SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR"

Transkript

1 Yýl:25 Sayý:40 Ocak-Þubat-Mart-Nisan 2007 SÝVÝL SAVUNMA SÝZÝNLE GÜÇLÜDÜR

2 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi 2 Eðitim faaliyetleri ve kurtarma çalýþmalarý 24 Dünya Tiyatrolar Günü Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Yayýn Kurulu: Mehmet GÜNEÞ Yusuf SELKAN Yusuf ÇELÝK Neray BAYSAL Suzan TAVUKÇU Savaþ BAÞSIN 7 Uluslararasý Baþarý 26 Yurdumuzu tanýyalým Mehmetçik Adres: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý P.K Lefkoþa Tel: (0392) Fax: (0392) E.posta: 11 Protokoller 28 Okuma alýþkanlýðý ve kütüphanelerimiz Sivil Savunma Dergisi, 179/1994 sayýlý Sivil Savunma Teþkilat, Donatým ve Tedbirler Tüzüðü nün 36 (1) maddesi uyarýnca yayýmlanmaktadýr. Dergideki yazýlarýn içerdiði fikirler yazarlara ait olup, bu yazýlarýn resmi bir yönü yoktur. Ýsteyenler dergide yayýmlanmak üzere, ücret talep etmemek kaydýyla, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na yazý veya çeviri gönderebilirler. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, yayýmlanmak üzere gönderilen yazýlarda, yazýnýn ana fikrini deðiþtirmeden, gerekli gördüðü düzeltmeleri yapabilir. Gönderilen yazýlar yayýmlansýn veya yayýmlanmasýn iade edilmez. Dergideki yazýlar, kaynak gösterilerek yayýmlanabilir. Sivil Savunma Dergisi, yýlda üç kez yayýmlanýr Ýzci kampý Tamamlanan ve yapýmý devam eden tesisler Sosyal faaliyetlerimiz Ýletiþimde yeni bir teknoloji (ADSL) Lazer ile kýrýlma kusurlarýnýn giderilmesi Zehirlenmelerde ilkyardým K.T. Mücadele Tarihinden anýlar Aramýzdan ayrýlanlar Ziyaretler

3 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 2 Eðitim faaliyetleri ve Kurtarma çalýþmalarý Varol KALKANEL (Sivil Savunma Arama - Kurtarma Þube Müdürlüðü) FIRTINA NEDENÝYLE DOÐAN TÜRK BÝRLÝÐÝ SPOR KULÜBÜ BÝNASI ÜZERÝNE DEVRÝLEN AÐACIN KALDIRILMA ÇALIÞMALARI Ülkemizde 26 Aralýk 2006 tarihinde gece geç saatlerde meydana gelen þiddetli fýrtýna bazý ilçelerimizde aðaçlarýn devrilmesine, evlerin çatý ve su depolarýnýn uçmasýna neden olmuþtur. Girne Ýlçesinde de etkisini gösteren fýrtýna; birçok aðacýn devrilmesine ve bazý binalarýn zarar görmesine sebep olmuþtur. Girne Doðan Türk Birliði Spor Kulübü binasýnýn üzerine devrilen bir hurma aðacýnýn tehlikeli bir durum oluþturduðunu öðrenen Sivil Savunma Girne Bölge Müdürümüz olayý hemen Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðüne haber vermiþtir. Bunun üzerine süratli bir þekilde gerekli hazýrlýklarý yaparak olay yerine ulaþan ekibimiz, yaklaþýk 20 metre uzunluðunda bir hurma aðacýnýn ortadan kýrýlarak kulüp binasý üzerine devrildiðini ve çatýnýn bir bölümü ile arka duvarýn bir bölümüne zarar verdiðini, düþmesi durumunda zararýn daha da büyüyeceðini tespit etmiþtir. Yapýlan durum deðerlendirmesinin ardýndan ekibimiz, aðacýn binaya daha fazla zarar vermeyeceði bir yöne doðru düþürülmesini kararlaþtýrmýþ ve çalýþmalar baþlamýþtýr. Yapýlan çalýþmalar sonucunda aðaç kararlaþtýrýlan yöne doðru yere düþürülmüþ, parçalara ayrýlarak taþýnýr hale gelmesi saðlanmýþ ve binaya daha fazla zarar vermeden tehlike ortadan kaldýrýlmýþtýr. KKTC Sivil Savunma

4 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 3 GÖLCÜK ESNAF VE SANATKARLAR ODASI TÝMÝ NÝN (GESO TÝM) ZÝYARETÝ: Doðu Akdeniz Üniversitesi Arama-Kurtarma Kulübünün düzenlemiþ olduðu seminerde sunumlar yapmak üzere Türkiye Kocaeli Gölcük ten Adamýza gelen ve gönüllü bir bazý malzemelerin kullanýmý ile ilgili uygulamalý olarak bilgi verilmiþtir. ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA-KURTARMA EKÝBÝNE, TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA-KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Üniversitelerin Arama-Kurtarma ekiplerine her yýl planlý olarak verilen eðitimler çerçevesinde 25 Aralýk 2006 tarihinde arama-kurtarma ekibi olan Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar OdasýTimi (GESO TÝM) üyeleri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü de ziyaret ederek faaliyetlerimiz ile ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunmuþlardýr. MEHMETÇÝK ORTAOKULU ÝZCÝ KOLU ÖÐENCÝLERÝNÝN ZÝYARETÝ 8 Aralýk 2006 tarihinde Mehmetçik Ortaokulu izci kolu öðrencileri ile öðretmenleri Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü ziyaret etmiþlerdir. Mehmetçik Ortaokulu öðrencilerine, arama - kurtarma faaliyetlerinde kullanýlan araç gereç ve malzemelerle ilgili bir sergi düzenlenmiþ ve Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi Arama- Kurtarma ekip üyelerine arama-kurtarma, daðcýlýk, trafik kazalarýna müdahale ve yaralý taþýma usulleri ile ilgili eðitim verilmiþtir. GÜVENCE EÐÝTÝM MERKEZÝ ÖÐRENCÝLERÝNE TANITIM 26 Ocak 2007 tarihinde Girne Güvence Eðitim Merkezi öðrencileri Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü ziyaret etmiþtir. Güvence Eðitim Merkezi öðrencilerine arama-kurtarmada kullanýlan araç ve malzemelerle ilgili sergi düzenlenerek bu malzemelerin kullanýmýyla ilgili bilgi verilmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA ESENTEPE ÝZCÝ KAMPINDAKÝ ÖÐRENCÝLERE ÝLKYARDIM EÐÝTÝMÝ VERÝLDÝ: Her yýl orta eðitim kurumlarýna yönelik olarak Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ile Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý nýn müþtereken düzenledikleri ve bu yýl dokuzuncusu yapýlan izci kampý 6-9 Þubat ve Þubat 2007 tarihleri arasýnda iki dönem Sivil Savunma KKTC

5 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 4 ARAMA-KURTARMA ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ EKÝBÝMÝZ ÝNTÝHARA TEÞEBBÜS EDEN VATANDAÞIMIZIN YANINDA OLDU Saðlýk Bakanlýðý 9 Þubat 2007 tarihinde Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü arayýp Bakanlýk binasýnýn damýna çýkýp intihara teþebbüs etmek isteyen bir vatandaþ olduðunu bildirmiþtir. olarak gerçekleþtirilmiþtir. Sivil Savunma Esentepe Eðitim ve Dinlenme Tesislerinde düzenlenen kampa katýlan öðrencilere Sivil Savunma Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü tarafýndan kýrýklar, yaralanmalar, kanamalar, boðulmalar ve zehirlenmelerle ilgili ilkyardým kurslarý düzenlenmiþtir. ANKARA KALE ÝZCÝ GRUBU NUN ZÝYARETÝ Ankara Kale Ýzci Grubu 28 öðrenci ve 5 liderden oluþan bir ekiple 7 Þubat 2007 tarihinde Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüzü ziyaret etmiþlerdir. Ankara Kale Ýzci Grubu ekibine, Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðümüzün kullandýðý araç ve malzemeleri tanýtýcý bir sergi düzenlenmiþ ve malzemeler uygulamalý olarak tanýtýlmýþtýr. Ankara Kale Ýzci Grubu Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan koordineli olarak düzenlenen 9. izci kampýný da ziyaret etmiþ ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti izcileri ile bilgi paylaþýmýnda bulunmuþtur. Olay üzerine harekete geçen ekiplerimiz hazýrlýklarýný tamamlayýp en kýsa sürede olay yerine ulaþmýþlar ve damdaki vatandaþýn atlamasý ihtimaline karþý Atlama Yataðýný þiþirerek gerekli emniyet tedbirlerini almýþlardýr. Ancak yapýlan telkinli konuþmalar neticesinde kiþi ikna edilip herhangi bir zarar görmeden binanýn damýndan indirilmiþtir. KALEIDOSKOP TURÝZM REHBERLERÝNE ÝLKYARDIM KURSU Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðümüz 20 Þubat 2007 tarihinde Girne de faaliyet gösteren Kaleýdoskop Turizm Acentesine baðlý 5 rehber personele ilkyardým kursu düzenlemiþtir. Turizm acentesinin kendi talebi üzerine verilen kurs ile rehberlerin, ülkemizi tanýtmak KKTC Sivil Savunma

6 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 5 üzere turist kafilelerle yaptýklarý geziler sýrasýnda meydana gelebilecek olasý kazalarda gerekli müdahaleleri bilinçli bir þekilde yapmalarý saðlanmýþtýr. Bu baðlamda rehber personele, kýrýklar, kanamalar, yaralanmalar, boðulmalar, zehirlenmeler, böcek ýsýrmalarý, þok, kalp krizi ve ilkyardým gerektirecek diðer konularla ilgili eðitim verilmiþtir. DEHÞET SAÇAN KAMYON KAZASINA ARAMA KURTARMA EKÝPLERÝMÝZ ANINDA MÜDAHALE ETTÝ Ülkemiz 2 Mart 2007 tarihinde korkunç trafik kazalarýndan birine daha tanýk olmuþtur. Girne Deðirmenlik anayolunda, Arapköy yakýnlarýnda demir yüklü bir kamyon aþýrý hýz nedeniyle duramamýþ ve içinde 7 yolcu taþýyan Savunma Arama Kurtarma Þube Müdürlüðü ekiplerimiz, Ýtfaiye Ekipleri ile birlikte olayda hayatlarýný yitiren 7 kiþinin cesedinin araç içerisinden çýkartýlmasýný saðlamýþtýr. GÜZELYURT BÖLGESÝ OKULLARINDAKÝ SÝVÝL SAVUNMA KOLU ÖÐRENCÝLERÝNE EÐÝTÝM Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan Lefke Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 5 Mart 2007 tarihinde yangýn söndürme ve kurtarma kursu, Güzelyurt Çok Programlý Meslek Lisesi araca çarparak aracý ayný istikamette seyreden kum taþýyan kamyonun altýna sürüklemiþtir. Yedi kiþinin ölümüyle sonuçlanan acý kaza, Saðlýk Bakanlýðý 112 Acil Servisince saat de Sivil Savunma Arama Kurtarma Þube Müdürlüðüne bildirilmiþtir. Haberi alan ekiplerimiz süratle hazýrlýklarýný tamamlayýp saat te olay yerine intikal etmiþlerdir. Sivil Sivil Savunma KKTC

7 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 6 yetkililerine bildirmesi üzerine ekiplerimiz hemen olay yerine giderek mahsur kalan öðrencileri kurtarmýþlardýr. ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA KURTARMA EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI YARALILARIN AYRIÞTIRILMASI EÐÝTÝMÝ VERÝLMÝÞTÝR Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mart 2007 tarihinde Orta Doðu Teknik Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibine (ODTÜ-AKUT) Nisan 2007 tatbikatýna yönelik yaralýlarýn ayrýþtýrýlmasý eðitimi verilmiþtir. LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ ARAMA KURTARMA EKÝBÝNE TATBÝKAT AMAÇLI ARAMA KURTARMA EÐÝTÝMÝ VERÝLMÝÞTÝR Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü tarafýndan 21 Mart 2007 tarihinde Güzelyurt Bölge Müdürlüðünde, Lefke Avrupa Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibine (LAÜ- AKUT) Nisan 2007 Tatbikatýna yönelik arama kurtarma eðitimi verilmiþtir. Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 8 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu, Güzelyurt Kurtuluþ Lisesi Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 12 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu, Güzelyurt Þehit Turgut Ortaokulu Sivil Savunma Kolu öðrencilerine 12 Mart 2007 tarihinde yangýn söndürme ve kurtarma kursu ve Lefke Gazi Lisesi Sivil Savunma Kolu Öðrencilerine 19 Mart 2007 tarihinde ilkyardým kursu verilmiþtir. SÝVÝL SAVUNMA EKÝPLERÝ BUFAVENTO SIRTLARINDA MAHSUR KALAN ÜÇ GENCÝ KURTARMIÞTIR 18 Mart 2007 tarihinde, Doðu Akdeniz Üniversitesi öðrencisi üç genç saat sýralarýnda Bufavento Kalesi yakýnýndaki kayalýklar arasýnda mahsur kalmýþlardýr. Bufavento Kalesi bölgesinde gezerken yýllar önce bölgeye düþen uçaðýn enkazýnýn yönünü gösteren iþareti gören ve uçaðýn enkazýna ulaþmak için kayalýklara týrmanan gençler, iniþte zorlanmýþlar ve havanýn kararmasý üzerine korkuya kapýlýp polisten yardým istemiþlerdir. Polisin olayý Sivil Savunma OTOMOBÝL YARIÞINDA YOLDAN ÇIKIP KAYALIKLARDA ASILI KALAN ARACA MÜDAHALE 1 Nisan 2007 tarihinde Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan düzenlenen otomobil yarýþlarýnda sürat nedeniyle hakimiyetini kaybederek yoldan çýkan ve kayalýk bir bölgede asýlý kalan aracýn kurtarýlmasý için Kuzey Kýbrýs Turing Otomobil Kurumu yetkilileri saat dolaylarýnda Sivil Savunma Arama-Kurtarma Þube Müdürlüðünü arayarak yardým talebinde bulunmuþtur. Bunun üzerine Arama- Kurtarma Þube Müdürlüðü ekibimiz hazýrlýklarýný tamamlayarak hemen olay yerine intikal etmiþ ve kayalýk bölgede mahsur kalan aracý kurtarmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

8 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 7 Uluslararasý baþarý Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) Konferans ve Tatbikat Açýlýþý Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn düzenlediði "I. Uluslararasý Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým Konferansý" ile II.Uluslararasý Sivil Savunma Tatbikatý 2007 nin açýlýþ töreni 16 Nisan 2007 tarihinde yapýlmýþtýr. Girne Merit Crystal Cove Hotel'de saat 16:00'da yapýlan açýlýþ törenine; Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Raif DENKTAÞ, 39'uncu Tümen Komutaný Tümgeneral Hüsmen AKDENÝZ, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet ERÖZ, bazý bakanlar, milletvekilleri, üst düzey yetkililer, Sivil Savunma Teþkilat Bakanlýðý personeli, konferans için yurt dýþýndan gelen konuklar, kurum kuruluþ temsilcileri ile davetliler katýlmýþtýr. Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý'yla baþlayan açýlýþ töreninde ilk olarak müzik dinletisi sunulmuþ, ardýndan KKTC ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý'nýn tanýtým filmi izlenmiþtir. Törende sýrasýyla; Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Bilim Kurulu Baþkaný Prof.Dr.Haluk EYÝDOÐAN, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT birer konuþma yapmýþtýr. Konuþmalarýn ardýndan tören, havuz baþýnda verilen kokteylle sona ermiþtir. Konferansýn I. ve II.Oturumu "I.Uluslararasý Doðal Afetler ve Olaðanüstü Durumlarda Ulusal ve Uluslararasý Koordinasyon, Ýþbirliði ve Ýnsani Yardým Konferansý"17-18 Nisan tarihlerinde iki gün süreyle 4 oturumda yapýlmýþtýr. Konferansta; ABD, Endonezya, Hollanda, Ýngiltere, Ýsveç, Japonya, KKTC, Nepal ve Türkiye'den toplam 24 bilim adamý 25 konuda sunum yapmýþtýr. Sunumlar, "Afetler", "Afetlere Hazýrlýk" ve "Afetlere Müdahalede Teknoloji ile Ýletiþim", "Risk Yönetimi", "Çaðdaþ Afet Yönetimi", "Afetlerde Yardýmlaþma ve Ýþbirliði" ana baþlýklarý altýnda yapýlmýþ ve Konferans konularýný içeren sunum özet kitabý Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanarak katýlýmcýlara daðýtýlmýþtýr. 17 Nisan 2007 günü sabah saat 09:00'da baþlayan I.Oturum'da Prof.Dr.Hüseyin GÖKÇEKUÞ "Afetlerin Dünü, Bugünü ve Geleceði", Prof.Dr.Haluk EYÝDOÐAN "Kýbrýs'ýn Sismotektoniði ve Deprem Tehlikesi", Prof.Dr.Mete TAYANÇ "Küresel Ýklim Deðiþiklikleri ve Afetler, Türkiye Üzerindeki Sivil Savunma KKTC

9 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 8 Etkileri", Prof.Dr.Ahmet Mete IÞIKARA "Depremlerin Risklerini Azaltma ve Afetleri Hafifletme Yöntemleri", Prof.Dr.William L.WAUGH, "Olaðanüstü Durum Yönetimi Ýçin Kriter ve Standartlar Geliþtirme", Prof.Dr.Masato MOTOSAKA "Okullarda Afetleri Önlemek Ýçin Erken Ýkaz Sistemi Uygulamasý", Prof.Dr.Gülay ALTAY "Deprem Zararlarýný Azaltmada Mühendislik Çalýþmalarý" konularýnda sunum yapmýþlardýr. Öðleden sonraki saat 14:00'te baþlayan 2.Oturum'da ise Dr.Riadh ALJÝBOURÝ "Yapýlarýn Afet Güvenliði Deðerlendirmesi ve Ýyileþtirme", Mark WOOD "Devletin Cep Telefonu Hücre Yayýný ile Halka Güven Saðlamasý", Prof.Dr.Kurt PETERSEN "Risk Yönetiminde Hazýrlýk Öncesi, Hazýrlýk Sýrasýnda ve Uygulamada Risk ve Hassasiyet Analizi", Prof.Dr.Mesut ÖZDENÝZ-Ayþe EMÝNAÐA "Kent Ölçeðinde Deprem Riski Deðerlendirmesi ve Yönetimi", Ý.Reha ARAR "Afet Yönetiminde Kriz Merkezleri ve Ýþlevi", Prof. Dr. A. Nuray KARANCI "Toplumda Afet Kültürünün (Bilincinin) Oluþturulmasý, Eðitim ve Ýþbirliðinin Önemi" konularýnda bilgiler vermiþ ve II.Oturum tamamlanmýþtýr. Kýbrýs Gecesi Konferansý'nýn 17 Nisan 2007 tarihindeki I.Oturum ve II.Oturumlarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan konferans programý çerçevesinde ayný günün akþamý 20:00-23:30 saatleri arasýnda Merit Crystal Cove Hotel'de Kýbrýs Gecesi düzenlenmiþtir. Geceye, konferans ve tatbikat amacýyla ülkemize gelen konuklarla yerli ve yabancý basýn ve medya mensuplarý katýlmýþtýr. Konuklarýn ilgiyle izlediði gecede, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Radyo Vatan Nihavent Korosu'nun konserinin ardýndan, Kýbrýs Türk gelenek ve göreneklerine uygun olarak bir evlilik seremonisi tiyatral bir biçimde sergilenmiþtir. Ayrýca konuklara Kýbrýs Türk halk müziðinden örnekler de seslendirilmiþtir. Konferansýn III. ve IV.Oturumu Konferansýn 18 Nisan Çarþamba günü sabah saat 09:00'da baþlayan 3.Oturumun'da Prof.Dr.William A. MITCHELL "Sivil Savunma ve Dinamik Dünya: Daha Fazla Hayatý Nasýl Koruruz?", Atilla ÖZDEMÝR "Afet Yönetiminde Arama-Kurtarma, Afetlere Müdahalede Kullanýlacak Modern Malzeme ve Teçhizat", Dr.Andreasta MELIALA "Afet Yönetiminde Liderlik: 2004 ACEH ve 2006 JOGJAKARTA'dan Alýnan Dersler", Prof.Dr.Meen Bahadur POUDYAL CHHETRI "Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü, Kurum ve Kuruluþlar Arasýndaki Ýþbirliði ve Koordinasyonu", Hasan ÝPEK "Uluslararasý Anlaþmalar, Organizasyonlar ve BM'nin Rolü", Prof.Dr.Meen Bahadur POUDYALI CHHETRI "Ulusal ve Uluslararasý Organizasyonlarýn Ýþbirliði ve Koordinasyonu, Ýnsani Yardýmlaþmanýn Geliþtirilmesi", Pýnar TÜRENÇ "Afetlere Hazýrlýk ve Müdahalelerde Halkýn Bilgilendirilmesi, Medya ve Halkla Ýliþkiler" konularýný iþlemiþlerdir. Saat 14:00'da baþlayan 4. oturumda ise Yrd.Doç.Dr. Neriman SAYGILI "Afet Yönetiminde Kamuoyunun Bilgilendirilmesi ve Halkla Ýliþkiler", Yrd.Doç.Dr.Mehmet KKTC Sivil Savunma

10 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 9 ERYILMAZ "Afetlerde Saðlýk Hizmetleri Yönetimi ve Ýlk Yardým", Dr.Hendro WARTATMO "Afet Yönetiminde Hastane Düzeyi Acil Müdahale", Dr.Magda ROOZE "Doðal Afetlerin Psikososyal Sonuçlarý", Prof.Dr.Ahmet Tamer AKER "1999 Marmara Depremi: Epidemiolojik Sonuçlarýnýn Ýncelenmesi ve Halkýn Ruh Saðlýðýna Etkileri" konularýnda bilgiler vermiþlerdir. Konferans saat 17:30'da Bilim Kurulu Baþkaný Prof.Dr. Haluk EYÝDOÐAN'ýn yaptýðý deðerlendirme konuþmasýyla sona ermiþtir. Konferansta sunumu yapýlan tüm konular Türkçe ve Ýngilizce olarak hazýrlanan konferans kitabýnda yer almýþtýr. Konferans kapanýþ yemeði Bilim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Haluk EYÝDOÐAN tarafýndan 18 Nisan 2007 tarihinde sonuç bildirisi okunan konferansýn kapanýþýnýn ardýndan, ayný günün akþamý Merit Crystal Cove Hotel'de Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, bakanlar, milletvekilleri davetliler ve basýn mensuplarýnýn katýldýðý konferans kapanýþ AKSAKALLI nýn bir konuþma yaptýðý gecede katýlýmcý konuk ülke heyetleri ile davetlilerin bire bir yakýn iliþki ve dostluklar kurduðu gözlemlenmiþtir. Tatbikat Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan gerçekleþtirilen II.Uluslararasý Sivil Savunma Tatbikatý 2007, 19 Nisan 2007 tarihinde saatleri arasýnda Taþkýnköy Lefkoþa'da icra edilmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI nýn konuþmasý ile baþlayan tatbikata; ABD, Afganistan, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeþ, Belize, yemeði düzenlenmiþtir. Yemekte, konferans bilim kurulu üyelerine katýlým ve teþekkür belgeleri takdim edilmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai Birleþik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Endenozya, Fas, Fiji, Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hollanda, Honduras, Ýngiltere, Ýsrail, Ýsveç, Ýsviçre, Ýtalya, Japonya, Kamerun, Katar, KKTC, Kýrgýzistan, Kongo, Makedonya, Nepal, Slovenya, Türkiye (Sivil Savunma Van Arama-Kurtarma Birliði ile GESOTÝM) ve Uruguay olmak üzere 36 ülkeden 108 kiþi iþtirak etmiþtir. Tatbikata, geçen yýl olduðu gibi bu yýl da yýl içerisinde yapýlan eðitimlerin pekiþtirildiði, uygulanabildiði ve diðer kurum-kuruluþlar ve yabancý ülkelerin arama-kurtama birimleri arasýndaki iþbirliði ve koordinasyonun Sivil Savunma KKTC

11 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 10 saðlandýðý tespit edilmiþtir. Bu yýl ilk defa tatbikata; KKTC'deki ilgili tüm kurum ve kuruluþlar ve Türkiye ile birlikte Brezilya, Ýsrail, ve Slovenya arama-kurtarma ekipleri fiilen katýlarak uluslararasý yardým ve iþbirliðine katkýda bulunmuþtur. Tatbikat, gece þartlarýnda senaryo gereði doðal afetin oluþumundan baþlayarak, kriz merkezlerinin oluþturulmasý ve çalýþtýrýlmasý, tatbikata fiilen katýlan ülke ekiplerinin, ilgili tüm kurum ve kuruluþlarla yardým ve iþbirliði içerisinde bütün arama-kurtarma faaliyetlerini icrasý, halkýn emniyetli bölgelere tahliyesi, iskan, iaþe ve barýnmalarýnýn saðlanmasýný kapsayacak þekilde realite bire bir yaþanarak gerçekleþtirilmiþtir. Tatbikata fiilen katýlan; Brezilya enkazda mahsur kalan yaralýlara yönelik paramedikal kurtarma, Ýsrail ve Türkiye enkazda mahsur kalanlara yönelik aramakurtarma, Slovenya ise afet bölgesinden kriz merkezlerine ve diðer dünya ülkelerine yardým amaçlý iletiþim saðlamýþtýr. Arama-kurtarma faaliyetleri sonrasýnda depremden zarar gören depremzedeler çadýr kente tehliye edilmiþtir. Tatbikata; Sivil Savunma Kadrolu Personeli, Halk Örgütü Mükellefleri, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý destek üniteleri (Seyyar fýrýn), Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðý Keþif Helikopteri ve DAK Birliði, Polis Genel Müdürlüðü (Trafik ve Ýtfaiye), Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý (Telekomünikasyon Dairesi ve Karayollarý Dairesi), Kýb-Tek Personeli, Lefkoþa Türk Belediyesi, YDÜ (Arama-kurtarma ve Ambulans Ekibi), UKÜ (Arama-Kurtarma ve Tiyatro Kolu), DAÜ Arama-Kurtarma Ekibi, AÖA Arama-Kurtarma Ekibi, GAÜ Arama- Kurtarma Ekibi, LAÜ Arama-Kurtarma Ekibi, ODTÜ-KKTC Arama-Kurtarma Ekibi, Atleks Sanverler Ortaokulu, The American Future College, Cyprus Life Hospital Ambulans Ekibi, KKTC Turkcell, KKTC Amatör Telsizciler Derneði, Türkiye Sivil Savunma Genel Müdürlüðü Van Arama-Kurtarma Birliði, Kocaeli Gölcük Arama-Kurtarma Timi (GESOTÝM), Brezilya-Paramedikal Kurtarma Ekibi, Ýsrail Kurtarma Ekibi ve Slovenya Haberleþme Ekibi olmak üzere toplam 616 kiþi ve 48 araç fiilen katýlarak baþarýyla görev yapmýþtýr. Tatbikatý Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, T.C. Lefkoþa Büyükelçisi Türkekul KURTTEKÝN, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Hayri KIVRIKOÐLU, Güvenlik Kuvvetleri Komutaný Tümgeneral Mehmet ERÖZ, GKK Yardýmcýsý Tuðgeneral Salih Cengaver CEM, bakanlar, askeri ve sivil yetkililer ile vatandaþlar izlemiþtir. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali TALAT ýn konuþmasý ile sona eren tatbikatýn ardýndan Sivil Savunma sergisi ve Üniversitelerin Arama- Kurtarma ekipleri sergisi ile çadýr kent gezilmiþ ve tatbikat sona ermiþtir. Davetliler tatbikatýn ardýndan Sivil Savunma bahçesinde düzenlenen kokteyle katýlmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

12 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 11 Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Ortadoðu Teknik Üniversitesi ve sivil toplum örgütleriyle protokol imzaladý Mehmet GÜNEÞ (Sivil Savunma Harekat ve Eðitim Þube Müdürü) ORTADOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ ÝLE SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI ARASINDA ÝÞBÝRLÝÐÝ VE YARDIMLAÞMA PROTOKOLÜ ÝMZALANDI Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyetinde Meydana Gelebilecek doðal afet ve doðal afet sayýlabilecek boyuttaki olaylarda yardýmlaþma saðlamak amacýyla daha önce de Doðu Akdeniz Üniversitesi, Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi, Yakýn Doðu Üniversitesi, Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversiteleri ile protokoller imzalayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, 14 Þubat 2007 tarihinde de Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu Rektörlüðü ile bir protokol imzalamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ile Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Turgut TÜMER tarafýndan imzalanan Protokol, doðal afetler konusunda seminer çalýþmalarý yapmak, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu nde kurulmuþ veya kurulacak arama-kurtarma ekiplerini eðitmek, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý tarafýndan yapýlacak tatbikatlarda istek üzerine ve gönüllülük esasýna göre görev vermek, meydana gelebilecek doðal afetler sonrasýnda yapýlacak arama kurtarma çalýþmalarýnda Orta Doðu Teknik Üniversitesi Kuzey Kýbrýs Kampusu arama-kurtarma ekibine Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý arama-kurtarma ekiplerinin kontrolünde görev verilmesi konularýný içeriyor. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI NDAN SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTLERÝNE DESTEK Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, sivil toplum örgütlerine yönelik katkýlarýný sürdürmektedir. Ýskele de, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na ait üç bina, geçici olarak Kanser Hastalarýna Yardým Derneði, Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði ve Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti nin kullanýmýna verilmiþtir. Binalarýn kullanýmýnýn üç örgüte verilmesine yönelik protokol, 21 Mart 2007 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðýnda imzalanmýþtýr. Protokole göre, geçici olarak devredilen binalar, olaðanüstü durumda ihtiyaç duyulmasý halinde, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn kullanýmýna geri verilecektir. Protokolü, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye KOCAÝSMAÝL ve Kýbrýs Türk Emekliler Cemiyeti Ýskele Þube Baþkaný Oðuz COÞKUNER imzalamýþtýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI protokolün imzalanmasý sýrasýnda yaptýðý konuþmada; sivil toplum örgütlerinin, toplumlarýn yaþamýnda ve geliþimindeki öneminin büyük olduðunu, gerek sivil toplum örgütlerine gerekse kamunun diðer kurum ve kuruluþlarýna, özellikle eðitim ve saðlýk konularýnda katkýda bulunmaya çalýþtýklarýný söylemiþtir. Kanser Hastalarýna Yardým Derneði Baþkaný Raziye KOCAÝSMAÝL ise, Derneðin ilk kurulduðu günlerden itibaren herzaman Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý ve personelinin desteðini gördüklerini belirtmiþtir. Kuzey Kýbrýs Türk Kýzýlay Derneði Baþkaný Taner ERGÝNEL ise Sivil Savunma nýn, her zaman kendilerinin yanýnda olduðunu ve Sivil Savunma Teþkilatý nýn özellikle Pakistan depremi sonrasý yaptýðý arama-kurtarma ve yardým çalýþmalarý ile Lübnan savaþýnda yaptýðý çalýþmalarýnýn insanlarýn dikkatini çektiðini belirterek, Sivil Savunma Teþkilatý nýn faaliyetlerinden bir Türk ve vatandaþ olarak kývanç duyduðunu belirtmiþtir. Sivil Savunma KKTC

13 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Ýzci Liderleri kursu ve Ýzci Kampý Lütfiye FEDAÝ (Eðitimci Ýzci Lideri) Ý zcilik sevgi demektir. Ýnsaný, vataný, çevre ve doðayý sevmek demektir. Ýnsanlar arasýndaki baðlarý güçlendiren, dostluðu, kardeþliði, arkadaþlýðý geliþtiren bir uðraþtýr. Ýzciliðin her ülkede ýrk, din, dil, cinsiyet ayrýmý yapýlmadan kabul görmesinin en büyük özelliði bu duygularý bir ilke edinmesi ve yaymasýdýr. Bu güzel yuva; kendine güvenen, sorumluluk almaya hazýr, saðlýklý, hep olumlu düþünen, tabiatý ve içindekileri seven, toplum içinde yapýcý bir ruha sahip olan, ülkemizin maddi ve manevi deðerlerine sahip çýkmaya çalýþan ve bunlarýn hepsinin de üzerinde sevmeyi baþarabilmiþ bir insan tipini ortaya koyup tüm organizasyonlarýný bu çevrelerde gerçekleþtiren büyük bir ailedir. Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðýmýz bundan dolayýdýr ki yýllardan beridir programlarýna izciliði de almýþtýr. Ýzcilik etkinliklerimizin son bir yýldan beridir Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý na baðlý okullarýmýzda büyük aþama kaydettiði görülmektedir. Bakanlýðýmýzýn bizlere desteði Ýzcilik Yürütme Kurulunun izci ve liderlerimize sunduðu yurt içi ve yurt dýþýndaki kamp olanaklarý öðrenci ve öðretmenlerimizi büyük oranda motive etmiþ ve bunun sonucu olarak izci sayýmýzda büyük patlamalar yaþanmýþtýr. Bugün 250 izci liderimiz ve sayýlarý 4000 e ulaþan izcilerimizle Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Ýzcilik Yürütme Kurulumuz birçok etkinlikler düzenlemekte, çocuk ve gençlerimizi en iyi bir þekilde yetiþtirmek için uðraþ vermektedir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn da izcilik faaliyetlerine katkýda bulunmak maksadýyla Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý ile koordineli olarak; her yýl düzenlemiþ olduðu Sivil Savunma izci kampýnýn bu yýl dokuzuncusu gerçekleþti. Üç dönem olarak gerçekleþen kampýn ilk dönemi 31 Ocak - 4 Þubat 2007 öðretmenlere yönelik liderlik kursu, ikinci dönemi 6-9 Þubat 2007 tarihleri arasýnda Ýskele ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan okullardaki izcilere yönelik, üçüncü dönemi ise Þubat 2007 tarihleri arasýnda Girne ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan okullardaki izcilere yönelik olarak gerçekleþmiþtir. Ýzci Liderleri kampýna; Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý Ýzcilik Birimince tespit edilen 60 izci lideri, izci kampýna ise her dönem için 50 izci ve10 izci lideri katýlmýþtýr. Kampýn ilk bölümü olan Ýzci Liderleri kampýnda Liderler, Ýzcilik nedir ve amacý nedir? (Metodu, temel prensipleri, düdük komutlarý, teftiþ), izcilikte üniteler ve basamaklarý, izcilikte oyun ve oyun yeri, küçük izci, ergin izci çalýþmasý, kampçýlýk, istasyon çalýþmalarý (izcilikte düðümler, teknik iz iþaretleri, ateþ ve ocak çeþitleri, çadýr kurma), pusula ve yön bulma gibi KKTC Sivil Savunma

14 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Ýzci Liderleri kursu ve Ýzci Kampý eðitimler ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýð nýn tanýtýmý ve ilkyardým eðitiminin yaný sýra, Dünyada Türkiye de ve Kýbrýs ta izcilik gibi konularýnda konferanslar alarak bilgilerini tazelemiþlerdir. Ayrýca, Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Müzesini ve Girne Kalesini kapsayan bir gezi gerçekleþtirmiþler, gece etkinlikleri ve ateþ gecesi düzenleyerek kurslarýný tamamlamýþlardýr. Ýzci öðrencilere yönelik olarak gerçekleþen kampýn ikinci ve üçüncü döneminde ise izciler, toplumda izciliðin yeri, izci þarkýlarý ve baðýrýþlarý, el iþi çalýþmalarý, istasyon çalýþmalarý (çadýr kurma, teknik iz iþaretleri, ateþ ve ocak çeþitleri, düðüm, alkýþlar ve baðýrýþlar), gibi eðitimler ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn tanýtýmý ve ilkyardým gibi kurslar almýþlardýr. Ayrýca Kýbrýs Türk Barýþ Kuvvetleri Komutanlýðý Müzesi ile boðaz Þehitliðini ziyaret etme olanaðý da bulmuþlardýr. Kampýmýz, adamýzda konuk olarak bulunan Ankara Kale Ýzci Grubu izcileri tarafýndan da ziyaret edilmiþ ve KKTC izcileri ile bilgi paylaþýmýnda bulunulmuþtur. Ýzcilerimiz, Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Canan ÖZTOPRAK, Sivil Savunam Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Ýlk Öðretim Dairesi Müdürü Hatice DÜZGÜN ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý yetkililerinin de katýldýðý ateþ gecesi düzenleyerek kamplarýný tamamlanmýþlardýr. Çocuklarýmýz ve gençlerimiz kamplarda zorluklar karþýsýnda engelleri aþmayý, mücadele etmeyi, ekip ruhu ile çalýþmayý kýsaca uyumu yaþayarak öðrenmektedirler. Öyle ki kamp dönüþü bir sonraki kamp programýna katýlabilmek için yarýþmaktadýrlar. Bizlere her türlü desteði saðlayan Milli Eðitim ve Kültür Bakanlýðý na Esentepe Dinlenme ve Kabul Merkezinde izcilerimize kamp yapma olanaðý saðlayan Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý na teþekkür ederim. Bugüne kadar üstlenmiþ olduðumuz görevleri büyük bir inanç ve özveri içinde yürütmüþ, bugünün izcilerini yetiþtirmekte olan kýymetli öðretmen arkadaþlarým; omuzlandýðýnýz görevin bilinci içerisinde yolunuza emin adýmlarla devam ediniz. Yetiþtirdiðiniz yeni nesiller sizin en büyük eseriniz olacaktýr. Zeki ve yetenekli Türk çocuklarýna sarf etmekte olduðunuz gayretler boþa gitmeyecektir. Sevgili Ýzciler; sizler geleceðimiz olan bugünün çocuklarý yarýnýn büyüklerisiniz. Ýçimizde yanmakta olan izcilik ateþi sizlerle alevlenmiþ, sizlerle daha da þekillenecektir. Saðlýklý yetiþerek ülkemize yararlý bireyler olmak için izcilikten öðreneceðiniz önemli bilgiler vardýr. Bunlarý en iyi þekilde deðerlendirmenizi tavsiye ederim. Sivil Savunma KKTC

15 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 14 Tamamlanan ve yapýmý devam eden tesisler Halil SAKALLI (Sivil Savunma Hizmet ve Destek Þube Müdür Vekili) Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Bölge Müdürlükleri Yeni Binalarý Hizmete Açýldý GAZÝMAÐUSA BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn 2015 vizyonu çerçevesinde baþlattýðý yeniden yapýlanma kapsamýnda KKTC deki 33/1998 Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasasýna göre ilçe merkezlerine taþýnarak, mülki idarelerle daha koordineli ve etkin, halkýmýza daha çaðdaþ bir çalýþma ofislerinin yaný sýra yüz kiþilik konferans salonu ile kapalý garajlar ve depolar yer almaktadýr. Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI nýn birlikte gerçekleþtirdikleri açýlýþa, arsa tahsisi yapan Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, altyapý desteði sunan Gazimaðusa Belediye Baþkaný Oktay KAYALP, Sivil Savunma kadrolu ve halk örgütü personeli katýlmýþtýr. Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve GazimaðusA Bölge Müdür(v) Dursun OÐUZ da açýlýþta birer konuþmayapmýþlardýr. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý ortamda daha etkin hizmet verilebilmesi hedeflenen Bölge Müdürlükleri yeni binalarý yapýlan törenlerle hizmete girmiþtir. Olaðanüstü durumda personelin 24 saat çalýþma esasýna göre düzenlenen yeni binalarda; duþ, mutfak, kafeterya, dinlenme odasý, müdür odasý ve toplantý odalarý mevcuttur. ÝSKELE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Sivil Savunma Ýskele Bölge Müdürlüðü yeni binasý 14 Mayýs 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Daha önce faaliyetlerini Geçitkale de Sivil Savunma Geçitkale Bölge Müdürlüðü olarak yürüten, ancak Sivil Savunma nýn yeniden yapýlanma planlamalarý çerçevesinde Ýskele ilçe merkezine taþýnan bölge müdürlüðünün adý da Ýskele Bölge Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Ýskele Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Yapýmý tamamlanan Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü yeni binasý 6 Mart 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü yeni binasýnda, 650 metre kapalý alan içerisinde; modern Törene, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ,Tarým Bakaný Önder SENNAROÐLU da katýlmýþtýr. Açýlýþý birlikte gerçekleþtiren, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve Ýskele Bölge Müdürü Mehmet YILMABAÞAR törende birer konuþma yapmýþlardýr. KKTC Sivil Savunma

16 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 15 Törende Cumhurbaþkaný Vekili ve Melis Baþkaný Fatma EKENOÐLU, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve Güzelyurt Bölge Müdürü adýna Levent ARIKOÐLU birer konuþma yapmýþlardýr. Açýlýþý, Cumhurbaþkaný Vekili ve Melis Baþkaný Fatma EKENOÐLU, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ile birlikte gerçekleþtirmiþlerdir. Ýskele Bölge Müdürlüðü yeni binasýnda, 650 metre kapalý alan içerisinde; modern çalýþma ofislerinin yaný sýra yüz kiþilik konferans salonu ile kapalý garajlar ve depolar yer almaktadýr. GÜZELYURT BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Sivil Savunma Güzelyurt Bölge Müdürlüðü yeni binasý 17 Mayýs 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Daha önce faaliyetlerini Lefke (Denizli) de Sivil Savunma Lefke Bölge Müdürlüðü olarak yürüten, ancak Sivil Savunma nýn yeniden yapýlanma planlamalarý çerçevesinde Güzelyurt ilçe merkezine taþýnan bölge müdürlüðünün adý da Güzelyurt Bölge Müdürlüðü olarak deðiþtirilmiþtir. Törene, Cumhurbaþkaný Vekili ve Meclis Baþkaný Fatma EKENOÐLU, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, Güzelyurt Bölge Müdürlüðü yeni binasýnda, 650 metre kapalý alan içerisinde; modern çalýþma ofislerinin yaný sýra yüz kiþilik konferans salonu ile kapalý garajlar ve depolar yer almaktadýr. GÝRNE BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÝNASI Yeniden tadilatý yapýlan Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüðü binasý 22 Mayýs 2007 tarihinde düzenlenen törenle hizmete açýlmýþtýr. Törene, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER,Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Türkekul KURTTEKÝN, Ana Muhalefet UBP Genel Baþkaný Tahsin ERTUÐRULOÐLU, Ýçiþleri Bakaný Özkan MURAT, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakaný Salih USAR, Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ, Ombudsman Feridun ÖNSAV, bazý Milletvekilleri,, Sivil Güzelyurt Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Milli Eðitim ve Kültür Bakaný Canan ÖZTOPRAK, Ombudsman Feridun ÖNSAV, Milletvekilleri, Güzelyurt Kaymakamý Cemal TÜRKLER, Güzelyurt Belediye Baþkaný Mahmut ÖZÇINAR, Lefke Belediye Baþkaný Mehmet ZAFER, Eski Tarým Bakanlarýndan Hüseyin ÖZTOPRAK ve Sivil Savunma Kadrolu ve halk örgütü personeli katýlmýþtýr. Girne Bölge Müdürlüðü Yeni Hizmet Binasý Sivil Savunma KKTC

17 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 16 Baþbakanlýk Müsteþarý Doðan ÞAHALÝ, Girne Kaymakamý Savaþ ORAKÇIOÐLU, Girne Belediye Baþkaný Sümer AYGIN, Girne ilçesi bazý belediye baþkanlarý, Sivil Savunma kadrolu personeli katýlmýþtýr. Açýlýþ törende Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve Girne Bölge Müdür Vekili Ýbrahim ÇAÐLAR birer de konuþma yapmýþlardýr. Açýlýþý, Baþbakan Ferdi Sabit SOYER, TC Büyükelçisi Türkekul KURTTEKÝN ve Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ile birlikte gerçekleþtirmiþlerdir. Girne Bölge Müdürlüðü binasýna yapýlan ilaveler içerisinde, modern çalýþma ofisleri, 170 kiþilik dershane, dinlenme odalarý ve toplantý odalarý mevcuttur. KALP VE GÖÐUS HASTALIKLARI AYAKTAN TANI VE TEDAVÝ MERKEZÝ NÝN TEMEL ATMA TÖERENÝ YAPILDI Tüm finansmaný Sivil Savunma Sýðýnak Fonu tarafýndan karþýlanarak,17 Eylül 2006 tarihinde Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Sosyal Tesislerinde düzenlenen mukavele töreni ile baþlayan, Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi ile genel sýðýnaðýn inþaatý tüm hýzýyla sürmektedir. KKTC Sivil Savunma Projenin hayata geçirilmesi sürecinde,16 Ocak 2007 tarihinde KKTC Baþbakaný Sn. Ferdi Sabit SOYER'in katýlýmý ile gerçekleþtirilen Temel Atma Töreni ile proje kapsamýnda tamamlanan Saðlýk Merkezine ait 3000 m2'lik otoparkýn da açýlýþý yapýlýþtýr. Yapýmý hýzla devam eden Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi ile genel sýðýnaða ait inþaatýn tamamlanmasýnýn ardýndan binanýn Haziran 2007 ayý içerisinde açýlýþýnýn yapýlmasý planlanmaktadýr. GAZÝMAÐUSA YENÝ DEVLET HASTANESÝ Finansmanýnýn 7 milyon YTL lik kýsmý Sivil Savunma Sýðýnak Fonundan karþýlanmakta olan ve temeli 23 Mart 2006 tarihinde atýlan Gazimaðusa Yeni Devlet Hastanesinin yapýmý devam etmektedir. Hastanenin Aðustos 2007 ayý içerisinde hizmete açýlmasý beklenmektedir. SAÐLIK BAKANLIÐI NDAN SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI NA TEÞEKKÜR PLAKETÝ Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI 15 Ocak 2007 tarihinde, geçtiðimiz yýl KKTC de 24 saat doktorlu hizmet veren tek saðlýk merkezi durumuna getirilen Yenierenköy Saðlýk Merkezi ni ziyaret ederek incelemelerde bulunmuþtur.

18 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 17 Saðlýk Bakaný Eþref VAÝZ ziyarette, Yenierenköy Saðlýk Merkezi ni iyileþtirme çalýþmalarýna Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn da elektrik altyapý çalýþmalarýyla katký koyduðunu vurgulayarak, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn özellikle saðlýk alanýnda devlet ve bakanlýðýyla dayanýþma içerisinde olduðunu vurgulayarak merkeze yapýlan ek binanýn alt yapýsýna katkýlarý dolayýsýyla Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ya plaket takdim etmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI da Saðlýk Bakanlýðý nýn son yýllarda büyük atýlýmlar gerçekleþtirdiðini, kendilerinin de Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý olarak halkýn ihtiyaçlarý doðrultusunda gereken konularda Bakanlýkla ortak çalýþma yaptýklarýný ve karþýlýklý iþbirliðinin devam edeceðini vurgulamýþtýr. SÝVÝL SAVUNMA KUZEYÝN SESÝ RADYO VATAN VE RADYO VATAN NÝHAVENT ÝN YENÝLENEN YAYIN STÜDYOLARININ AÇILIÞI YAPILDI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kuzeyin Sesi Radyo Vatan ve Radyo Vatan Nihavent in yenilenen yayýn stüdyolarý ve çalýþma dönüþtürüldüðünü ve finansmanlarý Sivil Savunma Sýðýnak Fonu ndan karþýlanan Yeni Gazimaðusa Devlet Hastanesi ile Lefkoþa Kalp ve Göðüs Hastalýklarý Ayaktan Taný ve Tedavi Merkezi nin saðlýk alanýndaki büyük yatýrýmlar olduðunu vurgulamýþtýr. SÝVÝL SAVUNMA KONDÝSYON SALONUNUN AÇILIÞI YAPILDI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý, bünyesinde mevcut bulunan, tenis ve basketbol sahasý, halý saha, ve yürüyüþ parkurundan oluþan spor kompleksine 19 Ocak 2007 tarihinde bir yenisini daha ekleyerek 30 kiþinin ayný anda çalýþmasýna olanak saðlayabilecek yeni kondisyon salonunu personelinin kullanýmýna sunmuþtur. odalarýnýn açýlýþý 6 Þubat 2007 tarihinde Baþbakan Ferdi Sabit SOYER ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI tarafýndan yapýlmýþtýr. Açýlýþýn ardýndan canlý olarak yayýnlanan serbest kürsü programýna katýlan Baþbakan SOYER, iç ve dýþ geliþmeler hakkýnda kendisine yöneltilen sorularý yanýtlamýþtýr. Saðlýk konusundaki geliþmeleri de deðerlendiren Baþbakan SOYER, Türkiye den gelen kaynaklarla birlikte yerel ve özellikle Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn gerçekleþtirdiði yardýmlarýn fevkalade güzel bir iþbirliði çerçevesinde yatýrýma 250 metrekare oturum alanýna sahip olan salon, kondisyon aletleri, sauna, soyunma odalarý duþ ve wc. lerden oluþmaktadýr. PREFABRÝK LOJMAN YAPIMI Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý nýn lojman ihtiyaçlarýndan bir kýsmýnýn kaþýlanmasý amacýyla, Lefkoþa da dört ve Girne de iki adet olmak üzere toplam altý adet prefabrik lojman yapýmý tamamlanmýþtýr. Sivil Savunma KKTC

19 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 18 Sosyal faaliyetlerimiz Çilek BAYSAL (Sivil Savunma Personel ve Ýdari Þube Müdürlüðü) BÜLENT ECEVÝT REHABÝLÝTASYON LEFKOÞA ÖZEL EÐÝTÝM VAKFI OKULU NA MERKEZÝ NE BAYRAM VE YENÝ YIL BAYRAM VE YENÝ YIL ZÝYARETÝ ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Kurban Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Kurban Bayramý ve Yeni Yýl nedeniyle 27 Aralýk 2006 Bayramý ve Yeni Yýl nedeniyle baþlattýðý tarihinde Özel Eðitim Vakfý Okulu nu ziyaret ziyaretler çerçevesinde 27 Aralýk 2006 etmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai tarihinde Bülent Ecevit Rehabilitasyon AKSAKALLI, Teþkilat personeli ve eþleri Merkezi ni ziyaret etmiþtir. yapýlan ziyarette çocuklara hediyeler Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný, Teþkilat daðýtmýþlardýr. Sivil Savunma Teþkilat personeli ve eþleri, tarafýndan gerçekleþen ziyarette bir konuþma yapan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI; toplumlarý ayakta tutan en önemli unsurlardan birinin insanlar arasýndaki yardýmlaþma ve dayanýþma olduðunu, insani duygularýn daha yoðun yaþandýðý bayram ve yeni yýl dönemlerinde daha fazla ilgi ve þefkate ihtiyaç duyan büyüklerin sevinç ve mutluluklarýný paylaþmak için bu ziyaretleri düzenlediklerini belirtmiþtir. Yapýlan ziyarette, Sivil Savunma yetkilileri orada yaþayan büyüklerimizle tek tek sohbet ederek hediye paketlerini takdim etmiþlerdir. SOS ÇOCUK KÖYÜ NE BAYRAM VE YENÝ YIL ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, Teþkilat personeli ve eþleri Kurban Bayramý ve Yeni Yýl nedeniyle 27 Aralýk 2006 tarihinde S.O.S. Çocuk köyünde kalan çocuklarý ziyaret ederek çocuklara çeþitli hediyeler daðýtmýþlardýr. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada; her zaman S.O.S. Çocuk Köyü ndeki çocuklarýn yanýnda olduklarýný söyleyerek, her þeyin çocuklarýn arzuladýklarý gibi olmasý dileðinde bulunmuþtur. Baþkaný nýn eþi Nursen AKSAKALLI ise okulun sorumlu öðretmeni Gülay TEKÝN e baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý çiçek takdim etmiþtir. GAZÝMAÐUSA ÇAMLIK YAÞLI BAKIMEVÝ NE BAYRAM VE YENÝ YIL ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI, eþi Nursen AKSAKALLI ve Sivil Savunma Gazimaðusa Bölge Müdürlüðü personeli Kurban Bayramý ve Yeni Yýl nedeniyle 27 Aralýk 2006 tarihinde Gazimaðusa Çamlýk Yaþlý Bakýmevi ni ziyaret etmiþlerdir. KKTC Sivil Savunma

20 ETKÝNLÝKLERÝMÝZ 19 Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ziyarette yaptýðý konuþmada; toplumsal dayanýþmanýn toplumu ayakta tutan en önemli faktörlerden olduðunu, büyüklere her zaman sahip çýkýlmasý gerektiðini ve onlarýn mutluluklarýný, varsa problemlerini paylaþmak için orada bulunduklarýný söylemiþtir. GAZÝMAÐUSA ÖZEL EÐÝTÝM MERKEZÝ NE BAYRAM VE YENÝ YIL ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Zeki TOPAY Kurban Bayramý ve Yeni Yýl nedeniyle 27 Aralýk 2006 tarihinde Gazimaðusa Özel Eðitim Merkezi ni ziyaret ederek öðrencilere çeþitli hediyeler vermiþtir. GÝRNE ÖZÜRLÜLER OKULU NA, S.O.S. GENÇLÝK EVÝ NE VE LAPTA HUZUR EVÝNE BAYRAM VE YENÝ YIL ZÝYARETÝ Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personeli, eþleri ile birlikte Kurban Bayramý ve Yeni Yýl dolayýsýyla 28 Aralýk 2006 tarihinde Girne de bulunan Özürlüler Okulu, S.O.S. Gençlik Evi, ve Lapta Huzur Evi ni ziyaret etmiþtir. Ziyarette bir konuþma yapan Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI; sevgi, saygý ve hoþgörünün egemen olduðu ülkemizde, birlik ve beraberliðin daha da pekiþtiði, yardýmlaþma duygularýnýn arttýðý bugünlerde daima onlarýn yanlarýnda olduklarýný kaydederek ziyaret ettikleri büyüklerin ve çocuklarýn bayramlarýný ve yeni yýllarýný kutlayarak onlara çeþitli hediyeler vermiþlerdir. SÝVÝL SAVUNMA DAN LAPTA HUZUR EVÝNDE KÝ BÜYÜKLERÝMÝZE EÐLENCE Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI nýn eþi Nursen AKSAKALLI ile Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý personelinin eþleri, 26 Ocak 2007 tarihinde Lapta Huzur Evi ni ziyaret etmiþlerdir. Sivil Savunma Radyo Vatan Nihavent Türk Sanat Müziði Korosu nun da bir konser verdiði ziyarette, büyüklerimize, Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý Tarafýndan hazýrlanan yiyecekler ikram edilmiþ, saç bakýmlarý yapýlmýþ ve hediyeler takdim edilmiþtir. Ziyarette bir konuþma yapan Nursen AKSAKALLI; büyüklerimizin yaþadýðý bu dönemi, insanlarýn yalnýzlýðý, umutsuzluðu ve çaresizliði yaþadýðý günler olmaktan çýkarýp dinlenme, huzur ve mutluluk içinde yaþama dönemi haline getirmede, herkesin geleceðe karþý sorumluluðu vardýr diye vurgulamýþtýr. SÝVÝL SAVUNMA TEÞKÝLAT BAÞKANLIÐI S.O.S. ÇOCUK KÖYÜ NDE BULUNAN BEÞ ÇOCUÐUN SPONSORLUÐUNU ÜSTLENDÝ Savunma Teþkilat Baþkanlýðý kadrolu personeli S.O.S Çocuk Köyü ndeki beþ çocuðun 2007 yýlý için sponsorluðunu üstlenmiþtir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI ve Diðer Sivil Savunma yetkilileri S.O.S. Çocuk Köyü nü ziyaret ederek, Çocuk Köyü Onursal Müdürü Tarýk TEKMAN a Sivil Savunma personeli katkýlarýyla toplanan 750 Euro luk meblaðý teslim etmiþlerdir. Sivil Savunma Teþkilat Baþkaný Zekai AKSAKALLI yaptýðý konuþmada, sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma kapsamýnda S.O.S. un sponsorluk Sivil Savunma KKTC

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 38 Mayýs-Haziran-Temmuz-Aðustos 2006 ÝÇÝNDEKÝLER DERGÝ HAKKINDA 16 Sivil Savunma web sitesi yenilendi DERGÝ YAYIN KOMÝTESÝ Mehmet GÜNEÞ (Komite Baþkaný) Yusuf SELKAN

Detaylı

Profesyonel DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ M5000 / M1000 / S2000 SERÝSÝ Gerçek Zamanlý Kayýt / Yüksek Performans Güçlü Að Baðlantýsý / Kolay Kullaným Güvenliðiniz için biraraya gelen mükemmel

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu

Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 313-320 313 Hedef Gruplara Yönelik Yaratýcý Kütüphane Hizmetleri ve Proje Geliþtirme : Halk Kütüphaneleri Manisa Bölge Semineri Deðerlendirme

Detaylı

www.sivilsavunmakktc.com

www.sivilsavunmakktc.com Yýl:24 Sayý: 39 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2006 www.sivilsavunmakktc.com Felaket baþa gelmeden önce, onu önleme ve ondan korunma çarelerini bulmak gerekir... www.sivilsavunmakktc.com K.ATATÜRK ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI

EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI EÞREFPAÞA HASTANESÝ GÖREV TANIMI Ýzmir Büyükþehir Belediyesi' ne baðlý ve Ýzmir' in en eski hastanelerinden biri olan Eþrefpaþa Hastanesi, 1908 yýlýnda zührevi hastalýklarýn tedavisi amacýyla Emraz-ý Zühreviye

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007

Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 Yýl:25 Sayý:42 Eylül-Ekim-Kasým-Aralýk 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Sivil Savunma Dergisi Sahibi: KKTC Sivil Savunma Teþkilat Baþkanlýðý 2 Faaliyetlerimiz 24 Yurdumuzu Tanýyalým: Yeþilýrmak Yayýn Kurulu: Yusuf SELKAN

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü

TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü TTB-GPE Eðitim Becerileri Modülü Kurs Öyküsü GPE Eðitim Becerileri Ekibi* TTB-GPE Eðitim Becerileri Kursu; Türk Tabipleri Birliði (TTB) Genel Pratisyenlik Enstitüsü (GPE) Eðitici Eðitimi Programý nda görev

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../...

Ad ve Soyadý:... Baba Adý:... Doðum Tarihi:.../.../... Sayýn Aday, 2004 Týpta Uzmanlýk Eðitimi (TUS) Nisan Dönemi sonunda boþ kalan kontenjanlar olduðu takdirde Ek Yerleþtirme yapýlacaktýr. Kayýt yaptýrýlmayan ve yerleþtirmeden boþ kalan kontenjanlarýn listesi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı