AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ"

Transkript

1 AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem oldu yýlýna organizasyon yapýsýnda önemli deðiþiklikler yaparak baþlayan Bank Asya, bir kez daha çaðýn gerektirdiði koþullara ayak uydurmayý baþardý. Öte yandan, son iki yýldýr bireysel bankacýlýk ve kredi kartlarý alanýna yapýlan yatýrýmlar meyvelerini vermeye baþladý. Yapýlan kampanyalarýn da katkýsýyla son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizen AsyaCard, Mayýs sonu itibariyle toplamda 1 milyon adedi geçerek kredi kartlarý pazarýnda uzun yýllar kalýcý olacaðýnýn sinyallerini verdi. Böylelikle hedeflenen 1 milyon AsyaCard müþteri sayýsýna da ulaþýlmýþ oldu. 1 milyon rakamý, her þeyden önce pazarda kendimizi göstermek, büyük zincir maðazalarý üye iþyerlerimiz arasýna katmak ve üye iþyeri sayýmýzý artýrmak adýna çok önemli bir eþikti. Bu eþiðin aþýlmasýyla beraber AsyaCard, yakaladýðý artýþ trendini daha kolay bir þekilde sürdürecektir. Sokaktaki insan AsyaCard ý ve avantajlarýný daha yeni tanýmaya baþlýyor. Bank Asya, halen Türkiye de kredi kartlarýndan yýllýk kart ücreti almayan, kart kullanýcýlarýnýn yýllýk kart ücreti yükünü hafifleten tek banka olma özelliðini koruyor. Ödeme sistemleri alanýnda kaydettiðimiz diðer bir yenilik ise, dünyanýn en geliþmiþ ve en fazla fonksiyonu bir arada sunan temassýz kredi kartý AsyaCard DIT ý müþterilerimizin ve tüketicilerin kullanýmýna sunmamýzdý. Offline çalýþabilme özelliðine sahip AsyaCard DIT ile Bank Asya, Avrupa da bu teknolojiye sahip ilk on banka arasýnda yer alýrken AsyaCard DIT, Türkiye de offline olarak çalýþan ve KGS dâhil birçok özelliði bir arada barýndýran ilk temassýz kart olma özellini taþýyor. Günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ulaþým Projesi kapsamýnda Mayýs ayýndan itibaren Kahramanmaraþ ta belediye toplu taþýma araçlarýnda bilet yerine kullanýlmaya baþlandý. Böylece dünyada ilk defa bir belediye, arada baþka bir firma olmadan ulaþým ödeme kanallarýna doðrudan bir bankanýn temassýz teknolojilerini baðlamýþ oldu. Banka Asya nýn son dönemde sýkça adýný duyurduðu bir baþka önemli organizasyon da Bank Asya 1. Ligi ydi. Ocak ayýnda TFF ve Doðan TV Grup ile yapýlan anlaþma ile TFF 1. Lig in isim haklarý bir buçuk yýllýðýna Bank Asya nýn oldu. Anadolu nun birçok ilinde þubesi bulunan ve bu illerdeki iþletmelere, giriþimcilere çözüm ortaðý sýfatýyla finansal destek saðlayan Bank Asya, Anadolu dan 16 ilin temsil edildiði 1. Lig e kayýtsýz kalamazdý. Nitekim Bank Asya nýn 1. Lig e sponsor oluþunun üzerinden henüz yarým sezon geçmiþ olmasýna raðmen, 1. Lig in marka deðerinde hissedilir derecede önemli bir artýþ gözlenmektedir. Önümüzdeki sezon, yine birbirinden çekiþmeli mücadelelere sahne olacak olan Bank Asya 1. Lig in kalitesini ve marka deðerini daha da yukarýlara taþýmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceðiz. Bu sayýda dergimizin tasarýmý ve içeriðinde, sizlerden gelen öneriler doðrultusunda ana çizgimizi bozmadan küçük deðiþiklikler yaptýk. Beðeneceðinizi umarýz. Yeni Biz Asya larda buluþmak dileðiyle Saðlýcakla kalýn.

2 ÝÇÝNDEKÝLER 3 04 Türkçe Olimpiyatlarý Türkçe nin dünyada tanýtýlmasý amacýyla düzenlenen 6. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý yapýldý. Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi ALÝ AKBULUT Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Genel Yayýn Yönetmeni AYHAN KESER Editörler NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK Yayýn Danýþma Kurulu TAHSÝN TEKOÐLU A. SELÇUK BERKSAN SALÝH SARIGÜL ÜNAL KABACA M. ÞEVKÝ KAVURMACI TACETTÝN NEGÝÞ ATIF BÝLGÝN AHMET ÇELÝK ÜNSAL SÖZBÝR YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE MUSTAFA BÜYÜKATEÞ Dr. MAHMUT DEMÝRKAN Yayýn Türü YEREL SÜRELÝ Adres Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6 Ümraniye Ýstanbul Tel: (0216) Fax: (0216) Web: E-posta: Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya nýn müþterilerine armaðanýdýr. Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden tam veya özet alýntý yapýlamaz. Yayýn Editörü ÝSMAÝL KAVAK Görsel Yönetmen FEVZÝ YAZICI Sayfa Tasarým ALÝ YAÐMUR ISSN: PROJE TASARIM Editör FAHRÝ SÖKE Redaktör ZÝYA YILDIRIM Kapak Fotoðrafý EKREM ALTINTEPE FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: Teknik Hazýrlýk ve Baský FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ. Tel: BÝR YERYÜZÜ CENNETÝ: ANTALYA 28 Antalya, nehirleri akarsularý açýsýndan da ilgi odaðý. Düden, Kurþunlu ile Manavgat þelaleleri ve diðer doðal güzellikler, Antalya nýn cazibesini artýrýyor. Bergama Kralý II. Attalos un Gidin bana yeryüzünün cennetini bulun emriyle akýncýlarý dünyanýn dört bir yanýna daðýlarak aramaya koyulur. Amaçlarý, kralýn fermanýnda söz ettiði dünyadaki en güzel coðrafyayý bulmak, Ýþte dünyanýn cenneti olsa olsa burasý olabilir. diyebilecekleri Antalya yý (Attalia) keþfetmekti. AsyaCard kullananlarýn sayýsý 1 milyonu aþtý de Bank Asya nýn bireysel bankacýlýk ürünleri arasýna giren Asya- Card, son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizerek 2007 Mayýs ayýna göre yüzde 122 artýþ gösterdi. Bu artýþ sonucu 31 Mayýs 2008 tarihi itibariyle AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyon adedi geçti. TEMASSIZ KARTTA ASYACARD DIT DEVRÝ Bank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ula- 16 þým Projesi kapsamýnda Belediye toplu taþýma araçlarýnda kullanýlmaya baþlandý. Düzenlenen basýn toplantýsýyla tanýtýlan proje kapsamýnda Kahramanmaraþlýlar, Belediye toplu taþýma araçlarýna Bank Asya nýn yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ý otobüslerde bulunan kart okuyucu cihazlara (validatör) okutarak binebilecekler. ABD ve Ýngiltere global kriz için çözüm arýyor Kredi krizi sebebiyle sorunlar yaþayan ABD ve Ýngiltere tansiyonu düþürme yolunda ilk ciddi adýmlarýný attý. ABD Merkez Bankasý piyasalara 50 milyar dolar enjekte etti. Ýngiltere Merkez Bankasý da ticari bankalar için 50 milyar sterlinlik deðiþ tokuþ planý hazýrladý. 06 Safranbolu evleri Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. 15 Çevre ödülleri daðýtýldý 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý (INEPO) 2008 Çevre Ödülleri törenle daðýtýldý. 22 Ýstoç taki ortaðýnýz Ýstoç þubemiz, bulunduðu lokasyon itibariyle özel bir ticari site diyebileceðimiz alan içerisinde bulunuyor. 38 Bank Asya 1. Lig Bank Asya adýný verdiði 1. Futbol Ligi nde gerçekleþtirmeyi planladýðý projelerini lansmanla tanýttý. 40 Bank Asya TIR ý 7 Mayýs ta yola çýkarak futbolseverler ile buluþan Bank Asya 1. Lig TIR ý büyük ilgi görüyor. 42 Yemeninin 2. baharý Yemeni, Gaziantepli yemeni ustasý Orhan Çakýroðlu ile adeta ikinci baharýný yaþýyor. 48 Dumanla karýþýk ölüm Dünya Saðlýk Örgütü, sigara kullanýmýnýn yýlda 5 milyon insanýn ölümüne yol açtýðýný kaydetti Türk Telekom, Borsa da 19...TUSKON da 2. dönem 19...MÜSÝAD ýn 17. genel kurulu 20...Büyüme ve enflasyon 26...Ýþletmelerde kýrýlma noktalarý 34...Alanya Þubesi 35...Aspendos ve Kepez Þubesi 36...Kredi kartlarý ve hukuk

3 5 Türkçe Olimpiyatlarý yapýldý U İLHAN BASMACI dan birincisinin Türkçe nin dünyanýn her tarafýna yayýlmasý olduðunu kaydeden Toptan, ikincisinin de bu çalýþmanýn dünyanýn her ülkesinden luslararasý Türkçe Öðretimi Derneði nce (TÜRKÇEDER) Türkçe nin ve gelen çocuklara aydýnlýk bir dünya umudu ile Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý amacýyla ýþýk ve sevgi vermesi olduðunu söyledi. düzenlenen 6. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý nda dereceye girenlere ödülleri, TBMM Baþrarasý Türkçe Olimpiyatlarý nýn iyi organize edil- Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik de Uluslakaný Köksal Toptan, Devlet Bakaný Mehmet Þimþek ve Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik in katýl- Olimpiyat Tertip Heyeti Baþkaný Prof. Dr. Mehmiþ, anlamlý bir etkinlik olduðunu belirterek, dýðý törenle verildi. Ýstanbul Gösteri Merkezi nde met Saðlam ile bu organizasyonda emeði geçen düzenlenen törende, ödüllerin daðýtýmýndan herkese sevgi ve saygýlarýný sunduðunu kaydetti. sonra konuþan Köksal Toptan, bu olimpiyatlarýn Olimpiyat Tertip Heyeti Baþkaný Prof. Dr. iki önemli özelliði bulunduðunu belirtti. Bunlar- Mehmet Saðlam da amaçlarýnýn Türkçe yi dün- yanýn her köþesine taþýmak, bir sevgi ve hoþgörü dili olarak dünya dilleri arasýnda yerini almasýný saðlamak olduðunu ifade etti. 110 ÜLKEDEN 550 ÖÐRENCÝ Öðretmenlerin akýncýlar gibi her gittikleri yerde okul kurup Türkçe sevdasýný dünyaya taþýdýklarýný söyleyen Saðlam, olimpiyatlara 5 kýtadan 110 ülkeden 550 öðrencinin katýldýðýný ve bu çocuklarýn önce kendi ülkelerinde þampiyon olduktan sonra Türkiye ye geldiklerini bildirdi. Saðlam, geçen yýl olimpiyatlara 100 ülkeden katýlým olduðunu, gelecek yýl bu sayýyý 150 ülkeye ulaþtýrmayý amaçladýklarýný dile getirdi. Törende, olimpiyatlarda Konuþma, Dil bilgisi ve Yazma alanlarýnda dereceye giren 13 öðrenciye TBMM Baþkaný Köksal Toptan tarafýndan Meclis Özel Ödülü verildi. Gecede ayrýca Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn Karamanoðlu Mehmet Bey Türk Dili Ödülü ne deðer görüldüðü açýklandý. Erdoðan adýna ödülü Milli Eðitim Bakaný Çelik aldý. Törende daha sonra, Türkçe Þarký Yarýþmasýnda finale kalan 10 öðrenci için SMS mesajý yoluyla oylama yapýldý. Yarýþma sonucunda dereceye giren ilk 3 öðrenci, Galatasaraylý futbolcu Hakan Þükür tarafýndan açýklandý. Yarýþma birincisi Azerbaycanlý Hatice Alizade, ikincisi Türkmenistan dan Abadan Holmedova ve üçüncüsü Tacikistan dan Suman Kurbanova ya madalyalarýný TBMM Baþkaný Toptan taktý.

4 7 Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. Yüzölçümünün yüzde 68 i ormanlarla kaplý olan Karabük, Türkiye nin en yeþil illeri arasýnda yer alýyor. Orman ve bitki örtüsü çeþitliliði bakýmýndan Türkiye nin en zengin kenti olmasýnýn yanýnda derin kalyonlarý ve 2 bin metre yüksekliðe sahip Keltepe si, orman tutkunlarýnýn baþýný döndürür. Karadeniz de Cumhuriyet ile doðan güneþ: Karabük Eski deðil; eskimeyen evleriyle Safranbolu K ABDULLAH KARABACAK arabük, 13 haneli bir köy iken 3 Nisan 1937 tarihinde Türkiye nin ilk aðýr sanayisi Karabük Demir-Çelik Fabrikalarý nýn (KAR- DEMÝR) temelinin atýlmasý ile Türkiye de ve dünyada kýsa sürede adýný duyurmuþ modern bir kentin adý. Karabük, 6 Haziran 1995 tarihinde Türkiye nin 78. ili olarak Türk siyasi haritasýnda yerini aldý. Kentin ekonomisi, demir-çelik sektöründeki geliþmelerle paralel bir çizgide geliþimini sürdürüyor. 23 mahallesi ve 41 köyü bulunan Karabük ün nüfusunun 102 bin 708 i þehir merkezinde, 14 bin 680 i ise köylerde yaþýyor. Kentin yüzölçümü 704 bin kilometre kare, denizden yüksekliði ise 280 metre. Karabük, kent planýnýn da fabrika ile birlikte çizildiði Cumhuriyet in ilk ve tek planlý sanayi kenti. Yüzölçümünün yüzde 68 i ormanlarla kaplý olan Karabük, Türkiye nin en yeþil illeri arasýnda yer alýyor yýlýnda UNESCO tarafýndan dünya kültür mirasý listesine alýnan evleri ile müze kent olan Safranbolu, Bizans kenti antik yerleþim yeri Hadrianoupolis ile Ezkipazar, orman denizi görünümü ile Yenice, yüksek düz ovalarý ile Eflani, bol oksijeni ve kaya mezarlarý ile Ovacýk ilçeleri, gezip Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demirçelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. FOTOÐRAF: ABDULLAH KARABACAK

5 9 görülmeye deðer yerlerden sadece bazýlarý. Orman ve bitki örtüsü çeþitliliði bakýmýndan Türkiye nin en zengin kenti olmasýnýn yanýnda derin kalyonlarý ve 2 bin metre yüksekliðe sahip Keltepe si, orman tutkunlarýnýn baþýný döndürür. Karabük ormanları üzerine Keltepe nin yamaçlarýný süsleyen iðne yapraklýlarla yayvan yapraklý aðaçlarýn bir arada olduðu (soyuk) ormanlarýný seyre dalmak bir göz için en büyük þans olsa gerek. Karýþýk ormanlardaki renk ve yeþil zenginliði, onlardaki kuytuluk, loþluk, onlardaki mahremiyet bile ne kadar etkileyicidir! Hele sonbahar mevsiminde Keltepe yamaçlarýný seyre dalarsanýz, yapraklarýn renk renk olmuþ, koyu yeþille açýk yeþil arasýnda yer yer, dalga dalga, küme küme al, kýrmýzý, pas renkli, turuncu, koyu ve açýk sarý benler, benekler, çizgiler dörtgenler, üçgenler, serpilmiþ olduðunu görürsünüz. Yıldızı parlamaya başladı Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demir-çelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, mermer, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. Kente geçen yýl kurulan Karabük Üniversitesi de canlýlýk getirmiþ. Merkez ilçe ekonomisi aðýrlýklý olarak imalat sanayisine dayanýyor. Baþta Safranbolu ilçesi olmak üzere turizm potansiyeli her geçen gün artýyor. Safranbolu yu bilmeyen, o otantik evlerini, asil Türk kültürünün yüzyýllar geçmesine raðmen günümüze kadar geliþini ibretle görmeyenimiz yoktur. Dünya kültür merkezlerinin en gözde yerleþim birimlerinden birini oluþturan Safranbolu yu gezme imkaný bulamayanlar, bu eþsiz kültür hazinemizi televizyondan izledikçe Ah, ne güzel yermiþ! Keþke ben de gitsem! dediðini duyar gibi oluruz. Baþlý baþýna bir kent olan Safranbolu nun; iþ, siyaset ve sanat camiasýnýn ünlü simalarýnýn fýrsat buldukça kaçtýklarý, tatil için tercih ettikleri bir yer olduðunu bilmeyenimiz mi var? Safranbolu evlerinin korunmasý adýna yerel ölçekte ve uluslar arasý düzeyde bir takým çalýþmalar yapýlýyor. Türkiye de kültür mirasýmýzýn korunmasý çalýþmalarýnýn en erken baþladýðý kent olan Safranbolu için Belediye Meclisi 1974 tarihinde aldýðý bir kararla kentin tamamý kültürel sit alaný olarak ilan edilmiþ. Türkiye de 50 bine yakýn koruma altýna alýnan tarihi eserlerin bin 150 tanesi Safranbolu da bulunuyor. Þehir ölçeðinde koruma ülkemizde sadece Safranbolu ya nasip olmuþ bir ayrýcalýk. Çarþýsý, pazarý, çeþmesi, haný, hamamý, saat kulesi ve kalesiyle kentin tamamý koruma altýnda bulunuyor. Bu nedenle Safranbolu, UNESCO tarafýndan dünya kültür mirasý listesine alýnmýþ, kentin tamamýnýn korunmasý bakýmýndan Dünya Tarihi Kentler Birliði nce dünyanýn en iyi korunan 20 kentinden biri olarak seçilmiþ bulunuyor. Son yýllarda il ekonomisi çeþitlenmeye baþlayarak demir-çelik ve kültür turizminin yaný sýra tekstil, mermer, orman ürünleri ve çimento sanayi kuruldu. Kente geçen yýl kurulan Karabük Üniversitesi de canlýlýk getirmiþ. Bank Asya Karabük Þubesi Müdürü Ufuk Arsoy: Demir-Çelik in baþkentinde ilk ve tek katýlým bankasý olmanýn haklý gururunu yaþýyoruz ün geçtikçe büyüyen ve aðýný geniþleten Bank Asya, Karabük Þubesi ni 3 G Mayýs 2006 tarihinde hizmete açtý. Demir-çelik sektörü ve kültür turizmi ile ön plana çýkan Karabük te büyük ivme yakalayan Bank Asya Karabük Þubesi, kentin ilk ve tek katýlým bankasý olma özelliðini sürdürüyor. 73 ncü þubesini Karabük te açan Bank Asya, 15 personeli ile hýzlý bankacýlýk hizmeti veriyor. Batý Karadeniz Bölgesi ndeki sanayi sektörü baþta olmak üzere diðer müteþebbis, esnaf, iþçi-memur ve tüm kesimin ilgisini çekiyor. Nüfus baþýna en yoðun kredi kartýna sahip þubelerden biri olduklarýný belirten Bank Asya Karabük Þubesi Müdürü Ufuk Arsoy, Bankacýlýk alanýnda kurumsal ve ticari bankacýlýðýn yaný sýra bireysel bankacýlýðý da ön planda tutuyoruz. Açýlýþtan bu yana kýsa süre geçmesine raðmen piyasada etkin ve dikkat çekici bir performans yakaladýk. Özellikle kredi kartlarýnda 6 bin kart ile nüfus baþýna en fazla kredi kartýna sahip þubelerden biri konumundayýz. Bunun yaný sýra 350 ye yakýn üye iþyerimiz mevcut. Ayrýca bankamýzýn ortak hedefi olan 1 milyon kredi kartý adedine ulaþmak için þube olarak tüm elemanlarýmýzla büyük gayret sarf ediyoruz dedi. Bank Asya Karabük Þubesi nin kýsa süre önce kurulmasýna raðmen 9 bin 85 adet müþterisi, 332 adet POS üye iþyeri ve 6 bin adet kredi kartý bulunuyor. Karabük te müþteri odaklý ve kaliteli hizmet anlayýþýyla hizmet ettiklerinin altýný çizen Arsoy, Ýlimizin kuruluþundan bu yana genel ekonomisi, demir üretimi ve buna baðlý olarak cevherden demir mamullerinin üretiminden oluþuyor. Bunu da ülkemizde tek yapan Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarý dýr. KARDEMÝR, bu açýdan Türkiye nin ilk entegre sanayi kuruluþu ve ekonomik alanda çok belirleyici bir etkisi var. Belirleyici sektör olan demir sektörü dýþýndaki sektörler istenilen düzeyde geliþme kaydedememiþ. Ýlimizin potansiyelini, firmalarý ve genel beklentiyi iyi bildiðimiz için genelde müþteri odaklý ve kaliteli bir hizmet anlayýþý ile hareket ediyoruz. diye konuþtu.

6 11 Türkiye nin borç stoku Mart 2008 sonu itibariyle milyar YTL olarak gerçekleþti. Diðer yandan Hazine nin ayný tarih itibariyle alacaklarý milyar YTL ye yükseldi. Asya borsalarýndaki hýzlý yükseliþ ve BOE nin piyasa operasyonlarýna yönelik beklentilerle, Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý AK Parti nin kapatýlmasýyla ilgili çalýþmalarýný takip ediyor. ABD ve Ýngiltere global kriz için çözüm arýyor A İLHAN BASMACI BD de 2006 nýn ikinci yarýsýnda konut sektöründe yaþanan durgunluk, ardýndan ABD Merkez Bankasý nýn (FED) faiz artýrmasý sonucu deðiþken faizle kredi kullananlarýn geri ödemelerinde problem çýkmasýna neden oldu. Yüksek kredilere yatýrým yapan fonlarýn sýkýntýya düþüp likidite sorunun ortaya çýkmasý sonucu ilk kötü haber Haziran 2007 de yatýrým bankasý olan Bearn Stearns den geldi. Yaklaþýk 2.6 milyar dolar mortgage kredileri yatýrýmý yapan iki fonun batmasý global krizi tetikledi. Yüksek riskli mortgage kredilerindeki sorunun tüm dünyaya yayýlmasý üzerine baþlayan global krizi durdukmak için baþta ABD ve Ýngiltere olmak üzere dünyadaki merkez bankalarý harekete geçti. Piyasalardaki yüksek tansiyonu düþürmek ve likidite problemini çözmek için piyasalara yaklaþýk 350 milyar enjekte edildi. İngiltere den devlet tahvili Ýngiltere Merkez Bankasý (BOE) da mortgage krizi için 50 milyar sterlinlik planla, bankalarýn riskli mortgage (tutsat) alacaklarý devlet tahviliyle deðiþtirecek. BOE operasyonla interbank piyasasýnda blokajý aç- Küresel krizin kaynaðý olan ABD ve Ýngiltere oluþturulan spekülasyon girdabýndan çýkmak için çeþitli piyasa operasyonlarý denemelerine baþladý.

7 13 mayý ve yüksek riskli mortgage krizinin engellediði normal borçlanma uygulamalarýný düzenlemeyi amaçlýyor. Swap denilen operasyonda vadenin 1 yýl olacaðý ancak BOE nin vadeyi 3 yýla kadar uzatabileceði tahmin ediliyor. BOE Baþkaný Mervyn King müdahaleyle mali piyasalardaki güvenirliliði arttýrmayý hedeflediðini bildirdi. Visa Europe ise Avrupa da ödemeler konusunda tek pazar oluþturulmasýna yönelik bir bildiri yayýmladý. Visa hisselerinin New York borsasýnda satýþa çýkarýlmasýndan 2 hafta sonra yayýmlanan manifestoda Visa Europe un Avrupa nýn ihtiyaç duyduðu ödeme teknolojilerine yatýrým yapmak için gerekli araçlara, isteðe ve imkanlara sahip olduðu belirtildi. Ýngiliz HSBC de içinde Türkiye nin de olduðu geliþmekte olan piyasalarda açýklanan yüksek enflasyon datalarýna dikkat edilmesi gerektiði yolunda uyarý yaptý. Petrol fiyatlarında spekülasyon IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky nin yüksek petrol fiyatlarýnýn dünya ekonomik büyümesini yavaþlattýðýný açýklamasýndan sonra IMF Avrupa Bölgesi Baþkaný Michael Deppler Frankfurt ta ABD ekonomisindeki belirsizliðin Avrupa nýn ekonomik büyümesini yavaþlatacaðý yolunda bir rapor yayýnladý. Raporda petrol fiyatlarýndaki spekülasyonun netliðe kavuþmasý istendi. Resesyon endiþesiyle boðuþan küresel ekonomilere yüksek petrol fiyatlarý darbe vuruyor. 146 dolarýn üzerine çýkan petrol fiyatlarýnýn yükselmesine ABD deki stoklarýn yetersizliði ve Nijerya da petrol boru hattýna yapýlan saldýrýlar neden olarak gösterildi. Ancak OPEC Genel Sekreteri Abdullah El-Bedri, petroldeki yüksekliðin belirtilen sebepler olmadýðýný, petrol üretimindeki artýþýn fiyatlarý düþürmeyeceðini savundu. OPEC Baþkaný Þekip Halil de üretim artýþý için herhangi bir gerekçe görmediklerini, arz ve talebin dengede olduðunu, fiyat artýþlarýnda baþka sebeplerin aranmasý gerektiðini bildirdi. Finansın devleri yine zarar açıkladı Amerika da mortgage kriziyle baþlayan dalgalanma, dünyanýn büyük finans þirketlerini zor durumda býraktý. ABD nin en büyük bankasý olan Citigroup Inc yýlýn ikinci çeyreðinde 2,5 milyar dolar zarar açýklarken, ülkenin üçüncü büyük yatýrým bankasý Merrill Lynch ikinci çeyrekte 4,89 milyar dolar zarar etti. Mortgage devi Freddie Mac ise 10 milyar dolarlýk hisse satarak sermaye saðlamayý planlýyor. Merrill Lynch&Co, yýlýn ikinci çeyreðinde 4,89 milyar dolar ile beklentilerden daha büyük bir zarar bildirirken, ödenmeyen kredileri sildiðini ve sermayesini artýrmak için, kârlý aracýlýk iþlerinin bir kýsmý dahil olmak üzere, milyarlarca dolarlýk varlýk satma planýný açýkladý. Art arda dördüncü çeyrek dönemde de zarar açýklayan Wall Street in üçüncü büyük bankasýnýn zarar miktarý, analistlerin tahminlerinin iki katýndan fazla oldu. Þirketin CEO su John Thain üç aylýk dönemi, zor ve hayal kýrýcý olarak nitelendirdi. Krizin vurduðu bir diðer finans devi de Citigroup oldu. Kredi piyasasýndaki bozul- IMF Birinci Baþkan Yardýmcýsý John Lipsky nin yüksek petrol fiyatlarýnýn dünya ekonomik büyümesini yavaþlattýðýný açýklamasýndan sonra IMF Avrupa Bölgesi Baþkaný Michael Deppler Frankfurt ta ABD ekonomisindeki belirsizliðin Avrupa nýn ekonomik büyümesini yavaþlatacaðý yolunda bir rapor yayýnladý. malar ve ekonomideki yavaþlama sebebiyle büyük varlýk silme ve kredi kayýplarýna uðrayan bankanýn ikinci çeyreðindeki zararý 2,5 milyar dolar oldu. Net zarar hisse baþýna 54 sent oldu. Bankanýn geçen yýlýn ayný dönemindeki kârý 6,23 milyar dolar ve hisse baþýna 1,24 dolardý. Citigroup 2. çeyrekte devam eden faaliyetlerinden hisse baþýna 0,49 dolar, toplam olarak 2,2 milyar dolar zarara uðradýðýný bildirdi. Krizin tetikleyicisi olan mortgage þirketleri de zor durumda. Wall Street Journal gazetesi, mortgage devi Freddie Mac in 10 milyar dolarlýk hisse satarak sermaye saðlamayý düþündüðünü bildirdi. Gazetenin konu hakkýnda bilgi sahibi kiþileri kaynak gösterdiði haberinde, herhangi bir yeni hisse ihracýnda alýcýlarýn öncelikle dünya çapýndaki mevcut hissedarlar olmasýnýn beklendiði belirtildi. Deðerlendirmelere katýlan bir kiþi gazeteye yaptýðý açýklamada henüz kesin bir plan belirlenmediðini söyledi. ABD borsaları satışta ABD borsalarý, Fannie Mae ve Freddie Mac hisselerinde yaþanan inanýlmaz düþüþün etkisiyle ciddi gerileme yaþadý. Büyük sermaye ihtiyacý olduðu ortaya çýkan Fannie Mae ve Freddie Mac mortgage þirketlerinin hisseleri borsada yüzde 50 ye yakýn deðer kaybetti. Ýki þirketin ciddi þekilde deðer kaybetmesinin ardýndan Dow Jones endeksi 11 bin puanýn altýna geriledikten sonra toparlandý. Merrill Lynch, Fannie Mae ve Freddie Mac in toplam 72 milyar dolar zarara uðramalarýnýn beklendiðini açýkladý. Fannie nin mevcut portföyünde yaklaþýk 43 milyar dolar, Freddie nin ise 29 milyar dolar olmak üzere toplam 72 milyar dolar zarara uðramalarýnýn beklendiðini vurgulayan Merrill Lynch, yaptýðý açýklamada kredi zararlarýnýn sermaye kaybýna yol açabileceði belirtilen þirketlerin gelecek birkaç çeyrek döneminde yeterince sermayeye sahip göründükleri de ifade edildi. Kredi zararlarýnýn hisselere baský yapmayý sürdüreceði beklentisiyle fiyat hedefi düþürülürken endeks altýnda getiri notu korudu. Yabancılar kapatma davasına odaklandı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý (TPAO) Genel Müdürü Mehmet Uysal ýn Irak ta petrol aramak için bazý þirketlerle iþbirliði görüþmeleri yapýlýyor açýklamasý piyasalarda olumlu karþýlandý. Türkiye ile ilgili bugün en önemli data merkezi yönetim brüt borç stoku oldu. Borç stoku Mart 2008 sonu itibariyle milyar YTL olarak gerçekleþti. Diðer yandan Hazine nin ayný tarih itibariyle alacaklarý milyar YTL ye yükseldi. ABD, Asya ve Avrupa borsalarýnda yaþanan olumlu hava etkisini ÝMKB de gösterdi. AK Parti nin kapatýlma sürecinde 32 bin 645 seviyelerine kadar gerileyen Ýstanbul Borsasý dýþ piyasalardaki geliþmeler ve Morgan Stanley in Türk hisseleri için tavsiyesini Equalweight e yükseltmesi ile birlikte endeks toparlanarak 38 binli seviyeleri gördü. Ancak yabancý yatýrýmcý yine de kesin tavrýný Anayasa Mahkemesi nden çýkacak AK Parti ile ilgili kararýndan sonra belirleyecek.

8 15 Kredi kartlarý pazarýnda Asya- Card ýn hýzlý yükseliþi sonucunda, Mayýs ayý sonunda AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyonu geçti. AsyaCard kullananlarýn sayýsý Mayýs sonu itibariyle 1 milyonu aþtý! 1 Uluslararasý 998 yýlýnda Bank Asya nýn bireysel bankacýlýk ürünleri arasýna giren AsyaCard, son yýllardaki en hýzlý yükseliþ grafiðini çizerek 2007 yýlý Mayýs ayýna göre yüzde 122 oranýnda artýþ gösterdi. Bu artýþ sonucu 31 Mayýs 2008 tarihi itibariyle AsyaCard kullanýcýlarýnýn sayýsý 1 milyon adedi geçti. Konu ile ilgili görüþlerini aldýðýmýz Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Ünsal Sözbir; Bank Asya nýn Türkiye de kredi kartlarýndan yýllýk kart ücreti almayan tek banka olma konusunda sektöründe bir ilke imza attýðýnýn altýný çizerek sokaktaki insanýn AsyaCard ý ve avantajlarýný daha yeni yeni tanýmaya baþladýðýný dile getirdi. 1 milyon kullanýcý adedinin kendileri için bir milat olduðunu belirten Ünsal Sözbir, kart satýþlarýnda bundan sonra daha da hýzlý bir artýþ beklediklerini ifade etti. Çevre ödülleri sahiplerini buldu NURULLAH KAYA 16. Çevre Proje Olimpiyatý (INEPO) 2008 Çevre Ödülleri törenle daðýtýldý. INEPO Çevre Derneði nin öncülüðünde, Milli Eðitim Bakanlýðý, Çevre ve Orman Bakanlýðý, Bank Asya ve Fatih Koleji tarafýndan düzenlenen 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý 2008 Çevre Ödülleri Çemberlitaþ Fýrat Kültür Merkezi nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Fatih Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Ýshak Þahin törende yaptýðý konuþmada, 16. Uluslararasý Çevre Proje Olimpiyatý na 41 ülkeden 250 çevre gönüllüsünün 101 proje ile katýldýðýný kaydetti. Ýnsanlýðýn 21. yüzyýlda evrensel bir çevre sorunu ile karþý karþýya olduðunu belirten Þahin, bu nedenle global bir çevre bilincinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý. Þahin, dünyanýn deðiþik ülkelerinden gelerek olimpiyata katýlan çevre gönüllüsü gençlere de teþekkür etti. Törende daha sonra çok sayýda katýlýmcýya 2008 Çevre Ödülü verildi. Televizyon Haberleri dalýnda birincilik ödülü, Ýleri Su Arýtma Teknikleri ve Tarým Mucizesi haberiyle FOX TV den Gözde Kiriþçioðlu na verildi. Ýkincilik ödülünü, Ýncirlik ten Çýkan Asbestli Atýklar Sofulu Çöplüðü nde haberiyle NTV den Hamza Gül, üçüncülük ödülünü ise Kanal 7 den Emine Okumuþ Çevreci Berber haberleriyle aldý. Gazete Haberleri kategorisinde ise Türkiye Gazetesi nden Osman Saðýrlý Su Savaþlarý Kapýda/Suya Kan Karýþacak ile birincilik, Radikal Gazetesi nden Serkan Ocak Þile de Maden Testi: Vahþi mi, Çevreci mi? ile ikincilik, Zaman Gazetesi nden Mehmet Sakin Ekolojik Dengeye Elektronik Darbe, Hurda Fiyatýna Tekno-Çöplük Türkiye haberleriyle üçüncülük ödülü aldý. Anadolu Ajansý muhabiri Hamdi Çelikbaþ Yüzyýlýn Yeni Tehdidi: Elektromanyetik Kirlilik haberiyle Çevre Basýn Özel Ödülü nü aldý.

9 17 Bank Asya, Kahramanmaraþlýlar ý AsyaCard DIT le taþýyacak B GÜRKAN TUZLU ank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, Kahramanmaraþ Belediyesi ile ortaklaþa gerçekleþtirilen Ulaþým Projesi kapsamýnda Belediye toplu taþýma araçlarýnda kullanýlmaya baþlandý. Kahramanmaraþ Yimpaþ Otel de düzenlenen bir basýn toplantýsýyla basýna ve davetlilere tanýtýlan proje kapsamýnda Kahramanmaraþlýlar, Belediye toplu taþýma araçlarýna Bank Asya nýn yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ý otobüslerde bulunan kart okuyucu cihazlara (validatör) okutarak binebilecekler. Konu ile ilgili konuþan Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Büyükateþ, Kahramanmaraþ Ulaþým Projesi nin Asya- Card DIT için bir baþlangýç teþkil ettiðini, Bank Asya nýn günlük hayatý kolaylaþtýracak bu ve benzeri projeleri gerçekleþtirmeye devam edeceðini belirtti. Kahramanmaraþ Belediye Baþkan Yardýmcýsý Nedim Tepebaþý ise; Bank Asya ile ortaklaþa gerçekleþtirdikleri bu uygulamanýn ulaþým araçlarýna binerken bekleme ve para üstü alma-verme karmaþasýna son vereceðinin altýný çizerek amaçlarýnýn Kahramanmaraþ halkýna daha iyi hizmet vermek olduðunu dile getirdi. Bank Asya nýn, Mastercard Paypass teknolojisi ile üretilen, uluslararasý standarda sahip ve dünyanýn her yerinde kullanýlabilen yeni temassýz kartý AsyaCard DIT, bir kredi kartýnýn tüm özelliklerini taþýmakla birlikte, ulaþýmda saðladýðý kolaylýðýn yaný sýra küçük tutarlý alýþveriþlerde de kulllanýcýlara hýzlý ve pratik bir çözüm sunuyor. Temassýz kartta ASYACARD DIT devri deme sistemleri alanýnda teknolojinin saðladýðý en son imkanlarý kulla- Ö narak dünyada ve Türkiye de birçok ilki gerçekleþtiren Bank Asya, Cardist Kart Teknolojileri Fuarý nda yeni kartlý ödeme sistemlerini, kentsel ulaþým ve temassýz kart çözümlerini tanýttý. Bank Asya, yeni temassýz kartý AsyaCard DIT ile, bankacýlýk alanýnda dünyada ve Türkiye de birçok ilk e imza attý. Avrupa da ilk on banka arasında Bank Asya, AsyaCard DIT ile, Avrupa da PayPass MChip profilli (offline çalýþabilen) kart basabilen ilk on banka arasýnda yer alýyor. Türkiye deki offline ilk Temassız Kart AsyaCard DIT, Türkiye deki ilk offline çalýþabilime özelliðine sahip (PayPass MChip profilli) kart. AsyaCard DIT, temassýz iþlem için kart merkezinin onayýna gerek duymadan (yani offline olarak) ilgili tutarý karttan anýnda çekiyor. Böylece iþlem, çok kýsa bir sürede tamamlanmýþ oluyor. (Kahramanmaraþ Belediyesi Ulaþým Projesi) Akıllı Şehir Kart Uygulaması Dünyadaki ilk Þehir Kart Loyalty Uygulamasýný taþýyan ve dinamik otobüs bileti hesaplayan kart. Dünyada ilk defa bir belediye arada müteahhit firma olmadan ulaþým ödeme kanallarýna doðrudan bir bankanýn temassýz teknolojilerini baðladý. Ödüllü Kart Basım Sistemi Bank Asya, Þubeden Kart Basým Sistemi olarak, Avrupa da 2 dalda EPCA/ECR (En Innovatif Bankacýlýk Uygulamasý) ödülü almýþ Instant Issuing Banking modelini kullanýyor. Dünyada ilk; İnternet ten Kredi Yükleme Dünyada ilk olarak Ýnternet Bankacýlýðý aracýlýðýyla karta kredi yükleme, ek karta kredi yükleme, Offline PIN deðiþtirme uygulamasý) KGS li DIT ınız Anında Hazır! Türkiye de ilk defa KGS özellikli bir kredi kartý (AsyaCard DIT), Þubeden Kart Basým Sistemi sayesinde anýnda alýnabiliyor. Şifreci ile Kredi Yükleme Türkiye deki ilk Mastercard CAP ve Visa DPA profilini PayPass MChip Kartýnda destekleyen banka. Bank Asya Þifreci aracýlýðýyla AsyaCard DIT üzerine temassýz iþlemler için kredi yükleyebilirsiniz. POS tan Kredi Yükleme Türkiye de ilk defa POS Terminalleri üzerinden karta temassýz iþlemler için kredi yükleme. Hem Visa, Hem MasterCard Çok yakýnda Visa uygulamasý da baþlayacak olan AsyaCard DIT ile Bank Asya, Avrupa da hem Visa hem de MasterCard temassýz kartlarýný ayný anda kullanýma sunan tek banka konumunda olacak. AsyaCard DIT: Yeni Yaşam Kartınız! Bank Asya nýn günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirdiði AsyaCard DIT, þehir içi ulaþýmda ve küçük tutarlý alýþveriþlerde hýzlý ve pratik çözümler sunuyor. AsyaCard DIT nedir? Bank Asya tarafýndan günlük hayatý kolaylaþtýracak bir yaþam kartý olarak geliþtirilen AsyaCard DIT, bir kredi kartýnýn tüm özelliklerini taþýmakla birlikte, içerdiði temassýz kart teknolojisi sayesinde, 35 YTL nin altýndaki ödemelerde beklemeden kolayca ödeme yapmanýzý saðlayan bir kredi kartýdýr. Nerelerde kullanılır? AsyaCard DIT ý anlaþmalý ulaþým projeleri kapsamýndaki toplu taþýma araçlarýnýn yaný sýra fast food restoranlar, kafeler, sinemalar, gazete bayileri ve KGS versiyonu sayesinde otoban ve köprü giþelerinde kullanabilirsiniz. Nasıl sahip olabilirim? AsyaCard DIT a, Bank Asya þubelerindeki kart basým noktalarýndan kart talebinizi takiben 20 dakika içinde sahip olabilirsiniz. Aynı zamanda kredi kartı AsyaCard DIT, AsyaCard a ait tüm özelliklere sahiptir. Yapýlan alýþveriþ tutarý 35 YTL yi geçtiði anda AsyaCard DIT, normal kredi kartý gibi POS cihazýndan geçirilerek iþlem görür.

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla,

perder baþkandan 2 Temmuz - Aðustos Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli dostlarým, Saygýlarýmla, baþkandan Deðerli dostlarým, Yýlýn ilk altý ayýný geride býraktýk. Sektörümüz açýsýndan bu altý ayý deðerlendirdiðimizde sevindirici sonuçlara ulaþýldýðýný görüyoruz. Araþtýrmalara göre, 2011 yýlýnýn ilk

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

editörden Truman Show Kapýlardan girenler, yemek yiyenler, filmin baþlamasý için sinemanýn önünde bekleyenler, vitrinlerin önünde yeni gelen ürünlere bakanlar, kafelerde sohbet edenler, sanki derin bir

Detaylı

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ:

Memleket REEL SEKTÖRÜN KOBÝ REHBERÝ ÇÝN VURUYOR OKURLARIMIZA SERÝ ÝLANLARINIZ TÝCARETÝN LOKL OMOTÝFLERÝ: OKOMOTÝFLERÝ: OKURLARIMIZA SÜPER FIRSAT SERÝ ÝLANLARINIZ ÜCRETSÝZ Gazetemizden 1 adet alan Tüm Okurlarýmýzýn 10 KELÝME Seri Ýlanýný ÜCRETSÝZ Yayýnlýyoruz YAYINLARIMIZ, TÜRKÝYE GENELÝNDE TÜM ÝLLERDE, ÝLÇELERDE VE BELDELERDE

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2004

Türkiye Ekonomisi 2004 MAYIS 2004 Türkiye Ekonomisi 2004 2003 Yýlý Deðerlendirmesi 2004 Yýlý Beklentileri MÜSÝAD ýn Ekonomide Yeniden Yapýlanma Önerileri Bu rapor, MÜSÝAD Araþtýrmalar ve Yayýn Komisyonu yönetiminde MÜSÝAD Ekonomik

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı