De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,"

Transkript

1

2 De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu sürdürüyoruz. Kapak konumuzu iç iletiflim toplant m z ve bahar festivallerimizin ana temas olan iletiflim oluflturuyor. ç iletiflimimizi güçlendirmek, h zland rmak, daha nitelikli ve etkili k lmak, kat l mc yönetim anlay fl n yerlefltirmek üzere iletiflim refleksimizi gelifltirerek y l boyu iflimiz=gücümüz inanc yla çal fl yoruz. letiflim kazalar n n baflar s zl n temel nedeni oldu una inand m z için flirketimizin her kademesinde iletiflimimizi daha da güçlendirmeyi istiyoruz. Yeni hedeflere odaklanan Tüprafl insan kayna ndan ald güçle, iletiflim kanallar n zenginlefltirerek baflar s n perçinlemeyi hedefliyor. Bu say da zmit Rafinerimizi daha yak ndan tan ma imkan bulacak ve hepimize heyecan veren yeni hedeflerimizi ö reneceksiniz. Çevreci yat r mlara h z veren flirketimiz önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve dünya için daha iyiyi sunma çabas n sürdürecek. Geçti imiz günlerde ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporumuzu haz rlad k. Çal flmalar m z n her alan nda kurumsal yurttafl olman n sorumlulu uyla hareket ediyoruz. SEÇ kriterlerimizi uygulama konusundaki özeniniz için de hepinize teflekkür ediyorum. Bu y l üçüncü kez kat ld m z Koç Toplulu u Spor fienli i nde sporcular m z n elde etti i baflar lar da bizleri gururland rd. Tüprafl olarak toplum yarar na projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Batman Rafinerisi gönüllü grubunun haz rlad fiemsiye Hareketi, Batman da 100 Güleryüz projesiyle bafllad. Tüprafll lar n mesleki birikimleriyle yaflam görgülerini ö rencilere aktarmak üzere haz rlad, flirketimizin çocuk ve gençlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmay hedefledi i bu projeyi di er rafinerilerimizde de zaman içinde yayg nlaflt raca z. Ayr ca zmit in bir as rl k hikâyesini, foto raflarla anlatan Cemal Turgay n Ben zmit, flte Suretim adl çal flmas, Tüprafl sponsorlu unda kitap olarak yay nland. Bu de erli eseri topluma sundu umuz için mutluyuz. Önümüzdeki süreçte flletme Mükemmelli i Program ile Enerji Yönetimi Departmanlar m z n projeleri sonucunda verimlilik, tasarruf ve çal flma kültürü konusunda önemli aflamalar gerçeklefltirece iz. nsan kayna m zda s rad fl u rafllar olan ilginç portreleri paylaflmaya devam ediyoruz. Genç Tüprafll lar n da günden güne artan destekleriyle doyurucu bir Rafine ile sizlerle birlikteyiz. Bir dahaki say m zda buluflmak dile iyle hepinize sa l kl ve baflar l günler dilerim. Sevgi ve sayg lar mla, Yavuz Erkut Genel Müdür

3 Bu say da

4

5 fi M Z GÜCÜMÜZ 4

6 iletiflim Bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Tüprafl ç letiflim Toplant s 8-11 May s 2008 tarihleri aras nda Antalya Belek te yap ld. letiflim ana temas yla düzenlenen toplant çok verimli geçti. Türkiye nin en büyük flirketi olma ünvan n kimseye kapt rmayan Tüprafl, geçen y l da ald birinciliklerle ve yeni yat r mlar yla dillerden düflmedi. Zirveye ç kman n da zirvede kalman n da yolu iletiflimden geçiyor. Tüprafll lar iletiflimdeki ustal klar na ra men bu alan gelifltirilebilir görmeleri ve kendilerine yeni iletiflim kanallar aramalar Tüprafl n gelece inin de parlak olaca n n en büyük kan tlar ndan biri. 5

7 Geçen sene Marmaris te buluflan Tüprafll lar bir y l aradan sonra yeniden bir araya gelmenin keyfini yaflad lar. Bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Tüprafl ç letiflim Toplant s 8-11 May s 2008 tarihleri aras nda Antalya Belek Ela Resort Quality Oteli nde yap ld. Rafine ekibi de oradayd. Ana konsepti iletiflim olan toplant Tüprafll lar n s n rlar zorlama çabas n n, azminin bir kan t, dinamizminin göstergesiydi. Marmaris te gerçeklefltirilen ilk iç iletiflim toplant s nda, Aç lmam fl kanatlar n büyüklü ü bilinmez, kanatlar n açm fl bir Tüprafl kim ya da ne tutabilir ki... demifltik. Türkiye nin en büyük flirketi olma ünvan n kimseye kapt rmayan Tüprafl, geçen y l da ald birinciliklerle yapt yeni yat r mlar yla dillerden düflmedi. Zirveye ç kman n da zirvede kalman n da yolu iletiflimden geçiyor. Tüprafll lar iletiflimdeki ustal klar na ra men bu alan gelifltirilebilir görmeleri ve kendilerine yeni iletiflim kanallar aramalar Tüprafl n gelece inin de parlak olaca n n en büyük kan tlar ndan biri... Var olmak için iletiflim letiflimin en genel tan m duygu, düflünce veya bilgilerin çeflitli yollarla baflkalar na aktar lmas d r. nsan, yaflam boyunca psikolojik olarak varl n bildirmek ve kendi varl n hissetmek ihtiyac içindedir. Bu ihtiyac duyan birey, sözlü veya sözsüz iletiflim yollar na baflvurur. Her türlü iletiflim, asl nda insan n psikolojik ihtiyac n n sonucudur. Kendimizi tan mak, tan tmak ve kendimizi de erlendirmemizde iletiflim süreçleri önemli rol oynar. Kifliler aras iletiflimle ilgili olarak yap lan tan mlar n bulufltu u nokta, iletiflimin psikolojik nitelikli bir bilgi al flverifli oldu u yolundad r. Baflarmak ve verimli olmak için iletiflim fiirketlerin kurulufl amaçlar na ulaflabilmeleri ve verimlili i yakalayabilmeleri için kat l mc bir yönetim tarz n n uygulamaya konulabilmesinin yolu yo un ve aç k iletiflimden geçer. flletmelerin baflar s nda flirket içi iletiflim, çal flanlar n örgütün amaçlar n daha iyi anlamalar n sa layarak, bu amaçlar n gerçekleflmesi için daha çok çal flmalar na ortam haz rlayarak verimlili i art r r. Özellikle yukar dan afla do ru, etkili ve sayg l iletiflim, çal flanlar n özgür biçimde görüfl bildirmelerine yard mc olur. Asl nda baflka nedenler öne sürülse de flirketlerin geliflim süreçlerinde ortaya ç kan sorunlar n temelinde iletiflimsizlik yatar. Özellikle kifliler, bölümler, ast-üst iletiflimlerinde, çok önemli sorunlar yaflanmas flirket verimlili ini olumsuz etkiler ve geliflimi kesintiye u rat r. Bu düflüncelerden hareket eden Tüprafl n toplant n n ana temas n iletiflim üzerine kurmas fevkalade anlaml yd. Etkili, do ru ve olaylar önceden görerek zaman nda yap lacak iletiflimin Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n gelecekte daha da yükseltece ine inanan Tüprafll lar, Belek teki toplant lar s ras nda her zaman oldu u gibi aç k, samimi, güleryüzlü ve kat l mc yd lar. 6

8 Ömer M. Koç: 2007 y l sat fl hedeflerinizi aflt n z, rekorlarla dolu bir y l oldu. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl, topluluk stratejilerimiz kapsam nda öngördü ü tüm hedeflerini gerçeklefltirerek önemli bir ifllevi de baflar yla yerine getirdi. Etkinli in ilk gününde yap lan bölüm toplant lar nda Genel Müdürlük ve rafinerilerin personeli biraraya geldiler. Akflam Paul ve Andy eflli inde gerçeklefltirilen hoflgeldiniz partisi de çok e lenceliydi. kinci gün de Tüprafll lar dolu bir program bekliyordu. Gün boyunca önce flletme, Proje ve Yat r mlar, Sat fl, Bilgi Sistemleri ve SAP ile Mali Grup Toplant lar yap ld. Ö leden sonra sportif aktiviteler ve çeflitli yar flmalarla hoflça vakit geçiren kat l mc lar gece gerçeklefltirilen Ateflli Kumsal Partisi nde Fazla Mesai ve Bay J ile cofltular. DJ performans ile tan d m z Bay J, tenor sesi ve zengin repertuvar yla herkesi flafl rtt. lk iki gün a rl kl olarak baflka bölgelerden gelen arkadafllar yla tan flarak iletiflimlerini güçlendiren ve dinlenen Tüprafll lar üçüncü gün yo un bir program bekliyordu. Koç Toplulu u Tüprafl ile yükseldi Etkinli in üçüncü günü yap lan toplant ya Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Opet Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ün yan s ra Koç Toplulu u Enerji Grubu flirketlerinin yöneticileri de kat ld. Yaklafl k 600 Tüprafll n n bulundu u toplant çok verimli geçti. Geçen y l n performans n n de erlendirildi i konuflmalar n ard ndan 2008 y l hedefleri de aç kland. Toplant n n ilk konuflmas n Ömer M. Koç yapt. Koç Holding stratejileriyle konuflmas na bafllayan Koç, Türkiye ekonomisindeki geliflmeleri de de erlendirdi. Ömer M. Koç flunlar söyledi: Ülkelerin kalk nmas nda vazgeçilmez unsurlar n bafl nda gelen enerji ve petrol, küreselleflme sürecinin bafl döndürücü bir h zla yafland günümüzde stratejik aç dan daha da önem kazand. Koç Toplulu u aç s ndan de erlendirdi imizde, 2007 y l hedeflerimize ulaflt m z bir y l oldu. Ekonomik istikrar n yükselmesi, planlad m z yat r mlar gerçeklefltirmek ve hedeflere ulaflmak aç s ndan uygun bir ortam sa lad. fiirketlerin kurulufl amaçlar na ulaflabilmeleri, misyonlar n gerçeklefltirebilmeleri ve verimlili i yakalayabilmeleri için kat l mc bir yönetim tarz n n uygulamaya konulabilmesinin yolu yo un ve aç k iletiflimden geçer. iletiflim mesajlar Do ru iletiflim büyük resmi görmenizi sa lar. Ayn dili kullanmak iletiflimi kolaylaflt r r. letiflimde sizin ne söyledi iniz de il, karfl dakinin ne anlad önemlidir. letiflimde yeni teknolojileri kullanmak verimli i ve h z art r r. Söz uçar, yaz kal r. 7

9 2007 y l nda toplulu umuzun kombine cirosu 56,5 milyar YTL olarak gerçekleflti. Yurtd fl gelirlerimiz 13 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yat r m harcamalar m z 1,9 milyar dolara ulaflt. Toplulu umuzun 2007 y l faaliyetinden 4,7 milyar YTL seviyesinde vergi öncesi kâr elde edildi. Bu ekonomik neticelerle Koç Toplulu u, toplam milli gelirin %13 ünü, ülke toplam ihracat n n %10 unu, tüm ülke vergi gelirlerinin ise %12 sini sa layan büyüklüklere ulaflt. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl n aram za kat lmas ile dünya flirketlerinin ciroya göre s raland Fortune 500 listesinde toplulu umuz 190. s raya yükseldi, Avrupa n n ilk 50 büyük flirketi aras na girerek 49. s rada yer ald. Bu s ralama gurur verici olsa da neticede elde edilen sürdürülebilir kârl l a daha önem vermemiz gerekti ine inan yorum. Tüprafl, Opet, Aygaz gibi kendi sektörünün devlerinin yer ald Enerji Grubu, toplulu a en büyük katk y sa layan grup. Koç Toplulu u Enerji Grubu nda yer alan Tüprafl n da dahil oldu u befl Koç Grubu flirketi Türkiye nin en büyük sanayi flirketleri s ralamas nda ilk 10 içinde yer al yor. Bununla iftihar ettiklerini belirten Ömer M. Koç, Türkiye nin en büyük toplulu u olarak, bu y l da dünyan n lider flirketleri aras ndaki yerimizi güçlendirece imize içtenlikle inan yorum dedi. Tüprafl AB ye flimdiden haz r! Yar m yüzy ll k deneyimi, ça dafl giriflimcilik vizyonu, dinamizmi ve yüksek nitelikli insan kayna yla Tüprafl n özellefltirmenin ard ndan Koç Toplulu u ilkeleri do rultusunda, sektöründe liderli ini ve öncülü ünü devam ettirdi ini belirten Ömer Koç, Her zaman daha iyi hizmet sunmak, ülkemiz için de er yaratmak ve de iflimi yakalamak, bu baflar da en büyük ve önemli etkenlerdir. Tüprafl ülkemiz ekonomisinde ve küresel kimlikte bir enerji aktörü konumuna tafl mak temel amac m zd r. Sizlere olan inanc m nedeniyle bu amaca ulaflaca m zdan kuflku duymamaktay m dedi. Ömer M. Koç, geçti imiz Kas m ay nda zmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve Reformer Ünites ini devreye al narak Avrupa Birli i nde 2009 y l nda zorunlu k l nan yak t normlar n Tüprafl n bugünden gerçeklefltirmesinin bir yurttafl olarak kendisini çok gururland rd n dile getirdi. Koç flöyle devam etti: Rafinerilerde kapasite art r lmas ve üretimin güvenli biçimde süreklili inin sa lanmas için bafllad n z operasyonel esneklik yat r mlar n z n tümünü gerçeklefltirdiniz y l sat fl hedeflerinizi aflt n z, rekorlarla dolu bir y l oldu. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl, topluluk stratejilerimiz kapsam nda öngördü ü tüm hedeflerini gerçeklefltirerek önemli bir ifllevi de baflar yla yerine getirdi. Geçti imiz günlerde ülkemiz ve Toplulu umuz için stratejik anlamda çok 8

10 Erol Memio lu: Tutarl olmak bireysel olarak bizim en büyük sermayemiz olacakt r. Sevgili arkadafllar toplant m z bafllad ndan beri hepinizin gözlerine bak yorum. Yöneticisinden çal flan na, çal flan ndan yöneticisine herkes sevgiyle, p r lt yla bak yor, samimiyet ve pozitif bir iliflki var. Hep böyle kal n, inan n her fleyi baflar rs n z. büyük bir büyük ad m olan 1,6 milyar dolar tutar ndaki fuel oil dönüflüm yat r m n n gerçekleflmesi için hepinize baflar lar diliyorum. Tüprafl n ülkemiz ekonomisinde bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da önemli projelerde önemli roller üstlenece ine olan inanc m tamd r. Do ru, samimi, güçlü ve güven veren iletiflim, baflar n n elde edilmesinin ön kofluludur. Bu nedenle bu y lki hedeflerinizi gerçeklefltirmek için seçti iniz tema beni fevkalede memnun etmifltir. Ülkemizin içinde bulundu u bu kritik dönemde bu hususa her zamankinden daha fazla ihtiyac m z oldu unu ifade etmek istiyorum. Do ru iletiflim baflar n n ön kofluludur Lâik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip ç kman n öneminden söz ederek, Türkiye için tek ç kar yol Lâik Cumhuriyettir. Lâiklik ilkesinin olmad bir ülkede demokrasi de olamaz diyen Ömer M. Koç sözlerini flöyle tamamlad : Bu y l seçmifl oldu unuz letiflim temas n ve flimiz Eflittir Gücümüz slogan n da bu ba lamda son derece anlaml buluyorum. Her çal flan m z n mevcudiyetimizin devaml l için bu ifadenin alt nda yatan niteliklerin fark nda oldu unu ümit ve tahmin ediyorum. Sahip oldu umuz tecrübe, topluluk de erlerimiz ve sizlerin de erli çal flmalar yla baflar l sonuçlara ve hedeflerimize ulaflaca m zdan kimsenin flüphesi olmamal d r. Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n, gelecekte daha da yükselterek sürdürece ine yürekten inan yor, 2008 y l nda tüm çal flanlar m za sa l kl, huzurlu ve baflar l bir y l diliyorum. Tüprafl sayesinde birinciyiz Ömer Koç un ard ndan kat l mc lara hitap eden Erol Memio lu da Koç Toplulu u nun enerji alan ndaki faaliyetlerinin yan s ra Türkiye ekonomisinin durumunu de erlendirdi. 57 milyar dolar olarak gerçekleflen Koç Toplulu u cirosunun %41 ini Enerji Grubu flirketlerinin oluflturdu unu vurgulayan Memio lu, bu y l da birincili i devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Enerji Grubu nun Etkili, do ru ve olaylar önceden görerek zaman nda yap lacak iletiflimin Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n gelecekte daha da yükseltece ine inanan Tüprafll lar Belek teki toplant lar s ras nda her zaman oldu u gibi aç k, samimi, güleryüzlü ve kat l mc yd lar. 9

11 Cumhuriyet tarihinin en büyük nakit temettüsünü Tüprafl n verdi ini vurgulayan Yavuz Erkut, 2007 deki baflar l sonuçlar n 2008 de de afl laca na gerçekten inan yorum. Bir anonim var zoru baflard k, imkans z zaman al r diye. Ben bizim ekibimiz için imkans z n sadece biraz daha fazla zaman alaca na inan yorum dedi. da l m na bakt n zda Tüprafl 16 milyar dolarl k sat fl yla %66 l k pay alarak birinci s rada olmufltur. Vergi öncesi kâr 2.2 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir dedi. Opet in geçen y l çok iyi sonuçlarla kapatt n rakamlar n bu senenin de oldukça iyi geçece ini gösterdi ini belirten Memio lu, flirketin %15.5 lik bir pazar pay na gelerek üçüncü s raya yerleflti ini vurgulad. stasyon say s i geçen Opet in bu y l içinde uçak yak t sat fllar na bafllayaca n ifade etti. Marmara terminalinde uluslararas yak t ticaretine baflland. Londra ofisinden sonra yine uluslararas akaryak t ticareti için Singapur da bu y l sonuna kadar bir ofis açm fl olaca z. Alia a da da Avrupa n n en modern ya tesislerine bu y l bafllayarak bunu önümüzdeki y l tamamlamay planlamaktay z dedi. Ditafl ta yaflanan de iflimler ve baflar l çal flmalar nedeniyle flirket çal flanlar na teflekkür etti. Antalya Belek te gerçekleflen etkinli in ilk gününde bölüm toplant lar ile genel müdürlük ve rafinerilerin personeli konuklarla bir araya geldi. Akflam partilerinde Paul ve Andy, Bay J ve Fazla Mesai grubu sahne al rken gala gecesinde Fatih Erkoç ve Orkestras performanslar n sergiledi. Tüprafl ta son dönemde 500 e yak n kiflinin ifle bafllad n belirten Erol Memio lu, bunlar n büyük ço unlu unun üniversitelerden yeni mezun gençlerden olufltu unu vurgulad. Tüprafl n de iflim konusunda oldukça baflar l oldu unu, k demli kadrolar n yeni ifle bafllayanlarla uyumlu bir flekilde çal flt n dile getiren Memio lu, aradaki yafl ve kültür fark ndan kaynaklanabilecek sorunlar n çözümü için hoflgörünün büyük bir önem tafl d n ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Memio lu, flunlar söyledi: Hat rlars n z ilkokul, ortaokul y llar nda hat ra defterlerimiz vard. Bu defterlere birbirimizle ilgili düflüncelerimizi yazard k. Hat ra defterleri bir de erlendirme ve iletiflim arac yd. Okulu bitirdikten sonra ifl hayat na at l yorsunuz ve burada yeni insanlar tan yorsunuz. Bambaflka bir hayata bafll yorsunuz. Kendinize tekrar hat ra defteri al n. Çal flma arkadafllar n z, amirleriniz de dahil olmak üzere, de erlendirin. Arada de erlendirmelerinizi tekrar edin. Belki 4-5 sene geçtikten sonra o sayfalar aç p bakt n zda düflüncelerinizin ne denli de iflti ini geliflti ini göreceksiniz. Asl nda en önemlisi de önyarg lar n önemini anlayacaks n z. Tutarl l k bireysel sermayemiz Bu tip toplant lar n temel amac n n iletiflimi ve paylafl m art rmak oldu unu dile getiren Erol Memio lu, iletiflimde önyarg lardan ar nm fl pozitif yaklafl m n öneminin çok letiflimin yolu sevgi vermekten geçer Hülya Özdemir: Tüprafl Batman Rafinerisi Sosyal fller fiefi olarak yaklafl k bir y ld r görev yap yorum. letiflimde do ru insan seçerek, seçti i insan tahlil edebilmek ve buna göre davranmak hedefe ulaflmakt r. Asl nda do ru iletiflimin yolu sevgiden geçerken bu yolda emek vermek de önemlidir. Antalya daki toplant m zda sevgi ve emek bir aradayd. Organizasyondan yaklafl mlara, üst yönetimin her bir çal flanla s cak iliflkiler kurmas na kadar her fley mükemmeldi. 10

12 büyük oldu unu vurgulad. Memio lu sözlerini flöyle tamamlad : Tutarl olmak bireysel olarak bizim en büyük sermayemiz olacakt r. Sevgili arkadafllar toplant m z bafllad ndan beri hepinizin gözlerine bak yorum. Yöneticisinden çal flan na, çal flan ndan yöneticisine herkes sevgiyle, p r lt yla bak yor, samimiyet ve pozitif bir iliflki var. Hep böyle kal n, inan n her fleyi baflar rs n z. letiflim kazalar engellenebilir Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut, bilgilendirici oldu u kadar duygusal bir konuflma yapt. Baflar dan baflar ya koflan bir ekibin kaptan olan Erkut un çal flanlar yla uyumunun en önemli göstergelerinden biri yüksek tempolu alk fllard. Tüprafll lar Genel Müdürlerini gönülden alk fllarken Yavuz Bey her zamanki mütevazi tavr yla, Bu alk fllar hepimizin diyordu. Geçen y l yap lan ve ana temas nsan Enerjisi olan ilk iletiflim toplant s nda Tüprafl n gücünü çal flanlar ndan ald n n vurguland n belirten Erkut, Hepimiz oldukça deneyimli, tecrübeli iyi niyetli çal fl yoruz ama bu verimi Bak fl aç m z geniflledi Songül Türkan: zmir Rafinerisi nde 2000 y l ndan itibaren Sat fl fiefi olarak görev yap yorum. 17 y ld r Tüprafll y m. ç iletiflim toplant s benim için oldukça faydal geçti. Bizler flirketimizin sadece bir bölümünü biliyoruz. Baflka departmanlar n en önemlisi üst yönetimin toplant daki görüfllerini aktarmalar yla bak fl aç lar m z n geniflledi ini söyleyebilirim. letiflim karfl ndakinin söyledi ini anlamakt r. Antalya da tüm Tüprafll lar olarak bir aradayd k. Öncelikle camiam zda iflimiz gere i görüfltü ümüz di er bölgelerdeki arkadafllar m zla tan flma, tan d klar m zla da görüflme f rsat m z oldu. fiirket içinde iletiflim eksikli ini, arkadafllar m zla tan flt ktan sonra fark n daha iyi anlad k diyebilirim. letiflim arac m z olan telefonlarla ifl görüflmesi yapt m z kiflilerle art k bir fleyleri paylafl p, hatta dertleflmemizin ifl ak fl n n h zland rd n düflünüyorum. letiflimi güçlendirmek için rafineriler aras departman toplant lar ve departmanlar aras iç iletiflim toplant lar n n düzenlenmesinin faydal olaca n düflünüyorum. lk ad m iletiflim Nesip Dalmaz: ODTÜ Kimya Mühendisli i'nden 2003 y l nda mezun oldum. A ustos, 2006'dan beri Tüprafl Batman Rafinerisi'nde çal fl yorum. Tüprafl gibi birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren büyük yap larda, Antalya'da gerçeklefltirilen tarzda organizasyonlar n sadece topluluk motivasyonu, çal flan ba l l ve güvenini art rma yolunda pozitif geliflim sa lamakla kalmay p, tüm çal flanlar n mevcut y l itibar yla flirketin ve sektörün durumu hakk nda genel bilgi edinilmesine katk da bulunaca n düflünüyorum. Farkl lokasyonlarda ayn ya da benzer ifl süreci dahilinde hareket eden çal flanlar n hem süreç hem de sonuç anlam nda ifl kalitelerinin art r lmas ad na iletiflim temas n n seçilmesinin maliyet gerektirmeyen yat r m n gerçeklefltirilmesi yolunda ilk ad m olan bilinçlendirme basama olarak görüyorum. Bir Çinli ve bir Hintli kendi anadillerini konuflarak toplant sonras el s k fl yorsa bunun ad iletiflim, iki Türk ise ayn dili konuflmalar na ra men daha fazla zaman ve enerji harcayarak toplant y as k suratlarla terkediyorsa bunun ad illet-iflim dir. 11

13 art rmam z için iletiflimi art rmam z gerekti inin fark nday z. O nedenle bu sene toplant n n konusunu iletiflim olarak iflimiz=iletiflim diye tan mlad k. letiflimimiz var ve oldukça da iyi ama daha da iyisini yapabilece imize inan yoruz. Do ru zamanda do ru yerde do ru kifliye bilgiyi aktarmam z laz m. E er bunlar yapmazsak bir tak m hatalar da oluyor dedi. Koyu bir Fenerbahçe taraftar oldu u bilinen Yavuz Erkut un, Fenerbahçe-Galatasaray maç n örnek vererek Bu iletiflim kazas bizi mahvetti. fiampiyonluk gitti. Yapacak bir fley yok. Galatasaray kutluyoruz. Gerçekten do ru yerde do ru zamanda do ru kifliye bilgilerin gitmesi laz m demesi salonda kahkahalara neden oldu. Rafinericili in riskli bir ifl oldu unu belirten Erkut, yap labilecek herhangi bir hata insanlar n hayat n kaybetmesine neden olabilece i için teknik emniyete büyük önem verdiklerini ifade etti. letiflimin temel unsurlar n örneklerle aç klayan Yavuz Erkut, birinci önceliklerinin SEÇ (Sa l k, Emniyet, Çevre) oldu unu tekrarlayarak flunlar söyledi: Geçen y l kendimize befl y ll k bir hedef koyduk, 5.5 lardan 2.5 a civar nda 2.5 a inmeyi hedefledi imizi söylemifltim yi 3.5 la bitirdik. Bu gerçekten inan lmaz bir baflar. Bunu burada muhafaza etmek daha güç. Bundan sonra sadece kendimiz de il, müteahhit elemanlar n n da skorlar n sisteme alaca m z için tekrar bu seviyelere inmemiz gerekiyor. lk üç ayda, müteahhitlerle birlikte 3.4 teyiz. Ben eme i geçen tüm arkadafllar m kutluyorum hedefleri aç kland Türkiye deki ve dünyadaki ekonomik, politik geliflmeleri de erlendirerek konuflmas na bafllayan Yavuz Erkut, akaryak t sektörünün bugünü ve gelece i konusundaki beklentileri dile getirdikten sonra 2008 hedeflerini aç klad. Yaklafl k 2 milyar Amerikan dolar tutar ndaki zmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüflüm Ünitesi projesi hakk nda ayr nt l bilgi verdi. Tüprafl n finansal analizinin ard ndan, organizasyonel yap lanmalar, insan kayna profili ve ifle yeni bafllayan gençlere deneyimli kadrolar n bilgi aktar m konular na de inen Erkut, çal flanlar n kiflisel geliflimlerinin kendileri için büyük önem tafl d n ifade etti. En çok yat r m yap lan alanlar n bafl nda insan kaynaklar n n geldi ini belirtti. Üniversite sanayi iflbirli ine çok önem verdiklerini söyleyen Yavuz Erkut, Tüprafl n Bo aziçi Üniversitesi, ODTÜ ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte programlar oluflturdu unu dile getirdi ve çal flanlar n bu programlardan adil bir flekilde faydalanmas n n sa lanaca n vurgulad. Erkut, 2008 y l hedeflerini verimlilik art fl, HDS/CCR projeleri, masraf ve enerjide tasarruf, kay plarda minimum, üretimde optimum sonuçlar, daha fazla yurtiçi sat fl ile kârl l n art r lmas olarak aç klad. Tüprafl Tan ma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi nin sonuçlar n kat l mc larla paylaflan Yavuz Erkut rafine önerilerin sahiplerini tebrik etti. Tüprafl n Cumhuriyet tarihinin en büyük nakit temettüsünü verdi ini vurgulayan 12

14 Erkut, sözlerini flöyle tamamlad : Hissemizi tavsiye ederiz. Özellikle bize destek veren hissedarlar m za ve siz çal flanlar m za arkadafllar m za ben bir kez daha teflekkür ediyorum ve hepinizi kutluyorum deki baflar l sonuçlar n 2008 de de afl laca na gerçekten inan yorum. Bir anonim var Zoru baflard k, imkans z zaman al r diye. Ben ekibimiz için imkans z n sadece biraz daha fazla zaman alaca na inan yorum. Toplant n n ard ndan letiflim Platformu na geçildi. Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut, Genel Müdür Yard mc lar Y lmaz Bayraktar, Hasan Tan, Gürol Acar ve brahim Yelmeno lu ile Rafineri Müdürleri U ur Turhan, Mesut lter, Hadi Erbeyo lu ve fiahin Çalb y k çal flanlardan gelen sorular yan tlad lar. Sonra da Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, kendisine yöneltilen sorular cevaplad. Akflam yap lan gala gecesinde Fatih Erkoç ve Orkestras performanslar n sergiledi. kinci iç iletiflim toplant s n baflar yla tamamlayarak aç k ve do ru iletiflime odaklanan Tüprafll lar yeni hedefleri gerçe e dönüfltürmek için pazar günü yola koyuldular. letiflim paylaflmakt r Seyran Arslan: Tüprafl Genel Müdürlü ü nde yaklafl k 19 y ld r çal fl yorum ve halen Hukuk Bafl Müflaviri olarak görev yap yorum. Bana göre baflar l bir organizasyondu. Öncelikle Baharda Antalya fikri keyifliydi. Gerçekli i, somut hali ise e lenceliydi. Katk s olanlara tekrar teflekkür ediyorum. Her tür iliflkide yüz yüze görüflmenin yarar çok. Burada da amaçlanan oydu. nsanlar birbirlerini tan mak, anlamak için bir arada oldular. Yarat lan katma de er için teflekkür edildi, eksiklikler konufluldu, daha iyi olabilmenin yollar arand. Amac na ulaflt san yorum. letiflimi çok çeflitli flekillerde tan mlamak mümkün. Tema bu olunca internetten biraz araflt rma yapm flt m. Sözcü ün latince kökeni (comminical) paylaflmak anlam na geliyor. Ben en çok bu tan mlamay sevdim. Ayr ca anlam ve duygu al flverifli, bizim baflkalar n baflkalar n n bizi anlamas na yarayan süreç, bir zihnin di er zihinleri etkileme yollar n n tümü ya da duygu, düflünce ve bilgi aktar m denebilir. Tüm bu tan mlardan ç kan sonuç da iletiflimin bir baflkas yla yapt m z temel ba lant biçimi oldu u ve hedeflerimize ulaflmam za yard m edebilece idir. letiflimin do ru ve güçlü bir flekilde kullan m iflyerlerinde verimi ve baflar y getirir diye düflünüyorum. Ne dedi inizin karfl daki taraf ndan anlafl labilmesi ve vermek istedi iniz mesaj n do ru olarak karfl tarafa iletilebilmesi, iki taraf n da ayn alg lama flekline ve düflünce sistemine sahip olmas na ba l. Tüprafl n da iletiflimi gelifltirmesi için yo unlaflmas gereken nokta bu bence. Bunun da tek yolu biz büyük bir aileyiz demek. Hep birlikte bunu yapmaya çal fl yoruz. Büyük bir ekibin parças olmak Vural Ege: 1962 Menemen do umluyum, Makine Mühendisiyim y l son çeyre inden bu yana, yaklafl k 18 y ld r zmir Tüprafl Rafinerisi nde çeflitli bölümlerde çal flt m, flu anda ise Proje ve Yat r mlar Müdürlü ü nde Mekanik fiefi olarak görevimi sürdürmekteyim. Tüprafll olman n ve Tüprafl ta çal flman n gerçekten bir ayr cal k oldu u görüflündeyim. Tüprafl yönetimi taraf ndan tespit edilen vizyon ve misyon hedeflerine ulafl lmas nda bir nebze de olsa katk da bulunabilmek bana gurur ve heyecan veriyor. Benim iletiflimden anlad m duygu, düflünce ve bilgilerimi bir baflka kifliye veya kiflilere aktar lmas d r. nsan yaflam n n bafllamas yla bafllayan ve yaflam n son bulmas na dek süren iletiflimin bu sene slogan olarak seçilmesini çok anlaml buldum ve gerçekten liflkilerimde kaliteli bir iletiflim sa layabiliyor muyum? diye kendimi bir kez daha sorgulama ihtiyac duydum. Yo un ifl temposu içerisinde bulundu umuz bugünlere denk gelen, flirketimizin düzenlemifl oldu u bu organizasyon gerçekten benim için nefes alma, e lenme ve dinlenme imkan oldu. Ayn zamanda di er rafinerilerde çal flan arkadafllar m z ve yöneticilerimizle bir araya gelerek onlarla görüflme f rsat buldum. Bu görüflmeler esnas nda bir kez daha büyük bir ekibin parças oldu umu hissetmek beni çok mutlu etti. Böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde eme i geçenlere teflekkürlerimi iletir, daha sonraki y llarda düzenlenece ini umdu um flirket içi organizasyonlarda tekrar bir araya gelmeyi dilerim. 13

15 filetme MÜKEMMELL PROGRAMI E&S Projeleri Ahmet Özgürsüz Tüprafl, iflletme mükemmelli i kapsam nda Shell Global Solutions (SGS) ile yürüttü ü Economics and Scheduling (E&S) Projeleriyle zmir, zmit ve K r kkale deki üretim ve operasyon planlama faaliyetlerini iyilefltiriyor. Özel Projeler Baflmühendisi Ahmet Özgürsüz, proje kapsam nda yap lan çal flmalar anlat yor. Shell Global Solutions (SGS) ile beraber yürüttü ümüz zmir, zmit ve K r kkale deki üretim ve operasyon planlama faaliyetlerinin iyilefltirilmesi projelerine Economics and Scheduling (E&S) Projeleri diyoruz. Heyecanla uygulad m z bu projeleri flletme Mükemmelli i Program kapsam nda sürdürüyoruz. Bu faaliyetler tedarik zincirinin önemli bir parças oldu undan Genel Müdürlük teki baz ifl süreçlerinde de bu projeler kapsam nda de iflikliklere gidilmektedir. E&S Projeleri iki k sma ayr lmaktad r. Birinci k s m üretim planlama (planning) dedi imiz haftadan y llara uzanan zaman aral na odaklanan planlama faaliyetlerini kapsar. kinci k s m ise operasyon planlama (scheduling) dedi imiz saatten haftalara uzanan zaman aral n içeren planlama faaliyetleridir. Genel Müdürlük tamamen üretim planlamaya odaklanm flken, operasyon planlama sadece rafineriler taraf ndan yap l r. (fiekil 1) Bunun yan s ra rafineriler üretim planlama süreçlerini destekler ve her türlü ekonomik analizi yaparlar. fiirketimizde üretim plan haz rlamak için AspenTech firmas n n Aspen PIMS yaz l m kullan l r. Operasyon plan haz rlamak içinse kurulum çal flmalar devam eden Aspen Orion yaz l m kullan lacakt r. SGS, E&S Projeleri nin bafl nda üç rafineride yapt çal flmayla ifl süreçlerini ve Orion yaz l m n n da kullanaca PIMS modellerinin kalitesini gözden geçirmifl ve buldu u eksiklikler ve geliflime aç k alanlarla birlikte her rafineri için bir Aksiyon Listesi oluflturmufltur. Yeni görevler Bu tan mlara paralel olarak rafineri planlama bölümlerinde yeni görev tan mlar ve fonksiyonlar oluflturulmufltur. (fiekil 2). Bu yap da Ekonomist, Genel Müdürlük Üretim Planlama Müdürlü ü (ÜPM) ile ayl k üretim plan n n ç kar lmas ndan ve iki haftada bir 14

16 Planlama Müdürü/ Baflmühendisi Genel Müdürlük Rafineri Üretim Planlama Temel Veri Yöneticisi Operasyon Planlama Ekonomist Ham Petrol Planc s Ünite Planc s Ürün Planc s Üretim Planlama fiekil 1 Operasyon Planlama fiekil 2 (gelecekte haftada bir) marjinal ekonomi çal flmas n n gerçeklefltirilmesinden sorumludur. Ekonomist, ayl k PIMS plan nda kullan lacak kapasiteleri, iflletme ile ayda bir kez bir araya gelerek belirler ve Genel Müdürlük ÜPM ye bildirir. Rafineride bir ürünün miktar n n art r lmas veya azalt lmas n n rafineri kar na etkisini, alternatif opsiyonlar ve ünite marjlar n do ru olarak söyleyebilecek tek kifli Ekonomist tir. Ekonomist ay sonunda de erlendirmeyi (post mortum analysis) yaparak, gelecek ay n hedefleriyle beraber rafineriye yapt bir sunum (appraisal meeting) ile anlat r. Ayr ca ayl k üretim plan n n operasyon plan na dönüfltürülmesini operasyon planlamac larla koordine eder. Temel Veri Yöneticisi, PIMS modelinin ve ayn modelleri kulland için dolay s yla Orion ünite modellerinin de yönetilmesinden sorumludur. Ham petrol assay leri (ham petrolün özelliklerini içeren doküman) de ifltikçe veya rafineriye yeni tür ham petrol geldikçe bu de iflimleri modele yans t r. Temel Veri Yöneticisi, ünite performans nda oluflan de ifliklikleri (kirlilik, koklaflma vb.) kesim noktalar na (cut point) ve dönüflüme yans tarak alt modelleri güncel tutar. Operasyon planlama k sm ndan gelen geri bildirimlere göre fiili durumla teorik modelin ürün verimlerini birbirine yak n tutmaya çal fl r. Temel Veri Yöneticisi, ayn zamanda ayl k madde dengesinin kalitesinden sorumludur. Operasyon planc lar ise haftal k (gelecekte iki hafta veya ayl k) ham petrol tahliye, transfer ve flarjlar n, ünite operasyon talimatlar n, ürün yönlendirmelerini ve paçallama ifllerini Orion yaz l m n kullanarak programlarlar. Ekonomistin sa lad yönlendirmelere göre ayl k üretim plan n haftal k operasyon planlar na çevirirler. Üretim planlamada gerçeklefltirilen iyilefltirmeler Marjinal ekonomi SGS çal flmalar yla birlikte Tüprafl terminolojisine marjinal ekonomi terimi girmifltir. Ekonomide marjinal kavram toplam üretimin son noktas nda (marjda) E&S Projeleri iki k sma ayr l yor. lki üretim planlama (planning) dedi imiz haftadan y llara uzanan zaman aral na odaklanan Planlama Faaliyetleri ni kapsar. kinci k sm ise Operasyon Planlama (scheduling) dedi imiz saatten haftalara uzanan zaman aral n içeren planlama faaliyetleridir. üretilen maldan bir tane daha fazla üretilmesinin etkisini anlat r. Örne in, marjinal maliyet bir maldan bir birim daha fazla üretmenin maliyetine denir ve genelde sabit giderleri de içeren ortalama maliyetin alt ndad r. Marjinal fayda ise ilave bir birim maldan sa lanan ekstra menfaattir. Marjinalist Ekonomi Teorisi ne göre üretici girdi maliyetine, teknolojisine veya üretti i ürüne gelen talep vb. gibi kendi k s tlar dahilinde kar n maksimize etmeye çal fl r. Üretici elde etti i marjinal gelire göre marjinal maliyetini karfl laflt r r. kisi aras ndaki fark marjinal kâr gösterir. Marjinal kâr n s f ra ulaflt noktada üretim art fl durdurulur. Bu nokta bir denge noktas d r ve göz önüne al nan k s tlar dahilinde oluflmufltur. K s tlarda bir de iflim oldu unda (örne in fiyatlarda marjinal de iflim) denge noktas nda da bir de iflim olur ve üretim davran fl buna göre de ifltirilir. Bu de iflim üretim yap veya yapma fleklinde de il de üründen daha fazla veya daha az üret; flu üründen daha fazla üret; flu ham petrolü kullan fleklindedir. Rafineride ayl k üretim plan önceden haz rland ve miktar baz nda müflterilere taahhütte bulunuldu undan fiyatlar ve talepler ne kadar fazla de ifliklik gösterirse göstersin ayl k üretim plan nda radikal de ifliklikler yaparak plan tekrar optimize etmek mümkün de ildir. Bu aflamada marjinal ekonomi devreye girerek her bir ürünün uç noktas nda yap lan de iflikliklerin rafineri brüt marj na (BRM) etkisine bak l r. Bu çal flma en son fiyatlar ve talepler kullan larak PIMS ayl k üretim plan nda ürün ve ham petrol miktarlar elle art r l p azalt larak BRM de iflimlere bak larak BRM yi art rman n yollar aran r (optimizasyon için yön belirlenir). Halen bu ifllem fiyatlar n 15 günde bir güncellenmesinden dolay ayda iki kez yap labilmektedir. Gelecekte bu çal flmay her hafta tekrarlamay hedefliyoruz. Ayl k planlama süreci Genel Müdürlük departmanlar n da etkileyen bir di er çal flma da ayl k planlama sürecinin 15

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r.

25 Bin Çal flan m zla. Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. ISSN: 1307-4415 S O S Y A L G Ü V E N L K K U R U M U 25 Bin Çal flan m zla Biz Bir Aileyiz... Foto raflar stanbul Sosyal Güvenlik l Müdürlü ü Personellerinden Oluflmaktad r. içindekiler ISSN: 1307-4415

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK

GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 1 GY AD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK 2 GYAD 25. YIL ÇEYREK ASIRLIK YOLCULUK GY AD 25'inci Y l Kitab / Çeyrek As rl k Yolculuk GY AD ad na sahibi: P nar Eczac bafl Yay n Kurulu: P nar Eczac bafl, Gülçin

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı