Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL. olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka"

Transkript

1 Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilierinden Fiili Yol 2 ıı İDARENİN USUL DIŞI FİİLLERİNDEN: FİİLİ YOL Ar. Gör. Giil ÜSTÜN' GİRİş İdarenin gerçekleştirdiğ i işlem ve eylemler kural olarak idari nitelik t aşımal arın a rağmen. idarenin b azı i şlem ve eylemleri idari nitelikten uzak olabilir'. İdare t arafından gerçekleştirilen bir işl emin icras ının açıkça hukuka ay kı n o lmas ı ve icrai eylem neticesinde mülkiyet hakkı na ya da kamu hürriyetleri nde n birine tecavüz etmesi neticesinde eylem idarilik nit eliğini kaybetm i ş o lduğundan. bu i şlem ve ey lemlere ili şkin uy uşmazlıklar ise idari y argıda değil, adli yargıda çö zürnlenir, Anılan istisnai durumlardan biri de, öze l hukuktaki haksız fiil kavramın a ben zeyen fiili yoldur. Istisnai bir duru m olan fiili yolu ayn ntı l ar ı ile onaya koyabilme k için çalışm amı zda ilk olarak ftili yol kavramı ve tanımı ele al ınacak tır. İkinci böl ümde ise. fiili yolun unsurları ve varlık ş artlan, üçü ncü bölümde fiili yolu n türleri ele al ın acak tı r. Son olarak da fiili yolu n neticeleri ve idaren in so rumluluğun a etkileri incelenecektir. ı. FİİLİ YOL KAVRAMı VE TANıMı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Idare Hukuku Anabilim D a lı 1 ogurlu Yücel. "idare Hukukunda 'Fiili Yol' ve Yargısal Denetimi". Kamu Hukuku A rş i v ], Y.6. Mart

2 212 MOHF - HAD, C l3, Sy.1-2 İdari işlem ve eylemlerin uygulanmasında meydana gelen bazı sakatlıklar, bu fiillerin idareyi ilgilendirmesine ve sonuçlarının kamu hukuku krallan içerisinde belirleumesine imkan vermemekte; kısaca, fiillerin idari olma niteliğini değiştirmektedir'. Bu sakatlıklara "İdarenin usul dışı fiilleri" denilmektedir'. İdarenin usul dışı denilen bu fiilleri ise iki kategoriye aynlmaktadır: "fiili yol" ve "el koyma". Fiili yolu, ONAR, "...idarenin icraya taalluk eden maddi faaliyet ve hareketleri sırasıııda ağır bir surette usulsüz hareketleriyle, diğer bir tabirle, usul dışı sa yıla cak maddi fiil ve hareketleriyle ferdin mülkiyet hakkına ve amme hürriyetine tecavü z etmesi DURAN, "idarenin ilgiliye tebliğ edeceği icrai bir karara dayanmadan, hususi menkuller ve esaslı amme hürriyetleri üzerindeki tasarrufları 'voie de [aiı' yahut ıeaddi mahiyetinde hukuk ve usul dışı fiille,.' " olarak ifade etmiştir. TAN/GÖZÜBÜYÜK ise', fiili yolun haksız fiil olduğunu belirtmiş ve fiili yolu "mülkiyet hakkıııa ya da kamu özgürlüklerine ağır bir biçimde, hukuk dışı bir tutumltı 'saldırı' da bulunması " şeklinde tanımlanuştır. Kısaca, fiili yol, idarenin kişi hak ve hürriyetlerine açık ve haksız müdahale taşıyan eylemlerdir'. Tüm bu tanımlar bir arada değerlendirildiğinde, fiili yolun varlık nedeninin temel hak ve özgürlüklerin korunması olduğu görülmektedir. 2 ESİN Yüksel, DÜNDAR Erol, Danıştay' da Açılacak Tazminat Davaları, Ankara, 1971, s.61; ONAR Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İ s tanbul, i966, s.i667; AYANOGLU Tahsin. Uyuşmazlık Mahkemesi Kararlarına Göre İdari Eylemin Tanımlanması, İstanbul, 2004, s.55; OGURLU,S ONAR, s.i ONAR, 8.i DURAN Lütfi, İdare HukukuMeseleleri, İs tanbul, 1964,s TAN Turgut, GÖZÜBÜYÜK Şere f, İdare Hukuku, c.ı, Ankara, i999, s.i77. ı YiLDIRiM Turan, İdari Yargı Ders Notları, İ stanbul, 2004, s.21.

3 GW Üstün - idarenin Usul Dışı Fiilierinden Fiili Yol 2 13 Nitekim, OGURLU. fiili yolun v arlık nedeninin idare ni temel hak ve özgürlüklere müdahalesinin makul sı nı rlar içerisinde tutmay la i liş ki li o l d uğ u n u; temel hak ve özgürlüklerden de en çok mülkiyet h akkının v urgu l an dığ ın ı ifade etmektedir'. Frans ız i çti hadının bir ürünü olarak ortaya çıkan' "Fiili Yol" teorisi, Türk Hukukunda da benimsenmi ştir. Ancak, Türk hakimi kavram olarak. "fiili yol" k av ramını pek b enim sememiş. bunun yerine özel hukuktaki hak sı z fiil teorisini tercih e t mi ş ti r ". Kam ul aştırma ya da geçici işgal usullerine başvurmaksızın bir kimsenin özel mülkünü n işg al i, y ı kı l maya yüz tutan binanı n yasal usul ve yollar uy gulanmaksı zın yıkılm ası, valiliğin yetkili merci kararı olmaks ızın bir gazeteyi rop lat ınası" ve haberleşmeye engelolan müdahaleler, bir derneği n yöne timine el konulmas ı, pasapon talebini n reddi gibi dolaşım özgürlüğü nü kı sıtl ay an e ngellemeler Fransız doktrininde yer alan fiili yol örnekleridir". 2. F ii L İ YOLUN UNSURLA R ı idarenin eyleminin, fiili yol te şkil edebilmesi için aşağ ı daki unsu rl arın bulunması gerekmektedir. 2. ı. İdare Tarafından Gerç ekl e ş ti r ile n İcra! Bir Eylemin Va rlığı a OÖURLU, s.59. OÖURLU, mülkiyet hakkının vurgu lanmasına gerekçe olarak B a tı ' daki Kamu Hukukunun gelişiminde mülkiyet kavramına özel önem aifedilmesini gös termiştir. Bkz. OÖURLU. s.59. 'DURAN, s. I64, dn.l; OdURLU. s LoOdURLU, s.71. il ONAR, s "OdURLU, s.60. Türk Hukukundaki örneklere ise, ça lışmam ızın ileriki bölümlerinde yeri geldiğince değini lecektir.

4 214 MOHF - HAD, C13. Sy.1-2 Fiili yolun oluşması için öncelikle İdarenin icrai bir eylem ya da ameliyede bulunması gerekmektedir". Diğer bir ifade ile, idarenin bir eylemi ya da uygulaması olmaksızın, idari işlemin, tek başına, fiili yol oluşturması mümkün değildir". Ayrıca, ağır bir hukuka aykınlık içeren idari kararın fiilen uygulanması vey a bu idari kararın fiilen uygulan acağının kati ve muhakkak olacağı tehdidinin var olması halinde, fiili yol söz konusu olacaktır' ". Aynı şeki l de, hukuka uygun bir idari kararın hukuka aykuı bir şekilde yerine getirilmesi veya hukuka aykırı bir şekilde yerin e getirileceğinin muhakkak olması halinde de, fiili yol gündeme gelebilecektir". Ancak, bu unsurda dikkat edilmesi gereken husus, icari eylemin sonucunda hizmetten yararlananların mağdur olması gerekliliğidir. Mağdurun İ dare olduğu durumlarda ise, fiili yol söz konusu olmayacaktır. Nitekim, OdURLU I ', Danıştay 5. Dairesi' nin tarih, E , K /695 say ı lı kararına" konu fiilin bir haksız fiil Olduğunu ancak, bu davada mağdurun İdare o lmas ı nedeni ile fiili yoldan bahs edilemeyeceğini ifade etmiştir. i'onar, i. OdURLU, ONAR, OdURLU, s OdURLU, s Söz konusu kararda, kamu iktisadi teş ebbü sü personelinden bir memurun, fabrikada ça lışan bir işçinin geç ird iğ i i ş k aza sı nedeni ile Sosyal Sigortalar Kurumunca tahakkuk ettirilen tedavi giderini yasal süre içerisinde yat ı rm ad ığ ı gerekçesi ile ödenmesi gereken para cezas ın ı n bir kı sınının davacın ın maaşindan kesilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının d avac ı ile ilgili kısmını iptal ed ilm işt i r. Dan ıştay t ar a fın d an tesis edilen iptal kararına gerekçe olarak, İ d areye verilen zararın k ar ş ı l anm ası için Idare t ar afından Borçlar Hukukunun haksız fiil hükümlerine göre dava açı lm as ı gerekt iği, zira, ilgili yasal düzenleme uyarın ca kamu iktisadi teşeb büsü görevlilerinin görevleri ile ilgili olarak verdikleri zararlardan do layı özel hukuk hükümlerine tabi o lmas ı, ancak idarenin bu yola başvurmaks ı zın resen tahsilinin hukuka aykırı olm a sı gö s terilmi ş tir.

5 Gii/ Üstün - idarenin Usıı l D ışı Fiilierinden Fii/i Yol Açık Bir Hukuka Aykırılık Halinin Mevcudiyeti Fiili yolun varlığından bahsedebilmek için idarenin icrai bir eyleminin mevcudiyetinin yanı sıra söz konusu icrai eylemin açıkça hukuka aykırı olması gerekmektedir. Ancak, idarenin eyleminde görülen bu hukuka aykırılığın derhal görülebilecek şekilde açık ve bariz o lması gerekmektedir". Ayrıca, açık hukuka aykırılık hali, eylemin "idarilik" niteliğini kaybettirecek derecede ağır o l m al ıdır". Zira, "usuls üzluk ve yolsu zlu ğun bu mahiyeti idari tasarrufun ve idari fiiliıı idarilik mahiyet ve va sfını de ğiştirmiş. Oll ltll bu karak terini kaybettirmiş O/U? l". Nitekim, idarenin eylemlerindeki basit hukuka aykırılıklarve usulsüzlükler, fiili yol teşkil etmeyecektir". Fiili yol, idarenin hiçbir hukuki esasa dayanmayan eyleminden de doğabil eceği gibi, idarenin eyleminin dayandığı işlemin yok hükmünde o l mas ı halinde vey a day anılan işlem hukuka uygun olmakla beraber uygu ı a n masında açıkç a hukuka aykırılıklar bulunması halinde de söz konu su olabilecektir". "Yok hükmüilde veya a çık ve ağır hukuka aykırılık taşıyan bir işlemiıı uygulanınası; herhangi bir hukuki işleme dayanılmaksızuı bir hak ve h ürriyeıe tecavüz edilmesi durumunda idari faaliyeııen söz edilemez. Çünkü idarenin hukuk dışına ç ı kma yetkisi bulunm amaktadır":", Kı saca, idarenin eylemlerinde bariz bir hukuka ya da usul e aykırılık mevcut o l ınadıkç a, fiili yoldan bah setmeye olanak bulunmamaktadır. 19 ONAR, s YILDIRIM, s.2l; ONAR. s.1669; OGURLU, s ONAR, s ONAR. s Zira, bu tür eylemler idarilik niteli ğini koruyacaklardır. Ayrıca. ONAR. normal zamanlarda fiili yol teşk il edebilecek eylemlerin, o l ağanüstü hallerde basit usulsüz halleri olarak ö ngö r ü leb i leceği ni ve bu hallerde fiili yol t e şkil e tmeyeceği n i de ifade etmektedir. Bkz. ONAR, s ESİN, DÜNDAR. s.6l ; ogurlu, s.61. Ayrıc a konu ile ilgili olarak bkz. 3. Bölüm. " YILDIRIM, s.2i.

6 216 MÜHF - HAD, C13, Sy Mülkiyet Hakkına" veya Bir Temel Hak ve Özgürlüğe Tecavüz Teşkil Etme Fiili yolun diğer bir şartı da, idarenin eyleminin mülkiyet hakkına veya temel hak ve özgürlüklere saldırı ve ihlal niteliğinde olmasıdır". ONAR, fiili yolda, "sadece bir hakkın ihlali değil bir tecavüz mahiyeti ve ağırlığı da mevcut" olduğunu ifade etmektedir" Anayasası, bazı insan haklarına özel bir önem vermiştir; "basın hürriyeti", "süreli ve süresiz yayın hakkı", "dernek kurma hürriyeti", idarenin keyfi bir şekilde bu haklara müdahalesi ve bu hakların ihlali, eylemin fiili yola dönüşmesine neden olmaktadır". Kısaca, fiili yolun varlığından bahsedebilmek için idarenin eylemi ile yaptığı ihlalin ve müdahalenin taşınır/taşınmaz mülkiyetine, kişi özgürlüklerine veya basın, mezhep, din, vicdan, çalışma, seyahat özgürlükleri gibi temel hak ve özgürlüklere yönelik olması gerekmektedir". Bir kamu görevlisinin işkence yapma hakkı ve yetkisi yoktur, ancak kamu görevlisi tarafından bir kişiye işkence yapılması ile kişi özgürlüğü ihlal edilmekte ve bu nedenle de fiili yol söz konusu olmaktadır". 25 Mülkiyet hakkının da, temel hak ve özgürlüklerden biri olduğu muhakkaktır. Ancak, yargı kararlarından da görüleceği üzere; uygulamada, idarenin usul dışı fiilleri olarak adlandırılan eylemleri en çok bu hakkın ihlaline yönelik olduğundan ve önceden de ifade edildiği üzere Kamu Hukukunda bu hakka özel bir önem verildi ğinden. çalışmamızda, mülkiyet hakkı ihlalini özellikle belirtme ihtiyacı duymuş bulunmaktayız. 26 ONAR, ; TAN, GÖZÜBÜYÜK, s.l ONAR, s " OGURLU, s YAYLA Yıldızhan, İdare Hukuku, İstanbul, 1990,5.143; ONAR, ÖZAY II Han, Günışığında Yönetim, İstanbul, 2004, s.747. Bu yönde bir karar için bkz. Yargı tay 4. Ceza Dairesi' nin 17.1 ı.ı 986 tarih, E. 1986/4898, K.1986n786 sayılı kararı; Yargıtay Kararları Dergisi, c.ı3, S.2, 1987,

7 Gül Üstün - idarenin Usul D ışı Fiilterindeıı Fiili Yol 217 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi de bir kararında", bir taş ıma şi rke tini n araç larına idarenin bazı ajanların ın zorla aske r taşıtmas ı nı fiili yol olarak kabul et mi ştir. 3. FİİLi YOLUN TÜRLERi Fiili yol, varlığına sebep olan hukuka aykırılıklarm nede nlerine göre ikiye ayrılmaktadır : 3. ı. Esas Yön ünden Hukuka Aykırıhk İdare ni n eylemi hiçbir işl eme daya nmıyorsa", eylemin day an ağ ı olan iş lem yarg ı organı tarafın da n ipta l edi lmiş ise, bu duru mda İdarenin eyleminin bi r hukuki temele dayanmadığı veya day andığı temelin hüküms üz olduğu kabul edilmektedir". İdarenin hiçbir hukuki temele dayanmayan dol ayı sıyl a "idarilik" n it eli ğ i n i kaybeden eylemleri ise, esas yönünden hukuka aykırı fiili yol teş kil edecektir". Ay nı ş ekilde, İdare ' nin var olan işlemin ö ngö rdüğ ü eylemlerin yanı s ı ra, öng örülmeycn eylem leri gerçek leş t i rmes i halind e de", esas yönünden hukuka aykırı fiili yol söz ko nusu olacaktı r. Zira, öngö rülenleri n d ış ın daki eylem leri n de herhangi bir huku ki temeli b ul unmay acaktır. İdarenin hiçbir hukuki esasa dayanmayan eylemlerinin yanı s ı ra yok hükmündeki i şlem l e re dayanıl arak yap ılan eylemleri de fiili yola JI Askeri Yüksek Idare Mahkemesi 2. Dairesi' nin, OG.O l.l994 tarih, E.i 994/994, K. 1994/1 i 37 sayı lı ka rarı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kararları Dergisi, YAYLA YENICE Kazım, ESIN Yüksel. A çıkl amalı- İ çühath Notlu İdar i Yargılama Usulü, Ankara.I983. s.37i. " OlolAR. s.l 67L. as AYANOdLU. s.145,146.

8 218 MOHF - HAD,en Sy.I-2 dönüşmektedir". Örneğin; fonksiyon gasbı, yetki gasbı gibi ağır yetki tecavüzünün neden olduğu yok hükruündeki işleme dayanılarak idarenin eylem yapması halinde idarenin hukuk dışı fiilleri söz konusu olacaktır". Örneğin, herhangi bir yasal düzenlernede öngörülmeyen idari bir komisyon tarafından tesis edilecek karar gereği İdare tarafından icrai eylemde bulunması halinde bu eylem fiili yol teşkil edecektir. Nitekim, yasal dayanağı olmayan maki tefrik komisyonlannın yaptığı işlemlere geçerlilik ranınamayacağı" gibi, bu komisyon tarafından yapılan işlemler gereği yapılan ve ilgililerin temel hak ve özgürlüklerine tecavüz eden eylemler filli yol teşkil edecektir Usul Yönünden Hukuka Aykırılık İdarenin dayandığı işlem, hukuka uygun olmasına rağmen", idare eylemi gerçekleştirirken suç oluşturan veya kendisine yasaklanan bir usule başvurursa, idarenin usul yönünden hukuka aykırı bir eylemi dolayısıyla fiili yol söz konusu olacaktır'". Örneğin, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun' a göre, takibi mümkün olmayan bir kamu alacağının", icra dairesine 36 ESIN, DÜNDAR, s.6t,62; ÖZAY, s.745; ONAR, s.1671; YAYLA, s ONAR, s.1671; ESIN, DÜNDAR, S.61, Yargıtay 20. Hukuk Dairesi' nin tarih, E. 1992/9572, K. 1993/3640 say ılı kararı. 39 ESIN, DÜNDAR, s ONAR, s.1672; OGURLU,s sayılı Kanun' un 70. maddesi gereği; sayılı Kamu Iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczicaiz olmadığı gösterilen mallar. 2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası. 3. Vazgeçilmesi kabilolmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası. 4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zanıri olan arazi ve çift hayvanları ve t aş ı tl arı ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve

9 Gül Üstün - i darenin Usıı l Dış ı Fiilierinden Fiili Yol 21 9 b aşvu rul madan id arece tahsil edilmesi durumu us ul yö nü nde n hukuk a aykı rı lık te şki l edecek ve id arenin hu kuk dışı fii li söz konusu o lacaktı r". Niteki m, D anı şt ay 'ın bir kararında", kişinin babasının ölümünü bildinneyerek bab asının eme kl i maaşını almaya dev am etmesi üzerine Eme kli Sandı ğı ' n ın zararı n ı herhangi bir y arg ı yo luna başvurmayarak tah sil etmesi hukuka aykırı olarak ni telendiriimiş ti r. Emekli Sandı ğı ' nın o l u ş an za ran tahsil etme k ist emesi hukuka uygun olınakla beraber, kendisine m esl e ği için gerekli olan alet ve e devat ı ve kitap ları; arabacı, k a yı k çı, hamal gibi küçük taş ıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağl ayan t aşı t vasıta ları, 5. Borçl u veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren man dası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bun ların üç ay lık yem ve yataklıkları, 6. Borçlu ve ailesinin iki a y l ık yiyecek ve yak acakları ile; a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze ye tiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edeva t ı, malzemesi ve fide ve to hurn lu ğu, c) Geçimi hayvan yet i ştirmeye m ünha sır olan borçlunun kend isinin ve ailesinin geçi mleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve ya takl ık l an. 7. Memlek etin ordu ve zab ıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emek li ay lıkl ar ı ile. bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağ la na n ay lıkl ar ve ordun un hava ve de ni zal tı men su pl arın a verilen u çu ş ve dalı ş ikramiyeleri, 8. Bir yardım sand ığ ı veya dern eği tara fından h a st alık. zarnret ve ölüm gibi hallerde bağlan an ay lıklar. 9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi veya ailesine toptan veya irat şek li n de verilen veya verilmesi gereken paralar, ıo. Aske rlik malullerine. şehit yetimlerine verilen harp malu ll üğ ü zammı ile, 1485 s ayılı kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri, i i. Borçlunun haline münasip evi "ancak evin değe ri fazla ise bedelinden haline münasip bir yer alınabilecek miktan borçluya bınık ı lmak üzere haczedilerek satılab il ir". 12. H arc ırah Kanununa göre yap ı l an ödeme ler, sayılı kanun uyarınca bağlanan aylık lar Haczedilemeyecektir. 42 KAMER Genç, "Kamu G üc üntın Kullanı lması", Idare Hukuku ve Idari Yargı Ile Ilgili Incelemeler, Ankara, 1980, s.395; ESIN, DÜNDAR, s.62. 4l D anı şta y ıo. Dairesi' nin tarih, E , K s ay ı lı k ararı, D anı şt a y Dergisi. s.ıo ı, s.743.

10 220 MOHF - HAD, c.ı s, Sy.1-2 verilmeyen bir yetki kullanarak; ilgilinin kusur ve meydana getirdiği zaran resen tespit etmesi ve zararı tabsil etmesi usul yönünden bukuka aykırılık oluşturmaktadır. Bu aykırılığın giderilmesi için anılan kararda da ifade edildiği üzere, Emekli Sandığı ' nın ilgili aleyhine dava açması ve yargı organı tarafından zarar ve kusur oranı belirlenerek İdare lebine karar verilmesi halinde hükın ün infazı sureti ile zararın tahsil edilmesi gerekmektedir. 4. FİİLİ YOLUN SORUMLULU(;U SONUÇLARI VE İDARENİN İdarenin herhangi bir hukuki esasa dayanmayan eylemleri idarilik niteliğini haiz olmadıklarından", bu eylemler idari yargının konusunu oluşturmamaktadır. Ancak, bu eylemlere karşı, haksız fiil davası açılabilir". Başka bir deyişle idari rejime göre, idarilik niteliği taşıyan işlem ve eylemler idari yargıda yargılanma ayrıcalığına sahip iken, işlem ve ye eylemlerin idarilik niteliğini kaybetmesi, bu ayrıcalıktan yararlanma hakkını da ortadan kaldırınaktadır Eylemin "İdarilik" Niteliğinin Değişmesi" Fiili yolun söz konusu olması halinde, idare temel hak ve özgürlüklere müdahalede normalolmayan usul ve eylemlere başvurarak saldında bulunmuş olacağından, İdare artık kamu kudretine ait imtiyazdan yararlanamayacaktır". Zira, İdare ' nin eyleminde bulunan "ağır hukuka aykınlık", artık bu eylemi "idari bir usul" olmaktan çıkaracak ve "adi bir!iile" d önüşt üreceknr". " YILDIRIM, " ONAR, , Bkz. Bölüm GE1\Ç. s.394; OGURLU, " 01\AR,

11 Giil Üstün - İdareııi ıı Usul Dış ı Fiitleriııdeıı Fiili Yol 221 Böy lelikle, İdaren in bu tür eylemleri "idarilik" ni t eliğini kaybedecek ve söz konusu eylemlere ilişkin uyuşmazlıklar adli yarg ı da g örülecektir". "İ dar i li k" ni teli ğin i kaybeden bu h ak s ı z fiiller İd are ' den kay naklanmakta olduğ unda n, adli yarg ıda aç ılacak davada, da valı İdare olacakur'" S o r u m l u l u ğu n Deği şmesi idaren in fiili yol teş ki l eden eylemlerinde n doğan soru ml u luğ u Medeni Hukuk ve Borçl ar Huk uku esas ı na daya lı bir sorumluluk o lacak t ır". Zira, "fiili yolda orak O tutum ve davran ı ş ne İda re ne de kamu görev ve yetkileri ile ba ğdaştırılmaı ı miimk ün olmadı ğından olay tam an lamıy la bir m ç ve hukuksal yöııden de ' lıaksızfi il ' e döııüşmekte...52" dir. Eylemin haks ız fiile dö nüşmes i sonucu uyuşmazlığı çözümlemekte Adliye M ahkeınel erinin görevi ol maktadır ". Danı ş t ay da, İdare tarafından gerçekleşti ri le n bu tür eylemleri haksız fiil olarak nitelemekte ve bu ey lcmlere il işki n uyuşm a zlıkl ard a adli yarg ın ın görevli o l d uğu nu ifade etmektedir". Niteki m. Uy uş maz lı k Mahkemesi de bir karannda", köy ha l kı nı n bir kayn ak suy undan " kadim ya rarlanma h ak kı "nın köye içm e suyu getirilmesi ile zedele ndi ği ve ilgili leri n bahçe sulamalarma engelolmasından "GENÇ. s.394. sc Yargı t a y 4. Hukuk Dairesi' nin tarihli. E. 1986/ K. sa y ı lı kararmda. "idarilik" niteliğini kaybeden fiilden Devletin sorumlu o lduğu n u n kabulüne h ü kmedi l m i ş t i r. Yargıtay Kararlar Dergisi, C.XLII, S.2. Şuba t s ONAR, s.l673: ÖZAY, s. 745; YILDIRIM, s ÖZAY, s " ONAR. s.1668; ÖZAY, s. 745; YILDIRIM. s.21; DURAN, s.55, Örneğin. bir yol yap ı m ı s ı ras ın da kamu la ş tırma o lmaksızın bağın yola katı lması halinde. idarenin haks ı z Ililin mevcut o l d uğ u ve bu eylemden kaynaklanan zarara ili şkin uyuşmazh ğın adli yarg ıda çözümlenmesi ge rek tiği h akkı nda bkz. Danıştay 12. Dairesi' nin , E.i , K. 1980/4391 say ılı ka rarı. TAN, GÖZÜBÜYÜK, s.178. ss Uyu ş m az lık Mahkemesi, , E.1996/36, K say ı lı kararı, Resmi Gazete , S

12 222 MOHF - HAD, c.13. Sy.J-2 kaynaklanan uyuşmazlığın adli yargıda çözümlenmesi ge reklil i ğ i b eli rtilmiştir. Uy u ş mazlı k Mahkemesi bir başka kararında", TRT' nin bir maçı, yayın hakkı s a tı n almadan ve arada bir sö zleşme olmaks ı zın izinsiz y ay ın l ama s ı nedeni ile aç ılan davada. davalı kurumun bir kamu kurumu o l d uğ u n u, ancak yasal dayanaktan yoksun eyleminden doğan zararın adli y arg ı da ç öz ü mle nece ğ i belirtilmiş tir Adliye Ilakiminin Görev ve Yetkisi İd ari Yargılama Usulü Kanunu' nun 2. maddesi gereğince. idari yargı, idari işlemin ve eylemin hukukilik denetimi ile sı nı rl ı dı r, Ancak, adli yarg ı. idari y arg ıdan farklı olarak sadece hukuka ay kın lığ ı tespit etmemekte, uyu şın azlı ğın zararlı su n uç l arı nı da gidermektedir. Önceden de ifade edildiği üzere". fiili yol teşkil eden eylemler. "idarilik" niteliklerini yitirmelerinden ötürü, bu eylemlerin neden o ld uğ u uyuşm azlıklar adli y arg ıda çözümlenecektir. Bu durum karşı sında ise. yargı organı tarafından söz konusu eylemlerin sadece hukuka aykırılığı tespit edilmeyecek, zararlı s o n uç l arı da giderilecektir. D iğer bir ifade ile, idare tarafından gerçek l eştiril en. fakat "idarilik" nit eliğini kaybeden eylemlere ilişkin uyu şmazlıklarda y arg ın ın yetkisi geniş t i r. Fiili yolda. hakim, fiilin varlığım. kap samını ve bütün so nuçl arı nı araş t ıracak. tespit edecek ve fiili yola sebep olan eylemi ve buna bağlı hareketleri durduracak. bundan doğan zararl arın idarece tazminine karar verebilecektir". Adli y arg ı hakimlerinin haksı z fiil niteliğ indeki eylemleri sona erdirme yetkisi bulunduğu göz önüne alınırsa. y arg ının idareye belirli 5<, se Uyu şmaz lı k Mahkemesi, , E.1996/65, K.1996/1 ıo sayı lı k ararı, Resmi Gazete , ; Uyuşmaz lık Mahkemesi, E.1995/87, K. 1996/34 sayılı kararı, Resmi Gazete " Bkz. Bölüm4.i. ve 4.2. " ÖZAY, s.745; ONAR, s.1674,1675.

13 GiiI Üs t tın - İdarenin Usul D ışı Flillerinden Fiili Yol 223 şeki l de hareket etmesi ni; İdare y e fiili yolu sona erdirmesini emretmesi söz konusu olabilecektir". SONUÇ İd arenin usul dışı fiilleri, idarenin "idarilik" nit eliğini kaybed en mülkiyet h akkı başta olmak üzere teme l hak ve özgü rlükleri ihlal eden veya bu özgürlüklere sal dı ran hukuka ve usule aç ı kç a ay k.ı n icr ai eylemlerielir. Söz konu su eylemler, "idarilik" n iteliğini haiz olmadıklarından artık birer özel huku k kavramı olan hak sız fiiller olup, bu nedenle söz ko nusu eylem lere ilişkin uyuşmazlı klar da adli yargı da çözümlenmelidir. Adli yarg ı hakimi, fiili yola i lişki n uyuşmazlığ ın yargı s al denetimind e ve doğan zararl arı n telafisinde tek yetkili yer olmakta?", İdare ye ey leml erin e son verme emri verilebilmektedir. Ancak, i ç ti hatl anrnı zda "fiili yol" kavramına pek yer verilmemekle berabe r, teorinin ilke leri de bugüne kadar yargı karar l arı ile aç ı kça ortaya ko n ul mamıştır. Oysa ki, "fiili yol" ka vramı ve teorisi, içtihatlar ile ortaya konuldukça ve yarg ı organ l arı taralindan kullaruldıkça geli şecektir? '. s9 OdURLU, s.67. eo OdURLU, s Aynı yönde bir g örüş için bkz. OdURLU, s.71.

14

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe'

TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK. Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' TEK SAnCILIK SÖZLEŞMESİNİN ÖGRETİDEBENZER OLA RAK BELİRTİLEN SÖZLEŞMELERDEN AYıRT EDİLMES İ Ar. Gör. Sa lih Önder Yeşiltepe' 1. Gi ri ş Tek satı c ı lı k söz leşmes i, Türk Hukukunda dü zenlenmemiş olmakl

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim

Gürsel KAPLAN * Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim YENİ YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE KAMULAŞTIRMASIZ EL KOYMA SEBEBİYLE DOĞAN TAZMİN HAKKININ TABİ OLDUĞU USUL VE ESASLAR ACCORDING TO THE LAST LEGAL REGULATIONS THE BASIS AND THE PROCEDURE OF THE RIGHT TO COMPENSATION

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE NORMLAR HİYERARŞİSİ VE SAYIŞTAY DENETİMİNE ETKİLERİ Erdal KULUÇLU * Giriş İnsan ve insanla ilintili alanları düzenleyen hukuk normları, hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI YARGI KARARLARI VE HUKUKİ SORUNLAR BİRİNCİ BÖLÜM Av.Sedat KARTAL Kamulaştırmasız El Koyma Kavramı: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idarenin, Anayasa ve yasalara uygun

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi

FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI. Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi FARKLI YARGI KOLLARINA MENSUP MAHKEMELER ARASINDAKİ HÜKÜM UYUŞMAZLIĞI Prof. Dr. Erdal TERCAN Anayasa Mahkemesi Üyesi Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 A GİRİŞ 4 B YARGI KOLLARI (ÇEŞİTLERİ), YARGI YOLU

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları

1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 1. Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Belediye tüzel kişiliğinin kendinden beklenen hizmetleri yerine getirebilmesi için belli görev ve yetkilerle donatılmış olması önemlidir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI

www.kanunum.com 25.Şubat.2014 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI 4857 SAYILI İŞ KANUNU - I GEREKÇELER, İLGİLİ YARGI KARARLARI, YÖNETMELİKLER VE İDARİ PARA CEZALARI AÇIKLAMALAR Bu çalışmada 4857 sayılı İş kanunun ilk 62 maddesinin gerekçeleri ile söz konusu maddelere

Detaylı

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan

SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ. Arda Özkan SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKUNUN UYGULANMASINDA AD HOC MAHKEMELERİN ROLÜ Arda Özkan Özet İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve savaş suçları işleyen bireyleri cezalandırmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SORU, CEVAP VE SORUNLARIYLA İŞ HUKUKUNDA ALT İŞVEREN TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 15 Şubat 2012 Yayın No: 318 Haberleşme Adresi: Hoşdere Cad. Reşat

Detaylı

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI

HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI hakemli makaleler Fatma Burcu SAVAŞ HAKSIZ FİİL TAZMİNATININ TABİ OLDUĞU ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN İŞLEMEYE BAŞLAMA ANI Fatma Burcu SAVAŞ* GİRİŞ Türk Borçlar Kanunu nda belirtilen borç kaynakları; sözleşme,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ

BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ BİREYSEL BAŞVURUNUN ANAYASA YARGISINA ETKİSİ: ON YIL YASAĞI VE KADININ SOYADI ÖRNEĞİ Dr. Emir KAYA* Özet Bu çalışmada, Anayasa nın 152. maddesinde itiraz başvuruları için hüküm altına alınmış olan, daha

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ

TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt: 24 Sayı: 6 / Cilt: 25 Sayı: 1-2 Mayıs - Ağustos - Kasım 2013 HUKUK BÖLÜMÜ HUKUK BÖLÜMÜ Yargıtay Kararları T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi Esas No : 2011/33127 Karar No : 2013/25090 Tarihi : 07.10.2013 KARAR ÖZETİ: İŞVERENİN EŞİT İŞLEM BORCU 4857 sayılı İş Kanunu nun 5. maddesindeki

Detaylı

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI

TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI TÜRK VERG YARGISI S STEM NDE OLA ANÜSTÜ KANUN YOLLARI Murat ARSLAN G R evletin ki ilerle olan ve vergilendirmeden do an ili kilerine vergi Dhukuku ili kisi denilmektedir. Bu ili kide zaman zaman uyu mazlıklar

Detaylı

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına

Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Bir Alt Lige İndirme Cezasının Türk (Spor) Hukukunda Yarattığı Fırtına Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK* * Adalet Eski Bakanı. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Temmuz 2011 de patlak veren şike

Detaylı

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK hakemli makaleler ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN YARGISAL DENETİMİ Sercan Coşkun KULAK GİRİŞ Kanunların, Anayasa ya uygun olup olmadığının yargısal denetiminin yapılabildiği ülkelerde Anayasa

Detaylı