htiyaç Duydu unuz Herfley

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "htiyaç Duydu unuz Herfley"

Transkript

1 Daha Fazla Daha yi Daha Kolay Güvenlik Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ile htiyaç Duydu unuz Herfley

2 Application Control Sosyal a lar, video paylafl m siteleri ve benzeri di er web uygulamalar ifl araçlar olarak iflimizi kolaylaflt r rken, denetimsiz kullan m flirket kaynaklar n tüketiyor ve verimlilik kayb na yol aç yor. Bu uygulamalar tamamen kapatmadan denetim sa lamak mümkün mü?, Uygulama Kontrolü ile her ölçekteki flirket için en etkili uygulama güvenli i ve kimlik kontrolü sa lar. 240 binden fazla Web2.0 ve Sosyal A uygulamas n tan r, bunlar kullan c /grup baz nda k s tlaman z sa lar. Application Control 'i aflk n sosyal a uygulamas n ve 5.000'e yak n ana uygulamay tek tek veya 80'in üzerinde kategoriye göre kontrol edebilir. Hangi protokolü ya da portu kulland n bilmek zorunda olmadan uygulamay kolayca tespit eder, izin vermenize, engellemenize ya da kullan m n k s tlaman za olanak sa lar. Uygulamalar risk seviyelerine veya kategorilere göre (oyun, canl sohbet, sosyal a, sesli görüflme vb.) engelleyebilir. Kullan c, grup ve cihaz baz nda esnek politikalar oluflturabilir. UserCheck (Kullan c bilgilendirme) teknolojisi ile kullan c lar flirket politikalar hakk nda fark ndal k kazan r. URL Filtering Herkes internette her siteye eriflsin mi? Kullan c /grup baz nda kategorisine göre web filtreleme mümkün mü? fiirketinizin ifli gere i kullan lmas gereken web siteleri oldu u gibi, çal flanlar n girmesini istemedi iniz web siteleri de olacakt r. Bunlar n bir listesini oluflturup, güvenlik duvar üzerindeki Web Filtreleme sistemiyle URL ya da kategori baz nda (örne in spor siteleri veya kumar siteleri ) eriflimi k s tlayabilirsiniz. URL Filtering 100 milyonun üzerinde, dinamik olarak güncellenen, bulut tabanl URL veritaban ile tehlikeli ya da uygunsuz içeri e karfl koruma SSL protokol deste i Tek t k ile aktif edilebilen, merkezi yönetimli - loglamal - raporlamal çözüm Özellefltirilebilen bilgilendirme sayfalar Önceden belirlenmifl 64 kategori, sürekli güncelleme Beyaz liste, kara liste oluflturabilme imkan Kullan c ya da grup baz nda özellefltirilmifl farkl politikalar uygulayabilme Uygulama kontrolü ile entegre çal flabilen komple web güvenli i çözümü Özellefltirilmifl uygulama ve kategori tan mlayabilme 02

3 IPS nternet ba lant s pek çok güvenlik tehditini beraberinde getiriyor. Bunlara karfl kurum kaynaklar n z koruyabiliyor musunuz? fiirketinizde internet ba lant n z n önünde bir Güvenlik Duvar kullanarak gereken ilk koruma katman n sa layabilirsiniz. Güvenlik duvar üzerinde ayr ca IPS (Intrusion Prevention System) uygulamas n kullanarak internetten gelecek sald r lar önler, ileri seviyede koruma elde edebilirsiniz. IPS Yüksek kapasiteli, entegre, birkaç dakika içinde devreye al nabilen endüstri lideri IPS çözümü Her atak için imza oluflturmaya gerek duymadan aç klar n kapat lmas na yönelik önlemler sunar IPS üreticileri aras nda, Microsoft ve Adobe aç klar na karfl en iyi koruma kapsam na sahip Di er ürünlere göre %85 maliyet avantaj sa lar Geo-protections sayesinde belli bir ülkeden gelen ya da ülkeye giden trafi i engelleme imkan sunar IPS, toplam do ruluk ve engellemede pek çok üreticiyi geride b rakt : %97.3 güvenlik etkilili i Multi-gigabit seviyesinde 2.4Gbps throughput %100 anti-evasion kapsama Overall Achievable Block Rate Default* Delta Tuned %97.5 %97.3 %94.7 %93.7 %93.4 %92.3 %90.8 %85.2 %82.8 %79.0 %100 %90 %80 %63.4 %63.4 %70 %60 %43.3 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Vendor A Vendor C Vendor D Vendor E Vendor F Vendor G Vendor H Vendor I Vendor J Vendor K Vendor L Vendor M * Default in legent above represents Recomended profile 03

4 Hay r, olamaz! Dosyay yanl fl kifliye gönderdim. DLP veri kaçaklar n oluflmadan engeller. DLP Software Blade flten ayr lan çal flanla birlikte kurumun de erli bilgileri de gider mi? Kaç defa yanl fl kifliye e-posta gönderdiniz? Kurumunuza ait önemli bilgileriniz internet üzerinden e-posta, ftp, vb yöntemlerle kas tl olarak veya istemeden d flar ç kar labilir. Güvenlik duvar üzerinde çal flt r labilen bir DLP (Data Loss Prevention) uygulamas kullanarak hangi bilgilerin de erli oldu unu tan mlayabilir, bu bilgilerin d flar ç kma durumu oldu unda otomatik olarak engellenmesini ve/veya bu ifllemin kay t alt na al nmas n sa layabilirsiniz. DLP Geleneksel DLP çözümleri birçok firma için fazla pahal ve özel uzmanl k gerektiren yap dad r. DLP çözümü ise tek bir güvenlik sistemi üzerinde entegre bir çözüm olarak çal flabilir, ilave bir donan m gerektirmez. çerdi i çeflitli teknolojiler ve süreçlerle DLP yi uygulanabilir bir sistem olarak sunar. Kritik kurum bilgisinin korunmas na yard mc olur UserCheck (Kullan c bilgilendirme) teknolojisi ile kullan c lar flirket politikalar hakk nda fark ndal k kazan r An nda insiyatif ve aksiyon alabilen kullan c lar sayesinde müdahele edilmesi gereken olay say s azal r Aktif edilebilir haz r kurallar ve yüzlerce dosya tipini tan ma özelli i sayesinde kuruldu u gün kullan ma al nabilir Ölçeklenebilir olmas sayesinde her firman n kullan m na uygun çözüm sunulabilir 04

5 Mobile Access Gün geçtikçe mobil cihazlar n say s art yor. Notebook, iphone, ipad, Android iflletim sistemli ak ll telefonlar, tablet bilgisayarlar... Tüm bunlardan flirket a na güvenli eriflim tek bir çözümle sa lanabilir mi? Mobil çal flanlar ve ifl saatleri d fl nda evden çal flmak isteyenler için internet üzerinden güvenli çal flma, SSL VPN sistemi ile mümkün. Mobile Access E-posta ve web uygulamalar na SSL VPN ile eriflim (vpn client ya da web portal) Entegre sertifika yöneticisi sayesinde cihaz ile kullan c n n efllefltirilmesi Kullan c y SMS ile do rulama Tek bir merkezi VPN çözümüyle ço ul cihaz deste i (notebook, ipad, iphone, Android,v.b.) Yönetilen her cihaz için tek yönetim arayüzü ile kolay yönetim Antivirus & Anti-Malware ve Anti-Spam 'leri nternetten birfleyler indirirken ya da yeni gelen bir e-postay açt m zda karfl lafl labilecek tehditler neler? Web sitelerinden indirilen dosyalar ve uygulamalar içlerinde ya da gelen epostalar eklerinde zararl kodlar (virüs, vb) bar nd rabilir. Bu kodlar çal flanlar n bilgisayarlar na ve oradan di er kurum kaynaklar na yay labilir. Antivirüs & Anti-Spyware ve Anti-Spam leri ile güvenlik duvar üzerinden akan trafi e gerçek zamanl tarama yap larak, tehditler kullan c ya da sistemlere ulaflmadan güvenlik duvar seviyesinde engellenmifl olur. HTTP, FTP, SMTP ve POP3 protokolleri üzerinden transfer edilen tehditlere karfl imza tabanl ve anomali-bazl koruma sa lar Birleflik yönetim sayesinde çok kolay yönetilir, loglan r ve raporlan r Veri ak fl n kesmeden sürekli tarama özelli ine sahiptir. Download s ras nda virus tespit edilirse kullan c taraf na veri ak fl an nda kesilir Dosya tiplerine ya da ba lant n n yönüne göre politikalar oluflturarak tarama yapma imkan sa lar Dilden ba ms z spam korumas sa lar Imaj bazl spam mailleri dahi yakalar 05

6 SmartEvent Management Internet çok yavafl, peki bantgeniflli ini ne tüketiyor? Kimler hangi uygulamalar kullan yor, hangi web sitelerini ne s kl kla ziyaret ediyor? Kurumsal ifl araçlar haline gelen ve günlük yaflam m z n bir parças olan web uygulamalar iflimizi kolaylaflt rd gibi, yanl fl kullan m flirket kaynaklar n tüketmekte ve verimsizli e yol açmaktad r. Hangi kullan c lar n, hangi uygulamalar, ne amaçla kulland n raporlayarak, flirket politikalar n z yeniden düzenleyebilir, flirket kaynaklar n n daha verimli kullan m için yeni kurallar oluflturabilirsiniz. SmartEvent Management Güvenlik bilgilerini h zl ca gerçek zamanl iliflkilendirerek aksiyon al nabilir bilgiye dönüfltürür Görünebilirlik sa layan eflsiz Timeline View ile en önemli vakalar en kolay flekilde izleminize imkan tan r %69 %19 %5 %3 %3 %1 Özellefltirilebilir Timeline belirleyebilme olana sunar Drill-down ile vakan n kayna na kadar takip edebilme ve an nda aksiyon alabilme (engelleme) imkan sunar Son derece kolay uygulan r ve hayata geçirilebilir d fl nda di er birçok bilinen üretici loglar n da iflleyebilme özelli ine sahiptir BitTorrent Facebook YouTube MySpace itunes Other Kendinize özel gelifltirdi iniz uygulama ya da sistem loglar n entegre edebilme imkan sa lar 06

7 Güvenlik Donan mlar n n Gerçek Gücünü Ölçmenin Yeni Yolu SecurityPower SecurityPower gerçek koflullar ve klasik güvenlik politikalar n göz önünde bulundurarak, bir donan m n IPS, Application Control, Antivirus, URL Filtering ve DLP gibi birden çok geliflmifl güvenlik fonksiyonunu sa lamadaki yetenek ve kapasitesini ölçen k yaslama tekni idir. ESK YÖNTEM Firewall Throughput YEN YÖNTEM SecurityPower Test ortam verilerine dayal d r Sadece Firewall güvenli ine yöneliktir 1 firewall kural için ölçülür Gerçek trafik koflullar na dayal d r Geliflmifl güvenlik fonksiyonlar na yöneliktir Tipik bir güvenlik kurallar seti için ölçülür SecurityPower donan mlar n, günlük operasyonlar ve güvenlik ataklar karfl s nda flimdi ve gelecekteki davran fllar n tahmin ederek donan mlar de erlendirmede efektif bir ölçüt sa lar. Tüm güvenlik ihtiyaçlar n z, bir SecurityPower de erine çevrilebilir ve her donan m n n, performans laboratuvar taraf ndan ölçülmüfl SecurityPower kapasitesi vard r. donan mlar n n gerçek koflullardaki kapasitelerini de erlendirerek hem bugünkü hem de gelecekteki ihtiyaçlar n za uygun donan m belirleyebilirsiniz. 07

8 Yaz l m Teknolojileri Pazarlama A.fi. stanbul Büyükdere Cad. No:201, Levent LOFT Kat:2 No: Levent stanbul Tel: Ankara Eskiflehir Yolu, Armada fl Merkezi Kat: Sö ütözü Ankara Tel:

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi

HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi HER YÖNÜYLE KURUMSAL RiSK YÖNETiMi Yeni Risk Anlay fl ve Kurumsal Risk Yönetiminin Faydalar Yönetim Kurullar ve CEO lar Ne Düflünüyor? Kurumsal Risk Yönetiminin çeri i ve Baflar için Kritik Etkenler Olaylar,

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012

fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 fliniz için ak l kâr çözümler Vodafone fl Orta m da. SAYI 5 OCAK 2012 MOB L MOB L MOB L Mobil Ses Mobil Ses Tarifeleri Ortak Havuz Tarifesi Esnaf Tarifeleri Esnek Paketler Mobil Mesajlaflma SMS MMS htiyac

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler

finans Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Sermaye piyasas arac kurumlar nda bilgi sistemleri ve bu sistemlerden kaynakl operasyonel riskler Dr. ZZET GÖKHAN ÖZB LG N* fl Gelifltirme ve Analiz Grup Baflkan Sermaye Piyasas Kurulu zzet Gökhan Özbilgin

Detaylı

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS

Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Temmuz-A ustos-eylül 2009 Say :11 Pazarlama dünyas için yeni bir mecra Her derde deva POS Türkiye Perakende Federasyonu Baflkan fieref Songör: Perakende, finans olmadan büyüyemez Turpak Genel Müdürü Tamer

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

@Geliflen teknoloji sürekli yeni

@Geliflen teknoloji sürekli yeni YEN B R HABERLEfiME ARACI OLARAK e-m@il Ne kadar güvenli? Onu nas l kullanmal? @Geliflen teknoloji sürekli yeni imkânlar yarat yor. Geliflen teknolojiler anda kapitalist dünya sistemi çerçevesinde gelifliyor

Detaylı

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi

Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi Internet Kullan c s n n A Eriflim Rehberi TÜB TAK ULAKB M Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi Adres: YÖK Binas B5 Blok Bilkent 06539 Ankara Internet adresi: www.ulakbim.gov.tr Tel: 0(312) 298 92 00 Fax:

Detaylı

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I

5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I 5CBS DE PROJE TASARIMI VE YÖNET M -I Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Bir CBS projesi tasar m n n neden önemli oldu unu ve projenin genel çerçevesini oluflturabilmek için nas l bir yol izlenmesi

Detaylı

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi

Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Önerileri 185 Uygulama Önerisi 2100-6: E-Ticaret Faaliyetlerinin Kontrol ve Denetimi Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 2100 ün Yorumu lgili Standart 2100 flin Niteli

Detaylı

Microsoft fl Çözümleri

Microsoft fl Çözümleri Microsoft fl Çözümleri SharePoint Server 2010 Dynamics CRM Özel Yaz l m Gelifltirme Mobil Çözümler Bilgi Birikim Sistemleri, Microsoft'un müflterileri için haz rlad platform uygulamalar n kullanarak, uçtan

Detaylı

Birlikte güçlüyüz 1991 y l nda kurulan ve bugün bilgi teknolojileri (BT) sektörünün önde gelen yaz l m ve dan flmanl k firmalar ndan olan Bo aziçi Yaz l m, farkl sektör ve büyüklüklerdeki firmalara proje

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı