PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU"

Transkript

1 PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

2 ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş 1. Penguen Gıda Sanayi A.Ş. nin ( Şirket ) ekte yer alan 30 Eylül 2008 tarihli özet konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren dokuz aylık özet konsolide gelir tablosu, özkaynaklar değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet konsolide finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır. İncelemenin Kapsamı 2. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri: X, No: 22 sayılı tebliğin 34. kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır. Sonuç 3. İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu nca kabul edilen finansal raporlama standartlarına (Bkz. Dipnot 2), tüm önemli yönleriyle, uygun hazırlanmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers Gökhan Yüksel, SMMM İstanbul, 27 Kasım 2008

3 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR ÖZET KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI... 3 ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI... 4 ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI OCAK - 30 EYLÜL 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR DĠPNOT 1 ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU... 6 DĠPNOT 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠKĠN ESASLAR DĠPNOT 3 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA DĠPNOT 4 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ DĠPNOT 5 FĠNANSAL BORÇLAR DĠPNOT 6 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR DĠPNOT 7 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR DĠPNOT 8 STOKLAR DĠPNOT 9 MADDĠ DURAN VARLIKLAR DĠPNOT 10 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI DĠPNOT 11 BORÇ KARġILIKLARI DĠPNOT 12 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DĠPNOT 13 KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI DĠPNOT 14 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DĠPNOT 15 ÖZKAYNAKLAR DĠPNOT 16 SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ DĠPNOT 17 ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ DĠPNOT 18 NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER DĠPNOT 19 FĠNANSAL GELĠRLER DĠPNOT 20 FĠNANSAL GĠDERLER DĠPNOT 21 VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) DĠPNOT 22 ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI DĠPNOT 23 FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ DĠPNOT 24 FĠNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FĠNANSAL RĠSKTEN KORUNMA MUHASEBESĠ ÇERÇEVESĠNDEKĠ AÇIKLAMALAR)... 32

4 30 EYLÜL 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR VARLIKLAR Sınırlı Bağımsız incelemeden denetimden Dipnot geçmiş geçmiş Referansları 30 Eylül Aralık 2007 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar 6, Diğer Alacaklar Stoklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar ErtelenmiĢ Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR Mali tablolar yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu nun 27 Kasım 2008 tarihli toplantısında onaylanmıģtır. Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 1

5 30 EYLÜL 2008 VE 31 ARALIK 2007 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR Sınırlı Bağımsız incelemeden denetimden Dipnot geçmiş geçmiş Referansları 30 Eylül Aralık 2007 YÜKÜMLÜLÜKLER Finansal Borçlar Ticari Borçlar 6, Diğer Borçlar Borç KarĢılıkları Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Kıdem Tazminatı KarĢılığı ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar ÖdenmiĢ Sermaye ÖdenmiĢ Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkı Hisse Senedi Ġhraç Primleri Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler GeçmiĢ Yıllar Zararı ( ) ( ) Net Dönem Karı / Zararı ( ) Azınlık Payları (4.603) (2.793) TOPLAM KAYNAKLAR Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 2

6 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 VE 2007 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI Sınırlı Sınırlıı incelemeden incelemeden geçmiş geçmemiş Dipnot 1 Ocak - 1 Temmuz- 1 Ocak - 1 Temmuz- Referansları 30 Eylül Eylül Eylül Eylül 2007 SatıĢ Gelirleri SatıĢların Maliyeti 16 ( ) ( ) ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Pazarlama, SatıĢ ve Dağıtım Giderleri (-) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) 17 ( ) ( ) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) FAALĠYET KARI/(ZARARI) Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) 20 ( ) ( ) VERGĠ ÖNCESĠ (ZARAR) / KAR ( ) Vergi Gelir/Gideri 21 - Dönem Vergi Gelir/(Gideri) ErtelenmiĢ Vergi (Gideri)/Gelir ( ) ( ) DÖNEM (ZARARI)/ KARI ( ) Dönem Kar/Zararının Dağılımı - Azınlık Payları (1.810) 467 (96) Ana Ortaklık Payları ( ) Hisse BaĢına (Zarar)/Kar (0,035) 0,106 0,055 0,052 Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 3

7 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 VE 2007 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI 1 Ocak - 30 Eylül 2008 hesap dönemine iliģkin özkaynaklar değiģim tablosu: ÖdenmiĢ Sermaye Kardan Enflasyon Ayrılan GeçmiĢ Düzeltmesi Hisse Senedi KısıtlanmıĢ Yıllar Net Dönem Azınlık Toplam Sermaye Farkı Ġhraç Primleri Yedekler Zararları Karı /(Zararı) Payları Özkaynaklar 1 Ocak ( ) (2.793) GeçmiĢ yıllar zararlarına transferler (44.080) - - Net dönem karı/(zararı) ( ) (1.810) ( ) 30 Eylül ( ) ( ) (4.603) Ocak - 30 Eylül 2007 hesap dönemine iliģkin özkaynaklar değiģim tablosu: ÖdenmiĢ Sermaye Kardan Enflasyon Ayrılan GeçmiĢ Düzeltmesi Hisse Senedi KısıtlanmıĢ Yıllar Net Dönem Azınlık Toplam Sermaye Farkı Ġhraç Primleri Yedekler Zararları Karı/(Zararı) Payları Özkaynaklar 1 Ocak ( ) ( ) Sermaye artırımı GeçmiĢ yıllar zararlarına transferler ( ) Net dönem karı/(zararı) (96) Eylül ( ) (96) Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 4

8 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 VE 2007 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI ĠĢletme Faaliyetleri: Sınırlı Sınırlı incelemeden incelemeden geçmiş geçmemiş 1 Ocak - 1 Ocak - Dipnotlar 30 Eylül Eylül 2007 Vergi öncesi (zarar)/kar ( ) Esas faaaliyetlerden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karģılığı ġüpheli alacaklar karģılığı Stok değer düģüklüğü 8 ( ) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıģ (karı), net ( ) ( ) Vadeli döviz satım sözleģmeleri gelir tahakkukları 14 ( ) - Faiz gideri - net Kredilerin kur farkı gideri, net ĠĢletme varlık ve yükümlülüklerindeki değiģim öncesi net faaliyet geliri Ticari alacaklardaki değiģim 6 ( ) Stoklardaki değiģim 8 ( ) ( ) Diğer dönen varlıklardaki değiģim 7,14 ( ) ( ) Ticari borçlardaki değiģim ( ) Diğer borçlar ve borç karģılıklarındaki değiģim 7, Ödenen kıdem tazminatları 13 ( ) ( ) ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit ( ) ( ) Yatırım faaliyetleri: Maddi duran varlık alımları 9 ( ) ( ) Maddi olmayan duran varlık alımları (54.469) (50.703) Maddi ve maddi olmayan duran varlık satıģından elde edilen nakit Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit ( ) Finansman faaliyetleri: Finansal borçlardaki değiģim ( ) Ödenen faiz ( ) ( ) Sermaye artırımı Hisse senedi ihraç primlerindeki artıģ Finansman (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden elde edilen net nakit Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalıģ) (31.098) ( ) Dönem baģı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Takip eden notlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluģtururlar. 5

9 DĠPNOT 1 - ġġrket ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Penguen Gıda Sanayi A.ġ. ( Penguen Gıda veya ġirket ) 1988 yılında Bursa da kurulmuģ olup, m2 arazi üzerinde m2 kapalı alanı olan tesislerinde dondurulmuģ gıda, konserve, salça ve reçel ürünlerinin üretimini yapmaktadır. Penguen Pazarlama A.ġ. ( Bağlı Ortaklık ) 1 Mart 2006 tarihinde her türlü malın iç ve dıģ ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmek, depolamak, yurtiçinde ve yurtdıģında her türlü taģıma iģlerini yapmak üzere Bursa da kurulmuģtur. Penguen Gıda nın yurtdıģı piyasa için ürettiği ürünlerin önemli bir kısmı Penguen Pazarlama A.ġ. tarafından pazarlanmaktadır. Yukarıda adı geçen kuruluģlar hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. ĠliĢikteki cari dönem mali tabloları, Penguen Gıda ile 1 Mart 2006 tarihinde iktisap edilen bağlı ortaklık Penguen Pazarlama A.ġ. nin mali tablolarının tam konsolidasyon yöntemi ile birleģtirilmesi suretiyle konsolide olarak hazırlanmıģtır. ġirket, faaliyet konusu dolayısıyla yıl içindeki üretimini ağırlıklı olarak Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleģtirmektedir. ġirketin kayıtlı olduğu adres aģağıdaki gibidir: Ġzmir Yolu 22. Km Mümin Gençoğlu Cd Bursa 6

10 DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Uygulanan Muhasebe Standartları Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ile iģletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliģkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baģlayan hesap dönemlerine ait ilk ara dönem finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiģ olup, SPK nın Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"i yürürlükten kaldırılmıģtır. Bu tebliğe istinaden, iģletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na ( UMS/UFRS ) göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafindan kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ( UMSK ) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu ( TMSK ) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMS/TFRS ) esas alınacaktır. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıģ olduğu bir kararla, Türkiye de faaliyette bulunan ve SPK tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine ( SPK Finansal Raporlama Standartları ) uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiģtir. Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden baģlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıģ 29 No lu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı (UMS 29) uygulanmamıģtır. SPK nın Seri:XI, No:29 sayılı tebliği uyarınca iģletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih etmiģ, söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlamıģtır. Finansal tabloların hazırlanıģ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden, iliģikteki özet konsolide ara dönem finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Özet konsolide ara dönem finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuģtur. Bu kapsamda geçmiģ döneme ait finansal tablolarda gerekli sınıflandırma değiģiklikleri yapılmıģtır (Bakınız Dipnot 2.2). 7

11 DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) SPK tarafından sunumu zorunlu kılınan bilgiler SPK nın Seri: XI No:29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, ara dönemlerde özet finansal tablo hazırlayan iģletmelerin döviz pozisyonu tablosu, toplam döviz yükümlülüğünün hedge edilme oranı ile toplam ihracat ve toplam ithalat tutarlarını özet finansal tablo dipnotlarında sunmaları zorunludur Konsolidasyon Esasları 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle özet konsolide finansal tablolara dahil edilen bağlı ortaklığın ünvanı sermayesi ve sermayesi içindeki ana ortaklığın payı aģağıdadır: Ortaklığın Ünvanı Ana Ortaklığın Payı Sermaye ÖdenmemiĢ Sermaye Penguen Pazarlama A.ġ. % (37.500) a) Konsolide finansal tablolar ana ortaklık Penguen Gıda Sanayi A.ġ. ve Bağlı Ortaklığının ( Grup ) aģağıdaki (b) ve (c) maddelerinde belirtilen esaslara göre hazırlanan finansal tablolarını kapsamaktadır. Bağlı Ortaklıkların finansal tabloları, konsolide finansal tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek SPK Finansal Raporlama Standartları na uygun olarak hazırlanmıģtır. Bağlı Ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma iģlemlerine uygun olarak söz konusu iģlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiģ veya hariç bırakılmıģtır. b) Bağlı Ortaklıklar. ġirket in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla veya (b) oy kullanma hakkının %50 den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iģletme politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve iģletme politikalarını ġirket in menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder. Bağlı Ortaklıklara ait bilançolar ve gelir tabloları, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiģ olup ġirket ve bağlı Ortaklıklarının sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özsermayeden mahsup edilmektedir. ġirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki iģlemler ve bakiyeler konsolidasyon kapsamında karģılıklı olarak silinmektedir. ġirket ve bağlı ortaklıkları tarafından elde bulundurulan bağlı ortaklık hisselerinin maliyeti ve bu hisselerden doğan temettüler, sermaye ve dönem karından çıkarılmıģtır. c) Bağlı Ortaklıklar. kontrolün Grup a geçtiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına dahil edilmekte olup kontrolün sona erdiği tarihten itibaren konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadırlar. Bağlı Ortaklığın net varlıklarında ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dıģı paya sahip hissedarların payları konsolide bilanço ve gelir tablosunda sırasıyla azınlık payı ve azınlık kar/zararı olarak gösterilmektedir. 8

12 DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.2 KarĢılaĢtırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karģılaģtırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle hazırlanmıģ konsolide bilançosu ile; 1 Ocak - 30 Eylül 2008 dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynaklar değiģim tablosunu ise 1 Ocak - 30 Eylül 2007 dönemi ile karģılaģtırmalı olarak düzenlemiģtir. Ayrıca, Grup SPK nın Seri: XI No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği ( Tebliğ ) uyarınca düzenlenecek finansal tablo ve dipnot formatları hakkındaki duyurusuna istinaden geçmiģ dönemlere ait finansal tablolarında da Tebliğ de belirtilen gösterim değiģikliklerine uygun olarak aģağıda belirtilen gerekli sınıflandırmaları yapmıģtır. Grup, i) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda ticari alacaklar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarındaki avansları diğer dönen varlıklar kalemi içerisinde, ii) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda stoklar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarındaki avansları diğer dönen varlıklar kalemi içerisinde, iii) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda diğer alacaklar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarındaki KDV alacaklarını, YTL tutarındaki personel maaģ avanslarını ve YTL tutarındaki personel iģ avanslarını diğer dönen varlıklar kalemi içerisinde, iv) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda kısa vadeli yükümlülükler altında finansal kiralama iģlemlerinden borçlar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarındaki kısa vadeli finansal kiralama borçlarını, kısa vadeli finansal borçlar kalemi içerisinde, v) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda uzun vadeli yükümlülükler altında finansal kiralama iģlemlerinden borçlar kalemi içerisinde gösterilen YTL tutarındaki uzun vadeli finansal kiralama borçlarını, uzun vadeli finansal borçlar kalemi içerisinde, vi) Daha önce 31 Aralık 2007 bilançosunda özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları içerisinde gösterilen YTL tutarındaki ödenmiģ sermaye enflasyon düzeltmesi farkını aynı adlı kalem içerisinde ve sırasıyla YTL ve YTL tutarındaki kardan ayrılan kısıtlanmıģ yedekler ve hisse senedi ihraç primleri enflasyon düzeltme farklarını geçmiģ yıllar kar zararları içerisinde göstermiģ, sözkonusu değiģiklikler ile ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında cari dönem finansal tabloları ile tutarlılığı sağlamak amacıyla gerekli değiģiklikleri yapmıģtır. Yapılan değiģiklikler sınıflandırma değiģiklikleri olup geçmiģ dönem gelir tablosunu etkileyecek bir değiģiklik mevcut değildir. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiģiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiģiklikler, yalnızca bir döneme iliģkin ise, değiģikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliģkin ise, hem değiģikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup, operasyonlarındaki mevsimselliği göz önünde bulundurarak, 30 Haziran 2007 den itibaren, faaliyet sonuçlarını ilgili dönemlerde daha doğru yansıtabilmek amacıyla, üretimine henüz baģlanmamıģ ürünlerle ilgili yapılan harcamaları bilançoda gelecek aylara ait giderler kalemi altında ertelemektedir (Dipnot 16). 9

13 DĠPNOT 2 - KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet kondolide mali tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2007 hesap dönemine ait yıllık mali tablolardaki açıklamalarla tutarlıdır. Ara dönemlerde vergi karģılıkları yılsonu mali sonuçlarına uygulanması beklenen vergi oranları göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır. 2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Ģirket yönetiminin mevcut olaylar ve iģlemlere iliģkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılıklar gösterebilir. DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grup un 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerine iliģkin net satıģlarının ve satıģların maliyetinin satılan ürün grubuna göre dağılımı aģağıdaki gibidir: 1 Ocak Eylül 2008 Ürün Cinsi Net SatıĢ SatıĢların Brüt Esas SatıĢ Gelirleri Oranı (%) Maliyeti Faaliyet Karı Konserve ( ) Reçel ( ) Salça ( ) DondurulmuĢ ( ) Toplam ( ) Temmuz Eylül 2008 Ürün Cinsi Net SatıĢ SatıĢların Brüt Esas SatıĢ Gelirleri Oranı (%) Maliyeti Faaliyet Karı Konserve ( ) Reçel ( ) Salça ( ) DondurulmuĢ ( ) Toplam ( )

14 DĠPNOT 3 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (Devamı) 1 Ocak Eylül 2007 Ürün Cinsi Net SatıĢ SatıĢların Brüt Esas SatıĢ Gelirleri Oranı (%) Maliyeti Faaliyet Karı Konserve ( ) Reçel ( ) Salça ( ) DondurulmuĢ ( ) Temmuz Eylül ( ) Ürün Cinsi Net SatıĢ SatıĢların Brüt Esas SatıĢ Gelirleri Oranı (%) Maliyeti Faaliyet Karı Konserve ( ) Reçel ( ) Salça ( ) DondurulmuĢ ( ) ( ) DĠPNOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 30 Eylül Aralık 2007 Kasa Banka - vadesiz mevduat vadeli mevduat Toplam Eylül 2008 tarihi itibariyle Grup'un bankadaki mevduatları üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık 2007: YTL). 11

15 DĠPNOT 5 - FĠNANSAL BORÇLAR Kısa vadeli finansal borçlar 30 Eylül 2008 Yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranı % Orijinal tutarı YTL YTL krediler EURO krediler Kısa vadeli finansal kiralama borçları Kredi faiz tahakkuku - Uzun vadeli finansal borçlar EURO krediler Uzun vadeli finansal kiralama borçları Kredi faiz tahakkuku Toplam finansal borçlar Kısa vadeli finansal borçlar 31 Aralık 2007 Yıllık ağırlıklı ortalama faiz oranı % Orijinal tutarı YTL YTL krediler 19, EURO krediler 7, Kısa vadeli finansal kiralama borçları Kredi faiz tahakkuku Uzun vadeli finansal borçlar YTL krediler 14, EURO krediler 10, Uzun vadeli finansal kiralama borçları Kredi faiz tahakkuku Toplam finansal borçlar Uzun vadeli EURO krediler 2010 yılından baģlayarak 2012 yılına kadar 3 eģit taksitte geri ödenecektir. 12

16 DĠPNOT 5 - FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı) ġirket ile ADM Capital Group arasında 28 ġubat 2007 tarihinde EURO tutarında beģ yıl vadeli kredi ve mevcut hissedarların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak hisse baģı primli fiyat 1,10 YTL olmak üzere YTL nominal tutarında sermaye artırımı anlaģması imzalanmıģtır. Uzun vadeli EURO kredilerde belirtilen tutar adı geçen krediyi içermektedir. ġirket in kredi ve finansal borçlar ile ilgili vermiģ olduğu teminatlar 12 no lu dipnotta açıklanmıģtır. Uzun vadeli banka kredilerinin taģınan ve makul değerleri aģağıdaki gibidir: TaĢınan Değer Makul Değer 30 Eylül Aralık Eylül Aralık 2007 Banka kredileri Kredilerinin makul değerleri Euro krediler için yıllık % 4,75 etkin ağırlıklı faiz oranları kullanılarak iskonto edilmiģ nakit akım yöntemi ile belirlenmiģtir. Uzun vadeli finansal kiralama borçlarının ödeme planı aģağıdaki gibidir: YTL DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR a) Ticari Alacaklar Kısa vadeli ticari alacaklar 30 Eylül Aralık 2007 Alıcılar Alınan çekler ĠliĢkili taraflardan alacaklar Verilen depozito ve teminatlar Tahakkuk etmemiģ finansman geliri (-) ( ) ( ) ġüpheli alacaklar ġüpheli alacaklar karģılığı (-) ( ) ( )

17 DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) Alacaklara karģılık olarak alınan teminatların niteliği ve tutarları aģağıdaki gibidir. 30 Eylül Aralık 2007 Teminat mektupları Alınan ipotekler Teminat çekleri ve senetleri Ticari Alacaklar için yaģlandırma analizi Eylül 2008 itibariyle Ģüpheli alacak karģılığı ayrılmayan ticari alacakların vadeleri aģağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2007 Vadesi geçen alacaklar gün vadeli gün vadeli gün vadeli gün vadeli Vadesi geçen alacakların vadesinden itibaren geçen süre detayı aģağıdaki gibidir: Vadesi Geçen Süre 30 Eylül Aralık ay arası ay arası ay arası ay sonrası ġüpheli alacak karģılıklarının dönem içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Dönem baģı-1 Ocak Dönem içindeki artıģ Dönem içindeki yapılan tahsilatlar (-) - (51.557) Dönem sonu - 30 Eylül

18 DĠPNOT 6 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı) Uzun vadeli ticari alacaklar 30 Eylül Aralık 2007 Verilen depozito ve teminatlar b) Kısa vadeli ticari borçlar 30 Eylül Aralık 2007 Yurtiçi satıcılar YurtdıĢı satıcılar Verilen çekler Tahakkuk etmemiģ finansman gideri ( ) (78.550) ĠliĢkili taraflara borçlar Ticari alacaklar ağırlıklı 0 ila 3 ay (2007: 0 ila 3 ay) vadelidir ve 30 Eylül 2008 tarihinde yıllık ortalama %17,24 (31 Aralık 2007: %16,01) (YTL) ve %4,93 (31 Aralık 2007: %4,77) (EURO) oranları kullanılarak iskonto edilmiģtir. Ticari borçların vadesi 0 ila 3 ay (2007: 0 ila 3 ay) arasındadır ve 30 Eylül 2008 tarihinde yıllık ortalama %17,24 (31 Aralık 2007: %16,01) (YTL) oranı kullanılarak iskonto edilmiģtir. Ticari alacak ve borçlar içerisindeki EURO bakiyelerin detayı Not 23 de yer almaktadır. DĠPNOT 7 - DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR Diğer borçlar: 30 Eylül Aralık 2007 Ödenecek vergi harç ve diğer kesintiler Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri Personele borçlar Diğer borçlar DĠPNOT 8 - STOKLAR 30 Eylül Aralık 2007 Ġlk madde ve malzeme Yarı mamuller Mamuller Tenzil: Değer düģüklüğü karģılığı (-) ( ) ( ) Stok değer düģüklüğü karģılığının dönem içindeki hareketi 31 Aralık 2007 tarihindeki karģılığın bir bölümünün ters çevrilmesinden kaynaklanmaktadır. 15

19 DĠPNOT 8 - STOKLAR (Devamı) 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle stoklar üzerindeki toplam sigorta tutarı YTL dir (31 Aralık 2007: YTL). 1 Ocak - 30 Eylül 2008 hesap döneminde Grup un satılan malın maliyeti hesabının YTL lik (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) kısmı ilk madde malzeme sarfı ile ilgilidir. DĠPNOT 9 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içinde maddi duran varlıklar ve ilgili birikmiģ amortismanlarında gerçekleģen hareketler aģağıdaki gibidir: 1 Ocak 30 Eylül Maliyet 2008 GiriĢler ÇıkıĢlar 2008 Arsalar Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar (25.395) Makina ve teçhizat ( ) Motorlu araçlar ( ) DöĢeme ve demirbaģlar (88.874) Diğer maddi duran varlıklar Yapılmakta olan yatırımlar BirikmiĢ amortisman ( ) Yeraltı ve yerüstü düzenleri ( ) (80.503) - ( ) Binalar ( ) ( ) 43 ( ) Makina ve teçhizat ( ) ( ) ( ) Motorlu araçlar ( ) ( ) ( ) DöĢeme ve demirbaģlar ( ) ( ) ( ) Diğer maddi duran varlıklar ( ) (97.363) - ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter değeri Maddi duran varlıkların amortisman giderinin YTL lik kısmı (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) 30 Eylül 2008 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait gelir tablosunda satılan malın maliyeti, YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) genel yönetim giderleri ve YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: ) tutarındaki kısmı bilançoda diğer dönen varlıklar içerisindeki gelecek aylara ait giderler içerisinde gösterilmiģtir. 16

20 DĠPNOT 9 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı) 1 Ocak 30 Eylül Maliyet 2007 GiriĢler ÇıkıĢlar 2007 Arsalar (1.661) Yeraltı ve yerüstü düzenleri Binalar Makina ve teçhizat (90.221) Motorlu araçlar ( ) DöĢeme ve demirbaģlar (9.514) Diğer maddi varlıklar (13.965) ( ) BirikmiĢ amortisman Yeraltı ve yerüstü düzenleri ( ) (81.783) - ( ) Binalar ( ) ( ) - ( ) Makina ve teçhizat ( ) ( ) ( ) Motorlu araçlar ( ) ( ) ( ) DöĢeme ve demirbaģlar ( ) ( ) ( ) Diğer maddi varlıklar ( ) (87.760) ( ) ( ) ( ) ( ) Net defter değeri Eylül 2008 tarihi itibariyle maddi varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı YTL (31 Aralık 2007: YTL) dir. Not 12 (b) de gösterildiği üzere 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle Grup un gayrimenkulleri üzerinde toplam YTL (31 Aralık 2007: YTL) ipotek bulunmakta olup söz konusu ipotekler Grup un kullanmıģ olduğu banka kredi anlaģmaları çerçevesinde tesis edilmiģtir. DĠPNOT 10 - DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Navlun TeĢvik Primi Gelirleri Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu nun tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına iliģkin 2005/1 sayılı tebliğ çerçevesinde, ihracatçılara yurtdıģı satıģlarıyla orantılı olarak navlun teģvik primi ödenmektedir. Grup 1 Ocak -30 Eylül 2008 dönemi ihracatına iliģkin olarak toplam USD navlun teģvik pirimi hak etmiģtir (1 Ocak - Eylül 2007: USD). 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle navlun teģvik primi alacağı YTL (31 Aralık 2007: YTL) dir. Navlun teģvik primi gelirleri satıģ gelirleri içerisinde gösterilmektedir. 17

21 DĠPNOT 11 - BORÇ KARġILIKLARI 30 Eylül Aralık 2007 Ciro prim karģılığı Ġadesizlik primi KullanılmamıĢ izin karģılığı Toplam DĠPNOT 12 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER a) 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Grup u konu eden dava ve ihtilaflar hakkında açıklama aģağıdaki gibidir: 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle müģterilerden alacaklara iliģkin davalar devam etmektedir. Bu davalara iliģkin Grup un kayıtlarındaki tutarlardan alınan teminatlar (ipotekler) düģüldükten sonra kalan tutar olan YTL nin (31 Aralık 2007: YTL) tamamı için karģılık ayrılmıģtır. b) 30 Eylül 2008 Verilen teminat mektupları Para birimi Orijinal tutar YTL YTL USD Gayrimenkul üzerindeki ipotek veya teminatlar YTL EUR Aralık 2007 Verilen teminat mektupları Para birimi Orijinal tutar YTL YTL USD Gayrimenkul üzerindeki ipotek veya teminatlar YTL EUR Verilen teminat senetleri YTL

22 DĠPNOT 13 - KIDEM TAZMĠNATI KARġILIĞI 30 Eylül Aralık 2007 Kıdem tazminatı karģılığı Türk ĠĢ Kanunu na göre, Grup bir senesini doldurmuģ olan ve Grup la iliģkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaģında, erkekler için 60 yaģında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. Ödenecek tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaģ kadardır ve bu tutar 30 Eylül 2008 tarihi itibariyle 2, YTL (31 Aralık 2007: 2.030,19 YTL) ile sınırlandırılmıģtır. Kıdem tazminatı karģılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama Ģartı bulunmamaktadır. Kıdem tazminatı karģılığı çalıģanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değerinin aģağıda açıklanan aktüer öngörüler doğrultusunda tahmin edilmesiyle hesaplanır. Tebliğ, Grup un kıdem tazminatı karģılığını tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliģtirilmesini öngörmektedir. Buna göre karģılığın hesaplanmasında aģağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıģtır: 30 Eylül Aralık 2007 Ġskonto oranı (%) 5,71 5,71 Emeklilik olasılığına iliģkin oran (%) Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karģılığının enflasyon ile orantılı olarak artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıģ gerçek oranı gösterir. ġirketin kıdem tazminatı karģılığı kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.173,18 YTL (1 Ocak 2008: 2.087,92 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır. Kıdem tazminatı karģılığının dönem içindeki hareketleri aģağıdaki gibidir: Ocak Dönem içindeki artıģ-gelir tablosuna yansıtılan Ödemeler ( ) ( ) 30 Eylül Kıdem tazminatı karģılığında dönem içindeki artıģ faaliyet giderlerine yansıtılmıģ ve personel ücret ve giderlerine dâhil edilmiģtir. 19

23 DĠPNOT 14 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer dönen varlıklar: 30 Eylül Aralık 2007 Katma değer vergisi (KDV) alacakları Verilen avanslar Gelecek aylara ait giderler Vadeli döviz satım sözleģmeleri gelir tahakkukları Ġhracat teģvik primi alacakları Personele verilen maaģ avansları Personele verilen iģ avansları Geçen aylara ait giderlerdeki artıģ henüz üretimine baģlanmamıģ ürünler için yapılan giderlerin bilançoda ertelenmesi sonucu ortaya çıkmıģtır. Üreticilere verilen avanslar üretimin mevsimselliği dolayısıyla artıģ göstermiģtir. DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR ġirket in 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları aģağıdaki gibidir: 30 Eylül Aralık 2007 Hisse (%) YTL Hisse (%) YTL Gençoğlu Holding A.ġ. 39, , ADM Capital 13, , DEG Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellshaft mbh 12, , Turhan Gençoğlu 2, , Orhan Ümit Gençoğlu 2, , Morsan Tekstil Sanayii A.ġ. 0, , Halka arz 29, , Toplam 100, , ÖdenmiĢ sermaye enflasyon düzeltmesi farkı Toplam ödenmiģ sermaye

24 DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) ġirket ile ADM Capital arasında 28 ġubat 2007 tarihinde mevcut hissedarların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak hisse baģına primli fiyatı 1,10 YTL olmak üzere YTL nominal tutarında sermaye artırımı anlaģması imzalanmıģtır. Sermaye artırım iģlemleri tamamlanmıģ ve buna istinaden ġirket in sermayesi YTL ve hisse senedi ihraç primleri YTL tutarında artmıģtır. Sermaye enflasyon düzeltme farkları ödenmiģ sermayeye yapılan nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiģ toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder. 30 Eylül 2008 itibariyle nominal değeri 0,01 YTL olan (2007: ) adet hisse senedi mevcuttur. ġirket in kayıtlı sermaye tavanı YTL dir. Grup un sermayesini temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar: Tertip Grup Nama / Hamiline Ġmtiyaz 1 A Hamiline * 2 B Hamiline Yok 4 A Hamiline * 3 B Hamiline Yok 5 A Hamiline * 5 B Hamiline Yok 7 A Hamiline * 7 B Hamiline Yok 8 A Hamiline * (*) Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlası A grubu hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmektedir. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiģ sermayesinin %20 sine ulaģılıncaya kadar, kanuni net karın %5 i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiģ sermayenin %5 ini aģan dağıtılan karın %10 udur. Türk Ticaret Kanunu na göre, yasal yedekler ödenmiģ sermayenin %50 sini geçmediği sürece sadece zararları netleģtirmek için kullanılabilir, bunun dıģında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. SPK nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo denkleģtirme iģleminde ortaya çıkan ve geçmiģ yıllar zararı nda izlenen tutarın, SPK nın kar dağıtımına iliģkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiģ finansal tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı. Bununla birlikte, geçmiģ yıllar zararı nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamıģ geçmiģ yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı. 21

25 DĠPNOT 15 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı) Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk finansal tablo düzenlenmesi sonucunda, özkaynak kalemlerinden Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiģ değerleri toplu halde özkaynak grubu içinde özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak kalemlerine iliģkin özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi. 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre ÖdenmiĢ Sermaye, Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler ve Hisse Senedi Ġhraç Primleri nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi): - ÖdenmiĢ Sermaye den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiģse, ÖdenmiĢ Sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemiyle; - Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler ve Hisse Senedi Ġhraç Primleri nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıģsa GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla, iliģkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıģında bir kullanımı yoktur. Sermaye Piyasası Kurulu nun 8 ġubat 2008 tarihli 4/138 sayılı kararı gereğince 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere payları borsada iģlem gören anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım oranı % 20 (31 Aralık 2007: %20) olarak uygulanacaktır. Buna göre bu dağıtımın Ģirketlerin genel kurullarında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleģtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiģ/çıkarılmıģ sermayelerinin % 5 inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiģ ancak bir önceki döneme iliģkin temettü dağıtımını gerçekleģtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları "eski" ve "yeni" Ģeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, 2007 yılı faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiģtir. Ayrıca, 25 ġubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna iliģkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karģılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamı, karģılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. 22

26 DİPNOT 16 - SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Yurtiçi satıģlar YurtdıĢı satıģlar Diğer satıģ gelirleri ( ) Brüt satıģlar Eksi: Ġndirimler ( ) ( ) ( ) ( ) Net satıģlar SatıĢların maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Brüt esas faaliyet karı Ocak - 30 Eylül 2008 dönemine ait toplam YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki enerji, amortisman ve diğer genel üretim giderleri gelecek aylara ait henüz üretimine baģlanmamıģ ürünlerle ilgili olup, gelecek aylara ait giderler kalemi içerisinde bilançoda ertelenmiģ olarak gösterilmiģtir (Dipnot 2.3). DĠPNOT 17 - ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül SatıĢ ve pazarlama giderleri Genel yönetim giderleri

27 DĠPNOT 17 - ARAġTIRMA GELĠġTĠRME GĠDERLERĠ, PAZARLAMA, SATIġ VE DAĞITIM GĠDERLERĠ, GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ (Devamı) SatıĢ ve pazarlama giderleri: 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül SatıĢ komisyonları Ciro primleri Nakliye giderleri Personel ve yönetim ücret giderleri Navlun giderleri SatıĢ destek eleman giderleri Diğer Genel yönetim giderleri: 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Personel ve yönetim ücret giderleri Enerji ve yakıt giderleri Amortisman ve itfa gideri Sigorta giderleri MüĢavirlik giderleri Dava icra ve noter giderleri Diğer Faaliyet giderleri DĠPNOT 18 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 1 Ocak - 30 Eylül 2008 ara dönemine iliģkin YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki amortisman ve itfa payı giderinin YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı satılan malın maliyeti, YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı genel yönetim giderleri ve YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı bilançoda diğer dönen varlıklar içerisindeki gelecek aylara ait giderler içerisinde gösterilmiģtir. Aynı Ģekilde 1 Ocak - 30 Eylül 2008 ara dönemine iliģkin YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki personel ücret giderinin, YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı satılan malın maliyeti, YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı satıģ ve pazarlama giderleri içerisinde ve YTL (1 Ocak - 30 Eylül 2007: YTL) tutarındaki kısmı genel yönetim giderleri içerisinde gösterilmiģtir. 24

28 DĠPNOT 19 - FĠNANSAL GELĠRLER 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Finansal gelirler: Vadeli döviz satıģ iģlemleri gelirleri Vade farkı gelirleri ( ) Kur farkı gelirleri ( ) Diğer gelirler DĠPNOT 20 - FĠNANSAL GĠDERLER 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Finansal giderler: Faiz giderleri ( ) ( ) ( ) ( ) Kur farkı giderleri ( ) Vade farkı giderleri ( ) (83.260) ( ) Diğer ( ) ( ) (30.221) ( ) ( ) DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) Eylül Aralık 2007 Ödenecek kurumlar vergisi - - PeĢin ödenen vergiler - - Vergiler toplamı - - Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları ve iģtiraklerini konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara yansıtılan vergi karģılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı ayrı hesaplanmıģtır. Türkiye de, kurumlar vergisi oranı 2008 yılı için %20 dir (2007: %20). Kurumlar Vergisi oranı kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iģtirak kazançları istisnası, yatırım indirimi istisnası vb.) ve indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde baģka bir vergi ödenmemektedir (GVK Geçici 61. madde kapsamında yararlanılan yatırım indirimi istisnası olması halinde yararlanılan istisna tutarı üzerinden hesaplanıp ödenen %19,8 oranındaki stopaj hariç). Türkiye de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Vergi incelemesine yetkili makamlar beģ yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı iģlem tespit edilirse yapılacak vergi tarhiyatı nedeniyle ödenecek vergi miktarları değiģebilir.

29 DĠPNOT 21 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) (Devamı) 30 Eylül 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren ara dönemlere ait gelir tablolarına yansıtılmıģ vergi tutarları aģağıda özetlenmiģtir: 1 Ocak- 1 Temmuz- 1 Ocak- 1 Temmuz- 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül 30 Eylül Cari dönem kurumlar vergisi Ertelenen vergi (gideri)/ geliri ( ) ( ) Toplam vergi ( ) ( ) Grup, ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerini, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluģan geçici farklar üzerinden bilanço tarihi itibariyle yasalaģmıģ vergi oranlarını kullanarak hesaplamaktadır. Geçici farklar için uygulanan oran %20 dir (31 Aralık 2007: %20). 30 Eylül 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle birikmiģ geçici farklar ve ilgili ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aģağıdaki gibidir: Ertelenen vergi varlıkları / Toplam geçici farklar (yükümlülükleri) 30 Eylül 31 Aralık 30 Eylül 31 Aralık Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark ( ) ( ) ( ) ( ) Tahakkuk etmemiģ finansman gideri ( ) (78.550) (38.534) (15.710) Tahakkuk etmemiģ finansman geliri Gider karģılıkları Vadeli döviz satıģ iģlemleri gelir tahakkukları ( ) - ( ) - ġüpheli alacak karģılığı ( ) ( ) (24.000) (24.000) Kıdem tazminatı karģılığı Navlun teģvik primi ( ) ( ) ( ) ( ) Devreden mali zararlar Stokların kayıtlı değerleri ile vergi matrahları arasındaki net fark Diğer düzeltmeler Ertelenen vergi yükümlülükleri ( ) ( ) ( ) ( ) Ertelenen vergi varlıkları Ertelenen vergi varlıkları, net

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Penguen

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK- 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET MALİ TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM ÖZET GELİR TABLOLARI... 3 ARA DÖNEM ÖZET ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.09.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ÖZET DĠPNOTLAR 01.01.- ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir)

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. 0 BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) İncelemeden Bağımsız Geçmemiş Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2011 31.12.2010 VARLIKLAR

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİİNCELEME RAPORU ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU Akmerkez Gayrimenkul Yatırım OrtaklığıA.Ş.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU . ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 27 MAYIS 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 27 MAYIS 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO... 1-2 1 MART - 27

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE SPK NIN SERĠ: XI NO: 29 SAYILI TEBLĠĞĠNE GÖRE HAZIRLANAN ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ARA DÖNEM BĠLANÇO... 1-2 ARA DÖNEM KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ARA

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ İNCELEME RAPORU 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI DİPNOTLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR

BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Bağımsız Denetim'den BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.03.2007 31.12.2006 Cari / Dönen Varlıklar 43.974.109 42.366.791 Hazır Değerler 4 1.463.463 2.108.013 Menkul Kıymetler

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları

30 Eylül 2010 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ÇĠMBETON HAZIR BETON VE PREFABRĠK YAPI ELEMANLARI SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME

BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME BĠMEKS BĠLGĠ ĠġLEM VE DIġ TĠCARET A.ġ. NĠN 01.01. 30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU NĠN 01.01.-30.06.2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiģtir.

31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiģtir. 31 ARALIK 2011 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA BĠLANÇO (FĠNANSAL DURUM TABLOSU) BAĞIMSIZ DENETĠMDEN BAĞIMSIZ DENETĠMDEN AKTİF KALEMLER (31/12/2011) (31/12/2010) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II.

Detaylı

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ)

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLAR (BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ) 30 EYLÜL 2008 TARĠHLĠ ARA DÖNEM FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA

Detaylı

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar İçindekiler Sayfa Bilanço 1-2 Gelir tablosu 3 Özkaynak değişim tablosu 4 Nakit akım tablosu 5 Özet

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 30 Haziran 2011 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu HektaĢ Ticaret

Detaylı

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI PĠMAġ PLASTĠK ĠNġAAT MALZEMELERĠ ANONĠM ġġrketġ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2011 TARĠHĠNDE SONA EREN ARA DÖNEME AĠT ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇO... 1-2 ÖZET

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi Ġçindekiler

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE TAMAMLAYICI NOTLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO...

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK- 31 MART 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 31 MART 2014 TARĠHLĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR FĠNANS PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 31 MART 2010 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1-2 GELĠR TABLOSU... 3 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU...... 4 ÖZ KAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 5

Detaylı

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR ALTIN YUNUS ÇEŞME TURİSTİK TESİSLER A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET BĠLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM ÖZET KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI...

Detaylı

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU

HEKTAġ TĠCARET T.A.ġ. 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 OCAK 30 HAZĠRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ ĠNCELEME RAPORU 1 Ocak - 30 Haziran 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar hakkında inceleme raporu HektaĢ Ticaret

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU

BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU BENGĠ SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK TĠC.LTD.ġTĠ.31/12/2008 ÖZET BĠLANÇOSU AKTĠF (VARLIKLAR) +-------------------------------+-----------------------------------------------+------------------------------------------------+

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 2013 Tarihinde Sona Eren Dokuz Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve Özet Dipnotlar HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi Ġçindekiler Özet

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 29 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR

TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 29 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR TESCO KĠPA KĠTLE PAZARLAMA TĠCARET VE GIDA SANAYĠ A.ġ. 1 MART - 29 MAYIS 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 29 MAYIS 2011 VE 28 ġubat 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET BĠLANÇO...

Detaylı

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI 31 ARALIK 2013 TARİHLİ KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VE DİPNOTLARI KONSOLİDE TTK 376 BİLANÇOSU VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 181.629.436 Nakit ve Nakit Benzerleri 11.921.100

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR

TAT KONSERVE SANAYĠĠ A.ġ. 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE HAZIRLANAN ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ARA DÖNEM ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR HAKKINDA ĠNCELEME RAPORU Tat Konserve Sanayii A.ġ. Yönetim Kurulu na GiriĢ

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ. 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONĠM ġġrketġ 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA ÖZET FĠNANSAL DURUM TABLOSU.. 1 ÖZET KAR

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FİNAL VARLIK YÖNETİM A.Ş. Banka Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar

Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolarlar Bizim Menkul Değerler Anonim ġirketi İçindekiler Finansal durum tablosu Gelir tablosu Kapsamlı

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA İNCELEME RAPORU HSBC Portföy

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi. 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim ġirketi 1 Ocak 31 Mart 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. FĠNANSAL TABLOLAR (Seri: XI

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 30 HAZĠRAN 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR...

Detaylı

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI BOSPHORUS CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1 KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ 30 HAZĠRAN 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARĠYLE ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONĠM ġġrketġ ARA DÖNEM ÖZET FĠNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĠ ĠNCELEME RAPORU ÖZET BĠLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Cari Dönem 30 Haziran 2009 Ġncelemeden GeçmiĢ

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Özet Finansal Tablolar ve İnceleme Raporu İçindekiler Sayfa Özet finansal durum tablosu 1 Özet gelir

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı

31 Mart Aralık 2011 Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı Konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar 1. Grubun organizasyonu ve faaliyet konusu Genel Alkhair Capital Menkul Değerler Anonim Şirketi (Şirket), 5 Aralık 1996 tarihinde İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR...

Detaylı

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ECZACIBAġI YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR 31 MART 2012 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 1 GELĠR TABLOSU... 2 KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 4 NAKĠT AKIM TABLOSU... 5... 6-33 DĠPNOT

Detaylı

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR RHEA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR RHEA PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ 1 OCAK - 31 MART 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR SAYFA BĠLANÇO... 1 KAPSAMLI GELĠR

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. 1 OCAK - 30 Eylül 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇOLAR... 1-5 GELĠR

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi

HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi HSBC Portföy Yönetimi Anonim ġirketi 2013 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Finansal Tablolar ve Ġnceleme Raporu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI

DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş 31.12.2015 TARİHLİ SOLO BİLANÇOLAR VE DİPNOTLARI Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 45.428.521 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.309.629 Ticari

Detaylı

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve

Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve Dönem sonu muhasebe uygulamalarının aģamaları: 1. Muhasebe dıģı envanter iģlemleri 2. Muhasebe içi envanter kayıtları (6 no lu gruptaki gelir ve gider hesaplarının kapanıģ kayıtları hariç) 3. 7 no lu gider

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK - 31 MART 2010 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR . 1 OCAK- 31 MART 2010VE 2009 ARA HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇOLAR... 1-2 ARA DÖNEM ÖZET

Detaylı

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar

Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI. 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar Ġġ GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Özet Konsolide Finansal Tablolar ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2

Detaylı