Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi"

Transkript

1 Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için yol haritası ve süreç yönetimi Haziran 2012

2 2

3 İçindekiler Giriş...1 Mevcut Durum Analizi...2 Sürdürülebilirlik...14 Yapısal Reform Alanları...18 Sürdürülebilir Kamu İlaç Finansman Modeli için Yol Haritası ve Süreç Yönetimi Önerisi

4 4

5 Giriş Türkiye de, geride bırakılan son 10 yıllık süreçte, sağlık sistemine dair önemli politika değişiklikleri gerçekleşmiştir. Sektör ve paydaşları, Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Sosyal Güvenlik Reformu bünyesinde yapısal değişiklikler geçirerek; sağlığa erişim ve sosyal sağlık hizmetlerindeki artış kapsamında yeni bir çehreye kavuşmuştur. Bu değişim sürecinde, sağlık hizmetlerine toplumun tüm kesimlerine nüfuz edecek şekilde erişimin sağlanması ve bunun kamu kaynakları açısından karşılanabilir bir maliyet ile gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda başarılı politikalar izlenmiş ve Türkiye sağlık sistemi birçok ülke açısından örnek alınacak bir boyuta kavuşmuştur yılında küresel ekonomik krizin etkisiyle milli gelire kıyasla hızlı büyüyen sağlık harcamaları ve bunun sonucunda kamu finansmanı üzerinde oluşan mali baskı, dönemi için Global Bütçe uygulaması olarak adlandırılan ilaç harcamalarına odaklı maliyet kontrol mekanizmalarının devreye alınması ile sonuçlanmıştır. Bu doğrultuda, sistemin sürdürülebilirliği adına kamu finansmanı açısından önlemler alınmış olmakla beraber, sektörde yer alan firmalar açısından sürdürülebilirlik konusunun ön plana çıktığı gözlemlenmektedir. Politika belirleyiciler tarafından bir takım tedbirler alınmakta, ancak bu müdahaleler sektör paydaşlarının sürdürülebilirlik sorunlarını beraberinde getirmektedir. Bir sağlık sisteminde sürdürülebilirliğin temel amacı bugünün ihtiyaç ve beklentilerini, geleceğin ihtiyaç ve beklentilerinden ödün vermeksizin karşılamanın yollarını aramaktır. Sürdürülebilirlik yaklaşımı ışığında, Türkiye de son yıllardaki başarılı sağlık reformuna devam edilebilmesi için, kaynakların hem günümüzün sağlık hizmet taleplerinin beraberinde getirdiği maliyetleri hem de gelecek nesillerin gereksinimlerini karşılayabileceği, yeni politikaların belirlenmesi ihtiyacı gündeme gelmektedir. Günümüze kadar uygulanmakta olan birim maliyet kontrol mekanizmalarına dayalı politikalar ilaçların fiyatlandırma, geri ödeme ve katkı payları düzenlemelerine eğilirken, bu sistemin işleyişinin sürdürülebilirliği ancak talep üzerindeki kontrol mekanizmalarının tüm paydaşların önceliklerini gözetecek şekilde desteklenmesi ile mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik odağının kaybedilmemesi ve tüm paydaşlarca sürdürülebilirlik sorumluluğunun dengeli olarak üstlenilmesi önem kazanmaktadır. Bu noktadan hareketle, sektörde gerçekleşen yapısal değişikliklerin, yalnız kamu finansmanı bakış açısından ziyade, toplumun bireyleri ve ilaç firmaları, eczacı, depocu ve diğer paydaşlar da dahil sektörün tüm paydaşlarını içerecek bütünsel bir yaklaşımla, sürdürülebilirlik ekseninde ele alınması ve öngörülebilirliklerinin sağlanması gerektiği düşünülmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması adına sadece kamu finansmanının sağlanması veya ilaç firmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması değil aynı zamanda ödeyici vatandaş ve eczacı gibi diğer sektör paydaşlarına dair sürdürülebilirliğin de dikkatlice ele alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, raporumuz sistemin mevcut durumuna mercek tutarak, ilaç sektöründe sürdürülebilirlik için olası önemli reform alanlarının belirlemek, ve kamu ilaç finansman modeli için bir yol haritası tasarımı geliştirebilmek amacıyla hazırlanmıştır. 1

6 Mevcut Durum Analizi Türkiye de sağlık sistemine dair, 2003 yılından günümüze gerçekleşen önemli değişikliklerden bazıları aşağıda özetlenmektedir: Herkes için eşit ve geniş kapsamlı bir Genel Sağlık Sigortası (GSS) sunulması, Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması, Tüm kamu hastanelerinin Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanması, Özel sağlık kurumlarından hizmet alımının yaygınlaştırılması, Acil ve yoğun bakım tedavilerinin kamu ve özel hastanelerde ücretsiz sunulması, Aile Hekimliği sisteminin ülke çapında uygulamaya alınması, Bilgi teknoloji uygulamalarının sağlık sektöründe daha yaygın olarak kullanılması, Sosyal güvenlik adına atılan adımlar sonucunda, sigortalı kişi sayısında önemli artış kaydedilmiş ve 2011 itibariyle nüfusun neredeyse tamamı (%98) sağlık güvencesi kapsamına dahil edilmiştir: Sigortalı oranındaki bu hızlı artış neticesinde Türkiye sağlığa erişim konusunda diğer ülkelere örnek gösterilmeye başlanmıştır. Grafik 1: Sigortalıların Nüfusa Oranı Milyon Kişi % 66,4 71% 67,3 84% 68,2 86% 69,0 90% 69,8 93% 93% 94% 72,6 71,5 70,6 96% 73,7 98% 74,7 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% * 2003* % Nüfus Sigortalı Oranı *Sigortalı oranı hesaplamalarına, 2002 ve 2003 yıllarına dair SGK verilerinde Yeşil Kart verileri dahil edilmemiştir Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2

7 Reform sürecinin toplum üzerindeki olumlu sonuçlarını şimdiden görebilmek ise mümkündür. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaşam memnuniyet araştırmasına göre, 2003 yılında %39,5 olan kamu sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı, sağlık politikalarındaki değişikliklerin olumlu yansımaları sonucunda, 2010 yılında %73 e ulaşmıştır dönemine ilişkin diğer bazı kritik sağlık göstergelerindeki iyileşme ise yaşanan olumlu gelişmelere ışık tutmaktadır: Gösterge Doğumda Beklenen Yaşam Süresi (yıl) 71,8 74,3 Bebek Ölüm Hızı (1.000 canlı doğumda) 28,5* 10,1 Aşılama Oranları (%) 78,5 97,2 Hastanede Doğum Oranı (%) 78* 92 * 2003 yılı verileri Kaynak: Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 Öte yandan, sağlık reformunun yaşandığı geçmiş dönemler boyunca, nüfusunun tamamına eşit ve geniş kapsamlı sağlık güvencesi sunmayı hedefleyen bu köklü değişiklikler sonucunda ortaya çıkacak finansal yükün ise, ağırlıklı olarak sağlık hizmetlerinde sağlanacak verimlilik artışları ile karşılanması görüşü politika belirleyiciler tarafından benimsenmiştir. Bu açıdan son 10 yıllık döneme bakıldığında, hızlı artışını sürdüren milli gelirin yanı sıra, kamu sağlık hizmetlerindeki hızlı artışa karşılık, harcamaların başarılı bir mali yönetim ile Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) ya oranla %3 4 lük sabit bir bandın içerisinde tutulduğu görülmektedir: Grafik 2: Kamu Sağlık Harcamaları * ve GSYİH Milyar TL ,8% 3,0% 3,0% ,7% ,0% 3,2% ,4% ,0% ,6% 3,5% 6% 5% 4% 3% 2% % % GSYİH (2011 Değerleri) Kamu Sağlık Harcamaları * Kamu sağlık harcamaları, SGK ve bütçe tarafından karşılanan sağlık hizmeti bedel ödemelerini ifade etmektedir. Kaynak: SGK Bülteni, Maliye Bakanlığı 3

8 Küresel ekonomik kriz sonucunda milli gelirde 2009 yılında yaşanan daralma, yavaş artışını sürdüren kamu sağlık harcamalarının ani bir ivmeyle GSYH nin %4 üne ulaşmasına neden olmuştur. Bu noktada, kamu sağlık harcamalarının dağılımı incelendiği takdirde dikkat çeken önemli bir unsur, tedavi harcamalarının kamu sağlık harcamalarında görülen bu artışta önemle bir yere sahip olduğudur. Ancak, ilaç harcamaları ise 2003'ten bu yana, 2009 yılında yaşanan dış etkenlere bağımlı artış haricinde, azalma eğilimi göstermiştir: Sağlık harcamalarının önemli kısmını oluşturan tedavi harcamaları incelendiğinde, 2005 ten beri yaşanan harcama artışına karşın hizmet tüketimi adına önemli gelişmelere imza atıldığı gözlemlenmektedir. Bu gelişmeler kritik tedavi erişim göstergelerine de yansımaktadır: Grafik 3: Kamu Sağlık Harcamalarının Kompozisyonu * (GSYH nin % si) 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,0% 2,8% 3,0% 3,0% 2,7% 3,0% 3,2% 3,4% 3,6% 3,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,2% 1,9% 2,0% 2,0% 1,5% 1,5% 1,4% 1,7% 1,6% 1,3% 1,7% 1,3% 1,4% 1,3% 1,3% 1,4% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% Toplam Tedavi İlaç Diğer Kaynak: SGK Bülteni * Diğer harcama kalemi altında Tıbbi Cihaz Malzeme, Şahıs, vb. ile Optik harcamaları yer almakta, aile hekimliği ise bu kaleme dahil edilmemektedır. 4

9 Tablo 2: Tedaviye Erişim Göstergeleri Gösterge Birinci Basamak Kuruluşları Kişi Başı Müracaat Sayısı 0,9 2,7 Kişi Başı Hastane Müracaat Sayısı 1,9 4,1 Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Ortalama Kalma Süresi (gün) 5,7 4,4 Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Yatak Devir Hızı (bir yatağın 40,6 53,1 yıl içerisinde kullanıldığı vaka sayısı) Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010 Göstergelerdeki değişimler ışığında, tedavi harcamaları kaleminde artış görünmesine rağmen, birim maliyet odağına öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Ancak, tedavide birim maliyet düşüşü kaliteden ödün verme riskini de beraberinde getirebilmektedir. İlaç kalemine bakıldığında ise, birim fiyatı azaltma yaklaşımı, reçete tutarındaki değişimden de gözlenebilmektedir döneminde reçete sayılarında artış yaşanırken, fatura tutarlarındaki daha düşüktür. Bu, reçete başına ödenen tutarda %7,4 lük düşüşün sonucudur. Tablo 3: Kamu Reçete Analizi Reçete Analizi Değişim Oranı Reçete Sayısı (Bin Adet) %10,8 Fatura Tutarı (Bin TL) %2,6 Reçete Başına Düşen Tutar (TL) 48,61 45,02 %-7,4 Kaynak: SGK Öte yandan, kamu sağlık harcamaları mali sürdürülebilirlik açısından incelendiğinde, 2003 yılından 2009 yılına kadar, sosyal güvenlik harcamalarındaki finansman açığını kapatmak adına gerçekleştirilen bütçe transferlerindeki kontrollü dönem dikkat çekmektedir. Ancak 2009 yılında, küresel ekonomik krizin GSYİH ve de SGK nın en önemli gelir kalemi olan primler üzerindeki olumsuz yansımaları sonucunda, genel bütçeden yapılan transferler önemli bir artış göstermiş, ardından geliştirilen politikalarla beraber düşme eğilimine girmiştir. 5

10 Grafik 4: SGK Bütçe Transferleri ve Sağlık Ödemeleri 6% 5% 4% 3% 2% 51% 50% 48% 3,5% 3,4% 2,8% 44% 42% 3,6% 3,0% 45% 46% 3,9% 3,7% 5,5% 53% 5,0% 49% 4,1% 41% 60% 50% 40% 30% 20% 1% 10% 0% % Kaynak: SGK SGK Bütçe Transferlerinin GSYİH'ya Oranı SGK Sağlık Ödemeleri / Prim Gelirleri 2009 yılında sosyal güvenlik bütçesinde yaşanan beklenmedik finansman açığı artışı nedeniyle, kurumun ana gider kalemlerinden sağlık ödemeleri mercek altına alınarak, ilaç harcamaları önemli bir bütçe enstrümanı olarak kısıtlamaya tabi tutulmuş ve fiyatlandırma sistemi ve geri ödeme politikalarında revizyona gidilmiştir. 160% 154% 151% 144% 132% 127% 136% 139% 158% 146% 122% 120% 80% 87% 80% 70% 68% 61% 70% 77% 83% 83% 73% 40% 57% 62% 65% 55% 60% 60% 59% 72% 61% 47% 0% İlaç Harcamaları/GSS Geliri Tedavi Harcamaları/GSS Geliri GSS Harcamaları/GSS Geliri Kaynak: SGK Bülteni 6

11 Tedavi harcamalarına kıyasla kontrol edilmesi daha kolay olan ilaç harcamalarında hem milli gelire kıyasla hem de nominal olarak bir düşüş sağlanmıştır ve 2010 yıllarındaki kamu ilaç harcama ve ünite verilerine bakıldığında, kamunun karşıladığı ilaç miktarında yaşanan artışa rağmen kamu ilaç harcama tutarında gözlemlenen azalma, birim fiyatta yaşanan düşüşe işaret etmektedir. Grafik 6: Kamu İlaç Harcamaları ve İlaç Sayısı Milyon Ünite ,5% 1,5% ,4% 1,3% 1,3% ,7% 1,3% 1,4% 1,4% ,2% ,6% 2,1% 1,6% 1,1% 0,6% 0,1% -0,4% TR ilaç hacim - ünite Kamu ilaç harcama tutarı - GSYİH % Kaynak: Sağlık Bakanlığı, SGK Bülteni, Deloitte Analizi Bu kritik değişim süreci incelendiğinde; kamu ilaç harcamalarının düzeyi konusunda öngörülebilirliği artırmak üzere, ilaç sektörü tarafından bir niyet beyanı olarak sunulan Global Bütçe protokolü ön plana çıkmaktadır. Bu beyan uyarınca, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde dönemindeki kamu ilaç harcamalarına ilişkin bütçe tavanı, 2008 yılı değerleri üzerinden hesaplanan sanal bir 2009 kamu ilaç harcaması değeri baz alınarak, GSYH reel büyümesinin yarısı ve deflatör oranı varsayımları kadar artırılarak hesaplanmıştır. Böylece anılan OVP dönemi için kamu ilaç harcama tavanları 2009 yılı varsayımları kullanılarak 3 yıl için belirlenmiştir. Harcamaların belirlenen bütçe tavanlarını aşması durumunda aşan kısmın telafisi amacıyla fiyat ve ıskonto ağırlıklı ek tedbirler alınabileceği öngörülmüştür. 7

12 Grafik 7: Global Bütçe Hesaplamaları (Sabit ve Güncel Değerlerler) Miyar TL ,2 14,6 17,0 15,6 18,5 16,7 1,40% 1,35% 1,30% 1,25% 1,20% 1,15% 1,10% 1,37% 1,32% 1,33% 1,21% 1,30% 1,17% ,05% 'da Hesaplanan Global Bütçe Değerleri 2009'da Hesaplanan Global Bütçe Değerleri (GSYİH %) Güncel Değerlerle Hesaplanan Global Bütçe Değerleri Kaynak: SGK, Deloitte Analizi Güncel Değerlerle Hesaplanan Global Bütçe Değerleri (GSYİH %) Ancak, 2009 yılındaki varsayımlara dayalı olarak hesaplanan global bütçe tavanları OVP dönemince güncellenmemiş ve 2009 yılında hesaplanmış olan mutlak değerlerde sabit tutulmuştur. Bu durum kamu ilaç bütçe tavanlarının sektör ile uzlaşılan GSYİH paylarının daha da altına düşmesi ile sonuçlanmıştır yılındaki GSYİH ve Deflatör varsayımları ile hesaplanan Global Bütçe düzeyi doğrultusunda kamu ilaç harcamalarının 2012 yılında GSYH nin %1,30 una gerilemesi konusunda uzlaşılmışken, yukarıdaki grafikten de görülebileceği üzere, Global Bütçe hesabının gerçekleşen ve yenilenen varsayımlarla güncellenmemiş olması nedeniyle 2012 yılında Global Bütçe değerinin GSYİH içindeki payının %1,17 ye kadar gerileyeceği öngörülmektedir. Öte yandan, 2009 yılında OVP çerçevesinde hesaplanan Global Bütçe değerleri ile güncellenmiş Orta Vadeli Mali Plan doğrultusunda hesaplanan Global Bütçe değerleri arasında 3 yıllık bütçe döneminde toplam 3,85 milyar TL lik bir fark(fazla) oluşmaktadır. Diğer taraftan güncellenmeyen bütçe tavanlarının aşımını telafi etmek üzere 2010 ve 2011 yıllarında getirilen ilave ıskontolar ve fiyat düşüşleri ile SGK verilerine göre toplam 3,24 milyar TL lik bir harcama azalışı hedeflenmiştir. Bu açıdan bakıldığında, başlangıçta üzerinde uzlaşılan ve GSYİH içindeki payı tanımlayan bir formüle dayalı bütçe tavanının anılan dönem için aslında isabetli bir yaklaşım olduğu söylenebilir. 8

13 Tablo 4: İskonto ve Fiyatlandırmalara Dair Düzenleme Değişiklikleri Düzenleme Değişiklikleri 2009 Aralık Öncesi (Global Bütçe Öncesi) İskonto Fiyat İlave İskonto 2009 Aralık 2010 Aralık 2011 Kasım Son Durum Fiyat İndirimi İlave İskonto Fiyat İndirimi İlave İskonto Fiyat İndirimi İskonto Fiyat Pazar Payları (TL) Orijinal (Eşdeğeri Olmayan) %11 %100 +%12 - +%9,5 - +%8,5 - %41 %100 %28 Jenerikli Orijinal %11 %80 - -%14 +%9,5 - +%7,5 -%6 %28 %60 %11 Jenerik %11 %80 - -%14 +%9,5 - +%7,5 -%6 %28 %60 %16 20 Yıllık 10TL üstü 5,23TL - 10TL % Referans Fiyatlandırma +%9,5 - +%7,5 -%20 %28 %80 %19 % %11 - %14 5,23TL altı % %4 - %14 Toplam Etki (%) -8,8* -13,8* Kaynak: SGK, Deloitte Analizi * Toplam etki değerleri farklı gruplardaki fiyat düşüşlerinin o grupların pazar payları ile ağırlıklandırılması ile elde edilmiştir. Ancak, global bütçe tavanının her yıl gerçekleşen ve yenilenen büyüme ve deflatör varsayımları ile güncellenmemesi nedeniyle harcama değerlerinin yıllarındaki aşımları, sektör üzerinde her sene uygulanan yeni fiyat düşüşleri ve kamu ıskontosu artışlarına sebep olmuştur ten itibaren uygulanmaya başlayan referans fiyatlandırma sistemine göre ilaçlar Orijinal, Jenerik ve 20 Yıllık olmak üzere üç farklı kategoride değerlendirilmiştir. Orijinal ilaçların, Sağlık Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda belirlenen AB üyesi 5 ülkedeki (Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Yunanistan) geçerli olan en düşük fiyatı alması kuralı getirilmiş, fiyatlar sabit Avro kuruna bağlanmıştır. Kamu ilaç bütçesi için öngörülen rakamların döneminde aşılması nedeniyle referans fiyatlandırma ve kamu ıskontolarına ilaç grupları bazında yansıyan yapısal değişiklikler sonraki sayfadaki tabloda özetlenmektedir. Özetle, 2009 yılında yayımlanan OVP sinin bir parçası olarak gerçekleştirilen ilaç fiyatlandırma ve ıskonto politikalarındaki değişikliklerle, kamu ilaç maliyetleri kontrol altında tutulmaya çalışılmıştır. Özellikle 2009 yılında yaşanan sosyal güvenlik finansmanındaki bütçe açığı, sektörün paydaşlarına sorumluluk yükleyen Global Bütçe uygulaması ile frenlenmiş; sektör paydaşları da bu zorunlu yapısal değişikliklere uyum sağlamak durumunda kalmıştır. 9

14 Bu çerçevede, yukarıdaki tabloda da yer aldığı gibi 2010 Aralık ayında kümülatif etkisi -%8,8 olan ve 2011 kasım ayında kümülatif etkisi -%13,8 olan ilave tedbirler Global Bütçe rakamlarında öngörülen aşımın telafisi maksadıyla hayata geçirilmiştir. Bu durum, yeni bütçe hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken önemli bir husustur. Yapılan tahminler 2012 yılı kamu ilaç harcamalarının 14,9 Milyar TL düzeyinde gerçekleşeceğini ve Global Bütçe döneminde toplam 46,8 Milyar TL olarak belirlenen kamu ilaç harcamasının 700 Milyon TL eksikle 46,1 Milyar TL olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir itibariyle Global Bütçe döneminin son yılına girilmiş bulunulmaktadır. Önümüzdeki dönemin, yeni ve tüm paydaşlar için sürdürülebilir bir kamu ilaç finansman sisteminin tasarlanacağı bir dönem olması beklenmektedir. Bu çerçevede yeni döneme baz teşkil edecek 2013 yılına ilişkin kamu ilaç harcaması öngörüsü ve bu öngörü üzerinden hayata geçirilecek potansiyel reform alanlarının belirlenip olası tasarruf tedbirlerinin tasarlanması önem taşımaktadır yılı için baz kamu ilaç harcamaları öngörüsü hesaplanırken dikkate alınması gereken üç temel dinamik vardır: yılı için beklenen tüketim artışı trendi, Temmuz ayında oluşan, ancak Global Bütçe tavanı aşım ihtimali nedeniyle hayata geçirilmeyen kur artışının TL fiyatlara yansıtılması, ve 2011 yıllarında yaşanan bütçe aşımının telafisi maksadıyla getirilen ilave ıskonto ve fiyat indirimlerinin işlevlerini tamamlamaları (hedeflenen tasarrufu sağlamaları) nedeniyle hesaplamalarda etkisinin ortadan kaldırılması, Bu çerçevede 2013 yılı baz kamu ilaç harcama öngörüsü aşağıdaki şekilde olduğu gibi hesaplanabilir. Yeni dönemde hayata geçirilecek reformların etkisinin bu baz üzerinden değerlendirilmesi gerekir. Grafik 8: Kamu İlaç Harcamaları Tahminleri (TL) ve Kırılımları 25 23, ,9 %8,8 16,2 %15,5 % 9,3* %12,7* Kamu İlaç Harcaması* 2013 Büyüme Trendi 2013 Mevcut Trend Projeksiyonu Kur Farkı 2010 Fiyatlandırma ve Iskonto 2011 Fiyatlandırma ve Iskonto Düzenlemeleri 2013 Gerçek Kamu İlaç Harcaması Düzenlemeleri *Oranlar, bir önceki tabloda yer alan küçülme etkilerine (-8,8 ve -13,8) denk gelmektedir verisi SGK Sağlık İstatistiklerinden oluşturulan yıl sonu tahminidir kamu ilaç harcaması değişiminden toplam fiyat ve iskonto etkileri ayrıştırılarak trend değerleri elde edilmiştir baz büyümesi için 2012 tahmini trend değeri kullanılmıştır Kasım ve 2010 Aralık fiyat iskonto etkilerine karşılık gelen artış değerleri hesaplanmıştır. İlave iskonto etkilerinin ortadan kaldırılması, yüzdesel kamu ilaç harcaması artışı olarak ele alınmıştır. Kaynak: SGK Bülteni, Deloitte Analizi 10

15 Kamu ilaç harcamalarının 2012 yıl sonu itibariyle 14,9 milyar TL olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir yılları arasında gözlemlenen ortalama büyüme trendi, 2013 yılına ilerletildiğinde, ilaç harcamalarının 16,2 milyar TL lik büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir. Ayrıca Avro kuru seviyesi, sabitlenmiş dönemsel Avro değerinin üst sırını geçmiştir. İlaçların satış fiyatını etkileyen bu değerin Temmuz 2011 yılından bu yana güncellenmesi gerekmekte ancak global bütçe aşımının telafi edilmesi için %15,5 lik bu artış gerçekleştirilmemektedir. Kur farkı güncellemesinin etkisi de dikkate alındığında, 2013 kamu ilaç harcama tutarının 18,7 milyar TL ye ulaşacağı hesaplanmıştır. ayrıştırılmıştır. Çünkü, 2010 ve 2011 yıllarında, kamu ilaç harcamaları üzerinde toplam %23,2 lik bir daralma sağlayan fiyatlandırma ve ıskonto düzenlemeleri, dönemsel işlevlerini tamamlamıştır ve kaldırılacağı öngörülmektedir. Yeni dönemde yeni bir önlem alınmadığı takdirde, kamu ilaç harcaması tutarının 23 milyar TL ye ulaşması tahmin edilmektedir. Bu bakımdan kamu finansmanı açısından sürdürülebilirlik bir problem olarak ön plana çıkmaktadır. Kamu ilaç harcamalarına dair bu senaryo hesaplamasında, ilaç harcamalarının büyüme trendi göz önünde bulundurulmuştur. Fiyatlandırma ve ıskonto politikalarının harcama üzerindeki etkisi büyüme trendinden Grafik 9: Yeni Bütçe Dönemi Kamu İlaç Harcama Öngörüleri Miyar TL , ,1 15,3 15,9 16, ,6 15,6 14, Düzenleme ve Kur Farkı Etkilerinden Arındırılmış Kamu İlaç Harcamaları Projeksiyonu Kamu İlaç Harcamaları Global Bütçe Değerleri Kaynak: SGK Bülteni, Deloitte Analizi 11

16 Global Bütçe döneminin sonuna gelinmektedir ve takip eden yılları kapsayacak yeni bütçe hedefi hesaplamalarında, güncel kamu ilaç harcama tahminlerinden yola çıkılmalıdır. Öte yandan, sosyal güvenlik sistemlerinde, bütçe açıklarını kapalı bir ekosistem içerisinde baskılama yaklaşımı yerine, bu olgunun bütüncül bir yaklaşımla ele alınması de kritik öneme sahiptir. Bu bakış açısıyla, Dünyadaki kamu sağlık harcamalarının düzeyi ve trendi incelendiğinde, 2009 küresel kriz dönemindeki artış dışında durağan bir seyir izlediği dikkat çekecektir. Aşağıda yer alan grafikten de görüleceği üzere Brezilya, Çin ve Rusya gibi büyüyen ekonomilerde kamu sağlık harcamaları GSYİH ya oranla %2 ila %4 lük bir bant arasında yönetilmekte, Türkiye de (2009 a kadar) bu trende paralellik göstermektedir. Avrupa nın önde gelen ekonomileri ve ABD ye bakıldığında ise, kamu sağlık harcamalarının GSYİH ya oranla %6 - %9 luk bir bant içerisinde yönetildiği gözlemlenmektedir. Uzun vadede, gelişen ülkelerin ve Türkiye nin, gelişmiş ülkelerin kamu sağlık harcamalarına yakınsama eğilimi göstereceği öngörülmektedir. Grafik 10: Dünyadaki Kamu Sağlık Harcamaları (GSYİH nın % si) 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Avrupa'nın önde gelen ülkeleri ve ABD BRIC Ülkeleri Fransa Almanya ABD İngiltere İrlanda İtalya İspanya Japonya Çek Cumh. Türkiye Polonya Brezilya Rusya Çin Kaynak: Worldbank, SGK Bülteni 12

17 Ekonomik büyümeye paralel olarak kamu sağlık harcamalarında artış trendi söz konusu iken, Türkiye de bu durumun tersine işleyen bir mekanizmanın hedeflenmesi ve sürecin salt fiyat baskılama unsurları ile yönetilmesi sürdürülebilirlik adına kritik bir sorun olarak ön plana çıkmaktadır. Alternatif yöntemlerin geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu doğrultuda, sağlık sisteminde sürdürülebilirlik hedefine ulaşılması için olası reform alanları belirlenmiştir. Raporun ilerleyen bölümlerinde etki analizleri ile birlikte detayları sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik adına belirlenen bu reform/ gelişim alanları aşağıda özetlenmektedir: Ticari rekabetin nihai tüketici ve ödeyici yararına yapılandırılması İlaç fiyatlandırma ve geri ödeme mekanizmalarına dair düzenlemelerin değerlendirilmesi Farklılaştırılmış hasta katkı payı uygulamaları Tamamlayıcı sağlık sigortası Kronik hastalık yönetimi uygulamaları Doktorların reçeteleme davranışlarına yönelik tanı tedavi kılavuzları Toplum bilinç düzeyinin (sağlık okuryazarlığı) yükseltilmesi Sağlık hizmet sunumunda öncü basamakların güçlendirilmesi Sağlık sistemi ve finansmanı ekseninde geliştirilecek olası senaryoların ve atılacak adımların, sektörün paydaşları açısından sürdürülebilirlik kriterleri belirlenerek değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 13

18 Sürdürülebilirlik Şekil 1: Sürdürülebilirliğin 3 Teması Sürdürülebilirlik, Birleşmiş Milletler in (BM) Brundtland Komisyonu tarafından 1987 yılında açıklanan ve günümüzde çeşitli kesimlerce en sık başvurulan tanımıyla, mevcut ihtiyaçların; politik, ekonomik ve sosyal önceliklerin dengelenmesi ile gelecek nesillerin kendi gereksinimlerini karşılayabilme kabiliyetini güvence altına alarak, karşılanması anlamına gelmektedir. Diğer bir deyişle sürdürülebilirlik, sabit bir dengeden ziyade; kaynakların kullanımı, yatırımların yönlendirilmesi, teknolojik gelişmeler ve düzenleyici yapı nezdindeki değişikliklerin günümüz kadar geleceği de dikkate alacak şekilde oluşturulduğu, bir değişim sürecini ifade etmektedir. Sürdürülebilirlik, temelde ekonomik olarak kaynakların kısıtlı olması gerçeğine dayanarak son yıllarda birçok alanda gelişmiş ve kullanımı yaygınlaşmış bir terminolojidir. İş dünyasının da önde gelen trendlerinden biri olan sürdürülebilirlik konusuna son yıllarda; reklamlarda, haberlerde ve hatta şirketlerin kurumsal stratejilerinde sürekli vurgu yapılmaktadır. Sürdürülebilirlik Kısıtlı kaynaklar dahilinde farklı sektörlerde mevcut durumun korunmasına yönelik politikaların geliştirilmesi sürdürülebilirliğin kapsamında yer almaktadır. Literatürde ise sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda ortaya çıkan ihtiyaçların dengelenmesi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Son yıllarda özellikle çevresel konulardaki sürdürülebilirlik birçok sivil toplum örgütü (STK) ve şirket tarafından öncelikli stratejik araştırma konuları arasında yer almaktadır. Politika belirleyiciler tarafından sürdürülebilir kalkınma genellikle temel hedef olarak alınmaktadır. Bu rapor kapsamında sağlık ve alt detayında ilaç sektörü olmak üzere farklı paydaşlar açısından sürdürülebilirliğin tanımı aranmaktadır. Sağlıkta sürdürülebilirlik kavramı; kamu sağlık harcamaları yönetiminin mali açıdan başarısıyla sağlıkta toplumsal ilerlemenin sektörün tüm paydaşlarının lehine başarılı bir şekilde ve bütünsel bir bakış açısıyla dengede tutularak, birbirlerinden ödün vermeden yönetilmesini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, sürdürülebilir bir sağlık sisteminde: Sağlık yönetimi ve hizmetlerinde kalite ve performans odağı korunmalı, Hizmetler ve süreçler tarafından kısıtlı kaynakların korunması hedeflenmeli, Kamu finansmanı açısından mali kaynaklarda süreklilik sağlanmalı, Karşılanmamış ihtiyaca, yeni ilaç ve tedavilerin topluma hızlı entegrasyonuna odaklanılmalıdır. Ancak farklı paydaşların devreye girmesi ile birlikte; her bir paydaş için sürdürülebilirlik kavramı farklı olabilmektedir. Sağlık sistemindeki ana paydaşlara baktığımızda aşağıdaki tablo ortaya çıkmaktadır: Sosyal Çevresel Ekonomik 14

19 Ödeyici, tüketicinin (toplum) hizmet talebi ile hizmet sağlayıcıların (Sağlık Bakanlığı ve özel hastaneler, ilaç firmaları, medikal cihaz firmaları) hizmet sunumu arasındaki finansman dengesini sağlarken; bu paydaşların en tepesinde yer alan kamu, paydaşlar arasındaki ilişkinin sürdürülebilir bir şekilde sağlanmasından sorumlu olmaktadır. Raporumuzun odağı çerçevesinde, paydaşların sürdürülebilirlik kriterlerini incelerken hizmet sağlayıcılara ilaç sektörü özelinde değinilecektir. Bu kriterlere paydaşlar açısından ayrı ayrı bakıldığında aşağıdaki tablo oluşmaktadır: Politika belirleyiciler (kamu) açısından sürdürülebilirlik birden fazla başlıkta incelenebilmektedir: Şekil 2: Sağlık Sektörünün Paydaşları Kamu Tüketici Ödeyici Hizmet Sağlayıcı Gerek tüketicinin, gerekse de hizmet sağlayıcıların memnuniyetinin sağlanması, Sağlık hizmetine erişimin kaliteli olması, Sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamının toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor olması, Kritik sağlık çıktılarında gelişim sağlanması, Hakkaniyetli bir sağlık sisteminin olması, Kamu finansmanı açısından devamlılığın sağlanabilmesi, Ödeyici açısından sürdürülebilirlik ise, temel olarak finansman odağıyla, şu başlıkları içermektedir: Tüketici (toplum) ile sağlık hizmet sağlayıcıları (hastaneler, ilaç firmaları, eczaneler) arasında gerçekleşen hizmet alışverişinin finansman dengesinin korunması, Kamu sağlık harcamalarının GSYİH içerisindeki oranının belirlenen limitler dahilinde olması, Kamu sağlık harcamalarının kamu bütçesi içerisindeki oranının belirlenen limitler dahilinde olması, Kamu sağlık harcamalarının SGK harcamaları içerisindeki oranının belirlenen limitler dahlinde olması, Sektörde yer alan ilaç firmaları açısından sürdürülebilirlik aşağıdaki başlıklarda incelenebilmektedir: Mevcut ürünlerin pazarda sürekliliğinin sağlanması (arz güvenliği) sayesinde toplum ihtiyaçlarının karşılanması, Yeni ürün ve/veya hizmet gelişiminin sağlanması, bir başka değişle yeni ilaç keşifleri adına yatırımların karşılığını sağlayacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, böylelikle henüz karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına yönelik çözüm sunulabilmesi, İlaç geliştirilme sürecinin çok uzun, yüksek riskli ve masraflı doğası gereği yatırımların getirisi, ciro, kar gibi finansal tahminlerinin sektör gelişmeleri dahilinde öngörülebilir olması, 15

20 Toplum açısından ise en önemli sürdürülebilirlik kriterleri; Sağlık hizmetlerinin erişilebilir olması ve sürekliliğinin sağlanması, Sağlık hizmetlerinin finansal açıdan da ulaşılabilir olması, sosyal güvencenin varlığı, İhtiyaç duyduğu takdirde kapsam ve nitelik olarak yenilikçi teknolojileri içeren sağlık hizmetlerine ulaşabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. Paydaşlar açısından sürdürülebilirlik konuları ekonomik ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sürdürülebilirlik konularının büyük çoğunluğu ekonomik eksendedir. Buna karşın; kamu tarafından adil bir sistemin işleyişi ve vatandaşlar açısından toplam toplum sağlığının korunuyor oluşu sosyal içeriklidir. Yukarıda sayılmakta olan kriterler göz önüne alındığında, tüm paydaşlar açısından sürdürülebilirliğin aynı ölçüde sağlanmaya çalışılması sırasında taraflar arasında çakışan alanlar oluşturabilmektedir.. Öncelikli olarak mevzuat belirleme gücü ve sorumluluğu olan kamu (politika belirleyiciler) açısından şekillenen sürdürülebilirliğin, bütünsel bir yapıda düşünülmesi diğer paydaşlar açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle, tüm paydaşları dikkate alan bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Son yıllarda gerçekleştirilen politikalar neticesinde ödeyici açısından finansal sürdürülebilirliğinin sağlandığı gözlemlenmektedir. TUIK tarafından gerçekleştirilen yaşam memnuniyet araştırmasına göre sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı 2003 yılında %39,5 ten 2010 yılında %73 e çıkmıştır. Bu durum toplum açısından da sürdürülebilirliğin sağlandığı göstermektedir. Ancak ilaç firmaları ve diğer sektör paydaşları açısından bakıldığında; son yıllarda daha fazla miktarda ilaç arz edilirken ciro artışı kısıtlı olmuştur. Bu durum ilaç tedarikçileri açısından ortalama birim fiyatta sürekli bir düşüş yaşandığına işaret etmektedir. Bu düşüş neticesinde sektörde sürdürülebilirlik kritik bir problem olarak ortaya çıkmaktadır. Şekil 3: Sürdürülebilirlik Ayrımı Ekonomik Sürdürülebilirlik Ekseni Sosyal 16

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014)

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) GİRİŞ Son bir yıllık dönemde dünya ekonomisinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki ayrışmanın belirginleştiği, uluslararası ekonomik ve finansal politikalarda

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu

2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu 2015 I. Çeyrek Ara Dönem Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER VİZYONUMUZ... 2 MİSYONUMUZ... 2 STRATEJİLERİMİZ... 3 KURUMSAL PROFİL... 4 ORTAKLIK YAPISI... 5 ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER... 5 YÖNETİM KURULU

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak

2015 Türk bankacılık. sektörü için zorlu bir yıl olacak Leasing sektörü 5 senede 2 kat büyüyecek 2015 Türk bankacılık sektörü için zorlu bir yıl olacak ISSN: 1309-0054 Sağlık ve yaşam bilimlerinde dönüşüm şart Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 8 The Nisan - Mayıs 2015

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ

Analiz. seta TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÖNERİLER ERDAL GÜMÜŞ seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ: MEVCUT DURUM, SORUNLAR

Detaylı

Geleceğin Yol Haritası

Geleceğin Yol Haritası 1 2 www.dp-ug.com Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı... Değerli kardeşlerim; Demokrat Parti-Ulusal Güçler olarak sizin sorunlarınızın bilincindeyiz. Bu sorunların basit, geçici, günü kurtarma,

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu

T.C. Sayıştay Başkanlığı. Türkiye'de Atık Yönetimi. Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Performans Denetimi Raporu T.C. Sayıştay Başkanlığı Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu Ocak 2007 Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama

Detaylı

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak)

2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) 2014-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı (Taslak) Mayıs 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ŞEKİLLER LİSTESİ...2 TABLOLAR LİSTESİ...2 KUTULAR LİSTESİ...3 KISALTMALAR...4 I. GİRİŞ...9 II. BİLGİ TOPLUMU

Detaylı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association Uluslararası Yatırımcılar Derneği International Investors Association 2023 Hedefleri Uluslararası yolunda Yatırımcılar Derneği International

Detaylı

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI Aralık 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015-2018 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Aralık 2014 Ankara İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1

Detaylı

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ

TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ TÜRKİYE ULAŞIM VE İLETİŞİM STRATEJİSİ HEDEF 2023 HEDEF 2023 Çalışmadan, üretmeden rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş toplumlar; önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini, daha sonra da istikbâllerini

Detaylı

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI

OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 1 2 OSMANİYE İL TURİZM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI ÖNSÖZ Turizm sektörü son yıllarda gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler için giderek daha büyük bir önem kazanmaktadır.

Detaylı

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi

Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Birliği ne Yönelik Düzenlemeler Çerçevesinde Türk Tarım Politikaları ve Sektörün Geleceği Üzerine Etkisi Neslihan

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kanunu

Yenilenebilir Enerji Kanunu I II Antalya nın Karbon Ayakizi Envanteri ve Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı konulu Antalya Büyükşehir Belediyesine ait proje, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen TR61/13/DFD referans

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı

CDP Türkiye - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP - En İyi Uygulamalar Kitapçığı CDP ye yanıt veren Tu rkiye s irketleri ic in en iyi uygulamalar rehberi CDP Sponsoru CDP Rapor Sponsoru Proje Ortağı b İçindekiler Çalışmanın amacı 02 Global 500 malzeme

Detaylı

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI

11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI 11 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29142 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 2/10/2014 Karar No : 2014/28 Konu : Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT

ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT ORTA VADELİ PROGRAM (2012-2014) A İLİŞKİN ÖZET NOT Ekim 2011 Ankara YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemizin refah seviyesinin artırılması temel amacı çerçevesinde, 2012-2014 yıllarında izlenecek makro ekonomik politikalar

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz.

VİZYON 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR. ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ. Temmuz. VİZYON 2023 TEKNOLOJİ ÖNGÖRÜSÜ PROJESİ RAPOR ULAŞTIRMA ve TURİZM PANELİ Temmuz. 2003 Ankara İÇİNDEKİLER: ÖNSÖZ PANEL ÜYELERİ PANELİN YAPISI, ÇALIŞMA PROGRAMI ve YÖNETİCİ ÖZETİ 1 ULAŞTIRMA: 1. GİRİŞ 5 1.1.

Detaylı