Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka"

Transkript

1 Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilierinden Fiili Yol 2 ıı İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' GİRİş İdarenin gerçekleştirdiğ i işlem ve eylemler kural olarak idari nitelik t aşımal arın a rağmen. idarenin b azı i şlem ve eylemleri idari nitelikten uzak olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka ay kı n o lmas ı ve icrai eylem neticesinde mülkiyet hakkı na ya da kamu hürriyetleri nde n birine tecavüz etmesi neticesinde eylem idarilik nit eliğini kaybetm i ş o lduğundan. bu i şlem ve ey lemlere ili şkin uy uşmazlıklar ise idari y argıda değil, adli yargıda çö zürnlenir, Anılan istisnai durumlardan biri de, öze l hukuktaki haksız fiil kavramın a ben zeyen fiili yoldur. Istisnai bir duru m olan fiili yolu ayn ntı l ar ı ile onaya koyabilme k için çalışm amı zda ilk olarak ftili yol kavramı ve tanımı ele al ınacak tır. İkinci böl ümde ise. fiili yolun unsurları ve varlık ş artlan, üçü ncü bölümde fiili yolu n türleri ele al ın acak tı r. Son olarak da fiili yolu n neticeleri ve idaren in so rumluluğun a etkileri incelenecektir. ı. FİİLİ YOL KAVRAMı VE TANıMı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Idare Hukuku Anabilim D a lı 1 ogurlu Yücel. "idare Hukukunda 'Fiili Yol' ve Yargısal Denetimi". Kamu Hukuku A rş i v ], Y.6. Mart

2 212 MOHF - HAD, C l3, Sy.1-2 İdari işlem ve eylemlerin uygulanmasında meydana gelen bazı sakatlıklar, bu fiillerin idareyi ilgilendirmesine ve sonuçlarının kamu hukuku krallan içerisinde belirleumesine imkan vermemekte; kısaca, fiillerin idari olma niteliğini değiştirmektedir'. Bu sakatlıklara "İdarenin usul dışı fiilleri" denilmektedir'. İdarenin usul dışı denilen bu fiilleri ise iki kategoriye aynlmaktadır: "fiili yol" ve "el koyma". Fiili yolu, ONAR, "...idarenin icraya taalluk eden maddi faaliyet ve hareketleri sırasıııda ağır bir surette usulsüz hareketleriyle, diğer bir tabirle, usul dışı sa yıla cak maddi fiil ve hareketleriyle ferdin mülkiyet hakkına ve amme hürriyetine tecavü z etmesi DURAN, "idarenin ilgiliye tebliğ edeceği icrai bir karara dayanmadan, hususi menkuller ve esaslı amme hürriyetleri üzerindeki tasarrufları 'voie de [aiı' yahut ıeaddi mahiyetinde hukuk ve usul dışı fiille,.' " olarak ifade etmiştir. TAN/GÖZÜBÜYÜK ise', fiili yolun haksız fiil olduğunu belirtmiş ve fiili yolu "mülkiyet hakkıııa ya da kamu özgürlüklerine ağır bir biçimde, hukuk dışı bir tutumltı 'saldırı' da bulunması " şeklinde tanımlanuştır. Kısaca, fiili yol, idarenin kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale taşıyan eylemlerdir'. Tüm bu tanımlar bir arada değerlendirildiğinde, fiili yolun varlık nedeninin temel hak ve özgürlüklerin korunması olduğu görülmektedir. 2 ESİN Yüksel, DÜNDAR Erol, Danıştay' da Açılacak Tazminat Davaları, Ankara, 1971, s.61; ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İ s tanbul, i966, s.i667; AYANOGLU Tahsin. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Eylemin Tanımlanması, İstanbul, 2004, s.55; OGURLU,S ONAR, s.i ONAR, 8.i DURAN Lütfi, İdare HukukuMeseleleri, İs tanbul, 1964,s TAN Turgut, GÖZÜBÜYÜK Şere f, İdare Hukuku, c.ı, Ankara, i999, s.i77. ı YiLDIRiM Turan, İdari Yargı Ders Notları, İ stanbul, 2004, s.21.

3 GW Üstün - idarenin Usul Dışı Fiilierinden Fiili Yol 2 13 Nitekim, OGURLU. fiili yolun v arlık nedeninin idare ni temel hak ve özgürlüklere müdahalesinin makul sı nı rlar içerisinde tutmay la i liş ki li o l d uğ u n u; temel hak ve özgürlüklerden de en çok mülkiyet h akkının v urgu l an dığ ın ı ifade etmektedir'. Frans ız i çti hadının bir ürünü olarak ortaya çıkan' "Fiili Yol" teorisi, Türk Hukukunda da benimsenmi ştir. Ancak, Türk hakimi kavram olarak. "fiili yol" k av ramını pek b enim sememiş. bunun yerine özel hukuktaki hak sı z fiil teorisini tercih e t mi ş ti r ". Kam ul aştırma ya da geçici işgal usullerine başvurmaksızın bir kimsenin özel mülkünü n işg al i, y ı kı l maya yüz tutan binanı n yasal usul ve yollar uy gulanmaksı zın yıkılm ası, valiliğin yetkili merci kararı olmaks ızın bir gazeteyi rop lat ınası" ve haberleşmeye engelolan müdahaleler, bir derneği n yöne timine el konulmas ı, pasapon talebini n reddi gibi dolaşım özgürlüğü nü kı sıtl ay an e ngellemeler Fransız doktrininde yer alan fiili yol örnekleridir". 2. F ii L İ YOLUN UNSURLA R ı idarenin eyleminin, fiili yol te şkil edebilmesi için aşağ ı daki unsu rl arın bulunması gerekmektedir. 2. ı. İdare Tarafından Gerç ekl e ş ti r ile n İcra! Bir Eylemin Va rlığı a OÖURLU, s.59. OÖURLU, mülkiyet hakkının vurgu lanmasına gerekçe olarak B a tı ' daki Kamu Hukukunun gelişiminde mülkiyet kavramına özel önem aifedilmesini gös termiştir. Bkz. OÖURLU. s.59. 'DURAN, s. I64, dn.l; OdURLU. s LoOdURLU, s.71. il ONAR, s "OdURLU, s.60. Türk Hukukundaki örneklere ise, ça lışmam ızın ileriki bölümlerinde yeri geldiğince değini lecektir.

4 214 MOHF - HAD, C13. Sy.1-2 Fiili yolun oluşması için öncelikle İdarenin icrai bir eylem ya da ameliyede bulunması gerekmektedir". Diğer bir ifade ile, idarenin bir eylemi ya da uygulaması olmaksızın, idari işlemin, tek başına, fiili yol oluşturması mümkün değildir". Ayrıca, ağır bir hukuka aykınlık içeren idari kararın fiilen uygulanması vey a bu idari kararın fiilen uygulan acağının kati ve muhakkak olacağı tehdidinin var olması halinde, fiili yol söz konusu olacaktır' ". Aynı şeki l de, hukuka uygun bir idari kararın hukuka aykuı bir şekilde yerine getirilmesi veya hukuka aykırı bir şekilde yerin e getirileceğinin muhakkak olması halinde de, fiili yol gündeme gelebilecektir". Ancak, bu unsurda dikkat edilmesi gereken husus, icari eylemin sonucunda hizmetten yararlananların mağdur olması gerekliliğidir. Mağdurun İ dare olduğu durumlarda ise, fiili yol söz konusu olmayacaktır. Nitekim, OdURLU I ', Danıştay 5. Dairesi' nin tarih, E , K /695 say ı lı kararına" konu fiilin bir haksız fiil Olduğunu ancak, bu davada mağdurun İdare o lmas ı nedeni ile fiili yoldan bahs edilemeyeceğini ifade etmiştir. i'onar, i. OdURLU, ONAR, OdURLU, s OdURLU, s Söz konusu kararda, kamu iktisadi teş ebbü sü personelinden bir memurun, fabrikada ça lışan bir işçinin geç ird iğ i i ş k aza sı nedeni ile Sosyal Sigortalar Kurumunca tahakkuk ettirilen tedavi giderini yasal süre içerisinde yat ı rm ad ığ ı gerekçesi ile ödenmesi gereken para cezas ın ı n bir kı sınının davacın ın maaşindan kesilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının d avac ı ile ilgili kısmını iptal ed ilm işt i r. Dan ıştay t ar a fın d an tesis edilen iptal kararına gerekçe olarak, İ d areye verilen zararın k ar ş ı l anm ası için Idare t ar afından Borçlar Hukukunun haksız fiil hükümlerine göre dava açı lm as ı gerekt iği, zira, ilgili yasal düzenleme uyarın ca kamu iktisadi teşeb büsü görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak verdikleri zararlardan do layı özel hukuk hükümlerine tabi o lmas ı, ancak idarenin bu yola başvurmaks ı zın resen tahsilinin hukuka aykırı olm a sı gö s terilmi ş tir.

5 Gii/ Üstün - idarenin Usıı l D ışı Fiilierinden Fii/i Yol Açık Bir Hukuka Aykırılık Halinin Mevcudiyeti Fiili yolun varlığından bahsedebilmek için idarenin icrai bir eyleminin mevcudiyetinin yanı sıra söz konusu icrai eylemin açıkça hukuka aykırı olması gerekmektedir. Ancak, idarenin eyleminde görülen bu hukuka aykırılığın derhal görülebilecek şekilde açık ve bariz o lması gerekmektedir". Ayrıca, açık hukuka aykırılık hali, eylemin "idarilik" niteliğini kaybettirecek derecede ağır o l m al ıdır". Zira, "usuls üzluk ve yolsu zlu ğun bu mahiyeti idari tasarrufun ve idari fiiliıı idarilik mahiyet ve va sfını de ğiştirmiş. Oll ltll bu karak terini kaybettirmiş O/U? l". Nitekim, idarenin eylemlerindeki basit hukuka aykırılıklarve usulsüzlükler, fiili yol teşkil etmeyecektir". Fiili yol, idarenin hiçbir hukuki esasa dayanmayan eyleminden de doğabil eceği gibi, idarenin eyleminin dayandığı işlemin yok hükmünde o l mas ı halinde vey a day anılan işlem hukuka uygun olmakla beraber uygu ı a n masında açıkç a hukuka aykırılıklar bulunması halinde de söz konu su olabilecektir". "Yok hükmüilde veya a çık ve ağır hukuka aykırılık taşıyan bir işlemiıı uygulanınası; herhangi bir hukuki işleme dayanılmaksızuı bir hak ve h ürriyeıe tecavüz edilmesi durumunda idari faaliyeııen söz edilemez. Çünkü idarenin hukuk dışına ç ı kma yetkisi bulunm amaktadır":", Kı saca, idarenin eylemlerinde bariz bir hukuka ya da usul e aykırılık mevcut o l ınadıkç a, fiili yoldan bah setmeye olanak bulunmamaktadır. 19 ONAR, s YILDIRIM, s.2l; ONAR. s.1669; OGURLU, s ONAR, s ONAR. s Zira, bu tür eylemler idarilik niteli ğini koruyacaklardır. Ayrıca. ONAR. normal zamanlarda fiili yol teşk il edebilecek eylemlerin, o l ağanüstü hallerde basit usulsüz halleri olarak ö ngö r ü leb i leceği ni ve bu hallerde fiili yol t e şkil e tmeyeceği n i de ifade etmektedir. Bkz. ONAR, s ESİN, DÜNDAR. s.6l ; ogurlu, s.61. Ayrıc a konu ile ilgili olarak bkz. 3. Bölüm. " YILDIRIM, s.2i.

6 216 MÜHF - HAD, C13, Sy Mülkiyet Hakkına" veya Bir Temel Hak ve Özgürlüğe Tecavüz Teşkil Etme Fiili yolun diğer bir şartı da, idarenin eyleminin mülkiyet hakkına veya temel hak ve özgürlüklere saldırı ve ihlal niteliğinde olmasıdır". ONAR, fiili yolda, "sadece bir hakkın ihlali değil bir tecavüz mahiyeti ve ağırlığı da mevcut" olduğunu ifade etmektedir" Anayasası, bazı insan haklarına özel bir önem vermiştir; "basın hürriyeti", "süreli ve süresiz yayın hakkı", "dernek kurma hürriyeti", idarenin keyfi bir şekilde bu haklara müdahalesi ve bu hakların ihlali, eylemin fiili yola dönüşmesine neden olmaktadır". Kısaca, fiili yolun varlığından bahsedebilmek için idarenin eylemi ile yaptığı ihlalin ve müdahalenin taşınır/taşınmaz mülkiyetine, kişi özgürlüklerine veya basın, mezhep, din, vicdan, çalışma, seyahat özgürlükleri gibi temel hak ve özgürlüklere yönelik olması gerekmektedir". Bir kamu görevlisinin işkence yapma hakkı ve yetkisi yoktur, ancak kamu görevlisi tarafından bir kişiye işkence yapılması ile kişi özgürlüğü ihlal edilmekte ve bu nedenle de fiili yol söz konusu olmaktadır". 25 Mülkiyet hakkının da, temel hak ve özgürlüklerden biri olduğu muhakkaktır. Ancak, yargı kararlarından da görüleceği üzere; uygulamada, idarenin usul dışı fiilleri olarak adlandırılan eylemleri en çok bu hakkın ihlaline yönelik olduğundan ve önceden de ifade edildiği üzere Kamu Hukukunda bu hakka özel bir önem verildi ğinden. çalışmamızda, mülkiyet hakkı ihlalini özellikle belirtme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. 26 ONAR, ; TAN, GÖZÜBÜYÜK, s.l ONAR, s " OGURLU, s YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul, 1990,5.143; ONAR, ÖZAY II Han, Günışığında Yönetim, İstanbul, 2004, s.747. Bu yönde bir karar için bkz. Yargı tay 4. Ceza Dairesi' nin 17.1 ı.ı 986 tarih, E. 1986/4898, K.1986n786 sayılı kararı; Yargıtay Kararları Dergisi, c.ı3, S.2, 1987,

7 Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilterindeıı Fiili Yol 217 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de bir kararında", bir taş ıma şi rke tini n araç larına idarenin bazı ajanların ın zorla aske r taşıtmas ı nı fiili yol olarak kabul et mi ştir. 3. FİİLi YOLUN TÜRLERi Fiili yol, varlığına sebep olan hukuka aykırılıklarm nede nlerine göre ikiye ayrılmaktadır : 3. ı. Esas Yön ünden Hukuka Aykırıhk İdare ni n eylemi hiçbir işl eme daya nmıyorsa", eylemin day an ağ ı olan iş lem yarg ı organı tarafın da n ipta l edi lmiş ise, bu duru mda İdarenin eyleminin bi r hukuki temele dayanmadığı veya day andığı temelin hüküms üz olduğu kabul edilmektedir". İdarenin hiçbir hukuki temele dayanmayan dol ayı sıyl a "idarilik" n it eli ğ i n i kaybeden eylemleri ise, esas yönünden hukuka aykırı fiili yol teş kil edecektir". Ay nı ş ekilde, İdare ' nin var olan işlemin ö ngö rdüğ ü eylemlerin yanı s ı ra, öng örülmeycn eylem leri gerçek leş t i rmes i halind e de", esas yönünden hukuka aykırı fiili yol söz ko nusu olacaktı r. Zira, öngö rülenleri n d ış ın daki eylem leri n de herhangi bir huku ki temeli b ul unmay acaktır. İdarenin hiçbir hukuki esasa dayanmayan eylemlerinin yanı s ı ra yok hükmündeki i şlem l e re dayanıl arak yap ılan eylemleri de fiili yola JI Askeri Yüksek Idare Mahkemesi 2. Dairesi' nin, OG.O l.l994 tarih, E.i 994/994, K. 1994/1 i 37 sayı lı ka rarı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Dergisi, YAYLA YENICE Kazım, ESIN Yüksel. A çıkl amalı- İ çühath Notlu İdar i Yargılama Usulü, Ankara.I983. s.37i. " OlolAR. s.l 67L. as AYANOdLU. s.145,146.

8 218 MOHF - HAD,en Sy.I-2 dönüşmektedir". Örneğin; fonksiyon gasbı, yetki gasbı gibi ağır yetki tecavüzünün neden olduğu yok hükruündeki işleme dayanılarak idarenin eylem yapması halinde idarenin hukuk dışı fiilleri söz konusu olacaktır". Örneğin, herhangi bir yasal düzenlernede öngörülmeyen idari bir komisyon tarafından tesis edilecek karar gereği İdare tarafından icrai eylemde bulunması halinde bu eylem fiili yol teşkil edecektir. Nitekim, yasal dayanağı olmayan maki tefrik komisyonlannın yaptığı işlemlere geçerlilik ranınamayacağı" gibi, bu komisyon tarafından yapılan işlemler gereği yapılan ve ilgililerin temel hak ve özgürlüklerine tecavüz eden eylemler filli yol teşkil edecektir Usul Yönünden Hukuka Aykırılık İdarenin dayandığı işlem, hukuka uygun olmasına rağmen", idare eylemi gerçekleştirirken suç oluşturan veya kendisine yasaklanan bir usule başvurursa, idarenin usul yönünden hukuka aykırı bir eylemi dolayısıyla fiili yol söz konusu olacaktır'". Örneğin, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun' a göre, takibi mümkün olmayan bir kamu alacağının", icra dairesine 36 ESIN, DÜNDAR, s.6t,62; ÖZAY, s.745; ONAR, s.1671; YAYLA, s ONAR, s.1671; ESIN, DÜNDAR, S.61, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi' nin tarih, E. 1992/9572, K. 1993/3640 say ılı kararı ESIN, DÜNDAR, s ONAR, s.1672; OGURLU,s sayılı Kanun' un 70. maddesi gereği; sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczicaiz olmadığı gösterilen mallar. 2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası. 3. Vazgeçilmesi kabilolmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası. 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zanıri olan arazi ve çift hayvanları ve t aş ı tl arı ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve

9 Gül Üstün - i darenin Usıı l Dış ı Fiilierinden Fiili Yol 21 9 b aşvu rul madan id arece tahsil edilmesi durumu us ul yö nü nde n hukuk a aykı rı lık te şki l edecek ve id arenin hu kuk dışı fii li söz konusu o lacaktı r". Niteki m, D anı şt ay 'ın bir kararında", kişinin babasının ölümünü bildinneyerek bab asının eme kl i maaşını almaya dev am etmesi üzerine Eme kli Sandı ğı ' n ın zararı n ı herhangi bir y arg ı yo luna başvurmayarak tah sil etmesi hukuka aykırı olarak ni telendiriimiş ti r. Emekli Sandı ğı ' nın o l u ş an za ran tahsil etme k ist emesi hukuka uygun olınakla beraber, kendisine m esl e ği için gerekli olan alet ve e devat ı ve kitap ları; arabacı, k a yı k çı, hamal gibi küçük taş ıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağl ayan t aşı t vasıta ları, 5. Borçl u veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren man dası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bun ların üç ay lık yem ve yataklıkları, 6. Borçlu ve ailesinin iki a y l ık yiyecek ve yak acakları ile; a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze ye tiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edeva t ı, malzemesi ve fide ve to hurn lu ğu, c) Geçimi hayvan yet i ştirmeye m ünha sır olan borçlunun kend isinin ve ailesinin geçi mleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve ya takl ık l an. 7. Memlek etin ordu ve zab ıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emek li ay lıkl ar ı ile. bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağ la na n ay lıkl ar ve ordun un hava ve de ni zal tı men su pl arın a verilen u çu ş ve dalı ş ikramiyeleri, 8. Bir yardım sand ığ ı veya dern eği tara fından h a st alık. zarnret ve ölüm gibi hallerde bağlan an ay lıklar. 9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şek li n de verilen veya verilmesi gereken paralar, ıo. Aske rlik malullerine. şehit yetimlerine verilen harp malu ll üğ ü zammı ile, 1485 s ayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri, i i. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin değe ri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktan borçluya bınık ı lmak üzere haczedilerek satılab il ir". 12. H arc ırah Kanununa göre yap ı l an ödeme ler, sayılı kanun uyarınca bağlanan aylık lar Haczedilemeyecektir. 42 KAMER Genç, "Kamu G üc üntın Kullanı lması", Idare Hukuku ve Idari Yargı Ile Ilgili Incelemeler, Ankara, 1980, s.395; ESIN, DÜNDAR, s.62. 4l D anı şta y ıo. Dairesi' nin tarih, E , K s ay ı lı k ararı, D anı şt a y Dergisi. s.ıo ı, s.743.

10 220 MOHF - HAD, c.ı s, Sy.1-2 verilmeyen bir yetki kullanarak; ilgilinin kusur ve meydana getirdiği zaran resen tespit etmesi ve zararı tabsil etmesi usul yönünden bukuka aykırılık oluşturmaktadır. Bu aykırılığın giderilmesi için anılan kararda da ifade edildiği üzere, Emekli Sandığı ' nın ilgili aleyhine dava açması ve yargı organı tarafından zarar ve kusur oranı belirlenerek İdare lebine karar verilmesi halinde hükın ün infazı sureti ile zararın tahsil edilmesi gerekmektedir. 4. FİİLİ YOLUN SORUMLULU(;U SONUÇLARI VE İDARENİN İdarenin herhangi bir hukuki esasa dayanmayan eylemleri idarilik niteliğini haiz olmadıklarından", bu eylemler idari yargının konusunu oluşturmamaktadır. Ancak, bu eylemlere karşı, haksız fiil davası açılabilir". Başka bir deyişle idari rejime göre, idarilik niteliği taşıyan işlem ve eylemler idari yargıda yargılanma ayrıcalığına sahip iken, işlem ve ye eylemlerin idarilik niteliğini kaybetmesi, bu ayrıcalıktan yararlanma hakkını da ortadan kaldırınaktadır Eylemin "İdarilik" Niteliğinin Değişmesi" Fiili yolun söz konusu olması halinde, idare temel hak ve özgürlüklere müdahalede normalolmayan usul ve eylemlere başvurarak saldında bulunmuş olacağından, İdare artık kamu kudretine ait imtiyazdan yararlanamayacaktır". Zira, İdare ' nin eyleminde bulunan "ağır hukuka aykınlık", artık bu eylemi "idari bir usul" olmaktan çıkaracak ve "adi bir!iile" d önüşt üreceknr". " YILDIRIM, " ONAR, , Bkz. Bölüm GE1\Ç. s.394; OGURLU, " 01\AR,

11 Giil Üstün - İdareııi ıı Usul Dış ı Fiitleriııdeıı Fiili Yol 221 Böy lelikle, İdaren in bu tür eylemleri "idarilik" ni t eliğini kaybedecek ve söz konusu eylemlere ilişkin uyuşmazlıklar adli yarg ı da g örülecektir". "İ dar i li k" ni teli ğin i kaybeden bu h ak s ı z fiiller İd are ' den kay naklanmakta olduğ unda n, adli yarg ıda aç ılacak davada, da valı İdare olacakur'" S o r u m l u l u ğu n Deği şmesi idaren in fiili yol teş ki l eden eylemlerinde n doğan soru ml u luğ u Medeni Hukuk ve Borçl ar Huk uku esas ı na daya lı bir sorumluluk o lacak t ır". Zira, "fiili yolda orak O tutum ve davran ı ş ne İda re ne de kamu görev ve yetkileri ile ba ğdaştırılmaı ı miimk ün olmadı ğından olay tam an lamıy la bir m ç ve hukuksal yöııden de ' lıaksızfi il ' e döııüşmekte...52" dir. Eylemin haks ız fiile dö nüşmes i sonucu uyuşmazlığı çözümlemekte Adliye M ahkeınel erinin görevi ol maktadır ". Danı ş t ay da, İdare tarafından gerçekleşti ri le n bu tür eylemleri haksız fiil olarak nitelemekte ve bu ey lcmlere il işki n uyuşm a zlıkl ard a adli yarg ın ın görevli o l d uğu nu ifade etmektedir". Niteki m. Uy uş maz lı k Mahkemesi de bir karannda", köy ha l kı nı n bir kayn ak suy undan " kadim ya rarlanma h ak kı "nın köye içm e suyu getirilmesi ile zedele ndi ği ve ilgili leri n bahçe sulamalarma engelolmasından "GENÇ. s.394. sc Yargı t a y 4. Hukuk Dairesi' nin tarihli. E. 1986/ K. sa y ı lı kararmda. "idarilik" niteliğini kaybeden fiilden Devletin sorumlu o lduğu n u n kabulüne h ü kmedi l m i ş t i r. Yargıtay Kararlar Dergisi, C.XLII, S.2. Şuba t s ONAR, s.l673: ÖZAY, s. 745; YILDIRIM, s ÖZAY, s " ONAR. s.1668; ÖZAY, s. 745; YILDIRIM. s.21; DURAN, s.55, Örneğin. bir yol yap ı m ı s ı ras ın da kamu la ş tırma o lmaksızın bağın yola katı lması halinde. idarenin haks ı z Ililin mevcut o l d uğ u ve bu eylemden kaynaklanan zarara ili şkin uyuşmazh ğın adli yarg ıda çözümlenmesi ge rek tiği h akkı nda bkz. Danıştay 12. Dairesi' nin , E.i , K. 1980/4391 say ılı ka rarı. TAN, GÖZÜBÜYÜK, s.178. ss Uyu ş m az lık Mahkemesi, , E.1996/36, K say ı lı kararı, Resmi Gazete , S

12 222 MOHF - HAD, c.13. Sy.J-2 kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenmesi ge reklil i ğ i b eli rtilmiştir. Uy u ş mazlı k Mahkemesi bir başka kararında", TRT' nin bir maçı, yayın hakkı s a tı n almadan ve arada bir sö zleşme olmaks ı zın izinsiz y ay ın l ama s ı nedeni ile aç ılan davada. davalı kurumun bir kamu kurumu o l d uğ u n u, ancak yasal dayanaktan yoksun eyleminden doğan zararın adli y arg ı da ç öz ü mle nece ğ i belirtilmiş tir Adliye Ilakiminin Görev ve Yetkisi İd ari Yargılama Usulü Kanunu' nun 2. maddesi gereğince. idari yargı, idari işlemin ve eylemin hukukilik denetimi ile sı nı rl ı dı r, Ancak, adli yarg ı. idari y arg ıdan farklı olarak sadece hukuka ay kın lığ ı tespit etmemekte, uyu şın azlı ğın zararlı su n uç l arı nı da gidermektedir. Önceden de ifade edildiği üzere". fiili yol teşkil eden eylemler. "idarilik" niteliklerini yitirmelerinden ötürü, bu eylemlerin neden o ld uğ u uyuşm azlıklar adli y arg ıda çözümlenecektir. Bu durum karşı sında ise. yargı organı tarafından söz konusu eylemlerin sadece hukuka aykırılığı tespit edilmeyecek, zararlı s o n uç l arı da giderilecektir. D iğer bir ifade ile, idare tarafından gerçek l eştiril en. fakat "idarilik" nit eliğini kaybeden eylemlere ilişkin uyu şmazlıklarda y arg ın ın yetkisi geniş t i r. Fiili yolda. hakim, fiilin varlığım. kap samını ve bütün so nuçl arı nı araş t ıracak. tespit edecek ve fiili yola sebep olan eylemi ve buna bağlı hareketleri durduracak. bundan doğan zararl arın idarece tazminine karar verebilecektir". Adli y arg ı hakimlerinin haksı z fiil niteliğ indeki eylemleri sona erdirme yetkisi bulunduğu göz önüne alınırsa. y arg ının idareye belirli 5<, se Uyu şmaz lı k Mahkemesi, , E.1996/65, K.1996/1 ıo sayı lı k ararı, Resmi Gazete , ; Uyuşmaz lık Mahkemesi, E.1995/87, K. 1996/34 sayılı kararı, Resmi Gazete " Bkz. Bölüm4.i. ve 4.2. " ÖZAY, s.745; ONAR, s.1674,1675.

13 GiiI Üs t tın - İdarenin Usul D ışı Flillerinden Fiili Yol 223 şeki l de hareket etmesi ni; İdare y e fiili yolu sona erdirmesini emretmesi söz konusu olabilecektir". SONUÇ İd arenin usul dışı fiilleri, idarenin "idarilik" nit eliğini kaybed en mülkiyet h akkı başta olmak üzere teme l hak ve özgü rlükleri ihlal eden veya bu özgürlüklere sal dı ran hukuka ve usule aç ı kç a ay k.ı n icr ai eylemlerielir. Söz konu su eylemler, "idarilik" n iteliğini haiz olmadıklarından artık birer özel huku k kavramı olan hak sız fiiller olup, bu nedenle söz ko nusu eylem lere ilişkin uyuşmazlı klar da adli yargı da çözümlenmelidir. Adli yarg ı hakimi, fiili yola i lişki n uyuşmazlığ ın yargı s al denetimind e ve doğan zararl arı n telafisinde tek yetkili yer olmakta?", İdare ye ey leml erin e son verme emri verilebilmektedir. Ancak, i ç ti hatl anrnı zda "fiili yol" kavramına pek yer verilmemekle berabe r, teorinin ilke leri de bugüne kadar yargı karar l arı ile aç ı kça ortaya ko n ul mamıştır. Oysa ki, "fiili yol" ka vramı ve teorisi, içtihatlar ile ortaya konuldukça ve yarg ı organ l arı taralindan kullaruldıkça geli şecektir? '. s9 OdURLU, s.67. eo OdURLU, s Aynı yönde bir g örüş için bkz. OdURLU, s.71.

14

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ;

DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; DANIŞTAY İDARİ ve VERGİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN TEMEL UYUŞMAZLIKLAR İLE UYUŞMAZLIKLARIN YOĞUNLAŞTIĞI BÖLGELER ; A- İDARİ DAVA DAİRELERİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR: İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIKLAR;

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 6 17 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU Kavramlar Danıştay Kanunu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Vergi

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi MAHKEMELER (TÜRK YARGI ÖRGÜTÜ) Dr. Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi ÖĞRENME HEDEFLERİMİZ - ADLİYE MAHKEMELERİ, YARGITAY - İDARE MAHKEMELERİ, DANIŞTAY - UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ - ANAYASA MAHKEMESİ

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI ANAYASA MAHKEMESİ KARARI SONRASINDA SGK İDARİ PARA CEZALARINDA PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİNİN UYGULANMASI Bünyamin ESEN 27* * I- GİRİŞ Ülkemiz sosyal güvenlik sisteminde sosyal güvenlik ile ilgili her türlü hak

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 4483 Resmi Gazete Tarih: 4.12.1999; Sayı: 23896 Amaç MADDE

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU

ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR S. R. BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/33) Karar Tarihi: 19/1/2015 BİRİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Serruh KALELİ : Burhan

Detaylı

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ

REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ Dr. Murat ŞAHİN Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi REKABET HUKUKUNDA TAZMİNAT TALEPLERİ ABD, AB ve Türk Rekabet Hukuklarında

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler

İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler İdare Hukuku Ve İdari Yargı Alanında Anayasa Değişikliği İle İlgili Bazı Öneriler Arş. Gör. Ahmet Kürşat ERSÖZ* * S. Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku ABD. Mevcut anayasamızda idare hukukuna ilişkin olan hükümler

Detaylı

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI

2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU'NUN 3493 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN 115. MADDESİNİN SON FIKRASI İLE İLGİLİ İPTAL KARARI [ANAYASA MAHKEMESİ] E. 2003/105 K. 2007/98 R.G.:

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/2495 Karar No : 2014/7763 Anahtar Kelimeler : Hakim, savcı, havaalanı, VİP hakkında. Özet : Hakim ve savcıların havaalanlarında VIP uygulamasından yararlanamayacağı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA

Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA Yrd. Doç. Dr. Ali DEMİRBAŞ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu nda ESER SAHİBİNİN MALİ HAKLARINA TECAVÜZ HALİNDE HAK SAHİBİNE SAĞLANAN HUKUKİ KORUMA İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER

2. BA BS FORMLARINA İLİŞKİN USULSÜZLÜK CEZASI UYGULAMASINDA LEHE OLAN HÜKÜMLER Türk Ceza Kanununun 7. maddesinde "suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanun ile sonradan yürürlüğe giren kanunların hükümleri farklı ise, failin lehine olan kanun uygulanır ve infaz olunur" hükmü

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI

Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ UYGULANMASI Yaşar GÜÇLÜ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşaviri Danıştay ve Yargıtay İçtihatları Işığında İDARİ YARGI KARARLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması MADDE 88-8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesine birinci ve dördüncü

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI

BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM İDARE HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI Birinci Bölüm: İdare Hukukunun Tanımı I. İdare... 3 II. İdari Fonksiyon... 4 A. Toplumun Genel ve Sürekli İhtiyaçlarının Karşılanmasına Yönelik

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun;

İTİRAZIN KONUSU: günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun; ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Resmi Gazete tarih/sayı: 11.08.2004/25550 Esas Sayısı : 2004/26 Karar Sayısı : 2004/51 Karar Günü : 15.4.2004 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara 5. İdare Mahkemesi İTİRAZIN KONUSU:

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 *

ÇÖZÜM İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * İDARI YARGIDA ŞIKAYET YOLUYLA DÜZELTME BAŞVURUSU YENIDEN DAVA AÇMA HAKKI KAZANDIRIR MI? Cansın DEĞİRMENCİOĞLU 32 * ÖZ Mükellefler vergiye müteallik işlemler nedeniyle vergi dairesi müdürlüğünün tesis ettiği

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ

ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURULARI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİNE KARŞI AÇILACAK DAVALARDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ (Danıştay Karar İncelemesi) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8

İÇİNDEKİLER. Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM T.C. EMEKLİ SANDIĞI MEVZUATI AÇIKLAMAYA TABİ TUTULAN HÜKÜMLER Sayfa No. SANDIKTAN FAYDALANACAKLAR 3-8 BU KANUNLA TANINAN HAKLAR 8 SANDIĞIN GELİRLERİ VE TAHSİL ŞEKİLLERİ 9-10 EMEKLİLİK

Detaylı

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ?

ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ GÜMRÜK VERGİLERİNE PARA CEZASI UYGULANABİLİR Mİ? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Hem özel hukuk hem de kamu hukukunda düzenlenen zamanaşımı kurumunun amacının kamu yararı olduğu bilinmektedir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı