MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI"

Transkript

1 MARMARA Ü Nİ VERSİ TESİ SOSYAL Bİ Lİ MLER ENSTİ TÜ SÜ SAYİSAL YO NTEMLER ANABİ Lİ M DALİ ÖĞRETİM ÜYELERİ VE ÇALIŞTIRDIKLARI TEZLERDEN BAZILARI MART 2013

2 Prof. Dr. İsmail Hakkı ARMUTLULU Talepte yığılma olmaksızın hemen teslim durumundaki envanter modeli (Bir hotel işletmesindeki uygulaması) / Elif M. Çekici Örnekleme teknikleri ve bir örnekleme uygulaması / Erol Çetin Fuzzy karar yaklaşımının poliçe prim hesabına uygulanması / İlker Canaslan Hisse senedi fiyat değişimlerinin stokastik süreç olarak analizi / Ömer Önalan Fuzzy mantık denetleyici ve trafik işletmesinde uygulanması / Alper Daldal Personel ücretlendirmesi ve bilgi işlem sektörü için bir ücret sistem model uygulaması / M. Soner Şahin İMKB`de fiyat ve risk tahmininin yapılabilirliği [On the viability of price and risk foxcasting in the Istanbul Stock Exchange] / Saadi Jalal Yapay sinir ağlarının teknik analizde kullanımı ve bir uygulama [Artificial neural networks in technical analysis and an application] / Gürkan Serhadlıoğlu Fuzzy çok amaçlı optimizasyon yöntemiyle portföy seçimi [Portfolio selection by fuzzy multi objective goal programming] / Hüsnü Cemal Hamitoğulları İstatistiksel proses (süreç) kontrol ve Isıl İşlem Fabrikasında uygulaması [Statistical prosess control and an application] / Hakan Yıldırım Fuzzy karar verme [Fuzzy decision making] / Reyhan Özlem Öztürk Fuzzy lineer programlamanın bir üretim problemine uygulanması [A Practice fuzzy lineer programing in a producting problem] / Cemal Gökhan Özkan

3 Askeri müzeye gelen ziyaretçilerin ziyaret sürelerinin fuzzy matematiği ile optimizasyonu [Optimization of the visit time of the visitors coming to the military museum with fuzzy mathematicss] / Ersoy Önder İstatistiksel kalite kontrolde deney tasarımı özel imalat sanayinde bir uygulama [Design of experiments in statistical quality control an application in production industry] / Yasin Yağbasan Fuzzy çoklu kritere göre karar vermenin insan kaynaklarına uygulanması [An Aplication of multiple criteria decision making to human resource management] / Mine Engelkıran Türkiye elektrik enerjisi talebinin zaman serisi teknikleri ile tahmini [Forecasting of Turkey`s electrical energy demond by using time series techniques] / Özgür Çakır Altı sigma ve sanayi uygulamaları [Six sigma and industry applications] / Lütfi Uslu İş etüdünün verimlilik arttırmada etkisi ve tekstil sektöründe uygulanması [Effects of time study to increase productivity and application in textile] / Melike Demir (M/M/1) : (OD/sigma/sigma) kuyruk modelinin uygulanması / Hilda Ataç Hizmet sektöründe müşteri memnuniyetinin istatistiki analizi, Catering firmalarında bir uygulama [Statistical analysis of customer satisfaction at serve sector. (An application in Catering firm)] / Öznur Ayşe Girit Müşteri kredi riskinin ölçülebilirliği ve bir uygulama [Customer credit risk measurability and a practice] / Halil Sezgin Küçük ve orta ölçekli işletmelerde altı sigma yaklaşımı ve bir deneysel tasarım uygulaması [Six sigma and its way of application in SME's and application of experimental design] / Sıdıka Akbulut Süreç kontrolü-bir traktör fabrikasında istatistiksel süreç kontrölü [Process control-application of spc on a tractor farbic] / Güven Kaynar Türkiye'de sosyal güvenlik açığı bir doğrusal optimizasyon analizi [Social security deficits in Turkey: A lineer optimization] / Mehtap Keskin Bir özelleştirme örneğinin istatistiksel incelenmesi [Statistical anaysis of a privatization sample Kardemir A.ş.] / Alper Güser İMKB'de faaliyet gösteren reel sektör firmalarının mülkiyet yapısının, bu firmaların finansal performansları üzerine etkisi [The ownership structure of real sector firms active in the IMKB and the impact on their financial performances] / Murat Büyükdereli Ekonomik aktörlerin enflasyonla ilgili beklentilerinin fuzzy değişkenleriyle belirlenmesi ve ölçülmesi [Inflation expectations of economic actors is determined and measured by fuzzy variables] / Pınar Kaya Fuzzy kümeleme analizi tekniği kullanılarak türkiye'deki bir gsm operatörünün kullanıcılarının profil analizi [The profile analysis of the users of a gsm operator by fuzzy clustering analysis technique] / Serhat Yıldırım

4 Ekonomik konjonktür parametresi bağlantılı reel efektif ABD doları tahmini için bir model denemesi (x-11 yöntemi ile) [An application for forecast of real effective USD related to business-cycle (with x- 11 forecasting technique)] / Taylan Ölmez Yalın üretim tarzı-otomotiv yan sanayii uygulaması [Lean production method-an automotive supplier application] / Öznur Çağlar Çok boyutlu ölçekleme yöntemi ve bir uygulama [Multidimensional scaling method and an application] / Sedat Alan Veri madenciliğinde sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırılması "bankacılık müşteri veri tabanı üzerinde bir uygulama" [Comparison of classification techniques in data mining "an application in banking customer database"] / Özgür Çakır Çok aşamalı yapısal eşitlik modellerinin iş tatmini ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişki üzerine bir uygulaması [An application of multilevel structural equation models to the relationship between job satisfaction and organizational commitment] / Fatma Noyan Denge optimizasyonu için fuzzy-nonfuzzy karşılaştırması ve bir uygulama [Comparison of the fuzzy and nonfuzzy systems to provide balance optimization and an application] / Gökhan Kocatepe KOBİ'lerin yatırım kararlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi [Determining the factors affecting investment decisions of SME's] / Kader Girgin Kır Seçime dayalı konjoint analizi yöntemi ve cep telefonu seçiminde etkili olan faktörlerin araştırılması [Choice based conjoint analysis and research on the efficient factors on choice of mobile phones] / Derya Değerli Operasyonel risk ölçümü ve bir uygulama [Operational risk measurement and an application] / Mükerrem Engin Ulaştırmada fuzzy matematiği ile modelleme ve verimlilik optimizasyonu [Modelling transportation with fuzzy mathematic and optimization of productivity] / Umur Dilek Bireysel emeklilik sistemi ve Türkiye'deki bireysel emeklilik fonlarının performanslarının ölçülmesi [Pension system and performance measurement of pension found in Turkey] / Volkan Yüceer Kuruluş yeri seçiminde çok kriterli karar verme yöntemlerinin karşılaştırılması [Comparison of the multi criteria decision making methods at facility location selection] / Onur Demircioğlu Fuzzy kümeleme teknikleri ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye'nin fuzzy kümelenmesi [Fuzzy clustering techniques and fuzzy clustering of eu members and Turkey] / Dilara Büyükköz Belirsizlik ortamında fuzzy finansal oranlarla karar verme [Decision making under uncertainty by fuzzy financial ratios] / Mehmet Nuri İnel Fuzzy robust regresyon ile bir uygulama [Fuzzy robust regression with an application] / Murat Yazıcı

5 Prof. Dr. Ömer ÖNALAN Portföy seçim modelleri ve İMKB `ye bir uygulama [Potfolio selection models and an application to ISE] / Zeynep Alakurt Finansal varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama modelinin İMKB'de test edilmesi [Testing capital asset pricing model and arbitrage pricing theory in the İstanbul Stock Market] / Dilay Aysoy Stokastik ekonomik sipariş miktar modelleri ve telekomünikasyon sektöründe bir uygulaması [Stochastic economic quantity order modes and an application on the telekommunication sector] / Savaş Şahin Hava yolcu taşımacılığında talep tahmin modellemesi ve Türkiye için bir uygulama [Demand forecasting models in airline passenger transportation: An application for Turkey] / Selçuk Ertekin Yatırım projelerinin analizinde reel opsiyonların kullanılması ve bir uygulama [Using of real options in investment project analysis and a case study] / İbrahim Bostan Operasyonel risk hesabında sayısal yöntemler ve Türkiye'de bir uygulama [Quantitative methods in measuring operational risk and a practice in Turkey] / Egemen Kasımoğlu Çağrı merkezlerinde verimliliğin optimizasyonu [Optimization of productivity of the call centers] / Özlem Kıraçlı Lojistik yönetiminde operasyonel kayıpların ölçümü ve bir uygulama [Operational losses measumerent in logistic management and a case study] / Uğur Ayaz

6 Operasyonel riskin ekstrem değer teorisi kullanılarak ölçümü ve bir uygulama [Measuring operational risk with the extrem value theory] / Özge Gürsoy Operasyonel kayıpların ölçümü ve imalat sektörüne bir uygulama [Operational losses measurement and a case in manufacturing industry ] / Ela Zülfikaroğlu Telekomünikasyon sektöründeki esnek yatırım kararlarında reel opsiyonların uygulanması [Application of real options in flexible investment decisions in the telecommunications industry] / Onur Çalıkuş Dağıtım kanallarında oyun teorisi yaklaşımının kullanımı ve bir uygulama [The usage of game theory approach in distribution channels and an application] / Ümit Biçici Sermaye varlıkları fiyatlama modeli çerçevesinde risk getiri ilişkisi ve İMKB'ye bir uygulama [Risk return relationship within the framework of the capital asset pricing model and a application to the ISE] / Ayşe Çomak Ekstrem değer teorisi ve inşaat sektöründe bir uygulama [Extreme value theory and an application at building sector] / Hikmet Palas Faiz oranlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi ve İMKB' de bir uygulama [The impact of interest rates on the stock returns and an application in the ISE] / Serkan Tezcan Çok kriterli karar vermede kullanılan TOPSIS ve AHP yöntemlerinin karşılaştırılması ve bir uygulama [Comparison of TOPSIS and AHP methods used in multi criteria decision process and an application] / Hanife Subaşı Yatırım fonu stratejileri arasındaki bağımlılığın Copula ile modellenmesi ve bir uygulama [Dependency modeling of mutual fund strategies with Copula and an application] / Öznur Avutman Coğrafi bilgi sistemi yatırımlarının analizi ve bir uygulama [Analysis of geographic information system investments and an application] / Umut Aziz Güneş Gayrimenkul yatırımlarında getiri-risk hesabı ve Türkiye'de bir uygulama [Calculation of risk-return on the real estate investments and an example from Turkey] / Hasan Hüseyin Yıldırım

7 Doç. Dr. Hakan YILDIRIM Toplam kalite kontrolünde problem çözme tekniklerinin önemi ve bir uygulama [The Importance of problem solving methods in total quality control and application] / Muzaffer Dinç Kitle haberleşmesinde toplam kalite yönetimi ve Türkiye`deki uygulama [Total quality management in mass communication and it`s application in Turkey] / Süleyman Tiryaki Süreç iyileştirme teknikleri ve bir tekstil işletmesinde uygulama [Process improvement technigues and an example in a textile plant] / Derya Özyılmaz Türkiye depremlerinin istatiksel analizi [Statistical analysis of earthquakes in Turkey] / Ahmad Souran Örnekleme yöntemleri, muhasebe denetiminde örnekleme ve bir uygulama [Sampling techniques, sapling in audits and a practice] / Murat Gençaslan Kalite iyileştirilmesinde istatistiksel yöntemler [Statistical tools in quality improvement] / Güler Çoban Tahmin teknikleri ve dünya ham petrol fiyatlarının analizi [Forecasting methods and analysis of crude oil prices] / Erol Varlık Türkiye`de elektronik sektörünün gelecekteki üretim ve dış ticaret performansının zaman serisi teknikleri ile tahmini [Forecasting the future performance of production and foreign trade of electronics sector in Turkey using time series techniques] / Uğur Kerpiç Kredi taleplerinin değerlendirilmesinde mali analiz ve bir uygulama [Fiscal analysis in evaluating the credit demands and a case study] / Burçak Ilık

8 Proje tamamlanma zamanının bulunmasında gerçek dağılım yönteminin C# proglamlama dili yardımıyla bir işletmede uygulanması [A practice of real pert method in finding the completing time of project by the help of the C# softvare programming] / Önder Develioğlu Kalite maliyetlerinin belirlenmesinde kullanılan teknikle ve bir uygulama [The methods which are used to determine quality costs and one application] / Cumhur Korkmaz Proses kontrol için çözümleyici ve yorumlayıcı istatistiksel analiz programı [Analytical and interpretative statistical analysis program for process control] / Burak Sol Kalitesizlik maliyetleri ve bir uygulama [Poor quality costs and case study] / Buket Saylık Hizmet sektöründe hata türü etkileri analizi ve bir uygulama [Failure mode and effect analysis in service sektor and an application] / Ceyda Öztekin Hata türü etkileri analizi ve film kaplı tablet üretiminde uygulanması [Failure mode effect analysis and application 0f producing film coated tablet] / Dilek Bektaş 2000 yılından sonra AB'ye tam üye olan ülkeler ile Türkiye'nin karşılaştırmalı ekonomik analizi [Economical analyse of Turkey with members of EU comparatively after 2000] / Evrim Bilgiç Muhasebe denetiminde kullanılan istatistiksel teknikler ve bir uygulama [Statistical techniques used in auditing and a practice] / Gülten Yatağan Müşteri ilişkileri yönetimi ve ınternet bankacılığı üzerine bir uygulama [Customer relationship management and an application on internet banking] / Özge Öztürk 6 sigmanın metal sanayine uygulanması [An implementation of six sigma in metal industry] / Fikret Şahin Reklam planlaması ve etkinliğinin ölçülmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler [Advertisement planning and the methods that using to measure the effect of an advertisement] / Erten Timur Üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sosyo-ekonomik yapılarının istatistiksel analizi [Statistical analyze for the student who are going to take the university exam about social and ecomomy] / Esra Özgür İlaç sektöründe kalite iyileştirme teknikleri ve bir uygulama [Quality improvement techniques at drug sector and an application] / Tolga Tan Ekonomik beklentilerin enflasyon üzerine etkisi: Türkiye örneği [The affects of economic expectations on inflation: The case of Turkey] / Bilgesu Güneş Yerli Bilgi yönetimi çözümleri ve iş zekası projelerinde veri kalitesi yönetimi uygulamaları [Bilgi yönetimi çözümleri ve iş zekasi projelerinde veri kalitesi yönetimi uygulamalari] / Senem Dülge Müşteri memnuniyetinde hasta haklarının yeri ve önemi üzerine bir araştırma [The place and the importance of patients rights in customer satisfaction and a research] / Seval Çimen Mecit İstanbul deniz otobüslerinin bir hattında yolcu talep tahmini [Passenger demand forecast for one line of İstanbul sea buses] / Kazim Özer

9 Belediyelerde süreç yönetimi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hıfzıssıhha Müdürlüğü uygulaması [Process management in municipalities and an implemantation example of Sanitation Department of Istanbul Metroplitan Municipality] / Hasan Tural Hızlı tüketim malları sektöründe çalışan memnuniyeti [Employee satisfaction at fast moving consumer goods sector] / Abdullah Keflioğlu Kalite iyileştirmede istatistiksel proses kontrol tekniklerinen pareto analizi ve gıda sektöründe bir uygulama [Statistical process control techniques in improving the quality of the pareto analysis and application] / Nazlı Başaran Türk bankacılık sisteminde Basel II kapsamında operasyonel risk yönetim süreci [Operatopnal risk management process in the concept of Basel II] / Cüneyt Avanoğlu Pazar araştırmasında kullanılan istatistik analiz yöntemleri üzerine bir inceleme [A study on statistical analysis methods used in market research] / Hasibe Bilge Süsler 2000 yılından sonra AB'ne üye olan ülkelerle Türkiye'nin bazı demografik ve ekonomik alanlarda karşılaştırmalı istatistiksel analizi [Comparative statistical analysis of some economical and demographic properties between Turkey and EU members state that have joined after year 2000] / Ahmet Emre Arslan Vizyoner liderliğin çalışanların kalite algısına etkisinin araştırılması [How the visionary leadership effects laboring's quality perception] / Hamit İzdaş Üretim sürecinde istatistiksel proses kontrol (İPK) uygulamaları ve elektronik sektöründe bir inceleme [Statistical process control (SPC) applications in the production process and a study in the electronic industry] / Ebru Karaca

10 Yrd. Doç. Dr. Elif ÇEKİCİ Vadeli işlem piyasalarındaki işlem hacminin spot piyasadaki volatilite üzerine etkileri ve İMKB 30 uygulaması [Futures markets transaction volume in the effects on spot market volatility and ise 30 practice] / Aydın Sarı Metal sektöründe riski azaltmak için türev araçların hedging amaçlı kullanımı [Metal industry to reduce risk for use of derivative instruments hedging purpose] / Ayşegül Durmuşoğlu Yazılımda kalite kontrol ve bir uygulama [Software quality control and an application] / Reşit Altun Riske maruz değer ve finans sektörü üzerine bir araştırma [Value at risk and an application to financial sector] / Ali Serkan Kartaloğlu Kalite ödül süreçleri ve KALDER derneği üzerine inceleme [Quality award association onthe review process and KALDER] / Muhammet Hakan Sezgin İstanbul ili Kadıköy bölgesinde toplam kalite yönetimi uygulayan ilköğretim okullarındaki 8. sınıf öğrencilerinin matematik dersine yaklaşımı üzerine bir araştırma [A reserarch about the apprdoches of 8th year student towards who study in primary high school applying total quality managament in negron Kadıköy of İstanbul] / Koray Varol Sektörel bazda yabancı sermayenin hisse senetleri üzerindeki etkisi [Effect of foreign capital on stock exchange rates on sectoral basis] / Çiğdem Aslan

11 Geometrik Brownian Hareket le hisse senedi fiyatının gelecek değerinin belirlenmesi [Determination of future value of stock prices through Geometric Brownian Motion] / Umut İnam Döviz kuru riskinin yabancı sermayeli şirketlerin hisse senedi fiyatları üzerindeki etkisi [The effect of exchange rate risk on the stock prices of foreign capital companies] / Umut Keser Toplam kalite yönetiminin hizmet sektöründe uygulanabilirliği [Applicability of total quality management in service sector] / Şeyma Uzan

12 Yrd. Doç. Dr. Özgür ÇAKIR Veri madenciliğinde sınıflandırma yöntemlerinin karşılaştırılması "bankacılık müşteri veri tabanı üzerinde bir uygulama" [Comparison of classification techniques in data mining "an application in banking customer database"

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK

15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th ISEOS ABSTRACT BOOK 15 th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics 22-25 May 2014 Suleyman Demirel University II ORGANIZING COMMITTEE Hakan DEMİRGİL Abdullah EROĞLU

Detaylı

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey

Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Bölgesel kalkınmada kamunun rolü: Türkiye üzerine ampirik analiz The role of the goverment in regionaldevelopment:an empirical analysis on Turkey Ukrayna'nın çeşitli göstergelerinin Avrupa Birliği ülkeleri

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya

Uluslararası 7. İstatistik Kongresi International 7 th Statistics Congress. 28 Nisan - 01 Mayıs 2011 Antalya 28 April - 01 May 2011 Antalya Uluslararası 7. İstatistik Kongresi 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya 8 Nisan - 01 Mayıs 011 Antalya İçindekiler Düzenleme Kurulu Organization Committee... 19 Bilim Kurulu Scientific Committee... 19 Danışma

Detaylı

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI

ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI ULUSLARARASI 7. BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI Yalova Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi 30-31 Ekim-1 Kasım 2009 / Yalova INTERNATIONAL 7th KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT CONGRESS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997).

ÖZGEÇMİŞ. 1. Bir Yatırım Kararı Destek Modeli İçin Analitik Hiyerarşi Yaklaşımı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, (1997). ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Demet BAYRAKTAR 2. İletişim Bilgileri Adres E.posta : Süleyman Şah Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü 34864 Kartal-İSTANBUL : dbayraktar@ssu.edu.tr

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

Yöneylem Araştırması Derneği

Yöneylem Araştırması Derneği Yöneylem Araştırması Derneği Organizasyon Sekreteryası ASTERYA Kongre Hizmetleri Tel: 0.312.2101545 Faks: 0.312.2101560 www.asterya.com ÖNSÖZ Değerli YAEM Katılımcısı, Yöneylem Araştırması ve Endüstri

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ

1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ 1. ULUSAL SİGORTA VE AKTÜERYA KONGRESİ BİLDİRİLER KİTABI DÜZENLEYEN Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Sigortacılık Bilinçlendirme ve Tanıtım Strateji Komisyonu 6-7 HAZİRAN 2013 ANKARA 1.

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW

GRİ SİSTEM TEORİSİ VE UYGULAMALARI: BİLİMSEL YAZIN TARAMASI GREY SYSTEM THEORY AND APPLICATIONS: A LITERATURE REVIEW Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2013, C.18, S.3, s.187-200. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2013,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ

2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Sıra No Bildiri No Ad Soyad 2. ULUSAL YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ Bildiri Başlığı 1 1 Esra KAHYA OZYİRMİDOKUZ- Raian ALİ Mining a Social Technical System s Feedback 2 2 Ahmet Gürkan YÜKSEK-Ebru

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. IV. ULUSAL EĞİTİMDE VE PSİKOLOJİDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KONGRESİ (ULUSLARARASI KATILIMLI) Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE

THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE THE 2 nd INTERNATIONAL AVIATION MANAGEMENT CONFERENCE PROCEEDINGS Türk Hava Kurumu Üniversitesi 16 April 2014 Ankara, TURKEY ISBN : 978-605-4762-00-2 2. ULUSLARARASI HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ KONFERANSI

Detaylı

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK ad ISSN: 1309-0712 sarder.com & sarder.org İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH TURK Yıl / Year C lt / Volume Sayı / Issue : 2014 : 6 : 4 İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of

Detaylı

Journal of Business Research - Türk

Journal of Business Research - Türk İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Journal of Business Research - Türk ISSN: 1309-0712 Cilt: 6 Sayı:3 2014 Vol.6 No.3 www.isarder.org / www.isarder.com DERGİ HAKKINDA (Journal of Business Research-Türk) online

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli)

İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MBA/MA (Tezsiz /Tezli) Genel Bilgi Türkiye nin özellikle de İstanbul un uluslararası ticaret merkezi niteliği kazanmasına paralel olarak yetkin uzman ihtiyacı daha da artmıştır.

Detaylı

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260

Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Journal of Yasar University, 2014 9(35) 6099-6260 Hisse Senedi Fiyat Hareketlerinin Tahmin Edilmesinde Markov Zincirlerinin Kullanılması: İMKB 10 Bankacılık Endeksi İşletmeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Detaylı

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi

Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Volume 5 Number 1 2014 pp 87-106 ISSN: 1309-2448 wwwberjournalcom Bulanık TOPSIS Yöntemiyle Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılım Seçimi Ayşe Yıldız a Doğan Yıldız b Özet: Bir kurumsal kaynak planlama (Enterprice

Detaylı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL **

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 / 2009. Enver AYDOĞAN * Ömer ASAL ** Malzeme İhtiyaç Planlaması ve Üretim Kaynakları Planlamasının KOBİ ler Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması Investigation of Impacts of Material Requirement Planning and Manufacturing Resource Planning

Detaylı

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI

10 Ocak 2012/01 no.lu Akademik Kurul KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI KOÇ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KURUL KARARI TOPLANTI TARİHİ : 10 Ocak 2012 TOPLANTI NO : 2012/01 TOPLANTI SAATİ : 13:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M. İrşadi

Detaylı

20.05.2015-1. Gün Programı

20.05.2015-1. Gün Programı P R O G R A M M E - 1. Gün Programı 08:30 Registration 09:15 09:45 Opening Ceremony 09:45 10:45 Prof.Dr. Buket AKKOYUNLU Being a Teacher at 21st Century 10:45 11.00 Coffee Break Panel Öğretim Teknolojisinde

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com

Enis HEMEDOĞLU İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye enishemedoglu@hotmail.com Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Finansal Olmayan Performans Algısı Üzerindeki Etkileri The Impact of Total Quality Management Practices on Non-Financial Performance Perceptions Fetullah EVLİYAOĞLU

Detaylı

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey.

EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics June 10-12, 2015, Eskişehir, Turkey. EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics EconAnadolu 2015 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi 10-12 Haziran, 2015, Eskişehir, Türkiye. Anadolu University, Department of Economics,

Detaylı

(Geçmişten Günümüze)

(Geçmişten Günümüze) (Geçmişten Günümüze) Dr. TÜRKAY DERELİ Profesör www.technointelligence.org www.gantep.edu.tr/~dereli ÖZGEÇMİŞ dereli@gantep.edu.tr turkay.dereli@gmail.com Son Güncelleme Tarihi 6 Ekim 2011 (8 Zilka de

Detaylı