SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN"

Transkript

1 Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan halk hareketleri, Mart 2011 de Suriye'de de görüldü. 40 y ldan fazla bir süredir Suriye de iktidar elinde tutan Esad yönetimi, göstericilerin reform, özgürlük ve demokrasi isteklerini kar lamak yerine; gösterileri kanl bir ekilde bast rma yolunu seçti. Esad n bu tutumu gösterilerin iç sava a dönü mesine neden oldu. On binlerce insan yaraland ve öldü. ki yüz bin kadar insan Suriye yi terk etmek zorunda kald. Türkiye, Suriye de ya anan olaylara ilgisiz kalmad. Suriye halk na yard m etti ve yüz binden fazla s nmac ya kap lar n açt. Bu makalede Türkiye ye s nan Suriyeliler çerçevesinde Suriye- Türkiye ili kileri ele al nm t r. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, S nmac, Mülteci, Be ar Esad AN OVERVIEW TO SYRIA-TURKEY RELATIONSHIPS WITHIN THE FRAMEWORK OF REFUGEES ABSTRACT Movements began in Tunisia in December 2010, was also seen in Syria in March Al- Assad Government in Syria, which held power for more than 40 years, choose to be a bloody suppression of demonstrations, instead of fulfilling demands of reform, freedom,and democracy. Al-Assad's this attitude caused the demonstrations into civil war. Thousands of people were injured and killed. About two hundred thousand people had to leave from Syria. Turkey was not indifferent to the events in Syria. It helped the people of Syria, and opened its doors to over one hundred thousand of refugees. This article is within the framework of Syrians took refuge in Turkey; Syria-Turkey relations were discussed. Key Words: Turkey, Syria, Defector, Refugee, Be ar Esad Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 3

2 Giri Suriye de Bosnala ma sürecine giren duruma dair çe itli ç k senaryolar bulunmaktad r. Birinci senaryo Suriye de kurulabilecek bir geçi hükümeti ile krizin a lmas d r. kinci muhtemel senaryo Esad rejiminin a r silah sistemleriyle desteklenecek Özgür Suriye Ordusu veya uluslararas bir müdahale ile devrilmesidir. Üçüncü senaryo Suriye krizinin sürüncemede kalmaya devam etmesi ve ülkenin parçalanma sürecine girmesidir. Dördüncüsü ise iç çat malar n devam etmesine ra men Baas rejiminin ayakta kalmas ve iktidar n muhafaza etmesidir. 1 Bu sürecin ba lang c, tetiklenme tarihi olarak 2010 da ba layan Arap syanlar olsa da süreçsel ba lang c Osmanl sonras devirde co rafyan n ve insan n tarih d kalarak az nl n hegemonyas nda bir küresel efendiler parantezine girilmesiyle ba lar. Kendi öz yurdunda garip olan nesne, bilinç, zaman n önüne koydu u gündemlerle oradan oraya savrulmaktad r. Uzun vadeli bir arka plandan sonra orta vadeli olarak ise Baas iktidar n n kurgulanmas ve bunun olu turdu u statüko bu isyan n di er bir ba lam perspektifini olu turmaktad r. Az nl k hegemonyas Baas ideolojisi ile paketlenmi olarak büyük kesimi idare ederken kendini sürdürmek ad na hiçbir pragmatizmden de kaç nmam t r. K sa vadeli ve nihaî süreç ise Arap Bahar denilen sürecin olu turdu u süreçte asl nda ne istedi ini ve nas l almas gerekti ini bilmeyen ve demokrasi denilen büyülü kavram n pe inde sokaklarda önce gösteriler sonra da sava ya ayan bir halk hareketi ile cari olmu tur. Bu geli meler kar s nda diyalekti ini hesap ve fayda üzerine kurmu olan çevreler hemen harekete geçerek bu süreci yönlendirme ve ele geçirme çabas na girmi lerdir. Kendi ayaklar üzerinde duramayan bir co rafya da otantik felsefî bir arka plandan mahrum ba layan bu hareketler her ülkenin kendi artlar ve uluslararas düzeyde ifade ettikleri manalara göre ekillenmi, sürmü ve bitmi tir. Suriye bu süreç içerisinde en dramatik geli meleri ya ayan ülke olmu tur. Küresel hesaplar n bölgesel payda lar n n aras ndaki bir mücadele ve kutupla maya dönen bu olay kendi a lmaz duvarlar içinde binlerce insan n ölümü ve on binlercesinin de Suriye yi terk etmek zorunda kalmalar gibi sonuçlarla bölge için ciddi bir sorun olarak sürmektedir. 1- Arap Bahar ve Suriye Tunus un Sidi Bouzid kentinde 17 Aral k 2010 da belediye zab talar n n tezgâh n almas na ve polisler taraf ndan darp edilmesine tepki olarak kendisini yakan Muhammed Bouazizi, Arap Bahar olarak adland r lan süreci ba latan ilk k v lc m olmu tur. Bu k v lc m domino etkisi olu turmu ve bir anda miting, protesto, ayaklanma, çat ma veya sava eklinde Orta Do u ülkelerine yay lm t r: Tunus ta ülkeyi yöneten Anayasal Birlik Partisi (RCD) kapat lm ve Cumhurba kan Zeynel Abidin bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalm t r. Ürdün de Hükümet da lm t r. Yemen de devlet ba kan istifa etmi tir. M s r da Hüsnü Mübarek istifa etmi tir. Libya da Hükümet devrilmi tir. Bahreyn de, 1 Atilla Sand kl -Ali Semin, Bütün Boyutlar yla Suriye Krizi ve Türkiye, B LGESAM, Rapor No:52, stanbul, 2012, s. 2. 4

3 Cezayir de, Umman da, Lübnan da ve daha birçok yerde halk ayaklanmalar ç km t r. Suriye, ilk etapta Orta Do u da ya anan bu geli meleri desteklemi tir. Öyle ki Suriye Devlet Ba kan Be ar Esad, Wall Street Journal a verdi i demeçte, Tunus, Cezayir, M s r ve Ürdün deki olaylarla ilgili görü lerini aç klayarak; bu ülkelerdeki protesto gösterilerinin Orta Do u da yeni bir ça a öncülük etti ini ve Arap yöneticilerin halk n siyasî ve iktisadî isteklerini yerine getirmek için daha fazlas n yapmas gerekti ini belirtmi tir 2. Bununla birlikte Esad n Arap Bahar n destekleyen söylemleri, olaylar Suriye ye s çray nca son bulmu tur. Esasen Orta Do u da meydana gelen olaylar n 1963 y l ndan itibaren Baas Partisi, 1970 ten beri de Esad ailesi 3 taraf ndan yönetilen Suriye ye s çramamas dü ünülemezdi y l n n Mart ay ndan itibaren reform, özgürlük ve demokrasi iste iyle harekete geçen göstericiler, Baas rejimine ve Esad yönetimine kar protesto gösterileri düzenlemi lerdir 4. Düzenlenen gösteriler k sa sürede ülkenin geneline yay lm, reform, özgürlük ve demokrasi talepleri geni halk kitleleri taraf ndan sahiplenilmi tir. Esad yönetimi, göstericilerin taleplerini kar lamak ve göstericilerle uzla mak yerine küçük tavizler vererek gösterilerin önünü almaya çal m ancak ba ar l olamam t r. Bunun üzerine, bir yandan sözde reform sözleri verip, göstermelik uygulamalarla ortam yat t rmaya çal rken, di er yandan da gösterileri kanl bir ekilde bast rmak yolunu seçmi tir. Esad yönetiminin bu tavr, gösterileri bast rmak bir yana daha da art rm t r. Olaylar n ba lad 2011 Mart nda polisle göstericiler aras nda ç kan çat mada onlarca ki i hayat n kaybetmi, bu aydan itibaren olaylar artarak devam etmi ve önlenemez bir hal alm t r 5. Olaylar, bununla da kalmam, öldürülen göstericiler için düzenlenen cenaze törenleri esnas nada, güvenlik güçlerinin kalabal k üzerine açt ate sonucu onlarca ki i daha öldürülmü tür 6. Gösterileri önleyemeyen Esad, orduyu harekete geçirmi tir. Gösterilerin merkezi Dera kentine tanklarla giren 3000 askerin açt rastgele ate sonucu 25 gösterici daha öldürülmü tür. Olaylar n artmas üzerine Ürdün s n r kap s kapat lm t r 7. Dera n n yan s ra Cebleh, Halep ve Humus da yine tanklarla vurulmu ; onlarca ki i daha hayat n kaybetmi tir 8. Esad yönetiminin bu tavr reform, özgürlük ve demokrasi için yap lan protestolar n iç sava a dönü mesine sebep olmu tur. Küçük gruplar halinde ba layan protesto gösterileri önce ayaklanmaya dönü mü ve sonra dünyan n gözleri önünde iç sava ba lam t r. Suriye deki olaylar n ba lang c ndan 22 May s 2011 e kadar geçen zaman aral nda Esad a ba l güvenlik güçleri taraf ndan öldürülen muhaliflerin say s 900 ü a m t r. Buna kar n olaylar n ba lang c ndan 6 Haziran 2011 e kadar da 2 Habertürk, 1 ubat 2011, s. 1 ve 10; Cumhuriyet, 1 ubat 2011, s ten 2000 e kadar Haf z Esad taraf ndan yönetilen Suriye, 2000 den itibaren de o lu Be ar Esad taraf ndan yönetilmektedir. 4 Ak am, 24 Mart 2011, s. 16; Cumhuriyet, 23 Mart 2011, s Cumhuriyet 25 Mart 2011, s. 10; Cumhuriyet 26 Mart 2011, s Bugün, 23 Nisan 2011, s. 15; Bugün, 24 Nisan 2011, s Bugün, 26 Nisan 2011, s Milliyet, 12 May s 2011, s

4 muhalifler taraf ndan Esad a ba l 120 polis öldürülmü tür 9. Esad güçleri kar s nda tutunmaya çal an muhaliflerin, Türkiye s n r na do ru konu lanmaya ba lamalar üzerine Esad güçleri de bu yöne do ru a rl k vermeye ba lam lard r. Muhalifler, Esad n düzenli birlikleri kar s nda ciddi ba ar lar elde etmi ler ve birçok kasaban n kontrolünü ele geçirmi lerdir. Esad n ac mas z ve uzla maz tavr muhaliflerin elini güçlendirmi tir. Hama kentinde rejim kar t be yüz bin ki i Esad a kar gösteri düzenlemi tir. Bu gösteri kar s nda Esad a ba l askerler Hama kentine girmi ve evlere bask n düzenleyerek rastgele ate aç p onlarca ki iyi öldürmü lerdir 10. Humus muhaliflerin eline geçmi ve göstericilerin merkezi konumuna gelmi tir. Suriye de olaylar o derece artm t r ki ölüm haberleri s radanla m t r. Ramazan ay nda bile ate kes sa lanamam ; Teravih namaz, Cuma namaz ve hatta Bayram namaz sonras nda bile camiden ç k p protesto gösterilerine kat lan Suriyelilerin üzerine Esad n askerleri taraf ndan ate aç lm t r. Esad, yaln zca muhalifleri de il ayn zamanda sivil halk ve gazetecileri de hedef alm t r: Esad a ba l askerler taraf ndan Humus ta yabanc bas n mensuplar n n kald bir ev yo un bombard mana tutulmu ve sald r da ngiliz Sunday Times gazetesi muhabiri Amerikal Marie Colvin ve Frans z foto muhabiri Remi Ochlik öldürülmü, üç gazeteci ise yaral olarak kurtulabilmi tir Esad Yönetiminin Al(ama)d Tedbirler Olaylar kar s nda Esad yönetimi, tüm Suriyelileri mutlu edecek kararlar n al naca yönünde aç klamalar yapm t r 12. Ancak bu aç klamalar göstericileri tatmin etmemi ve Suriye Hükümeti istifa etmek zorunda kalm t r. Bununla birlikte Esad, önce istifa eden hükümetin ba ndaki Naci Itri yi geçici ba bakan olarak görevlendirmi ; ancak daha sonra yeni hükümeti kurma görevini Tar m eski Bakan Adil Safir e vermi tir 13. Esad, Türkiye nin de telkinleriyle kabinenin feshi ve iki valinin görevden al nmas da dâhil çe itli tavizler vermi tir. Esad gösterilerde gözalt na al nan yüzlerce eylemcinin serbest b rak laca n ; ancak Suriye ye ve Suriyelilere kar suç i lemi ki ilerin cezaevinde tutulaca n belirtmi tir ten beri süregelen ola anüstü hali kald ran yasa tasar s n onaylam t r 14. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Esad n OHAL i kald rmas n güzel bir ba lang ç olarak de erlendirmi ; ancak bunun tek ba na yeterli olmad n ve Suriye de at lmas gereken daha çok ad m oldu unu belirtmi tir 15. Ya anan olaylar n sona erdirilmesi için Esad ile rejim kar t muhalifler ba kent am da bir araya gelmi tir. Esad, muhaliflerin yan s ra am da, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika n n BM diplomatik temsilcilikleri ile de bir araya 9 Hürriyet, 7 Haziran 2011, s Cumhuriyet, 9 Temmuz 2011, s Cumhuriyet, 23 ubat 2012, s Cumhuriyet, 28 Mart 2011, s Cumhuriyet, 4 Nisan 2011, s Hürriyet, 20 Nisan 2011, s Milliyet, 27 Nisan 2011, s

5 gelmi tir. Bu görü mede ayaklanmay bast rmak için yap lan operasyonlarda baz hatalar yap ld n, orant s z güç kullan ld n ve çok partili sistem ba ta olmak üzere reformlar yapmakta geç kal nd n kabul etti ini bildiren bir aç klama yapm t r 16. Esad, yeni bir af karar daha alm ve son olaylarda tutuklanan ve öldürme suçuna kar mayanlar n serbest b rak laca n aç klam t r. Esad, kendisinin halk deste i ile iktidara geldi ini iddia ederek olaylar n sorumlulu unu d güçlere yüklemi tir. Suriye de reformlar n devam edece ini, 2012 Mart nda yeni anayasan n haz r olaca n, May s veya Haziran da da seçimlerin yap labilece ini belirtmi tir 17. Esad, olaylar durdurabilece ini dü ünerek bir kez daha genel af ilan etmi ve bu aff n 5 Mart 2011 tarihinden, karar n onayland tarih olan, 15 Ocak 2012 ye kadar ülkedeki olaylarla ilgili i lenmi suçlar kapsad aç klam t r 18. Esad n verdi i tavizler olaylar durdurmaya yetmemi tir. Çünkü Esad n verdi i tavizler muhaliflerin isteklerini kar lamaktan uzak kalm t r. Üstelik Esad, bu süreçte, ço u kez vaat ettiklerini yerine getirmemi tir. Hal böyle olunca her yeni gün önceki günden daha fazla iddet olay na sahne olmu tur. 3- Uluslararas Kamuoyu nun Tepkisi Suriye nin muhaliflere kar izledi i politika, uluslararas kamuoyu taraf ndan iddetle ele tirilmi tir. Esad, Rusya, Çin ve ran taraf ndan desteklenmi, bu üç ülke haricindeki devletler taraf ndan iddetle ele tirilmi tir. ABD Ba kan Barack Obama Suriye deki olaylarla ilgili yapt aç klamada, Suriye yönetiminin bar ç l protestoculara kar uygulad iddeti k nad n belirtmi, Esad n demokratik geçi e öncülük etmesi veya iktidardan ayr lmas gerekti ini ifade etmi tir 19. Fransa da gösterileri iddet kullanarak bast rmakta srarc olmas durumunda Esad rejiminin dü ece ini belirtmi tir. Avrupa Birli i D i leri Bakanlar da göstericilerin öldürülmesinden sorumlu olan Esad a ve 9 üst düzey yard mc s na vize yasa getirmi, malvarl klar n dondurmu tur. Ürdün Kral Abdullah da Esad a halk yla diyalog kurmas ça r s nda bulunmu tur 20. Almanya da Esad k nam ve Esad n iddete bir an önce son vermesini istemi tir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da Esad n iddeti ve bask y art rd n belirterek, kendisine durmas yönünde yap lan bütün talepleri görmezden geldi ini söylemi ve uluslararas toplumun Suriye ye yönelik tutarl tedbirler almas ve tek a zdan konu mas gerekti ini belirtmi tir. Ba bakan Erdo an n, Obama ile yapt telefon görü mesinde, Suriye ve Libya daki son durumu de erlendirmi ve görü mede, Suriye halk n n me ru taleplerinin kar lanmas aç s ndan reformlar n ivedilikle gerçekle tirilmesi ve sivil göstericilere kar iddete ba vurulmamas gerekti ine i aret edildi i ve Suriye deki geli meleri yak ndan takip etmek konusunda da görü birli ine var ld bildirilmi tir 21. ABD D i leri Bakan Hillary Clinton da yapt aç klamada, 16 Hürriyet, 11 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 11 Ocak 2012, s Cumhuriyet, 16 Ocak 2012, s Cumhuriyet, 20 May s 2011, s Star, 24 May s 2011, s Türkiye, 21 Haziran 2011, s

6 Suriye nin Türkiye s n r na asker y na ndan ve bir s n r çat mas ndan endi e etti ini belirtmi ; Suriye nin s n rdaki askerleri geri çekmesi gerekti ini, bu askerlerin bölgedeki varl n n zaten kötü olan durumu daha da zorla t racak bir s n r çat mas tehlikesi olu turdu unu aç klam t r 22. ABD nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ve Fransa n n Suriye Büyükelçisi Eric Chevalier, Esad n ku atmas alt nda olan Hama kentine giderek muhaliflerin yanlar nda olduklar n göstermi lerdir. Suriye yönetimi ise Amerika y gösterileri te vik etmekle suçlam ve büyükelçi Ford un Hama ya izin almadan yapt ziyaretin, Washington un Suriye deki rejimi devirme 23 amac yla dört ayd r süren gösterilerde bir parma n n oldu unu kan tlad n aç klam t r 24. Bu süreçte Esad yanl lar taraf ndan Amerikan ve Frans z Büyükelçiliklerine sald r lar düzenlenmi ve büyükelçilikler tahrip edilmi tir. Bu olay üzerine yapt aç klamada Amerika, Esad n iktidarda kalmas n n mümkün olmad n belirterek, Suriye de demokratik dönü üm için umut besledi ini söylemi tir 25. Obama, Esad n me ruiyetini kaybetti ini aç klam ve Esad ilk kez aç kça istifaya ça rm t r 26. Suriye de artan olaylar üzerine Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn Suriye deki büyükelçilerini geri ça rm lard r 27. Amerika n n am Büyükelçisi Robert Ford, elçili e yönelik sald r lar nedeniyle Suriye den ayr lm t r 28. Fransa, olaylar nedeniyle Halep ve Lazkiye kentlerindeki konsolosluklar ile kültür merkezlerinin kapat lmas na, am büyükelçisinin de ba kent Paris e geri ça r lmas na karar vermi tir 29. AB üyesi ülkeler, Suriye den yap lan petrol ve petrol ürünleri ithalat n kesme karar alm ; mal varl klar n dondurdu u ve seyahat yasa koydu u Suriyeli kurumlar n ve ki ilerin listesini geni letmi tir. AB D li kiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Suriye ye yönelik yeni yapt r mlar aç klam t r: Petrol irketleri Suriye de yat r m yapmayacak, Suriye Merkez Bankas na banknot verilmeyecek, rejimle ba lant l baz yetkililere seyahat ve vize yasa uygulanacak Cumhuriyet, 25 Haziran 2011, s Amerika n n Büyük Ortado u Projesi kapsam nda Ortado u yu yeniden ekillendir-mek istemesiyle birlikte küresel terör, slâmî terör ve kitlesel imha silahlar gibi kavramlar dünya kamuoyunda s kça dile getirilmi tir. Amerika n n kitlesel imha silahlar oldu unu öne sürerek Irak i gal etmesi; ancak i gal sonras nda Irak ta herhangi bir kitlesel imha silah na rastlan lmamas üzerine bu kavramlar n yerini insan haklar, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar alm t r. ABD nin Ortado u politikas n n kamuflaj art k bu kavramlar olacakt r. Bununla birlikte Ortado u ülkelerinin ço unda demokrasinin hâkim olmamas ABD nin söylemini güçlendirmi tir. Liderli ini ABD nin yapt Bat Blo unda yer alan Avrupal Devletler de ABD nin Ortado u ya insan haklar (!), özgürlük (!) ve demokrasi (!) götürmesini desteklemi lerdir. Irak n i galini sessiz sedas z izleyen Ortado u devletleri, Bat n n destekledi i halk ayaklanmas yla kar kar ya kalm lard r. 24 Cumhuriyet 9 Temmuz 2011, s Star, 12 Temmuz 2011, s Cumhuriyet, 19 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 9 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 25 Ekim 2011, s Cumhuriyet, 17 Kas m 2011, s Hürriyet, 25 Eylül 2011, s

7 ran Cumhurba kan Mahmud Ahmedinejad Portekiz televizyonuna yapt konu mada, Suriye hükümetinin protestocularla görü mesi gerekti ini belirterek Esad n protestoculara yönelik iddet içeren bask dan uzak durmas n ve muhalefetle görü melere ba lamas gerekti ini ifade ederek askerî bir çözümün hiçbir zaman do ru olmad n vurgulam ve meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi gerekti ini ifade etmi tir 31. Ürdün Kral Abdullah, Esad a yönetimi b rakma ça r s nda bulunmu tur 32. Arap Birli i de Suriye nin üyeli ini ask ya alm t r. Bunun üzerine Esad yanl lar, Türkiye Büyükelçili i ve konsolosluklar na sald rm ; ya ananlar üzerine Suriye nin Ankara daki maslahatgüzar n D i leri Bakanl na ça ran Türkiye, am yönetimine nota vermi, güvenlik gerekçesiyle am Büyükelçili i ve Halep Ba konsoloslu u ndaki personelin ailelerinden olu an 60 ki iyi Ankara ya getirtmi tir 33. Esad n uzla maz tutumunu devam ettirmesi üzerine yeniden sivillere yönelik sert muamelenin durdurulmas ça r s nda bulunan Arap Birli i, Suriye yönetimine 3 gün süre tan yarak gerekli reformlar yapmad takdirde am rejimine kar ekonomik yapt r mlar uygulanaca n bildirmi tir Türkiye-Suriye li kileri Türkiye, Orta Do u da ya anan tüm süreci yak ndan takip etmi tir. De i imden ve reformdan yana mesajlar vererek halk hareketlerini desteklemi, Orta Do u ülkelerini demokratikle meleri hususunda te vik etmi tir. Suriye de, ilk etapta Türkiye ye paralel bir politika izlemi ve Orta Do u co rafyas nda de i imden yana mesajlar vermi tir. Ba bakan Erdo an n 2011 y l Ocak ay nda gerçekle tirdi i Suriye seyahatinde, iki lider, Lübnan da ya anan olaylarla ilgili ortak bir aç klama yapm t r. Türkiye-Suriye ili kileri son dönemde siyasi, iktisadî, sosyal ve kültürel aç dan hiç olmad kadar iyi bir seyir takip etmi tir: Suriye ve Türkiye aras nda vize uygulamas 90 gün süre ile kald r lm t r ubat 2011 de Ba bakan Erdo an ve Suriye Ba bakan Naci Itri nin kat l m yla Hatay da, Türkiye-Suriye s n r nda Asi Dostluk Baraj n n temel atma töreni gerçekle tirilmi tir. Erdo an, daha sonra Suriye nin Halep kentine giderek, Esad ile bir araya gelmi ve iki lider M s r ile Lübnan ba ta olmak üzere bölgedeki siyasi geli meleri de erlendirmi tir 36. Bu gibi geli melerin yan s ra turistlerin tek vizeyle be ülkeyi de ziyaret edebilmesini sa layacak Türkiye, Suriye, Pakistan, ran ve Irak n ortak vize konusunda çal malar yap lm t r 37. Esad, Suriye de ya anan olaylar komplo olarak de erlendirmi ve olaylar n ulusu için bir test oldu unu iddia etmi tir 38. Türkiye, Suriye deki olaylar ilk andan itibaren yak ndan takip etmi tir. 29 Mart 2011 de Erdo an taraf ndan Mit Müste ar Hakan Fidan am n yeni Libya olmamas için Suriye ye gönderilmi tir. Nisan 31 Cumhuriyet, 9 Eylül 2011, s Cumhuriyet, 16 Kas m 2011, s Milliyet, 14 Kas m 2011, s Cumhuriyet, 17 Kas m 2011, s Resmi Gazete, Tarih: 19 Ekim 2009, Say : 27378, Karar Say s : 2009/ Türkiye, 6 ubat 2011, s Cumhuriyet, 7 Mart 2011, s Türkiye, 31 Mart 2011, s

8 ay nda D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, Suriye de Esad la, Suriye D i leri Bakan Velid Muallim le ve Hamas n siyasi büro efi Halid Me al le bir araya gelerek geli meleri de erlendirmi ve Suriye nin reform yapmas yönünde telkinlerde bulunmu tur 39. Erdo an, Esad la telefon görü mesi yapm ; Esad a, iddetten uzak durulmas ve olaylar n durdurulmas gerekti ini ifade etmi tir 40. Davuto lu, güçlü, istikrarl ve müreffeh bir Suriye nin kurulmas için demokratikle me yönünde, Esad n verdi i taahhütleri içeren kapsaml bir reform sürecini gerçekle tirmesi gerekti ini belirtmi tir 41. Bu s rada Suriye askerleri, Türkiye s n r na 500 metre mesafedeki Harbatil Cevz köyüne mevzilenerek, köydeki bir eve as lan Türk bayra n indirmi, Mehmetçik de buna kar l k gözetleme kulesine devasa Türk bayra asm t r 42. Davuto lu, gerilimin artmas üzerine Erdo an n Suriye de iddetin bitirilmesine yönelik mesaj n iletmek üzere yeniden Suriye ye gitmi ve Esad ile bir araya gelmi tir 43. Suriye deki temaslar n n ard ndan yapt aç klamada Davuto lu, Esad a operasyonlar hemen durdurmazsan, konu acak hiçbir ey kalmaz uyar s n yapm t r Türkiye ye S nan Suriyeliler Esad yönetiminin Suriye de ba gösteren olaylar kanl bir ekilde bast rma yoluna gitmesi, bu yönde masum insanlar bile katletmekten kaç nmamas, karga aya neden olmu tur. Söz konusu karga a ortam nda sivil halk adeta iki ate aras nda kalm, Esad n askerleri ile muhalifler aras nda ya anan iç sava ta can n kurtarma derdine dü mü tür. Suriye de ya anan olaylar nedeniyle can güvenli i tehlikeye dü en Suriyeliler; ba ta Türkiye olmak üzere, kom ular Ürdün, Lübnan ve Irak a göç etmeye ba lam lard r. Ülkelerindeki iç sava nedeniyle, can güvenli i tehlikeye dü en Suriyeliler en güvenilir yer olarak Türkiye ye s nm lard r. En çok göçü de Türkiye alm t r. Zira Türkiye, Suriye de ya anan olaylara seyirci kalmam, can güvenli i tehlikeye dü en Suriyelilere kap lar n ard na dek açm t r. Suriye den Türkiye ye yönelik ilk toplu nüfus hareketi, can güvenliklerinin kalmad n dü ünen kadar Suriyelinin 29 Nisan 2011 de Hatay n Yaylada ilçesindeki Cilvegözü s n r kap s na s nmas yla gerçekle mi tir. Söz konusu Suriyeliler içeri al nm ve Hatay daki bir spor salonunda geçici olarak konaklama ve g da ihtiyaçlar sa lanm t r 45. lk kafileden itibaren Türkiye ye s nanlar n say s gün be gün artmaktad r. 13 Haziran 2011 itibariyle Türkiye ye s nan Suriyelilerin say s 7 bine yakla m t r. Suriyeli s nmac lara Türk köyleri ia e yard m sa lam t r 46. Suriye de ya anan olaylar nedeniyle kaçarak Türkiye ye s nan ve Esad n dön 39 Cumhuriyet, 7 Nisan 2011, s Habertürk, 15 Haziran 2011, s Habertürk, 17 Haziran 2011, s Cumhuriyet, 24 Haziran 2011, s Hürriyet, 9 A ustos 2011, s Hürriyet, 16 A ustos 2011, s TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, 24. Dönem, 2. Yasama Y l, 2012, s Türkiye, 12 Haziran 2012, s

9 ça r s na uyarak Suriye taraf ndan evlerine dönme kar l nda dokunulmazl k garantisi alan s nmac lardan ülkelerine dönenlerden onlarcas yine Esad a ba l güçler taraf ndan öldürülmü tür. Buna ra men Esad Türkiye deki s nmac lara dön ça r s yapmaya devam etmi tir. Türkiye ye s nan Suriyeliler oldukça zor artlarda gelmi lerdir. Türkiye ye geçi lerin artmas üzerine s n ra yerle en askerler, Türkiye ye kaçmak isteyenlerin üzerine ate aç ld bile olmu tur. Tüm bu olanlara ra men her gün yüzlerce Suriyeli Türkiye ye s nm t r. Türkiye ye s nan Suriyeli s nmac lar hakk nda, Türkiye nin taraf oldu u uluslararas anla malar n d nda ayr bir prosedür uygulanm t r. Türkiye nin taraf oldu u, uluslararas mülteci hukukuna esas te kil eden iki temel metin bulunmaktad r: 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözle mesi ve 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin New York Protokolü. Türkiye, devletlerin mültecilerle ilgili uluslararas koruma yükümlülüklerini düzenleyen her iki metne de co rafi s n rlama ile imza atm t r. Buna göre Avrupa dan gelen kimselere mülteci olma hakk tan n rken; Avrupa d ndan gelenlere bu hak tan nmamakta, üçüncü ülkelere geçebilecekleri süre boyunca s nma hakk verilmektedir. Uluslararas mülteci hukuku ulusal hukuka 1994 ltica Yönetmeli i olarak da adland r lan Türkiye ye ltica Eden veya Ba ka Bir Ülkeye ltica Etmek Üzere Türkiye den kamet zni Talep Eden Münferit Yabanc lar ile Topluca S nma Amac yla S n rlar m za Gelen Yabanc lara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ile aktar lm t r. Yukar da an lan metinler ile uluslararas hukuk teamülleri uyar nca, Türkiye nin aç k kap politikas sonucunda, ülkeye kabul edilen Suriye vatanda lar na geçici koruma statüsü verilmi tir. Böylece Suriye deki durum normale dönene kadar Türkiye de bir anlamda misafir konumunda bar nd r lmaktad rlar. S nan ki ilerin say ca çok olmas bu statünün verilmesinde en büyük etkendir 47. Suriyeli s nmac lar Türkiye nin taraf oldu u 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin Cenevre Sözle mesi kapsam nda kabul edilmemi lerdir. ayet bu ekilde kabul edilselerdi, yetkili makamlardan iltica talebinde bulunmalar gerekiyordu. Bu talepleri çi leri Bakanl n n 1994 tarihli ve 6169 say l ltica- S nma Yönetmeli i çerçevesinde de erlendirilecekti. Bu de erlendirmenin ard ndan çi leri Bakanl n n uygun görece i bir ilde serbest olarak ikamete tabi tutulacaklard. Söz konusu iller uydu iller olarak adland r lan yerlerdi ki bunlar genelde ç Anadolu Bölgesi ve yak n çevrelerinde yer alan, emniyet ve asayi aç s ndan sorun ya anmayan ve yabanc lar n kontrollerinin zor olmad 51 ili kapsamaktayd 48. Bu illere sevk edilen yabanc lar en az alt ay süreyle kamet 47 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Bahse konu olan iller unlard r: A r, Amasya, Bilecik, Burdur, Çank r, Çorum, Eski ehir, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, Kastamonu, Kayseri, K r ehir, Konya, Kütahya, Nev ehir, Ni de, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, K r kkale, rnak, Adana, Afyonkarahisar, Erzurum, Hatay, Kahramanmara, Çanakkale, Bolu, U ak, Denizli, Yalova, Siirt, Bal kesir, Batman, anl urfa, Kilis, Ardahan, Malatya, Kars, I d r, Düzce, Sakarya, Erzincan, Gümü hane, Bayburt, Mardin. 11

10 Tezkeresi, 15 gün içerisinde bir Kimlik Tan tma Belgesi alacaklard ve belirli periyotlarla imzaya ça r lacaklard. Bununla birlikte hassas gruplar olarak adland r labilecek grup üyeleri Yozgat ta bulunan 100 ki ilik Mülteci Misafirhanesi nde bar nd r lacakt. Ancak Suriyeli s nmac larla ilgili bu prosedürlerin hiçbiri uygulanmad. Son iki y lda toplu olarak Türkiye ye s nan Suriyeliler; mülteci de il s nmac kapsam na al nm ve onlar için ayr bir yönerge ç kart lm t r. Söz konusu yönerge çi leri Bakanl Müste arl, ltica ve Göç Mevzuat ve dari Kapasitesini Geli tirme ve Uygulama Bürosu taraf ndan yay nlanan 9 Nisan 2012 tarihli Türkiye ye toplu s nma amac ile gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatanda lar n n ve Suriye Arap Cumhuriyeti nde ikamet eden vatans z ki ilerin kabulüne ve bar nd r lmas na ili kin kamuoyu ile payla lmayan hizmete özel yönergedir. Türkiye ye s nan Suriyeliler hakk nda bu yönergede bar nma, g da, sa l k, güvenlik, sosyal aktivite, e itim, ibadet, tercümanl k, haberle me, bankac l k ve di er hizmetlere ili kin uygulanmas gereken prosedür ayr nt l olarak belirtilmi tir. Bu yönetmeli e göre Suriyeli s nmac lar geçici olarak misafir statüsünde Türkiye de bar nd r lmaktad r. Suriyeli s nmac lar n öncelikle üst taramas yap lmakta, ard ndan tercüman e li inde kim olduklar, varsa kimlik bilgileriyle, yoksa sözlü beyanlar yla kay t alt na al nmaktad r. Suriyeli s nmac lar için ilk çad r kent alan olarak Yaylada ilçesindeki eski bir tekel binas belirlenmi, burada çad rlar, seyyar mutfak, banyo gibi düzenlemeler yap lm ve ilk gelenler buraya yerle tirilmi tir. Daha sonra devam eden yo un göç nedeniyle 9 Haziran 2011 de Alt nözü ve 12 Haziran 2011 de de Boynuyo un çad r kentleri kurulmu tur. Göçün her geçen gün artarak devam etmesine paralel olarak çad r kentlerin de say s h zla art r lm t r 49. Türkiye ye s nanlar aras nda Suriyeli güvenlik güçleri de bulunmaktad r. Bu ki iler hakk nda tarihli ve 4104 say l Muharip Yabanc Ordu Mensuplar ndan Türkiye ye ltica Edenler Hakk nda Kanun 50 ve tarihli ve say l Muharip Yabanc Ordu Mensuplar ndan Türkiye ye Kabul Edilenler Hakk nda Yönetmelik 51 hükümleri uygulanmaktad r. Söz konusu kanun ve yönetmeli e göre Türkiye ye s nan Suriyeli güvenlik güçleri, aileleriyle birlikte sivil Suriye vatanda lar ndan farkl olarak ayr bir çad r kentte bar nd r lmaktad r 52. Bunlar n yan s ra Türkiye ve Suriye aras ndaki vize muafiyeti kapsam nda turistik vize ile en fazla üç ayl k süre için ülkemize giri yapan Suriyeliler de vard r. Hatta bu ki iler belli bir miktar paray bankaya yat rmalar ko uluyla üç ayl k süreye ek olarak alt ay daha serbest olarak kendi imkânlar yla Türkiye de 49 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Resmi Gazete, Tarih: 17 Aral k 1942, Say : Resmi Gazete, Tarih: 7 Kas m 1995, Say : TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s

11 kalabilmektedir 53. Tabii ki bunlar çad r kentlerde veya konteyn r kentlerde bar nd r lmamakta, kendi imkânlar ile Türkiye de kalmaktad rlar. Suriyeli s nmac larla ilgili tüm prosedürü, Ba bakanl a ba l Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl (AFAD) koordine etmektedir. AFAD n koordinatörlü ünde; çi leri, D i leri, Sa l k, Milli E itim, Tar m ve Köy i leri, Ula t rma ve Maliye Bakanl klar ile Genelkurmay Ba kanl, Hatay Valili i, Diyanet leri Ba kanl, Gümrük Müste arl ve K z lay ortak çal malar yürütmektedir 54. Türkiye ye s nan ve çad r kentlere yerle tirilen Suriyeli s nmac lar n bar nma, g da, sa l k, güvenlik, sosyal aktivite, e itim, ibadet, tercümanl k, haberle me, bankac l k ve di er hizmetleri AFAD koordinatörlü ünde ilgili bakanl klar, kamu kurum ve kurulu lar ile Türk K z lay taraf ndan sa lanmaktad r. Suriyeli s nmac lar n geçimlerini sa lamak için zaman zaman nakdî yard mlarda bulunulmakta, uygun ko ullarda çal malar na ve para kazanmalar na da imkân verilmektedir.bunlar n yan s ra birçok sivil toplum kurulu u da Suriyeli s nmac lar için yard m toplamaktad r. Suriyeli s nmac lar n bar nd çad r kentlerde ve kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve sa l k merkezi, bas n brifing birimi, çocuk oyun alanlar, televizyon izleme üniteleri, market, biçki-diki kurslar, su deposu, ar tma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donat lar yer almaktad r 55. kentler için, Suriyeli s nmac lar n güvenlik endi esi nedeniyle kamuoyuna aç k olmamakla birlikte, zaman zaman ulusal ve uluslararas bas n kurulu lar na ziyaret izni verilmektedir. Ayr ca her çad r kentteki brifing çad rlar arac l yla ulusal ve uluslararas bas n kurulu lar na ve sivil toplum kurulu lar na bilgi verilmektedir. Bunun yan nda ulusal ve uluslararas çok say da inceleme heyetinin çad r kentleri ziyaret etmelerine izin verilmi tir 56. Suriyeli s nmac lara sa lanan tüm bu imkânlara ra men; s nmac lar n kald klar bölgelerde zaman zaman bölge halk yla, hatta güvenlik güçleriyle bile arbede ya ad klar, asayi i bozacak olaylara sebebiyet verdikleri de bas na yans maktad r. Bu tip olaylar ise bölge halk taraf ndan tepkiyle kar lanmaktad r. 53 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, Ankara, 2012, s Birle mi Milletler yi Niyet Elçisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç Komisyonu, Birle mi Milletler nsan Haklar Konseyi Uluslararas Soru turma Komisyonu ve Danimarka Parlamentosu D Politika Komitesi imdiye kadar çad r kentleri ziyaret eden uluslararas heyetlerdir. Yurt içinden, Gümrük Müste arl, Sa l k Bakanl, Toplu Konut daresi gibi ilgili birimlerce çe itli incelemeler yap lm t r. D i leri Bakan Say n Ahmet Davuto lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Say n Fatma ahin, Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ve Adalet Bakan Sadullah Ergin taraf ndan çad r kentler ziyaret edilmi tir. Bkz. TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s

12 1 Kas m 2012 tarihine kadar Türkiye ye toplam Suriyeli s nmac gelmi tir. Bunlardan i Suriye ye geri dönmü tür. 1 Kas m 2012 tarihi itibariyle Türkiye de bulunan Suriyeli s nmac say s tür. Bunlardan yaln zca ki i Türkmen, di erleri ço unlukla Araplar ve Kürtlerdir. 1 Kas m 2012 tarihi itibariyle Türkiye de bulunan Suriyeli s nmac lara yap lan harcama miktar TL dir Kas m 2012 tarihi itibariyle Türkiye de bulunan Suriyeli s nmac lar n bar nma durumlar na ili kin tablo u ekildedir 58 : Bar nd klar l Kamp/kent Kapasite Kurulu Kullan lan Mevcut Alt nözü 1: Hatay Alt nözü 2: Yaylada 1: ki i 2,901 çad r çad r Yaylada 2: Apayd n: Gaziantep çad r slâhiye: ki i çad r Karkam : ki i çad r çad r Nizip: 7, ki i çad r çad r Kilis Öncüp nar ki i anl urfa Ceylanp nar: Akçakale: ki i ki i Kahramanmara Merkez ki i Osmaniye Cevdetiye ki i Ad yaman Merkez ki i Toplam ki i Devam eden kamp çal malar Gaziantep Nizip ki i Konteyn r Konteyn r Konteyn r Konteyn r çad r Konteyn r T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, AFAD Bilgi Notu, T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, AFAD Bilgi Notu,

13 Bu kamplar n/çad r kentlerin durumlar hakk nda bilgi vermek gerekirse; Hatay çad r kentleri toplamda 219 dönüm arazi üzerine kuruludur. 24 saat güvenlik hizmeti verilmekte ve kamera ile izlenmektedir. Kad n-erkek güvenlik personeli bulunmaktad r. Çevre güvenli i ve mahrumiyeti sa lamak için tel ve brandalar ile çevrilidir. Alt nözü nde 50 yatakl sahra hastanesi vard r. Sa l k taramas yap lmakta ve ilaç temini sa lanmaktad r. 24 saat tam donan ml ambulans hizmetinin yan s ra, çad r hastaneler ve ambulans uçak da görev yapmaktad r. 35 s n fta okul ça nda 420 si k z ve 385 i erkek olmak üzere 805 ki iye e itim verilmektedir. Çocuklara yönelik e itim ve oyun etkinlikleri düzenlenmekte; kad nlara biçki-diki kursu verilmekte; Türkçe- ngilizce dil kurslar düzenlenmektedir. Erkekler ve kad nlar için ayr cami ve mescit bulunmakta; erkek ve kad n din görevlileri hizmet vermekte; Kur ân- Kerim kursu verilmektedir. Bunlar n yan s ra günde üç ö ün s cak yemek hizmeti; çad r kentler aras aile ve akraba nakli hizmeti; yang n söndürme teçhizat ; temizlik hizmeti ve daha birçok hizmet Suriyeli s nmac lara sunulmaktad r 59. Kilis konteyn r kentinde ise Suriyeli s nmac lar n n çocuklar n n kullanmas için 2 si 24 derslikli ve 1 i 16 derslikli olmak üzere toplam 3 okul ve 1000 ki ilik iki cami in a edilmi tir. Bu camilerde ba lat lan Kur ân- Kerim kurslar nda toplam 315 kursiyer ders almaktad r. Emniyet tedbirleri kapsam nda 14 gözetleme kulesi ve 92 mobese kameras bulunmaktad r. Su problemi DS nin yapt sondajlarla giderilmektedir Suriyeli s nmac çocu a e itim-ö retim hizmeti verilmektedir. Ayr ca burada kanalizasyon, içme suyu, elektrik hatt, ar tma sistemi, yol, telefon ve internet, çocuk oyun park, banka hizmetleri, televizyon izleme odalar, çama r y kama ve kurutma odalar gibi birçok hizmet AFAD taraf ndan sunulmaktad r 60. anl urfa Ceylanp nar ve Akçakale çad r kentlerinde de sahra hastanesi, okul, mescit, bula khane, çama rhane, çok amaçl derslik, televizyon izleme çad rlar, çocuk oyun alan, du a kabin vs. gibi birçok hizmet Suriyeli s nmac lara sunulmaktad r 61. Gaziantep, Osmaniye ve Kahramanmara çad r kentleri de t pk Hatay, Kilis ve anl urfa dakiler gibi gerekli donan m ve teçhizatlara sahiptir 62. Suriyeli s nmac lar Türkiye de insanca artlarda geçici olarak misafir edilmektedir. Ancak Esad yönetimi, Suriyelilerin ba ka ülkelere özellikle de Türkiye ye s nmalar ndan rahats zd r. Esad yönetimi, Türkiye ye s nmalar engellemek için her türlü sert tedbiri almaktad r. Öyle ki Türkiye ye s nmalar engellemek için onlar öldürmek pahas na s nmac lar n üzerine ate bile aç lmaktad r. Her f rsatta Türkiye deki s nmac lara Suriye ye geri dönmeleri ça r s nda bulunmak da ve genel af ilan ederek geri dönmelerini sa lamaya çal maktad r. Bununla birlikte s nmac lar n Suriye deki can güvenliklerini sa layamamaktad r. Hatta Suriye ye geri dönen s nmac lar n zaman zaman Esad askeri taraf ndan ölümle cezaland r ld klar da bas na yans maktad r. Buna ra men 59 Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, s Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, s Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, s Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, s

14 canlar n kaybetme riskini göze alarak 1 Kas m 2012 tarihine kadar Türkiye ye s nan toplam Suriyeli den i ülkelerine geri dönmü tür 63. Sonuç Türkiye nin Suriye meselesine neden bigâne kalamayaca n n en önemli cevab s nmac lar meselesi ile ortadad r. Bu konu yukar da uluslar aras hukuk ve güncel süreçte ortaya konulan fakat taraf m zdan hizmete özel olmas sebebiyle ula lamayan yönetmelik meyan nda hukuki bir zemin ve insani mülahazalarla sürdürülmektedir. Say lar 120 bini bulan bu insanlar n varl asl nda orada ya anan n ne oldu unu anlatmaya yeter de artar bile. Modern zamanlarda Orta Do u da ya anan trajedinin halkas na yeni mazlumlar grubu eklenmi tir. Türkiye kendi ç kar n bu manada bu insanlara sahip ç kmak ve bu topluma tüm silahlar yla sald ran rejime kar tav r almak da bulmu tur. En uzun s n r m z n ötesinde ya anan çat man n, patlayan bombalar n s n r m z a mamas n beklemek hayalcilik olurdu. Ayr ca Türkiye uluslar aras hukuk çerçevesinde müdahil olmaya gayret etti i bu meselede Arap Ligi ve BM gibi bölgesel ve küresel kurumlarla e güdüm içinde hareket ederek konuyu siyasi ve insani yönleriyle idareye çal maktad r. Daha düne kadar bahar ya ad m z Suriye rejimi ne yaz k ki geneti indeki bozukluk depre ip halk n iktidar u runa kurguland ekilde feda etmeye ba lay nca ve bunun etkileri ülkemize her geçen gün daha çok yans y nca Türk D i leri kendi stratejisi, bölgedeki payda lar ve küresel partnerleriyle konuya taraf olmu tur. üphesiz Suriye meselesinin çok bilinmeyenli bir denklem oldu u ve bu çat man n muhtemel sonuçlar daha derinlemesine okunabilseydi kendi duru umuzu daha farkl konumland rabilirdik. Ancak ran n tak nd net tav r, Rusya n n duru u, Çin ve hatta srail in ilginç sessizli i kar s nda daha l ml ve orta yollu bir siyaset ne gibi reel sonuçlar verirdi sorusunun da sorulmas gerekir. Hele de taraf oldu umuz di er ülkelerin Suriye konusundaki ilginç sabr! da göz önüne al n rsa tam bir dilemma ile kar kar ya oldu umuz söylenebilir. Can havliyle bizim yumu ak karn m za vurmay ve kullanmay deneyen!, uça m z dü ürecek ve bombalar n sivillerimize yöneltecek kadar ç lg nla an bir yönetimin kar s nda kendi hesab n kitab n yapmak devletin en tabii refleksi olacakt r. Muhtemel senaryolar içinde belki en az konu ulan ise Türkiye nin fiili bir müdahalesidir. Bu müdahalenin Türkiye nin ç kar na olup olmayaca sorusunun kar l Suriye de parçalanman n olup olmayaca olursa bunun içinde etnik tabanl bir parçan n bulunma ihtimali bu ihtimalin bölgesel ve küresel rakiplerin veya müttefiklerin! ne kadar i ine gelece i veya yarayaca sorusunun cevab ndad r. Her halükarda temenni edilen bölgeye vifak ve ittifak getirecek bir sonucun al nmas d r. 63 T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, AFAD Bilgi Notu,

15 KAYNAKÇA Ak am, (1 Ocak Ekim 2012). Bugün, (1 Ocak Ekim 2012). Cumhuriyet, (1 Ocak Ekim 2012). Habertürk, (1 Ocak Ekim 2012). Hürriyet, (1 Ocak Ekim 2012). Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, Ankara, Milliyet, (1 Ocak Ekim 2012). Resmi Gazete, (Tarih: 17 Aral k 1942, Say : 5285; Tarih: 17 Aral k 1942, Say : 5285; Tarih: 7 Kas m 1995, Say : 22456; Tarih: 19 Ekim 2009, Say : 27378) Sand kl, Atilla-Semin, Ali, Bütün Boyutlar yla Suriye Krizi ve Türkiye, Bilgesam, Rapor No: 52, stanbul, Star, (1 Ocak Ekim 2012). TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, 24. Dönem, 2. Yasama Y l, T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, AFAD Bilgi Notu, Türkiye, (1 Ocak Ekim 2012). 17

16

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI

SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI MEVS ML K TARIM LER N SA LIK SORUNLARI ve BARINMA KO ULLARI YEN EH R/ÇARDAK ÖRNE BURSA TAB P ODASI USTOS 2010 BURSA TAB P ODASI 2 GÖZLEMLER: Bar ve Demokrasi Partisi l Ba kanl n ba vurusu üzerine, geçici

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var

Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Yeni teşvik sisteminin 4 boyutu var Şubat 22, 2012-5:15:09 Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, yeni teşvik sisteminin belli bir tarihe kadar geriye dönük olarak da işleyeceğini belirtti. Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL. 23. R G TOPLANTISI Bas n Bildirisi Ankara, 14 Aral k 2010

T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL. 23. R G TOPLANTISI Bas n Bildirisi Ankara, 14 Aral k 2010 T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL 23. R G TOPLANTISI Bas n Bildirisi Ankara, 14 Aral k 2010-2003 y l nda kurulan Reform zleme Grubu nun (R G) 23. Toplant s, çi leri Bakan m z Say n Be ir Atalay

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

TSK net olarak talimatlandırılmıştır

TSK net olarak talimatlandırılmıştır TSK net olarak talimatlandırılmıştır Ekim 05, 2015-1:58:00 Başbakan Davutoğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri, net olarak talimatlandırılmıştır. Uçan kuş bile olsa, kim Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını ihlal

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2011 OCAK AYI İTİBARİYLE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Federal İstatistik Dairesi nin verilerine göre, Almanya da toplam çalışanların

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi. Büyükçekmece İstanbul ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir.

2. Söz konusu koruma amaçlı imar planı üst ölçek plana aykırı hususlar içermektedir. İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Beykoz I. Bölge, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Nazım İmar Planı ve Beykoz I. Bölge 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı Bakanlık Makamının 30.12.2014

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI

TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI TÜRKİYE DE ÇALIŞAN KADINLAR: SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE SENDİKALARA KARŞI TUTUMLARI Anket Kasım 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında 26 ilde, kadınların çalıştığı işkolları dikkate alınarak 10 işkolunda,

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI BÜTÇE HAZIRLAMA VE UYGULAMA AFYONKARAHİSAR Sunum Planı Bütçe mevzuatı ve Bütçe Hazırlık Süreci Hazırlık Sürecinde Mevzuat ve Uygulama Sorunları Uygulama

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/38 TARİH: 13.07.2010 KONU Amortisman Oranlarına Değişiklik Ve İlaveler Yapan 399 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. Maliye Bakanlığınca 8/7/2010 tarihinde 27635

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü

GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü GEÇİCİ KORUMA SAĞLANAN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA 2016 ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri

Detaylı

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ

ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Hukuk ve Danışmanlık ELEKTRİK ÜRETİM SANTRALLERİNDE KAPASİTE ARTIRIMI VE LİSANS TADİLİ Türkiye de serbest piyasa ekonomisine geçişle birlikte rekabet ortamında özel hukuk hükümlerine göre faaliyet gösteren,

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri S. Savaş BÜYUKKARAGÖZ {*) Türkiye den yurtdışına resmen 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan «İşgücü Anlaşması» ile işçi gönderilmeye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı