SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE. Altan ÇET N Nasrullah UZMAN"

Transkript

1 Çank r Karatekin Üniversitesi Uluslar aras Avrasya Strateji Dergisi 1(1): 3-18 SI INMACILAR ÇERÇEVES NDE SUR YE-TÜRK YE L K LER NE B R BAKI Altan ÇET N Nasrullah UZMAN ÖZET Aral k 2010 da Tunus ta ba layan halk hareketleri, Mart 2011 de Suriye'de de görüldü. 40 y ldan fazla bir süredir Suriye de iktidar elinde tutan Esad yönetimi, göstericilerin reform, özgürlük ve demokrasi isteklerini kar lamak yerine; gösterileri kanl bir ekilde bast rma yolunu seçti. Esad n bu tutumu gösterilerin iç sava a dönü mesine neden oldu. On binlerce insan yaraland ve öldü. ki yüz bin kadar insan Suriye yi terk etmek zorunda kald. Türkiye, Suriye de ya anan olaylara ilgisiz kalmad. Suriye halk na yard m etti ve yüz binden fazla s nmac ya kap lar n açt. Bu makalede Türkiye ye s nan Suriyeliler çerçevesinde Suriye- Türkiye ili kileri ele al nm t r. Anahtar Kelimeler: Türkiye, Suriye, S nmac, Mülteci, Be ar Esad AN OVERVIEW TO SYRIA-TURKEY RELATIONSHIPS WITHIN THE FRAMEWORK OF REFUGEES ABSTRACT Movements began in Tunisia in December 2010, was also seen in Syria in March Al- Assad Government in Syria, which held power for more than 40 years, choose to be a bloody suppression of demonstrations, instead of fulfilling demands of reform, freedom,and democracy. Al-Assad's this attitude caused the demonstrations into civil war. Thousands of people were injured and killed. About two hundred thousand people had to leave from Syria. Turkey was not indifferent to the events in Syria. It helped the people of Syria, and opened its doors to over one hundred thousand of refugees. This article is within the framework of Syrians took refuge in Turkey; Syria-Turkey relations were discussed. Key Words: Turkey, Syria, Defector, Refugee, Be ar Esad Prof. Dr. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. 3

2 Giri Suriye de Bosnala ma sürecine giren duruma dair çe itli ç k senaryolar bulunmaktad r. Birinci senaryo Suriye de kurulabilecek bir geçi hükümeti ile krizin a lmas d r. kinci muhtemel senaryo Esad rejiminin a r silah sistemleriyle desteklenecek Özgür Suriye Ordusu veya uluslararas bir müdahale ile devrilmesidir. Üçüncü senaryo Suriye krizinin sürüncemede kalmaya devam etmesi ve ülkenin parçalanma sürecine girmesidir. Dördüncüsü ise iç çat malar n devam etmesine ra men Baas rejiminin ayakta kalmas ve iktidar n muhafaza etmesidir. 1 Bu sürecin ba lang c, tetiklenme tarihi olarak 2010 da ba layan Arap syanlar olsa da süreçsel ba lang c Osmanl sonras devirde co rafyan n ve insan n tarih d kalarak az nl n hegemonyas nda bir küresel efendiler parantezine girilmesiyle ba lar. Kendi öz yurdunda garip olan nesne, bilinç, zaman n önüne koydu u gündemlerle oradan oraya savrulmaktad r. Uzun vadeli bir arka plandan sonra orta vadeli olarak ise Baas iktidar n n kurgulanmas ve bunun olu turdu u statüko bu isyan n di er bir ba lam perspektifini olu turmaktad r. Az nl k hegemonyas Baas ideolojisi ile paketlenmi olarak büyük kesimi idare ederken kendini sürdürmek ad na hiçbir pragmatizmden de kaç nmam t r. K sa vadeli ve nihaî süreç ise Arap Bahar denilen sürecin olu turdu u süreçte asl nda ne istedi ini ve nas l almas gerekti ini bilmeyen ve demokrasi denilen büyülü kavram n pe inde sokaklarda önce gösteriler sonra da sava ya ayan bir halk hareketi ile cari olmu tur. Bu geli meler kar s nda diyalekti ini hesap ve fayda üzerine kurmu olan çevreler hemen harekete geçerek bu süreci yönlendirme ve ele geçirme çabas na girmi lerdir. Kendi ayaklar üzerinde duramayan bir co rafya da otantik felsefî bir arka plandan mahrum ba layan bu hareketler her ülkenin kendi artlar ve uluslararas düzeyde ifade ettikleri manalara göre ekillenmi, sürmü ve bitmi tir. Suriye bu süreç içerisinde en dramatik geli meleri ya ayan ülke olmu tur. Küresel hesaplar n bölgesel payda lar n n aras ndaki bir mücadele ve kutupla maya dönen bu olay kendi a lmaz duvarlar içinde binlerce insan n ölümü ve on binlercesinin de Suriye yi terk etmek zorunda kalmalar gibi sonuçlarla bölge için ciddi bir sorun olarak sürmektedir. 1- Arap Bahar ve Suriye Tunus un Sidi Bouzid kentinde 17 Aral k 2010 da belediye zab talar n n tezgâh n almas na ve polisler taraf ndan darp edilmesine tepki olarak kendisini yakan Muhammed Bouazizi, Arap Bahar olarak adland r lan süreci ba latan ilk k v lc m olmu tur. Bu k v lc m domino etkisi olu turmu ve bir anda miting, protesto, ayaklanma, çat ma veya sava eklinde Orta Do u ülkelerine yay lm t r: Tunus ta ülkeyi yöneten Anayasal Birlik Partisi (RCD) kapat lm ve Cumhurba kan Zeynel Abidin bin Ali ülkeyi terk etmek zorunda kalm t r. Ürdün de Hükümet da lm t r. Yemen de devlet ba kan istifa etmi tir. M s r da Hüsnü Mübarek istifa etmi tir. Libya da Hükümet devrilmi tir. Bahreyn de, 1 Atilla Sand kl -Ali Semin, Bütün Boyutlar yla Suriye Krizi ve Türkiye, B LGESAM, Rapor No:52, stanbul, 2012, s. 2. 4

3 Cezayir de, Umman da, Lübnan da ve daha birçok yerde halk ayaklanmalar ç km t r. Suriye, ilk etapta Orta Do u da ya anan bu geli meleri desteklemi tir. Öyle ki Suriye Devlet Ba kan Be ar Esad, Wall Street Journal a verdi i demeçte, Tunus, Cezayir, M s r ve Ürdün deki olaylarla ilgili görü lerini aç klayarak; bu ülkelerdeki protesto gösterilerinin Orta Do u da yeni bir ça a öncülük etti ini ve Arap yöneticilerin halk n siyasî ve iktisadî isteklerini yerine getirmek için daha fazlas n yapmas gerekti ini belirtmi tir 2. Bununla birlikte Esad n Arap Bahar n destekleyen söylemleri, olaylar Suriye ye s çray nca son bulmu tur. Esasen Orta Do u da meydana gelen olaylar n 1963 y l ndan itibaren Baas Partisi, 1970 ten beri de Esad ailesi 3 taraf ndan yönetilen Suriye ye s çramamas dü ünülemezdi y l n n Mart ay ndan itibaren reform, özgürlük ve demokrasi iste iyle harekete geçen göstericiler, Baas rejimine ve Esad yönetimine kar protesto gösterileri düzenlemi lerdir 4. Düzenlenen gösteriler k sa sürede ülkenin geneline yay lm, reform, özgürlük ve demokrasi talepleri geni halk kitleleri taraf ndan sahiplenilmi tir. Esad yönetimi, göstericilerin taleplerini kar lamak ve göstericilerle uzla mak yerine küçük tavizler vererek gösterilerin önünü almaya çal m ancak ba ar l olamam t r. Bunun üzerine, bir yandan sözde reform sözleri verip, göstermelik uygulamalarla ortam yat t rmaya çal rken, di er yandan da gösterileri kanl bir ekilde bast rmak yolunu seçmi tir. Esad yönetiminin bu tavr, gösterileri bast rmak bir yana daha da art rm t r. Olaylar n ba lad 2011 Mart nda polisle göstericiler aras nda ç kan çat mada onlarca ki i hayat n kaybetmi, bu aydan itibaren olaylar artarak devam etmi ve önlenemez bir hal alm t r 5. Olaylar, bununla da kalmam, öldürülen göstericiler için düzenlenen cenaze törenleri esnas nada, güvenlik güçlerinin kalabal k üzerine açt ate sonucu onlarca ki i daha öldürülmü tür 6. Gösterileri önleyemeyen Esad, orduyu harekete geçirmi tir. Gösterilerin merkezi Dera kentine tanklarla giren 3000 askerin açt rastgele ate sonucu 25 gösterici daha öldürülmü tür. Olaylar n artmas üzerine Ürdün s n r kap s kapat lm t r 7. Dera n n yan s ra Cebleh, Halep ve Humus da yine tanklarla vurulmu ; onlarca ki i daha hayat n kaybetmi tir 8. Esad yönetiminin bu tavr reform, özgürlük ve demokrasi için yap lan protestolar n iç sava a dönü mesine sebep olmu tur. Küçük gruplar halinde ba layan protesto gösterileri önce ayaklanmaya dönü mü ve sonra dünyan n gözleri önünde iç sava ba lam t r. Suriye deki olaylar n ba lang c ndan 22 May s 2011 e kadar geçen zaman aral nda Esad a ba l güvenlik güçleri taraf ndan öldürülen muhaliflerin say s 900 ü a m t r. Buna kar n olaylar n ba lang c ndan 6 Haziran 2011 e kadar da 2 Habertürk, 1 ubat 2011, s. 1 ve 10; Cumhuriyet, 1 ubat 2011, s ten 2000 e kadar Haf z Esad taraf ndan yönetilen Suriye, 2000 den itibaren de o lu Be ar Esad taraf ndan yönetilmektedir. 4 Ak am, 24 Mart 2011, s. 16; Cumhuriyet, 23 Mart 2011, s Cumhuriyet 25 Mart 2011, s. 10; Cumhuriyet 26 Mart 2011, s Bugün, 23 Nisan 2011, s. 15; Bugün, 24 Nisan 2011, s Bugün, 26 Nisan 2011, s Milliyet, 12 May s 2011, s

4 muhalifler taraf ndan Esad a ba l 120 polis öldürülmü tür 9. Esad güçleri kar s nda tutunmaya çal an muhaliflerin, Türkiye s n r na do ru konu lanmaya ba lamalar üzerine Esad güçleri de bu yöne do ru a rl k vermeye ba lam lard r. Muhalifler, Esad n düzenli birlikleri kar s nda ciddi ba ar lar elde etmi ler ve birçok kasaban n kontrolünü ele geçirmi lerdir. Esad n ac mas z ve uzla maz tavr muhaliflerin elini güçlendirmi tir. Hama kentinde rejim kar t be yüz bin ki i Esad a kar gösteri düzenlemi tir. Bu gösteri kar s nda Esad a ba l askerler Hama kentine girmi ve evlere bask n düzenleyerek rastgele ate aç p onlarca ki iyi öldürmü lerdir 10. Humus muhaliflerin eline geçmi ve göstericilerin merkezi konumuna gelmi tir. Suriye de olaylar o derece artm t r ki ölüm haberleri s radanla m t r. Ramazan ay nda bile ate kes sa lanamam ; Teravih namaz, Cuma namaz ve hatta Bayram namaz sonras nda bile camiden ç k p protesto gösterilerine kat lan Suriyelilerin üzerine Esad n askerleri taraf ndan ate aç lm t r. Esad, yaln zca muhalifleri de il ayn zamanda sivil halk ve gazetecileri de hedef alm t r: Esad a ba l askerler taraf ndan Humus ta yabanc bas n mensuplar n n kald bir ev yo un bombard mana tutulmu ve sald r da ngiliz Sunday Times gazetesi muhabiri Amerikal Marie Colvin ve Frans z foto muhabiri Remi Ochlik öldürülmü, üç gazeteci ise yaral olarak kurtulabilmi tir Esad Yönetiminin Al(ama)d Tedbirler Olaylar kar s nda Esad yönetimi, tüm Suriyelileri mutlu edecek kararlar n al naca yönünde aç klamalar yapm t r 12. Ancak bu aç klamalar göstericileri tatmin etmemi ve Suriye Hükümeti istifa etmek zorunda kalm t r. Bununla birlikte Esad, önce istifa eden hükümetin ba ndaki Naci Itri yi geçici ba bakan olarak görevlendirmi ; ancak daha sonra yeni hükümeti kurma görevini Tar m eski Bakan Adil Safir e vermi tir 13. Esad, Türkiye nin de telkinleriyle kabinenin feshi ve iki valinin görevden al nmas da dâhil çe itli tavizler vermi tir. Esad gösterilerde gözalt na al nan yüzlerce eylemcinin serbest b rak laca n ; ancak Suriye ye ve Suriyelilere kar suç i lemi ki ilerin cezaevinde tutulaca n belirtmi tir ten beri süregelen ola anüstü hali kald ran yasa tasar s n onaylam t r 14. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Esad n OHAL i kald rmas n güzel bir ba lang ç olarak de erlendirmi ; ancak bunun tek ba na yeterli olmad n ve Suriye de at lmas gereken daha çok ad m oldu unu belirtmi tir 15. Ya anan olaylar n sona erdirilmesi için Esad ile rejim kar t muhalifler ba kent am da bir araya gelmi tir. Esad, muhaliflerin yan s ra am da, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika n n BM diplomatik temsilcilikleri ile de bir araya 9 Hürriyet, 7 Haziran 2011, s Cumhuriyet, 9 Temmuz 2011, s Cumhuriyet, 23 ubat 2012, s Cumhuriyet, 28 Mart 2011, s Cumhuriyet, 4 Nisan 2011, s Hürriyet, 20 Nisan 2011, s Milliyet, 27 Nisan 2011, s

5 gelmi tir. Bu görü mede ayaklanmay bast rmak için yap lan operasyonlarda baz hatalar yap ld n, orant s z güç kullan ld n ve çok partili sistem ba ta olmak üzere reformlar yapmakta geç kal nd n kabul etti ini bildiren bir aç klama yapm t r 16. Esad, yeni bir af karar daha alm ve son olaylarda tutuklanan ve öldürme suçuna kar mayanlar n serbest b rak laca n aç klam t r. Esad, kendisinin halk deste i ile iktidara geldi ini iddia ederek olaylar n sorumlulu unu d güçlere yüklemi tir. Suriye de reformlar n devam edece ini, 2012 Mart nda yeni anayasan n haz r olaca n, May s veya Haziran da da seçimlerin yap labilece ini belirtmi tir 17. Esad, olaylar durdurabilece ini dü ünerek bir kez daha genel af ilan etmi ve bu aff n 5 Mart 2011 tarihinden, karar n onayland tarih olan, 15 Ocak 2012 ye kadar ülkedeki olaylarla ilgili i lenmi suçlar kapsad aç klam t r 18. Esad n verdi i tavizler olaylar durdurmaya yetmemi tir. Çünkü Esad n verdi i tavizler muhaliflerin isteklerini kar lamaktan uzak kalm t r. Üstelik Esad, bu süreçte, ço u kez vaat ettiklerini yerine getirmemi tir. Hal böyle olunca her yeni gün önceki günden daha fazla iddet olay na sahne olmu tur. 3- Uluslararas Kamuoyu nun Tepkisi Suriye nin muhaliflere kar izledi i politika, uluslararas kamuoyu taraf ndan iddetle ele tirilmi tir. Esad, Rusya, Çin ve ran taraf ndan desteklenmi, bu üç ülke haricindeki devletler taraf ndan iddetle ele tirilmi tir. ABD Ba kan Barack Obama Suriye deki olaylarla ilgili yapt aç klamada, Suriye yönetiminin bar ç l protestoculara kar uygulad iddeti k nad n belirtmi, Esad n demokratik geçi e öncülük etmesi veya iktidardan ayr lmas gerekti ini ifade etmi tir 19. Fransa da gösterileri iddet kullanarak bast rmakta srarc olmas durumunda Esad rejiminin dü ece ini belirtmi tir. Avrupa Birli i D i leri Bakanlar da göstericilerin öldürülmesinden sorumlu olan Esad a ve 9 üst düzey yard mc s na vize yasa getirmi, malvarl klar n dondurmu tur. Ürdün Kral Abdullah da Esad a halk yla diyalog kurmas ça r s nda bulunmu tur 20. Almanya da Esad k nam ve Esad n iddete bir an önce son vermesini istemi tir. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon da Esad n iddeti ve bask y art rd n belirterek, kendisine durmas yönünde yap lan bütün talepleri görmezden geldi ini söylemi ve uluslararas toplumun Suriye ye yönelik tutarl tedbirler almas ve tek a zdan konu mas gerekti ini belirtmi tir. Ba bakan Erdo an n, Obama ile yapt telefon görü mesinde, Suriye ve Libya daki son durumu de erlendirmi ve görü mede, Suriye halk n n me ru taleplerinin kar lanmas aç s ndan reformlar n ivedilikle gerçekle tirilmesi ve sivil göstericilere kar iddete ba vurulmamas gerekti ine i aret edildi i ve Suriye deki geli meleri yak ndan takip etmek konusunda da görü birli ine var ld bildirilmi tir 21. ABD D i leri Bakan Hillary Clinton da yapt aç klamada, 16 Hürriyet, 11 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 11 Ocak 2012, s Cumhuriyet, 16 Ocak 2012, s Cumhuriyet, 20 May s 2011, s Star, 24 May s 2011, s Türkiye, 21 Haziran 2011, s

6 Suriye nin Türkiye s n r na asker y na ndan ve bir s n r çat mas ndan endi e etti ini belirtmi ; Suriye nin s n rdaki askerleri geri çekmesi gerekti ini, bu askerlerin bölgedeki varl n n zaten kötü olan durumu daha da zorla t racak bir s n r çat mas tehlikesi olu turdu unu aç klam t r 22. ABD nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ve Fransa n n Suriye Büyükelçisi Eric Chevalier, Esad n ku atmas alt nda olan Hama kentine giderek muhaliflerin yanlar nda olduklar n göstermi lerdir. Suriye yönetimi ise Amerika y gösterileri te vik etmekle suçlam ve büyükelçi Ford un Hama ya izin almadan yapt ziyaretin, Washington un Suriye deki rejimi devirme 23 amac yla dört ayd r süren gösterilerde bir parma n n oldu unu kan tlad n aç klam t r 24. Bu süreçte Esad yanl lar taraf ndan Amerikan ve Frans z Büyükelçiliklerine sald r lar düzenlenmi ve büyükelçilikler tahrip edilmi tir. Bu olay üzerine yapt aç klamada Amerika, Esad n iktidarda kalmas n n mümkün olmad n belirterek, Suriye de demokratik dönü üm için umut besledi ini söylemi tir 25. Obama, Esad n me ruiyetini kaybetti ini aç klam ve Esad ilk kez aç kça istifaya ça rm t r 26. Suriye de artan olaylar üzerine Suudi Arabistan, Kuveyt ve Bahreyn Suriye deki büyükelçilerini geri ça rm lard r 27. Amerika n n am Büyükelçisi Robert Ford, elçili e yönelik sald r lar nedeniyle Suriye den ayr lm t r 28. Fransa, olaylar nedeniyle Halep ve Lazkiye kentlerindeki konsolosluklar ile kültür merkezlerinin kapat lmas na, am büyükelçisinin de ba kent Paris e geri ça r lmas na karar vermi tir 29. AB üyesi ülkeler, Suriye den yap lan petrol ve petrol ürünleri ithalat n kesme karar alm ; mal varl klar n dondurdu u ve seyahat yasa koydu u Suriyeli kurumlar n ve ki ilerin listesini geni letmi tir. AB D li kiler ve Güvenlik Politikas Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton Suriye ye yönelik yeni yapt r mlar aç klam t r: Petrol irketleri Suriye de yat r m yapmayacak, Suriye Merkez Bankas na banknot verilmeyecek, rejimle ba lant l baz yetkililere seyahat ve vize yasa uygulanacak Cumhuriyet, 25 Haziran 2011, s Amerika n n Büyük Ortado u Projesi kapsam nda Ortado u yu yeniden ekillendir-mek istemesiyle birlikte küresel terör, slâmî terör ve kitlesel imha silahlar gibi kavramlar dünya kamuoyunda s kça dile getirilmi tir. Amerika n n kitlesel imha silahlar oldu unu öne sürerek Irak i gal etmesi; ancak i gal sonras nda Irak ta herhangi bir kitlesel imha silah na rastlan lmamas üzerine bu kavramlar n yerini insan haklar, özgürlük ve demokrasi gibi kavramlar alm t r. ABD nin Ortado u politikas n n kamuflaj art k bu kavramlar olacakt r. Bununla birlikte Ortado u ülkelerinin ço unda demokrasinin hâkim olmamas ABD nin söylemini güçlendirmi tir. Liderli ini ABD nin yapt Bat Blo unda yer alan Avrupal Devletler de ABD nin Ortado u ya insan haklar (!), özgürlük (!) ve demokrasi (!) götürmesini desteklemi lerdir. Irak n i galini sessiz sedas z izleyen Ortado u devletleri, Bat n n destekledi i halk ayaklanmas yla kar kar ya kalm lard r. 24 Cumhuriyet 9 Temmuz 2011, s Star, 12 Temmuz 2011, s Cumhuriyet, 19 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 9 A ustos 2011, s Cumhuriyet, 25 Ekim 2011, s Cumhuriyet, 17 Kas m 2011, s Hürriyet, 25 Eylül 2011, s

7 ran Cumhurba kan Mahmud Ahmedinejad Portekiz televizyonuna yapt konu mada, Suriye hükümetinin protestocularla görü mesi gerekti ini belirterek Esad n protestoculara yönelik iddet içeren bask dan uzak durmas n ve muhalefetle görü melere ba lamas gerekti ini ifade ederek askerî bir çözümün hiçbir zaman do ru olmad n vurgulam ve meselelerin diyalog yoluyla çözülmesi gerekti ini ifade etmi tir 31. Ürdün Kral Abdullah, Esad a yönetimi b rakma ça r s nda bulunmu tur 32. Arap Birli i de Suriye nin üyeli ini ask ya alm t r. Bunun üzerine Esad yanl lar, Türkiye Büyükelçili i ve konsolosluklar na sald rm ; ya ananlar üzerine Suriye nin Ankara daki maslahatgüzar n D i leri Bakanl na ça ran Türkiye, am yönetimine nota vermi, güvenlik gerekçesiyle am Büyükelçili i ve Halep Ba konsoloslu u ndaki personelin ailelerinden olu an 60 ki iyi Ankara ya getirtmi tir 33. Esad n uzla maz tutumunu devam ettirmesi üzerine yeniden sivillere yönelik sert muamelenin durdurulmas ça r s nda bulunan Arap Birli i, Suriye yönetimine 3 gün süre tan yarak gerekli reformlar yapmad takdirde am rejimine kar ekonomik yapt r mlar uygulanaca n bildirmi tir Türkiye-Suriye li kileri Türkiye, Orta Do u da ya anan tüm süreci yak ndan takip etmi tir. De i imden ve reformdan yana mesajlar vererek halk hareketlerini desteklemi, Orta Do u ülkelerini demokratikle meleri hususunda te vik etmi tir. Suriye de, ilk etapta Türkiye ye paralel bir politika izlemi ve Orta Do u co rafyas nda de i imden yana mesajlar vermi tir. Ba bakan Erdo an n 2011 y l Ocak ay nda gerçekle tirdi i Suriye seyahatinde, iki lider, Lübnan da ya anan olaylarla ilgili ortak bir aç klama yapm t r. Türkiye-Suriye ili kileri son dönemde siyasi, iktisadî, sosyal ve kültürel aç dan hiç olmad kadar iyi bir seyir takip etmi tir: Suriye ve Türkiye aras nda vize uygulamas 90 gün süre ile kald r lm t r ubat 2011 de Ba bakan Erdo an ve Suriye Ba bakan Naci Itri nin kat l m yla Hatay da, Türkiye-Suriye s n r nda Asi Dostluk Baraj n n temel atma töreni gerçekle tirilmi tir. Erdo an, daha sonra Suriye nin Halep kentine giderek, Esad ile bir araya gelmi ve iki lider M s r ile Lübnan ba ta olmak üzere bölgedeki siyasi geli meleri de erlendirmi tir 36. Bu gibi geli melerin yan s ra turistlerin tek vizeyle be ülkeyi de ziyaret edebilmesini sa layacak Türkiye, Suriye, Pakistan, ran ve Irak n ortak vize konusunda çal malar yap lm t r 37. Esad, Suriye de ya anan olaylar komplo olarak de erlendirmi ve olaylar n ulusu için bir test oldu unu iddia etmi tir 38. Türkiye, Suriye deki olaylar ilk andan itibaren yak ndan takip etmi tir. 29 Mart 2011 de Erdo an taraf ndan Mit Müste ar Hakan Fidan am n yeni Libya olmamas için Suriye ye gönderilmi tir. Nisan 31 Cumhuriyet, 9 Eylül 2011, s Cumhuriyet, 16 Kas m 2011, s Milliyet, 14 Kas m 2011, s Cumhuriyet, 17 Kas m 2011, s Resmi Gazete, Tarih: 19 Ekim 2009, Say : 27378, Karar Say s : 2009/ Türkiye, 6 ubat 2011, s Cumhuriyet, 7 Mart 2011, s Türkiye, 31 Mart 2011, s

8 ay nda D i leri Bakan Ahmet Davuto lu, Suriye de Esad la, Suriye D i leri Bakan Velid Muallim le ve Hamas n siyasi büro efi Halid Me al le bir araya gelerek geli meleri de erlendirmi ve Suriye nin reform yapmas yönünde telkinlerde bulunmu tur 39. Erdo an, Esad la telefon görü mesi yapm ; Esad a, iddetten uzak durulmas ve olaylar n durdurulmas gerekti ini ifade etmi tir 40. Davuto lu, güçlü, istikrarl ve müreffeh bir Suriye nin kurulmas için demokratikle me yönünde, Esad n verdi i taahhütleri içeren kapsaml bir reform sürecini gerçekle tirmesi gerekti ini belirtmi tir 41. Bu s rada Suriye askerleri, Türkiye s n r na 500 metre mesafedeki Harbatil Cevz köyüne mevzilenerek, köydeki bir eve as lan Türk bayra n indirmi, Mehmetçik de buna kar l k gözetleme kulesine devasa Türk bayra asm t r 42. Davuto lu, gerilimin artmas üzerine Erdo an n Suriye de iddetin bitirilmesine yönelik mesaj n iletmek üzere yeniden Suriye ye gitmi ve Esad ile bir araya gelmi tir 43. Suriye deki temaslar n n ard ndan yapt aç klamada Davuto lu, Esad a operasyonlar hemen durdurmazsan, konu acak hiçbir ey kalmaz uyar s n yapm t r Türkiye ye S nan Suriyeliler Esad yönetiminin Suriye de ba gösteren olaylar kanl bir ekilde bast rma yoluna gitmesi, bu yönde masum insanlar bile katletmekten kaç nmamas, karga aya neden olmu tur. Söz konusu karga a ortam nda sivil halk adeta iki ate aras nda kalm, Esad n askerleri ile muhalifler aras nda ya anan iç sava ta can n kurtarma derdine dü mü tür. Suriye de ya anan olaylar nedeniyle can güvenli i tehlikeye dü en Suriyeliler; ba ta Türkiye olmak üzere, kom ular Ürdün, Lübnan ve Irak a göç etmeye ba lam lard r. Ülkelerindeki iç sava nedeniyle, can güvenli i tehlikeye dü en Suriyeliler en güvenilir yer olarak Türkiye ye s nm lard r. En çok göçü de Türkiye alm t r. Zira Türkiye, Suriye de ya anan olaylara seyirci kalmam, can güvenli i tehlikeye dü en Suriyelilere kap lar n ard na dek açm t r. Suriye den Türkiye ye yönelik ilk toplu nüfus hareketi, can güvenliklerinin kalmad n dü ünen kadar Suriyelinin 29 Nisan 2011 de Hatay n Yaylada ilçesindeki Cilvegözü s n r kap s na s nmas yla gerçekle mi tir. Söz konusu Suriyeliler içeri al nm ve Hatay daki bir spor salonunda geçici olarak konaklama ve g da ihtiyaçlar sa lanm t r 45. lk kafileden itibaren Türkiye ye s nanlar n say s gün be gün artmaktad r. 13 Haziran 2011 itibariyle Türkiye ye s nan Suriyelilerin say s 7 bine yakla m t r. Suriyeli s nmac lara Türk köyleri ia e yard m sa lam t r 46. Suriye de ya anan olaylar nedeniyle kaçarak Türkiye ye s nan ve Esad n dön 39 Cumhuriyet, 7 Nisan 2011, s Habertürk, 15 Haziran 2011, s Habertürk, 17 Haziran 2011, s Cumhuriyet, 24 Haziran 2011, s Hürriyet, 9 A ustos 2011, s Hürriyet, 16 A ustos 2011, s TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, 24. Dönem, 2. Yasama Y l, 2012, s Türkiye, 12 Haziran 2012, s

9 ça r s na uyarak Suriye taraf ndan evlerine dönme kar l nda dokunulmazl k garantisi alan s nmac lardan ülkelerine dönenlerden onlarcas yine Esad a ba l güçler taraf ndan öldürülmü tür. Buna ra men Esad Türkiye deki s nmac lara dön ça r s yapmaya devam etmi tir. Türkiye ye s nan Suriyeliler oldukça zor artlarda gelmi lerdir. Türkiye ye geçi lerin artmas üzerine s n ra yerle en askerler, Türkiye ye kaçmak isteyenlerin üzerine ate aç ld bile olmu tur. Tüm bu olanlara ra men her gün yüzlerce Suriyeli Türkiye ye s nm t r. Türkiye ye s nan Suriyeli s nmac lar hakk nda, Türkiye nin taraf oldu u uluslararas anla malar n d nda ayr bir prosedür uygulanm t r. Türkiye nin taraf oldu u, uluslararas mülteci hukukuna esas te kil eden iki temel metin bulunmaktad r: 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözle mesi ve 1967 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin New York Protokolü. Türkiye, devletlerin mültecilerle ilgili uluslararas koruma yükümlülüklerini düzenleyen her iki metne de co rafi s n rlama ile imza atm t r. Buna göre Avrupa dan gelen kimselere mülteci olma hakk tan n rken; Avrupa d ndan gelenlere bu hak tan nmamakta, üçüncü ülkelere geçebilecekleri süre boyunca s nma hakk verilmektedir. Uluslararas mülteci hukuku ulusal hukuka 1994 ltica Yönetmeli i olarak da adland r lan Türkiye ye ltica Eden veya Ba ka Bir Ülkeye ltica Etmek Üzere Türkiye den kamet zni Talep Eden Münferit Yabanc lar ile Topluca S nma Amac yla S n rlar m za Gelen Yabanc lara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik ile aktar lm t r. Yukar da an lan metinler ile uluslararas hukuk teamülleri uyar nca, Türkiye nin aç k kap politikas sonucunda, ülkeye kabul edilen Suriye vatanda lar na geçici koruma statüsü verilmi tir. Böylece Suriye deki durum normale dönene kadar Türkiye de bir anlamda misafir konumunda bar nd r lmaktad rlar. S nan ki ilerin say ca çok olmas bu statünün verilmesinde en büyük etkendir 47. Suriyeli s nmac lar Türkiye nin taraf oldu u 1951 Tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne li kin Cenevre Sözle mesi kapsam nda kabul edilmemi lerdir. ayet bu ekilde kabul edilselerdi, yetkili makamlardan iltica talebinde bulunmalar gerekiyordu. Bu talepleri çi leri Bakanl n n 1994 tarihli ve 6169 say l ltica- S nma Yönetmeli i çerçevesinde de erlendirilecekti. Bu de erlendirmenin ard ndan çi leri Bakanl n n uygun görece i bir ilde serbest olarak ikamete tabi tutulacaklard. Söz konusu iller uydu iller olarak adland r lan yerlerdi ki bunlar genelde ç Anadolu Bölgesi ve yak n çevrelerinde yer alan, emniyet ve asayi aç s ndan sorun ya anmayan ve yabanc lar n kontrollerinin zor olmad 51 ili kapsamaktayd 48. Bu illere sevk edilen yabanc lar en az alt ay süreyle kamet 47 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Bahse konu olan iller unlard r: A r, Amasya, Bilecik, Burdur, Çank r, Çorum, Eski ehir, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, Kastamonu, Kayseri, K r ehir, Konya, Kütahya, Nev ehir, Ni de, Sivas, Tokat, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, K r kkale, rnak, Adana, Afyonkarahisar, Erzurum, Hatay, Kahramanmara, Çanakkale, Bolu, U ak, Denizli, Yalova, Siirt, Bal kesir, Batman, anl urfa, Kilis, Ardahan, Malatya, Kars, I d r, Düzce, Sakarya, Erzincan, Gümü hane, Bayburt, Mardin. 11

10 Tezkeresi, 15 gün içerisinde bir Kimlik Tan tma Belgesi alacaklard ve belirli periyotlarla imzaya ça r lacaklard. Bununla birlikte hassas gruplar olarak adland r labilecek grup üyeleri Yozgat ta bulunan 100 ki ilik Mülteci Misafirhanesi nde bar nd r lacakt. Ancak Suriyeli s nmac larla ilgili bu prosedürlerin hiçbiri uygulanmad. Son iki y lda toplu olarak Türkiye ye s nan Suriyeliler; mülteci de il s nmac kapsam na al nm ve onlar için ayr bir yönerge ç kart lm t r. Söz konusu yönerge çi leri Bakanl Müste arl, ltica ve Göç Mevzuat ve dari Kapasitesini Geli tirme ve Uygulama Bürosu taraf ndan yay nlanan 9 Nisan 2012 tarihli Türkiye ye toplu s nma amac ile gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatanda lar n n ve Suriye Arap Cumhuriyeti nde ikamet eden vatans z ki ilerin kabulüne ve bar nd r lmas na ili kin kamuoyu ile payla lmayan hizmete özel yönergedir. Türkiye ye s nan Suriyeliler hakk nda bu yönergede bar nma, g da, sa l k, güvenlik, sosyal aktivite, e itim, ibadet, tercümanl k, haberle me, bankac l k ve di er hizmetlere ili kin uygulanmas gereken prosedür ayr nt l olarak belirtilmi tir. Bu yönetmeli e göre Suriyeli s nmac lar geçici olarak misafir statüsünde Türkiye de bar nd r lmaktad r. Suriyeli s nmac lar n öncelikle üst taramas yap lmakta, ard ndan tercüman e li inde kim olduklar, varsa kimlik bilgileriyle, yoksa sözlü beyanlar yla kay t alt na al nmaktad r. Suriyeli s nmac lar için ilk çad r kent alan olarak Yaylada ilçesindeki eski bir tekel binas belirlenmi, burada çad rlar, seyyar mutfak, banyo gibi düzenlemeler yap lm ve ilk gelenler buraya yerle tirilmi tir. Daha sonra devam eden yo un göç nedeniyle 9 Haziran 2011 de Alt nözü ve 12 Haziran 2011 de de Boynuyo un çad r kentleri kurulmu tur. Göçün her geçen gün artarak devam etmesine paralel olarak çad r kentlerin de say s h zla art r lm t r 49. Türkiye ye s nanlar aras nda Suriyeli güvenlik güçleri de bulunmaktad r. Bu ki iler hakk nda tarihli ve 4104 say l Muharip Yabanc Ordu Mensuplar ndan Türkiye ye ltica Edenler Hakk nda Kanun 50 ve tarihli ve say l Muharip Yabanc Ordu Mensuplar ndan Türkiye ye Kabul Edilenler Hakk nda Yönetmelik 51 hükümleri uygulanmaktad r. Söz konusu kanun ve yönetmeli e göre Türkiye ye s nan Suriyeli güvenlik güçleri, aileleriyle birlikte sivil Suriye vatanda lar ndan farkl olarak ayr bir çad r kentte bar nd r lmaktad r 52. Bunlar n yan s ra Türkiye ve Suriye aras ndaki vize muafiyeti kapsam nda turistik vize ile en fazla üç ayl k süre için ülkemize giri yapan Suriyeliler de vard r. Hatta bu ki iler belli bir miktar paray bankaya yat rmalar ko uluyla üç ayl k süreye ek olarak alt ay daha serbest olarak kendi imkânlar yla Türkiye de 49 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Resmi Gazete, Tarih: 17 Aral k 1942, Say : Resmi Gazete, Tarih: 7 Kas m 1995, Say : TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s

11 kalabilmektedir 53. Tabii ki bunlar çad r kentlerde veya konteyn r kentlerde bar nd r lmamakta, kendi imkânlar ile Türkiye de kalmaktad rlar. Suriyeli s nmac larla ilgili tüm prosedürü, Ba bakanl a ba l Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl (AFAD) koordine etmektedir. AFAD n koordinatörlü ünde; çi leri, D i leri, Sa l k, Milli E itim, Tar m ve Köy i leri, Ula t rma ve Maliye Bakanl klar ile Genelkurmay Ba kanl, Hatay Valili i, Diyanet leri Ba kanl, Gümrük Müste arl ve K z lay ortak çal malar yürütmektedir 54. Türkiye ye s nan ve çad r kentlere yerle tirilen Suriyeli s nmac lar n bar nma, g da, sa l k, güvenlik, sosyal aktivite, e itim, ibadet, tercümanl k, haberle me, bankac l k ve di er hizmetleri AFAD koordinatörlü ünde ilgili bakanl klar, kamu kurum ve kurulu lar ile Türk K z lay taraf ndan sa lanmaktad r. Suriyeli s nmac lar n geçimlerini sa lamak için zaman zaman nakdî yard mlarda bulunulmakta, uygun ko ullarda çal malar na ve para kazanmalar na da imkân verilmektedir.bunlar n yan s ra birçok sivil toplum kurulu u da Suriyeli s nmac lar için yard m toplamaktad r. Suriyeli s nmac lar n bar nd çad r kentlerde ve kamplarda; okul, cami, ticaret, polis ve sa l k merkezi, bas n brifing birimi, çocuk oyun alanlar, televizyon izleme üniteleri, market, biçki-diki kurslar, su deposu, ar tma merkezi, trafo ve jeneratör gibi donat lar yer almaktad r 55. kentler için, Suriyeli s nmac lar n güvenlik endi esi nedeniyle kamuoyuna aç k olmamakla birlikte, zaman zaman ulusal ve uluslararas bas n kurulu lar na ziyaret izni verilmektedir. Ayr ca her çad r kentteki brifing çad rlar arac l yla ulusal ve uluslararas bas n kurulu lar na ve sivil toplum kurulu lar na bilgi verilmektedir. Bunun yan nda ulusal ve uluslararas çok say da inceleme heyetinin çad r kentleri ziyaret etmelerine izin verilmi tir 56. Suriyeli s nmac lara sa lanan tüm bu imkânlara ra men; s nmac lar n kald klar bölgelerde zaman zaman bölge halk yla, hatta güvenlik güçleriyle bile arbede ya ad klar, asayi i bozacak olaylara sebebiyet verdikleri de bas na yans maktad r. Bu tip olaylar ise bölge halk taraf ndan tepkiyle kar lanmaktad r. 53 TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s Kom uya Uzanan Dost Eli: Suriye, T.C. Ba bakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl, Ankara, 2012, s Birle mi Milletler yi Niyet Elçisi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Göç Komisyonu, Birle mi Milletler nsan Haklar Konseyi Uluslararas Soru turma Komisyonu ve Danimarka Parlamentosu D Politika Komitesi imdiye kadar çad r kentleri ziyaret eden uluslararas heyetlerdir. Yurt içinden, Gümrük Müste arl, Sa l k Bakanl, Toplu Konut daresi gibi ilgili birimlerce çe itli incelemeler yap lm t r. D i leri Bakan Say n Ahmet Davuto lu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Say n Fatma ahin, Ba bakan Yard mc s Be ir Atalay ve Adalet Bakan Sadullah Ergin taraf ndan çad r kentler ziyaret edilmi tir. Bkz. TBMM nsan Haklar nceleme Komisyonu, Ülkemize S nan Suriye Vatanda lar n n Bar nd klar kentler Hakk nda nceleme Raporu, s

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

A.B.D. SEC MLER 2004

A.B.D. SEC MLER 2004 A.B.D. SEC MLER 2004 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ

T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ T.C. FIRAT ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI H LAL- AHMER TE K LATININ KURULU U VE TE K LATLANMASI YÜKSEK L SANS TEZ DANI MANI Doç. Dr. Erdal AÇIKSES HAZIRLAYAN Mehmet POLAT ELAZI

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri

Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Bükre Büyükelçisi Hamdullah Suphi ve Gagauz Türkleri Yard.Doç.Dr. Yonca ANZERL O LU Özet: Türk Ocaklar n n kapanmas sonras nda 1931 y l nda Bükre Elçili ine atanan Hamdullah Suphi görevine ba lad andan

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik

Türkiye örnek oluyor ED TÖRDEN. Hüseyin Çelik ED TÖRDEN Türkiye örnek oluyor Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Baflkan Yard mc s Van Milletvekili Ocak-fiubat aylar birçok slam ülkesindeki totaliter rejimin kâbusu oldu. Tunus ve M s r

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı