LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri"

Transkript

1 TANIM FZYOPATOLOJ Alt özofageal sfinkter Özofageal asit klirensi Özofagus mukozas$n$n epiteliyal direnci Üst özofageal sfinkter Tükrük salg$s$ Gastroduodenal fonksiyonlar$n etkisi LARENGOFARENGEAL REFLÜ Enis Alpin Güneri SEMPTOMLAR TANI Öykü Larengoskopik muayene Baryumlu özofagografi Ampirik tedavi 24 saatlik farengoözofageal ph monitorizasyonu TEDAV ÖZET KAYNAKLAR NDEKS

2 TANIM Mide içeriklerinin ge4irme veya kusma olmadan özofagus içine girmesi Gastroözofajeal Reflü (GER) olarak tan$mlan$r. Asit ve pepsin içeri4inin üst özofagus sfinkterinin üzerindeki yap$lara ula9mas$ ise Larengofarengeal Reflü (LFR) olarak adland$r$l$r. Mide asit ve pepsin içeri4inin üst solunum ve sindirim yollar$n$ dö9eyen mukozal yüzeyleri tahri9 etmesi sonucu Gastroözofageal Reflü Hastal$4$ (GERH) ortaya ç$kar. GERH reflünün ula9t$4$ düzeye göre iki farkl$ klinik formda görülür. Tipik form gastroenterolojik semptomlar$n ön planda oldu4u Gastroözofageal Reflü (GER); atipik form ise larengofarengeal semptomlar$n ön planda oldu4u Larengofarengeal Reflü (LFR) tablolar$n$ olu9turur. GERH n$n her iki klinik formu aras$ndaki farkl$l$klar Tablo VIII de verilmi9tir. Kulak burun bo4az kapsam$ içinde yer alan bir çok farkl$ hastal$4$n zemininde LFR etkisi vard$r (Tablo IX). Tüm ba9vuran hastalarda GERH ile ili9kili olan semptom ve bulgular$n görülme s$kl$4$ % 4-10 aras$ndad$r; larenksle ilgili yak$nmalar$ olan hastalar$n ise yar$s$nda altta yatan esas neden LFR dür (24). FZYOPATOLOJ Reflü olu9mas$n$ engelleyen fizyolojik bariyer sistemleri aras$nda alt özofageal sfinkter, özofageal asit klirensi, özofagus mukozas$n$n epiteliyal direnci, üst özofageal sfinkter, tükrük salg$s$ ve gastroduodenal fonksiyonlar$n etkisi yer al$r. Alt özofageal sfinkter (AÖS) Anatomik incelemelerde sfinkterik bir bölge olarak ay$rt edilemez. Ancak manometrik ve radyodiagnostik olarak yüksek bas$nçl$ bir bölge oldu4u ve fizyolojik olarak bir sfinkter fonksiyonu gösterdi4i belirlenir. AÖS yutma s$ras$nda gev9eyerek

3 g$dalar$n özofagustan mideye giri9ine izin verir: Bunu d$9$nda tonik olarak kas$l$d$r ve mide içeri4inin özofagusa geri kaçmas$n$ önler. AÖS tonusu gün içinde de4i9iklikler gösterir, uyku s$ras$nda tonus belirgin olarak azal$r ve sfinkter gev9er. AÖS in yutma olmadan gev9emesi geçici gev9eme olarak adland$r$l$r ve bu durum g$da geçi9i s$ras$nda olan normal gev9emeden daha uzun sürelidir; geçici gev9emeler GERH n$n en önemli mekanizmalar$ndan biridir (25). AÖS bas$nc$ ve aç$kl$4$ anatomik, nöral ve hormonal faktörlerce belirlenir. Anatomik faktörler: Özofagusun intraabdominal parças$n$n kar$n içindeki pozitif bas$nc$n etkisi ile kapal$ durumda olmas$ reflüyü önler. Özofagusun mideye giri9 aç$s$ (kardia aç$s$) ortalama 21 o dir. Bu aç$n$n dar olmas$n$n yaratt$4$ vana etkisi de mide içeri4inin özofagusa kaç$9$n$ engeller. Diafram$n sa4 krusunun olu9turdu4u ask$ ve abdominal fasyan$n bir uzant$s$ olan frenoözofageal ligament de AÖS in kapal$ durumda kalmas$na destek olurlar. Nöral faktörler: Parasempatik etki AÖS bas$nc$n$ art$r$r, sempatik etki ise inhbitör olup AÖS i gev9eterek bas$nc$ dü9ürür. Hormonal faktörler: Gastrin, pitressin, angiotensin II ve motilin AÖS tonusunu art$r$r. Sekretin, Kolesistokinin, glukagon ve VP ise AÖS tonusunu azalt$r. Özofageal asit klirensi Özofagusun peristaltik hareketleri yemeklerden sonra görülen fizyolojik reflü sonucu özofagusa kaçan mide içeri4inin h$zla mideye geri gönderilmesini sa4lar. Özofagusta motilite bozuklu4u yaratan hastal$klarda asit klirensi etkin bir biçimde yap$lamaz.

4 Özofagus mukozas)n)n epiteliyal direnci Özofagus mukozas$n$n tabakal$ doku yap$s$ dinamik bir bariyer olu9turarak hasar$ önler. Epiteliyal direnci olu9turan faktörler yüzeyden derine do4ru mukus tabakas$, su tabakas$, epiteliyal ve postepiteliyal direnç mekanizmalar$d$r. Mukus en yüzeyel direnç faktörü olup pepsin gibi büyük molekülleri yüzeyde bloke eder, ancak hidrojen iyonunun alt tabakalara geçmesini engelleyemez. Daha alt katmanda ise bikarbonattan zengin su tabakas$ vard$r, hücre yüzeyinde alkalen bir ortam yaratarak asidi tamponlar. Epiteliyal düzeyde hücre membran$ ve hücreler aras$ köprüler asit ve pepsine kar9$ ayr$ bir engel yüzeyi olu9tururlar. Epitel hücrelerinin d$9 yüzeyleri ve epitel tabakas$ alt$ndaki kan ak$m$ da dördüncü ve en son faktör olan postepiteliyal direnci meydana getirir. Epitel alt$ kan ak$m$ hücre hasar$ s$ras$nda olu9an lokal toksik ürünlerin ortamdan uzakla9t$r$lmas$n$ ve bikarbonat ve yap$ ta9lar$n$n ta9$nmas$ ile doku asit-baz dengesinin yeniden olu9turulmas$n$ sa4lar. Üst özofageal sfinkter (ÜÖS) nferior farengeal konstriktör kas$n krikoid k$k$rdaktan kaynaklanan ve krikofarengeus ya da faringoözofageal bile9ke olarak adland$r$lan sirküler liflerinin olu9turdu4u bir bölgedir. AÖS in aksine fizyolojik, radyodiagnostik ve anatomik olarak tam anlam$yla bir sfinkterdir. stirahatte tonik olarak kas$l$d$r. Nefes alma s$ras$nda hava yutulmas$n$ ve mide içeri4inin üst ve alt solunum yollar$na kaçmas$n$ engeller. ÜÖS bas$nc$ da uyku s$ras$nda belirgin olarak azal$r.

5 Tükrük salg)s) Tükrük içerdi4i yüksek bikarbonat nedeniyle mide asidini tamponlay$c$ etki gösterir; özofagus peristaltizmi sonras$nda lümende kalan asiti nötralize eder. Tükrük salg$s$n$n azald$4$ durumlarda özofagusa geri kaçan asitin tamponlanmas$ yetersizdir. Gastroduodenal fonksiyonlar)n etkisi Mide motilitesini ve bo9almas$n$ geciktirici atoni, pilor stenozu, striktür gibi durumlarda reflü olu9mas$ kolayla9$r. Farenks, larenks, özofagus ve akci4erler aras$ refleks fonksiyonel etkile9imler de GERH fizyopatolojisinde önem ta9$r. Özofagusun alt k$sm$na asit reflüsü refleks olarak ÜÖS in kas$lmas$na neden olur. Larenks uyar$lmas$ ile ÜÖS bas$nc$n$n artmas$ larengo-üös kontraktil refleks olarak adland$r$l$r. Bu refleks özofagus ve farenks içindeki reflü materyalinin posterior komissür ve aritenoidlerin posterior yüzeyi ile temas etmesi durumunda ÜÖS tonusunu artt$rarak reflünün engellenmesini sa4lar. Farengo- ÜÖS kontraktil refleks de benzer 9ekilde farenkse giren reflü materyalinin mukoza ile temas$ sonucu ÜÖS tonusunun artmas$d$r. Özofagusun distansiyonu sonucunda vokal foldlar$n adduksiyonu özofagoglottal kapanma refleksi olarak bilinir. Farengoglottal kapanma refleksi de farenksin uyar$lmas$ ile vokal foldlar$n adduksiyonudur. Bu iki refleks beslenme s$ras$nda hava yolunu aspirasyondan korur. LFR semptom ve klinik bulgular$ özofagus içine geri kaçan mide içeri4inin olu9turdu4u direkt doku hasar$na, vagal reflekslere ya da her ikisine ba4l$ olarak ortaya ç$kar. Olay$n ba9lamas$ özofagus motilite bozuklu4u, a4$z kurulu4u veya mide

6 bo9almas$nda gecikme gibi bir nedene ba4l$ olabilir ancak genellikle bir çok etkenin birlikteli4i söz konusudur. Alkol ve sigaran$n her ikisi de AÖS bas$nc$n$ dü9ürür, mukozal direnci azalt$r, mide bo9almas$n$ geciktirir ve mide salg$s$n$ art$r$r. Bir çok fizyolojik bariyerin ayn$ anda olumsuz etkilenmesi her ikisinin birlikte kullan$lmas$nda daha da artar. LFR etiolojisinde etkili olan faktörler Tablo X. da özet olarak verilmi9tir (24, 26). SEMPTOMLAR GER nün klasik semptomlar$ olan pirozis ve rejürjitasyon hastalar$n ancak %20-40 $nda görülür (24,27). LFR olgular$nda çok de4i9ik yak$nmalar görülebilir, semptomlar$n süregen ve tekrarlay$c$ olmas$n$n tipik oldu4u ak$lda tutulmal$d$r (Tablo XI). Benzer semptomlar larenks, farenks ve özofagus kanserlerinde de görülebildi4inden dikkatli ve tam bir muayene yap$lmas$ 9artt$r. Larengofarengeal semptomlar$ olan ancak muayene ile belirgin bir patoloji saptanmayan hastalarda LFR akla gelmelidir (27). TANI Tan$da kullan$lan yöntemler reflünün kendisini ya da reflüye ba4l$ komplikasyonlar$ (ülser, ödem, granülom gibi) saptamaya yöneliktir (Tablo XII). Öykü Dikkatli bir öykü al$nmas$ çok önemlidir. Diet özellikleri, meslek, sigara ve alkol, kullan$lan ilaçlar mutlaka sorgulanmal$d$r.

7 Larengoskopik muayene ndirekt larengoskopi, fleksibl endoskopi, rijid teleskopi, videolarengostroboskopi ya da mikrolarengoskopi uygulanabilir. Larengoskopide aritenoid k$k$rdaklar üzerinde, interaritenoid bölgede ve epiglotun larengeal yüzeyinde eritem görülmesi LFR için tipikdir. leri olgularda interaritenoid mukozan$n k$vr$ml$ ve kabar$k bir görünüm ald$4$, yer yer ülserler oldu4u görülür. Di4er bulgular aras$nda vokal foldlarda ödem (Reinke ödemi), kontakt ülser, vokal fold granülomu ve hipofarenkste tükrük göllenmesi yer al$r. Baryumlu özofagografi Tek veya çift kontrastl$ veya mukozal röliyef tekniklerinin yan$ s$ra hareketin kaydedildi4i (sinefloroskopi, videofloroskopi) yöntemler de uygulan$r. Özofagografi ile GER varl$4$, özofagus motilitesi, özofagus klirensi, özofajite sekonder de4i9iklikler de4erlendirilir (28, 29). Ampirik tedavi LFR dü9ündüren semptomlar$ olan ancak larengoskopi ile herhangi bir patoloji saptanmayan olgularda asit salg$s$n$ azalt$c$ tedavi uygulanmas$ sonras$nda semptomlar$n ortadan kalkmas$ da tan$y$ destekleyicidir (30). 24 saatlik farengoözofageal ph monitorizasyonu Bu yöntemde ta9$nabilir bir veri yükleyici, ph elektrodlar$n$ içeren prob, ve verilerin analiz edildi4i bilgisayar program$ kullan$l$r. Elektrodlardan gelen veriler 6-8 saniyede bir kay$t edilir (59). Özofagus ve farenks ph$n$ ayr$ ayr$ kaydetmek için

8 genellikle çift problu bir kateter kullan$l$r. Kateterin alt probu AÖS in 4-5 cm yukar$s$nda, üst probu ÜÖS in 2 cm yukar$s$nda olacak 9ekilde yerle9tirilmesinden sonra, ba4l$ bulundu4u monitör taraf$ndan gün boyunca kay$t al$n$r (Kekil 14). Hasta kay$t süresince semptomlar$n ne zaman ba9lad$4$n$, ne zaman yemek yedi4ini, ayakta durdu4unu ve yatt$4$n$ not eder. Monitorizasyon standart$na göre özofagus içi ph$n alt düzeyi 4 olarak kabul edilmi9 ve ph$n bu düzeyin alt$na dü9mesi reflü göstergesi olarak belirlenmi9tir. Bunun nedeni gö4üste yanma yak$nmas$n$n ph$n 4ün alt$na dü9mesinden sonra ortaya ç$kmas$ ve peptik aktivitenin 4ün üzeri ph ortam$nda çok az olmas$d$r. ph monitorizasyonu s$ras$nda de4erlendirilen parametreler aras$nda en s$k kullan$lanlar yatarken, ayakta ve total olarak ph$n 4ün alt$na dü9tü4ü zaman yüzdeleridir. Ayr$ca reflü say$s$, en uzun süren reflünün süresi, saatte 5 dakikadan uzun süren reflü say$s$ ve saatlik reflü say$s$ da de4erlendirilir (31). Tan$da en yararl$ olan testler 24 sat süreyle çift problu ph monitorizasyonu ve baryum kontrastl$ videofloroskopik özofagoskopidir. TEDAV Tedavi genel önlemler, t$bbi tedavi ve cerrahi tedavi olmak üzere üç grupta ele al$n$r. Genel önlemler aras$nda ya9am tarz$n$ de4i9tirmeye yönelik tedbirler vard$r (Tablo XIII). T$bbi tedavide en s$kl$kla mide asit salg$s$ azaltan H2 reseptör blokerleri ve proton pompas$ inhibitörleri kullan$l$r (Tablo XIV). Medikal tedavi en az 6 ay sürdürülmelidir; bu süre sonunda olgular$n % 85 inde semptomlar ortadan kalkar. LFR olgular$nda hastal$k süreci karakteristik olarak kronik ve intermittan bir seyir gösterir. T$bbi tedaviye iyi yan$t veren olgularda bile geç dönemde s$kl$kla yineleyen yak$nma ve muayene bulgular$ ortaya ç$kar. Uygun süre ve dozda t$bbi tedaviye

9 ra4men semptom ve muayene bulgular$ düzelmeyen ya da medikal tedaviyi tolere edemeyen olgularda cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahide en s$kl$kla endoskopik Nissen fundoplikasyon yöntemi uygulan$r (24,26). ÖZET Mide asit ve pepsin içeri4inin üst özofagus sfinkterinin üzerindeki yap$lara ula9mas$ larengofarengeal reflü olarak adland$r$l$r. Reflüyü önleyen bariyerler alt özofageal sfinkter, özofageal asit klirensi, özofagus mukozas$n$n epiteliyal direnci, üst özofageal sfinkter ile tükrük ve gastroduodenal fonksiyonlar$n etkisidir. LFR olgular$ en s$kl$kla kronik intermittan semptomlarla ba9vururlar. Bu nedenle öykü, fizik muayene, tan$ yöntemleri ve tedaviye al$nan yan$t birlikte de4erlendirilmelidir. Tan$ da öykü, larengoskopi, baryumlu özofagografi, ampirik tedavi ve en yararl$ yöntem olan 24 saatlik farengoözofageal ph monitorizasyonundan yararlan$l$r. Tedavide reflü olu9mas$n$ önleyici genel önlemler, medikal tedavi ve cerrahi tedavi uygulan$r.

10 NDEKS Gastroözofageal reflü Larengofarengeal reflü Gastroözofageal reflü hastal$4$

11 Tablo VIII. GER ile LFR aras$ndaki temel farkl$l$klar (24) GER LFR Semptomlar Pirozis, regürjitasyon Larengofarengeal semptomlar Reflü paterni Gece, yatarken Gün içi, ayaktayken Özofagus motilitesi Bozuk Normal Disfonksiyon yeri AÖS ÜÖS T$bbi tedaviye yan$t K$sa sürede, iyi Uzun sürede, kötü

12 Tablo IX. LFR ile ili9kili olan hastal$klar Posterior larenjit Kronik larenjit Reinke ödemi Larengeal kontakt ülser ve granülom Vokal nodül Kronik farenjit Krikofarengeal spazm Zenker divertikülü Paroksismal larengospazm (tekrarlayan krup) Astma Tekrarlayan pnomoni Kronik bron9it

13 Bron9iektazi Posterior glottik stenoz Subglottik stenoz Larengotrakeal stenoz Larenks kanseri Hipofarenks kanseri Kronik sinüzit Larengomalazi Ani bebek ölümü sendromu Tablo X. LFR etiolojisi AÖS bas$nc$n$n azalmas$ Hiatus hernisi Diet (ya4, çikolata, nane) Sigara, Alkol laçlar Özofagus motilite bozuklu4u Nöromuskuler hastal$klar

14 Larenjektomi Sigara, Alkol Mukozal direncin bozulmas$ A4$z kurulu4u (Sjögren sendromu, RT) Sigara, Alkol laçlar Mide bo9almas$n$n gecikmesi Mide ç$k$9$nda t$kan$kl$k (ülser, neoplazi) Diet Sigara, Alkol Kar$n içi bas$nc$n artmas$ S$k$ giysiler (korse, kemer) Diet (fazla yemek, gazl$ içecekler) Obezite Gebelik Mideden a9$r$ asit veya pepsin salg$lanmas$ Stres (Trauma, cerrahi, ya9am biçimi) Sigara, Alkol laçlar Tablo XI. LFR semptomlar$ Globus (bo4azda kitle hissi) Aerofaji

15 Servikal a4r$ Geniz ak$nt$s$ Kronik öksürük Sürekli bo4az temizleme Bo4az kurulu4u Yutma güçlü4ü Halitosis Ses k$s$kl$4$ Kulak a4r$s$ Sialore

16 Tablo XII. LFR tan$s$ Baryumlu özofagus pasaj grafisi (videofloroskopi ile ya da tek ba9$na) Asit perfüzyon testi Asit baryum testi Özofagoskopi ve biopsi Sintigrafi Bronkoalveoler lavaj s$v$s$nda lipid yüklü makrofaj tayini Ph monitorizasyonu Ampirik tedaviye al$nan yan$t

17 Tablo XIII. LFR tedavisinde al$nacak genel önlemler Sigaran$n b$rak$lmas$ Alkol kullan$m$n$n b$rak$lmas$ Fazla kilolar$n verilmesi Dar giysilerden kaç$n$lmas$ Yatak ba9$n$n 30 yükseltilmesi Daha küçük ö4ünler halinde yemek yenmesi Yatmadan 3 saat öncesine kadar midenin bo9 olmas$ AÖS bas$nc$n$ azaltan ilaçlar$n kullan$lmamas$ Teofilin Alfa adrenerjik blokerler Beta adrenerjik agonistler Kalsiyum kanal blokerleri Nitratlar Diazepam A9a4$daki yiyeceklerin dietten ç$kart$lmas$ Ya4l$ g$dalar (süt, peynir, yo4urt, kaymak) Ac$, ek9i ve baharatl$ g$dalar

18 K$zartma yiyecekler Domates, so4an ve sarm$sak Kafeinli içecekler (çay, kahve, kola) Çikolata Nane Tablo XIV. LFR t$bbi tedavisi Antasitler Aljinik asit H2 reseptör blokerleri (cimetidine, ranitidine, famotidine, nizatidine) Proton pompas$ inhibitörleri (omeprazole, lansoprazole) Prokinetik ajanlar (metoclopramide, bethanecol, cisapride) Kekil 14. Çift problu kateter ile 24 saatlik farengözofageal ph kayd$.

19

20 KAYNAKLAR 1- Benjamin B. Congenital disorders of the larynx. In: Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE, eds. Pediatric Otolaryngolgy Head and Neck Surgery, 4th ed. St Louis: Mosby, 1998: Cotton RT, Prescott CA. Congenital anomalies of the larynx. In: Cotton RT, Myer III CM, eds. Practical Pediatric Otolaryngology, Philadelphia: Lippincott-Raven, 1999: Tostevin PM, de Bruyn R, Hosni A, et al. The value of radiological investigations in pre-endoscopic assessment of children with stridor. J Laryngol Otol 1995; 109: Chen JC, Holinger LD. Congenital laryngeal lesions: pathology study using several macrosections and review of the literature. Pediatr Pathol 1994; 14: Sichel JY, Dangoor E, Eliashar R, et al. Management of congenital laryngeal malformations. Am J Otolaryngol 2000; 21: Holinger LD. Etiology of stridor in the neonate, infant and child. Ann Otol Rhinol Laryngol 1980; 89: Moungthong G, Holinger LD. Laryngotracheoesophageal clefts. Ann Otol Rhinol Laryngol 1997; 106:

21 8- Evans KL, Courteney-Harris R, Bailey CM, et al. Management of posterior laryngeal and laryngotracheoesophageal clefts. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 121: Howard D. Neurological affections of the pharynx and larynx. In: Hibbert D, ed. Laryngology, Scott-Brown s Otolaryngology, 6th edition, Oxford: Butterworth Heinemann, 1997: 5/9; Willatt D, Stell PM. Vocal fold paralysis. In: Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, eds. Otolaryngology, 3rd ed. Philadelphia: W.B. Saunders, 1991: Isshiki N. Phonosurgery; Theory and practice. Tokyo: Springer-Verlag, 1989: Letson JA, Tatchell R. In: Sataloff RT, ed. Professional voice, 2nd edition, San Diego: Singular, 1997: Munin M, Murry T, Rosen CA. Laryngeal electromyography: Diagnostic and prognostic applications. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: Diagnostic laryngeal electromyography: The Wake Forest experience Otolaryngol Head Neck Surg.2001; 124:603-6.

22 15- Flint PW. In: Cummings CW, Frederickson JM, Harker LA, Krause CJ, Richardson MA, Schuller DE, eds. Pediatric Otolaryngology Head and Neck Surgery, 4th ed. St Louis: Mosby, 1998: Harries ML. Unilateral vocal fold paralysis: a review of the current methods of surgical rehabilitation. J Laryngol Otol 1996; 110: Stein J, Eliachar I, Myles J, et al. Histopathologic study of alternative substances for vocal fold medialization. Ann Otol Rhinol Laryngol 2000;109: Koufman JA, Isaacson G. Laryngoplastic phonosurgery. Otolaryngol Clin North Am 1991; 24: Woo P. Arytenoid adduction and medialization laryngoplasty. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: Tucker HM: Nerve-muscle pedicle reinnervation of the larynx: avoiding pitfalls and complications. Ann Otol Rhinol Laryngol 1982; Crumley R. Update of laryngeal reinnervation concepts and options. In: Bailey B, Biller H, eds. Surgery of the Larynx, Philadelphia: W.B. Saunders, 1985: 135, Kirchner F: Endoscopic lateralization of the vocal cord in abductor paralysis of the larynx. Laryngoscope 89:1179, 1979.

23 23- Dennis DP, Kashima H. Carbon dioxide laser posterior cordectomy for treatment of bilateral vocal cord paralysis. Ann Otol Rhinol Laryngol 1989; 98: Koufman JA. The otolaryngologic manifestations of gastroesophageal reflux disease (GERD): a clinical investigation of 225 patients using ambulatory 24-hour ph monitoring and an experimental investigation of the role of acid and pepsin in the developement of laryngeal injury. Laryngoscope 1991; 101: Dodds WJ, Dent J, Hogan WJ, et al. Mechanisms of gastroesophageal reflux in patients with reflux esophagitis. N Eng J Med 1982; 307: Ulualp SO, Toohil RJ. Laryngopharyngeal reflux: State of the art diagnosis and treatment. Otolaryngol Clin North Am 2000; 33: Toohill RJ, Kuhn JC. Role of refluxed acid in pathogenesis of laryngeal disorders. Am J Med 1997; 103: Otto DJ. Gastroesophageal reflux: What is the role of barium studies? American Journal of Roentgenology 1994; 162: Otto DJ. Radiographic techniques and efficiacy in evaluating esophageal dysphagia. Dysphagia1990; 5:

24 30- Wo JM, Grist WJ,Gussack G, et al. Empiric trial of high-dose omeprazole in patients with posterior laryngitis: a prospective study. Am J Gastroenterol 1997; 92: Kahrilas PJ, Quigley EMM. Clinical osephageal ph recording: A technical review for practice guidline development. Gastroenterology 1996; 110:

Larengofarengeal Reflü

Larengofarengeal Reflü Larengofarengeal Reflü Dr. Mehmet AKDAĞ, Doç. Dr. Mehmet KÜLEKÇİ Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İstanbul Reflü terimi Latince geri akış anlamına

Detaylı

Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN

Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN Tanım Gastrik muhtevanın ösofagusa anormal reflüsünün neden olduğu mukosal hasar ve semptomlar Sıklıkla kronik ve tekrarlayıcı Tipik semptomları olmayan hastalarda

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALARINDA SEMPTOMATİK GASTROÖZOFAGEAL REFLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

KULAK BURUN BOĞAZ HASTALARINDA SEMPTOMATİK GASTROÖZOFAGEAL REFLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Endoskopi 2001 Vol: 12 Sayı: 2 S a y f a : 4 KULAK BURUN BOĞAZ HASTALARINDA SEMPTOMATİK GASTROÖZOFAGEAL REFLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ Özcan ÖZTÜRK*, Ender İNCİ*, Fatih ÖKTEM*, Ferhat ERİŞİR* Nuran KALEOĞLU*,

Detaylı

LARĠNGOFARENGEAL REFLÜ

LARĠNGOFARENGEAL REFLÜ LARĠNGOFARENGEAL REFLÜ Doç. Dr. Ali Vefa YÜCETÜRK Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ve BBC Anabilim Dalı Gastroözofageal reflü hastalığı Gastrik içeriğin herhangibir kusma veya geğirti olmaksızın

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ

LARENGOFARENGEAL REFLÜ DERLEME LARENGOFARENGEAL REFLÜ Dr. İrfan YORULMAZ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Gastroösefageal reflünün (GÖR) atipik klinik şekillerinden biri olan larengofarengeal

Detaylı

Ses K s kl ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal ph Monitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü Araflt r lmas

Ses K s kl ve Posterior Larenjit Bulgusu Olan Hastalarda Faringeal ph Monitörizasyonu ile Laringofaringeal Reflü Araflt r lmas TKBBV Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September, Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Ses K s kl ve osterior Larenjit Bulgusu Olan astalarda Faringeal p Monitörizasyonu ile Laringofaringeal

Detaylı

Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN. Tanım

Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN. Tanım Gastroösofageal Reflü Hastalığı DRATALAYŞAHİN Tanım Gastrik muhtevanın ösofagusa anormal reflüsünün neden olduğu mukosal hasar ve semptomlar Sıklıkla kronik ve tekrarlayıcı Tipik semptomları olmayan hastalarda

Detaylı

ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ /LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ VE ASTIM. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ /LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ VE ASTIM. Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLARDA GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ /LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ VE ASTIM Dr. Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Sunum planı GER /Astım birlikteliğinin sıklığı GER ve astım

Detaylı

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuklarda LFR ve Üst solunum Yolları Patofizyoloji Gastrik içeriğin

Detaylı

Farkl belirtilerle baflvuran larengofarengeal reflü olgular nda 24 saatlik ph monitörizasyon sonuçlar

Farkl belirtilerle baflvuran larengofarengeal reflü olgular nda 24 saatlik ph monitörizasyon sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2012;2(3):106-113 doi:10.2399/jmu.2012003004 Farkl belirtilerle baflvuran larengofarengeal reflü olgular nda 24 saatlik ph monitörizasyon sonuçlar Results

Detaylı

Özofagusun motilite bozuklukları. Prof. Dr. Melih Paksoy

Özofagusun motilite bozuklukları. Prof. Dr. Melih Paksoy Özofagusun motilite bozuklukları Prof. Dr. Melih Paksoy Fizyoloji Yutkunmanın faringeal fazı 1.5 sn sürer, yiyeceğin geçmesi için faringoözofagial segment kasının koordine çalışması gerekir. Koordinasyonun

Detaylı

LAR NGOFARENGEAL REFLÜ LARINGOPHARYNGEAL REFLUX. Summary. Key words: Laryngopharyngeal reflux, voice disorders, treatment

LAR NGOFARENGEAL REFLÜ LARINGOPHARYNGEAL REFLUX. Summary. Key words: Laryngopharyngeal reflux, voice disorders, treatment Türk Aile Hek Derg 2001; 5(1-4): 12-17 LAR NGOFARENGEAL REFLÜ LARINGOPHARYNGEAL REFLUX Ferhan Öz 1, Özcan Öztürk 2, H. Murat Yener 2 Özet Gastroözofageal reflü gastrik içeri in özofagus içine geri ak m

Detaylı

Özofagus Hastalıklarına Giriş

Özofagus Hastalıklarına Giriş Özofagus Hastalıklarına Giriş Genel Bilgiler,Semptomlar, Bulgular, Teşhis Yöntemleri Prof.Dr. Ceyhun ORAL Konu Planı Genel bilgiler Anatomi,Fizyoloji Semptomlar Disfaji,Regürgitasyon,göğüs yanması,odinofaji

Detaylı

Larengofarenjeal semptom ve bulgular olan hastalarda gastroözofajeal reflü s kl n n sintigrafik yöntemle de erlendirilmesi

Larengofarenjeal semptom ve bulgular olan hastalarda gastroözofajeal reflü s kl n n sintigrafik yöntemle de erlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003;10(4):153-158 KL N K ARAfiTIRMA Larengofarenjeal semptom ve bulgular olan hastalarda gastroözofajeal reflü s kl n n sintigrafik yöntemle de erlendirilmesi Detection of

Detaylı

Gastoözofageal Reflü Hastalığı: Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Gastoözofageal Reflü Hastalığı: Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Gastoözofageal Reflü Hastalığı: Tanı ve Tedavi Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GÖRH) Montreal de yapılan konsensus toplantısında aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. GÖRH; mide

Detaylı

Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü

Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü Derleme www.firattipdergisi.com Çocukluk Çağında Laringofaringeal Reflü Meltem UĞRAŞ a1, Yaşar DOĞAN 2 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme, AFYONKARAHİSAR,

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ ÖNTANILI HASTALARDA HİPOFARENGEAL PH MONİTÖRİZASYON SONUÇLARI

LARENGOFARENGEAL REFLÜ ÖNTANILI HASTALARDA HİPOFARENGEAL PH MONİTÖRİZASYON SONUÇLARI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI LARENGOFARENGEAL REFLÜ ÖNTANILI HASTALARDA HİPOFARENGEAL PH MONİTÖRİZASYON SONUÇLARI UZMANLIK TEZİ DR. TARHAN KARAMAN

Detaylı

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ

Öğrenim Hedefleri. Önceden Gözden Geçirilmesi Gereken Dersler. Ders İçeriği KULAK BURUN BOĞAZ YABANCI CİSİMLERİ Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Kulak yabancı cisimlerinin kliniğini anlatabilmelidir ve bu durumda hastaya nasıl yaklaşılabileceğini anlatabilmeli ve hasta üzerinde uygun bir olgu ise yabancı

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ VE GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI ARASINDA SEMPTOMATİK VE ENDOSKOPİK İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

LARENGOFARENGEAL REFLÜ VE GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI ARASINDA SEMPTOMATİK VE ENDOSKOPİK İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI KLİNİK ÇALIŞMA LARENGOFARENGEAL REFLÜ VE GASTROÖZAFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI ARASINDA SEMPTOMATİK VE ENDOSKOPİK İLİŞKİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Dr. Ceren GÜNEL 1, Dr. Salih GÜNEL 2, Dr. İmran KURT ÖMÜRLÜ 3 1 Adnan

Detaylı

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır.

Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Hiatal Herniler Tanım Hiatal herni, diyafragmanın özefageal hiatusunda herhangi bir organın anormal protrüzyonu olarak tanımlanmaktadır. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Ersin

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI EROZİV ÖZOFAJİT VE LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ HASTALARI ARASINDAKİ FARKLI KLİNİK TABLOLARIN OLUŞMASINDA ÖZOFAGEAL

Detaylı

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene

Gastroenteroloji. Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri. Organik nedenler ekarte edilmiştir. Genelde 4-18 yaş arası. Normal fizik muayene Fonksiyonel karın ağrısı özellikleri Organik nedenler ekarte edilmiştir Gastroenteroloji Genelde 4-18 yaş arası Normal fizik muayene Gaitada gizli kan negatif Uyarıcı belirti ve bulgular yok 1 2 Kronik

Detaylı

LARİNGOVİDEOSTROBOSKOPİK İNCELEME VE SKORLAMA İLE LARİNGOFARENGEAL REFLÜ TANISINDA AMPİRİK LANSOPRAZOL KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE TEDAVİ İLE

LARİNGOVİDEOSTROBOSKOPİK İNCELEME VE SKORLAMA İLE LARİNGOFARENGEAL REFLÜ TANISINDA AMPİRİK LANSOPRAZOL KULLANIMININ ETKİNLİĞİ VE TEDAVİ İLE TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KBB, BAŞ ve BOYUN CERRAHİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ : Doç. Dr. MEHMET KÜLEKÇİ LARİNGOVİDEOSTROBOSKOPİK İNCELEME VE SKORLAMA İLE LARİNGOFARENGEAL REFLÜ

Detaylı

Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 178-183

Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 178-183 Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 3, 178-183 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Bilateral abdüktör vokal kord paralizisinde unilateral endoskopik posterior kordotomi

Detaylı

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji

HEPATOLOJİ. e-yandal. Özofagus Hastalıkları. Semptomatoloji HEPATOLOJİ Özofagus Hastalıkları Özofagusun 3 darlığı vardır. Üst, orta ve alt darlık. - Üst darlık: Orofaringeal darlık - Orta darlık: Aort topuzu hizası - Alt darlık: Kardiyoözofageal bölge Özofagusun

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA ORAL KAVİTE PATOLOJİLERİ

LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA ORAL KAVİTE PATOLOJİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA ORAL KAVİTE PATOLOJİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Gözde AKDAĞ Danışman Öğretim Üyesi: Yrd. Doç.

Detaylı

Normal, güvenli, aspirasyonsuz bir yutma eyleminin. Yutma Bozukluklarında Tanı. Yutmanın fazları DERLEME. Elif Ayanoğlu Aksoy 1, Ferhan Öz 2

Normal, güvenli, aspirasyonsuz bir yutma eyleminin. Yutma Bozukluklarında Tanı. Yutmanın fazları DERLEME. Elif Ayanoğlu Aksoy 1, Ferhan Öz 2 DERLEME Kulak Burun Boğaz Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Cilt: 3 Sayı: 1 Ocak 2012 Yutma Bozukluklarında Tanı Elif Ayanoğlu Aksoy 1, Ferhan Öz 2 1 Acıbadem Maslak Hastanesi, KBB, Istanbul,

Detaylı

Alt ösefageal sfinkter yetersizli i olan larengofarengeal reflülü hastalarda üst ösefageal sfinkterin de erlendirilmesi

Alt ösefageal sfinkter yetersizli i olan larengofarengeal reflülü hastalarda üst ösefageal sfinkterin de erlendirilmesi TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Eylül / September 15, 2008 Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 20, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Eylül / September 26, 2008 doi: 10.2399/tao.08.ss065

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

- IHPS. Doc. Dr. Gonca Topuzlu Tekant I.U.Cerrahpa. Cerrahpaşa Tip Fakultesi Cocuk Cerrahisi AD

- IHPS. Doc. Dr. Gonca Topuzlu Tekant I.U.Cerrahpa. Cerrahpaşa Tip Fakultesi Cocuk Cerrahisi AD GER- AKALAZYA - IHPS Doc. Dr. Gonca Topuzlu Tekant I.U.Cerrahpa Cerrahpaşa Tip Fakultesi Cocuk Cerrahisi AD GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ REGÜRJ RJİTASYON (GER) Gastrik içeriğinin özofagustan pasif olarak (taşma

Detaylı

TİROİD CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU PRENSİPLERİ

TİROİD CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU PRENSİPLERİ TİROİD CERRAHİSİNDE İNTRAOPERATİF SİNİR MONİTÖRİZASYONU PRENSİPLERİ Dr. Mehmet Uludağ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Herhangi bir medikal veya ilaç firması ile

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI. Serhat BOR Gastroenteroloji Bilim Dalı

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI. Serhat BOR Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Serhat BOR Gastroenteroloji Bilim Dalı TEMEL ÖZOFAGUS SEMPTOMLARI: DİSFAJİ: Yutma güçlüğü veya lokmaların takılması ODİNOFAJİ: Yutarken ağrı hissetme PİROZİS (Heartburn): Göğüs kemiğinin

Detaylı

Çocukluk Çağında Gastroözofageal Reflü Hastalığı

Çocukluk Çağında Gastroözofageal Reflü Hastalığı AÖS de gevşeme Reflü Çocukluk Çağında Gastroözofageal Reflü Hastalığı Doç. Dr. Yeşim Öztürk Dokuz Eylül Üniversitesi TıpFakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Beslenme ve Metabolizma Ünitesi Gastroözofageal

Detaylı

Reflü Hastaları Ne Yapmalı?

Reflü Hastaları Ne Yapmalı? On5yirmi5.com Reflü Hastaları Ne Yapmalı? Reflü hastalarının, yaşam kalitelerini yükseltmek ve daha az sorun yaşamaları için yapabilecekleri basit çözümler var. Yayın Tarihi : 11 Ekim 2011 Salı (oluşturma

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. EROL EGELİ LARENGOFARENGEAL REFLÜ HASTALARINDA ANTİ REFLÜ TEDAVİ SONRASI BULGU,

Detaylı

Çocuklarda gastroözofajeal reflü; 120 olgunun 24 saatlik özofagus ph monitorizasyonu ile değerlendirilmesi

Çocuklarda gastroözofajeal reflü; 120 olgunun 24 saatlik özofagus ph monitorizasyonu ile değerlendirilmesi Çocuklarda gastroözofajeal reflü; 120 olgunun 24 saatlik özofagus ph monitorizasyonu ile değerlendirilmesi İpek CEYHAN*, Tufan KUTLU**, Tülay ERKAN*, Fügen ÇULLU**, Güngör T. TÜMAY*** (*) :İ.Ü. Cerrahpaşa

Detaylı

Hakkari İlinde Laringofaringeal Reflü Prevalansı. The Prevalence of Laryngopharyngeal Reflux in Hakkari

Hakkari İlinde Laringofaringeal Reflü Prevalansı. The Prevalence of Laryngopharyngeal Reflux in Hakkari ARAŞTIRMA Hakkari İlinde Laringofaringeal Reflü Prevalansı T A D Hakkari LFR prevalansı The Prevalence of Laryngopharyngeal Reflux in Hakkari Hüseyin Günizi 1, Sermin Kibar 2, Osman Durgut 1, Ayşegül Şule

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Öksürük. Pınar Çelik

Öksürük. Pınar Çelik Öksürük Pınar Çelik Öksürük Öksürük, akciğerleri aspirasyondan koruyan, sekresyonların atılmasını sağlayan, istemli veya istemsiz refleks yolla oluşan, ani patlayıcı ekspirasyon manevrasıdır. Öksürük refleksinin

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜLÜ HASTALARDA ÜST ÖZEFAGEAL SFNKTERN(KRKOFARENGEAL KAS) ELEKTROFZYOLOJK OLARAK NCELENMES

LARENGOFARENGEAL REFLÜLÜ HASTALARDA ÜST ÖZEFAGEAL SFNKTERN(KRKOFARENGEAL KAS) ELEKTROFZYOLOJK OLARAK NCELENMES T.C. Salık Bakanlıı stanbul Eitim ve Aratırma Hastanesi Kulak Burun Boaz Klinii ef: Doç. Dr. Fatih BORA LARENGOFARENGEAL REFLÜLÜ HASTALARDA ÜST ÖZEFAGEAL SFNKTERN(KRKOFARENGEAL KAS) ELEKTROFZYOLOJK OLARAK

Detaylı

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih

TIBB BEYAN. mza Tarih Ebeveyn ya da Velinin mzas Tarih Lütfen imzalamadan önce dikkatle okuyunuz. Bu, sizin tüplü daln içerdii potansiyel riskler ve scuba eitim program srasnda sizden istenilenler konusunda bilgilendirildiiniz bir beyandr. Bu beyan imzalamanz

Detaylı

SAFRASIZ KUSMA. Doç. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa

SAFRASIZ KUSMA. Doç. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa SAFRASIZ KUSMA Doç. Dr. Çiğdem Ulukaya Durakbaşa Safrasız kusma- Önemi Çocuklarda çok sık görülen bir yakınma/süreç Çok azı tıbbi öneme sahip Safrasız kusma- Amaç ve Öğrenme hedefleri Fizyolojik kusmayı

Detaylı

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan) (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha

Detaylı

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI VE SOLUNUM YOLU SORUNLARI İLİŞKİSİ-TANISI

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI VE SOLUNUM YOLU SORUNLARI İLİŞKİSİ-TANISI GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI VE SOLUNUM YOLU SORUNLARI İLİŞKİSİ-TANISI Dr. Erhun Kasırga Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı Montreal Sınıflandırması

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Zenker divertikülü: Olgu sunumu

Zenker divertikülü: Olgu sunumu BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):311-315 Olgu Sunumu / Case Report 311 Zenker divertikülü: Olgu sunumu Zenker diverticulum:

Detaylı

Burun yıkama ve sağlığı

Burun yıkama ve sağlığı Burun yıkama ve sağlığı Yayınlanmış bir çok klinik çalışmada günlük yapılan nazal yıkmanın burnumuzla ilgili yaşam kalitesini arttırdığı ve sinüslerimizden kaynaklanan semptomları azalttığı gösterilmiştir.

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

ATİPİK GASTRO-ÖZEFAGEAL REFLÜ SEMPTOMLARI BULUNAN HASTALARDA 24-SAATLİK ÖZEFAGEAL Ph MONİTÖRİZASYONUNDA REFLÜ İNSİDANSI VE ÖZELLİKLERİ

ATİPİK GASTRO-ÖZEFAGEAL REFLÜ SEMPTOMLARI BULUNAN HASTALARDA 24-SAATLİK ÖZEFAGEAL Ph MONİTÖRİZASYONUNDA REFLÜ İNSİDANSI VE ÖZELLİKLERİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahi Dergisi. 5: 176-183, 1997 ATİPİK GASTRO-ÖZEFAGEAL REFLÜ SEMPTOMLARI BULUNAN HASTALARDA 24-SAATLİK ÖZEFAGEAL Ph MONİTÖRİZASYONUNDA REFLÜ İNSİDANSI VE ÖZELLİKLERİ THE INCIDENCE

Detaylı

Gastroözofageal Reflü Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar

Gastroözofageal Reflü Hastal : Etyopatogenez, Semptomatoloji, Tan ve Komplikasyonlar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 133-138 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

VİDEOLARENGOSTROBOSKOPİNİN SES HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ KLİNİK ÖNEMİ

VİDEOLARENGOSTROBOSKOPİNİN SES HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ KLİNİK ÖNEMİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000,8(3): 195-201, VİDEOLARENGOSTROBOSKOPİNİN SES HASTALIKLARININ TANI VE TEDAVİSİNDEKİ KLİNİK ÖNEMİ THE CLINICAL IMPORTANCE OF VIDEOLARYNGOSTROBOSCOPY IN THE DIAGNOSIS

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ

Kadın İdrar İnkontinansı. Dr. M.NURİ BODAKÇİ Kadın İdrar İnkontinansı Dr. M.NURİ BODAKÇİ Genel populasyonun çoğunda özellikle kadınlarda ve yaşlılarda mesane disfonksiyonu vardır. ICS üriner inkontinansı; objektif olarak gösterilebilen ve sosyal

Detaylı

LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN MODELİ ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA)

LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN MODELİ ÜZERİNDE HİSTOPATOLOJİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI (DENEYSEL ÇALIŞMA) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. EROL EGELİ LARENGO-FARENGEAL REFLÜNÜN LARENKS ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN HAYVAN

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı; semptomlar, atak süreleri ve atak tetikleyicileri ile eşlik eden hastalıklar arasındaki ilişki

Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı; semptomlar, atak süreleri ve atak tetikleyicileri ile eşlik eden hastalıklar arasındaki ilişki BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(1):16-21 Çalışma - Araştırma / Original Article 16 Paradoksal vokal kord hareketi hastalığı;

Detaylı

GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI. Gastroözofagial reflü hastalığı nedir, toplumda hangi sıklıkta görülür?

GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI. Gastroözofagial reflü hastalığı nedir, toplumda hangi sıklıkta görülür? GASTROÖZOFAGĠAL REFLÜ HASTALIĞI TEġHĠS VE TEDAVĠDE KARġILAġILAN SORUNLAR Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Bu yazıda gastroözofagial reflü hastalığı ile ilgili olarak aşağıda sıralanan soruların yanıtları verilmeye

Detaylı

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ SĠNTĠGRAFĠSĠNĠN DEĞERĠ

SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ SĠNTĠGRAFĠSĠNĠN DEĞERĠ T.C. ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ NÜKLEER TIP ANABĠLĠM DALI SOLUNUM YOLU HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ SĠNTĠGRAFĠSĠNĠN DEĞERĠ UZMANLIK TEZĠ DR. HAMDĠ AFġĠN DANIġMAN DOÇ.DR.YAKUP

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3- FARMASÖTİK FORM Süspansiyon Beyazımsı opak renkte, homojen görünüşlü, aromatik kokulu (nane-çikolata) süspansiyon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAGCAR FORTE SÜSPANSİYON, 100 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Beher 10 ml süspansiyon, 1200 mg Kalsiyum karbonat, 140 mg Magnesyum karbonat ve 300 mg

Detaylı

DOKTORA ŞİDDETE PANİK BUTONU

DOKTORA ŞİDDETE PANİK BUTONU Y Türü. Y Doç. Dr. Ergun Çetinkaya Ocak Şubat Mart 2013 Sayı 11 T ATALAY MATBAASI / Tel: 341 51 05 ANKARA. DOKTORA ŞİDDETE PANİK BUTONU Sağlık Bakanlığı doktora şiddetin önlenmesi için harekete geçti.

Detaylı

Hisar Intercontinental Hospital

Hisar Intercontinental Hospital Varisler BR.HLİ.92 Venöz Hastalıklar (Toplardamarlar) Varis Hastalığı: Bacaklarımızda kirli kanı yukarı taşımak üzere görev alan iki ana ven sistemi bulunur. Yüzeyel ve derin ven sistemi olarak adlandırılan

Detaylı

ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI

ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI ÖZOFAGUS MOTİLİTE TE BOZUKLUKLARI Prof.Dr.. Ceyhun Oral Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim retim Üyesi Motilite Bozuklukları 1 AKALAZYA: Özofagus da peristaltizmin yokluğu

Detaylı

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü

Çocuklarda Gastroözofageal Reflü Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 163-167 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Organik ve Fonksiyonel Disfonilerde Tedavi Sonrası Ses Kalitesindeki Değişikliklerin Akustik Olarak Ölçümü

Organik ve Fonksiyonel Disfonilerde Tedavi Sonrası Ses Kalitesindeki Değişikliklerin Akustik Olarak Ölçümü KBB ve BBC Dergisi, 11 (3): 99 106, 2003 Organik ve Fonksiyonel Disfonilerde Tedavi Sonrası Ses Kalitesindeki Değişikliklerin Akustik Olarak Ölçümü Acoustic Measurement of Changes in Voice Quality After

Detaylı

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK HASTA SUNUMU 47 yaşında erkek hasta; midede yanma, ekşime, bulantı, kusma, geğirme hissi ve epigastrik rahatsızlık hissi.. Progresif olarak katı gıdaları yemede güçlük İki defa olan

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract.

Aydın Bora 1, Adem Yokuş 1, Alpaslan Yavuz 1, Cihat Kaya 1, Suat Orak 1, Mehmet Deniz Bulut 1, Gülay Bulut 1. Abstract. Yumuşak Damak Pleomorfik Adenomu: Klinik, Radyolojik ve Patolojik Bulguları Pleomorphic Adenoma of the Soft Palate (Clinical, Radiological and Pathological Findings) Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru:

Detaylı

ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI

ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI ÖZEFAGUS FİZYOLOJİSİ VE BENİGN HASTALIKLARI Normal yutma 3 safhadan oluşur; 1.Oral hazırlık 2.Faringeal safha 3.Özefageal safha Bu işlem, herhangi bir efor sarf etmeksizin günde ortalama 600 kez tekrarlanır

Detaylı

BENIGN PROSTAT. Oelke (ba kan), li izatos, mberton, ra as, adersbacher, ichel, ordling, Rio a anz, de la Rosette

BENIGN PROSTAT. Oelke (ba kan), li izatos, mberton, ra as, adersbacher, ichel, ordling, Rio a anz, de la Rosette BENIGN PROSTAT (Metin güncelleme Mart 2005) Oelke (bakan), liizatos, mberton, raas, adersbacher, ichel, ordling, Rioa anz, de la Rosette Temel bilgiler Benign prostat hiperplazisi (BPH) erkeklerde benign

Detaylı

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses,

Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, 1 5 Doç. Dr. Orhan YILMAZ Ý nsanda iletiþimin en önemli araçlarýndan biri olan ses, kiþinin duygusal yapýsýný yansýtan bir olaydýr. Yaþ ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaþlanma konuþma organýnda

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından

Çocuklarda solunum yolunda olabilecek her türlü patolojinin ilk bulgularından DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2005; 36:28-32 Solunum s k nt s olan çocu un de erlendirilmesi Ö. Faruk Ünal 1 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara Çocuklarda

Detaylı

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen

Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen Baş ağrısı, başta ve bâzen de boyun veya sırtın üst kısmında gerçekleşen ağrılara verilen ortak isimdir. Yaygın ağrı şikâyetlerinden biridir ve hemen hemen tüm insanlar değişik nedenlerle baş ağrısından

Detaylı

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU

ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZOLLİNGER ELLİSON SENDROMU ZE sendromu; Pankreas veya oniki parmak bağırsağındaki tümör nedeniyle ortaya çıkan inatçı mide ülseri dir. Bu tümörlerden salgılanan gastrin hormonu nedeniyle mide asiditesi

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Gastroözofageal reflü (GÖR) çocuklarda bütün yaş

Gastroözofageal reflü (GÖR) çocuklarda bütün yaş güncel gastroenteroloji 19/4 Çocuklarda Gastroözofageal Reflü Hastalığı Fulya GÜLERMAN Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kırıkkale Gastroözofageal reflü (GÖR) çocuklarda

Detaylı

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ TANISI ve MEDİKAL ENDOSKOPİK CERRAHİ TEDAVİSİ PROF. DR. MURAT KIYICI

GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ TANISI ve MEDİKAL ENDOSKOPİK CERRAHİ TEDAVİSİ PROF. DR. MURAT KIYICI GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞININ TANISI ve MEDİKAL ENDOSKOPİK CERRAHİ TEDAVİSİ PROF. DR. MURAT KIYICI Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GÖRH Tanımı Reflü = Mide içeriğinin

Detaylı

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum

Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum Morbıd obezite tedavisinde kullanılan endoskopik gastrıc balon kullanılması videoteknik sunum R.Bademci, E. Altınlı,E. Eroglu,C.Camcı İstanbul bilim üniversitesi Morbıd obezite tedavisinde cerrahi prosedürlerin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 43 SİNDİRİM SİSTEMİ 2 SİNDİRİM SİSTEMİ ORGANLARI 4) Mide Tek gözlü torba şeklinde olan, kaburgaların ve diyaframın altında karın boşluğunun sol üst bölgesinde, yemek borusu ve ince

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI

ÖZOFAGUS HASTALIKLARI ÖZOFAGUS HASTALIKLARI Prof. Dr. MURAT TUNCER İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı ÖZOFAGUS TÜMÖRLERİ Benign Tümörler: Tüm özofagus neoplazmalarının %

Detaylı

Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Teşhis ve Tedavide Karşılaşılan Sorunlar

Gastroözofagial Reflü Hastalığı ve Teşhis ve Tedavide Karşılaşılan Sorunlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

Krupla Başvuran Hastalarda Allerjik Duyarlanma ve Gastroözefageal Reflü Sıklığının Araştırılması

Krupla Başvuran Hastalarda Allerjik Duyarlanma ve Gastroözefageal Reflü Sıklığının Araştırılması Krupla Başvuran Hastalarda Allerjik Duyarlanma ve Gastroözefageal Reflü Sıklığının Araştırılması F. EROL*, S. ÖZMEN*, A. YÖNEY*, Z. ARSLAN* * Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

Detaylı

KULLANMA TALİMATI 1 / 7

KULLANMA TALİMATI 1 / 7 KULLANMA TALİMATI REFCON DOUBLE ACTION oral süspansiyon Ağız yoluyla alınır. Her bir 1 ml süspansiyon; Etkin madde: 50 mg sodyum aljinat, 21,3 mg sodyum bikarbonat ve 32,5 mg kalsiyum karbonat, Yardımcı

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Vokal Kordun Selim Lezyonları Benign Lesions of the Vocal Fold Özgür Sürmelioğlu 1, Ülkü Tuncer 1, Süleyman Özdemir 1, Özgür Tarkan 1 1 Çukurova

Detaylı

LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi LARİNKS ve LARİNGOFARİNKS ANATOMİSİ Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Memb. tirohyoidea Lig. tirohyoidea Kartijaj triticea Os triticea Krikotiroid lig. Krikotrakel membran

Detaylı

Servikal Vertebra Patolojilerinin Neden Olduğu Disfaji

Servikal Vertebra Patolojilerinin Neden Olduğu Disfaji K ve C Dergisi, 12 (2): 74 80, 2004 Servikal Vertebra Patolojilerinin Neden Olduğu Disfaji Dysphagia Due to Cervical Vertebral Skeletal Pathologies Dr. Mustafa GEREK*, Dr. Müzeyyen ÇİYİLTEPE**, Dr. Timur

Detaylı