İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunuyoruz. I-GENEL DEĞERLENDİRME Öncelikle bu faaliyet döneminin Yönetim Kurulumuz için en yoğun geçen bir dönem olduğunu ifade etmek isteriz. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gündeme gelen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı özellikle 2005 yılından itibaren yoğun şekilde kamuoyunun gündemine gelmiş ve nihayet 2011 yılında yasalaşmıştır. Yine aynı yıl 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır. Söz konusu Kanunlarla ilgili çalışmalarımıza işbu Raporun II-Yapılan Çalışmalar bölümünde yer verilecektir. Daha önceki Faaliyet Raporlarında da ifade edildiği gibi Yeminli Mali Müşavirlik sadece vergi mükelleflerine vergi denetim hizmeti sunan bir meslek olmayıp, her alanda denetim faaliyeti yürüten bir meslektir. Bu bağlamda, başta SPK, BDDK, EPDK, TÜBİTAK olmak üzere, 40 ın üzerinde kurum tarafından talep edilen denetim hizmetlerini de hakkıyla yerine getirmektedir. Yani Yeminli Mali Müşavirler denetim sözcüğünün geçtiği her alanda denetçi olarak adlandırılırlar. Nitekim, 3568 Sayılı Meslek Kanununda açıkça ifade edilen bu husus yapılan diğer yasal düzenlemelerde de özellikle vurgulanmış olup, bundan sonra Yeminli Mali Müşavirlerin sadece vergisel konularda denetçi olduğu hususu gündemden düşmüş olmaktadır. Yeminli Mali Müşavirler vergi denetim ve tasdik hizmeti sundukları müşterilerine aynı zamanda müşavirlik hizmeti de vermektedirler. Çünkü, vergi denetimi ve tasdik işlemleri aynı zamanda müşavirlik hizmetini de zorunlu kılmaktadır. Söz konusu edilen denetim, vergi matrahının doğru olarak tespitine yönelik bir denetim olup, yılı içinde yapılması gerekmektedir. Bu tür vergi denetiminden maksat mükelleflerin, muhasebe kurallarına ve vergi kanunlarına yeterince nüfuz edememesinden kaynaklanabilecek muhtemel hataları zamanında ve vergi kanunları karşısında cezalı duruma düşmeden önlemektir. Nitekim, vergi denetiminin yapılmasını talep eden Maliye Bakanlığı, yapmış olduğu yasal düzenlemelerle bu durumu açıkça ifade etmiştir. 1

2 Özetle, vergi tasdik hizmetinin sağlıklı yerine getirilebilmesi ile ilgili olarak verilen müşavirlik hizmeti işin doğası gereği olup, yeni bir modeldir. Bu model Türkiye de gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından kabul görmüştür. Kaldı ki, bazı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin bu model üzerinde çalışma yaptığı bilinmektedir. Odamıza zaman zaman üyelerimizle ilgili ihbar ve şikayetler intikal etmektedir. Odamıza intikal eden ihbar ve şikayetlerin önemli bir bölümü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelmektedir. Odamıza gelen her ihbar ve şikayet, Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu ya dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine veya ihbar ve şikayet konusunda yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar verilmektedir. Kovuşturma yapılmak amacıyla Başkanlığımıza gönderilen dosyaların tamamına yakını Vergi İnceleme Elemanları tarafından düzenlenen sorumluluk raporlarına dayanmaktadır. Vergi inceleme elemanlarınca yapılan değerlendirmeler sonucu disiplin kovuşturması amacı ile düzenlenmesi öngörülen konuların ve düzenlenen raporların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda oluşturulacak ve Oda temsilcilerinin de katılacağı bir komisyon tarafından ön incelemeye tabi tutulması halinde, sistemin daha adil sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Bilindiği üzere, Ülkemizde kayıt dışılık önemli sorunların başında yer almaktadır. Türkiye de iktidarda olan her hükümet bu sorunun çözümü konusunda önemli çaba harcamaktadır. Bu bağlamda,yeminli Mali Müşavirlerin kayıt dışılığın önlenmesine önemli katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenledir ki, mükellef-idare ilişkilerinin daha güçlü hale getirilebilmesi için Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun 153/A maddesinde 3568 Sayılı Kanun kapsamında meslek mensupları ile ilgili yapılan düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve amaçlanan hedeflerin sağlıklı bir şekilde tespiti ve uygulanabilir bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tespitimiz yapılan düzenlemenin özüne karşı olduğumuz şeklinde değerlendirilmemeli, ancak bir yandan kamu yararı korunurken diğer yandan da mesleğin onur ve vakarının korunması ön planda tutulmalıdır. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu kendilerine ibraz edilen bilgi ve belgelerin kapsamı ile sınırlı olduğundan, sorumluluğun tespitinde sadece 3568 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin dördüncü fıkrasında var olan bir tek "doğruluk" veya yönetmelikte yer verilen "gerçeklik" kelimelerinden hareketle Yeminli Mali Müşavirlerin sorumlu tutulmaları doğru değildir. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluklarının tespitinde öncelikle objektif hukuk kurallarının ve Kanun maddesinin bütününün göz önüne alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, uygulamada, sadece "doğruluk, gerçeklik" gibi iki kelimeden hareketle Yeminli Mali Müşavirler sorumlu tutulmaktadır. Bu uygulama elde edilmek istenen amaca uygun bir anlayış değildir. Bu bağlamda, 24 yıllık uygulama sonucunda artık bu Kanunun geneli ile birlikte 12'nci maddesinin de objektif ve evrensel hukuk normları esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, hem TÜRMOB hem de Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığımız toplantılarda dile getirilmiştir. Diğer taraftan, bu konuda Yeminli Mali Müşavirler Odaları tarafından 3568 Sayılı Kanun ile ilgili birden fazla seçenekli görüşler oluşturulmuştur. 2

3 5728 ve 5786 Sayılı Kanunlarla 3568 Sayılı Meslek Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde seçim sisteminde nispi temsil sistemi öngörülmüştür. İlk etapta demokratik bir yapı oluşturduğu izlenimini veren sistemin uygulamada bazı sorunlara neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, yapılacak yeni bir düzenlemede yönetimde birlik ve düzenin sağlanması konusunda bu sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz tarihi itibari ile odamıza kayıtlı üye sayısı 2088 olup, bunların 1150 adedi aktif olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup kendilerine verilen görevleri layıkı ile yerine getirebilecek bilgi birikimine sahiptirler. Yeminli Mali Müşavirlerin söz konusu bilgi birikiminden daha çok yararlanılabilmesi, mesleğin gelişiminin sürdürülebilmesi için güven faktörünün ön planda tutulması; ihbar, şikâyet ve özel durumlar olmadıkça, Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenen mükellefler, incelemeye tabi tutulmamalıdır. Diğer taraftan, meslek mensuplarının gerek müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri, gerek kendi aralarında ve gerekse uluslararası düzeyde rekabet güçlerini artırabilmeleri için kurumsallaşmaya gitmeleri gerekmektedir. Kurulduğu günden bu yana odamıza kayıt olunan üye sayısı ( sicil numarasına göre) 2437 dir tarihi itibariyle aktif üye sayısı 1150, aktif olmayan üye sayısı ise 938 dir tarihi itibariyle üye sayısı toplamı 2088 dir. Bu verilere göre, Odamızdan kaydı silinen üye sayısı 349 dur. Üyelerimizin bir kısmı kendi istekleri ile sicilden kaydını sildirmiş, büyük çoğunluğunun ise vefat nedeni ile sicilden kayıtları silinmiştir. Kendi arzuları ile sicilden kaydını sildiren ve yaşamlarını sürdüren üyelerimize sağlık ve mutluluklar dilerken, vefat eden Üyelerimizi rahmet ve saygı ile anmak istiyoruz. Diğer taraftan, 2013 dönemindeki tam tasdik sözleşme sayısı adettir. Bu bilgiler kapsamında bir YMM ye (18.071:1.150=) adet müşteri düşmektedir. Ancak, Odamızdaki mevcut bilgilere göre, dağılımın dengeli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konu mesleğimizin önemli sorunlarından bir tanesini teşkil etmektedir. Ücret tarifesinin uygulanmasında bazı sıkıntıların var olduğu, bu durumun çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, gelecek yıllarda uygulanmak üzere ücret tarifesinin yeniden ele alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada YMM Odaları-TÜRMOB işbirliği ve Maliye Bakanlığı nın katkısının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 3

4 II- YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili çalışmalar Özellikle 2005 yılından itibaren kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer alan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılan her toplantıda-panel, sempozyum v.s.- konu hassasiyetle takip edilmiş ve Kanunun gerek hazırlık ve gerekse yasalaşma sürecinde daha çok sayıda görüş ve önerilerin dikkate alınmasının bir zorunluluk olduğu, muhasebe ve denetim konusunda meslek odalarının ortak görüşlerinin alınmasının gerektiği, Denetçi tanımının Türk Ticaret Kanununda değil, asıl meslek Kanunu olan 3568 Sayılı Kanuna yollama yapılarak tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun ceza kanunu mahiyetinde olmaması için önerilerimiz olmuştur. İlk düzenlemede dikkate alınmayan bu tür kurumsal önerilerimizin büyük bölümü Türk Ticaret Kanununda 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerde önemli ölçüde dikkate alınmıştır. Diğer taraftan, tüm sermaye şirketlerinin mali tablolarının UFRS ye göre hazırlanması ve bu tabloların Denetiminin Uluslararası Denetim Standartlarına göre denetlenmesi hem dünya ve hem de Türkiye gerçekleri ile bağdaşmayacağı, kararlı bir şekilde her toplantıda dile getirilmiştir. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Yeminli Mali Müşavir Odalarınca benimsenmiştir. Bu benimseme yapılan düzenlemenin çok mükemmel olduğu, hiç eksiğinin olmadığı anlamını taşımamakla birlikte özellikle meslek mensuplarının kimlerden oluşacağı konusu 3568 Sayılı Meslek Kanununa atıf yapılarak çözümlenmiş ve denetçi rotasyonunun denetçi bazında değil şirket bazında dikkate alınması gerekliliği sağlanmıştır. Bu kurumun işlevsel hale gelebilmesi için önümüzdeki süreçte de ortak anlayış içerisinde çalışmaların yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 2. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Nezdinde Yapılan Çalışmalar - Bilindiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlik hizmetinin büyük bölümü vergi idaresi talebi doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, bu kurumlarla yoğun işbirliği yapılarak ortaya çıkan sorunlara mümkün olduğunca karşılıklı görüşme yolu ile çözüm yolları aranmaya çalışılmıştır Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ile çok sayıda toplantılar yapılmış Yeminli Mali Müşavirlerin haklarının korunması konusunda çaba harcanmıştır. 3. Eğitim Faaliyetleri a) İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, mensuplarının hizmet içi eğitimine önem vermektedir. Bu amaçla ayda bir olmak üzere muhasebe-denetim-vergi konularını kapsayan toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda yapılan konuşmalar, sunulan 4

5 katkılar, soru-cevap şeklinde dile getirilen hususlar odamızın yayın organı olan Mali Platform dergisinde yayımlanmaktadır. Ayrıca, bu toplantılardan başka bu dönemde UFRS konusunda seminerler düzenlenmiş ve katılımcılara ayrıca katılım sertifikası verilmiştir. b) Odada Yapılan UFRS-UDS ve Üniversitelerde Yapılan Eğitim ve Konferans Faaliyetlerine Devam Edilmiştir Türk Ticaret Kanunu nun yayınlanması ile birlikte hem TÜRMOB ve hem de odalarda yoğun eğitim faaliyetleri başlatılmıştır. Özellikle TÜRMOB un başlattığı eğitimde önce eğitim verecek meslek mensuplarının özel eğitimi sağlanmış ve daha sonra bu eğiticiler vasıtası ile odamızda, Türk Ticaret Kanunu, UFRS ve UDS eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime 900 ün üzerinde Üyemiz katılmış ve çok titiz ve yoğun bir şekilde yapılan eğitim sonucu hazırlanan Eğitime Katılma Sertifikası eğitime katılan Üyelerimize verilmiştir. Bu eğitimde emeği geçen Sayın Prof. Dr. Nejat BOZKURT, Sayın Prof. Dr. Cemal İBİŞ, Sayın Prof. Dr. Göksel YÜCEL, Sayın Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Sayın Doç. Dr. Volkan DEMİR, Sayın Doç Dr. Kerem SARIOĞLU, Sayın Yrd. Doçent Dr. Özgür ESEN, Sayın Doç. Dr. Nazlı Kepçe YÖNET, Sayın Yrd. Doç. Oğuzhan BAHADIR, Sayın Dr. Taylan ALTINTAŞ, Sayın Dr. Atilla PEREK, Sayın Dr. Tuba ŞAVLI, Sayın Çağla AKDEMİR e teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, ön eğitimlerini tamamlayıp daha sonra Prof. Dr. Nejat BOZKURT ve prof. Dr. Cemal İBİŞ Koordinatörlüğü nde Üyelerimize eğitim hizmetini sunan aşağıda isimleri yazılı Meslekdaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. - Nazım ANIL - Hilmi TAKAZ - Ceyhan İNALTONG - Arif AYTULUN - Hakan ERASLAN - İsmail Hakkı GÜNEŞ Diğer taraftan, Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından öngörülen eğitim faaliyetleri Üniversiteler aracılığı ile yürütülmektedir. Eğitim hizmeti veren tüm üniversitelerimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca Oda Faaliyetlerinin yürütülmesinde zaman kavramı gözetmeksizin özverili çalışmalarda bulunan oda çalışanlarına hepiniz adına teşekkür ederiz. 4. YMM Odaları Arasındaki İlişkiler İstanbul YMM Odası konumu itibariyle mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin odaklandığı bir yerdir. Uygulamada karşılaşılan olayların çokluğu, çeşitliliği tüm diğer YMM Odalarının yararlanması gereken bir laboratuar niteliğindedir. Odamız, diğer YMM Odalarının destekleri ile bahis konusu ihtiyacı gidermek için periyodik toplantılarla müşterek sorunları tartışmakta ve uygulama birliği sağlama konusunda çaba sarf etmektedir. 5

6 Sn. Üyelerimiz, bu dönemde yayınlanan Katma Değer Vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkındaki 53 numaralı KDV Sirküleri ile ilgili Odamızda mevcut KDV İade komisyonu bir rapor hazırlamış bu rapor diğer YMM Odaları tarafından da benimsenmiştir. Söz konusu Raporda özetle 53 Seri No.lu KDV İadesi Sirkülerinin olumlu yönlerinin yanı sıra uygulamada yaratacağı sorunlar dile getirilmiş ve Rapor Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanı Sayın, Mehmet KİLCİ, makamında ziyaret edilerek hem bu konuda ve hem de denetim ve tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesinde yaşanan Damga Vergisi sorunu kendilerine anlatılmış, Sn. Mehmet KİLCİ de Damga Vergisi sorununu çözmüştür. Diğer taraftan YMM Odaları ile her zaman işbirliği içerisinde olunacağı, süreç içerisinde sistemde oluşabilecek aksamalara birlikte çözüm arayacaklarını ifade etmiştir. YMM Odaları ile yaptıkları işbirliği dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanı Sn. Mehmet KİLCİ ve ekibine teşekkür ederiz. 5. MaIi Mevzuat Platformu Yaklaşık 18 yıldan beri aksatmadan varlığını sürdüren "Mali Mevzuat Platformu" bugün itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri dışında, geniş katılımla faaliyetine devam etmektedir. Gerek üyelerimizden gerek diğer kurum ve meslek mensuplarından aldığımız olumlu eleştiriler bu yayının önemli bir boşluğu doldurduğunu ortaya koymaktadır. Bu dergide yer verilen yazıların anonim olması derginin önemini artırmaktadır. Bu olumlu eleştirilere vesile teşkil eden ve kendi çalışma zamanlarından fedakârlık ederek katkı sağlayan ve aynı zamanda teknik anlamda yükünü taşıyan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 6. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyetlerini Sürdürmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun Kararı doğrultusunda, aynı zamanda TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi olan, Sn. Süleyman GENÇ Başkanlığı nda, Sn. Yeşim ERTUĞRUL, Sn. Arif AYTULUN, Sn. Halit DEMİRAL ve Sn. Gökhan GÜNERİ den oluşan kurul faaliyetlerini sürdürmüştür. Diğer taraftan, TÜRMOB nezdinde kurulu bulunan Etik Komitesi nde Sn. Tahir PEREK görev yapmaktadır. Söz konusu komisyonlarda özveri ile çalışan meslek mensuplarımıza teşekkür ederiz. 7. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu Düzenlemiştir Kasım 2012 tarihleri arasında TÜRMOB un da katılımı ile tüm Yeminli Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa yaptığı bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun açılış konuşmaları Sn. Abdi Çalışır, Sn. Mehmet Sütçü, Sn. Sami Kazıcı, Sn. Sezai Onaral, Sn. Nail Sanlı, Sn. Şinasi Candan, Sn. Seyid Ahmet Baş tarafından yapılmıştır. 6

7 Sempozyumun içeriği ile ilgili hususlara aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca, sempozyumda sunulan konuların yanı sıra eleştiriler ve değerlendirmelerin yer aldığı bir kitapçık bastırılmış bu kitap hem ilgili kişi ve kurumlara ve hem de siz değerli üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. I.OTURUM Finansal Denetim ile Tam Tasdik Denetiminin, Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi Oturum Başkanı: Halil BAŞAĞAÇ-Ankara YMM Odası Başkanı Bildiri Sunanlar Yakup AKKAYA Faruk GÖZÜBÜYÜK Bora TOPALOĞLU Fahrettin ÖZDEMİRCİ Vehbi KARABIYIK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Daire Bşk. Vergi Denetim Kurulu-İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Bşk. Yeminli Mali Müşavir II. OTURUM Kamu Gözetim Kurumu nun Özellikleri, Vizyon ve Misyonu Oturum Başkanı: Ünal AYDIN-İzmir YMM Oda Başkanı Bildiri Sunanlar Osman DERELİ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet ÇANKAYA Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Atila YANPAR Sermaye Piyasası Kurulu Baş Uzmanı Kemaleddin KOYUNCU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu I. Daire Başkanı M. Nadi ABBASOĞLU Yeminli Mali Müşavir III. OTURUM İş Dünyasının Bağımsız Denetime (TTK) ve YMM ye Bakışı Oturum Başkanı: Nevzat BARAK- Adana YMM Oda Başkanı Bildiri Sunanlar Murat YALÇINTAŞ Nurettin ÖZDEBİR Mehmet BÜYÜKEKŞİ İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ankara Sanayi Odası Başkanı Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı 7

8 Şevki BORAN Sabri TÜMER Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir PANEL Sempozyumun Değerlendirilmesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım EKREN-Ticaret Üniversitesi Rektörü Değerlendirme Yapanlar İsmail YÜCEL Mustafa GÜNEŞ İmdat ERSOY Kürşat Sait BABUÇCU Burhan GEZGİN Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İbrahim AKTAN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürü Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu- Muhasebe Standartları Daire Başkanı TÜRMOB İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeminli Mali Müşavir Söz konusu Sempozyumda tartışılan konular bir kitap haline getirilmiş hem ilgili kişi ve kurumlara ve hem de siz değerli Üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Bu toplantıda her düzeyde katılım sağlayanlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. Diğer taraftan, Sayın Prof. Dr. Oktay GÖVEMLİ tarafından hazırlanan Türk Muhasebe ve Denetim Düşüncesinin Son 150 Yılı adlı kitap Odamız tarafından bastırılmıştır. Bu vesile ile Sayın Oktay GÖVEMLİ Hocaya teşekkür ederiz. 8. Diğer Faaliyetler a) Bu dönemde gerek TÜRMOB ve SMMM Odalarınca ve gerekse diğer kurumlar tarafından düzenlenen panel, seminer vb. organizasyonlara Odamız temsilci düzeyinde katılmıştır. Ancak, Yeminli Mali Müşavirlere sınavsız denetçi olma yönünde yapılan düzenlemenin aleyhinde politika izleyen TÜRMOB la ilişkilerde tereddütler yaşanmaktadır. Bunların da karşılıklı yapılacak toplantılarda giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. b) Odamız bünyesinde, hem üyelerimizden gelen sorunların tartışılıp çözümlenmesine ve hem de KDV iadelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ndan bir KDV Grup Müdürü ile her seferinde Vergi Dairesi Müdürlerinin de katıldığı bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon uygulamada karşılaşılan ortak sorunları mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde tartışıp sonuçlandırma gayreti içinde hareket etmiştir. Bu toplantıya kararlılıkla ve aynı anlayış çerçevesinde devam edilecektir. Bu çalışmalara katkı sağlayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sn. Mustafa DAKIN a, Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkan Sn. 8

9 Bülent SARIGÜL e, Sn. Özcan AVCI ya, Vergi Dairesi Müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. c) Tam Tasdik Raporlarının ilgili vergi dairesine teslim edilmek üzere Odamızca teslim alınması hizmetine devam edilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık sekiz bin rapor Odamız kanalı ile ilgili vergi dairelerine teslim edilmiştir. İstanbul Vergi İdaresi yetkililerine bu işbirliği nedeni ile teşekkür ederiz. d) Oda adına yurt dışında yapılan toplantılara katılım sağlanmış sunulan bildiriler ve mesleki konular dikkatle izlenmiştir. Bu toplantılarda uluslararası camianın iki ana konuda mutabakat sağladığı gözlemlenmiştir. Bunlar; - Raporlama (UFRS-US-GAAP) - Denetim (UDS) Bu uygulamalar özellikle hisseleri borsada işlem gören şirketler, finans kurumları ve belli büyüklüğe sahip şirketleri kapsamaktadır. Bunların dışındaki uygulamalar her Ülkenin kendi özel durumuna göre ilgili ülkeler tarafından serbestçe belirlenebilmektedir. Bu konuda uluslararası boyutta bağlayıcılığı olan herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. e) Bu dönemde Başkanlığımıza 419 adet ihbar ve şikayet intikal etmiştir. Yönetim Kurulumuzca yapılan ön incelemede 327 dosyanın Disiplin Kurulu na sevkine gerek olmadığına, 33 dosyanın da Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. Oda Disiplin Kuruluna sevkine gerek görülmeyen 32 dosyaya ihbarcı kişi ve kuruluşlar tarafından TÜRMOB Disiplin Kurulu nezdinde temyiz talebinde bulunulmuş, TÜRMOB Disiplin Kurulu 30 dosya ile ilgili itirazı reddetmiş, 2 dosyanın yeniden incelenmesine karar vermiştir. Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyalar üzerinde yaptığı incelemede 19 dosya için ceza tertibine gerek olmadığına, 2 meslek mensubu için 6 ay süreyle geçici mesleki faaliyetten men, 10 meslek mensubu için kınama, 4 meslek mensubu için uyarı cezası vermiştir. Yukarıda yer verilen verilerin incelenmesinden de görüleceği üzere disiplin kovuşturması amacıyla odamıza öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı nca intikal ettirilen dosyaların büyük çoğunluğu (yaklaşık % 86 sı) için disiplin sevkine gerek olmadığı yönündedir. Disiplin kovuşturması istemi ile Odamıza intikal eden dosyalar üzerinde yaptığımız çalışmalarda bazı dosyaların odamıza gelmemesi gerektiği saptanmış bu saptamalar Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile müteaddit toplantılarda dile getirilmiş bu konuda ilgili makamlara sunulmak üzere ayrıca bir Rapor hazırlanmıştır. Bu Raporda özetle; 1- Yoruma dayalı konularda yeminli mali müşavirlerin disiplin uygulaması yönünden sorumluluklarının söz konusu olmaması, 9

10 2- Yüzde yüz denetimin söz konusu olamayacağı genel prensibinden hareketle küçük tutarların tespiti halinde, yeminli mali müşavirlerin disiplin uygulaması yönünden sorumluluklarının söz konusu olmaması, vergi tarh ve tahakkuk işlemlerinin bu değerlendirmenin dışında tutulması, 3- Disiplin uygulamaları yönünden zamanaşımına uğramış olan dosyaların Yeminli Mali Müşavirler Odalarına disiplin soruşturması amacıyla gönderilmemesi, 4- Mükerrerliğin ve zaman kaybının önlenmesi amacı ile yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturmasına yönelik Raporların mevzuatta öngörüldüğü üzere, tek elden takibinin sağlanması, 5- İnceleme elemanları tarafından yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen sorumluluk raporları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarından seçilerek oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından gözden geçirilmesi gerektiği, bu komisyonun herhangi bir yasal düzenleme yapılmadan sadece bir makam onayı ile kurulmasının mümkün olduğu, Hususlarına yer verilmiştir. f) Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kanunu ile ilgili dikkate alınması gereken hususların tespiti amacı ile komisyonlar kurulmuş ve hazırlanan raporlar ilgili kurumlara intikal ettirilmiştir. Odamızın dönemine ait faaliyetlerini özetleyerek bilgilerinize sunmaya çalıştık. Hepinize destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla, İstanbul YMM Odası Yönetim Kurulu 10

11 BÜTÇE VE KESİN HESAP faaliyet dönemi gelirlerimiz ,42 TL, giderlerimiz ise ,47 TL sı olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş dönem hesaplarımızın ve yeni dönem gelir ve gider bütçemizin kabulünü saygıdeğer Genel Kurul Üyelerimizin onaylarına arz ederiz. İST YMM ODASI Yönetim Kurulu 11

12 Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 A-Hazır Değerler , ,94 A-Kısa Süreli Borçlar , ,07 1-Kasa 8.609, ,00 1-Türmob Birlik Paylarından Borçlar , ,49 2-Bankalar , ,43 2-T.C.Vergi Dairelerine Borçlar , ,90 3-Başka Hazır Değerler 5.523, ,18 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,90 4-Oda Üyelerinden Aidat Alacakları , ,33 3-T.C.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar , ,68 5-Verilen Önödemeler 2.000, ,00 1-Ödenecek S.S.K. Primleri , ,68 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,94 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,07 A-Mali Duran Varlıklar , ,50 A-Malvarlığı Oda Kaynağı , ,37 1-Verilen Depozito ve Teminatlar 1.392, ,00 1-Oda Malvarlığı , ,95 2-Bağlı İşletmeler , ,50 2-Aidat Gelirleri , ,33 B-Maddi Duran Varlıklar 0,00 0, Dönemi Gider Aşımı ( - ) , ,91 3-Taşıtlar 0, ,00 4-Demirbaşlar , ,93 5-Birikmiş Eskime Payları (-) , ,93 C-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 1-Özel Maliyetler , ,00 2-Özel Maliyet Eskime Payları (-) , ,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,50 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,37 TOPLAM , ,44 TOPLAM , ,44 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 I -DÖNEN VARLIKLAR 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2 -DURAN VARLIKLAR 4 -ÖZ KAYNAKLAR 12

13 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 A-ODA GELİRLERİ 1-Oda Ruhsat Gelirleri (Giriş,Kimlik vb.) 2.716, ,00 2-Üye Aidat Gelirleri , ,33 3-Yayın Gelirleri , ,95 4-Mesleki Eğitim Gelirleri , ,00 5-Oda Malvarlığı Gelirleri (Faiz,Kira vb.) , ,14 5-Bağış ve Yardımlar 0, ,00 6-Başka Çeşitli Gelirler , ,00 ODA GELİRLERİ TOPLAMI , ,42 B-ODA GİDERLERİ ( - ) 1-Türmob Birlik Payları Giderleri 0, ,71 2-Oda Organları Huzur Hakkı Giderleri , ,57 3-Personel Giderleri , ,97 4-Madde ve Gereç Giderleri , ,16 5-Dışarıdan Sağlanan Hizmet Giderleri , ,03 6-Yatırım Giderleri , ,50 7-Vergi-Resim ve Harç Giderleri 1.320, ,50 8-Başka Çeşitli Giderler , ,25 9-Kira Giderleri , ,28 10-TTK,TFRS Eğitim Giderleri 0, ,50 ODA GİDERLERİ TOPLAMI , ,47 DÖNEM GELİR ARTANI ( ) , ,95 TOPLAM , ,42 13

14 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HESAP YILI MALİ RAPORU BİLANÇO VE GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI AKTİF I - DÖNEN VARLIKLAR 1 Kasa : tarihi itibariyle oda kasasında 2.081,00 TL sı nakit mevcudumuz bulunmaktadır. 2 Bankalar : Dönem sonu itibariyle banka hesap kalanlarımız aşağıdaki gibidir. Banka ve Şubesi Hesap Kalanı TL ( ) İş Bankası/ Şişli vadesiz mevduat 1.600,20 İş Bankası/ Beyoğlu-Fon ,98 İş Bankası/ Beyoğlu vadesiz mevduat 5.134,96 İş Bankası/ Beyoğlu vadeli mevduat ,47 Akbank / Beyoğlu vadesiz mevduat 4.697,94 Vakıfbank/ Şişli vadesiz mevduat 50,00 Vakıfbank/ Beyoğlu vadesiz mevduat 2.512,64 Garanti/Beyoğlu vadesiz mevduat 1.519,10 Garanti/Beyoğlu vadeli mevduat ,14 TOPLAM ,43 3 Başka Hazır Değerler : tarihi itibariyle, mevcut olan ve Mayıs ve Haziran 2013 tarihlerinde mevduat hesabımıza geçecek olan Kredi Kartlı (POS) tahsilat tutarı ,18 TL sıdır. 4 Oda Üyelerinden Aidat Alacakları : Bu hesapta görülen meblağ ,33 TL ye ulaşmıştır. Bu tutarın ,13 TL sı üyelerimizin geçmiş yıllar ve cari yıl Maktu aidat borçlarını, ,20 TL sı ise beyan edilen Nisbi aidat borçlarını göstermektedir. 5 Verilen Ön Ödemeler : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ, İktisadi İşletmemize Sempozyum için ödenen avansı göstermektedir. II DURAN VARLIKLAR 1 Verilen Depozito ve Teminatlar : Bu hesapta görülen 1.392,00 TL sı tutarındaki meblağ, BEDAŞ a ödenen abone depozitosudur. 2 Bağlı İşletmeler: Bu hesapta görülen ,50 TL sı tutarındaki meblağın; ,00 TL sı Odamız bünyesinde kurulan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesine sermaye Katılım Payı bedelidir. 14

15 ,50 TL sı ise,odamız bünyesinde kurulan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesinin,Odamıza olan borcunu göstermektedir. 3 Demirbaşlar : Bu hesapta görülen ,93 TL sı tutarındaki meblağ,geçmiş dönemlerde satın alınan demirbaş tutarı olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir. 4 Taşıtlar : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ,geçmiş dönemlerde satın alınan 34 TN 4317 plakalı Araç bedeli olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir 5 Özel Maliyetler : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ, yeni binamıza ait toplam inşaat maliyetini göstermekte olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir. PASİF I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1 Birlik Paylarından Borçlar : Bu hesapta görülen ,49 TL sı tutarındaki meblağ, TÜRMOB a olan Birlik Katılım Payı borcumuzu göstermektedir. 2 T.C.Vergi Dairelerine Borçlar : Bu hesapta görülen ,90 TL sı tutarındaki meblağ ödenecek vergileri, ,68 TL sı tutarındaki meblağ ise ödenecek SSK primlerini göstermektedir. III ÖZ KAYNAKLAR 1 Oda Mal Varlığı : Bu hesapta görülen ,95 TL sı tutarındaki meblağ; geçmiş yıllardan gelen müsbet gelir/gider farkını göstermektedir. 2 Aidat Gelirleri: Bu hesapta görülen ,33 TL sı tutarındaki meblağ; henüz tahsil edilmemiş üye aidat alacaklarımızı göstermektedir. 3 Dönem Gider Aşımı : dönemine ait Negatif gelir/gider farkı ,91 TL sı olarak gerçekleşmiş ve bu hesaba aktarılmıştır. 15

16 GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI 1 Yurt içi Satışlar (Faaliyet Gelirleri) : Gelir Tablosunda yer alan faaliyet gelirlerimiz aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. - Maktu Aidat ,35 - Nisbi Aidat ,98 - Oda Giriş Ücreti ,00 - Kimlik Gelirleri 4.591,00 - Sözleşme Satışları ,95 - Bağış ve Yardımlar ,00 - Mesleki Eğitim Gelirleri 7.800,00 TOPLAM ,28 2 Diğer Gelirler : - Çalışanlar Listesine Kayıt ,00 - Şirket Kuruluşları ,00 - Rapor Teslim Ücretleri ,00 - Sınav Dosyası ,00 - YMM Başvuru Formları ,00 - Hakem Kurulu 250,00 TOPLAM ,00 3 Oda Mal Varlığı Gelirleri : Bu hesapta görülen ,14 TL tutarındaki meblağ;t.iş Bankası/Beyoğlu şubesi ve Garanti/Galatasaray şubesindeki mevduatlarımızdan elde ettiğimiz faiz ve fon gelirlerinden oluşmaktadır. 16

17 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 PASİF ( KAYNAKLAR) III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-Hazır Değerler 1.583, ,22 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 1-Kasa 1.442, ,06 1-Banka Kredileri 2-Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 140, ,16 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) Borçlanma Maliyetleri(-) 5-Diğer Hazır Değerler ,00 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 0,00 0,00 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri 1-Hisse Senetleri 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 4-Diğer Menkul Kıymetler 9-Diğer Mali Borçlar 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) B-Ticari Borçlar 0, ,32 C-Ticari Alacaklar 0, ,00 1-Satıcılar ,32 1-Alıcılar ,00 2-Borç Senetleri 2-Alacak Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar 5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 6-Diğer Ticari Alacaklar C-Diğer Borçlar , ,50 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 1-Ortaklara Borçlar , ,50 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar D-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 4-Personele Borçlar 1-Ortaklardan Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar D-Alınan Avanslar 0, ,95 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları ,95 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Alınan Diğer Avanslar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Hakedişleri 0,00 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon E-Stoklar 0,00 0,00 Düzeltme Hesabı 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamüller-Üretim F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.334, ,54 3-Mamüller 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 570, ,77 4-Ticari Mallar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 764, ,77 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya 5-Diğer Stoklar Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Yükümlülükler 7-Verilen Sipariş Avansları 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 0,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı Yükümlülük Karşılıkları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-) G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı Tahakkukları 0,00 0,00 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Gelir Tahakkukları H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 1- Devreden KDV 2-Gider Tahakkukları 2-İndirilecek KDV 3-Diğer KDV I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1-Diğer KDV 5- İş Avansları 2-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 6-Personel Avansları 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.583, ,22 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,31 17

18 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) II -DURAN VARLIKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 PASİF ( KAYNAKLAR) IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-Ticari Alacaklar 0,00 0,00 A-Mali Borçlar 0,00 0,00 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama 4-Çıkarılmış Tahviller Faiz Gelirleri(-) 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 7-Diğer Mali Borçlar. B-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 B-Ticari Borçlar 0,00 0,00 1-Ortaklardan Alacaklar 1-Satıcılar 2-İştiraklerden Alacaklar 2-Borç Senetleri 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Personelden Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 5-Diğer Ticari Borçlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar 0,00 0,00 1-Ortaklara Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 2-İştiraklere Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler 4-Diğer Çeşitli Borçlar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-İştirakler 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) Taksitlendirilmiş Borçlar 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) D-Alınan Avanslar 0,00 0,00 6-Bağlı Ortaklıklar 1-Alınan Sipariş Avansları 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) E-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 1-Arazi ve Arsalar Gider Tahakkukları 0,00 0,00 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar 2-Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar 5-Taşıtlar G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 6-Demirbaşlar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 2-Tesise Katılma Payları 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Avanslar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 V-ÖZ KAYNAKLAR 1-Haklar 2-Şerefiye A-Ödenmiş Sermaye , ,00 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 1-Sermaye , ,00 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 5-Özel Maliyetler 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 8-Verilen Avanslar B-Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1-Hisse Senedi İhraç Primleri F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 2-Hisse Senedi İptal Karları 1-Arama Giderleri 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 5-Diğer Sermaye Yedekleri 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 5-Verilen Avanslar C-Kar Yedekleri 0,00 0,00 1-Yasal Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 2-Statü Yedekleri Gelir Tahakkukları 0,00 0,00 3-Olağanüstü Yedekler 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 4-Diğer Kar Yedekleri 2-Gelir Tahakkukları 5-Özel Fonlar H-Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 D-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 1-Geçmiş Yıllar Karları 2-Diğer KDV 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) , ,04 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) , ,04 Maddi Duran Varlıklar 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,05 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 1-Dönem Net Karı (Zararı) , ,05 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,09 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.583, ,22 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.583, ,22 18

19 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-BRÜT SATIŞLAR 0, ,68 1-Yurt İçi Satışlar ,68 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0, ,54 1-Satıştan İadeler(-) 1.252,54 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR 0, ,14 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0, ,74 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) ,74 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00-607,60 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,95 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) , ,95 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,55 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H-FİNANSMAN GİDERLER İ (-) 0,00 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,55 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) 0, ,50 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 1.272,50 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,05 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,05 19

20 KIST DÖNEM BÜTÇESİ ( ) GELİR (TL) 1- ÜYELERDEN ALINAN AİDATLAR ,00 -Maktu Aidat ,00 -Nispi Aidat ,00 2- RUHSAT ÜCRETLERİ 6.600,00 -Oda Giriş Gelirleri 5.300,00 -Kimlik Geliri 1.300,00 3- YAYIN GELİRLERİ ,00 -Sözleşme Satışları ,00 -Kitap Satışları 3.400,00 -Dergi Satışları 3.000,00 -Platform Dergisi Satışları 3.000,00 4- BAĞIŞLAR 1.650,00 5- YARDIMLAR 1.650,00 6- MESLEKİ EĞİTİM GELİRLERİ ,00 7- FAİZ GELİRLERİ ,00 8- KİRA GELİRLERİ 1.300,00 9- DİĞER GELİRLER , TOPLAM DÖNEM GELİRLERİ ,00 * İstanbul YMMO Yönetim Kurulu,fasıl açmaya,fasıllar arasında aktarma yapmaya,oluşucak gelir farkını oda üyelerinin yararına değerlendirmeye yetkilidir. 20

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU

ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU HİZMETE ÖZEL T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ARICAK TURİZM VE TİCARET AŞ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile Başbakanlığın 11.12.1992 tarih ve 2366 sayılı yazısına ekli

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2014/ YIL SONU BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2013 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16

Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Ö N D E R Tarih:14.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. Rapor No : 2013/16 Adres: Necatibey Caddesi Deniz İşhanı No:58/10 Maltepe/ANKARA Tel : 0-312- 231 37 15 GÖNEN KAPLICALARI İŞLETMESİ ANONİM

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar

Anadolu Hayat Emeklilik Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 28 Ekim 2014 Bu rapor 90 sayfa konsolide finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır. ANADOLU

Detaylı

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİSEM İŞBİRLİĞİ İLE DÜZENLENEN TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMALARI VE MALİ TABLOLAR EĞİTİMİ 2010 - Muhasebenin Temel Kavramları - Mali Tablo İlkeleri - Güncellenmiş Tek Düzen Hesap

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Tutarlar YTL olarak 31.12.2004 tarihindeki alım gücü ile ifade edilmiştir) Enflasyona Göre Düzeltilmiş (Seri XI No:20) Bağımsız Denetim'den GENEL KURUL'A SUNULACAK Geçmiş Geçmiş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

Detaylı

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU www.rodaport.com RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 Şubat 2014, Cuma günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. SUNUM

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KOPAŞ KOZMETİK PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Kopaş Kozmetik Pazarlama ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Kopaş Kozmetik Pazarlama ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN :

SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : SERMAYE PİYASASI KURULU ORTAKLIKLAR FİNANSMANI DAİRESİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN : 1)NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA 2)BEDELSİZ+NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA KULLANILACAK İZAHNAME VE SİRKÜLER

Detaylı

Şekerbank Türk Anonim Şirketi

Şekerbank Türk Anonim Şirketi Şekerbank Türk Anonim Şirketi 30 Eylül 2013 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, G Ü N D E M 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. Faaliyet dönemine ait Bağımsız

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2004/51 HAFTALIK BÜLTEN 06/12/2004 10/12/2004 A. 1.1.2004 10.12.2004 TARİHLERİ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERİLEN İHRAÇ TALEPLERİ: 01.01.2004 10.12.2004 tarihleri arasında Sermaye

Detaylı

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş.

2008 YILI F LİYET R PORU. Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 2008 YILI F LİYET R PORU Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 1 ACIBADEM SİGORTA KURUMSAL YAPI Acıbadem Sigorta, Acıbadem Sağlık Grubu ndan aldığı güç ve altyapı avantajı ile sağlık sigortacılığına yeni

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

Yönetim Kurulu Tayfun BAYAZIT / Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maria Decio / Başkan Vekili İ. Tamer HAŞİMOĞLU / Üye Marco Cravario / Üye

Yönetim Kurulu Tayfun BAYAZIT / Yönetim Kurulu Başkanı Alessandro Maria Decio / Başkan Vekili İ. Tamer HAŞİMOĞLU / Üye Marco Cravario / Üye FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2008 0 İçindekiler Yönetim Kurulu...2 Üst Yönetim...4 İç Denetim...5 Tarihçe...6 Finansal Göstergeler...7 Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu...13 Mali Tablolar...20 Hissedarlara

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.12.2011 1 İÇİNDEKİLER 1. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 3-4 2. 2011 Yılında Marbaş Menkul Değerler A.Ş.... 5-6 2.1. Marbaş Menkul Değerler A.Ş. nin Sahip Olduğu

Detaylı

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU

2 0 1 2 FAALİYET RAPORU 2 0 1 2 FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D:42 35220-Alsancak - İZMİR Telefon : 0232 463 5933 Faks : 0232 463 4920 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı