Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç mezunlar sineman n zirvesinde!"

Transkript

1 KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout their life in school and beyond. Umran nan: Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi merakl, dünyaya katma de er yaratma iste ine sahip ve beklentileri, hayalleri büyük ö renciler yetifltiriyor. Bu bizim arzu etti imiz ö rencidir.

2

3 KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 VKV Ofiste/In the Office Genel Müdür yard mc lar m z Fulden Diker ve Hande Gündüz ile keyifli bir sohbet Kahve Molas /Coffee Break Mehmet Cavit Kavak ile röportaj Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran nan ile söylefli Handan Keskiner Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Bölüm Baflkan Dr. Jale Onur Genel Müdür Yard mc s Sibel zgiman Yurtiçi Üniversite Ofis Direktörü Larry Turns Director of Overseas College Guidance Office 39 Genifl Ufuklar Wide Horizons 46 Learning for the Unknown at School and Beyond Bir devrialem hikayesi 48 50

4 foreword baflyaz Yo un gündem A busy agenda Herkese merhaba, Voice sayesinde sizlerle baz haberleri paylaflma f rsat buldu um için çok mutluyum. Son zamanlarda yapt m z en önemli ifllerin bafl nda Lise ders program n yeniden yap land rma çal flmalar geliyor. Milli E itim Bakanl 'n n Eylül ay nda aç klad son de ifliklikler ve sonras nda tüm s n f seviyelerinin e-okula yerlefltirilmesi ve tavsiye edilen ders saatleri ile ilgili talimatlar do rultusunda 9. s n ftan (ve Lise Haz rl ktan) 12. s n fa kadar bütün konular ders programımıza nasıl yerlefltirebilece imiz konusunu inceliyoruz ve bu konudaki çal flmalar m za devam ediyoruz. Bölüm Baflkanlar m z, kendi görüflleri ile ilgili bize geri bildirimde bulundular, bunlar do rultusunda önemli kararlar alaca z. Burada niyetimiz, Uluslararas Bakalorya Diploma Program 'n n uygulanmas n da mümkün k lacak, okulun vizyonu ve amac n ortaya koyan bir Koç Ders Program oluflturarak her ö renciye hem Türkiye hem de dünyadaki en iyi uygulamalar temel alan zenginlefltirilmifl bir e itim deneyimi kazand rmakt r. Bu ders program n n içeri i ve farkl derslere ayr lan saatler çal flman n sadece bir k sm n oluflturuyor. Bizim üzerinde durdu umuz konu asl nda günlük ak fl hatta tüm seneyi biçimlendirmek ve e er gerekirse istenenleri sa lamak için program (yeniden) yap land rmak. Bu konuyla ilgili en önemli sorunlardan biri okula gidifl gelifllerde harcanan zaman olarak karfl m za ç k yor. Velilerimizin birço u çocuklar n n, okuldan eve dönüflte giderek artan bir zaman harcad klar ndan flikâyetçi, özellikle de okul sonras aktivitelere kalan gençler evlerine çok geç ulaflabiliyorlar. Yeniden flekillendirilmifl bir günlük plan bu konuda bize fayda sa layabilir. Bu sene yaflad m z en önemli rahats zl klardan biri, okul aç ld ktan sonra da devam eden inflaat çal flmalar yd. Ancak kampüsteki bu inflaat çal flmalar n n önemli bir k sm n n bitmek üzere oldu unu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Eksiklerin giderilmesi, d fl görüntü ve restorasyon çal flmalar bir süre daha devam edecek. Yerinden sökülen tüm a açlar ve di er bitkiler yeniden dikilecek, asl nda bu çal flmalar n ço u zaten tamamland bile. Yeni yollar m z kullan ma aç l r aç lmaz eski yollar m z n bir k sm do aya geri dönecek. Herkesin do aya verilen zararla Hello everyone, It is a pleasure to take this opportunity to share a little news with you. One of the most important things we are doing at present concerns the restructuring of the Lise curriculum. Following the Ministry of Education decisions in September and further directives from them since that time concerning the placing of Grades on 'e-school' and the recommended hours of teaching, we are now examining how we cover everything from Grade 9 (and Lise Prep) to Grade 12. Heads of Subject Departments have fed back their views and some important decisions will be taken. The intention is to maintain the vision and purpose of the school through a 'Koç curriculum' which makes the International Baccalaureate Diploma possible but, above all, gives every student an enriched educational experience based on the best of Turkey and the best of international practice. The content of this curriculum and the hours allocated to the various subjects are only part of the story. Our work will involve looking at the shape of the day, indeed the whole year, and (re)constructing it if necessary to deliver what is required. One of the associated issues is the problem of travelling time. Many parents are noting an increased time spent travelling back from school, especially when youngsters stay for activities. A reshaped day may be able to help with this. 2

5 ilgili duydu u endifleyi çok iyi anl yorum. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Yeflil alan n bir k sm yeniden eski haline getirilebilecek ancak do al ortam n kaybedilen k sm maalesef yap lan inflaat çal flmalar n n üzücü bir sonucu oldu. Ne yaz k ki, okulun d fl ndaki ana yollara yap lan ba lant larla ilgili çal flmalar bizim kampus içi çal flmalar m z geriden takip ediyor. Bizim TEM ba lant m z yapmadan önce hâlâ tamamlanmas n bekledi imiz bir üst geçit bir de ada kavflak inflaat var. Okulumuzun yeni giriflinin Aral k ay sonuna kadar tamamlanaca n tahmin ediyorum. Okulun d fl ndaki çal flmalar ise Nisan ya da May s 2011'e kadar devam edecek, dolay s yla tüm yol çal flmalar tamamlan ncaya kadar biz iki girifl kap s n da kullanaca z. Son olarak, sizlere okulumuzun kalitesine katk da bulundu unu düflündü üm baz e itim ve geliflim programlar ndan söz etmek istiyorum. Öncelikle, bu konudaki faaliyetlerimizin ilk aflamas n n bir dizi yeniden düzenlemelerden olufltu unu söylemek do ru olur. Örne in akademik bölümler her iki okul aras nda paylaflt r larak daha kolay yönetilebilir hale getirildi. Daha etkin yönetim sa lamak ve sorumlulu u artt rmak için uygulamaya koydu umuz baflka önlemler de oldu. kinci aflama, kilit mevkideki personelin e itimi ve ö retme ve ö renmeyi gelifltirmeye odaklanan bir yaklafl m n benimsenmesini içeriyor. Okulumuzun 55 kifliden oluflan üst ve orta düzey yöneticileri (akademik ve idari), tak m çal flmas ve iflbirli i ile ilgili ilk e itimlerini ald lar, flimdi yönetim teknikleri ve becerileri konusunda bir sonraki e itim aflamas na geçiyorlar. Bu devam eden bir e itim sürecidir. K demli tak m üyeleri ve bu ifl için görevlendirilen dan flmanlar n yönlendirmeleri, belli aral klarla verecekleri geri bildirimlerle h z kazan lacak ve daha ileri seviyede çal flmalar yap lacak. Ben en iyi geliflimin zaman içerisinde desteklenerek kazan lan geliflim oldu una yürekten inan yorum. Bunlar n d fl nda, yine ö retmenlerimize ö retme becerilerini gelifltirmeleri için, günlük bazda destek vermek ve yard mc olmak amac yla, Matematik bölümü ve s n f ö retmenleri (1-3 aras ) için Mentorluk uygulamas bafllad. Ayr ca, Beden E itimi bölümü ile çal flmak ve belli s n f içi becerileri ( Farkl laflt rma - farkl ö renme flekillerine ve becerilerine hitap ederek e itim - ders haz rlama ve planlama) ile ilgili e itimler vermek üzere farkl dan flmanlarla çal flmaktay z. Bir okulun gerçek kalitesi s n f içindeki ya da çal flma ortam ndaki ö retim ve ö renim uygulamalar n n kalitesi ile belli olur. Yapaca m z tüm çal flmalar, bu merkezi amaca etkisi do rultusunda de erlendirilecektir. Her zaman iflbirli i içinde oldu unuz için çok teflekkür ederim. En içten dileklerimle, Robert Lennox One of the discomforts so far this year has been the amount of building work that has continued whilst the school has been in session. I am pleased to report that the major on-site work is nearly completed. There is 'filling in', and some cosmetic and restoration work to continue. All uprooted trees and other plants will be replaced and/or repositioned, indeed a lot of this has already taken place. Some of the existing roads will be returned to nature as soon as our new routes are active. I fully understand the concern over environmental damage. It is to be regretted. Some of it can be restored but lost wild habitat is a sad result of the work. Unfortunately, the alterations to the external highways are further behind schedule than the work on the school site. There is still a flyover and a roundabout to construct before we can make our final linkage to the TEM. I expect our new entrance/exit to be completed by the end of December and this will bring about a slight improvement. The exterior work will not be completed until April or May 2011 and, at the moment, we are planning to use two entrances until the whole work is completed. Finally I would like to report on the various training and development initiatives that I believe will bring added quality to the school. It would be fair to say that the first level of activity involved some re-organisation of, for example, the size of subject departments. They were made more manageable by separating them out into the two schools. There were others measures employed to bring about more effective management and the injection of accountability. The second phase involves the training of key personel and a focus on improving teaching and learning. The school's team of fifty-five senior and middle managers (teaching and administrative) have received initial training on teamwork and collaboration and now enter a phase of further training on managerial techniques and skills. This is on-going training. Momentum will be achieved by direction from the senior team members and the employed consultants who will return periodically to carry out further work. I firmly believe that the best kind of development is that which is supported over time. Beyond this a 'mentorship' approach has been started in Mathematics and with Home Room teachers (Grades 1-3) again to provide day-by-day support and assistance to improve teaching. Further consultants have been employed to work with Physical Education and specific classroom skills ('Differentiation' - addressing different learning modes and different abilties - lesson preparation and planning). In the last analysis, the real quality of a school is to be found in the practice of teaching and learning in the classroom or working environment. Everything we shall do will be evaluated in terms of its impact on this. Thank you for your continued support. Best wishes, Robert Lennox 3

6 bizden from us And the second place winner is: Hamdi Soysal Koç School's Grade 11 student Hamdi Soysal was awarded with the 2nd prize in Third Annual European DNA Day Essay Contest for high school students. Grade 11 student Hamdi Soysal, supervised by Biology teacher Dr. Yeter Erol was the second place winner in the Annual European DNA Day Essay Contest for high school students. The contest took place in Gothenburg, Sweden between 15 April-15 June From 21 European countries, 142 essays have been submitted, and Hamdi was rewarded with the 2 nd Place award for his essay on Genetic testing allows geneticists to determine an individual's DNA sequence, and research has identified a number of genes (e.g. HMGA2 & GDF5, associated with height). Will scientists and physicians be able to predict adult height from infancy? has impressed the members of the jury based on its originality, its scientific content and the fact that he expressed his views so clearly on genetics and DNA in relation to human disease. Expressing his thoughts about the contest, Hamdi Soysal said: This essay contest is acting as a learning tool and a means to promote the knowledge of genetics within Europe. It intends to challenge students to examine, question and reflect on the importance and social implications of genetic research and its applications. Essays are expected to contain substantive, wellreasoned arguments indicative of a depth of understanding of the issues addressed by the selected essay question. The European Society of Human Genetics The European Society of Human Genetics (ESHG) was established in 1967 by a group of outstanding European Geneticists. A non-profit organization, the ESHG is in regular contact with different directorates of the EU commission and other scientific organisations. Its aims are to promote research in basic and applied human and medical genetics, to ensure high standards in clinical practice and to facilitate contacts between all persons who share these aims, particularly those working in Europe. The Society will encourage and seek to integrate research and its translation into clinical benefits and professional and public education in all areas of human genetics. Dr. Yeter Erol, Hamdi Soysal On December 2 nd, 2010, Hamdi Soysal, was also invited to attend an award ceremony by National Education Directorate. Along with approximately 100 other students who won both international and national awards in various competitions, Hamdi Soysal was given a certificate by the Istanbul National Education Directorate. 4

7 The Global Youth Conference 2010 The Global Youth Conference 2010 was organized between November 8 th and 11 th by the Earth Focus Foundation with an agenda focused on global issues. The conference, which took place in Geneva, Switzerland, hosted around 200 people who are students from all over the world, schools and universities, social organizations and notable professionals in the related field. Issues centered around the themes of Education, Youth and Civil Society, Nuclear, Clean and Renewable Energies, Climate Change and Biodiversity, Trade, Business and Sustainable Development and Message to Cancun COP 16 were discussed. On the second day of the conference, The Koç School students who took the floor to make their presentations made quite an impression on the conference. Not only did they received comments such as Brilliant presentation, congratulations they also demonstrated the bright and apt side of young Turkey. The Earth Focus Foundation board member Dr. Rudolp Rachtenstein said The Koç School did a good job. Better than many politicians who are a little bit disoriented! You are not corrupt, and nobody gave you money to say anything. You used your brains: that is exceptional. We would also like to congratulate the entire team of thirty-eight students who have participated in the conference. Good job, Koç School! The Earth Focus Foundation The Earth Focus Foundation is a Swiss foundation, which is continuing the work with young people started within the renowned Bellerive Foundation. The aim of the Foundation is to empower youth to take on roles in which they actively create a more sustainable world. 5

8 Ön yarg lar y kan proje Avrupa Birli i üye ve aday ülkeleri aras ndaki önyarg lar y kmak, kültürleraras diyalo u gelifltirmek ve Avrupal l k duygusu oluflturmak amac yla sürdürülen Comenius Program kapsam nda, talya'n n Treviso kentinde Karikatürlerle Avrupa'y Birlefltirmek temal bir proje gerçeklefltirildi. Projede Polonya, Almanya, talya, Litvanya, Portekiz, Fransa ve Türkiye'den 20 ö renci yer ald Kas m tarihleri aras nda gerçekleflen bu çal flmaya, okulumuzu temsilen bir grup ö renci ve ö retmen kat ld. Ö rencilerimiz Selen Efe, Asl Kimya, Alp Yavuz, ö retmenlerimiz Derya Yaz c ve Ümit Karatafl, haz rlad klar çal flmalar ve sunumlarla Türk kültürünün tan t lmas na katk da bulundular. Alp Yavuz, projenin hedefini flöyle ifade ediyor: Cuma gecesi arkadafllar m zla vedalafl rken herkes, iletiflimi koparmamaya söz verdi. Birlikte sadece dört gün geçirmemize ra men çok s k dostluklar kurduk. Projenin hedefi olan önyarg lar y kt k ve Avrupal l k duygusunu yaflad k. Her birimiz farkl dili konufluyoruz, farkl görünüyoruz, farkl düflünüyoruz ama ne kadar zaman geçerse geçsin, bu proje vesilesiyle kurdu umuz dostluklar sayesinde Almanlar, Frans zlar ve Polonyal lar hakk ndaki olumlu düflüncelerimiz de iflmeyecek. Ö rencilerimiz meme kanserine karfl fark ndal k yarat yorlar Ö rencilerimiz Lara flmen ve Ecem Akyi it'in hayata geçirdi i Memeder Gençlik Komitesi, meme kanseri konusunda fark ndal k yaratmak amac yla çal flmalar yap yor. Çok yak n bir arkadafllar n n, annesini meme kanseri sonucu kaybetmesi üzerine, ö rencilerimiz bu hastal araflt rmak için kollar s vad lar. Lara flmen kurulufl nedenlerini flöyle anlat yor: Ö rendik ki kad nlar aras nda en yayg n ve en riskli kanser türü, meme kanseri. Erken teflhis edilmesi durumunda, bazen kemoterapiye bile gerek kalm yor. A ustos ay nda bafllayan bu çal flmalar hayat m z n bir parças haline geldi. Birkaç toplant dan sonra Gençlik Komitesi'nin onay n ald k ve ard ndan faaliyete geçtik. kad n m z kurtarmak. Aç kças bunu yapabilece imize inan yoruz ve baflar l olmak için elimizden geleni yapaca z. Bu projeye kat lan ö renciler, sosyal saat kazanman n yan s ra duyarl ve çevrelerinde fark ndal k yaratan bireyler olmay ö reniyorlar. Duyars z ve kay ts z kalanlara birer örnek olarak, gençlerin de harekete geçmelerini istiyoruz. lk gençlik komitesi olarak herkesi cesaretlendiren bir örnek oluflturmak istiyoruz. Lara ve Ecem'in ö retmenleri Gülden Yıldız'ın sorumlulu unda bafllatt klar bu aktiviteye, çok k sa sürede birçok ö renci gönüllü olarak ifltirak etti. Sadece okul içi aktiviteler ile s n rl kalmayan bu komite di er okullarla ve uluslararas gençlik komiteleriyle iflbirli i yapmak için konta a geçti. Gençler, kad n temal organizasyonlara etkinli in bir parças olarak kat l p, küçük ad mlarla bile olsa insanlar n dikkatini çekmeye odakland klar n ifade ediyor. pek Y lmaz, Alara Ziyal, Beliz Erözlü, Bu çe Gülen, Ebru Sever, Mina Türker, Eda Gürkaynak, Gülflah Onel, dil Ekinil, Ifl l Azizo lu, Melis Önerli, Mina Akdo an, Nazl Günay, Selen De irmenci, Sena Güçlü, Simay Kocabay ve Zeynep Aslanoba ve ö retmenleri Gülden Y ld z. Lara flmen komitenin amac n flöyle dile getiriyor: Projenin amac kendi yafl tlar m za, bu hastal n önemini anlatmak ve bundan korunman n yollar n göstermek. Meme kanserine dikkat çekerek bir bilinç oluflturmak ve kurtarabildi imiz kadar çok 6

9 Successful organization, productive debate The 8 th National Selection Conference of European Youth Parliament (EYP) in Turkey was held at The Koç School. Orhun Güral Grade 11- Vice President of the Koç EYP Club 2010 is the third year of the European Youth Parliament (EYP) Club at the Koç School. When we started EYP at our school in 2007, there were only ten students. However, in 2010 we have over 30 members in the club now. With the cooperation and contribution of all the members, we organized the first EYP Club Conference in our school with the participation of eight schools last year in May. As soon as our session ended, we decided to take our EYP conference experience one step ahead and therefore applied to host the 8 th National Selection Conference of EYP Turkey. Hosting such a session is really an important event for us. When the EYP Turkey board decided that we should organize the session at our school, we (myself and Rumeysa Arslan, Fuat Berk Batur, O uz Can Eren, Deniz Ertan, Mehmet Güral, Mert Özbilek, Iflıl Sa lam, Erman fiener, Ayflegül Uysal, Bora Yavuz, Ali Cem Bozda, Melis Cin, Eda Güler, rem Kürkçü, Can Mutlu, Naz Aslı Öncel, lkem Aysu fiahin, Yaman Türkmen, Deniz Urut, Mehmet Çiftçi, Zeynep Yavuz, Öykü Çildir, Bigem Tosun) immediately started the organization process. After four months of hard work, with the valuable support of our school administration and the Koç EYP club coordinator Hamit Karakaya, we held the 8 th National Selection Conference of EYP Turkey in the Koç School between November 2010 with the participation of 20 foreign EYPers from Serbia, Norway, Finland, Southern Cyprus, Belgium, Greece, Sweden, Romania, Austria, Czech Republic and Poland as officials (journalist, chair), and 150 students from 18 schools of Istanbul, Bursa, Kayseri, Mersin, Izmir and Ankara as delegates. In the first day of the conference, delegates engaged in team building activities. Furthermore, in the following two days, they were all in their committees and busy with discussing global and regional issues. How should Turkey use its influence in the Middle East to achieve sustainable peace in the region?, How should the EU organize itself to react most appropriately to future humanitarian crises?, What measures should the EU take to neither demonize genetically modified food nor ignore its risks? were some of the issues that students discussed. On the last day, the general assembly was held where resolutions of all 10 committees were discussed and productive debates took place. 29 students among all the delegates were chosen to participate in one of the four conferences, including the 66 th International Session of the EYP in Athens, which will be held in different countries of Europe in Both the sessions and organization process itself were successful in terms of raising awareness of global issues, gaining team work spirit, sharing new ideas and experiences for all the participants. As the young EYPers of the Koç School, we are looking forward to having more people to share such experiences with. 7

10 Birlikte yaratal m stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans E itim Yönetmenli i taraf ndan, 2010 Okullarda projesi kapsam nda, 25 Kas m- 25 Aral k aras nda, stanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçeklefltirildi. Çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat etkinliklerini kapsayan Sanat Bienali, Antrepo 5'de yap ld. stanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, stanbul'da yaflayan ö renci ve ö retmenlerin, güncel sanat n içinde yer almalar n, farkl materyal, teknik ve disiplinleri kullanarak, özgün sanat çal flmalar n toplumla paylaflabilmelerini sa l yor. Böylece sanat e itiminin çocuk ve gençler için önemini vurguluyor. Deniz kaplumba alar n koruyal m! ATLAS Dergisi nin Ekim 2010 say sında da yer alan haberde, lise ö rencilerimizden Hamdi Soysal, Berke Tınaz, U ur Kaan Kalem, Ahmet Damar, fiahan Ayvaz, Kaan Yaltı, Samed Susam ve Ali Kavifl, biyoloji ö retmenleri Kim Hitchcock liderli inde, yaz aylar nda DEKAMER (Deniz Kaplumba alar n Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) Sar germe'de gönüllü olarak koruma çal flmalar na kat ld. Ö renciler, Dalyan ztuzu Plaj 'nda, kaplumba alar n yumurta b rakt noktalar kafeslediler. Pamukkale Üniversitesi'ne ba l DEKAMER'e gelen turistlere, merkezdeki yaral kaplumba alar hakk nda bilgi verdiler. Gece çal flmalar nda, yumurtlamak için karaya ç kan Caretta Carettalar görme imkân buldular. Yaflamak için yaflat yorlar Belirledikleri konular üzerinde, ne yap lmas gerekti ini düflünerek proje haz rlayan Genç TEMA Lise Teflkilat, TEMA Vakf 'n n 2006 y l nda Yaflamak çin Yaflat slogan yla bafllatt e itim ve do a koruma sosyal sorumluluk projesini baflar yla sürdürüyor. Projeye destek veren sekiz lisenin aras nda VKV Koç Özel Lisesi de yer al yor. Aralar nda okulumuzdan Ceren Ifl klar, Ceylan Çarho lu, Ayflegül Akyüz, Mina Araz, Ecesu Çelik, Ceren Kantur, Lara Tuksal, Mert Gündemir ve P r lt Onukar' n da bulundu u bir grup ö renci, 8 Kas m'da Lüleburgaz Ovac k Köyü'ne giderek köyün güzelleflmesi, geliflmesi, sa l ve hijyeni ile ilgili tespitler yapt lar. Lise Teflkilat üyeleri, Lüleburgaz Ovac k Köyü'ne tekrar giderek projeler haz rlamaya devam edecekler. 8

11 8. s n flar Ankara-Afyon gezisi VKV Koç Özel lkö retim 8. s n f ö rencileri, Ankara- Afyonkarahisar gezisinin Afyon aya nda TEGV E itim Kamp n ziyaret ettiler. Ö retmenleriyle beraber e itim park ndaki proje odalar n ve derslikleri gezen 110 Koç Özel lkö retim ö rencisi, TEGV'in Afyon'daki faaliyetleri hakk nda ayr nt l bilgi edindiler. Sadece bilgi edinmekle kalmayan ö renciler, bu geziden ayr bir keyif ald klar n ifade ettiler. 8. s n f ö rencisi Günefl Kurtulan, gezi ile ilgili duygular n flöyle dile getirdi: Bugüne kadar okulla gitti imiz tüm geziler keyifli ve anlaml yd ; ama Afyonkarahisar yolculu umuzda, okul gezisi demek haks zl k olur san r m. Yola ç kt m z andan itibaren e lence, arkadafllar m zla birlikte olmaktan do an mutluluk, yerini yavafl yavafl daha farkl duygulara b rakt. Hele Atatürk'ün maneviyat n n önünde olmak ve bu defa yapt klar n n önemini, k ymetini bilerek huzurunda olmak, gurur vericiydi. Ç kt m z yolculuk asl nda tarihe yap lan yolculuktu. Onurlu ve flanl tarihimize yolculuk... Her aflamas ndaki özveriyi, sabr ve gücü hissederek dolaflt m z savafl meydanlar nda, siperlerde ya da an tlarda, rüzgar bize anlatt orada olanlar anlatt ve bast m z, dokundu umuz her toprak parças, haf zam z tazeledi. Vatan ve hürriyet için yap lanlar belki de en iyi orada anlat labilir ve en iyi orada hissedilebilir. Bir kez daha Türk olmaktan, bu de erlere sahip olan bir ülkenin gelece i olmaktan gurur duydum, gurur duyduk. Bu geziyi bu kadar anlaml ve unutulmaz k lan tüm ö retmenlerime, arkadafllar m ve kendi ad ma teflekkür ederim. Ütopya Günü stanbul ve Ankara'dan 15 okulun kat l m yla düzenlenen 2. Ütopya Günü 28 May s ta gerçeklefltirildi. 10 akademisyenin yer ald çal fltay, üç oturum fleklinde yap ld. Ö rencilerimiz, Ütopya Günü'nde moderatörlük görevini üstlendiler. 9

12

13 Pierre Loti Tepesi'nde görerek ö renmek Okulumuz 7. s n f ö rencileri, Türkçe bölümünün düzenledi i Pierre Loti gezisine kat ld lar. Ömer Seyfettin'in Gizli Mabet adl öyküsünde geçen yerlerin benzerleriyle tan flmak, öyküde anlat lanlarla görülenleri birlefltirmek ve olaylar daha iyi anlamak amac yla düzenlenen bu gezide ö renciler, yaflayarak ve görerek ö renmenin önemini fark ettiler. Pierre Loti Tepesi, So uk Çeflme Soka, stanbul Kitapl ve Cafera a Medresesi gibi yerleri gezen ö renciler, oldukça keyifli anlar yaflad. BootCamp Koç: Sporda bir sosyal sorumluluk projesi Koç Özel Lisesi'nden bir grup ö renci, ö retmenleri Bar fl Sayber liderli inde hem spor yap yor hem de yeterli olanaklara sahip olmayan gençlerin spor yapmas n sa l yor. Bootcamp Türkiye adl antrenman sistemine kat lan lise ö rencileri haftalar süren antrenmanlar n ard ndan çeflitli uluslararas spor yar flmalar na kat l yor. Toplad klar ba fllarla baflka gençlere spor malzemesi alarak, onlar spora teflvik ediyorlar. Amerikan kaynakl Bootcamp, son y llar n en popüler antrenman sistemlerinden biri. Bir süredir bu sistemde antrenman yapan ö rencilerimiz, öncelikle Avrasya Maratonu'nda koflarak ilk sosyal sorumluluk aflamas n tamamlam fl oldular. Bireysel fiziksel geliflimin yan s ra grup çal flmas, yard mlaflma, ekip bilinci ve liderlik gibi konularda, kifliyi haz rlayan bir çal flma sistemi olan Bootcamp antrenmanlar, ayn zamanda bir sosyal sorumluluk projesi... Çal flman n daha detayl etkinliklerini görmek için sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu linkten BootCamp Türkiye Bafl Foto rafç s olan mezunumuz Bahar Noyin'98'e ait foto raflar da görebilirsiniz. Lance King ile Ö renme Sanat üzerine Eylül tarihleri aras nda okulumuza konferans için gelen Yeni Zelandal e itmen Lance King 11. s n f ö rencileri ve velilere Ö renme Sanat üzerine bilgi verdi. Ö renciler için Ö renme Becerileri, veliler için S nav Kayg s konular na yönelik olan konferans, Atakan Demirseren Toplant Salonu'nda simültane tercüme olana yla gerçekleflti. Konferansı oldukça yararlı bulan 11. sınıf velileri memnuniyetlerini, bu tip seminerlerin tüm seviyelere verilmesini isteyerek dile getirdi. Konferansta sunulan ana bafll klar n yan s ra çocuklar n daha baflar l ve mutlu bireyler olmalar için nas l yönlendirilecekleri, uzun vadede baflar sa layabilmek için çaban n yetenekten çok daha önemli oldu u ve baflar s zl klardan fayda sa laman n gereklili i gibi konular n gerçek hayattan örneklerle sunulmas, velilerin be enilerinde odak noktasını oluflturdu. 11

14 The Koç Debate Society In its first year as a club activity, the debate society is off to a running start. Led by grade 10 student Tara Avunduk and English teacher Annie Özsaraç, the debate team consists of nine students from grades nine to twelve. The team meets each Wednesday during the activity debating different topics, gearing up for debates with other schools. Their hard work and effort paid off when it was time to debate The Canterbury School from Fort Meyers Florida, via Skype. The motion of the debate was capital punishment, and The Koç Team argued as the opposition. While it was a friendly debate, the Koç students held their own and argued excellent points. The advisers from Canterbury School, Konstantin Georgiadis and Barbara Bacon, were impressed at the strategy and articulate nature of Koç debators Mert Salur, Tara Avunduk and Alara çöz. This debate was a part of the ongoing cultural exchange with The Canterbury School via the Bridges project. The team felt it was a great experience to interact with students from another culture and looks forward to more opportunities to engage with our friends across the Atlantic. Team members also include Onur Bumin, Senem Çelikörslü, Gizil Fotumacı, Baflak Feyzio lu, Elif Kara and Selin Öztekin. lk Felsefe Yaz Kamp Lise ö rencilerimiz taraf ndan organize edilen Felsefe Yaz Kamp, Nesin Matematik Köyü'nde 21 Haziran-3 Temmuz tarihleri aras nda gerçekleflti. Projeye VKV Koç Özel Lisesi (sekiz ö renciyle), TÖV TOL, Befliktafl Atatürk Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi ve HEV kat ld. Geçti imiz senelerde okulumuzda düzenlenen Ütopya Günü'nün, ö renciler taraf ndan ilgiyle karfl lanmas üzerine bu etkinli in okul d fl nda 15 günlük bir kamp haline dönüfltürülmesi fikri, Tayfun Esenkaya taraf ndan ortaya at ld. Yine Tayfun Esenkaya'nın büyük çabaları ile sponsor bulunarak, amaca do ru adım adım ilerlendi. Felsefe Yaz Kamp 'n n hedefi, ütopya yaklafl m na uygun olarak, herkesin tam anlam yla "eflit" olabilece i yani ö retmen otoritesi olmadan bilginin paylaflabilece i bir kamp ortam oluflturmakt. Kamp n öncülerinden 11. s n f ö rencimiz Mistral Contrastin, Kamp m zda kimse, kimseye bir fley dikte ettirmeye çal flmad. Herkes birbirine az ya da çok yeni fleyler katt. Katk lar yaln zca bilgi de il, ayn zamanda insanl n yap tafl olan ahlaki ve etik de erlerdi. Fark ettik ki, amaçlad m zdan çok daha fazlas n yaratt k. Gördük ki insanlar kurallar n, dikte ettirilmifl normlar n, hiyerarflinin Proje üyeleri, bu projenin gerçekleflmesinde sponsor deste i temin eden Koç Vakfı'na teflekkürlerini dile getirdi. yoklu unda huzurlu bir yaflam sürebiliyor. Biz çok k sa bir süreli ine olsa da ütopyay yaflad k. Kampta Ali Nesin Parmenides, Sevan Niflanyan Edebiyat Felsefesi ve Güncel Olaylar Üzerine Elefltiriler, Siyaset Felsefesinin Kavramlar nda Milliyetçilik, Senem Onur Bilim Felsefesinde K. Popper ve Gülfer Birsin iki gün süresince Etik De erler Nas l Olmal d r ve Etik Nedir? gibi konular üzerine ö rencilerle söylefli ve tart flmalar yapt lar. 12

15 Cumhuriyet Balosu'na genifl kat l m Koç Lisesi Okul Aile Birli i gelecek y l ki Cumhuriyet Bayram etkinliklerini pek çok aktivitenin düzenlenece i ve daha genifl kat l m n sa lanaca bir Cumhuriyet flölenine dönüfltürmeyi planl yor. Koç Lisesi Okul Aile Birli i, Cumhuriyetimizin 87. y ldönümünü kutlamak üzere Moda Deniz Kulübü'nde Cumhuriyet Balosu düzenledi. 27 Ekim deki balo, velilerimizin, ö renci ve ö retmenlerimizin kat l m yla s cak ve nefleli bir atmosferde gerçekleflti. Baloya kat lanlar, Atatürk'ün sevdi i flark lara, tangolara, valslerle ve Cumhuriyet pastas eflli inde çalan marfllara efllik edip, Cumhuriyet Bayram coflkusunu birlikte yaflayarak unutulmaz saatler geçirdiler. Nur Alver Koç Lisesi Okul Aile Birli i Baflkan : Bu y l n bafl nda OAB etkinliklerini planlarken oluflan Cumhuriyet balosu fikri, tüm üyelerimiz taraf ndan ilgiyle karfl land. Cumhuriyetin ilk y llar nda bafllat lan ve uzun y llar devam eden Cumhuriyet balosu coflkusunu, günümüze tafl mak ve gelecek kuflaklara aktarabilmek okul aile birli i üyelerini çok heyecanland rm flt. Lise Müdürü Koray Özsaraç' n da deste iyle haz rl klar tamamlayarak k sa sürede Cumhuriyet Balosu'nu bu sene ilk olarak gerçeklefltirdik. Cumhuriyet balosuna olan genifl kat l m, hepimizi memnun etti. Velilerden ve ö rencilerden ald m z geri bildirimler, bizi cesaretlendirdi. Gelecek y l, Cumhuriyet Bayram etkinliklerini sadece balo ile s n rl tutmay p, daha uzun bir zaman dilimine yayarak, pek çok aktivitenin düzenlenece i, daha genifl kat l m n sa lanaca bir Cumhuriyet fiöleni'ne dönüfltürmeyi planlad k. Nice Cumhuriyet balosunu el ele, yürek yüre e kutlamak ve bu kutlamalar geleneksel hale dönüflmesi dile i ile... Cumhuriyet Konseri Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Cumhuriyet'in 87. y l n stanbul Yayl Sazlar Oda Orkestras 'n n okulumuzda verdi i konserle kutlad k. Çok sesli müzi in, ülkemizde geliflmesini sa layan pek çok kurum, konservatuvarlar, senfoni ve oda orkestralar, Cumhuriyet'in ilk y llar nda kuruldu. Bu kurumlarda pek çok sanatç m z yetiflti; ülke ve dünya çap nda ünlendiler. stanbul Yayl Sazlar Oda Orkestras da 20 y l aflk n bir süredir stanbul ve Türkiye'nin kültürel yaflant s na katk da bulunuyor. Orkestra, okulumuzda verdi i Baroktan Günümüze bafll kl konserde, Pachelbel'den Vivaldi'ye, Mozart'tan, Ferit Tüzün'e kadar birçok klasik müzik dehas n n eserlerine yer verildi. 13

16 Okulumuzda Bilgi Okur Yazarl e itimi fiebnem Yalç n Kütüphane Sorumlusu stanbul l Milli E itim Müdürlü ü ILIPG Yarat c Kütüphane Giriflimleri Tan t m Grubu ve Türk Kütüphaneciler Derne i'nin birlikte bafllatt Bilgi Okur Yazarl Tan t m Program Kütüphane Sorumlumuz fiebnem Yalç n taraf ndan Haziran'da okulumuzda düzenlendi. Milli E itim Bakanl 'na ba l olarak çal flan ö retmenlere yönelik haz rlanan Bilgi Okur Yazarl konulu e itim program n n aç l fl konuflmas n stanbul l Milli E itim Müdürlü ü Projeler Koordinatörü Devrim Akgündüz yapt. Okulumuzu temsilen konuflan Genel Müdür Yard mc s Dr. Jale Onur e itimin insan hayat ndaki en önemli gereksinimlerinden biri oldu una de indi. nsan n hayat n sürdürdü ü müddetçe e itimini de sürdü ünü vurgulad. 90 kiflinin kat ld organizasyonun devam nda E itimde Araflt rma Süreci ve Temel Aflamalar konulu bir çal fltay düzenlendi. E itim süresince Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Serap Kurbano u, stanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden Yrd. Doç. Ümit Konya, Kütüphane Sorumlumuz fiebnem Yalçın ve di er önemli akademisyenler sunumlar yapt lar. Program kat l mc lara stanbul l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan sertifikalar da tmas ile sonland. Teachers' Day Night and Service Award Ceremony 'Teachers' Day' Night and Service Award Ceremony took place on the 27 th of November in Rahmi M. Koç Museum. It was a delightful evening with immaculate organization. Teachers and staff of The Koç School who have fulfilled their 10 th, 20 th and 30 th service year, were presented service awards by the Koç Group CEO Mr. Turgay Durak. 14

17 Kütüphane gururla sunar: Queenie Chan'dan manga atölyesi Ünlü manga yazar Queenie Chan okulumuzda ö rencilerle bulufltu. Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi Kütüphanesi birbirinden ilginç aktiviteleri ö retmen ve ö renciler ile buluflturmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ünlü manga yazar Queenie Chan' n 4 Kas m'da ö rencilerle birlikte gerçeklefltirdi i manga atölyesi oldu. Atölye çal flmas nda ö renciler kendi manga karakterlerini kendileri yaratt lar. Queenie Chan ö rencilere manga çizimi hakk nda bir sunum yapt ve lise ö rencileri ile bu çizimlerin püf noktalar n paylaflt. Daha sonra ö rencilerden bu bilgiler fl nda çizim yapmalar n istedi. Kat l mc lar çizimlerini tamamlad ktan sonra Queenie Chan her bir çizimi inceleyerek bunlar hakk nda yorumlar n paylaflt. Ö rencilerin manga türü ve teknikleri hakk nda bilgi ald klar ve ayn zamanda e lendikleri bu e itici aktivite sonunda Queenie Chan lise kütüphanesinde kitaplar n imzalad ; ö rencilerle sanat ve edebiyat konusunda söylefliler yapt. Ö rencilerin çizimleri uzun bir süre lise binas ndaki Suna K raç Kütüphanesi'nde sergilendi. Queenie Chan okulumuzun okumaya ve kültürel faaliyetlere verdi i önemden çok memnun kald n ve okuldan güzel an larla ayr ld n ö rencilerle yapt söyleflilerde dile getirdi. Ö rencilerin okuma ve araflt rma kültürünü do rudan etkileyen bu tür aktivitelerin kütüphane taraf ndan organize edilmesini çok anlaml bulan Chan okulun sanat ve edebiyata yaklafl m ndan duydu u memnuniyeti de okul idarecileriyle paylaflt. Queenie Chan kimdir? 1980 y l nda Hong Kong'da do an Queenie Chan, 6 yafl nda ailesiyle birlikte Avustralya'ya tafl n r. Çizim yapmaya 18 yafl nda bafllayan Chan, 2002 y l nda Yönetim Biliflim Sistemleri (Information Systems) bölümünden derece ile mezun olur y l nda, Los Angeles merkezli manga yay nc s Tokyopop için 'The Dreaming -Okuldaki S r' adl üç kitapl k gizem-korku serisini çizmeye bafllar. Serinin en son kitab 2007 y l nda yay mlan r ve bugüne dek dünya genelinde yedi dile çevrilir. Bunun yan s ra, New York Times' n çok satanlar listesinde yer alan yazar, Dean Koontz'un 'Garip Thomas-Odd Thomas' roman serisine girifl niteli i tafl yan 'Güvendi imiz Garip fieyler - In Odd We Trust' ad ndaki tek ciltlik bir çizgi roman için yay mc Del Ray'le iflbirli ine girer y l n n Haziran ay nda yay mlanan kitap, ilk haftas nda çizgi roman sat fl listelerinde birinci olur. 15

18 Going to the Globals Destination Imagination is the world's largest celebration of creative problem solving. Winning the chance to go to the Globals in Knoxville, Tennessee to compete in Destination Imagination feels like winning the golden ticket to the famous Willy Wonka and the Chocolate Factory. All year, our students work on an eight minute theater performances and architectural design to prepare for the chance to compete in the Globals. From May 24 th to 29 th, each year, the campus of the University of Tennessee is transformed into a beautiful, green, family picnic 'fun fair' type of atmosphere. Meals are served outdoors, school teams and family teams are housed in the university residences, local businesses open their doors to the 15,000 guests that flood the small university town of Knoxville. The question is: will we be good enough to win at the Nationals again this year? For more information go to The closing ceremony of Globals 2010 was televized world wide. It resembled the closing ceremony of the 2010 Canadian winter olympics with its beautiful light show, guest speakers and awards acknowledging the hardwork of the young people. Turkey, in particular, was one of the countries to be recognized for its two Renaissance awards for outstanding Design, Engineering, Execution, Performance. The two schools were Robert College and Darüflflafaka School. Both schools were elated with the recognition of Turkey. Destination Imagination is the world's largest celebration of creative problem solving. Working closely with Robert College, Eyübo lu and Enka schools, the Koç middle school has participated in the Globals for three consecutive years. 16

19 Yeni Y l Kermesi: KoçBazaar 2010 lkö retim Okul Aile Birli i'nin düzenledi i Yeni Y l Kermesi 8 Aral k Çarflamba günü 200'den fazla kat l mc ve 32 sat fl masas yla gerçekleflti. Büyük Kulüp'te buluflan veliler, keyifli bir ö len yeme iyle beraber al flverifl yapt lar, de iflik yeni y l hediyeleri ald lar. Zeynep Kurmufl Hürbafl lkö retim Okulu Okul Aile Birli i Baflkanı Sat fl masalar n n ço unun velilerimize ait olmas, geleneksel kermes görüntülerinin ötesinde, fl k ve çok de iflik ürünler sunulmas n sa lad. pek el dokumas hal lardan de erli mücevherlere, k fl sporlar aksesuarlar ndan badem ezmesine kadar ürün yelpazesi harika genifllikte olan etkinli e kat lanlar n ortak görüflü, KoçBazaar2010'un bambaflka bir kermes olufluydu. Onur konu umuz olan Semahat Arsel'in yan s ra Caroline ve Nevbahar Koç da velilerimizle sohbet etme f rsat buldular. Tüm okul aile birli i ile ilgili yaz lar m zda s k s k dile getirmeye çal fl yoruz, tüm veliler do al olarak okul aile birli inin birer üyesidir. Bu kermesin bu kadar güzel olmas n sa layan tüm velilere, gönüllü arkadafllar m za, bizi hep destekleyen okulumuza çok teflekkür ederiz. Bir sonraki lkö retim Okul Aile Birli i etkinli inde görüflmek üzere! Üniversite fuar na yo un ilgi Yurtiçi Üniversite Dan flmanl k Ofisi'nin düzenledi i ve 22 üniversitenin kat ld 7. Yurtiçi Üniversite Fuar 9-10 Aral k tarihlerinde gerçekleflti. VKV Koç Özel Lisesi'nin ev sahipli i yapt fuara en çok ilgiyi Bo aziçi, ODTÜ, Koç, Sabanc, TÜ gibi üniversiteler çekti. Fatin Rüfltü Zorlu Anadolu Lisesi, Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi, Pendik Fatih Anadolu Lisesi, Kurtköy Lisesi, Burak Bora Anadolu Lisesi, Orhanl Lisesi, ECA Elginkan Anadolu Lisesi, Tuzla Anadolu Lisesi, Pendik Fatih Anadolu Lisesi, TEV TOL gibi çevre okullar n da kat l m gösterdi i fuar yaklafl k ö renci ziyaret etti. Fuara kat lan üniversiteler: Ac badem Üniversitesi, Bahçeflehir Üniversitesi, Bo aziçi Üniversitesi, Do ufl Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, Ifl k Üniversitesi, stanbul Bilgi Üniversitesi, stanbul Bilim Üniversitesi, stanbul Kültür Üniversitesi, stanbul Ticaret Üniversitesi, TÜ, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, ODTÜ, Özye in Üniversitesi, Yaflar Üniversitesi, Sabanc Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi. 17

20 Full gear training for the trainers Introduction to Differentiated Instruction Teachers of the Koç School have started the academic year by attending a chain of conferences starting from August Between August they attended three full day seminars by Ed. D. Dr. Jennifer Beasley and Dr. Vera Blake - Educational Consultant about Challenge and Support for Every Learner, Introduction to Differentiated Instruction and Differentiation in Action. Why do you think the Koç School did such a training on Differentiated Instruction? Dr. Jennifer Beasely: After speaking with the leaders and teachers, one of the reasons the training was wanted, was due to increasing diversity in the school. The school is blessed with students who come from many cultural and academic backgrounds. Given the fact that Istanbul is a live, vibrant city with diverse populations, Koç is a wonderful melting pot for this community. Teachers at the school want to remain open to being responsive to not only students' differences culturally, but also in terms of readiness, interest and learning profile. The training in differentiating instruction is a step towards thinking more explicitly about responsive teaching. Dr. Vera Blake: It is my understanding that the Koç School, like many others, has offered training and support for Differentiated Instruction for a number of reasons. Primary among those reasons is the desire to continually prepare students who are inquirers, risk takers, good communicators, knowledgeable, reflective, principled, open-minded, caring and balanced in a world that constantly evolves with increasing challenges. To accomplish this mission, Koç School leaders continue to research and seek increasing research on the best ways to teach and support student learning. Differentiated Instruction is comprised of years of the most credible, and comprehensive research about learning and achievement and synthesizes it into userfriendly methodology that support teachers, administrators and other educational stakeholders in their mission. Why do you think the Koç School preferred you as the instructor? Dr. Jennifer Beasely: First of all, I have a passion for differentiation! As a teacher, I have been guided by this philosophy and love sharing about it. Secondly, I have worked in Istanbul in the past as well as with other schools in the area of differentiating instruction. My educational background as well as my work at the university in differentiating instruction helps me bring many resources to the school that can help with implementing this philosophy. Finally, I have been an elementary teacher for many years, and my own experiences with my students give me some background to share with fellow teachers. 18

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com

fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com fen eğitim kurumları www.fenkoleji.com K 8 Fen Koleji'nde, anas n f ndan 8. S n fa kadar bütünlük ve devaml l k arz eden bir e itim program uygulan r. Bu programla tüm s n f düzeylerinde ö rencilere temel

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı

Welcome. Hos Geldiniz. Summer Schools Presentation. Yaz Okulları Sunumu. Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Summer Schools Presentation Welcome Yaz Okulları Sunumu Hos Geldiniz Sandi Engler Overseas College Counselor Yurtdışı Üniversiteler Danışmanı Güniz Gücükoğlu Durmuş Assistant Counselor & Summer School

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ

MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ ÖZEL ASÇAY ANAOKULU MAVİ YUNUSLAR SINIFI HAFTALIK BÜLTENİ Hazırlayan:HATİCE DEVECİ ÖĞRETMENİN MESAJI: MERHABA; 13.10.2014-17.10.2014 tarihleri arasında uygulanan etkinlikleri sizlere sunmaktayım. SEVGİLERLE

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014

Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI. TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Y KUŞAĞI ARAŞTIRMASI TÜRKİYE BULGULARI: 17 Ocak 2014 Yönetici Özeti Bu araştırma, 2025 yılında iş dünyasının yüzde 25 ini oluşturacak olan Y Kuşağı nın iş dünyasından, hükümetten ve geleceğin iş ortamından

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

It aims "to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values".

It aims to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. The Comenius programme is a European Union educational project. It concerns schoollevel education, and is part of the EU's Lifelong Learning Programme 2007 2013. It aims "to help young people and educational

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı YAŞLILAR İLE YAZA HAFİF GİRELİM JCI TURKEY Best Local Corporate Social Responsibility (CSR) Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28878

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS

LITTLE STAR-YOUNG CROSS TEAMS SCHOOLS Bulletin No: 8 ( 22 December 2014 11 January 2015 ) Page 1 TRACK&FIELD We organized District Atatürk Cross Races on Wednesday, 24 December. Primary school, middle and high school attended this

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı

Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge IGCSE Program Tanıtımı Cambridge Uluslararası Sınavları 5-19 yaş grubuna yönelik uluslararası eğitim-öğretim programları ve yeterlilikleri sağlayan dünyanın en büyük kurumu 160 tan fazla ülkede

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year

The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year ! ÜN TE III KONULAR The Future Tense (Gelecek Zaman) will, be going to yap lar Time Expressions (Zaman Sözcükleri) tomorrow : yar n, next week: gelecek hafta, next year : gelecek y l, next month: gelecek

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi...

Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Bir son dakika MC başvurusunun anatomisi... Ali Emre Pusane Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 7. ÇP Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları Bilgi Günü 4 Mayıs 2011 Bendeniz...

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği

Özel Koşullar Requirements & Explanations Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Faculty of Education Teacher Training in Sciences İlköğretim Matematik Öğretmenliği Teacher Training in Mathematics at Primary School Level Rehberlik ve Psikolojik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education

TR2009/0136.01-02/409 Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» Body of Knowledge for AC/HR Education Benim için İnsan Hakları «Human Rights for Me» DVE/İHE için Bilgi Bankası FLOW CHART Overall framework: Bologna Functional

Detaylı

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program

Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program Awards Entry Jci Türkiye 2012 Genel Kurulu Ödül Programı JCI Avrasya Kahvaltı ve Santral Gezileri JCI TURKEY Best Local Personal Skill Development Program http://www.jci.cc/eawards2n/print.php?lang_id=1&u=28877

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ)

Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Reddedilme Duyarlılığı Ölçeği (Rejection Sensitivity Questionaire; RSQ) Bu ölçek orjinalinde 18 maddeden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlanan ölçeğin ilk 18 maddesi ölçeğin orjinal maddeleri, diğer maddeleri

Detaylı