SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: (Mükerrer) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum olarak ifade edilecektir) karģılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere iliģkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerin bildirilmesidir Kapsam (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (44) (1) 5510 sayılı Kanun gereği genel sağlık sigortasından yararlandırılan kiģiler Dayanak (1) SUT; 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 28/8/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası ĠĢlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiģtir. 2. SAĞLIK HĠZMETĠ SUNUCULARI (1) 5510 sayılı Kanun gereği sağlık hizmeti sunucuları Sağlık Bakanlığınca aģağıdaki Ģekilde basamaklandırılmıģtır Sağlık KuruluĢları Birinci Basamak Resmi Sağlık KuruluĢu (1) Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaģ dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler Birinci Basamak Özel Sağlık KuruluĢu (1) ĠĢ yeri hekimleri, Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikler, Ağız ve DiĢ Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan ağız ve diģ sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluģları Serbest Eczaneler (1) 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında serbest faaliyet gösteren ve birinci basamak sağlık kuruluģu olan eczaneleri Sağlık Kurumları Ġkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu (1) Eğitim ve araģtırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diģ sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araģtırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, Ġstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi Ġkinci Basamak Özel Sağlık Kurumu (1) Özel Hastaneler Yönetmeliği ne göre ruhsat almıģ hastaneler, Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan tıp merkezleri ile Ayakta TeĢhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık KuruluĢları Hakkında Yönetmelik in geçici ikinci maddesine göre faaliyetlerine devam eden tıp merkezleri ve dal merkezleri Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu (1) Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araģtırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araģtırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araģtırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diģ hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araģtırma hastaneleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Sağlık Kurumları/ KuruluĢları

2 1- Diyaliz merkezleri ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleģmiģ tedavi merkezleri, 2- Refik Saydam Hıfzıssıhha Laboratuarları, 3- Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri ile laboratuarlar Sağlık Hizmet Sunumu Bakımından Basamaklandırılamayan Diğer Sağlık Hizmet Sunucuları; 1- Optisyenlik müesseseleri, 2- Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, 3- Kaplıcalar Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan tedavide fiyatlandırmaya esas olmak üzere sınıflandırılması SUT eki Sağlık Kurum ve KuruluĢlarının Ayaktan Tedavilerde Sınıflandırılması Listesi" nde (EK-10/A) yer almaktadır. 3. SAĞLIK HĠZMETĠ SUNUCULARINA MÜRACAAT VE YÜKÜMLÜLÜKLER 3.1. Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat ĠĢlemleri ve Kimlik Tespiti ĠĢlemleri Sağlık Hizmeti Sunucularına Müracaat ĠĢlemleri (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (44) A sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (3) ve (9) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortası kapsamına alınan kiģilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat iģlemleri (1) Ayakta veya yatarak teģhis tedavi hizmeti veren sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarda MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c- 9 bilgisi dönen kiģilerin müracaat kabul ve sevk iģlemleri aģağıdaki Ģekilde yürütülecektir A-1. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaat ve sevk iģlemleri (1) KiĢiler, aile hekimliklerine, Sağlık Bakanlığına bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucusu dıģındaki sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler anılan Bakanlık ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır. (2) Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kiģiler aynı yerleģim yerinde, varsa anılan Bakanlığa bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna, yoksa diğer resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilir. Müracaat edilen Sağlık Bakanlığı ikinci basamak sağlık hizmeti sunucusunca hastanın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavisinin gerekli görülmesi ancak yerleģim yerinde üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu bulunmaması halinde kiģiler, yerleģim yeri dıģındaki Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir. (3) Sevkle veya doğrudan müracaat edilen Sağlık Bakanlığı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunda tedavinin sağlanamaması halinde kiģiler üniversite hastanesine sevk edilir. (4) Hemodiyaliz tedavisi için resmi sağlık hizmeti sunucularına yapılacak sevkler, aynı yerleģim yerinde varsa bünyesinde hemodiyaliz merkezi bulunan Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır. (5) Kurum bilgi iģlem sistemi üzerinden elektronik sevk belgesi düzenlenmesi uygulamasına geçilinceye kadar sevkler, SUT eki Hasta sevk formu (EK-4/A) ile veya bu formda istenilen bilgilerin yer aldığı belge tanzim edilerek yapılacaktır. Ancak, sevk belgesinde sevk edilen branģ ile birlikte sağlık hizmeti sunucusu adı mutlaka yer alacaktır. KiĢiler sevk belgesi ile sevkin düzenlendiği tarih dahil 5 (beģ) iģgünü içinde sevk edildikleri sağlık hizmeti sunucusuna müracaat edeceklerdir A-2. Sağlık Bakanlığı dıģındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına müracaat iģlemleri (1) AĢağıda belirtilen istisnalar dıģında hasta takip numarası alındıktan sonra müracaatın usulüne uygun sevk ile yapıldığına dair beyan, Kurum bilgi iģlem sistemine girilecektir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir. (2) Sevk edilen branģ hekimince (konsültasyon istemi hariç) hastanın aynı sağlık hizmeti sunucusunda diğer branģlarda da muayene veya tedavisinin gerekli görülmesi durumunda; sevk edilen branģ hekimince aynı sevk belgesi üzerinde branģın belirtilmesi ve ilgili branģ için Kurum bilgi iģlem sistemine yeniden sevk beyanı girilmesi gereklidir. Sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir. (3) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastaların, aynı sağlık hizmeti sunucusunca tedavi veya kontrol amaçlı çağrılması durumunda, yeniden sevk alınmasına gerek olmaksızın müracaatın çağrıya istinaden yapıldığına dair Kurum bilgi iģlem sistemine beyan girilecek ve çağrı evrakının

3 bir örneği fatura ekinde Kuruma gönderilecektir. (4) Fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, hemodiyaliz tedavisi, radyoterapi ve kemoterapi gibi belli bir program dahilinde tedavi için resmi sağlık hizmeti sunucularına sevk edilen hastaların, tedavi süresi içindeki her müracaatında sevk belgesi istenmeyecek olup ilk sevk belgesinin bir örneği fatura eki belge olarak Kuruma gönderilecektir. Hemodiyaliz amaçlı sevkler 3 (üç) ay süre ile geçerli olup sürenin bitiminde sevk belgesinin yenilenmesi gerekmektedir. (5) Acil servis müracaatlarına iliģkin sağlık hizmetleri, SUT un (4.3) numaralı maddesi hükümleri doğrultusunda yürütülür. (6) (Ek:RG-4/4/ ) Kurum gerekli gördüğü hallerde, Sağlık Bakanlığı dıģındaki resmi sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara iliģkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir A-3. Özel sağlık hizmeti sunucularına müracaat iģlemleri (1) MEDULA sistemi üzerinden yapılan müstahaklık sorgulaması sonucu Kurum bilgisi 60/c-1, 60/c-3 veya 60/c-9 bilgisi dönen kiģilerin aģağıda belirtilen sevkli müracaatları dıģında sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karģılanmaz. a) Resmi sağlık hizmeti sunucularında uygun yoğun bakım yatağının bulunmaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleģtirilmesi koģuluyla yoğun bakım tedavisi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.), b) Radyoterapi tedavisi gereken ancak aynı il içindeki resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanabileceği radyoterapi merkezi bulunmaması nedeniyle Sağlık Bakanlığı ikinci veya üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca sevk edilen hastalar (Sevk belgesi fatura ekinde Kuruma gönderilecektir.), c) Acil müdahale edilememesi halinde hastanın uzuv kaybı ve/veya tüm vücut fonksiyonunu kaybetmesine sebep olacak reimplantasyon ihtiyacı, yanık, ağır travma gibi durumlarda resmi sağlık hizmeti sunucularında tedavinin sağlanamaması ve 112 Komuta Kontrol Merkezi aracılığıyla hasta naklinin gerçekleģtirilmesi koģuluyla acil tedavi için sevk edilen hastalar (Fatura ekinde 112 Ambulans Formunun bir örneği Kuruma gönderilecektir.). (2) (Ek:RG-28/7/ ) Kurum, sağlık hizmetinin sunulduğu il, sağlık hizmetinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, sağlık hizmeti ihtiyacının resmi sağlık hizmeti sunucularında karģılanıp karģılanmaması, hizmetin niteliği gibi hususları dikkate alarak özel sağlık hizmeti sunucularına doğrudan müracaatlara iliģkin ayrıca usul ve esas belirleyebilir B Genel sağlık sigortası kapsamındaki diğer kiģilerin sağlık hizmeti sunucularına müracaat iģlemleri (1) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģiler, SUT ta belirtilen özel hükümler saklı kalmak kaydıyla Kurum ile sözleģmesi bulunan ayakta ve yatarak tedavi hizmeti sağlayan sağlık hizmeti sunucularına doğrudan veya sevk edilmek suretiyle müracaat edebilirler. Ancak 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Ġç Hizmet Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan askeri ve sivil personelin kendilerinin, mesai saatleri içerisindeki müracaatlarının var ise öncelikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık ünitelerine yapılması zorunludur. (2) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģilerin, SUT un 4.2(5) fıkrasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere acil haller dıģında Kurum ile sözleģmesi olmayan sağlık hizmeti sunucularından aldıkları sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karģılanmaz. (3) Kurum ile sözleģmeli sağlık hizmeti sunucuları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģilerin müracaatlarını ayrım yapmaksızın kabul etmek zorundadır Kimlik Tespiti (DeğiĢik madde:rg-22/6/ ) (1) Sağlık kurum ve kuruluģları, Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģilerin müracaatı aģamasında (acil hallerde ise acil halin sona ermesinden sonra) nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı, pasaport veya verilmiģ ise Kurum sağlık kartı belgelerinden biri ile kimlik tespiti ve biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulaması yapmaları zorunludur. Kimlik tespiti, biyometrik kayıt iģlemi veya biyometrik kimlik doğrulama iģlemini usulüne uygun yapmayan ve bu nedenle bir baģka kiģiye sağlık hizmeti sunulması nedeniyle Kurumun zarara uğramasına sebebiyet veren sağlık hizmeti sunucularından ödenen tutar geri alınır. (2) 2828 sayılı Kanunla sağlanan yardımlardan ücretsiz faydalananlardan çocuk, özürlü, kadın ve yaģlıların sağlık kurum ve kuruluģlarına birinci fıkrada belirtilen belgeleri ibraz edememeleri halinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kapsamında bulunduklarını gösterir belgeye göre gerekli iģlemler yürütülerek sonrasında söz konusu belgelerin ibrazı anılan Kurumdan istenecektir. (3) Kapsamdaki kiģilerin kendi adına bir baģkasının sağlık hizmeti almasını veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fiilleri iģleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte müģtereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri doğrultusunda suç duyurusunda bulunulur.

4 3.1.2.A- Biyometrik kimlik doğrulama iģlemi (1) Kimlik doğrulamada kullanılacak olan biyometrik sistem ve uygulamaya geçilecek sağlık hizmeti sunucuları, uygulama tarihi ile uygulamaya iliģkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir. (2) Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģinin sağlık hizmeti sunucusuna müracaatı sırasında ilk biyometrik verinin Kurum veri tabanına kayıt iģlemi, sağlık hizmeti sunucusu tarafından yapılacaktır. (Mülga son cümle:rg-28/7/ ) (57) ( ) Provizyon ĠĢlemleri (1) Kurumla sözleģmeli sağlık hizmeti sunucuları, müracaat eden kiģinin sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olup olmadığının tespiti için, Kurum bilgi iģlem sistemi (MEDULA, MEDULA-optik, eczane provizyon sistemi) üzerinden T.C. kimlik numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alacaklardır. (2) Sağlık hizmeti sunucularınca T.C. Kimlik Numarası ile Kurum bilgi iģlem sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, a) Kurum bilgi iģlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmesi halinde sağlık hizmeti verilebilecektir. b) Kurum bilgi iģlem sistemi tarafından hasta takip numarası/ provizyon verilmemesi halinde sağlık hizmeti sunucularınca kiģinin müracaatının, 5510 sayılı Kanunun 67 nci maddesinin birinci fıkrasında sayılan aģağıda belirtilen istisnai haller nedeniyle yapılıp yapılmadığı değerlendirilecektir. 1- Acil hal (*), 2- ĠĢ kazası ile meslek hastalığı hali, 3- Bildirimi zorunlu bulaģıcı hastalık, 4- KiĢiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti, 5- Analık hali (**), 6- Afet ve savaģ ile grev ve lokavt hali, 7-18 yaģ altı çocuklar, 8- Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler (***). (3) Müracaat yukarıda sayılan istisnai nedenlerle yapılmıģ ise; bu kiģiler için sağlık hizmeti sunucularınca SUT eki Genel Sağlık Sigortası Talep Formu (EK-4/B) tanzim edilecektir. Bilgileri ve genel sağlık sigortası talep beyanları alınan kiģiler için Kurum bilgi iģlem sistemi üzerinde ilgili istisnai durum seçilip hasta takip numarası/ provizyon numarası alınarak sadece söz konusu müracaat nedeni ile ilgili sağlık hizmeti sunulabilecektir. Sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen formlar en geç, kiģilerin baģvurusunu takip eden 2 (iki) iģ günü içerisinde Kurumun ilgili il müdürlüğü veya merkez müdürlüğüne gönderilecektir. (4) Genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olmayan kiģilere sunulan sağlık hizmetleri bedelleri Kurumca ödenmez. (5) KiĢilerin müstehaklığının belirlenmesi konusunda, Kurum bilgi iģlem sitemine eklenmemiģ olmakla birlikte mevzuat düzenlemelerinde baģka kontrollerin de yapılması belirtiliyorsa, bu konuda gerekli araģtırma sağlık hizmeti sunucularınca yapılacaktır. (*) Acil hal; Ani geliģen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya baģka bir sağlık kuruluģuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir. (**) Analık hali; Gebeliğin baģladığı tarihten itibaren doğumdan sonraki ilk sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise ilk on haftalık süre 5510 sayılı Kanun bakımından analık hali olarak kabul edilir. (***) Tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģi; Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik kapsamında, yetkilendirilmiģ özürlü sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluģlarınca, ağır özürlü olduğu Özürlü Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilen kiģiler, tıbben baģkasının bakımına muhtaç kiģiler olarak kabul edilir. Bu kiģiler için düzenlenen faturaya Özürlü Sağlık Kurulu Raporu eklenecektir A- YurtdıĢı sigortalı müracaatları (1) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleģmeleri kapsamında Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kiģilerin sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Ġl Müdürlüklerince düzenlenmiģ ve onaylanmıģ Sosyal Güvenlik SözleĢmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi ne istinaden (Kurum bilgi iģlem sisteminde

5 müstahaklık sorgulamasının yapılması sağlanıncaya kadar) sağlanacaktır B- MEDULA sisteminden kaynaklanan nedenlerle provizyon alınamaması (1) Kurum Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü yetkililerince imzalanacak bir tutanak ile tevsik edilmesi kaydıyla MEDULA sisteminden kaynaklanan arıza nedeniyle hasta takip numarasının alınamadığı süre zarfında Kurum sağlık yardımlarından yararlanma hakkının olduğunu yazılı olarak beyan etmek veya belgelemek suretiyle müracaat eden kiģilerin sağlık hizmetleri Kurumca karģılanır. Daha sonra yapılan sorgulama sonucu bu kiģilerin müstahak olmadığının tespit edilmesi halinde, tedaviye ait fatura bedeli ilgili sağlık kurumuna/ kuruluģuna ödenerek gerekli yasal iģlemler Kurumca yürütülür. (2) (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (44) YeĢil Kart Sağlık Cüzdanlarında geçerli vizesi olan kimselerin Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularına müracaatlarında MEDULA sisteminden hasta takip numarası alınamaması durumunda YeĢil Kart Sağlık Cüzdanının ilgili bölümlerinin bir örneği fatura ekinde gönderilmek koģuluyla sunulan sağlık hizmeti bedelleri Kurumca karģılanır. Sağlık hizmeti verildikten sonra kiģiler tescil ve aktivasyon iģlemlerinin elektronik ortamda kontrol ve düzeltilmesi için en yakın Sosyal Güvenlik Merkezine yönlendirilir C- Türk Silahlı Kuvvetleri ne bağlı sağlık kurumlarının provizyon iģlemleri (1) TSK ya bağlı sağlık kurumlarınca, müracaat eden kiģinin sağlık yardımlarından yararlanma haklarının olup olmadığı, T.C. kimlik numarası ile Kurum bilgi iģlem sistemi (devredilen SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur bilgi iģlem sistemi) üzerinden tespit edilecektir Katılım Payı (1) Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kiģiler tarafından ödenecek tutarı ifade eder. (2) Katılım payı uygulanacak sağlık hizmetleri aģağıda belirtilmiģtir. a) (DeğiĢik:RG-3/6/ ) (1) Sağlık Bakanlığı tarafından sözleģme imzalanmıģ, görevlendirilmiģ ve yetkilendirilmiģ aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diģ hekimi muayenesi katılım payı, b) Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar, c) Vücut dıģı protez ve ortezler, d) Yardımcı üreme yöntemi tedavileri. (3) Katılım paylarının tahsil Ģekli ilgili maddelerde açıklanmıģtır. Ancak, Kurumdan aldıkları gelir ve aylık tutarı 100 (yüz) TL altında olan kiģiler ve bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin; a) SUT un ve numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları, Kurumla sözleģmeli eczanelerce, b) SUT un 3.2.3(1)a bendinde tanımlanan katılım payı Kurumla sözleģmeli optisyenlik müessesesi tarafından, kiģilerden tahsil edilir. (4) (Ek:RG-21/1/ ) (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (42) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri gereği genel sağlık sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kiģilerin ödemiģ oldukları katılım payları, talepleri halinde, 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢmayı TeĢvik Kanunu hükümlerine göre Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakıflarınca kendilerine geri ödenir Ayakta Tedavide Hekim ve DiĢ Hekimi Muayenesi Katılım Payı (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (43) (1) Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diģ hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diģ hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak katılım payı tutarları aģağıda belirtilmiģtir. Ġkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında 5 TL (Ek cümle:rg- 29/9/ ) (Bu tutarı vakıf üniversiteleri hariç olmak üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında olan üniversitelerdeki öğretim üyesi muayenelerinde artırmaya ve farklılaştırarak uygulamaya Kurum yetkilidir.) Özel sağlık hizmeti sunucularında 12 TL (2) Ġkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiģiler için gelir ve aylıklarından, b) Diğer kiģiler için eczanelerce kiģilerden,

6 tahsil edilir. (3) Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için öngörülen katılım payı; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiģiler için gelir ve aylıklarından, b) Diğer kiģiler için sağlık hizmeti sunucusunca kiģilerden, c) Diğer kiģiler için YeĢil alan muayenesi sonucunda oluģan katılım payı eczanelerce kiģilerden, tahsil edilir. (4) Sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonucunda oluģan ve eczanelerce kiģilerden tahsil edileceği belirtilen ayakta tedavide hekim ve diģ hekimi muayenesi katılım payları kiģilerin reçete ile ilk eczaneye müracaatında kiģilerden tahsil edilir. (5) SUT un A numaralı maddesinde belirtilen durumlarda muayene katılım payı tahsil edilmesi gerekenler için; resmi ve özel sağlık kurumlarındaki muayenelerine iliģkin katılım payı sağlık hizmeti sunucularınca kiģilerden tahsil edilir. (6) Bu maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluģları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branģta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan baģvurularda bu maddede belirtilen ayakta tedavide hekim ve diģ hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (BeĢ) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiģiler için gelir ve aylıklarından, diğer kiģiler için ise eczanelerce kiģilerden tahsil edilir Ayakta Tedavide Sağlanan Ġlaçlar Ġçin Katılım Payı (DeğiĢik:RG-29/2/ ) (43) (1) Kurumca bedeli karģılanan ilaçlar için Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiģilerden %10, diğer kiģilerden %20 oranında katılım payı alınır. (2) Ayrıca her bir reçete için; a) 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, b) 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1(bir) TL, olmak üzere katılım payı alınır. c) Enjektable formlar ile serum, beslenme ürünleri ve majistraller için kutu sayısına bakılmaksızın her bir kalem 1(bir) kutu olarak değerlendirilir. (3) Sağlık raporu ile belgelendirilmek koģuluyla SUT eki Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar Listesi (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için bu maddede belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz. (4) Bu maddede tanımlanan ilaçlar için katılım payları; a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kiģiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, b) Diğer kiģiler için ise Kurumla sözleģmeli eczaneler tarafından kiģilerden, c) (Ek:RG-22/6/ ) (48) Yurt dıģından temin edilen ilaçlar için; ilaçları temin eden kuruluģ tarafından kiģilerden, Ģahıslar tarafından temin edilmesi halinde Kurum tarafından kiģilerden, tahsil edilir Tıbbi Malzeme Katılım Payı (1) Vücut dıģı protez ve ortez sağlanması halinde katılım payı uygulanacak malzemeler aģağıda belirtilmiģtir. a) (Değişik ibare:rg-6/1/ ) Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler, b) Ağız protezleri (SUT eki Diş Tedavileri Puan Listesi nde (EK-7) yer alan , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , kod numarasında sayılanlar), c) Vücut dışı kullanılan ve sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler. (2) Vücut dıģı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kiģiler için %10, diğer kiģiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dıģı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde yetmiģbeģini geçemez. Yüzde yetmiģbeģlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir. (3) (DeğiĢik ibare:rg-6/1/ ) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere iliģkin katılım payı;

7 a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kiģiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, b) Diğer kiģiler için ise Kurumla sözleģmeli optisyenlik müessesesi tarafından kiģilerden, tahsil edilir. (4) Ağız protezlerine iliģkin katılım payı; a) Kurumla sözleģmeli sağlık kurum veya kuruluģlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluģlarınca kiģilerden, b) Kurumla sözleģmesiz; serbest diģhekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluģlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aģamasında kiģilerden, tahsil edilir. (5) KiĢilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dıģı protez ve ortezler için katılım payı, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aģamasında kiģilerden tahsil edilir. (6) Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kiģilerden tahsil edilir Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payları (1) Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede %30, ikinci denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır. (2) Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kiģilerden tahsil edilir Katılım Payı Alınmayacak Haller, Sağlık Hizmetleri ve KiĢiler (1) ĠĢ kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalıdan, bu durumları nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT un 3.2.1, ve numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. (2) Askerî tatbikat ve manevralarda sağlanan sağlık hizmetleri için SUT un 3.2.1, ve numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. (3) 5510 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan afet ve savaģ hali nedeniyle sağlanan sağlık hizmetleri için SUT un 3.2.1, ve numaralı maddelerde tanımlanan katılım payları alınmaz. (4) 5510 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinde tanımlanan kontrol muayenelerinden SUT un numaralı maddede tanımlanan katılım payı alınmaz. (5) (DeğiĢik:RG-21/1/ ) Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan kodlu YeĢil alan muayenesi adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere acil servislerde verilen sağlık hizmetleri, bedeli Kurumca karģılanmayan ayakta tedavide hekim ve diģ hekimi muayeneleri, Sağlık Bakanlığı tarafından sözleģme yapılmıģ, görevlendirilmiģ veya yetkilendirilmiģ aile hekimi muayeneleri ile SUT un 2.3 numaralı maddesinde belirtilen sağlık kurumları/ kuruluģları tarafından sunulan sağlık hizmetlerinde SUT un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. (6) Kurumca finansmanı sağlanan kiģiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri için SUT un 3.2.1, ve numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (7) (DeğiĢik:RG-21/1/ ) Sağlık raporu ile belgelendirilmesi Ģartıyla; Kurumca belirlenen SUT Eki Ayakta Tedavide Hekim ve DiĢ Hekimi Muayenesi Katılım Payı Alınmayacak Kronik Hastalıklar Listesi nde (EK-9/C) yer alan kronik hastalıklarda, kiģilerin bu hastalıkları ile ilgili branģtaki ayaktan muayenelerinde SUT un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. Ancak; aynı muayenede Kurumca belirlenen katılım payı alınmayacak kronik hastalıklar listesinde yer almayan baģka bir tanının da tespit edilmesi ve/veya bu tanıya yönelik tedavinin düzenlenmesi halinde SUT un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınır. (8) Tetkik ve tahliller ile diğer tanı yöntemlerinde kullanılan ilaçlardan, yatarak tedavilerde kullanılan ilaçlardan, sağlık raporu ile belgelendirilmek Ģartıyla SUT eki Hasta Katılım Payından Muaf Ġlaçlar Listesi nde (EK-2) yer alan ilaçlardan SUT un numaralı maddesinde tanımlanan katılım payı alınmaz. (9) Tıbbi sarf malzemeleri ile SUT un (DeğiĢik ibare:rg-1/3/ ) numaralı maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer almayan tıbbi malzemelerden katılım payı alınmaz. (10) Sağlık raporu ile belgelendirilmek Ģartıyla; organ, doku ve kök hücre nakline iliģkin sağlık hizmetleri için SUT un 3.2.1, ve numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz. (11) 1005 sayılı Ġstiklal Madalyası VerilmiĢ Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ġeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre Ģeref aylığı alan kiģiler ile bunların eģlerinden, SUT un 3.2.1, ve ve numaralı maddelerinde tanımlanan katılım payları alınmaz.

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT)

2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) 2010 YILI SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) (25.03.2010 Tarihli 27532 Mükerrer sayılı RG) 03.06.2010 Tarihli 27600 Sayılı RG 06.08.2010 Tarihli 27664 Sayılı RG 15.10.2010 Tarihli 27730 Sayılı RG 25.11.2010

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT olarak ifade edilecektir); sağlık yardımları

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM... 6 GENEL HÜKÜMLER... 6 1.1 - Amaç... 6 1.2 - Kapsam... 6 1.3 - Dayanak... 6 1.4 - Sağlık hizmeti sunucuları...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK 1.1. Amaç 1.2. Kapsam 1.3. Dayanak 2. SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 2.1. Sağlık Kuruluşları 2.1.1. Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı. RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sağlık Uygulama Tebliği 2008 RG-27012,1.mükerrer:29.09.2008 22.10.2008 31.12.2008 17.01.2009 29.01.2009 31.01.2009 03.04.2009 değişiklikleriyle birlikte www. İçindekiler

Detaylı

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ

2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27012 1. Mükerrer 2008 YILI SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLĠĞĠ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç (1) Tebliğin amacı (bundan sonra SUT

Detaylı

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 2.5. Sağlık Hizmeti Sunucularının Sınıflandırılması (1) Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca, Sağlık Bakanlığınca basamaklandırılan sağlık hizmeti sunucularının ayaktan

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Resmî Gazete TEBLİĞ 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmî Gazete Sayı : 27097 (7. Mükerrer) TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 29/9/2008 tarihli ve 27012 sayılı

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA SİGORTALILARA YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERİ ÖDENMESİ İLE SİGORTALILARDAN İLAVE ÜCRET ALINMASI Murat ÖZDAMAR * Erden ÇAKAR ** I. GİRİŞ Türk sosyal güvenlik sisteminde

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı

T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu astaneleri Kurumu Başkanlığı Mali izmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sağlık Tesislerimizce e Yönelik Mevcut Durum Analizinin Yapılması, Süreçlerin Belirlenmesi azırlayanlar Selim

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE GENEL SAĞLIK SİGORTASINDAN YARARLANMA ŞARTLARI VE ESASLARI THE CONDITIONS AND THE PRINCIPLES OF UTILIZATION OF GENERAL HEALTH INSURANCE Ali EKİN * Özet: Genel sağlık sigortası günümüzde herkes tarafından

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.27/GSS- 34 17/1/2012 Konu : YeĢil kart devri ve genel sağlık sigortası tescil iģlemleri GENELGE 2012/2

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA ve ARAŞTIRMA HASTANESİ MESAİ DIŞI ÖĞRETİM ÜYESİ SAĞLIK HİZMETLERİ İLAVE ÜCRET UYGULAMA İLKELERİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu İlkeler, Balıkesir Üniversitesi Sağlık

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER

5510 SAYILI SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar 1 MADDE 1 - Amaç 1 MADDE 2 - Kapsam 1 MADDE 3 - Tanımlar 2 ĠKĠNCĠ KISIM 7 Sosyal Sigorta Hükümleri 7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 7 Sigortalılara ĠliĢkin Hükümler

Detaylı

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar

Sigortalı Sayılma. Sigortalı Sayılmayanlar I- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ, 5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE SİGORTALI SAYILANLAR,

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ

ACĠL SERVĠS ÇALIġMA PROSEDÜRÜ Doküman Kodu: ACL.PR.01 Yayın Tarihi:ġubat 2009 Revizyon Tarihi:Ocak 2013 Revizyon No:02 Sayfa No:1/7 1.Amaç:Tarsus Devlet Hastanesi Ana ve Ek Hizmet Binası Acil Servis olarak,acil Servis e baģvuran hastaların

Detaylı

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL

AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL YENĠ SOSYAL GÜVENLĠK SĠSTEMĠ AS/NEXIA TÜRKĠYE KASIM 2008 ĠSTANBUL NEXIA TÜRKĠYE HAKKINDA Nexia Türkiye bağımsız denetim, mali danıģmanlık, tasdik hizmetleri, kurumsal finans, iç denetim ve yapılandırması,

Detaylı

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER

MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER MANİSA DEFTERDARLIĞI 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR VE PRATİK BİLGİLER KATSAYILAR 01/01/2014-31/12/2014 Tarihi arası 14.08 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı