün tamamlanması için yaptığı tüm harcamalar inşaat tamamlandığında hangi hesabın alacağına yazılır? A) Binalar B) Yer altı ve yer

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

TEBLİĞ İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 35

TEBLİĞ İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 35 Resmi Gazete Tarihi: 31.03.2006 Resmi Gazete No: 26125 TEBLİĞ Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: İŞLETME BİRLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 3) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.DZM. 2/13/1-1855 07 Şubat 2003 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNE Bankalardan ve bağımsız denetim şirketlerinden alınan muhtelif yazılarda, 22.6.2002 tarih ve

Detaylı

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU YEŞİL İNŞAAT YAPI DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş

Detaylı

İşletme Birleşmelerinin Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulamaları: UFRS/UMS ve VUK Kapsamında İncelenmesi

İşletme Birleşmelerinin Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulamaları: UFRS/UMS ve VUK Kapsamında İncelenmesi Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:18. Sayı:1. Haziran 2014 ss.17-43 İşletme Birleşmelerinin Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulamaları: UFRS/UMS ve VUK Regulatory Aspects of Business Combination and

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 28 ŞUBAT 2014 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 28 ŞUBAT 2014 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI FENERBAHÇE FUTBOL ANONİM ŞİRKETİ 28 ŞUBAT 2014 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI ÖZET KONSOLİDE TTK 376 FİNANSAL DURUM TABLOSU 28 Şubat 2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 63.894.779 Nakit ve

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı