UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ"

Transkript

1 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ (UYAP SUPREME COURT INFORMATION SYSTEM ) Dr. Servet YETİM Assistant Secretary General-Supreme Court

2 YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen, Digital Equipment Corp.'un (bir bilgisayar firması) başkanı 1977) Bugün sadece Türkiye de 45 Milyon kişi internet kullanmaktadır. MODERNIZATION OF JUDICIARY "I do not see any reason why people have computers in their homes." (Kenneth Olsen, The President of Digital Equipment Corp. - ( the computer company 1977) Today just in Turkey, 45 million people use Internet.

3 PROJENİN AMACI UYAP Yargıtay Bilgi Sistemi (UYAP) ile Yargıtay'daki idari ve yargılama faaliyetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, iş süreçlerinin hızlandırılması, şeffaf ve etkin mahkeme yönetimi ve elektronik arşivin oluşturulması hedeflenmiştir. AIM OF THE PROJECT It is aimed with UYAP Supreme Court Information System (UYAP) to carry out judicial activities more effectively and efficiently, to accelerate business processes and to create electronic archives.

4 PROJE AŞAMALARI MILESTONES OF THE PROJECT 2003 sonu Yazılım Sözleşmesinin İmzalanması, 2004 Yazılım Geliştirme, 2005 Yazılım Yaygınlaştırma, Yazılım Uygulama, Yerli sermaye kullanılmıştır, Yazılım Türk mühendislerince geliştirilmiştir, Yazılım açısından dışarıya bağımlığı ortadan kaldırmayı hedeflemiştir, Yargıtay kendi yazılımını kendisi geliştirmektedir, Dünyanın örnek aldığı bir proje olma başarısını göstermiştir, End of the Signing the Software Contract, 2004 Development of Software, 2005 Extending the use of Software, Application, Domestic capital is used, Software is developed by Turkish engineers, Eliminating the foreign dependency is aimed in terms of software, The Supreme Court develops its own software, It is a role model project in the world that has demonstrated success.

5 SAYILARLA YARGITAY SUPREME COURT BY NUMBERS 387 Yargıtay üyesi, 1001 Tetkik Hakimi, 229 Cumhuriyet Savcısı, 1500 Personel, 23 Hukuk Dairesi Başkanlığı, 15 Ceza Dairesi Başkanlığı, Ve idari birimler, 387 Member of the Supreme Court, 1001 Rapporteur judges, 229 Supreme Court prosecutor, 1500 Personnel, 23 Civil Chambers, 15 Criminal Chambers, And administrative units,

6 DONANIM SAYILARI 2000 adet dizüstü bilgisayar, 1031 adet masa üstü bilgisayar, 1377 adet yazıcı, 313 adet tarayıcı, adet network ucu, Müzakere Salonu Sistemleri, E-imza altyapısı, Görsel Dosya inceleme, Her türlü veriye erişim, NUMBER OF HARWARE EQUIPMENT 2000 pcs notebook computers, 1031 pcs desktop computers, 1377 pcs printers, 313 pcs scanners, pcs network ends, Court Room Systems, E-signature infrastructure, Visual File review, Access to any kind of data,

7 UYGULANDIĞI BİRİMLER 1. Yargılama faaliyetlerinde, 2. İdari Birimlerde, 1. Özel Kalem Müdürlüğünde, 2. Bilgi işlem Merkezi Müdürlüğünde, 3. Personel ve Eğitim Müdürlüğünde, 4. Eğitim ve Sosyal İşlerde, 5. İdari Mali İşlerde, 6. Tasnif Kurulunda, 7. Yayın Kurulunda, 8. Poliklinikte, 9. Tedavi Bürosunda, 10. Kütüphanede, 11. Sivil Savunma Uzmanlığı Alanında, 12. Lojman Müdürlüğünde 13. Üye Sicil Bürosunda APPLICATION UNITS 1. Trial Activities, 2. Administrative Units, 1. private secretariat 2. Data Processing Center 3. Personnel Directorate, 4. Education and Social Affairs, 5. Administrative and Financial Affairs 6. Classification Board, 7. Editorial Board 8. Clinic, 9. Health Directorate 10. Library, 11. Sivil Defence 12.Public Housing Directorate 13.Member Record Bureau

8 UYGULANDIĞI BİRİMLER 14. Daire Müdürlüğünde 15. Strateji İşleri Müdürlüğünde 16. Genel Yazı İşleri Müdürlüğünde 3. Siyasi Parti kayıtlarında 4. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) ile tüm idari birimlerin yazışmalarında, APPLICATION UNITS 14. Chamber Directorate 15. Strategical Affairs Bureau, 16. General Office Directorate 3. Political Party Records, 4. Document Management System

9 UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Esas Kayıt tk Ön İnceleme tk Dur. Masası tk HUKUK ALTSİSTEMİ Teb. Masası tk Tevzi tk Aidiyet Dos.Yönetimi Tk101010(C) TK101040(H) Gündem Müzakere Karar İlam Tk101048(H) Tk101021(C) Y.İ.M. Tk101037(H) Tk (C) Ön İnceleme tk Duruşmalı Tebliğname Dur. Masası tk Teb. Masası tk İnceleme Tevzi tk Posta Tk101024(C) TK101051(H) Tutuklu Tut.Dos.İnc. tk Tebligat Ara Karar Karar CEZA ALTSİSTEMİ

10

11 ENTEG. SAĞ. BİRİMLER 1. Anayasa Mahkemesi, 2. Danıştay, 3. İlk Derece Mahkemeleri, (UYAP) 4. MERNİS, 5. ADLİ SİCİL, 6. TAKBİS, 7. POLNET, 8. VEDOP, 9. BANKALAR, 10. PTT, 11. GSM Operatörleri, 12. SGK, 13. INTEGRATED UNITS 1. Constitutional Court, 2. Council of State, 3. Courts of first instance, (UYAP) 4. MERNİS - Ministry of Interior, 5. ADLİ SİCİL - Judicial statistics and records, 6. TAKBİS - Land Registry, 7. POLNET - Police, 8. VEDOP - Tax Automation System, 9. BANKALAR - Banks, 10. PTT Turkish Post, 11. GSM Operators, 12. SGK - Social Security Association 13...

12 Adliye Noterler-Barolar Birliği. Adalet Bakanlığı Nüfus ve Vat. Müd. YARGITAY Tapu ve Kad. Müd. Adliye Kolluk Kuvvetleri Diğer Kamu Kurumları

13

14 ELEKTRONİK DOSYA 1. İlk derece mahkemelerinden dosyalar elektronik dosya olarak gelmektedir. 2. Bu dosyaların; 1. Esas kayıt işlemleri, 2. Otomatik Esas ve karar numarası verme işlemleri, 3. Duruşma işlemleri, 4. Tebligat/davetiye hazırlama, 5. Dosya inceleme / rapor, ilam hazırlama işlemi, 6. Her türlü defterin tutulması işlemi, ELECTRONICAL FILES 1. Files come from courts of first instance as an electronic files. 2. These files; 1. Registration, 2. Automatically numbering system of registration and decision, 3. Records of the trial, 4. Preparation of Notification / Trial Invitation, 5. File review / report and verdict draft preparation, 6. Process of keeping all kinds of records electronically,

15 ELEKTRONİK DOSYA 3. Seri dava dosyaları işlemleri, 4. Şablon özelleştirme işlemleri, 5. Her türlü evrak içinde arama işlemi, 6. Adli yazışmaların tamamı sistem üzerinden yapılabilme, 8. Bütün kullanıcılara e-posta hesapları tanımlanmıştır. Bu hesaplar Portal hesabı ile entegre edilmiştir. 9. Vekil bilgileri devamlı olarak güncellenmekte, 10. Her türlü rapor ve istatistik sistem üzerinden alınabilmektedir. ELECTRONICAL FILE 3. Serial case records, 4. Template customization, 5. Full text search through all kinds of documents, 6. All judicial correspondence could be done via UYAP, 8. All users adresses are created and integrated with users Portal accounts. 9. Information of personal representatives are updated continuously, 10. All kinds of reports and statistics could be taken from the system.

16 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1. Hukuk Dairelerinden 23/23, 2. Ceza Dairelerinden 15/15 3. Üyelerin 387/387* (YO) 4. Tetkik hakimlerinin 1001/1001, 5. C. Savcılarının 229/229, 6. Personelin %90 e-imzası mevcuttur. 7. Adli ve idari faaliyetler, 8. Sisteme güvenli erişim, 1. Bilgisayar açılışı, 2. UYAP erişimi, 3. ******* E-SIGNATURE APPLICATIONS 1. Civil Chambers 23/23, 2. Criminal Chambers 15/15 3. Members 387/387,* 4. Investigating judges 1001/ Public Prosecutors 229/ % of Staff have/use e- signature. 7. Judicial and administrative activities, 8. Secure access to the system, 1. Computer Start-Up, 2. UYAP access, 3. *******

17 ELEKTRONİK İMZA UYGULAMALARI 1. Not fişlerinde kağıt ortamı terk edilmiştir, 2. Tüm daire başkanlıklarında ilk derece mahkemelerine kağıt ortamında ilam gönderilmemektedir, **** 3. Tehiri icra kararları elektronik imzalı olarak gönderilmektedir, 4. Kağıt ortamı terk edildiğinde yıllık, Top kağıt= sh.= TL Kağıt tasarrufu, Adet toner= TL Toner tasarrufu + Yazıcı= Çevreye katkısı, E-SIGNATURE APPLICATIONS 1. Note slips could be sent to Ministry of Justice electronically, 2. All of the Chambers send verdicts to the Firs Instance Courts only electronically not physically, 3. Bill to suspend a decree is sent with e-signatue. 4. When paper environment leaved, reams of paper= pg.= TL saved paper, pieces toner= TL Toner saved + Printer= TL 3. Contribution to environment,

18 Supreme Court Of The Negotiation Halls

19 The Hall of Assembly of Criminal Chambers

20 Hearing/Negotiation Rooms

21 MÜZAKERE SALONUNDA 1.

22 WHAT CAN BE DONE WITH THE SYSTEM SET UP IN NEGOTIATION HALLS? Decision Search Access to legislation Access to intranet Access to internet Review of files Sharing of reports between Rapporteur Judges Watch audial and visual broadcasting Collective e-signature and many more

23 ELEKTRONİK DOSYA Nüfus kayıtları, Adli Sicil kayıtları, Trafik Tescil kayıtları, Tutuklu/hükümlü bilgileri, Bir kısım tapu kayıtları, Pasaport bilgileri, Sosyal güvenlik bilgileri, Tebligat safahat aşamaları,. Online alınabilmektedir. ELECTRONIC FILE Birth records, Judicial records, Traffic registry records, Convict/prisoner information, Some of land register records, Passport information, Social security information, Notification stages,. are received online.

24 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde ) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla oluşturulan bilişim sistemidir. Dava ve diğer yargılama işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirildiği hâllerde UYAP kullanılarak veriler kaydedilir ve saklanır. LEGAL ARRANGEMENT No CIVIL PROCEDURE LAW ELEKTRONICAL TRANSACTIONS Article ) National Judiciary Network System(UYAP) Information System is created for the execution of justice services electronically. The case and other trial procedures where carried out in electronical environment by using UYAP data is recorded and stored.

25 YASAL DÜZENLEME 6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU ELEKTRONİK İŞLEMLER Madde ) Elektronik ortamda, güvenli elektronik imza kullanılarak dava açılabilir, harç ve avans ödenebilir, dava dosyaları incelenebilir. Bu Kanun kapsamında fizikî olarak hazırlanması öngörülen tutanak ve belgeler güvenli elektronik imzayla elektronik ortamda hazırlanabilir ve gönderilebilir.. LEGAL ARRANGEMENT No CIVIL PROCEDURE LAW ELECTRONIC TRANSACTIONS Article ) In the electronic environment, by using the secure electronic signature the case can be filed, advance and fees can be paid and the case files can be reviewed. Within the scope of legislation, the reports and documents which are envisaged for physical preparation can be prepared and sent electronically with the secure electronic signature.

26 ELEKTRONİK HİZMETLER** 1. Doküman Yönetim Sistemi, 2. Karar Arama, 3. Dosya Sorgu, 4. Emsal Karar Arama, 5. UYAP Mevzuatı, 6. UYAP Bilgi Bankası, 7. AİHM Kararları, 8. SMS Bilgi Sistemi, ELECTRONICAL SERVICES** 1. Document Management System 2. Decision Search, 3. File Query, 4. Precedent Search, 5. UYAP Legislation, 6. UYAP Data Bank, 7. ECHR Decisions, 8. SMS Information System,

27 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İN KAMU HİZMETLERİ ÖDÜLLERİ ARASINDA BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI UYAP SMS BİLGİ PROJESİ KAMU HİZMETLERİNDE YOLSUZLUĞU ÖNLEME VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE kategorisinde ABD nin New York şehrinde Haziran 2012 de gerçekleştirilecek olan törende birincilik ödülünü alacaktır. UYAP SMS INFORMATION SYSTEM WAS AWARDED FIRST PRIZE BETWEEN PUBLIC SERVICES AWARDS UYAP SMS INFORMATION PROJECT will take the first prize in the category of "Preventing and Combating Corruption in the Public Service" in the ceremony which will be held in New York in June 2012

28 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS UYAP SMS BİLGİ SİSTEMİ AVRUPA E- DEVLET ÖDÜLLERİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ ALDI UYAP SMS INFORMATION SYSTEM RECEIVED THE FIRST PRIZE OF EUROPEAN E-STATE AWARD İsveç'in Malmö şehrinde 20 Kasım 2009 tarihinde yapılan Avrupa e-devlet Ödüllerinde toplam 31 devlete ait 259 proje arasından İdari Etkinliği ve Etkililiği Artıran e-devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP Projesi finalist olmuş, vatandaşlara Yönelik e-devlet Uygulamaları kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi Birincilik ödülünü kazanmıştır. In Swedish city of Malmo the European e-government Awards on 20 November 2009 through total of 259 projects from 31 state-owned in the category of Enhancing Administrative Efficiency and Effectiveness of e-government Applications UYAP became a finalist, and UYAP SMS Information System gained a first prize in the category of e- government applications for citizens.

29 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS UYAP, Oracle Tarafından Düzenlenen En Çevreci Projeler Yarışmasında Ödül Kazandı. UYAP, was selected as one of the winners of Oracle's 'Enable the Eco- Enterprise award. ABD nin San Francisco şehrinde 12 Ekim 2009 tarihinde yapılan "Oracle Açık Dünya" etkinliğinde, çevreye faydalı bir etki oluşturan, kağıt tüketimini azaltan, iş süreçlerini etkili hale getirip zaman, işgücü ve kağıttan tasarruf sağlayan proje olarak en çevreci proje seçilmiştir. In San Francisco, the city of United States, Oracle Open World event held on October 12, 2009, UYAP has been selected as the most environmentfriendly project which creates beneficial effect for environment, reduces paper consumption and streamlines business processes to save the time, labor and paper.

30 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS UYAP, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında İkinci olmuştur. Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi tarafından düzenlenen Adaletin Kristal Terazisi yarışmasında Ekim 2008 Avrupa hukuk ağından 38 proje arasından finale kalan 4 proje arasına girmiş ve birinciliğe aday olarak seçilmiştir. UYAP came in second in the competition of ''Crystal Scales of Justice'' which was held by the European Commission and The Council of Europe. In the competition of ''Crystal Scales of Justice'' on October 2008 which was arranged by the European Commission and the Council of Europe, UYAP was selected as the candidate for the first place between 4 finalists from 38 projects in European Law Network.

31 ULUSLAR ARASI ÖDÜLLER INTERNATIONAL AWARDS ABD BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computer World Honors Programme) Seçkin (Laureate) onuruna layık görülerek altın madalya almıştır. UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında en iyi e-adalet projesi olma başarısını göstermiştir. UYAP received its laureate gold medal in the USA COMPUTER WORLD HONORS PROGRAMME. UYAP demonstrated the success of best e-justice project around the world between the Achivement Awards of 21st Century in the field of e-government.

32 UYAP HAKKINDA İNCELEME YAPAN ÜLKELER İNGİLTERE ALMANYA KAZAKİSTAN İSVEÇ MISIR HOLLANDA BOSNA-HERSEK SURİYE ÇEK CUMHURİYETİ GÜRCİSTAN MAKEDONYA POLONYA AZERBAYCAN.. COUNTRIES MAKING RESEARCH ON UYAP ENGLAND GERMANY KAZAKHSTAN SWEDEN EGYPT HOLLAND BOSNIA-HERZEGOVINA SYRIA CZECH REPUBLIC GEORGIA MACEDONIA POLOND AZERBAIJAN..

33 Abone sayısı:

34 WHAT IS SMS INFORMATION SYSTEM? The SMS judicial information system provides an outstanding service for the citizens and lawyers which enables them to receive SMS messages containing legal information such as ongoing cases, dates of court hearings, the last change in the case and suits or dept claims against them. Therefore, they can be instantly informed by SMS about any kind of legal event related to them without going to courts. A cooperation agreement has been signed with the GSM operators in order to establish this system that makes it possible to send SMS to the concerning parties mobile phones. This system aims to automatically inform all related parties of cases when any legal event, data or announcement (which has to be sent parties) realized by the judicial units such as courts, public prosecutor offices and enforcement offices. Sending a SMS does not replace official notification as it provides information to the parties so that they can take necessary measures in time without delay in order to prevent loss of legal rights.

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim

UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ. Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim UYAP YARGITAY BİLGİ SİSTEMİ Dr. Servet YETİM Genel Sekreter Yardımcısı Hakim YARGININ MODERNİZASYONU "İnsanların evlerinde bilgisayar bulundurmaları için herhangi bir neden göremiyorum." (Kenneth Olsen,

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

1 2 3 4 5 6 7 Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak! We need but one thing, to work hard! 8 9 Lütfi ELVAN Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Minister of

Detaylı

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU

ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU BALKAN ÜLKELERİ İLE KAMU YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE VERİMLİLİK ÇALIŞTAYI WORKSHOP ON EFFICIENCY AND EFFECTIVENESS IN PUBLIC ADMINISTRATION AMONG BALKAN COUNTRIES 24-25 Nisan 2014, Ankara, April 24-25,2014,

Detaylı

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu

Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak Regülasyonu ve Kara Para Aklanması Bakımından Durumu PART Mehmet Ata Sarıkatipoğlu, Timur Arif Çapkın, Fatma Karaalioğlu Bitcoin: Its Regulation as a Virtual Currency and Its Position with Respect to Money Laundering Bitcoin: Bir Sanal Para Birimi Olarak

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2012 SAYI : 131 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio

International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio International Conference Of Interdisciplinary Studies, ICIS 2015, San Antonio Ersan OZ, Pamukkale University Department of Public Finance www.ersanoz.com MÜKELLEF HAKKI (The right to taxpayer) Mükellef

Detaylı

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties

Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties Law 67/2005 Compensation, Exchange and Restitution of Immovable Properties About the law Law 67/2005 Consolidated in Turkish Law 67/2005 Main in English About the law This is a consolidating law incorporating

Detaylı

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO

teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO teknoloji bir sanattır PROJELERİMİZ PROJECT PORTFOLIO NART BİLİŞİM HİZMETLERİ ODTÜ TEKNOKENT MET YERLEŞKESİ Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:280 E Blok 2/A 06510 Çankaya, Ankara Telefon: + 90 (312)

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURKISH NATIONAL POLICE (TNP) ULUSLARARASI EĞİTİM KATALOĞU INTERNATIONAL TRAINING CATALOGUE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TRAINING Department 2011 İçindekiler

Detaylı

Dergimizin bu sayıdaki özel konusu. Özgür Yazılım. dergisinin bu yılın son (2008/4-9.sayı) sayısıyla karşınızdayız.

Dergimizin bu sayıdaki özel konusu. Özgür Yazılım. dergisinin bu yılın son (2008/4-9.sayı) sayısıyla karşınızdayız. Editörden Dergimizin bu sayıdaki özel konusu Özgür Yazılım Av. Özgür ERALP avukat@ozgureralp.av.tr Türkiye nin ilk ve tek dergisinin bu yılın son (2008/4-9.sayı) sayısıyla karşınızdayız. Dergimizin bu

Detaylı

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt.

UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI UYAP IN NİHAİ HEDEFİ UYAP FONKSİYONEL KAPSAMI. Yargılama Hizmetleri. Kaynaklar / İdari Ynt. Destek Hizmetler Ynt. UYAP NEDİR? Yönetim Bilişim Sistemlerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ

SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ SOSYOEKONOMİ Refereed, Scientific, Biannual Hakemli, Bilimsel, Süreli T.C. Hacettepe University, Center for Market Economics and Entrepreneurship (CMEE) T.C. Hacettepe Üniversitesi, Piyasa

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI ISSN 1300-0187 DANIŞTAY DERGİSİ YIL : 2014 SAYI : 135 ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE ATIF YAPILAN DANIŞTAY KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA

Detaylı

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature

BÜYÜME İŞSİZLİĞİ ÇEKTİ GERİ NİHAYET. www.ito.org.tr GROWTH FINALLY RETRACTS UNEMPLOYMENT. Could not stop using wet signature YIL/YEAR:9 SAYI/NUMBER:105 EKİM/OCTOBER 2011 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İSTANBUL TİCARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE BÜYÜME NİHAYET İŞSİZLİĞİ GERİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası. All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası All Municipal and Puplic Services Workers Trade Union İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş... Genel Tanıtım... Uluslararası İlişkiler... İşbirliği Anlaşmalarımız...

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT Yabancı Sermaye Derneği Foreign Investors Association FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2003 Değerli üyelerimiz, Takdir siz değerli üyelerimize ait olmakla birlikte, sizlerden bugüne kadar yansıyan övgüleri

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013

ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 ÇALIŞMA HAYATI İSTATİSTİKLERİ LABOUR STATISTICS 2013 Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından

Detaylı

AZERBAIJAN REAL ESTATE REGISTRATION AND CADASTRE MANAGEMENT SYSTEM (RERCMS)

AZERBAIJAN REAL ESTATE REGISTRATION AND CADASTRE MANAGEMENT SYSTEM (RERCMS) AZERBAIJAN REAL ESTATE REGISTRATION AND CADASTRE MANAGEMENT SYSTEM (RERCMS) Dr. Emin BANK¹, Deniz SANAN², Ercüment Korkmaz² ¹NETCAD Sofware Company, Cyberplaza B Blok No:409 Cyberpark 06800 Bilkent Ankara

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :04.08.2011 Karar No :2011/DK-14/410 Gündem Konusu :Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü, 6

Detaylı