De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,"

Transkript

1

2 De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu sürdürüyoruz. Kapak konumuzu iç iletiflim toplant m z ve bahar festivallerimizin ana temas olan iletiflim oluflturuyor. ç iletiflimimizi güçlendirmek, h zland rmak, daha nitelikli ve etkili k lmak, kat l mc yönetim anlay fl n yerlefltirmek üzere iletiflim refleksimizi gelifltirerek y l boyu iflimiz=gücümüz inanc yla çal fl yoruz. letiflim kazalar n n baflar s zl n temel nedeni oldu una inand m z için flirketimizin her kademesinde iletiflimimizi daha da güçlendirmeyi istiyoruz. Yeni hedeflere odaklanan Tüprafl insan kayna ndan ald güçle, iletiflim kanallar n zenginlefltirerek baflar s n perçinlemeyi hedefliyor. Bu say da zmit Rafinerimizi daha yak ndan tan ma imkan bulacak ve hepimize heyecan veren yeni hedeflerimizi ö reneceksiniz. Çevreci yat r mlara h z veren flirketimiz önümüzdeki dönemde de ülkemiz ve dünya için daha iyiyi sunma çabas n sürdürecek. Geçti imiz günlerde ilk Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Raporumuzu haz rlad k. Çal flmalar m z n her alan nda kurumsal yurttafl olman n sorumlulu uyla hareket ediyoruz. SEÇ kriterlerimizi uygulama konusundaki özeniniz için de hepinize teflekkür ediyorum. Bu y l üçüncü kez kat ld m z Koç Toplulu u Spor fienli i nde sporcular m z n elde etti i baflar lar da bizleri gururland rd. Tüprafl olarak toplum yarar na projeler üretmeyi sürdürüyoruz. Batman Rafinerisi gönüllü grubunun haz rlad fiemsiye Hareketi, Batman da 100 Güleryüz projesiyle bafllad. Tüprafll lar n mesleki birikimleriyle yaflam görgülerini ö rencilere aktarmak üzere haz rlad, flirketimizin çocuk ve gençlerin kiflisel geliflimlerine katk da bulunmay hedefledi i bu projeyi di er rafinerilerimizde de zaman içinde yayg nlaflt raca z. Ayr ca zmit in bir as rl k hikâyesini, foto raflarla anlatan Cemal Turgay n Ben zmit, flte Suretim adl çal flmas, Tüprafl sponsorlu unda kitap olarak yay nland. Bu de erli eseri topluma sundu umuz için mutluyuz. Önümüzdeki süreçte flletme Mükemmelli i Program ile Enerji Yönetimi Departmanlar m z n projeleri sonucunda verimlilik, tasarruf ve çal flma kültürü konusunda önemli aflamalar gerçeklefltirece iz. nsan kayna m zda s rad fl u rafllar olan ilginç portreleri paylaflmaya devam ediyoruz. Genç Tüprafll lar n da günden güne artan destekleriyle doyurucu bir Rafine ile sizlerle birlikteyiz. Bir dahaki say m zda buluflmak dile iyle hepinize sa l kl ve baflar l günler dilerim. Sevgi ve sayg lar mla, Yavuz Erkut Genel Müdür

3 Bu say da

4

5 fi M Z GÜCÜMÜZ 4

6 iletiflim Bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Tüprafl ç letiflim Toplant s 8-11 May s 2008 tarihleri aras nda Antalya Belek te yap ld. letiflim ana temas yla düzenlenen toplant çok verimli geçti. Türkiye nin en büyük flirketi olma ünvan n kimseye kapt rmayan Tüprafl, geçen y l da ald birinciliklerle ve yeni yat r mlar yla dillerden düflmedi. Zirveye ç kman n da zirvede kalman n da yolu iletiflimden geçiyor. Tüprafll lar iletiflimdeki ustal klar na ra men bu alan gelifltirilebilir görmeleri ve kendilerine yeni iletiflim kanallar aramalar Tüprafl n gelece inin de parlak olaca n n en büyük kan tlar ndan biri. 5

7 Geçen sene Marmaris te buluflan Tüprafll lar bir y l aradan sonra yeniden bir araya gelmenin keyfini yaflad lar. Bu y l ikincisi gerçeklefltirilen Tüprafl ç letiflim Toplant s 8-11 May s 2008 tarihleri aras nda Antalya Belek Ela Resort Quality Oteli nde yap ld. Rafine ekibi de oradayd. Ana konsepti iletiflim olan toplant Tüprafll lar n s n rlar zorlama çabas n n, azminin bir kan t, dinamizminin göstergesiydi. Marmaris te gerçeklefltirilen ilk iç iletiflim toplant s nda, Aç lmam fl kanatlar n büyüklü ü bilinmez, kanatlar n açm fl bir Tüprafl kim ya da ne tutabilir ki... demifltik. Türkiye nin en büyük flirketi olma ünvan n kimseye kapt rmayan Tüprafl, geçen y l da ald birinciliklerle yapt yeni yat r mlar yla dillerden düflmedi. Zirveye ç kman n da zirvede kalman n da yolu iletiflimden geçiyor. Tüprafll lar iletiflimdeki ustal klar na ra men bu alan gelifltirilebilir görmeleri ve kendilerine yeni iletiflim kanallar aramalar Tüprafl n gelece inin de parlak olaca n n en büyük kan tlar ndan biri... Var olmak için iletiflim letiflimin en genel tan m duygu, düflünce veya bilgilerin çeflitli yollarla baflkalar na aktar lmas d r. nsan, yaflam boyunca psikolojik olarak varl n bildirmek ve kendi varl n hissetmek ihtiyac içindedir. Bu ihtiyac duyan birey, sözlü veya sözsüz iletiflim yollar na baflvurur. Her türlü iletiflim, asl nda insan n psikolojik ihtiyac n n sonucudur. Kendimizi tan mak, tan tmak ve kendimizi de erlendirmemizde iletiflim süreçleri önemli rol oynar. Kifliler aras iletiflimle ilgili olarak yap lan tan mlar n bulufltu u nokta, iletiflimin psikolojik nitelikli bir bilgi al flverifli oldu u yolundad r. Baflarmak ve verimli olmak için iletiflim fiirketlerin kurulufl amaçlar na ulaflabilmeleri ve verimlili i yakalayabilmeleri için kat l mc bir yönetim tarz n n uygulamaya konulabilmesinin yolu yo un ve aç k iletiflimden geçer. flletmelerin baflar s nda flirket içi iletiflim, çal flanlar n örgütün amaçlar n daha iyi anlamalar n sa layarak, bu amaçlar n gerçekleflmesi için daha çok çal flmalar na ortam haz rlayarak verimlili i art r r. Özellikle yukar dan afla do ru, etkili ve sayg l iletiflim, çal flanlar n özgür biçimde görüfl bildirmelerine yard mc olur. Asl nda baflka nedenler öne sürülse de flirketlerin geliflim süreçlerinde ortaya ç kan sorunlar n temelinde iletiflimsizlik yatar. Özellikle kifliler, bölümler, ast-üst iletiflimlerinde, çok önemli sorunlar yaflanmas flirket verimlili ini olumsuz etkiler ve geliflimi kesintiye u rat r. Bu düflüncelerden hareket eden Tüprafl n toplant n n ana temas n iletiflim üzerine kurmas fevkalade anlaml yd. Etkili, do ru ve olaylar önceden görerek zaman nda yap lacak iletiflimin Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n gelecekte daha da yükseltece ine inanan Tüprafll lar, Belek teki toplant lar s ras nda her zaman oldu u gibi aç k, samimi, güleryüzlü ve kat l mc yd lar. 6

8 Ömer M. Koç: 2007 y l sat fl hedeflerinizi aflt n z, rekorlarla dolu bir y l oldu. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl, topluluk stratejilerimiz kapsam nda öngördü ü tüm hedeflerini gerçeklefltirerek önemli bir ifllevi de baflar yla yerine getirdi. Etkinli in ilk gününde yap lan bölüm toplant lar nda Genel Müdürlük ve rafinerilerin personeli biraraya geldiler. Akflam Paul ve Andy eflli inde gerçeklefltirilen hoflgeldiniz partisi de çok e lenceliydi. kinci gün de Tüprafll lar dolu bir program bekliyordu. Gün boyunca önce flletme, Proje ve Yat r mlar, Sat fl, Bilgi Sistemleri ve SAP ile Mali Grup Toplant lar yap ld. Ö leden sonra sportif aktiviteler ve çeflitli yar flmalarla hoflça vakit geçiren kat l mc lar gece gerçeklefltirilen Ateflli Kumsal Partisi nde Fazla Mesai ve Bay J ile cofltular. DJ performans ile tan d m z Bay J, tenor sesi ve zengin repertuvar yla herkesi flafl rtt. lk iki gün a rl kl olarak baflka bölgelerden gelen arkadafllar yla tan flarak iletiflimlerini güçlendiren ve dinlenen Tüprafll lar üçüncü gün yo un bir program bekliyordu. Koç Toplulu u Tüprafl ile yükseldi Etkinli in üçüncü günü yap lan toplant ya Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkan Ömer M. Koç, Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, Opet Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Nurten Öztürk ün yan s ra Koç Toplulu u Enerji Grubu flirketlerinin yöneticileri de kat ld. Yaklafl k 600 Tüprafll n n bulundu u toplant çok verimli geçti. Geçen y l n performans n n de erlendirildi i konuflmalar n ard ndan 2008 y l hedefleri de aç kland. Toplant n n ilk konuflmas n Ömer M. Koç yapt. Koç Holding stratejileriyle konuflmas na bafllayan Koç, Türkiye ekonomisindeki geliflmeleri de de erlendirdi. Ömer M. Koç flunlar söyledi: Ülkelerin kalk nmas nda vazgeçilmez unsurlar n bafl nda gelen enerji ve petrol, küreselleflme sürecinin bafl döndürücü bir h zla yafland günümüzde stratejik aç dan daha da önem kazand. Koç Toplulu u aç s ndan de erlendirdi imizde, 2007 y l hedeflerimize ulaflt m z bir y l oldu. Ekonomik istikrar n yükselmesi, planlad m z yat r mlar gerçeklefltirmek ve hedeflere ulaflmak aç s ndan uygun bir ortam sa lad. fiirketlerin kurulufl amaçlar na ulaflabilmeleri, misyonlar n gerçeklefltirebilmeleri ve verimlili i yakalayabilmeleri için kat l mc bir yönetim tarz n n uygulamaya konulabilmesinin yolu yo un ve aç k iletiflimden geçer. iletiflim mesajlar Do ru iletiflim büyük resmi görmenizi sa lar. Ayn dili kullanmak iletiflimi kolaylaflt r r. letiflimde sizin ne söyledi iniz de il, karfl dakinin ne anlad önemlidir. letiflimde yeni teknolojileri kullanmak verimli i ve h z art r r. Söz uçar, yaz kal r. 7

9 2007 y l nda toplulu umuzun kombine cirosu 56,5 milyar YTL olarak gerçekleflti. Yurtd fl gelirlerimiz 13 milyar dolar seviyesine yükseldi. Yat r m harcamalar m z 1,9 milyar dolara ulaflt. Toplulu umuzun 2007 y l faaliyetinden 4,7 milyar YTL seviyesinde vergi öncesi kâr elde edildi. Bu ekonomik neticelerle Koç Toplulu u, toplam milli gelirin %13 ünü, ülke toplam ihracat n n %10 unu, tüm ülke vergi gelirlerinin ise %12 sini sa layan büyüklüklere ulaflt. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl n aram za kat lmas ile dünya flirketlerinin ciroya göre s raland Fortune 500 listesinde toplulu umuz 190. s raya yükseldi, Avrupa n n ilk 50 büyük flirketi aras na girerek 49. s rada yer ald. Bu s ralama gurur verici olsa da neticede elde edilen sürdürülebilir kârl l a daha önem vermemiz gerekti ine inan yorum. Tüprafl, Opet, Aygaz gibi kendi sektörünün devlerinin yer ald Enerji Grubu, toplulu a en büyük katk y sa layan grup. Koç Toplulu u Enerji Grubu nda yer alan Tüprafl n da dahil oldu u befl Koç Grubu flirketi Türkiye nin en büyük sanayi flirketleri s ralamas nda ilk 10 içinde yer al yor. Bununla iftihar ettiklerini belirten Ömer M. Koç, Türkiye nin en büyük toplulu u olarak, bu y l da dünyan n lider flirketleri aras ndaki yerimizi güçlendirece imize içtenlikle inan yorum dedi. Tüprafl AB ye flimdiden haz r! Yar m yüzy ll k deneyimi, ça dafl giriflimcilik vizyonu, dinamizmi ve yüksek nitelikli insan kayna yla Tüprafl n özellefltirmenin ard ndan Koç Toplulu u ilkeleri do rultusunda, sektöründe liderli ini ve öncülü ünü devam ettirdi ini belirten Ömer Koç, Her zaman daha iyi hizmet sunmak, ülkemiz için de er yaratmak ve de iflimi yakalamak, bu baflar da en büyük ve önemli etkenlerdir. Tüprafl ülkemiz ekonomisinde ve küresel kimlikte bir enerji aktörü konumuna tafl mak temel amac m zd r. Sizlere olan inanc m nedeniyle bu amaca ulaflaca m zdan kuflku duymamaktay m dedi. Ömer M. Koç, geçti imiz Kas m ay nda zmit Rafinerisi Dizel Kükürt Giderme ve Reformer Ünites ini devreye al narak Avrupa Birli i nde 2009 y l nda zorunlu k l nan yak t normlar n Tüprafl n bugünden gerçeklefltirmesinin bir yurttafl olarak kendisini çok gururland rd n dile getirdi. Koç flöyle devam etti: Rafinerilerde kapasite art r lmas ve üretimin güvenli biçimde süreklili inin sa lanmas için bafllad n z operasyonel esneklik yat r mlar n z n tümünü gerçeklefltirdiniz y l sat fl hedeflerinizi aflt n z, rekorlarla dolu bir y l oldu. Önemle belirtmek isterim ki Tüprafl, topluluk stratejilerimiz kapsam nda öngördü ü tüm hedeflerini gerçeklefltirerek önemli bir ifllevi de baflar yla yerine getirdi. Geçti imiz günlerde ülkemiz ve Toplulu umuz için stratejik anlamda çok 8

10 Erol Memio lu: Tutarl olmak bireysel olarak bizim en büyük sermayemiz olacakt r. Sevgili arkadafllar toplant m z bafllad ndan beri hepinizin gözlerine bak yorum. Yöneticisinden çal flan na, çal flan ndan yöneticisine herkes sevgiyle, p r lt yla bak yor, samimiyet ve pozitif bir iliflki var. Hep böyle kal n, inan n her fleyi baflar rs n z. büyük bir büyük ad m olan 1,6 milyar dolar tutar ndaki fuel oil dönüflüm yat r m n n gerçekleflmesi için hepinize baflar lar diliyorum. Tüprafl n ülkemiz ekonomisinde bugüne kadar oldu u gibi, bundan sonra da önemli projelerde önemli roller üstlenece ine olan inanc m tamd r. Do ru, samimi, güçlü ve güven veren iletiflim, baflar n n elde edilmesinin ön kofluludur. Bu nedenle bu y lki hedeflerinizi gerçeklefltirmek için seçti iniz tema beni fevkalede memnun etmifltir. Ülkemizin içinde bulundu u bu kritik dönemde bu hususa her zamankinden daha fazla ihtiyac m z oldu unu ifade etmek istiyorum. Do ru iletiflim baflar n n ön kofluludur Lâik cumhuriyete, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip ç kman n öneminden söz ederek, Türkiye için tek ç kar yol Lâik Cumhuriyettir. Lâiklik ilkesinin olmad bir ülkede demokrasi de olamaz diyen Ömer M. Koç sözlerini flöyle tamamlad : Bu y l seçmifl oldu unuz letiflim temas n ve flimiz Eflittir Gücümüz slogan n da bu ba lamda son derece anlaml buluyorum. Her çal flan m z n mevcudiyetimizin devaml l için bu ifadenin alt nda yatan niteliklerin fark nda oldu unu ümit ve tahmin ediyorum. Sahip oldu umuz tecrübe, topluluk de erlerimiz ve sizlerin de erli çal flmalar yla baflar l sonuçlara ve hedeflerimize ulaflaca m zdan kimsenin flüphesi olmamal d r. Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n, gelecekte daha da yükselterek sürdürece ine yürekten inan yor, 2008 y l nda tüm çal flanlar m za sa l kl, huzurlu ve baflar l bir y l diliyorum. Tüprafl sayesinde birinciyiz Ömer Koç un ard ndan kat l mc lara hitap eden Erol Memio lu da Koç Toplulu u nun enerji alan ndaki faaliyetlerinin yan s ra Türkiye ekonomisinin durumunu de erlendirdi. 57 milyar dolar olarak gerçekleflen Koç Toplulu u cirosunun %41 ini Enerji Grubu flirketlerinin oluflturdu unu vurgulayan Memio lu, bu y l da birincili i devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Enerji Grubu nun Etkili, do ru ve olaylar önceden görerek zaman nda yap lacak iletiflimin Tüprafl n bugüne kadar ortaya koydu u parlak performans n gelecekte daha da yükseltece ine inanan Tüprafll lar Belek teki toplant lar s ras nda her zaman oldu u gibi aç k, samimi, güleryüzlü ve kat l mc yd lar. 9

11 Cumhuriyet tarihinin en büyük nakit temettüsünü Tüprafl n verdi ini vurgulayan Yavuz Erkut, 2007 deki baflar l sonuçlar n 2008 de de afl laca na gerçekten inan yorum. Bir anonim var zoru baflard k, imkans z zaman al r diye. Ben bizim ekibimiz için imkans z n sadece biraz daha fazla zaman alaca na inan yorum dedi. da l m na bakt n zda Tüprafl 16 milyar dolarl k sat fl yla %66 l k pay alarak birinci s rada olmufltur. Vergi öncesi kâr 2.2 milyar dolar olarak gerçekleflmifltir dedi. Opet in geçen y l çok iyi sonuçlarla kapatt n rakamlar n bu senenin de oldukça iyi geçece ini gösterdi ini belirten Memio lu, flirketin %15.5 lik bir pazar pay na gelerek üçüncü s raya yerleflti ini vurgulad. stasyon say s i geçen Opet in bu y l içinde uçak yak t sat fllar na bafllayaca n ifade etti. Marmara terminalinde uluslararas yak t ticaretine baflland. Londra ofisinden sonra yine uluslararas akaryak t ticareti için Singapur da bu y l sonuna kadar bir ofis açm fl olaca z. Alia a da da Avrupa n n en modern ya tesislerine bu y l bafllayarak bunu önümüzdeki y l tamamlamay planlamaktay z dedi. Ditafl ta yaflanan de iflimler ve baflar l çal flmalar nedeniyle flirket çal flanlar na teflekkür etti. Antalya Belek te gerçekleflen etkinli in ilk gününde bölüm toplant lar ile genel müdürlük ve rafinerilerin personeli konuklarla bir araya geldi. Akflam partilerinde Paul ve Andy, Bay J ve Fazla Mesai grubu sahne al rken gala gecesinde Fatih Erkoç ve Orkestras performanslar n sergiledi. Tüprafl ta son dönemde 500 e yak n kiflinin ifle bafllad n belirten Erol Memio lu, bunlar n büyük ço unlu unun üniversitelerden yeni mezun gençlerden olufltu unu vurgulad. Tüprafl n de iflim konusunda oldukça baflar l oldu unu, k demli kadrolar n yeni ifle bafllayanlarla uyumlu bir flekilde çal flt n dile getiren Memio lu, aradaki yafl ve kültür fark ndan kaynaklanabilecek sorunlar n çözümü için hoflgörünün büyük bir önem tafl d n ifade etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Memio lu, flunlar söyledi: Hat rlars n z ilkokul, ortaokul y llar nda hat ra defterlerimiz vard. Bu defterlere birbirimizle ilgili düflüncelerimizi yazard k. Hat ra defterleri bir de erlendirme ve iletiflim arac yd. Okulu bitirdikten sonra ifl hayat na at l yorsunuz ve burada yeni insanlar tan yorsunuz. Bambaflka bir hayata bafll yorsunuz. Kendinize tekrar hat ra defteri al n. Çal flma arkadafllar n z, amirleriniz de dahil olmak üzere, de erlendirin. Arada de erlendirmelerinizi tekrar edin. Belki 4-5 sene geçtikten sonra o sayfalar aç p bakt n zda düflüncelerinizin ne denli de iflti ini geliflti ini göreceksiniz. Asl nda en önemlisi de önyarg lar n önemini anlayacaks n z. Tutarl l k bireysel sermayemiz Bu tip toplant lar n temel amac n n iletiflimi ve paylafl m art rmak oldu unu dile getiren Erol Memio lu, iletiflimde önyarg lardan ar nm fl pozitif yaklafl m n öneminin çok letiflimin yolu sevgi vermekten geçer Hülya Özdemir: Tüprafl Batman Rafinerisi Sosyal fller fiefi olarak yaklafl k bir y ld r görev yap yorum. letiflimde do ru insan seçerek, seçti i insan tahlil edebilmek ve buna göre davranmak hedefe ulaflmakt r. Asl nda do ru iletiflimin yolu sevgiden geçerken bu yolda emek vermek de önemlidir. Antalya daki toplant m zda sevgi ve emek bir aradayd. Organizasyondan yaklafl mlara, üst yönetimin her bir çal flanla s cak iliflkiler kurmas na kadar her fley mükemmeldi. 10

12 büyük oldu unu vurgulad. Memio lu sözlerini flöyle tamamlad : Tutarl olmak bireysel olarak bizim en büyük sermayemiz olacakt r. Sevgili arkadafllar toplant m z bafllad ndan beri hepinizin gözlerine bak yorum. Yöneticisinden çal flan na, çal flan ndan yöneticisine herkes sevgiyle, p r lt yla bak yor, samimiyet ve pozitif bir iliflki var. Hep böyle kal n, inan n her fleyi baflar rs n z. letiflim kazalar engellenebilir Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut, bilgilendirici oldu u kadar duygusal bir konuflma yapt. Baflar dan baflar ya koflan bir ekibin kaptan olan Erkut un çal flanlar yla uyumunun en önemli göstergelerinden biri yüksek tempolu alk fllard. Tüprafll lar Genel Müdürlerini gönülden alk fllarken Yavuz Bey her zamanki mütevazi tavr yla, Bu alk fllar hepimizin diyordu. Geçen y l yap lan ve ana temas nsan Enerjisi olan ilk iletiflim toplant s nda Tüprafl n gücünü çal flanlar ndan ald n n vurguland n belirten Erkut, Hepimiz oldukça deneyimli, tecrübeli iyi niyetli çal fl yoruz ama bu verimi Bak fl aç m z geniflledi Songül Türkan: zmir Rafinerisi nde 2000 y l ndan itibaren Sat fl fiefi olarak görev yap yorum. 17 y ld r Tüprafll y m. ç iletiflim toplant s benim için oldukça faydal geçti. Bizler flirketimizin sadece bir bölümünü biliyoruz. Baflka departmanlar n en önemlisi üst yönetimin toplant daki görüfllerini aktarmalar yla bak fl aç lar m z n geniflledi ini söyleyebilirim. letiflim karfl ndakinin söyledi ini anlamakt r. Antalya da tüm Tüprafll lar olarak bir aradayd k. Öncelikle camiam zda iflimiz gere i görüfltü ümüz di er bölgelerdeki arkadafllar m zla tan flma, tan d klar m zla da görüflme f rsat m z oldu. fiirket içinde iletiflim eksikli ini, arkadafllar m zla tan flt ktan sonra fark n daha iyi anlad k diyebilirim. letiflim arac m z olan telefonlarla ifl görüflmesi yapt m z kiflilerle art k bir fleyleri paylafl p, hatta dertleflmemizin ifl ak fl n n h zland rd n düflünüyorum. letiflimi güçlendirmek için rafineriler aras departman toplant lar ve departmanlar aras iç iletiflim toplant lar n n düzenlenmesinin faydal olaca n düflünüyorum. lk ad m iletiflim Nesip Dalmaz: ODTÜ Kimya Mühendisli i'nden 2003 y l nda mezun oldum. A ustos, 2006'dan beri Tüprafl Batman Rafinerisi'nde çal fl yorum. Tüprafl gibi birden fazla lokasyonda faaliyet gösteren büyük yap larda, Antalya'da gerçeklefltirilen tarzda organizasyonlar n sadece topluluk motivasyonu, çal flan ba l l ve güvenini art rma yolunda pozitif geliflim sa lamakla kalmay p, tüm çal flanlar n mevcut y l itibar yla flirketin ve sektörün durumu hakk nda genel bilgi edinilmesine katk da bulunaca n düflünüyorum. Farkl lokasyonlarda ayn ya da benzer ifl süreci dahilinde hareket eden çal flanlar n hem süreç hem de sonuç anlam nda ifl kalitelerinin art r lmas ad na iletiflim temas n n seçilmesinin maliyet gerektirmeyen yat r m n gerçeklefltirilmesi yolunda ilk ad m olan bilinçlendirme basama olarak görüyorum. Bir Çinli ve bir Hintli kendi anadillerini konuflarak toplant sonras el s k fl yorsa bunun ad iletiflim, iki Türk ise ayn dili konuflmalar na ra men daha fazla zaman ve enerji harcayarak toplant y as k suratlarla terkediyorsa bunun ad illet-iflim dir. 11

13 art rmam z için iletiflimi art rmam z gerekti inin fark nday z. O nedenle bu sene toplant n n konusunu iletiflim olarak iflimiz=iletiflim diye tan mlad k. letiflimimiz var ve oldukça da iyi ama daha da iyisini yapabilece imize inan yoruz. Do ru zamanda do ru yerde do ru kifliye bilgiyi aktarmam z laz m. E er bunlar yapmazsak bir tak m hatalar da oluyor dedi. Koyu bir Fenerbahçe taraftar oldu u bilinen Yavuz Erkut un, Fenerbahçe-Galatasaray maç n örnek vererek Bu iletiflim kazas bizi mahvetti. fiampiyonluk gitti. Yapacak bir fley yok. Galatasaray kutluyoruz. Gerçekten do ru yerde do ru zamanda do ru kifliye bilgilerin gitmesi laz m demesi salonda kahkahalara neden oldu. Rafinericili in riskli bir ifl oldu unu belirten Erkut, yap labilecek herhangi bir hata insanlar n hayat n kaybetmesine neden olabilece i için teknik emniyete büyük önem verdiklerini ifade etti. letiflimin temel unsurlar n örneklerle aç klayan Yavuz Erkut, birinci önceliklerinin SEÇ (Sa l k, Emniyet, Çevre) oldu unu tekrarlayarak flunlar söyledi: Geçen y l kendimize befl y ll k bir hedef koyduk, 5.5 lardan 2.5 a civar nda 2.5 a inmeyi hedefledi imizi söylemifltim yi 3.5 la bitirdik. Bu gerçekten inan lmaz bir baflar. Bunu burada muhafaza etmek daha güç. Bundan sonra sadece kendimiz de il, müteahhit elemanlar n n da skorlar n sisteme alaca m z için tekrar bu seviyelere inmemiz gerekiyor. lk üç ayda, müteahhitlerle birlikte 3.4 teyiz. Ben eme i geçen tüm arkadafllar m kutluyorum hedefleri aç kland Türkiye deki ve dünyadaki ekonomik, politik geliflmeleri de erlendirerek konuflmas na bafllayan Yavuz Erkut, akaryak t sektörünün bugünü ve gelece i konusundaki beklentileri dile getirdikten sonra 2008 hedeflerini aç klad. Yaklafl k 2 milyar Amerikan dolar tutar ndaki zmit Rafinerisi Fuel Oil Dönüflüm Ünitesi projesi hakk nda ayr nt l bilgi verdi. Tüprafl n finansal analizinin ard ndan, organizasyonel yap lanmalar, insan kayna profili ve ifle yeni bafllayan gençlere deneyimli kadrolar n bilgi aktar m konular na de inen Erkut, çal flanlar n kiflisel geliflimlerinin kendileri için büyük önem tafl d n ifade etti. En çok yat r m yap lan alanlar n bafl nda insan kaynaklar n n geldi ini belirtti. Üniversite sanayi iflbirli ine çok önem verdiklerini söyleyen Yavuz Erkut, Tüprafl n Bo aziçi Üniversitesi, ODTÜ ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte programlar oluflturdu unu dile getirdi ve çal flanlar n bu programlardan adil bir flekilde faydalanmas n n sa lanaca n vurgulad. Erkut, 2008 y l hedeflerini verimlilik art fl, HDS/CCR projeleri, masraf ve enerjide tasarruf, kay plarda minimum, üretimde optimum sonuçlar, daha fazla yurtiçi sat fl ile kârl l n art r lmas olarak aç klad. Tüprafl Tan ma Takdir ve Ödüllendirme Sistemi nin sonuçlar n kat l mc larla paylaflan Yavuz Erkut rafine önerilerin sahiplerini tebrik etti. Tüprafl n Cumhuriyet tarihinin en büyük nakit temettüsünü verdi ini vurgulayan 12

14 Erkut, sözlerini flöyle tamamlad : Hissemizi tavsiye ederiz. Özellikle bize destek veren hissedarlar m za ve siz çal flanlar m za arkadafllar m za ben bir kez daha teflekkür ediyorum ve hepinizi kutluyorum deki baflar l sonuçlar n 2008 de de afl laca na gerçekten inan yorum. Bir anonim var Zoru baflard k, imkans z zaman al r diye. Ben ekibimiz için imkans z n sadece biraz daha fazla zaman alaca na inan yorum. Toplant n n ard ndan letiflim Platformu na geçildi. Tüprafl Genel Müdürü Yavuz Erkut, Genel Müdür Yard mc lar Y lmaz Bayraktar, Hasan Tan, Gürol Acar ve brahim Yelmeno lu ile Rafineri Müdürleri U ur Turhan, Mesut lter, Hadi Erbeyo lu ve fiahin Çalb y k çal flanlardan gelen sorular yan tlad lar. Sonra da Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, kendisine yöneltilen sorular cevaplad. Akflam yap lan gala gecesinde Fatih Erkoç ve Orkestras performanslar n sergiledi. kinci iç iletiflim toplant s n baflar yla tamamlayarak aç k ve do ru iletiflime odaklanan Tüprafll lar yeni hedefleri gerçe e dönüfltürmek için pazar günü yola koyuldular. letiflim paylaflmakt r Seyran Arslan: Tüprafl Genel Müdürlü ü nde yaklafl k 19 y ld r çal fl yorum ve halen Hukuk Bafl Müflaviri olarak görev yap yorum. Bana göre baflar l bir organizasyondu. Öncelikle Baharda Antalya fikri keyifliydi. Gerçekli i, somut hali ise e lenceliydi. Katk s olanlara tekrar teflekkür ediyorum. Her tür iliflkide yüz yüze görüflmenin yarar çok. Burada da amaçlanan oydu. nsanlar birbirlerini tan mak, anlamak için bir arada oldular. Yarat lan katma de er için teflekkür edildi, eksiklikler konufluldu, daha iyi olabilmenin yollar arand. Amac na ulaflt san yorum. letiflimi çok çeflitli flekillerde tan mlamak mümkün. Tema bu olunca internetten biraz araflt rma yapm flt m. Sözcü ün latince kökeni (comminical) paylaflmak anlam na geliyor. Ben en çok bu tan mlamay sevdim. Ayr ca anlam ve duygu al flverifli, bizim baflkalar n baflkalar n n bizi anlamas na yarayan süreç, bir zihnin di er zihinleri etkileme yollar n n tümü ya da duygu, düflünce ve bilgi aktar m denebilir. Tüm bu tan mlardan ç kan sonuç da iletiflimin bir baflkas yla yapt m z temel ba lant biçimi oldu u ve hedeflerimize ulaflmam za yard m edebilece idir. letiflimin do ru ve güçlü bir flekilde kullan m iflyerlerinde verimi ve baflar y getirir diye düflünüyorum. Ne dedi inizin karfl daki taraf ndan anlafl labilmesi ve vermek istedi iniz mesaj n do ru olarak karfl tarafa iletilebilmesi, iki taraf n da ayn alg lama flekline ve düflünce sistemine sahip olmas na ba l. Tüprafl n da iletiflimi gelifltirmesi için yo unlaflmas gereken nokta bu bence. Bunun da tek yolu biz büyük bir aileyiz demek. Hep birlikte bunu yapmaya çal fl yoruz. Büyük bir ekibin parças olmak Vural Ege: 1962 Menemen do umluyum, Makine Mühendisiyim y l son çeyre inden bu yana, yaklafl k 18 y ld r zmir Tüprafl Rafinerisi nde çeflitli bölümlerde çal flt m, flu anda ise Proje ve Yat r mlar Müdürlü ü nde Mekanik fiefi olarak görevimi sürdürmekteyim. Tüprafll olman n ve Tüprafl ta çal flman n gerçekten bir ayr cal k oldu u görüflündeyim. Tüprafl yönetimi taraf ndan tespit edilen vizyon ve misyon hedeflerine ulafl lmas nda bir nebze de olsa katk da bulunabilmek bana gurur ve heyecan veriyor. Benim iletiflimden anlad m duygu, düflünce ve bilgilerimi bir baflka kifliye veya kiflilere aktar lmas d r. nsan yaflam n n bafllamas yla bafllayan ve yaflam n son bulmas na dek süren iletiflimin bu sene slogan olarak seçilmesini çok anlaml buldum ve gerçekten liflkilerimde kaliteli bir iletiflim sa layabiliyor muyum? diye kendimi bir kez daha sorgulama ihtiyac duydum. Yo un ifl temposu içerisinde bulundu umuz bugünlere denk gelen, flirketimizin düzenlemifl oldu u bu organizasyon gerçekten benim için nefes alma, e lenme ve dinlenme imkan oldu. Ayn zamanda di er rafinerilerde çal flan arkadafllar m z ve yöneticilerimizle bir araya gelerek onlarla görüflme f rsat buldum. Bu görüflmeler esnas nda bir kez daha büyük bir ekibin parças oldu umu hissetmek beni çok mutlu etti. Böyle bir organizasyonun düzenlenmesinde eme i geçenlere teflekkürlerimi iletir, daha sonraki y llarda düzenlenece ini umdu um flirket içi organizasyonlarda tekrar bir araya gelmeyi dilerim. 13

15 filetme MÜKEMMELL PROGRAMI E&S Projeleri Ahmet Özgürsüz Tüprafl, iflletme mükemmelli i kapsam nda Shell Global Solutions (SGS) ile yürüttü ü Economics and Scheduling (E&S) Projeleriyle zmir, zmit ve K r kkale deki üretim ve operasyon planlama faaliyetlerini iyilefltiriyor. Özel Projeler Baflmühendisi Ahmet Özgürsüz, proje kapsam nda yap lan çal flmalar anlat yor. Shell Global Solutions (SGS) ile beraber yürüttü ümüz zmir, zmit ve K r kkale deki üretim ve operasyon planlama faaliyetlerinin iyilefltirilmesi projelerine Economics and Scheduling (E&S) Projeleri diyoruz. Heyecanla uygulad m z bu projeleri flletme Mükemmelli i Program kapsam nda sürdürüyoruz. Bu faaliyetler tedarik zincirinin önemli bir parças oldu undan Genel Müdürlük teki baz ifl süreçlerinde de bu projeler kapsam nda de iflikliklere gidilmektedir. E&S Projeleri iki k sma ayr lmaktad r. Birinci k s m üretim planlama (planning) dedi imiz haftadan y llara uzanan zaman aral na odaklanan planlama faaliyetlerini kapsar. kinci k s m ise operasyon planlama (scheduling) dedi imiz saatten haftalara uzanan zaman aral n içeren planlama faaliyetleridir. Genel Müdürlük tamamen üretim planlamaya odaklanm flken, operasyon planlama sadece rafineriler taraf ndan yap l r. (fiekil 1) Bunun yan s ra rafineriler üretim planlama süreçlerini destekler ve her türlü ekonomik analizi yaparlar. fiirketimizde üretim plan haz rlamak için AspenTech firmas n n Aspen PIMS yaz l m kullan l r. Operasyon plan haz rlamak içinse kurulum çal flmalar devam eden Aspen Orion yaz l m kullan lacakt r. SGS, E&S Projeleri nin bafl nda üç rafineride yapt çal flmayla ifl süreçlerini ve Orion yaz l m n n da kullanaca PIMS modellerinin kalitesini gözden geçirmifl ve buldu u eksiklikler ve geliflime aç k alanlarla birlikte her rafineri için bir Aksiyon Listesi oluflturmufltur. Yeni görevler Bu tan mlara paralel olarak rafineri planlama bölümlerinde yeni görev tan mlar ve fonksiyonlar oluflturulmufltur. (fiekil 2). Bu yap da Ekonomist, Genel Müdürlük Üretim Planlama Müdürlü ü (ÜPM) ile ayl k üretim plan n n ç kar lmas ndan ve iki haftada bir 14

16 Planlama Müdürü/ Baflmühendisi Genel Müdürlük Rafineri Üretim Planlama Temel Veri Yöneticisi Operasyon Planlama Ekonomist Ham Petrol Planc s Ünite Planc s Ürün Planc s Üretim Planlama fiekil 1 Operasyon Planlama fiekil 2 (gelecekte haftada bir) marjinal ekonomi çal flmas n n gerçeklefltirilmesinden sorumludur. Ekonomist, ayl k PIMS plan nda kullan lacak kapasiteleri, iflletme ile ayda bir kez bir araya gelerek belirler ve Genel Müdürlük ÜPM ye bildirir. Rafineride bir ürünün miktar n n art r lmas veya azalt lmas n n rafineri kar na etkisini, alternatif opsiyonlar ve ünite marjlar n do ru olarak söyleyebilecek tek kifli Ekonomist tir. Ekonomist ay sonunda de erlendirmeyi (post mortum analysis) yaparak, gelecek ay n hedefleriyle beraber rafineriye yapt bir sunum (appraisal meeting) ile anlat r. Ayr ca ayl k üretim plan n n operasyon plan na dönüfltürülmesini operasyon planlamac larla koordine eder. Temel Veri Yöneticisi, PIMS modelinin ve ayn modelleri kulland için dolay s yla Orion ünite modellerinin de yönetilmesinden sorumludur. Ham petrol assay leri (ham petrolün özelliklerini içeren doküman) de ifltikçe veya rafineriye yeni tür ham petrol geldikçe bu de iflimleri modele yans t r. Temel Veri Yöneticisi, ünite performans nda oluflan de ifliklikleri (kirlilik, koklaflma vb.) kesim noktalar na (cut point) ve dönüflüme yans tarak alt modelleri güncel tutar. Operasyon planlama k sm ndan gelen geri bildirimlere göre fiili durumla teorik modelin ürün verimlerini birbirine yak n tutmaya çal fl r. Temel Veri Yöneticisi, ayn zamanda ayl k madde dengesinin kalitesinden sorumludur. Operasyon planc lar ise haftal k (gelecekte iki hafta veya ayl k) ham petrol tahliye, transfer ve flarjlar n, ünite operasyon talimatlar n, ürün yönlendirmelerini ve paçallama ifllerini Orion yaz l m n kullanarak programlarlar. Ekonomistin sa lad yönlendirmelere göre ayl k üretim plan n haftal k operasyon planlar na çevirirler. Üretim planlamada gerçeklefltirilen iyilefltirmeler Marjinal ekonomi SGS çal flmalar yla birlikte Tüprafl terminolojisine marjinal ekonomi terimi girmifltir. Ekonomide marjinal kavram toplam üretimin son noktas nda (marjda) E&S Projeleri iki k sma ayr l yor. lki üretim planlama (planning) dedi imiz haftadan y llara uzanan zaman aral na odaklanan Planlama Faaliyetleri ni kapsar. kinci k sm ise Operasyon Planlama (scheduling) dedi imiz saatten haftalara uzanan zaman aral n içeren planlama faaliyetleridir. üretilen maldan bir tane daha fazla üretilmesinin etkisini anlat r. Örne in, marjinal maliyet bir maldan bir birim daha fazla üretmenin maliyetine denir ve genelde sabit giderleri de içeren ortalama maliyetin alt ndad r. Marjinal fayda ise ilave bir birim maldan sa lanan ekstra menfaattir. Marjinalist Ekonomi Teorisi ne göre üretici girdi maliyetine, teknolojisine veya üretti i ürüne gelen talep vb. gibi kendi k s tlar dahilinde kar n maksimize etmeye çal fl r. Üretici elde etti i marjinal gelire göre marjinal maliyetini karfl laflt r r. kisi aras ndaki fark marjinal kâr gösterir. Marjinal kâr n s f ra ulaflt noktada üretim art fl durdurulur. Bu nokta bir denge noktas d r ve göz önüne al nan k s tlar dahilinde oluflmufltur. K s tlarda bir de iflim oldu unda (örne in fiyatlarda marjinal de iflim) denge noktas nda da bir de iflim olur ve üretim davran fl buna göre de ifltirilir. Bu de iflim üretim yap veya yapma fleklinde de il de üründen daha fazla veya daha az üret; flu üründen daha fazla üret; flu ham petrolü kullan fleklindedir. Rafineride ayl k üretim plan önceden haz rland ve miktar baz nda müflterilere taahhütte bulunuldu undan fiyatlar ve talepler ne kadar fazla de ifliklik gösterirse göstersin ayl k üretim plan nda radikal de ifliklikler yaparak plan tekrar optimize etmek mümkün de ildir. Bu aflamada marjinal ekonomi devreye girerek her bir ürünün uç noktas nda yap lan de iflikliklerin rafineri brüt marj na (BRM) etkisine bak l r. Bu çal flma en son fiyatlar ve talepler kullan larak PIMS ayl k üretim plan nda ürün ve ham petrol miktarlar elle art r l p azalt larak BRM de iflimlere bak larak BRM yi art rman n yollar aran r (optimizasyon için yön belirlenir). Halen bu ifllem fiyatlar n 15 günde bir güncellenmesinden dolay ayda iki kez yap labilmektedir. Gelecekte bu çal flmay her hafta tekrarlamay hedefliyoruz. Ayl k planlama süreci Genel Müdürlük departmanlar n da etkileyen bir di er çal flma da ayl k planlama sürecinin 15

17 Önlem al Planla PUKÖ E&S Projeleri ni destekleyen çal flma arkadafllar m z n katk lar yla hacim odakl üretim felsefesinden, kâr odakl üretim felsefesine do ru koflar ad mlarla ilerliyoruz. Kontrol et fiekil 3 Uygula daha formal bir hale getirilerek bilgi ak fl ve iletiflimin h zland r lmas konusudur. ÜPM, Ham Petrol kmal, Sat fl ve Pazarlama, Fiyatland rma, D fl Ticaret Müdürlükleri ve rafineriler aras nda hangi çal flman n ne zamana kadar bitirilerek, hangi bilgilerin hangi müdürlü e yollanaca ve ayl k plan n en son hangi tarihe kadar haz rlanmas gerekti i resmilefltirilerek ve aralara birkaç tane geri besleme döngüsü yerlefltirilerek ayl k planlama süreci yeniden düzenlenmifltir. Bu sayede sürece dahil olan paydafllar n plan üzerinde daha iyi ve çabuk uzlaflmaya var lmas sa lanm flt r. PIMS modellerinin güncellenmesi Aksiyon listemize göre PIMS modelleri sürekli gelifltirilmektedir. Çal flmalar ham petrol assay leri ile bafllam flt r. Üretimin hacim baz nda maksimize edilebilmesi için PIMS modelinde de ifliklikler yap lm flt r. Hacim baz nda sat fl yap lan ürünlerin hacim, a rl k baz nda sat fl yap lan ürünlerin a rl k baz nda fiyat girifline geçilmifltir. Çal flmalar ünite alt modelleri ile devam etmektedir y l hedefi her rafineride iki tane kapsaml PIMS modeli revizyonu yapmakt r. Ham petrol assay çal flmalar na ek olarak Genel Müdürlük ÜPM Shell Crude Oil Monitoring Database e ifltirak etmektedir. ÜPM bu veritaban na hem bilgi sa lamakta hem de Shell in sa lad bilgilere ulaflarak ham petrol kargolar nda API, kükürt, viskozite gibi önemli ham petrol de iflkenlerini izlemektedir. Ayl k de erlendirme (Appraisal) E&S Projeleri ile bafllayan bir di er uygulama da rafinerilerde yap lan ayl k de erlendirme sunumlar d r. Ayl k de erlendirme, ayl k planlama sürecinin bir parças d r. Bu toplant larda PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol Et ve Önlem Al) iyilefltirme çevriminin üç basama bulunur. (fiekil 3) lki planlama k sm d r. Ayl k sunumda gelecek ay nas l bir üretim stratejisi izlenece i anlat l r; dizel yerine kerosen veya benzin yerine daha çok nafta gibi. kinci k s m ise uygulama k sm d r ve içinde bulunan ay n stratejisi tekrar gözden geçirilir. Son olarak geçmifl aydaki plan n uygulamas (olay sonu analizi post mortum analysis) incelenir. Neyin do ru neyin yanl fl yap ld na bak l r. Verilen kararlar n parasal etkisi gösterilir. Planlanan BRM ile Gerçekleflen BRM aras ndaki fark fiyatlar n etkisi ayr larak rafineri performans baz nda aç klan r. Operasyon planlamada gerçeklefltirilen iyilefltirmeler Orion E&S Projeleri kapsam nda uzun vadeli üretim plan n n k sa vadeli operasyon plan na dönüfltürülebilmesi için Orion yaz l m n n zmit Rafinerisi nde stabilizasyon süreci ve zmir Rafinerisi nde kurulumu devam etmektedir. Rafinerilerin iflleyiflleri Orion yaz l m yla ham petrol tahliyeden bafllayarak sat fl hatlar na kadar modellenmektedir. Model üçe ayr lmaktad r: tahliye, transfer ve flarj k sm n n simüle edildi i ham petrol k sm ; üretim ünitelerinin PIMS alt modelleri kullan larak simüle edildi i üniteler k sm ve tank sahas ile paçallaman n simüle edildi i üretim k sm. Halen rafinerilerimizde günlük operasyon planlar yap labilmektedir. Orion program n kullanarak bafllang çta bir hafta, gelecekte daha uzun süreli operasyon planlar haz rlanabilecektir. Orion yaz l m operasyon plan haz rlaman n ötesinde ileriye dönük olarak programs z ünite durufllar sonucu sat fl ba lant lar n karfl layabilme, tanklar n taflmaya karfl seviyesiyelerinin kontrolünü yapabilme veya ihrac yap lacak kargonun özelliklerini hesaplayabilme vb. gibi ifllerin h zl bir flekilde kontrolünün yap labilmesini de sa layabilecektir. Bu aç dan Tüprafl n önüne yeni ufuklar açmas beklenmektedir. Gelecek çal flmalar Bu çal flmayla ifl süreçlerinde, görevlerde ve kullan lan araçlarda birçok de iflikli e gidildi. Çal flmalar esnas nda birçok f rsat ortaya ç kar ld ve bu f rsatlar BRM lerin art r lmas na katk da bulundu. E&S Projeleri ni destekleyen çal flma arkadafllar m z n katk lar yla hacim odakl üretim felsefesinden kar odakl üretim felsefesine do ru koflar ad mlarla ilerliyoruz. Bununla birlikte ayl k planlama sürecinin stabilize edilmesi, PIMS model versiyonlar n n yönetilmesi, ham petrol eleme matrisi ve süreci oluflturulmas, PIMS üretim plan n n Orion operasyon plan na dönüfltürülmesi, ve önlem al basama n da ekleyerek tam bir PUKÖ çevrimine ulafl p kendi kendine ö renen ve düzelten bir organizasyon yap s ve süreçlerine sahip olabilmemiz için önümüzde hala bir miktar daha yol bulunuyor. Ünlü düflünür Konfiçyüs Uzun yolculuklar küçük ad mlar ile bafllar der. Biz yolumuzu ve yönümüzü belirledi imiz için en önemli ad m atm fl bulunuyoruz. 16

18 HABER Tüprafl n Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld Tüprafl 68. Ola an Genel Kurul Toplant s yap ld. Yönetim Kurulu Baflkanl na Ömer M. Koç getirildi. 22 Nisan 2008 tarihinde yap lan Tüprafl Ola an Genel Kurul Toplant s nda gündeme iliflkin maddeler görüflülerek Genel Kurul taraf ndan onayland. Genel Kurul Divan Baflkanl n ayn zamanda Tüprafl Yönetim Kurulu Baflkan Mustafa V. Koç un yapt toplant da Tüprafl n 2007 y l mali tablolar onayland ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler duyuruldu. Görevi süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ömer Koç, Temel Kamil Atay, Ali Tar k Uzun, Bülent Bulgurlu, Erol Memio lu, Yavuz Erkut ve Ahmet Aksu, denetçiliklere ise. Murat Ça lar, Kemal Uzun ve fiükrü Dilaver seçildi y l na ait temettü da t m tarihi bafllang c 1 May s 2008 olarak belirlendi. Da t lacak ,00 YTL nakit temettünün, YTL sini cari y l istisna olmayan kazançlardan, ,72 YTL sinin di er kazançlara isabet eden Ola anüstü Yedeklerden ve YTL sinin ise 2. Tertip htiyatlardan karfl lanmas önerisi kabul edildi. Bu temettü da t m na göre tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iflyeri veya daimi temsilci arac l yla kâr pay elde eden dar mükellef kurum ortaklar m za, %418,50 nispetinde ve 1,00 YTL nominal de erde bir adet hisse senedine 4,185 YTL brüt=net nakit temettü, di er hissedarlar m za %418,50 nispetinde ve 1,00 YTL nominal de erde bir adet hisse senedine 4,185 YTL brüt, 3,55725 YTL net nakit temettü ödenecek. Koç Holding Baflkanlar Toplant s flirketimizde yap ld Koç Holding Baflkanlar Toplant s 27 Haziran da Tüprafl Genel Müdürlü ü nde gerçeklefltirildi. Toplant ya Koç Holding CEO ve Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Bulgurlu, D fl Ticaret ve Turizm Grubu Baflkan Hasan Bengü, Dayan kl Tüketim ve nflaat Grubu Baflkan Aka Gündüz Özdemir, Kurumsal letiflim ve Bilgi Grubu Baflkan /Yönetim Kurulu Üyesi Ali Y. Koç, Denetim Grubu Baflkan Ali Tar k Uzun, Stratejik Planlama Grubu Baflkan Tamer Haflimo lu, Enerji Grubu Baflkan Erol Memio lu, G da ve Perakende Grubu Baflkan K. Ömer Bozer, Yan Sanayi ve di er Otomotiv fiirketleri Grubu Baflkan Kudret Önen, Otomotiv Grubu Baflkan Osman Turgay Durak, CFO Ahmet F. Ashabo lu, CEO Koç Finansal Hizmetleri A.fi. Tayfun Bayaz t, Hukuk Bafl Müflaviri Kenan Y lmaz, nsan Kaynaklar Direktörü Ya z Eyübo lu, Genel Sekreter Tahsin Salt k, CEO Asistan Mert Bayram ve Koçtafl Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu kat ld. Genel Müdürümüz Yavuz Erkut un Tüprafl ve faaliyetlerine iliflkin sunum yapt toplant ya Genel Müdür Yard mc lar ile Rafineri Müdürlerimiz de kat ld. Toplant sonras Baflkanlar zmit Rafinerisi Maket Odas, Plant 25 (Hampetrol Ünitesi) ve Plant 63 (CCR Reformer ve Dizel Kükürt Giderme Üniteleri) ün de içinde bulundu u bir rafineri turu yapt lar. Rafineri kafeteryas nda yenilen ö le yeme inden sonra baflkanlar flirketimizden ayr ld. 17

19 ÜN TE GÜNCES K r kkale Rafinerisi Kuvvet Santrali Ünitesi nde bir gün K r kkale Rafinerisi Kuvvet Santrali Ünite fiefi Oytun Kutay anlat yor. Sabahlar rafineriye girifl yaparken biz iflletmecilerin ilk yapt fleydir bacalar gözlemlemek. Özellikle Kuvvet Santrali iflletmecisi için bir bacadan ç kan emisyonun yo unlu u, rengi önemli bir göstergedir ço u zaman. Biz Kuvvet Santrali ndeki bir günümüzü temel olarak dört dilime ay r yoruz. Güne bafllarken ilk ifl olarak saat 07:50 ile 09:30 aras ifl izinleri ve emniyetli çal flma ortam n n haz rlanmas ve bak m ifllerinin h zl fakat risksiz bir flekilde yürümesini sa lar z. Saat 09:30 ile 10:30 aras na kapsayan ikinci bölümde ise iflletme sahalar m z n birbirinden uzak olmas nedeniyle topluca görüflemedi imiz operatörlerimizle çal flma alanlar nda görüflerek, geliflmeleri de erlendirip baflmühendisimize raporluyoruz. K sa bir çay molas ve dinlenmenin ard ndan Kuvvet Santrali ve Kimyasal Su Tasfiye Üniteleri nde bafloperatör ve kontrol operatörleriyle daha önceden belirlemifl oldu umuz ve online olarak izledi imiz baz ana performans göstergelerinin nas l de iflti ini ve iyilefltirme yapabilmek için nelere ihtiyac m z oldu unu görüflmeye bafll yoruz. Hararetli fikir al flveriflleriyle geçen görüflmelerimiz ö len yeme iyle birlikte saat e kadar sürüyor. Günün kalan bölümü ise daha önce belirledi imiz iyilefltirmeler için yapabilece imiz proje istek veya bak m istek formlar n n haz rlanmas, gelen vardiya ile günün de erlendirilmesi ve ertesi günün planlar n n yap lmas yla tamamlan yor. 18

20 Kuvvet Santrali ve yard mc ünitelerinde görev alan tüm arkadafllar m z, rafinerinin güvenirli ini tehlikeye atmayacak fakat veriminden de ödün vermeyecek optimum bir noktada üniteyi iflletmek için çal fl rlar. Rafinerinin gücü Rafinerilerin güç kayna olarak tan mlayabilece imiz Kuvvet Santrali nde sabah da ifle bafllayan vardiya haz rl klar n ve rutin saha kontrollerini yapt ktan sonra görev yerlerine da l rlar. Herkes görevinin bafl na geçtikten sonra Kontrol Odas nda gün içinde yap lacak olan bak monar m iflleri için gerekli izin formlar n n ve saha haz rl n n planlamas n tamamlar z. En geç 08:30 da tüm ifller da t lm fl ve ekipler ifllerine bafllam fl olurlar. Ard ndan ayn ifllemleri Kimyasal Su Tasfiye Ünitesi Kontrol Odas nda tekrarlar z. fllerinin bafl na geçen bak m ekiplerinin emniyetli bir flekilde çal flmalas ve olabilecek aksakl klara karfl önlemlerimizi almak için sahada gözlemlerimizi yapar z. Kimyasal Su Tasfiye Ünitesi ndeki ifllerimizi tamamlad ktan sonra 2700 Yak t Ünitesi ne geçerek burada görev yapan operatör arkadafllar m zla saha kontrollerimizi gerçeklefltirip her fleyin yolunda olmas halinde So utma Suyu Ünitesi ne geçeriz. So utma suyu sistemine ait kimyasal enjeksiyonlar, so utma suyu analiz de erlerini gözden geçirerek hava kompresörlerinin bulundu u 2600 Ünitesi ne u rar z. Bu turla tüm ünite saham z dolaflarak günün foto raf n çekmifl oluruz ve tekrar kontrol odas na geri döneriz. Kuvvet Santrali ve Yard mc Üniteleri nde görev alan tüm arkadafllar m z, rafinerinin güvenirli ini tehlikeye atmayacak fakat veriminden de ödün vermeyecek optimum bir noktada üniteyi iflletmek için çal fl rlar. Kuvvet Santrali çal flanlar enstrüman ve servis havas n besleyen hava kompresörlerinde, rafineri f r n ve kazanlar n besleyen yak t pompalar nda, türbin kondenserleri ve proses eflanjörlerini besleyen so utma suyu pompalar nda ya da rafinerinin buhar ihtiyac n karfl layan kazanlarda yaflanabilecek en ufak bir problemin bile rafineride durufla yol açabilece inin bilinciyle ve proaktif iflletmecilik anlay fl yla çal fl rlar. Kuvvet Santrali Kontrol Odas nda daha önceden belirledi imiz ve online ya da günlük olarak takip etti imiz baz parametreler üzerinde incelemeler yapar z. Burada takip etti imiz en önemli parametre, birim yak t bafl na üretti imiz buhar miktar d r. Excel tabanl bir programla günlük birim yak t bafl na düflen buhar üretim miktar n ve Rims ve Excel tabanl baflka bir programla da kazan verimlerini anl k olarak izleyebilmekteyiz. Bu de erlerdeki de iflimlerin sebeplerini ve olumlu yöndeki de iflimleri art rabilmek için neler yap labilece ine iliflkin konular arkadafllarla tart fl p görüflmemiz ö le yeme i saatine kadar sürer. Di er ünitelerde görev yapan arkadafllar m zla selamlafl p sohbet etme imkan buldu umuz ö le yeme inin ard ndan Kimyasal Su Tasfiye Ünitesi nde yine excel tabanl bir programla günlük olarak takip etti imiz birim demineralize su bafl na kimyasal tüketimleri ve kondens dönüfl oranlar incelemeye bafllar z. DHP-CCR Üniteleri kapsam nda yap lan yeni Demineralizasyon Ünitesi ve kondens ar tma istasyonunun performans n da takip ederek her yeni yat r mda olabilece i gibi buralarda tespit etti imiz eksikliklerin giderilmesi için ilgili arkadafllarla görüflerek fikirlerimizi iletiyoruz. Kimyasal Su Tasfiye Ünitesi ndeki ifllerimizi tamamlad ktan sonra akflam ve gece vardiyalar nda takip edilecek iflleri ve operasyonla ilgili talimatlar m z vererek yak t ünitesi, so utma kulesi, dizel yang n suyu pompalar ve kompresörlerini kontrol ederek tekrar kontrol odas na döneriz. Art k saat olmufltur ve burada da vardiya sonu günün de erlendirmesi yaparak, gelecek vardiyalara talimatlar ve yap lacak iflleri aktar r z. Saat 15:30 da akflam vardiyas ndaki arkadafllar ifllerine gelmifl ve haz rl klar n yapmaya bafllam flt r. Operatör arkadafllar çal flma sahalar n gezip kalan bak m onar m ifllerini kontrol ederken ben de ofisime geçerek gün sonu de erlendirmesini, gün içinde ç kan aksiyonlar n planlanmas ve uygulanabilmesi için gerekli proje-bak m ifl istek formlar n haz rl yor olurum. Saat 17:00 gibi akflam vardiyas ndaki arkadafllarla merhabalaflt ktan sonra beraber bir çay molas vererek hem ifl hem de özel olarak aktarmak istedikleri konularda fikir al flveriflinde bulunur dertlefliriz. Art k bir gününün daha sonuna gelirken arkadafllarla vedalafl p eve do ru yola koyuluyorum. Çünkü yar n yeni bir gün ve yeni heyecanlar bizi bekliyor. Her yeni güne pozitif ve dinç bafllayabilmek için geceyi huzurlu ve deliksiz bir uykuyla geçirmek gerekti ini unutmuyoruz. 19

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı