T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. ... VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü)"

Transkript

1 Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.c. SAGLIKBAKANLIÖ:l Ö - GENEL MOOüRLüÖü to.iri LIK HİZM:ETI.ERl DAİRE BAŞKANLIGI VE MALİ tşler :06 201< ooo~ı~i!!!!! 11I11I11}Wmıllıılıll, 111' = VALİLİGİNE (Sağlık Müdürlüğü) 02 Kasım 201 i tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan lıer türlü ruhsmlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile pernli ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%3,93) artınımak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile penni ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün" tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı..." bildirildiğinden uygulamamn bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekle olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatınlması ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: i- Makam Oluru ( 1 Sayfa) 2- Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. DAGITIM: Gereği: 81 il Valiliği(Sağlık Müdürlüğü) Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) ~ İdari ve Mali işler Dairesi Başkanlığı Ayrınlılı bilgi için iriibat: Bilg.İşlt. Z.YILDIRIM Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara Bu belııf ~~ Evrakm elektronik imzalı suretine adresinden 6bbb5298-6ac3-4c8e-abe kodu ile erişebilirsiniz.

2 T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.c. SAGLU< BAKANUGI - SAOLIK HtzME1LERİ GENEL MüDüRLüOü -!DARt VE MALİişLER DAİREBAŞKANLIGI "lı1ınli f(rllı iiltil'llfıiililıijlıı iiii iiiii H Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri... VALİLİGİNE (Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlüğü) 02 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayıınl,wan 430 :'Jıra ;.,ıo'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında(%3,93) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlaııdırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürıüğü'nün tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yapan nıuhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı..." bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenıneki~ olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılınası ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederirn. EKLER: 1- Makam Oluru ( i Sayfa) 2- Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. ~.><~:_~::~:~t.:~~;;~~~?\. Belge~t~i4."~ıe)if~;i~~.~lld DAG -ITIM'. Jl!$1.S01..12DıM"o" \ 'Hıiıla~'..c;ı;~Q,;i. Gereği: \\\'.;,> 'l' Ş"~"'.t~\'.;~,~!. 81 İl Valiliği(Sağlık Müdürlüğü) 'h,> ;,', \,., '''.W Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri ""~,~:,::~>",,, Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) ~ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için irtibat, Bilg.lşlt. Z.YILDlRlM Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiyc/Ankara Bu beıg.eıı~ f~~ıjl)eji$ycm\)6'1'ı1ıı;""o~3!1cırı ij~~ı,em<tronik Evrakın elektronik imza!ı suretine htıp://c-belge.saglik.gov.tr adresinden 6bbb5298-6ac3-4c8e-abe kodu ile erişebilirsiniz.

3 "tc =1&..:..: e.,... T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü UÖl SACtLIK HtzMETLERİ " T.C. SAGLMÜIKBüAKFLÜ~D!Dm VE MALİ tşler 'eenel D ~ DAİREBAŞ~~i~~ / \( ııııiilı\!\ II \111)01\L~\\\\i"iii II1'11 III ;39 Sayı : /840/ Konu : 2014 Yılı Fiyat Tarifeleri... VALİLİGİNE (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü) 02 Kasım 201 i tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü r~hs"tiandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görevalanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme Granında(%3,93) artırılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüzce belirlenen fiyat tarifesi Bakanlık Makamının sayılı onayıyla uygun görülmüştür. Bakanlığımızca düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifikalardan alınacak ruhsatlandırma bedellerinin Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün" tarihli ve sayılı yazısı gereği genel bütçeye gelir kaydedilecek tutarların Ankara, İstanbul ve İzmir İllerinde defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri, diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri tarafından tahsil edilmesinin, red ve iade işlemlerinin de tahsilatı yaparı muhasebe birimlerince gerçekleştirilmesinin uygun olacağı... " bildirildiğinden uygulamanın bu doğrultuda yapılması birlikteliğin sağlanması açısından uygun görülmüştür tarihinden geçerli olmak üzere ilinizde faaliyet gösteren Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Vakıf Üniversiteleri Hastanelerine düzenlenecek belge ve yapılan işlemlere ait ücretlerin (Yatıran şahıs/kurum/kuruluş adı, bedeli ödenmekle olan belgenin adı ve adedi açıklanmak suretiyle) ilgili muhasebe birimlerine yatırılınası ve ücret iade işlemlerinin düzenleyen birim tarafından yapılması hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. EKLER: I, Makam Oluru ( i Sayfa) 2, Fiyat Tarifesi (4 Sayfa) ~,Hi _," DAGITIM: "';.,, '';;'.,? '. ~ if'.sı.?3. -:r Gereği: ';lo ",J <-l:...!j A lt f\" ~. '$ ji 81 İl Valilig'i(Sag'lık Müdürlüg'ü) #1 \" h'."",,,-'g!~\f.'.. if Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri'~.~ Defterdarlık Sağlık Kurumları Saymanlık Müdürlükleri(Ankara, İstanbul, İzmir) Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Bakan a. Genel Müdür V. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için İrtibat: Bİlg.İşlt. ı.yildlrim Mithatpaşa Cad. No:3 Sıbhiye/ Ankara Bu belıif eri~ ~~1ıll)eı;sJi"<MU IPJ'aI<s\nO'l'3!lQt~~~j:ijıj; e1m<tronik 1i9ri!!1i Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden 6bbb5298-oac3-4c8e-abc8-9D kodu ile erişebilirsiniz.

4 T.C. SAÖLIK BAKANLIGl. SAÖUK.H1ZME11.ER.t "rr;::,:,::ü',i-~i:'}:;f, :,,;r(:: ~ı 000(ı"""~~1iıN1 a.ınoı: M\.OI!Nr"q~ T.C. SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ~Wtıl~lı'~rn{fmimll Sayı : /840/ Konu : 2014 Fiyat Tarifesi BAKANLıK MAKAMıNA 02 Kasım 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Ruhsatlandırma ve Lisans Bedeli başlıklı 57.maddesi uyarınca 2014 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak 2014 yılı fiyat tarifesinde Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevalanında yer alan belgelere ilişkin ve Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevalanında yer alan belgelere ilişkin fiyatlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tarihli ve sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan 430 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranında (%3,93) artırılmıştır. Bu bağlamda 2014 yılı fiyat tarifesi Ek-l Genel Bütçeye Gelir Kaydedilecek Bedeller ve Ek-2 Döner Sermayeye Gelir Kaydedilecek Hizmet Bedelleri şeklinde tanzim edilmiştir. Makamlarmızca uygun görüldüğü takdirde ekli listede yer alan 2014 Yılı Fiyat Tarifesinin yürürlüğe konulması hususunu; Olurlarınıza arz ederim. Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Genel Müdür V. Uygun görüşle arz ederim...../..../2013 Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA Miisteşar Yardımcısı OLUR..../..../2013 Prof. Dr. Nihat TOSUN Bakan a. Müsteşar - İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Ayrıntılı bilgi için irtiba!: Bilg.İşlt. ı.yildlrim Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye/Ankara Bubelg.eı:ı~ in'1j~qq;i{mjıf.a"""ıo>flıhl,)~.nli5:lıl~tronik imzaile Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden e3fdc9b2-f5a6-472f-9c44.ge2a24709fb6 kodu ile erişebilirsiniz.

5 T.C. SACLIK BAKANLlGI SACLIK llizmetleri GENEL MÜDÜRLÜGÜ 2014 YILI FiYAT TARiFESi BELGEAnı OCRETcrL) flcr':tcrl) ı.ö7.ei. SAl;IAK TESisLERi RUJlSATI.ANDlRMA DAlıU: HASKANLıGl i.ı,özel Hastane Acılıs Ruhsal Bedeli 2.83] ı.2.0zel Hastane On lun Ikilıesi Ozcl Hastane Ek Bina liıwesi l.4.czel Tm Merke7j Acılıs Ruhsalı Bedeli 1, ,07.c1 Tın Merke7j On Izin BClp'esi ı citı Merkc7j Ek Bina lia"csi S3J ÖZEL SACUK TESisl"ERi FAALİYET J)AiRE BAŞKANLıe) el Hastane Mesul Modar ve Mesu\ Modar Ynrdımcısı Yetki BelDesi el Hnstnnc Branş Ilavesi, Bmnş lptali, Ylllnk Artırımı, Yatak M.altılması, Adres Dcgişikligi, Hastane Isim Degişikligi, SahipOegişikligi Bedeli 514,00 534,20 ı.3.özcl Hastane Fatıliyet Izin Belııesi L.Bölüm Baknnlıkea DOZenlenen Kısım) 5J I.el Hastane Faalh'et 17jn Belı:ıesi 2.Bölüm MUdUrlUkec DU7.enlcncn Kısım) S.Tın Merkezi Faalh'et Izin BelDesi Tıo Merkezi Uvgunluk Belıı.esi Sıl zel Tm Merkczi Mcsul Mudurluk Bch!csi ı zel Tın Merkezi Brnn~ lıavesi Brnn<: intall Adres Delli<:ikli~i Isim De~i<:iklilH, Snhin [)eöi<:iklil'ti Cerrahi MOdahnle Uvlolulnmn İzin Belı:!Csi J, ,68 2.IO.Ccrrahi Modahnle Birimi Sorumlu Belııcsi 10llOO ÖZEL TEŞllls VE TEI>AVi MERKEZLERI DAiRE B,\ŞKANLIGI 3.1 OZ":L TESIIJS Vi<:TEI>AVI MERKEZLERI Hinerb.'1rik Oksiien Teda"i Merkezi Uvıı:unluk Behı:esi L2.Hi rbarik Oksi'en Teda"i Merkezi Mesul MudUrluk Beitlesi Basınc Odası Tcknis"cnlilli Sertifikası Hinerbarik Hem~irelil!:i Sertifikası S.Hiperbarik Hekimliı1i Sertifikası ,65 3. i.6.poliklinik U"eunluk Heleesi LO Eksimcr Lnscr Cem:ıhisi Uvtlulnma Birimi U\'ııunluk Beh'csi A~lz Dis SalHıAı Merkezi UVR:unluk HeIResi M:ız Dis Sa~lıf!ı Poliklinik Uvmınluk Bekcsi Lo 3.I.I0.A/Ioız Di.",SaNı/h MO~tcrck Mua 'enehnne Uvtlunluk Belaesi i 1.Aı1ız Dis SaltlıRI Muavenehııne Uvınınluk BelRcsi J 77, Aı...ıınunktur Merkezi U"mınluk Helı:ıesi LO Aı...ununktur Ünitesi Uvımnluk Belaesi J l4.akuounktur Muayenehanesi UYRunluk BelResi J I.lS.Hekim AkuounJ..1urTedavisi Uvmılama SertifikaSı i.i6.psiko- Teknik Dcllcrlendinne Mcrkezi U L'ııunluk Belıtesi i 7.Psiko- Teknik Deiterlendinne Rnoonı Ono"ı i.ı8.bllllln Oı:el SnlUık Kurulu~lan Mesul Modorlok Behıcsi KoplıcalarU' unlukbei esi ıel Poliklinik Ruhsatnnmesi zel Poliklinik Mesaı MııdOrlok Bekesi Munyenchane Uygunluk BcI esi Konaklama Tesislerinde Sa~hk Ünitesi U.ımnluk Bel~esi Konaklama Tesislerinde Sallhk Birimi U"'''unluk Bcl"esi ı.2S.MOcsscsc Kurulu Ruhsnlı ı.26.Lnborntuvar Kurulu$ Ruhsaıı MUesscsc ve LnborntuvarMesul MOdOrlOk Beleesi J0800 )] OZELLiK!.i TEDA '1 ÜNjTELERI Genetik Hnstnlıklnr Tonı Merkezi Ruhsalı J Mesul Müdürlük Sertifikası Genetik J rcmcvc Yardımcı Tedavi Merkezi Ruhsatı 787, Mesul ModOrlUk Beh!esi royteml J S.Klinik E itim Sertifikası Embrivolo'i LnborntWlr Sorumlusu E itim i Scrtifikası ~ ICSI Eıı:itimi Scrtifikası Hemoıdobinon:ıti Tanı ve Tedavi Mcrkezi Ruhsatı Mesul MOdOrlUk Bcl!!esi themoplobinonııti Tnnı ve Tedavi Merke7j\ O.Sai!:lık Kabini UYRllnluk Behı.esi ı ACız ois SACLICı RUIISATLANInRl\IA VF. YARDıMCı nizmetler 3.3. LOzel Di~ Protez Lnborntunr Aeılı~ Ruhsatı Behıesi Lo Mesul Modorlak Bel e Bedeli , Dis Protez Teknis"enlifti Meslek HelRcsi Bedeli _ SAGLlK Iıj:i.~n:TSTANDARTı...\RI IlAjRE BAŞKANLlGI 4.I.lIflstane Enfeksiyonllın Enfeksivon Kontrol Hekimli,i SenifikoS! Enfeksiyon Konırol Hem ircli i Sertifikası J Enfeksivon Kontrol Hemsirclil!:i Kursu '.

6 S. ORGAN -DOKU NAKLI vı: DIl'ALIZ HIZMETLER DAlRE nask.r\nuf.1 s.ı ORGAN VE DOKU ııizmetleri 5.1.I.Or~an Nakli Merkez Ruhsatı Ooku Nakli Merkez Ruhsaıı l.3.Kemik Iliei Nakli Merkez Ruhsntı Dolaı Tinleme Laboratuarı Ruhsalı Göz Bankası Ruhsatı L.6.Kordon Kanı Bankası Ruhsalı r~n Nakli Koordinalllı1lSertifikası S.!.8.0rmın ve Doku Nakli Et!:iliciSertifikıısı S.I.9.Faaliyet Izin Behıesi !O.MesulMOdOrlnkBeI~esi t nil'auz ECITiM v.: slmtiflkasl'on 5.2.I.Hemodi"ali7. Sorumlu U7.manTabinliııi Sertifikası 3S1OO Hemodh'llliz Sorumlu TabiDlit!:iSertifikası Hemodivaliz Hem irelit!:isertifikası J99.oo 206,82 5.2A.Perilon Di"ali7j Hem irelipi Sertifikası nl\'a1jz IIIZMETLERI m:netim V.: DEC":RLENOıRME 5.3.I.Di\'aliz Merkezi Yalınm İzin Beleesi Bedeli Dh'alizMcrkc7.i Ruhsaılandırma Bedeli , Perilon Di 'aliz Merkezi Ruhsatlandırmıı Bedeli 64) Diyaliz Merkezi Mesul MDdDrlnkBell!.esi S.3.5.Divnliz Merke7j Faalivctlzin BcI~csi llasta HAKLARI V.: TIBBı SOSYAL. Iılz~n:TLER DA RE BASKANUGl 6.I.Madde Bat!:ımhht!:ıTedavi Merke7j On Izin Bell!.esi ı Madde Bal!:ımhlıihTedavi Merkezi AcılıRuhsah Evde Bakım Merke7j U\'l"unluk BeI"'esi Evde Bakım Birimi Uvı!unluk Bell!esi , ~---_._----- ~. 7. EGIT 1\1VE SERTIFIKASYON IMlRE BASKANUGI 7.I.Oriln Tanılim Elemanı Yeterlilik Bell!esi Ka\ın Sertifika Bedeli Yenidomın Yo~un Bakım Hemsirelil!:iSertifikası j12 7A.Acil Bakım Hemsireli~i Scrtifika Yo un Bakım Hem~irelii'>iSertifikası Kemolernoi Hem irelit!:isertifikası Sloma Yanı Bakım Hemsireliı'!:iSertifikası KAN VE KAN LI Z!\IETI.ERi DAIRı-: na~kanli{;: öll!e Kan Merkezi mkm) Ruhsalı j Transfüz.on Merke7j (TM) Ruhsatı B.3.KanBal!:ısMerkezi /KBM Ruhsatı (Mobil KBM Dahin Uzman Hekim Sertifikası S.Hekim Sertifikası Hekim ()isl SaiUıkPcrsoncli Sertifikası Ternolltik Afere7.Merkezi 'T.A.M.lRuhı:ıılı TeraDÖıikAferel. Merkezi Sorumlu U7.manHekim Sertifikası TeraDt'llikAfcrez Merkezi Hekim Sertifikası IO.Teraollıik Aferez Merkezi Saı'!:lıkPersoneli Sertifikası l~aboratlj\'ar iiizm ETLERI DAllU: BAŞKANLI(;I 9.I.Doku Tiplerne Laboratuan Ruhsalı 2.597,00 i Laboratuvar Sorumlu/Koordinalör Belgesi i i lj2 ACIL SAGLlK ii ZMETLERI naire BASKANLlCı(ACIL SACLIK G.Mi)n.' joji ' i i.1.ambulans Servisleri U"l!unluk Bell!esi ı1.2.ambulans Uvl!unlukBel~esi i I.3.Ambulans Scrvislen Ilk rardım E ilim McrkeıJeri Mesul MüdürlOk Bekesi LOS00 J09.13 IIA.Ambulans Helikomer U.eunluk Belı!csi , Ambulan5 Ucak Uvl!unluk BClı!esi J Deni7.Ambulans U"ı!UnlukBeh'csi >C.:R BEL.GE ONA'\ Sa~1ıkMOdOrlOklerinceOna'ylanan Her Bir Defter i in SOO 600 Noı:ı Ruhul, Fıııl1)'Cthln BelgMI,lIntunluk Belg~i D~iıiklikıerinde ilk Bııı\-urudakl Ouctln Yarısı, Ka)'ıp,'e 71l)i durumlarında Derelin Tamamı Alınır. 1'\01 2: Kamu Sııl!.lıkKurum,'e Kurulu,lıınndan (Sn+J\fSn+D('\'lct Onh'erııilelerl+Reltdi)'eler+Kııılııy)Derelıılınmll)'ııcııklır. Not 3: Tnrih "c Snplı Resmi G97.ctede )'a)'ınlannn (Sıra No:430) 213 SRyıh Vcrgi Usul Kıınunu Genel Tebli~ine gllre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan CY.3.9l) ornnında artırılmıştır. Not 4: Ücretieric hakkındaki hilgi talcpleri için daire başkanlıklnrı ilc irtihata geçilmesi u)'gun olacliktır.

7 EK-2 DÖNER SERMAYEYE GELIR KA \'DEDILECEK HIzMET BEDELLERI 112 AciL SACUK HiZMETLERI LOJISTİK VE TEKNİK Hlı.DAt.BAŞ"- Kod Cup 1013 Yıl, 2013 VIMK'I 21l1.ıY,1ı 201. \',h Y,bıı(, M~dahkAdl Kod. FiJDIT.rir~ U)nIJI rı).h Fl)lllTıırircsl U)nkl. ",.h i 1 AdL AMBUt.ANS GOREVLENDIRME (06m'kndirme IÇIII$ rl)'litl) 112, l1'!l)9 )11,19 1 'l UÇAK AMBUt.ANS (lvrbo JEl) (HASI'A SM T BAŞı) 10.7&9) , ,40 1 " UÇAK AMBUt.ANS (lvrbo PROp) (HAS! A SM T BAŞı) 6.1'6, , ',62 1 " HELtKOPTERAMBULANSı (HASTA- SAAT BAŞ!) ,00 ",001l, ,.33 I'J!9)O 1, DENIZ AMBU1J\NSı (SEYIR HASTA. SAAT BAŞı) 2.100, , ,37 OZEu.IKLI AMBULANS (KAR PALmi, 08EZ. <4SEDYELI 'O: MOTO!UZE '2,01 IS.OOO.OO AMBULANSl.ı\R) (HASTA - SM T BAŞı) 1 OLAY YERI vonet1m \'CTRW(\'lIb1b:tıM i ~walq'll)'ulıkııkılf.) '40,00 561,22 HlOO,oo 1 o DEKONT AMmASYON ücreti cvaka BAŞı) l3j,oo 140,31 1." UÇAK AMBl1LANS (rıırl>ojn4 ll.uııı K~ldi)(HASTA -SAAT DAsı> lh4u , ' REFAKA TÇI (K!şl BAŞı) ıs)ı SO,OO ,00 i '20,020 ACIL AMBUlJ"NST A MUAYENE OcRETI ",23 10,00 29,34 IJ,I~ DOLAŞıM Df.STECI DEFtBR.!u.sYON 14,67 81,00 "0,00, jjo.330 " MONITORlASYON t: EKO 32,42 11,20 33,69 1)0,00 ı j~0,070 KAlPMASAJI 200,17 4U,I0 20$ jO,OO, jjo,070 CPR UYGULAMASI 216,07 4U,I0 224)6 1.2jO,OO L KARDIYOVERSIYON, ,10 '6,22 "0,00 HA"A YOLU DESTECI 13 VENTIlASYON 49,6' 47,60 H,63 3'0,00 ıı ENTOBASVON 49,90 '1,16 2jO,OO ıı ENDOTRAKEAL TOp ASplıv.TOR KA g02 '9,26 3'0,00, ıı LMA UYGULAMASI 129,60 IJ,20 134,69 7'0,00 HAVA VOWAÇlLMASı 27,00 23,06, " NEBUt1ZASYON 11,18 3',60 11,62 ",00 ' MEKANİK VENTIlASYON '4,0' 111,10 '6,17 300,00 'JO.36O OKSIJEN fnh,tedavlsl 2,11 4, ,00 'JO 490 NAZAı. CPAP UYGUt.AMASI 48,60 '0)1 3'0,00 "O.OJO ENDOTRAKEAL ENT1lB 27,14 9',.20 21,.21 :UO,OO "O,OSO BALON- V ALf.MASKE 37,19 ",. 200,00 j,o.lio ORAFARİNGEAL TOP J2,42 11,.20 33,69 1)0,00 'H,m ASPIRASVON 16,21 3',60 16,1' ", t.arlnooskop UYGUl.AMAS\ UI,77 UI,n U7,n 100,00, Adı. TRAKEOSTO:.:ı1 311, ,00 :m,2' 2"'63,9' DAMAR YOLU DESTECI il curoowl' 169,3' 116, ,00 16 KANAMA DURDURUCU AlAN UYGULAMASI 270,00 210,61 1.'00,00 11 :~~ :-!U~I~1>M~)'OIIIM,ıv~C,~,,'~ Ve ~i ~ıı:uııl~~; 1l..AÇ. Ilııç '4,00 J',6O '6,12 UO,OO INFOzYON POMPASI 27,00 21,06 UO,OO " LNTRA OSSEOZ KtrI 416,00 '0',10 1,000,00 <10',010 KANAMA KONTROLO IMO 1,913,00 11,04 2,O'0)~ '30.0ıo DAMAR VOW AçıLMASı (11ııçsız.sodccc D_ VoIııAçılııını Dıuill ıwıl1) 13,61 30,00 14,22 '0,00 ' Enicbi, IM 1 '" '''',JO.UO ENJEKSIVON N "7 1',00.)3 1$,00 ' ENIEKSIVON SC "7 O.W ')3 '0,00 CERRAUllşLEMLER 11 KULAKTANTEMIZLEME 17,10 l1,n 100,00 "0.030 APSEAÇMAK '4,OS 111,00 '6,21 '00,00 'LO.19O 'OruR{lıtlYoıq 91,00 200,00 901)' :UO,OO ' S01UR (KOCOK) 91,00 200,00 901)' 2'0,00 'JO.19O S01UR(ORTA) 91,00 200,00 901,. 2'0,00 ' MIDE YIKANMASI 32,<12 71,20 33,69 "0,00 ')0,340 NO SONDA TAKılMASı <17,60 1'0.00 ')0,340 MESANE SONDASI TAKıLMASı 21,61 3',60 22." 100,00 '30,410 SÜ1LJR AlıNMASı 10,90 II,3J '0,00 ')0.'00 YANıK PANSUMAN (80Y0K) 216,6' 474,10 2ıs,I6 l.ıso,oo '30.'10 YANJK PANSUMAN (KO('ÜK) ",. U2,OO 30,3j 3'0,00 'JO.'20 YANıK PANSUMAN (ORTA) 1",6' :U~,OO 120,20 "0,00 'JO-'6O PANSUMAN (80Y0K) ",. "2,00 11,92 750,00 'JO.'IO PANSUMAN (KüÇüK) 1,6' U2,OO 7,9' 2SO,OO BURUN TAMPONU UYGU1.AMASI 100,17 100,11 1~,1l '00, YABANCI eısim TEMtzlJGI 101,11 112,43 6,o,00, CERRAHI MUDAHALE 11,04 U,22 7SO,00

8 , STABIU7.ASYON ŞIŞMEATE. 65,j1 68,16 6'0,00 TRAKSIYON 31,32 6'0,00, "-" " PEL vis KEMERI 162,00 168, , SIRTTAHTASı IOS,I8 112,0 6'0,00 610,630 TRAVMA 'telecı 101,1' 112,4) 6}(1,OO VAKUM SEOYE 101,11 112,.4) MO,OO KOLATEL(K1SA) 43,34 $) ',04 ı,o,oo, KOLATa(UZUN) 601,80 611,00 61,3' )}(i,oo 610.no BACAK ATEL..(KISA) 64,10,) ,3' 'SO,OO 610,740 BACAK ATEL (UZUN) 7',n ', SEKlz BANDAJ 43,34 4',lW "'," ljo,oo ELAST1K BANDAJ (\'ELP") 43)4 45,04 2'0, dl T TRAKSIVONlJ UYGULAMAsı VD,Ol), 610MO SER V1CAL COLLAR UYGULAMA 32, ,00 )3,69 6}(l.OD 7 YENlootAN DESTf.{;1 7 " YENfOOOı\N ENTOBASYONU 129,60 40,13 134, ,00 7 '30,160 YENlOOOAN!.M,ENlEKSIYO;'; ',46 ',67 100,00 7 "0.170 YEl'IIDOGAN LV.MAYI TAK. 17,60 ).,601 LO'" 100,00 7 no,uo YENJlOOAN I.V.ENIEKSIYON ',46 M7 100,00 7 ' TRANSPORT KOVOZO ILE NAKIL '4,10 1I1,tO ", ')1).960 YOMON1TER1ıAYON 16,21 ". 16,1' 2'0,00 7 '30.9~0 yenidooan CANUNDIRMA ~O,77 ~2,.37 1.'00,00 DICER is \~ ISU.MLER ' LOKALANES'ffiZf 16,21 16,1' 100, KOMPUKASYONLU DOCUM 200,34 2.'00,00 2nı,21 2.'91,2' ( NORMALoOOUM 200,.3~ 2.llOlI,oo 2nı,21 ljoo.do 7oo.~9O EKG 26,(1.1 '7,20 27,06 ıso,do 702.(/00 TRANSKUTAN Pıı02 OlÇ. (~~) 1".8 34,00 16,09 7', KAN SEKERI OLÇÜMO 7,00 ~,40 2,01 U.OO " liiı:mcıln \'erildiği giiııkii Meku BonMsı d/h'lz olış kuru Mns nllnjırok htsnplnnocııkhr, i ECITJM VE PROJELER DAIREBAŞKANLICI (ACIL SACLIK HIZ,G.MOD.) 20IJ Yılı Fiynt Tnrirui 2014 Yılı Fiyoı TrırirMi ı.iılc Yudım Mmezlerinin on Inceleme Rnporu üereti Z.llk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgcsi 335,00 348, k Yardım Kursu Snnt On}ı Oereli( Bakanlık Personeli, Emniyet, Asayiş ve Kurlarınn Hizmetlerinde Görevli Kamu Personeli HMiç) 4.Acil He\"imliAi Sertilib ProgrMIl Sanı Bn~ı Ücreti (Bakanlık Personeli Hariç) (Her Bir Modaı Için) 16,00 IM3 16,00 16,63 S.Knyıp Sertifikn Bedeli 6', lllcyardım EAilici Eğitim Merkezi Yetki Belgesi O," 670, ACIL SACLIK "JZMETLERI DAIRE BAŞKANLıCı (ACJL SACLIK HJZM.GEN.lItOD,), I.Ambulnns Senisi On İnceleme Rııporu 1'0,00 155,90 2.Kıımu ve Özel Kurum Kuruluşlnnn Palnlı Toplantı, Spor MııSflbakalan, GOsleri veyn Eğitimlerinde Ambulııns GOrevlendirme (Milli \oc Dini Bayrnmlorda yııpll.!lcllk gllrevlendirmelr 14S,OO ~'0.70 hariç) (Saaı Başı) A 'rıııhh Bil ıf lıı: OJIZ Ayrıııtılı Bilgi İçın: OJIZ 585 ız 87 ı A rıniılı 811 i i In: OJ

T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SACLIK BAKANLıCı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SACLlK BAKANLım _ SAÖUKH1zMETLERt GB

Detaylı

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5

T.C. SAÖLIK BAKANLIGı Müsteşarlık GENELGE 20141 1[5 Sayı : 39608046 1).,0\ 4. 4%'2..0. b~ ~'L SAÖLIK BAKANLIGı GENELGE 20141 1[5 Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra teşkilatında ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarında görev yapan personele 4/1/1961

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık Sağlık Bakanlıg SAGLIK BAKANlIGI BAKANLIK - MÜSTEşARııK BÜRO EVRAK BİRİMİ 16.04.20131.5:29-2432201.0/000/49 111111111111111111111111111111L1111L1111111111 01.287858 ILLI Bilindiği üzere, Bakanlığımız taşra

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T.C. BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü BODRUM KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 99691855-400-E.6052259 12.06.2015 Konu: İzinsiz Eğitim ve Öğrenci Barındırma Faaliyeti Gösteren Yerler... MÜDÜRLÜĞÜNE BODRUM İ l g i: Muğla Valiliği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23824201/663.02 Konu : YBÜ Denetimi İlgi : a) 31.05.2012 tarihli ve B.10.0.SHG.0.64.00.00/663.02/9115 sayılı Makam Onayı. b) 22.10.2013 tarihli

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü I.C - ANTALYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA ÇEVRE SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 04.12.2014 17:57-10663847 İti.01 2014. i305743.761 T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı M üdürlüğü Sayı : 10663847/111.01 Konu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769-700 Konu : e-nabız Sistemine Geçici Şifre Tanımlanması TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMUNA e-nabız sistemi ile ilgili Genel Müdürlüğümüze

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

Resmî Gazete YÖNETMELİK. SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO. STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK 25 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27622 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI TAġRA TEġKĠLATI YATAK VE KADRO STANDARTLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu DAĞITIM YERLERİNE TC SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Sayı : 13588366/149 Konu : Bulaşıcı Hastalıkların İhbar ve Bildirim Sistemi Genelgesi Uygulaması DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 10/06/2015 tarihli ve 23248055/700-719/26391

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü 1969 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıj"mfiı11/ iii

oe(i!!!!!iillilll~ov;iwıjmfiı11/ iii Tr {;ıl Bakantıg S&()hl< ",mau.,n Genel M\.odl1rtuQU Sayı: 95966346 - Konu: Yasadışı ve Kötüye Kullal1llan ilaç ve Madde Analizi Yapan Tıbbi Laboratuvarlar ile Madde Bağımlılığı Teşhis ve Tedavi Merkezlerindeki

Detaylı

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL)

Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Sayı : 98694136-69783 23/12/2014 Konu: Yeniden Değerleme Oranının Uygulanması GENELGE (2015/TMKTDGM- 01/GENEL) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü

Detaylı

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNE ZONGULDAK

KDZ. EREĞLİ DEVLET HASTANESİ YÖNETİCİLİĞİNE ZONGULDAK T.C. TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Zonguldak İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Sayı : 80347494-^003 Konu : (Ebola Virüs Hastalığı) ZONGULDAK İ l İ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİSİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU

BURHANİYE DEVLET HASTANESİ HİZMET ENVANTER TABLOSU 10 Gün 10 Gün 25100000 08:00-17:00 124 Nolu Oda 17:00-08:00 7726 600230104 2 Saat 291048 254990000 291084 KURUM KODU SUNULAN HİZMETİN ADI STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI HİZMETTEN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 1 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28725 Sosyal Güvenlik Kurumundan: TEBLİĞ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597

Detaylı

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ

4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FATURALAMA USUL VE ESASLARI 4. ULUSLARARASI SAĞLIK TURĠZM KONGRESĠ HAST. ĠġLTM. UZM. MEHMET ZĠYA KELAT ġube MÜDÜRÜ KAPSAM 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARININ BAKANLIĞIMIZ İLGİLİ BİRİMLERİ AÇIKLAMA: 1. Tablo 1 deki eğitimler 21 Ağustos 210 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği ve

Detaylı

UYGULAMA FAALİYET RAPORU

UYGULAMA FAALİYET RAPORU UYGULAMA FAALİYET RAPORU SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİNİN Programı : Adı ve Soyadı :... Okul Numarası :... Uygulama Dersi :... MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU İLK

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. Kırıkkale Valiliğine (Defterdarlık) İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 95966346/010.06.02 Konu : Genelge 2015/14... 09.10.2013 tarih ve 28790 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-010.03-4167 27/04/2015 Konu : Taşınmaz Tahsis İşlemleri. İlgi : 31/12/2014 tarihli ve 90192509-010.03-14955 sayılı genel yazı. 23/12/2014

Detaylı

1 5 feisu2 2015 «Ha*aa&

1 5 feisu2 2015 «Ha*aa& T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 21370193-770-6731 * 07/07/2015 Konu : Muhasebe Yetkilisi Sertifikası İlg i: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞ 02/08/2010 tarihli ve B.07.0.MGM.775.05-10804

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1

Sirküler Rapor Mevzuat /121-1 Sirküler Rapor Mevzuat 129.06.2015/121-1 TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 3) YAYIMLANDI

Detaylı

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU

EK-1 HAVRAN ĠLÇE DEVLET HASTANESĠ HĠZMET ENVANTERĠ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HĠZMETĠN ADI HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HĠZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZĠ ĠDARE TAġRA BĠRĠMLERĠ MAHALLĠ ĠDARE DĠĞER (ÖZEL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI

2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI Sirküler Rapor 29.07.2011/ 98-1 2011 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİN İKİNCİ TAKSİTİNİN ÖDEME SÜRESİ UZATILDI ÖZET : Gelir İdaresi Başkanlığının www.gib.gov.tr adresinde hizmet veren internet sayfasında

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.014.00.02-20.09.2010 / 37226.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.10.0.THG.014.00.02-20.09.2010 / 37226.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) 1 Sayı : B.10.0.THG.014.00.02-20.09.2010 / 37226 Konu: Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Çerçevesinde Yapılacak Uygulamalar... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği üzere Diyaliz Merkezleri

Detaylı

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.)

Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/ /5 md.) Döner sermaye : (2) Madde 58 (Değişik: 21/1/2010-5947/5 md.) a) Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilir.

Detaylı

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010

Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Sayı : 2010 / 230 Konu: Belge İptali 20 Ekim 2010 Değerli Üyemiz, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) kanalıyla Derneğimize gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Sayı : 93778809-405.01-E.7693023 31.07.2015 Konu: 2015-2016 Öğretim Yılı Eğitim ve Öğretim Desteği Başvuru ve Yerleştirme e-kılavuzu...

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0110003 Konu : Döküm Hizmetlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yaptırılması 26.04.2005/8187... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70 Bakanlığımıza

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI

Sirküler Rapor / YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI Sirküler Rapor 24.09.2014/170-1 2014 YILINDA BORÇLU MÜKELLEFLERİN İLANI ÖZET : 440 Sıra No lu VUK Genel Tebliğinde; VUK nın 5 nci maddesi uyarınca 2014 yılında her bir vergi dairesine 250.000 TL ve daha

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 12/05/2014 Toplantı Sayısı : 388 Karar Sayısı : 3280 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3280- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Öğrenci Rehabilitasyon,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZEL HASTANELER YÖNETMELĐĞĐ 2. BÖLÜM: HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐLER HĐZMET BĐRĐMLERĐNE ESAS BĐLGĐ VE BELGELER 1- genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir) 2-Acil ünitesi

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ

2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ Sirküler Rapor 21.06.2010 / 72-1 2010 YILI PASAPORT HARÇ TUTARLARI İNDİRİLDİ ÖZET : 7/6/2010 tarihli ve 2010 /512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 20 Haziran 2010 tarihinden itibaren pasaport işlemleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. Sayı : 16915068-50.01.04-E.7793330 05.08.2015 Konu :...

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü. Sayı : 16915068-50.01.04-E.7793330 05.08.2015 Konu :... T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Sayı : 16915068-50.01.04-E.7793330 05.08.2015 Konu :... DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 31.07.2015 tarihli

Detaylı

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ 2015 ZORUNLU YAZ STAJI DOSYASI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Öğrencinin Okul Numarası: Yaz Stajı Yapılan Kurumun Adı Staj Başlama Tarihi Staj Bitiş Tarihi

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.07.00.01-010.06/8229 Konu : Tıpta Uzmanlık Belgeleri Tescil İşlemleri 07.07.2009 DOSYA GENELGE 2009/43 Bilindiği üzere, Ülkemizde

Detaylı

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI:

SAYI : 2016 / 08 İstanbul, CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: SİRKÜLER SAYI : 2016 / 08 İstanbul,05.01.2016 KONU : Diğer Vergilerdeki Artışlar 1. CEP TELEFONU ABONELİK TESİSİNDE ALINAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ TUTARI: Mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (iş ve

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Sayı : 23776858/157.05 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: 14.11.2014 tarihli ve 67523305-700/2014.5181.5446 sayılı yazı Kanser

Detaylı

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl BELEDİYE BAŞKANLlGI '" '~' "--... SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜGÜr ANTALYA VALİLİG]:, AN1ALYA BÜYÜKŞEHİR B.ELEDİYE BAŞ~NLIGI, MURATPAŞA BELEDIYE BAŞK.ANLIGI, i KEPEZ BELEDİYE BAŞKANlIGI,, KONYAALTl

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769/700 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 11.11.2014 tarihli ve 2014.5679.84410

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) TC SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23590821/180 Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hk VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı. Sayı : B.10.0.IMI.00.00.00.14 Konu : Sosyal Tesisler Muhasebe Takip Sistemi GENELGE 2011/25 Bilindiği üzere 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun "Mali İstatistikler" başlıklı 52 'nci maddesi hükümleri çerçevesinde 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete'de

Detaylı

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662

KARAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü nün tarih ve 10662 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Başkanlığında toplandı. KARAR 09.01- Sosyal Bilimler

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı.

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. Yürürlük i:13.07.2012 DEPOLAMA ve DAĞITIM PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Ozdeğerlendirme raporu ve çalışma şekli değişikliği doğrultusunda revizyon yapıldı. 1

Detaylı

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ)

b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, d) ġube Müdürlüğü: Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünü, (ASHŞ) Acil Hekimliği Sertifika Programı Uygulama Yönergesi Tarihi:23.01.2004 Sayısı:717 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Acil sağlık hizmetleri ile ilgili

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2008-83)

SİRKÜLER RAPOR (2008-83) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAHALLİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU ARALIK 2013 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi Adaylarının

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Temel Saglik Hizmetleri Genel Müdürlügü SAYI:B100TSH0150008 23.08.2001/14553....VALILIGI (Il Saglik Müdürlügüne) GENELGE 2001/68 Ülkemizde halen faaliyet gösteren veya açilacak olan ayakta teshis ve tedavi yapilan özel saglik kuruluslari ile

Detaylı

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU TEMMUZ 2012 / ANKARA Bu duyuru, Muhasebat Genel Müdürlüğü nce Muhasebe Yetkilisi

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/39 İstanbul,24 Nisan 2006 KONU : KDV Yönünden Mükellefiyet

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI RESTAURANT İŞLETMELERİ İŞLETİM VE DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- İşbu yönergenin amacı,

Detaylı

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE (31/08/2012 tarihli ve 571 sayılı Makam Onayı ile 01/09/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINDA GÖREVLİ PERSONELE BİRİM PERFORMANS KATSAYISININ UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

Detaylı

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2)

VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) VI-8 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2) R.G. Tarihi : 07/03/2009 R.G. Sayısı : 27162 I- Giriş (1) Merkezi Yönetim

Detaylı

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz.

Yönetmeliğin bir kısım hükümlerinin yürütmesi durdurulmuştur. Yönetmelik uygulamasında kararları gözden geçiriniz. 27.11.2010 tarih ve 27768 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği nin 22. maddesi ile 27.11.2010 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin bir

Detaylı

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 21558579-848.12.96 Konu : Muhasebe yetkilisi mutemetliği T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ler Genel 03.01.2013 / 181 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 28/6/2013 tarihli ve 12266 sayılı yazımız.

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş

Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Sağlık İçin Nerede, Ne Kadar Para Ödemek Zorundayız? / Başak Göktaş Katılım payı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MUSTAFA KEMAL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KÜTAHYA valiligi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü... MALMÜDÜRLÜGÜNE

T.C. KÜTAHYA valiligi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü... MALMÜDÜRLÜGÜNE z: Sayı : Konu: 67882964-708.01- i ~9Lr3 Hatalı Kayıtlar. T.C. KÜTAHYA valiligi Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1111112015... MALMÜDÜRLÜGÜNE Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün, Hatalı Kayıtlara

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/62 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.06.00/ 592 12./09/2011 Konu : Fatura bedellerinin ödenmesi GENELGE 2011/62 1. Sağlık kurum faturalarının teslimi, incelenmesi ve ödeme işlemleri... 3 1.1. Fatura dönemi ve teslimi...

Detaylı

25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI

25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI 25.06.2015 TARİHLİ İLİMİZ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOORDİNASYON KOMİSYONU (ASKOM) KARARLARI İlgi; a) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 04.06.2015 tarih ve 5249 sayılı yazısı 1. İlgi (a) ile belirtilen

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı