SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR"

Transkript

1 Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

2 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yayýn Kurulu: Mehmet GÜNEÞ Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN 7 Uluslararasý Baþarý 26 Yurdumuzu tanýyalým Mehmetçik Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) E.posta: 11 Protokoller 28 Okuma alýþkanlýðý ve kütüphanelerimiz Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Ýzci kampý Tamamlanan ve yapýmý devam eden tesisler Sosyal faaliyetlerimiz Ýletiþimde yeni bir teknoloji (ADSL) Lazer ile kýrýlma kusurlarýnýn giderilmesi Zehirlenmelerde ilkyardým K.T. Mücadele Tarihinden anýlar Aramýzdan ayrýlanlar Ziyaretler

3 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 2 Eðitim faaliyetleri ve Kurtarma çalýþmalarý Varol KALKANEL (Sivil Savunma Arama - Kurtarma Þube Müdürlüðü) FIRTINA NEDENÝYLE DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ SPOR KULÜBÜ BÝNASI ÜZERÝNE DEVRÝLEN AÐACIN KALDIRILMA ÇALIÞMALARI Ülkemizde 26 Aralýk 2006 tarihinde gece geç saatlerde meydana gelen þiddetli fýrtýna bazý ilçelerimizde aðaçlarýn devrilmesine, evlerin çatý ve su depolarýnýn uçmasýna neden olmuþtur. Girne Ýlçesinde de etkisini gösteren fýrtýna; birçok aðacýn devrilmesine ve bazý binalarýn zarar görmesine sebep olmuþtur. Girne Doðan Türk Birliði Spor Kulübü binasýnýn üzerine devrilen bir hurma aðacýnýn tehlikeli bir durum oluþturduðunu öðrenen Sivil Savunma Girne Bölge Müdürümüz olayý hemen Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðüne haber vermiþtir. Bunun üzerine süratli bir þekilde gerekli hazýrlýklarý yaparak olay yerine ulaþan ekibimiz, yaklaþýk 20 metre uzunluðunda bir hurma aðacýnýn ortadan kýrýlarak kulüp binasý üzerine devrildiðini ve çatýnýn bir bölümü ile arka duvarýn bir bölümüne zarar verdiðini, düþmesi durumunda zararýn daha da büyüyeceðini tespit etmiþtir. Yapýlan durum deðerlendirmesinin ardýndan ekibimiz, aðacýn binaya daha fazla zarar vermeyeceði bir yöne doðru düþürülmesini kararlaþtýrmýþ ve çalýþmalar baþlamýþtýr. Yapýlan çalýþmalar sonucunda aðaç kararlaþtýrýlan yöne doðru yere düþürülmüþ, parçalara ayrýlarak taþýnýr hale gelmesi saðlanmýþ ve binaya daha fazla zarar vermeden tehlike ortadan kaldýrýlmýþtýr. KKTC Sivil Savunma

4 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 3 GÖLCÜK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI TÝMÝ NÝN (GESO TÝM) ZÝYARETÝ: Doðu Akdeniz Üniversitesi Arama-Kurtarma Kulübünün düzenlemiþ olduðu seminerde sunumlar yapmak üzere Türkiye Kocaeli Gölcük ten Adamýza gelen ve gönüllü bir bazý malzemelerin kullanýmý ile ilgili uygulamalý olarak bilgi verilmiþtir. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA-KURTARMA EKÝBÝNE, TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA-KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Üniversitelerin Arama-Kurtarma ekiplerine her yýl planlý olarak verilen eðitimler çerçevesinde 25 Aralýk 2006 tarihinde arama-kurtarma ekibi olan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar OdasýTimi (GESO TÝM) üyeleri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü de ziyaret ederek faaliyetlerimiz ile ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunmuþlardýr. MEHMETÇÝK ORTAOKULU ÝZCÝ KOLU ÖÐENCÝLERÝNÝN ZÝYARETÝ 8 Aralýk 2006 tarihinde Mehmetçik Ortaokulu izci kolu öðrencileri ile öðretmenleri Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü ziyaret etmiþlerdir. Mehmetçik Ortaokulu öðrencilerine, arama - kurtarma faaliyetlerinde kullanýlan araç gereç ve malzemelerle ilgili bir sergi düzenlenmiþ ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Arama- Kurtarma ekip üyelerine arama-kurtarma, daðcýlýk, trafik kazalarýna müdahale ve yaralý taþýma usulleri ile ilgili eðitim verilmiþtir. GÜVENCE EÐÝTÝM MERKEZÝ ÖÐRENCÝLERÝNE TANITIM 26 Ocak 2007 tarihinde Girne Güvence Eðitim Merkezi öðrencileri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü ziyaret etmiþtir. Güvence Eðitim Merkezi öðrencilerine arama-kurtarmada kullanýlan araç ve malzemelerle ilgili sergi düzenlenerek bu malzemelerin kullanýmýyla ilgili bilgi verilmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA ESENTEPE ÝZCÝ KAMPINDAKÝ ÖÐRENCÝLERE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Her yýl orta eðitim kurumlarýna yönelik olarak Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý nýn müþtereken düzenledikleri ve bu yýl dokuzuncusu yapýlan izci kampý 6-9 Þubat ve Þubat 2007 tarihleri arasýnda iki dönem Sivil Savunma KKTC

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 4 ARAMA-KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ EKÝBÝMÝZ ÝNTÝHARA TEÞEBBÜS EDEN VATANDAÞIMIZIN YANINDA OLDU Saðlýk Bakanlýðý 9 Þubat 2007 tarihinde Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü arayýp Bakanlýk binasýnýn damýna çýkýp intihara teþebbüs etmek isteyen bir vatandaþ olduðunu bildirmiþtir. olarak gerçekleþtirilmiþtir. Sivil Savunma Esentepe Eðitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen kampa katýlan öðrencilere Sivil Savunma Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan kýrýklar, yaralanmalar, kanamalar, boðulmalar ve zehirlenmelerle ilgili ilkyardým kurslarý düzenlenmiþtir. ANKARA KALE ÝZCÝ GRUBU NUN ZÝYARETÝ Ankara Kale Ýzci Grubu 28 öðrenci ve 5 liderden oluþan bir ekiple 7 Þubat 2007 tarihinde Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü ziyaret etmiþlerdir. Ankara Kale Ýzci Grubu ekibine, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðümüzün kullandýðý araç ve malzemeleri tanýtýcý bir sergi düzenlenmiþ ve malzemeler uygulamalý olarak tanýtýlmýþtýr. Ankara Kale Ýzci Grubu Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan koordineli olarak düzenlenen 9. izci kampýný da ziyaret etmiþ ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti izcileri ile bilgi paylaþýmýnda bulunmuþtur. Olay üzerine harekete geçen ekiplerimiz hazýrlýklarýný tamamlayýp en kýsa sürede olay yerine ulaþmýþlar ve damdaki vatandaþýn atlamasý ihtimaline karþý Atlama Yataðýný þiþirerek gerekli emniyet tedbirlerini almýþlardýr. Ancak yapýlan telkinli konuþmalar neticesinde kiþi ikna edilip herhangi bir zarar görmeden binanýn damýndan indirilmiþtir. KALEIDOSKOP TURÝZM REHBERLERÝNE ÝLKYARDIM KURSU Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüz 20 Þubat 2007 tarihinde Girne de faaliyet gösteren Kaleýdoskop Turizm Acentesine baðlý 5 rehber personele ilkyardým kursu düzenlemiþtir. Turizm acentesinin kendi talebi üzerine verilen kurs ile rehberlerin, ülkemizi tanýtmak KKTC Sivil Savunma

6 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 5 üzere turist kafilelerle yaptýklarý geziler sýrasýnda meydana gelebilecek olasý kazalarda gerekli müdahaleleri bilinçli bir þekilde yapmalarý saðlanmýþtýr. Bu baðlamda rehber personele, kýrýklar, kanamalar, yaralanmalar, boðulmalar, zehirlenmeler, böcek ýsýrmalarý, þok, kalp krizi ve ilkyardým gerektirecek diðer konularla ilgili eðitim verilmiþtir. DEHÞET SAÇAN KAMYON KAZASINA ARAMA KURTARMA EKÝPLERÝMÝZ ANINDA MÜDAHALE ETTÝ Ülkemiz 2 Mart 2007 tarihinde korkunç trafik kazalarýndan birine daha tanýk olmuþtur. Girne Deðirmenlik anayolunda, Arapköy yakýnlarýnda demir yüklü bir kamyon aþýrý hýz nedeniyle duramamýþ ve içinde 7 yolcu taþýyan Savunma Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü ekiplerimiz, Ýtfaiye Ekipleri ile birlikte olayda hayatlarýný yitiren 7 kiþinin cesedinin araç içerisinden çýkartýlmasýný saðlamýþtýr. GÜZELYURT BÖLGESÝ OKULLARINDAKÝ SÝVÝL SAVUNMA KOLU ÖÐRENCÝLERÝNE EÐÝTÝM Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 5 Mart 2007 tarihinde yangýn söndürme ve kurtarma kursu, Güzelyurt Çok Programlý Meslek Lisesi araca çarparak aracý ayný istikamette seyreden kum taþýyan kamyonun altýna sürüklemiþtir. Yedi kiþinin ölümüyle sonuçlanan acý kaza, Saðlýk Bakanlýðý 112 Acil Servisince saat de Sivil Savunma Arama Kurtarma Þube Müdürlüðüne bildirilmiþtir. Haberi alan ekiplerimiz süratle hazýrlýklarýný tamamlayýp saat te olay yerine intikal etmiþlerdir. Sivil Sivil Savunma KKTC

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 6 yetkililerine bildirmesi üzerine ekiplerimiz hemen olay yerine giderek mahsur kalan öðrencileri kurtarmýþlardýr. ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA KURTARMA EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI YARALILARIN AYRIÞTIRILMASI EÐÝTÝMÝ VERÝLMÝÞTÝR Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mart 2007 tarihinde Orta Doðu Teknik Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibine (ODTÜ-AKUT) Nisan 2007 tatbikatýna yönelik yaralýlarýn ayrýþtýrýlmasý eðitimi verilmiþtir. LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA KURTARMA EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLMÝÞTÝR Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mart 2007 tarihinde Güzelyurt Bölge Müdürlüðünde, Lefke Avrupa Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibine (LAÜ- AKUT) Nisan 2007 Tatbikatýna yönelik arama kurtarma eðitimi verilmiþtir. Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 8 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 12 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu, Güzelyurt Þehit Turgut Ortaokulu Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 12 Mart 2007 tarihinde yangýn söndürme ve kurtarma kursu ve Lefke Gazi Lisesi Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 19 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu verilmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA EKÝPLERÝ BUFAVENTO SIRTLARINDA MAHSUR KALAN ÜÇ GENCÝ KURTARMIÞTIR 18 Mart 2007 tarihinde, Doðu Akdeniz Üniversitesi öðrencisi üç genç saat sýralarýnda Bufavento Kalesi yakýnýndaki kayalýklar arasýnda mahsur kalmýþlardýr. Bufavento Kalesi bölgesinde gezerken yýllar önce bölgeye düþen uçaðýn enkazýnýn yönünü gösteren iþareti gören ve uçaðýn enkazýna ulaþmak için kayalýklara týrmanan gençler, iniþte zorlanmýþlar ve havanýn kararmasý üzerine korkuya kapýlýp polisten yardým istemiþlerdir. Polisin olayý Sivil Savunma OTOMOBÝL YARIÞINDA YOLDAN ÇIKIP KAYALIKLARDA ASILI KALAN ARACA MÜDAHALE 1 Nisan 2007 tarihinde Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan düzenlenen otomobil yarýþlarýnda sürat nedeniyle hakimiyetini kaybederek yoldan çýkan ve kayalýk bir bölgede asýlý kalan aracýn kurtarýlmasý için Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu yetkilileri saat dolaylarýnda Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü arayarak yardým talebinde bulunmuþtur. Bunun üzerine Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibimiz hazýrlýklarýný tamamlayarak hemen olay yerine intikal etmiþ ve kayalýk bölgede mahsur kalan aracý kurtarmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 7 Uluslararasý baþarý Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) Konferans ve Tatbikat Açýlýþý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn düzenlediði "I. Uluslararasý Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým Konferansý" ile II.Uluslararasý Sivil Savunma Tatbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 Nisan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne Merit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ, 39'uncu Tümen Komutaný Tümgeneral Hüsmen AKDENÝZ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet ERÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma Teþkilat Bakanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ temsilcileri ile davetliler katýlmýþtýr. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'yla baþlayan açýlýþ töreninde ilk olarak müzik dinletisi sunulmuþ, ardýndan KKTC ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn tanýtým filmi izlenmiþtir. Törende sýrasýyla; Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Bilim Kurulu Baþkaný Prof.Dr.Haluk EYÝDOÐAN, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT birer konuþma yapmýþtýr. Konuþmalarýn ardýndan tören, havuz baþýnda verilen kokteylle sona ermiþtir. Konferansýn I. ve II.Oturumu "I.Uluslararasý Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým Konferansý"17-18 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle 4 oturumda yapýlmýþtýr. Konferansta; ABD, Endonezya, Hollanda, Ýngiltere, Ýsveç, Japonya, KKTC, Nepal ve Türkiye'den toplam 24 bilim adamý 25 konuda sunum yapmýþtýr. Sunumlar, "Afetler", "Afetlere Hazýrlýk" ve "Afetlere Müdahalede Teknoloji ile Ýletiþim", "Risk Yönetimi", "Çaðdaþ Afet Yönetimi", "Afetlerde Yardýmlaþma ve Ýþbirliði" ana baþlýklarý altýnda yapýlmýþ ve Konferans konularýný içeren sunum özet kitabý Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanarak katýlýmcýlara daðýtýlmýþtýr. 17 Nisan 2007 günü sabah saat 09:00'da baþlayan I.Oturum'da Prof.Dr.Hüseyin GÖKÇEKUÞ "Afetlerin Dünü, Bugünü ve Geleceði", Prof.Dr.Haluk EYÝDOÐAN "Kýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem Tehlikesi", Prof.Dr.Mete TAYANÇ "Küresel Ýklim Deðiþiklikleri ve Afetler, Türkiye Üzerindeki Sivil Savunma KKTC

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 8 Etkileri", Prof.Dr.Ahmet Mete IÞIKARA "Depremlerin Risklerini Azaltma ve Afetleri Hafifletme Yöntemleri", Prof.Dr.William L.WAUGH, "Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin Kriter ve Standartlar Geliþtirme", Prof.Dr.Masato MOTOSAKA "Okullarda Afetleri Önlemek Ýçin Erken Ýkaz Sistemi Uygulamasý", Prof.Dr.Gülay ALTAY "Deprem Zararlarýný Azaltmada Mühendislik Çalýþmalarý" konularýnda sunum yapmýþlardýr. Öðleden sonraki saat 14:00'te baþlayan 2.Oturum'da ise Dr.Riadh ALJÝBOURÝ "Yapýlarýn Afet Güvenliði Deðerlendirmesi ve Ýyileþtirme", Mark WOOD "Devletin Cep Telefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý", Prof.Dr.Kurt PETERSEN "Risk Yönetiminde Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve Uygulamada Risk ve Hassasiyet Analizi", Prof.Dr.Mesut ÖZDENÝZ-Ayþe EMÝNAÐA "Kent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi", Ý.Reha ARAR "Afet Yönetiminde Kriz Merkezleri ve Ýþlevi", Prof. Dr. A. Nuray KARANCI "Toplumda Afet Kültürünün (Bilincinin) Oluþturulmasý, Eðitim ve Ýþbirliðinin Önemi" konularýnda bilgiler vermiþ ve II.Oturum tamamlanmýþtýr. Kýbrýs Gecesi Konferansý'nýn 17 Nisan 2007 tarihindeki I.Oturum ve II.Oturumlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan konferans programý çerçevesinde ayný günün akþamý 20:00-23:30 saatleri arasýnda Merit Crystal Cove Hotel'de Kýbrýs Gecesi düzenlenmiþtir. Geceye, konferans ve tatbikat amacýyla ülkemize gelen konuklarla yerli ve yabancý basýn ve medya mensuplarý katýlmýþtýr. Konuklarýn ilgiyle izlediði gecede, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo Vatan Nihavent Korosu'nun konserinin ardýndan, Kýbrýs Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak bir evlilik seremonisi tiyatral bir biçimde sergilenmiþtir. Ayrýca konuklara Kýbrýs Türk halk müziðinden örnekler de seslendirilmiþtir. Konferansýn III. ve IV.Oturumu Konferansýn 18 Nisan Çarþamba günü sabah saat 09:00'da baþlayan 3.Oturumun'da Prof.Dr.William A. MITCHELL "Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha Fazla Hayatý Nasýl Koruruz?", Atilla ÖZDEMÝR "Afet Yönetiminde Arama-Kurtarma, Afetlere Müdahalede Kullanýlacak Modern Malzeme ve Teçhizat", Dr.Andreasta MELIALA "Afet Yönetiminde Liderlik: 2004 ACEH ve 2006 JOGJAKARTA'dan Alýnan Dersler", Prof.Dr.Meen Bahadur POUDYAL CHHETRI "Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü, Kurum ve Kuruluþlar Arasýndaki Ýþbirliði ve Koordinasyonu", Hasan ÝPEK "Uluslararasý Anlaþmalar, Organizasyonlar ve BM'nin Rolü", Prof.Dr.Meen Bahadur POUDYALI CHHETRI "Ulusal ve Uluslararasý Organizasyonlarýn Ýþbirliði ve Koordinasyonu, Ýnsani Yardýmlaþmanýn Geliþtirilmesi", Pýnar TÜRENÇ "Afetlere Hazýrlýk ve Müdahalelerde Halkýn Bilgilendirilmesi, Medya ve Halkla Ýliþkiler" konularýný iþlemiþlerdir. Saat 14:00'da baþlayan 4. oturumda ise Yrd.Doç.Dr. Neriman SAYGILI "Afet Yönetiminde Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler", Yrd.Doç.Dr.Mehmet KKTC Sivil Savunma

10 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 9 ERYILMAZ "Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým", Dr.Hendro WARTATMO "Afet Yönetiminde Hastane Düzeyi Acil Müdahale", Dr.Magda ROOZE "Doðal Afetlerin Psikososyal Sonuçlarý", Prof.Dr.Ahmet Tamer AKER "1999 Marmara Depremi: Epidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh Saðlýðýna Etkileri" konularýnda bilgiler vermiþlerdir. Konferans saat 17:30'da Bilim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Haluk EYÝDOÐAN'ýn yaptýðý deðerlendirme konuþmasýyla sona ermiþtir. Konferansta sunumu yapýlan tüm konular Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanan konferans kitabýnda yer almýþtýr. Konferans kapanýþ yemeði Bilim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Haluk EYÝDOÐAN tarafýndan 18 Nisan 2007 tarihinde sonuç bildirisi okunan konferansýn kapanýþýnýn ardýndan, ayný günün akþamý Merit Crystal Cove Hotel'de Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, bakanlar, milletvekilleri davetliler ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý konferans kapanýþ AKSAKALLI nýn bir konuþma yaptýðý gecede katýlýmcý konuk ülke heyetleri ile davetlilerin bire bir yakýn iliþki ve dostluklar kurduðu gözlemlenmiþtir. Tatbikat Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen II.Uluslararasý Sivil Savunma Tatbikatý 2007, 19 Nisan 2007 tarihinde saatleri arasýnda Taþkýnköy Lefkoþa'da icra edilmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI nýn konuþmasý ile baþlayan tatbikata; ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeþ, Belize, yemeði düzenlenmiþtir. Yemekte, konferans bilim kurulu üyelerine katýlým ve teþekkür belgeleri takdim edilmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai Birleþik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Endenozya, Fas, Fiji, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, Honduras, Ýngiltere, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kamerun, Katar, KKTC, Kýrgýzistan, Kongo, Makedonya, Nepal, Slovenya, Türkiye (Sivil Savunma Van Arama-Kurtarma Birliði ile GESOTÝM) ve Uruguay olmak üzere 36 ülkeden 108 kiþi iþtirak etmiþtir. Tatbikata, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da yýl içerisinde yapýlan eðitimlerin pekiþtirildiði, uygulanabildiði ve diðer kurum-kuruluþlar ve yabancý ülkelerin arama-kurtama birimleri arasýndaki iþbirliði ve koordinasyonun Sivil Savunma KKTC

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 10 saðlandýðý tespit edilmiþtir. Bu yýl ilk defa tatbikata; KKTC'deki ilgili tüm kurum ve kuruluþlar ve Türkiye ile birlikte Brezilya, Ýsrail, ve Slovenya arama-kurtarma ekipleri fiilen katýlarak uluslararasý yardým ve iþbirliðine katkýda bulunmuþtur. Tatbikat, gece þartlarýnda senaryo gereði doðal afetin oluþumundan baþlayarak, kriz merkezlerinin oluþturulmasý ve çalýþtýrýlmasý, tatbikata fiilen katýlan ülke ekiplerinin, ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla yardým ve iþbirliði içerisinde bütün arama-kurtarma faaliyetlerini icrasý, halkýn emniyetli bölgelere tahliyesi, iskan, iaþe ve barýnmalarýnýn saðlanmasýný kapsayacak þekilde realite bire bir yaþanarak gerçekleþtirilmiþtir. Tatbikata fiilen katýlan; Brezilya enkazda mahsur kalan yaralýlara yönelik paramedikal kurtarma, Ýsrail ve Türkiye enkazda mahsur kalanlara yönelik aramakurtarma, Slovenya ise afet bölgesinden kriz merkezlerine ve diðer dünya ülkelerine yardým amaçlý iletiþim saðlamýþtýr. Arama-kurtarma faaliyetleri sonrasýnda depremden zarar gören depremzedeler çadýr kente tehliye edilmiþtir. Tatbikata; Sivil Savunma Kadrolu Personeli, Halk Örgütü Mükellefleri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý destek üniteleri (Seyyar fýrýn), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Keþif Helikopteri ve DAK Birliði, Polis Genel Müdürlüðü (Trafik ve Ýtfaiye), Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý (Telekomünikasyon Dairesi ve Karayollarý Dairesi), Kýb-Tek Personeli, Lefkoþa Türk Belediyesi, YDÜ (Arama-kurtarma ve Ambulans Ekibi), UKÜ (Arama-Kurtarma ve Tiyatro Kolu), DAÜ Arama-Kurtarma Ekibi, AÖA Arama-Kurtarma Ekibi, GAÜ Arama- Kurtarma Ekibi, LAÜ Arama-Kurtarma Ekibi, ODTÜ-KKTC Arama-Kurtarma Ekibi, Atleks Sanverler Ortaokulu, The American Future College, Cyprus Life Hospital Ambulans Ekibi, KKTC Turkcell, KKTC Amatör Telsizciler Derneði, Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü Van Arama-Kurtarma Birliði, Kocaeli Gölcük Arama-Kurtarma Timi (GESOTÝM), Brezilya-Paramedikal Kurtarma Ekibi, Ýsrail Kurtarma Ekibi ve Slovenya Haberleþme Ekibi olmak üzere toplam 616 kiþi ve 48 araç fiilen katýlarak baþarýyla görev yapmýþtýr. Tatbikatý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, T.C. Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul KURTTEKÝN, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri KIVRIKOÐLU, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet ERÖZ, GKK Yardýmcýsý Tuðgeneral Salih Cengaver CEM, bakanlar, askeri ve sivil yetkililer ile vatandaþlar izlemiþtir. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT ýn konuþmasý ile sona eren tatbikatýn ardýndan Sivil Savunma sergisi ve Üniversitelerin Arama- Kurtarma ekipleri sergisi ile çadýr kent gezilmiþ ve tatbikat sona ermiþtir. Davetliler tatbikatýn ardýndan Sivil Savunma bahçesinde düzenlenen kokteyle katýlmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

12 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 11 Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ortadoðu Teknik Üniversitesi ve sivil toplum örgütleriyle protokol imzaladý Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) ORTADOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ VE YARDIMLAÞMA PROTOKOLÜ ÝMZALANDI Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde Meydana Gelebilecek doðal afet ve doðal afet sayýlabilecek boyuttaki olaylarda yardýmlaþma saðlamak amacýyla daha önce de Doðu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversiteleri ile protokoller imzalayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 14 Þubat 2007 tarihinde de Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu Rektörlüðü ile bir protokol imzalamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Turgut TÜMER tarafýndan imzalanan Protokol, doðal afetler konusunda seminer çalýþmalarý yapmak, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu nde kurulmuþ veya kurulacak arama-kurtarma ekiplerini eðitmek, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak tatbikatlarda istek üzerine ve gönüllülük esasýna göre görev vermek, meydana gelebilecek doðal afetler sonrasýnda yapýlacak arama kurtarma çalýþmalarýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu arama-kurtarma ekibine Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý arama-kurtarma ekiplerinin kontrolünde görev verilmesi konularýný içeriyor. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI NDAN SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝNE DESTEK Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, sivil toplum örgütlerine yönelik katkýlarýný sürdürmektedir. Ýskele de, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na ait üç bina, geçici olarak Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ve Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti nin kullanýmýna verilmiþtir. Binalarýn kullanýmýnýn üç örgüte verilmesine yönelik protokol, 21 Mart 2007 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda imzalanmýþtýr. Protokole göre, geçici olarak devredilen binalar, olaðanüstü durumda ihtiyaç duyulmasý halinde, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn kullanýmýna geri verilecektir. Protokolü, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye KOCAÝSMAÝL ve Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti Ýskele Þube Baþkaný Oðuz COÞKUNER imzalamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI protokolün imzalanmasý sýrasýnda yaptýðý konuþmada; sivil toplum örgütlerinin, toplumlarýn yaþamýnda ve geliþimindeki öneminin büyük olduðunu, gerek sivil toplum örgütlerine gerekse kamunun diðer kurum ve kuruluþlarýna, özellikle eðitim ve saðlýk konularýnda katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný söylemiþtir. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye KOCAÝSMAÝL ise, Derneðin ilk kurulduðu günlerden itibaren herzaman Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ve personelinin desteðini gördüklerini belirtmiþtir. Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði Baþkaný Taner ERGÝNEL ise Sivil Savunma nýn, her zaman kendilerinin yanýnda olduðunu ve Sivil Savunma Teþkilatý nýn özellikle Pakistan depremi sonrasý yaptýðý arama-kurtarma ve yardým çalýþmalarý ile Lübnan savaþýnda yaptýðý çalýþmalarýnýn insanlarýn dikkatini çektiðini belirterek, Sivil Savunma Teþkilatý nýn faaliyetlerinden bir Türk ve vatandaþ olarak kývanç duyduðunu belirtmiþtir. Sivil Savunma KKTC

13 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Ýzci Liderleri kursu ve Ýzci Kampý Lütfiye FEDAÝ (Eðitimci Ýzci Lideri) Ý zcilik sevgi demektir. Ýnsaný, vataný, çevre ve doðayý sevmek demektir. Ýnsanlar arasýndaki baðlarý güçlendiren, dostluðu, kardeþliði, arkadaþlýðý geliþtiren bir uðraþtýr. Ýzciliðin her ülkede ýrk, din, dil, cinsiyet ayrýmý yapýlmadan kabul görmesinin en büyük özelliði bu duygularý bir ilke edinmesi ve yaymasýdýr. Bu güzel yuva; kendine güvenen, sorumluluk almaya hazýr, saðlýklý, hep olumlu düþünen, tabiatý ve içindekileri seven, toplum içinde yapýcý bir ruha sahip olan, ülkemizin maddi ve manevi deðerlerine sahip çýkmaya çalýþan ve bunlarýn hepsinin de üzerinde sevmeyi baþarabilmiþ bir insan tipini ortaya koyup tüm organizasyonlarýný bu çevrelerde gerçekleþtiren büyük bir ailedir. Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðýmýz bundan dolayýdýr ki yýllardan beridir programlarýna izciliði de almýþtýr. Ýzcilik etkinliklerimizin son bir yýldan beridir Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý na baðlý okullarýmýzda büyük aþama kaydettiði görülmektedir. Bakanlýðýmýzýn bizlere desteði Ýzcilik Yürütme Kurulunun izci ve liderlerimize sunduðu yurt içi ve yurt dýþýndaki kamp olanaklarý öðrenci ve öðretmenlerimizi büyük oranda motive etmiþ ve bunun sonucu olarak izci sayýmýzda büyük patlamalar yaþanmýþtýr. Bugün 250 izci liderimiz ve sayýlarý 4000 e ulaþan izcilerimizle Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Ýzcilik Yürütme Kurulumuz birçok etkinlikler düzenlemekte, çocuk ve gençlerimizi en iyi bir þekilde yetiþtirmek için uðraþ vermektedir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn da izcilik faaliyetlerine katkýda bulunmak maksadýyla Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli olarak; her yýl düzenlemiþ olduðu Sivil Savunma izci kampýnýn bu yýl dokuzuncusu gerçekleþti. Üç dönem olarak gerçekleþen kampýn ilk dönemi 31 Ocak - 4 Þubat 2007 öðretmenlere yönelik liderlik kursu, ikinci dönemi 6-9 Þubat 2007 tarihleri arasýnda Ýskele ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan okullardaki izcilere yönelik, üçüncü dönemi ise Þubat 2007 tarihleri arasýnda Girne ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan okullardaki izcilere yönelik olarak gerçekleþmiþtir. Ýzci Liderleri kampýna; Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Ýzcilik Birimince tespit edilen 60 izci lideri, izci kampýna ise her dönem için 50 izci ve10 izci lideri katýlmýþtýr. Kampýn ilk bölümü olan Ýzci Liderleri kampýnda Liderler, Ýzcilik nedir ve amacý nedir? (Metodu, temel prensipleri, düdük komutlarý, teftiþ), izcilikte üniteler ve basamaklarý, izcilikte oyun ve oyun yeri, küçük izci, ergin izci çalýþmasý, kampçýlýk, istasyon çalýþmalarý (izcilikte düðümler, teknik iz iþaretleri, ateþ ve ocak çeþitleri, çadýr kurma), pusula ve yön bulma gibi KKTC Sivil Savunma

14 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Ýzci Liderleri kursu ve Ýzci Kampý eðitimler ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýð nýn tanýtýmý ve ilkyardým eðitiminin yaný sýra, Dünyada Türkiye de ve Kýbrýs ta izcilik gibi konularýnda konferanslar alarak bilgilerini tazelemiþlerdir. Ayrýca, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Müzesini ve Girne Kalesini kapsayan bir gezi gerçekleþtirmiþler, gece etkinlikleri ve ateþ gecesi düzenleyerek kurslarýný tamamlamýþlardýr. Ýzci öðrencilere yönelik olarak gerçekleþen kampýn ikinci ve üçüncü döneminde ise izciler, toplumda izciliðin yeri, izci þarkýlarý ve baðýrýþlarý, el iþi çalýþmalarý, istasyon çalýþmalarý (çadýr kurma, teknik iz iþaretleri, ateþ ve ocak çeþitleri, düðüm, alkýþlar ve baðýrýþlar), gibi eðitimler ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn tanýtýmý ve ilkyardým gibi kurslar almýþlardýr. Ayrýca Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Müzesi ile boðaz Þehitliðini ziyaret etme olanaðý da bulmuþlardýr. Kampýmýz, adamýzda konuk olarak bulunan Ankara Kale Ýzci Grubu izcileri tarafýndan da ziyaret edilmiþ ve KKTC izcileri ile bilgi paylaþýmýnda bulunulmuþtur. Ýzcilerimiz, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Canan ÖZTOPRAK, Sivil Savunam Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Ýlk Öðretim Dairesi Müdürü Hatice DÜZGÜN ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkililerinin de katýldýðý ateþ gecesi düzenleyerek kamplarýný tamamlanmýþlardýr. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz kamplarda zorluklar karþýsýnda engelleri aþmayý, mücadele etmeyi, ekip ruhu ile çalýþmayý kýsaca uyumu yaþayarak öðrenmektedirler. Öyle ki kamp dönüþü bir sonraki kamp programýna katýlabilmek için yarýþmaktadýrlar. Bizlere her türlü desteði saðlayan Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý na Esentepe Dinlenme ve Kabul Merkezinde izcilerimize kamp yapma olanaðý saðlayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na teþekkür ederim. Bugüne kadar üstlenmiþ olduðumuz görevleri büyük bir inanç ve özveri içinde yürütmüþ, bugünün izcilerini yetiþtirmekte olan kýymetli öðretmen arkadaþlarým; omuzlandýðýnýz görevin bilinci içerisinde yolunuza emin adýmlarla devam ediniz. Yetiþtirdiðiniz yeni nesiller sizin en büyük eseriniz olacaktýr. Zeki ve yetenekli Türk çocuklarýna sarf etmekte olduðunuz gayretler boþa gitmeyecektir. Sevgili Ýzciler; sizler geleceðimiz olan bugünün çocuklarý yarýnýn büyüklerisiniz. Ýçimizde yanmakta olan izcilik ateþi sizlerle alevlenmiþ, sizlerle daha da þekillenecektir. Saðlýklý yetiþerek ülkemize yararlý bireyler olmak için izcilikten öðreneceðiniz önemli bilgiler vardýr. Bunlarý en iyi þekilde deðerlendirmenizi tavsiye ederim. Sivil Savunma KKTC

15 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 14 Tamamlanan ve yapýmý devam eden tesisler Halil SAKALLI (Sivil Savunma Hizmet ve Destek Þube Müdür Vekili) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Müdürlükleri Yeni Binalarý Hizmete Açýldý GAZÝMAÐUSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn 2015 vizyonu çerçevesinde baþlattýðý yeniden yapýlanma kapsamýnda KKTC deki 33/1998 Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasasýna göre ilçe merkezlerine taþýnarak, mülki idarelerle daha koordineli ve etkin, halkýmýza daha çaðdaþ bir çalýþma ofislerinin yaný sýra yüz kiþilik konferans salonu ile kapalý garajlar ve depolar yer almaktadýr. Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI nýn birlikte gerçekleþtirdikleri açýlýþa, arsa tahsisi yapan Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, altyapý desteði sunan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay KAYALP, Sivil Savunma kadrolu ve halk örgütü personeli katýlmýþtýr. Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve GazimaðusA Bölge Müdür(v) Dursun OÐUZ da açýlýþta birer konuþmayapmýþlardýr. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý ortamda daha etkin hizmet verilebilmesi hedeflenen Bölge Müdürlükleri yeni binalarý yapýlan törenlerle hizmete girmiþtir. Olaðanüstü durumda personelin 24 saat çalýþma esasýna göre düzenlenen yeni binalarda; duþ, mutfak, kafeterya, dinlenme odasý, müdür odasý ve toplantý odalarý mevcuttur. ÝSKELE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü yeni binasý 14 Mayýs 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Daha önce faaliyetlerini Geçitkale de Sivil Savunma Geçitkale Bölge Müdürlüðü olarak yürüten, ancak Sivil Savunma nýn yeniden yapýlanma planlamalarý çerçevesinde Ýskele ilçe merkezine taþýnan bölge müdürlüðünün adý da Ýskele Bölge Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Ýskele Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Yapýmý tamamlanan Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü yeni binasý 6 Mart 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü yeni binasýnda, 650 metre kapalý alan içerisinde; modern Törene, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ,Tarým Bakaný Önder SENNAROÐLU da katýlmýþtýr. Açýlýþý birlikte gerçekleþtiren, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve Ýskele Bölge Müdürü Mehmet YILMABAÞAR törende birer konuþma yapmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007

Uluslararasý Konferans ve Tatbikat ÖZEL SAYISI-2007 luslararasý onferans ve atbikat ÖZ SYS-2007 2007 2007 ÝÇÝDÝR 1 36 Ülke C de buluþtu DRGÝ HD 17 18 ýbrýs ürk ültürü tanýtýldý apanýþ yemeði Sahibi: C Sivil Savunma eþkilat aþkanlýðý 2 Heyetlerin karþýlanmasý

Detaylı

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007

Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 Yýl:25 Sayý:41 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2007 ÞEHÝDE AÐIT O, Korkunçtu, dayanýlmazdý Hiç yýlmadý Boðucuydu görüntüler Hiç usanmadý, çabaladý 17 Aðustos ta Týrnaklarýný gömdü bir avuç topraða Atlýlar

Detaylı

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012

Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Yýl:30 Sayý:56 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2012 Ýçindekiler Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Sivil Savunma Faaliyetleri Yayýn Kurulu: Ali ORÇAN Cankat Çeribaþý PÝLTER

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi

Yaþar 2009. BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Yaþar 2009 BM Küresel Ýlkeler Sözleþmesi Ýlerleme Bildirimi Ýçindekiler Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý 1 Ýcra Baþkaný nýn Mesajý 3 Þirketlerimiz 5 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerimiz 11 Yaþar

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz

Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Altý Aylýk Bülten Þubat 2008 Sayý: 3 Prof. Dr. Kadriye Yurdakök, UNICEF Türkiye Milli Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Çocuk, Verilen Söz, Sorumluluk ve Biz Sahip olduðumuz saðlýk düzeyini, esas olarak geçirdiðimiz

Detaylı

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda

Hitit te kablosuz internet dönemi Hitit Üniversitesi Eduroam Üye Kurumlarý arasýna girdi. * HABERÝ 5 DE. 4 yaþ üstü araçlarýn bakýmýnda Ankara Çorumlu Dernekler Federasyonu Çorum Tanýtým Günleri için hazýrlýklarýný sürdürüyor. Hedef; 5 bin Çorumlu Selim Kefçeli nin sahibi olduðu Kefçeli Medya Yapým, OKA için tanýtým filmi hazýr- OKA nýn

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ HABER BÜLTENÝ GÜZ 2005 d a h a i l e r i y e... e n i y i y e Fotoðraf yarýþmasýnda sergiye deðer görülen eserlerden... Çaðdaþ Öztürk M. Oðuz Güç Baþlarken HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ

Detaylı

Mutluluklarý salonu doldurdu

Mutluluklarý salonu doldurdu Ýktidar ülkeyi felakete sürüklüyor diyen SP Genel Baþkan Yardýmcýsý Akkiraz: Dindar deðil dini dar nesil yetiþtiriyorlar Saadet Partisi (SP) Çorum Milletvekili Aday Tanýtým Programý önceki gün yapýldý.

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ÞARTSIZ MÝLLETÝNDÝR. 15 Temmuz 2015 Sayý : 440 1.00 TL. (KDV. Dahil) Deðiþim Önce Gönüllerde Baþlar... HAKiMiYET KAYITSIZ Kaymakam Ramazan Yýldýrým'a Veda Yemeði Ekili Tarla Yangýný Vatandaþlarý Korkuttu

Detaylı