T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü)"

Transkript

1 Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.c. SAGLIKBAKANLIÖ:l Ö - GENEL MOOüRLüÖü to.iri LIK HİZM:ETI.ERl DAİRE BAŞKANLIGI VE MALİ tşler :06 201< ooo~ı~i!!!!! 11I11I11}Wmıllıılıll, 111' = VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü) 02 Kasım 201 i tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan lıer türlü ruhsmlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile pernli ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%3,93) artınımak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile penni ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün" tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı..." bildirildiğinden uygulamamn bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekle olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatınlması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: i- Makam Oluru ( 1 Sayfa) 2- Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. DAGITIM: Gereği: 81 il Valiliği(Sağlık Müdürlüğü) Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) ~ İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı Ayrınlılı bilgi için iriibat: Bilg.İşlt. Z.YILDIRIM Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara Bu belııf ~~ Evrakm elektronik imzalı suretine adresinden 6bbb5298-6ac3-4c8e-abe kodu ile erişebilirsiniz.

2 T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.c. SAGLU< BAKANUGI - SAOLIK HtzME1LERİ GENEL MüDüRLüOü -!DARt VE MALİişLER DAİREBAŞKANLIGI "lı1ınli f(rllı iiltil'llfıiililıijlıı iiii iiiii H Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri... VALİLİGİNE (Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü) 02 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayıınl,wan 430 :'Jıra ;.,ıo'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%3,93) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlaııdırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürıüğü'nün tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan nıuhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı..." bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenıneki~ olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılınası ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederirn. EKLER: 1- Makam Oluru ( i Sayfa) 2- Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. ~.><~:_~::~:~t.:~~;;~~~?\. Belge~t~i4."~ıe)if~;i~~.~lld DAG -ITIM'. Jl!$1.S01..12DıM"o" \ 'Hıiıla~'..c;ı;~Q,;i. Gereği: \\\'.;,> 'l' Ş"~"'.t~\'.;~,~!. 81 İl Valiliği(Sağlık Müdürlüğü) 'h,> ;,', \,., '''.W Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ""~,~:,::~>",,, Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) ~ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için irtibat, Bilg.lşlt. Z.YILDlRlM Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiyc/Ankara Bu beıg.eıı~ f~~ıjl)eji$ycm\)6'1'ı1ıı;""o~3!1cırı ij~~ı,em<tronik Evrakın elektronik imza!ı suretine htıp://c-belge.saglik.gov.tr adresinden 6bbb5298-6ac3-4c8e-abe kodu ile erişebilirsiniz.

3 "tc =1&..:..: e.,... T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UÖl SACtLIK HtzMETLERİ " T.C. SAGLMÜIKBüAKFLÜ~D!Dm VE MALİ tşler 'eenel D ~ DAİREBAŞ~~i~~ / \( ııııiilı\!\ II \111)01\L~\\\\i"iii II1'11 III ;39 Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri... VALİLİGİNE (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) 02 Kasım 201 i tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü r~hs"tiandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme Granında(%3,93) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün" tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yaparı muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı... " bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekle olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılınası ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: I, Makam Oluru ( i Sayfa) 2, Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) ~,Hi _," DAGITIM: "';.,, '';;'.,? '. ~ if'.sı.?3. -:r Gereği: ';lo ",J <-l:...!j A lt f\" ~. '$ ji 81 İl Valilig'i(Sag'lık Müdürlüg'ü) #1 \" h'."",,,-'g!~\f.'.. if Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri'~.~ Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için İrtibat: Bİlg.İşlt. ı.yildlrim Mithatpaşa Cad. No:3 Sıbhiye/ Ankara Bu belıif eri~ ~~1ıll)eı;sJi"<MU IPJ'aI<s\nO'l'3!lQt~~~j:ijıj; e1m<tronik 1i9ri!!1i Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden 6bbb5298-oac3-4c8e-abc8-9D kodu ile erişebilirsiniz.

4 T.C. SAÖLIK BAKANLIGl. SAÖUK.H1ZME11.ER.t "rr;::,:,::ü',i-~i:'}:;f, :,,;r(:: ~ı 000(ı"""~~1iıN1 a.ınoı: M\.OI!Nr"q~ T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ~Wtıl~lı'~rn{fmimll Sayı : /840/ Konu : 2014 Fiyat Tarifesi BAKANLıK MAKAMıNA 02 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2014 yılı fiyat tarifesinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevalanında yer alan belgelere ilişkin ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevalanında yer alan belgelere ilişkin fiyatlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılmıştır. Bu bağlamda 2014 yılı fiyat tarifesi Ek-l Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller ve Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri şeklinde tanzim edilmiştir. Makamlarmızca uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan 2014 Yılı Fiyat Tarifesinin yürürlüğe konulması hususunu; Olurlarınıza arz ederim. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Genel Müdür V. Uygun görüşle arz ederim...../..../2013 Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Miisteşar Yardımcısı OLUR..../..../2013 Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için irtiba!: Bilg.İşlt. ı.yildlrim Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara Bubelg.eı:ı~ in'1j~qq;i{mjıf.a"""ıo>flıhl,)~.nli5:lıl~tronik imzaile Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden e3fdc9b2-f5a6-472f-9c44.ge2a24709fb6 kodu ile erişebilirsiniz.

5 T.C. SACLIK BAKANLlGI SACLIK llizmetleri GENEL MÜDÜRLÜGÜ 2014 YILI FiYAT TARiFESi BELGEAnı OCRETcrL) flcr':tcrl) ı.ö7.ei. SAl;IAK TESisLERi RUJlSATI.ANDlRMA DAlıU: HASKANLıGl i.ı,özel Hastane Acılıs Ruhsal Bedeli 2.83] ı.2.0zel Hastane On lun Ikilıesi Ozcl Hastane Ek Bina liıwesi l.4.czel Tm Merke7j Acılıs Ruhsalı Bedeli 1, ,07.c1 Tın Merke7j On Izin BClp'esi ı citı Merkc7j Ek Bina lia"csi S3J ÖZEL SACUK TESisl"ERi FAALİYET J)AiRE BAŞKANLıe) el Hastane Mesul Modar ve Mesu\ Modar Ynrdımcısı Yetki BelDesi el Hnstnnc Branş Ilavesi, Bmnş lptali, Ylllnk Artırımı, Yatak M.altılması, Adres Dcgişikligi, Hastane Isim Degişikligi, SahipOegişikligi Bedeli 514,00 534,20 ı.3.özcl Hastane Fatıliyet Izin Belııesi L.Bölüm Baknnlıkea DOZenlenen Kısım) 5J I.el Hastane Faalh'et 17jn Belı:ıesi 2.Bölüm MUdUrlUkec DU7.enlcncn Kısım) S.Tın Merkezi Faalh'et Izin BelDesi Tıo Merkezi Uvgunluk Belıı.esi Sıl zel Tm Merkczi Mcsul Mudurluk Bch!csi ı zel Tın Merkezi Brnn~ lıavesi Brnn<: intall Adres Delli<:ikli~i Isim De~i<:iklilH, Snhin [)eöi<:iklil'ti Cerrahi MOdahnle Uvlolulnmn İzin Belı:!Csi J, ,68 2.IO.Ccrrahi Modahnle Birimi Sorumlu Belııcsi 10llOO ÖZEL TEŞllls VE TEI>AVi MERKEZLERI DAiRE B,\ŞKANLIGI 3.1 OZ":L TESIIJS Vi<:TEI>AVI MERKEZLERI Hinerb.'1rik Oksiien Teda"i Merkezi Uvıı:unluk Behı:esi L2.Hi rbarik Oksi'en Teda"i Merkezi Mesul MudUrluk Beitlesi Basınc Odası Tcknis"cnlilli Sertifikası Hinerbarik Hem~irelil!:i Sertifikası S.Hiperbarik Hekimliı1i Sertifikası ,65 3. i.6.poliklinik U"eunluk Heleesi LO Eksimcr Lnscr Cem:ıhisi Uvtlulnma Birimi U\'ııunluk Beh'csi A~lz Dis SalHıAı Merkezi UVR:unluk HeIResi M:ız Dis Sa~lıf!ı Poliklinik Uvmınluk Bekcsi Lo 3.I.I0.A/Ioız Di.",SaNı/h MO~tcrck Mua 'enehnne Uvtlunluk Belaesi i 1.Aı1ız Dis SaltlıRI Muavenehııne Uvınınluk BelRcsi J 77, Aı...ıınunktur Merkezi U"mınluk Helı:ıesi LO Aı...ununktur Ünitesi Uvımnluk Belaesi J l4.akuounktur Muayenehanesi UYRunluk BelResi J I.lS.Hekim AkuounJ..1urTedavisi Uvmılama SertifikaSı i.i6.psiko- Teknik Dcllcrlendinne Mcrkezi U L'ııunluk Belıtesi i 7.Psiko- Teknik Deiterlendinne Rnoonı Ono"ı i.ı8.bllllln Oı:el SnlUık Kurulu~lan Mesul Modorlok Behıcsi KoplıcalarU' unlukbei esi ıel Poliklinik Ruhsatnnmesi zel Poliklinik Mesaı MııdOrlok Bekesi Munyenchane Uygunluk BcI esi Konaklama Tesislerinde Sa~hk Ünitesi U.ımnluk Bel~esi Konaklama Tesislerinde Sallhk Birimi U"'''unluk Bcl"esi ı.2S.MOcsscsc Kurulu Ruhsnlı ı.26.Lnborntuvar Kurulu$ Ruhsaıı MUesscsc ve LnborntuvarMesul MOdOrlOk Beleesi J0800 )] OZELLiK!.i TEDA '1 ÜNjTELERI Genetik Hnstnlıklnr Tonı Merkezi Ruhsalı J Mesul Müdürlük Sertifikası Genetik J rcmcvc Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı 787, Mesul ModOrlUk Beh!esi royteml J S.Klinik E itim Sertifikası Embrivolo'i LnborntWlr Sorumlusu E itim i Scrtifikası ~ ICSI Eıı:itimi Scrtifikası Hemoıdobinon:ıti Tanı ve Tedavi Mcrkezi Ruhsatı Mesul MOdOrlUk Bcl!!esi themoplobinonııti Tnnı ve Tedavi Merke7j\ O.Sai!:lık Kabini UYRllnluk Behı.esi ı ACız ois SACLICı RUIISATLANInRl\IA VF. YARDıMCı nizmetler 3.3. LOzel Di~ Protez Lnborntunr Aeılı~ Ruhsatı Behıesi Lo Mesul Modorlak Bel e Bedeli , Dis Protez Teknis"enlifti Meslek HelRcsi Bedeli _ SAGLlK Iıj:i.~n:TSTANDARTı...\RI IlAjRE BAŞKANLlGI 4.I.lIflstane Enfeksiyonllın Enfeksivon Kontrol Hekimli,i SenifikoS! Enfeksiyon Konırol Hem ircli i Sertifikası J Enfeksivon Kontrol Hemsirclil!:i Kursu '.

6 S. ORGAN -DOKU NAKLI vı: DIl'ALIZ HIZMETLER DAlRE nask.r\nuf.1 s.ı ORGAN VE DOKU ııizmetleri 5.1.I.Or~an Nakli Merkez Ruhsatı Ooku Nakli Merkez Ruhsaıı l.3.Kemik Iliei Nakli Merkez Ruhsntı Dolaı Tinleme Laboratuarı Ruhsalı Göz Bankası Ruhsatı L.6.Kordon Kanı Bankası Ruhsalı r~n Nakli Koordinalllı1lSertifikası S.!.8.0rmın ve Doku Nakli Et!:iliciSertifikıısı S.I.9.Faaliyet Izin Behıesi !O.MesulMOdOrlnkBeI~esi t nil'auz ECITiM v.: slmtiflkasl'on 5.2.I.Hemodi"ali7. Sorumlu U7.manTabinliııi Sertifikası 3S1OO Hemodh'llliz Sorumlu TabiDlit!:iSertifikası Hemodivaliz Hem irelit!:isertifikası J99.oo 206,82 5.2A.Perilon Di"ali7j Hem irelipi Sertifikası nl\'a1jz IIIZMETLERI m:netim V.: DEC":RLENOıRME 5.3.I.Di\'aliz Merkezi Yalınm İzin Beleesi Bedeli Dh'alizMcrkc7.i Ruhsaılandırma Bedeli , Perilon Di 'aliz Merkezi Ruhsatlandırmıı Bedeli 64) Diyaliz Merkezi Mesul MDdDrlnkBell!.esi S.3.5.Divnliz Merke7j Faalivctlzin BcI~csi llasta HAKLARI V.: TIBBı SOSYAL. Iılz~n:TLER DA RE BASKANUGl 6.I.Madde Bat!:ımhht!:ıTedavi Merke7j On Izin Bell!.esi ı Madde Bal!:ımhlıihTedavi Merkezi AcılıRuhsah Evde Bakım Merke7j U\'l"unluk BeI"'esi Evde Bakım Birimi Uvı!unluk Bell!esi , ~---_._----- ~. 7. EGIT 1\1VE SERTIFIKASYON IMlRE BASKANUGI 7.I.Oriln Tanılim Elemanı Yeterlilik Bell!esi Ka\ın Sertifika Bedeli Yenidomın Yo~un Bakım Hemsirelil!:iSertifikası j12 7A.Acil Bakım Hemsireli~i Scrtifika Yo un Bakım Hem~irelii'>iSertifikası Kemolernoi Hem irelit!:isertifikası Sloma Yanı Bakım Hemsireliı'!:iSertifikası KAN VE KAN LI Z!\IETI.ERi DAIRı-: na~kanli{;: öll!e Kan Merkezi mkm) Ruhsalı j Transfüz.on Merke7j (TM) Ruhsatı B.3.KanBal!:ısMerkezi /KBM Ruhsatı (Mobil KBM Dahin Uzman Hekim Sertifikası S.Hekim Sertifikası Hekim ()isl SaiUıkPcrsoncli Sertifikası Ternolltik Afere7.Merkezi 'T.A.M.lRuhı:ıılı TeraDÖıikAferel. Merkezi Sorumlu U7.manHekim Sertifikası TeraDt'llikAfcrez Merkezi Hekim Sertifikası IO.Teraollıik Aferez Merkezi Saı'!:lıkPersoneli Sertifikası l~aboratlj\'ar iiizm ETLERI DAllU: BAŞKANLI(;I 9.I.Doku Tiplerne Laboratuan Ruhsalı 2.597,00 i Laboratuvar Sorumlu/Koordinalör Belgesi i i lj2 ACIL SAGLlK ii ZMETLERI naire BASKANLlCı(ACIL SACLIK G.Mi)n.' joji ' i i.1.ambulans Servisleri U"l!unluk Bell!esi ı1.2.ambulans Uvl!unlukBel~esi i I.3.Ambulans Scrvislen Ilk rardım E ilim McrkeıJeri Mesul MüdürlOk Bekesi LOS00 J09.13 IIA.Ambulans Helikomer U.eunluk Belı!csi , Ambulan5 Ucak Uvl!unluk BClı!esi J Deni7.Ambulans U"ı!UnlukBeh'csi >C.:R BEL.GE ONA'\ Sa~1ıkMOdOrlOklerinceOna'ylanan Her Bir Defter i in SOO 600 Noı:ı Ruhul, Fıııl1)'Cthln BelgMI,lIntunluk Belg~i D~iıiklikıerinde ilk Bııı\-urudakl Ouctln Yarısı, Ka)'ıp,'e 71l)i durumlarında Derelin Tamamı Alınır. 1'\01 2: Kamu Sııl!.lıkKurum,'e Kurulu,lıınndan (Sn+J\fSn+D('\'lct Onh'erııilelerl+Reltdi)'eler+Kııılııy)Derelıılınmll)'ııcııklır. Not 3: Tnrih "c Snplı Resmi G97.ctede )'a)'ınlannn (Sıra No:430) 213 SRyıh Vcrgi Usul Kıınunu Genel Tebli~ine gllre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan CY.3.9l) ornnında artırılmıştır. Not 4: Ücretieric hakkındaki hilgi talcpleri için daire başkanlıklnrı ilc irtihata geçilmesi u)'gun olacliktır.

7 EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELIR KA \'DEDILECEK HIzMET BEDELLERI 112 AciL SACUK HiZMETLERI LOJISTİK VE TEKNİK Hlı.DAt.BAŞ"- Kod Cup 1013 Yıl, 2013 VIMK'I 21l1.ıY,1ı 201. \',h Y,bıı(, M~dahkAdl Kod. FiJDIT.rir~ U)nIJI rı).h Fl)lllTıırircsl U)nkl. ",.h i 1 AdL AMBUt.ANS GOREVLENDIRME (06m'kndirme IÇIII$ rl)'litl) 112, l1'!l)9 )11,19 1 'l UÇAK AMBUt.ANS (lvrbo JEl) (HASI'A SM T BAŞı) 10.7&9) , ,40 1 " UÇAK AMBUt.ANS (lvrbo PROp) (HAS! A SM T BAŞı) 6.1'6, , ',62 1 " HELtKOPTERAMBULANSı (HASTA- SAAT BAŞ!) ,00 ",001l, ,.33 I'J!9)O 1, DENIZ AMBU1J\NSı (SEYIR HASTA. SAAT BAŞı) 2.100, , ,37 OZEu.IKLI AMBULANS (KAR PALmi, 08EZ. <4SEDYELI 'O: MOTO!UZE '2,01 IS.OOO.OO AMBULANSl.ı\R) (HASTA - SM T BAŞı) 1 OLAY YERI vonet1m \'CTRW(\'lIb1b:tıM i ~walq'll)'ulıkııkılf.) '40,00 561,22 HlOO,oo 1 o DEKONT AMmASYON ücreti cvaka BAŞı) l3j,oo 140,31 1." UÇAK AMBl1LANS (rıırl>ojn4 ll.uııı K~ldi)(HASTA -SAAT DAsı> lh4u , ' REFAKA TÇI (K!şl BAŞı) ıs)ı SO,OO ,00 i '20,020 ACIL AMBUlJ"NST A MUAYENE OcRETI ",23 10,00 29,34 IJ,I~ DOLAŞıM Df.STECI DEFtBR.!u.sYON 14,67 81,00 "0,00, jjo.330 " MONITORlASYON t: EKO 32,42 11,20 33,69 1)0,00 ı j~0,070 KAlPMASAJI 200,17 4U,I0 20$ jO,OO, jjo,070 CPR UYGULAMASI 216,07 4U,I0 224)6 1.2jO,OO L KARDIYOVERSIYON, ,10 '6,22 "0,00 HA"A YOLU DESTECI 13 VENTIlASYON 49,6' 47,60 H,63 3'0,00 ıı ENTOBASVON 49,90 '1,16 2jO,OO ıı ENDOTRAKEAL TOp ASplıv.TOR KA g02 '9,26 3'0,00, ıı LMA UYGULAMASI 129,60 IJ,20 134,69 7'0,00 HAVA VOWAÇlLMASı 27,00 23,06, " NEBUt1ZASYON 11,18 3',60 11,62 ",00 ' MEKANİK VENTIlASYON '4,0' 111,10 '6,17 300,00 'JO.36O OKSIJEN fnh,tedavlsl 2,11 4, ,00 'JO 490 NAZAı. CPAP UYGUt.AMASI 48,60 '0)1 3'0,00 "O.OJO ENDOTRAKEAL ENT1lB 27,14 9',.20 21,.21 :UO,OO "O,OSO BALON- V ALf.MASKE 37,19 ",. 200,00 j,o.lio ORAFARİNGEAL TOP J2,42 11,.20 33,69 1)0,00 'H,m ASPIRASVON 16,21 3',60 16,1' ", t.arlnooskop UYGUl.AMAS\ UI,77 UI,n U7,n 100,00, Adı. TRAKEOSTO:.:ı1 311, ,00 :m,2' 2"'63,9' DAMAR YOLU DESTECI il curoowl' 169,3' 116, ,00 16 KANAMA DURDURUCU AlAN UYGULAMASI 270,00 210,61 1.'00,00 11 :~~ :-!U~I~1>M~)'OIIIM,ıv~C,~,,'~ Ve ~i ~ıı:uııl~~; 1l..AÇ. Ilııç '4,00 J',6O '6,12 UO,OO INFOzYON POMPASI 27,00 21,06 UO,OO " LNTRA OSSEOZ KtrI 416,00 '0',10 1,000,00 <10',010 KANAMA KONTROLO IMO 1,913,00 11,04 2,O'0)~ '30.0ıo DAMAR VOW AçıLMASı (11ııçsız.sodccc D_ VoIııAçılııını Dıuill ıwıl1) 13,61 30,00 14,22 '0,00 ' Enicbi, IM 1 '" '''',JO.UO ENJEKSIVON N "7 1',00.)3 1$,00 ' ENIEKSIVON SC "7 O.W ')3 '0,00 CERRAUllşLEMLER 11 KULAKTANTEMIZLEME 17,10 l1,n 100,00 "0.030 APSEAÇMAK '4,OS 111,00 '6,21 '00,00 'LO.19O 'OruR{lıtlYoıq 91,00 200,00 901)' :UO,OO ' S01UR (KOCOK) 91,00 200,00 901)' 2'0,00 'JO.19O S01UR(ORTA) 91,00 200,00 901,. 2'0,00 ' MIDE YIKANMASI 32,<12 71,20 33,69 "0,00 ')0,340 NO SONDA TAKılMASı <17,60 1'0.00 ')0,340 MESANE SONDASI TAKıLMASı 21,61 3',60 22." 100,00 '30,410 SÜ1LJR AlıNMASı 10,90 II,3J '0,00 ')0.'00 YANıK PANSUMAN (80Y0K) 216,6' 474,10 2ıs,I6 l.ıso,oo '30.'10 YANJK PANSUMAN (KO('ÜK) ",. U2,OO 30,3j 3'0,00 'JO.'20 YANıK PANSUMAN (ORTA) 1",6' :U~,OO 120,20 "0,00 'JO-'6O PANSUMAN (80Y0K) ",. "2,00 11,92 750,00 'JO.'IO PANSUMAN (KüÇüK) 1,6' U2,OO 7,9' 2SO,OO BURUN TAMPONU UYGU1.AMASI 100,17 100,11 1~,1l '00, YABANCI eısim TEMtzlJGI 101,11 112,43 6,o,00, CERRAHI MUDAHALE 11,04 U,22 7SO,00

8 , STABIU7.ASYON ŞIŞMEATE. 65,j1 68,16 6'0,00 TRAKSIYON 31,32 6'0,00, "-" " PEL vis KEMERI 162,00 168, , SIRTTAHTASı IOS,I8 112,0 6'0,00 610,630 TRAVMA 'telecı 101,1' 112,4) 6}(1,OO VAKUM SEOYE 101,11 112,.4) MO,OO KOLATEL(K1SA) 43,34 $) ',04 ı,o,oo, KOLATa(UZUN) 601,80 611,00 61,3' )}(i,oo 610.no BACAK ATEL..(KISA) 64,10,) ,3' 'SO,OO 610,740 BACAK ATEL (UZUN) 7',n ', SEKlz BANDAJ 43,34 4',lW "'," ljo,oo ELAST1K BANDAJ (\'ELP") 43)4 45,04 2'0, dl T TRAKSIVONlJ UYGULAMAsı VD,Ol), 610MO SER V1CAL COLLAR UYGULAMA 32, ,00 )3,69 6}(l.OD 7 YENlootAN DESTf.{;1 7 " YENfOOOı\N ENTOBASYONU 129,60 40,13 134, ,00 7 '30,160 YENlOOOAN!.M,ENlEKSIYO;'; ',46 ',67 100,00 7 "0.170 YEl'IIDOGAN LV.MAYI TAK. 17,60 ).,601 LO'" 100,00 7 no,uo YENJlOOAN I.V.ENIEKSIYON ',46 M7 100,00 7 ' TRANSPORT KOVOZO ILE NAKIL '4,10 1I1,tO ", ')1).960 YOMON1TER1ıAYON 16,21 ". 16,1' 2'0,00 7 '30.9~0 yenidooan CANUNDIRMA ~O,77 ~2,.37 1.'00,00 DICER is \~ ISU.MLER ' LOKALANES'ffiZf 16,21 16,1' 100, KOMPUKASYONLU DOCUM 200,34 2.'00,00 2nı,21 2.'91,2' ( NORMALoOOUM 200,.3~ 2.llOlI,oo 2nı,21 ljoo.do 7oo.~9O EKG 26,(1.1 '7,20 27,06 ıso,do 702.(/00 TRANSKUTAN Pıı02 OlÇ. (~~) 1".8 34,00 16,09 7', KAN SEKERI OLÇÜMO 7,00 ~,40 2,01 U.OO " liiı:mcıln \'erildiği giiııkii Meku BonMsı d/h'lz olış kuru Mns nllnjırok htsnplnnocııkhr, i ECITJM VE PROJELER DAIREBAŞKANLICI (ACIL SACLIK HIZ,G.MOD.) 20IJ Yılı Fiynt Tnrirui 2014 Yılı Fiyoı TrırirMi ı.iılc Yudım Mmezlerinin on Inceleme Rnporu üereti Z.llk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgcsi 335,00 348, k Yardım Kursu Snnt On}ı Oereli( Bakanlık Personeli, Emniyet, Asayiş ve Kurlarınn Hizmetlerinde Görevli Kamu Personeli HMiç) 4.Acil He\"imliAi Sertilib ProgrMIl Sanı Bn~ı Ücreti (Bakanlık Personeli Hariç) (Her Bir Modaı Için) 16,00 IM3 16,00 16,63 S.Knyıp Sertifikn Bedeli 6', lllcyardım EAilici Eğitim Merkezi Yetki Belgesi O," 670, ACIL SACLIK "JZMETLERI DAIRE BAŞKANLıCı (ACJL SACLIK HJZM.GEN.lItOD,), I.Ambulnns Senisi On İnceleme Rııporu 1'0,00 155,90 2.Kıımu ve Özel Kurum Kuruluşlnnn Palnlı Toplantı, Spor MııSflbakalan, GOsleri veyn Eğitimlerinde Ambulııns GOrevlendirme (Milli \oc Dini Bayrnmlorda yııpll.!lcllk gllrevlendirmelr 14S,OO ~'0.70 hariç) (Saaı Başı) A 'rıııhh Bil ıf lıı: OJIZ Ayrıııtılı Bilgi İçın: OJIZ 585 ız 87 ı A rıniılı 811 i i In: OJ

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge

Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge Ocak 2015. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam:

Detaylı

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ

TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ TAM GÜN YASASI TASLAK METNİ MADDE 1.- 04/01/1961 tarihli ve 209 sa yı lı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Ka nu nun

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI

BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI ve BAĞLI KURULUŞLAR TANITIM KİTAPÇIĞI ANKARA, MART 2012 2 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlar Bakan...5 Bakan Yardımcısı...7

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1)

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) 3445 SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 209 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gazete No. 28260 R.G. Tarihi: 10.4.2012 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7 12 2006 tarihli

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

KISACA. Özel Hastane İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları. Özel Hastane İşletmelerinde Vergi Uygulamaları. Kısaca Hastaneler.

KISACA. Özel Hastane İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları. Özel Hastane İşletmelerinde Vergi Uygulamaları. Kısaca Hastaneler. İstanbul, 2014 KISACA Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması Kısaca Hastaneler Özel Hastane İşletmelerinde Vergi Uygulamaları Özel Hastane İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları Genel Olarak Sağlık 2 Sağlık

Detaylı

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : 08.07.2001 Sayı : 24454 Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/2014-4645

Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/2014-4645 Evrak Tarih ve Sayısı: 10/03/2014-4645 T.C. TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ Malzeme Yönetimi ve Satınalma Dairesi Başkanlığı (Araç Yönetimi ve Takip Müdürlüğü) *BENU19HR * Sayı : 43371344-940 Konu

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİNE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı İl

Detaylı

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010

ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5947 Kabul Tarihi: 21/1/2010 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 2007 YILI GENELGELERİ İÇİNDEKİLER - SDE Birim Ücreti 3 - Serbest Meslek Makbuzlarının Onaylanması 4 Sayfa - İlan ve Tanıtımlarda Dişhekimlerinin Sorumlulukları 5-7 Konusunda Danıştay

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 GİRİŞ Küresel düzeyde artan ekonomik ve siyasal rekabet, dünya kaynaklarının giderek azalmasına karşılık genel nüfus artışı, ekonomik sorunların

Detaylı