Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Koç mezunlar sineman n zirvesinde!"

Transkript

1 KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout their life in school and beyond. Umran nan: Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi merakl, dünyaya katma de er yaratma iste ine sahip ve beklentileri, hayalleri büyük ö renciler yetifltiriyor. Bu bizim arzu etti imiz ö rencidir.

2

3 KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 VKV Ofiste/In the Office Genel Müdür yard mc lar m z Fulden Diker ve Hande Gündüz ile keyifli bir sohbet Kahve Molas /Coffee Break Mehmet Cavit Kavak ile röportaj Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran nan ile söylefli Handan Keskiner Psikolojik Dan flmanl k ve Rehberlik Bölüm Baflkan Dr. Jale Onur Genel Müdür Yard mc s Sibel zgiman Yurtiçi Üniversite Ofis Direktörü Larry Turns Director of Overseas College Guidance Office 39 Genifl Ufuklar Wide Horizons 46 Learning for the Unknown at School and Beyond Bir devrialem hikayesi 48 50

4 foreword baflyaz Yo un gündem A busy agenda Herkese merhaba, Voice sayesinde sizlerle baz haberleri paylaflma f rsat buldu um için çok mutluyum. Son zamanlarda yapt m z en önemli ifllerin bafl nda Lise ders program n yeniden yap land rma çal flmalar geliyor. Milli E itim Bakanl 'n n Eylül ay nda aç klad son de ifliklikler ve sonras nda tüm s n f seviyelerinin e-okula yerlefltirilmesi ve tavsiye edilen ders saatleri ile ilgili talimatlar do rultusunda 9. s n ftan (ve Lise Haz rl ktan) 12. s n fa kadar bütün konular ders programımıza nasıl yerlefltirebilece imiz konusunu inceliyoruz ve bu konudaki çal flmalar m za devam ediyoruz. Bölüm Baflkanlar m z, kendi görüflleri ile ilgili bize geri bildirimde bulundular, bunlar do rultusunda önemli kararlar alaca z. Burada niyetimiz, Uluslararas Bakalorya Diploma Program 'n n uygulanmas n da mümkün k lacak, okulun vizyonu ve amac n ortaya koyan bir Koç Ders Program oluflturarak her ö renciye hem Türkiye hem de dünyadaki en iyi uygulamalar temel alan zenginlefltirilmifl bir e itim deneyimi kazand rmakt r. Bu ders program n n içeri i ve farkl derslere ayr lan saatler çal flman n sadece bir k sm n oluflturuyor. Bizim üzerinde durdu umuz konu asl nda günlük ak fl hatta tüm seneyi biçimlendirmek ve e er gerekirse istenenleri sa lamak için program (yeniden) yap land rmak. Bu konuyla ilgili en önemli sorunlardan biri okula gidifl gelifllerde harcanan zaman olarak karfl m za ç k yor. Velilerimizin birço u çocuklar n n, okuldan eve dönüflte giderek artan bir zaman harcad klar ndan flikâyetçi, özellikle de okul sonras aktivitelere kalan gençler evlerine çok geç ulaflabiliyorlar. Yeniden flekillendirilmifl bir günlük plan bu konuda bize fayda sa layabilir. Bu sene yaflad m z en önemli rahats zl klardan biri, okul aç ld ktan sonra da devam eden inflaat çal flmalar yd. Ancak kampüsteki bu inflaat çal flmalar n n önemli bir k sm n n bitmek üzere oldu unu bildirmekten mutluluk duyuyorum. Eksiklerin giderilmesi, d fl görüntü ve restorasyon çal flmalar bir süre daha devam edecek. Yerinden sökülen tüm a açlar ve di er bitkiler yeniden dikilecek, asl nda bu çal flmalar n ço u zaten tamamland bile. Yeni yollar m z kullan ma aç l r aç lmaz eski yollar m z n bir k sm do aya geri dönecek. Herkesin do aya verilen zararla Hello everyone, It is a pleasure to take this opportunity to share a little news with you. One of the most important things we are doing at present concerns the restructuring of the Lise curriculum. Following the Ministry of Education decisions in September and further directives from them since that time concerning the placing of Grades on 'e-school' and the recommended hours of teaching, we are now examining how we cover everything from Grade 9 (and Lise Prep) to Grade 12. Heads of Subject Departments have fed back their views and some important decisions will be taken. The intention is to maintain the vision and purpose of the school through a 'Koç curriculum' which makes the International Baccalaureate Diploma possible but, above all, gives every student an enriched educational experience based on the best of Turkey and the best of international practice. The content of this curriculum and the hours allocated to the various subjects are only part of the story. Our work will involve looking at the shape of the day, indeed the whole year, and (re)constructing it if necessary to deliver what is required. One of the associated issues is the problem of travelling time. Many parents are noting an increased time spent travelling back from school, especially when youngsters stay for activities. A reshaped day may be able to help with this. 2

5 ilgili duydu u endifleyi çok iyi anl yorum. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Yeflil alan n bir k sm yeniden eski haline getirilebilecek ancak do al ortam n kaybedilen k sm maalesef yap lan inflaat çal flmalar n n üzücü bir sonucu oldu. Ne yaz k ki, okulun d fl ndaki ana yollara yap lan ba lant larla ilgili çal flmalar bizim kampus içi çal flmalar m z geriden takip ediyor. Bizim TEM ba lant m z yapmadan önce hâlâ tamamlanmas n bekledi imiz bir üst geçit bir de ada kavflak inflaat var. Okulumuzun yeni giriflinin Aral k ay sonuna kadar tamamlanaca n tahmin ediyorum. Okulun d fl ndaki çal flmalar ise Nisan ya da May s 2011'e kadar devam edecek, dolay s yla tüm yol çal flmalar tamamlan ncaya kadar biz iki girifl kap s n da kullanaca z. Son olarak, sizlere okulumuzun kalitesine katk da bulundu unu düflündü üm baz e itim ve geliflim programlar ndan söz etmek istiyorum. Öncelikle, bu konudaki faaliyetlerimizin ilk aflamas n n bir dizi yeniden düzenlemelerden olufltu unu söylemek do ru olur. Örne in akademik bölümler her iki okul aras nda paylaflt r larak daha kolay yönetilebilir hale getirildi. Daha etkin yönetim sa lamak ve sorumlulu u artt rmak için uygulamaya koydu umuz baflka önlemler de oldu. kinci aflama, kilit mevkideki personelin e itimi ve ö retme ve ö renmeyi gelifltirmeye odaklanan bir yaklafl m n benimsenmesini içeriyor. Okulumuzun 55 kifliden oluflan üst ve orta düzey yöneticileri (akademik ve idari), tak m çal flmas ve iflbirli i ile ilgili ilk e itimlerini ald lar, flimdi yönetim teknikleri ve becerileri konusunda bir sonraki e itim aflamas na geçiyorlar. Bu devam eden bir e itim sürecidir. K demli tak m üyeleri ve bu ifl için görevlendirilen dan flmanlar n yönlendirmeleri, belli aral klarla verecekleri geri bildirimlerle h z kazan lacak ve daha ileri seviyede çal flmalar yap lacak. Ben en iyi geliflimin zaman içerisinde desteklenerek kazan lan geliflim oldu una yürekten inan yorum. Bunlar n d fl nda, yine ö retmenlerimize ö retme becerilerini gelifltirmeleri için, günlük bazda destek vermek ve yard mc olmak amac yla, Matematik bölümü ve s n f ö retmenleri (1-3 aras ) için Mentorluk uygulamas bafllad. Ayr ca, Beden E itimi bölümü ile çal flmak ve belli s n f içi becerileri ( Farkl laflt rma - farkl ö renme flekillerine ve becerilerine hitap ederek e itim - ders haz rlama ve planlama) ile ilgili e itimler vermek üzere farkl dan flmanlarla çal flmaktay z. Bir okulun gerçek kalitesi s n f içindeki ya da çal flma ortam ndaki ö retim ve ö renim uygulamalar n n kalitesi ile belli olur. Yapaca m z tüm çal flmalar, bu merkezi amaca etkisi do rultusunda de erlendirilecektir. Her zaman iflbirli i içinde oldu unuz için çok teflekkür ederim. En içten dileklerimle, Robert Lennox One of the discomforts so far this year has been the amount of building work that has continued whilst the school has been in session. I am pleased to report that the major on-site work is nearly completed. There is 'filling in', and some cosmetic and restoration work to continue. All uprooted trees and other plants will be replaced and/or repositioned, indeed a lot of this has already taken place. Some of the existing roads will be returned to nature as soon as our new routes are active. I fully understand the concern over environmental damage. It is to be regretted. Some of it can be restored but lost wild habitat is a sad result of the work. Unfortunately, the alterations to the external highways are further behind schedule than the work on the school site. There is still a flyover and a roundabout to construct before we can make our final linkage to the TEM. I expect our new entrance/exit to be completed by the end of December and this will bring about a slight improvement. The exterior work will not be completed until April or May 2011 and, at the moment, we are planning to use two entrances until the whole work is completed. Finally I would like to report on the various training and development initiatives that I believe will bring added quality to the school. It would be fair to say that the first level of activity involved some re-organisation of, for example, the size of subject departments. They were made more manageable by separating them out into the two schools. There were others measures employed to bring about more effective management and the injection of accountability. The second phase involves the training of key personel and a focus on improving teaching and learning. The school's team of fifty-five senior and middle managers (teaching and administrative) have received initial training on teamwork and collaboration and now enter a phase of further training on managerial techniques and skills. This is on-going training. Momentum will be achieved by direction from the senior team members and the employed consultants who will return periodically to carry out further work. I firmly believe that the best kind of development is that which is supported over time. Beyond this a 'mentorship' approach has been started in Mathematics and with Home Room teachers (Grades 1-3) again to provide day-by-day support and assistance to improve teaching. Further consultants have been employed to work with Physical Education and specific classroom skills ('Differentiation' - addressing different learning modes and different abilties - lesson preparation and planning). In the last analysis, the real quality of a school is to be found in the practice of teaching and learning in the classroom or working environment. Everything we shall do will be evaluated in terms of its impact on this. Thank you for your continued support. Best wishes, Robert Lennox 3

6 bizden from us And the second place winner is: Hamdi Soysal Koç School's Grade 11 student Hamdi Soysal was awarded with the 2nd prize in Third Annual European DNA Day Essay Contest for high school students. Grade 11 student Hamdi Soysal, supervised by Biology teacher Dr. Yeter Erol was the second place winner in the Annual European DNA Day Essay Contest for high school students. The contest took place in Gothenburg, Sweden between 15 April-15 June From 21 European countries, 142 essays have been submitted, and Hamdi was rewarded with the 2 nd Place award for his essay on Genetic testing allows geneticists to determine an individual's DNA sequence, and research has identified a number of genes (e.g. HMGA2 & GDF5, associated with height). Will scientists and physicians be able to predict adult height from infancy? has impressed the members of the jury based on its originality, its scientific content and the fact that he expressed his views so clearly on genetics and DNA in relation to human disease. Expressing his thoughts about the contest, Hamdi Soysal said: This essay contest is acting as a learning tool and a means to promote the knowledge of genetics within Europe. It intends to challenge students to examine, question and reflect on the importance and social implications of genetic research and its applications. Essays are expected to contain substantive, wellreasoned arguments indicative of a depth of understanding of the issues addressed by the selected essay question. The European Society of Human Genetics The European Society of Human Genetics (ESHG) was established in 1967 by a group of outstanding European Geneticists. A non-profit organization, the ESHG is in regular contact with different directorates of the EU commission and other scientific organisations. Its aims are to promote research in basic and applied human and medical genetics, to ensure high standards in clinical practice and to facilitate contacts between all persons who share these aims, particularly those working in Europe. The Society will encourage and seek to integrate research and its translation into clinical benefits and professional and public education in all areas of human genetics. https://www.eshg.org/ Dr. Yeter Erol, Hamdi Soysal On December 2 nd, 2010, Hamdi Soysal, was also invited to attend an award ceremony by National Education Directorate. Along with approximately 100 other students who won both international and national awards in various competitions, Hamdi Soysal was given a certificate by the Istanbul National Education Directorate. 4

7 The Global Youth Conference 2010 The Global Youth Conference 2010 was organized between November 8 th and 11 th by the Earth Focus Foundation with an agenda focused on global issues. The conference, which took place in Geneva, Switzerland, hosted around 200 people who are students from all over the world, schools and universities, social organizations and notable professionals in the related field. Issues centered around the themes of Education, Youth and Civil Society, Nuclear, Clean and Renewable Energies, Climate Change and Biodiversity, Trade, Business and Sustainable Development and Message to Cancun COP 16 were discussed. On the second day of the conference, The Koç School students who took the floor to make their presentations made quite an impression on the conference. Not only did they received comments such as Brilliant presentation, congratulations they also demonstrated the bright and apt side of young Turkey. The Earth Focus Foundation board member Dr. Rudolp Rachtenstein said The Koç School did a good job. Better than many politicians who are a little bit disoriented! You are not corrupt, and nobody gave you money to say anything. You used your brains: that is exceptional. We would also like to congratulate the entire team of thirty-eight students who have participated in the conference. Good job, Koç School! The Earth Focus Foundation The Earth Focus Foundation is a Swiss foundation, which is continuing the work with young people started within the renowned Bellerive Foundation. The aim of the Foundation is to empower youth to take on roles in which they actively create a more sustainable world. 5

8 Ön yarg lar y kan proje Avrupa Birli i üye ve aday ülkeleri aras ndaki önyarg lar y kmak, kültürleraras diyalo u gelifltirmek ve Avrupal l k duygusu oluflturmak amac yla sürdürülen Comenius Program kapsam nda, talya'n n Treviso kentinde Karikatürlerle Avrupa'y Birlefltirmek temal bir proje gerçeklefltirildi. Projede Polonya, Almanya, talya, Litvanya, Portekiz, Fransa ve Türkiye'den 20 ö renci yer ald Kas m tarihleri aras nda gerçekleflen bu çal flmaya, okulumuzu temsilen bir grup ö renci ve ö retmen kat ld. Ö rencilerimiz Selen Efe, Asl Kimya, Alp Yavuz, ö retmenlerimiz Derya Yaz c ve Ümit Karatafl, haz rlad klar çal flmalar ve sunumlarla Türk kültürünün tan t lmas na katk da bulundular. Alp Yavuz, projenin hedefini flöyle ifade ediyor: Cuma gecesi arkadafllar m zla vedalafl rken herkes, iletiflimi koparmamaya söz verdi. Birlikte sadece dört gün geçirmemize ra men çok s k dostluklar kurduk. Projenin hedefi olan önyarg lar y kt k ve Avrupal l k duygusunu yaflad k. Her birimiz farkl dili konufluyoruz, farkl görünüyoruz, farkl düflünüyoruz ama ne kadar zaman geçerse geçsin, bu proje vesilesiyle kurdu umuz dostluklar sayesinde Almanlar, Frans zlar ve Polonyal lar hakk ndaki olumlu düflüncelerimiz de iflmeyecek. Ö rencilerimiz meme kanserine karfl fark ndal k yarat yorlar Ö rencilerimiz Lara flmen ve Ecem Akyi it'in hayata geçirdi i Memeder Gençlik Komitesi, meme kanseri konusunda fark ndal k yaratmak amac yla çal flmalar yap yor. Çok yak n bir arkadafllar n n, annesini meme kanseri sonucu kaybetmesi üzerine, ö rencilerimiz bu hastal araflt rmak için kollar s vad lar. Lara flmen kurulufl nedenlerini flöyle anlat yor: Ö rendik ki kad nlar aras nda en yayg n ve en riskli kanser türü, meme kanseri. Erken teflhis edilmesi durumunda, bazen kemoterapiye bile gerek kalm yor. A ustos ay nda bafllayan bu çal flmalar hayat m z n bir parças haline geldi. Birkaç toplant dan sonra Gençlik Komitesi'nin onay n ald k ve ard ndan faaliyete geçtik. kad n m z kurtarmak. Aç kças bunu yapabilece imize inan yoruz ve baflar l olmak için elimizden geleni yapaca z. Bu projeye kat lan ö renciler, sosyal saat kazanman n yan s ra duyarl ve çevrelerinde fark ndal k yaratan bireyler olmay ö reniyorlar. Duyars z ve kay ts z kalanlara birer örnek olarak, gençlerin de harekete geçmelerini istiyoruz. lk gençlik komitesi olarak herkesi cesaretlendiren bir örnek oluflturmak istiyoruz. Lara ve Ecem'in ö retmenleri Gülden Yıldız'ın sorumlulu unda bafllatt klar bu aktiviteye, çok k sa sürede birçok ö renci gönüllü olarak ifltirak etti. Sadece okul içi aktiviteler ile s n rl kalmayan bu komite di er okullarla ve uluslararas gençlik komiteleriyle iflbirli i yapmak için konta a geçti. Gençler, kad n temal organizasyonlara etkinli in bir parças olarak kat l p, küçük ad mlarla bile olsa insanlar n dikkatini çekmeye odakland klar n ifade ediyor. pek Y lmaz, Alara Ziyal, Beliz Erözlü, Bu çe Gülen, Ebru Sever, Mina Türker, Eda Gürkaynak, Gülflah Onel, dil Ekinil, Ifl l Azizo lu, Melis Önerli, Mina Akdo an, Nazl Günay, Selen De irmenci, Sena Güçlü, Simay Kocabay ve Zeynep Aslanoba ve ö retmenleri Gülden Y ld z. Lara flmen komitenin amac n flöyle dile getiriyor: Projenin amac kendi yafl tlar m za, bu hastal n önemini anlatmak ve bundan korunman n yollar n göstermek. Meme kanserine dikkat çekerek bir bilinç oluflturmak ve kurtarabildi imiz kadar çok 6

9 Successful organization, productive debate The 8 th National Selection Conference of European Youth Parliament (EYP) in Turkey was held at The Koç School. Orhun Güral Grade 11- Vice President of the Koç EYP Club 2010 is the third year of the European Youth Parliament (EYP) Club at the Koç School. When we started EYP at our school in 2007, there were only ten students. However, in 2010 we have over 30 members in the club now. With the cooperation and contribution of all the members, we organized the first EYP Club Conference in our school with the participation of eight schools last year in May. As soon as our session ended, we decided to take our EYP conference experience one step ahead and therefore applied to host the 8 th National Selection Conference of EYP Turkey. Hosting such a session is really an important event for us. When the EYP Turkey board decided that we should organize the session at our school, we (myself and Rumeysa Arslan, Fuat Berk Batur, O uz Can Eren, Deniz Ertan, Mehmet Güral, Mert Özbilek, Iflıl Sa lam, Erman fiener, Ayflegül Uysal, Bora Yavuz, Ali Cem Bozda, Melis Cin, Eda Güler, rem Kürkçü, Can Mutlu, Naz Aslı Öncel, lkem Aysu fiahin, Yaman Türkmen, Deniz Urut, Mehmet Çiftçi, Zeynep Yavuz, Öykü Çildir, Bigem Tosun) immediately started the organization process. After four months of hard work, with the valuable support of our school administration and the Koç EYP club coordinator Hamit Karakaya, we held the 8 th National Selection Conference of EYP Turkey in the Koç School between November 2010 with the participation of 20 foreign EYPers from Serbia, Norway, Finland, Southern Cyprus, Belgium, Greece, Sweden, Romania, Austria, Czech Republic and Poland as officials (journalist, chair), and 150 students from 18 schools of Istanbul, Bursa, Kayseri, Mersin, Izmir and Ankara as delegates. In the first day of the conference, delegates engaged in team building activities. Furthermore, in the following two days, they were all in their committees and busy with discussing global and regional issues. How should Turkey use its influence in the Middle East to achieve sustainable peace in the region?, How should the EU organize itself to react most appropriately to future humanitarian crises?, What measures should the EU take to neither demonize genetically modified food nor ignore its risks? were some of the issues that students discussed. On the last day, the general assembly was held where resolutions of all 10 committees were discussed and productive debates took place. 29 students among all the delegates were chosen to participate in one of the four conferences, including the 66 th International Session of the EYP in Athens, which will be held in different countries of Europe in Both the sessions and organization process itself were successful in terms of raising awareness of global issues, gaining team work spirit, sharing new ideas and experiences for all the participants. As the young EYPers of the Koç School, we are looking forward to having more people to share such experiences with. 7

10 Birlikte yaratal m stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans E itim Yönetmenli i taraf ndan, 2010 Okullarda projesi kapsam nda, 25 Kas m- 25 Aral k aras nda, stanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali gerçeklefltirildi. Çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat etkinliklerini kapsayan Sanat Bienali, Antrepo 5'de yap ld. stanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, stanbul'da yaflayan ö renci ve ö retmenlerin, güncel sanat n içinde yer almalar n, farkl materyal, teknik ve disiplinleri kullanarak, özgün sanat çal flmalar n toplumla paylaflabilmelerini sa l yor. Böylece sanat e itiminin çocuk ve gençler için önemini vurguluyor. Deniz kaplumba alar n koruyal m! ATLAS Dergisi nin Ekim 2010 say sında da yer alan haberde, lise ö rencilerimizden Hamdi Soysal, Berke Tınaz, U ur Kaan Kalem, Ahmet Damar, fiahan Ayvaz, Kaan Yaltı, Samed Susam ve Ali Kavifl, biyoloji ö retmenleri Kim Hitchcock liderli inde, yaz aylar nda DEKAMER (Deniz Kaplumba alar n Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi) Sar germe'de gönüllü olarak koruma çal flmalar na kat ld. Ö renciler, Dalyan ztuzu Plaj 'nda, kaplumba alar n yumurta b rakt noktalar kafeslediler. Pamukkale Üniversitesi'ne ba l DEKAMER'e gelen turistlere, merkezdeki yaral kaplumba alar hakk nda bilgi verdiler. Gece çal flmalar nda, yumurtlamak için karaya ç kan Caretta Carettalar görme imkân buldular. Yaflamak için yaflat yorlar Belirledikleri konular üzerinde, ne yap lmas gerekti ini düflünerek proje haz rlayan Genç TEMA Lise Teflkilat, TEMA Vakf 'n n 2006 y l nda Yaflamak çin Yaflat slogan yla bafllatt e itim ve do a koruma sosyal sorumluluk projesini baflar yla sürdürüyor. Projeye destek veren sekiz lisenin aras nda VKV Koç Özel Lisesi de yer al yor. Aralar nda okulumuzdan Ceren Ifl klar, Ceylan Çarho lu, Ayflegül Akyüz, Mina Araz, Ecesu Çelik, Ceren Kantur, Lara Tuksal, Mert Gündemir ve P r lt Onukar' n da bulundu u bir grup ö renci, 8 Kas m'da Lüleburgaz Ovac k Köyü'ne giderek köyün güzelleflmesi, geliflmesi, sa l ve hijyeni ile ilgili tespitler yapt lar. Lise Teflkilat üyeleri, Lüleburgaz Ovac k Köyü'ne tekrar giderek projeler haz rlamaya devam edecekler. 8

11 8. s n flar Ankara-Afyon gezisi VKV Koç Özel lkö retim 8. s n f ö rencileri, Ankara- Afyonkarahisar gezisinin Afyon aya nda TEGV E itim Kamp n ziyaret ettiler. Ö retmenleriyle beraber e itim park ndaki proje odalar n ve derslikleri gezen 110 Koç Özel lkö retim ö rencisi, TEGV'in Afyon'daki faaliyetleri hakk nda ayr nt l bilgi edindiler. Sadece bilgi edinmekle kalmayan ö renciler, bu geziden ayr bir keyif ald klar n ifade ettiler. 8. s n f ö rencisi Günefl Kurtulan, gezi ile ilgili duygular n flöyle dile getirdi: Bugüne kadar okulla gitti imiz tüm geziler keyifli ve anlaml yd ; ama Afyonkarahisar yolculu umuzda, okul gezisi demek haks zl k olur san r m. Yola ç kt m z andan itibaren e lence, arkadafllar m zla birlikte olmaktan do an mutluluk, yerini yavafl yavafl daha farkl duygulara b rakt. Hele Atatürk'ün maneviyat n n önünde olmak ve bu defa yapt klar n n önemini, k ymetini bilerek huzurunda olmak, gurur vericiydi. Ç kt m z yolculuk asl nda tarihe yap lan yolculuktu. Onurlu ve flanl tarihimize yolculuk... Her aflamas ndaki özveriyi, sabr ve gücü hissederek dolaflt m z savafl meydanlar nda, siperlerde ya da an tlarda, rüzgar bize anlatt orada olanlar anlatt ve bast m z, dokundu umuz her toprak parças, haf zam z tazeledi. Vatan ve hürriyet için yap lanlar belki de en iyi orada anlat labilir ve en iyi orada hissedilebilir. Bir kez daha Türk olmaktan, bu de erlere sahip olan bir ülkenin gelece i olmaktan gurur duydum, gurur duyduk. Bu geziyi bu kadar anlaml ve unutulmaz k lan tüm ö retmenlerime, arkadafllar m ve kendi ad ma teflekkür ederim. Ütopya Günü stanbul ve Ankara'dan 15 okulun kat l m yla düzenlenen 2. Ütopya Günü 28 May s ta gerçeklefltirildi. 10 akademisyenin yer ald çal fltay, üç oturum fleklinde yap ld. Ö rencilerimiz, Ütopya Günü'nde moderatörlük görevini üstlendiler. 9

12

13 Pierre Loti Tepesi'nde görerek ö renmek Okulumuz 7. s n f ö rencileri, Türkçe bölümünün düzenledi i Pierre Loti gezisine kat ld lar. Ömer Seyfettin'in Gizli Mabet adl öyküsünde geçen yerlerin benzerleriyle tan flmak, öyküde anlat lanlarla görülenleri birlefltirmek ve olaylar daha iyi anlamak amac yla düzenlenen bu gezide ö renciler, yaflayarak ve görerek ö renmenin önemini fark ettiler. Pierre Loti Tepesi, So uk Çeflme Soka, stanbul Kitapl ve Cafera a Medresesi gibi yerleri gezen ö renciler, oldukça keyifli anlar yaflad. BootCamp Koç: Sporda bir sosyal sorumluluk projesi Koç Özel Lisesi'nden bir grup ö renci, ö retmenleri Bar fl Sayber liderli inde hem spor yap yor hem de yeterli olanaklara sahip olmayan gençlerin spor yapmas n sa l yor. Bootcamp Türkiye adl antrenman sistemine kat lan lise ö rencileri haftalar süren antrenmanlar n ard ndan çeflitli uluslararas spor yar flmalar na kat l yor. Toplad klar ba fllarla baflka gençlere spor malzemesi alarak, onlar spora teflvik ediyorlar. Amerikan kaynakl Bootcamp, son y llar n en popüler antrenman sistemlerinden biri. Bir süredir bu sistemde antrenman yapan ö rencilerimiz, öncelikle Avrasya Maratonu'nda koflarak ilk sosyal sorumluluk aflamas n tamamlam fl oldular. Bireysel fiziksel geliflimin yan s ra grup çal flmas, yard mlaflma, ekip bilinci ve liderlik gibi konularda, kifliyi haz rlayan bir çal flma sistemi olan Bootcamp antrenmanlar, ayn zamanda bir sosyal sorumluluk projesi... Çal flman n daha detayl etkinliklerini görmek için sitesini ziyaret etmenizi tavsiye ediyoruz. Bu linkten BootCamp Türkiye Bafl Foto rafç s olan mezunumuz Bahar Noyin'98'e ait foto raflar da görebilirsiniz. Lance King ile Ö renme Sanat üzerine Eylül tarihleri aras nda okulumuza konferans için gelen Yeni Zelandal e itmen Lance King 11. s n f ö rencileri ve velilere Ö renme Sanat üzerine bilgi verdi. Ö renciler için Ö renme Becerileri, veliler için S nav Kayg s konular na yönelik olan konferans, Atakan Demirseren Toplant Salonu'nda simültane tercüme olana yla gerçekleflti. Konferansı oldukça yararlı bulan 11. sınıf velileri memnuniyetlerini, bu tip seminerlerin tüm seviyelere verilmesini isteyerek dile getirdi. Konferansta sunulan ana bafll klar n yan s ra çocuklar n daha baflar l ve mutlu bireyler olmalar için nas l yönlendirilecekleri, uzun vadede baflar sa layabilmek için çaban n yetenekten çok daha önemli oldu u ve baflar s zl klardan fayda sa laman n gereklili i gibi konular n gerçek hayattan örneklerle sunulmas, velilerin be enilerinde odak noktasını oluflturdu. 11

14 The Koç Debate Society In its first year as a club activity, the debate society is off to a running start. Led by grade 10 student Tara Avunduk and English teacher Annie Özsaraç, the debate team consists of nine students from grades nine to twelve. The team meets each Wednesday during the activity debating different topics, gearing up for debates with other schools. Their hard work and effort paid off when it was time to debate The Canterbury School from Fort Meyers Florida, via Skype. The motion of the debate was capital punishment, and The Koç Team argued as the opposition. While it was a friendly debate, the Koç students held their own and argued excellent points. The advisers from Canterbury School, Konstantin Georgiadis and Barbara Bacon, were impressed at the strategy and articulate nature of Koç debators Mert Salur, Tara Avunduk and Alara çöz. This debate was a part of the ongoing cultural exchange with The Canterbury School via the Bridges project. The team felt it was a great experience to interact with students from another culture and looks forward to more opportunities to engage with our friends across the Atlantic. Team members also include Onur Bumin, Senem Çelikörslü, Gizil Fotumacı, Baflak Feyzio lu, Elif Kara and Selin Öztekin. lk Felsefe Yaz Kamp Lise ö rencilerimiz taraf ndan organize edilen Felsefe Yaz Kamp, Nesin Matematik Köyü'nde 21 Haziran-3 Temmuz tarihleri aras nda gerçekleflti. Projeye VKV Koç Özel Lisesi (sekiz ö renciyle), TÖV TOL, Befliktafl Atatürk Anadolu Lisesi, Ümraniye Anadolu Lisesi ve HEV kat ld. Geçti imiz senelerde okulumuzda düzenlenen Ütopya Günü'nün, ö renciler taraf ndan ilgiyle karfl lanmas üzerine bu etkinli in okul d fl nda 15 günlük bir kamp haline dönüfltürülmesi fikri, Tayfun Esenkaya taraf ndan ortaya at ld. Yine Tayfun Esenkaya'nın büyük çabaları ile sponsor bulunarak, amaca do ru adım adım ilerlendi. Felsefe Yaz Kamp 'n n hedefi, ütopya yaklafl m na uygun olarak, herkesin tam anlam yla "eflit" olabilece i yani ö retmen otoritesi olmadan bilginin paylaflabilece i bir kamp ortam oluflturmakt. Kamp n öncülerinden 11. s n f ö rencimiz Mistral Contrastin, Kamp m zda kimse, kimseye bir fley dikte ettirmeye çal flmad. Herkes birbirine az ya da çok yeni fleyler katt. Katk lar yaln zca bilgi de il, ayn zamanda insanl n yap tafl olan ahlaki ve etik de erlerdi. Fark ettik ki, amaçlad m zdan çok daha fazlas n yaratt k. Gördük ki insanlar kurallar n, dikte ettirilmifl normlar n, hiyerarflinin Proje üyeleri, bu projenin gerçekleflmesinde sponsor deste i temin eden Koç Vakfı'na teflekkürlerini dile getirdi. yoklu unda huzurlu bir yaflam sürebiliyor. Biz çok k sa bir süreli ine olsa da ütopyay yaflad k. Kampta Ali Nesin Parmenides, Sevan Niflanyan Edebiyat Felsefesi ve Güncel Olaylar Üzerine Elefltiriler, Siyaset Felsefesinin Kavramlar nda Milliyetçilik, Senem Onur Bilim Felsefesinde K. Popper ve Gülfer Birsin iki gün süresince Etik De erler Nas l Olmal d r ve Etik Nedir? gibi konular üzerine ö rencilerle söylefli ve tart flmalar yapt lar. 12

15 Cumhuriyet Balosu'na genifl kat l m Koç Lisesi Okul Aile Birli i gelecek y l ki Cumhuriyet Bayram etkinliklerini pek çok aktivitenin düzenlenece i ve daha genifl kat l m n sa lanaca bir Cumhuriyet flölenine dönüfltürmeyi planl yor. Koç Lisesi Okul Aile Birli i, Cumhuriyetimizin 87. y ldönümünü kutlamak üzere Moda Deniz Kulübü'nde Cumhuriyet Balosu düzenledi. 27 Ekim deki balo, velilerimizin, ö renci ve ö retmenlerimizin kat l m yla s cak ve nefleli bir atmosferde gerçekleflti. Baloya kat lanlar, Atatürk'ün sevdi i flark lara, tangolara, valslerle ve Cumhuriyet pastas eflli inde çalan marfllara efllik edip, Cumhuriyet Bayram coflkusunu birlikte yaflayarak unutulmaz saatler geçirdiler. Nur Alver Koç Lisesi Okul Aile Birli i Baflkan : Bu y l n bafl nda OAB etkinliklerini planlarken oluflan Cumhuriyet balosu fikri, tüm üyelerimiz taraf ndan ilgiyle karfl land. Cumhuriyetin ilk y llar nda bafllat lan ve uzun y llar devam eden Cumhuriyet balosu coflkusunu, günümüze tafl mak ve gelecek kuflaklara aktarabilmek okul aile birli i üyelerini çok heyecanland rm flt. Lise Müdürü Koray Özsaraç' n da deste iyle haz rl klar tamamlayarak k sa sürede Cumhuriyet Balosu'nu bu sene ilk olarak gerçeklefltirdik. Cumhuriyet balosuna olan genifl kat l m, hepimizi memnun etti. Velilerden ve ö rencilerden ald m z geri bildirimler, bizi cesaretlendirdi. Gelecek y l, Cumhuriyet Bayram etkinliklerini sadece balo ile s n rl tutmay p, daha uzun bir zaman dilimine yayarak, pek çok aktivitenin düzenlenece i, daha genifl kat l m n sa lanaca bir Cumhuriyet fiöleni'ne dönüfltürmeyi planlad k. Nice Cumhuriyet balosunu el ele, yürek yüre e kutlamak ve bu kutlamalar geleneksel hale dönüflmesi dile i ile... Cumhuriyet Konseri Cumhuriyet, düflüncesi hür, anlay fl hür, vicdan hür nesiller ister. Cumhuriyet'in 87. y l n stanbul Yayl Sazlar Oda Orkestras 'n n okulumuzda verdi i konserle kutlad k. Çok sesli müzi in, ülkemizde geliflmesini sa layan pek çok kurum, konservatuvarlar, senfoni ve oda orkestralar, Cumhuriyet'in ilk y llar nda kuruldu. Bu kurumlarda pek çok sanatç m z yetiflti; ülke ve dünya çap nda ünlendiler. stanbul Yayl Sazlar Oda Orkestras da 20 y l aflk n bir süredir stanbul ve Türkiye'nin kültürel yaflant s na katk da bulunuyor. Orkestra, okulumuzda verdi i Baroktan Günümüze bafll kl konserde, Pachelbel'den Vivaldi'ye, Mozart'tan, Ferit Tüzün'e kadar birçok klasik müzik dehas n n eserlerine yer verildi. 13

16 Okulumuzda Bilgi Okur Yazarl e itimi fiebnem Yalç n Kütüphane Sorumlusu stanbul l Milli E itim Müdürlü ü ILIPG Yarat c Kütüphane Giriflimleri Tan t m Grubu ve Türk Kütüphaneciler Derne i'nin birlikte bafllatt Bilgi Okur Yazarl Tan t m Program Kütüphane Sorumlumuz fiebnem Yalç n taraf ndan Haziran'da okulumuzda düzenlendi. Milli E itim Bakanl 'na ba l olarak çal flan ö retmenlere yönelik haz rlanan Bilgi Okur Yazarl konulu e itim program n n aç l fl konuflmas n stanbul l Milli E itim Müdürlü ü Projeler Koordinatörü Devrim Akgündüz yapt. Okulumuzu temsilen konuflan Genel Müdür Yard mc s Dr. Jale Onur e itimin insan hayat ndaki en önemli gereksinimlerinden biri oldu una de indi. nsan n hayat n sürdürdü ü müddetçe e itimini de sürdü ünü vurgulad. 90 kiflinin kat ld organizasyonun devam nda E itimde Araflt rma Süreci ve Temel Aflamalar konulu bir çal fltay düzenlendi. E itim süresince Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden Prof. Dr. Serap Kurbano u, stanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nden Yrd. Doç. Ümit Konya, Kütüphane Sorumlumuz fiebnem Yalçın ve di er önemli akademisyenler sunumlar yapt lar. Program kat l mc lara stanbul l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan sertifikalar da tmas ile sonland. Teachers' Day Night and Service Award Ceremony 'Teachers' Day' Night and Service Award Ceremony took place on the 27 th of November in Rahmi M. Koç Museum. It was a delightful evening with immaculate organization. Teachers and staff of The Koç School who have fulfilled their 10 th, 20 th and 30 th service year, were presented service awards by the Koç Group CEO Mr. Turgay Durak. 14

17 Kütüphane gururla sunar: Queenie Chan'dan manga atölyesi Ünlü manga yazar Queenie Chan okulumuzda ö rencilerle bulufltu. Koç Özel lkö retim Okulu ve Lisesi Kütüphanesi birbirinden ilginç aktiviteleri ö retmen ve ö renciler ile buluflturmaya devam ediyor. Bunlardan biri de ünlü manga yazar Queenie Chan' n 4 Kas m'da ö rencilerle birlikte gerçeklefltirdi i manga atölyesi oldu. Atölye çal flmas nda ö renciler kendi manga karakterlerini kendileri yaratt lar. Queenie Chan ö rencilere manga çizimi hakk nda bir sunum yapt ve lise ö rencileri ile bu çizimlerin püf noktalar n paylaflt. Daha sonra ö rencilerden bu bilgiler fl nda çizim yapmalar n istedi. Kat l mc lar çizimlerini tamamlad ktan sonra Queenie Chan her bir çizimi inceleyerek bunlar hakk nda yorumlar n paylaflt. Ö rencilerin manga türü ve teknikleri hakk nda bilgi ald klar ve ayn zamanda e lendikleri bu e itici aktivite sonunda Queenie Chan lise kütüphanesinde kitaplar n imzalad ; ö rencilerle sanat ve edebiyat konusunda söylefliler yapt. Ö rencilerin çizimleri uzun bir süre lise binas ndaki Suna K raç Kütüphanesi'nde sergilendi. Queenie Chan okulumuzun okumaya ve kültürel faaliyetlere verdi i önemden çok memnun kald n ve okuldan güzel an larla ayr ld n ö rencilerle yapt söyleflilerde dile getirdi. Ö rencilerin okuma ve araflt rma kültürünü do rudan etkileyen bu tür aktivitelerin kütüphane taraf ndan organize edilmesini çok anlaml bulan Chan okulun sanat ve edebiyata yaklafl m ndan duydu u memnuniyeti de okul idarecileriyle paylaflt. Queenie Chan kimdir? 1980 y l nda Hong Kong'da do an Queenie Chan, 6 yafl nda ailesiyle birlikte Avustralya'ya tafl n r. Çizim yapmaya 18 yafl nda bafllayan Chan, 2002 y l nda Yönetim Biliflim Sistemleri (Information Systems) bölümünden derece ile mezun olur y l nda, Los Angeles merkezli manga yay nc s Tokyopop için 'The Dreaming -Okuldaki S r' adl üç kitapl k gizem-korku serisini çizmeye bafllar. Serinin en son kitab 2007 y l nda yay mlan r ve bugüne dek dünya genelinde yedi dile çevrilir. Bunun yan s ra, New York Times' n çok satanlar listesinde yer alan yazar, Dean Koontz'un 'Garip Thomas-Odd Thomas' roman serisine girifl niteli i tafl yan 'Güvendi imiz Garip fieyler - In Odd We Trust' ad ndaki tek ciltlik bir çizgi roman için yay mc Del Ray'le iflbirli ine girer y l n n Haziran ay nda yay mlanan kitap, ilk haftas nda çizgi roman sat fl listelerinde birinci olur. 15

18 Going to the Globals Destination Imagination is the world's largest celebration of creative problem solving. Winning the chance to go to the Globals in Knoxville, Tennessee to compete in Destination Imagination feels like winning the golden ticket to the famous Willy Wonka and the Chocolate Factory. All year, our students work on an eight minute theater performances and architectural design to prepare for the chance to compete in the Globals. From May 24 th to 29 th, each year, the campus of the University of Tennessee is transformed into a beautiful, green, family picnic 'fun fair' type of atmosphere. Meals are served outdoors, school teams and family teams are housed in the university residences, local businesses open their doors to the 15,000 guests that flood the small university town of Knoxville. The question is: will we be good enough to win at the Nationals again this year? For more information go to The closing ceremony of Globals 2010 was televized world wide. It resembled the closing ceremony of the 2010 Canadian winter olympics with its beautiful light show, guest speakers and awards acknowledging the hardwork of the young people. Turkey, in particular, was one of the countries to be recognized for its two Renaissance awards for outstanding Design, Engineering, Execution, Performance. The two schools were Robert College and Darüflflafaka School. Both schools were elated with the recognition of Turkey. Destination Imagination is the world's largest celebration of creative problem solving. Working closely with Robert College, Eyübo lu and Enka schools, the Koç middle school has participated in the Globals for three consecutive years. 16

19 Yeni Y l Kermesi: KoçBazaar 2010 lkö retim Okul Aile Birli i'nin düzenledi i Yeni Y l Kermesi 8 Aral k Çarflamba günü 200'den fazla kat l mc ve 32 sat fl masas yla gerçekleflti. Büyük Kulüp'te buluflan veliler, keyifli bir ö len yeme iyle beraber al flverifl yapt lar, de iflik yeni y l hediyeleri ald lar. Zeynep Kurmufl Hürbafl lkö retim Okulu Okul Aile Birli i Baflkanı Sat fl masalar n n ço unun velilerimize ait olmas, geleneksel kermes görüntülerinin ötesinde, fl k ve çok de iflik ürünler sunulmas n sa lad. pek el dokumas hal lardan de erli mücevherlere, k fl sporlar aksesuarlar ndan badem ezmesine kadar ürün yelpazesi harika genifllikte olan etkinli e kat lanlar n ortak görüflü, KoçBazaar2010'un bambaflka bir kermes olufluydu. Onur konu umuz olan Semahat Arsel'in yan s ra Caroline ve Nevbahar Koç da velilerimizle sohbet etme f rsat buldular. Tüm okul aile birli i ile ilgili yaz lar m zda s k s k dile getirmeye çal fl yoruz, tüm veliler do al olarak okul aile birli inin birer üyesidir. Bu kermesin bu kadar güzel olmas n sa layan tüm velilere, gönüllü arkadafllar m za, bizi hep destekleyen okulumuza çok teflekkür ederiz. Bir sonraki lkö retim Okul Aile Birli i etkinli inde görüflmek üzere! Üniversite fuar na yo un ilgi Yurtiçi Üniversite Dan flmanl k Ofisi'nin düzenledi i ve 22 üniversitenin kat ld 7. Yurtiçi Üniversite Fuar 9-10 Aral k tarihlerinde gerçekleflti. VKV Koç Özel Lisesi'nin ev sahipli i yapt fuara en çok ilgiyi Bo aziçi, ODTÜ, Koç, Sabanc, TÜ gibi üniversiteler çekti. Fatin Rüfltü Zorlu Anadolu Lisesi, Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi, Pendik Fatih Anadolu Lisesi, Kurtköy Lisesi, Burak Bora Anadolu Lisesi, Orhanl Lisesi, ECA Elginkan Anadolu Lisesi, Tuzla Anadolu Lisesi, Pendik Fatih Anadolu Lisesi, TEV TOL gibi çevre okullar n da kat l m gösterdi i fuar yaklafl k ö renci ziyaret etti. Fuara kat lan üniversiteler: Ac badem Üniversitesi, Bahçeflehir Üniversitesi, Bo aziçi Üniversitesi, Do ufl Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Haliç Üniversitesi, Ifl k Üniversitesi, stanbul Bilgi Üniversitesi, stanbul Bilim Üniversitesi, stanbul Kültür Üniversitesi, stanbul Ticaret Üniversitesi, TÜ, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Okan Üniversitesi, ODTÜ, Özye in Üniversitesi, Yaflar Üniversitesi, Sabanc Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi. 17

20 Full gear training for the trainers Introduction to Differentiated Instruction Teachers of the Koç School have started the academic year by attending a chain of conferences starting from August Between August they attended three full day seminars by Ed. D. Dr. Jennifer Beasley and Dr. Vera Blake - Educational Consultant about Challenge and Support for Every Learner, Introduction to Differentiated Instruction and Differentiation in Action. Why do you think the Koç School did such a training on Differentiated Instruction? Dr. Jennifer Beasely: After speaking with the leaders and teachers, one of the reasons the training was wanted, was due to increasing diversity in the school. The school is blessed with students who come from many cultural and academic backgrounds. Given the fact that Istanbul is a live, vibrant city with diverse populations, Koç is a wonderful melting pot for this community. Teachers at the school want to remain open to being responsive to not only students' differences culturally, but also in terms of readiness, interest and learning profile. The training in differentiating instruction is a step towards thinking more explicitly about responsive teaching. Dr. Vera Blake: It is my understanding that the Koç School, like many others, has offered training and support for Differentiated Instruction for a number of reasons. Primary among those reasons is the desire to continually prepare students who are inquirers, risk takers, good communicators, knowledgeable, reflective, principled, open-minded, caring and balanced in a world that constantly evolves with increasing challenges. To accomplish this mission, Koç School leaders continue to research and seek increasing research on the best ways to teach and support student learning. Differentiated Instruction is comprised of years of the most credible, and comprehensive research about learning and achievement and synthesizes it into userfriendly methodology that support teachers, administrators and other educational stakeholders in their mission. Why do you think the Koç School preferred you as the instructor? Dr. Jennifer Beasely: First of all, I have a passion for differentiation! As a teacher, I have been guided by this philosophy and love sharing about it. Secondly, I have worked in Istanbul in the past as well as with other schools in the area of differentiating instruction. My educational background as well as my work at the university in differentiating instruction helps me bring many resources to the school that can help with implementing this philosophy. Finally, I have been an elementary teacher for many years, and my own experiences with my students give me some background to share with fellow teachers. 18

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler

ALMAMATER 2014 / 01. söyleşiler 2014 / 01 üaa yıla hızlı başladı ÜAA HAD a Successful start at Internatıonal unıversıtıes söyleşiler INTERVIEWS ahmed akgiray aylin sezgin ALISON STENDHAL ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN KURUMSAL YAYINIDIR.

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA

ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA Newsletter 2005-1: Nisan ILO CENEVRE DEN HABERLER - NEWS FROM ILO GENEVA ILO Yönetim Kurulu 292. oturumunu tamamlad Ele al nan konular aras nda iflçi haklar, 2006-2007 dönemi bütçesi, küreselleflme ve

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

Ak ll tahtada ak ll e itim

Ak ll tahtada ak ll e itim Ak ll tahtada ak ll e itim Do a Koleji ndeki her s n fta art k ak ll tahtalar var. Gerçeklefltirilen bu devrimden dolay Do a Koleji, Promethean firmas taraf ndan Dünya Mükemmellik Ödülü ne lay k görüldü.

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı