İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU 2010-2013 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YÖNETİM KURULU DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz; Yönetim Kurulumuzun dönemine ait çalışmalarını içeren Faaliyet Raporunu bilgilerinize sunuyoruz. I-GENEL DEĞERLENDİRME Öncelikle bu faaliyet döneminin Yönetim Kurulumuz için en yoğun geçen bir dönem olduğunu ifade etmek isteriz. Bilindiği üzere, Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde gündeme gelen Türk Ticaret Kanunu Tasarısı özellikle 2005 yılından itibaren yoğun şekilde kamuoyunun gündemine gelmiş ve nihayet 2011 yılında yasalaşmıştır. Yine aynı yıl 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname yayınlanmıştır. Söz konusu Kanunlarla ilgili çalışmalarımıza işbu Raporun II-Yapılan Çalışmalar bölümünde yer verilecektir. Daha önceki Faaliyet Raporlarında da ifade edildiği gibi Yeminli Mali Müşavirlik sadece vergi mükelleflerine vergi denetim hizmeti sunan bir meslek olmayıp, her alanda denetim faaliyeti yürüten bir meslektir. Bu bağlamda, başta SPK, BDDK, EPDK, TÜBİTAK olmak üzere, 40 ın üzerinde kurum tarafından talep edilen denetim hizmetlerini de hakkıyla yerine getirmektedir. Yani Yeminli Mali Müşavirler denetim sözcüğünün geçtiği her alanda denetçi olarak adlandırılırlar. Nitekim, 3568 Sayılı Meslek Kanununda açıkça ifade edilen bu husus yapılan diğer yasal düzenlemelerde de özellikle vurgulanmış olup, bundan sonra Yeminli Mali Müşavirlerin sadece vergisel konularda denetçi olduğu hususu gündemden düşmüş olmaktadır. Yeminli Mali Müşavirler vergi denetim ve tasdik hizmeti sundukları müşterilerine aynı zamanda müşavirlik hizmeti de vermektedirler. Çünkü, vergi denetimi ve tasdik işlemleri aynı zamanda müşavirlik hizmetini de zorunlu kılmaktadır. Söz konusu edilen denetim, vergi matrahının doğru olarak tespitine yönelik bir denetim olup, yılı içinde yapılması gerekmektedir. Bu tür vergi denetiminden maksat mükelleflerin, muhasebe kurallarına ve vergi kanunlarına yeterince nüfuz edememesinden kaynaklanabilecek muhtemel hataları zamanında ve vergi kanunları karşısında cezalı duruma düşmeden önlemektir. Nitekim, vergi denetiminin yapılmasını talep eden Maliye Bakanlığı, yapmış olduğu yasal düzenlemelerle bu durumu açıkça ifade etmiştir. 1

2 Özetle, vergi tasdik hizmetinin sağlıklı yerine getirilebilmesi ile ilgili olarak verilen müşavirlik hizmeti işin doğası gereği olup, yeni bir modeldir. Bu model Türkiye de gerek kamu ve gerekse özel sektör tarafından kabul görmüştür. Kaldı ki, bazı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin bu model üzerinde çalışma yaptığı bilinmektedir. Odamıza zaman zaman üyelerimizle ilgili ihbar ve şikayetler intikal etmektedir. Odamıza intikal eden ihbar ve şikayetlerin önemli bir bölümü Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan gelmektedir. Odamıza gelen her ihbar ve şikayet, Oda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve değerlendirme sonucu ya dosyanın Disiplin Kuruluna sevkine veya ihbar ve şikayet konusunda yapılacak bir işlemin bulunmadığına karar verilmektedir. Kovuşturma yapılmak amacıyla Başkanlığımıza gönderilen dosyaların tamamına yakını Vergi İnceleme Elemanları tarafından düzenlenen sorumluluk raporlarına dayanmaktadır. Vergi inceleme elemanlarınca yapılan değerlendirmeler sonucu disiplin kovuşturması amacı ile düzenlenmesi öngörülen konuların ve düzenlenen raporların, Gelir İdaresi Başkanlığı'nda oluşturulacak ve Oda temsilcilerinin de katılacağı bir komisyon tarafından ön incelemeye tabi tutulması halinde, sistemin daha adil sonuçlar doğuracağı kanaatindeyiz. Bilindiği üzere, Ülkemizde kayıt dışılık önemli sorunların başında yer almaktadır. Türkiye de iktidarda olan her hükümet bu sorunun çözümü konusunda önemli çaba harcamaktadır. Bu bağlamda,yeminli Mali Müşavirlerin kayıt dışılığın önlenmesine önemli katkı sağladığı bilinmektedir. Bu nedenledir ki, mükellef-idare ilişkilerinin daha güçlü hale getirilebilmesi için Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile işbirliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu nun 153/A maddesinde 3568 Sayılı Kanun kapsamında meslek mensupları ile ilgili yapılan düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesi ve amaçlanan hedeflerin sağlıklı bir şekilde tespiti ve uygulanabilir bir düzenlemenin yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Bu tespitimiz yapılan düzenlemenin özüne karşı olduğumuz şeklinde değerlendirilmemeli, ancak bir yandan kamu yararı korunurken diğer yandan da mesleğin onur ve vakarının korunması ön planda tutulmalıdır. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluğu kendilerine ibraz edilen bilgi ve belgelerin kapsamı ile sınırlı olduğundan, sorumluluğun tespitinde sadece 3568 sayılı Kanunun 12'nci maddesinin dördüncü fıkrasında var olan bir tek "doğruluk" veya yönetmelikte yer verilen "gerçeklik" kelimelerinden hareketle Yeminli Mali Müşavirlerin sorumlu tutulmaları doğru değildir. Yeminli Mali Müşavirlerin sorumluluklarının tespitinde öncelikle objektif hukuk kurallarının ve Kanun maddesinin bütününün göz önüne alınması gerekmektedir. Ne yazık ki, uygulamada, sadece "doğruluk, gerçeklik" gibi iki kelimeden hareketle Yeminli Mali Müşavirler sorumlu tutulmaktadır. Bu uygulama elde edilmek istenen amaca uygun bir anlayış değildir. Bu bağlamda, 24 yıllık uygulama sonucunda artık bu Kanunun geneli ile birlikte 12'nci maddesinin de objektif ve evrensel hukuk normları esas alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, hem TÜRMOB hem de Maliye Bakanlığı nezdinde yaptığımız toplantılarda dile getirilmiştir. Diğer taraftan, bu konuda Yeminli Mali Müşavirler Odaları tarafından 3568 Sayılı Kanun ile ilgili birden fazla seçenekli görüşler oluşturulmuştur. 2

3 5728 ve 5786 Sayılı Kanunlarla 3568 Sayılı Meslek Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerde seçim sisteminde nispi temsil sistemi öngörülmüştür. İlk etapta demokratik bir yapı oluşturduğu izlenimini veren sistemin uygulamada bazı sorunlara neden olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle, yapılacak yeni bir düzenlemede yönetimde birlik ve düzenin sağlanması konusunda bu sistemin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz tarihi itibari ile odamıza kayıtlı üye sayısı 2088 olup, bunların 1150 adedi aktif olarak Yeminli Mali Müşavirlik yapmakta olup kendilerine verilen görevleri layıkı ile yerine getirebilecek bilgi birikimine sahiptirler. Yeminli Mali Müşavirlerin söz konusu bilgi birikiminden daha çok yararlanılabilmesi, mesleğin gelişiminin sürdürülebilmesi için güven faktörünün ön planda tutulması; ihbar, şikâyet ve özel durumlar olmadıkça, Yeminli Mali Müşavirlerce denetlenen mükellefler, incelemeye tabi tutulmamalıdır. Diğer taraftan, meslek mensuplarının gerek müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmeleri, gerek kendi aralarında ve gerekse uluslararası düzeyde rekabet güçlerini artırabilmeleri için kurumsallaşmaya gitmeleri gerekmektedir. Kurulduğu günden bu yana odamıza kayıt olunan üye sayısı ( sicil numarasına göre) 2437 dir tarihi itibariyle aktif üye sayısı 1150, aktif olmayan üye sayısı ise 938 dir tarihi itibariyle üye sayısı toplamı 2088 dir. Bu verilere göre, Odamızdan kaydı silinen üye sayısı 349 dur. Üyelerimizin bir kısmı kendi istekleri ile sicilden kaydını sildirmiş, büyük çoğunluğunun ise vefat nedeni ile sicilden kayıtları silinmiştir. Kendi arzuları ile sicilden kaydını sildiren ve yaşamlarını sürdüren üyelerimize sağlık ve mutluluklar dilerken, vefat eden Üyelerimizi rahmet ve saygı ile anmak istiyoruz. Diğer taraftan, 2013 dönemindeki tam tasdik sözleşme sayısı adettir. Bu bilgiler kapsamında bir YMM ye (18.071:1.150=) adet müşteri düşmektedir. Ancak, Odamızdaki mevcut bilgilere göre, dağılımın dengeli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu konu mesleğimizin önemli sorunlarından bir tanesini teşkil etmektedir. Ücret tarifesinin uygulanmasında bazı sıkıntıların var olduğu, bu durumun çeşitli nedenlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Bu kapsamda, gelecek yıllarda uygulanmak üzere ücret tarifesinin yeniden ele alınması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada YMM Odaları-TÜRMOB işbirliği ve Maliye Bakanlığı nın katkısının sağlanması zorunluluk arz etmektedir. 3

4 II- YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Türk Ticaret Kanunu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ile ilgili çalışmalar Özellikle 2005 yılından itibaren kamuoyunun gündeminde yoğun bir şekilde yer alan Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yapılan her toplantıda-panel, sempozyum v.s.- konu hassasiyetle takip edilmiş ve Kanunun gerek hazırlık ve gerekse yasalaşma sürecinde daha çok sayıda görüş ve önerilerin dikkate alınmasının bir zorunluluk olduğu, muhasebe ve denetim konusunda meslek odalarının ortak görüşlerinin alınmasının gerektiği, Denetçi tanımının Türk Ticaret Kanununda değil, asıl meslek Kanunu olan 3568 Sayılı Kanuna yollama yapılarak tanımlanması gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanununun ceza kanunu mahiyetinde olmaması için önerilerimiz olmuştur. İlk düzenlemede dikkate alınmayan bu tür kurumsal önerilerimizin büyük bölümü Türk Ticaret Kanununda 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan değişikliklerde önemli ölçüde dikkate alınmıştır. Diğer taraftan, tüm sermaye şirketlerinin mali tablolarının UFRS ye göre hazırlanması ve bu tabloların Denetiminin Uluslararası Denetim Standartlarına göre denetlenmesi hem dünya ve hem de Türkiye gerçekleri ile bağdaşmayacağı, kararlı bir şekilde her toplantıda dile getirilmiştir. 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Yeminli Mali Müşavir Odalarınca benimsenmiştir. Bu benimseme yapılan düzenlemenin çok mükemmel olduğu, hiç eksiğinin olmadığı anlamını taşımamakla birlikte özellikle meslek mensuplarının kimlerden oluşacağı konusu 3568 Sayılı Meslek Kanununa atıf yapılarak çözümlenmiş ve denetçi rotasyonunun denetçi bazında değil şirket bazında dikkate alınması gerekliliği sağlanmıştır. Bu kurumun işlevsel hale gelebilmesi için önümüzdeki süreçte de ortak anlayış içerisinde çalışmaların yürütülmesi gerektiği kanaatindeyiz. 2. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ve Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Nezdinde Yapılan Çalışmalar - Bilindiği üzere, Yeminli Mali Müşavirlik hizmetinin büyük bölümü vergi idaresi talebi doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, bu kurumlarla yoğun işbirliği yapılarak ortaya çıkan sorunlara mümkün olduğunca karşılıklı görüşme yolu ile çözüm yolları aranmaya çalışılmıştır Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu ile çok sayıda toplantılar yapılmış Yeminli Mali Müşavirlerin haklarının korunması konusunda çaba harcanmıştır. 3. Eğitim Faaliyetleri a) İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, mensuplarının hizmet içi eğitimine önem vermektedir. Bu amaçla ayda bir olmak üzere muhasebe-denetim-vergi konularını kapsayan toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılarda yapılan konuşmalar, sunulan 4

5 katkılar, soru-cevap şeklinde dile getirilen hususlar odamızın yayın organı olan Mali Platform dergisinde yayımlanmaktadır. Ayrıca, bu toplantılardan başka bu dönemde UFRS konusunda seminerler düzenlenmiş ve katılımcılara ayrıca katılım sertifikası verilmiştir. b) Odada Yapılan UFRS-UDS ve Üniversitelerde Yapılan Eğitim ve Konferans Faaliyetlerine Devam Edilmiştir Türk Ticaret Kanunu nun yayınlanması ile birlikte hem TÜRMOB ve hem de odalarda yoğun eğitim faaliyetleri başlatılmıştır. Özellikle TÜRMOB un başlattığı eğitimde önce eğitim verecek meslek mensuplarının özel eğitimi sağlanmış ve daha sonra bu eğiticiler vasıtası ile odamızda, Türk Ticaret Kanunu, UFRS ve UDS eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Bu eğitime 900 ün üzerinde Üyemiz katılmış ve çok titiz ve yoğun bir şekilde yapılan eğitim sonucu hazırlanan Eğitime Katılma Sertifikası eğitime katılan Üyelerimize verilmiştir. Bu eğitimde emeği geçen Sayın Prof. Dr. Nejat BOZKURT, Sayın Prof. Dr. Cemal İBİŞ, Sayın Prof. Dr. Göksel YÜCEL, Sayın Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Sayın Doç. Dr. Volkan DEMİR, Sayın Doç Dr. Kerem SARIOĞLU, Sayın Yrd. Doçent Dr. Özgür ESEN, Sayın Doç. Dr. Nazlı Kepçe YÖNET, Sayın Yrd. Doç. Oğuzhan BAHADIR, Sayın Dr. Taylan ALTINTAŞ, Sayın Dr. Atilla PEREK, Sayın Dr. Tuba ŞAVLI, Sayın Çağla AKDEMİR e teşekkür etmek istiyoruz. Ayrıca, ön eğitimlerini tamamlayıp daha sonra Prof. Dr. Nejat BOZKURT ve prof. Dr. Cemal İBİŞ Koordinatörlüğü nde Üyelerimize eğitim hizmetini sunan aşağıda isimleri yazılı Meslekdaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. - Nazım ANIL - Hilmi TAKAZ - Ceyhan İNALTONG - Arif AYTULUN - Hakan ERASLAN - İsmail Hakkı GÜNEŞ Diğer taraftan, Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu tarafından öngörülen eğitim faaliyetleri Üniversiteler aracılığı ile yürütülmektedir. Eğitim hizmeti veren tüm üniversitelerimize ve hocalarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca Oda Faaliyetlerinin yürütülmesinde zaman kavramı gözetmeksizin özverili çalışmalarda bulunan oda çalışanlarına hepiniz adına teşekkür ederiz. 4. YMM Odaları Arasındaki İlişkiler İstanbul YMM Odası konumu itibariyle mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin odaklandığı bir yerdir. Uygulamada karşılaşılan olayların çokluğu, çeşitliliği tüm diğer YMM Odalarının yararlanması gereken bir laboratuar niteliğindedir. Odamız, diğer YMM Odalarının destekleri ile bahis konusu ihtiyacı gidermek için periyodik toplantılarla müşterek sorunları tartışmakta ve uygulama birliği sağlama konusunda çaba sarf etmektedir. 5

6 Sn. Üyelerimiz, bu dönemde yayınlanan Katma Değer Vergisi (KDV) iade taleplerinde bazı belgelerin elektronik ortamda alınması ve değerlendirilmesi hakkındaki 53 numaralı KDV Sirküleri ile ilgili Odamızda mevcut KDV İade komisyonu bir rapor hazırlamış bu rapor diğer YMM Odaları tarafından da benimsenmiştir. Söz konusu Raporda özetle 53 Seri No.lu KDV İadesi Sirkülerinin olumlu yönlerinin yanı sıra uygulamada yaratacağı sorunlar dile getirilmiş ve Rapor Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmiştir. Ayrıca, Gelir İdaresi Başkanı Sayın, Mehmet KİLCİ, makamında ziyaret edilerek hem bu konuda ve hem de denetim ve tasdik sözleşmelerinin düzenlenmesinde yaşanan Damga Vergisi sorunu kendilerine anlatılmış, Sn. Mehmet KİLCİ de Damga Vergisi sorununu çözmüştür. Diğer taraftan YMM Odaları ile her zaman işbirliği içerisinde olunacağı, süreç içerisinde sistemde oluşabilecek aksamalara birlikte çözüm arayacaklarını ifade etmiştir. YMM Odaları ile yaptıkları işbirliği dolayısıyla Gelir İdaresi Başkanı Sn. Mehmet KİLCİ ve ekibine teşekkür ederiz. 5. MaIi Mevzuat Platformu Yaklaşık 18 yıldan beri aksatmadan varlığını sürdüren "Mali Mevzuat Platformu" bugün itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri dışında, geniş katılımla faaliyetine devam etmektedir. Gerek üyelerimizden gerek diğer kurum ve meslek mensuplarından aldığımız olumlu eleştiriler bu yayının önemli bir boşluğu doldurduğunu ortaya koymaktadır. Bu dergide yer verilen yazıların anonim olması derginin önemini artırmaktadır. Bu olumlu eleştirilere vesile teşkil eden ve kendi çalışma zamanlarından fedakârlık ederek katkı sağlayan ve aynı zamanda teknik anlamda yükünü taşıyan üyelerimize teşekkürlerimizi sunarız. 6. Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Faaliyetlerini Sürdürmüştür tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği uyarınca Yönetim Kurulumuzun Kararı doğrultusunda, aynı zamanda TÜRMOB Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu Üyesi olan, Sn. Süleyman GENÇ Başkanlığı nda, Sn. Yeşim ERTUĞRUL, Sn. Arif AYTULUN, Sn. Halit DEMİRAL ve Sn. Gökhan GÜNERİ den oluşan kurul faaliyetlerini sürdürmüştür. Diğer taraftan, TÜRMOB nezdinde kurulu bulunan Etik Komitesi nde Sn. Tahir PEREK görev yapmaktadır. Söz konusu komisyonlarda özveri ile çalışan meslek mensuplarımıza teşekkür ederiz. 7. Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu Düzenlemiştir Kasım 2012 tarihleri arasında TÜRMOB un da katılımı ile tüm Yeminli Mali Müşavirler Odalarının ortaklaşa yaptığı bir sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun açılış konuşmaları Sn. Abdi Çalışır, Sn. Mehmet Sütçü, Sn. Sami Kazıcı, Sn. Sezai Onaral, Sn. Nail Sanlı, Sn. Şinasi Candan, Sn. Seyid Ahmet Baş tarafından yapılmıştır. 6

7 Sempozyumun içeriği ile ilgili hususlara aşağıda yer verilmiştir. Ayrıca, sempozyumda sunulan konuların yanı sıra eleştiriler ve değerlendirmelerin yer aldığı bir kitapçık bastırılmış bu kitap hem ilgili kişi ve kurumlara ve hem de siz değerli üyelerimizin hizmetine sunulmuştur. I.OTURUM Finansal Denetim ile Tam Tasdik Denetiminin, Kamu Yararı Açısından Değerlendirilmesi Oturum Başkanı: Halil BAŞAĞAÇ-Ankara YMM Odası Başkanı Bildiri Sunanlar Yakup AKKAYA Faruk GÖZÜBÜYÜK Bora TOPALOĞLU Fahrettin ÖZDEMİRCİ Vehbi KARABIYIK Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettişi Gelir İdaresi Başkanlığı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Daire Bşk. Vergi Denetim Kurulu-İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Bşk. Yeminli Mali Müşavir II. OTURUM Kamu Gözetim Kurumu nun Özellikleri, Vizyon ve Misyonu Oturum Başkanı: Ünal AYDIN-İzmir YMM Oda Başkanı Bildiri Sunanlar Osman DERELİ Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet ÇANKAYA Gelir İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı Atila YANPAR Sermaye Piyasası Kurulu Baş Uzmanı Kemaleddin KOYUNCU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu I. Daire Başkanı M. Nadi ABBASOĞLU Yeminli Mali Müşavir III. OTURUM İş Dünyasının Bağımsız Denetime (TTK) ve YMM ye Bakışı Oturum Başkanı: Nevzat BARAK- Adana YMM Oda Başkanı Bildiri Sunanlar Murat YALÇINTAŞ Nurettin ÖZDEBİR Mehmet BÜYÜKEKŞİ İstanbul Ticaret Odası Başkanı Ankara Sanayi Odası Başkanı Türkiye İhracatçılar Meclis Başkanı 7

8 Şevki BORAN Sabri TÜMER Yeminli Mali Müşavir Yeminli Mali Müşavir PANEL Sempozyumun Değerlendirilmesi Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım EKREN-Ticaret Üniversitesi Rektörü Değerlendirme Yapanlar İsmail YÜCEL Mustafa GÜNEŞ İmdat ERSOY Kürşat Sait BABUÇCU Burhan GEZGİN Prof. Dr. Serdar ÖZKAN İbrahim AKTAN Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürü Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Üyesi Sermaye Piyasası Kurulu- Muhasebe Standartları Daire Başkanı TÜRMOB İzmir Ekonomi Üniversitesi Yeminli Mali Müşavir Söz konusu Sempozyumda tartışılan konular bir kitap haline getirilmiş hem ilgili kişi ve kurumlara ve hem de siz değerli Üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Bu toplantıda her düzeyde katılım sağlayanlara en içten teşekkürlerimizi sunarız. Diğer taraftan, Sayın Prof. Dr. Oktay GÖVEMLİ tarafından hazırlanan Türk Muhasebe ve Denetim Düşüncesinin Son 150 Yılı adlı kitap Odamız tarafından bastırılmıştır. Bu vesile ile Sayın Oktay GÖVEMLİ Hocaya teşekkür ederiz. 8. Diğer Faaliyetler a) Bu dönemde gerek TÜRMOB ve SMMM Odalarınca ve gerekse diğer kurumlar tarafından düzenlenen panel, seminer vb. organizasyonlara Odamız temsilci düzeyinde katılmıştır. Ancak, Yeminli Mali Müşavirlere sınavsız denetçi olma yönünde yapılan düzenlemenin aleyhinde politika izleyen TÜRMOB la ilişkilerde tereddütler yaşanmaktadır. Bunların da karşılıklı yapılacak toplantılarda giderilmesi gerektiği kanaatindeyiz. b) Odamız bünyesinde, hem üyelerimizden gelen sorunların tartışılıp çözümlenmesine ve hem de KDV iadelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ndan bir KDV Grup Müdürü ile her seferinde Vergi Dairesi Müdürlerinin de katıldığı bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon uygulamada karşılaşılan ortak sorunları mümkün olduğunca tarafsız bir şekilde tartışıp sonuçlandırma gayreti içinde hareket etmiştir. Bu toplantıya kararlılıkla ve aynı anlayış çerçevesinde devam edilecektir. Bu çalışmalara katkı sağlayan İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Sn. Mustafa DAKIN a, Büyük Mükellef Vergi Dairesi Başkan Sn. 8

9 Bülent SARIGÜL e, Sn. Özcan AVCI ya, Vergi Dairesi Müdürlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. c) Tam Tasdik Raporlarının ilgili vergi dairesine teslim edilmek üzere Odamızca teslim alınması hizmetine devam edilmiştir. Bu kapsamda yaklaşık sekiz bin rapor Odamız kanalı ile ilgili vergi dairelerine teslim edilmiştir. İstanbul Vergi İdaresi yetkililerine bu işbirliği nedeni ile teşekkür ederiz. d) Oda adına yurt dışında yapılan toplantılara katılım sağlanmış sunulan bildiriler ve mesleki konular dikkatle izlenmiştir. Bu toplantılarda uluslararası camianın iki ana konuda mutabakat sağladığı gözlemlenmiştir. Bunlar; - Raporlama (UFRS-US-GAAP) - Denetim (UDS) Bu uygulamalar özellikle hisseleri borsada işlem gören şirketler, finans kurumları ve belli büyüklüğe sahip şirketleri kapsamaktadır. Bunların dışındaki uygulamalar her Ülkenin kendi özel durumuna göre ilgili ülkeler tarafından serbestçe belirlenebilmektedir. Bu konuda uluslararası boyutta bağlayıcılığı olan herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. e) Bu dönemde Başkanlığımıza 419 adet ihbar ve şikayet intikal etmiştir. Yönetim Kurulumuzca yapılan ön incelemede 327 dosyanın Disiplin Kurulu na sevkine gerek olmadığına, 33 dosyanın da Disiplin Kuruluna sevkine karar vermiştir. Oda Disiplin Kuruluna sevkine gerek görülmeyen 32 dosyaya ihbarcı kişi ve kuruluşlar tarafından TÜRMOB Disiplin Kurulu nezdinde temyiz talebinde bulunulmuş, TÜRMOB Disiplin Kurulu 30 dosya ile ilgili itirazı reddetmiş, 2 dosyanın yeniden incelenmesine karar vermiştir. Disiplin Kurulu kendilerine intikal eden dosyalar üzerinde yaptığı incelemede 19 dosya için ceza tertibine gerek olmadığına, 2 meslek mensubu için 6 ay süreyle geçici mesleki faaliyetten men, 10 meslek mensubu için kınama, 4 meslek mensubu için uyarı cezası vermiştir. Yukarıda yer verilen verilerin incelenmesinden de görüleceği üzere disiplin kovuşturması amacıyla odamıza öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı nca intikal ettirilen dosyaların büyük çoğunluğu (yaklaşık % 86 sı) için disiplin sevkine gerek olmadığı yönündedir. Disiplin kovuşturması istemi ile Odamıza intikal eden dosyalar üzerinde yaptığımız çalışmalarda bazı dosyaların odamıza gelmemesi gerektiği saptanmış bu saptamalar Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetimi Kurulu Başkanlıkları ile müteaddit toplantılarda dile getirilmiş bu konuda ilgili makamlara sunulmak üzere ayrıca bir Rapor hazırlanmıştır. Bu Raporda özetle; 1- Yoruma dayalı konularda yeminli mali müşavirlerin disiplin uygulaması yönünden sorumluluklarının söz konusu olmaması, 9

10 2- Yüzde yüz denetimin söz konusu olamayacağı genel prensibinden hareketle küçük tutarların tespiti halinde, yeminli mali müşavirlerin disiplin uygulaması yönünden sorumluluklarının söz konusu olmaması, vergi tarh ve tahakkuk işlemlerinin bu değerlendirmenin dışında tutulması, 3- Disiplin uygulamaları yönünden zamanaşımına uğramış olan dosyaların Yeminli Mali Müşavirler Odalarına disiplin soruşturması amacıyla gönderilmemesi, 4- Mükerrerliğin ve zaman kaybının önlenmesi amacı ile yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen Disiplin Soruşturmasına yönelik Raporların mevzuatta öngörüldüğü üzere, tek elden takibinin sağlanması, 5- İnceleme elemanları tarafından yeminli mali müşavirler hakkında düzenlenen sorumluluk raporları Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarından seçilerek oluşturulacak bir değerlendirme komisyonu tarafından gözden geçirilmesi gerektiği, bu komisyonun herhangi bir yasal düzenleme yapılmadan sadece bir makam onayı ile kurulmasının mümkün olduğu, Hususlarına yer verilmiştir. f) Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Kamu Gözetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartları Kurumu Kanunu ile ilgili dikkate alınması gereken hususların tespiti amacı ile komisyonlar kurulmuş ve hazırlanan raporlar ilgili kurumlara intikal ettirilmiştir. Odamızın dönemine ait faaliyetlerini özetleyerek bilgilerinize sunmaya çalıştık. Hepinize destek ve katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Saygılarımızla, İstanbul YMM Odası Yönetim Kurulu 10

11 BÜTÇE VE KESİN HESAP faaliyet dönemi gelirlerimiz ,42 TL, giderlerimiz ise ,47 TL sı olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş dönem hesaplarımızın ve yeni dönem gelir ve gider bütçemizin kabulünü saygıdeğer Genel Kurul Üyelerimizin onaylarına arz ederiz. İST YMM ODASI Yönetim Kurulu 11

12 Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 A-Hazır Değerler , ,94 A-Kısa Süreli Borçlar , ,07 1-Kasa 8.609, ,00 1-Türmob Birlik Paylarından Borçlar , ,49 2-Bankalar , ,43 2-T.C.Vergi Dairelerine Borçlar , ,90 3-Başka Hazır Değerler 5.523, ,18 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar , ,90 4-Oda Üyelerinden Aidat Alacakları , ,33 3-T.C.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Borçlar , ,68 5-Verilen Önödemeler 2.000, ,00 1-Ödenecek S.S.K. Primleri , ,68 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,94 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,07 A-Mali Duran Varlıklar , ,50 A-Malvarlığı Oda Kaynağı , ,37 1-Verilen Depozito ve Teminatlar 1.392, ,00 1-Oda Malvarlığı , ,95 2-Bağlı İşletmeler , ,50 2-Aidat Gelirleri , ,33 B-Maddi Duran Varlıklar 0,00 0, Dönemi Gider Aşımı ( - ) , ,91 3-Taşıtlar 0, ,00 4-Demirbaşlar , ,93 5-Birikmiş Eskime Payları (-) , ,93 C-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 1-Özel Maliyetler , ,00 2-Özel Maliyet Eskime Payları (-) , ,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,50 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,37 TOPLAM , ,44 TOPLAM , ,44 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 I -DÖNEN VARLIKLAR 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 2 -DURAN VARLIKLAR 4 -ÖZ KAYNAKLAR 12

13 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI DÖNEMİ GELİR-GİDER TABLOSU Önceki Dönem 2010 Cari Dönem 2013 A-ODA GELİRLERİ 1-Oda Ruhsat Gelirleri (Giriş,Kimlik vb.) 2.716, ,00 2-Üye Aidat Gelirleri , ,33 3-Yayın Gelirleri , ,95 4-Mesleki Eğitim Gelirleri , ,00 5-Oda Malvarlığı Gelirleri (Faiz,Kira vb.) , ,14 5-Bağış ve Yardımlar 0, ,00 6-Başka Çeşitli Gelirler , ,00 ODA GELİRLERİ TOPLAMI , ,42 B-ODA GİDERLERİ ( - ) 1-Türmob Birlik Payları Giderleri 0, ,71 2-Oda Organları Huzur Hakkı Giderleri , ,57 3-Personel Giderleri , ,97 4-Madde ve Gereç Giderleri , ,16 5-Dışarıdan Sağlanan Hizmet Giderleri , ,03 6-Yatırım Giderleri , ,50 7-Vergi-Resim ve Harç Giderleri 1.320, ,50 8-Başka Çeşitli Giderler , ,25 9-Kira Giderleri , ,28 10-TTK,TFRS Eğitim Giderleri 0, ,50 ODA GİDERLERİ TOPLAMI , ,47 DÖNEM GELİR ARTANI ( ) , ,95 TOPLAM , ,42 13

14 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI HESAP YILI MALİ RAPORU BİLANÇO VE GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI AKTİF I - DÖNEN VARLIKLAR 1 Kasa : tarihi itibariyle oda kasasında 2.081,00 TL sı nakit mevcudumuz bulunmaktadır. 2 Bankalar : Dönem sonu itibariyle banka hesap kalanlarımız aşağıdaki gibidir. Banka ve Şubesi Hesap Kalanı TL ( ) İş Bankası/ Şişli vadesiz mevduat 1.600,20 İş Bankası/ Beyoğlu-Fon ,98 İş Bankası/ Beyoğlu vadesiz mevduat 5.134,96 İş Bankası/ Beyoğlu vadeli mevduat ,47 Akbank / Beyoğlu vadesiz mevduat 4.697,94 Vakıfbank/ Şişli vadesiz mevduat 50,00 Vakıfbank/ Beyoğlu vadesiz mevduat 2.512,64 Garanti/Beyoğlu vadesiz mevduat 1.519,10 Garanti/Beyoğlu vadeli mevduat ,14 TOPLAM ,43 3 Başka Hazır Değerler : tarihi itibariyle, mevcut olan ve Mayıs ve Haziran 2013 tarihlerinde mevduat hesabımıza geçecek olan Kredi Kartlı (POS) tahsilat tutarı ,18 TL sıdır. 4 Oda Üyelerinden Aidat Alacakları : Bu hesapta görülen meblağ ,33 TL ye ulaşmıştır. Bu tutarın ,13 TL sı üyelerimizin geçmiş yıllar ve cari yıl Maktu aidat borçlarını, ,20 TL sı ise beyan edilen Nisbi aidat borçlarını göstermektedir. 5 Verilen Ön Ödemeler : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ, İktisadi İşletmemize Sempozyum için ödenen avansı göstermektedir. II DURAN VARLIKLAR 1 Verilen Depozito ve Teminatlar : Bu hesapta görülen 1.392,00 TL sı tutarındaki meblağ, BEDAŞ a ödenen abone depozitosudur. 2 Bağlı İşletmeler: Bu hesapta görülen ,50 TL sı tutarındaki meblağın; ,00 TL sı Odamız bünyesinde kurulan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesine sermaye Katılım Payı bedelidir. 14

15 ,50 TL sı ise,odamız bünyesinde kurulan Eğitim ve Kültür Merkezi İktisadi İşletmesinin,Odamıza olan borcunu göstermektedir. 3 Demirbaşlar : Bu hesapta görülen ,93 TL sı tutarındaki meblağ,geçmiş dönemlerde satın alınan demirbaş tutarı olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir. 4 Taşıtlar : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ,geçmiş dönemlerde satın alınan 34 TN 4317 plakalı Araç bedeli olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir 5 Özel Maliyetler : Bu hesapta görülen ,00 TL sı tutarındaki meblağ, yeni binamıza ait toplam inşaat maliyetini göstermekte olup, %100 amortisman ayrılıp itfa edilmiştir. PASİF I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1 Birlik Paylarından Borçlar : Bu hesapta görülen ,49 TL sı tutarındaki meblağ, TÜRMOB a olan Birlik Katılım Payı borcumuzu göstermektedir. 2 T.C.Vergi Dairelerine Borçlar : Bu hesapta görülen ,90 TL sı tutarındaki meblağ ödenecek vergileri, ,68 TL sı tutarındaki meblağ ise ödenecek SSK primlerini göstermektedir. III ÖZ KAYNAKLAR 1 Oda Mal Varlığı : Bu hesapta görülen ,95 TL sı tutarındaki meblağ; geçmiş yıllardan gelen müsbet gelir/gider farkını göstermektedir. 2 Aidat Gelirleri: Bu hesapta görülen ,33 TL sı tutarındaki meblağ; henüz tahsil edilmemiş üye aidat alacaklarımızı göstermektedir. 3 Dönem Gider Aşımı : dönemine ait Negatif gelir/gider farkı ,91 TL sı olarak gerçekleşmiş ve bu hesaba aktarılmıştır. 15

16 GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI 1 Yurt içi Satışlar (Faaliyet Gelirleri) : Gelir Tablosunda yer alan faaliyet gelirlerimiz aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır. - Maktu Aidat ,35 - Nisbi Aidat ,98 - Oda Giriş Ücreti ,00 - Kimlik Gelirleri 4.591,00 - Sözleşme Satışları ,95 - Bağış ve Yardımlar ,00 - Mesleki Eğitim Gelirleri 7.800,00 TOPLAM ,28 2 Diğer Gelirler : - Çalışanlar Listesine Kayıt ,00 - Şirket Kuruluşları ,00 - Rapor Teslim Ücretleri ,00 - Sınav Dosyası ,00 - YMM Başvuru Formları ,00 - Hakem Kurulu 250,00 TOPLAM ,00 3 Oda Mal Varlığı Gelirleri : Bu hesapta görülen ,14 TL tutarındaki meblağ;t.iş Bankası/Beyoğlu şubesi ve Garanti/Galatasaray şubesindeki mevduatlarımızdan elde ettiğimiz faiz ve fon gelirlerinden oluşmaktadır. 16

17 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 PASİF ( KAYNAKLAR) III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-Hazır Değerler 1.583, ,22 A- Mali Borçlar 0,00 0,00 1-Kasa 1.442, ,06 1-Banka Kredileri 2-Alınan Çekler 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Bankalar 140, ,16 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) Borçlanma Maliyetleri(-) 5-Diğer Hazır Değerler ,00 4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri B-Menkul Kıymetler 0,00 0,00 5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve Faizleri 1-Hisse Senetleri 6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları 7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları 8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 4-Diğer Menkul Kıymetler 9-Diğer Mali Borçlar 5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) B-Ticari Borçlar 0, ,32 C-Ticari Alacaklar 0, ,00 1-Satıcılar ,32 1-Alıcılar ,00 2-Borç Senetleri 2-Alacak Senetleri 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 4-Verilen Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Ticari Borçlar 5-Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri(-) 6-Diğer Ticari Alacaklar C-Diğer Borçlar , ,50 7-Şüpheli Ticari Alacaklar 1-Ortaklara Borçlar , ,50 8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) 2-İştiraklere Borçlar 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar D-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 4-Personele Borçlar 1-Ortaklardan Alacaklar 5-Diğer Çeşitli Borçlar 2-İştiraklerden Alacaklar 6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4-Personelden Alacaklar D-Alınan Avanslar 0, ,95 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 1- Alınan Sipariş Avansları ,95 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 2- Alınan Diğer Avanslar 7-Şüpheli Diğer Alacaklar E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım 8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Hakedişleri 0,00 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon E-Stoklar 0,00 0,00 Düzeltme Hesabı 1-İlk Madde ve Malzeme 2-Yarı Mamüller-Üretim F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 1.334, ,54 3-Mamüller 1-Ödenecek Vergi ve Fonlar 570, ,77 4-Ticari Mallar 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 764, ,77 3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya 5-Diğer Stoklar Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer 6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Yükümlülükler 7-Verilen Sipariş Avansları 4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 0,00 0,00 G-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri 1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal 2-Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı Yükümlülük Karşılıkları 3- Taşeronlara Verilen Avanslar 2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri(-) G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir 3-Kıdem Tazminatı Karşılığı Tahakkukları 0,00 0,00 4-Maliyet Giderleri Karşılığı 1-Gelecek Aylara Ait Giderler 5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2-Gelir Tahakkukları H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 0,00 0,00 H-Diğer Dönen Varlıklar 0,00 0,00 1-Gelecek Aylara Ait Gelirler 1- Devreden KDV 2-Gider Tahakkukları 2-İndirilecek KDV 3-Diğer KDV I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 1-Diğer KDV 5- İş Avansları 2-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 6-Personel Avansları 3-Sayım ve Tesellüm Fazlaları 7-Sayım ve Tesellüm Noksanları 4-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.583, ,22 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,31 17

18 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) II -DURAN VARLIKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 PASİF ( KAYNAKLAR) IV -UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-Ticari Alacaklar 0,00 0,00 A-Mali Borçlar 0,00 0,00 1-Alıcılar 1-Banka Kredileri 2-Alacak Senetleri 2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3-Alacak Senetleri Reeskontu(-) 3-Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri(-) 4-Kazanılmamış Finansal Kiralama 4-Çıkarılmış Tahviller Faiz Gelirleri(-) 5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 5-Verilen Depozito ve Teminatlar 6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-) 6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-) 7-Diğer Mali Borçlar. B-Diğer Alacaklar 0,00 0,00 B-Ticari Borçlar 0,00 0,00 1-Ortaklardan Alacaklar 1-Satıcılar 2-İştiraklerden Alacaklar 2-Borç Senetleri 3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 3-Borç Senetleri Reeskontu(-) 4-Personelden Alacaklar 4-Alınan Depozito ve Teminatlar 5-Diğer Çeşitli Alacaklar 5-Diğer Ticari Borçlar 6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) 7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) C-Diğer Borçlar 0,00 0,00 1-Ortaklara Borçlar C-Mali Duran Varlıklar 0,00 0,00 2-İştiraklere Borçlar 1-Bağlı Menkul Kıymetler 3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar 2-Bağlı Menkul Kıymetler 4-Diğer Çeşitli Borçlar Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-) 3-İştirakler 6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve 4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-) Taksitlendirilmiş Borçlar 5-İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) D-Alınan Avanslar 0,00 0,00 6-Bağlı Ortaklıklar 1-Alınan Sipariş Avansları 7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-) 2-Alınan Diğer Avanslar 8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) E-Borç ve Gider Karşılıkları 0,00 0,00 9-Diğer Mali Duran Varlıklar 1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları 10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-) 2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları D-Maddi Duran Varlıklar 0,00 0,00 F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 1-Arazi ve Arsalar Gider Tahakkukları 0,00 0,00 2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler 3-Binalar 2-Gider Tahakkukları 4-Tesis,Makine ve Cihazlar 5-Taşıtlar G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 0,00 0,00 6-Demirbaşlar 1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 7-Diğer Maddi Duran Varlıklar 2-Tesise Katılma Payları 8-Birikmiş Amortismanlar(-) 3-Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 9-Yapılmakta Olan Yatırımlar 10-Verilen Avanslar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00 0,00 V-ÖZ KAYNAKLAR 1-Haklar 2-Şerefiye A-Ödenmiş Sermaye , ,00 3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 1-Sermaye , ,00 4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2-Ödenmemiş Sermaye(-) 5-Özel Maliyetler 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark. 6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-) 7-Birikmiş Amortismanlar(-) 8-Verilen Avanslar B-Sermaye Yedekleri 0,00 0,00 1-Hisse Senedi İhraç Primleri F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 0,00 0,00 2-Hisse Senedi İptal Karları 1-Arama Giderleri 3-M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 4-İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 5-Diğer Sermaye Yedekleri 4-Birikmiş Tükenme Payları(-) 5-Verilen Avanslar C-Kar Yedekleri 0,00 0,00 1-Yasal Yedekler G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve 2-Statü Yedekleri Gelir Tahakkukları 0,00 0,00 3-Olağanüstü Yedekler 1-Gelecek Yıllara Ait Giderler 4-Diğer Kar Yedekleri 2-Gelir Tahakkukları 5-Özel Fonlar H-Diğer Duran Varlıklar 0,00 0,00 D-Geçmiş Yıllar Karları 0,00 0,00 1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 1-Geçmiş Yıllar Karları 2-Diğer KDV 3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar E-Geçmiş Yıllar Zararları(-) , ,04 4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve 1-Geçmiş Yıllar Zararları(-) , ,04 Maddi Duran Varlıklar 5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar F-Dönem Net Karı (Zararı) , ,05 6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 1-Dönem Net Karı (Zararı) , ,05 7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) 8-Birikmiş Amortismanlar(-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 0,00 0,00 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,09 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 1.583, ,22 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI 1.583, ,22 18

19 İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI EĞİTİM VE KÜLTÜR MERKEZİ İKTİSADİ İŞLETMESİ DÖNEMİ AYRINTILI GELİR TABLOSU Önceki Dönem 2009 Cari Dönem 2012 A-BRÜT SATIŞLAR 0, ,68 1-Yurt İçi Satışlar ,68 2-Yurt Dışı Satışlar 3-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0, ,54 1-Satıştan İadeler(-) 1.252,54 2-Satış İskontoları(-) 3-Diğer İndirimler(-) C-NET SATIŞLAR 0, ,14 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 0, ,74 1-Satılan Mamüller Maliyeti(-) 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) ,74 4-Diğer Satışların Maliyeti(-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00-607,60 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,95 1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-) 2-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri(-) 3-Genel Yönetim Giderleri(-) , ,95 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,55 F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00 1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3-Faiz Gelirleri 4-Komisyon Gelirleri 5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 6-Menkul Kıymet Satış Karları 7-Kambiyo Karları 8-Reeskont Faiz Gelirleri 9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0,00 1-Komisyon Giderleri(-) 2-Karşılık Giderleri(-) 3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 4-Kambiyo Zararları(-) 5-Reeskont Faiz Giderleri(-) 6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-) 7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) H-FİNANSMAN GİDERLER İ (-) 0,00 0,00 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,55 I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 0,00 0,00 1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-) 0, ,50 1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 1.272,50 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,05 K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,05 19

20 KIST DÖNEM BÜTÇESİ ( ) GELİR (TL) 1- ÜYELERDEN ALINAN AİDATLAR ,00 -Maktu Aidat ,00 -Nispi Aidat ,00 2- RUHSAT ÜCRETLERİ 6.600,00 -Oda Giriş Gelirleri 5.300,00 -Kimlik Geliri 1.300,00 3- YAYIN GELİRLERİ ,00 -Sözleşme Satışları ,00 -Kitap Satışları 3.400,00 -Dergi Satışları 3.000,00 -Platform Dergisi Satışları 3.000,00 4- BAĞIŞLAR 1.650,00 5- YARDIMLAR 1.650,00 6- MESLEKİ EĞİTİM GELİRLERİ ,00 7- FAİZ GELİRLERİ ,00 8- KİRA GELİRLERİ 1.300,00 9- DİĞER GELİRLER , TOPLAM DÖNEM GELİRLERİ ,00 * İstanbul YMMO Yönetim Kurulu,fasıl açmaya,fasıllar arasında aktarma yapmaya,oluşucak gelir farkını oda üyelerinin yararına değerlendirmeye yetkilidir. 20

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Mali Tablolar İSTANBUL SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL SMMM ODASI Mali Tablolar 2 AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 18.046.429,68 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır

Detaylı

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş Tarihli Bilançosu AKTİF(VARLIKLAR) ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş 31.12.2015 Tarihli Bilançosu PASİF ( KAYNAKLAR) 1203/2015-31/12/2015 12/03/2015-31/12/2015 I -DÖNEN VARLIKLAR III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR

BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu. 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR BSMMMO VE İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN MALİ TABLOLARI AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR. Bursa SMMM Odası Yönetim Kurulu 2015 3. Dönem BSMMMO MALİ TABLOLAR 1 2 BSMMMO 2015 YILI MALİ TABLOLAR BURSA SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR 56,163.41 84,397.94 A-Hazır Değerler 48,942.41 65,756.94 1- Kasa 1,118.44 454.69 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 47,823.97 65,302.25 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2010 İLE 31.12.2011 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU 31.12.2011 İLE 31.12.2012 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) Önceki Dönem Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 I -DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

VETAŞ VET.VE TARIM İLAÇLARI A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2014 31.12.2015 I-DÖNEN VARLIKLAR 28.506.886,90 31.397.524,80 A-Hazır Değerler 20.236,66 32.130,16 1-Kasa 2.609,20 3.761,94 2-Alınan Çekler 0,00 0,00 3-Bankalar

Detaylı

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL)

SABA İLAÇ SAN.VE TİC.A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (TL) AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) Ö N C E K İ D Ö N E M 31.12.2014 I-DÖNEN VARLIKLAR 20.045.759,90 24.159.649,03 A-Hazır Değerler 26.044,22 30.627,49 1-Kasa 1.697,71 2.908,54 2-Alınan Çekler 0,00 0,00

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU

DERNEK 12/2015 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) DERNEK 12/2015 AYRINT A I-DÖNEN VARLIKLAR 1.923.702,33 A B A-Hazır Değerler 452.021,16 A C 1-Kasa 7.189,99 B C 2-Alınan Çekler 0,00 C C 3-Bankalar 442.553,65 C C 4-Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU

BALIKESİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI/ 2011 31/12/2011 AYRINTILI BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR 394.803,93 A-HAZIR DEĞERLER 17.763,06 1-KASA 279,38 2-ALINAN ÇEKLER 2.055,00 3-BANKALAR 153,28 4-VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ 5-DİĞER HAZIR DEĞERLER 15.275,40 B-MENKUL

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2010-31.12.2010 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2010

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2012

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU

BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU BİLGİ GÜVENLİĞİ DERNEĞİ BİLANÇO TABLOSU I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri [-] 5- Diğer Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 1- Hisse

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi.

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ. 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi. 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 01.01.2011-31.12.2011 Dönemi Mali Tablolar TÜRMOB TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ İSTANBUL ŞUBESİ 31.12.2011

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO EKMEK SANAYİ İŞVERENLER SENDİKASI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:29/01/2014 Dönem: 2013 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12 BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BASIN YAYIN DAĞITIM İŞLETMESİ 01.01.2006/ 31.12.2006-01.01.2007/31.12.2007 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR Önceki Dönem Sf. 210 Cari Dönem

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI

01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI 01.01.2013 / 31.12.2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI MALİ TABLOLAR 31 Ocak 2014 2013 YILI FAALİYET RAPORU 01/01/2013-31/12/2013 DÖNEMİ ANKARA SMMM ODASI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) AÇIKLAMA ÖNCEKİ DÖNEM CARİ

Detaylı

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014)

TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ. AYRINTILI BİLANÇOSU (31.12.2014) AKTİF (VARLIKLAR) CARİ DÖNEM 31.12.2014 I- DÖNEN VARLIKLAR 29.032.201,24 A - Hazır Değerler 26.237.778,29 1 - Kasa

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Kuzey Batı Ticaret İşletmesi nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın Adı Tutar Kalan Borç Alacak Borç Alacak 1 100 Kasa Hs. 145. 135. - 2 101 Alınan Çekler Hs 35.000 32.000 3.000-3

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 5.152.015,44 A-Hazır Değerler 752.741,38 1-Kasa 6.784,43 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 504.207,55 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 241.749,40

Detaylı

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU

BURSA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI TARİHLİ BİLANÇOSU (AKTİF) VARLIKLAR I-DÖNEN VARLIKLAR 4.193.254,70 A-Hazır Değerler 552.452,37 1-Kasa 1.545,75 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 107.005,38 4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5-Diğer Hazır Değerler 443.901,24

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL)

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKi DÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,182,524.48 24,064,054.32 A. Hazır Değerler 14,247,903.79 15,751,650.95 1-Kasa 628,589.68 456,419.48 2-Alınan Çekler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006

... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 ... AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTIF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASIF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 5.879,35 A-Mali

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI SORU Güney Batı Ticaret İşletmesi nin 31/12/2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF GÜNEY BATI TİCARET İŞLETMESİ 31/12/2011 TARİHLİ BİLANÇOSU PASİF I. DÖNEN VARLIKLAR I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 1 AHMETLER AŞ,, ticari mal alış satış faaliyeti ile iştigal etmektedir. İşletmenin 31.12.212 tarihinde aldığı mizan, bu tarih itibariyle gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler ve dönem sonu envanter işlemleri

Detaylı

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU

ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU ANKARA YMM ODASI KESİN HESAP RAPORU 1 ANKARA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KESİN HESAP RAPORU 01.01.2015-31.12.2015 döneminde Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu aşağıdaki

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AKTİF 31.12.2009 I.DÖNEN VARLIKLAR A.Hazır Değerler 3.360.575,20 24.427.943,42 1-Kasa 248.428,39 200.495,97 2-Alınan Çekler 3-Bankalar 3.112.146,81 24.227.447,45 4-Verilen Çek.ve Ödeme Emri 5-Diğer Hazır

Detaylı

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013)

AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) AKTİF KOZMETİK SATIŞ PAZARLAMA VE DAĞITIM A.Ş. HAZİRAN 2013 DÖNEMİ KÜMÜLE KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOSU (12,09,2013) Hesap kodu ve İsimleri FİİLİ KÜMÜLE FİİLİ KÜMÜLE Eğilim FİİLİ KÜMÜLE Yüzdeleri

Detaylı

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar

2010-2013 YILLARI. Faaliyet Raporu. 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ. Mali Tablolar 2010-2013 YILLARI Faaliyet Raporu İSMMMO AKADEMİ İKTİSADİ İŞLETMESİ 01.01.2012-31.12.2012 Dönemi Mali Tablolar AKTİF(VARLIKLAR) I -DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler B-Menkul Kıymetler 31.12.2012 31.12.2012

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 1 100 KASA 95.000,00 101 ALINAN ÇEKLER 170.600,00 102 BANKALAR 548.000,00 110 HİSSE SENETLERİ 38.000,00 120 ALICILAR 189.200,00 121 ALACAK SENETLERİ 327.000,00 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 125.000,00 153

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR

TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR TÜRMOB TESMER TEMEL E T M VE STAJ MERKEZ STANBUL fiubes MAL TABLOLAR 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1168 1111 AKTİF(VARLIKLAR) TÜRMOB

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 34.146.125,53 1-Kasa 126.114,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 33.663.435,36 4-Verilen

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00

2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI. 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 2013/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 17/Mart/2013- Pazar 09:00-12:00 Ortadoğu Ticaret İşletmesi nin 31.12.2011 tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir.

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU

GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş YILI FAALİYET RAPORU GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDİNG A.Ş. 2013 YILI FAALİYET RAPORU ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: 153.734.111 TL GROUPAMA SA. 153.734.111 TL YÖNETİM VE DENETİM KURULU Yönetim Kurulu Başkan Üye Üye Dominique

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM

işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU (TL) ÖNCEKiDÖNEM işletme AYRıNTılı BiLANÇOSU AKTIF (VARlıKLAR) ÖNCEKiDÖNEM CARi DÖNEM 1-DÖNEN VARlıKLAR 29,405,808.85 22,348,670.28 A. Hazır Değerler 14,408,247.16 8,250,022.23 t-kasa 363,787.91 471,841.53 2-Alınan Çekler

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013

2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 2013 / 2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 30 HAZİRAN 2013 SORULAR Kuzey Batı Ticaret İşletmesi'nin 31/11/2012 tarihli mizanı aşağıdaki gibidir: No Hesabın

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2015 / 3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Kasım 2015 Pazar 09:00 12:00 SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2014 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL)

KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş VE TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI AYRINTILI BİLANÇOLAR (YTL) VARLIKLAR I- (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 39.642.317,57 30.080.026,38 1- Kasa 17,30 29,85 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 39.642.300,27 30.079.996,53 4-

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO ERGOİSVİÇRE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not Dönem A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.747.477,58 1- Kasa 83.811,27 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 51.705.256,05

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU 01.01.2014 01.01.2013 31.03.2014 31.03.2013 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 5.731.679,10 4.179.741,10 37,13% 600 -Yurtiçi Satışlar 5.731.557,77 4.179.741,10 601 -Yurtdışı Satışlar 0,00 0,00 602

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI

2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 2015 / 3.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI SORU: Anonim Şirketi nin 01.01.2015 Tarihli Açılış Bilançosu aşağıda verilmiştir. AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ nin

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.)

yapılmasına karar verilmiştir. (Kar dağıtımında GV Stopaj Oranı %15 dir.) 2016 / 1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SORULARI 20 MART 2016 PAZAR 09.00 Sınav Süresi: 3 Saat Soru: AKTİF (X) ANONİM ŞİRKETİ 31.12.2014 BİLANÇOSU PASİF 100 KASA 95.00,00

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016

Deloitte Eğitim Vakfı Faaliyet Raporu 2016 60 Mali Tablolar 61 Ayrıntılı Bilanço Aktif Dönem 31/12/2015 31.12.2016 1 Dönen Varlıklar 9,045,991.31 10,024,339.68 10 Hazır Değerler 5,021,070.19 6,665,583.60 100 Kasa Hesabı 621.58 622.28 102 Bankalar

Detaylı

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. METLIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 254.380.807 164.377.494 1- Kasa 12.849 871 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 228.544.340 140.890.987 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59

ETHİCA SİGORTA A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI ,59 ETHİCA SİGORTA A.Ş. 30.9.2016 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI 134.313.863,59 I- Cari Varlıklar 131.781.338,67 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 58.358.199,02 1- Kasa 0,00 2- Alınan

Detaylı

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi)

Turkland Sigorta Anonim Şirketi (eski adıyla Demir Sigorta Anonim Şirketi) VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 39.720.884 21.838.791 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 34.992.866 19.459.108 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 198,312,375 265,650,443 1- Kasa 1,883 1,066 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 126,104,557 132,620,174 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı