kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!"

Transkript

1 Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Eylül 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3546 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BÝR TAÞLA BÝRKAÇ KUÞ DA VURABÝLÝR l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... GÝDÝYOR AMA KARDEÞÝNÝ DE ALIP GELECEK... Erdoðan Baybars KUZEYDEN GELECEK KÖTÜLÜK BURALARA ULAÞMADAN... Ali Osman KOMÞULARLA SIFIR SORUN POLÝTÝKASI... Niyazi Ökten Eve dönme hayali Dolgun Dalgýçoðlu ÝYÝ SEYÝRLER Mehmet Levent Mutlu Barýþ Harekatý ndan sonra alýn size bir mutluluk daha! 1974 ten önce adamýzdaki hiçbir okulda böyle bir vandalizm görülmemiþti! önce adamýzdaki hiçbir okulda böyle bir vandalizm görülmemiþti! Sýçmadýklarý kaldý n Bayramda yoðun mesai yapan hýrsýzlar Maðusa daki Polat Paþa Ýlkokulu nu da ihmal etmediler... Tatil sýrasýnda okula girdikleri tahmin edilen hýrsýzlar önce elektrik þalterini indirdiler, daha sonra da iþe giriþtiler! n Bazý sýnýflarda ateþ yaktýlar, eþyalarý kýrdýlar, ne buldularsa yerlere savurdular, her tarafý talan ettiler... n Kimliði henüz tespit edilemeyen þahýslar sýnýflardaki karatahtalara da küfürlü sözler yazdýlar... n Okula girildiði Pazar günü farkedildi ve polise haber verildi... Olaya her nedense polis bülteninde yer verilmedi! n 4. sayfada El-Sen süresiz greve gitmekte kararlý Halka kýrmýzý alarm çaðrýsý n En büyük kavganýn elektrikteki n Kalyoncu: Yüz trilyonlarca borcunu özelleþtirmeye karþý verileceði ödemeyen kamu sektörünü doðru yola anlaþýlýyor. Hükümeti bir kez daha sokabilecek tek yaklaþým, kurumu uyaran El-Sen Baþkaný Tuluy süratle siyasilerin çiftliði olmaktan Kalyoncu tüm halký kýrmýzý kurtarmaktýr... alarma geçmeye ve omuz omuza, n Sendika dün bir yazý ile sýrt sýrta mücadele vermeye Baþbakanlýk, Çalýþma ve çaðýrdý... Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, n Özelleþtirmeyle ilgili yasa tasarýsý Bakanlar Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý Kurulu ndan meclise sevkedildiði takdirde ile KIB-TEK yönetimini süresiz greve gidilecek... uyardý... n 6. sayfada Casinoda ölüm n Sabri Deftercioðlu isimli 72 yaþýndaki kiþi Girne deki bir casinoda bulunduðu sýrada yaþamýný yitirdi... n 2 de Derviþ Eroðlu: Girne masada yok n 19. sayfada Denktaþ a bir ameliyat daha n Beyin ve kafatasý arasýnda sývý birikmesi nedeniyle Denktaþ a dün gece bir ameliyat daha yapýldý... n 3. sayfada ÝKÝNCÝ BÝR SEVR'E DOÐRU MU? Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu l 8. sayfada Ýyi bir ekonomist arýyorum Yalçýn Okut l 8. sayfada AFRÝKA'NIN CANI SIKILIYOR... Bülent Tekin l 13. sayfada Ameliyat üstüne ameliyat... Zübeyir Aðaoðlu l 15. sayfada Ýfade verdi Hristofyas: Mari'deki patlamadan sorumlu deðilim... n 2 ve 13. sayfalarda

2 GÜNEYDE BÝR KIBRISLI TÜRK TUTUKLANDI Lefkoþalý 25 yaþýndaki bir Kýbrýslý Türk'ün, Rum Polisi Narkotik Þube (ÝKAN) ekibi tarafýndan, tasarrufunda uyuþturucu bulundurduðu iddiasýyla Cumartesi akþamý Ayia Napa'da tutuklandýðý bildirildi. Alithia gazetesi, sözkonusu þahsýn tasarrufunda 1 gram hintkeneviri bulunduðunu öne sürerken, þahsýn önümüzdeki günlerde mahkemeye çýkarýlacaðýný yazdý. SICAK HAVA ETKÝSÝNÝ SÜRDÜRECEK Meteoroloji Dairesi'nin tahminlerine göre, ülkede, 6-12 Eylül tarihleri arasýnda sýcak hava etkisini sürdürecek. KKTC, söz konusu dönemde, alçak basýnç sistemiyle sýcak hava kütlelerinin etkisi altýnda kalacak. Bu meteorolojik durum nedeniyle hava, söz konusu dönem içerisinde genelde açýk az bulutlu, bazý günler özellikle öðle saatlerinde parçalý bulutlu olacak. En yüksek hava sýcaklýðý, iç kesimlerde periyodun ilk günlerinde derece, diðer günlerde derece, sahillerde ise periyot süresince derece dolaylarýnda bulunacak. Rüzgar; genellikle Güney ve Batý yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek. Bu arada, ultraviyole radyasyonu 6-7 Eylül tarihlerinde çok yüksek olacak. KUMARHANEDE YAÞAMINI YÝTÝRDÝ Sabri Deftercioðlu isimli 72 yaþýndaki bir kiþinin, Girne'de bir kumarhanede aniden rahatsýzlanarak yaþamýný yitirdiði bildirildi. Polisten verilen bilgiye göre, dün saat sýralarýnda yaþanan olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. KANUNSUZ AVLANAN 9 KÝÞÝYE YASAL ÝÞLEM Kanunsuz avlanan 9 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis bülteninden derlenen bilgilere göre, Ýnce Av dolayýsýyla KKTC genelinde dün yapýlan kontrollerde, avlanmaya yasak bölgede veya ruhsat olmadan avlanan, ayrýca yasak kuþlarý vuran toplam 9 kiþi tespit edildi. ÝKÝ HAFTADA 140 TRAFÝK KAZASI KKTC'de bayram tatili dahil son iki haftada kayýtlara geçen 140 trafik kazasýnda 25 kiþi yaralandý, 600 bin TL'den fazla da hasar meydana geldi. Polis istatistiklerine göre, 22 Aðustos-4 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde kazalarýn 45'i Lefkoþa, 45'i Girne, 26'sý Gazimaðusa, 16'sý Ýskele ve 8'i de Güzelyurt'ta yaþandý SÜRÜCÜ RAPOR EDÝLDÝ Son iki haftada, ülke genelinde yapýlan rutin trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 11 bin 049 araç sürücüsünden 1553'ü rapor edildi. Rapor edilen araç sürücülerinin 497'si süratli araç kullanmak; 196'sý trafik levha ve iþaretlerine uymamak, 187'si cep telefonuyla konuþmak; 87'si ruhsatsýz araç kullanmak; 37'si alkollü araç kullanmak; 38'i dikkatsiz sürüþ yapmak; 24'ü kemersiz araç kullanmak; 22'si sigortasýz veya kapsamý dýþýnda araç kullanmak; 18'i ehliyetsiz araç kullanmak; 16'sý muayenesiz araç kullanmak; 10'u tehlikeli sürüþ yapmak, 12'si trafik ýþýklarýna uymamak, 17'si "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 24'ü "B" özel iþletme izinsiz araç kullanmak, 4'ü tonajýndan fazla veya tehlikeli yük taþýmak, 5'i koruyucu miðfer baþlýksýz motosiklet kullanmak ve 359'u diðer trafik suçlarýndan rapor edildi. Hristofyas patlamayla ilgili ifade verdi n HRÝSTOFYAS: "YETKÝLÝLER TARAFINDAN TEHLÝKE KONUSUNDA BÝLGÝLENDÝRÝLMÝÞ OLSAYDIM GEREKLÝ TEDBÝRLER ALINIRDI" Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, 11 Temmuz'da Mari'de meydana gelen patlama konusunda, dün, Araþtýrtma Komitesi Baþkaný Polis Poliviu'ya ifade verdi. Hristofyas'ýn ifade verme süreci saat 10:30'da baþladý ve öðle saatlerinde sona erdi. Haberi veren Rum radyosu, ilk kez bir Rum yönetimi baþkanýnýn Araþtýrma Komitesi'ne ifade verdiðine dikkati çekti. Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas ifadesini, patlamaya iliþkin olarak baþlatýlan araþtýrma çerçevesinde ifadelerin alýnmasý için özel oluþturulan Rum Maliye Bakanlýðý'ndaki salonda verdi. Dimitris Hristofyas'ýn ifade vermesini Kýbrýs Türk basýnýnýn da aralarýnda bulunduðu birçok yabancý gazeteci ve patlama sýrasýnda hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn da izlediði belirtildi. Habere göre Hristofyas, komite önünde yaptýðý 8 sayfalýk açýlýþ konuþmasýnda, Ýran'dan Suriye'ye silah taþýrken yakalanan gemiden indirilerek Güney Kýbrýs'ta Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'nde el konulan mühimmatýn infilak etmesiyle meydana gelen ve 13 kiþinin ölümüne neden olan olaydan duyduðu üzüntüyü dile getirdi. Rum Yönetimi Baþkaný Hristofyas, kendi görüþüne göre, Mari'deki patlamanýn, "sistemin baþarýsýzlýðý, sistematik prosedürlerin ve görevlerin bir baþarýsýzlýðý olduðunu" kaydederek, kendisinin; Rum Yönetimi Baþkaný olarak sorumluluðunun bilinci içerisinde ve Güney Kýbrýs'ýn BM Güvenlik Konseyi'nin konuya iliþkin kararlarýnýn hayata geçirilmesine iliþkin hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak, ulusal çýkarlar ölçütü çerçevesinde hareket ettiðini belirtti. Patlayýcýlarýn el konulan gemiden indirilmesine iliþkin alýnan siyasi kararý doðru olarak nitelendiren Hristofyas, "siyasi ve uluslararasý olgular temelinde tek seçeneklerinin de bu olduðunu" söyledi. Hristofyas, Suriye ve Ýran'dan gelen tepkilere karþýn geminin yüküne sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" olarak el konulmasýna karar verdiklerini anýmsattý. Geminin taþýdýðý patlayýcýlarýn tehlikelerine iliþkin olarak yetkililer tarafýndan "yanlýþ teþhis konulduðu" ve "tehlikenin küçümsendiðinden" bahseden Hristofyas, patlamaya iliþkin süreci iki baþlýk altýnda toplarken, birinci baþlýðýn gemideki yükün ne yapýlacaðýna iliþkin siyasi karar, ikincisinin ise yetkilere ve bilgiye sahip olanlar tarafýndan gemideki yükün indirildikten sonra ne yapýlmasý olduðunu kaydetti. Rum Yönetimi Baþkaný, "Eðer yetkililer tarafýndan tehlike konusunda bilgilendirilmiþ olsaydým gerekli tedbirler alýnýrdý" þeklinde konuþtu. Dimitris Hristofyas, yükün tahrip edilmesi olasýlýðýnýn incelendiði 7 Þubat 2011 toplantýsýndan haberdar olmadýðýný, ayrýca yükün büyük tehlike taþýdýðýnýn tespit edilmesi sonrasýnda, patlamadan bir hafta önce 5 Temmuz'da yapýlan toplantýdan da haberdar olmadýðýný savundu. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BÝR TAÞLA BÝRKAÇ KUÞ DA VURABÝLÝR Baþkasýnýn bilmem nesiyle gerdeðe girme zamanýmýzda çok moda... Arap ülkelerindeki muhalif güçlere baktýkça bir fýkra geliyor aklýma... Anlatayým size de... Ýhtiyar bir köylü, delikanlý yaþtaki oðlunu alýp Ýstanbul'a mal satmaya gitmiþ bir gün... Ýþleri biraz uzayýnca otelde kalmalarý gerekmiþ... Ýhtiyar köylü dini bütün bir herif ya, þöyle demiþ torununa: -Torun, edepli bir otel seç, bu Ýstanbul'un otellerine güvenmem hiç... Kötü kadýnlarla dolu... Bize göre bir yer bul sen... Otel otel dolaþmýþlar... Gözleri tutmamýþ hiçbirini... Sonunda temiz gibi görünen bir yer bulmuþlar... Ama orda da aksilik... Ýki kiþilik tek bir yataðý olan son bir oda kalmýþ... Çaresiz ayný yatakta yatarak sabahý etmeye karar vermiþler. Gece ansýzýn uyanmýþ dede... Yataktan kalkmýþ ve torununu da uyandýrmýþ... Demiþ ki: -Bak bakalým torun, aþaðýda bize göre karýlar var mý? Torun gülmüþ: -Bakmasýna bakarým dede de, az önce yatakta tuttuðun þey seninki deðil, benimkiydi... Kýrk yýllýk rejimlerini devirmeye kalkan Arap muhaliflere deðil yalnýz, tarihte daha pek çoklarýna uyarlanabilir bu hikaye... Ancak ihtiyar köylü gibi, bazýlarý farkýnda da deðil bu durumun... Tuttuklarý þeyin baþkasýnýn deðil, kendilerinin olduðunu zannederler... Gördükleri rüyanýn etkisinden mi ne, birdenbire uyanýnca, elleriyle kimin þeyine sarýldýklarýný farketmeden aslan kesiliverirler... Þimdi Doðu Akdeniz'de kopan fýrtýnaya bakýn... Ayný aktör ve figüranlar var sahnede... Baþkasýnýn þeyine asýlarak kahramanca nutuklar atanlarý dinliyoruz kaç gündür... Türkiye... Ýsrail... Rum tarafý... Ve biz... Doðalgaz aþkýyla gaz üstüne gaz patlatýyoruz durmadan... Oysa Washington'daki Sam amca parmaðýný oynatmadan yerinden kýpýrdayamaz hiçbirimiz... O düdüðü çalarsa maç baþlar... Çalmazsa baþlamaz... Zaten herkes de þimdi onun ne yapacaðýný merak ediyor ya... Bölgemizdeki iki yavrusu... Gerilmiþ birbirlerine karþý... Ne yapacak? Kimin tarafýný tutacak? Kimi kime dövdürecek? Ýsrail'i Türkiye'ye dövdürmesi mümkün mü hiç? Sam amcanýn çok geniþ bir manevra alaný var bu konuda... Bir taþla birkaç kuþ da vurabilir... Irak gibi Türkiye'yi de bölmek isterse bölebilir... Erdoðan iktidarýný devirebilir... Kýbrýs'tan Türk askerini çektirebilir... Ýsterse güneyde Hristofyas'ý da alaþaðý edebilir... Adayý birleþtirebilir veya taksimi tescil ettirebilir... Tüm bu senaryolar mümkün... Beðen de beðendiðini... Denizlerimizin altýndaki hazineye gelince... Bundan ne kadar pay kalacak Kýbrýslýlara bilemem, ama bence yapýlmasý gereken þu: Geçerli anlaþmalara göre Kýbrýs Cumhuriyeti'nin iki ortaðýndan biri olduðumuz için, Kýbrýslýtürklerin payý ayrýlsýn... Ve bir fona konsun... 'Bütünlüklü' çözümden sonra verilsin... 'Bütünlüklü çözüm' benim ifadem deðil... Türk tarafýnýn resmi popüler ifadesi... Maraþ'ýn iadesini, askerin çekilmesini, askeri bölgelerdeki Rum mallarý meselesini hep 'bütünlüklü' çözüme baðlýyorlar ya, varsýn bizim doðalgaz ve petrol gelirimiz de 'bütünlüklü' çözümden sonraya kalsýn... Ýstimlak paralarý gibi... Yatakta uyurken torununun tuttuðu þeyini kendi þeyi sanan ihtiyar köylü gibi aslan kesilenlere bakmayýn... Býrakýn ötsünler horozlar gibi... Bu da tarihin bir cilvesidir... Erken öten horozun baþý kesilir...

3 AFRÝKA dan mektup... BARIÞI ASIL ÞÝMDÝ SAVUNMAYA ÝHTÝYACIMIZ VAR Ýç sorunlarýmýzla uðraþma ve birbirimizle dalaþma zamaný deðil, ama þartlar zorluyor... Herkesin bölgemizde bizi bekleyen tehlikeye odaklanmasýný engelliyor. Türkiye Ýsrail gibi bir devletle sürtüþürken, Rum tarafýna savaþ tehditleri savururken ve batýlýlarýn hatýrýna Suriye ile hizipleþirken, bizim burada partizanlýk, özelleþtirme vesaire kavgalarý yapmamýz ne kadar tuhaf... Kendimize gelmek için ille de baþýmýza ateþ yaðmasý mý gerek? Tehlikeyi görüp sezen, halký uyaran ve olabilecek olanlarý önlemeye çalýþan ileri görüþlü politikacýlarýmýz da yok... Konuþuyorlar, birþeyler eveleyip geveliyorlar ama asýl söylenmesi gerekeni söylemiyorlar... Asýl yapýlmasý gerekeni yapmýyorlar... Bir muhalefet resmi aðýzla konuþur mu hiç? Yönetimdekilerin söylediðini tekrarlar mý? Bazýlarýnda, "Rum hala akýl koymadý, bir tokat daha ister" havasý var... Ki hamasetçi kesimlerimiz de böyle efelenip duruyor zaten... Bilmezler ki, burada yeni bir savaþ hiçbir zaman 74'teki gibi olmayacak... Çok daha beter olacak... Beþparmaklardan Trodoslar, Trodoslardan Beþparmaklar vurulacak... Türkiye'nin Ýsrail ile karþý karþýya gelmesinin ne demek olduðunun da farkýnda deðiller herhalde... Ýsrail demek Amerika demek... Onu da bilmiyorlar... * Barýþa asýl ihtiyacýmýz olan zamanlardan geçiyoruz... Ýki toplum tarafýndan barýþ eylemlerinin asýl þimdi yapýlmasý gerek... Sonra yine çok geç olacak... Meclisteki siyasi partilerimize býrakmayýn bu iþi... Ankara'nýn kuyruðuna takýlýp gidenler bunu baþaramaz... Görmüyor musunuz, onlar da Ankara ne diyorsa onu diyorlar... Rum tarafýný suçluyorlar, ki bunun barýþa hiçbir faydasý yok... Tek laf etmiyorlar Türkiye'nin saldýrgan politikasýna karþý... Rumlar Akdeniz'de doðalgaz ve petrol aramaya baþlarsa ve Türkiye de onlarý bombalarsa, bunun haklý olacaðýný ima ediyorlar... Buna karþý olmadýklarýný sezdiriyorlar... Hatta Rum tarafýna yüklüyorlar þimdiden bunun sorumluluðunu... Böyle bir çatýþma olursa denizde olmayacak tabii yalnýz... Karada da olacak... Daha önce çaðrý yaptýk size... Bundan sonra alet olmayýn böyle kirli iþlere... Kimsenin stratejik çýkarlarý için ölmeyin... Býrakýn savaþ isteyen kim varsa, gitsin o savaþsýn... * Bir çaðrý da demokratik örgütlerimize... Barýþçýlarýmýza... Rum toplumu içindeki barýþçý güçlerle birlikte olma zamanýdýr þimdi... Birlikte bir cephede... 63'te önleyemedik baþýmýza gelenleri... 74'te de önleyemedik... Þimdi olsun bunu baþaralým hiç deðilse... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE YDÜ Hastanesi'nde tedavisi süren Rauf Denktaþ dün yeniden ameliyata alýndý. TAK muhabirinin Denktaþ'ýn oðlu, DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'tan aldýðý bilgiye göre, Denktaþ, beyin ve kafatasý arasýnda sývý birikmesi nedeniyle saat 18.30'da ameliyata alýndý. Pýhtý atmasý sonucu 24 Mayýs'ta beyin ana damarýnda týkanýklýk olan ve ardýndan YDÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Rauf Denktaþ, tedavisinin devam için 8 Temmuz'da Ankara'ya gitmiþ, 25 Aðustos günü beyinle kafatasý arasýnda biriken kanýn alýnmasý için Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde yeniden ameliyat edilmiþti. AMELÝYAT BAÞARILI Rauf Denktaþ'ýn ameliyatý baþarýlý þekilde tamamlandý. DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ'ýn verdiði bilgiye göre, beyin ve kafatasý arasýnda sývý birikmesi nedeniyle saat 18.30'da ameliyata alýnan Denktaþ, sýralarýnda ameliyattan çýkarýldý. Tedavisine YDÜ Hastanesi'nde devam edilen Denktaþ, akþam saatlerinde çekilen tomografi üzerinde doktorlarýn yaptýðý konsültasyonun ardýndan ameliyata alýnmýþtý. Pýhtý atmasý sonucu 24 Mayýs'ta beyin ana damarýnda týkanýklýk olan ve ardýndan YDÜ Hastanesi'nde ameliyat edilen Rauf Denktaþ, tedavisinin devamý için 8 Temmuz'da Ankara'ya gitmiþ, 25 Aðustos günü beyinle kafatasý arasýnda biriken kanýn alýnmasý için Gülhane Askeri Týp Akademisi'nde yeniden ameliyat edilmiþti. Türkiye Saðlýk Bakanlýðý ambulans uçaðý ile 30 Aðustos'ta yurda dönen Denktaþ'ýn tedavisine YDÜ Hastanesi'nde devam ediliyor. BASIN TOPLANTISI Eski bakanlardan Ýsmet Kotak'ýn durumunun ise ciddiyetini koruduðu, derin koma halinin devam ettiði ve yoðun bakým destek ünitesine baðlý olduðu belirtildi. YDÜ Hastanesinde dün Denktaþ'ýn FÝLÝPÝNLER'DE BÝR TONLUK TÝMSAH Filipinler'de köylüler, son yýllarýn en büyük timsahýný yakaladý. Ülkenin güneyinde Agusan ilinin Bunavan kasabasý bölgesinde sýð ýrmakta yakalanan 1 ton aðýrlýðýnda 6,4 metre boyunda tuzlusu timsahýnýn temmuzda kaybolan balýkçýya saldýrdýðý sanýlýyor. Timsah, kurulan aðla canlý yakalandý. Hayvan, bölge için planlanan "ekoturizm" parkýnda sergilenecek. Denktaþ'a bir ameliyat daha ameliyatýndan önce düzenlenen basýn toplantýsýnda doktorlar Ýsmet Kotak ve Rauf Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda bilgi verdi. Toplantýda, ilk sözü alan YDÜ Hastanesi Baþhekimi Sevim Erkmen, Kotak'ýn derin koma halinin devam ettiðini bildirdi. Erkmen, bayramýn birinci günü hastanelerine gelen Denktaþ'ýn, geldiði güne göre durumunun daha iyi olduðunu, ancak saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðunu söyledi. ÖZMENOÐLU Nöroloji Anabilim dalý baþkaný Mehmet Özmenoðlu, Kotak'ýn durumunun ciddiyetini koruduðunu, yoðun bakým destek ünitesine baðlý olduðunu belirterek, Denktaþ'ýn durumunda nörolojik açýdan bir deðiþiklik olmadýðýný, ancak dün ve bugün daha yorgun göründüðünü ve uykuya eðilimi görüldüðünü kaydetti. Özmenoðlu, Denktaþ'ýn tedavisine yoðun bakým ünitesinde devam edildiðini söyledi. SÜER Enfeksiyon Hastalýklarý Uzamaný Kaya Süer ise, geldiðinde Denktaþ'ýn akciðerinde enfeksiyon tespit ettiklerini ve yapýlan tedaviler sonucunda enfeksiyonun kontrol altýna alýndýðýný kaydetti. Süer, dün alýnan kültür örneðinde enfeksiyona rastlanmadýðýný sözlerine ekledi. RASMUSSEN Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Baþkaný Finn Rasmussen de, Denktaþ'ýn akciðer enfeksiyonun iyileþme yolunda olduðunu belirterek, asýl problemin Denktaþ'ýn yorgun olmasý olduðunu kaydetti. Denktaþ'ýn 3 aylýk tedavi sürecinde ne kadar yorulduðunun tahmin edilebileceðine iþaret eden Rasmussen, "Uyku dýþýnda her zaman tanýdýðýmýz cumhurbaþkanýmýz, uyanýk olduðunda bizimle iletiþim halinde" þeklinde konuþtu. KAPTANOÐLU Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilimdalý Baþkaný Erkan Kaptanoðlu ise, Denktaþ'ýn Türkiye'den geldiði güne göre, oldukça iyi bir durumda olduðuna iþaret ederek, akciðerdeki enfeksiyonla mücadele edildiðini kaydetti. HUDUTÝ ZÝYARET ETTÝ Rauf R. Denktaþ'ýn rahatsýzlýðý nedeniyle çok sayýda kiþi YDÜ Hastanesi'ne giderek Denktaþ'ýn aile bireyleriyle görüþerek "geçmiþ olsun" dileklerini ifade ediyor. Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri (KTBK) Komutaný Korgeneral Adem Huduti dün bir kez daha YDÜ Hastanesi'ni ziyaret ederek, Rauf R. Denktaþ'ýn saðlýk durumu hakkýnda Denktaþ'ýn oðlu DP Genel Baþkaný Serdar Denktaþ ve doktorlarýndan bilgi aldý. Dün ayrýca Halkýn Adalet Konseyi (HAK) Dönem Baþkaný KKTC Anadolu Kültürünü Yaþatma Derneði Baþkaný Mevlüt Avcý ve beraberindeki heyet de hastaneyi ziyaret ederek, Serdar Denktaþ'la bir süre görüþü.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Alým gücüne göre ayarlandýysa fiyatlar Etin tavuðun fiyatý neden ucuzlamadý? Eti ve tavuðu da varsýn yemeyin dostlar! Kolesterol tansiyon zaten tadý kalmadý Kalay MÝSAK-I MÝLLÝ SINIRLARININ DAHÝLÝNDE VE HARÝCÝNDE "Komþularla sýfýr sorun siyaseti"nden, "komþularla 1000 sorun siyaseti"ne çarkeden Türkiye'nin nereye gideceði, nereye toslayacaðý henüz belli deðil. Þimdilik Tayyip Erdoðan'ýn silüetinde boyundan büyük iþlere soyunan bir "kabadayý" havasýnda esiyor, yaðýyor. Bu arada Misak-ý Milli sýnýrlarý dahilindeki sorunlarý her gün biraz daha büyüyor, Kürt Sorunu'ndaki çatlak her gün biraz daha büyüyor, yara her gün biraz daha derinleþiyor. Misak-ý Milli sýnýrlarý haricinde saydýðýmýz Kýbrýs ise her gün biraz daha dahil oluyor Misak-ý Milli sýnýrlarýna Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KUZEYDEN GELECEK KÖTÜLÜK BURALARA ULAÞMADAN... Ayþe 37 yýl önce tatile geldi buralara... Ardýndan yedi sülalesini de davet etti yanýna... Ne biçim bir tatilse! Darmaduman ettiler her tarafý... Yan bakaný da, bakmayaný da katlettiler! Bulunmaz Hint kumaþýdýr Ayþe... Þanslý da... Kucaktan kucaða sýçrarken baþýna talih kuþu kondu... Amerikan piyangosunda kazanýlan "20 Temmuz ikramiyesi"yle Ayþe tatile geldiði ada yarýsýna da kondu... Piyangodan kazandýðý ada yarýsýna yerleþti, çoluk çocuða kavuþtu... Torun torba sahibi oldu... Anasýndan, babasýndan gelenlerle idare etti bir süre... Yetmeyince piyangodan kalanlarý da sattý savdý... Yedi yuttu... Dayýsýný, emmisini, kýzanlarýný da taþýdý gerektiðinde buralara... Yan bakýlýr mý Ayþe'ye... Girne, Maðusa akþamlarýnda sefa sürerdi hep... Bazan Lefkoþa ve Omorfo gecelerinde "Pakistan geceleri" altýnda kurardý içki sofrasýný... Þimdi daha farklý... Piyangoyu üç kaðýtla kazandýðý için rahatsýz gibi... Ýade etmeyi de düþünmüyor ama... Hakyeyici, günahkar olduðunu biliyor, bunu da camilerle, medreselerle gidereceðini sanýyor... Leyla Sayar gibi saçýnýn telinden ayak parmaklarýna kadar kapandý Ayþe... Vicdanlarý rahatsýz olanlar çoðu kez son dönemlerinde kendilerini manevi dünyaya kapatýrlar... Arýndýklarýný sanýrlar... Uzatmalý tatilcimiz Ayþe de öyle... Petrol demek para demek... Doðalgaz da para demektir... Bozulan ekonominin düzelmesidir... Kýbrýs'ta doðalgaz yataklarý tespit edilmiþ... Bu nedenle sondaj çalýþmalarý baþlatýlacakmýþ yapýlan açýklamalara göre yýlýnda evimizden kaçýp asi yazýldýk tarihe 'te de þahitler huzurunda ortak olduðumuz herþeyimizi terkettiðimizin imzasýný attýk... Ýdareci deðil, idare edilmeyi seçtik... Ayþe'nin tatiline hazýrladýk kendimizi yýllarca! Bizi bizden ayýrýp, Ayþe'yi buraya taþýyan "fesatçý" þimdi eski eþimize takmýþ kancayý... Yeni Ayþe'leri güneye tatile göndereceðini söyleyip duruyor... Olmuyor iþte yýl geçti aradan ve bir türlü sevemedik gitti... Ayrýlmýþ olsak da, parça parça edilse de yüreðimiz, unutamadýk bir türlü... Kucak kucaða iken yeni hülyalara sevdalanýp, fanteziler kurduðumuz eski sevgilimizin deðerini geç de olsa anladýk... Umutlarýn yalan üstüne kurulduðunu ve samandan köprü olduðunu anladýktan sonra eski sevgilimize olan aþkýmýz daha da arttý... Uzaktýk birbirimize önceleri... Az çektirmedik... Kara ve kuru... Tek taraflýydý geçmiþte... Karþýlýklýdýr sevdamýz þimdi, ama platonik... Nostradamus'a göre kuzeyden gelecek ve Ortadoðu'yu mahvedecek kötülük buralara ulaþmadan birleþecek mi dudaklarýmýz... Sevgili Kýbrýs, seni seviyorum... HIRSIZLAR BAYRAMDA POLATPAÞA ÝLKOKULU NU DA SOYDULAR Okulu bu hale getirdiler Afrika (Özel)- Bayramda özel Mesai yapan hýrsýzlar Maðusa'daki Polatpaþa Ýlkokulu'nu da ihmal etmediler. Konuyla ilgili polisten herhangi bir açýklama yapýlmazken Maðusa'daki özel muhabirimizin elde ettiði bilgiler þöyle: Bayram tatili sýrasýnda okula girdikleri tahmin edilen hýrsýzlar önce elektrik þalterini kaldýrdýlar... Ardýndan da bazý sýnýflarda ateþ yaktýlar. Hýrsýzlar girdikleri odalardaki eþyalarý kýrdýlar, yerlere savurdular ve etrafý talan ettiler. Bazý sýnýflardaki yazý tahtalarýna da küfürlü sözler yazdýlar... Okula girildiðini Pazar günü farkeden bir okul çalýþaný durumu önce okul müdürüne, ardýndan da Maðusa Polis Müdürlüðü'ne bildirdi... Polis soruþturmasýnýn devam ettiði de bize ulaþan bilgiler arasýnda... Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ÝYÝ SEYÝRLER Ve iþte o gün geldi. Özelde tiyatroseverlerin, genelde ise tüm sanatseverlerin büyük heyecanla, bir sevgiliyi bekler gibi bekledikleri o Eylül günü... Eylül denince benim aklýma önce sonbahar gelir... Çocuklarýmýn doðum günleri... Ardýndan da Kýbrýs Tiyatro Festivali. Öylesine içiçe geçmiþler ki... Sanki bir bademin çiftelisi gibi sarmaþdolaþ... Birini diðerinden ayýrmanýn mümkünü yok. Ne var ki Kýbrýs Tiyatro Festivali doðdu doðalý... Eylül'ü daha çok seviyorum. Sonbahar heyecanýma heyecan kattýðý için. Ve iþte o gün geldi... Bugün 6 Eylül... Bugün Lefkoþa Türk Belediyesi'nin düzenlediði 9. Kýbrýs Tiyatro Festivali baþlýyor. Bugün ruhlarýmýzý tiyatronun büyüsüyle yýkamaya baþlayacaðýmýz gün... Ýnsan olmanýn ve insan kalabilmenin o yüce erdemiyle yüreðimizi dolduracaðýmýz... Belki de kendimizi yeniden tanýyýp tanýmlayacaðýmýz... Düþüncelerimizi ve dimaðlarýmýzý tiyatronun bileyi taþýnda bileyeceðimiz... Yaþamý yeniden sorgulayýp, her zaman iyiyi, güzeli ve doðruyu bulmak adýna yüreðimizi daðlara, denizlere ve göklere salacaðýmýz gün. Bugün tiyatronun aynasýnda kendimizle, yaþamla, nereye nasýl ve ne þekilde varmamýz gerektiðiyle yüzleþeceðimiz gün... "Oyunumuzun baþlamasýna 10 dakika var." Hiç kuþku yok ki Kuzey Kýbrýs'ýn en nitelikli, en sabýrsýzlýkla ve en coþkuyla beklenen sanat olaylarýndan biridir Kýbrýs Tiyatro Festivali. Bu yýl 9.'suyla baþbaþayýz iþte... Lefkoþa Türk Belediyesi ile Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun gerçekten övgüye lâyýk bir baþarý öyküsüdür Kýbrýs Tiyatro Festivali. Her geçen yýl, bir öncekinden daha çok ilgi uyandýran, daha büyük bir özlem ve heyecanla beklenen bir baþarý öyküsü. Kuþkusuz festivalin Kuzey Kýbrýs'ýn en nitelikli sanat olaylarýndan biri haline gelmesinde Lefkoþa Belediye Tiyatrosu'nun rolü çok büyüktür. Geçen yýlki 8. Kýbrýs Tiyatro Festivali'nin her oyunu bir izdihamdý. Zaman zaman elde olmayan nedenlerden belki, istenmeyen durumlar da yaþandý o izdiham içinde. Bu yýl, bu istenmeyen durumlarý asgariye indirecek önlemlerin alýndýðý görülüyor. Bu da organizasyonda sevindirici bir geliþme. "Oyunumuzun baþlamasýna 5 dakika var..." Yaþadýðýmýz iç karartýcý günlerin içinde, ruhumuza bir ýþýk, yüreðimize mücadele azmi ve umut salacak bir yýldýz gibi duruyor tiyatro. Bu akþamdan baþlayarak 30 Eylül'e kadar tam 8 oyun var bizleri bekleyen. Ýstanbul Devlet Tiyatrosu... Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý... Trabzon Devlet Tiyatrosu... Ankara Sanat Tiyatrosu... Dostlar Tiyatrosu... Tiyatro Pera... Ne iyi ettiniz de geldiniz... Bize tiyatronun ýþýðýný getirdiniz... Hoþ geldiniz... Kimsenin kuþkusu olmasýn... Tiyatrodan öðreneceði çok þey vardýr insanýn... Çünkü tiyatro, tüm insani deðerlerin, barýþ ve özgürlük için kavganýn ve umudun ýþýðýdýr. Çünkü tiyatro, A'dan Z'ye kadar yaþamýn kendisidir. Ýþte ilk oyun... "Ölüleri Gömün" Ve Ýstanbul Devlet Tiyatrosu... "Dünyanýn her tarafýnda sürüp giden savaþlarýn birinde vurulan askerler mezarlarýndan doðrulsalar ve savaþý durdurmaya kalksalar neler olurdu?" "Oyunumuz baþlamak üzeredir..." Ýyi seyirler...

5 6 Eylül 2011 Salý 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Ne acýdýr ki birbirimizi sallamamaya baþladýk. Gidiyor ama kardeþini de alýp gelecek... * Müzakereler 2013 kadar devam edecekmiþ. - Durun caným hemen surat asmayýn Yýl sonunda çözüm garanti Ama bazý konularýn müzakeresi anlaþmadan sonra da sürecek. Onu demek istiyorlar! * Fransa Libya'daki petrolun %35'ini iþleme hakkýný almýþ. - Eee Libyalý ne anladý bu iþten Binlerce insan niye öldü? Kaddafi yemesin de Fransa yesin diye mi? *Baþbakan Küçük, Nuh'un Gemisi'nde kalmýþ. - Nuh'un Gemisi dediniz de aklýma geldi O yýkýlan kiliseciðin yerine yenisini yapmaya baþladýlar mý acaba? Temel atmaya mý gitti. * Yakýn bir gelecekte Maraþ açýlacakmýþ. - Çok iyi bir yerden duydum ben de Sadece Maraþ deðil, her yer açýlacakmýþ önümüzdeki günlerde Yýl sonuna çözüm oluyor ya, o yüzden! *+ Türkiye'nin desteði sonsuza kadar sürecekmiþ. - Üzüldüm doðrusu... Sonsuza kadar kendi ayaklarýmýz üstünde duramayacaðýmýzý düþünüyorlar demek. + Herkes birbirine "Nasýl oldu da oldu" diye soruyormuþ... - Doðrusu nasýl olup da olduðunu kimse anlayamadý. "Gel" dedik geldi. "Otur" dedik oturdu... "Ye" dedik yedi... Baþka bir þey de istesek, belki o bile olacaktý. + Kýbrýs'ta düðmeye basýlmýþ... - Ya çok þükür ki düðmeye bastýlar. Muz kabuðuna, ya da köpek pisine de basabilirlerdi. Birkaç koyun, kafalarýný birbirine sokmuþ, yolun ortasýnda durmuþtu. Geçemiyordum. Üzerlerine sürdüm, ürküp kaçsýnlar diye. Tam o anda fark ettim O'nu. Ýrice bir taþýn üzerine oturmuþtu. Elinde kocaman bir deðnek vardý. Baþýný deðneðe dayamýþtý. Denize bakýyordu. Dalýp gitmiþti. Kimbilir neler neler geçiriyordu kafasýndan. Ýlginç bir pozdu. Fotoðrafýný çekmek için durdum. Arabanýn durduðunu fakedince kýpýrdadý, pozisyonunu deðiþtirdi. Çekemedim. Elimdeki fotoðraf makinesini görünce, kafasýný dikleþtirip bekledi. O mahzun çoban duruþu yoktu þimdi. Çekmedim. - Fotoðraf mý çekecektin abi? - Evet. - Çekebilirsin - Biraz önce oturduðun gibi otur ama. - Tamam abi yaþlarýnda bir gençti. Ýncecik zayýftý. Bedenine bol gelen yeþil bir pantolon giymiþti. Kenarlarýnda kýrmýzý þeritler vardý. Eski bir asker pantolonu olmalýydý. Ya da garson. Yeniden oturdu taþýn üstüne. Baþýný da deðneðine dayayarak poz verdi ama istediðim gibi doðal olmadý. Yine de çektim. - Nerelisin? - Urfalýyým abi. - Urfalý mý? - Evet. - Ne zaman geldin? - Ýki bucuk ay oluyor abi. Çobanlýk yapýyorum. - Ne alýyorsun? lira abi... Yeyip içiyorum da... - Mennunsun yani. - Evet abi, buralar çok güzel. Denizi çok sevdim. Bu kez o sordu: - Urfa'yý biliyor musun? - Yok!. - Ýbo'nun memleketi abi. BÖYLE BÝR ANDI - Sen Ali Nihat'ý bilir misin? - Yok abi. O kim? Türkücü mü?. - O da Urfalý bir general. Ýntihar etti. - Yaa. Bilmiyordum abi. Bir tane de bana verecek misin fotoðraflardan. - Veririm. Seni nerde bulayým ama? - Gelirsen Cuma'ya kadar buralardayým abi. - Ya sonra.? - Urfaya gideceðim. - Niye? - Kardeþimi de alýp geleceðim, koyunlara beraber bakacaðýz. Mehmet abi ile anlaþtýk. - O kim? - Sürünün sahibi. Çok iyi bir adam. - Güzel... dedim Ne diyebilirdim ki baþka. Koca ada!. Bir soydaþa daha elbette ki yer var... Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Nedendir bilinmez, hiç kimse kendinden emin deðil. Herkesin içine bir "acaba"; bir "ya"; ya da "yoksa" çöreklenmiþ.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Eve dönme hayali (Ýstanbul)- Dokuz günlük tatilin ardýndan, ilk iþ günü trafik nasýl olur sanýyorsunuz, Ýstanbul'da? Evden çýkarken o berbat baþlangýcý düþünerek, kabusu hayal ederek çýktým... Ki ne göreyim... Millet uyanamamýþ hala Demek ki uzun süren tatiller sonrasýnda tatilcilere birkaç gün de uyum izni vermek gerekir. Neyse deyip, Ýstanbul'dan, "turizmde bu sene rekor kýrdýk" dedikleri Kýbrýs'a dönelim Ýkiye böldükleri memleketimizde artýk kimsenin dönüp de bakmadýðý, yeniden birleþtirme görüþmeleri tam gaz (!) giderken... Ýki liderin son buluþmalarýnda öðrendik ki, Kýbrýslýrum göçmenlerin Girne'ye dönmeleri meselesi de görüþülmüþ. Gerçi Türk tarafýnýn buna onay vermeyeceðini düþünüyorum -iyi niyet olsa, boþ duran Maraþ'ý açarlardý- ama yine de masaya böyle bir cümleciðin düþmesi, hoþ. Diyelim ki bu konuda anlaþtýlar ve göçmen Rumlar da, kasabalarýna geri dönmeye "evet" dediler. Ve yine diyelim ki asker, elinde tuttuðu "forbidden area"lardan, gelecek olanlara ev yapýlsýn diye, çekilmeyi kabul etti. Hayal edin o aný Bir daha canlandýrýn beyninizde En azýndan güneyden göç eden Kýbrýslýtürkler hayal edebilirler. Mesela ben Kapýlar açýldýðýnda yaþamýþtým bu duyguyu. Annem, babam, kardeþler apar topar kaçtýðýmýz evimize ilk gittiðimizde, yaþamýþtým acýyý. Büyüdüðüm sokak yabancýydý bana. Bisikletle yiro attýðým mahallede, birkaç saat daha fazla geçiremedim çünkü geri dönmeliydim, bana ait olmayan yere. Ve doðduðum evde bir kuzey göçmeni oturuyordu, o da mecburen -Ela re, demiþti bize Kahve, limonata ikram etmiþ daha da oturun demiþti ama fazla oturamamýþtýk bizim evimizde ayýp olmasýn, rahatsýzlýk vermeyelim diye Siz, elinde sahte tapusuyla gelenlerin evlerini iþgal eden Trabzonlunun, 1974'te evinden can havliyle göç edip 2011 'de evine yine göçmen olarak dönecek Rum'a, "günaydýn" deyiþini bir düþünün. Veya Hataylý, Adanalý, sabah gerine gerine "ev" inden çýkýp yeni komþusuna el sallayarak, "ne yapýyong lan" diyeceðini. Ne mide kaldýrýr bunu, ne de haz duyulacak bir olaydýr. Kolay mý sanýyorsunuz, yýllarca cebinizde fotoðrafýný saklayýp, her an yanýnýzda hissetmeye çalýþtýðýnýz sevgilinizi bir gün baþkasýnýn kollarýnda görmek. Kolay mý tüm kýþ boyu düþünü kurduðunuz güneþin doðmasý yerine, hayatýnýza kar yaðmasý. Çoðumuz, "olsun da bir baþlangýçtýr" diyebiliriz. Elbette ki bir yerden baþlanmalý iþe. Ama baþlarken de gerçekçi olunmalý. Yerleþikler ellerinde tuttuklarý evleri ne zaman boþaltýp gidecekler sorusunu boþ vermemeli bu arada.. Yeni yerleþim evleri inþasýný düþünene kadar, herkes kendi evine gelse fazla bile çýkar þu andaki evler yerleþikler gitseler. Hele sahilleri iþgal eden yandaþ kumarhanelere ne demeli Yapýlacak o kadar çok iþ var ki Bir öneri bile hayallere daldýrabilir insaný. Ama o kadar çok hayaller kuruldu ki bu topraklarda Gerçekleri, ne zaman düþünsem hayaldir derim Buna raðmen eve dönmek hayali gerçekleþecek gibi devam ediyor El-Sen süresiz grevde kararlý n EL-SEN, "ÖZELLEÞTÝRME ÝLE ÝLGÝLÝ HERHANGÝ BÝR TASARININ MECLÝSE SEVKÝ HALÝNDE" SÜRESÝZ GREV UYARISI YAPTI Elektrik Kurumu Çalýþanlarý Sendikasý (El-Sen), "özelleþtirme ile ilgili herhangi bir tasarýnýn Bakanlar Kurulu'ndan Meclis'e sevki halinde" süresiz grev uyarýsýný tekrarladý. Elsen, bu konuda Baþbakanlýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile KIB-TEK yönetimine yazýlý bildirim yapýldýðýný da açýkladý. El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, "Küçük hükümeti, yerel gelirlerini doðru dürüst politikalarla artýracaðýna, aldýðý talimatlarla toplumsal varlýklarýmýzý yok etmeye ne kadar kararlý ise, biz de toplumsal varlýklarýmýza ve doðal olarak KIB- TEK'e de sahip çýkmaya en az o kadar kararlýyýz" ifadesini kullandý. "KIB-TEK özelinde, eski ifade ile yüz trilyonlarca borcunu ödemeyen kamu sektörünü doðru yola sokabilecek tek yaklaþým, kurumu süratle siyasilerin çiftliði olmaktan kurtarmaktýr" diyen Kalyoncu, bunun da yolunun KIB- TEK'in süratle özerkleþtirilmesi olduðunu vurguladý. El-Sen'in bu yönde yasal ve uygulama hazýrlýklarýna sahip olduðunu, siyasi iradenin bu yönde istek ortaya koymasý halinde her türlü desteði vereceðini dile getiren Kalyoncu, þunlarý kaydetti: "KKTC'nin duyarlý ve toplumsal varoluþ bilincine sahip yurtseverlerine sesleniyoruz. EL- SEN mensuplarý olarak KIB- TEK'in toplumsal varlýðýmýz olarak korunmasý için meþru her yolla direneceðiz. 5 Eylül 2011 tarihli bir yazý ile Baþbakanlýk, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Ekonomi ve Enerji Bakanlýðý ile KIB-TEK yönetimine özelleþtirme ile ilgili herhangi bir tasarýnýn Bakanlar Kurulu'ndan KKTC Meclisi'ne sevki halinde süresiz greve çýkmaktan baþka seçeneðimiz kalmayacaðýný bildirdik." Kalyoncu, toplumsal varoluþ mücadelelerinde tüm duyarlý kiþi ve kurumlarý yanlarýnda görmek istediklerini ifade ederek "Verilecek onurlu direniþ ve var oluþ mücadelesinde 'ben de vardým-biz de örgüt olarak vardýk' diyebilmek için herkesi ve tüm duyarlý kuruluþlarý deyim yerindeyse kýrmýzý alarma geçmeye ve bizlerle omuz omuza, sýrt sýrta vererek mücadeleye hazýr olmaya davet ederiz" diye ekledi. MÜDÜR VE MÜDÜR MUAVÝNLÝÐÝ SINAVLARI Yorgancýoðlu: Sýnavlar iptal edilsin Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Baþkaný Özkan Yorgancýoðlu, "partizanlýk yapýldýðýný" öne sürdüðü ilkokul müdür ve müdür muavinliði sýnavlarýnýn iptal edilmesini istedi. Yorgancýoðlu, "Bu kadar tartýþmalý ve þaibeli bir sýnavýn derhal iptal edilerek sýnav ve sýnav müdürü ile ilgili soruþturma açýlmasý gerekmektedir" dedi. Yorgancýoðlu yazýlý açýklamasýnda, "Ýlkokul müdür ve müdür muavinliði sýnavlarýnda sorularýn dýþarýya sýzdýrýldýðý nedeni ile yalnýzca hatýrlý UBP'lilerin yakýnlarýnýn sýnavda baþarýlý olduðu konusunun ülke gündemine yeni bir partizanlýk olarak bomba gibi düþtüðü" iddiasýnda bulunarak þunlarý kaydetti: "Partimiz CTP-BG, Ulusal Birlik Partisi'nin çocuklarýmýzý eðitecek veya eðitecek olan öðretmenleri yönlendirecek kiþilerin seçiminde bu kadar pervasýzca partizanlýk yapmasýný eðitim sistemimizi dinamitleme olarak deðerlendirmektedir. Hiçbir Ulusal Birlik Partili yetkilisinin yapacaðý açýklama, bu kadar çok UBP örgüt baþkaný veya yetkilisinin yakýnlarýnýn kriter puanlarý düþük olmasýna raðmen baþarýlý olduklarý konusunda inandýrýcý olamaz. Toplam yüz sorudan doksanýnýn doðru yapýlmasý, on tanesinin de cevapsýz býrakýlmasý tesadüfen olamaz. Hele hele kazananlardan bir tanesi de, sýnava girdiði için etik olarak sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesine girmemesi gereken þu andaki Kamu Hizmeti Komisyonu Sýnav Müdürü'nün eþi ise, söz konusu sýnav sorularýnýn önceden dýþarýya sýzmadýðýný inandýrmak hiç mümkün deðildir." Yorgancýoðlu, eðitimin önemli bir konu olduðunu, ülkeyi her alanda yönetecek insanlarýn yetiþtirildiði bir kurumsal yapýyla ilgili olmasý nedeniyle ehil eller tarafýndan yönetilmesinin önem taþýdýðýný ifade ederek "Oysa þimdi yapýlan bu kurumun ehil eller yerine partizanca DOÐALGAZ PETROL Eroðlu: Hüsrana uðrayacaklar Derviþ Eroðlu, petrol ve doðal gaz konusunda Rum tarafýnýn tutumunun endiþe verici olduðunu, gerek Türkiye gerekse KKTC'nin bu konuyu çok yakýndan takip ederek kararlý bir duruþ sergilediðine iþaret ederek Rum Yönetimi'ni bir kez daha uyardý. "Hem adanýn geleceðini birlikte belirlemek için müzakere edeceðiz, hem de ortak olduðu kabul edilen bu geleceði þimdiden Rum tarafý tek taraflý olarak belirlemeye kalkýþacak. Bu ne yasal, ne adil, ne de meþrudur" diyen Eroðlu, "Bizim bu konuda söylediðimiz çok nettir. Kýbrýs Türk tarafý bu geliþmeler karþýsýnda oturup izleyen durumunda olmayacak. Eþdeðerde adýmlarý atmaktan çekinmeyecek. Bundan daha doðal bir þey de olamaz" dedi. Eroðlu, "Rum tarafýnýn bu devleti gasp etmiþ olmasý, bu devletin tüm olanaklarýný Kýbrýs Türk halký ve Türkiye aleyhine kullanabileceði ve bizim hiçbir þey yapmadan oturup bunu izleyeceðimiz anlamýna gelmez. Rum tarafýnýn yaklaþýmlarla yeteneklerine bakýlmadan eþ ve dostlara bu mevkilerin peþkeþ çekilmesidir" ifadelerini kullandý. Yorgancýoðlu, þunlarý kaydetti: "Bu kadar tartýþmalý ve þaibeli bir sýnavýn derhal iptal edilerek sýnav ve sýnav müdürü ile ilgili soruþturma açýlmasý gerekmektedir. Bu yapýlmadýðý sürece sýnav ve sýnavla ilgili þaibe hiçbir zaman ortadan kalkmayacaktýr. Kamu vicdaný söz konusu sýnav sonuçlarýný ve kazananlarý hep mahkûm edecektir." bunu yapmasýna izin verenler bunun 48 yýldýr barýþa hizmet etmediðini iyice anlamalý ve gereðini yerine getirmelidirler. Krizden, sorunlarý týrmandýrmaktan medet umanlar, bilmelidirler ki hüsrana uðrayacaklardýr" uyarýsýnda bulundu. Derviþ Eroðlu bu yöndeki açýklamasýný Yeþilýrmak Direniþi'nin 37'inci yýldönümü nedeniyle düzenlenen törende yaptý. Derviþ Eroðlu, konuþmasýnýn baþýnda Yeþilýrmak ve bölge halkýný kutlayarak, þehitleri rahmet ve minnet, gazileri de þükranla andý. Yeþiýrmak'ýn Kuzey'deki özgür Türk topraklara katýlmasýný saðlayan dönemin Türkiye Baþbakaný Bülent Ecevit'i de rahmet ve minnetle yad eden Eroðlu, yine o dönemde Kýbrýs Türk Yönetimi'nin baþýnda olan ve Yeþilýrmak'ýn çizilen coðrafyaya katýlýmý için gayret gösteren Rauf Denktaþ'a da bir an önce saðlýðýna kavuþmasý için acil þifalar diledi. GÜNLÜK ARDA'YA SELAM OLSUN Futbolcu Arda Turan'ýn Türkiye-Kazakistan maçý ardýndan söylediði "Attýðým golü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün halklarýn þehit olan evlatlarýna armaðan ediyorum" sözü genelde þaþkýnlýk yarattý. Ne de olsa futbolcularýn memleket meselelerine dair fikir beyan etmeleri sýk rastlanan bir durum deðil. Radikal gazetesine konuþan Arda Turan, sözlerine þöyle açýklýk getirdi: "Ýnsanlar ölmesin istiyorum. Her gün ölüm haberleri geliyor. Türkiye Cumhuriyeti askeri üniformasýyla ölenler olduðu kadar kandýrýlýp daða çýkan ve orada ölen gençler var. Ne uðruna ölüyorlar? Bilmiyoruz. Ancak hiçbir gerekçe bir insanýn ölmesi için yeterli deðil. Bunca zaman bir arada bu topraklarda hep beraber yaþadýk. Ve barýþ içerisinde yaþadýk. Bütün bu ölümlerde ocaklar yanýyor. Ben kimsenin ocaðý yanmasýn, kimse ölmesin istiyorum." BDP Kongresi'ne konuk siyasi parti temsilcisi olarak katýlan Özgürlük ve Dayanýþma Partisi Genel Baþkaný Alper Taþ da konuþmasýnda Arda'nýn sözlerine deðinerek "Arda kardeþime buradan selam olsun" dedi. "Afrika"dan da Arda'ya selam olsun HIRSIZIN OKULU Bayramda yoðun mesai yapan hýrsýzlar Maðusa'daki Polat Paþa Ýlkokulu'nu da ihmal etmemiþler... Hýrsýz da böyle geçer okul sýralarýndan iþte... KIRMIZI ALARM El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu süresiz grev uyarýsýyla birlikte halký da kýrmýzý alarma geçmeye ve omuz omuza, sýrt sýrta mücadele vermeye çaðýrdý... Kýrmýzýda geçen sürücülere önemle duyurulur. SAVAÞ YAPMA, KAHVE YAP Akdeniz'de kaynayan kazanla birlikte "Savaþma seviþ" sloganýnýn yeniden öne çýkmasý bekleniyor. Ne savaþanlar, ne de seviþenler kahve içebilirler! ÝFADE Güneydeki patlamayla ilgili olarak Hristofyas ifade vermiþ... Bizde ise þimdiye dek hiçbir cumhurbaþkaný hiçbir zaman ifade vermedi... KISALDI Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, etekler kýsaldý, saçlar kýsaldý... Kýsalmayan yalnýz kýçýmýzdaki kazýk kaldý! Týrnak... "BM parametreleri dedikleri de, Güney Kýbrýs'ýn tek baþýna AB'ye kabul ediliþi de, egemenlik hakký meselesini açýklýyor Uluslararasý alanda, Kýbrýs adasý için egemenlik hakký kimin diye bir sorun bakalým! AB'ye egemenlik hakkýnýn kime ait olduðunu sorun anlatsýnlar - hala anlamadýysanýz..." Çiðdem DÜRÜST (Star) "Ýsrail öyle sýradan bir devlet de deðildir. Askeri yönden çok ama çok güçlü bir devlettir. Donanýmý arasýnda nükleer silahlar da vardýr. Ýþte böyle bir ülkeye adeta savaþ ilan ediyoruz. 'Elçini çek!' diyoruz. Yani 'seni istemiyoruz!' demeye getiriyoruz. Kelimeleri biraz daha seçerek konuþmaya gayret sarfetmiyoruz. Korkutucu bir durumdur bu!" Erdoðan NAÝM (Vatan) "Ercan'dan memnun olan tek bir kiþi bile var mý bu ülkede? 'Hayýr' dediðinizi duyar gibiyim. Peki Ercan'ýn sil baþtan yenilenmesini istemeyen bir kiþi daha var mýdýr? Elbette yoktur! Þimdi sýký durun lütfen; Ercan Havaalaný'nýn özelleþtirilmesi kararý çoktan alýndý ve yeni sahibi belirlendi bile. Her zaman olduðu gibi gizli kapaklý! Yangýndan mal kaçýrýrcasýna " Levent ÖZADAM (Haberdar) Günün Kahramaný TULUY KALYONCU Elektrik Kurumu Sendikasý Baþkaný Tuluy Kalyoncu, açýklama üstüne açýklama yapýyor, uyardýkça uyarýyor Ýrsen Küçük hükümetini... Kurumun özelleþtirilmesi deðil, özerkleþtirilmesi gerektiðini vurguluyor. Özelleþtirmeye gidildiði takdirde, sendikanýn süresiz greve gideceðini duyuruyor. Hem de özelleþtirme ile ilgili yasa tasarýsýnýn meclisten geçip geçmemesini beklemeden... Tasarýnýn meclise sunulmasý bile yeterli olacak eylemler için... Hükümetin bu uyarýlarý ne kadar ciddiye aldýðýný bilemeyiz, ama sendika kararlý... Sanýrýz özelleþtirmede en büyük kavga elektrikte yaþanacak... Gelecek hafta mesaiye baþlayacak olan meclis bakalým ne yapacak...

7 6 Eylül 2011 Salý FESLÝKAN Niyazi Ökten KOMÞULARLA SIFIR SORUN POLÝTÝKASI... Ýþlevliðini yitiren Kýbrýs Cumhuriyeti Anayasasý'na tekrar iþlevlik kazandýrmak için 1974 yýlýnda adaya müdahale hakkýný kullanan Türkiye, anayasaya iþlevlik kazandýrma þöyle dursun, Kýbrýs'ýn kuzeyinde yaþayan Rum vatandaþlarý evlerinden-köylerinden kovmayý tercih etmiþti. Boþalan bölgelerin taþýnan nüfusa yaðma ettirildiði ve yerlerinden edilen Rum vatandaþýn mal-mülklerine sahte tapular verildiði herkesin malumudur, çok yazýldý, çok söylendi girmeyelim konuya. Müzakere masasýna konunun yatýrýldýðý ve görüþülmeðe baþlandýðý haberleri çýktý dünkü yerel basýnda. Afrika gazetesine göre konu þimdilik Girne Girneli Rum vatandaþlarýn evlerine, mülklerine Türk idaresi altýnda dönüþü Fakat anlaþýlýyor ki Türk tarafýnýn herkese eski taþýnmazlarýný iade etme niyeti yok. Ne öneriyorlar, bilir misiniz? Geri dönecek Kýbrýslý göçmenlere yeni konut inþa edilmesini! Açýkgözlüðe bakýn siz sayýn okuyucular, aksi takdirde kapanýn elinde kalmasý baþka türlü nasýl mümkün olacaktý? Ve bir de tazminattan kurtulma yatýr bu önerinin arkasýnda. 'Ýþte ' diyecekler Rum vatandaþa, 'ne mýrýldanýyorsun, aha iþte sýfýr veya kordon boyundaki evinin yerine daðda-baðda yepyeni baþka ev inþa ettik ya sana?' Ne güzel, anavatanla yolumuza devam öyleyse Bizleri bekliyor kalýcý ve kapsamlý çözüm!.. Ne halse hep gelir beni bulur, baþ dinlendirici bir þeyler bulmak için tararken kanallarý, karþýma en son arzu ettiðim programlar çýkar. Tesadüfün bu kadarýna da pes doðrusu! Geçen gündü galiba, yine öyle oldu, kanalýn birinde eski görüþmeci Talat çýktý karþýma. Huylu huyundan vazgeçmez, kulak kabarttým. Yeni oluþturulacak Kýbrýs Federal Devleti'nde kurucu devletlerin yetki alanlarýný konuþuyordu sunucu ile. Söz geldi dolaþtý 'egemenlik ' konusuna dayandý herhalde, egemenlikten ne anlaþýlmasý gerektiðini izaha çalýþýyordu. Talat'ýn konuþmasýný dinledikten sonra hiç bir þüpheye gerek yok artýk. Türkiye adada barýþ istemez ve görüþme masasýna geçmiþte oturan görüþmecilerimiz ve bugün oturan görüþmeci Ankara'nýn temsilcisidir. Ve görüþme masasýnda Ankara'nýn borusunu öttürmekten baþka yetkileri yoktur maalesef. Hristofyas kiminle muhatap olduðunu biliyor mu acaba? Ben federal anayasal düzeni olan Avustralya'da ömür tükettim. Bu düzeni gayet iyi bilirim. Ve bilirim ki vilayetlerin egemenlik hakký söz konusu deðildir, olamaz da. Federal hükümetin yetkisindedir egemenlik. Neyi söyler Talat? Kurucu devletlerin de egemenlik hakký olmalý diyor. Federal devletin elinden egemenlik hakkýný almak istiyor Talat. Federal devletin egemenliðini yok etmek istiyor. Sonra,; Talat'ýn Kurucu Devlet adýný taktýðý Vilayet'lerin kýta sahanlýðý, hava sahanlýðý yoktur, olamaz; yalnýz Federal Devlet'in kýta va hava sahanlýðýndan söz edilebilir. Konuya tekrar dönmek üzere esas konumuza dönelim. Esas konuya dönene kadar yerimiz dolmak üzere zaten. Bu iþler böyle... Kime niyet kime kýsmet!! Yirmi beþ yýl kadar önceydi. Avustralya'da yaþýyordum. Bir gece BBC'nin Web sayfasýna girmiþtim. Bir habere odaklandýðýmý iyi hatýrlarým. Uydu görüntülerinden Kýbrýs'ýn kýta sahanlýðýnda petrol ve doðal gaz rezervlerinin bulunduðu çýkmýþtý ortaya. Bilindiðini sanýyordum Kýbrýs'ta. Meðer kimse önem vermemiþti, bilmiyordu ta oðul Serdar yýllar sonra açýklayana kadar. Ve bu günlere geldik, kriz günlerine. Kýbrýs Cumhuriyeti'nin Münhasýr Ekonomik Bölgeleri'ne hak ve itiraz etme hakkýný Türkiye'nin nerede bulduðudur sorun. Hiç bir hukuki hakký yoktur. Çünkü BM'in deniz hukuku yasalarýna uygun þekilde Kýbrýs Cumhuriyeti Münhasýr Ekonomik Bölgelerini ilan etmeden önce BM'e sunmuþ ve onay almýþtýr. Komþularla sýfýr sorun politikasýný göðsü kabara kabara açýklayan Erdoðan diktasý ve kuzey Kýbrýs'taki Ýþbirlikçi ve hamaset takýmýnýn bilgisine sunalým dedik yani! Kamu-Sen'den 'popülizmden vazgeç' çaðrýsý n KAMU - SEN: "SÝYASÝ PARTÝLER, SENDÝKALAR VE BASIN POPÜLÝZMDEN VAZGEÇMELÝ" Kamu - Sen Genel Baþkaný Mehmet Özkardaþ; siyasi partiler, sendikalar ve basýnýn popülizmden vazgeçmesi gerektiðini kaydetti. Özkardaþ, halkta güven bunalýmý olduðunu, halkýn siyasi partilere güven duymadýðýný savunarak, siyasilerin birbirlerinden farký olmadýðýný, hepsinin de muhalefetteyken; emekten, emekçiden yana ve demokrat olduðunu, her yapýlan eylem ve grevlerde baþrollerde bulunduklarýný ancak koltukta kalabilmek için muhalefetteyken "sövdükleri analarýnýn ellerini öptüklerini" iddia etti. Özkardaþ, "UBP'nin ülkeyi en uzun süre yöneten parti olduðunu, hiç deðiþmediðini, CTP'nin de hükümet olduðunu ve halkýn onu da gördüðünü" kaydederek, iki partiye yönelik eleþtirilerde bulundu. Bazý sendikalarý ve basýnýn bir kýsmýný da eleþtiren Özkardaþ, Meclis 12 Eylül'de toplanacak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, kýsaltýlmýþ yaz tatilini haftaya tamamlayacak ve 12 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Yeni yasama yýlý ise 3 Ekim Pazartesi günü resmi törenle baþlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda yeni yasama dönemi hazýrlýklarý baþlarken, komiteler de çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi yarýn, Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi ise çarþamba günü toplanarak gündemlerindeki yasa tasarýlarýný görüþmeye devam edecek. Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi yarýn saat 10.00'da yapacaðý toplantýda, ivediliði bulunan "Yenilenebilir Enerji Yasa Tasarýsý"ný görüþmeye devam edecek. TAK muhabirinin Komite Baþkaný UBP Güzelyurt Türkiye-Ýsrail gerginliði büyüyor n ÝSRAÝL BÜYÜKELÇÝLÝÐÝ MÜSTEÞARI TC DIÞÝÞLERÝ BAKANLIÐINA ÇAÐRILDI n TÜRKÝYE'NÝN ÝSRAÝL'E YÖNELÝK KARARLARI RESMÝ OLARAK TEBLÝÐ EDÝLDÝ Ýsrail'in Ankara Büyükelçiði Müsteþarý Ella Aphek'in TC Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýldýðý bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Müsteþar Aphek dün Dýþiþleri Bakanlýðý'na çaðrýlarak Türkiye'nin Ýsrail ile ilgili kararlarý kendisine sözlü olarak teblið edildi. Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, BM'nin Mavi Marmara saldýrýsýna iliþkin Palmer Raporu'nun YOLCU SAYISI YÜZDE 10 ARTTI Ercan Havalimaný'nýn yolcu sayýsý, 2011'in ilk 7 ayýnda, 2010'un ayný dönemine göre yüzde 10 arttý. Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý verilerine göre, 1 Ocak 2010 ile 31 Temmuz 2010 arasýnda 1 milyon 135 bin 247 olan Ercan'a gelen ve giden toplam yolcu sayýsý, bu yýlýn ilk yedi ayýnda 128 bin 582 artarak 1 milyon 357 bin 998'e ulaþtý. Bakanlýða baðlý Sivil Havacýlýk Dairesi'nin faaliyet raporuna göre, bu yýlýn temmuz ayýnda, Ercan'a 954 uçak geldi; 958 uçak da Ercan'dan kalktý. Toplam 1912 uçakla 126 bin "Yýllardýr ayný tiyatro oynanýyor, muhalefette iken atýp tutanlar hükümet olunca daha beterini yapýyorlar, hükümetteyken halka 'illallah' dedirtenler ise muhalefete geldiklerinde, hükümetteyken kendi yaptýklarýnýn aynýlarýný yapanlara 'halk düþmanlýðý yapýyor' diyebilmektedirler" dedi. Mehmet Özkardaþ, muhalefet partileri þu anki söylemlerinde ciddiyseler, öncelikle "geçmiþte yaptýklarý partizanlýklar ve popülizm için" halktan özür dilemeleri ve yeni bir sayfa açmalarý gerektiðini kaydetti. Özkardaþ, muhalefet partilerinin bunu yaptýktan sonra, biraraya gelip; "Seçim ve Halk Oylamasý ile Siyasi Partiler Yasasý" baþta olmak üzere, "Yurttaþlýk Yasasý", "Bankalar Yasasý", ayrýca tüm çalýþanlarýn sendikalý olmasýný saðlayacak düzenlemeler yaparak "çözüm" için adým atmalarýný istedi. Milletvekili Mutlu Atasayan'dan aldýðý bilgiye göre, tatil öncesi toplantýsýnda üniversitelerdeki öðretim görevlilerinden de tasarýyla ilgili görüþ alan komite, yarýn bu görüþleri deðerlendirerek tasarýya son þeklini vermeyi amaçlýyor. Hukuk ve Siyasi Ýþler Komitesi'nin çarþamba günkü toplantýsýnýn gündeminde ise, iki tane Poliçeler (Deðiþiklik)Yasa Önerisi bulunuyor. TAK muhabirinin Komite Baþkaný UBP Girne Milletvekili Mehmet Tancer'den aldýðý bilgiye göre, iki yasa önerisi birleþtirilerek görüþülecek. Meclis Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan sunulan ilk yasa önerisinde, Poliçeler Yasasý'ndaki þirket direktörlerinin yazdýklarý çeklerden sorumlu olmasýný düzenleyen bir deðiþiklik öngörülüyor. ÖZEV AÇILIÞ ÞENLÝÐÝ DÜZENLEYECEK KKTC Özel Eðitim Vakfý (ÖZEV) Özel Eðitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, cuma günü 7. geleneksel açýlýþ þenliðini düzenleyecek. Vakýf Genel Müdürü Ersin Görsay yaptýðý yazýlý açýklamada, saat 17.30'da baþlayacak etkinliðe, tüm protokol, sponsorlar, aileler ve halkýn davetli olduðunu; etkinlikte farklý basýna sýzmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Türk-Ýsrail diplomatik iliþkilerinin ikinci katip düzeyine indirileceðini ve iki ülke arasýndaki askeri anlaþmalarýn tümünün askýya alýndýðýný kaydetmiþti. Türkiye ayrýca, Doðu Akdeniz'de seyrüsefer serbestisi için gerekli gördüðü her türlü önlemi alacaðýný ve Ýsrail'in Gazze'ye uyguladýðý ablukayý tanýmadýðýný duyurmuþtu. 849 yolcu KKTC'ye gelirken; 129 bin 649 yolcu da ülkeden ayrýldý. Maksimum yolcu geçiþi 9 bin 789 yolcuyla 24 Temmuz'da kaydedilirken, en çok uçak geçiþi de 71 uçakla 20 Temmuz'da oldu. Posta Dairesi'nin temmuz ayý faaliyet raporuna göre, temmuzda 278 yeni telefon tesis edildi ve ay sonu itibarýyla çalýþan telefon sayýsý 100 bin 989'e ulaþtý. Temmuz ayýnda 4 milyon 165 bin 780 TL gelir elde eden Telekomünikasyon Dairesi'nin ADSL abone sayýsý da 18 bin 668 olarak açýklandý. geliþen çocuklarýn yeteneklerini sergileme fýrsatý bulacaklarýný kaydetti. Vakýf Genel Müdürü Ersin Görsay ve Milli Eðitim Gençlik Spor Bakaný Kemal Dürüst'ün konuþmalarýyla baþlayacak etkinlik, þarkýlar, defile, folklor gösterileri, yarýþma ve futbol maçýyla saat 20.00'ye kadar devam edecek. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ BAZ ÝSTASYONLARINDAN ÞÝKAYET Gazetemiz "Alo Afrika" köþesine elektronik postayla þikayet mektubu gönderen Ertan Gürsel isimli vatandaþýmýzýn þikayeti Turkcell ve Telsim þirketlerinden... Bu þirketlerin halka hizmet götürürken baz istasyonlarýnýn meskun mahale kurulmasýndan dolayý halka zarar verdiðini söyleyen Ertan Gürsel'in mektubu þöyle: "Efendim, KKTC Telsim ve KKTC Turkcell halkkýmýza hizmet veriyor, fakat baz istasyonlarýný halkýmýzýn arasýna monte etmekle büyük hata iþliyor. Baz istasyonlarý halkýmýzýn ikamet ettikleri yerlerden en azýndan 300 metre uzaklýklara monte edilmelidir. Bu baz istasyonlarý apartman binalarýnýn damlarýna ve halkýmýzýn ikametgahlarýnýn çok yakýnlarýna monte ediliyor. Bu baz istasyonlarý radyasyon veriyor ve dolayýsýyla kanser hastalýðýnýn yayýlmasýna yardýmcý oluyor. Þimdi de KKTC Turkcell ve KKTC Telsim yeni bir sistem buldular ve baz istasyonlarýný kamufle þekilde halkýmýzýn arasýna monte ediyor. Mesela plastik bir palmiye aðacý þeklinde yahut çok yüksek ve büyük bir tabela þeklinde. Yeþiltepe, Girne'de bulunan Green Heights Park, Botanik Garden içerisinde hem Turkcell'in hem de Telsim'in verici istasyonlari kamufle þekilde monte edilmiþtir. Bir tanesi çok yüksek ve büyük 'Botanik Garden' tabelasý ve diðeri de çok yüksek plastik bir palmiye aðacý þeklinde. Böyle yapmakla halkýmýzý kandýrýyorlar. Halkýmýz çocuklarý ile bu parka geliyor ve bu baz istasyonlarýndan habersiz günlerini bu parkýn içerisinde geçiriyor. Halkýmýzdan bu istasyonlar gizleniyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý bu gibi baz istasyonlarýna izin vermemelidir. Halkýmýzýn sýhhatlerini birinci planda bulundurmalýdýrlar. Fakat halkýmýzý düþünmeden izin veriyorlar. Sonra da kanser vakalarý çoðalýyor. Ulaþtýrma Bakanlýðý bu gibi istasyonlarýn halkýmýzýn arasýna monte edilmesini yasaklamasý lazýmdýr. Baz istasyonlarýnýn kamufle þekilde olmasýna da hiçbir zaman izin verilmemelidir. Halkýmýzý korumak hükümetimizin vazifesidir. Lütfen Ulaþtýrma Bakanlýðýný acele iþ baþýna davet ediyorum. Saygýlarýmla..." GÝRNE YENÝ LÝMAN BÖLGESÝ... Girne Yeni Liman bölgesinden arayan bir bayan vatandaþýmýz bölgenin pislikten geçilmediðini söyledi. "Ben Girne'de yaþayan birisiyim. Girne turistik bir kent... Yetkililer hep böyle söylüyorlar. Ben Yeni Liman Yolu'nda kalýyorum. Gemilerin fertibotlarýn yolcu getirdiði, yolcu götürdüðü bir yerdir benim kaldýðým yer... Buradaki pislik Girne'deki pislikleri örtüyor ama... Bölgedeki apartmanlarýn tuvaletleri taþmýþ durumda. Ýlgilenen yok. Temizlik hakeza... Çöpler etrafa yayýlmýþ durumda, bazý yerlerde otlar var... Fareler ve yýlanlara yuva oldu... Çöp bidonlarý dolu... Kaç kez konuyu belediyeye götürdüm. Ha bugün ha yarýn deyip beni oyaladýlar. Saðlýðýmýz tehlikede... Bir önlem almýyorlar, amcak paramýzý alýyorlar. Her ay aydýnlatma, çöp gibi þeyler için vergi alýyor belediye... Almayý biliyor, iþ yapmayý bilmiyor ama..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR "BOP"U YEDÝK ARKADAÞLAR Bizim Mandra Çarþýyý ve çeþitli marketleri gezen Ersin Tatar'ýn, "Fiyatlarýn alým gücüne göre ayarlandýðýný görmek beni memnun ediyor" þeklindeki sözleri halk arasýnda þaþkýnlýk ve hayretle karþýlanýr. Sadece ithal peynir fiyatlarýnda bir miktar düþüþ gözlemleyen vatandaþlar, fonlardaki düþüþlerin çok daha geniþ bir ürün yelpazesini kapsamasý gerektiðini belirtirken, sokaktaki adam, "Bir çiçekle bahar olmaz" diyerek tepkisini dile getirir.

8 8 6 Eylül 2011 Salý YAÞADIKÇA Ýsfendiyar Ciyaslýoðlu ÝKÝNCÝ BÝR SEVR'E DOÐRU MU? Geçen Cumartesi (3 Eylül 2011) günü, "Afrika"nýn kalaycýsý; Türkiye'de ve Kýbrýs'ta yaþanmýþ ve halen yaþanan dramatik olaylara gerçekçi bir yorum getirmiþ ve þöyle demiþtir: "Türkiye'de azýnlýk vakýflarýnýn gaspedilmiþ mallarýnýn tazmini üzerine hazýrlanan kararnamelerin sorunu çözüp çözemeyeceði merak ediliyor. Elden ele geçmiþ, birden fazla el deðiþtirmiþ taþýnmazlarda kararnamenin iþe yaramayacaðý yorumlarý yapýlýyor" dedikten sonra sözü, 37 yýldýr iþgali altýnda tuttuðu ve taþýdýðý Türkiyeli nüfusa topraklarýný yaðmalattýðý Kýbrýs'a getiriyor ve: "Aynen buradaki Taþýnmaz Mal Komisyonu'nun iþe yaramadýðý gibi, Rum tapulu topraklar o kadar çok el deðiþtirdi ki, içinden çýkýlmaz bir hale geldi mülkiyet sorunu" diyor ve soruyor: "Zaten Türkiye'nin resmi politikasý da bu deðil mi? Baþkalarýnýn topraklarýný sahiplenmek, sonra da zaman aþýmýnýn yollarýný gözlemek..." Ýþte Kalaycý'mýzýn bu dramatik olaylara getirdiði bu enfes yorumla, 12 milyon kilometrekareye yayýlmýþ, son yüz, yüz elli yýlýný tarihleri boyunca Rusya'dan her zaman ürkmüþ büyük devletlerin (Ýngiltere, Fransa vb.) ittirip kaktýrmasýyla da olsa 700 yýl yaþamýþ Osmanlý imparatorluðunun kuruluþ felsefesini ve tarihini de özetlemiþ oldu. Ama, iþgale göre þekillenmiþ, siyasetlerini Rum düþmanlýðý ve ganimet üzerine kurmuþ milli ganimetçilere bunu anlatamazsýnýz. Çünkü, Kýbrýs konusunda sahipleri (!) tatmin edecek milli bir tarih yazdýrtmýþlar. Onun dýþýnda beyinleri hiçbir þeyi kabul etmiyor. * Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'ni, sözde halktan, gerçekte ABD'den aldýðý güçle, Osmanlý Ýmparatorluðunun bir devamý olduðunu ve kaybettiði tüm eski illerini "kurtarma" hayalleri gören Sayýn Erdoðan... ABD'nin kullaným süresi dolmuþ, küçük bir revizyondan geçirerek Türkiye'ye verdiði savaþ gemilerinden kurduðu donanmasýyla, baþta Kýbrýs Cumhuriyeti olmak üzere tüm gavur illerine, özellikle de Ýsrail'e meydan okuyup savaþ rüzgarlarý estirmeye baþlamýþtýr. Oysa savaþ denilen bu kanlý eylem çok pahalý bir oyundur. Ekonomisi zayýf, sürekli bilgi ve teknoloji üretecek bilim yuvalarý olmayan, aðýr sanayisi geliþmemiþ, muhaberatýný saðlayan üç-dört uydusu ABD'nin, solayýsýyla Ýsrail'in kontrolü altýnda olduðu gerçeðini reddeden AKP ve onun baþý Erdoðan bu oyunu Ýsrail (ABD+Ýngiliz) ile uzun süre oynayamaz! Ama bu kanlý ve pahalý savaþ oyununu; kendi vatandaþlarý Kürt halkýný ve kendi topraklarýný bombalama olarak algýlarsa... Kýbrýs'ta, Kýbrýslýtürkleri coplu, kara gömlekli alaturka faþistlere dövdürtmek olduðu algýlanýrsa o baþka... Ama sonunda, Dimyat'ta pirinç ararken, evdeki bulgurdan olmak da var. * Kapitalizmin babasý sayýlmasa da, kurulmasýnda ve yaþatýlmasýnda en büyük paya sahip Yahudi toplumunun kurduðu devleti Ýsrail'e... Sovyet Rusya'dan satýn aldýðý füze bataryalarýna, geliþmiþ radar sistemlerine güvenen Mýsýr Cumhurbaþkaný Cemal A. Nasýr, Ýsrail'e efelenmiþ ve 24 Mayýs 1967'de Akabe Korfezi'ni donanmasýyla mayýnlayýp kapatmýþtý. Ve, 5 Haziran 1967 günü baþlayan ve altý gün devam eden Arap-Ýsrail savaþýndan Mýsýr, Suriye ve Ürdün görülmemiþ bir hezimetle yenik ayrýlmýþlardý. Topraklarýnýn bir kýsmýný kaybetmiþler, Kudüs'ün tamamýnýn da Ýsrail'in eline geçmesine vesile olmuþlar. Yani; Dimyat'ta pirinç ararken, evdeki bulgurdan olmuþlar. Bu emsalden sonra, Sayýn Erdoðan ve çok bilen kurmaylarýnýn estirdiði savaþ rüzgarlarýný hangi güçlere güvenerek estiriyorlar? Laik Türkiye Cumhuriyeti üzerine yeni oyunlar mý oynanýyor? Atatürk'ün elleriyle çizdiði misak-ý milli sýnýrlarýný ikinci bir "Sevr" ile parçalatmak mý istiyorlar? Eðer öyleyse, Sayýn Erdoðan ve kurmaylarý, Sevr'i reddederek uygulatmayan birer Atatürk müdürler? ÝRSEN KÜÇÜK: Son 10 günde Ercan'dan 600 uçuþ Baþbakan Ýrsen Küçük, Ercan Havaalaný'ndan son 10 günde 600'ün üzerinde uçuþ olmasýnýn önemli bir rakam olduðunu belirterek, bunun devam etmesini hedeflediklerini söyledi. Baþbakan, turizmde yeni tesislerde yerli istihdamýn öncelikli olduðunu da vurguladý. Ramazan Bayramý tatilinin ardýndan ülke turizmini ve hükümet çalýþmalarýný deðerlendiren Baþbakan Ýrsen Küçük, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'ný bu hafta içerisinde Meclis'e sevk etmeyi hedeflediklerini belirterek, gündemde olan bir diðer yasa çalýþmasýnýn da Kamu Reformu ve Kamu Yasa Tasarýsý olduðunu ifade etti. Küçük, bu konudaki çalýþmalarý yürüten Baþbakanlýðýn, Avrupa Birliði'nin ilgili kuruluþlarýndan gereken görüþleri aldýðýný kaydetti. Küçük, hükümetin peþ peþe aldýðý tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye baþladýðýný, özellikle turizm alanýnda alýnan kararlar neticesinde yeni açýlan tesislerde yerli istihdama öncelik verildiðine iþaret etti. Turizmde geliþme saðlanmasý ve eðitim sektöründe beklenen kapasiteye ulaþýlabilmesi yönündeki çalýþmalarýn sürdüðüne de dikkat çeken Baþbakan Küçük, bu çalýþmalarý Anavatan Türkiye ile birlikte yürüttüklerini söyledi. "KUZEY KIBRIS YILI" Küçük, 2011 yýlýnýn Türkiye'de "Kuzey Kýbrýs Yýlý" olarak ilan edilmesinin ardýndan yapýlan çalýþmalarý da deðerlendirdi. Küçük, KKTC'de turizmin desteklenmesi konusunda önemli görüþme ve çalýþmalar yapýldýðýný, buna paralel olarak da 2011 yýlýnda turizmde beklenen seviyeye ulaþýldýðýný kaydetti. Turizmde nihai hedef olamayacaðýna vurgu yapan Baþbakan Küçük, Turizm Bakanlýðý aracýlýðý ile yapýlan araþtýrmalarda, özellikle bayram tatili süresince birçok otelin yüzde yüzlük doluluk oranýna ulaþtýðýný belirtti. Küçük, geçmiþ yýllarda gazinosu olan otellerde doluluk yaþanýrken, bu yýl hükümetin aldýðý tedbirler sayesinde 3 ve 4 yýldýzlý otellerin de dolduðunu ifade etti. "BU ÝVME DEVAM ETMELÝ" Ercan Havalimaný'ndan son 10 günde gerçekleþtirilen 600'ün üzerinde uçuþun önemli bir rakam olduðuna iþaret eden Baþbakan Küçük, bu ivmenin devam ettirilmesini hedeflediklerini kaydetti. Küçük, turizm açýsýndan kýþ aylarýnda yaþanan sýkýntýnýn da turizmin 12 aya yaygýnlaþtýrýlarak aþýlmasý yönündeki çalýþmalarýn devam ettiðini de anlattý. Bu yýl üçüncü ülkelerden gelen charter uçuþlarýn yaný sýra yeni ülkelerle baðlantýlý charter uçuþlarýn baþlayacak olmasýný da önemli bir geliþme olarak nitelendiren Küçük, gerek Türkiye'den gerekse üçüncü ülkelerden gelen misafirlerin ülkeden memnun ayrýlmalarýnýn da tanýtým çalýþmalarýna büyük katký saðlayacaðýna inanç belirtti. Kemal Saraçoðlu Vakfý'ndan "Altýn Kalem" kampanyasý Kemal Saraçoðlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaþ Vakfý yetkilileri, dün, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst'ü ziyaret etti. Vakýf genel sekreteri Hüseyin Ruso, ziyaretlerinin sebebinin, vakfýn birkaç "güzel" insan hareketi çerçevesinde baþlattýðý "Altýn Kalem" kampanyasýna destek istemek olduðunu belirtti. "ÖÐRENCÝ SAYISI DA ARTTI" Eðitim konusunda da beklenen artýþýn saðlandýðýna ve son yýllarda 41 bine kadar düþen öðrenci sayýsýnýn geçen yýllara oranla artýþ gösterdiðine iþaret eden Baþbakan Küçük, bu yýl öðrenci sayýsýnýn üçüncü ülkelerden gelecek öðrenciler ile binlere çýkacaðý beklentisi içinde olduklarýný söyledi. Küçük, yeni devreye giren turizm tesislerinde de yerli personel istihdamýna öncelik verilmesi yönünde hükümetin almýþ olduðu kararýn etkili olduðunu ifade etti. Baþbakan Küçük, istihdam edilecek olan KKTC vatandaþlarýnýn Sosyal Sigorta ve Ýhtiyat Sandýðý yatýrýmlarýnýn hükümet tarafýndan yatýrýlmasýnýn istihdamlara büyük katký saðladýðýný ve hükümet tarafýndan alýnan tedbirlerin olumlu sonuçlarýnýn ortaya çýkmaya baþladýðýný kaydetti. Ýrsen Küçük açýklamasýnda, hükümet çalýþmalarýyla ilgili de deðerlendirmelerde bulundu. Küçük, hükümetin önünde hýzlý ve etkili bir dönem olduðunu ifade ederek, 12 Eylül'de Cumhuriyet Meclisi'nin açýlacaðýný belirterek, komitelerin çalýþmalarýný sürdürdüðünü kaydetti. Küçük, Ulusal Birlik Partili komite üyeleri ile Baþbakanlýk'ta toplantý yapacaðýný da söyledi. Toplantýda, önümüzdeki hafta içinde komitede görüþülecek yasalarý gözden geçireceklerini belirten Küçük, ardýndan ilgili yasa tasarýlarýnýn Meclis'te görüþüleceðini söyledi. Sosyal Sigortalar Yasa Tasarýsý'nýn Bakanlar Kurulu'ndan geçerek Cumhuriyet Meclisi'ne sevk edildiðini anlatan Baþbakan Küçük, gündemde Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn bulunduðunu belirtti. Küçük, Özelleþtirme Yasa Tasarýsý'nýn son þeklinin bu hafta içerisinde tamamlanarak Meclis'e sevk edilmesini hedeflediklerini kaydetti. Gündemde olan bir diðer yasa çalýþmasýnýn da Kamu Reformu ve Kamu Yasa Tasarýsý olduðunu ifade eden Baþbakan Küçük, bu konudaki çalýþmalarý yürüten Baþbakanlýðýn, Avrupa Birliði'nin ilgili kuruluþlarýndan gereken görüþleri aldýðýný kaydetti. Ruso, kampanya ile, çocuklara içerisinde tohum olan kalemler satarak hem kansere dikkat çekmeyi hem de çevreyi yeþillendirmeyi amaçladýklarýný anlattý. Vakýf olarak çocuklarý kanser konusunda bilinçlendirmek için çeþitli çalýþmalar yaptýklarýný dile getiren Ruso, toplumun genelinin kanserden korunmasýna yardýmcý olmak için çaba harcadýklarýný söyledi. Kalem Yalçýn Okut Ýyi bir ekonomist arýyorum Küçük ya da orta boy geri ülkelerin merkez bankalarý, kendi halklarýnýn tasarruflarý olan varlýklarýnýn önemli bir kýsmýný (nakit, altýn ya da tahvil vs olarak) Batý'nýn büyük bankalarýnda tutarlar. Kapitalist sistemin kuralý/emridir bu. Aksi takdire, bu emre uymayan ülkeler 'cehennem ateþlerine' atýlýrlar Gaddafi'nin -diðer birçok hatalarý yanýnda- bir diðer hatasý da, hem kendi ailesinin hem de Libya halkýnýn varlýklarýn/zenginliklerini Fransa ve Ýngiltere gibi kan emici vampirlerin bankalarýnda tutmasýydý. Gaddafi Libyasý'nýn Merkez Bankasý da, o varlýklarýnýn/zenginliklerinin büyük bir kýsmýný Fransa ve Ýngiltere bankalarýnda tutuyordu. Geçen gün, leþ kargalarý gibi Libya zenginliklerini paylaþmak için toplanan - aralarýnda TC'nin de bulunduðu- 60 ülkenin katýlýmýyla Paris'te gerçekleþtirilen toplantýda, o devasa paralarýn Gaddafi sonrasý geçici hükümete verilmesine karar verildi Bu rezalet bana geçmiþte de yazdýðým bir anekdotu anýmsattý. Komandante Fidel ile Komandante Che ile ilgili bir anekdot Epey önce aktarmýþ olsam da, yine aktarmak istiyorum. Fidel ve Che liderliðindeki Kübalý devrimciler diþe diþ bir mücadeleyle ABD uþaðý Diktatör Batista'yý devirdikten ve iktidarý aldýktan sonra, Devrim Hükümeti'ni kurmak için yaptýklarý -en seçkin gerillalarýn katýlkdýðý- önemli bir toplantýda, Lider Fidel Kastro, sorar: "Merkez Bankasý'nýn baþýna getireceðimiz iyi bir ekonomist gerekiyor. Aranýzda aday olmak isteyenler?.." Che elini kaldýrýr Fidel: "Sen ekonomist misin; ben senin doktor olduðunu biliyordum." Che'nin cevabý: "Ben iyi bir komünist aradýðýný düþündüm.." Böylece, zaten hem Devrim Mahkemesi Baþkaný ve Çalýþma Bakaný olan Che, Merkez Bankasý Baþkaný da olur. Merkez Bankasý Baþkaný olur olmaz da ilk verdiði emir, Küba Merkez Bankasý'nýn ABD bankalarýnda bulunan varlýklarýnýn yarýsýnýn Kanada bankalarýna,(*) yarýsýnýn da Ýsviçre bankalarýna aktarýlmasý emri olur. Bu da, Komandante Che'nin ne kadar öngörülü olduðunun somut göstergelerinden biridir. Yoksa, kýsa bir süre sonra, Küba Devrimi komünizme yönelince, Amerikan emperyalizminin ABD'de bankalarýnda bulunan Küba'nýn milyarlarca dolarlýk altýn rezervlerine el koyacaðý açýktý Merkez Bankasý Baþkaný olarak verdiði o ilk emir ile Che, Küba halkýnýn o altýnlarýna ABD eþkiyasý tarafýndan el konulmasýný engelledi. Þimdilerde, hem Gaddafi ailesinin varlýklarýna, hem de Libya halkýnýn tasarruflarý olan Libya Merkez Bankasý'nýn Fransa ve Ýngiltere bankalarýnda bulunan devasa servetine el koydu saldýrgan emperyalist ülkeler; ve o varlýklarý isyancýlara vermeyi kararlaþtýrdýlar. Ýþte sýnýf bilinci farký Gaddafi nire, Che ve Fidel nire? (*) O yýllarda, Kanada bugünkü gibi saldýrgan emperyalist cephede deðil, daha mutedil ve tarafsýz bir politika izliyordu. Ve daha da önemlisi, Sovyetler Birliði vardý...

9 6 Eylül 2011 Salý 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar HESAP VER ARDA Türkiye Futbol Milli Takýmý'nýn Kazakistan ile yaptýðý maçý kazandýran golü Atletico Madrid'li Arda Turan attý. Golden sonra kendisine uzatýlan mikrofonlara þunu söyledi: "Golü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki þehit olan bütün halklarýn evlatlarýna armaðan ediyorum." Eskiden attýðý golden sonra tribünlerden yükselen tezahürata "asker selamý" ile karþýlýk veren futbolcularýmýz vardý. Þimdi savaþa karþý barýþ dileyen bir futbolcu neslinin geldiðini haber veriyor bu geliþme. Ama, bu ülkede varlýklarýný gençlerin soðumuþ bedenlerinde arayan-bulan yaþlý bir kuþak var. Gençlerin ölmüþ hallerini çok seviyorlar. Ýþte bu güruh Arda Turan'a dönerek hýþýmla soruyor: "Ne demek istedin?" Barýþ isteðinin hesabý için çocuðun üzerine çullanýyorlar: Hesap ver Arda! Sevgili Arda Turan sen bunlara aldýrma.tarih seni attýðýn goller kadar dile getirdiðin insanlýk dileklerinle de anacaktýr! Biz tanýðýz NAZIM ALPMAN (Birgün) DÝPNOT "Avrupa'da Laiklik" kampanyasýný destekleyenler 17 Eylül'de, Londra'da, "Toplan ve Yürü" adý verilen bir gösteri düzenliyor. ÖZGÜRLÜK MÜCADELESÝNÝ KAZANAN HALK NASIL "BESLEME" OLDU? TARÝH 3 AÐUSTOS 2010 Kan dökülen dünkü eylemde her iki taraftan da yaralananlar oldu... Baþý copla yarýlan bir eylemciye üç dikiþ atýlýrken, bir polisin alnýna da sekiz dikiþ atýldý... Gözden kaçmayanlar... 1 EYLÜL MÜ, 21 EYLÜL MÜ? Neden "1 Eylül Dünya Barýþ Günü" olarak kutlanýr? Çünkü SSCB ve Varþova Paktý üyesi ülkeler Hitler'in Polonya'yý iþgal ettiði 1 Eylül 1939 tarihinden esinlenerek, 1 Eylül'ü "Dünya Barýþ Günü" ilan etmiþti. Belki de 1 Eylül'de Arabölge'deki etkinliðin engellenmesinin nedeni budur. Belki de Kýbrýslý barýþseverlerin de komünist propagandasý yapacaðýný sandýlar. Barýþ Günü kutlayacaksanýz, BM'nin 2001'de barýþ günü olarak ilan ettiði "21 Eylül" ne güne duruyor? Deðil ama!!! ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Rum tarafýnýn muhatabý Türkiye deðil Kýbrýs Türk tarafýdýr ve Rum tarafýnýn Türkiye tarafýndan muhatap alýnma çabasýnýn sonuç vermesi mümkün deðildir. Hüseyin ÖZGÜRGÜN (Dýþiþleri Bakaný) VÝRGÜL... YURTTA GERÝLÝM, ORTADOÐU'DA GERÝLÝM AKP'nin Ýsrail'e karþý aldýðý 'yaptýrým' kararý Türk medyasýnca zafer olarak takdim ediliyor. AKP'nin kuyruðuna takýlýp giden Türk medyasý epeydir gerilimi ve Kürt düþmanlýðýný besliyor. AKP'nin Ahmet Davutoðlu üzerinden lanse ettiði 'komþularla sýfýr sorun' baþlýklý siyasetin sadece bir örtü olduðu da anlaþýlýyor. Örtü kalkýnca altýndan "yurtta gerilim Ortadoðu'da gerilim" çýktý ortaya. Bütün bunlarýn Kýbrýs'a aydýnlýk günler olarak yansýmasýný bekleyenlere güzel rüyalar diliyoruz. "Kýbrýs Türk halký istedi, örgütlendi, Anavatan'ý ile bütünleþti, önce özgürlük mücadelesini kazandý, ardýndan da devletini kurdu." Derviþ EROÐLU (KKTC Cumhurbaþkaný) Gönlü demokrasiden yana olan herkes yarýn cezaevine girebilir Hanefi Avcý bir polis þefi, iþkenceci. Þimdi her ne kadar piþman olduðunu söylese de geçmiþini biliyoruz.hanefi Avcý'nýn bürokrasi içinde rahatsýz ettiði kesim, þimdi Avcý'dan intikam alýyor. Bu onlarý ilgilendirir. Bizi ilgilendiren Hanefi Avcý ile birlikte yargýlanýyor olmamýz. Biz devrimciyiz. Hanefi Avcý ile bir tek düþmanlýk üzerine iliþkimiz olabilir. Onu da iþin içine dahil edip bizimle baðlantýlandýrarak, bir taþla birkaç kuþ birden vurulmuþ oluyor. Bir KARÝKATÜR / taraftan Avcý'yý tasfiye ediyor, diðer taraftan da devrimcileri itibarsýzlaþtýrma operasyonu yapýyor.( ) Hiçbir mantýðý olmayan bir iddianame hazýrlamýþlar. Ayný gerekçe ile yeniden insanlar alýnabilir. Gönlü demokrasiden yana olan herkes yarýn cezaevine girebilir. Bir ölçüt yok. Örgüt üyeliði denen þey yasada objektif tanýmlarla belirlenmiþ.'ben senin örgüt üyesi olduðunu biliyorum' diyorlar. Nereden biliyorsun? 'E ben Serhan Gazioðlu biliyorum' oluyor cevabý.bu acemilik deðil, bilinçli tercih edilen bir yöntem. Herkesi zan altýnda býrakma durumu. Teknik takiplerle dinlemelerle senin konuþmalarýndan istediði sonucu çýkarabiliyor. Maksat bir korku cumhuriyeti yaratmak. Bir bulanýk durum yaratýp, herkesi suçlamak. Kürt muhalefetini KCK ile, devrimcileri Karargah ile, ulusalcýlarý da Ergenekon ile tasfiye etme planlarýdýr bunlar. Kimsenin SDP'yi Ergenekon ile birlikte tartýþmaya gücü yetmez. Genel Baþkanýmýz Akýn Birdal Ergenekon tarafýndan kurþunlandý. SDP'yi SDP yapan temel þey, Kürt sorununun çözümü konusudur. Biz biliyoruz ki bunlar olmadan devrimci olunmuyor. Askeri vesayetin kabulü de ayný þekilde. Yani bu kadar bedel ödemiþken nasýl Ergenekoncu olabiliriz? Tamam, bir darbe giriþimi durumu söz konusu, bir sürü þey ortada. Kabul ettikleri infazlar var. Ama bu kadar önemli bir dava magazin davasýna dönüþtü. Ýçini boþalttýlar. O davadan herkesi yargýlayabilirler. Ahmet Þýk bunun içine konulabilir, bir sürü kiþi daha eklenebilir. AKP bir sürü Ergenekon türetebilir. Bir yandan askeri vesayeti ortadan kaldýrýrken, öbür taraftan kendi vesayetini kuruyor. Askeri vesayet kalksýn ama bunun karþýlýðý tek baþýna eþittir demokrasi olmuyor. Niye polis ordusu kuruyor. Neden polise aðýr silahlar veriyor. Çünkü AKP militer bir partidir. Görece demokratikleþme adýmlarý sayýlabilir bazý adýmlarý, ancak kendi militarizmini kurduðunda baþka bir durum çýkýyor ortaya. Yani öyle bir þey yaratýrsýn ki, askeri çekersin ama kurduðun sistem binlerce insaný yok eder. O zaman diyebilir misin bunlar demokrasi ile geldi? (Bu yazý Devrimci Karargah ve Hanefi Avcý ile baðlantýsý olduðu gerekçesiyle tutuklanarak, Sosyalist Devrim Partisi (SDP) davasýndan yargýlanan ve bir süre önce serbest býrakýlan Rýdvan Turan'ýn ANF'den Rawin Sterk ile yaptýðý söyleþiden alýnmýþtýr )

10 10 6 Eylül 2011 Salý GÜNEYDEN... Dünya "cep"ten gezilebiliyor! Akýllý telefonlarýn hayatýmýza gün geçtikçe daha fazla girmesi ile birlikte günümüz dünyasýnýn en gözde trendi olan "cepten internet", Kuzey Kýbrýs Türk Halký tarafýndan da ciddi raðbet görmeye devam ediyor. Daha Fazla Hayat, Daha Fazla Teknolojisloganýný kendisine benimsemiþ Kuzey Kýbrýs'ýn lider teknoloji þirketi olan Kuzey Kýbrýs Turkcell, tüm abonelerine hýzlý, kesintisiz ve çok avantajlý internet paketleri ile 'cepten dünyayý gezme' fýrsatýný sunuyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell sayesinde binlerce insan cep telefonlarý ile "facebook"dan"youtube"e tüm websitelerinde diledikleri gibi geziyor, dünyanýn yeni trendi olan cepten internet sayesinde Apple veandroidgibi telefon þirketlerinin sunduðu sanal marketlerden, dünyanýn en popüler oyunlarýna ve uygulamalarýna dünya ile ayni anda tek tuþla her yerden ulaþabiliyor. lerini kolayca takip edebilen, Twitterdenarkadaþlarýný twitleyebilen, Facebooktanarkadaþlarýnýn resimlerini görebilen, Skype ile dilediði yerden görüntülü konuþma yapabilen, ve hatta "youtube"dendünyadaki tüm videolara ulaþabilen binlerce kiþi, "mobil internet"in avantajlarýný ve keyfini cepten yaþýyor. Günde 1 TL'ye internet Kuzey Kýbrýs Turkcell, cepten internette çok avantajlý paketlerini de kolayca kýsa mesaj ile alabilecekleri þekilde tüm abonelerine sunuyor. Mobil internete "ekonomik eriþim" imkaný saðlayan aylýk paketler, 12 ile 29 TL arasýnda çok özel bir ücrete, toplumun tüm kesimlerinin, dünya ile internet üzerinden kesintisiz iletiþimini amaçlýyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell müþterilerine 'Daha Fazla Hayat' yaþatmak için teknoloji alanýnda gerçekleþtirdiði avantajlý çalýþmalarýna bir yenisini ekleyerek Günde 1 TL'ye Cepten Ýnternet dönemini baþlattý. Müþterilerini mobil ortamda internetle özgürce buluþturmak ve mobil internet keyfini yaþatmak amacýyla düzenlenen kampanyaya katýlým SMS ile gerçekleþiyor. GUNLUK yazýp 1111'e gönderenler gün boyunca sürecek olan pakete kolayca sahip oluyorlar. Ýnternet Paketleri cep telefonu kullanýcýlarýna her an ve her yerde Google'da merak edilenlere, günlük gazetelere kýsacasý tüm internete ekonomik olarak eriþme imkaný saðlýyor. Kuzey Kýbrýs Turkcell'in sunduðu aylýk 100MB(12 TL), 250MB(15 TL) veya 1GB(29 TL) internet paketlerine aboneliði baþlatmak için ABONE boþluk paket miktarýný yazýp 1111'e ücretsiz SMS göndermek yeterli. UKÜ'nün ek yerleþtirme kontenjanlarý belli oldu Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi (UKÜ) Akademik Yýlý için KKTC uyruklu öðrencilere yönelik ek yerleþtirme kontenjanlarýnýn belirlendiðini; 9 Eylül Cuma gününe kadar baþvuru kabul edileceðini açýkladý. UKÜ'den yapýlan açýklamaya göre ek yerleþtirme kontenjaný olan programlar þöyle: "Eczacýlýk Fakültesi; Eczacýlýk, Hukuk Fakültesi; Hukuk, Mühendislik Fakültesi; Bilgisayar Mühendisliði, Ýnþaat Mühendisliði, Endüstri Mühendisliði, Biliþim Sistemleri Mühendisliði, Elektrik- Elektronik Mühendisliði, Enerji Sistemleri Mühendisliði, Çevre Mühendisliði, Ýletiþim Fakültesi; Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler, Radyo ve Televizyon, Gazetecilik, Görsel Ýletiþim Tasarýmý, Güzel Sanatlar Fakültesi; Mimarlýk, Ýç Mimarlýk, Grafik Tasarým, Endüstri Ürünleri Tasarýmý, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi; Ýþletme, Uluslararasý Ýliþkiler, Avrupa Birliði Ýliþkileri, Sosyal Hizmet, Fen - Edebiyat Fakültesi; Türk Dili ve Edebiyatý, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý, Psikoloji, Eðitim Fakültesi; Türkçe Öðretmenliði, Ýngilizce Öðretmenliði, Okul öncesi Öðretmenliði, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk, Zihin Engelliler Öðretmenliði, Resim Ýþ Öðretmenliði, Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi; Biyosistem Mühendisliði, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Yüksekokulu; Turizm ve Otel Ýþletmeciliði, Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu; Yönetim Biliþim Sistemleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý, Meslek Yüksekokulu; Bilgisayar Programcýlýðý, Radyo ve Televizyon Programcýlýðý, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým." Açýklamada ek yerleþtirmeye baþvurmak isteyen öðrencilerin lise diplomasý ve KKTC kimlik kartý fotokopisi ile en geç 9 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar baþvuru yapmalarý gerektiði belirtildi. Baþvuru için daha detaylý bilginin ise internet adresinden veya numaralý telefondan 2022, 2053 veya 2071'i arayarak alýnabileceði de kaydedildi. Özgürgün: Türk tarafýnýn uyarýlarý ciddiye alýnmalý Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, Rum tarafýnýn, Doðu Akdeniz'de barýþ ve huzurun devam etmesini amaçlamasý halinde Türk tarafýnýn yapmakta olduðu uyarý ve çaðrýlarý, geç olmadan ciddiyetle dikkate almasý gerektiðini söyledi. Özgürgün, Kýbrýs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile tam bir iþbirliði içerisinde meþru hak ve çýkarlarýný korumak amacýyla gerekli adýmlarý atmaktan asla imtina etmeyeceðini belirtti. Rum tarafýnýn, Doðu Akdeniz'de tansiyonun yükselmesini ve istenmeyen olaylarýn yaþanabileceði bir ortamýn egemen olmasýný istemesi halinde tuttuðu yolda devam edebileceðini kaydeden Hüseyin Özgürgün, "Ancak, barýþ ve huzurun hüküm sürdüðü bir Doðu Akdeniz bölgesi amaçlýyor ise, yapmakta olduðumuz uyarý ve çaðrýlarý geç olmadan ciddiyetle dikkate almalýdýr" ifadesini kullandý. Dýþiþleri Bakanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, Özgürgün, Doðu Akdeniz'deki barýþ ve huzur ortamýnýn korunabilmesi için Anavatan Türkiye ve KKTC yetkilileri tarafýndan uyarýlarý dikkate almak yerine, Rum yetkililerin provokatif tutum ve söylemlerine devam ederek GKRY'nin Doðu Akdeniz'de tek taraflý olarak yürütmekte olduðu petrol ve doðal gaz arama çalýþmalarýný sürdüreceði yönündeki açýklamalarýnýn, bölge barýþý açýsýndan olumsuz bir durum teþkil etmeye devam ettiðine dikkat çekti.. Rum Dýþiþleri Bakaný Markulli ve Hükümet Sözcüsü Stefanu'nun son günlerde Türkiye'ye yönelik gerçekleri çarpýtan açýklamalarda bulunduðunu ve Türkiye tarafýndan muhatap alýnma çabalarýna devam ettiðini hatýrlatan Özgürgün þöyle devam etti: "Bundan önce de birçok kez vurgulamýþ olduðumuz üzere, Rum tarafýnýn muhatabý Türkiye deðil Kýbrýs Türk tarafýdýr ve Rum tarafýnýn Türkiye tarafýndan muhatap alýnma yönündeki çabasýnýn sonuç vermesi mümkün deðildir. Yapýlan bu açýklamalar ayrýca, Rum liderliðinin bölgemizde yanlýþ hesaplar içerisinde olduðunu ve bir oldu bitti yaratarak haklarýmýzýn gaspedilmesine seyirci kalacaðýmýzý düþündüðünü göstermektedir. Oysa, Kýbrýs adasýnýn tarihinde yaþanan geliþmeler yapýlmýþ olan yanlýþ hesaplarýn ve bu çerçevede yaratýlmaya çalýþýlan oldu bittilerin sonuçlarýnýn ne olduðunu çok açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr. "DOÐU AKDENÝZ'DE KARGAÞA YARATMA SENARYOLARI" Fileleftheros; "Kargaþa Yaratma Senaryolarýnda Çalýþmalar" baþlýklý haberinde, Ankara'nýn Doðu Akdeniz bölgesinde kargaþa yaratma senaryolarý üzerinde çalýþtýðý ve gerilim koþullarý meydana getirdiði yorumunda bulundu. Rum tarafýnýn doðalgaz aramalarýna baþlayacak olmasý ve Türkiye'nin Ýsrail'le iliþkilerinin kötüleþmesinden dolayý, Ankara'nýn bir kez daha askeri þiddet (üstlenme) konusunda "tehditler" savurduðunu iddia eden gazete, Türkiye'nin; Rum tarafýnýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki deniz varlýðýný güçlendireceðinin göründüðünü ekledi. Tel Aviv'de yayýmlanan haberlere dayanarak, Gazze'deki ablukayý kýrmayý amaçlayan insani yardým gönüllülerinin gemilerine; savaþ gemilerinin de eþlik edeceðini kaydeden gazete, Türkiye'nin bölgedeki devriyelerini artýrmasýnýn beklendiðini ifade etti. Atina ile Güney Lefkoþa'nýn ise, Ankara'nýn faaliyetleri ýþýðýnda; Ýsrail'le köprü kurmaya ve bir anlaþma yapmaya çalýþtýklarýný yazan gazete, bahse konu anlaþmanýn doðalgaz aramalarý alanýnda Tel Aviv'e kazanýmlar saðlayacaðýný ifade etti. "AB'DE BAÞ AÐRISI" Politis, "Türkiye - Ýsrail iliþkilerinim þiddetlenmesinin, ayný zamanda Türkiye'nin Güney Kýbrýs karþýsýndaki tehditlerinin AB için büyük bir baþ aðrýsýna dönüþmekte olduðunu" yazdý. Bu konularýn geçtiðimiz günlerde Polonya'da gerçekleþtirilen AB Dýþiþleri Bakanlarý Gayri Resmi Toplantýsý'nda ele alýndýðýný yazan gazete, Brüksel'deki diplomatik kaynaklara dayanarak, Türkiye'nin Doðu Akdeniz'deki tavrýnýn AB'deki bazý büyük ülkelerde hoþnutsuzluk ve endiþe yaþanmasýna sebep olduðunu savundu. Öte yandan gazete, TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun, Kýbrýs sorununun çözülmemesi halinde; Güney Kýbrýs'ýn yaklaþan AB dönem baþkanlýðýný reddedici nitelikteki açýklamalarýnýn da rahatsýzlýða sebep olduðunu öne sürdü. Türkiye'nin Rum tarafýna yönelik ileri sürülen "tehditleri" konusunun, Polonya'daki toplantýda hem Markulli hem de Davutoðlu tarafýndan gündeme getirildiðini kaydeden gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, Türk tarafýnýn "iddialarýnýn" rahatsýzlýk ve çaresizliðe sebep olduðunu ileri sürdü. RYANAÝR'IN BAF UÇUÞLARI GELECEK YILA ERTELENDÝ Ryanair havayolu þirketinin Baf Havalimaný'ndan yapacaðý uçuþlarýn 2012 yýlýna ertelendiði bildirildi. Politis gazetesi "Anlaþma Havaya... Ryanair'ýn Baf'tan Yapacaðý uçuþlar 2012 Yýlýna Ertelendi" baþlýðýyla aktardýðý haberinde, þirketin Ekim ayýnda baþlatmasý söz konusu olan uçak seferleri için henüz hazýr olmadýðýný ve Baf'taki turizm þirketlerinin dört gözle beklediði bu seferlerin, gelecek yýla ertelendiðini yazdý. Haberde, Ryanair seferleri konusunda, yetkili bakanlýklar tarafýndan detaylý bir inceleme yapýlmasý gerektiði ifade edildi. DÝGOMOLU RUMLAR KKTC'DE AYÝN YAPACAK Dikmen (Dikomo) kökenli Rumlar, 8 Eylül'de KKTC'ye geçerek Dikmen'deki "Panaya ton Pervolion Kilisesi"nde ayin yapacaklarý belirtildi. Ziyaretin bu yýl ilk kez otobüslerle de gerçekleþtirileceðini yazan Fileleftheros, sözde "Aþaðý Dikmen" Muhtarý Hristakis Pashalis'in, Dikmen kökenli Rumlarýn bu yýl beþinci kez köylerini ziyaret edeceklerini, kilisedeki duaya katýlan insanlarýn her yýl artmakta olduðunu söylediðini yazdý. Ayini icra etmesi amacýyla, kiliseye papaz gitmesi için geçmiþteki dört yýl boyunca izin alýnamadýðýný savunan gazete, Dikmen kökenli Rumlarýn, KKTC'deki ayinin bir gün öncesinde Rum tarafýnda bir akþam ayini düzenleyeceklerini belirtti. Gazete, Rum tarafýndaki ayine, kendisi de Dikmenli olan Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da katýlacaðýný haber verdi.

11 6 Eylül 2011 Salý 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Omiru'dan Kýbrýs konusunda 3 eksenli öneri Ýsrail'in Tahrir Meydaný 500 bin Ýsrailli, artan konut ve kira fiyatlarýna, yüksek vergilere ve pahalý saðlýk hizmetlerine karþý sokaktaydý. Eylemciler, zorunlu askerliðin de kaldýrýlmasýný talep ediyor. Ýsrail'in baþkenti Tel Aviv'de toplanan 500 bin kiþi Netenyahu hükümetini protesto etti. 7,5 milyon nüfuslu ülkenin tarihindeki en geniþ katýlýmlý eylem olduðu söylenen gösteride, "Halk sosyal adalet Ýstiyor", "Sadaka deðil, sosyal adalet" sloganlarý atýldý. Tel Aviv Üniversitesi öðrencilerinin baþý çektiði protestocular, 50 gündür Rothschild Bulvarý'nda kamp kurmuþlardý. Gösterinin çýkýþ noktasý, son iki yýldýr artan konut ve kira fiyatlarý oldu. Ülkede doktor ve mühendisler ortalama iki bin 500 dolar alýrken, yoksul mahallelerdeki kiralar bile 1000 dolarý buluyor. Göstericiler, vergilerin indirilmesini ve parasýz saðlýk ve ulaþým hizmetleri talep ediyor. Zorunlu askerlik de karþý çýkýlan uygulamalarýn baþýnda geliyor. Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Ýsrailli öðrenciler çadýr eylemini sürdürmeye kararlý. Gazeteye konuþan Yuval Badolach isimli öðrenci, "çadýrlarýn sadece bir sembol olduðunu, protestonun güçlü olduðunu göstermek için çadýrlara ihtiyaçlarý olmadýðýný" söyledi. Gösteriler, Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'deki Tahrir meydanýnda yapýlan oturma eylemine benzetiliyor. Baþbakan Netanyahu, protestolarýn ardýndan dün yaptýðý açýklamada, ekonomik reformlara gideceðinin ve vergileri düþüreceðinin sözünü verdi. (bianet.org) Türkiye'de herkes "terörist" Son 10 yýlda "terörist" olarak hüküm giyen kiþi sayýsýnda Türkiye dünya birincisi oldu. Dünyada hükümlü toplam 35 bin 117 "terörist"in 12 bin 897'si Türkiye'de... Amerikan haber ajansý AP, 66 ülkede yaptýðý araþtýrmada, 11 Eylül 2001'de ABD'de ikiz kulelere gerçekleþtirilen saldýrýdan bu yana terör karþýtý yasalarýn sertleþtirildiðini ve bu kapsamda yapýlan tutuklamalarýn arttýðýný ortaya koydu. AP'nin gözler önüne serdiði korkunç tabloya göre 11 Eylül'den bu yana tüm ülkelerde 119 bin 44 kiþi tutuklandý, 35 bin 117 kiþi de terörist olarak hüküm giydi. Türkiye ise 12 bin 897 hükümlü sayýsý ile ilk sýrada. 7 bin kiþi ile ikinci olan Çin ile birlikte Türkiye, tüm dünyadaki tutuklamalarýn yarýsýndan fazlasýný gerçekleþtirmiþ oluyor. Türkiye'de 2006 yýlýnda terör yasasýnda yapýlan deðiþikliklerin ardýndan 2005'te 273 olan mahkumiyet sayýsý 2009'da 6 bin 345'e çýktý. BÝRÝNÝN TERÖRÝSTÝ, DÝÐERÝNÝN ÖZGÜRLÜK SAVAÞÇISI Türkiye'nin 'Kürt azýnlýðý ile uzun süredir ters düþtüðünü' yazan AP, Naciye Tokova örneðini veriyor. Ýki çocuk annesi Tokova bir protestoda "Özgür liderlik ve özgür kimlik, ya da sonuna kadar direniþ ve intikam" yazýlý pankart açtýðý için 7 yýl hapis yattý. Ancak okuma yazma bilmeyen Tokova o pankartta ne yazdýðýný bile bilmiyordu. Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn Kürtlere karþý dengeli davranýldýðýný söylediðini hatýrlatan AP, "Türkiye, 'bir kiþinin teröristi diðerinin özgürlük savaþçýsý' lafýný yansýtýyor" yorumunda bulunuyor. 11 EYLÜL'DEN SONRA TERÖR TANIMI Tüm dünyada 11 Eylül'ün ardýndan yasalar sertleþtirildi, tutuklamalar arttý. Fakat terörist tanýmý, 'teröre karþý savaþýn önderi' ABD içinde farklý devlet organlarýna göre bile deðiþiyor. Çin devlet güvenliðini tehlikeye atan herkesi terörist olarak yargýlýyor. Tutuklamalar ve mahkumiyetlerin büyük bir çoðunluðu Uygur Türklerine karþý gerçekleþtiriliyor. Bask bölgesinin ayrýlmasýný savunan ETA ile uzun yýllar mücadele veren Ýspanya'da yýlda ortalama 140 kiþi terör suçlarýndan mahkum oldu. 11 Eylül'den sonra çýkan yasaya göre, Ýspanya'da teröristler 40 yýla kadar hapis yatabiliyor. Pakistan'da ise tutuklamalarýn sayýsý 2006'da bin 552 iken, 2009'da 12 bin 886'ya çýktý. Ancak Pakistan, Irak'ýn ardýndan terör sonucu en fazla ölümün yaþandýðý ikinci ülke. (birgün) Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru, Türkiye'nin AB normlarýndan olasý sapmalarýyla mücadele edilebilmesi ve takvimlerle hakemlik tehlikesinden kaçýnýlabilmesi için, Rum hükümetinin 3 eksende hareket etmesi gerektiðini söyledi. Simerini gazetesinin; "3 Eksende Hareket... Meclis Baþkaný Türk Tehditlerinin Týrmanacaðýný ve BM'den Metotlamalar Görüyor" baþlýklý haberine göre, bir anma töreninde konuþma yapan Omiru, 3 yýldýr devam etmekte olan müzakerelerin ardýndan, "Türk uzlaþmazlýðýnýn devam ettiðini ve bunun kademeli bir þekilde arttýðýnýn görüldüðünü" iddia etti. Omiru, gerek son zamanlarda yapýlan "kýþkýrtma ve tehditler", gerekse BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un takvim ve dolaylý hakemlik konusunda yaptýðý metotlamalarýn, Rum yönetimini 3 eksende hareket etmek durumunda býraktýðýný öne sürdü, 3 ekseni þu þekilde anlattý: 1- Türk tarafýnýn uzlaþmazlýðýný ifþa ederek, bunun müzakerelerde ilerleme kaydedilmesine olanak tanýmadýðýnýn net bir þekilde anlaþýlmasý için uluslararasý toplumu ve Avrupa toplumunu bilgilendirmek ve eðer Türkiye'ye yönelik etkin þekilde baský ve müdahale yapýlmazsa, müzakere sürecinin baþarýsýz olacaðý konusunda sözkonusu taraflarý uyarmak,2- Müzakerelerde izlenen taktiðin ve Kýbrýs sorununun bütünüyle ele alýnýþýnda uygulanan stratejinin yeniden düzenlenmesi ve çözüm taslaðý hazýrlanarak, taslaðýn uluslararasý toplum ile Avrupa toplumuna verilmesi,3- Türkiye'nin uluslararasý hukuk ve Avrupa hukukunu uygulamasý ve tavrýný bunlara göre belirlemesi için, ellerinde bulunan "Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakereleri silahýný" kullanmak. Türkiye'nin; sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"nin daðýlmasý ve iki eþit devlet, gevþek konfederasyon, Kýbrýs'ýn stratejik kontrolünün Türkiye tarafýndan, garantiler aracýlýðýyla yapýlmasý konjonktürünün devam ettirilmesi ve Annan Planý'nýn baþka bir isim altýnda tekrarlanmasý gibi hedeflerinin halen daha devam ettiðini öne süren Omiru, Türkiye'nin sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti" karþýsýndaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, AB ile olan üyelik müzakerelerinde yeni bir geliþme beklememesi gerekeceðini savundu. Habere göre Omiru, AB'den Kýbrýs sorununun çözüm sürecine daha aktif bir þekilde katýlmasýný talep ettiklerini yineledi. EKOLOGLAR VE ÇEVRECÝLER ÝLE EURO.KO DA AÇIKLAMA YAPTI Gazete devamla, Kýbrýs sorunuyla ilgili dün, Rum Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ile EURO. KO'dan da açýklama geldiðini yazdý. Habere göre EURO. KO Baþkaný Dimitris Þilluris, New York'ta yapýlmasý planlanan üçlü görüþmeye atýfta bulunarak, partisinin müzakereler baþladýðýndan beri, ortak zemin olmaksýzýn devam ettirilecek sürecin, Rum tarafýna sorumluluk yükleyecek veya prosedürde deðiþiklik yapmak zorunda býrakacak sonsuz bir diyaloga sürükleyeceði uyarýsýnda bulunduðunu söyledi. Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri Yoanna Panayotu ise, þayet Türkiye çözüm istiyorsa, bunu istediðini, adadan Türk askeriyle "yerleþikleri" çekerek ve Maraþ'ý iade ederek gösterebileceðini söyledi. "TÜRKÝYE DOÐRUDAN TEHDÝTLERE BAÞLADI" Gazete, bir diðer haberinde ise, Rum Meclis Baþkaný Yannakis Omiru'nun, Türkiye'nin Türk savaþ gemilerinin Güney Kýbrýs'ýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) denize açýlacaðýný ilan etmesinin, Türkiye'nin artýk, sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"ne yönelik "doðrudan tehditlere" baþladýðýnýn göstergesi olduðunu söylediðini yazdý. Habere göre Omiru, bu noktada Rum hükümetinin, ilk olarak BM Güvenlik Konseyi'ne, bölgedeki barýþýn tehdit altýnda olduðuyla ilgili olasý bir bilgilendirme yapmaya, ikinci olarak da gözle görülür bir olasýlýk olan, Türkiye'nin Güney Kýbrýs'ýn sözde "MEB"sinde "organize edeceði bir serüven aracýlýðýyla" sözde "Kýbrýs Cumhuriyeti"ni, MEB'deki egemenlik haklarýyla ilgili müzakere etme noktasýna getirecek þekilde "tehdit etmesine" hazýrlýklý olmasý gerektiðini savundu. AB Dýþiþleri Bakanlarý doðalgazý konuþtu Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin de katýlýmýyla geçtiðimiz Cumartesi günü Polonya'da gerçekleþtirilen AB Dýþiþleri Bakanlarý Gayri Resmi Toplantýsý'nda doðalgaz konusunun da konuþulduðu kaydedildi. Haravgi gazetesi, AB Dýþiþleri Bakanlarý Gayri Resmi Toplantýsý'nýn esas olarak Ortadoðu ve Libya ile Suriye'deki problemlerle ilgili olmasýna raðmen; Dýþiþleri Bakaný Markulli'nin toplantýnýn ilk gününde fýrsat bularak muhataplarýný Türkiye'nin; doðalgaz aramalarýyla ilgili olarak Rum tarafýna yönelik "tehditleri" konusunda bilgilendirdiðini kaydetti. Gazete, toplantýnýn ikinci gününde, aday ülkelerin de toplantýda hazýr bulunduklarýný ve Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun "kendini tekrarlamakta tereddüt etmediðini" ileri sürdü. Gazeteye göre, Rum radyosu RÝK'e açýklamalarda bulunan Markulli, toplantýda söz aldýðýný ve kendisine; ileri sürdükleri Türk tehditlerine ayrýntýlý bir þekilde deðinme ve Davutoðlu'nun önünde kendisine AB'deki muhataplarýndan, AB'nin; Türkiye tarafýndan ortaya konulan herhangi bir "tehdidin" gerçekleþtirilmesinden kaçýnýlmasý için önlem almasýný talep etme fýrsatý verildiðini kaydetti. TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun bu duruma nasýl tepki verdiðinin sorulmasý üzerine ise Markulli, "Bir anlaþmazlýk yaþandý, çünkü bu mesele toplantý konularýndan deðildi ve çok kýsýtlý bir zaman vardý. Ancak Türkiye'nin görüþleri net olduðu gibi, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin görüþleri de netti" þeklinde yanýt verdi. Simerini gazetesi de ilgili haberinde, Rum Dýþiþleri Bakaný Erato Kozaku Markulli'nin toplantýda Güney Kýbrýs'ýn; Rum tarafýnýn sözde "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"nde (MEB) yapacaðý araþtýrmalarla ilgili Türk "tehditleri" konusundaki görüþlerini ortaya koyduðunu yazdý. Gazete, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan dün yapýlan açýklamaya dayanarak, Markulli'nin, Avrupa Birliði'nin; "Türkiye'nin Doðu Akdeniz'de gerçekleþtirmeyi amaçladýðý herhangi bir krizi önlemek için eylemde bulunma yükümlülüðüne sahip olduðunu söylediðini" belirtti. Gazeteye göre Markulli, bu konunun AB'yi ve AB'nin enerji alanýndaki hayati çýkarlarýný ilgilendirdiðini de sözlerine ekledi. Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya dayanarak, bu konunun TC Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu tarafýndan da gündeme getirildiðini yazan gazete, Markulli'ye de Rum tarafýnýn görüþlerini yineleme fýrsatý verildiðini kaydetti. Habere göre, Rum Savunma Bakaný Dimitris Ýliadis de açýklamasýnda, Yunanistan ve Güney Kýbrýs'ýn Türk "tehditleriyle" baþ edilmesi konusunda sýký temas içerisinde bulunduklarýný ifade etti. "YUNANÝSTAN ALARMDA" Gazete, yukarýdaki baþlýkla verdiði haberinde ise, Rum tarafýndaki Sigma televizyonunun dün akþam yayýmladýðý bilgilere dayanarak; Yunanistan Silahlý Kuvvetleri'nin, Güney Kýbrýs'ýn sözde "MEB"indeki doðal gaz çýkarma çalýþmalarý yüzünden Ankara'nýn bölgede sýcak olaylar yaþanmasýna yol açacaðýna dair bilgilerin artmasýndan dolayý; teyakkuz durumunda bulunduðunu yazdý. Gazete, sondaj çalýþmalarýnýn baþlamasý durumunda veya çalýþmalardan birkaç gün önce; Ankara'nýn gerilimi artýrmaya ve bunu sýcak olaylara dönüþtürmeye çalýþacaðýnýn ise; artýk kesin olarak addedildiðini iddia etti.gazete, bu sebepten dolayý ve yine bilgilere dayanarak, Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutaný Dimitrios Elefsiniotis'in geçtiðimiz gün donanma karargâhýna gittiðini ve Türkiye'nin bölgede sýcak olaylara sebep olmasý durumunda; Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nin buna operasyonel anlamda ne derece hazýr olduðu konusunda bilgilendirildiðini kaydetti. Gazete, konuyla ilgili baþka bir yorum haberinde ise, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý'na baðlý Enerji Dairesi'nin Güney Kýbrýs'ýn sözde "MEB"indeki olasý yataklarla ilgili bir haritaya sahip olduðunu ancak "Türklerin hak talep etmesi korkusundan" dolayý bunu yayýmlamadýðýný ve gizli tuttuðunu kaydetti. Bununla birlikte, Türklerin kendi yaptýklarý araþtýrmalarla yeni yataklarýn nerede bulunduðunu zaten bildiklerini savunan gazete, Türk araþtýrma gemisi Piri Reis'in 2008 yýlýnýn Kasým ayýnda sismografik araþtýrmalar yapmak için Baf sahilinde; "Kýbrýs" karasularýna kadar gelmesinin tesadüf olmadýðýný iddia etti.

12 12 6 Eylül 2011 Salý KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Harnýp dalý yarýldý Yere düþdü gýrýldý Yari yanýnda sandý Yasdýðýna sarýldý Supernatural Keith R.A. DeCandido ARTEMÝS YAYINLARI "Kadýnlarla en iyi anlaþan erkek, kadýnsýz nasýl yaþanabileceðini bilendir." Charles Baudelaire 'Ah Lâra, hayat ne sahiciymiþ meðer Hep iyi el bekledim bu son elime kadar' Seni kumarda kaybettiðimi sanýyorlar Bilmiyorlar bir intiharda kaybettiðimi Tozan Alkan "Lara" adlý þiirinden Akýncý'ya "Iþýk Kitabevi Onur Ödülü" verildi Iþýk Kitabevi'nin bu yýl 24'üncüsünü düzenlediði kitap fuarý önceki akþam yapýlan kokteylli açýlýþla baþladý. Gençlik Merkezi'nde yapýlan açýlýþta "Gommalar" müzik dinletisi sunarken, gecede Kýbrýs Türk siyasetinin önemli isimlerinden Mustafa Akýncý'ya "Iþýk Kitabevi Onur Ödülü" verildi, kitapseverler de yazarlara kitaplarýný imzalatma þansý buldu. Açýlýþta konuþmasýný yapan Iþýk Kitabevi sahibi Nahide Merlen, onur ödülüne layýk görülen Mustafa Akýncý'nýn 35 yýllýk siyasi ve 14 yýllýk belediyecilik yaþamýnda birçok alanda Kýbrýs Türkü'ne öncülük ettiðini söyledi. ERSOY Lefkoþa Belediye Tiyatrosu (LBT) Koordinatörü Yaþar Ersoy da konuþmasýnda, fuarýn "Biz Olmak" temasýna atýfta bulunarak, Bir efsanenin doðumgünü Müzik tarihinin en büyük efsanelerinden Freddie Mercury, sesiyle, sahnesiye hala aþýlamamýþ bir isim... Sahnedeki duruþu, þovu, sesiyle müzik tarihinin en büyük isimlerinden olan Freddie Mercury, yaþasaydý bugün 65 yaþýnda olacaktý. 'Bohemian Rhapsody', 'Somebody to Love', 'We Are the Champions', 'Don't Stop Me Now', 'Killer Queen', 'Crazy Little Thing Called' birçok hite imza atan Mercury, ilk Asyalý Rock star olarak kabul edilir. 2005'te Blender dergisinin okuyucularý Mercury'yi gelmiþ geçmiþ en iyi erkek sanatçý seçtiler ve 2008'de Rolling Stone dergisi onu 'Tüm Zamanlarýn En Ýyi 100 Þarkýcýsý' sýralamasýnda 18. sýraya yerleþtirdi. 2009'da Classic Rock dergisinin yaptýðý anketde Mercury gelmiþ geçmiþ en iyi rock müzik sanatçýsý seçildi. kitabýn yaygýnlaþmasýyla toplumun "biz" demeye o kadar daha hakký olacaðýna inandýðýný söyledi. Tarih, coðrafya, kültürün yabancýlaþtýrýlarak toplumun adeta "baþka bir yaratýk" haline getirilmeye çalýþýldýðýný ifade eden Ersoy, bu deðerlere - lafla deðil eylemlene kadar sahip çýkýlýrsa o kadar baþarý saðlanacaðýný belirtti. Bu yýl "Iþýk Kitabevi Onur Ödülü"nün Mustafa Akýncý'ya verilmesinin son derece isabetli bir karar olduðunu kaydeden Ersoy, Akýncý'nýn "Lefkoþa Belediyesi'ni bir anahtar, bir oda, bir de Datsun marka arabayla devralarak büyük adýmlar attýðýný, siyaset yaþamýnda da demokrat ve dik duruþuyla örnek teþkil ettiðini" kaydetti. AKINCI Mustafa Akýncý da ödülü almasýnýn Tufan Erhürman'dan "Kýbrýslý Türklerin Halleri" n "KARA GERÇEKLE YÜZLEÞME DENEMELERÝ ÇÜNKÜ BU HALLERDEN KURTULMANIN BAÞKA YOLU YOK" " Bu denemeler, Kýbrýslý Türklerin bir halk olarak onurlarýný kaybetme ve yok olma sürecini yaþadýklarý bu dönem içerisindeki hallerini, eleþtirel bir gözle anlama çabasýnýn ürünü Bu noktadan sonra birbirimizi pohpohlamanýn, gaza getirmenin hiçbir manasý olmadýðýný düþünüyorum Ne hale geldiðimize bakmadan, yüreklerimizi kanatacak bir özeleþtiri süreci yaþamadan, kara gerçekle yüzleþmeden bu haller'den kurtulabileceðimize inanmýyorum " Tufan Erhürman Kýbrýslý Türkleri anlatan denemelerden oluþan yeni kitabýný, kitabýnýn amacýný önsözde bu ifadelerle anlattý ve "Kara gerçekle yüzleþme denemeleri" diye nitelediði yazýlarýný "Kýbrýslý Türklerin Halleri" adýyla kitaplaþtýrdý. Son iki yýlda farklý yayýn organlarýnda yayýnlanan "Kýbrýslý Türklerin halleri" ile ilgili denemelerini güncelleyerek, dipnotlarla bir kitapta toplayan Erhürman, bu halleri "bugünküler, geçmiþe ve geleceðe dair olanlar" diye de ayrýmlaþtýrmýþ. Iþýk Kitabevi yayýný olarak geçtiðimiz günlerde basýlan ve önceki akþam açýlan Kitap Fuarý'nda okurla buluþan "Kýbrýslý Türklerin Halleri", DAÜ Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Tufan Erhürman'ýn 10. kitabý. Erdoðan Uzunahmet'in tasarýmýyla yayýnlanan yaklaþýk 400 sayfalýk kitapta, ardýndan yaptýðý konuþmada, kendisi hakkýnda söylenilen sözleri "daha hayattayken duymanýn" kendisini mutlu ettiðini ifade ederek, toplumun kendi içindeki deðerlere sahip çýkmasýný istedi. 31. yýlýndaki LBT ve 24. yýlýndaki Iþýk Kitabevi'nin kurumsallaþma adýna en güzel örnekleri sergilediðini belirten Akýncý, bu iki kurumun temsilcileri arasýnda bulunmaktan mutluluk duyduðunu belirtti, fuarýn her geçen yýl artan kitapseverle buluþmasýný diledi. Akýncý, etkinliðin yapýldýðý Gençlik Merkezi yakýnlarýndan gelen düðün ve davul seslerine de iþaret ederek, "Bu insanlar bu ses kirliliði ve nice kirliliklerle mücadele ederken, baþka yollara sapmayýp tiyatro ve kitapla kendi yollarýnda ilerlediler... Tüm bu kirliliklere raðmen bu toplum 'biz' olacak" diyerek sözlerini tamamladý. kimlikten nüfus tartýþmalarýna Kýbrýslý Türklerin gündemine dair denemeler yazarýn önsözdeki ifadesiyle "zaman zaman rahatsýz edici tonlamalarla" yer alýyor " Dilerim bu kitaptaki yazýlar çirkinliklerimizi saklamadan yansýtan bir ayna iþlevi görsün. Bizi üzsün, hatta kýzdýrýp öfkelendirsin. Bu kadar zorlu bir mücadelede ihtiyaç duyduðumuz umudun ancak bu olumsuz duygulardan devþirilebileceði kanaatindeyim " "SALSA JAM IN CYPRUS" LATÝN DANSLARI VE MÜZÝK FESTÝVALÝ YARIN BAÞLIYOR "Salsa Jam in Cyprus" adýyla düzenlenen uluslararasý Latin danslarý ve müzik festivali çarþamba günü baþlýyor. Bu yýl 6'ýncýsý düzenlenecek festival, Malpas Otel'de 12 Eylül'e kadar sürecek. Festivale Kanada, ABD, Ýngiltere, Türkiye, Rusya, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Almanya, Ýtalya, Ýspanya, Slovakya, Polonya, Portekiz, Ýsviçre, Meksika, Romanya, Ýsrail, Hollanda, Mýsýr, Ukrayna, Ýskoçya, Ýrlanda, Ýran, Suriye, Dominik Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Hindistan, Bulgaristan, Macaristan, Sýrbistan, Kazakistan, Porto Riko, Brezilya, Etiyopya, Japonya, Umman, Kuveyt, Küba, Kolombiya, Ekvator, Avusturya, Guatemala, Kamerun, Arjantin ve Güney Kýbrýs yanýnda KKTC'den de bir çok dans okulu katýlacak. Dans Gösterileri 9-11 Eylül tarihleri arasýnda Malpas Otel'de gerçekleþtirilecek. Festivalin gala gecesi ise 10 Eylül Cumartesi. Festivalin ardýndan 13 Eylül'de de, KKTC'de konaklayan dansçýlara özel kültürel, tarihi ve doða turlarý düzenlenecek. MUHTAROÐLU, 8. KÝTABINI LAPTA ÝÇÝN YAZDI "DÜNDEN BUGÜNE LAPTA" Emekli öðretmen, Mücahit, yazar Esat Faik Muhtaroðlu, 8. kitabýný "Dünden Bugüne Lapta" adýyla yayýmladý. 33 yýllýk öðretmen Muhtaroðlu'nun doðup büyüdüðü köyü Lapta'yla ilgili 273 sayfalýk kitabýnda hem Lapta'yý hem de Laptalýlarý tanýtýcý yazýlar bulunuyor. Muhtaroðlu'nun "Pilot Ali", "Kýbrýs Türkü Budur Ýþte" adlý 3 bölümlü kitabý, Eski Lapta ve Eski Laptalýlar, Öðretmenlerden Hatýralar ve Ömür Boyu Eðitim ve Öðretim adýný taþýyan kitaplarý da bulunuyor. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Larry Crowne ( ) 1. salon 40 ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria KAPALI Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria The Hangover 2 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Harry Potter ve Ölüm Yadigarý 2 ( ) 2. salon

13 6 Eylül 2011 Salý 13 SÖZÜN GELÝÞÝ Bülent TEKÝN AFRÝKA'NIN CANI SIKILIYOR Selimiye Meydaný'nda "anti militarist etkinlik"te gençliðin revaçta haykýrýþý Afrika'ya hava atýlarak söyleniyor: "Ayþe evine dön!" Afrika duraðanlýktan ve çözüm üretemeyenlere kýzgýnlýktan olacak ki isyan ediyor: "Biz bu sözü, ilk manþetimizde (on yýl önce: 15 Aralýk 2001) attýk. Eskidi bu artýk. Biz sonra farklý bir düzeye geldik. Sorduk: 'Kurtarýldýk m?' Yanýt verdik: 'Hassiktir!' " Ýþte bu sözün þimdilik biraz aðýr geldiðini anlatýyor Afrika. (Aðýr geliyor olarak kastettiklerinden ben, sözü sýrf argo olarak algýlayýp siyasi yönüne bakamayanlarýn olduðunu düþünüyorum.) GIRGIR'da bizimkiler bu lafý epey kullanýyor, haberiniz olsun! Bence Afrika'nýn canýný birileri sýkýyor. Tabii Efendimci kiþiliklerin haksýzca nemalandýðý iktidar tutkusu ile sahte yurtseverliðin maskesini tam indiremediði için öfkelenmiþ. Çünkü hâlâ çýkarcýlara vatansever gözüyle bakanlar var. Recep Tayyip Erdoðan'ýn siyaseti KKTC'de iþ yapýyor: TC'nin kötü fotokopisi olan KKTC'de siyasi partiler onun her yaptýðýný taklit ederek piyasa yapmaya çalýþýyorlar. "Marjinal" sözüyle dahi günü kurtarýyorlar. Týpký onun yaptýðý gibi her doðruya, her muhalife "marjinal" demenin kendilerine prim yapacaðýný sanýyorlar. Oysa yanlýþ zaman ve zeminlerde kullanýlan marjinal'ýn ne anlama geleceðini biliyorlar mý? Durun, ben bu adamlara biraz iyilik yapayým. Ýþi tersinden alayým. Onlarýn bu zihniyetine göre marjinal olmamanýn ne anlama geldiðini açýklayacaðým: "Ramazan'ý Tayyip Erdoðan gibi kutlamak demektir. Rumlarý, AB'yi, Kürtleri, Araplarý Erdoðan gibi anlama demektir. Açýk ve rahat giyimi tercih eden Kýbrýs Türk kadýnlarýný kapamak gerekiyor. En azýndan þimdilik türban taktýramýyorsan, uzun kol elbise, uzun etek falan filan giydirmek demektir. Müslümanlara dilenciliði reva gören toplu iftar yemeklerini devlet kesesinden yapmanýz lazým. Hatta iftar sofralarýný öyle-bu iþin acemisi olduðundan!-öyle bir karýþtýracaksýn ki Ankara dilini yutacak: Ne kadar insani (ve Müslüman bir Türk) olduðunu kanýtlamak için bir cezaevi bile olsa, tutuklu ve mahkûmlarla iftarý açacaksýn! Bir baþbakan olarak Ankara'dan gönderilen memur ve sigorta emeklisinin maaþýnýn her ay gelmesine þükredeceksin, gerekirse sevinçten on takla atacaksýn! Ve millet sana baðýmsýz bir devletin Ýçiþleri Bakaný diyecek? Sana da baðýmsýz bir devletin Baþbakan'ý haa? Olsun! diyeceksin. Tüm suç bizimdir diyeceksin. TC'nin hiçbir suçu yok; parasýz, pulsuz, iþsiz, güçsüz, ekonomisiz kalmamýzýn neden Kýbrýslýlardýr diyeceksin. Gönderdiðiniz Türkiyelilerin neden olduðu aþýrý nüfus artýþýnýn ekonomimizi, hayatýmýzý, yaþam biçimimizi mahvettikleri doðru deðildir! TC'den onlarý biz zorla çaðýrdýk! Gelip bizi kurtardýlar! Bu kadarla da olmaz, Türkiye'den her gün gönderilen iþsizleri, sahipsizleri, kaba güç kullanmak amacýyla gelenleri KKTC yurttaþý yapmak için formüller bulacaksýn! " Bunun tersini yapýyorsanýz "marjinal"siniz(!) Afrika bir aralar-þahsen ben saðcý mý solcu mu olduðuna karar veremediðim(!)-mehmet Ali Talat'ýn marjinal sözünü diline pelesenk ettiðini anýmsatýyor. Bakmayýn siz Afrika'nýn "marjinal" lafýný önemser gibi yaptýðýna. Sanýrým Afrika burada ironi yapýyor, bir gün (gelecekte) marjinal kalacaklara üzülüyor! Bir yazar(ý) olarak Afrika'nýn asýl niyetini anlamanýzý istiyorum. Anlatýmýmla halkýn beni anladýðýný biliyorum ama anlamakta zorluk çekeceðini düþündüðüm KKTC Yöneticileri'ne bir iyiliðim olsun istedim. Caný sýkýlýyor Afrika('nýn), kötülüklerin üstünü örtenlere kýzýyor ve belki de en önemlisi, kendinizi satmayýn, demek istiyor. Afrika'nýn yeni söylemini (Hassiktir!) ete kemiðe (politikaya) büründürecek yerli politikacýlar çýkacak mý? Baðýmsýzlýk ruhuna yani? Ne Yunanistan, Ne Türkiye, ne Ýngiltere, ne de herhangi bir ülkenin hamiliði? Bu tip vesayetlere "hayýr!" yani! Ýnsanca, kardeþçe duygular içinde Demokratik Cumhuriyet isteme yani? Ve ezcümle: Aslýnda bu "can sýkýntýsý" ile yaptýðým açýklamayý dikkate alanlar bu kýyaðýmý da unutmasýnlar! AKEL dýþýndaki partiler Hristofyas'ýn ifadesinden memnun deðil Mari Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen ve 13 kiþinin ölümüne yol açan patlamayla ilgili baþlatýlan soruþturma çerçevesinde Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da ifade vermesi Güney Kýbrýs'ta gündeme damgasýný vurdu. Konuyla ilgili oluþturulan Araþtýrma Komitesi Baþkaný Polis Poliviu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ifade vermesinin olumlu olduðunu söyledi. Hristofyas'ýn ek izahatlar ve baþka ayrýntýlar için ifade vermeye tekrar çaðrýlýp çaðrýlmayacaðý sorusuna karþýlýk Poliviu, "beklenmedik bir þey olmasý durumunda herhangi bir þahidin yeniden çaðrýlmasýnýn olasý olduðunu" belirtti. Baþkan Hristofyas'ýn herhangi bir þart ve koþul Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas, Mari Deniz Üssü'nde 11 Temmuz'da meydana gelen patlamayla ilgili dün Araþtýrma Komitesi'ne verdiði ifadede, geminin içince yer alan patlayýcýlara iliþkin yükün sorumluluðunu baþkalarýnýn üstlendiðini ve bunlarýn kendisine geliþmelerle ilgili bilgi vermediðini söyledi. Rum radyosunun haberine göre Hristofyas, Komite Baþkaný polis Poliviu tarafýndan kendisine yöneltilen sorulara karþýlýk, patlama konusunda sorumluluðun kendisine ait olmadýðýný belirtti. Hristofyas, "Olayýn sorumluluðunu üstlenerek istifa eden dýþiþleri ve savunma bakanlarý tarafýndan konunun nasýl idare edildiðini bilseydim, olaydan tamamen sorumlu olacaktým" þeklinde konuþtu. Hristofyas, söz konusu yükün Mari'deki Evangelos Florakis Deniz Üssü'ne yerleþtirilmesine iliþkin kararý kimin aldýðýný bilmediðini, buna iliþkin tercihin kendisine ait olmadýðýný, kendisinin güvenli bir yer olmasýný istediðini, yükün güvenli bir yerde olduðunun söylendiðini belirtti. Hristofyas ayrýca, deniz üssünün AÝK elektrik santraline komþuluk derecesini de bilmediðini söyledi. HRÝSTOFYAS'A SÖZLÜ SALDIRI Rum radyosu, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn ifadesinin ardýndan Maliye Bakanlýðý'ndan ayrýlýrken, Mari'deki patlamada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýnýn sözlü saldýrýsýna maruz kaldýðýný da bildirdi. Habere göre, patlamada ölenlerin yakýnlarý Hristofyas'a tepki gösterdiler. YAKINLARIN AVUKATI EROTOKRÝTU Mari'deki patlamada hayatýný kaybedenlerin olmaksýzýn ifade vermeye geldiðine dikkat çeken Poliviu, "Diðer tanýklar gibi gelip sorulara yanýt verdi" dedi. Ýfade verilen salon içerisinde, patlamada ölenlerin yakýnlarýndan Nikolas Ýoanndis'in tutuklanmasý giriþimiyle ilgili bir soru üzerine de Poliviu, Hristofyas'ýn ifade vermesine baðlý olarak bugün çok zor bir gün yaþandýðýný, bazý gerginliklerin olmasýnýn da beklenilen bir durum olduðunu söyledi. Poliviu, Hristofyas'ýn ifade verme sürecinin normal bir þekilde yapýldýðýný da belirtti. PARTÝLER MEMNUN DEÐÝL Bu arada, AKEL dýþýndaki siyasi partilerin, Hristofyas'ýn dün Araþtýrma Komitesi önünde verdiði ifadeden memnun kalmadýðý belirtildi. Rum radyosunun haberine göre DÝSÝ Basýn Sözcüsü Haris Georgiadis, "Hristofyas'ýn alýnan bu siyasi karardan dolayý sorumluluk üstlenmemesini üzüntüyle izlediklerini" söyledi. DÝKO Genel Sekreteri Kiriakos Kenevezos da, Hristofyas'ýn argümanlarýnýn inandýrýcý olmadýðýný belirtti. EDEK Baþkan Yardýmcýsý Sofeklis Sofokleu ise, Hristofyas'ýn istifa etmesi gerektiðini tekrarladý. EVRO.KO partisi ile Çevreciler ve Ekologlar Hareketi de, olayla ilgili Hristofyas'ýn açýk þekilde sorumluluðu bulunduðunu kaydettiler. HRÝSTOFYAS: Mari'deki patlamadam sorumlu deðilim yakýnlarýný temsilen açýklama yapan Avukat Rikos Erotokritu da, Hristofyas ifade verirken, hayatýný kaybedenlerin yakýnlardan biri olan Nikolas Yoannidis'in polis tarafýndan tutuklanmak istendiðini söyledi. Erotokritu, tutuklama emrini Hristofyas'ýn verdiðini de iddia etti. Tutuklanmak istenen Nikolas Yoannidis ise, "Hristofyas'a katil diye seslenip seslenmediðinin" sorulmasý üzerine, "Hayýr, baðýrmadým" þeklinde yanýt verdi. Habere göre Baþkanlýktan yapýlan açýklamada, Hristofyas'ýn herhangi birinin tutuklanmasý yönünde talimat vermediði belirtildi.

14 14 6 Eylül 2011 Salý BULMACA Soldan Saða: 1-El sýkýþmak. 2-Fazla bön, avanak. Bir kimseden bir þeyi yapmasýný veya yapmamasýný isteme, dileme, istek. 3-Üstüne öteberi koymak için, bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ uzun tahta veya metal levha. Kalay'ýn kýsaltmasý. Ýçine para ve deðerli eþya koymaya yarar çelik dolap. 4-Hz. Ýsa'nýn kurduðu dine mensup olan kimse. 5-Ýþaret, alâmet. Borudan kol almakta kullanýlan baðlantý parçasý. Rütbesiz asker. Harf okunuþu. 6-Zaman zaman kendini kaybederek olduðu yere düþme, vücutta þiddetli çýrpýnmalar ve aðýz köpürmesi ile ortaya çýkan bir sinir hastalýðý. Çok hýzlý gidebilen bir tür keþif gemisi. 7-Ünivrsitede uygulama çalýþmalarý, yabancý dil öðretimi gibi görevleri olan öðretim üyesi yardýmcýsý. Ýskambil oyununda "Birli". 8-Egemenliði altýnda bulundurmak. 9-Bir nota. Hristiyanlarýn peygamberi. Lityum'un kýsaltmasý. 10-Binek hayvaný. Aðaçlarla örtülü geniþ alan. Ýridyum'un kýsaltmasý. 11-Kusma. Ters okunuþu "Öç almayý amaçlayan gizli düþmanlýk". Büyük kardeþ, aðabey. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Aþan Eczanesi: Selçuk Avkýran Sok. No:1 Göçmenköy (Derya Butik Arkasý-Metropol Yolu) Tel: Emel Ataçað Eczanesi: Çetin Kürþat Apt. Zemin Kat No:18 Medikent Hastanesi Karþýsý Gönyeli Tel: Maðusa Güloðlu Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Eski Lefkoþa Yolu Alasya Park Sitesi Dük. No:4 Tel: Girne Aþar Eczanesi: Mustafa Çaðatay Cad. Yetkili Ýþ Merkezi Su Dairesi Yaný No:32 Tel: Aydýn Eczanesi: Karaoðlanoðlu Cad. Beyaz Plaza No:3 Alsancak Tel: Güzelyurt Güzin Eczanesi: K:288 Þht. Raþit Osman Sok. Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Askerlik görevini bitirip ordudan ayrýlmak (iki kelime). 2-Tamir etmek. Verme, ödeme. 3-Yeter, yetiþir, artýk istemez. Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrý bir varlýk olarak kabul ettiði canlandýrýcý ve etkin ilke. 4-Dünyaya en yakýn gezegen. Sürerdurum. 5-Alt alta yazýlmýþ þeylerin bütünü. Alfabenin 16 ve 14. harfleri. Radon'un kýsaltmasý. 6-Ters okunuþu "Hayvan yuvasý". Candan, açýk yüreklilikle davranan. 7- Alfabenin 23 ve 24. harfleri. Biteviye, monoton. 8-Üzerine iplik, tel, þerit gibi þeyler sarýlan, kenarlarý çýkýntýlý, ekseni boyunca delik silindir. Güneþ doðmadan önceki alacakaranlýk. 9-Düz, açýk ve geniþ yer, meydan, saha. Baþa "A" konursa "Halk" olur. 10-Bir emir. Türk müziðinde bir makam. 11-Hýzlý yüzmek için ayaða geçirilen araç. Bir konutun, bir mülkün veya taþýt gibi herhangi bir þeyin belli bir bedel karþýlýðýnda, bir süre için sahibi tarafýndan baþkasýna verilmesi, icar. TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank Gözcü KANALTÜRK / Saat: 19:50 Yönetmen: SCOTT FRANK Oyuncular: JOSEPH GORDON-LEVITT, JEFF DANIELS, MATTHEW GOODE, ISLA FISHER, CARLA CUGINO, BRUCE MCGILL Bir bankada gece bekçisi olarak çalýþan Chris Pratt, geçmiþinde okulun yýldýz sporcularýndan biridir ve geleceði parlak öðrenciler arasýndadýr. Ancak geçirdiði bir kaza tüm hayatýnýn deðiþmesine ve tepe taklak olmasýna neden olur. Yaþadýðý travmayý atlatamayan, hafýzasýna eskisi gibi güvenemeyen Chris, bir kimlik bunalýmýnýn ortasýndadýr. Anlamlý bir iþle uðraþmayan Chris, bir gece bankada bir gangster çetesi ile karþýlaþýr. Çetenin baþýndaki kiþi Chris''i bankaya soymak için ekibine katýlmaya ikna eder. 88 Dakika TNT / Saat: 20:00 Yönetmen:Jon Avnet Oyuncular: Al Pacino,Deborah Kara Unger, Neal McDonough Seattle'da mahkeme için çalýþan çok ünlü bir psikiyatrist ve kolej profesörü Jack Gram, bir seri katil olan Jon Foster'in ölüm cezasýna çaptýrýlmasý konusunda jüriyi etkileyen, mahkumiyetinden sorumlu bir kiþi konumundadýr. Seri katil, Jon Foster, Jack Gramm'ý kendisiyle ilgili manipülasyon yapmakla, bir þahidi ve þahidin kýz kardeþini ona karþý ifade verme konusunda kandýrmakla suçlar. Jon'un cezasýnýn infazý öncesi akþam saatlerinde Jack'e bir telefon gelir. Telefonda cinayeti çözmesi için sadece 88 dakikasý olduðu söylenmektedir. Bu mesajý veren kiþi kadýnlarý Jon Foster gibi öldürmektedir. Jack, eski karýsý, FBI ajaný Shelly Barnes, arkadaþý Frank Parks ve asistaný Kim Cummings ile bir üniversitenin kampusu içinde bu problemli öðrenci ile bu öðrencinin öldürmeyi planladýðý kadýný bulmaya çalýþýr. Cehennem Günü 1 TV 8 / Saat: 21:00 Orijinal Adý : The Hades Factor Yönetmen : Mick Jackson Oyuncular : Stephen Dorff, Mira Sorvino, Blair Underwood, Sophia Myles. Yapým : 2006 Gerilim Berlin'de bir virüse karþý operasyonda bulunun gizle ajan Rachel Russell, iki-taraflý iki ajanýn ihanetine uðrar; onlarý öldürür ve kaçar. Gizlenecek bir yer ve elindeki Viyalleri korumak için güvenebileceði birisini bulmaya çalýþýr. Bu arada, eski bir gizli ajan olan John Smith de Berlin'de bulunmaktadýr. Griffin and Phoenix CNBC-E / Saat: 23:00 Orijinal adý: GRIFFIN & PHOENIX Yönetmen: ED STONE Oyuncular: DERMOT MULRONEY, AMANDA PEET, SARAH PAULSON, BLAIR BROWN Yapým Yýlý: 2006 Bir kadýn ve bir erkek, ölüme en çok yaklaþtýklarý dönemde birbirine yaslanýyor. My Best Friend's Wedding / En Ýyi Arkadaþým Evleniyor'un esas oðlaný Dermot Mulroney ile romantik komedilerde olduðu kadar gerilim filmlerinde de kendini gösteren Amanda Peet, Griffin & Phoenix'in baþrollerini paylaþýyor. Film, Mulroney'in canlandýrdýðý Henry Griffin'in kansere yakalandýðýný öðrenmesiyle baþlýyor. Tedavinin imkansýz olduðunu ve fazla zamaný olmadýðýný öðrenen Griffin, son günlerini hayattan zevk alarak geçirmeye karar veriyor. Ýþini býrakýyor, etkileyici bir roman yazmaya niyetleniyor ve bir üniversitede psikoloji dersi almaya baþlýyor. Sýnýfta Sarah Phoenix ile tanýþýyor. Pozitif enerjisi ve her daim gülen yüzüyle çok geçmeden Phoenix tam da ihtiyacý olan kiþiye dönüþüyor. Ne var ki, Phoenix'in de ölümcül bir sýrrý olduðu ortaya çýkýyor. Genç kadýn da yaþayacak çok fazla zamaný olmadýðýný itiraf ediyor. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ JAPONYA'DA ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDÝ Tropikal fýrtýna Talas'ýn vurduðu Japonya'da ölü sayýsý 25'e çýktý, 52 kiþinin ise kayýp olduðu bildirildi. Japon hükümeti, hafta sonunda ülkenin batýsýnda meydana gelen aþýrý yaðýþ sonucu toprak kaymasý ve nehir taþkýnlarýna karþý bölgede yaþayanlarý uyardý. Japonya Baþbakaný Yoshihiko Noda, arama ve kurtarma çalýþmalarýnýn baþladýðý belirterek, ''Elimizden gelenin en iyisini yapacaðýz'' dedi TÜRKÝYE'DE 2 MÝLYON 250 BÝN KÝÞÝ RÜZGAR ELEKTRÝÐÝ KULLANIYOR Türkiye rüzgar enerjisini sevdi. Özellikle son beþ yýlda ülkenin birçok bölgesinde devreye alýnan rüzgar santrallerinden elde edilen elektriði kullanan kiþi sayýsý yaklaþýk 2 milyon 250 bine ulaþtý. Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu (EPDK) Baþkaný Hasan Köktaþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, yýlbaþýndan bugüne, kurulu güçleri 10 Megavat (MW) ile 63 MW arasýnda deðiþen 15 adet rüzgar santralýnýn devreye alýndýðýný, böylece ülke çapýnda iþletmeye geçen rüzgar santrallerinin sayýsýnýn 72'ye ulaþtýðýný bildirdi. ÝSKOÇYA'DA DEVLET 4 OBEZ KARDEÞÝ EBEVEYNLERÝNDEN ALDI Ýskoçya'nýn Dundee kentinde sosyal hizmetler, 4 obez kardeþi, "kilo vermelerini saðlamak konusunda baþarýsýz olan" ebeveynlerinin elinden aldý. Ýtalyan La Stampa gazetesinde çýkan habere göre, ailenin 6 çocuðundan 4'ünün alýnmasýyla sonuçlanan süreç, 3 yýl önce, çocuklardan birinin "baþýna vurduðu" iddiasýyla babasýný þikayet etmesiyle baþladý. Çocuðun alnýný aslýnda radyatöre çarptýðýný itiraf etmesine karþýn, kardeþlerin kilosu yetkililerin dikkatinden kaçmadý. CHIRAC'IN DURUÞMASI BAÞLADI Fransa'nýn eski cumhurbaþkanlarýndan Jacques Chirac aleyhine, Paris Belediye Baþkaný olduðu dönemde ''bazý parti üyelerine hiç çalýþmadan maaþ ödenmesi'' suçlamasýyla açýlan dava baþladý. Chirac, ''saðlýk sorunu'' yüzünden ilk duruþmaya katýlmadý. Paris mahkemesi baþkaný, duruþmada ilk olarak, Chirac'ýn avukatlarýnýn, müvekkillerinin saðlýk sorunu yüzünden duruþmalara katýlmama yolundaki talebini deðerlendirecek

15 6 Eylül 2011 Salý Söz Hakký Zübeyir Aðaoðlu Akþam geç saatte duydum.. Rauf Bey'in beyninde yine pýhtý atmasý olmuþ.. Hastaneye gittim.. Tüm aile orada, dostlarý orada.. Taner Etkin, Lemi Galip ve Erhan Arýklý da orada.. Aydýn Haným'a fotoðrafýnýn yayýnlandýðý AFRÝKA gazetesini verdim.. Çok mutlu oldu, ellerime sarýlýp aðladý.. Allaha yalvarýyor, "Beni kocasýz býrakma Allahým " diyordu.. Az sonra basýn toplantýsý vardý salonda.. Ben biraz geç gittim, danýþmadaki Gagavuzyalý ve Gaziantep orijinli bir Türk görevli ile sohbet ediyordum.. Gagavuzyalý talebe varmýþ dediler.. Basýn toplantýsýnda Rauf Bey'in geçirdiði rahatsýzlýklarýn doðal olduðu anlatýldý.. "Baþarýlý operasyonlardan" bahsedildi.. Toplantý sonunda sorular soruldu.. Ben de iki soru sorayým dedim.. Rauf Bey'in, hastaneden çýkarken yapýlan basýn toplantýsýný canlý olarak seyrettiðimi.. Gayet iyi bir vaziyet tespit ettiðimi, Rauf Bey'in Türkçe ve Ýngilizce konuþtuðunu söyledim.. Sonra da þöyle devam ettim: "Peki Rauf Bey iyi gittiði Ankara'dan, ben Ercan'da gördüm, çok kötü vaziyette geldi" dedim.. "Ankara'ya gitmesini kim istedi? Gitmesi sizce faydalý oldu mu?" diyerek sorumu bitirdim.. Basýn toplantýsýnda konuþan Dr. Kaptanoðlu "Rauf Bey'in hastaneden taburcu edildiðini, bilahare ailenin isteðiyle Ankara'ya götürüldüðünü" söyledi.. Yani burada herþey iyiymiþ ve Rauf Bey taburcu edilmiþmiþ.. Ankara'da beyin kanamasý geçirmiþ, ama bu doðalmýþ.. Ben duymuþtum zaten; Rauf Bey bir gün yýkandýktan sonra balkona çýkarýlmýþ ve üþütmüþ.. "Ankaradaki rehabilitasyon merkezi çok iyidir" dedi Dr.Mehmet Bey.. Bu sorum Ahmet Savaþan Bey'e diyerek ikinci sorumu sordum.. " Bu kadar gündür Rauf Bey olsun Ýsmet Bey olsun hastanede, ama hastane sahibi Suat Bey'i göremedim..bu çok garibime gitti" dedim.. Serdar Denktaþ hemen ayaða kalktý ve toplantý sona ermiþtir diyerek salonun boþalmasýný, sorumun da cevapsýz kalmasýný saðladý.. Allah Allah diye geçti içimden, sorduðum soru çok mu tuhaftý Serdar'a göre?.. Hemen apar topar salondan ayrýldýlar.. Arkalarýndan koþtum ve "Ahmet Bey, ben sorumun cevabýný istiyorum, gazetemde yayýnlayacaðým" dedim.. Ahmet Bey bana döndü ve "Burdadýr" dedi.. Meðer Suat Bey komutanlarý karþýlamada hazýr ve nazýrmýþ.. Ama toplantýya gelmesine gerek yokmuþ.. Torun Denktaþ geldi yanýma.. Gel dedi çekilelim bir tarafa da sana bir þey söyleyeyim.. Korktum doðrusu, beni köþe bucaða çekmek istemesinden korktum ve dýþarý kaçtým.. Aydýn Hanýmýn yanýna gidip "Gözün aydýn be Aydýn Haným, Rauf Bey'in durumu iyiymiþ" dedim.. Tanýmadýðým biri geldi ve göðsümden yakalayýp iteklemeye baþladý.. Adam yine üstüme geldi.."fazla konuþma, hade hade yürü" dedi.. Kaçtým ve yolda düþüncelere daldým.. Galiba Rauf Bey'in iþi her zaman olduðu gibi Serdar'a kalmýþtý... Buradaki tedavisinden sonra evine gitseydi belki daha iyi etmiþ olurdu.. Ankara seyahatinde belki Tayyip Erdoðan olsun, Gül olsun Rauf Bey'i ziyaret ettiler.. Serdar da bu ziyaretlerde bol bol görüntü verdi.. Tayyip Erdoðan'ýn geçmiþte kendine yaptýklarýný unutur görünerek belki göze girdiðini bile düþündü.. Amma ve lakin babasýna bu seyahat hiç de iyi gelmedi.. Yakýnda çok þeyler yazacaðým sizlere.. Rauf Bey'in iki defa "teknokrat hükümet" kurma hevesini Serdar'ýn nasýl kursaðýnda býraktýðýný yazacaðým yýlýnda sarayda yediðimiz üçlü yemeði ve Rauf Bey'in dinlediði þarkýyý yazacaðým.. Þarkýda geçen "havaya gitti hep bunca emekler" cümlesinden sonra nasýl ayaða kalkýp.. Aðzýný peþkirle sildikten sonra "Sýçtýk bu memleketin içine" deyip peþkiri nasýl masaya vurup gittiðini yazacaðým.. Rauf Bey son zamanlarýnda yalnýz ve yalnýz Serdar için yaþadý.. Cumhur'un baþý olduðunu maalesef unuttu ve 15 Ameliyat üstüne ameliyat... YDÜ Hastanesinde görevli Gagavuzyalý ve Gaziantepli kýzlar Serdar'ýn baþý olduðuna inandýrýldý.. Suat Bey'e gelince.. Rauf Bey'in ilk yatýþýnda ben þahsen hiç uðramadým hastanesine.. Reklam figüraný olmadým, çünkü hastaneye gidenler Rauf Bey'i göremezdi.. Ýsmet Bey yatýnca koþtum ve gittim.. O'nun durumunun daha vahim olduðunu duymuþtum.. Daha önce de yazdým ve dedim ki Ýsmet Bey'in Devlet Hastanesinden alýnýp Suat Bey'in Hastanesine götürülmesi yanlýþtý.. Aort damarý yýrtýlmasý acil müdahale gerektirirmiþ dediler bana.. Hastaneyi muhtelif ziyaretlerimde çok büyük aksaklýklar gördüm.. Ýstedim ki önce Suat Bey'e aktarayým.. Nasýl olsa deðerli arkadaþým rahmetli Berber Ahmet'ten bir tanýþýklýðýmýz vardý.. Beni odasýnda misafir etmiþ ve bana bir yýl "fitness salonunda" üyelik bahþetmiþti.. Ama öyle anlýyorum ki Suat Bey benim tanýdýðým o mütevazi Suat Bey deðil artýk.. Belli seviyeden insanlarla muhatap olur, benim seviyeme ineceði yok.. Kendisine yazýlý olarak Hastanesi hakkýnda görüþlerimi yazacaðým.. Ondan sonra size de açýklarým yazdýklarýmý.. Dün de yazdým.. Herþey açýklanmalý.. Hiçbirþey gizli kalmamalý.. Kýbrýs'ta azýnlýktayýz diyen Kýbrýslý Türklere de bir sözüm vardýr.. Teslim olmayýn.. Yenilgiyi kabul etmeyin.. Ben Yeni Kent Gönyeli'de bir sivil toplum örgütü kumaya çalýþacaðým.. "Yenikent Gönyeli Kýbrýslý Türkler Derneði".. Siz de kurun kendi bölgelerinizde.. Sonra hep beraber bir araya gelelim.. Þerefli yaþamanýn yollarýný hep beraber bulalým.. Bize "beslemeler" dedirtmeyelim.. Kalýn saðlýcakla.. DOÐA KOLEJÝ ARTIK GÝRNE DE Doða Koleji ve British Academy den büyük ortaklýk Ýki okul kendi güçlerini birleþtirip öðretim yýlýna Doða Koleji kalitesi ile giriyor Doða Koleji British Academy kayýtlarý devam ediyor Telefon:

16 16 6 Eylül 2011 Salý

17 6 Eylül 2011 Salý 17

18 18 6 Eylül 2011 Salý

19 6 Eylül 2011 Salý 19 Eroðlu: Girne ne görüþüldü, ne de pazarlýk konusu yapýldý Yeþilýrmak Direniþi, direniþte þehit düþenler ve köylülerin kendi iradeleriyle harekete geçerek Barýþ Harekatý ile sýnýrlarý þekillenen topraklarla bütünleþmesinin 37'inci yýldönümü dün düzenlenen törenlerle kutlandý. Yeþilýrmak direniþi ve direniþte þehit düþenler, ilk olarak saat 17:00'de köy þehitliðinde düzenlenen törenle anýldý. Buradaki tören protokol sýrasýna göre þehitliðe çelenklerin konulmasýyla baþladý. ÝKÝNCÝ TÖREN Þehitlerin anýlmasýnýn ardýndan Yeþilýrmak köyü içindeki Atatürk Büstü önünde, köyün Kýbrýs Türk topraklarýyla bütünleþmesi kutlandý. ÖÐRENCÝ VE AÝLEYE KÝRALIK DAÝRELER Stüdyo daireler Hamitköy, K. Kaymaklý, Yenikent, Gönyeli 1+1 eþyalý daireler K. Kaymaklý, Hamitköy, Gönyeli 2+1 K. Kaymaklý, Ortaköy, Hamitköy, Gönyeli 3+1 eþyalý daireler Lefkoþa'da... Yurt tipi lüks daireler Gönyeli (7000 TL +400 depozit yýllýk peþin) 4+1 full eþyalý daireler ve villalar Tel: Not: Kiralýk boþ veya eþyalý daireler aranýyor... SATILIK TARLA Alayköy de 3 dönüm arsa nitelikli tarla. Tel: Kiralýk ev Girne Boðaz da dubleks yeni bitmiþ ev kiralýktýr. Tel: Eroðlu, buradaki törende yaptýðý konuþmada, Yeþilýrmak'ýn Lefke'nin özgür bölgeye katýlmasýnýn ardýndan bir süre özgür topraklarýn dýþýnda kaldýðýný ama bölge halkýnýn özgür topraklar içinde yer almakta kararlý durarak güzel bir mücadele sonunda 5 Eylül'de Kuzey Kýbrýs'la birleþtiðini anlattý. Eroðlu, "Hiç bir endiþeniz olmasýn; bu aydýnlýk, bu özgürlük sonsuza dek devam edecektir. Yeter ki birlik beraberliðimizi bozmayalým, Anavatan Türkiye ile birlikte kardeþçe duygularla yolumuzda ilerleyelim" dedi. Rum tarafýnýn Akdeniz'de petrol ve doðal gaz arama giriþimleri konusunda da uyarýlarda bulunan Cumhurbaþkaný Eroðlu, "Hem adanýn geleceðini birlikte belirlemek için müzakere edeceðiz, hem Satýlýk hayvan Erkek dana, damýzlýk ve hamile koyun. Tel: Satýlýk çips makinesi Öztiryakiler marka 5 er litrelik 2 sepetli az kullanýlmýþ çips makinesi 1500 Euro Tel: PAKETÇÝ ARANIYOR Yeni açýlan Starfull döner salonuna paketçi aranýyor Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: CHAVEZ'DEN KADDAFÝ'YE DÝRENÝÞ ÇAÐRISI Venezuela Devlet Baþkaný Hugo Chavez, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye direniþ çaðrýsýnda bulundu. Chavez, Venezuela devlet televizyonu VTV'de yayýmlanan konuþmasýnda, "Kaddafi'nin nerede olduðunu kimse bilmiyor ancak Libya'yý terk etmesinin çok uzak ihtimal olduðunu düþünüyorum" dedi. Venezuela Devlet Baþkaný Chavez, "Kaddafi'nin yapmasý gerekenin direnmek olduðunu" belirtti. Libya'da halk ayaklanmasýnýn baþladýðý þubattan bu yana Chavez, Kaddafi rejimine destek mesajlarýný artýrdý. Chavez, NATO'nun Libya operasyonlarýný ve Kaddafi ile yakýnlarýna yönelik ekonomik yaptýrýmlarýný her fýrsatta eleþtiriyor. KAZAKÝSTAN, LÝBYA'YI TANIDI Kazakistan'ýn Libya'daki Ulusal Geçiþ Konseyi'ni tanýdýðý bildirildi. Kazakistan Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Askar Abdrakhmanov, yaptýðý açýklamada, ülkesinin Ulusal Geçiþ Konseyi'ni tanýdýðýný ifade ederek, Kazakistan Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Kayrat Sarýbay'ýn Konsey temsilcisi Ahmed El Deeb ile bir araya geldiðini söyledi. Sarýbay'ýn Konsey'e olan desteðini ifade ettiðini anlatan Abdrakhmanov, ''Kazak tarafý olarak sivil halkýn güvenliðinin saðlanmasý için acil tedbirlerin alýnmasý ve ülkedeki kamu otoritesinin dengeli çalýþmasýný temenni ediyoruz'' dedi. Türkiye'den Gazze'deki Filistinlilere destek n DAVUTOÐLU: GAZZE VE BATI ÞERÝA'YA UYGULANAN ÝLLEGAL ABLUKAYA KARÞI ULUSLARARASI ALANDA HUKUKÝ MÜCADELEYÝ SÜRDÜRECEÐÝZ" Türkiye Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Gazze ve Batý Þeria'nýn iþgal altýnda tutulmasýnýn yasadýþý olduðunu ve "zaten illegal olan bir uygulamanýn bir de illegal bir ablukayla tahkim edilmesinin ve bunun hukuki görülmesinin mümkün olmadýðýný" söyledi. Davutoðlu, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas'ýn özel temsilcisi Nebil Þaat ile görüþmesinin ardýndan yaptýðý basýn toplantýsýnda, Gazze ve Batý Þeria'daki yasadýþý uygulamanýn sona erdirilmesi için "uluslararasý alanda hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini" bildirdi. Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, görüþmede iki konuya odaklandýklarýný, birincisinin, Filistin devletinin BM'de tanýnmasý olduðunu belirtti. de ortak olduðu kabul edilen bu geleceði þimdiden Rum tarafý tek taraflý olarak belirlemeye kalkýþacak... Bu ne yasal, ne adil, ne de meþrudur. Bizim bu konuda söylediðimiz çok nettir. Kýbrýs Türk tarafý bu geliþmeler karþýsýnda oturup izleyen durumunda olmayacak. Eþdeðerde adýmlarý atmaktan çekinmeyecek. Bundan daha doðal bir þey de olamaz" þeklinde konuþtu. Bugün bazý gazetelerde bir kýsým Rum'un Girne'ye döneceðine iliþkin haberler çýktýðýna da iþaret eden Cumhurbaþkaný Eroðlu, Girne'nin ne konuþulduðunu, ne de pazarlýk konusu yapýldýðýný açýkladý. Eroðlu, Hristofyas'a bir çok kez Girne'yi ve 1974 öncesine dönüþü unutmasýný söylediðini de kaydetti. Türkiye'nin bu konudaki tutumunun "çok net ve açýk" olduðunu vurgulayan Davutoðlu, "Bu, aslýnda çok geç kalmýþ bir karardýr. Filistin halký, bütün diðer onurlu halklar gibi devlet olarak kendi devletlerine sahip olmak, kendi egemenliklerine sahip olmak ve bunun dünyaca tanýnmasýný talep etmekte tamamýyla haklýdýr ve bu talepleri mutlak anlamda da kabul görmelidir" diye konuþtu. "Filistin devletinin tanýnmasýnýn, Filistin halkýna yapýlmýþ bir lütuf olmadýðýnýn" altýný çizen Davutoðlu, Filistin devletinin tanýnmasýnýn Filistin halkýnýn "en doðal hakký" olduðunu söyledi. Davutoðlu, tanýnmanýn uluslararasý toplumun borcu olduðunu ve bu borcun ödenmesinin de vaktinin geldiðini belirtti. Türkiye'nin, Filistin devletinin verdiði diplomatik mücadeleye her türlü desteði verdiðini ve vermeye de devam edeceðini kaydeden Davutoðlu, bu konuda yürütülen kampanyanýn da birlikte planlandýðýný söyledi. Davutoðlu, Mahmud Abbas'ýn geçen ay yaptýðý ziyarette de BM'de ülke ülke oylama durumunu gözden geçirdiklerini ifade ederek, son güne kadar çabalarýný sürdüreceklerini ve BM'de Filistin'in tanýnmasý için en yüksek oyun çýkmasý için çalýþacaklarýný söyledi. KÝRALIK EV Köþklüçiftlik te öðrenciye 3 yatak odalý, eþyalý, klimalý ve þömineli ev Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel: YAT TURU Þirketlere, ailelere ve arkadaþ gruplarýna özel yat turlarý... Tel: SATILIK ARSA Kermiya da satýlýk þehit çocuðu arsasý SATILIK EV Minareliköy Hebo Yapý karþýsý 3+1 ev Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK EV K. Kaymaklý da Öðretmen Akademisi yaný, full eþyalý 130 metrekare 3+1 daire satýlýktýr. (3. kat) Tel:

20 12 Dev Adam 2. turda Litvanya'da devam eden 2011 Avrupa Basketbol Þampiyonasý Finalleri'nde ilk tur A Grubu 5. ve son maçýnda, daha önce 2. tura çýkmayý garantileyen Türkiye, Ýspanya'yý yendi. Yýldýzlar bu sonuçla grubunu Portekiz, Büyük Britanya ve Ýspanya galibiyetleriyle tamamladý. Türk Ocaðý na baþkan adayý bulundu Ayhan Nazým göreve talip n Türk Ocaðý Limasol'da Hasan Saltuk'un sponsor desteði bulamadýðýndan dolayý görevinden istifa etmesinden sonra eski futbolculardan Ayhan Nazým baþkanlýða talip oldu (Necati Özsoy) Türk Ocaðý Limasol'da 31 Aðustos tarihinde Hasan Saltuk ve yönetimi görevinden istifa etmiþlerdi. Bugüne kadar bu istifadan sonra göreve hiçbir talip çýkmadý. Baþkan Hasan Saltuk görevinden istifa ederken "Üzerimize düþen görevi yapmaya çalýþtýk, ancak gerekli sponsor desteði bulamadýk" açýklamasýný yapmýþtý. Bu süreç içerisinde yönetim kurulunun da istifa etmesi ile sahipsiz kalan Türk Ocaðý Limasol'da 15 Eylül tarihinde yapýlacak olan Genel Kurul öncesi dün bir geliþme yaþandý. Türk Ocaðý'nda uzun yýllar futbol oynayan Ayhan Nazým'ýn göreve talip olduðu öðrenildi. Dün öðleden sonra kulüp binasýnda buluþan Türk Ocaðý'nýn eski futbolcularý arasýnda yapýlan konuþmalarda Ayhan Nazým'ýn eski baþkanlardan ses çýkmadýðýndan dolayý bu görevi üstlenmek için kollarý sývadýðý öðrenildi. Ülkemizin en köklü camialarýndan olan Türk Ocaðý Limasol'un asla sahipsiz kalmayacaðýný belirten Ayhan Nazým oluþturacaðý ekip ile 15 Eylül'de baþklanlýk için aday olacak. Trapta ilk iki sýra KKTC'nin n Ýzmir'de düzenlenen Trap Zafer Kupasýna katýlan genç atýcýlarýmýzdan Ayhan H Acarkan þampiyon olurken diðer genç atýcýmýz Mert Kofalý da podyumun 2. Basamaðýnda yer aldý Kadýnlar Futbol Karmasý Antalya yý 5-0 maðlup etti n Ýlk maçýnda Medikal Park Antalyaspor'a 4-1 maðlup olan KKTC U17 Kadýnlar Futbol Karmasý; ikinci karþýlaþmasýnda Antalya Karmasý'ný 5-0 maðlup etmeyi baþardý KTSYD Kupasý Girne'de Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen KTSYD Kupasý, bu yýl 11 Eylül Pazar günü oynanacak. Geçtiðimiz yýlýn Birinci Lig Þampiyonu Küçük Kaymaklý ile Ýkinci Lig Þampiyonu Yenicami'nin karþý karþýya geleceði maç Girne 20 Temmuz Stadý'nda saat 16.00'da baþlayacak. Tüm geliri Somali'deki aç ve evsiz insanlara baðýþlanacak olan karþýlaþmada serbest giriþ kartlarý geçerli olmayacak. KTSYD Yönetimi, karþýlaþmaya giriþ ücretinin 10 TL olduðunu açýkladý. Bu sezona þampiyonluk hedefi ile girecek olan iki takýmýn mücadelesinde 90 dakika beraberlikle sonuçlanmasý durumunda seri penaltý atýþlarý yapýlacak. KTSYD Kupasý müsabakasýný aþaðýdaki hakemler tarafýndan yönetilecek: Mehmet Sezener, yardýmcýlarý Timur Ercan Bodi ve Hakan Muhtaroðlu U17 Kadýn Futbol Karmasý, Antalya'da düzenlenen turnuvanýn ikinci karþýlaþmasýnda Antalya Karmasý'ný 5-0 maðlup etti. Ýlk maçýnda Medikal Park Antalyaspor'a 4-1 maðlup olan KKTC U17 Kadýnlar Futbol Karmasý; ikinci karþýlaþmasýnda Antalya Karmasý'ný 5-0 maðlup etmeyi baþardý. Milli takýmýn da antrenörlüðünü yapmýþ olan tecrübeli teknik adam Gökmen Öder bu kez Soyer yolunda n Basketbol Büyük Erkekler ligi takýmlarýndan Soyer Spor antrenörlüðe Gökmen Öder'i getirmek için harekete geçti Basketbol Büyük Erkekler ligi takýmlarýndan Soyerspor antrenörlüðe Gökmen Öder'i getirmek için harekete geçti. Geçtiðimiz sezon Yakýn Doðu Üniversitesi ile sezona baþlayan Gökmen Öder sezon içinde bu takýmdan ayrýldýktan sonra play off öncesinde Koopspor'un baþýna geçmiþti. Gönyeli'ye karþý kaybedilen 4-0'lýk final serisinin ardýndan Koopspor ile de yollarý ayýrlan Öder önümüzdeki sezona Soyer Spor ile baþlamasý gündemde. Soyer Spor'un genç ve yýldýz takýmlarýnýn Ýstanbul'da yaptýklarý kamp çalýþmalarýnda bir araya gelen Soyer Spor Baþ Antrenörü Tahir Soyer ile tecrübeli teknik adam Gökmen Ödee transfer görüþmesi gerçekleþtirdi. Öder, kesin bir cevap vermese de transfer çalýþmalarýna baþladýðý ve güçlü bir kadro kurmak için giriþimlerde bulunduðu da gelen bilgiler arasýnda. Soyer Spor transferde aktif bir rol üstlenip iyi oyuncular takýma kazandýrdýðý Antalya Belediyesi U 17 Kadýn Futbol Turnuvasý'nýn 3'üncü gününde Antalya Karmasý ile karþýlaþan Karmamýz, karþýlaþma boyunca üstün oynadý. Güzel oyununu Dilek'in 4 ve Gizem'in 1 golü ile süsleyen KKTC U17 Kadýnlar Karmasý, karþýlaþmayý 5-0 farklý kazandý. KKTC U17 Kadýnlar Karmasý'nýn son rakibi Kýrkgöz Spor olacak. takdirde Gökmen Öder takýmýn baþýna geçireceði kesin gözüyle bakýlýyor. Atýcýlýk Federasyonu lisanslý atýcý sporcularýnýn Türkiye'de düzenlenen Trap-Skeet müsabaka ve þampiyonalarýndaki baþarýlarý Türkiye Atýcýlýk Otoritelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Olimpik Trap atýcýlýk disiplini gençler kategorisindeki baþarýlý atýcýlarmýz Ayhan H.Acarkan ve Mert Kofalý, Türkiye Atýcýlýk ve Avcýlýk Federasyonu tarafýndan Aðustos 2011 tarihleri arasýnda Ýzmir'de düzenlenen Trap Zafer Kupasý'na katýldýlar. Her iki genç atýcýmýzýn gösterdikleri performans otorietlerin dikkatini çekmeyi baþardýç 125 atýþ sonunda atýcýmýz Ayhan H.Acarkan 111 vuruþ ve Mert Kofalý 102 vuruþ gerçekleþtirerek Zafer Kupasý Final serisinde Ayhan birincisi ve Mert ikinci olarak yer aldýlar. Müsabaka final serisinde de baþarýlý atýþlarýna devam eden sporcularýmýz Türkiye Trap Zafer Kupasý'ný kazanmayý baþardýlar. Plaj Voleybolu için kayýtlar devam ediyor Voleybol Federasyonu tarafýndan düzenlenen plaj voleybolu turnuvalarýnýn sonuncusu hafta sonu Maðusa'da organize edilecek. Magem sponsorluðunda bu yýl 4. sü gerçekleþtirilecek olan turnuvanýn kayýt iþlemleri 7 Eylül Çarþamba günü saat de sona erecek. Bayanlar, erkekler, masterler, yýldýz kýzlar ve yýldýz erkekler kategorilerinde düzenlenecek olan turnuva sonrasýnda 2011 Sporcu Genel Klasmaný belli olacak. Hafta sonu Galipsides plajýnda gerçekleþtirilecek olan bu son etap turnuvasýna ilginin yoðun olmasý bekleniyor. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3545 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KIBRIS KAZANI Doðalgaz ve petrol gelirinden payýmýz ayrýlsýn ve bütünlüklü çözümden sonra bize teslim edilsin! Biz de Maraþ'ý bütünlüklü çözümden sonraya býraktýðýmýza göre, adil deðil mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Nisan 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3049 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Zülfü Livaneli'ye göre, Kýbrýs'ta galip Eroðlu, maðlup ise Hristofyas'mýþ! Müzikten anladýðý kadar anlamýyor demek politikadan. Galip Ankara, maðlup ise Kýbrýslý Türkler'dir Kýbrýs'ta! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Ekim 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3577 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AL ARABAYI, VER. Eski KTHY çalýþanlarý ile CAS çalýþanlarý ve balýkçýlar dün hep birlikte eylem yaptýlar. Balýkçýlar da ayaklandýðýna göre hükümetin iþi zor... Balýðýn baþtan koktuðunu kim bilir ki onlarýn bildiði kadar?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Eylül 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3568 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Anlayan beri gelsin YOLCUDUR Tam bir Baðýþ akýnýna uðradýk dün... Ve bol bol Baðýþ topladýk! Egemenlik onun, Baðýþ bizim oldu! Düzenlenecek yeni kermeste sergilenecek hepsi de... Besleme çantasý 5 TL... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı