Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA. Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara. Zirvenin Yol Haritasý STRATEJÝK PLANLAMA."

Transkript

1 Zirvenin Yol Haritasý Zirvenin Yol Haritasý Haluk ÜNALDI Bireyden Aileye, Þirketlerden Kurumlara Bu kitabýn tüm yayýn haklarý Haluk ÜNALDI'ya aittir. Yazarýndan yazýlý izin alýnmadan kýsmen veya tamamen alýntý yapýlamaz, hiçbir þekilde kopya edilemez, çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz. Haluk ÜNALDI Birinci Basým: Mart 2006 Ýkinci Basým: Aðustos 2007 ISBN: ISBN: ÖZAL MATBAA ÝSTANBUL Yayýn: ÖZAL MATBAA Davutpaþa Cad. Kazým Dinçol San. Sit. 81/39 Topkapý/ÝSTANBUL Tel: (0212) pbx 2

2 Bu kitap, þirket ve kurumlar perspektifinden neden önemli: Sevgili eþim Melda, caným oðlum Öykü ve biricik kýzým Bukle'ye... Lider yönetim danýþmanlýk þirketlerinden Bain&Company'nin onbeþ yýldan beri geleneksel olarak hazýrladýðý Yönetim Araçlarý (Management Tools) Anketinin 2006 yýlý sonuçlarýnda da, bir yönetim aracý olarak stratejik planlama, yüzde 88 kullaným sýklýðý ve 5 üzerinden 3.93 tatmin seviyesi ile birinciliðini korumaktadýr. Bu kitap, birey perspektifinden neden önemli: Bireysel stratejik planlama, bireyin vizyonunu ve bu vizyona giden baþarý odaklý yol haritasýnda adým adým ilerleyebilmesi için ihtiyaç duyduðu stratejilerini oluþturma sistematiði olup, kariyer planlamanýn üst þemsiyesidir. 3 4

3 ÝÇÝNDEKÝLER: ÖNSÖZ...9 NIN GÝDEREK ARTAN ÖNEMÝ...13 Devletlerde stratejik planlama...15 Þirketlerde stratejik planlama...18 Kamu kurumlarýnda stratejik planlama...21 Ailelerde stratejik planlama...24 Bireylerde stratejik planlama...26 STRATEJÝ NEDÝR?...31 Stratejik bilinç...33 Stratejinin geliþimi ve tanýmlarý...34 Stratejik düþünceyi geliþtiren yaklaþýmlar...37 ARZULANAN GELECEK: VÝZYON...65 Vizyon tanýmý...66 Vizyonun özellikleri...67 Vizyon oluþturma...68 Vizyon örnekleri...70 VARLIK NEDENÝ: MÝSYON...75 Net misyon tanýmýnýn faydalarý...77 Misyon oluþturma...79 Vizyon veya misyondan hangisi önce...81 BÝZÝ KORUYAN DEÐERLERÝMÝZ...83 Deðerlerin özellikleri...84 Þirket deðerini oluþturma...85 Asma köprü üzerinde...86 NEDÝR?...45 Stratejik planlamanýn tanýmlarý...46 Kamuda startejik planlama...47 NIN FAYDALARI VE ÖZELLÝKLERÝ...51 Stratejik planlamanýn faydalarý...52 Stratejik planlama ufku...55 Stratejik planlama takýmý...56 Stratejik planlamanýn gizliliði...56 Stratejik planlama statik midir?...57 NELER ÝÇERMELÝ?...59 Stratejik planlamanýn cevap vermesi gereken sorular...60 Klasik bir stratejik planlamanýn adýmlarý...63 STRATEJÝK AMAÇ VE HEDEFLER...87 Stratejik amaçlar...87 Stratejik amaçlarýn özellikleri...87 Hedefler...89 Hedeflerin özellikleri...89 Vizyon, amaç veya hedef...91 ÝÇÝNDE YAÞADIÐIMIZ ÇEVRE...93 Porter in Beþ kuvvet modeli...93 Yaþanan rekabetin yoðunluðu...95 Çevre Analizi...97 MEMNUN ETTÝÐÝMÝZ KÝTLE: MÜÞTERÝLERÝMÝZ Müþterilerimizi tanýmlama Müþteri þikayeti

4 REKABETÝN KAYNAÐI: RAKÝPLERÝMÝZ Rakip tanýmý Esas rakip Hangi rakipler önemlidir? Üçlü düello oyunu GÜÇLÜ VE ZAYIF YANLARIMIZ ÝLE FIRSAT VE TEHDÝTLER Güçlü ve zayýf yanlar ile fýrsat ve tehdit analizinin amacý SWOT Analizinin faktörleri BÜTÇE ÝLE STRATEJÝK PLAN ÝLÝÞKÝSÝ Kritik bir hata ve SONUÇ Bireysel tavsiyeler Ailelere tavsiyeler Kurumlara tavsiyeler PERFORMANS AÇIKLIÐI Performans açýklýðý nedir? Performans açýklýðýnýn bulunmasý PERFORMANS KRÝTERLERÝ Girdi kriteri Çýktý kriteri Sonuç kriteri Etkinlik kriteri Mükemmellik (kalite) kriteri Þirketler için performans kriterleri FAALÝYET VE STRATEJÝLER Faaliyetler Stratejiler Ani geliþen stratejiler Stratejik tercih Seçilen stratejilerin irdelenmesi VARSAYIMLAR VE ALTERNATÝF PLANLAR Varsayýmlar Alternatif planlar

5 ÖNSÖZ Hayat, elinizde hangi kartlarýn olduðu deðil, elinizdeki kartlarý nasýl oynadýðýnýzdýr. Josh Billings Hepimizin yaþam amacý, mutlu olmaktýr. Mutluluðun kaynaðý ise, baþarýdýr. Baþarýnýn tanýmý veya 'çýtanýn yüksekliði' hepimiz için farklý olsa da, baþarýlý olmanýn en etkin yöntemi, stratejiler üretmekten geçer. Strateji üretmenin sistematik yöntemi ise, stratejik planlama yapmaktýr. Yaklaþýk yedi seneden beri sürdürdüðüm stratejik düþünce seminerlerime sürekli olarak ayný soru ile baþlýyorum. Seminere katýlanlara, içinde bir köpek balýðý ve yüzücü olan bir resim göstererek soruyorum: 'içinde bulunduðunuz pazarý veya ortamý resimdeki deniz olarak kabul edersek, böyle bir durumla karþý karþýya kaldýðýnýzda ne yapardýnýz?'. Þirket yöneticisinden, iþadamýna, üniversite öðrencisinden, kamu çalýþanýna kadar hemen hemen tüm katýlanlarýn verdiði cevaplar, genelde, 'sessiz kalýrým', 'dua ederim', 'geriye yüzerim', 'býçaðýmý hazýrlarým' þeklinde ortaya çýkýyor. Oysa, doðru bakýþ açýsý, kendimizi köpek balýðý yerine koymaktan geçiyor. Bireyden, þirketlere kadar her ölçekte rekabetin inanýlmaz ölçüde arttýðý günümüzde, hayatta kalabilmek için, kendimizi köpek balýðý yerine koymaktan baþka alternatifimiz yoktur. Rakiplerini sürekli olarak savunmada býrakan, istediði 'denizde' dolaþabilen, hedeflerine korkusuzca ilerleyebilen, bunun yanýnda 'deðerleri' olan bir köpek balýðý olmak, hepimizin hayali olmalýdýr. Köpek balýðý rahatlýðýnda hareket edebilmek için, ihtiyaç duyduðumuz bir tek davranýþ biçimi vardýr: sürekli olarak strateji üretmek ve onlarý baþarý ile uygulamak. Bu nedenle, stratejik düþünce bilincine sahip olmaya ve strateji üretme süreci olan stratejik planlamaya, çalýþtýðýmýz þirket veya kurumlar kadar, kendimizin, ailemizin, hatta çocuklarýmýzýn bile ihtiyacý vardýr. Bireyden aileye, þirketlerden spor kulüplerine, kamu kurumlarýndan devletlere kadar, her ölçekte ve hepimizi ilgilendiren bir kavram ile daha sýk karþý karþýya gelmeye baþladýk. Kýsaca, 'hayatta kalmak üzere, yaptýðýmýz herþey' olarak tanýmlayabileceðimiz strateji kavramý ve stratejileri oluþturma süreci olarak tanýmlayabileceðimiz 'Stratejik Planlama'. Bu kitap, dünyada en çok kullanýlan yönetim aracý olan stratejik planlamanýn ne olduðunu, ne iþe yaradýðýný ve nasýl yapýlmasý gerektiðini anlatmaktadýr. Büyüklüðü ne olursa olsun, tüm þirket ve kurumlar, dünyada küreselleþme ve bilgi teknolojilerindeki deðiþimin, Türkiye'de ise, buna ilave olarak, politik, ekonomik ve toplumsal krizlerin etkisi altýndadýr. Bunun yanýnda, 1980'li yýllara kadar hemen hemen bütün sektörlerde talebin altýnda olan arzýn, hýzla talebin çok üstüne çýkmasý ile, rekabet, sadece Türkiye'de deðil, bütün dünyada büyük ölçüde artmýþtýr. Bu durumun doðal bir sonucu olarak ortaya çýkan küresel rekabet koþullarýna ayak uyduramayan, özgün stratejiler üretemeyen þirketlerin baþarýlý olmasý, hatta uzun süre hayatta kalmasý, artýk mümkün deðildir. Bu kitabýn amacý, stratejik planlamanýn bütün 'olmaz-ise-olmaz' araçlarýný kaplayan ve kolay uygulanabilen kaynak döküman eksikliðini kapatmak ve þirketlerin yoðun rekabet ortamýnda baþarýlý olmalarýnýn yollarýný göstermek üzere, þirket ve kurumlarýn stratejik planlarýný hazýrlamalarýna yardýmcý olmaktýr. Bu kapsamda, stratejik planlamanýn önemini açýklayarak, bunu uygulamak isteyen þirket ve kurum yöneticilerine yön göstermek üzere, anlaþýlmasý ve kullanýmý kolay bir baþvuru kitabý oluþturulmuþtur. Stratejik planlama çalýþmasý yapmak isteyen þirketler, kamu kurumlarý, spor kulüpleri, okullar, belediyeler ve sivil toplum kuruluþlarý dahil, resmi ve özel tüm kurum ve kuruluþlar tarafýndan baþvuru kitabý olarak kullanýlabilir. Enaz þirketler ve kamu kurumlarý kadar, iþ arzýnýn hýzla yükselmesi sonucu iyice artan bireysel rekabet nedeni ile, üniversite öðrencilerinden, çalýþanlara, orta kademe yöneticilerden, genel müdürlere, küçük þirket 9 10

6 sahiplerinden, kamu kurumu yöneticilerine kadar bütün bireylerin kendi stratejilerini üretme ve ürettikleri stratejileri planlayabilme ihtiyaçlarý vardýr. Ýþ dünyasýndaki rekabet, ülkemiz ve dünya ölçeðinde hiç azalmayacak, aksine sürekli artacaktýr. Bu nedenle, bizden çok daha yoðun bir rekabet ortamýnda yaþayacak çocuklarýmýzýn da, bir an önce strateji kavramý ile tanýþmasý ve strateji üretme bilincine ulaþmasý þarttýr. Ebeveynleri olarak, çocuklarýmýza iyi bir eðitim saðlamayý çok arzu ederiz. Ancak, onlara verebileceðimiz en güzel hediye, iyi bir eðitimin yanýnda, güçlü bir vizyon ve hedef belirleme ile strateji üretme bilincidir. Bu kitap ayný zamanda bireysel stratejilerimizin üretilmesi ve planlanabilmesi için de bir rehber niteliðindedir. ABD baþta olmak üzere bir çok lider üniversitede, özellikle yüksek lisans programlarýna giriþ aþamasýnda öðrencilerden ve birçok çok uluslu þirkette iþ müracaatýnda istenen 'Statement of Purpose (SOP)', bireysel stratejik planýn ta kendisidir. Stratejik plan veya stratejik yönetimi sýnýrlý olarak üniversitelerde okuyup, seminerlerde dinleyip, þirket veya kurumunda uygulamakta zorluk çekenler olarak, bireysel stratejik plan yapmanýn çok zor, hatta imkansýz olduðunu düþünebilirsiniz. Bu kitabý sonuna kadar okuduðunuzda, fikrinizin deðiþeceðinden eminim. Haluk ÜNALDI Aðustos,

7 NIN GÝDEREK ARTAN ÖNEMÝ Stratejinin baþlangýcý, bir plan ya da bir yatýrým kararý deðil, idealler ile mevcut kaynaklar arasýndaki açýklýðý kapatma isteðidir. Hepimizin öncelikli yaþam amacý, mutlu olmaktýr. Mutluluðun kaynaðý ise, baþarýdýr. Baþarýnýn tanýmý ve baþarý çýtamýzýn yüksekliði hepimiz için farklý olsa da, baþarýsýz bir þekilde mutlu olmak mümkün deðildir. Baþarýlý olmak istemeyen kiþi, aile, þirket veya kurum biliyor musunuz?. Bu soruya 'evet' cevabý vermek çok zordur. Baþarýlý olmanýn tanýmý veya ölçüsü deðiþse de, birey, aile, þirket veya kurumlar olarak belirlediðimiz 'baþarýlý olma' amacýmýz, genelde deðiþmez. Hepimiz daha baþarýlý olmak isteriz, ancak bunu nasýl yapacaðýmýzý bulma konusunda zorlanýrýz. Bir kýsmýmýz baþarýyý daha çok çalýþmakta arar. Çok çalýþmak önemli bir faktördür, ancak yeterli deðildir. Þöyle bir düþünelim isterseniz. Çok çalýþmýyor muyuz? Bu soruya genelde 'evet' cevabý veririz ama, bu çalýþmamýzýn karþýlýðý olarak arzu ettiðimiz baþarý seviyesini yakalayamadýðýmýzý da hemen arkasýndan itiraf ederiz. Baþarýlý olmak, çok çalýþmak yanýnda, öncelikle stratejik düþünceye sahip olmak, rakiplerimizden farklý stratejiler üretmek ve sonra onlarý doðru bir þekilde uygulamaktan geçer. Arzu ettiðimiz baþarý düzeyini, belki de daha fazlasýný, tesadüfen yakalamak mümkün olsa bile, baþarýyý sistematik bir þekilde aramak istiyorsak, strateji üretmek istiyoruz demektir. Ýþte, stratejik planlama çalýþmasý, baþarýlý olmak üzere, sistematik olarak, strateji üretme sürecidir. Þimdiye kadar baþarýlý olmuþ kiþi veya kurumlarý örnek göstererek, onlarýn stratejik planlama yapmadýklarýndan hareketle, 'Peki ama onlar nasýl baþarýlý olmuþ?' diye sorgulayabilirsiniz. Tabii ki, her baþarýlý olmuþ kiþi veya kurumun sistematik anlamada stratejik planlama çalýþmasý yapmýþ olmasý gerekmez. Ancak, adýný koymuþ olmasalar bile, strateji üretebildikleri açýk bir gerçektir. Ayrýca, her baþarýlý olmuþ kiþi veya kurumun sistematik bir stratejik planlama çalýþmasý yapmýþ olmasýný bekleyemeyiz, ama her sektörde rekabetin aþýrý bir þekilde artmasý nedeni ile, kalýcý ve devamlý baþarýyý yakalayanlar, rakiplerine nazaran fark yaratan stratejiler üretenlerden ve dolayýsý ile neden yapýldýðýný bilerek stratejik planlama yapanlarýn arasýndan çýkacaktýr. Stratejik planlamanýn son yýllarda en çok kullanýlan yönetim aracý olmasýnýn nedeni de budur. Çok az kavramýn, bireylerden ailelere, firmalardan þirketlere, spor kulüplerinden sivil toplum kuruluþlarýna, kamu kurumlarýndan devletlere kadar çok geniþ bir kullanýcý kitlesi vardýr. Ýþte, bir düþünce þekli, bir bakýþ açýsý olarak strateji, yönetim aracý olarak ta stratejik planlama, böyle bir özelliðe sahiptir. Genelde, devletlerin, büyük þirketlerin ve büyük kurumlarýn stratejik planý olduðunu veya stratejik planlama yaptýklarýný düþünürüz, ancak kendimize uygulamayý pek aklýmýza getirmeyiz. Oysa, 'Hayatta kalmak için yaptýðýmýz herþey' olarak tanýmlayabileceðimiz stratejinin oluþturma süreci olan stratejik planlamaya, sahibi olduðumuz veya çalýþtýðýmýz þirketin de, birey olarak kendimizin ve hatta ailemizin de ihtiyacý olduðu bir gerçektir. Bütün dünyada ve hemen hemen bütün sektörlerde arz talep dengesinin talep lehine bozulmasý, dolayýsý ile, rekabetin aþýrý derecede artmasý nedeni ile, kalite ve müþteri memnuniyeti, þirketlere rekabet avantajý saðlama özelliðini kaybetmiþtir. Kalite, giderek bir ayrýcalýk deðil, 'olmaz-ise-olmaz' bir standart haline gelmiþ olup, belli bir pazara girmek veya en azýndan sahip olunan pazarý korumak için, enaz rakipler kadar kaliteli olma zorunluluðu vardýr. Kaliteyi iyileþtirmek, bir operasyon becerisidir ve hayatta kalmanýn ancak asgari standardý olabilir. Arz talep dengesinin müþteri lehine bozulmasý sonucu, oyunun kuralýný koyan tarafýn müþteri olmaya baþlamasý ile birlikte, müþteri memnuniyeti de hijyenik bir faktör olmuþtur. Müþteri memnuniyetini saðlamak da yine hayatta kalmak için zorunluluktur, ama yeterli deðildir.küresel rekabet içinde baþarýlý olmak bir yana, en azýndan hayatta kalabilmek için þirketlerimiz özgün stratejiler üretebilmeli, ortaya çýkardýklarý bu stratejileri planlayabilmeli ve rakiplerinden önce hayata geçirebilmelidir

8 Þirket üst yöneticileri, genelde, aþýrý derecede günlük operasyonlarla ilgilendiklerinden dolayý, þirketin geleceðini düþünmeye çok fazla vakit ayýramadýklarýndan þikayet ederler. Bir þirketin hayatta kalabilmesi için günlük operasyonlar þüphesiz son derece önemlidir. Bugün hayatta kalamýyorsanýz, yarýný düþünmenizin hiçbir faydasý yoktur. Ancak, geleceðe dönük stratejiler üretmek, planlar yapmak ve stratejileri baþarýlý olarak hayata geçirmek, þirket ve kurumlarýn baþarýlý olarak hayatta kalabilmesi için, büyük öneme sahiptir. Þirket üst yönetimlerinin de asli görevi budur. Bu prensip aynen bireyler için de geçerlidir. Biz de, genelde, günlük çalýþmalarýmýza o kadar odaklanýrýz ki, geleceðe dönük planlar yapmak, stratejiler oluþturmak için hiç zaman bulamayýz. Oysa, uzun dönemli baþarýlar için bireysel stratejilerimizi oluþturmak, onlarý planlamak ve uygulamak, son derece önemlidir. Bu nedenle, stratejik bilince, strateji üretmeye ve sonra bu stratejileri planlamaya, üniversite sýnavýna hazýrlanan öðrencilerden, devlet memurlarýna, þirket yöneticilerinden ev kadýnlarýna kadar herkesin ihtiyacý vardýr. Stratejik plan, tahminlerin aksine, bireylerden devletlere kadar, belli bir disiplin takip edildiði sürece, her seviyede uygulanabilir, uygulanmalýdýr. Benim çok hoþuma giden güzel bir söz vardýr: 'Elinde sadece çekiç olanlar, herþeyi çivi gibi görürlermiþ'. Ben de elimdeki strateji çekicini gördüðüm her soruna çakýyormuþ gibi görünmek istemem. Ancak ben, muaasýr medeniyet seviyesini yakalayamamýþ, dünya ölçeðinde þirketler yaratamamýþ, bilim ve spor dünyasýnda varlýk gösterememiþ, çok uluslu organizasyonlarda tepe yöneticiliklerini ele geçirememiþ ülkelerin bu baþarýsýzlýklarýnýn en önemli nedenlerini, hem strateji üretme çabalarýnýn, hem de ürettikleri stratejileri planlama becerilerinin yeterli olmamasýna baðlýyorum. Devletlerde stratejik planlama Devletlerde strateji kavramý ele alýndýðýnda, öncelikli olarak bu konuda dünyada söz sahibi ünlü devlet adamý ve stratejist Henry Kissenger'in strateji tanýmýndan baþlamakta büyük fayda vardýr. Kissenger stratejiyi, 'toplumlarýn kendi geleceklerini güven altýna almak üzere 1 yaptýklarýdýr.' þeklinde tanýmlamaktadýr. Gerçekten, bir strateji dehasý Atatürk'ün liderliðinde gerçekleþtirilen Kurtuluþ savaþý, geleceðini kaybetme tehdidi ile karþýlaþan bir ulusun geleceðini kurtarmak ve onu garanti altýna almak üzere yaptýklarýný gösteren, strateji için müthiþ bir örnektir. Bir ülkenin uluslararasý iliþkilerde, diðer ülkelere göre göreceli gücünü belirleme konusunda deðiþik yaklaþýmlar vardýr. Bunlardan strateji kavramýný öne çýkaran bir yaklaþýmý þöyle tanýmlayabiliriz 2: Ülkenin gücü = ( SV + PV ) x SD x SP x SÝ SV olarak özetlenen sabit veriler; ülkenin dünya üzerinde bulunduðu konumunun, tarihinin, coðrafyasýnýn, ekonomik durumunun, insan kaynaðýnýn, finansal gücünün ve kültürünün bileþkesidir. PV olarak özetlenen potansiyel veriler ise, bir ülkenin sahip olduðu, þu anda kullanmadýðý, ancak istediði anda kullanabileceði kaynaklarý tanýmlar. Varlýðý bilinen ancak henüz kullanýlmayan yeraltý kaynaklarý, üretim kapasitesi, ulaþabileceði teknolojik seviye ve askeri potansiyeli, bir ülkenin potansiyel verilerinden birkaçýdýr. Ancak, bir ülkenin sadece sabit ve potansiyel verilerinin yüksek olmasý, o ülkenin güçlü olmasý için yeterli olmamaktadýr. Örneðin; uzun süredir medyada tartýþýlan bor kaynaklarýmýz, ülkemiz için çok önemli bir potansiyel veridir. Ancak bu kaynaklar ülkenin gücüne bugün için çok büyük bir katký saðlamamaktadýr. Ülkenin güçlü olarak kabul edilebilmesi için, sabit ve potansiyel verilere ilave olarak, SD ile ifade edilen stratejik düþünce üretebilme becerisi, SP ile ifade edilen stratejik düþünceyi planlayabilme becerisi ve SÝ ile ifade edilen stratejik planlarý uygulayabilecek siyasi iradesi olmalýdýr. Bu faktörler güç denklemine çarpan olarak girdiði için, devletler 1 'Strategy is the manner which a society secures its future.' 2 Stratejik Derinlik, Türkiye'nin uluslararasý konumu', Ahmet Davutoðlu, KÜRE YAYINLARI

9 ne kadar yüksek sabit ve potansiyel verilere sahip olursa olsun, stratejik düþünce üretemeyen, onu planlayamayan veya planladýðý stratejileri uygulama iradesine sahip olamayan ülkelerin gücünün çok yüksek olamayacaðý bir gerçektir. Strateji üretemeyen bir ülkenin stratejik planlama yapmasýnýn da bir anlamý yoktur. Planlanmýþ stratejilerin olmamasý halinde ise, siyasi irade tek baþýna bir iþe yaramaz. Bir ülkenin güçlü sayýlabilmesi için, stratejiler üretebilmesi, onlarý planlamasý ve siyasi irade ile uygun bir þekilde hayata geçirmesi, sahip olduðu sabit ve potansiyel kaynaklardan çok daha önemlidir. Bu nedenle, petrol gibi çok önemli yeraltý kaynaðýna sahip olduðu halde dünya üzerinde güçlü kabul edilmeyen ülkeler olduðu gibi, çok küçük yüzölçümü ve düþük nüfusu olduðu halde, güçlü kabul edebileceðimiz ülkeler de vardýr. Örneðin; Ýsviçre ve Ýsrail, sýnýrlý sabit ve potansiyel verilerine raðmen, strateji üretme, planlama ve uygulama güçleri nedeni ile, dünyanýn güçlü ülkeleri arasýnda sayýlabilir. Çin ise, hýzla ikinci gruptan birinci gruba geçme çabalarý içindedir. Bu eþitliði ülkemize de uygulamak mümkündür. Gerçekten de, coðrafik konumumuz da dahil olmak üzere, yeterinden fazla sabit ve potansiyeler verilere sahip olduðumuz konusunda hepimiz ayný fikirdeyiz. Ancak, dünya politikalarýna yön verme konusunda güçlü olduðumuzu söylemek mümkün deðildir. Nedeni açýkça, strateji üretmek ve uygulamakta zorlanmamýzdýr. Sahip olduðumuz stratejik konumumuz, doðal kaynaklarýmýz, tarihsel zenginliðimiz, doða harikasý bölgelerimiz ve geleneksel mutfaðýmýzý dikkate alarak stratejiler üretemediðimiz sürece, bu güçlü yanlarýmýz sadece sabit ve potansiyel verilerimiz olarak kalacaktýr. Turistlere sunduðumuz olaðanüstü güzellikleri, sadece ucuz fiyat politikasý izleyerek, ülkemize yýllýk milyar dolarlýk turizm giriþini baþarý saymak mümkün deðildir. Baþarý, her biri binlerce dolar býrakan milyonlarca turisti aðýrlamaya baþladýðýmýz zaman gelecektir. Bu da, ancak, özgün stratejiler üretmekten, onlarý planlamaktan ve hayata geçirmekten geçer. Belki çok küçük bir örnek ama; Amerika'da birçok kamu kurumunu gezdiðinizde, size 17 ömrünüz boyunca saklayabileceðiniz sertifika verirlerken, biz ise Ýstanbul'a gelen turistlere 'Yürüyerek bir kýtadan baþka kýtaya geçmiþtir' sertifikasý bile veremiyoruz. Güvenlik nedeni ile büyük kitleleri dünyada baþka bir benzeri olmayan eþsiz bir manzara eþliðinde Boðaz Köprüleri üzerinden yürütemiyorsak, belli sayýda pul yayýnlamak gibi, sayýsýný sýnýrlý tutarak, sertifikalarý çok daha kýymetli hale getirebiliriz. Unutulmamalýdýr ki, strateji üretebilen devletler, kaynaklarý bol olan ama onlarý etkin bir þekilde kullanamayan devletlerden daha güçlüdür. Þirketlerde stratejik planlama Danýþmanlýk yaptýðým þirketlerde gözlemlediðime göre, þirketlerimizin iyi bir üretim becerisi, ancak çok düþük strateji üretme becerisi var. Birçok þirket yöneticisinin 'Ben bu konuda babamýn yanýnda ve çekirdekten yetiþtim, üretimin bütün özelliklerini biliyorum, ancak geçen yýllardaki baþarýlarým devamlý geriliyor ve daha çok sýkýntýya giriyorum' dediðini duyuyorum veya hissediyorum. Giderek artan rekabet ortamýnda, sahip olduðumuz üretim becerisinin üzerine, strateji üretme becerisini katamadýðýmýz sürece, bu görüþ, giderek daha yaygýn hale gelecektir. Strateji üretme gücünü, þirketlerinin temel yetkinliði haline getiremeyen þirket yöneticileri de, þirketlerinin avuçlarýnýn içinden kaybolup gitmelerini üzülerek seyredeceklerdir. Þirketler de ülkeler gibidir; strateji üretmeden, ürettiði stratejileri planlamadan ve onlarý hayata geçirmeden baþarýlý olduklarý kabul edilemez. Strateji üretmeyen þirketlerin de, sadece günlük operasyonlarý baþarý ile gerçekleþtirerek sonsuza kadar hayatta kalmasý mümkün deðildir. Þirketin gücü = ( SV + PV ) x SD x SP x SÝ Devletlerin güç denklemi aynen þirketlere de uygulanabilir. Burada SV olarak ifade edilen þirketin sabit verileri; þirketin alt yapýsý, makina parký, insan kaynaðý, müþterileri, bilgi birikimi ve kültürünün bileþkesidir. PV olarak ifade edilen potansiyel veriler ise; þirketin finansal gücünün, teknoloji kullanabilme becerisinin ve rekabet gücünün bileþkesi olarak 18

10 kabul edilebilir. SD ifadesi, þirketin strateji üretebilme becerisini, SP ifadesi, üretilen stratejilerin planlanabilme becerisini temsil eder. SÝ olarak kýsaltýlan siyasi irade de, þirketin planlanan stratejileri uygulayabilme iradesini ve becerisini ifade eder. Bir þirket; ne kadar baþarýlý bir geçmiþe, uygun alt yapý ve araç parkýna, iyi bir insan kaynaðýna, güçlü bir kültüre, yüksek üretim kapasitesine, yüksek teknoloji kullanabilme becerisine ve yüksek rekabet gücüne sahip olursa olsun, bu faktörlerlere ilave olarak, kýsaca 'fark yaratmak' olarak tanýmlanabilecek strateji üretebilme becerisine sahip olamadýðý sürece, bir güç oluþturamaz. Tabii ki, üretilen bu stratejiler planlanabilmeli ve baþarý ile uygulanabilmelidir. Burada akla þöyle bir soru gelebilir: 'Strateji üretemeyen birçok þirket geçmiþte nasýl baþarýlý olabilmiþtir?'. Geçen yüzyýlýn sonlarýna kadar, bütün sektörlerde arz talep dengesi arz lehine idi. Yani, hemen hemen her sektörde arz talebin altýnda idi ve ne üretilirse satýlabiliyordu. Üretme becerisine ve sýnýrlý bir finans gücüne sahip olmak, baþarýlý olmak için yeterli idi. Oysa, günümüzde arz talep dengesi talep lehine bozulmuþtur. Artýk bütün sektörlerde, arz talebin çok çok üzerindedir ve rekabet inanýlmaz ölçüde artmýþtýr. Bu nedenle, strateji üretme becerisi, üretim becerisinin önüne geçmiþtir. Unutulmamalýdýr ki, strateji üretemeyen, onlarý planlayamayan veya planlanan stratejileri uygulamaya koyamayan þirketler, sadece günlük operasyon becerileri ile ancak durumu idare ederler. Bu durum, sahip olduklarý pazar payýna göz diken güçlü bir þirket ortaya çýkana kadar sürer. Bu kapsamda, strateji üretmenin yöntemlerinden biri olduðu kabul edilen stratejik planlama, bütün dünyada giderek yükselen trende baðlý olarak, Türkiye'de de popüler hale gelmekte ve vazgeçilmez bir yönetim aracý olmaya, sadece þirketlerin deðil, ayný zamanda kamu kurumlarý yöneticilerini de giderek daha fazla ilgilendirmeye baþlamýþtýr. ABD'nin lider yönetim danýþmanlýk þirketlerinden Bain&Company'nin, on beþ yýldan beri geleneksel olarak hazýrladýðý Yönetim Araçlarý (Management Tools) Anketi'nin sonuçlarý, her yýl internet sitelerinde yayýnlanmaktadýr yýlýnda, beþ kýtadan 1221 büyük þirket üzerinde yapýlan ve þirketlerin en fazla kullandýklarý yönetim araçlarýný belirlemeye yönelik bu araþtýrmanýn bu yýl ulaþýlan en çarpýcý sonucu, artýk bütün sektörlerde oyunun kuralýný müþterilerin koyduðu ve þirketlerin en önemli mücadelesinin yaratýcýlýk olduðudur. En çok kullanýlan yönetim araçlarý listesinde, yönetim aracý olarak stratejik planlamanýn yüzde 88 kullaným sýklýðý ile ve 5 üzerinde 3.93 kullanýmdan duyulan tatmin ile birinciliði, baþka bir yönetim aracýna son 3 ankette de býrakmadýðý, þirketin internet sitesinden açýkça görülmektedir. Yönetim araçlarý anketinde birkaç sene geriye doðru baktýðýmýzda ise, stratejik planlamanýn son senelerde hep birinci sýrada olduðunu ve kullaným sýklýðýnýn da giderek arttýðýný görebiliriz. Anket sonuçlarýna bakýldýðýnda, ön sýralarda þirketin genel yönünü bulmaya ve müþterilere yönelik yönetim araçlarýný görüyoruz. Bu kapsamda, CRM ikinci sýrada, müþteri segmentasyonu üçüncü sýrada, kýyaslama dördüncü sýrada ve þirket vizyon belirleme çalýþmasý beþinci sýradadýr. 1980'li yýllarýn popüler yönetim araçlarýndan toplam kalite yönetimi ise, en çok kullanýlan yönetim araçlarý sýralamasýnda kendine ancak onbeþinci sýrada yer bulabilmiþtir. Buradan hareketle, toplam kalitenin bir yönetim aracý olarak önemini kaybettiði sonucunu çýkaramayýz. Aksine, toplam kalite þirketlerde hijyenik bir faktör haline gelmiþtir. Büyük þirketler, toplam kaliteyi bir yönetim aracý olarak kullanmayý tamamlamýþ, onu kendilerine mal etmiþ ve baþarýlý olmak üzere, yeni stratejiler üretmenin önemini ortaya çýkarmaya baþlamýþlardýr. Ülkemiz þirketleri tarafýndan son yýllarda çok yoðun bir þekilde toplam kalite çalýþýlmasý yapýlmakta ve kalite belgeleri alýnmaya çalýþýlmaktadýr. Toplam kaliteyi bir yaþam felsefesi haline getirmek ve kaliteyi 'olmaz-ise-olmaz', hijenik bir faktör haline dönüþtürmek þirketler için çok önemlidir. Ancak, bu çalýþmalar, þirketlerimize dünya standardýnda rekabet avantajý saðlayacaðýný düþünmemiz halinde, hüsran ile sonuçlanýr. Öyle olsa idi, duvarlarýnda toplam kalite belgesi olan þirketler iflas etmezdi

11 TUSIAD'ýn Temmuz 2002'de yayýnlanan 'Yeni Rekabet Stratejileri ve Türk Sanayi' raporunda, özgün stratejilerin önemi þöyle vurgulanmýþtýr: Bir þirketin baþarýsýný en fazla etkileyen husus uyguladýðý Strateji'dir. Sonuç olarak, bir firmanýn kendisi için yön tayin edebilmesi, rekabette farklýlaþabilmesi, üstünlük saðlamasý ve deðer yaratabilmesi, uyguladýðý strateji ile mümkün olacaktýr. TUSIAD'ýn dökümanda, günümüz þirketleri için baþarý göstergeleri yýllara göre sýralanmýþtýr. 1960'lý yýllara kadar verimliliði arttýrmak olan baþarý göstergesi, 1970'lerde daha ucuza üretmek, 1980'lerde ürün kalitesi, 1990'larda ise sürat ve esneklik haline gelmiþtir. 2000'li yýllarýn baþarý göstergesi ise, benzersiz olmaktýr. Bu baþarý göstergesi; hýzlý, farklý, yaratýcý çözüm üretme becerisi olarak tanýmlayacaðýmýz strateji kavramýnýn deðiþik bir þekilde ifade edilmesidir. Kar amaçlý þirketlere benzer þekilde, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluþlarý da, sistematik bir þekilde baþarýlý olabilmek için, strateji üretmek üzere, kurumda stratejik bilinç harekete geçirilmeli, üretilen stratejiler planlayabilmeli ve hýzla uygulanabilmelidir. Strateji üretmek üzere stratejik planý olmayan bir spor takýmýnýn uzun dönemli bir baþarýyý yakalamasý, sadece tesadüflere kalýr. Kar amaçlý olmayan kurum ve sivil toplum kuruluþlarýnda stratejik planlama, hayatta kalmak için kar etmek zorunda olan sirketlere nazaran daha da büyük önem taþýr. Kamu kurumlarýnda stratejik planlama Stratejik planlama konusunda kamudaki geliþmeler de ilginçtir. Strateji üretme ve kaynaklarý en etkin þekilde hedeflere yöneltme aracý olan stratejik planlama, bir yönetim aracý olarak, kamu kurumlarýmýzda da giderek önemli olmaya baþlamýþtýr. Bu kapsamda, kamu kurumlarý da stratejik planlama yapma zorunluðu ile karþý karþýya kalmýþtýr. KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ VE KONTROL KANUNU ile baþlayan, ÝL ÖZEL ÝDARE YASASI, BELEDÝYELER YASASI ve KAMU YÖNETÝMÝ TEMEL KANUNU TASARISI ile devam eden çalýþmalardan anlaþýldýðý kadarý ile, stratejik planlamanýn 21 bütün kamu kurumlarýnda zorunlu olarak kullanýlan bir yönetim aracý olmaya baþlamasý, çok uzak görülmemektedir. Kavram olarak stratejik planlama öncelikle 5018 sayýlý KAMU MALÝ YÖNETÝMÝ VE KONTROL KANUNU ile gündeme gelmiþ ve bu kanun tarihinde yürürlüðe girmiþtir. Bu kanunun 9 numaralý maddesi aþaðýda olduðu gibidir: Kamu idareleri; kalkýnma planlarý, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceðe iliþkin misyon ve vizyonlarýný oluþturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak,performanslarýný önceden belirlenmiþ olan göstergeler doðrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve deðerlendirmesini yapmak amacýyla katýlýmcý yöntemlerle stratejik plan hazýrlarlar yýlý baþýnda kabul edilen 5302 sayýlý ÝL ÖZEL ÝDARELER YASASI, il genel meclisi, encümen ve valiyi, il özel idaresini hazýrlanacak olan stratejik plana göre yönetme zorunluðunu getirmiþtir. Stratejik planlama yapma zorunluðu, KAMU YÖNETÝMÝ TEMEL KANUNU TASARISI ile bütün kamu kurumlarýnda yaygýn hale getirilmektedir. Bu yasa tasarýsýnýn 12.c maddesi aþaðýda olduðu gibidir: Bakanlýklar ile baðlý ve ilgili kuruluþlar, stratejik planlarýna, yýllýk amaç ve hedeflerine baðlý olarak teþkilat yapýsýný, hizmet kalite standartlarýný, yönetim ve hizmet süreçlerini sürekli geliþtirici tedbirleri alýr. KAMU YÖNETÝMÝ TEMEL KANUNU TASARISI henüz yasalaþmadýðý halde, DEVLET PLANLAMA TEÞKÝLATI bazý kamu kurumlarýnda örnek çalýþma olarak, stratejik planlama çalýþmalarýný sürdürmekte olup, bütün kamu kurumlarýnýn ilk stratejik planlarýný 2010 yýlýna kadar hazýrlamasý beklenmektedir. Ancak, ülkemizde stratejik plan hazýrlama bilgisinin akademik düzeyde kalmasý, becerisinin ise yaygýn olmamasýna ilave olarak, kamu kurumlarýnýn bu konuya yeteri kadar 22

12 hazýr olmamasý nedeni ile, onlarýn gerçek anlamda stratejik yönetimine geçmelerinin kolay olamayacaðýný düþünüyorum. Bu zorluðun en önemli nedenlerinden birisinin de, özellikle yüksek eðitim kurumlarýnýn stratejik yönetim konusunu akademik düzeyden kurtarýp yeteri kadar basite indirememe, kolay uygulanabilir hale getirememe ve tabana yayamamasýdýr. Piyasada bulunan stratejik planlama kitaplarýnýn da özgün olmaktan uzak olduðunu söyleyebilmek zor deðildir. Bir elin parmaklarýndan daha az olan kaliteli stratejik planlama kitaplarý da, temel konularý, çok karmaþýk strateji araçlarý ile karýþtýrarak, stratejik planlama kavramýný kolay anlaþýlýr ve hemen uygulanabilir olmaktan uzaklaþtýrmaktadýr. TOBB Baþkaný'nýn, 2005 yýlý genel kurul açýlýþ konuþmasýnda, kamu kurumlarýnda stratejik planýn ne kadar önemli olduðunu birçok kereler vurgulamýþ ve sadece özel sektörün deðil, kamu yönetiminde de stratejik planlama yapýlmasý ihtiyacýný ortaya koymuþtur. Kamu kurumlarýnda stratejik planlama pilot çalýþmalarý olarak devam ederken, 5272 sayýlý BELEDÝYE YASASI ile belediyelerde stratejik planlama uygulamasý zorunlu hale getirilmiþtir. Yasa, belediye meclisinden belediye baþkanlarýna kadar her seviyede yönetimin yatýrým ve çalýþma programlarýný stratejik plana uygun olarak yapmalarýný öngörmüþtür. Bunun doðal bir sonucu olarak ta, belediyeler hedeflerine baðlý olarak performanslarýný belirleyecek, ölçecek, deðerlendirebilecek, bütçeler çok daha etkin hazýrlanabilecek ve rasyonel harcanabilecektir. Ancak, stratejik planlama hazýrlama ve uygulama konusundaki bilgi eksikliklerimizden dolayý, bu güzel uygulama ileri bir tarihe ertelenmiþtir. Kamu kurumlarý ve belediyelerde, en önemli sorun, stratejik planlamayý, sadece yasal bir zorunluk olarak görmeleri olacaktýr. Oysa ki, bu yönetim aracýnýn gerçek anlamda faydalý olabilmesi için, yasal zorunluluktan ziyade, kurumun strateji üretmesine ve kaynaklarýný etkin kullanmasýna katký saðlayabilmesi için yapýlmasý gerekir. Kurum olarak dün yaptýklarýmýza, stratejik planlama yaptýktan sonra, yarýn da aynen devam ediyorsak, stratejik planlama çalýþmasý bir kaynak israfý olacaktýr. Bu nedenle, benim endiþem, kamu kurumlarýnýn benzer bir kurumun stratejik planýný bir ölçüde taklit etmek sureti ile yasal zorunluðu yerine getirmeleri ve sonra da dün yaptýklarý iþlere yarýn da aynen devam etmeleridir. Kurum liderinin de içinde bulunduðu stratejik planlama çalýþmalarý yapabilen kamu kurumlarý, kaynaklarýný etkin kullanabilecek ve rakiplerine nazaran fark yaratmak sureti ile öne çýkabileceklerdir. Ailelerde stratejik planlama Dünyadaki en küçük kurum, ailedir. Bu gerçekten hareketle, stratejik planlamanýn bu kuruma da rahatlýkla uygulanabileceðini söyleyebiliriz. Ýçinde bulunduðu þartlardan memnun olan veya olduðunu düþünen bir ailenin stratejik planlamaya ihtiyacý olmayabilir. Ancak, sahip olduðu kýt kaynaklar ile aile bireylerinin ortak olarak belirlediði vizyonlarýna ulaþmak isteyen bir aile, mutlaka stratejik planlama yapmalýdýr ve bu çalýþma mükemmel bir þekilde de yapýlabilir. Ayrýca, böyle bir çalýþmanýn aile içindeki iletiþimi de arttýracaðýný söylemek mümkündür. Genelde, 'bir lokma, bir hýrka' kültüründen gelen kaderci toplumlarýn, sahip olduklarý ile yetinen bir kültürü vardýr. Oysa, iletiþimin bu kadar arttýðý bir ortamda, yeni nesilin, bu kültürle yetinemeyeceði aþikardýr. Aile bireyleri giderek, daha iyi bir yaþam standardý aramakta, daha baþarýlý olmayý arzulamaktadýr. Bu bakýmdan, belli aralýklarla bir masa baþýna toplanýp, keyifli bir ortamda stratejik planlama çalýþmasý yapmak, aile bireylerinin ulaþabileceði baþarýlarý ortaya çýkarabilmek için son derece önemlidir. Stratejik planlama çalýþmasý yapan ve bunlara baðlý olarak strateji üretme çabasý içine girebilen bir ailenin mutlaka çok baþarýlý olacaðýný söylemek mümkün deðildir. Ancak, hedeflerine ulaþanlar, gerçek anlamda stratejik planlama çalýþmasý yapan, stratejiler üreten ve baþarý ile uygulayan ailelerden çýkacaktýr

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37

Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 1 Kapak Ýç dizayn Dizgi Baský Hasan Yar Selim Ayanoðlu ÝCMAL Ayyýldýz Matbaacýlýk Tel: (0212) 482 15 06 Adres: Mahmutbey Cad. No:5 Þirinevler / Ýstanbul Tel: (0212) 451 15 65 Fax: (0212) 551 08 37 Milli

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý)

ÝLETÝÞÝM TEKNOLOJÝSÝ VE SENDÝKALAR (Sanal Sendika ya da Ýnternet Sendikacýlýðý) makale - 3 1970 yýlýnda Mardin/Midyat ta doðdu. Ýlk ve Orta öðrenimini Midyat ta tamamladý. 1992 yýlýnda Dokuz Eylül Üniversitesi, ÝÝBF, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G

ARK 2 E 9 O 9 L 1 O İ J Ğ İ E V N E R A E R D K E R OLO LA G 2 1 ARKE 99 O L O Jİ V E A R KE O L L OG A D R E R EĞ N İ Sunuþ Deðerli ÝDOL okurlarý, Sizlere 6. sayýyý iletmenin heyecanýný ve mutluluðunu yaþýyoruz. Her sayýmýzda olduðu gibi bu sayýmýzda da ülkemizde

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý

Mesleki Eðitimde 8 Renk. Yönetici El Kitabý 1 Mesleki Eðitimde 8 Renk Yönetici El Kitabý Sakarya Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi adýna Sahibi Ahmet Özer Okul Müdürü Mesleki Eðitmde 8 Renk projesi kapsamýnda basýlmýþtýr. Ücretsizdir, para ile satýlamaz.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI*

TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Giriþ TÜRKÝYE'DE ÝÞGÜCÜ PÝYASASI, SORUNLAR VE POLÝTÝKALAR Doç. Dr. Faruk SAPANCALI* Türkiye'de iþgücü piyasasýna iliþkin resmi veriler, Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK)'nun Uluslararasý Çalýþma Örgütü

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: ÝÞGÜCÜ PÝYASASINA BAKIÞ Prof. Dr. Aysýt TANSEL Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/536 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07

Detaylı

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan

KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ahmet BAÐIRGAN Umutla Beklediðimiz Zafer Havalimaný Depremi Yaþamak Sonbaharýn Getirdiði Seferberliði andan 1 Ýçindekiler 3 9 16 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz-Eylül 2013 Yýl :13 Sayý : 181 20 51 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Ýþ Dünyasý Köþe Yazýsý Kültür Sanat DPÜ Umutla Beklediðimiz

Detaylı

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK**

SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? DOSYA/DERLEME. Yiðit KARAHANOÐULLARI*, E. Ahmet TONAK** DOSYA/DERLEME TÜRKÝYE'DE ÜRETKEN OLMAYAN AN ÝÞÇÝLER SÖMÜRÜLMÜYORLAR MI? Bazý sorular, "dam üstünde saksaðan" misali, insana "bu da nereden çýktý" dedirtir. Baþlýktaki soru da Marksist teoriye, özellikle

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ

CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ STRATEJÝLERÝ ORTA GELÝR TUZAÐI NDAN ÇIKIÞ: HANGÝ TÜRKÝYE? CÝLT 2: BÖLGESEL KALKINMA VE ÝKÝLÝ TUZAKTAN ÇIKIÞ

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl

THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ. THKP-C/HDÖ ve 15 Yýl THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ VE 15 YIL ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÜÇÜNCÜ BASKI THKP-C/HDÖ VE 15 YIL , Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi/Halkýn Devrimci Öncüleri nin 1972-1987 yýllarý arasýndaki faaliyetlerini,

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý

Sandýktan Yüzde 50 AK Parti çýktý "Milletin hizmetkârý olmaya devam edeceðiz" Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü dün yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinin sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan Taþ Binada vatandaþlara hitap etti. "Bugün sevgi

Detaylı

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ

THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ THKP-C/HDÖ MARKSÝZM- LENÝNÝZM BÝR DOGMA DEÐÝL, EYLEM KILAVUZUDUR III ERÝÞ YAYINLARI THKP-C/HDÖ 1 ÝKÝNCÝ BASKI , 1977-78 yýllarý arasýnda kaleme alýnmýþ ve THKP-C/HDÖ Genel Komitesi ne sunulmuþtur. Bu

Detaylı

Yeni orta sýnýfýn doðasý

Yeni orta sýnýfýn doðasý Yeni orta sýnýfýn doðasý Yukarýdaki bölümden çýkan sonuç, proletaryanýn geniþ anlamda ücretli iþçiler kitlesiyle özdeþleþtirilmesi gerektiðidir. Dolayýsýyla, bu yüzyýlda iþçi sýnýfýnýn büyüklüðünde bir

Detaylı

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER

TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL. Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER TEMMUZ 2011 Sayý: 511 Fiyat: 5 TL AZ SEÇÝLEN YOL Tanrý Ýnancý Ýçin Özet Bilgiler BÝR KEÞÝÞTEN DERSLER ÝÇÝNDEKÝLER En Þerefli Ýnsan Kimdir?... 2 Dr. Refet Kayserilioðlu Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt:

Detaylı

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya

KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ. YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya KADININ EL KÝTABI YASALARDAKÝ HAKLARIMIZ YAYINA HAZIRLAYANLAR Esra Koç - Av. Ayþegül Kaya Kadýnýn El Kitabý - Yasalardaki Haklarýmýz, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Giriþimi Küçük Ölçekli Proje

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý

Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý Kayropraktikte Temel Eðitim Ve Güvenliði üzerine WHO Rehber Kitapçýðý WORLD HEALTH ORGANÝZATION Cenevre 2005 WORLD FEDERATION OF CHIROPRACTIC Dünya Saðlýk Örgütü Yayýn Bilgi Bankasý Katalogundan Dünya

Detaylı

BirdLife Editörler Güven EKEN, Murat BOZDOÐAN, Süreyya ÝSFENDÝYAROÐLU, Dicle Tuba KILIÇ, Yýldýray LÝSE Yapým Koordinatörü Gökmen YALÇIN Coðrafya ve Harita Editörü Murat ATAOL Fotoðraf Editörleri Soner

Detaylı