6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL."

Transkript

1 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL

2 MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Đş Deneyimleri Birsel Hukuk Bürosu Koç Holding Hukuk Departmanlığı Bumin Anal Hukuk Bürosu Başarılar Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (YLSY) Koç Üniversitesi, tam burs SUN Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Hukuk Danışmanı Adres: Hürriyet Bulv. MusullugilĐşhanı No:5/1 Kat:6 D:601 Çankaya Đzmir Tel : 0 (232) Akademik Asistanlık Dr. Saadet Arıkan Prof. Dr.Đlhan Helvacı Dr. Seyfi Moroğlu Prof. Dr.Teoman Akünal Prof. Dr. Tuğrul Ansay Dr. Bülent Sözer Yabancı Diller Đngilizce, ileri seviyede, Yeminli tercümanlık Almanca, ileri seviyede Đtalyanca, başlangıç seviyesinde Osmanlıca, orta seviyede

3 YENĐ TÜRK TĐCARET T KANUNU 1535 madde + 6 Geçici Madde Başlangıç, 6 Kitap, Son Hükümler TBMM Kabul Tarihi: 13 Ocak 2011 RG Tarihi: 14 Şubat 2011 Yürürlük Tarihi: 01 Temmuz 2012

4 TÜZÜK Denetleme Tüzüğü (m.210) 2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26) E- Ortamda GK Tüzüğü (m.1527) YÖNETMELĐK E-Ortamda GK ve YK Yönetmeliği (m.1527) Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400) Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği (Geçici m.3) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) TEBLĐĞ Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509) Đzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) KOBĐ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) Đnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar ArasıĐşbirliği Yönetmeliği (m.24) Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) Birikimli Oy Tebliği (m.434) Defterlerin Onayına Đlişkin Tebliğ (m.64) Finansal Tabloların Đlanı Tebliği (m.524, 210) Uygulama Tebliğleri (m.210) Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) ÜnvandaĐltibas Tebliği (m. 210) Is an AŞlerdeĐç Exclusive Correspondent Yönerge of Esaslarının PKF International Belirlenmesi Hk. Tebliğ (m.419)

5 HEDEFLER Sürdürülebilirlik (TMS, Denetim, Đşlem Denetimi, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi) Şeffaflık k ( Đnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri) Kurumsal Yönetim Y Đlkesi ( Şirketlerdeki Güç Boşlu luğunun unun Önlenmesi) AB Müktesabatına ve Uluslararası Toplum Kurallarına Uyum

6 Temel Yenilik Ve Değişiklikler iklikler Genel olarak Şahıs/Sermaye Şirketleri Küçük/Orta Boy/Büyük k Boy Şirketler Denetim Bilgi Toplumu Hizmetlerine Đlişkin Yükümlülükler Anonim Şirkete Özgü Değişiklikler iklikler LimitedŞirkete irkete Özgü Değişiklikler iklikler Şirketler Topluluğu

7 GENEL HÜKÜMLERH Şahıs Şirketi - Sermaye Şirketi Ayrımı (TTK m.124) TĐCARET ŞĐRKETLERĐ Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri Anonim Şirket Paylı Komandit Şirket KollektifŞirket Adi Komandit Şirket LimitedŞirket

8 GENEL HÜKÜMLERH KÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK ÖLÇEKLĐŞĐRKET KÜÇÜK ORTA BÜYÜK YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI < 50 Kişi Kişi > 250 Kişi CĐRO < 12 Milyon TL Milyon TL > 50 Milyon TL NET ÖZ VARLIĞI < 6 Milyon TL 6-20 Milyon TL > 20 Milyon TL

9 GENEL HÜKÜMLERH Ultra Vires- Şirketin Faaliyet Konusuna Đlişkin Sınırlamanın Kaldırılması (TTK m.371) Sermaye Koyma Borcu (TTK m.128/6) ORTAK DEĞĐŞĐKLĐKLER Şirketler Topluluğu (TTK m ) Her türlü kağıt ve belgede Belirli bilgilerin bulunma zorunluluğu, TTK m.39

10 DENETĐM Denetçiler Denetçi TTK m Đşlem Denetçisi TTK m.554, 351 Özel Denetçi TTK m Bağımsız Denetleme Kuruluşları Küçük/Orta Ölçekli Şirketlerde : en az 1 SMM/YMM Rotasyon zorunludur. (7 yıl) Kuruluş, Sermaye Arttırımı/Azaltımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı vb. Yaptırım: en az 300 gün adli para cezası Her pay sahibi, GK dan isteyebilir. GK, 30 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesi. Sermayenin en az 1/10 HA Şirketlerde: 1/20 YMM/SMM olması gerekmez. 1 Mart 2013: Bağımsız Denetçinin Atanması için son gün(a.ş., Ltd. Şti, Komandit Şirket)

11 DENETÇĐ OLABĐLECEKLER (TTK m.400) Denetçi, ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. 1. Denetlenecek şirkette paysahibi olması ĐSTĐSNALAR 5. Defterlerin tutulmasında/finansal tablolar tutulmasında denetleme dışında katkı 2.Yöneticisi veya çalışanı veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış olması 3. Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirket vs. ile bağlantı veya denetlenecek şirketin YK üyesi ile hısımlık bağı bulunması 6. Denetçi olamayacak GK ve TKnin temsilcisi, YK üyesi, ortağı veya kendisi olması 7. (1) ve (6) daki nitelikleri barından denetçinin nezdinde çalışması 4.Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirkette çalışma/hizmet 8. Son 5 yıldan elde edilen gelirinin tamamının %30dan fazlası denetlenecek şirkete/%20den fazla pay sahibi şirketlerden elde etmişse/edecekse

12 DENETĐM GÖRÜŞ YAZILARI TTK m. 403 Olumlu Görüş Sınırlı Olumlu Görüş Olumsuz Görüş Görüş Vermekten Kaçınma GK, görüş ile ilgili hiçbir karar alamaz. YK, 4 iş günü içinde GK u toplantıya çağırır ve görevinden istifa eder. GK, yeni YK seçer. 6 ay içinde yeni finansal tablolar ve denetleme raporu

13 BÜYÜK BOY ŞĐRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞĐRKET Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların denetimi ile Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst resim ilkesine göre, m. 515 YMM/SMM ünvanını taşıyan BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM TMS/TFRS KOBĐ TFRS Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. TMS ye aykırılık: güne kadar adli para cezası (TTK m.562) Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler,eksik verenler, görevlerini yapmalarını engelleyenler: 3 ay-2 yıl hapis cezası

14 DENETĐM BÜYÜK BOY ŞĐRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞĐRKET Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların denetimi ile Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst resim ilkesine göre, m. 515 YMM/SMM ünvanını taşıyan BAĞIMSIZ 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM DENETLEME KURULUŞU TMS/TFRS KOBĐ TFRS Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. TMS ye aykırılık: güne kadar adli para cezası (TTK m.562) Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler,eksik verenler, görevlerini yapmalarını engelleyenler: 3 ay-2 yıl hapis cezası

15 DENETÇĐNĐN SEÇĐMĐ VE GÖREVDEN ALINMASI Seçim Görevden Alınması Sözleşmenin Feshi GK tarafından seçilir. Topluluk Denetçisi: ana şirket GK Ticaret Siciline Tescil + web sitesi YK veya sermayenin %10 unu (HA:%5) oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebep (özellikle taraflı olması) halinde Faaliyet döneminin 4.ayına kadar denetçi seçilmemişse başka bir denetçiyi mahkeme atayabilir. Đlandan itibaren 3 hafta içinde açılır. Ancak haklı sebep varsa veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fesih; yazılı ve gerekçeli olmalıdır.

16 DENETÇĐNĐN SORUMLULUĞU Sır Saklamadan Doğan Sorumluluk, (TTK m. 404) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları, (TTK m. 405) Denetçinin Kusur Sorumluluğu, (TTK m. 554) Kasten veya ihmal ile sır saklama yükümlülüklerini ihlal eden denetçi, işlem denetçisi, yardımcıları, temsilcileri sorumludur, Bağ. Den.Kur ise; YK ve üyeleri de sorumlu. Şirkete zarar verme halinde. Müteselsil Sorumluluk Yaptırım: Her denetim için TL ye kadar tazminat HA: TL ye kadar tazminat Yılsonu hesapları, finansal tabloları, YK faaliyet raporu, ilgili Kanun, idari tasarruf, ES hükümleri hakkında görüş ayrılıkları halinde Şirket merkezi Asliye Ticaret Mahkemesi Dava giderleri: Şirket Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçiler Kusur ve zarar halinde sorumluluk Kusuru iddia eden ispatlar.

17 BĐLGĐ TOPLUMU HĐZMETLERĐ Đnternet Sitesi TTK m.1524 Her sermaye şirketi internet sitesi açmalıdır. Finansal tablolar; en az 5 yıl, diğerleri; en az 6 ay. Özel Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2013 Yaptırım: 6 aya kadar hapis güne kadar adli para cezası Bilgiler usulüne uygun konulmazsa; 3 aya kadar hapis güne kadar adli para cezası E-ortamda Kurullar TTK m YK ve Müdürler Kurulu e- ortamda yapılabilir. Esas Sözleşmesinde veya Şirket Sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. Kollektif, Komandit, Limited Şirketlerde e-ortamda OK veya GK a katılma mümkündür. Şirketin internet sitesi olmalı ve elverişliliğe ilişkin teknik rapor olmalıdır. AŞ lerde uygulanması ilgili Tüzüğün çıkarılmasına bağlanmıştır.

18 BĐLGĐ TOPLUMU HĐZMETLERĐ BEYANLAR, BELGELER Đhbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (TTK m. 1525) GÜVENLĐ ELEKTRONĐK ĐMZA Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Şirket adına imza yetkisini haiz kişilerşirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. (TTK m. 1526) Đstisna: Poliçe, Bono, Çek, makbuz senedi, varant ve kombiyo senetleri e-imza ile düzenlenemez.

19 ĐNTERNET SĐTESĐNDE ZORUNLU HUSUSLAR 1. Kanunen yapılması gereken ilanlar 2. Pay sahiplerinin bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar 3. Rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin YK kararları; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler 8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, cevaplar, pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar 9. Finansal tablolar, ara tablolar, finansal raporlamalar ve ekleri 4. Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki GK ve YK kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler 5. Birleşme, bölünme, tür değiştirmesine ilişkin bilgi, tablo, belgeler; sermaye art. azaltılması,es değişikliklerine ait belge,kararlar, GK kararları 10. YK yıllık raporu, yıllık değerlendirme açıklama, YK başkan ve üyelerine ödenen paralar, tazminat, sigorta ve benzeri ödemeler 11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları 6. Her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları 12. Pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler

20 ANONĐM ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU Pay sahibi olma zorunluluğu yok. GK veya TK olabilir. En az biri Türk vatandaşı ve Türkiye de yerleşim yeri olmalı. En az 1/4 ünde yükseköğrenim görme şartı, istisna: tek üyeli YK Tek Kişilik A.Ş. (TTK m.338) Yazılılık Şartı, TTK m.371 Eşit Đşlem Đlkesi TTK m. 357 TEMEL ĐLKELER Pay Sahiplerinin Borçlanma Yasağı KURULUŞ Esas Sermaye/ Kayıtlı Sermaye TL/ TL Kuruluş Belgeleri, TTK m.336 Esas Sözleşmenin içeriği, TTK m. 339 Tüzel Kişilik Kazanma, TTK m. 355

21 KURULUŞ Kuruluş Belgeleri (TTK m.336) 1. Esas Sözleşme 2. Kurucular Beyanı 3. Değerleme Raporları 4. Kuruluşla ilgili Sözleşmeler 5. Đşlem Denetçisi Raporu Esas Sözleşme (TTK m.339) 1.unvan, merkezi 2. Đşletme konusu 3.Payın itibari değeri 4. Đmtiyazlar 5. Ayni sermayeler, ücret ve ödüller 6. Sağlanacak Menfaatler 7. YK üyeleri 8. GK toplantıları, oy hakları 9.Şirketin süresi 10. Đlanlar 11. Sermaye pay ve miktarları 12. Şirketin hesap dönemi Kurucular Beyanı (TTK m. 349) Đşlem Denetçisi Raporu (TTK m.351)

22 Kuruluşa Đlişkin Prensipler BASĐTLĐK GÜVENLĐ KURULUŞ HESAP VERĐLEBĐ- LĐRLĐK BAĞIMSIZ DENETĐM Tedrici kuruluşun Kaldırılması Kurucular ve kuruluş belgelerinin açıkça belirtilmesi Tescil ve ilana tabi hususların gösterilmesi Emredici hükümler Sermayenin tamamının taahhüdü 24 ay içinde ödeme Kuruluşun 3 ay içinde tamamlanması şartı Kuruluşa ilişkin fesih davası Kurucular beyanı Sorumluluk davaları Ayni sermayeye değer biçilmesi esasları Kurucu menfaatlerinde açıklık Kuruluşa Đlişkin Đşlem Denetçisi Raporu

23 Taahhüt edilen payların 24 ay Đçinde ödenmesi (TTK m. 244) Sermaye olarak Konulabilecek haklar (TTK m. 342) SERMAYE Tescilden önce paylar üzerinde tasarruf yasağı (TTK m.352) 1.Fikri mülkiyet hakları 2.Sanal ortamlar ve adlar Đstisna: Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar, vadesi gelmemiş alacaklar Pay bedellerinin geri ödenmesi (TTK m.345)

24 YÖNETĐM KURULU ÜYELĐĞĐ Pay sahibi olunması zorunlu değildir Yönetim Kurulu Üyeliği Nitelikleri Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi, en az 1 kişi TK: 1 gerçek kişi tescil + web sitesi Tam ehliyet ¼ ü yükseköğrenim; tek kişilikte aranmaz. En çok 3 yıl için seçilir, sonra tekrar seçilebilir En az 1 üye Türkiye de bulunmalı ve Türk vatandaşı olmalı Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kaybedilmesi Đflas Ehliyetin kısıtlanması Kanuni şartlar-esas sözleşme şartlarının kaybedilmesi Genel Kurul azil kararı

25 YÖNETĐM KURULU Görevleri YK Görevlerinin Devri Borca Batıklık Hali -Đdare ve temsil, TTK m Devredilemez Yetkiler, TTK m Finans Denetimi -Finansal Planlama -Risklerin erken teşhisi komitesi kurulması (HA Şirketlerde zorunlu) Kapalışirketlerde denetçinin bildirimi ile) TTK m ĐÇ YÖNERGE ile kısmen veya tamamen YK üyesi veya 3.kişiye devredebilir. Devredilmezse, yönetim tüm üyelerdedir. Devredilemez Görev ve Yetkiler, TK m.375 Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 1/2 sinin karşılıksız kalması halinde, GK u toplantıya çağırır. 2/3 ü karşılıksızsa, derhal GK toplantısı, 13 ile yetinnme veya kendiliğinden sona erme GK unşirketin iflasını istemesi

26 SORUMLULUK DAVALARI 1- Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması, m Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi, m Değer Biçilmesinde Yolsuzluk, m Đzinsiz Halktan Para Toplama, m Esas Sözleşmeyi Đhlal Sebebiyle Kurucuların, YK üyelerinin, Yöneticilerin, Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, m Denetçi ve Đşlem Denetçilerinin Sorumluluğu, m.554.

27 YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SORUMLULUĞU Sorumluluk Sebebi Sorumluluk TTK m. 553 Esas Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali Farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk Kusursuz sorumluluk: belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması (TTK.m. 549); sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (TTK.m. 550), değer biçilmesinde yolsuzluk (TTK.m. 551) ve halktan para toplamak (TTK.m. 552) Zamanaşımı Diğer Sorumlular Öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve herhalde zararın doğmasından itibaren 5 yıl Kurucular, yöneticiler, tasfiye memurları, şirket, ortaklar ve doğrudan sebebiyle alacaklılar (alacaklıların dolaylı sorumluluk davası ancak iflas halinde, TTK m. 556)

28 BATIL YÖNETY NETĐM M KURULU KARARLARI, m.391 Eşit Đşlem Đlkesine Aykırılık Anonim Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların haklarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar Diğer organların devredilemez yetkilerin devrine ilişkin kararlar

29 GENEL KURUL Genel Kurul Toplantısı Denetçi i katılmayacak Genel Kurulda Temsil Organın n Temsilcisi / Bağı ğımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Oy Hakkı (her paya en az bir oy, ihtiyari) Genel Kurul a a online katılım m ve oy kullanma imkanı, TTK m

30 GENEL KURUL UN DEVREDĐLEMEZ YETKĐLERĐ TTK m Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş yetkiler 2. Esas Sözleşmenin değiştirilmesi 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim hakları ve görevden alınmaları 4. Denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ve görevden alınmaları 5.Finansal tablolar,yk yıllık raporu, yıllık kar tasarrufu,kar payı ve kazanç payının belirlenmesi, yedek akçenin kullanılmasına dair kararlar 6. Şirketin feshi 7. Önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı

31 GK a Katılma Hakkı GENEL KURUL ÜYELERĐNĐN HAKLARI Toplantıya Davet Mekanizmaları Oy Hakkı Đnceleme ve Bilgi Alma Hakkı (TTK m. 437) Rüçhan Hakkı (TTK m. 461) Kar Payı Hakkı, (TTK m. 509/3) Hakkın Doğumu: en az sermaye tutarının ödenmesi Đtibari değer ile orantılı Her paya en az 1 oy/paysahibi başına en az 1 oy Birikimli oy imkanı Oyda imtiyaz (pay başına en az 15 oy) -Sınırları: şirketin menfaati ve sırları Reddi izleyen 10 gün iç. Asliye Ticaret Mahkemesi Haklı sebep + Esas sermayenin en az % 60 ının oyuyla Kar Payı Avansı (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliği) Azlık Hakları Toplantıya Çağırma ve Madde Ekletme Hakları, (TTK m.411) Özel Denetçi Đsteme Hakkı Finansal tabloların görüşmesini erteletme hakkı, (TTK m. 420) Sermayenin en az 1/10, HA larda 1/20sini oluşturan pay sahipleri Belirli süreler + noter yoluyla bildirim TTK m. 441

32 OYDA ĐMTĐYAZ,TTK m.479 Tanımı Sınırları Đstisnaları Kural Eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesi En çok 15 oy hakkı Esas sözleşme değişikliği Đşlem denetçilerin seçimi Đbra ve sorumluluk davası Đstisna 1.Kurumsallaşmanın gerektirmesi 2. Haklı sebep (Mahkeme kararı ile)

33 Đlgililer Şirkete Borçlanma Yasağı TTK m. 358 Pay Sahipleri TTK m. 395 Yönetim Kurulu Üyeleri YK üyelerinin alt ve üst soyu, eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları Bu yakınlarının ortağı olduklarışahıs şirketleri en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri Kapsamı Şirkete karşı borçlanma Şirkete nakdi ve ayni borçlanma şirkete kefalet, garanti ve teminat verme, sorumluluk yüklenme, borçlarının şirket tarafından devralınması Đstisnaları Yaptırımı Đştirak taahhüdünden doğan borçlar Đşletme konusu borçlar Đşletmesi gereği bir işlemden doğan ve emsalleriyle benzer ve aynışartlara tabi olan borçlar 300 günden az olmamak üzere ADLĐ PARA CEZASI, TTK m. 562/5 (c) ŞĐRKETLER TOPLULUĞUNA DAHĐL ŞĐRKETLER birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanunu nun izin verdiği haller Şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için DOĞRUDAN TAKİP

34 Şirkete Borçlanma Yasağı Türk Ticaret Kanununun YürürlY rlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, m. 24 Đlgililer Süre Yükümlülük Yaptırım A.Ş ve Ltd. Şirkete borçlu Pay sahipleri ve Ortaklar Yürürlük tarihinden ( 01 Temmuz 2012) itibaren 3 yıl nakdi ödeme yaparak borçlarını tasfiye etme Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollar tasfiye sayılmaz. 300 günden az olmamak üzere adli para cezası

35 Pay bedellerinin ödenmesi Sermaye Taahhüdü yoluyla, m zorunlu ESAS SERMAYE ARTTIRIMI Đç kaynaklardan arttırım, m. 462 zorunlu değil Şarta bağlı sermaye arttırımı, Zorunlu m.463 Arttırılan sermaye, toplam itibari değerin en fazla yarısı. Yapılan ödeme=nominal d. Yetkili Organ Tescil + Web YK Beyanı Denetleme Esas Sermaye:GK KayıtlıSermaye:YK zorunlu TTK 457/2 (a) Đşlem denetçisi Esas Sermaye:GK Kayıtlı Ser:YK zorunlu Kaynakların niteliği Đşlem denetçisi Esas Sermaye:GK Kayıtlı Sermaye: YK zorunlu Kanuna uygunluğu Đşlem denetçisi

36 Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Đktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Koşul Oran Genel Kuruldan yetki almak Şirket sermayesinin en çok %10 u Đvazsız iktisap mümkündür, TTK m. 383 Yakın ve ciddi tehlikenin varlığı halinde %10 sınırı ve yetki olmaksızın kendi paylarını iktisap edebilir, TTK m. 381 Süre En çok 5 yıl için GK dan yetki alınabilir. Đstisna, TTK m.382 Esas sermayenin azaltılması Külli halefiyet kuralı Kanuni satın alma yükümlülüğü Şirket alacağının tahsili amacına yönelikse Menkul kıymetler şirketi

37 ESAS SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNDE KARAR NĐSAPLARI Esas Sözleşmeyi değiştiren kararlar t.y.s. 1.Toplantı t.y.s. 2.Toplantı k.y.s. Oyların çoğunluğu Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük koyan kararlar Şirket merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar Đşletme konusunun değiştirilmesi Đmtiyazlı pay oluşturulması Nama yazılı paylarn devrinin sınırlandırılması Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin en az 1/3 ünün temsilcileri Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin tümünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcilerinin oybirliği Sermayenin en az %75 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

38 SONA ERME SEBEPLERĐ Esas Sözleşmede belirtilen sürenin bitmesi ile Đşletme Konusunun imkansız hale gelmesi GENEL SEBEPLER Esas sözleşmede öngörülen bir sebebin gerçekleşmesi Genel Kurul kararı ile Đflasına karar verilmesi Kanunda öngörülen diğer haller Organların eksikliği, m. 530 ÖZEL SEBEPLER Haklı sebeplerle fesih, m.531

39 Esas Sermaye Bağımsız Denetim Đşlem Denetim Halka Açılma Pay Devri Pay Devri Sınırlandırılması Opsiyon Hakları Yan Borçlar Kamu Borçlarından Sorumluluk ANONĐM ŞĐRKET TL esas sermaye TL kayıtlı sermaye Var Var Kolayca gerçekleştirilebilir. Sınırlama imkanı daraltıldı. 3.Kişiye ileri sürülemiyor. Esas sözleşmede pay sahiplerine yan borçlar yüklenemez. Yok LĐMĐTED ŞĐRKET TL esas sermaye Var Yok Oldukça kolaylaştırıldı. Kısıtlamak mümkün. 3.Kişiye ileri sürülebilir. Esas sözleşmede pay sahiplerine yüklenebilir. Var

40 LĐMĐTED ŞĐRKET TEMEL ĐLKELER/ YENĐLĐKLER Tek ortaklı LimitedŞirket (TTK m. 574) Tescil Zorunluluğu Ortak Sayısı en fazla 50 olabilir. ESAS SERMAYE PAYI Đtibari değer:en az 25 TL Taksitle ödeme imkanı yok. Temerrüt yok. Ortak 1den çok paya sahip olabilir. Ayni-nakdi sermaye Senede veya nama yazılı senede bağlanabilir. Sermaye payının devri kolaylaştırılmıştır. ASGARĐ SERMAYE TL, TTK m. 580 Hizmet edimleri, Kişisel emek, Vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konamaz, TTK m Pay Sahiplerinin Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri TTK m

41 ESAS SERMAYE PAYLARININ ĐŞLEMLERE KONU OLMASI DEVĐR TTK m.595 Yazılı ve noter onaylı imzalar MĐRAS, MAL REJĐMĐ ĐCRA YOLU ĐLE PAYIN GEÇĐŞĐ TTK m.596 ESAS SERMAYE PAYININ GERÇEK DEĞERĐNĐN BELĐRLENMESĐ TTK m. 597 ĐNTĐFA HAKKI KURULMASI TTK m. 600

42 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TTK m. 603 ĐFLASIN AÇILMASIA Ortak, şirketten ayrılmas lmasından itibaren 2 SENE içinde inde iflas etmiş olması,, TTK m.604 KANUNĐ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ ŞĐRKET RKETĐN ZARARINI KARŞILAYAMAMASI Esas Sermaye payını esas alan tutar, Đtibari değerin en fazla 2 katı ÖZKAYNAK ĐHTĐYACI DOĞURAN BĐR B HALĐN GERÇEKLE EKLEŞMESĐ BU ARAÇLAR OLMAKSIZIN GEREĞĐ GĐBĐŞĐRKET RKETĐN N DEVAMININ MÜMKM MKÜN OLMAMASI

43 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI Esas Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. (Esas Sermayenin Azaltılmasına ilişkin hükümler) EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISMEN VEYA TAMAMEN GERĐ VERĐLMESĐ, TTK m. 605 Ek ödemeye ilişkin tutarın yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması Đşlem Denetçisinin onayı

44 Ana Sözleşme Yazılı ve noter onaylı Kurucu imzaları Öngörülmesi Halinde Bağlayıcı Hükümler Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 576) 1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi Şirketin işletme konusu 2. Esas Sermaye (tutarı,sayısı, itibari değerleri, imtiyazlar, pay grupları 3. Müdürlerin kimlikleri 4. Şirket ilanlarının şekli 1. Esas Sermaye paylarının devrine ilişkin yükümlülükler 2. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 3. Üstün oy hakkı tanıyan hükümler 4. Sözleşme cezası hükümleri, Rekabet yasağına ilişkin hükümler 6. GK toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler 7. Oy hakkı ve hesaplanması Kişiye şirket yönetiminin bırakılmasına ilişkin hükümler 9. Bilanço karının kullanılmasına ilişkin hükümler 10. Çıkma hakkı, ayrılma akçesi türü ve tutarı 11. Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin hükümler, diğer şirketin sona erme sebepleri.

45 Ana Söz.onaylı örneği Kurucular Beyanı TTK m. 349 Bakanlıkça istenilmesi Halinde Đşlem Denetçisi Raporu DĐLEKÇE -Bütün ortakların ad, soyad,unvan, yerleşim yeri, Vatandaşlıkları -Ortakların ES payları ve ödedikleri tutarlar -Müdürlerin ad, soyad, Unvanları -Şirketin ne suretle temsil edileceği TĐCARET SĐCĐLĐNE TESCĐL Yerleşim yeri,temsile yetkili kişiler, denetçileri gösterir belge

46 GENEL KURUL Yetki Toplantıya çağrı TTK m. 617 Yetersayılar Oy hakkı Oy Hakkının Đstisnaları Devredilemez yetkiler : TTK m. 616/1 Şirket Sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde devredilemez yetkiler: TTK m. 616/2 Müdürler tarafından, hesap döneminden sonra 3 ay içinde. Temsilci olması mümkündür. Sözlü görüşme olmadan yazılı onaylar ile karar almak mümkündür. Olağan k.y.s.: salt çoğunluk Önemli Kararlar t.y.s.: oyların 2/3 ü + esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu Đtibari değere göre; en az her 25 TL: 1 oy; her paya 1 oy (1/10 şartı) şirket sözleşmesinde1den fazla oya sahip olanların oy hakkı sınırlanabilir. Payların sayısına göre oy hakkına ilişkin hükümler: Denetçilerin seçimi, Özel denetçi seçimi, Sorumluluk Sun Audit and Consulting davası Inc. Is Exclusive Correspondent of PKF International açılması kararlarında uygulanmaz.

47 6102 sayılı Yeni TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu 6762 sayılı Mevcut TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu ANONĐM ŞĐRKET Toplantı Yeter Sayısı Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcileri Üye tam sayısının çoğunluğu ANONĐM ŞĐRKET Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan üyeler Karar Yeter Sayısı Hazır bulunanların çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu Katılanların çoğunluğu LĐMĐTED ŞĐRKET Karar Yeter Sayısı Oyların salt çoğunluğu Oyların çoğunluğu LĐMĐTED ŞĐRKET Sermayenin yarısından 1 fazlası Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu Üyelerin yarısından 1 fazlası Katılanların çoğunluğu -

48 YÖNETĐM M VE TEMSĐL Yönetim ve temsil; Müdür sıfatı taşıyan 1 veya 1 den fazla; 1 Ortağa a (En azından 1 ortağı ğın n bulunmalı) Tüm m ortaklara 3.kişilere ilere bırakb rakılabilir. 1 den fazla müdür olması halinde; GK tarafından müdürler m kurulu başkan kanı En az 1 inin 1 yerleşim yeri TürkiyeT rkiye de ve tek başı şına temsile yetkili olmalıdır. k.y.s: çoğunlukla karar alınır. eşitlik halinde başkan kanın n oyu üstündür. Devredilemez Yetkiler: : TTK m. 625/2 Müdürlere: Bazı kararları GK onayına sunma zorunluluğu getirilebilir. Bu durum, müdürlerin m sorumluluğunu unu kaldırmaz.

49 ŞĐRKET SÖZLES ZLEŞMESĐ DEĞĐŞĐ ĞĐŞĐKLĐKLERĐ Haklı sebep Temsil edilen oyların 2/3 ü Oy hakkı bulunan ES tamamının salt çoğunluğu RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE KALDIRILMASI Đşletmelerin, kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları Đşçilerin şirkete katılmaları

50 SONA ERME SEBEPLERĐ TTK m.636 Şirket Sözleşmesindeki sebepler Genel Kurul Kararı Kanunda öngörülen diğer sebepler Đflasın açılması Alacaklılar Veya Ortakların istemi ile Alacaklılar veya ortaklardan biri Ortaklar Müdür; 1den fazla olması halinde en az 2 müdür TESCĐL + ĐLAN Organlardan biri Mevcut değilse; GK toplanamıyorsa Mahkeme süre verir Fesih Haklı sebeplerin varlığında şirketin feshi istenebilir

51 Şirket Sözleşmesi ndeki Çıkma hakkı ile Ortak, haklı sebeplerin Varlığında ÇIKMA Mahkeme; hak ve borçların dondurulmasına veya diğer önlemler Müdürler ortaklara BĐLDĐRĐM Đşlem Denetçisi Özkaynak tutarı 1.Özkaynak Üzerinde Tasarruf 2.Devredilebilir Pay 3. Sermaye azaltımı Ayrılma ile muaccel 1 AY ĐÇĐNDE Ayrılma Akçesini Đsteme Hakkı

52 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş. HÜKÜMLERĐ 3.Ayni Sermaye,ayınlar ve işletmenin devralınması ve özel menfaatler 4.Đntifa Senetlerinin Çıkarılması 5.Değer biçilmesinde yolsuzluk 7.Finansal Tablolar, TMS, Denetim 9.Fesih 10.ES kaybı veya borca batık olması hallerinde iflasın bildirilmesi ve ertelenmesi 11.Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 12.GK Kararlarının Butlanı ve Đptali 13.YK Kararının Butlanı 14.Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı Konu 1.Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığı 2.Sermaye hakkında yanlış beyan ve ödeme yetersizliği 6.Kurucu, YK üyeleri,tasfiye memurlarının sorumluluğu 8.Denetçi-Đşlem Denetçilerinin sorumluluğu 15. (1) ve (2) ye aykırılık halinde yaptırım Madde No TTK m. 549 TTK m. 550 TTK m TTK m TTK m. 551 TTK m. 553 TTK m TTK m TTK m. 353 TTK m TTK m. 358 TTK m TTK m. 391 TTK m. 392 TTK m. 562/8-10

53 HAKĐM/BAĞLI ŞĐRKET TTK m. 195 Bir ticaret şirketi, diğer Ticaret şirketinin Doğrudan veya Dolaylı olarak; (Oy sözleşmeleri Bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa (Hakimiyet sözleşmeleri) Yönetim organında karar alabilecek üyenin seçimini sağlayabilme hakkına sahip ise Oy haklarının çoğunluğuna sahipse Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa DOLAYLI HAKĐMĐYET: Bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hakim olmasıdır. DĐKKAT!: Bildirim, tescil, ilan yükümlülüğü

54 KARŞILIKLI ĐŞTĐRAK TTK m. 197 Birbirlerinin paylarının en az ¼ ine sahip bulunan sermaye şirketleri Đştirakin yüzdesi Oy hakkının yüzdesi Pay + itibari değerleri Đştirak olunan şirketin sermayesi Şirkette sahip olduğu oy hakları Toplamı Şirketin tüm oy haklarının toplamı

55 HAKĐMĐYETĐN KÖTÜYE KULLANILMASI Bağlışirketin fonlarını,personelini, üretim araçlarını,karını, topluluktaki başka bir şirkete veya hakim şirkete devretmesi amacıyla kullanılması Bağlışirketin üretim birimlerini, Bağlışirket lehine kapatması, yenilememesi, kapasitesini arttırmaması için araç haline getirmesi Bağlışirket,ana şirket için kefil olması,garanti vermesi, borç yüklenmesi, alacak sağlaması Hakimiyet kullanılarak bağlışirketin bir veya birkaç topluluk şirketiyle birleşmesi Bir topluluk şirketinin bunlar lehine bölünmesi Haklı sebep yokken topluluk menfaati Đçin tür değiştirmesi Topluluk menfaati için menkul kıymet ihraç etmesi Topluluk menfaati için esas sözleşmesini değiştirmesi Denkleştirme de yapılmazsa; BağlıŞirket pay sahibi, hakim şirket, YK üyelerinden tazminat talep edebilir. Hakim, bunun yerine başka bir önlem öngörebilir.

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU VE DENETİM Ymm. Ali Alıç Yönetim Kurulu Üyesi Ymm. Ali Alıç 1959 Gülnar da (Mersin) doğdu. 1982 de AÜ. SBF İktisat ve Maliye Bölümünü bitirdi. 1991 University of Sheffield

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri

01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri 01.07.2012 Tarihinde Yürürlüğe girecek YENİ TÜRK TİCARET KANUNU nun Anonim ve Limited Şirketlerle ilgili Ön Bilgileri Av. Yuda REYNA - Av. Süzet ANJEL Kanun No : 6102 Kabul Tarihi : 13.01.2011 Resmi Gazetede

Detaylı

100 Soruda Limited Şirketler

100 Soruda Limited Şirketler 100 Soruda Limited Şirketler 2 İçindekiler Genel Olarak 7 1. Yeni TTK nın limited şirketlere ilişkin olarak getirdiği yenilikler nelerdir? 8 2. Limited şirket kaç ortakla kurulabilir? 8 3. Limited şirket

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM. Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ŞİRKETLERDE YÖNETİM VE DENETİM Ercan ALPTÜRK Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMM Odası-2209 İÇERİK-Yönetim YÖNETİM 1. Ortaklar Hukukunda Yenilikler 2. Yeni Kanunun Sistematiğindeki

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketler Soner ALTAŞ YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE ANONİM ŞİRKETLER (Karşılaştırmalı, Açıklamalı, Gerekçeli) Anonim Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri Genel

Detaylı

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL

İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF İSTANBUL TÜRK TİCARET KANUNU İLK TİCARET KANUNU İlk Ticaret Kanunu 1926 yılında çıkmıştır. 29.5.1926 tarih ve

Detaylı

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA. Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD YENİTTK TTK NIN ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA GETİRD RDİĞİYENİLİKLER Hazırlayan Yrd. Doç.. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 1 ÖNSÖZ 6102 s. yeni TTK (yttk) Ocak 2011 de

Detaylı

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Son Değişiklikler Sonrasında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Güreli Yayınları Eylül, 2012 1 2 ÖNSÖZ Ülkemizde ticari hayatın son 50 yılını önemli ölçüde etkilemiş olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1 Ali SELÇUK Aydın BAZİN Hüseyin TAŞ Başmüfettiş Müfettiş Müfettiş

Detaylı

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337 2. Asgari sayı MADDE 338

KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1 II - Kuruluş belgeleri MADDE 336- (1) III - Kurucular 1. Tanım MADDE 337  2. Asgari sayı MADDE 338 KURULUŞ I - Kurucu işlem MADDE 335- (1) Şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce onaylandığı esas sözleşmede,

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, anonim şirket esas sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

Ticari İşletme Tanımı:

Ticari İşletme Tanımı: Ticari İşletme Tanımı: Kanunda ticari işletme türlerinin sayılması yerine ticari işletme tanımı yapılmıştır. Tanıma göre ticari işletmenin esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı

Detaylı

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I

İ S T A N B U L T İ C A R E T O D A S I 1 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ YÖNETİCİ ÖZETİ 19 OCAK 2012 1 Temmuz 2012 tarihinde büyük bir bölümü yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu na ilişkin olarak;

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER

TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜRK TİCARET KANUNUNDA BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANILARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ ÖNGÖRÜLEN HUKUKİ İŞLEMLER VE MÜESSESELER TÜSİAD TTK Semineri - Sabancı Center 15.02.2011 Yasin Beceni Yönetici Ortak

Detaylı

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI

ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI ODA BAġKANIMIZ DURSUN GÖKTAġ IN YENĠ TÜRK TĠCARET KANUNU ĠLE YAPTIĞI SEMĠNER NOTLARI GENEL BAKIġ 1535 Madde ve 6 Geçici maddeden oluģmaktadır. Kitap Sayısı 5 ten 6 ya çıkarılmıģ, TaĢıma ĠĢleri Bağımsız

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu www.ttkrehberi.com Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan Bir Düzenleme İçindekiler Uygar Topluma Özgü Gelecek 2 Sınırları Olmayan Bir

Detaylı

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri

Eylül 2012. Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Eylül 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu Bülteni Kanunun getirdikleri Önsöz Ali Çiçekli TTK İş Geliştirme Ortağı, SMMM, CPA Sizlerle Temmuz Ayı Bültenimizde 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Yürürlüğü ve

Detaylı

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK

www.pwc.com.tr/ttkrehberi Düzenlemeler Işığında Yeni TTK www.pwc.com.tr/ttkrehberi İkincil Düzenlemeler Işığında Yeni TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 6102 sayılı Kanun ve 6103 sayılı uygulama Kanun u ile 1 Temmuz 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ

İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ İÇİNDEKİLER 1. ANONİM ŞİRKETLERDE PAY VE PAY SENETLERİ I. Pay Kavramı II. Payın Çeşitli Anlamları III. Pay (Senetleri) Çeşitleri IV. İmtiyazlı Pay V. İmtiyazların Korunması 2.ANONİM ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI

Detaylı

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU

1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU 1. BÖLÜM SERMAYE PİYASASI KANUNU VE GEREKÇELERİ 1.1. SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun değişikliklerine ilişkin liste: 1-13 üncü maddesine bir fıkra ekleyen 28/5/1986 tarih ve 3291 sayılı Kanun, 3/6/1986 tarih

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor YENİ TÜRK TİCARET KANUNU GENEL BİLGİ 1 Temmuz 2012 de Yürürlüğe Giriyor Çok önemli değişiklikler var. Şirketlerin yapması gereken çok sayıda işlem var. Ciddi para cezaları ve hapis cezaları var. YENİ TÜRK

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE GENEL KURULUN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03. YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE UN TOPLANMASI, HAKİM ŞİRKET BALI ŞİRKET VE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SMMM ODASI 02.03.2013 Prof. Dr. NECDET SAĞLAM SMMM MEHMET YOLCU GEREKÇESİ 6102 Sayılı

Detaylı

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Bankanın Kuruluşu, Amacı, Konusu ve Faaliyetleri Kuruluş MADDE 1 25.03.1987 tarihli ve 3332 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak

Detaylı

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ

6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ 6102 sayılı yeni TTK da BİRLEŞME-DEVİR, BÖLÜNME, TÜR DEĞİŞTİRME ve TASFİYE İŞLEMLERİ Yeminli Mali Müşavir Ömer Necdet AYDEMİR Sorumlu Ortak Başdenetçi 29 Mayıs 2014 Sakarya SMMM Odası BİRLEŞME TTK nun

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. ASGARİ ORTAK SAYISI AZAMİ ORTAK SAYISI ASGARİ SERMAYE SERMAYENİN ÖDENMESİ En az 5 kurucu ortağın mevcudiyeti aranmaktadır. (ETTK 277) Azami ortak sayısı Ortak sayısı 250 den fazla olan anonim şirketler,

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 MADDE 2 MADDE 3 MADDE 4 MADDE 5 Kuruluş Şirketin unvanı Amaç ve konu Şirketin merkezi Şirketin süresi

Detaylı

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları

Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergiciler İçin Yeni TTK Notları Vergi Bülteni Tarih : 13.07.2012 Sayı : 2012/68 İçerik : TTK Yeni Türk Ticaret Kanunu nun vergi bağlantılı düzenlemeleri. 1. Giriş 2. Defter ve Belge Düzeni a) Defter Tutma

Detaylı