TURANT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURANT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEMESİ"

Transkript

1 TURANT TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEMESİ KURULUŞ : Madde 1 - Aşağıda adları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, T.Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ana suretle kurulmaları hakkındaki hükümleri ve işbu Ana sözleşme uyarınca bir Anonim Şirket kurulmuştur. ŞİRKETİN TİCARİ ÜNVANI : Madde 2- Şirketin ticari unvanı Turant Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi dir. AMAÇ VE KONU: Madde 3- Şirketin amacı böylece özetlenebilir; Serbest ekonomi sistemi içinde turizm işdalı, yatırımcılığı ve işletmeciliği açısından önemli görevler düşmektedir. Ülkemiz doğal ve coğrafi zenginliklerinin yanı sıra tarihi eserler açısından da engin bir turistik potansiyel oluşturmaktadır. Bu özellikler ve turizm kadar uluslar arası turizm hareketleri açısından da olumlu etkiler yapacak düzeydedir. İç turizm ülkenin sosyo ekonomik gelişimine olanak sağlarken dış turizm de bu olanağın yanı sıra ülkemiz döviz girdilerinin artmasına ve işçi girdileri ile birlikte ödemeler dengesinin rasyonel bir biçimde rahatlamasına neden olacaktır. Avrupa Topluluğu (AT) ve gümrük birliği (GB) olgularına bağlı olarak, Kitle Turizmi; Sağlık ve İş Gezisi Turizmi Batı Standartlarına uygun bir biçimde yeniden yapılanmayı; Bu yapılanma bağlamında günün koşullarına uygun yatırım, program ve projeler oluşturmak ve geliştirmek amacı ile içte ve dışta kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak aşağıdaki amaçları kapsamaktadır: 1. Otel, motel, tatil köyü ve benzeri her türlü konaklama tesisleri kurmak, kurdurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ya da işletilmesini sağlamak 2. Yurt içinde ya da yurt dışında kendisine ait ve de başkalarına ait tesislerin kapasitelerini değerlendirmek, turizm pazarlaması yapmak 3. Turizmin tüm dallarında faaliyette bulunmak yerli ve yabancı turistlere hizmetlerin en iyi şekilde sunulması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak 4. İç ve dışta kısa ve uzun süreli her türlü geziler düzenlemek, Aracı kuruluşlara katılmak 5. Faaliyetlerine ilişkin durumlarda bulunmak için her türlü yayın çıkartmak 6. Turizm sektörüne ve fuar sektörüne ilişkin bilgi merkezleri kurmak isteklilerine danışmanlık hizmeti vermek 7. Konusu ile ilgili satış mağazaları açmak Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için; Faaliyetleri ile ilgili yerli yabancı kişiler ortaklıklar kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. Acentalık temsilcilik ajanslıklar alır ve ya kurar ve bu hizmetleri yürütür. Faaliyetleri ile ilgili olarak kurulmuş ve kurulacak ortaklıklara katılır, şirket holding kurar. Tek başına veya yerli yabancı kişiler kurum kuruluşlarla birlikte konaklama tesisleri fabrika ve atölyeler lokanta kafeterya gibi tesisleri açar, işletir, işlettirir. Faaliyetleri ve satış mağazaları ile ilgili olarak iç ve dış satım komisyoncuları aracılık ve acentalık işleri ile uğraşır. İzin ruhsat patent ihtira beratı alır bunları tamamen veya kısmen devreder, kiralar. Sayfa 1 / 7

2 İhtiyacı olan menkul ve gayrimenkuller satın alır imza eder, ettirir. İhtiyaç fazlası menkul ve gayrimenkulleri satar borç ve alacaklılarından dolayı menkul ve gayrimenkulleri üzerine lehine veya aleyhine ipotek ve rehin koydurtur veya kaldırır. Bu faaliyetlerden başka ileride şirket için yararlı ve gerekli görülen başka işlere de girilmek istenirse yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve şirketler hukuku hükümleri uyarınca hareket eder. ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ: Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul dadır. Şirket Ticaret Bakanlığı na bilgi vermek suretiyle yurtiçi ve dışında şubeler açabilir. ŞİRKETİN MÜDDETİ: Madde 5- Şirketin müddeti kesin kuruluştan itibaren 99 senedir. PAY GRUPLARINA İLİŞKİN ÖZEL HAK VE İMTİYAZLAR : Madde 6- Hiçbir hisse senedi grubuna imtiyaz tanınmamıştır. KURUCU İNTİFA SENETLERİ : Madde 7 - Kurucular arasında taksim olunmak üzere şirket adet kurucu intifa senedi ihraç etmiştir. İşbu adet intifa senedi şirket kurucularına her pay senedine karşı 1 adet olmak üzere taksim ve tevzi olunmuştur. Kurucu intifa senetleri nama yazılı olup, maliklerine herhangi bir suretle oy vesair üyelik hakları bahşetmez. Kurucu intifa senetleri sahipleri 29.maddede öngörüldüğü şekilde kâra iştirak ederler. Sermaye tezyidlerinde ikinci tertip, intifa senetleri ihraç edilip edilmeyeceğine Genel Kurul karar verir. İhraç kararı alınabilmesi için. T.Ticaret Kanununun 388.maddesi 4.fıkrasındaki nisap ve merasimin aynen tatbiki esas ve şarttır. PAY VE KURUCU İNTİFA SENETLERİNİN DEVRİ : Madde 8- Bedelleri tamamen ödenmiş hamiline muharrer pay senetlerinin alınıp satılması hiçbir kayıt altında olmayıp, bu senetlerin devri teslim ile hüküm ifade eder. Bedelleri henüz ödenmemiş nama muharrer muvakkat ilmühaberler ve kurucu intifa senetlerinin başkasına devir ve ferağı T.Ticaret Kanunu nun 411. ve 419. maddesi hükümlerine göre yapılır. SERMAYE ARTTIRILMASI : Madde 9- Genel Kurulca sermayenin arttırılması kararlaştırıldığı takdirde arttırılan sermayeye iştirak hususunda kurucuların rüçhan hakları vardır. Rüçhan haklarının kullanılmasına dair Yönetim Kurulunun usulüne uygun davetine 15 gün içinde cevap verilmediği takdirde rüçhan hakları düşer. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜLÜ: Madde 10- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu uyarınca en fazla 3 yıl için seçilecek en az 3 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. İbra edilen Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. Yönetim kurulu üyeliklerinde görev süresi bitiminden önce azil dışındaki nedenlerle boşalma olması durumu hariç olmak üzere, üyelerin tamamı aynı umumi heyet toplantısında seçilir. Sayfa 2 / 7

3 YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI : Madde 11- Yönetim Kurulu şirket hisse ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda en az 1 defa toplanması mecburidir. YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ : Madde 12- Şirketin idare ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler hakkında karar almak, münhasıran Genel Kurula bırakılmış yetkiler dışında tamamen Yönetim Kuruluna aittir. YÖNETİM KURULU YETKİLERİNİN DEVRİ : Madde 13- Yönetim Kurulu, T.Ticaret Kanunu nun 319. maddesi gereğince, yetki ve görevlerini üyeleri arasında kuracağı bir İcra komitesine veya murahhas üyeye müdür veya müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖDENEĞİ : Madde 14- Yönetim Kurulu üyeleri işbu ana sözleşmenin 29.maddesinin teşkil ettiği şekil ve surette öngörülen safi kar payından başka Genel Kurulun tespit edeceği aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilir. ŞİRKETİ İLZAM : Madde 15- Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak bütün mukavelelerin muteber olabilmesi için, usulüne göre tanzim, tescil ve ilan olunmuş imza beyannamesinde gösterilen kişi veya kişilerin o beyannamede belirtilen şartlar uyarınca şirketin ticari ünvanı altına konmuş imza yahut imzalarını taşımalıdır. MURAKIPLAR : Madde 16- Genel Kurul gerek hissedarlar arasında gerekse hariçten en çok 3 sene için bir murakıp seçer. Murakıpların sayısı beşi geçemez. İlk sene için murakıp olarak Ercüment Konukman : Nüzhetiye Cad. Bidar Apt. No:23 İstanbul tabiiyeti T.C. Özcan Bolcan : Kıztaşı, Dolap Cad. 20/6 Önder Apt. Fatih-İST. tabiiyeti T.C. seçilmişlerdir. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ : Madde 17- Murakıplar Türk Ticaret Kanunu nun 353. maddesinde yazılı görevlere ifasından başka şirketin iki şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatlerinin korunması hususunda lüzumlu görecekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde Genel Kurulu toplantıya çağırmaya ve toplantı gündemini tespite Türk Ticaret Kanunu nun 354.maddesinde yazılı raporu tanzime selahiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve Ana sözleşme ile kendilerine verilen görevleri yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. Murakıplara, miktarı Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık bir ücret verilir. GENEL KURUL : Madde 18- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Olağan Genel Kurullar şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda Kanun ve Ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. TOPLANTI YERİ : Madde 19- Genel Kurullar şirket idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin, Sayfa 3 / 7

4 İdare Meclisince karar verilecek elverişli bir yerinde toplanır. TOPLANTILARDA BAKANLIK KOMİSERİNİN BULUNMASI : Madde 20- Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir. TOPLANTI NİSABI : Madde 21- Genel Kurul toplantılarında görüşme ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Ancak Ana sözleşmenin 26.maddesi hükmü saklıdır. REY : Madde 22- Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların ve vekillerinin her hisse için bir rey hakkı vardır. VEKİL TAYİNİ : Madde 23- Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu reyleri de kullanmaya yetkilidirler. Selahiyetnamelerin şeklini İdare Meclisi tayin ve tespit eder. İLANLAR : Madde 24- Şirkete ait ilanlar T.Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.fıkrası hükmü mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde intişar eden bir gazete ile asgari 15 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete intişar etmediği takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Ancak Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T. Ticaret Kanununun 368.maddesi hükmüne göre ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvelinden yapılması lazımdır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T. Ticaret Kanununun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır. OYLARIN KULLANMA ŞEKLİ : Madde 25- Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırılarak kullanılır. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulur. ANA SÖZLEŞMENİN TADİLİ : Madde 26- Ana sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Ticaret Bakanlığının iznine bağlıdır. Yönetim Kurulunun teşekkülüne dair maddenin değiştirilmesi için %85 karar nisabı aranır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren geçerli olur. SENELİK RAPORLAR : Madde 27- İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, Genel Kurul zabıtnamesinden ve genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren üç ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir. Veya toplantıda hazır bulunan bakanlık komiserine verilir. ŞİRKETİN HESAP SENESİ : Madde 28- Şirketin hesap senesi Ocak ayının birinci günü başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter. Ancak birinci hesap senesi istisna olarak, şirketin kat' i surette kurulduğu tarih ile o senenin Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddeti ihtiva eder. Sayfa 4 / 7

5 KARIN TAKSİMİ : Madde 29- Şirketin bir bilanço döneminde ilgili yasal mevzuat doğrultusunda hesaplanan vergi sonrası kurum net kazancı aşağıdaki gibi dağıtıma tabi tutulur. 1. Türk Ticaret Kanunu nun 466. Maddesinin öngördüğü %5 birinci kanuni yedek akçe ve %5 birinci temettü ayrılır. 2. Ödemesi gerekli diğer diğer yükümlülükler karşılığı ayrılır. 3. Geri kalandan Türk Ticaret Kanunu nun 466. Maddesinin 2.fıkrasının 3 sayılı bendi gereğince hesap edilmesi şart olan yüzde 10 oranında ikinci kanuni yedek akçe ayrılır. Kalandan nispeti Genel Kurul tarafından tespit edilecek ikinci temettü hissesi olarak, ödedikleri pay bedeli oranında ortaklara dağıtılır. Bakiyeden Genel Kurul karar verdiği takdirde tensip olunacak miktarda ihtiyari ve fevkalade yedek akçe ayrılır ya da ortaklara dağıtılır. 4. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez. KARIN TEVZİİ TARİHİ : Madde 30- Senelik kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Genel Kurulca kararlaştırılır. UYGULANACAK HÜKÜMLER : Madde 31- İşbu ana sözleşmede hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu nun maddeleri uygulanır. KURUCULAR : Madde 32- Şirketin kurucuları bu sözleşmeyi imza eden aşağıda isimleri, uyruk ve oturdukları yerler yazılı kişilerdir. 1) Soytaş Sosyal Yatırımlar Organizasyon ve Ticaret Anonim Şirketi, T.C. tabiiyetinde, Karaköy, Necatibey Cad. Sait Demirbağ Han K.8 İstanbul, 2) Sınırlı Sorumlu Soytaş Turgutreis Tatil Köyü Yapı Kooperatifi, T.C. tabiiyetinde, Galatasaray, İstiklal Cad. Mısır Apt. K.3 İstanbul, 3) Av. Ziya Keskin, T.C.,Sakaldöken Cad. Mutiler Apt. 23, Bursa 4) Yük. Müh. Suat Atay, T.C., Yüksel Cad. 33/9, Yenişehir-Ankara 5) Ali Hikmet Dinç, T.C., Levent, Büyükdere Cad. 28, T.C. Ziraat Bankası müfettişlerinden (Emekli) 6) İsfendiyar Banuönü, T.C.,Kadıköy Mühürdar Cad. Yaverbey Sokak Şeref Apt. 7) Necdet Ural, T.C., Kadıköy Moda, Nenehatun Sokak, 7/1 D.9 8) A. Suavi Atilla, T.C., Moda Yusuf Kamil Paşa Sokak 10, D.2 9) Hikmet Turhan, Dağlıoğlu, T.C. Bostancı, Daryol No:35 10) Saadet Dimaoğlu, T. C.T., Teşvikiye Cad. Solgun Söğüt Sokak 19/8 11) Güzide Dağlıoğlu, T. C.T., Bostancı Daryol No:31 12) Hasan Faik Özer, T. C.T., Tersane Cad. Abdusselah Sokak 2, Karaköy 13) Melika Akyol, T. C.T., Söğütlüçeşme Cad. 79/9 Altıyol 14) Dursun Doğan, T. C.T., Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Polat İş Hanı K.5 İstanbul 15) Vahide Fatma Öktem, Kadıköy ileri Sokak İşeri Apt. 22/5 T. C.T. 16) Hasan Ebusuudoğlu, T. C.T., İstiklal Cad. 131, Beyoğlu 17) Fatma Güner Özdamar, T. C.T., Beşiktaş Şair Nedim Cad. 150/13 İstanbul 18) Fatma Nebevviye Tur, T. C.T., Beyoğlu Çukurlu Çeşme Sokak Bayman Apt. 8/5 İstanbul 19) Satia Güvenir, T. C.T., Caddebostan Demirağa Çıkmazı No:2 İstanbul Sayfa 5 / 7

6 20) Emine Süheyla Berkman, T. C.T., Moda, Lütfübey Sokak Birlik Apt. 4/4 21) Mehmet Nejat Olgunoğlu, T. C.T., İstanbul Üsküdar Doğancılar Halk Dersaneleri Sokak No:22/7 22) Necla Erdoğan, T. C.T. İstanbul Üsküdar Doğancılar Halk Dersaneleri Sokak No:22/7 23) Sakibe Özdağdeviren, T. C.T., Göztepe Akasya Sokak Akasya Apt. 7/3 İstanbul 24) Leman Biltekin, T. C.T., Recaizade Sokak No:80 K.1 Kadıköy/İstanbul 25) Hikmet Kutal, T. C. T:, Şişli Halaskargazi Cad. No:337 İstanbul 26) Hamdi Aksoy, T. C.T., Aksaray Vatan Cad. Yapı Kredi Bankası Blokları A3 N.23 İstanbul 27) Nurhan Esin, T. C.T., Çiftehavuzlar Tepegöz Sokak No:9 Kadıköy-İstanbul 28) Belkıs Aydın, T. C.T., Nisbetiye C. Ulus Mah. Eniz sit. A blok kat.1 No:5 Etiler/İstanbul 29) Mehmet Eşref Sümer, T. C.T., Göztepe Kurtdereli Sokağı No:4 Erses Apt. D.9 İstanbul 30) Armenak Kebebcı, T. C.T., Bomanti Arapsuyu Sokak Feza Apt. 7/1 Şişli-İstanbul 31) Oktay Ilgar, T. C.T. Kızıltoprak İntaş Sitesi J Blok D.13 Kadıköy/İstanbul 32) Nurhayat Demirel, T. C.T., Bahçelievler Birinci Taşyol Kirazlı S. Bilgi Apt. D.10 Bakırköy/İst. 33) Yegane Bilgin, T. C.T., Beşiktaş Valde Çeşme Arlağan Sokak 7/9 Ada Apt. İstanbul 34) Ferhunde Sözer, T. C.T., Etiler Petrol Sitesi 14. Blok D.5 İstanbul 35) Feyza Ergenoğlu, T. C.T., Başak Sokak No:47/1 Yeşilyurt/İstanbul 36) Sevim Miral Zehavi, T. C.T., Nisbetiye Cad. Meydan Apt. 23/19 Etiler/İstanbul 37) M.Armağan Tekkora, T. C.T., Güvercin 15/1 1.Levent/İstanbul 38) Hüdai Gürbüz, T. C.T.,Kavak İskele Cad. No:22 D.3 Üsküdar 39) Ramiz Erdem, T. C.T., Kavak İskele Cad. İkizdere Apt. D.5 Üsküdar-İstanbul 40) Pembe Sulhiye Alptekin, T. C.T., Çiftehavuzlar Hazırcevap Sokak No:19 İstanbul 41) Nazım Özel, T. C.T., Aşağıeğlence Mendil Sokak 36/4 Ankara 42) Yıldız Uyar, T. C.T., Merter Sitesi Huzur Apartmanı No:13 D.8 Bakırköy/İstanbul 43) Dursun Demirtaş, T. C.T., Mühürdar Cihan Seraskiri Sokak No:59 K.2 D.6 Kadıköy/İstanbul 44) Benan Bolat, T. C.T. Moda Cad. Moda Palas Kat.4 D.12 Kadıköy/İstanbul 45) Ahmet Yılmaz, T. C.T., Prof. Naci Şensoy Caddesi No:6 D.3 Karagümrük/İstanbul 46) İsmail Saadet Kavukçu, T. C.T., Erenköy Şerafet Sokak 4/19 İstanbul 47) Gürbüz Özbağrıacık, T. C.T., Ethemefendi Caddesi Çamlıköşk Sokak, No:139/7 D.6 Erenköy/İstanbul 48) Kemal Karamercan, T. C.T., Karadut Sokak, No:24 D.1 Altıyol-Kadıköy/İstanbul 49) Hamdi Aydın, T. C.T. Erenköy Bağdat Cad. 301 Mine Apt. B Blok No:5 Kadıköy/İstanbul 50) Murat Erbin, T. C.T. Ortaköy Mualim Naci Cad. No:4 İstanbul 51) Kemal Cündübeyoğlu, T. C.T, Karaköy Demirbağ Han Kat.3 İstanbul 52) Alaattin Sakınmaz, T. C.T., Sadabat Sitesi 4.Blok B Kapısı D.4 Etiler/İstanbul 53) Neriman Özleri, T. C.T., Esentepe Yazarlar Sokak No:1 İstanbul 54) Salih Zeki Kolat, T. C.T., Moda Devriye Sokak 9/15 Kadıköy/İstanbul 55) K.Yılmaz Taşçı, T. C.T., Beşiktaş Barbaros Bulvarı İba Apt. 8/5 İstanbul 56) Hüseyin Taç, T. C.T., Kavak İskele Cad. Fahir Apt. No:6 d.2 İstanbul 57) Mümtaz Benkan, T. C.T., Erenköy Fırın Sokak no.1 İstanbul 58) Turhan Borayır, T. C.T., Laleli Selimpaşa Sokak No:10 İstanbul 59) Sabahattin Zaim, T. C.T., Kadıköy Bağdat Caddesi 329 Erenköy/İstanbul 60) Özcan Bolcan, T. C.T, Kıztaşı Dolap Cad. No:20/6 Fatih/İstanbul 61) Osman Kılıç, T. C.T., Bağdat Cad. 329 Erenköy/İstanbul 62) Enise Gönenç, T. C.T., Çiftehavuzlar Yeşilbahar Sokak 7/11 Kadıköy/İstanbul 63) Ayşe Fügen Berkay, T. C.T., Valikonağı Cad. Akkavak Sokak Bezci Apartmanı No:4/2 Sayfa 6 / 7

7 D.4 Nişantaşı/İst 64) Mehmet Şerafettin Kadıoğlu, T. C.T., Yeşilköy Aslan Sokak Çamlar Apt. 15/5 İstanbul 65) A.Vahit Turhan, T. C. T., Büyükdere Caddesi 26/16 İstanbul 66) Sedef Bolat, T. C. T.,Kadıköy N,Moda Cad. Moda Palas Kat.4 D.13 İstanbul 67) Demirhan Tokel, T. C.T., Selamiçeşme Bağdat Cad. 206/12 İstanbul 68) Nilüfer Yalçınlar, T. C.T., Profesörler Sitesi A Blok D.21 Etiler/stanbul 69) Özden Başkaya, T. C.T., Nisbetiye Cad. Şehzade Sokak Tören Apt. 15/16 Levent/İstanbul 70) Eren Sağay, T. C.T., Mühürdar Cihanserakkiri Sokak No:59 K.2 D.6 Kadıköy/İstanbul 71) Haluk Yılmaz, T. C.T., Selimiye Kavak İskele Cad. 36/5 Üsküdar 72) Ali Bursalıgil, T. C.T., Yıldız Ertuğrul Sitesi 91/1 Beşiktaş/İstanbul 73) Hilmi Beloğlu, T. C.T., Kadıköy Moda Devriye Sokak 9/11 İstanbul 74) Halil Çetrez, T. C.T., Kaya Hatun Sokak, No: 45/3 Harbiye/İstanbul 75) Hakkı Ünlü, T. C.T., Ayazma Mah. 1 Velioğlu Sokak No: 10 Üsküdar/İstanbul 76) Emir Sencer, T. C.T., Ayazpaşa Mah. Saray Arkası Sokak No:30 Taksim/İstanbul 77) Hasan Saim Özyuvacı, T.C. T. Çiftehavuzlar Papatyalı Sokak No:24 Kadıköy/İstanbul 78) Sadi Dilek, T. C.T., Başak Sokak, No:47 Yeşilyurt/İstanbul 79) Zuhal Ünal, T. C.T., Ihlamur Yolu Park Apt. 40/7 Teşvikiye/İstanbul 80) Sadi Gencer, T. C.T., Vitol Çıkmazı 260 Kadıköy/İstanbul ŞİRKETİN SERMAYESİ : Madde33- Şirketin sermayesi YTL. (İkiyüzdoksanyedibinyediyüz YeniTürkLirası) dır. Bu sermayeye her biri 1 YTL. kıymetinde hisseye ayrılmıştır. Eski sermayemiz olan YTL.'nin tamamı ödenmiş olup, bu defa arttırılan YTL. Gayrimenkul satış kazancından karşılanmış olup, 06 /10/2006 tarih, YMM / no.lu YMM raporuyla tespit edilmiştir. Arttırılan bu sermaye ortaklarımıza bedelsiz olarak tevzi edilecektir. Yönetim Kurulu pay senetlerini çok sayıda payı birleştirerek bastırabilir. PAY BİRLEŞTİRME: Geçici Madde Hisse senetlerinin nominal değeri 5.000,- TL. iken 5274 sayılı T.T.K. değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup TL. lık 200 adet pay karşılığında 1 YTL. lık 1 adet hisse verilecektir. 1 YTL tamamlanamayacak paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden hisse senetleri tek bir grupta birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sayfa 7 / 7

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Sermaye:54.086,70 TL İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu:184943 Sayfa 1 / 8 FOTAŞ TURİZM VE TARIM GIDA HAYVANCILIK ENERJİ ANONİM

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE 1. - KURULUŞ Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun ANİ KURULUŞ

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun ani kuruluş hakkındaki hükümlerine göre bir

Detaylı

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESĐ ÇĐMENTO SANAYĐ VE TĐCARET A.Ş. ANAMUKAVELENAMESĐ KURULUŞ : Madde : 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve bu esas mukavelename hükümleri

Detaylı

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi

Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi. Ana Sözleşmesi Türk Demir Döküm Fabrikaları Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi 2007 1 TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ Ana Sözleşmesi 2007 BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Kuruluş, Kurucular, Ad, Amaç, Merkez, Süre. Madde

Detaylı

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012

ANA SÖZLEŞMESİ NİSAN - 2012 NİSAN - 2012 KURULUŞ: MADDE: 1 Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Detaylı

SARKUYSAN ANA SÖZLEŞMESİ

SARKUYSAN ANA SÖZLEŞMESİ SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE - 1 - Bu Ana Sözleşmenin son kısmında adları,adresleri ve tabiyetleri yazılı kurucular arasında yürürlükteki

Detaylı

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN;

H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; H E S HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN; Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 Cuma günü, saat 14.00 da Erciyes Mah. Hes Cad. No:22

Detaylı

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ CLS KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret unvanı adı soyadı ve ikametgâh adresleri ile uyrukları yazılı hükmi ve hakiki

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 3 : Şirketin merkezi, Aydın ili Kuşadası ilçesidir. Adresi, Bayraklıdede Mahallesi 09440 Kuşadası Aydın dır. Adres değişikliğinde yeni adres,

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ SOYTAŞ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ MADDE 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte bulunan kanunlar ve bu sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere ani kuruluş esaslarına uygun

Detaylı

Şirketin ticaret unvanı "LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ"dir.

Şirketin ticaret unvanı LOTUS GAYRİMENKUL DEĞERLEME ve DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİdir. ANA SÖZLEŞME Bölüm A GENEL HÜKÜMLER Madde 1 - KURULUŞ VE KURUCULAR Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve işbu sözleşme hükümlerine

Detaylı

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda, ünvanları, kanuni ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu, faktoring mevzuatı ve sair ilgili

Detaylı

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ

ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 230342 177908 numarasında kayıtlı ÜNSA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NİN devamı

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1. Aşağıda adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No.

1- Hüsnü YÖRÜK, T.C. Bakırköy İncirli Vankulu Sok. No. 12/3 de mukim, 2- Muzaffer BERBEROĞLU, T.C. Cihangir Coşkun Sok.Firuzan Apt. No. 1 HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN SONRAKİ SON ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU,NEV İ VE KURUCULAR Madde 1- Aşağıda ad ve soyadlarıyla ikametgahı ve tabiiyetleri

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MARTI OTEL İŞLETMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin tedrici surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME BÖLÜM I KURULUŞ HÜKÜMLERİ Madde 1- KURULUŞ Aşağıdaki maddede ticaret ünvanları, ad soyad ve ikametgahları ile tabiyetleri belirtilen gerçek

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME

EUREKO SİGORTA A.Ş. ANA SÖZLEŞME . İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 5 KURULUŞ HÜKÜMLERİ... 5 Madde 1 - Kuruluş... 5 Madde 2 - Kurucular... 5 Madde 3 - Şirketin Ticari Ünvanı... 6 Madde 4 - Şirketin Konusu ve Amacı... 6 Madde 5 - Merkez Ve

Detaylı

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ

MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ 1 MAKRO FACTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELESİ MADDE-1 KURULUŞ Aşağıda ad ve soyadları, adresleri yazılı T.C. uyruklu kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin Ani surette kurulmaları

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1- Aşağıda unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu konu ile ilgili

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ-

DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- DENGE YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ -TÜM DEĞİŞİKLİKLERİ İÇEREN YENİ STATÜ- KURULUŞ Madde-1- Aşağıda adları, soyadları, kanuni ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret

Detaylı

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ

BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ BOSPHORUS GAZ CORPORATION ANONİM ŞİRKETİ A N A SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1 Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani surette

Detaylı

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Z İ R A A T H A Y A T VE E M E K L İ L İ K A. Ş. A N A S Ö Z L E Ş M E S İ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ Madde: 1- Aşağıda unvanları, ikametgah adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından, Bireysel Emeklilik

Detaylı

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet:

FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: BÖLÜM -1. Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: FEDERAL-MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ: Şirketin kuruluşu,nevi ve kurucuları: BÖLÜM -1 Kuruluş,Gaye,Ünvan,Merkez ve Müddet: Madde 1 - Aşağıda ad ve soyadları ile ikametgah

Detaylı

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır.

Şirketin unvanı Latek Holding Anonim Şirketi olup, ana sözleşmede kısaca Şirket olarak anılacaktır. LATEK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1- Kuruluş Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

Detaylı