AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ"

Transkript

1 AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem oldu yýlýna organizasyon yapýsýnda önemli deðiþiklikler yaparak baþlayan Bank Asya, bir kez daha çaðýn gerektirdiði koþullara ayak uydurmayý baþardý. Öte yandan, son iki yýldýr bireysel bankacýlýk ve kredi kartlarý alanýna yapýlan yatýrýmlar meyvelerini vermeye baþladý. Yapýlan kampanyalarýn da katkýsýyla son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizen AsyaCard, Mayýs sonu itibariyle toplamda 1 milyon adedi geçerek kredi kartlarý pazarýnda uzun yýllar kalýcý olacaðýnýn sinyallerini verdi. Böylelikle hedeflenen 1 milyon AsyaCard müþteri sayýsýna da ulaþýlmýþ oldu. 1 milyon rakamý, her þeyden önce pazarda kendimizi göstermek, büyük zincir maðazalarý üye iþyerlerimiz arasýna katmak ve üye iþyeri sayýmýzý artýrmak adýna çok önemli bir eþikti. Bu eþiðin aþýlmasýyla beraber AsyaCard, yakaladýðý artýþ trendini daha kolay bir þekilde sürdürecektir. Sokaktaki insan AsyaCard ý ve avantajlarýný daha yeni tanýmaya baþlýyor. Bank Asya, halen Türkiye de kredi kartlarýndan yýllýk kart ücreti almayan, kart kullanýcýlarýnýn yýllýk kart ücreti yükünü hafifleten tek banka olma özelliðini koruyor. Ödeme sistemleri alanýnda kaydettiðimiz diðer bir yenilik ise, dünyanýn en geliþmiþ ve en fazla fonksiyonu bir arada sunan temassýz kredi kartý AsyaCard DIT ý müþterilerimizin ve tüketicilerin kullanýmýna sunmamýzdý. Offline çalýþabilme özelliðine sahip AsyaCard DIT ile Bank Asya, Avrupa da bu teknolojiye sahip ilk on banka arasýnda yer alýrken AsyaCard DIT, Türkiye de offline olarak çalýþan ve KGS dâhil birçok özelliði bir arada barýndýran ilk temassýz kart olma özellini taþýyor. Günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ulaþým Projesi kapsamýnda Mayýs ayýndan itibaren Kahramanmaraþ ta belediye toplu taþýma araçlarýnda bilet yerine kullanýlmaya baþlandý. Böylece dünyada ilk defa bir belediye, arada baþka bir firma olmadan ulaþým ödeme kanallarýna doðrudan bir bankanýn temassýz teknolojilerini baðlamýþ oldu. Banka Asya nýn son dönemde sýkça adýný duyurduðu bir baþka önemli organizasyon da Bank Asya 1. Ligi ydi. Ocak ayýnda TFF ve Doðan TV Grup ile yapýlan anlaþma ile TFF 1. Lig in isim haklarý bir buçuk yýllýðýna Bank Asya nýn oldu. Anadolu nun birçok ilinde þubesi bulunan ve bu illerdeki iþletmelere, giriþimcilere çözüm ortaðý sýfatýyla finansal destek saðlayan Bank Asya, Anadolu dan 16 ilin temsil edildiði 1. Lig e kayýtsýz kalamazdý. Nitekim Bank Asya nýn 1. Lig e sponsor oluþunun üzerinden henüz yarým sezon geçmiþ olmasýna raðmen, 1. Lig in marka deðerinde hissedilir derecede önemli bir artýþ gözlenmektedir. Önümüzdeki sezon, yine birbirinden çekiþmeli mücadelelere sahne olacak olan Bank Asya 1. Lig in kalitesini ve marka deðerini daha da yukarýlara taþýmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Bu sayýda dergimizin tasarýmý ve içeriðinde, sizlerden gelen öneriler doðrultusunda ana çizgimizi bozmadan küçük deðiþiklikler yaptýk. Beðeneceðinizi umarýz. Yeni Biz Asya larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 ÝÇÝNDEKÝLER 3 04 Türkçe Olimpiyatlarý Türkçe nin dünyada tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen 6. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý yapýldý. Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU A. SELÇUK BERKSAN SALÝH SARIGÜL ÜNAL KABACA M. ÞEVKÝ KAVURMACI TACETTÝN NEGÝÞ ATIF BÝLGÝN AHMET ÇELÝK ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. Yayýn Editörü ÝSMAÝL KAVAK Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým ALÝ YAÐMUR ISSN: PROJE TASARIM Editör FAHRÝ SÖKE Redaktör ZÝYA YILDIRIM Kapak Fotoðrafý EKREM ALTINTEPE FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: BÝR YERYÜZÜ CENNETÝ: ANTALYA 28 Antalya, nehirleri akarsularý açýsýndan da ilgi odaðý. Düden, Kurþunlu ile Manavgat þelaleleri ve diðer doðal güzellikler, Antalya nýn cazibesini artýrýyor. Bergama Kralý II. Attalos un Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun emriyle akýncýlarý dünyanýn dört bir yanýna daðýlarak aramaya koyulur. Amaçlarý, kralýn fermanýnda söz ettiði dünyadaki en güzel coðrafyayý bulmak, Ýþte dünyanýn cenneti olsa olsa burasý olabilir. diyebilecekleri Antalya yý (Attalia) keþfetmekti. AsyaCard kullananlarýn sayýsý 1 milyonu aþtý de Bank Asya nýn bireysel bankacýlýk ürünleri arasýna giren Asya- Card, son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizerek 2007 Mayýs ayýna göre yüzde 122 artýþ gösterdi. Bu artýþ sonucu 31 Mayýs 2008 tarihi itibariyle AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyon adedi geçti. TEMASSIZ KARTTA ASYACARD DIT DEVRÝ Bank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ula- 16 þým Projesi kapsamýnda Belediye toplu taþýma araçlarýnda kullanýlmaya baþlandý. Düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýlan proje kapsamýnda Kahramanmaraþlýlar, Belediye toplu taþýma araçlarýna Bank Asya nýn yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ý otobüslerde bulunan kart okuyucu cihazlara (validatör) okutarak binebilecekler. ABD ve Ýngiltere global kriz için çözüm arýyor Kredi krizi sebebiyle sorunlar yaþayan ABD ve Ýngiltere tansiyonu düþürme yolunda ilk ciddi adýmlarýný attý. ABD Merkez Bankasý piyasalara 50 milyar dolar enjekte etti. Ýngiltere Merkez Bankasý da ticari bankalar için 50 milyar sterlinlik deðiþ tokuþ planý hazýrladý. 06 Safranbolu evleri Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. 15 Çevre ödülleri daðýtýldý 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý (INEPO) 2008 Çevre Ödülleri törenle daðýtýldý. 22 Ýstoç taki ortaðýnýz Ýstoç þubemiz, bulunduðu lokasyon itibariyle özel bir ticari site diyebileceðimiz alan içerisinde bulunuyor. 38 Bank Asya 1. Lig Bank Asya adýný verdiði 1. Futbol Ligi nde gerçekleþtirmeyi planladýðý projelerini lansmanla tanýttý. 40 Bank Asya TIR ý 7 Mayýs ta yola çýkarak futbolseverler ile buluþan Bank Asya 1. Lig TIR ý büyük ilgi görüyor. 42 Yemeninin 2. baharý Yemeni, Gaziantepli yemeni ustasý Orhan Çakýroðlu ile adeta ikinci baharýný yaþýyor. 48 Dumanla karýþýk ölüm Dünya Saðlýk Örgütü, sigara kullanýmýnýn yýlda 5 milyon insanýn ölümüne yol açtýðýný kaydetti Türk Telekom, Borsa da 19...TUSKON da 2. dönem 19...MÜSÝAD ýn 17. genel kurulu 20...Büyüme ve enflasyon 26...Ýþletmelerde kýrýlma noktalarý 34...Alanya Þubesi 35...Aspendos ve Kepez Þubesi 36...Kredi kartlarý ve hukuk

3 5 Türkçe Olimpiyatlarý yapýldý U İLHAN BASMACI dan birincisinin Türkçe nin dünyanýn her tarafýna yayýlmasý olduðunu kaydeden Toptan, ikincisinin de bu çalýþmanýn dünyanýn her ülkesinden luslararasý Türkçe Öðretimi Derneði nce (TÜRKÇEDER) Türkçe nin ve gelen çocuklara aydýnlýk bir dünya umudu ile Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý amacýyla ýþýk ve sevgi vermesi olduðunu söyledi. düzenlenen 6. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nda dereceye girenlere ödülleri, TBMM Baþrarasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn iyi organize edil- Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik de Uluslakaný Köksal Toptan, Devlet Bakaný Mehmet Þimþek ve Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik in katýl- Olimpiyat Tertip Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Mehmiþ, anlamlý bir etkinlik olduðunu belirterek, dýðý törenle verildi. Ýstanbul Gösteri Merkezi nde met Saðlam ile bu organizasyonda emeði geçen düzenlenen törende, ödüllerin daðýtýmýndan herkese sevgi ve saygýlarýný sunduðunu kaydetti. sonra konuþan Köksal Toptan, bu olimpiyatlarýn Olimpiyat Tertip Heyeti Baþkaný Prof. Dr. iki önemli özelliði bulunduðunu belirtti. Bunlar- Mehmet Saðlam da amaçlarýnýn Türkçe yi dün- yanýn her köþesine taþýmak, bir sevgi ve hoþgörü dili olarak dünya dilleri arasýnda yerini almasýný saðlamak olduðunu ifade etti. 110 ÜLKEDEN 550 ÖÐRENCÝ Öðretmenlerin akýncýlar gibi her gittikleri yerde okul kurup Türkçe sevdasýný dünyaya taþýdýklarýný söyleyen Saðlam, olimpiyatlara 5 kýtadan 110 ülkeden 550 öðrencinin katýldýðýný ve bu çocuklarýn önce kendi ülkelerinde þampiyon olduktan sonra Türkiye ye geldiklerini bildirdi. Saðlam, geçen yýl olimpiyatlara 100 ülkeden katýlým olduðunu, gelecek yýl bu sayýyý 150 ülkeye ulaþtýrmayý amaçladýklarýný dile getirdi. Törende, olimpiyatlarda Konuþma, Dil bilgisi ve Yazma alanlarýnda dereceye giren 13 öðrenciye TBMM Baþkaný Köksal Toptan tarafýndan Meclis Özel Ödülü verildi. Gecede ayrýca Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Karamanoðlu Mehmet Bey Türk Dili Ödülü ne deðer görüldüðü açýklandý. Erdoðan adýna ödülü Milli Eðitim Bakaný Çelik aldý. Törende daha sonra, Türkçe Þarký Yarýþmasýnda finale kalan 10 öðrenci için SMS mesajý yoluyla oylama yapýldý. Yarýþma sonucunda dereceye giren ilk 3 öðrenci, Galatasaraylý futbolcu Hakan Þükür tarafýndan açýklandý. Yarýþma birincisi Azerbaycanlý Hatice Alizade, ikincisi Türkmenistan dan Abadan Holmedova ve üçüncüsü Tacikistan dan Suman Kurbanova ya madalyalarýný TBMM Baþkaný Toptan taktý.

4 7 Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. Yüzölçümünün yüzde 68 i ormanlarla kaplý olan Karabük, Türkiye nin en yeþil illeri arasýnda yer alýyor. Orman ve bitki örtüsü çeþitliliði bakýmýndan Türkiye nin en zengin kenti olmasýnýn yanýnda derin kalyonlarý ve 2 bin metre yüksekliðe sahip Keltepe si, orman tutkunlarýnýn baþýný döndürür. Karadeniz de Cumhuriyet ile doðan güneþ: Karabük Eski deðil; eskimeyen evleriyle Safranbolu K ABDULLAH KARABACAK arabük, 13 haneli bir köy iken 3 Nisan 1937 tarihinde Türkiye nin ilk aðýr sanayisi Karabük Demir-Çelik Fabrikalarý nýn (KAR- DEMÝR) temelinin atýlmasý ile Türkiye de ve dünyada kýsa sürede adýný duyurmuþ modern bir kentin adý. Karabük, 6 Haziran 1995 tarihinde Türkiye nin 78. ili olarak Türk siyasi haritasýnda yerini aldý. Kentin ekonomisi, demir-çelik sektöründeki geliþmelerle paralel bir çizgide geliþimini sürdürüyor. 23 mahallesi ve 41 köyü bulunan Karabük ün nüfusunun 102 bin 708 i þehir merkezinde, 14 bin 680 i ise köylerde yaþýyor. Kentin yüzölçümü 704 bin kilometre kare, denizden yüksekliði ise 280 metre. Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. Yüzölçümünün yüzde 68 i ormanlarla kaplý olan Karabük, Türkiye nin en yeþil illeri arasýnda yer alýyor yýlýnda UNESCO tarafýndan dünya kültür mirasý listesine alýnan evleri ile müze kent olan Safranbolu, Bizans kenti antik yerleþim yeri Hadrianoupolis ile Ezkipazar, orman denizi görünümü ile Yenice, yüksek düz ovalarý ile Eflani, bol oksijeni ve kaya mezarlarý ile Ovacýk ilçeleri, gezip Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demirçelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. FOTOÐRAF: ABDULLAH KARABACAK

5 9 görülmeye deðer yerlerden sadece bazýlarý. Orman ve bitki örtüsü çeþitliliði bakýmýndan Türkiye nin en zengin kenti olmasýnýn yanýnda derin kalyonlarý ve 2 bin metre yüksekliðe sahip Keltepe si, orman tutkunlarýnýn baþýný döndürür. Karabük ormanları üzerine Keltepe nin yamaçlarýný süsleyen iðne yapraklýlarla yayvan yapraklý aðaçlarýn bir arada olduðu (soyuk) ormanlarýný seyre dalmak bir göz için en büyük þans olsa gerek. Karýþýk ormanlardaki renk ve yeþil zenginliði, onlardaki kuytuluk, loþluk, onlardaki mahremiyet bile ne kadar etkileyicidir! Hele sonbahar mevsiminde Keltepe yamaçlarýný seyre dalarsanýz, yapraklarýn renk renk olmuþ, koyu yeþille açýk yeþil arasýnda yer yer, dalga dalga, küme küme al, kýrmýzý, pas renkli, turuncu, koyu ve açýk sarý benler, benekler, çizgiler dörtgenler, üçgenler, serpilmiþ olduðunu görürsünüz. Yıldızı parlamaya başladı Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demir-çelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, mermer, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. Kente geçen yýl kurulan Karabük Üniversitesi de canlýlýk getirmiþ. Merkez ilçe ekonomisi aðýrlýklý olarak imalat sanayisine dayanýyor. Baþta Safranbolu ilçesi olmak üzere turizm potansiyeli her geçen gün artýyor. Safranbolu yu bilmeyen, o otantik evlerini, asil Türk kültürünün yüzyýllar geçmesine raðmen günümüze kadar geliþini ibretle görmeyenimiz yoktur. Dünya kültür merkezlerinin en gözde yerleþim birimlerinden birini oluþturan Safranbolu yu gezme imkaný bulamayanlar, bu eþsiz kültür hazinemizi televizyondan izledikçe Ah, ne güzel yermiþ! Keþke ben de gitsem! dediðini duyar gibi oluruz. Baþlý baþýna bir kent olan Safranbolu nun; iþ, siyaset ve sanat camiasýnýn ünlü simalarýnýn fýrsat buldukça kaçtýklarý, tatil için tercih ettikleri bir yer olduðunu bilmeyenimiz mi var? Safranbolu evlerinin korunmasý adýna yerel ölçekte ve uluslar arasý düzeyde bir takým çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye de kültür mirasýmýzýn korunmasý çalýþmalarýnýn en erken baþladýðý kent olan Safranbolu için Belediye Meclisi 1974 tarihinde aldýðý bir kararla kentin tamamý kültürel sit alaný olarak ilan edilmiþ. Türkiye de 50 bine yakýn koruma altýna alýnan tarihi eserlerin bin 150 tanesi Safranbolu da bulunuyor. Þehir ölçeðinde koruma ülkemizde sadece Safranbolu ya nasip olmuþ bir ayrýcalýk. Çarþýsý, pazarý, çeþmesi, haný, hamamý, saat kulesi ve kalesiyle kentin tamamý koruma altýnda bulunuyor. Bu nedenle Safranbolu, UNESCO tarafýndan dünya kültür mirasý listesine alýnmýþ, kentin tamamýnýn korunmasý bakýmýndan Dünya Tarihi Kentler Birliði nce dünyanýn en iyi korunan 20 kentinden biri olarak seçilmiþ bulunuyor. Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demir-çelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, mermer, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. Kente geçen yýl kurulan Karabük Üniversitesi de canlýlýk getirmiþ. Bank Asya Karabük Þubesi Müdürü Ufuk Arsoy: Demir-Çelik in baþkentinde ilk ve tek katýlým bankasý olmanýn haklý gururunu yaþýyoruz ün geçtikçe büyüyen ve aðýný geniþleten Bank Asya, Karabük Þubesi ni 3 G Mayýs 2006 tarihinde hizmete açtý. Demir-çelik sektörü ve kültür turizmi ile ön plana çýkan Karabük te büyük ivme yakalayan Bank Asya Karabük Þubesi, kentin ilk ve tek katýlým bankasý olma özelliðini sürdürüyor. 73 ncü þubesini Karabük te açan Bank Asya, 15 personeli ile hýzlý bankacýlýk hizmeti veriyor. Batý Karadeniz Bölgesi ndeki sanayi sektörü baþta olmak üzere diðer müteþebbis, esnaf, iþçi-memur ve tüm kesimin ilgisini çekiyor. Nüfus baþýna en yoðun kredi kartýna sahip þubelerden biri olduklarýný belirten Bank Asya Karabük Þubesi Müdürü Ufuk Arsoy, Bankacýlýk alanýnda kurumsal ve ticari bankacýlýðýn yaný sýra bireysel bankacýlýðý da ön planda tutuyoruz. Açýlýþtan bu yana kýsa süre geçmesine raðmen piyasada etkin ve dikkat çekici bir performans yakaladýk. Özellikle kredi kartlarýnda 6 bin kart ile nüfus baþýna en fazla kredi kartýna sahip þubelerden biri konumundayýz. Bunun yaný sýra 350 ye yakýn üye iþyerimiz mevcut. Ayrýca bankamýzýn ortak hedefi olan 1 milyon kredi kartý adedine ulaþmak için þube olarak tüm elemanlarýmýzla büyük gayret sarf ediyoruz dedi. Bank Asya Karabük Þubesi nin kýsa süre önce kurulmasýna raðmen 9 bin 85 adet müþterisi, 332 adet POS üye iþyeri ve 6 bin adet kredi kartý bulunuyor. Karabük te müþteri odaklý ve kaliteli hizmet anlayýþýyla hizmet ettiklerinin altýný çizen Arsoy, Ýlimizin kuruluþundan bu yana genel ekonomisi, demir üretimi ve buna baðlý olarak cevherden demir mamullerinin üretiminden oluþuyor. Bunu da ülkemizde tek yapan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý dýr. KARDEMÝR, bu açýdan Türkiye nin ilk entegre sanayi kuruluþu ve ekonomik alanda çok belirleyici bir etkisi var. Belirleyici sektör olan demir sektörü dýþýndaki sektörler istenilen düzeyde geliþme kaydedememiþ. Ýlimizin potansiyelini, firmalarý ve genel beklentiyi iyi bildiðimiz için genelde müþteri odaklý ve kaliteli bir hizmet anlayýþý ile hareket ediyoruz. diye konuþtu.

6 11 Türkiye nin borç stoku Mart 2008 sonu itibariyle milyar YTL olarak gerçekleþti. Diðer yandan Hazine nin ayný tarih itibariyle alacaklarý milyar YTL ye yükseldi. Asya borsalarýndaki hýzlý yükseliþ ve BOE nin piyasa operasyonlarýna yönelik beklentilerle, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý AK Parti nin kapatýlmasýyla ilgili çalýþmalarýný takip ediyor. ABD ve Ýngiltere global kriz için çözüm arýyor A İLHAN BASMACI BD de 2006 nýn ikinci yarýsýnda konut sektöründe yaþanan durgunluk, ardýndan ABD Merkez Bankasý nýn (FED) faiz artýrmasý sonucu deðiþken faizle kredi kullananlarýn geri ödemelerinde problem çýkmasýna neden oldu. Yüksek kredilere yatýrým yapan fonlarýn sýkýntýya düþüp likidite sorunun ortaya çýkmasý sonucu ilk kötü haber Haziran 2007 de yatýrým bankasý olan Bearn Stearns den geldi. Yaklaþýk 2.6 milyar dolar mortgage kredileri yatýrýmý yapan iki fonun batmasý global krizi tetikledi. Yüksek riskli mortgage kredilerindeki sorunun tüm dünyaya yayýlmasý üzerine baþlayan global krizi durdukmak için baþta ABD ve Ýngiltere olmak üzere dünyadaki merkez bankalarý harekete geçti. Piyasalardaki yüksek tansiyonu düþürmek ve likidite problemini çözmek için piyasalara yaklaþýk 350 milyar enjekte edildi. İngiltere den devlet tahvili Ýngiltere Merkez Bankasý (BOE) da mortgage krizi için 50 milyar sterlinlik planla, bankalarýn riskli mortgage (tutsat) alacaklarý devlet tahviliyle deðiþtirecek. BOE operasyonla interbank piyasasýnda blokajý aç- Küresel krizin kaynaðý olan ABD ve Ýngiltere oluþturulan spekülasyon girdabýndan çýkmak için çeþitli piyasa operasyonlarý denemelerine baþladý.

7 13 mayý ve yüksek riskli mortgage krizinin engellediði normal borçlanma uygulamalarýný düzenlemeyi amaçlýyor. Swap denilen operasyonda vadenin 1 yýl olacaðý ancak BOE nin vadeyi 3 yýla kadar uzatabileceði tahmin ediliyor. BOE Baþkaný Mervyn King müdahaleyle mali piyasalardaki güvenirliliði arttýrmayý hedeflediðini bildirdi. Visa Europe ise Avrupa da ödemeler konusunda tek pazar oluþturulmasýna yönelik bir bildiri yayýmladý. Visa hisselerinin New York borsasýnda satýþa çýkarýlmasýndan 2 hafta sonra yayýmlanan manifestoda Visa Europe un Avrupa nýn ihtiyaç duyduðu ödeme teknolojilerine yatýrým yapmak için gerekli araçlara, isteðe ve imkanlara sahip olduðu belirtildi. Ýngiliz HSBC de içinde Türkiye nin de olduðu geliþmekte olan piyasalarda açýklanan yüksek enflasyon datalarýna dikkat edilmesi gerektiði yolunda uyarý yaptý. Petrol fiyatlarında spekülasyon IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky nin yüksek petrol fiyatlarýnýn dünya ekonomik büyümesini yavaþlattýðýný açýklamasýndan sonra IMF Avrupa Bölgesi Baþkaný Michael Deppler Frankfurt ta ABD ekonomisindeki belirsizliðin Avrupa nýn ekonomik büyümesini yavaþlatacaðý yolunda bir rapor yayýnladý. Raporda petrol fiyatlarýndaki spekülasyonun netliðe kavuþmasý istendi. Resesyon endiþesiyle boðuþan küresel ekonomilere yüksek petrol fiyatlarý darbe vuruyor. 146 dolarýn üzerine çýkan petrol fiyatlarýnýn yükselmesine ABD deki stoklarýn yetersizliði ve Nijerya da petrol boru hattýna yapýlan saldýrýlar neden olarak gösterildi. Ancak OPEC Genel Sekreteri Abdullah El-Bedri, petroldeki yüksekliðin belirtilen sebepler olmadýðýný, petrol üretimindeki artýþýn fiyatlarý düþürmeyeceðini savundu. OPEC Baþkaný Þekip Halil de üretim artýþý için herhangi bir gerekçe görmediklerini, arz ve talebin dengede olduðunu, fiyat artýþlarýnda baþka sebeplerin aranmasý gerektiðini bildirdi. Finansın devleri yine zarar açıkladı Amerika da mortgage kriziyle baþlayan dalgalanma, dünyanýn büyük finans þirketlerini zor durumda býraktý. ABD nin en büyük bankasý olan Citigroup Inc yýlýn ikinci çeyreðinde 2,5 milyar dolar zarar açýklarken, ülkenin üçüncü büyük yatýrým bankasý Merrill Lynch ikinci çeyrekte 4,89 milyar dolar zarar etti. Mortgage devi Freddie Mac ise 10 milyar dolarlýk hisse satarak sermaye saðlamayý planlýyor. Merrill Lynch&Co, yýlýn ikinci çeyreðinde 4,89 milyar dolar ile beklentilerden daha büyük bir zarar bildirirken, ödenmeyen kredileri sildiðini ve sermayesini artýrmak için, kârlý aracýlýk iþlerinin bir kýsmý dahil olmak üzere, milyarlarca dolarlýk varlýk satma planýný açýkladý. Art arda dördüncü çeyrek dönemde de zarar açýklayan Wall Street in üçüncü büyük bankasýnýn zarar miktarý, analistlerin tahminlerinin iki katýndan fazla oldu. Þirketin CEO su John Thain üç aylýk dönemi, zor ve hayal kýrýcý olarak nitelendirdi. Krizin vurduðu bir diðer finans devi de Citigroup oldu. Kredi piyasasýndaki bozul- IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky nin yüksek petrol fiyatlarýnýn dünya ekonomik büyümesini yavaþlattýðýný açýklamasýndan sonra IMF Avrupa Bölgesi Baþkaný Michael Deppler Frankfurt ta ABD ekonomisindeki belirsizliðin Avrupa nýn ekonomik büyümesini yavaþlatacaðý yolunda bir rapor yayýnladý. malar ve ekonomideki yavaþlama sebebiyle büyük varlýk silme ve kredi kayýplarýna uðrayan bankanýn ikinci çeyreðindeki zararý 2,5 milyar dolar oldu. Net zarar hisse baþýna 54 sent oldu. Bankanýn geçen yýlýn ayný dönemindeki kârý 6,23 milyar dolar ve hisse baþýna 1,24 dolardý. Citigroup 2. çeyrekte devam eden faaliyetlerinden hisse baþýna 0,49 dolar, toplam olarak 2,2 milyar dolar zarara uðradýðýný bildirdi. Krizin tetikleyicisi olan mortgage þirketleri de zor durumda. Wall Street Journal gazetesi, mortgage devi Freddie Mac in 10 milyar dolarlýk hisse satarak sermaye saðlamayý düþündüðünü bildirdi. Gazetenin konu hakkýnda bilgi sahibi kiþileri kaynak gösterdiði haberinde, herhangi bir yeni hisse ihracýnda alýcýlarýn öncelikle dünya çapýndaki mevcut hissedarlar olmasýnýn beklendiði belirtildi. Deðerlendirmelere katýlan bir kiþi gazeteye yaptýðý açýklamada henüz kesin bir plan belirlenmediðini söyledi. ABD borsaları satışta ABD borsalarý, Fannie Mae ve Freddie Mac hisselerinde yaþanan inanýlmaz düþüþün etkisiyle ciddi gerileme yaþadý. Büyük sermaye ihtiyacý olduðu ortaya çýkan Fannie Mae ve Freddie Mac mortgage þirketlerinin hisseleri borsada yüzde 50 ye yakýn deðer kaybetti. Ýki þirketin ciddi þekilde deðer kaybetmesinin ardýndan Dow Jones endeksi 11 bin puanýn altýna geriledikten sonra toparlandý. Merrill Lynch, Fannie Mae ve Freddie Mac in toplam 72 milyar dolar zarara uðramalarýnýn beklendiðini açýkladý. Fannie nin mevcut portföyünde yaklaþýk 43 milyar dolar, Freddie nin ise 29 milyar dolar olmak üzere toplam 72 milyar dolar zarara uðramalarýnýn beklendiðini vurgulayan Merrill Lynch, yaptýðý açýklamada kredi zararlarýnýn sermaye kaybýna yol açabileceði belirtilen þirketlerin gelecek birkaç çeyrek döneminde yeterince sermayeye sahip göründükleri de ifade edildi. Kredi zararlarýnýn hisselere baský yapmayý sürdüreceði beklentisiyle fiyat hedefi düþürülürken endeks altýnda getiri notu korudu. Yabancılar kapatma davasına odaklandı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal ýn Irak ta petrol aramak için bazý þirketlerle iþbirliði görüþmeleri yapýlýyor açýklamasý piyasalarda olumlu karþýlandý. Türkiye ile ilgili bugün en önemli data merkezi yönetim brüt borç stoku oldu. Borç stoku Mart 2008 sonu itibariyle milyar YTL olarak gerçekleþti. Diðer yandan Hazine nin ayný tarih itibariyle alacaklarý milyar YTL ye yükseldi. ABD, Asya ve Avrupa borsalarýnda yaþanan olumlu hava etkisini ÝMKB de gösterdi. AK Parti nin kapatýlma sürecinde 32 bin 645 seviyelerine kadar gerileyen Ýstanbul Borsasý dýþ piyasalardaki geliþmeler ve Morgan Stanley in Türk hisseleri için tavsiyesini Equalweight e yükseltmesi ile birlikte endeks toparlanarak 38 binli seviyeleri gördü. Ancak yabancý yatýrýmcý yine de kesin tavrýný Anayasa Mahkemesi nden çýkacak AK Parti ile ilgili kararýndan sonra belirleyecek.

8 15 Kredi kartlarý pazarýnda Asya- Card ýn hýzlý yükseliþi sonucunda, Mayýs ayý sonunda AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyonu geçti. AsyaCard kullananlarýn sayýsý Mayýs sonu itibariyle 1 milyonu aþtý! 1 Uluslararasý 998 yýlýnda Bank Asya nýn bireysel bankacýlýk ürünleri arasýna giren AsyaCard, son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizerek 2007 yýlý Mayýs ayýna göre yüzde 122 oranýnda artýþ gösterdi. Bu artýþ sonucu 31 Mayýs 2008 tarihi itibariyle AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyon adedi geçti. Konu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Ünsal Sözbir; Bank Asya nýn Türkiye de kredi kartlarýndan yýllýk kart ücreti almayan tek banka olma konusunda sektöründe bir ilke imza attýðýnýn altýný çizerek sokaktaki insanýn AsyaCard ý ve avantajlarýný daha yeni yeni tanýmaya baþladýðýný dile getirdi. 1 milyon kullanýcý adedinin kendileri için bir milat olduðunu belirten Ünsal Sözbir, kart satýþlarýnda bundan sonra daha da hýzlý bir artýþ beklediklerini ifade etti. Çevre ödülleri sahiplerini buldu NURULLAH KAYA 16. Çevre Proje Olimpiyatý (INEPO) 2008 Çevre Ödülleri törenle daðýtýldý. INEPO Çevre Derneði nin öncülüðünde, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, Bank Asya ve Fatih Koleji tarafýndan düzenlenen 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý 2008 Çevre Ödülleri Çemberlitaþ Fýrat Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Fatih Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Ýshak Þahin törende yaptýðý konuþmada, 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý na 41 ülkeden 250 çevre gönüllüsünün 101 proje ile katýldýðýný kaydetti. Ýnsanlýðýn 21. yüzyýlda evrensel bir çevre sorunu ile karþý karþýya olduðunu belirten Þahin, bu nedenle global bir çevre bilincinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Þahin, dünyanýn deðiþik ülkelerinden gelerek olimpiyata katýlan çevre gönüllüsü gençlere de teþekkür etti. Törende daha sonra çok sayýda katýlýmcýya 2008 Çevre Ödülü verildi. Televizyon Haberleri dalýnda birincilik ödülü, Ýleri Su Arýtma Teknikleri ve Tarým Mucizesi haberiyle FOX TV den Gözde Kiriþçioðlu na verildi. Ýkincilik ödülünü, Ýncirlik ten Çýkan Asbestli Atýklar Sofulu Çöplüðü nde haberiyle NTV den Hamza Gül, üçüncülük ödülünü ise Kanal 7 den Emine Okumuþ Çevreci Berber haberleriyle aldý. Gazete Haberleri kategorisinde ise Türkiye Gazetesi nden Osman Saðýrlý Su Savaþlarý Kapýda/Suya Kan Karýþacak ile birincilik, Radikal Gazetesi nden Serkan Ocak Þile de Maden Testi: Vahþi mi, Çevreci mi? ile ikincilik, Zaman Gazetesi nden Mehmet Sakin Ekolojik Dengeye Elektronik Darbe, Hurda Fiyatýna Tekno-Çöplük Türkiye haberleriyle üçüncülük ödülü aldý. Anadolu Ajansý muhabiri Hamdi Çelikbaþ Yüzyýlýn Yeni Tehdidi: Elektromanyetik Kirlilik haberiyle Çevre Basýn Özel Ödülü nü aldý.

9 17 Bank Asya, Kahramanmaraþlýlar ý AsyaCard DIT le taþýyacak B GÜRKAN TUZLU ank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ulaþým Projesi kapsamýnda Belediye toplu taþýma araçlarýnda kullanýlmaya baþlandý. Kahramanmaraþ Yimpaþ Otel de düzenlenen bir basýn toplantýsýyla basýna ve davetlilere tanýtýlan proje kapsamýnda Kahramanmaraþlýlar, Belediye toplu taþýma araçlarýna Bank Asya nýn yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ý otobüslerde bulunan kart okuyucu cihazlara (validatör) okutarak binebilecekler. Konu ile ilgili konuþan Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Büyükateþ, Kahramanmaraþ Ulaþým Projesi nin Asya- Card DIT için bir baþlangýç teþkil ettiðini, Bank Asya nýn günlük hayatý kolaylaþtýracak bu ve benzeri projeleri gerçekleþtirmeye devam edeceðini belirtti. Kahramanmaraþ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nedim Tepebaþý ise; Bank Asya ile ortaklaþa gerçekleþtirdikleri bu uygulamanýn ulaþým araçlarýna binerken bekleme ve para üstü alma-verme karmaþasýna son vereceðinin altýný çizerek amaçlarýnýn Kahramanmaraþ halkýna daha iyi hizmet vermek olduðunu dile getirdi. Bank Asya nýn, Mastercard Paypass teknolojisi ile üretilen, uluslararasý standarda sahip ve dünyanýn her yerinde kullanýlabilen yeni temassýz kartý AsyaCard DIT, bir kredi kartýnýn tüm özelliklerini taþýmakla birlikte, ulaþýmda saðladýðý kolaylýðýn yaný sýra küçük tutarlý alýþveriþlerde de kulllanýcýlara hýzlý ve pratik bir çözüm sunuyor. Temassýz kartta ASYACARD DIT devri deme sistemleri alanýnda teknolojinin saðladýðý en son imkanlarý kulla- Ö narak dünyada ve Türkiye de birçok ilki gerçekleþtiren Bank Asya, Cardist Kart Teknolojileri Fuarý nda yeni kartlý ödeme sistemlerini, kentsel ulaþým ve temassýz kart çözümlerini tanýttý. Bank Asya, yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ile, bankacýlýk alanýnda dünyada ve Türkiye de birçok ilk e imza attý. Avrupa da ilk on banka arasında Bank Asya, AsyaCard DIT ile, Avrupa da PayPass MChip profilli (offline çalýþabilen) kart basabilen ilk on banka arasýnda yer alýyor. Türkiye deki offline ilk Temassız Kart AsyaCard DIT, Türkiye deki ilk offline çalýþabilime özelliðine sahip (PayPass MChip profilli) kart. AsyaCard DIT, temassýz iþlem için kart merkezinin onayýna gerek duymadan (yani offline olarak) ilgili tutarý karttan anýnda çekiyor. Böylece iþlem, çok kýsa bir sürede tamamlanmýþ oluyor. (Kahramanmaraþ Belediyesi Ulaþým Projesi) Akıllı Şehir Kart Uygulaması Dünyadaki ilk Þehir Kart Loyalty Uygulamasýný taþýyan ve dinamik otobüs bileti hesaplayan kart. Dünyada ilk defa bir belediye arada müteahhit firma olmadan ulaþým ödeme kanallarýna doðrudan bir bankanýn temassýz teknolojilerini baðladý. Ödüllü Kart Basım Sistemi Bank Asya, Þubeden Kart Basým Sistemi olarak, Avrupa da 2 dalda EPCA/ECR (En Innovatif Bankacýlýk Uygulamasý) ödülü almýþ Instant Issuing Banking modelini kullanýyor. Dünyada ilk; İnternet ten Kredi Yükleme Dünyada ilk olarak Ýnternet Bankacýlýðý aracýlýðýyla karta kredi yükleme, ek karta kredi yükleme, Offline PIN deðiþtirme uygulamasý) KGS li DIT ınız Anında Hazır! Türkiye de ilk defa KGS özellikli bir kredi kartý (AsyaCard DIT), Þubeden Kart Basým Sistemi sayesinde anýnda alýnabiliyor. Şifreci ile Kredi Yükleme Türkiye deki ilk Mastercard CAP ve Visa DPA profilini PayPass MChip Kartýnda destekleyen banka. Bank Asya Þifreci aracýlýðýyla AsyaCard DIT üzerine temassýz iþlemler için kredi yükleyebilirsiniz. POS tan Kredi Yükleme Türkiye de ilk defa POS Terminalleri üzerinden karta temassýz iþlemler için kredi yükleme. Hem Visa, Hem MasterCard Çok yakýnda Visa uygulamasý da baþlayacak olan AsyaCard DIT ile Bank Asya, Avrupa da hem Visa hem de MasterCard temassýz kartlarýný ayný anda kullanýma sunan tek banka konumunda olacak. AsyaCard DIT: Yeni Yaşam Kartınız! Bank Asya nýn günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirdiði AsyaCard DIT, þehir içi ulaþýmda ve küçük tutarlý alýþveriþlerde hýzlý ve pratik çözümler sunuyor. AsyaCard DIT nedir? Bank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, bir kredi kartýnýn tüm özelliklerini taþýmakla birlikte, içerdiði temassýz kart teknolojisi sayesinde, 35 YTL nin altýndaki ödemelerde beklemeden kolayca ödeme yapmanýzý saðlayan bir kredi kartýdýr. Nerelerde kullanılır? AsyaCard DIT ý anlaþmalý ulaþým projeleri kapsamýndaki toplu taþýma araçlarýnýn yaný sýra fast food restoranlar, kafeler, sinemalar, gazete bayileri ve KGS versiyonu sayesinde otoban ve köprü giþelerinde kullanabilirsiniz. Nasıl sahip olabilirim? AsyaCard DIT a, Bank Asya þubelerindeki kart basým noktalarýndan kart talebinizi takiben 20 dakika içinde sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kredi kartı AsyaCard DIT, AsyaCard a ait tüm özelliklere sahiptir. Yapýlan alýþveriþ tutarý 35 YTL yi geçtiði anda AsyaCard DIT, normal kredi kartý gibi POS cihazýndan geçirilerek iþlem görür.

10 19 Türk Telekom un halka arzýnýn ÝMKB için de iyi bir fýrsat olduðunu ifade eden Ýcra Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Paul Doany, Memnun olduðumuz baþka bir þey de çok fazla Türk Telekom çalýþanýnýn hisse alabilmiþ olmasý. Bütün bu faktörleri dikkate aldýðýmýzda fiyatýn doðru olup olmadýðýný zaman gösterecek... dedi. Doany, Türk Telekom un deðerini artýrmak için çalýþacaklarýný ifade etti. TÜRK TELEKOM HÝSSELERÝ BORSADA T ZİYA YILDIRIM ürk Telekom Ýcra Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Paul Doany, Türk Telekom hisselerinin halka arz fiyatýyla ilgili tartýþmalar konusunda, Halka arz fiyatýnýn doðru olup olmadýðýný zaman gösterecek dedi. Fiyatýn, þirketin niteliðine göre yapýldýðýný anlatan Doany, Burada tabii ki fiyatý belirleyen þey, alacaðýnýz taleple alakalý. 4-4,5 YTL arasýnda bir fiyat aralýðýnda, verdiðinizden daha çok talep görmek çok daha saðlýklý dedi. Þirketin yüzde 100 ünün satýlmasý durumunda tek seferde yüksek fiyattan bunun gerçekleþebileceðini aktaran Doany, þöyle devam etti: Bizim modelimizde ise önce özelleþtirme ihalesi yapýldý ve þirketin yüzde 55 i özelleþtirildi. Sonra Hazine ye ait yüzde 45 in bir kýsmý halka arz edildi. Hissedarlýk anlaþmasýna göre bizim yükümlülüðümüz Hükümetin karar verdiði tarihte hazýr olacak þekilde þirketi halka arza hazýrlamaktý. Halka arzýn þu anda yapýlmasý, yakýn zamanda olan bir geliþme yüzünden deðil. Oger Telekom un ödediði fiyat açýsýndan düþünüldüðünde de fiyat düþük olabilir. Tabii ki bütün hissedarlar hisse deðerlerinin mümkün olduðu kadar yüksek olmasýný isterler. Rýzanur Meral yeniden TUSKON Baþkaný seçildi T SARAY SÜT ürkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu nun (TUSKON) 2. Olaðan Genel Kurulu nda mevcut baþkan Rýzanur Meral yeniden bu göreve getirildi. Ýstanbul Lütfü Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý nda gerçekleþtirilen genel kurula TBMM Baþkaný Köksal Toptan ýn yaný sýra, Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný Faruk Özak, Hazine den Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet Þimþek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Hilmi Güler, Dýþ Ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþad Tüzmen, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliði(TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi(TÝM) Baþkaný Oðuz Satýcý ve Ýstanbul Ticaret Odasý Baþkaný Murat Yalçýntaþ katýldý. TUSKON Yönetim Kurulu Baþkaný Rýzanur Meral, konuþmasýnda ülkelerin kalkýnmasýnda siyasi ve ekonomik istikrarýn önemini vurguladý. üstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði nin (MÜSÝAD) 17. Genel Kurulu ya- M pýldý. Genel Kurula Meclis Baþkaný Köksal Toptan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Hayati Yazýcý, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet Þimþek, Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Hilmi Rýzanur Meral in baþkanlýðýndaki TUSKON Yönetim Kurulu üyeleri þunlar: Ahmet Ciðer, Ahmet Küçükbay, Ali Çiçeksay, Aydýn Ateþ, Cahit Durmaz, Cahit Erbalcý, Doðan Kaya, Ekrem Kayýkçýoðlu, Fuat Özbekli, Ýsmail Hakký Kýsacýk, Mustafa Yýldýz, Necip Gazi Özcan, Necat Nasýroðlu, Nurettin Eroðlu, Osman Nakiboðlu, Osman Reis, Ömer Bostan, Ramazan Davulcuoðlu, Süleyman Çetinsaya, Þükrü Boydak. MÜSÝAD 17. genel kurulu yapýldý Güler, Sanayi ve Ticaret Bakaný Zafer Çaðlayan, Dýþ ticaretten Sorumlu Devlet Bakaný Kürþat Tüzmen, Kadýn ve Aileden Sorumlu Devlet Bakaný Nimet Çubukçu, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým, TBMM Eski Baþkaný ve AK Parti Manisa Milletvekili Bülent Arýnç, Ýstanbul Valisi Muammer Güler, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu katýldý. Genel Kurulda Ömer Cihad Vardan genel baþkanlýða seçildi.

11 21 Dünyanýn lider varlýk yönetimi, sermaye piyasalarý ve ticari danýþmanlýk kuruluþlarýndan olan Merrill Lynch in 40 ülkede ve bölgede ofisi bulunuyor. Yönettiði varlýklarýn toplam deðeri yaklaþýk 2 trilyon dolar olan Merrill Lynch, tüm dünyada menkul kýymetler ve türev araçlarý alým satýmýnda ve ihracýnda önde gelen bir yatýrým bankasý konumda bulunuyor. BÜYÜMENÝN YERÝNÝ ENFLASYON ALIYOR M ZAHİR BACANLI errill Lynch in Mayýs ayý Fon Yöneticileri Araþtýrmasýna göre, yatýrýmcýlarý stagflasyon korkusu sarýyor, ancak enflasyon endiþeleri hýzlý bir þekilde ekonomik büyüme ile ilgili kaygýlarýn önüne geçiyor. Fon yöneticileri ekonomik büyüme ve þirket karlarý ile ilgili beklentiler konusunda nispeten daha az olumsuz görünüyor. Özellikle çarpýcý olan nokta, ankete katýlan yöneticiler arasýnda dünyanýn durgunluða girdiðine inananlarýn azalmasý - bu görüþe katýlanlar Nisan ayýnda yüzde 24 den Mayýs ayýnda yüzde 18 e indi. Bir yýl içinde durgunluða girileceðini düþünenlerin oraný ise yüzde 40 tan yüzde 29 a geriledi. Bunun yerine yatýrýmcýlar enflasyona odaklanýyor. Ankete katýlanlarýn dörtte biri önümüzdeki 12 ay içinde küresel çaptaki çekirdek enflasyon oranýnýn artmasýný bekliyor, ki bu rakam Nisan ayýnda yüzde 7 ydi. Bu durum, bono faizlerinin artacaðý yönünde yargýlara yol açarken yatýrýmcýlarýn yüzde 80 i, bir yýl sonra uzun vadeli faizlerin daha yüksek olacaðýný düþünüyor. Ancak bunun aksine, daha az sayýda katýlýmcý kýsa vadeli faizlerin yükseleceðini öngörüyor. Merrill Lynch baðým- sýz danýþmanlarýndan David Bowers a göre eldeki bulgular, enflasyon endiþeleri arttýkça, tahvillerde muhtemel bir satýþ dalgasý yaþanabileceðini gösteriyor. Tahvil getirilerinde keskin bir týrmanýþ, yaþanan finansal krizin ekonomik bir krize dönüþmesine neden olabilir. Yatırımcılar ikna olmuş değil Ankete katýlanlar, durgunluk riskinin azaldýðý yolundaki görüþleri dile getirmekle birlikte, þirket karlarý ile ilgili tahminlerin gerçeði yansýtmadýðýný düþündükleri için endiþeliler. Yatýrýmcýlarý dörtte üçünden fazlasý (yüzde 77 si) bir baþka soruya verdikleri cevapta, küresel bazda þirket karlarý ile ilgili genel piyasa tahminlerinin çok yüksek olduðunu söylediler. Ayrýca, hisse senetlerinin cazip deðerli olduðunu düþünen yatýrýmcý sayýsý da azalmýþ durumda. Hisselerin gerçek deðerlerinin altýnda olduðuna inananlarýn oraný, Nisan ayýnda net yüzde 26 seviyesinden Mayýs ayýnda net yüzde 15 e düþtü. Emtialarýn da aþýrý deðerlendikleri yolunda korkular olduðu seziliyor. Anketteki yeni sorulara verilen cevaplarda, fon yöneticilerinin net yüzde 52 si, petrolün aþýrý deðerlendiðini ve altýnýn da temel göstergelerinin üstündeki seviyelerden el deðiþtirdiðini düþündüklerini ifade ettiler. Emtia sektörüne ilgi yeniden canlanıyor Artan enflasyon endiþeleri nedeniyle Euro bölgesi yatýrýmcýlarý büyük bir hevesle yeniden emtia ticaretine yöneldiler. Enflasyon dan etkilenmediði düþünülen Petrol & Doðalgaz sektörü, yatýrýmcýlarýn yüzde 41 inin portföylerinde gösterge-üstü* pozisyonda yer alarak Avrupa nýn en popüler yatýrým sektörü ünvanýný pekiþtirdi - bu oran Nisan ayýnda yüzde 29 seviyesinde idi. Katýlýmcýlarýn net yüzde 11 i, gelecek yýl enflasyonun artmasýný bekliyor (bu oran Nisan ayýnda yüzde 2 idi). Petrol, Doðalgaz ve Doðal Kaynaklar sektörleri net bir büyüme trendi gösteren ender sektörlerden olmanýn avantajýný yaþýyorlar.

12 23 14 kiþilik bir ekibi mizle Bank Asya olma avantajý ile hareket etmekteyiz. Avantaj dedim çünkü ülkemizin en genç bankasý olmasýna raðmen bankalar liginde sesimizin iyi duyulduðu kanaatindeyim. Böylece görevimiz; bu genç bankanýn daha genç bir þubesi olarak bulunduðumuz hinterland içerisinde hizmetimizi bütün sanayicilere, iþadamlarýna, tacirlerine ulaþtýrabilmek için çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmamaktýr. ÝSTOÇ TAKÝ ÇÖZÜM ORTAÐINIZ Y EROL KÖSE / İSTOÇ ŞUBE MÜDÜRÜ aklaþýk iki yýl önce faaliyete baþlayan Þubemiz, bulunduðu lokasyon itibariyle özel bir ticari site diyeceðimiz alan içerisinde bulunmaktadýr. Kýsaca bulunduðumuz yer hakkýnda þu bilgileri ifade etmek isterim yýlýnda fikri temeli atýlan Ýstoç Ticaret Merkezinin kuruluþunun amacý; Eminönü tarihi yarýmadasýndaki toptancý esnafýnýn bir araya gelerek 35 ayrý sektör grubunun, Eminönü yarýmadasýndaki zor þartlarda çalýþmasý, Ýstanbul içindeki çekilmez boyutlara ulaþan trafik, saðlýksýz koþullara sahip iþyerleri, dar sokaklar, nakliye ve benzeri sorunlar nedeni ile modern çalýþma ortamý müstakil iþyerlerine kavuþmak nedeni ile kurulmuþtur. ÝSTOÇ Ticaret Merkezi, doluluk oraný yüzde 80 seviyesinde. Halen devam eden ÝSTOÇ Saray projesi içerisinde 38 katlý 5 yýldýzlý bir otel ve markalarýn bir araya geleceði bir alýþveriþ merkeziyle, otopark ve sosyal tesislerin yer alacaðý proje bulunmaktadýr. 1 milyon 100 metrekarelik bir alandan oluþan, 35 sektörü içinde barýndýran, ÝSTOÇ Oto & Ticaret Merkezi yle otomotiv sektörünün de merkezi olacaktýr. ÝS- TOÇ Ticaret Merkezi, bir kaç yýl diyebileceðimiz za- ÝSTOÇ Ticaret Merkezi, doluluk oraný yüzde 80 seviyesinde. Halen devam eden ÝS- TOÇ Saray projesi içerisinde 38 katlý 5 yýldýzlý bir otel ve markalarýn bir araya geleceði bir alýþveriþ merkeziyle, otopark ve sosyal tesislerin yer alacaðý proje bulunmaktadýr. man zarfýnda onlarca milyar dolarlarýn telaffuz edileceði bir cazibe merkezi olmaya adaydýr. Bu potansiyelle ülkemiz ekonomisine de ciddi katkýlarda bulunacaktýr. Böylece 2010 yýlýnda; Avrupa Kültür Baþkenti Ýstanbul a yaraþýr bir kompleks hayata geçmiþ olacaktýr. Yukarýda yüzde 80 seviyesinde belirttiðimiz doluluk oranýyla takriben iþyeri faaliyet göstermektedir. Bu rakama lokantalar, büfeler, emlakçýlar vs tüm irili ufaklý iþyerleri dahildir. Hatýrý sayýlýr oranda da depo olarak kullanýlan iþyerleri bulunmaktadýr. Tam bir Çin Fuarý ný andýran sitede aðýrlýklý olarak oyuncak, hýrdavat, banyo ve mutfak plastik eþyalarý, züccaciye, süs eþyalarý, promosyon ürünleri yeralmaktadýr. Burada piyasanýn yapýlanma süreci henüz tamamlanmamýþ olup, hala tabelalar deðiþmektedir. Ýlk dönem gelen zayýf sermayeli esnaf nitelikli olarak açýlan iþyerlerinin tasfiye süreci devam etmektedir. Gelecek yýllar daha nitelikli ve özkaynaklarý güçlü olan iþyerlerinin çoðunluk oluþturacaðý ve böylece yapýlanma sürecinin tamamlanacaðý beklentisi mevcuttur. Otomotiv sektörüne yönelik olan bölümde ise yüzde 25 düzeyinde doluluk oraný yakalanabilmiþtir. Bu sitede Þube olarak 14 kiþilik bir ekiple bir Bank Asya olma avantajý ile hareket etmekteyiz. Avantaj dedim çünkü ülkemizin en genç bankasý olmasýna raðmen bankalar liginde sesimizin iyi duyulduðu kanaatindeyim. Böylece görevimiz; bu genç bankanýn daha genç bir þubesi olarak bulunduðumuz hinterland içerisinde hizmetimizi bütün sanayicilere, iþadamlarýna, tacirlerine ulaþtýrabilmek için çalmadýk kapý, sýkmadýk el býrakmamaktýr. Bunun temelinde Bank Asya için klasikleþen iyi bir hizmet sunumu, müþteri iliþkilerinde sýcak dostluðun kurulmasý, iþ ortaklýðý þeklinde yürüttüðümüz çalýþmanýn her iki tarafý da memnun edecek kazanýmlar sunmasýndan geçmektedir. He-

