ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU"

Transkript

1 ULUSLARARASI TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON TECHNOLOGY AND VALUES 01 Haziran 2013 Cumartesi, MÜSÝAD Konferans Salonu st June 1 Saturday 2013, MUSIAD Conference Hall

2

3 TERTiP HEYETi ORGANIZATION COMMITTEE Ýsrafil Kuralay, UTESAV Baþkaný, Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Teknik Üniversitesi (Tertip Heyeti Baþkaný), Mehmet Akif Özyurt, UTESAV Mütevelli Heyeti Üyesi, Hanife Bilgili, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Faruk Yazar, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Halil Ýbrahim Yýlmaz, UTESAV Müdürü. Israfil Kuralay, The President of UTESAV, Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Technical University (The Chairman of the Organization Board), Mehmet Akif Özyurt, A member of the Board of Trustees, Hanife Bilgili, Yýldýz Technical University, Faruk Yazar, Istanbul Commerce University, Halil Ýbrahim Yýlmaz, UTESAV Manager. BiLiM KURULU ACADEMIC ADVISORS Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Alan 'Abd al-haqq Godlas, Georgia Üniversitesi, ABD, Prof. Dr. Zekai Þen, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, Maltepe Üniversitesi, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs Üniversitesi, Prof. Dr. Þ. Teoman Duralý, Kýrklareli Üniversitesi, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, Malezya Teknoloji Üniversitesi, Prof. Dr. Bedri Gencer, Yýldýz Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Darussalam Üniversitesi, Endonezya, Prof. Dr. Ýbrahim Özdemir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Prof. Dr. Woo Wan CHOI, Pusan Milli Üniversitesi, Doç. Dr. Edward Omar Moad, Qatar Üniversitesi, Doç. Dr. Tuncay Zorlu, Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Yrd. Doç. Dr. Rainer Brömer, Fatih Üniversitesi, Hanife Bilgili, Yýldýz Teknik Üniversitesi. Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Technical University, Prof. Dr. Alan 'Abd al-haqq Godlas, Georgia University, ABD, Prof. Dr. Zekai Þen, Ýstanbul Technical University, Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, Maltepe University, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs University, Prof. Dr. Þ. Teoman Duralý, Kýrklareli University, Prof. Dr. Wan Mohd Nor Wan Daud, Malaysia Technology University, Prof. Dr. Bedri Gencer, Yýldýz Technical University, Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Darussalam University, Indonesia, Prof. Dr. Ýbrahim Özdemir, Hasan Kalyoncu University, Prof. Dr. Woo Wan CHOI, Pusan National University, Assoc. Prof. Edward Omar Moad, Qatar University, Assoc. Prof. Tuncay Zorlu, Istanbul Technical University, Assist. Prof. Dr. Rainer Brömer, Fatih University, Hanife Bilgili, Yýldýz Technical University.

4 NÝÇÝN TEKNOLOJÝ VE DEÐERLER? Uluslararasý Teknolojik Ekonomik Sosyal Araþtýrma Vakfý (UTESAV) medeniyetlerle alakalý konularda etkin bir þekilde araþtýrma faaliyetlerinde bulunmaktadýr. Bu bakýmdan, 2010 yýlýnda gerçekleþtirilen, deðerlerin yalnýz medeniyetle olan iliþkisini konu alan uluslararasý konferansý hatýrlatmakta fayda vardýr. Bu konferanslar, öncelikle fikirlerin geliþtirilmesi için bir dizi atölye çalýþmasý ve bu alanlarda uzman isimlerin araþtýrýlmasýyla düzenlenmektedir. Bu tür etkinliklerin medeniyet çalýþmalarý için çok büyük önemi olduðuna inanýyoruz. Bilhassa günümüz dünyasýnda ilerleyen iletiþim ve ulaþým teknolojileri sayesinde medeniyetler arasý iliþkilerin yoðunluðu giderek artmaktadýr. Ancak medeniyetler arasý iliþkileri düzenleyecek normatif zemin ve deðerler sistemi hakkýnda henüz küresel bir uzlaþma saðlanamamýþtýr. Diðer yandan giderek daha sýký bir þekilde organize olan küresel sivil toplum, iliþkilerinde üzerinde uzlaþýlan küresel bir deðerler sistemine ihtiyaç duymaktadýr. Buna binaen, tarih boyunca sürekli olarak tartýþýlagelen medeniyet kavramý ve medeniyetler arasý iliþkiler gündemimizde elzem ve önemli bir konu haline gelmiþtir. Bu konferans gündemimize yeni bir boyut daha kazandýrmaktadýr: teknolojinin de deðerlerle iliþkisi açýsýndan ele alýnmasý. Medeniyetin sosyo-kültürel olgularý içindeki en önemli etken hiç þüphesiz teknolojidir. Teknolojiye nasýl bakmalýyýz? Eðer iliþkiliyse, deðerlerle nasýl iliþkilidir? Bunlar ve daha da önemli sorular bu bir gün sürecek sempozyumda ele alýnacaktýr. Bu sempozyumun hedef ve amacý bilim adamlarý ve karar mercileri, politikacýlar, iþ adamlarý, gazeteciler ve halk arasýnda daha yakýn bir temasý mümkün kýlmaktýr. Umuyoruz ki, bu sayede herkes birbirinin fikrinden faydalanabilecektir. Ayný zamanda, umuyoruz ki tüm düzeydeki katýlýmcýlar sayesinde günlük hayat konularýna dâhil olmayan kiþiler de bu temasý saðlayacaktýr. Medeniyetler çatýþmasý tezi artýk küresel jeopolitiðin ekseninin ulus devletten medeniyete kaydýðý iddiasýný ortaya atarak, medeniyetin ne olduðu ve medeniyetler arasý iliþkiler konusunu hiç kimse tarafýndan göz ardý edilemeyecek bir þekilde insanlýðýn gündemine oturtmuþtur. Medeniyetin temel deðerleri hayatlarýmýzý baþlýca olarak bu sempozyumun konusu olan kavramla þekillendirmektedir: teknoloji. Bu yüzden, sempozyumda medeniyet-teknoloji-deðer arasýndaki iliþkiye özel bir yer verilmiþtir. Bu iki iliþkili kavram, medeniyet ve teknoloji ahlak ve erdem alanlarýna taþýnmýþtýr. Bu sebeple UTESAV kimi deðerlerin teknolojinin ve özellikle medeniyetin itici güçleri olduðuna inanýyor. Fakat pek çok kiþi temel teþkil eden deðerlerden bihaber olabilir. Daha da elzemi, insanlarýn açgözlülüðü ve diðer dünyevi menfaatler, hem teknoloji hem de medeniyet alanýnda bizleri öyle bir noktaya getirebilir ki insani deðerleri kolayca görmezden gelebiliriz. Genel olarak insanlýk ve aslýnda bu hayatý bizlerle paylaþan tüm diðer canlýlar, bu deðerlerin ihmal edilmesiyle acý çekebilirler. Bu yüzden Sempozyum, medeniyet ve deðerler iliþkisine dikkat çekmeyi ve medeniyetin kurucu deðerlerine vurgu yapmayý amaçlamaktadýr. Medeniyetin kurucu deðerleri hayatýn tüm alanlarýný olduðu gibi özellikle iktisat alanýný þekillendirir. Bu yüzden Sempozyumda medeniyet ve iktisat iliþkisine özel bir yer verilmiþtir. Ýktisadi hayatý yönlendiren bir takým deðerler her zaman mutlaka vardýr; insanlarýn çoðu iktisadi hayatýn kanunlarýndan haberdar olmadýklarý gibi, bu hayata yön veren deðerlerin de farkýnda olmayabilirler. Bu yüzden biz bu Sempozyumla, ekonomik hayatýn baþarýsýnýn, sosyal hayatýn üzerine kurulduðu deðerler sistemi ile iliþkisine baðlý olduðunu bir kere daha gündeme getirmek istedik. Bu yüzden, bu sempozyumla teknolojinin gerçek ve faydalý baþarýsýnýn onun hem bireysel hem de toplum olarak hayatýmýzýn temeli olan deðerlerle iliþkisine baðlý olduðuna bir kez daha vurgu yapmayý amaçladýk. UTESAV, önceki sempozyumlar gibi, bu sempozyum da ülkemizin kýymetli aydýnlarýna, siyaset, kültür ve iþ dünyasýnýn öne çýkan mensuplarýna ve öðrencilerimize teknoloji ve deðerler arasýndaki iliþki üzerine farklý bakýþ açýlarýndan ve disiplinler arasý bir perspektifle dünyanýn farklý yerlerinden gelen seçkin uzmanlarýnýn konuþmalarýný dinleme fýrsatý sunmayý amaçlamaktadýr. Maddi kazancý ve belki de güç için kýtlýk yaratmayý deðer belleyen teknolojinin ihmalkar kullanýmý yüzünden küresel pek çok felaketle karþý karþýya geldiðimiz þu günlerde sempozyumun bu çabasý bilhassa daha anlamlýdýr. Bu noktada, Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu farklý perspektif, eðitim ve tecrübelerden uzman ve iþ adamlarýnýn söz konusu sorunlarý araþtýrma ve çözüme yönelik katkýda bulunmalarý amacýyla düzenlenmiþtir. Bu sayede, dünya üzerindeki tüm insan topluluðunun geleceði için endiþe edenler tarafýndan düzenlenen sempozyumun, bu topluluða naçizane bir katký saðlamasýný arzu ediyoruz. Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ Tertip Heyeti Baþkaný 4 Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu

5 WHY TECHNOLOGY AND VALUES? International Foundation for Technology, Economic and Social Research (UTESAV) has been actively involved in research activities concerning issues related to civilizations. We may remind in this respect the formerly organized international conference in 2010 when the issue of values were taken up only in relation to civilizations. These conferences are organized after a series of workshops in which ideas are developed and also experts are searched in the area. This kind of activity, we believe, is paramount importance for civilization studies. Especially, in today's world, the intensity of the relations between civilizations increases through the advancing communication and transportation technologies. However, there has not yet been a global consensus on a normative ground and a system of values which would regulate the inter-civilizational relations. On the other hand, the global civil society, which is increasingly organized more closely, needs a system of global values with a consensus on it. Therefore, the concepts of civilization and relations between civilizations, which have been constantly discussed throughout history, has now become a more crucial and common topic of our agenda. This conference introduces another dimension to this agenda: technology taken in relation to values as well. One of the most significant factors in the socio-cultural phenomenon of civilization is undoubtedly technology. How should we look at technology? How is it, if it is, related to values? These and more important questions will be taken up in this one day symposium. The aim and objective of the symposium is to bring scholars in close contact with policy makers, politicians, businessmen, journalists and the general public. This way we hope that everyone can benefit from each other's approach. Also we hope that those who may not somehow be involved actively in everyday issues may come in contact with them through all levels of participants. It seems that the axis of global geo-politics is now shifting from nation-states to civilizations. The commonly known prediction about the clash of civilizations has put the issues of what a civilization is and the nature of relationship between civilizations on the agenda of humanity in such a way that no one can ignore them anymore. The basic values of civilizations shape our life more particularly with the topic of this symposium; technology. Therefore, in the Symposium, the relationship between civilization-technology and values has been given a special place. These two interrelated phenomena, namely civilization and technology are brought into focus to the sphere of ethics and morality. For this reason UTESAV believes that some values are always driving forces of technology and more particularly civilizations. However, many among people may not be aware of these underlying values. What is more crucial is human greed and other worldly interests may drive us to a sphere both in technology and civilization where we simply overview human values. Humanity at large and indeed many other living beings sharing this life with us, may suffer as a result of neglecting these values. Thus, with this symposium, we have aimed at emphasizing once more that the real and beneficial success of technology heavily dependent on its relationship with the system of values which are the basis of our life both as individual and society. UTESAV hopes that the Symposium will provide, as the previous symposia, our country's esteemed intellectuals, politicians, the prominent members of culture and business world and students with the opportunity of listening speeches about the different aspects of the relationship between civilization and values, with an interdisciplinary perspective, from distinguished scholars from around the world. This effort is particularly significant at such a turning period when we face many global disasters these days mostly because of careless technology which sees only material gain and perhaps hunger for power as its value. At this point, the International Symposium on Civilization, Technology and Values has been organized with the purpose of exploring and contributing to these issues from many different perspectives by scholars and businessman from different backgrounds. We hope that this will be a humble contribution to the world community by those who are concerned with the future of this global community. Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ The Chairman of the Organization Board International Symposium On Technology And Values 5

6 UTESAV Uluslararasý Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araþtýrmalar Vakfý UTESAV, Türkiye nin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda geliþmesine katkýda bulunmak amacýyla, sanayici ve iþadamlarýnýn bir araya gelerek 1995 yýlýnda kurduðu bir Sivil Toplum Kuruluþudur. Türkiye nin tarihi ve kültürel derinliði çerçevesinde, bir ayaðý deðerlerine sýký bir þekilde baðlý, diðer ayaðý ile bütün ufuklarý dolaþan bir anlayýþla UTESAV; teknoloji, ekonomi ve toplum alanlarýnda, Türkiye nin ihtiyaç duyduðu bilginin üretilmesi ve yönetilmesi için bir düþünce forumu olarak çalýþmaktadýr. UTESAV, öncü ve inisiyatif alan yapýsý ile Türkiye nin geleceðine ýþýk tutacak projelerin geliþtirilmesi için çalýþmaktadýr. Vakfýmýz, insanýmýzýn hak ettiði refah seviyesini yakalamasý için, ekonomik ve sosyal konularda araþtýrmalar yapmakta, geleceðe ýþýk tutacak projeler tasarlamakta ve araþtýrmacýlarý desteklemektedir. UTESAV, Türkiye nin geliþmesine katký saðlamak amacý ile ortak aklý kullanarak; dýþ politika, eðitim, teknoloji, ekonomi ve kültür alanlarýnda çalýþmalar yapmaktadýr. Bu çalýþmalar için çeþitli konularda, eðitim programlarý, araþtýrma raporlarý, kitaplar, yuvarlak masa toplantýlarý, beyin fýrtýnasý toplantýlarý, sempozyumlar, paneller ve medya platformu toplantýlarý gerçekleþtirmektedir. Ayrýntýlý bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin: UTESAV International Foundation for Technology, Economic and Social Research UTESAV is an international civil society organization which was established in order to contribute to the technological, economic and social development of Turkey. In line with Turkey s historical and cultural depth, UTESAV, as an institution dedicated to the traditional values on the one hand and in search of new horizons on the other, functions as a think tank platform so as to discuss the ways of producing and managing information required by Turkey in the areas of technology, economy and society. UTESAV, with its pioneering and initiative-taking structure, endeavors to develop projects that will light the way to Turkey s future. Our foundation carries out researches on economic and social issues, designs projects that will enlighten our future and supports researchers so that our people can achieve the welfare levels they deserve. By utilizing the common reason in order to develop a big vision which will shape Turkey s future, UTESAV conducts pioneering researches in the fields of foreign policy, education, technology, economy and culture. UTESAV works as a thought forum for producing the strategic information required by Turkey. Educational programs, research reports, books, roundtable discussions, brainstorming sessions, symposiums, panels and media platform meetings are among the activities in various subjects and areas undertaken by UTESAV to make a contribution to our country s development. For further information, please visit our web-site: 6 Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu

7 SEMPOZYUM PROGRAMI Kayýt Açýlýþ ve Protokol Konuþmalarý Ýsrafil Kuralay (UTESAV Baþkaný) Prof. Dr. Ýsmail Yüksek (YTÜ Rektörü) Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç (Tertip Heyeti Baþkaný) Prof. Dr. Davut Kavranoðlu (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yrd.) Özel Açýlýþ Bildirisi Prof. Dr. Alan 'Abd al-haqq Godlas, Department of Religion, University of Georgia Ýslam'da ve Batý'da Teknoloji: Teenni ile Tüket-Gadamer Yorumundan ve Duygusal Akýl Yaklaþýmýndan Bir Terennüm Çay - Kahve Arasý I. OTURUM: TEKNOLOJÝ VE MEDENÝYET ÝLÝÞKÝSÝ Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Teoman Duralý, Kýrklareli Üniversitesi Çaðdaþ Küresel Medeniyetin Temel Belirleyicisi: Malî Sermâyecilik Ýdeolojisi Prof. Dr. Zekai Þen, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji ve Ýslam Medeniyetindeki Yeri Doç. Dr. Edward Omar Moad, Qatar University Medeniyet Baðlamýnda Teknoloji ve Deðerler Öðle Yemeði Arasý II. OTURUM: TEKNOLOJÝ VE DEÐER ÝLÝÞKÝSÝ Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Mahmut Kaya, Ýstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs Üniversitesi Teknoloji Deðer Yaratýr mý? Prof. Dr. Bilal Kuþpýnar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Maneviyat Açýsýndan Deðerler ve Teknolojiye Bakýþ Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Darusselam Üniversitesi Teknolojiye Deðer Yerleþtirme (Ýslamî Bakýþ Açýsý) Yrd. Doç. Dr. Rainer Brömer Fatih Üniversitesi Batý Bakýþ Açýsýnda Teknoloji ve Deðerler: Seküler ve Dinî Yaklaþýmlar Çay - Kahve Arasý III. OTURUM: TEKNOLOJÝ VE SÜRDÜRÜLEBÝLÝRLÝK ÝLÝÞKÝSÝ Oturum Baþkaný: Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, Maltepe Üniversitesi Prof. Dr. Adel Sharif, University of Surrey Sürdürülebilirlik Ýnanç, Bilim ve Teknolojinin Rolü Prof. Dr. Woo Wan Choi, Pusan Milli Üniversitesi Teknoloji ve Hayatýn Varlýk Boyutunda Uyumu Prof. Dr. Ýbrahim Özdemir, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Çevre ve Teknoloji Felsefesi Üzerine Halil Kulluk, Ýþadamý-Mühendis ve Mevlana Enstitüsü kurucularýndan Teknoloji, Hoþgörü ve Sürdürülebilirlik Deðerlendirme Kapanýþ Konuþmasý: Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Tuncay Zorlu, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 7

8 SYMPOSIUM PROGRAM Registration Opening and Welcoming Speeches Israfil Kuralay (The President of UTESAV) Prof. Dr. Ismail Yüksek (Rector of the University of Yýldýz Technical) Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç (The Chairman of the Organization Board) Prof. Dr. Davut Kavranoðlu (Deputy Minister for Science, Technology and Industry) Keynote Paper Prof. Dr. Alan 'Abd al-haqq Godlas, Department of Religion, University of Georgia Technology in Islam and the West: Consume with Caution-Insights from Gadamerian Hermeneutics and Emotional Intelligence Tea, Coffee break Lunch st I SESSION: TECHNOLOGY - CIVILIZATION RELATIONSHIP Moderator: Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Technical University Doç. Dr. Ýbrahim Kalýn, Under Secretary, Prime Minister's Office Civilization, Technology and Values: A Debate Prof. Dr. Teoman Duralý, Kýrklareli University The Main Determinant of Contemporary Global Civilization: Ideology of Monetary Capitalism Prof. Dr. Zekai Þen, Istanbul Technical University Technology and its Place in Islamic Civilization Assoc. Prof. Dr. Edward Omar Moad, Qatar University Technology and Values in a Civilizational Context Moderator: Prof. Dr. Mahmut Kaya, Istanbul University Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs University Can Technology Create Values? Prof. Dr. Bilal Kuþpýnar, Necmettin Erbakan University Technology and Values within the Perspective of Spirituality Prof. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, Darussalam University, Gontor, Indonesia Inculcation of Values in Technology (from Islamic Perspective) Yrd. Doç. Dr. Rainer Brömer, Fatih University, Istanbul Technology and Values in Western Perspective: Secular and Religious Approaches Tea, Coffee break rd III SESSION: TECHNOLOGY AND SUSTAINABILITY RELATIONSHIP Moderator: Prof. Dr. Nazif Gürdoðan, Maltepe University Prof. Dr. Adel Sharif, University of Surrey The role of Faith, Science and Technology in Achieving Sustainability Prof. Dr. Woo Wan Choi, Pusan National University, Korea Integration of Technology and Life in the Dimension of Being Prof. Dr. Ýbrahim Özdemir, Rector, Hasan Kalyoncu University On the Philosophy of Technology and Environment Halil Kulluk, Businessman Engineer, Founder- The Rumi Institute Technology, Tolerance and Sustainability Closing Comments: Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç Evaluation: Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç, Yýldýz Technical University Assoc. Prof. Dr. Tuncay Zorlu, Istanbul Technical University 8 International Symposium On Technology And Values

9 I. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve MEDENÝYET ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Ýbrahim Kalýn, Baþbakanlýk, Müsteþar Yrd. Medeniyet, Teknoloji ve Deðerler: Bir Tartýþma Biyografi Ýbrahim Kalýn, 1992 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nden lisans derecesiyle mezun oldu yýlýnda Malezya'daki Ýslam Üniversitesi'nden yüksek lisans, 2002 yýlýnda ABD'deki George Washington Üniversitesi'nde Karþýlaþtýrmalý Beþeri Bilimler ve Felsefe alanýndan doktora derecesini almýþtýr. Amerika'da Georgetown Üniversitesi, College of the Holy Cross ve Bilkent Üniversitesi'nde Ýslam düþüncesi ve Ýslam-Batý iliþkileri üzerine dersler verdi. TDV ÝSAM'da akademik araþtýrmalar yaptý, Bilim ve Sanat Vakfý nda seminerler verdi. DÝA Ýslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World ve Oxford Islamic Studies Online gibi ansiklopedik eserlere katkýlarda bulundu yýllarý arasýnda SETA Vakfý'nýn kurucu baþkanlýðýný yaptý. Halen Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr. Dr. Kalýn'ýn Ýslam felsefesi, Ýslam-Batý iliþkileri ve Türk dýþ politikasý üzerine yayýmlanmýþ kitap ve makaleleri bulunmaktadýr. Ýslam ve Batý (Ýstanbul: ÝSAM Yayýnlarý, 2007), 2007 Türkiye Yazarlar Birliði Fikir Ödülünü kazanmýþtýr. Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (New York: Oxford University Press, 2010), Molla Sadra'da varlýk ve bilgi sorununu ele st almaktadýr. John Esposito ile beraber yayýna hazýrladýðý Islamophobia: The Challenge of Pluralism in the 21 Century (New York: Oxford University Press, 2011), batýda son yýllarda tekrar yükseliþe geçen Ýslam karþýtlýðýný ve çoðulculuk sorununu ele almaktadýr. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 9

10 st I SESSION : TECHNOLOGY - CIVILIZATION RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Technical University Assoc. Prof. Ýbrahim Kalýn, Under Secretary, Prime Minister's Office Civilization, Technology and Values: A Debate Biography Ýbrahim Kalýn received his BA from Ýstanbul University, History Department in In 1995 Dr. Kalýn earned an MA from the International Islamic University of Malaysia and a PhD from George Washington University in He previously taught courses at the College of the Holy Cross, Georgetown University and Bilkent University on Islamic thought and on the relation between Islam-Western World. Dr. Kalýn did academic researches at TDV ÝSAM, and gave seminars at Bilim ve Sanat Vakfý (Foundation of Sciences and Arts). He contributed to many international well-known encyclopedias such as DÝA Ýslam Ansiklopedisi, MacMillan Encyclopedia of Philosophy, Encyclopedia of Religion, Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy, Holy People of the World: A Cross-Cultural Encyclopedia, Oxford Encyclopedia of the Islamic World and Oxford Islamic Studies Online. Dr. Kalýn founded the SETA Foundation for Political, Economic and Social Research in Ankara, Turkey, served as Director from Currently Kalýn is chief policy advisor to Turkish Prime Minister, Recep Tayyip Erdoðan. Dr. Kalýn has books and articles published on Islamic philosophy, the relations between Islam and the West and Turkish foreign policy. His book Islam and the West (published in Turkish) has won the 2007 Writers Association of Turkey award for best book. He is the author of Knowledge in Later Islamic Philosophy: Mulla Sadra on Existence, Intellect and Intuition (Oxford University Press, 2010) which analyzes Mulla Sadra's (d. 1641) attempt to recast knowledge in terms of existence and its modalities. He also co-edited Islamophobia: st The Challenge of Pluralism in the 21 Century (New York: Oxford University Press, 2011) with John Esposito which analyzes the problem of pluralism and Islamophobia which has been rising in the West in recent years. 10 International Symposium On Technology And Values

11 I. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve MEDENÝYET ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Teoman Duralý, Kýrklareli Üniversitesi Çaðdaþ Küresel Medeniyetin Temel Belirleyicisi: Malî Sermâyecilik Ýdeolojisi Özet Bir toplumun, toplumsal çevrenin ortaya koyduðu, meydana getirdiði bütün maddî ile manevî ürünlere kültür deðerleri diyoruz. Çünkü insanýn, insan olarak hayatta var olabilmesi için gerekli olan fizik-biyolojik ihtiyaçlar kültürle doyurulmaya çalýþýlmýþtýr. Bu çalýþmada toplum, maneviyat ve iktisadi yapý ile ilgili þu sorulara cevap aranacaktýr: Evrenselleþmede ileri gitmede veya geride kalmada etkili unsurlar neler olabilir? Din, kültür, medeniyet, tarih, sermaye bu unsurlardan mýdýr? Semavi dinler evrensel deðerlerle nasýl iliþkilidir? Evrenselliðin küresellikten farký nedir? Kültür hareketleri her zaman dini bir temelden mi kaynaðýný alýr? Ekonomik algýdaki deðiþim kültür hareketlerini nasýl etkilemiþtir? Protestanlýðýn ortaya çýkýþý ve yükseliþi mali sermaye hareketiyle açýklanabilir mi? Bu yükseliþin ardýndan baþ gösteren küreselleþmenin çýkýþ noktasý nedir? Sermâyecilik, dünyayý siyasal anlamda nasýl etkilemiþtir? Küreselleþme insanýn maneviyatýna nasýl etki eder? Küreselleþmeyle manevi bir doyurulma mümkün müdür? Din, ya da hangi ideolojiler küreselleþmenin yükseliþine engel olabilir? Ýslam'ýn düsturlarýyla küreselleþmenin maneviyatýmýzdan götürdükleri ya da götürmeyi amaçladýklarýnýn önüne geçilebilir mi? Din mi yoksa küreselleþme mi gerçekte toplumlarýn afyonudur? Biyografi 1947 yýlýnda Zonguldak'ta doðdu. Ýstanbul Üniversitesi'nde biyoloji ve felsefe alanlarýnda öðrenim gördü yýlýnda Ý.Ü. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öðretim üyesi oldu yýlýnda biyoloji felsefesi üzerine hazýrladýðý tezi ile doktora derecesini aldý yýlýnda yine biyoloji felsefesi üzerine hazýrladýðý tezle doçent, 1988 yýlýnda ise profesör olmuþtur. Kuala Lumpur, Viyana, Kazakistan gibi ülkelerde, pek çok farklý okulda görev yapmýþ olan Prof. Dr. Duralý, Kutadgu Bilig dergisinin genel yönetmenidir. Þu anda Kýrklareli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekaný olarak görev yapmaktadýr. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 11

12 st I SESSION : TECHNOLOGY - CIVILIZATION RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Technical University Prof. Dr. Teoman Duralý, Kýrklareli University The Main Determinant of Contemporary Global Civilization: Ideology of Monetary Capitalism Abstract Every product presented or generated by a society or a social community, are called cultural values, whether material or spiritual. This is because; man strived to fulfill his physical-biological needs with culture, in order to survive as a man. Answers to questions on society, spirituality and economical structure will be searched during this talk, such as the following: What are the influential factors for progressing in or falling behind in universalizing? Are religion, culture, civilization, history and capital among these elements? How are abrahamic religions related to the universal values? How is universality different than globality? Do cultural movements always stem from a religious root? How did the changes in the understanding of economy affect cultural movements? Is capital movement capable of explaining emergence and rise of Protestantism? What is the starting point of globalism which emerged right after the rise of Protestantism? How did capitalism affect the world politically? How does globalization affect people spiritually? Is it possible for globalization to fulfill men's spiritual needs? Which ideology can keep globalization from rising; if none, can religion succeed? Can we prevent globalization's stealing or attempting to steal from our spirituality by Islam's principles? What is the opium of the people in reality; religion or globalization? Biography Teoman Duralý was born in Zonguldak, in He studied biology and philosophy at Ýstanbul University. He started lecturing at Ýstanbul University, Philosophy Department in In 1977 He received PhD degree with a thesis on philosophy of biology. He received the title Assoc. Prof. in 1982 with another thesis on philosophy of biology, and he was promoted to full professorship in Duralý, who is also the chief editor of Kutadgu Bilig Journal, has worked in many different universities from Kuala Lumpur, Vienna, Kazakhstan. Currently Prof. Dr. Duralý serves as the Dean of Faculty of Arts and Sciences in Kýrklareli University. 12 International Symposium On Technology And Values

13 I. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve MEDENÝYET ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Zekai Þen, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Teknoloji ve Ýslam Medeniyetindeki Yeri Özet Medeniyetler tarihinde insan için en elzem olan madde sayýsý ilk önce su, toprak, hava ve ateþ olarak dört genel madde þeklinde sýnýflandýrýlmýþtýr. Her bir maddenin insanýn günlük, mevsimlik ve senelik ihtiyaçlarýný sürdürülebilir bir biçimde saðlanmasý için iþlenmesi ve topluma faydalý hale getirilmesine çalýþýlmasý sýrasýnda ortaya çkan alet, edevat ve basit cihazlarýn geliþtirilmesi ile beraber ilk teknoloji mahsülleri ortaya çýkmaya baþlamýþtýr. Nasýl medeniyetler su kenarlarýnda geliþerek kendilerini göstermiþlerse, barýnmak, korunmak, örtünmek ve tabiatta ortaya çýkan uç (ekstrem) olaylara karþý korunabilmek için insana yardýmcý ve destek olan aletlerin geliþtirilmesi ile de medeniyetler kendisini göstermiþtir. Ýlk medeniyetlere, kullanýlan malzemelere göre isimler verilmiþtir. Bunlar arasýnda yontma taþ, cilalý taþ, bakýr, tunç, demir, vb. devirlerin ortaya çýktýðýný bugün o zamanlardan kalan teknolojik bazý kalýntýlardan anlayarak sýnýflandýrmalar yapabilmekteyiz. O devirlerdeki teknolojileri simgeleyen çeþitli aletler sonralarý akýlcýlýk akýmlarý ile biraz daha soyut cihazlarýn hayal edilmesine meydan vermiþtir. Eski Yunan medeniyetinde bu izlere rastlanýlmaktadýr. Ýslam dininin insanlara gönderilmesi ile beraber akýlcýlýða birde deneyciliðin eklenmesi ile bugünkü otomasyon cihazlarýnýn ilk tasarým ve resimlerinin (planlarýnýn) yapýlmasýna geçilmiþ ve bu kalýntýlar daha sonra Avrupa'ya geçerek orada sanayi devrinin baþlamasýna sebep olmuþtur. Biyografi Zekai Þen, 1971 yýlýnda ''Ýstanbul Teknik Üniversitesi, Ýnþaat Fakültesi'' Betonarme dalýndan Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. TÜBÝTAK NATO bursu ile gittiði Ýngiltere'den, 1972 yýlýnda ''Imperial College of Science and Technology''den Su Bilimleri dalýnda Diploma of Imperial College (DIC) ve yüksek lisans (M. Sc.) derecelerini aldý yýlýnda Stokastik Modelleme ve Hidrolojide Uygulamalarý konusunda Londra Üniversitesi'nden Doktora derecesi alarak Türkiye'ye döndü. Ýngiltere, Norveç, Suudi Arabistan gibi pek çok farklý ülkede çalýþan Þen, 1984 yýlýnda Suudi Arabistan, King Abdulaziz Üniversitesi, Yer Bilimleri Fakültesi'nden hidrojeoloji konusunda profesörlük derecesi almýþtýr. Profesör Zekai Þen, Ýngiltere'de Önümüzdeki Bin Yýlýn Öncü 500 Kiþisi'nden biri seçildi yýlýnda Otoran isimli yöntemi için TÜBÝTAK Teþvik ödülü,1985 ÝTÜ Rektörlüðü plaketi, 1986 American Institute of Hydrology mührü, 1993 TÜBÝTAK Bilim ödülü alan Prof. Þen, 1998 yýlýnda American Biographical Institute tarafýndan YILIN ADAMI seçilmiþtir. Baþlýca ilgi alanlarý þöyledir: su bilimleri (hidroloji, hidrolik); yer bilimleri (hidrojeoloji, kaya mekaniði, mühendislik jeolojisi); atmosfer bilimleri (hidrometeoroloji, temiz enerji, klimatoloji); matematik-istatistik (Stokastik süreçler, fraktal geometrisi, jeoistatistik, Kriging yöntemleri, bulantýlý mantýk); bilim tarihi, felsefesi, psikolojisi, sosyolojisi, yöntemleri. Bu yazýda geçmiþ medeniyetlerin teknolojik geliþmelere bugün için ilkel de olsa yaptýklarý önemli katkýlar özetlenerek Rönesans'ýn hemen öncesindeki yaklaþýk 6-7 yüzyýl içinde Ýslam medeniyetinin geliþerek yayýlmasý ile bugünkü teknolojik geliþmelerin kökenlerini teþkil eden bazý misaller verilecektir. Bu yazýnýn hedefleri arasýnda Ýslam ülkelerinde bile unutulmuþ veya unutulmaya yüz tutmuþ olan Ýslam medeniyetinin teknoloji tarinindeki izlerinin daha da belirgenleþtirilmesi çabasý bulunmaktadýr. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 13

14 st I SESSION : TECHNOLOGY - CIVILIZATION RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Technical University Prof. Dr. Zekai Þen, Istanbul Technical University Technology and its Place in Islamic Civilization Abstract Through the history of civilizations four basic matters have been the most essential for men: water, earth, air and fire. The very first technological devices were the primary gadgets which started to appear during the period while each matter was processed and utilized to society as to satisfy men's daily, seasonal and yearly needs in a sustainable way. Just as civilizations revealed themselves near water resources, developing tools that could help and support them to shelter, cover and protect themselves against extreme incidents in nature was another way of this revealment. The first civilizations were named after the materials they used. Today we are able to classify the ancient civilizations according to some technological remains we have, such as neolitic, paleolithic, copper, bronze, iron etc. ages. Various tools from these ages, along with rationalist movements led the period in which more abstract tools could be imagined. But these traces can be found in Ancient Greek civilization. After Islam was sent to men, and with addition of experimentalism to rationalism, the first designs and sketches of today's automation tools were made and the remains of these designs passed on to Europe, and eventually gave rise to Industrial Revolution. After summarizing the contributions of technological developments of the past civilizations -although they seem primitive for our day-, some examples will be presented for the roots of today's technological developments that were caused by Islamic civilization's spread within 6-7 centuries right before Renaissance. Another aim of this talk is to make explicit the traces of Islamic civilization in the history of technology which are already or almost forgotten even in Muslim countries. Biography Zekai Þen has obtained B. Sc. and M. Sc Degrees from Technical University of Ýstanbul, Civil Engineering Faculty, Department of Reinforced Concrete in His further post-graduate studies were carried out at the University of London, Imperial College of Science and Technology with a TÜBÝTAK NATO grant. He was granted Diploma of Imperial College (DIC) in 1972, M. Sc. in Engineering Hydrology in 1973 and Ph. D. in stochastic hydrology in Þen has worked in different countries such as England, Norway, Saudi Arabia, and received the Prof. title from Saudi Arabia, King Abdulaziz University, Faculty of Earth Sciences in Prof. Zekai Þen, was chosen to be one of 500 pioneer people for the next thousand years. He has received many national and international awards, including a TÜBÝTAK Encouragement for his method named Otoran in 1978, ÝTÜ Rectorate plaque in 1985, American Institute of Hydrology signet in 1986, TÜBÝTAK Award of science in 1993, and in 1998 he was chosen to be The man of the year by American Biographical Institute. His main interests are water sciences (hydrology, hydraulics); earth sciences (hydrogeology, rock mechanics, engineering geology); atmospheric sciences (hydrometeorology, renewable energy, climatology); Mathematics-Statistics (Stochastic process, fractal geometry, Geostatistics, Kriging method, fuzzy logic); history, philosophy, psychology, sociology and methods of Science. 14 International Symposium On Technology And Values

15 I. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve MEDENÝYET ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Teknik Üniversitesi Doç. Dr. Edward Omar Moad, Qatar University Medeniyet Baðlamýnda Teknoloji ve Deðerler Özet Ýnsan düþüncesi tarihi boyunca yýllarca süren zorluklardan biri, ahlaki hiççiliðin güçlerine karþýlýk evrensel ve nesnel deðerleri tanýmanýn mümkünlüðünü savunmak olmuþtur. Bununla asýl kastým, bir tarafta görünüþte ahlaki þüpheciliðe karþýt yönelimler, diðer tarafta ise ahlaki þovenizme karþýt yönelimlerdir. Ýletiþim teknolojisindeki mevcut patlamanýn söz konusu güçleri tarihsel olarak kendilerinden sudur eden þu unsurlarý þiddetlendirerek güçlendirdiði kaygýsýný dile getireceðim: zorlu ahlaki ve kültürel çatýþmanýn apaçýk þekilde ortaya çýkýþý. Bu durum, günümüz dünyasýnda liberal faydacýlýk tarafýndan bizlere sunulan kararlýlýk vaat eder gibi görünenin cazibesini artýrýr, fakat ben kararlýlýk vaat eden ama vaadini gerçekleþtiremeyen bu olgunun kýlýk deðiþtirmiþ ahlaki hiççilik olduðunu tartýþacaðým. Bu paradigma, araçlarýn tedarikini sanki amaçmýþ gibi yücelten, teknoloji merkezli düþünmenin hâkimiyeti tarafýndan pekiþtirilmektedir. Sonuç, insani deðerlerin bu çatý altýnda homojenleþtirilmesidir. Günümüz çatýþmalarý, çeþitli uzlaþtýrýlamaz deðerlerin sonucu olarak deðil, fakat ayný ortak amaca ulaþmak için tek bir paradigmanýn altýnda mücadele eden uzlaþtýrýlamaz kimliklerin sonucu olarak ortaya çýkmaktadýr, ve bu amaç da güç tür. Fakat bu unsurlarýn karþýt deðer sistemleri (dini, medeni, vs.) arasýndaki çatýþmalarmýþ gibi yanlýþ sunumu ahlaki çeþitliliðin kural tanýmazlýðýný ortaya çýkýþýný artýrmakta, kamu görüþünü sekülerleþme yönünde pekiþtirmekte; yani insanlýðýn ayný araç odaklý ahlaki paradigmanýn altýnda homojenleþmesi sorunun asýl kökenidir. Her zamanki gibi, bu konuda bizlerin yaþadýðý zorluk hatalý ifade çeþitliliði arasýnda evrensel ahlaki gerçekliði sürekli olarak yeniden keþfetmektir. Hem ahlaki hiççilik tehdidinin bizi sürükleyebileceði ahlaken boþ kimliklerin düþünce ihtiva etmekten uzak iddialarýndan, hem de araç odaklý ve boþ bir paradigma olan liberal faydacýlýðýn sunduðu, gerçek olmayan bir evrensellik vaadine düþerek ahlaki hiççilik tarafýndan cezbedilmekten kaçýnmak için dosdoðru bir çizgide yürümemiz gerekmektedir. Her iki yolun sonu da ayný noktaya çýkmakta iken, bu amacýn gerçekleþmesinde teknoloji hangi rolü üstlenebilir? Felsefi, dini ya da siyasi, hangi baðlamda olursa olsun, tarih boyunca ahlaki hiççiliðe karþý kazanýlan zaferlerin tümü doðru türden müzakerelerle mümkün olmuþtur. Bu açýdan, günümüzde teknolojinin bir müttefik olup olmadýðý bu doðru çizgi ya da müzakerede ondan ne derecede yararlanabildiðine baðlý olacaktýr. Biyografi Edward Omar Moad, Missouri-Columbia Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden 2001 yýlýnda yüksek lisans derecesini, 2004 yýlýnda da doktora derecesini alarak mezun oldu yýllarý arasýnda Singapur Ulusal Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde doktora sonrasý araþtýrmacý olarak çalýþmýþtýr. O vakitten beri Katar Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümü'nde Yardýmcý Doçent olarak görev yapmaktadýr. Pek çok farklý alanla ilgili olan Dr. Moad bu, o ve baþka þeyler þeklinde andýklarýnýn yaný sýra, bilhassa Ýslam Felsefesi ile ilgilenmektedir. Ýslam Felsefesinde özellikle ilgilendiði alan filozoflarýn baðdaþmazlýðý ve baðdaþmazlýðýn baðdaþmazlýðý merkezinde dönen, tarihteki meþhur Ýbn Sina, Gazali ve Ýbn Rüþd tartýþmasýdýr. Bu tartýþmanýn eleþtirel tefsirini adým adým birleþtirerek bir araya getiren Dr. Moad, belki de Baðdaþmazlýðýn baðdaþýmý þeklinde adlandýrýlabilecek bu çalýþmanýn bu, o ve baþka þeyler le olan felsefi baðýntýlýlýðý üzerine de çalýþmaktadýr. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 15

16 st I SESSION : TECHNOLOGY - CIVILIZATION RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Alparslan Açýkgenç / Yýldýz Technical University Assoc. Prof. Dr. Edward Omar Moad, Qatar University Technology and Values in a Civilizational Context Abstract A perennial challenge in the history of human thought has been to defend the possibility of recognizing universal, objective values against the forces of moral nihilism. By these, I mean, primarily, the ostensibly opposing tendencies to moral skepticism on the one hand, and moral chauvinism on the other. I will raise the concern that the current explosion in communications technology has strengthened these forces by exacerbating the factors from which they have historically emerged: the conspicuous appearance of intractable moral and cultural conflict. In today's world, this increases the appeal of the false promise of resolution represented by liberal utilitarianism, which I argue is moral nihilism in disguise. This paradigm is reinforced by the dominance of technologically oriented thinking that elevates the procurement of means as an end in itself. The result is the homogenization of human values under this framework. Today's conflicts ensue, not as a result of irreconcilably diverse values, but of irreconcilable identities struggling under the same paradigm, over the common value which, alone, that paradigm admits as objective: power. But their misrepresentation as conflicts between opposing value systems (as religious, civilizational, etc.) increases the appearance of the intractability of moral diversity, reinforcing the public argument for 'secularization'; that is, the homogenization of humanity under the same means-oriented moral paradigm that is the root of the problem. Our challenge, as always, is to continually rediscover the universal moral reality amidst the diversity of the imperfect expressions we give of it. We have to walk a fine line to avoid being driven by the threat of moral nihilism into unreflective assertions of morally vacuous identities (i.e. 'fundamentalism'), and to avoid being lured into moral nihilism by the false promise of universality represented by the empty, means oriented paradigm of liberal utilitarianism. Both roads lead to the same point. What role could technology have in pursuit of this goal? Victories against the forces of moral nihilism in history have always been won through the right sort of discourse, whether in a philosophical, religious, or political context. Whether technology can be an ally in this today would seem to turn, then, on the degree to which communications technology can be harnessed to facilitate this kind of discourse. Biography Edward Omar Moad graduated from University of Missouri-Columbia with his PhD in Philosophy in He was a post-doctoral research fellow in the Philosophy Department at the National University of Singapore from Since then, he has been Assistant Professor in the Department of Humanities at Qatar University. Besides dabbling in This and That and Some Other Stuff, he has been particularly interested in classical Islamic philosophy, and especially the historical debate between Ibn Sina, al-ghazali, and Ibn Rushd, centered around the Incoherence of the Philosophers and the Incoherence of the Incoherence. Dr. Moad has been gradually piecing together a critical commentary of the debate, and a study of its philosophical relevance to This, That, and Some Other Stuff which may be entitled, Coherence of the Incoherence. 16 International Symposium On Technology And Values

17 II. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve DEÐER ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Mahmut Kaya / Ýstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs Üniversitesi Teknoloji Deðer Yaratýr mý? Özet Türkiye'de tekniðin ve teknolojinin deðer yaratýp yaratmadýðý hususunda bundan yarým asýr önce baþlatýlmýþ tartýþmalar var. Teknoloji vazgeçilmez, alýnmasý zarurî bir ihtiyaç maddesi midir? Tekniðin ve teknolojinin gerisinde hangi unsurlar var ki bu unsurlar deðer yaratacak kudrete sahip olsun. Makine Ýnsan fikrinin arkasýnda felsefî temel nedir? Yoksa aldýðýmýz teknolojiyi ihtiyaçlarýmýzý karþýlayarak gönül rahatlýðý ile kullanabilmekte miyiz? Biz teknolojinin vereceði zararlarýn farkýna varmadan ihtiyaçlarýmýzý karþýladýðý için almaya devam mý etmeliyiz? Yoksa biz teknolojiyi ithal etmek yerine kendimiz mi üretelim? Kendimiz üretirsek zararýný önleyebilir miyiz? Teknoloji hangi deðerleri ne hale getirdi? Teknoloji eðer deðer yaratýrsa nasýl ve ne gibi vasýtalarla yaratmaktadýr? Teknoloji insaný makineleþtiriyor mu? Ýnsan makineleþir mi? Robot, insanýn yerine geçebilir mi? Ýnsan robotlaþýr mý? Makineleþen veya robotlaþan insan hürriyetini kaybeder mi? Ýnsanî özelliklerini koruyabilir mi? Tebliðde bu sorulara cevap aranacaktýr. Biyografi Prof. Dr. Süleyman Bolay 1937 yýlýnda Ermenek'te doðdu. Aslen Taþkent dolaylarýndaki Bolay köyünden olan Prof. Dr. Bolay ilkokulu da burada bitirmiþtir. Ortaokul ve liseyi Konya'da tamamlamýþtýr yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi nden mezun olduktan sonra yaklaþýk 10 yýl boyunca öðretmenlik yapmýþtýr yýlýnda bir araþtýrma için Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Irak'a gönderilmiþ, ardýndan 1971 yýlýnda Ankara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'ne felsefe tarihi alanýnda öðretim görevlisi olarak atanmýþtýr. Doktora derecesini Aristo Metafiziði ile Gazali Metafiziðinin Karþýlaþtýrýlmasý baþlýklý tezi ile almýþtýr. Emile Boutroux'da Zorunsuzluk Doktrini baþlýklý tezi ile de 1980 yýlýnda Doçentlik derecesine yükselmiþ, 1987 yýlýnda da Hacettepe Üniversitesi'nde Felsefe Tarihi Profesörü olmuþtur. Þu anda Ýstanbul 29 Mayýs Üniversitesi'nde görev yapmakta olan Prof. Dr. Bolay, Ýslam Felsefesi, Batý Felsefesi ve Osmanlý Düþünce Hayatý alanlarýnda dersler vermektedir. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 17

18 SESSION : TECHNOLOGY - VALUE RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Mahmut Kaya / Istanbul University Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay, 29 Mayýs University Can Technology Create Values? Abstract Whether technology does or does not create a value has been a topic of dispute in Turkey for half a century now. Is technology an indispensable item, that we cannot do without? What elements are there behind technique and technology, so that they are capable of creating a value? What is the philosophical foundation behind the idea of Machine Man? Or else, can we use technology with contentment for satisfying our needs? Should we continue using technology without recognizing its damages, since it satisfies our needs? Or should we produce technology rather than importing it? If we were to produce it, can we avoid its possible damages? How and in which ways technology changed our values? If it does, how and with which means does technology create values? Does technology mechanize men? Can men be mechanized? Can robots replace men? Can men become robots? Does a mechanized man or a robot man lose its freedom? Or can he preserve his human features? Answers to these questions will be searched. Biography Prof. Süleyman Bolay was born in Ermenek in His family was originally from the village of Bolay near Taþkent, where he attended primary school. His middle and high school education were in Konya. He graduated from the Theology Faculty of Ankara University in 1961, then for ten years taught in middle schools. In 1967 he was sent to I raq by the Ministry of Education to make a study, then in 1971 he was appointed to the Theology Faculty of Ankara University as a lecturer in the history of philosophy. He received his doctorate of philosophy with the thesis A Comparison of the Metaphysics of Aristotle and Ghazzali. In 1980 he rose to being Associate Professor with the thesis entitled Emile Proutrouxs Doctrine of Uncertainty and in 1987 he was appointed Professor of the History of Philosophy in Hacettepe University. Currently, Prof. Dr. Bolay is teaching at Istanbul 29 Mayýs University, and he teaches courses on Islamic Philosophy, Western Philosophy and History of Ottoman Thought. 18 International Symposium On Technology And Values

19 II. OTURUM : TEKNOLOJÝ ve DEÐER ÝLÝÞKÝSÝ OTURUM BAÞKANI : Prof. Dr. Mahmut Kaya / Ýstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Bilal Kuþpýnar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Maneviyat Açýsýndan Deðerler ve Teknolojiye Bakýþ Özet Ýnsanoðlunu her yönden kuþatan ve onu sürekli etkisi altýnda býrakan teknolojiyi sorgulamanýn ne kadar zor olduðu aþikârdýr. Zira, bazý araþtýrmacýlarýn da vurguladýklarý gibi, teknoloji hiçbir zaman nötr yani tarafsýz deðildir. Aksine, onun da kendine özgü bir 'zihni' ve 'zihinsel' yapýsý vardýr. Genellikle maneviyatý zayýf toplumlarda, bu kendine özgü, tek taraflý teknoloji zihni, fiziksel boyuta ve maddeye dayalý, sözde kalkýnma planlarýnýn merkezine oturtulmuþ ve adeta insanýn özgürlüðünü, bireysel benliðini ve vicdanýný kontrol eder hale gelmiþtir. Bu tür bireylerin oluþturduðu toplumlar, sözde 'kalkýnma' ve ' modernleþme' uðruna, sorumsuzca kullandýklarý teknolojinin güdümünde kalarak 'hayalsiz' ve 'ruhsuz' varlýklara döndüklerinin de farkýnda deðildirler. Böyle bir dramatik durumda belki de üzerinde önemle durulmasý gereken soru, her gün yenileri çýkan ve sayýlarý hýzla artan teknolojinin hapsinden nasýl kurtulabiliriz? Onun esiri deðil de 'emiri' olmak için ne yapmalýyýz? Hayatýmýzdan atmak mümkün olmayacaðýna göre, onu nasýl sýnýrlandýrýp müsbet ve faydalý þekilde kullanabiliriz? Bu sorulara ve buna benzer diðer sorulara sosyal bilimciler ve düþünürler kendi noktay-ý nazarlarýndan cevap verebilirler. Bizim buradaki yaklaþýmýmýz insan merkezli olacak ve bütün bu sorular doðrudan insanýn mahiyeti ve fýtratý baðlamýnda, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bizlere sunduðu, Kur'an kaynaklý dünya görüþü içerisinde deðerlendirilecektir. Bugünün insanýna ýþýk tutacak ve onu teknoloji karþýsýnda daha sorumlu olmaya teþvik edecek birtakým prensipleri ve ilkeleri Mevlana'nýn öðretilerinden çýkarmaya calýþacaðýz. Biyografi Bilal Kuþpýnar 1961 yýlýnda Konya'da doðmuþtur. Lisans derecesini 1983 yýlýnda Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini ise 1987 yýlýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Felsefe ve Mantýk alanýndan almýþtýr. Ýlk doktora derecesini 1991 yýlýnda, Selçuk Üniversitesi Ýslam Felsefesi ve Epistemolojisi bölümünden, ikinci doktora derecesini ise 1995 yýllýnda Kanada McGill Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nden almýþtýr. Doçentlik ve profesörlük ünvanlarýný ise Kuala Lumpur'daki Uluslararasý Ýslam Düþüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü'nden (ISTAC) almýþtýr. Kanada, Malezya, Bahreyn gibi ülkelerde pek çok okulda çalýþmýþ olan Prof. Dr. Kuþpýnar, 2012 yýlýndan bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi, Felsefe Bölümü'nde bölüm baþkanlýðý görevine devam etmektedir. Ortaçað Felsefesi, Ýslam Felsefesi ve Tasavvuf, Bilgi Teorileri, Çaðdaþ Ýslam Düþüncesi ilgi alanlarýndandýr. Uluslararasý Teknoloji ve Deðerler Sempozyumu 19

20 SESSION : TECHNOLOGY - VALUE RELATIONSHIP MODERATOR : Prof. Dr. Mahmut Kaya / Istanbul University Prof. Dr. Bilal Kuþpýnar, Necmettin Erbakan University Technology and Values within the Perspective of Spirituality Abstract Obviously, it is very difficult to question the power of technology which surrounds human beings from all directions and constantly keeps them under its influence. As has been emphasized by some researchers, technology is by no means neutral or impartial. On the contrary, it has its own 'mind' and 'mental structure.' Generally speaking, in societies lacking spirituality this one-sided 'mindset'- technology- appears to have been placed at the very center of the so-called development plans and consequently it takes control of the whole human self, his/her individual freedom and conscience. People living in this type of society, having been captivated and imprisoned to the sway of the technology which they have been using irresponsibly and all in the name of the so-called progress and being modern, have gradually turned into as if 'mechanic beings' devoid of spirit and imagination, yet without being aware of their actual conditions. The most important question we need to reflect on in such dramatic circumstances is: how is it possible that we can emancipate ourselves from the imprisonment of the exceedingly controlling power of the day-by-day increasing new technologies? What should we do in order to be a ruling 'master' of it instead of being a 'slave' ruled by it? Given that it is impossible to throw it out completely from our life, how can we delimit it and utilize it for positive and good purposes? Of course various answers can be given to these questions and similar ones by social thinkers and social scientists. However, our approach to this issue here will be humancentered; we shall, in other words, treat all these questions mainly in conjunction with human nature and disposition (fitrat) and examine them from the perspective of Mawlana Jalal al-din Rumi's Qur'an-based worldview. From his teachings we shall attempt to extract certain guidelines and principles that will help the today's human beings in the responsible use of technology. Biography Bilal Kuþpýnar was born in Konya in Kuþpýnar received BA degree from Selçuk University, Department of Theology in 1983, and MSc degree from METU, Philosophy-Logic department in He received his first PhD from Selçuk University, Department of Islamic Philosophy & Epistemology in 1991, and second PhD from McGill University, Department of Philosophy in He has received Assoc. Prof. and Prof. titles from International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC) in Kuala Lumpur. He has worked in many schools in countries like Canada, Malaysia, Bahrain, and has been serving as chair of Department of Philosophy in Necmettin Erbakan University since Medieval Philosophy, Theories of Knowledge, Islamic Philosophy & Mysticism, and Contemporary Islamic Thought are among his topics of interest. 20 International Symposium On Technology And Values

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Haberler / News Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi AKM Armasan ASD Türk Ambalaj Firmalarý Interpack ý Fethetti Standýmýzýn Yer Aldýðý Messe Düsseldorf Kuzey Giriþi Küresel

Detaylı

LIFELONG LEARNING CULTURE

LIFELONG LEARNING CULTURE (ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ) LIFELONG LEARNING CULTURE AND VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING (DRAFTS OF INTERNATIONAL SYMPOSIUM) HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ ve MESLEKİ EĞİTİM SEMPOZYUMU INTERNATIONAL

Detaylı

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ

OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ OKULDA ÜNÝVERSÝTE TÜRKÝYE'DE ÖÐRETMEN EÐÝTÝMÝNÝ YENÝDEN YAPILANDIRMAK ÝÇÝN BÝR MODEL ÖNERÝSÝ Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN Aralýk 2013 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2013-12/543 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul

Detaylı

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m.

KÝM SULUYOR? UHÝM ULUSLARARASI WHO WATERS GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI TREES OF GEZI PARK? HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ. w w w. u h i m. ÝSTANBUL/2013 RAPOR NO: 11 ÝSTANBUL/2013 REPORT NO: 11 GEZÝ PARKI NIN AÐAÇLARINI KÝM SULUYOR? WHO WATERS TREES OF GEZI PARK? UHÝM ULUSLARARASI HAK ÝHLALLERÝ ÝZLEME MERKEZÝ INTERNATIONAL CENTER FOR WATCH

Detaylı

Kitab n bas m na katk lardan dolay

Kitab n bas m na katk lardan dolay 67 Kitab n bas m na katk lardan dolay teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara

Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara 67 Yükselen De er: Türkiye kitab n n bas m na sa lad katk lardan dolay afla daki firmalara ve teflekkür ederiz. MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012

BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Cilt 4, Sayı 7, Güz 2012 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Geo-Politics, Political Economy and Socio-Cultural Research Journal Cilt 4, Sayı

Detaylı

JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES. Cilt 1 - Sayı 1 - Ocak 2014 Volume 1 - Issue 1 - January 2014 ISSN 2148-1652

JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES. Cilt 1 - Sayı 1 - Ocak 2014 Volume 1 - Issue 1 - January 2014 ISSN 2148-1652 JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES Cilt 1 - Sayı 1 - Ocak 2014 Volume 1 - Issue 1 - January 2014 ISSN 2148-1652 MEDENİYET ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Uluslararası Hakemli Dergi JOURNAL OF CIVILIZATION STUDIES International

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009

KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE. 3 Mayıs 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONELİ YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE TESPİT SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) İNGİLİZCE 3 Mayıs 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS

ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS Üç aylık dergi / Quarterly magazine Haziran 2013 / June 2013 Sayı / Issue 07 ICAO TRAINAIR PLUS a tam üyelik Full membership to ICAO TRAINAIR PLUS BU SAYIDA / THIS ISSUE ICAO Sempozyumu, Akademi nin ev

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri

Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Güçlü bireyler. Güçlü toplumlar. Konuşma Metinleri Önsöz Kamal Malhotra BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Teknoloji ile yeni medyanın dünyada ve Türkiye de sosyal fayda girişimlerine

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN 1300-9672 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel H a k e m l i D e r g i (Refereed Journal) Yıl (Year): 2012/2 Sayı

Detaylı

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS

BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ BILGI YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR AWARDS 2013 İÇİNDEKİLER / CONTENTS 2 4 14 22 24 BİLGİ GENÇ SOSYAL GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ HAKKINDA ABOUT BİLGİ YOUNG SOCIAL ENTREPRENEUR

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu

De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu De i en Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu 24-26 Ekim 2007, Ankara Bildiriler Sempozyum Hacettepe Üniversitesinin kurulu unun 40., Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünün kurulu unun 35. yılı nedeniyle düzenlenmi

Detaylı

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA]

CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (OCAK - ÞUBAT 2013) YIL: 11 SAYI: 114 CARTOON BY: SERKAN SÜREK [CYPRUS] PORTRAIT CARTOON: YURI KOSOBUKIN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 11 (OCAK

Detaylı

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK ARAŞTIRMALARI BIOETHICS STUDIES İSTANBUL, 2012 n TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ 1 TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ TURKISH BIOETHICS ASSOCIATION BİYOETİK

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (AÐUSTOS 2012) YIL: 10 SAYI: 111 CARTOON BY: OHANNES ÞAÞKAL [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (AÐUSTOS - AUGUST 2012) SAYI - ISSUE: 111 Hello!..

Detaylı

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT

ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT ANAKKALE ONSEKiZ MART UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION DEOARTMENT OF PHSICAL TRAINING AND SPORT 1I Foreword by The Rector of Çanakkale Onsekiz Mart University, Prof. Dr. Ali AKDEMİR Çanakkale Onsekiz Mart

Detaylı

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ

SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ SAPANCA RICHMOND NUA'DA WELLNESS DAY ETKİNLİKLERİ Cemiyetin tanınmış simaları; iyi yaşam biçimi bilinci etkinlikleri kapsamında; bir gün de olsa, şehir hayatının tüm sorunlarını geride bırakarak, birbirinden

Detaylı

Communication in Peace/Conflict in Communication

Communication in Peace/Conflict in Communication Communication in Peace/Conflict in Communication Edited by Tuğrul İlter Nurten Kara Melek Atabey Yetin Arslan Müge Orun Eastern Mediterranean University Press Communication in Peace/Conflict in Communication

Detaylı

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010

MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010. MM B Industrial Design Contests 2010 MM B Endüstriyel Tasar m Yar flmalar 2010 Bünyesinde 26.000 i aflk n ihracatç firmay bar nd ran ve her y l ülke ihracat n n üçte birini gerçeklefltiren stanbul Maden ve Metaller hracatç Birlikleri ( MM

Detaylı