6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6102 SAYILI. MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL."

Transkript

1 6102 SAYILI TÜRK TĐCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğımsız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE CORRESPONDENT of PKF INTERNATIONAL

2 MERVE UYSAL Eğitim Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. Galatasaray Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Đş Deneyimleri Birsel Hukuk Bürosu Koç Holding Hukuk Departmanlığı Bumin Anal Hukuk Bürosu Başarılar Milli Eğitim Bakanlığı Bursu (YLSY) Koç Üniversitesi, tam burs SUN Bağımsız Denetim YMM A.Ş. Hukuk Danışmanı Adres: Hürriyet Bulv. MusullugilĐşhanı No:5/1 Kat:6 D:601 Çankaya Đzmir Tel : 0 (232) Akademik Asistanlık Dr. Saadet Arıkan Prof. Dr.Đlhan Helvacı Dr. Seyfi Moroğlu Prof. Dr.Teoman Akünal Prof. Dr. Tuğrul Ansay Dr. Bülent Sözer Yabancı Diller Đngilizce, ileri seviyede, Yeminli tercümanlık Almanca, ileri seviyede Đtalyanca, başlangıç seviyesinde Osmanlıca, orta seviyede

3 YENĐ TÜRK TĐCARET T KANUNU 1535 madde + 6 Geçici Madde Başlangıç, 6 Kitap, Son Hükümler TBMM Kabul Tarihi: 13 Ocak 2011 RG Tarihi: 14 Şubat 2011 Yürürlük Tarihi: 01 Temmuz 2012

4 TÜZÜK Denetleme Tüzüğü (m.210) 2- Ticaret Sicili Tüzüğü (m.26) E- Ortamda GK Tüzüğü (m.1527) YÖNETMELĐK E-Ortamda GK ve YK Yönetmeliği (m.1527) Bağımsız Denetleme Yönetmeliği (m.400) Denetçinin Gözetimi Yönetmeliği (Geçici m.3) Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlık temsilcisi Yönetmeliği (m.407) Tevdi Eden Temsilcisi Yönetmeliği (m.429) TEBLĐĞ Kâr Payı Avansı Tebliği (m.509) Đzin Alacak Anonim Şirketler Tebliği (m.333) Kayıtlı Sermaye Tebliği (m.332, 210) Eski Türe Dönüş Tebliği (Geçici m.4, 210) Şirketler Topluluğu Tebliğleri (m.210) KOBĐ Tanımı Yönetmeliği (m.1522) Đnternet Sitesi Yönetmeliği (m.1524) Ticaret Sicili Müdürlüklerinde Aranan Şartlar ve Odalar ArasıĐşbirliği Yönetmeliği (m.24) Faaliyet Raporu Yönetmeliği (m.516) Birikimli Oy Tebliği (m.434) Defterlerin Onayına Đlişkin Tebliğ (m.64) Finansal Tabloların Đlanı Tebliği (m.524, 210) Uygulama Tebliğleri (m.210) Kaçınma Görüş esasları Tebliği (m.403) ÜnvandaĐltibas Tebliği (m. 210) Is an AŞlerdeĐç Exclusive Correspondent Yönerge of Esaslarının PKF International Belirlenmesi Hk. Tebliğ (m.419)

5 HEDEFLER Sürdürülebilirlik (TMS, Denetim, Đşlem Denetimi, Risklerin Erken Teşhisi Komitesi) Şeffaflık k ( Đnternet Sitesi, Bilgi Toplumu Hizmetleri) Kurumsal Yönetim Y Đlkesi ( Şirketlerdeki Güç Boşlu luğunun unun Önlenmesi) AB Müktesabatına ve Uluslararası Toplum Kurallarına Uyum

6 Temel Yenilik Ve Değişiklikler iklikler Genel olarak Şahıs/Sermaye Şirketleri Küçük/Orta Boy/Büyük k Boy Şirketler Denetim Bilgi Toplumu Hizmetlerine Đlişkin Yükümlülükler Anonim Şirkete Özgü Değişiklikler iklikler LimitedŞirkete irkete Özgü Değişiklikler iklikler Şirketler Topluluğu

7 GENEL HÜKÜMLERH Şahıs Şirketi - Sermaye Şirketi Ayrımı (TTK m.124) TĐCARET ŞĐRKETLERĐ Şahıs Şirketleri Sermaye Şirketleri Anonim Şirket Paylı Komandit Şirket KollektifŞirket Adi Komandit Şirket LimitedŞirket

8 GENEL HÜKÜMLERH KÜÇÜK, ORTA, BÜYÜK ÖLÇEKLĐŞĐRKET KÜÇÜK ORTA BÜYÜK YILLIK ORTALAMA ÇALIŞAN SAYISI < 50 Kişi Kişi > 250 Kişi CĐRO < 12 Milyon TL Milyon TL > 50 Milyon TL NET ÖZ VARLIĞI < 6 Milyon TL 6-20 Milyon TL > 20 Milyon TL

9 GENEL HÜKÜMLERH Ultra Vires- Şirketin Faaliyet Konusuna Đlişkin Sınırlamanın Kaldırılması (TTK m.371) Sermaye Koyma Borcu (TTK m.128/6) ORTAK DEĞĐŞĐKLĐKLER Şirketler Topluluğu (TTK m ) Her türlü kağıt ve belgede Belirli bilgilerin bulunma zorunluluğu, TTK m.39

10 DENETĐM Denetçiler Denetçi TTK m Đşlem Denetçisi TTK m.554, 351 Özel Denetçi TTK m Bağımsız Denetleme Kuruluşları Küçük/Orta Ölçekli Şirketlerde : en az 1 SMM/YMM Rotasyon zorunludur. (7 yıl) Kuruluş, Sermaye Arttırımı/Azaltımı, birleşme, bölünme, tür değiştirme, menkul değer ihracı vb. Yaptırım: en az 300 gün adli para cezası Her pay sahibi, GK dan isteyebilir. GK, 30 gün içinde Asliye Ticaret Mahkemesi. Sermayenin en az 1/10 HA Şirketlerde: 1/20 YMM/SMM olması gerekmez. 1 Mart 2013: Bağımsız Denetçinin Atanması için son gün(a.ş., Ltd. Şti, Komandit Şirket)

11 DENETÇĐ OLABĐLECEKLER (TTK m.400) Denetçi, ancak ortakları, yeminli malî müşavir veya serbest muhasebeci malî müşavir unvanını taşıyan bir bağımsız denetleme kuruluşu olabilir. 1. Denetlenecek şirkette paysahibi olması ĐSTĐSNALAR 5. Defterlerin tutulmasında/finansal tablolar tutulmasında denetleme dışında katkı 2.Yöneticisi veya çalışanı veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımış olması 3. Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirket vs. ile bağlantı veya denetlenecek şirketin YK üyesi ile hısımlık bağı bulunması 6. Denetçi olamayacak GK ve TKnin temsilcisi, YK üyesi, ortağı veya kendisi olması 7. (1) ve (6) daki nitelikleri barından denetçinin nezdinde çalışması 4.Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan şirkette çalışma/hizmet 8. Son 5 yıldan elde edilen gelirinin tamamının %30dan fazlası denetlenecek şirkete/%20den fazla pay sahibi şirketlerden elde etmişse/edecekse

12 DENETĐM GÖRÜŞ YAZILARI TTK m. 403 Olumlu Görüş Sınırlı Olumlu Görüş Olumsuz Görüş Görüş Vermekten Kaçınma GK, görüş ile ilgili hiçbir karar alamaz. YK, 4 iş günü içinde GK u toplantıya çağırır ve görevinden istifa eder. GK, yeni YK seçer. 6 ay içinde yeni finansal tablolar ve denetleme raporu

13 BÜYÜK BOY ŞĐRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞĐRKET Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların denetimi ile Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst resim ilkesine göre, m. 515 YMM/SMM ünvanını taşıyan BAĞIMSIZ DENETLEME KURULUŞU 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM TMS/TFRS KOBĐ TFRS Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. TMS ye aykırılık: güne kadar adli para cezası (TTK m.562) Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler,eksik verenler, görevlerini yapmalarını engelleyenler: 3 ay-2 yıl hapis cezası

14 DENETĐM BÜYÜK BOY ŞĐRKET KÜÇÜK VE ORTA BOY ŞĐRKET Yılsonu ve Ara Finansal Tabloların denetimi ile Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun denetimi + TMS ile kanuna ve esas sözleşme hükümlerine uyulup uyulmadığının incelenmesi (Finansal tablolar; dürüst resim ilkesine göre, m. 515 YMM/SMM ünvanını taşıyan BAĞIMSIZ 1 veya 1 den fazla SMM veya YMM DENETLEME KURULUŞU TMS/TFRS KOBĐ TFRS Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu- Bu Kurul, kuruluncaya kadar (TÜRMOB) ile ilişkili bir Kurul tarafından uluslararası denetim standartlarıyla uyumlu olarak belirlenir. TMS ye aykırılık: güne kadar adli para cezası (TTK m.562) Tutulmakla veya muhafaza edilmekle yükümlü olunan defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetime yetkili olanlarca istenmesine rağmen vermeyenler,eksik verenler, görevlerini yapmalarını engelleyenler: 3 ay-2 yıl hapis cezası

15 DENETÇĐNĐN SEÇĐMĐ VE GÖREVDEN ALINMASI Seçim Görevden Alınması Sözleşmenin Feshi GK tarafından seçilir. Topluluk Denetçisi: ana şirket GK Ticaret Siciline Tescil + web sitesi YK veya sermayenin %10 unu (HA:%5) oluşturan pay sahiplerinin istemi üzerine Seçilmiş denetçinin şahsına ilişkin haklı bir sebep (özellikle taraflı olması) halinde Faaliyet döneminin 4.ayına kadar denetçi seçilmemişse başka bir denetçiyi mahkeme atayabilir. Đlandan itibaren 3 hafta içinde açılır. Ancak haklı sebep varsa veya görevden alınma davası açılmışsa feshedebilir. Fesih; yazılı ve gerekçeli olmalıdır.

16 DENETÇĐNĐN SORUMLULUĞU Sır Saklamadan Doğan Sorumluluk, (TTK m. 404) Şirket ile denetçi arasındaki görüş ayrılıkları, (TTK m. 405) Denetçinin Kusur Sorumluluğu, (TTK m. 554) Kasten veya ihmal ile sır saklama yükümlülüklerini ihlal eden denetçi, işlem denetçisi, yardımcıları, temsilcileri sorumludur, Bağ. Den.Kur ise; YK ve üyeleri de sorumlu. Şirkete zarar verme halinde. Müteselsil Sorumluluk Yaptırım: Her denetim için TL ye kadar tazminat HA: TL ye kadar tazminat Yılsonu hesapları, finansal tabloları, YK faaliyet raporu, ilgili Kanun, idari tasarruf, ES hükümleri hakkında görüş ayrılıkları halinde Şirket merkezi Asliye Ticaret Mahkemesi Dava giderleri: Şirket Denetçi, işlem denetçisi, özel denetçiler Kusur ve zarar halinde sorumluluk Kusuru iddia eden ispatlar.

17 BĐLGĐ TOPLUMU HĐZMETLERĐ Đnternet Sitesi TTK m.1524 Her sermaye şirketi internet sitesi açmalıdır. Finansal tablolar; en az 5 yıl, diğerleri; en az 6 ay. Özel Yürürlük Tarihi: 1 Temmuz 2013 Yaptırım: 6 aya kadar hapis güne kadar adli para cezası Bilgiler usulüne uygun konulmazsa; 3 aya kadar hapis güne kadar adli para cezası E-ortamda Kurullar TTK m YK ve Müdürler Kurulu e- ortamda yapılabilir. Esas Sözleşmesinde veya Şirket Sözleşmesinde düzenlenmiş olmalıdır. Kollektif, Komandit, Limited Şirketlerde e-ortamda OK veya GK a katılma mümkündür. Şirketin internet sitesi olmalı ve elverişliliğe ilişkin teknik rapor olmalıdır. AŞ lerde uygulanması ilgili Tüzüğün çıkarılmasına bağlanmıştır.

18 BĐLGĐ TOPLUMU HĐZMETLERĐ BEYANLAR, BELGELER Đhbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder. (TTK m. 1525) GÜVENLĐ ELEKTRONĐK ĐMZA Kanunun zorunlu tuttuğu bütün işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Şirket adına imza yetkisini haiz kişilerşirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. (TTK m. 1526) Đstisna: Poliçe, Bono, Çek, makbuz senedi, varant ve kombiyo senetleri e-imza ile düzenlenemez.

19 ĐNTERNET SĐTESĐNDE ZORUNLU HUSUSLAR 1. Kanunen yapılması gereken ilanlar 2. Pay sahiplerinin bilmelerinin yararlı olduğu belgeler, bilgiler, açıklamalar 3. Rüçhan, değiştime, alım, önerilme, değişim oranı, ayrılma karşılığı gibi haklara ilişkin YK kararları; bunlarla ilgili bedellerin nasıl belirlendiğini gösteren hesapların dökümü. 7. Şeffaflık ilkesi ve bilgi toplumu açısından açıklanması zorunlu bilgiler 8. Bilgi alma kapsamında sorulan sorular, cevaplar, pay sahiplerinin veya ortakların aydınlatılması için öngörülen hususlar 9. Finansal tablolar, ara tablolar, finansal raporlamalar ve ekleri 4. Değerleme raporları, kurucular beyanı, payların halka arz edilmesine dair taahhütler, teminatlar ve garantiler; iflasın ertelenmesine veya benzeri karar metinleri; şirketin kendi paylarını iktisap etmesi hakkındaki GK ve YK kararları, bu işlemlerle ilgili açıklamalar, bilgiler, belgeler 5. Birleşme, bölünme, tür değiştirmesine ilişkin bilgi, tablo, belgeler; sermaye art. azaltılması,es değişikliklerine ait belge,kararlar, GK kararları 10. YK yıllık raporu, yıllık değerlendirme açıklama, YK başkan ve üyelerine ödenen paralar, tazminat, sigorta ve benzeri ödemeler 11. Denetçi, özel denetçi, işlem denetçisi raporları 6. Her türlü çağrılara ait belgeler, raporlar, yönetim kurulu açıklamaları 12. Pay sahiplerini ve sermaye piyasasını ilgilendiren konulara ilişkin bilgiler

20 ANONĐM ŞĐRKET YÖNETĐM KURULU Pay sahibi olma zorunluluğu yok. GK veya TK olabilir. En az biri Türk vatandaşı ve Türkiye de yerleşim yeri olmalı. En az 1/4 ünde yükseköğrenim görme şartı, istisna: tek üyeli YK Tek Kişilik A.Ş. (TTK m.338) Yazılılık Şartı, TTK m.371 Eşit Đşlem Đlkesi TTK m. 357 TEMEL ĐLKELER Pay Sahiplerinin Borçlanma Yasağı KURULUŞ Esas Sermaye/ Kayıtlı Sermaye TL/ TL Kuruluş Belgeleri, TTK m.336 Esas Sözleşmenin içeriği, TTK m. 339 Tüzel Kişilik Kazanma, TTK m. 355

21 KURULUŞ Kuruluş Belgeleri (TTK m.336) 1. Esas Sözleşme 2. Kurucular Beyanı 3. Değerleme Raporları 4. Kuruluşla ilgili Sözleşmeler 5. Đşlem Denetçisi Raporu Esas Sözleşme (TTK m.339) 1.unvan, merkezi 2. Đşletme konusu 3.Payın itibari değeri 4. Đmtiyazlar 5. Ayni sermayeler, ücret ve ödüller 6. Sağlanacak Menfaatler 7. YK üyeleri 8. GK toplantıları, oy hakları 9.Şirketin süresi 10. Đlanlar 11. Sermaye pay ve miktarları 12. Şirketin hesap dönemi Kurucular Beyanı (TTK m. 349) Đşlem Denetçisi Raporu (TTK m.351)

22 Kuruluşa Đlişkin Prensipler BASĐTLĐK GÜVENLĐ KURULUŞ HESAP VERĐLEBĐ- LĐRLĐK BAĞIMSIZ DENETĐM Tedrici kuruluşun Kaldırılması Kurucular ve kuruluş belgelerinin açıkça belirtilmesi Tescil ve ilana tabi hususların gösterilmesi Emredici hükümler Sermayenin tamamının taahhüdü 24 ay içinde ödeme Kuruluşun 3 ay içinde tamamlanması şartı Kuruluşa ilişkin fesih davası Kurucular beyanı Sorumluluk davaları Ayni sermayeye değer biçilmesi esasları Kurucu menfaatlerinde açıklık Kuruluşa Đlişkin Đşlem Denetçisi Raporu

23 Taahhüt edilen payların 24 ay Đçinde ödenmesi (TTK m. 244) Sermaye olarak Konulabilecek haklar (TTK m. 342) SERMAYE Tescilden önce paylar üzerinde tasarruf yasağı (TTK m.352) 1.Fikri mülkiyet hakları 2.Sanal ortamlar ve adlar Đstisna: Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar, vadesi gelmemiş alacaklar Pay bedellerinin geri ödenmesi (TTK m.345)

24 YÖNETĐM KURULU ÜYELĐĞĐ Pay sahibi olunması zorunlu değildir Yönetim Kurulu Üyeliği Nitelikleri Gerçek Kişi veya Tüzel Kişi, en az 1 kişi TK: 1 gerçek kişi tescil + web sitesi Tam ehliyet ¼ ü yükseköğrenim; tek kişilikte aranmaz. En çok 3 yıl için seçilir, sonra tekrar seçilebilir En az 1 üye Türkiye de bulunmalı ve Türk vatandaşı olmalı Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kaybedilmesi Đflas Ehliyetin kısıtlanması Kanuni şartlar-esas sözleşme şartlarının kaybedilmesi Genel Kurul azil kararı

25 YÖNETĐM KURULU Görevleri YK Görevlerinin Devri Borca Batıklık Hali -Đdare ve temsil, TTK m Devredilemez Yetkiler, TTK m Finans Denetimi -Finansal Planlama -Risklerin erken teşhisi komitesi kurulması (HA Şirketlerde zorunlu) Kapalışirketlerde denetçinin bildirimi ile) TTK m ĐÇ YÖNERGE ile kısmen veya tamamen YK üyesi veya 3.kişiye devredebilir. Devredilmezse, yönetim tüm üyelerdedir. Devredilemez Görev ve Yetkiler, TK m.375 Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının 1/2 sinin karşılıksız kalması halinde, GK u toplantıya çağırır. 2/3 ü karşılıksızsa, derhal GK toplantısı, 13 ile yetinnme veya kendiliğinden sona erme GK unşirketin iflasını istemesi

26 SORUMLULUK DAVALARI 1- Belgelerin ve Beyanların Kanuna Aykırı Olması, m Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi, m Değer Biçilmesinde Yolsuzluk, m Đzinsiz Halktan Para Toplama, m Esas Sözleşmeyi Đhlal Sebebiyle Kurucuların, YK üyelerinin, Yöneticilerin, Tasfiye Memurlarının Sorumluluğu, m Denetçi ve Đşlem Denetçilerinin Sorumluluğu, m.554.

27 YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN SORUMLULUĞU Sorumluluk Sebebi Sorumluluk TTK m. 553 Esas Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin ihlali Farklılaştırılmış müteselsil sorumluluk Kusursuz sorumluluk: belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması (TTK.m. 549); sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (TTK.m. 550), değer biçilmesinde yolsuzluk (TTK.m. 551) ve halktan para toplamak (TTK.m. 552) Zamanaşımı Diğer Sorumlular Öğrenilmesinden itibaren 2 yıl ve herhalde zararın doğmasından itibaren 5 yıl Kurucular, yöneticiler, tasfiye memurları, şirket, ortaklar ve doğrudan sebebiyle alacaklılar (alacaklıların dolaylı sorumluluk davası ancak iflas halinde, TTK m. 556)

28 BATIL YÖNETY NETĐM M KURULU KARARLARI, m.391 Eşit Đşlem Đlkesine Aykırılık Anonim Şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini gözetmeyen kararlar Pay sahiplerinin vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların haklarını kısıtlayan ya da güçleştiren kararlar Diğer organların devredilemez yetkilerin devrine ilişkin kararlar

29 GENEL KURUL Genel Kurul Toplantısı Denetçi i katılmayacak Genel Kurulda Temsil Organın n Temsilcisi / Bağı ğımsız Temsilci Kurumsal Temsilci Oy Hakkı (her paya en az bir oy, ihtiyari) Genel Kurul a a online katılım m ve oy kullanma imkanı, TTK m

30 GENEL KURUL UN DEVREDĐLEMEZ YETKĐLERĐ TTK m Esas Sözleşmede açıkça öngörülmüş yetkiler 2. Esas Sözleşmenin değiştirilmesi 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri, huzur hakkı, ikramiye, prim hakları ve görevden alınmaları 4. Denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ve görevden alınmaları 5.Finansal tablolar,yk yıllık raporu, yıllık kar tasarrufu,kar payı ve kazanç payının belirlenmesi, yedek akçenin kullanılmasına dair kararlar 6. Şirketin feshi 7. Önemli miktarlarda şirket varlığının toptan satışı

31 GK a Katılma Hakkı GENEL KURUL ÜYELERĐNĐN HAKLARI Toplantıya Davet Mekanizmaları Oy Hakkı Đnceleme ve Bilgi Alma Hakkı (TTK m. 437) Rüçhan Hakkı (TTK m. 461) Kar Payı Hakkı, (TTK m. 509/3) Hakkın Doğumu: en az sermaye tutarının ödenmesi Đtibari değer ile orantılı Her paya en az 1 oy/paysahibi başına en az 1 oy Birikimli oy imkanı Oyda imtiyaz (pay başına en az 15 oy) -Sınırları: şirketin menfaati ve sırları Reddi izleyen 10 gün iç. Asliye Ticaret Mahkemesi Haklı sebep + Esas sermayenin en az % 60 ının oyuyla Kar Payı Avansı (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliği) Azlık Hakları Toplantıya Çağırma ve Madde Ekletme Hakları, (TTK m.411) Özel Denetçi Đsteme Hakkı Finansal tabloların görüşmesini erteletme hakkı, (TTK m. 420) Sermayenin en az 1/10, HA larda 1/20sini oluşturan pay sahipleri Belirli süreler + noter yoluyla bildirim TTK m. 441

32 OYDA ĐMTĐYAZ,TTK m.479 Tanımı Sınırları Đstisnaları Kural Eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilmesi En çok 15 oy hakkı Esas sözleşme değişikliği Đşlem denetçilerin seçimi Đbra ve sorumluluk davası Đstisna 1.Kurumsallaşmanın gerektirmesi 2. Haklı sebep (Mahkeme kararı ile)

33 Đlgililer Şirkete Borçlanma Yasağı TTK m. 358 Pay Sahipleri TTK m. 395 Yönetim Kurulu Üyeleri YK üyelerinin alt ve üst soyu, eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları Bu yakınlarının ortağı olduklarışahıs şirketleri en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketleri Kapsamı Şirkete karşı borçlanma Şirkete nakdi ve ayni borçlanma şirkete kefalet, garanti ve teminat verme, sorumluluk yüklenme, borçlarının şirket tarafından devralınması Đstisnaları Yaptırımı Đştirak taahhüdünden doğan borçlar Đşletme konusu borçlar Đşletmesi gereği bir işlemden doğan ve emsalleriyle benzer ve aynışartlara tabi olan borçlar 300 günden az olmamak üzere ADLĐ PARA CEZASI, TTK m. 562/5 (c) ŞĐRKETLER TOPLULUĞUNA DAHĐL ŞĐRKETLER birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler. Bankacılık Kanunu nun izin verdiği haller Şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için DOĞRUDAN TAKİP

34 Şirkete Borçlanma Yasağı Türk Ticaret Kanununun YürürlY rlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, m. 24 Đlgililer Süre Yükümlülük Yaptırım A.Ş ve Ltd. Şirkete borçlu Pay sahipleri ve Ortaklar Yürürlük tarihinden ( 01 Temmuz 2012) itibaren 3 yıl nakdi ödeme yaparak borçlarını tasfiye etme Borcun kısmen veya tamamen başkası tarafından üstlenilmesi, borç için kambiyo senedi verilmesi, ödeme planı yapılması veya benzeri yollar tasfiye sayılmaz. 300 günden az olmamak üzere adli para cezası

35 Pay bedellerinin ödenmesi Sermaye Taahhüdü yoluyla, m zorunlu ESAS SERMAYE ARTTIRIMI Đç kaynaklardan arttırım, m. 462 zorunlu değil Şarta bağlı sermaye arttırımı, Zorunlu m.463 Arttırılan sermaye, toplam itibari değerin en fazla yarısı. Yapılan ödeme=nominal d. Yetkili Organ Tescil + Web YK Beyanı Denetleme Esas Sermaye:GK KayıtlıSermaye:YK zorunlu TTK 457/2 (a) Đşlem denetçisi Esas Sermaye:GK Kayıtlı Ser:YK zorunlu Kaynakların niteliği Đşlem denetçisi Esas Sermaye:GK Kayıtlı Sermaye: YK zorunlu Kanuna uygunluğu Đşlem denetçisi

36 Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Đktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi Koşul Oran Genel Kuruldan yetki almak Şirket sermayesinin en çok %10 u Đvazsız iktisap mümkündür, TTK m. 383 Yakın ve ciddi tehlikenin varlığı halinde %10 sınırı ve yetki olmaksızın kendi paylarını iktisap edebilir, TTK m. 381 Süre En çok 5 yıl için GK dan yetki alınabilir. Đstisna, TTK m.382 Esas sermayenin azaltılması Külli halefiyet kuralı Kanuni satın alma yükümlülüğü Şirket alacağının tahsili amacına yönelikse Menkul kıymetler şirketi

37 ESAS SÖZLEŞME DEĞĐŞĐKLĐKLERĐNDE KARAR NĐSAPLARI Esas Sözleşmeyi değiştiren kararlar t.y.s. 1.Toplantı t.y.s. 2.Toplantı k.y.s. Oyların çoğunluğu Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük koyan kararlar Şirket merkezinin yurtdışına taşınmasına ilişkin kararlar Đşletme konusunun değiştirilmesi Đmtiyazlı pay oluşturulması Nama yazılı paylarn devrinin sınırlandırılması Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin en az 1/3 ünün temsilcileri Sermayenin en az ½ sinin temsilcileri Sermayenin tümünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcilerinin oybirliği Sermayenin en az %75 ini oluşturan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oyu

38 SONA ERME SEBEPLERĐ Esas Sözleşmede belirtilen sürenin bitmesi ile Đşletme Konusunun imkansız hale gelmesi GENEL SEBEPLER Esas sözleşmede öngörülen bir sebebin gerçekleşmesi Genel Kurul kararı ile Đflasına karar verilmesi Kanunda öngörülen diğer haller Organların eksikliği, m. 530 ÖZEL SEBEPLER Haklı sebeplerle fesih, m.531

39 Esas Sermaye Bağımsız Denetim Đşlem Denetim Halka Açılma Pay Devri Pay Devri Sınırlandırılması Opsiyon Hakları Yan Borçlar Kamu Borçlarından Sorumluluk ANONĐM ŞĐRKET TL esas sermaye TL kayıtlı sermaye Var Var Kolayca gerçekleştirilebilir. Sınırlama imkanı daraltıldı. 3.Kişiye ileri sürülemiyor. Esas sözleşmede pay sahiplerine yan borçlar yüklenemez. Yok LĐMĐTED ŞĐRKET TL esas sermaye Var Yok Oldukça kolaylaştırıldı. Kısıtlamak mümkün. 3.Kişiye ileri sürülebilir. Esas sözleşmede pay sahiplerine yüklenebilir. Var

40 LĐMĐTED ŞĐRKET TEMEL ĐLKELER/ YENĐLĐKLER Tek ortaklı LimitedŞirket (TTK m. 574) Tescil Zorunluluğu Ortak Sayısı en fazla 50 olabilir. ESAS SERMAYE PAYI Đtibari değer:en az 25 TL Taksitle ödeme imkanı yok. Temerrüt yok. Ortak 1den çok paya sahip olabilir. Ayni-nakdi sermaye Senede veya nama yazılı senede bağlanabilir. Sermaye payının devri kolaylaştırılmıştır. ASGARĐ SERMAYE TL, TTK m. 580 Hizmet edimleri, Kişisel emek, Vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konamaz, TTK m Pay Sahiplerinin Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümlülükleri TTK m

41 ESAS SERMAYE PAYLARININ ĐŞLEMLERE KONU OLMASI DEVĐR TTK m.595 Yazılı ve noter onaylı imzalar MĐRAS, MAL REJĐMĐ ĐCRA YOLU ĐLE PAYIN GEÇĐŞĐ TTK m.596 ESAS SERMAYE PAYININ GERÇEK DEĞERĐNĐN BELĐRLENMESĐ TTK m. 597 ĐNTĐFA HAKKI KURULMASI TTK m. 600

42 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ TTK m. 603 ĐFLASIN AÇILMASIA Ortak, şirketten ayrılmas lmasından itibaren 2 SENE içinde inde iflas etmiş olması,, TTK m.604 KANUNĐ YEDEK AKÇELER TOPLAMININ ŞĐRKET RKETĐN ZARARINI KARŞILAYAMAMASI Esas Sermaye payını esas alan tutar, Đtibari değerin en fazla 2 katı ÖZKAYNAK ĐHTĐYACI DOĞURAN BĐR B HALĐN GERÇEKLE EKLEŞMESĐ BU ARAÇLAR OLMAKSIZIN GEREĞĐ GĐBĐŞĐRKET RKETĐN N DEVAMININ MÜMKM MKÜN OLMAMASI

43 EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AZALTILMASI VEYA KALDIRILMASI Esas Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının zararları tamamen karşılaması halinde mümkündür. (Esas Sermayenin Azaltılmasına ilişkin hükümler) EK ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISMEN VEYA TAMAMEN GERĐ VERĐLMESĐ, TTK m. 605 Ek ödemeye ilişkin tutarın yedek akçeler ile fonlardan karşılanabilir olması Đşlem Denetçisinin onayı

44 Ana Sözleşme Yazılı ve noter onaylı Kurucu imzaları Öngörülmesi Halinde Bağlayıcı Hükümler Zorunlu Kayıtlar (TTK m. 576) 1. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi Şirketin işletme konusu 2. Esas Sermaye (tutarı,sayısı, itibari değerleri, imtiyazlar, pay grupları 3. Müdürlerin kimlikleri 4. Şirket ilanlarının şekli 1. Esas Sermaye paylarının devrine ilişkin yükümlülükler 2. Ek ödeme ve yan edim yükümlülükleri 3. Üstün oy hakkı tanıyan hükümler 4. Sözleşme cezası hükümleri, Rekabet yasağına ilişkin hükümler 6. GK toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler 7. Oy hakkı ve hesaplanması Kişiye şirket yönetiminin bırakılmasına ilişkin hükümler 9. Bilanço karının kullanılmasına ilişkin hükümler 10. Çıkma hakkı, ayrılma akçesi türü ve tutarı 11. Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin hükümler, diğer şirketin sona erme sebepleri.

45 Ana Söz.onaylı örneği Kurucular Beyanı TTK m. 349 Bakanlıkça istenilmesi Halinde Đşlem Denetçisi Raporu DĐLEKÇE -Bütün ortakların ad, soyad,unvan, yerleşim yeri, Vatandaşlıkları -Ortakların ES payları ve ödedikleri tutarlar -Müdürlerin ad, soyad, Unvanları -Şirketin ne suretle temsil edileceği TĐCARET SĐCĐLĐNE TESCĐL Yerleşim yeri,temsile yetkili kişiler, denetçileri gösterir belge

46 GENEL KURUL Yetki Toplantıya çağrı TTK m. 617 Yetersayılar Oy hakkı Oy Hakkının Đstisnaları Devredilemez yetkiler : TTK m. 616/1 Şirket Sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde devredilemez yetkiler: TTK m. 616/2 Müdürler tarafından, hesap döneminden sonra 3 ay içinde. Temsilci olması mümkündür. Sözlü görüşme olmadan yazılı onaylar ile karar almak mümkündür. Olağan k.y.s.: salt çoğunluk Önemli Kararlar t.y.s.: oyların 2/3 ü + esas sermayenin tamamının salt çoğunluğu Đtibari değere göre; en az her 25 TL: 1 oy; her paya 1 oy (1/10 şartı) şirket sözleşmesinde1den fazla oya sahip olanların oy hakkı sınırlanabilir. Payların sayısına göre oy hakkına ilişkin hükümler: Denetçilerin seçimi, Özel denetçi seçimi, Sorumluluk Sun Audit and Consulting davası Inc. Is Exclusive Correspondent of PKF International açılması kararlarında uygulanmaz.

47 6102 sayılı Yeni TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu 6762 sayılı Mevcut TTK Genel Kurul/ Ortaklar Kurulu ANONĐM ŞĐRKET Toplantı Yeter Sayısı Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan pay sahipleri ve temsilcileri Üye tam sayısının çoğunluğu ANONĐM ŞĐRKET Sermayenin en az ¼ ünü oluşturan üyeler Karar Yeter Sayısı Hazır bulunanların çoğunluğu Hazır bulunanların çoğunluğu Katılanların çoğunluğu LĐMĐTED ŞĐRKET Karar Yeter Sayısı Oyların salt çoğunluğu Oyların çoğunluğu LĐMĐTED ŞĐRKET Sermayenin yarısından 1 fazlası Yönetim Kurulu/ Müdürler Kurulu Üyelerin yarısından 1 fazlası Katılanların çoğunluğu -

48 YÖNETĐM M VE TEMSĐL Yönetim ve temsil; Müdür sıfatı taşıyan 1 veya 1 den fazla; 1 Ortağa a (En azından 1 ortağı ğın n bulunmalı) Tüm m ortaklara 3.kişilere ilere bırakb rakılabilir. 1 den fazla müdür olması halinde; GK tarafından müdürler m kurulu başkan kanı En az 1 inin 1 yerleşim yeri TürkiyeT rkiye de ve tek başı şına temsile yetkili olmalıdır. k.y.s: çoğunlukla karar alınır. eşitlik halinde başkan kanın n oyu üstündür. Devredilemez Yetkiler: : TTK m. 625/2 Müdürlere: Bazı kararları GK onayına sunma zorunluluğu getirilebilir. Bu durum, müdürlerin m sorumluluğunu unu kaldırmaz.

49 ŞĐRKET SÖZLES ZLEŞMESĐ DEĞĐŞĐ ĞĐŞĐKLĐKLERĐ Haklı sebep Temsil edilen oyların 2/3 ü Oy hakkı bulunan ES tamamının salt çoğunluğu RÜÇHAN HAKKININ SINIRLANDIRILMASI VE KALDIRILMASI Đşletmelerin, kısımlarının, iştiraklerin devralınmaları Đşçilerin şirkete katılmaları

50 SONA ERME SEBEPLERĐ TTK m.636 Şirket Sözleşmesindeki sebepler Genel Kurul Kararı Kanunda öngörülen diğer sebepler Đflasın açılması Alacaklılar Veya Ortakların istemi ile Alacaklılar veya ortaklardan biri Ortaklar Müdür; 1den fazla olması halinde en az 2 müdür TESCĐL + ĐLAN Organlardan biri Mevcut değilse; GK toplanamıyorsa Mahkeme süre verir Fesih Haklı sebeplerin varlığında şirketin feshi istenebilir

51 Şirket Sözleşmesi ndeki Çıkma hakkı ile Ortak, haklı sebeplerin Varlığında ÇIKMA Mahkeme; hak ve borçların dondurulmasına veya diğer önlemler Müdürler ortaklara BĐLDĐRĐM Đşlem Denetçisi Özkaynak tutarı 1.Özkaynak Üzerinde Tasarruf 2.Devredilebilir Pay 3. Sermaye azaltımı Ayrılma ile muaccel 1 AY ĐÇĐNDE Ayrılma Akçesini Đsteme Hakkı

52 LTD. ŞiRKETE UYGULANACAK A.Ş. HÜKÜMLERĐ 3.Ayni Sermaye,ayınlar ve işletmenin devralınması ve özel menfaatler 4.Đntifa Senetlerinin Çıkarılması 5.Değer biçilmesinde yolsuzluk 7.Finansal Tablolar, TMS, Denetim 9.Fesih 10.ES kaybı veya borca batık olması hallerinde iflasın bildirilmesi ve ertelenmesi 11.Şirkete Karşı Borçlanma Yasağı 12.GK Kararlarının Butlanı ve Đptali 13.YK Kararının Butlanı 14.Müdürlerin Bilgi Alma Hakkı Konu 1.Belgelerin ve beyanların kanuna aykırılığı 2.Sermaye hakkında yanlış beyan ve ödeme yetersizliği 6.Kurucu, YK üyeleri,tasfiye memurlarının sorumluluğu 8.Denetçi-Đşlem Denetçilerinin sorumluluğu 15. (1) ve (2) ye aykırılık halinde yaptırım Madde No TTK m. 549 TTK m. 550 TTK m TTK m TTK m. 551 TTK m. 553 TTK m TTK m TTK m. 353 TTK m TTK m. 358 TTK m TTK m. 391 TTK m. 392 TTK m. 562/8-10

53 HAKĐM/BAĞLI ŞĐRKET TTK m. 195 Bir ticaret şirketi, diğer Ticaret şirketinin Doğrudan veya Dolaylı olarak; (Oy sözleşmeleri Bir sözleşme gereğince veya başka bir yolla hakimiyeti altında tutabiliyorsa (Hakimiyet sözleşmeleri) Yönetim organında karar alabilecek üyenin seçimini sağlayabilme hakkına sahip ise Oy haklarının çoğunluğuna sahipse Kendi oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa DOLAYLI HAKĐMĐYET: Bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hakim olmasıdır. DĐKKAT!: Bildirim, tescil, ilan yükümlülüğü

54 KARŞILIKLI ĐŞTĐRAK TTK m. 197 Birbirlerinin paylarının en az ¼ ine sahip bulunan sermaye şirketleri Đştirakin yüzdesi Oy hakkının yüzdesi Pay + itibari değerleri Đştirak olunan şirketin sermayesi Şirkette sahip olduğu oy hakları Toplamı Şirketin tüm oy haklarının toplamı

55 HAKĐMĐYETĐN KÖTÜYE KULLANILMASI Bağlışirketin fonlarını,personelini, üretim araçlarını,karını, topluluktaki başka bir şirkete veya hakim şirkete devretmesi amacıyla kullanılması Bağlışirketin üretim birimlerini, Bağlışirket lehine kapatması, yenilememesi, kapasitesini arttırmaması için araç haline getirmesi Bağlışirket,ana şirket için kefil olması,garanti vermesi, borç yüklenmesi, alacak sağlaması Hakimiyet kullanılarak bağlışirketin bir veya birkaç topluluk şirketiyle birleşmesi Bir topluluk şirketinin bunlar lehine bölünmesi Haklı sebep yokken topluluk menfaati Đçin tür değiştirmesi Topluluk menfaati için menkul kıymet ihraç etmesi Topluluk menfaati için esas sözleşmesini değiştirmesi Denkleştirme de yapılmazsa; BağlıŞirket pay sahibi, hakim şirket, YK üyelerinden tazminat talep edebilir. Hakim, bunun yerine başka bir önlem öngörebilir.

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

6102 SAYILI T KANUNU

6102 SAYILI T KANUNU 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler iklikler ile birlikte 6102 SAYILI TÜRK TİCARET T KANUNU MERVE UYSAL Berlin Humboldt Üniversitesi, LL.M. SUN Bağı ğıms msız z Denetim YMM A.Ş. is an EXCLUSIVE

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN ORTAKLARIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKETE BORÇLANMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ 4 EYLÜL 2012 SONER ALTAŞ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Detaylı

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49

1. -Ortaklık Paylarının ve Ortaklık Haklarının İncelenmesi-49 2. -Birleşmenin, Bölünmenin ve Tür Değiştirmenin İptali ve Eksikliklerin Sonuçları-49 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL AÇIKLAMALAR VEBAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ I. -YENİ TİCARET KANUNU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR-3 II. -YENİ TİCARET KANUNU NUN YÜRÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-7 III. -YENİ TİCARET KANUNU NUN

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HALKA AÇIK ANONİM ORTAKLIKLAR VE YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YATIRIMCI GÜVENİNİN ARTIRILMASI Pay Sahiplerinin Şirkete Borçlanmasının Yasaklanması İstisnaları İştirak taahhüdünden

Detaylı

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23

İçindekiler BİRİNCİ BÖÜİM YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARET ŞİRKETLERİ 23 İçindekiler İkinci Baskıya Önsöz 1 Önsöz 9 Kısaltmalar 21 BİRİNCİ BÖÜİM TİCARET ŞİRKETLERİ VE ÖLÇEKLERİ 1.1. TİCARET ŞİRKETLERİ 23 1.1.1. Ticaret Şirketleri 23 1.1.2. Ticaret Şirketlerinin Türleri 25 1.1.2.1.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır.

1-Anonim Şirketlerde Yönetim kurulu Üyeliği İle İlgili Önemli Değişiklikler Yapılmıştır. İSTANBUL, 02.02.2012 SİRKÜLER (2012/10) Konu: Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Yenilikler 2011 yılında TBMM nce kabul edilen 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, bazı maddeleri daha sonraki tarihlerde

Detaylı

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com

Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1. İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri. www.byclb.com Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 1 İnternet Hukuku & Sermaye Şirketleri www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Sitesinde Yayınlanması Zorunlu Olan Bilgiler... 3 1.1 Yasal Dayanak... 3 1.2 Zorunluluklar... 3

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası Yeni Türk Ticaret Kanunu: Yeni bir başlangıç BT Yol haritası 15 Haziran 2011 Hukuk Kurumsal yönetim Yeni TTK ya uyum süreci Bilgi teknolojileri Muhasebe ve finansal raporlama 2 Yeni TTK Yeni bir başlangıç

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri

Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Yeni Türk Ticaret Kanununda Teknolojik Gelişmelerin Yeri Önceki hafta yayımlanan yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu(TTK) ile getirilen düzenlemelerden Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler konusu ele

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX)

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNDE YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR (SİRKÜLER: CXXX) 1 Sirküler No: CXXX Sirküler Tarihi: 03.06.2013 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax:

Detaylı

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM

Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri. Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Yeni TTK na Göre Şirket Birleşmeleri ve Bölünmeleri Mustafa TAN E. Gelirler Başkontrolörü YMM Sunum Planı Şirket Birleşmeleri Kolaylaştırılmış Şirket Birleşmesi Borca Batık Şirket Birleşmesi Tam Bölünme

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER

6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER 6335 SAYILI KANUN ile DEĞİŞİK TTK m. 358 HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı shizir@atilim.edu.tr 6335 Sayılı Kanundan Önceki Haliyle TTK m.

Detaylı

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye

Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye Yeni Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) Başarılı Bir Geçiş Đçin Hazır mısınız? Deloitte Türkiye 27 EKĐM 2011 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Neler Getiriyor? Uyum Süreci - Deloitte Bakış Açısı Yeni

Detaylı

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

1. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Giriş... 1 BİRİNCİ BÖLÜM ŞİRKETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1. ŞİRKET KAVRAMI... 3 2. ŞİRKETLERİN UNSURLARI... 3 3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI... 4 3.1. Adi Şirketler... 5 3.2. Ticaret Şirketleri...

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdür V. 8 Şubat 2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu - Şeffaflık, - Hesap Verebilirlik, - Kurumsallaşma, - Elektronik Ortamda Hukuki İşlem Tesis Edebilme

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı kanuna uygun web tasarımı nasıl olmalı; - Yönetici tarafında dinamik olarak güncellemeye uygun alt yapıda olması gereklidir. - Madde içeriklerine göre kategori

Detaylı

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.

Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524. Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitesinde Bulunması Zorunlu Unsurlar: 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun 1524.maddesi gereğince; 1.Bağımsız denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret

Detaylı

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde

Yeni TTK nın 369 uncu Maddesinde YENİ TTK NIN YÖNETİM KURULUNA GETİRDİĞİ CEZAİ VE HUKUKİ SORUMLULUKLAR İLE GETİRDİĞİ YENİ UYGULAMALAR AHMET YELİS YEMİLİ MALİ MÜŞAVİR 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/50 TARİH: 05.09.2013 KONU Sermaye Şirketlerinin Oluşturacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik Yayınlanmıştır. Bilindiği üzere 6335 sayılı Kanun ile; Sermaye Şirketlerinin

Detaylı

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012

www.pwc.com.tr 11. Çözüm Ortaklığı Platformu Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK 10 Aralık 2012 www.pwc.com.tr Son Değişiklikler Çerçevesinde Yeni TTK İçerik 1. Genel Bir Bakış, Değişiklikler ve İkincil Mevzuat 2. Finans ve Mali İşler Açısından TTK daki Son Durum 3. Yeni TTK da Bağımsız Denetim 4.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Şirketler Hukukunda Neler Değişti? Soner ALTAŞ Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre ŞİRKETLER HUKUKUNDA NELER DEĞİŞTİ? Kollektif Şirket Komandit Şirket Anonim Şirket Limited

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme

BİRLEŞME. Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, devralma şeklinde birleşme q BİRLEŞME 2 BİRLEŞME BİRLEŞME Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Denetim ve Denetçiler Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ticari hayata getirilen köklü değişikliklerden bir diğeri Denetim ve Denetçiler konusunda yapılanıdır. Anılan Kanunda

Detaylı

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU

BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU BİRLEŞME, BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME İŞLEMLERİNİN TİCARET SİCİLİ AÇISINDAN DURUMU AV. NURCAN TURAN İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ 8 Ocak 2013 BİRLEŞME ÖNEMLİ HUSUSLAR Yeni kuruluş suretiyle birleşmede ortada

Detaylı

6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nun Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Getirilen Değişiklikler 6335 sayılı Kanun da yer alana önemli değişikliklerin

Detaylı

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi

50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 50 Soruda Esas Sözleşme Kontrol Listesi 2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu na uyum çalışmaları kapsamında sermaye şirketlerinin 1 Temmuz 2013 tarihine kadar esas sözleşmelerini (limited şirketlerde şirket

Detaylı

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı.

İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. İş adamlarına 'Yeni Türk Ticaret Kanunu' anlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi Soner Altaş, hayatta artık kalıplaşmış eski bilgilerle ticaret yapılamayacağını belirterek, "Yeni kanun,

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2 İÇİNDEKİLER LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI... 3 1. LTD.ŞTİ GENEL KURUL MÜDÜRLER KURULU KARARI... 3 2. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRI-GÜNDEM... 3 3. LTD.ŞTİ GENEL KURUL ÇAĞRISIZ...

Detaylı

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir.

Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir. KOMANDİT ŞİRKETLER ADİ KOMANDİT ŞİRKET Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. q BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER

6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 6102 sayılı TÜRK TİCARET KANUNUN LİMİTED ŞİRKETLER HUKUKUNA GETİRDİĞİ YENİLİKLER 1 Limited Şirketler Türk ekonomisinde sayı itibariyle en fazla olan şirket türü limitettir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının

Detaylı

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Yeni. Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Abuzer Kendigelen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yeni Türk Ticaret Kanunu Değişiklikler, Yenilikler ve İlk Tespitler Genel Açıklamalar Başlangıç

Detaylı

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri

Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri Bağımsız Denetim Kapsamına Giren Şirketlerin Yükümlülükleri BAĞIMSIZ DENETİM Türk Ticaret Kanunu nun 397 nci maddesinde açıklandığı üzere; denetime tabi olan anonim şirketlerin ve şirketler topluluğunun

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR. Kemal ŞENOL. S.M. Mali Müşavir YENİ TÜRK TİCARET KANUNU YÜRÜRLÜKTE & SON DEĞİŞİKLİKLER & YÜRÜRLÜK TARİHLERİ & CEZALAR Kemal ŞENOL S.M. Mali Müşavir Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni

Detaylı

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt

ŞİRKETLER HUKUKU. Ticaret Hukuku Cilt II. Tamer Bozkurt Tamer Bozkurt Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun'la Türk Ticaret

Detaylı

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU

HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL ÜMİT HUKUK BÜROSU HAZIRLAYAN: Av. Ümit Hürrem BÜLBÜL Haksız fiil sorumluluğu Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket

Detaylı

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır.

Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. BÖLÜNME Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına

Detaylı

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu

A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu www.pwc.com.tr A.Ş.lerde Yönetim Kurulu Üyeleri ve YK Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu. 12. Çözüm Ortaklığı Platformu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Yönetim Kurulu 2. Yönetim ve temsil yetkisinin

Detaylı

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER 6335 SAYILI KANUNLA YENİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER Yeni TTK tüm sermaye şirketlerine bağımsız denetim yükümlülüğü getirmekteydi, ancak 6335 sayılı Yeni TTK Değişiklik Kanunu ile

Detaylı

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME

MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME MESLEKİ İHTİSAS EĞİTİMLERİ 6102 SAYILI TTK VE TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ NE GÖRE BİRLEŞME- BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME Hazırlayan: Ziya ÖZMEN - Ankara Ticaret Sicili Müdürü Mayıs 2014 2 BİRLEŞME n 6102 sayılı

Detaylı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketlerin Denetimi ve Bilgi Toplumu Hizmetleri DENETİM Denetim müessesesi yeni Kanun da 397-406 maddeler arasında on (10) madde halinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Detaylı

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013

www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 www.pwc.com.tr Yeni TTK Çerçevesinde Genel Kurul 18 Şubat 2013 İçerik 1. Anonim Şirketlerde Genel Kurul 2. Genel Kurullarda İzlenecek Yol 3. Limited Şirketlerde Genel Kurul 4. Önemli Bilgiler 5. Sıkça

Detaylı

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012

www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 www.ttkrehberi.com Yeni TTK yürürlükte Son değişiklikler 4 Temmuz 2012 Ortak Hükümler ile Anonim ve Limited Şirketlere İlişkin Hükümlerde Değişiklikler Yeni Türk Ticaret Kanunu ( Yeni TTK ) 1 Temmuz 2012

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTELERİ Mehmet KÜLTE 1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kapsamı Ülkemizde ticaret hayatının uygulamasının son 50 yılını yönlendirmiş olan 6762 sayılı Türk

Detaylı

New Ideas Make a Difference

New Ideas Make a Difference Özet Mali Bülten Tarih: 07.11.2012 Sayı:S.2012/15 Değerli Müşterimiz; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 6273 ve 6335 sayılı kanunlar ile getirilen değişiklikleri içerin özet mali bültenimiz yer alan açıklamalarımız

Detaylı

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI 1 Mehmet Akif TEKEREK Uzman 2 DENETİM KURULUŞU VE DENETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 3 Denetim kuruluşları ve denetçilerin gerek denetledikleri

Detaylı

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu

www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu www.pwc.com.tr İkincil Düzenlemeler Işığında Türk Ticaret Kanunu İçerik 1. Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Denetim 2. Genel Kurul un onaylayacağı finansal tablolar 3. İnternet sitesi yükümlülüğü

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1

İÇİNDEKİLER TÜRK HUKUKU 1 Erkan KARAARSLAN İÇİNDEKİLER Türk Hukuku TÜRK HUKUKU 1 BİRİNCİ KISIM ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 BİRİNCİ BÖLÜM ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013

Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Sirküler no: 087 İstanbul, 5 Haziran 2013 Konu: Sermaye şirketlerinin açacakları internet sitelerine dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik

Detaylı

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI YENİ SÜREÇTE LİMİTED ŞİRKET ŞİRKET SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA KILAVUZU LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Değerli Meslek Mensupları,

Değerli Meslek Mensupları, Değerli Meslek Mensupları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun gereklerine göre sizlerin de beklentisi göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz çalışma, limited şirket sözleşme değişikliklerinde veya yeni

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER. Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 1 YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İŞ HAYATIMIZA GETİRDİĞİ TEMEL YENİLİKLER Av. Gürsel Özdoğan 27 Haziran 2012 İLKELER 2 Şeffaflık Hesap verebilirlik Kurumsallaşma Elektronik ortamda hukuki işlem tesis edebilme

Detaylı

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ Şirketlerde kuruluş işlemleri, kar ve zararın dağıtılması sermaye değişiklikleri, tasfiye, iki şirketin birleştirilmesi işlemlerinin muhasebeleştirilmesi işlemlerine

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ

2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 2014 TTK UYGULAMA TAKVİMİ 31.12.2013 1) 2013 ve 2014 YILLARINA AİT YASAL DEFTERLERİN ONAY Ticari Defterler 2013 Yılı Defterlerin Kapanış Onayları Son Tarih 2014 Yılı Defterlerin Açılış Onayları Son Tarih

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ. İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI NIN GÖREVLERİ İsmail YÜCEL İç Ticaret Genel Müdürü 06 EKİM 2012 1 Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihinde Resmi Gazete de Yayımlanmıştır.

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU ÇERÇEVESİNDE BAĞIMSIZ DENETİM VE VERGİSEL ETKİSİ Prof. Dr. Turgut ÇÜRÜK ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F Muhasebe Finans ABD. Öğretim Üyesi Osmaniye-2012 1 Bağımsız denetim ve amacı

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNUN GETİRDİKLERİ Baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu iş dünyasından gelen talepler üzerine 109 maddede değişiklik yapılarak yürürlüğe girdi. Değişikliklerle

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme

Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme VII. Çözüm Ortaklığı Platformu Yeni Türk Ticaret Kanunu Geleceği Hazırlayan bir Düzenleme 25 Aralık 2008 PwC Yeni Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi nde Gökhan Yüksel Ortak Denetim

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE VE LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI HALİL ÇAMÖNÜ AVUKAT halilcamonu@gmail.com 1. GENEL BİLGİ Şirketlerin ticari

Detaylı

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM

ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL BAĞLAM Necdet UZEL İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Göre ANONİM ORTAKLIKTA ESAS SÖZLEŞMESEL

Detaylı

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ SİRKÜLER: AKAD.13/11-12.06.2013 YENİ TTK NA GÖRE LİMİTED VE ANONİM ŞİRKETLERİN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 14.02.2011 tarih, 27846 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yürürlüğe giren 6103 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ

AKTİF AKADEMİ EĞİTİM MERKEZİ DAR KAPSAMLI SERMAYE PİYASASI MEVZUATI VE MESLEK KURALLARI DENEME SINAVI 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu kurucusu olabilir? A) Yatırım Ortaklıkları B)

Detaylı

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN İŞLEM DENETÇİSİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1. İşlem Denetçisinin tanımı ve nitelikleri ile ilgili hükümler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda bağımsız denetçinin tanımı

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2015 TARİHLİ TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI VARLIKLAR 31 Aralık 2015 Dönen Varlıklar 91.109.610 Nakit ve Nakit Benzerleri 453.493 Ticari Alacaklar 40.930.687 Diğer Alacaklar 31.037.106 Stoklar

Detaylı

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural

YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ. Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural YENİ TTK DA ŞİRKETLERİN, BİRLEŞMELERİ, BÖLÜNMELERİ ve TÜR DEĞİŞTİRMELERİ Yard. Doç. Dr. H. Ali Dural BİRLEŞME Mevcut TTK da olduğu gibi, birleşme devralma yoluyla ve yeni kuruluş şeklinde olmak üzere iki

Detaylı

YENĐ TĐCARET KANUNU NDA TĐCARĐĐŞLETME VE TĐCARET ŞĐRKETLERĐ. Av. Gökhan KESKĐNEL

YENĐ TĐCARET KANUNU NDA TĐCARĐĐŞLETME VE TĐCARET ŞĐRKETLERĐ. Av. Gökhan KESKĐNEL YENĐ TĐCARET KANUNU NDA TĐCARĐĐŞLETME VE TĐCARET ŞĐRKETLERĐ Av. Gökhan KESKĐNEL GENEL DEĞERLENDĐRME Yeni bir Türk Ticaret Kanununa duyulan ihtiyaç ve kanunun çıkarılış amacı - Avrupa Birliğine entegrasyon

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK VE DÜZENLEMELER MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 70 KASIM 2011 www.degerymm.com.tr www.degerymm.com.tr www.ecovis.com.tr SUNUŞ Şirketimizce Yeni

Detaylı

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur.

Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Aşağıdaki adları, soyadları, yerleşim yeri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuştur. Sıra no Kurucunun Adı ve Soyadı Yerleşim Yeri

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAĞIMSIZ DENETİME TABİ ŞİRKETLERİN İNTERNET SİTESİ AÇMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Osman OKUR* Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi I GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun Denetleme başlıklı 397 nci maddesiyle, maddenin dördüncü

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR

LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR LİMİTED ŞİRKETLERDE İMTİYAZLI PAYLAR İmtiyazlı paylar şirketlerin ekonomik ihtiyaçları doğrultusunda kardan daha çok pay alma, şirkete finansman yaratma ya da şirkete yeni yatırımcıların katılmasını sağlama

Detaylı

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır

Tamer Bozkurt. THEMIS / KPSS Hukuk. Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır Tamer Bozkurt THEMIS / KPSS Hukuk Ticaret Hukuku Cilt II ŞİRKETLER HUKUKU 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... VII YAZAR HAKKINDA... IX BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK

Detaylı

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER

6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER 6102 SAYILI TİCARET KANUNU ÖZELLİKLE ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE BAŞLICA YENİLİKLER Ömer KESIKLI Kurucu Ortak T: +902163482924 omer@omerkesikli.av.tr Bağdat Caddesi, No.149/5 Selamicesme, Kadıkoy/Istanbul

Detaylı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı

Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi. YMM Mihdiye Taşçı Bağımsız Denetim Raporunun Düzenlenmesi YMM Mihdiye Taşçı Türk Ticaret Kanununda Denetim Konusunda Yapılan Düzenlemeler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hakim olan anlayış, kurumsal yönetim ilkelerini

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

(Değişik:RG-5/3/ ) EK -1 VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER (Değişik:RG-//06-96) EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden

Detaylı

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunundaki Yenilikler 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 0 E-REHBER LİMİTED ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1 Değerli Meslektaşlarım, 6102 Sayılı TTK 409.maddesinde anonim şirketlerin,

Detaylı

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI YÜRÜRLÜK TARIHI 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun yürürlüğü ile ilgili tarih, 1534. maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde 01.07.2012 olarak belirtilmiştir. 2 ŞIRKET YÖNETIMININ BELIRLENMESI

Detaylı

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ

GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ ESKİ METİN YÖNETİM KURULU MADDE 8- Şirket Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir. Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı

Detaylı

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI

BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BANKALARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK HUKUKİ YÖNDEN ÖZEL FİNANS KURUMLARI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ I. ÖZEL FİNANS KURUMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. Kavram ve Kurum Olarak Özel Finans Kurumları 1. Kavramın Ortaya

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ

Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ www.pwc.com/tr Yeni Türk Ticaret Kanunu na Ait Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ 9 Ağustos 2012 Perşembe Resmî Gazete Sayı : 28379 Tebliğ Birinci bölüm Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat

Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat 13 Eylül 2012 Yeni Ticaret Kanunu nda Son 20 Değişikliğe Dikkat Bilindiği üzere, Yeni Türk Ticaret Kanunu 01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Ancak baştan aşağı yenilenen Türk Ticaret Kanunu nda

Detaylı

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ

ŞİRKET TÜRLERİ. Almanya da söz konusu şirket türleri şunlardır: ADİ (KOLLEKTİF) ŞİRKET -GbR- KOLLEKTİF ORTAKLIK ŞİRKETİ -ohg- ŞAHIS ŞİRKETLERİ ŞİRKET TÜRLERİ Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ve siyasi yakınlık birçok Türk şirketi için Almanya piyasasının çekici hale gelmesine neden olmuştur. Türk yatırımcılar Almanya da yeni bir şirket

Detaylı

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER

UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ. (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE BÖLÜNME BİRLEŞME VE TASFİYE İŞLEMLERİ (Vergi Hukuku-Ticaret Hukuku-AB Hukuku) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. BİRLEŞME... 5 1.1. Ekonomik Kavram Olarak Birleşme...

Detaylı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu nun Uygulamaya Geçiş Sürecinde Bazı Önemli Tarihler 01.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren ve 54 yıl boyunca Türkiye ticari hayatını düzenleyen 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Detaylı