13 men bütün bankalarýn bulunduðu bu sitede rekabet edebilmenin gereði olarak bu anlayýþý bütün arkadaþlarýmla birlikte Genel Müdürlüðümüzün politikalarý ve desteði doðrultusunda bu amaç üzerinde iyi bir takým olarak gayret etmekteyiz. Bankacýlýðýn esas dilinin rakamlarla ifade edildiði bilincinde olarak yýllýk, hatta çeyrek dilimler halinde verilen hedeflerin realize edilmesi performans olarak yansýmaktadýr. Bankamýzýn þubeler arasýnda tatlý bir rekabetin aylýk yansýmalarýný hep birlikte takip etmekteyiz. Bu sýralamada yukarýya týrmanmak için hizmetlerimizi bireysel bankacýlýk, iþletme bankacýlýðý ve ticari bankacýlýk segmentinde aktif olarak sunarak öncelikle hedefimizi realize etmek, bununla da yetinmeyip Þubemizi daha iyi yerlere taþýmak amacýndayýz. Þubemiz, Ýstoç içerisinde ve çevre alanda bulunan firmalarý portföyümüze katarak bu hedefleri gerçekleþtirmenin gayreti içerisindeyiz. Yukarýda deðindiðimiz gibi Genel Müdürlüðümüz politikalarý bizim yönümüzü belirlemektedir. Bu cümleden olarak özellikle bu dönem kredi kartý satýþýnda þubelerimiz arasýnda belirlenen hedef kriterleri içinde A grubu þube olmak üzere var gücümüzle çalýþmaktayýz. Müþteri bazýnda ürün etkinliði banka ortalamasý üzerinde olan Þubemizin bu özelliðini yeni kazandýðýmýz müþterilerle de devam ettirmekteyiz. Ayrýca Denizli ve Afyon illerimizin her ikisinin þehiriçi toplu taþýma ihalesini alan firmamýzla kartlý sistemin kurulmasýna yönelik görüþmelerimiz devam etmektedir yýlý dünyada ekonomik sorunlarla baþlayan bir yýl oldu. Özellikle ABD ve AB tarafýnda finans kesiminde baþlayan olumsuzluklar dünya piyasalarýný önemli ölçüde etkilemektedir. Öyle ki paranýn doktoru IMF dahi hasta. Bunun yansýmalarý memleketimizi doðrudan etkilediði gibi dolaylý olarak da etkilemektedir. Ayrýca içte yaþanan siyasi geliþmelerin olumsuzluklarý mali piyasalarda kendini hissettirmektedir. Bu olumsuz geliþmeler firmalarýn zaten zayýf olan mali yapýsýný daha fazlasýyla zora sokmaktadýr. Ayrýca þunu da gözlemlemekteyim. Yýllardýr enflasyon dönemine alýþýk ticareti olan firmalar, artýk o dönemin kerametinden fayda temin edemiyorlar. O dönemde satan kârlý, satamayan ise enflasyon sürüklemesiyle daha kârlý bir konumda ticaretini devam ettiriyordu. Artýk bu dönem kapandý. Stok maliyetini taþýmak rekabet ortamýnda mümkün deðil. Uzayan vadeler özkaynak gücünü önemli kýlmaktadýr. Özkaynak yetersizliði olan firmalar mutlaka bir finans ortaklýðý yapacak bir liman aramaktadýr. Bu önemli noktada biz bankalara görev düþmektedir. Ýþte bu gibi dönemlerde katýlým bankalarýnýn önemi öne çýkýyor. Biz de her þey þeffaftýr. Dibi görünmeyen suya girilmez atasözü bizim ilkelerimizle örtüþmektedir. Kredi kullanmýþ bir müþterimizin bize olan ödeme planý bellidir ve artýk geleceðini planlamada müþterimiz rahattýr. Hak ederek aldýðý þemsiye iyi/kötü günde daima kendisindedir. Bunu bilen ve daha önce zorluk yaþayan müþterilerimiz rekabette bu koruyuculuðun kendilerine fýrsat dahi sunduðunu itiraf etmektedirler. Bu mutlu anlara tanýklýk etmenin sevincini yaþamak bizlere daha bir gayret azmi vermektedir. Bunun yanýnda kredibilitesi olmayan, özkaynaklarý zayýf olan firmalar yer yer piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadýrlar. Bu süreç bizim sitemizde ciddi olarak gözlemlenmektedir. Son söz olarak üstün baþarýlara imza atmýþ olan bankamýzýn bir parçasý olmaktan gurur duyuyor ve Þubemizi 2008 yýlýnda layýk olduðu yerlere taþýyacaðýmýzý belirtmek istiyorum. Bunu gerçekleþtirecek kadroya, bilgiye ve imkanlara da sahibiz. 1 milyon 100 metrekarelik bir alandan oluþan, 35 sektörü içinde barýndýran, ÝSTOÇ Oto & Ticaret Merkezi yle otomotiv sektörünün de merkezi olacaktýr. ÝSTOÇ Ticaret Merkezi, bir kaç yýl diyebileceðimiz zaman zarfýnda onlarca milyar dolarlarýn telaffuz edileceði bir cazibe merkezi olmaya adaydýr.

14 SAYI: 28 SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ Sözün Kýsasý Bir mýh bir nal kurtarýr, bir nal bir at kurtarýr, bir at bir insan kurtarýr, bir insan bir orduyu kurtarýr. Atasözü Cevizin kabuðunu kýrýp özüne inmeyen, cevizin hepsini kabuk zanneder. Gazali Disiplin, ne baský ve kontrol, ne de belli bir ideoloji veya kalýba sokmak demektir. Zihnin olan ý görmesi ve olan dan ders çýkarmasýdýr. J. Krishnamurti 27 Ýþletmelerde büyüme sürecinin kýrýlma noktalarý! DR. MAHMUT DEMİRKAN Ýþletmelerde büyüme kýsaca, belli bir zaman diliminde belli bir ölçekten daha büyük bir ölçeðe geçiþ olarak tanýmlanýr. Bu süreçte iþletmenin yapýsýný oluþturan maddi ve beþeri unsurlarda niteliksel ve niceliksel bir deðiþme ve geliþme meydana gelir. Büyüme düþüncesi iþletmelerin en temel amaçlardan birisidir. Kurucular ve yöneticiler zamanlarýnýn büyük bir bölümünü onun nasýl büyütülebileceði üzerinde yoðunlaþarak harcarlar ve bu düþünce iþletmenin belli bir büyüklüðe ulaþmasýna kadar devam eder. Yönetim literatüründe bu süreç; baþlangýç, tutunma, büyüme, geniþleme ve olgunluk evreleri olarak genellikle 5 aþamada incelenir. Büyüme hakkýnda detaylý bilgileri yönetim kaynaklarýnda bulmak mümkündür. Biz bu kýsa yazýda kontrolsüz büyümenin belli bir dönemden sonra doðuracaðý olasý yönetsel sorunlara ve bu sorunlarýn çýkýþ noktalarýna dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü iþletme ölçeði belli bir büyüklüðe geldiðinde, genellikle tutundurma evresinin sonlarýnda, büyümenin getirdiði olumlu sonuçlarýn yaný sýra yönetsel konulara iliþkin bazý olumsuzluklarýn ortaya çýktýðýný sýkça görür ve yaþarýz. Örneðin; kontrol gerekçesiyle konulan yeni kurallarýn bürokrasiyi arttýrmasý, büyümeyle ortaya çýkan yeni bölümlerin ve kademelerin iletiþim kabiliyetini zorlaþtýrmasý, sayý ve çeþitliliðinin artmasýyla bir kiþi veya grup tarafýndan yapýlan iþlerin birden fazla kiþi veya grup tarafýndan yerine getirilmesi, yönetsel becerilerdeki zafiyetlerin su yüzüne çýkmasýyla kaynaklarýn etkin kullanýlamamasý gibi... Ýþletmeler bu olumsuzluklar karþýsýnda doðal olarak bir takým tedbirler de geliþtirirler: Örneðin, bazý yönetsel iþler özellikle profesyonellere devredilirken, bazýlarý da iþletme içerisindeki alt kademe yöneticilere delege edilir, iþ ve görev daðýlýmý yeniden düzenlenir. Verimlilik için yeni arayýþlara gidilir. Artan iþ yüküne cevap verebilmek için yeni departmanlar oluþturulur. Ancak deðiþim o kadar hýzlý olur ki bir taraftan iç ve dýþ müþteri talepleri karþýlanmaya çalýþýlýrken, bir taraftan da büyümenin getirdiði sorunlarla uðraþýlýr. Bu sýralarda hemen her iþletmede büyüklüðü ve sayýsý iþletme ölçeðine göre deðiþen birçok iþ de sahipsiz kalýr veya unutulur. Ya da iþi yapmasý gereken gerçek sorumlularý tarafýndan deðil, kimin üzerinde kaldýysa onlar tarafýndan yerine getirilir. Hatta bir süre sonra iþ gerektiði gibi yapýlamaz olur. Ýþte pek çok sorun da bu noktada baþlar ve bir virüs gibi iþletmenin içerisine yavaþ yavaþ yayýlýr. Sorunlarý bulup sebeplerini teþhis etmek ise bu noktada zor olabilir. Öte yandan iþletmenin bulunduðu sektördeki piyasa koþullarý, siyasal ve teknolojik geliþmeler gibi dýþ unsurlarýn getirebileceði olumsuzluklar bu sorunlarýn daha da büyüyüp yayýlmasýna neden olabilir. Bu dönem büyüme sürecinin kýrýlma noktalarý ný ortaya çýkaran, iþletmenin belli bir büyüklükten sonra tutunmak için çaba sarf ettiði, ancak belli belirsiz yaþanan olumsuzluklarla geriye doðru iniþin her an baþlayabileceði hassas bir dönemdir. Bu bakýmdan ve sürecin yönetimi çok önemlidir. Çünkü þayet geriye doðru bir eðilim ortaya çýkarsa düþüþ yükseliþten daha sert ve hýzlý olacaktýr. Burada belki de üzerinde durulmasý gereken en önemli konu budur. Zira tanýmlamalar ve sorumluluklar yeni durumlara uygun olarak tam anlamýyla yapýlmadýðý için sorunlarýn kaynaðýný belirlemek, olumsuz sürecin nasýl baþladýðýný görmek veya anlamak mümkün olmayabilir. Çünkü bu dönemde genellikle insanlar, sorunlar ortaya çýkmadan üzerini örtme eðilimi taþýrlar. Bu dönemi iyi yönetebilmek ve ortaya çýkabilecek daha büyük sorunlarýn önüne geçebilmek için sorunlarýn temel kaynaðýný oluþturan þu konulara dikkat etmek gerekir: 1. Ýþletme yöneticileri öncelikle iþletmelerinde ortada kalan iþler i tanýmlamak için çaba sarf etmelidir. Çoðu zaman, getirdiði ek yük dolayýsýyla veya nasýl olsa birileri tarafýndan yapýlýr düþüncesiyle, sahipsiz býrakýlan bazý iþler vardýr ki bu iþler, zamanla büyük ama önemli sorunlarý ortaya çýkartabilir. Örneðin, tanýmlanmayan ve sahiplenilmeyen iþlerin önemsiz olarak kabul edilme riskleri vardýr. Çalýþanlarda bazý iþlere karþý bu tip hisler uyanýrsa, söz konusu iþler yerine getirilmek istenmez. Bu iþler fark edildiði anda vakit geçirilmeden sahiplendirilmelidir veya gereksiz ise kaldýrýlmalýdýr. Hatta bu türden iþler var mýdýr denilerek sýk sýk gözlem ve araþtýrma yapýlmalýdýr. 2. Ýþlerin sayýsý arttýkça bazý iþlerin yapýlamamasýndan dolayý kaynak kullanýmýnda sorunlar ortaya çýkabilir. Bu aþamada kaynaklarýn, özellikle de insan kaynaðýnýn kullanýmýna dikkat etmek gerekir. Çünkü sorunlar arttýkça aslýnda iþi yapmasý gereken kiþi ya da kiþiler hakkýnda suçlamalar baþlar. Suçlama karþý tepkiyi veya saldýrýyý ve doðal olarak çatýþmayý doðurur. Böylece ayný amaca hizmet etmeyen taraflar, farklý düþünen gruplar veya hizipler ortaya çýkar. Bu gruplar karþýlýklý negatif haber ve enformasyon yayma eðilimi taþýrlar. Bir Alýntý* Kavakla Kabaðýn Hikayesi Kavak aðacýnýn yanýnda bir kabak filizi boy göstermiþ. Bahar ilerledikçe bitki kavak aðacýna sarýlarak yükselmeye baþlamýþ. Yaðmurlarýn ve güneþin etkisiyle müthiþ hýzla büyümüþ ve neredeyse kavak aðacýyla ayný boya gelmiþ. Bir gün dayanamayýp sormuþ kavaða: Sen kaç ayda bu hale geldin aðaç? On yýlda demiþ kavak. On yýlda mý? diye gülmüþ ve çiçeklerini sallamýþ kabak. Ben neredeyse 2 ayda seninle geldim bak! Doðru demiþ aðaç, Doðru! Günler günleri kovalamýþ ve son baharýn ilk rüzgarlarý baþladýðýnda kabak önce üþümeye baþlamýþ, sonra yapraklarýný düþürmeye, soðuklar arttýkça da aþaðýya doðru inmeye baþlamýþ. Sormuþ endiþeyle kavaða: Neler oluyor bana aðaç? Ölüyorsun! demiþ kavak. Kabaðýn Niçin? sorusuna kavak þu cevabý vermiþ: Benim 10 yýlda geldiðim yere 2 ayda gelmeye çalýþtýðýn için! (*) Bu küçük alýntý; Genç Geliþim Dergisi, Temmuz 2003, s. 60 dan alýnmýþtýr. Yöneticinin Kütüphanesi 1. Harvard Business Review, Büyümenin Yönetimi, Ýstanbul: MESS Yayýný, M. Rauf Ateþ, Yeni Normal, Ýstanbul: Sitem yayýncýlýk, Abdül Vardar, Yeniden Yapýlanma Stratejileri, Ýstanbul: Kariyer Yayýncýlýk, Yönetim bu zamana kadar söz konusu olumsuz geliþmelerin farkýna varmamýþ ve gerekli önlemleri zamanýnda almamýþ ise bir süre sonra kendisi de taraf tutmak zorunda kalacaktýr. Bu durum diðer tarafýn demoralizasyonuna, iþ gücü kaybýna, kaynaklarýn etkin kullanýlamamasýna neden olan bir etki yaratacaktýr. Yönetim bir tarafý üzecek, kýracak hatta sistemden uzaklaþtýracak belki, ancak daha büyük olumsuzluklarýn ortaya çýkmamasý için bunu yapmak zorunda kalacaktýr. Yönetim, karþýlýklý birbirini tetikleyen bu olumsuz geliþmelerle uðraþýrken büyümenin gereklerine uygun geliþmeye odaklanamaz. Ýþte bu aþamadan sonra geriye doðru bir geliþim baþlayabilir. Gerekli önlemler hýzla ve her þeyden önemlisi kararlýlýkla alýnmaz ise sonuç iþletme için hüsran olabilir. Yönetim, baþta yapmadýðý küçük hamleleri þimdi biraz daha aðýr bedel ödeyerek daha büyük bir operasyonla yapmak zorundadýr artýk. Bu iþletmenin büyümesinden çok yaþamýnýn veya varlýk mücadelesinin bir gereði olduðu için kaçýnýlmaz bir sonuç olarak karþýmýza çýkar. Performans deðerlendirme, organizasyonlarý geliþmeye taþýyan ilk adýmdýr. Bir þeyi deðerlendiremezseniz, algýlayamazsýnýz. Algýlayamazsanýz kontrol edemezsiniz. Kontrol edemezseniz geliþtiremezsiniz. Ýþletmemiz büyüyor her þey yolunda diyor ve belli dönemlerde gerekli deðerlendirme ve kontrolleri yapmýyorsanýz bir süre sonra çok yanýldýðýnýzý anlarsýnýz. Fakat artýk geriye dönüþ zor olabilir. O halde özetle diyoruz ki, büyürken tanýmlama iþini ihmal etmeyin, sahiplendirin, süreç içerisinde kontrol edin ve performansý izleyin. Çünkü kriz geliyorum diyor.

15 29 Bir yeryüzü cenneti ANTALYA B BİLAL ÖĞÜTÇÜ ergama Kralý II. Attalos un Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun emriyle akýncýlarý dünyanýn dört bir yanýna daðýlarak aramaya koyulur. Amaçlarý, kralýn fermanýnda söz ettiði dünyadaki en güzel coðrafyayý bulmak, Ýþte dünyanýn cenneti olsa olsa burasý olabilir. diyebilecekleri yeri keþfetmekti. Uzun süren aramalar sonunda bugünkü Antalya nýn kurulu bulunduðu coðrafyaya gelen bir grup akýncý Cenneti bulduk diyerek haber ulaþtýrýrlar Kral Attalos a haberi. Tarih kaynaklarýnýn o gün (MÖ 150) keþfini bu þekilde hikaye ettiði Attalia(Antalya) bugün de yeryüzünde cennet denilebilecek kadar güzeliðini koruyan bir mekan. Ta- Antalya, nehirleri akarsularý açýsýndan da ilgi odaðý. Düden, Kurþunlu ile Manavgat þelaleleri ve diðer doðal güzellikler, Antalya nýn cazibesini artýrýyor. FOTOÐRAF: BÝLAL ÖÐÜTÇÜ

16 31 rih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliði yapmýþ Akdeniz çanaðýnýn bu en güzel coðrafyasýnýn her karýþ topraðýnda, farklý medeniyetlerin izleri yer alýyor. Roma ve Bizans dönemlerinden bir çok eserin hala ayakta durduðu Antalya, 1207 li yýllarda da Selçuklu hükümdarý Gýyaseddin Keyhüsrev le birlikte Selçuklulara geçiyor. Bu dönemde yapýlan eserler de hala Antalya yý süsleyen en güzel yapýtlar arasýnda duruyor. Antalya, sahip olduðu güzellikleriye dünyanýn her yanýna nam salmýþ bir kent. Dünya üzerinde bir çok ülkeden insanlar, Türkiye nin adýný bilmedikleri halde Antalya yý tanýyor ve güzel bir tatil mekaný olduðunu biliyorlar. Sahip olduðu 630 kilometrelik sahili boyunca sýralanan Gazipaþa, Alanya, Manavgat, Side, Serik, Belek, Kemer, Demre, Finike, Kumluca Kaþ ve Kalkan gibi yerleþim beldeleri; deniz, kum, güneþ, tarih ve doðanýn bütünleþtiði dünyanýn hiçbir yerinde rastlanamayacak bir güzelliðe sahip. Kentin kýyýlarý antik kentler, limanlar, anýt mezarlarla adeta bir dantela edasýyla örülmüþ gibi koylar, kumsallar, yemyeþil ormanlar ve akarsularla iç içe. Her karýþ topraðýnda farklý medeniyetlerin izlerine rastlanan Antalya nýn bu deðerlerinden her biri, ayrý ayrý gezilmeye, görülmeye ve incelenmeye deðer güzellikte. Deniz, kum, güneþ ve doða gibi güzellikleri dünyanýn bir çok tatil beldesinde bulmak mümkün olsa da, bu bütünün en önemli parçasý olan tarihi dokuya rastlamak, çok da kolay olmasa gerek. Turizm açýsýndan Türkiye ve Antalya yý cazip kýlan en önemli unsur, bu tarihi doku. Bölge coðrafyasýnda yer alan bu derin tarihi izler, yabancýlar açýsýndan öylesine cazip ki Türkiye ye gelen turistlerin hemen hemen yarýsý, kataloglarda rastladýklarý bu mekanlarý görebilmek için Antalya yý tercih diyor. Geçen yýl 8,5 milyon yabancý konuk aðýrlayan Antalya, 3,5 milyon civarýndaki yerli turistle beraber 12 milyon misafir aðýrlayan bir turizm kenti. Antalya sadece bu alanda ülke ekonomisine 6 milyar dolarý aþkýn bir katký saðlýyor. Akdeniz in incisi konumundaki Antalya, nehirleri akarsularý açýsýndan da ilgi odaðý. Dünyaca tanýnan Düden, Kurþunlu ile Manavgat þelaleleri ve diðer doðal güzellikler, Antalya nýn cazibesini kat kat artýrýyor. Antalya iklim açýsýndan da ilginç bir yapýya sahip. Dört mevsimi bir arada yaþamak mümkün. Ayný gün içinde yüzünü Akdeniz in masmavi sularýna çevirmiþ Toroslarýn eteklerindeki Saklýkent te kayak yaptýktan sonra Konyaaltý sahilinde denize girmek gibi bir güzelliðe dünyada kaç yerde rastlanabilir ki? Tüm bu eþsiz tatil fýrsatlarýna sahip Antalya, her geçen gün yabancýlarýn ilgisini daha çok çekiyor. Türk turizminin yüzde 40 a yakýnýný sýrtlayan Antalya, bu büyük potansiyelinden dolayý Akdeniz bölgesinde büyük bir ekonomik hareketlilik saðlýyor. Turizmi besleyen yan sektörler, kentteki ticaret hacmini katlayarak önemli bir istihdam alaný ve gelir kaynaðý oluþturuyor. Surlar Þehrin içindeki birkaç burç ile Hadrian Kapýsý ve yanýndaki kuleler, limana bakan büyük kule ve liman surlarýnýn bazý parçalarý kalabilmiþ. Ýki surdan biri yat limanýný, diðeri þehri kuþatýyor. Kale Kapýsý Meydaný nda ayakta kalan kulelerden birisi saat kulesi olarak kullanýlýrken, surlarýn kente giriþi saðlayan dört kapýsý bulunuyor. Kaleiçi Antalya nýn tarihi çekirdek kenti olan ve Kaleiçi adýyla tanýnan semtin büyük bir kýsmý yýkýlmýþ. Restorasyon çalýþmalarý sonucunda Kaleiçi, pansiyonlarý, barlarý, çarþýsý ile turizm merkezi haline gelmiþ durumda. Kaleiçi, Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan da Turizm Geliþim Merkezi ilan edildi. Yivli Minare, Hadrianus Kapýsý (Üçkapýlar), Kesik Minare, Karatay Medresesi, Ahi Yusuf Mescidi, Hýdýrlýk Kulesi, Paþa Camii, Muratpaþa Camii, Ýskele Camii gibi Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlý dönemlerine ait eserlere sahip olan Antalya, deyim yerindeyse açýk hava müzesi durumunda. Hadrianus Kapısı Zamanýmýza kadar yanlarýndaki iki kule ile saðlam kalan tek kapý Üçkapýlar veya diðer adý ile Hadrianus Kapýsý Pamphylia nýn en güzel kapýsýdýr. M.S. 130 yýlýnda imparator Hadrianus un Antalya ya geliþi onuruna yapýlan kapý, sütunlarý hariç, tamamen beyaz mermerden yapýlmýþ. Oyma ve kabartmalarý olaðanüstü bir güzelliðe sahip.

17 33 Yivli Minare Camii Adý ile anýlan külliye içerisinde camiinin hemen güneydoðusunda yer alýyor. I. Alaeddin Keykubat tarafýndan ( ) tarihleri arasýnda yaptýrýlmýþ. Minarenin yüksekliði tahminen 38 m. dir. Yivli Minare Camii ise Yivli Minare Külliyesi içinde yivli minarenin kuzey batýsýnda yer alýyor. Cami Hamitoðullarýndan Mehmet Bey tarafýndan 1372 yýlýnda Balaban Tavaþi ye yaptýrýlmýþ, üzeri altý adet yarým küresel kubbe ile örtülmüþ. Antik Kentler Perge: Antalya nýn 18 km doðusunda, Kilikya - Pisidya ticaret yolunun üstünde yer aldýðý için önemli bir Pamphylia þehri. þehrin kuruluþu diðer Pamphylia þehirleriyle ayný zamana rastlar. Sillyon: Aksu nun 13 km kuzeydoðusundaki Kent, Aspendos ve Perge yönünde, yüksekte duran bir plato üzerine, M.Ö. 14.yy.da kurulmuþ. Stadyum, cimnazyum, kuleler, Selçuklu Mescidi ve sahne kýsmý yok olan bir tiyatro geriye kalan kalýntýlar. Termessos: Termesos Antalya ya 34 kilometre mesafedeki bir Doðal Park olan Güllük Daðý içerisinde batý tarafýnda 1050 metre yükseklikte bir plato üzerinde bulunuyor. Termesos Anadolu nun içlerinden gelen Solymler tarafýndan kurulmuþ. Olympos: Antik Likya nýn en önemli liman kentlerinden olan Olympos, tarih boyunca mitolojiye konu olmuþ. Konumunun elveriþliliði nedeniyle korsanlarýn barýnaðý olan Olympos, bugün sahip olduðu tarihsel deðerleri, 3 bin 200 metrelik muhteþem sahili, endemik bitkileri, Caretta caretta larý Khimaira sý, tüm sportif etkinliklere olanak veren muhteþem doðasý ve pansiyon olarak kullanýlan meþhur aðaç evleri ile tüm dünyaca biliniyor. Ariassos: Antikite den kalma Ariassos, Antalya-Burdur otoyolunun 48. kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan 1 kilometre mesafede yer alýyor. Bir daðýn yamacýnda kurulmuþ olan þehir, hamamlarý, kaya mezarlarý açýsýndan görülmeye deðer. Phaselis: Phaselis e Antalya-Kemer otoyolunun 57. kilometresinde sola bir kilometre döndükten sonra ulaþýlýr. Rodoslular tarafýndan milattan önce 7. yüzyýlda kurulan kent, Doðu Likya nýn en önemli liman kenti olarak bilinir. Üç iskelesi bulunan antik kentin içinde geniþliðinde bir cadde bulunuyor. Limyra: Milattan önce 5. yüzyýldan beri varolduðuna inanýlan kent Kumluca-Finike Karayolu nun 11. kilometresindedir. Arycanda: Kumluca-Finike otoyolunun Turunçova mevkiine 26 kilometre uzaklýkta, Akarçay vadisini kontrol eden kentin tam olarak ne zaman kurulduðu bilinmemekte. Demre (Myra): Demre, Likya uygarlýðýnýn 6 büyük þehrinden biri. Ýlk kez M.Ö. 5. yüzyýlda yerleþim merkezi haline gelen Demre, önceleri deniz kýyýsýndayken, Demre çayýnýn getirdiði alüvyonlar sonucunda denizle olan baðlantýsý kesilmiþ. ST. Nicholas Kilisesi: Yaygýn olarak Noel Baba þeklinde bilinen St. Nicholas M.S. 245 te Fethiye yakýnlarýnda Patara da doðmuþ ve M.S. 363 de ölmüþ. Zengin bir ailenin iyi eðitilmiþ oðlu olan St.Nicholas hayatýný insanlara özellikle de çocuklara ve denizcilere yardýma adamýþ, bu yardýmlarýnýn saðladýðý ünü bugüne dek Noel Baba efsanesi olarak gelmiþ ve güncelliðini korumuþ. Simena: Güzelliðini, tarihi, denizi ve güneþinden alan Simena ya Üçaðýz dan deniz yoluyla da ulaþýlabilir. Karþýsýndaki Kekova adasýnda bulunan ve Akdeniz in büyüleyici mavisinin altýnda yer alan batýk þehri ve antik kalýntýlar görülmeye deðer bir yer. Kekova: Kaþ-Demre arasýnda alýyor. Akdeniz de Üçaðýz Köyü karþýsýnda kýyýya 500 m olan adada bulunan batýk Antik Kent. Patara: Kalkan-Fethiye yolunda, Kalkan dan yaklaþýk 10 kilometre önce ve güneyde yer alýr Patara. Þehrin merkezinde bulunan renkli seramikler, þehrin tarihinin M.Ö. 5. yüzyýla dek uzandýðýný göstermekte. St. Nicholas ýn doðum yeri olmasýnýn yaný sýra, Büyük Ýskender zamanýnýn önemli bir liman þehriydi. Biri Patara ya giden üç kapýlý surlar M.S. 110 da Vali Modestus tarafýndan yaptýrýlmýþ, en önemli kalýntýlarýndan biri antik Patara Tiyatrosu. Xantos: Xanthos nehrinin vadisine kurulan þehir Likya uygarlýðýnýn en eski ve en büyük þehri. Brutus un vergilerine direnince, þehir tahrip edilmiþ ve halk savaþa sürüklenmiþ ve Xanthos felaketler þehrine dönüþmüþ. Kalýntýlardan kayalar üzerindeki Harpy heykeli en önemli eserlerden biri durumunda. Orijinali Ýngiltere de British Museum da bulunan eserin yerinde yalnýzca kopyasý bulunuyor. Kaþ (Antiphellos): Likya þehirlerinden biri olan Kaþ ýn adý taþlýk yer anlamýna gelen Phellos tan gelir. Kaþ bugün iyi korunmuþ kaya mezarlarý ve tiyatrosuyla görülmeye deðer bir sahil kasabasý. Hanlar: Antalya dan kuzeye giden yolda ilk durak yeri Evdir Han dýr. Bugünkü Antalya- Korkuteli karayolunun 1 km. doðusunda ve Antalya ya 18 km. uzaklýkta bulunuyor. Milli Parklar ve Korunan Alanlar Düden þelaleleri, Altýnbeþik Maðarasý Milli Parký, Beydaðlarý, Güllük Daðý, Köprülü Kanyon, Kurþunlu ve Manavgat þelaleleri milli parklarýnýn yaný sýra, Alacadað, Çýðlýkara ve Dibek tabiatý koruma alanlarý da Antalya yý süsleyen güzelliklerden. Rafting, Yaylalar, Dağcılık Köprülü Kanyon Milli Parký sýnýrlarýndaki Köprüçay, ülkenin en ilgi çekici rafting merkezlerinden biri. Antalya nýn önemli turizm merkezlerinden olan Manavgat ilçesi sýnýrlarýnda akan Manavgat Çayý, rafting için elveriþli parkurlara sahip. Antalya yayla açýsýndan zengin bir yapýya sahip. Genel olarak bin metre ve daha fazla yüksekliði olan, yaz aylarý oldukça serin geçen, Toros Daðlarý ndaki yaylalarda, Antalyalýlar ve Yörükler yaz mevsimini geçirirler. Bölgedeki baþlýca yaylalar Bakýrlý, Fesleðen, Yeþil Yayla, Saklýkent. Daðcýlýk için elveriþli olan Toros Daðlarýnýn uzantýlarýndan Beydaðlarý, Antalya il sýnýrlarý içinde m. yükseklikleri arasýnda yer alan daðlar jeologlar ve coðrafya bilimciler için deðiþik olanaklar sunar. Tekedoruðu, Bakýrlý Dað, Tahtalýdað ve Kýzlar Sivrisi önemli doruklar arasýnda bulunuyor.

18 35 Alanya Þubesi, verdiði hizmetle takdir topluyor B AHMET YEŞİL ank Asya nýn 105. Þubesi olarak 5 Haziran 2007 tarihinde hizmete açýlan Alanya Þubesi, ilçede bulunan yerli ve yabancý turistlere en iyi hizmeti vermeye çalýþýyor. Bankacýlýk misyonunu Alanya ve çevre ilçelerde tanýtmayý hedefleyen Bank Asya, ilçede 2 katýlým bankasý olmak üzere 30 banka þubesi ile birlikte hizmet veriyor. Bank Asya Alanya Þubesi Müdürü Levent Uður, 2007 yýlýnýn Mayýs ayýnda hizmet vermeye baþlayan þubelerinin kýsa sürede büyüyerek en iyi hizmeti vermeye devam ettiðini söyledi. Ýþletme Destek Kredisi kapsamýnda Alanya da yapýlan yatýrýmlar, büyüme projeleri ve her türlü dýþ ticaret iþlemleriyle ilgili olarak kiþiye özel çözümler ürettiklerini ifade eden Uður, Bank Asya olarak faizsiz bankacýlýðýn gereklerine uyarak, üretime destek olmayý kuruluþ prensibi olarak kabul ediyoruz. Bank Asya olarak temel amacýmýz; müþteri odaklý hizmet anlayýþýndan hareketle, teknolojinin getirdiði en son imkânlarý kullanarak, faizsiz finans sistemini daha geniþ kitlelere ulaþtýrabilmektir. Ayrýca bankamýz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ne sahip ilk katýlým bankasýdýr. Bank Asya olarak, geleneksel daðýtým kanallarý olan þubelerinin dýþýnda Ýnternet Þubesi, Alo Asya Telefon Bankacýlýðý, ATM ve POS terminalleri ile bankacýlýk hizmetlerini kesintisiz, hýzlý ve etkin bir þekilde sunmaktayýz. dedi. Aspendos Bulvarý Þubesi Müdürü Hünkar Þerif: Turizme yeni soluk getirdik Türkiye nin en genç katýlým bankasý olan Bank Asya, Antalya Aspendos Bulvarý nda açtýðý þubeyle turizme yeni bir soluk getirdi. Türk turizmin göz bebeði ve markasý olan Antalya da ataða geçen Bank Asya, dünya þehrindeki potansiyeli görerek þube sayýsýný kýsa sürede birden dörde çýkardý yýlý Haziran ayýnda hizmet vermeye baþlayan Aspendos Bulvarý Þubesi, kentin tam orta noktasýnda, havaalaný ile þehri baðlayan ana arterde tüm büyük bankalarýn kurumsal þubelerinin bulunduðu, Antalya nýn Wall Street i olarak da anýlan Aspendos Bulvarý nda yerini alarak ilk defa Turizmin baþkenti Antalya kent merkezinde yer alan 400 bin nüfusuyla Türkiye nin 52 ilinden büyük olan Kepez, yoðun nüfusuyla gerek kentleþme gerekse de sanayileþme nedeniyle bankacýlýk faaliyetlerinde önemli bir yer tutuyor. Ýþte böyle bir yerde Haziran 2006 da hizmet vermeye baþlayan Kepez Þubesi, konum itibariyle küçük ve orta ölçekli yaklaþýk 6 bin iþletmenin bulunduðu eski sanayi, Akdeniz sanayi ve Antalya Toptancý Hali nin yakýnýnda yer alýyor. Þube, kuruluþ amacý ve çalýþma prensipleri gereði, üretim ve yatýrým gibi reel faaliyetleri bir Katýlým Bankasý nýn Turizmde biz de varýz mesajýný açýkça ortaya koydu. Aspendos Bulvarý Þubesi Müdürü Hünkar Þerif, Þubemizin tüm kýþ sezonu boyunca gerek önde gelen uluslararasý otel zincirleri gerekse büyük global tur operatörleri ve havayolu þirketleri ile yaptýðý çalýþmalar sonucu bu girdiden Bankamýza hak ettiði payý saðlamak için tüm hazýrlýklarýný tamamlamýþtýr. dedi. Þerif, Bugün 10 aylýk bir þube olarak geldiðimiz noktada Antalya da turizme destek dendiðinde önde gelen Bankalardan biri olmaktan dolayý gurur duyuyoruz. þeklinde konuþtu. Kepez Þubesi Müdürü Mehmet Bayat: Mola vermeden büyüyoruz finanse ediyor. Þube personelinin iþbirliði ve birbirleri ile olan sýcak diyaloglarýnýn müþterilerine de yansýdýðýný ifade eden Kepez Þube Müdürü Mehmet Bayat, 10 yýllýk bankacýlýk tecrübeleriyle müþterilerine güven verdiklerini söyledi. Bireysel, iþletme ve ticari bankacýlýk alanýnda faaliyet gösterdiklerini kaydeden Bayat, Toplamda 250 kredili hesap olmak üzere 2 yýl içerisinde 13 bine yakýn müþteriye ulaþtýk. Þube hinterlandý gözetmeden Antalya merkez ve ilçelerine aktif olarak pazarlama faaliyetlerimiz devam etmektedir. diye konuþtu.

19 37 Örnek mahkeme kararlarý ýþýðýnda kredi kartlarýna hukuksal bakýþ SERHAT GÜLER Hukuk Müþaviri Son yýllarda kullanýmý hýzla artan kredi kartlarý, artýk günlük yaþantýmýzýn vazgeçilmezleri arasýna girmiþ durumda. Hamillerine farklý avantajlar sunan, farklý renk ve görünümdeki bu plastik kartlarýn ülkemizde kullanýlmaya baþlanmasý 1968 yýlýna kadar uzansa da, hýzlý ve yaygýn kullanýmý 90 lý yýllardan sonradýr. Bankalararasý Kart Merkezi verilerine göre 1988 yýlýnda toplam adet olan kredi kartý sayýsý, 2008 yýlý baþýnda 38 milyona yaklaþmýþ gözüküyor. Kredi kartý pazarýndaki bu hýzlý artýþ, ayný zamanda POS ve ATM sayýlarýna da yansýmýþ durumda yýlýnda olan POS sayýsýnýn, 2008 yýlýnda e; olan ATM sayýsýnýn ye yükseldiðini görüyoruz. Esas itibari ile nakitsiz ödeme trafiðine hizmet eden kredi kartlarý, kart sahibi açýsýndan para taþýma zorunluluðunu ortadan kaldýrmakta, bazen taksitle alýþveriþ yapma olanaðý saðlamakta ve yabancý ülkelerdeki mal ve hizmet alýmýný kolaylaþtýrmaktadýr. Üye iþyeri açýsýndan ise, mal ve hizmet bedellerinin tahsilinde güvence saðlarken, bir yandan da müþteri sayýsýný artmasýna katkýda bulunmaktadýr. Kredi kartlarýnýn artan kullanýmý ne yazýk ki, kredi kartý kaynaklý hukuksal sorunlar ile kredi kartlarý ile iþlenen suçlarýn da artmasýna yol açmýþtýr. Bu tür hukuksal sorunlara yaklaþýrken, konunun aktörlerini ve iliþkiler aðýný kýsaca tanýmlamakta fayda var. Bir kredi kartý sisteminde esas itibari ile 3 taraf bulunmaktadýr. Kredi kartýný çýkaran kuruluþ (genel olarak bankalar), kart sahibi ve üye iþyeri. Kart sahibi ile kredi kartýný çýkarak kuruluþ arasýndaki iliþkiyi, Kredi Kartý Sözleþmesi düzenlerken, üye iþyeri ile kredi kartýný çýkaran kuruluþ arasýndaki iliþkiler ise Kredi Kartý Üye Ýþyeri Sözleþmesi hükümlerine tabi bulunmaktadýr. Bu sözleþmeler, bankalar açýsýndan zaman zaman farklý uygulamalarý içerse de, genel olarak taraflarýn hak ve borçlarýný þu þekilde özetleyebiliriz. Öncelikle Bankanýn sözleþme kapsamýnda kart hamilinden yýllýk ücret talep edebilmesi ve gerek gördüðünde kartýn hamil tarafýndan kullanýmýna yasak koyabilmesi baþlýca haklarý içinde yer almakta iken, öte yandan üye iþyerine, hamilin yaptýðý harcama tutarýný ödeme yükümlülüðü altýndadýr. Kart hamili ise, harcama tutarlarýný Bankaya ödeme, kartýn kaybolmasý veya çalýnmasý halinde derhal bu durumu Bankaya bildirme yükümlülüðü altýndadýr. Sistemin üçüncü halkasý olan üye iþyeri ise, alýþveriþ sýrasýnda kredi kartýnýn geçerliliðini kontrol etme, kartýn kayýp-çalýntý veya yasaklanmýþ kartlara iliþkin listelerde yer alýp almadýðýný araþtýrma, kart üzerindeki imza ile harcama belgesi üzerindeki imzayý mukayese etme borcunu taþýmaktadýr. Kredi kartý kullanýmý nedeni ile yargý ortamýna taþýnan bazý anlaþmazlýklarda Yargýtay, üye iþyerinin kimlik sormasýný da bir yükümlülük olarak öngörmektedir. Nitekim, Yargýtay 3.Hukuk Dairesinin 2004 tarihli bir kararýnda özetle; Kredi kartýnýn kayýp veya çalýnma gibi rýza dýþý bir nedenle elinden çýkaran kart hamili, üyelik sözleþmesine göre kartý çýkaran kuruma derhal ve yazýlý olarak kayýp bildiriminde bulunmak zorundadýr. Bu bildirimin hiç yapýlmamasý veya geciktirilerek yapýlmasý halinde, kart hamili kendi kusurlu bir davranýþý ile hukuka aykýrý kullanýmýna yol açmýþ olacaðýndan söz konusu kartla yapýlan alýþveriþ bedellerini kuruma ödemekle yükümlüdür. Kredi kartý, üzerinde adý ve soyadý yazýlý kiþi tarafýndan kullanýlabilir. Baþka bir kiþi tarafýndan ibraz edilen kredi kartýný üye iþyeri kabul etmemek zorundadýr. Bu yüzden, kartý ibraz eden kiþinin yetkili hamil olup olmadýðýnýn tespiti gerekir. Üye iþyeri görevlisi bu amaçla kredi kartý üzerinde yer alan imza ile, müþterinin harcama belgesine attýðý imzayý karþýlaþtýrarak benzerlik bulunmamasý halinde müþterinin kartla ödeme talebini reddetmelidir. Bundan ayrý olarak þüphe halinde müþteriden kimlik belgesi dahi istenebilmelidir. Özet olarak denebilir ki, kural olarak üye iþyeri kart veya aðýr ihmal ile kart hamiline verdiði zarardan sorumludur. demek suretiyle taraflarýn sorumluluk alanlarýný çizmiþ bulunmaktadýr. Kartla ödeme sistemlerindeki hýzlý artýþa paralel olarak, bu alanda adliyelere intikal eden vakalarda da ciddi artýþlar gözlenmektedir. Kredi kartlarý borçlarýnýn, kart sahipleri tarafýndan ödenememesi nedeni ile yasal takibatlarýn artmasýnýn yaný sýra, sahte kart kullanýmý, sahte kimlik veya üçüncü kiþilere ait gerçek kimliðin veya kimlik bilgilerinin kötü niyetli kiþiler tarafýndan kredi kartý iþlemlerinde kullanýmý, adli kolluklarý en çok meþgul eden konular haline gelmiþtir. Özellikle 2003 ile 2006 yýllarý arasýnda kartlý ödeme sistemlerindeki dolandýrýcýlýk olaylarý en yüksek seviyesine çýkmýþ ise de, 2007 yýlý ile birlikte azalma trendine girmiþ bulunmaktadýr. Bu azalmanýn en önemli nedeninin, 30 Haziran 2007 tarihi sonrasýnda Bankalararasý Kart Merkezi tarafýndan þifre ve çip uygulamasýna geçilmesi olduðu düþünülmektedir. Þifre uygulamasýna geçilmesi sonrasýnda kredi kartý dolandýrýcýlarý yöntem deðiþtirerek, kayýp veya çalýntý kimlik belgesi ile veya gerçek kimlik belgesi üzerinde tahrifat yaparak veya yeni bir sahte kimlik belgesi üreterek kredi kartý baþvurusunda bulunmaya baþlamýþlardýr. Bunun yaný sýra, teknolojik yenilikler kullanýlarak kart kopyalanmasý, bir baþka yöntem olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Adli aþamaya gelmiþ olaylarda yargý organlarýnýn temel kýstaslarýndan birisi, kredi kartýný çýkaran kuruluþlarýn, en güncel güvenlik tedbirlerinin alýnýp alýnmadýðý olgusudur. Buna benzer bir olayda Yargýtay 13.Hukuk Dairesi çok yeni bir kararýnda aþaðýdaki hükme varmýþtýr; Dava kredi kartýnýn kopyalanarak kullanýmý nedeniyle doðan zararýn kredi kartýný çýkaran bankadan ve üye iþyerlerinden tazminine iliþkindir. Banka tarafýndan çýkarýlan kredi kartýnýn, sözleþmeye uygun olarak ilgilisine tesliminden sonra kartýn özenle kullanýlmasý ve saklanmasý görevi, kart sahibine aittir. Zira satýn alýnan mal ve hizmet bedellerinin kredi kartý ile ödenmesi, kart sahibinin menfaatine olduðu kadar kolayýna da gelmektedir. Bu hizmeti sunan banka veya kart çýkaran kuruluþlar yönünden ise, bu iþin ticari gaye ile yapýldýðý dikkate alýnarak ortaya çýkabilecek risklerin paylaþýmýnda, bankanýn özen sorumluluðunun olduðu gözardý edilmemelidir. Mahkemece, banka kredi kartlarýnýn üretim teknolojisi ve güvenliði konusunda ve bankacýlýk konusunda uzman kiþilerin de bulunacaðý bilirkiþi kurulundan, kredi kartýnýn kopyalanmasýnda kredi kartýný çýkaran bankanýn bir kusurunun bulunup bulunmadýðýný, teknolojik yönden alýnabilecek bir önlem bulunup bulunmadýðýný açýklýða kavuþturan rapor alýnarak hasýl olacak sonuca göre karar verilmelidir. Kredi kartý suçlarýnda, üye iþyerlerinin olumlu veya olumsuz rolü son zamanlarda daha etkin olarak ortaya çýkmaktadýr. Kredi kartý kullanýmýnýn fiilen gerçekleþtiði, alýþveriþin ifasý sýrasýnda üye iþyerinin dikkat ve özen borcunun gereðini yerine getirmesi ve gerekli kontrolleri yapmasý halinde sahtecilik iþlemlerinde ciddi bir azalýþ beklenmektedir. Yine Yüksek Mahkemeye intikal eden bir olayda, üye iþyerinin dikkat ve özen borcunun altý çizilmiþtir; Dosyadaki yazýlara, kararýn dayandýðý delillerle gerektirici sebeplere ve özellikle davalý üye iþyerinin, kredi kartýyla yapýlan harcama sýrasýnda gerekli dikkat ve özeni göstermediði ve bu nedenle davacý bankayý zarara uðrattýðý gözetilerek söz konusu zarardan sorumluluðunu gerektirecek þekilde hüküm kurulmasýnda bir isabetsizlik bulunmamýþtýr Hem bir bankacý olarak, hem de bir kredi kartý kullanýcýsý olarak bizlerin, müþterilerimize ve þahsýmýza ait kimlik bilgilerini olaðanüstü bir özenle koruma mükellefiyeti bulunduðunu, bir kez daha hatýrlatmakta fayda görüyoruz.

20 39 TFF 1. Lig in ismi 1,5 yýllýðýna Bank Asya 1.Lig oldu. Bank Asya 1. Ligi tanýtým toplantýsýna katýlan Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu, spor camiasý olarak dünyadaki geliþmelere kayýtsýz kalamayacaklarýný söyledi. 1. Lig in sponsoru B MAHMUT BURAK BÜRKÜK Bank Asya 1. Lig in tanýtým toplantýsý Ýstanbul da yapýldý. Spordan Sorumlu Devlet Bakaný Murat Baþesgioðlu nun da katýldýðý toplantýda Bank Asya Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Tekoðlu, Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, Futbol Federasyonu Baþkaný Hasan Doðan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Baþkaný Togay Bayatlý, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Tamer Taþpýnar, Bank Asya 1. Lig ekiplerinin baþkan ve yöneticileri ile gazeteciler yer aldý. Bank Asya ile Futbol Federasyonu arasýnda yapýlan sponsorluk sözleþmesinin Türk futboluna ve kulüplere önemli bir kaynak teþkil ettiðini ifade eden Devlet Bakaný Baþesgioðlu, sporun bir oyun olmanýn yanýnda artýk bir ekonomi ve endüstri olduðu gerçeðinin herkes tarafýndan kabul edilmesi gerektiðini vurguladý. Bir futbol ülkesi olan Brezilya nýn 2007 yýlýnda yurt dýþýna bin 100 civarýnda futbolcu ihraç ederek, elde ettikleri kazanýmýn gayrý safi milli hasýlalarýnýn yaklaþýk yüzde 4,5 una tekabül ettiðini, Arjantin in de bu þekilde 160 milyon dolarlýk bir gelir elde ettiðinin altýný çizen Devlet Bakaný Baþesgioðlu, Dünyada yaþanan bu gerçekler karþýsýnda Türk spor adamlarý olarak bu geliþmeye kayýtsýz kalamayýz. Biz de sporun özellikle futbolun bir endüstri olduðu gerçeðini kabul ederek kurumlarýmýzý ve mekanizmalarýmýzý buna göre geliþtirmek zorundayýz. dedi. Sorunlarý masaya yatýrdýklarýnda, bu geliþme trendine uygun mekanizmalar yaratma konusundaki açýðýn fazla olduðunu gördüklerini anlatan Devlet Bank Asya adýný verdiði 1. Futbol Ligi nde gerçekleþtirmeyi planladýðý projelerini düzenlediði lansman ile basýn ve Bank Asya 1. Lig mensuplarýyla paylaþtý. Bakaný Baþesgioðlu, þöyle devam etti: Maalesef futbol kulüplerimizin ekonomik sorularla boðuþtuðu bir gerçek. Bunu hiç kimseden saklamaya gerek yok. Bunu söylerken geleceðe de umutlu bakmamýz gerektiðini ifade etmek istiyorum. Türkiye ligleri þu anda 151 profesyonel kulüp tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Özellikle Turkcell Süper Lig, Avrupa ligleri kýyaslamasýnda gelir getiren ligler arasýnda ilk 6 arasýna giren bir lig. Ancak buradaki daðýlým ve kompozisyonun geniþ anlamda yayýldýðýný, kulüplerin ekonomik sorunlarý çözme konusunda yeterli olmadýðý kanaatindeyiz. Bank Asya Genel Müdürü Kabaca ise yaptýðý konuþmada, 1. Lig e isimlerini vermekten büyük kývanç duyduklarýný kaydederek, Bank Asya 1. Lig tam bir lig. Bütün Türkiye yi kucaklayan gerçek bir lig. 9 takým hala Süper Lig e çýkma mücadelesi veriyorsa bu lig keyifli demektir diye konuþtu. Bank Asya Yönetim Kurulu Baþkaný Tekoðlu ise, Bank Asya nýn en önemli baþarýlarýndan birisinin de topluma hizmeti amaç edinmesi ve sosyal sorumluluklara önem vermesi olduðunu belirtti. Futbol Federasyonu Baþkaný Doðan ise kalýcý baþarýlarýn yolunun kurumsal yapýya kavuþmaktan geçtiðini, göreve gelir gelmez kurumsal yapýlanma projesini hayata geçirmek için düðmeye bastýklarýný anlattý. Doðan, bu dönemde 110 milyon YTL lik ilave bir imkaný Türk futboluna kazandýrdýklarýný, 14 milyon dolar sponsorluk geliriyle aldýklarý federasyonun sponsorluk gelirini iki ayda 23 milyon dolara çýkardýklarýný ifade etti. Programda Guinness rekoru kırıldı Tanýtým toplantýsýnda gösteri yapan dünyaca ünlü futbol akrobatý Dan Magness, toplantý sonunda sýrtýnda 2 dakika 31 saniye durmadan top saydýrarak Guinness Rekoru kýrdý. Magness, Guinness Temsilcisi Pakistanlý Ýngiliz vatandaþý Adil Ahmet gözetiminde yaptýðý denemede, tam 2 dakika 31 saniye hiç durmadan sýrtýnda top saydýrarak rekor kýrdý. Magness bu süre içinde 95 kez top saydýrdý. Eski rekorun 27,7 saniye ile Fransýz bir akrobata ait olduðu belirtildi.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00

7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/ :00 7 Mart Çýkmýþ 62 Soru ve Cevabý Gönderen : total - 08/03/2009 22:00 1-Serbest Muhasebeci Mali Müþavir ve Yeminli Mali Müþavirlerin Çalýþma Usul ve Esaslarý Hakkýnda ki yönetmeliðe göre, aþaðýdakilerden

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70

Abdi İpekçi Caddesi No : 57, Reasürans Han, E Blok 7.Kat Harbiye İstanbul Tel : +90 (212) 315 10 70 GÜNLÜK EKONOMİ TAKVİMİ SAAT ÜLKE VERİ ÖNEM BEKLENEN ÖNCEKİ 10:00 EUR Fransa İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Ağu) ORTA 49,7 49,6 10:00 EUR Fransa Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı