Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu"

Transkript

1 OTOSKOP 2001; 2:57-62 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Periferik Fasial Paraliziye Baðlý Geliþen Üst Göz Kapaðý Disfonksiyonunun Altýn Ýmplant ile Rehabilitasyonu Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr. Gül ÝÇÖZ Op.Dr. Armaðan ÝNCESULU Op.Dr. Ünsal ERKAM ÖZET Periferik fasial paralizisine baðlý olarak üst göz kapaðýnýn fonksiyonunu kaybetmesi konjuktivitten körlüðe kadar uzanan bir çok komplikasyona neden olmaktadýr. Fonksiyonel olduðu kadar kozmetik ve psikolojik sorunlarý da beraberinde taþýyan üst göz kapaðý felci için farklý rehabilitasyon metodlarý denenmiþtir. Bu çalýþmada Aralýk Mart 2001 tarihleri arasýnda, çeþitli sebeplere baðlý geliþen periferik fasyal paralizili 10 hastada, üst göz kapaðý felcinin rehabilitasyonu için altýn implantasyon yöntemi kullanýlmýþtýr. Hastalar ortalama 3.6 ay takip edilmiþtir. Bu yöntem ile hastalarýn 7'sinde gözde tam kapanma saðlanmýþtýr. 3 hastada ise kalan ortalama 1 mm residüel açýklýk korneayý kapattýðý için kabul edilebilir düzeydedir. 1 hastada 25. günde ekstrüzyon geliþmiþ, bu hastaya altýn impant ikinci kez uygulanmýþ ve komplikasyon gözlenmemiþtir. Ayný zamanda hastalarýn gözü koruma amaçlý medikasyon kullanýmýnda belirgin azalma tespit edilmiþtir. Fonksiyonel ve kozmetik açýdan yüz güldürücü sonuçlar veren altýn implant uygulamasý hem kolay uygulanabilirliði hem de reversible olmasý nedeniyle tercih edilen bir rehabilitasyon yöntemi olmalýdýr. Anahtar Kelimeler Periferik fasial paralizi altýn implant üst göz kapaðý rehabilitasyonu Key Words Peripheral facial paralysis gold weight upper eyelid rehabilitation 2. KBB Kliniði, SSK Ankara Eðitim Hastanesi, ANKARA Gold Weight Implantation for Rehabilitation of Upper Eyelid Dysfunction Due to Peripheral Facial Paralysis Failure of the upper eyelid function due to peripheral facial paralysis can end up with numerous complications including conjunctivitis and blindness. Complicated with functional as well as cosmetic and psychological problems, upper lid dysfunction is a field of challenge for different methods. Between December 2000 and March 2001, 10 patients with peripheral facial paralysis of any cause were rehabilitated by gold weight implantation. Mean follow up period was 3.6 months. 7 of these patients achieved complete eyelid closure, the other 3 achieved partial closure sufficient to cover cornea with a 1mm residual opening. A second operation was performed in one patient whom gold weight was extruded on the 25th day. No complication was seen in the follow up. It is also observed this method has lowered the need for the protective topical medication. As the easiness of application, reversibility and excellent functional and cosmetic results are concerned; gold weight implantation is to be a method of choice for rehabilitation of upper lid paralysis. G R Deðiþik etiyolojik sebeplere baðlý olarak geliþebilen periferik fasial paraliziler, çeþitli fonksiyonel ve kozmetik bozukluklarla sonuçlanabilmektedir. Özellikle üst göz kapaðýnýn paralizisi ve gözü kapatamamasýna sekonder olarak lagoftalmi, korneada stromal incelme, bakteriyel infeksiyon, korneada perforasyon ve körlük gibi ciddi komplikasyonlar geliþebilmektedir. Ayrýca, kozmetik nedenlerden dolayý hastada psikolojik sorunlar da görülebilmektedir. Periferik fasial paralizi, Bell's paralizisi, kronik otitis media, temporal kemik kýrýklarý, parotis tümörleri, primer sinir tümörleri gibi çeþitli nedenlerden dolayý geliþebilmekle beraber, asýl Makalenin geli tarihi: Yay na kabul tarihi:

2 KOCATÜRK S, YARDIMCI S, ÝÇÖZ G, ÝNCESULU A, ERKAM Ü. sebep cerrahidir. 2 Periferik fasial paralizili bir hastada, elektrofizyolojik testler kullanýlarak paralizinin geçici ya da kalýcý olduðu anlaþýlabilir. Gözdeki problemler için geçici durumlarda göze uygulanan nemlendirici, yaðlayýcý preparatlar, gözün kapatýlmasý gibi medikal tedavi yöntemleri genellikle yeterli olmaktadýr. 1 Ancak kalýcý paralizilerde, cerrahi tedavi gerekmektedir. 2 Cerrahi tedavi geliþebilecek komplikasyonlarý önlemek için olduðu gibi, geliþmiþ komplikasyonlarý tedavi etmek ve ilaç kullanýmýný azaltmak için de uygulanmaktadýr. 3 Özellikle keratopatinin eþlik ettiði durumlarda zaman kaybetmeden cerrahi yöntemlere baþ vurulmalýdýr. Günümüze kadar üst göz kapaðýnýn kapatýlmasý için farklý cerrahi teknikler ve eksternal aparatlar kullanýlmýþtýr. Tarsorafi, kartilaj implantlarý, fasial siling, wire spring gibi yöntemler bunlarýn arasýnda sayýlabilir. Paralize gözün rehabilitasyonunda kullanýlan diðer bir yöntem de üst göz kapaðýna altýn implant uygulamasýdýr. Bu yöntem ilk defa 1958'de Illing tarafýndan tanýmlanmýþtýr. Daha sonra 1970'li yýllarda da bu konuda çalýþmalar yapýlmýþtýr. 4,6 Altýn implantasyonu, kolay uygulanabilen, reversible olan ve diðer tekniklerle kombine edilebilen bir yöntemdir. 3 Bu çalýþmada, çeþitli sebeplere baðlý olarak geliþen periferik fasiyal paralizili ve beraberinde üst göz kapaðý disfonksiyonu geliþen hastalarýn rehabilitasyonunda altýn implant uygulanmýþ ve fonksiyonel sonuçlarý tartýþýlmýþtýr. GEREÇ VE YÖNTEM Aralýk 2000 ve Mart 2001 tarihleri arasýnda, kliniðimizde 10 hastaya üst göz kapaðý rehabilitasyonu amacýyla altýn implant uygulandý. Hastalarýn primer paralizi nedenleri ve klinik özellikleri Tablo 1'de verilmiþtir. Kullanýlan altýn implant saf olarak 24 karat altýndan 1 mm kalýnlýðýnda, 5 mm geniþliðinde, 1 cm uzunluðunda ve göz kurvaturuna uyacak þekilde hafif konkav olarak hazýrlatýldý. Köþeleri yuvarlatýlmýþ olan implantýn üzerinde sütürasyon için açýlmýþ 3 delik mevcuttu. Önceden hazýrlatýlan implant örnekleri olgular dik oturur pozisyondayken göz kapaklarýna yapýþtýrýlarak denendi ve olgunun gözünü kapatabilen aðýrlýðýn 0.1 gram fazlasý uygun implant aðýrlýðý olarak belirlendi. Uygulama öncesi ve sonrasý üst göz kapaðýnýn kapanma derecesinin belirlenmesi için, üst ve alt göz kapaklarý arasýndaki mesafe ölçüldü, Bell's fenomeni araþtýrýldý ve kaydedildi (Tablo 2). Hastalar ortalama 3.6 ay takip edildiler. Cerrahi teknik Olgularýmýzda uygun aðýrlýðý tayin ettikten sonra, altýn implant gluteraldehit solüsyonunda 30 dakika bekletilerek sterilize edildi ve takiben steril serum fizyolojik ile yýkanarak kullanýma hazýr hale getirildi. Göz ve çevresi steril olarak hazýrlandýktan sonra göze kemicetin göz TABLO 1. Altýn implant uygulanan olgularýn klinik özellikleri Olgu Yaþ/Cins Paralizinin nedeni Fasyal sinir lezyonu Ýmplantasyon zamaný Takip No 1 46/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 10.gün 5 ay-sorun yok 2 28/E Travmatik Aðýr dejenerasyon Dekompresyon sonrasý 10. gün 5 ay-sorun yok 3 58/K Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 10.gün Ýmplant ekstrüzyonu 4 61/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 10.gün 5 ay-sorun yok 5 44/E Travmatik Aðýr dejenerasyon Dekompresyon sonrasý 10.gün 4 ay-sorun yok 6 50/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 10.gün 4 ay-sorun yok 7 52/K Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 4. ay 4 ay-sorun yok 6 47/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 6. ay 3 ay-sorun yok 8 42/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 1. yýl 2 ay-sorun yok 9 32/E Travmatik Aðýr dejenerasyon Dekompresyon sonrasý 10.gün 2 ay-sorun yok 10 48/E Radikal parotidektomi Tam kesi Postop 1. yýl 2 ay-sorun yok 58

3 PERÝFERÝK FASÝAL PARALÝZÝYE BAÐLI GELÝÞEN ÜST GÖZ KAPAÐI DÝSFONKSÝYONUNUN ALTIN ÝMPLANT ÝLE REHABÝLÝTASYONU TABLO 2. Olgularýn implant uygulamasý öncesi ve sonrasýndaki deðerlendirmeleri Olgu Bell fenomeni Resiprokal aktivite Ýmplant aðýrlýðý (gr) Lagoftalmi No Preop Postop ,4 4,5 mm ,2 3 mm ,2 3 mm ,4 4 mm 1 mm ,2 3,2 mm ,3 4,2 mm 1 mm ,2 3,8 mm ,4 4,2 mm 1 mm ,3 4 mm ,4 5 mm 0 pomadý sürüldü. Supratarsal kývrýma ve diseksiyon alanýna yaklaþýk 1 ml 1: adrenalin içeren %2'lik Lidokain Hidroklorür enjekte edilerek lokal anestezi yapýldý. Anestezi ve vazokonstrüksiyon etki için 10 dakika beklendikten sonra, supratarsal kývrýma insizyon yapýlarak cilt geçildi ve orbikülaris oküli kasý kesilerek tarsal plate'e ulaþýldý. Tarsal plate üzerinden diseksiyon yapýlarak implant yuvasý oluþturuldu. Hiçbir olguda koter kullanýmýný gerektirecek ölçüde kanama olmadý. Ýmplant cilt altýndan atýlmasýný önlemek amacýyla, yuva tabanýnýn kirpik çizgisinden 3 mm uzakta olmasýna dikkat edildi. Ayrýca, gözün kapanmasýný kolaylaþtýrdýðý için, implant göz kapaðýnýn medial ve orta 1/3 kýsýmlarýna denk gelecek þekilde yerleþtirildi. Ýmplant 8-0 Ethilon sütür kullanýlarak tarsal plate'e sütüre edildi. Cilt altý dokular ve cilt iki ayrý kat halinde 6-0 Vicryl sütür ile dikildi (Þekil 1 ve Þekil 2). BULGULAR Ortalama 3.6 ay takip edilen hastalarýn takip sonuçlarý Tablo 2'de gösterilmiþtir. Olgularýn 7'sinde implant sonrasýnda üst göz kapaðýnda tam kapanma saðlanýrken, tam kapanma saðlanmayan 3 hastadaki ortalama rezidüel açýklýk 1 mm olmuþtur. Bir olguda ise, implant uygulan- Levatör palpebra Orbikularis okuli Levatör aponöroz Altýn implant Tarsal plate ÞEKÝL 1. Sagital planda implantýn yerleþimi. 6 ÞEKÝL 2. Sað göz kapaðý üzerinde implantýn konumu. 59

4 KOCATÜRK S, YARDIMCI S, ÝÇÖZ G, ÝNCESULU A, ERKAM Ü. masýný takiben 20. günde implant cilt altýndan görünür hale gelmiþ ve 25. günde implant atýlmýþtýr. Bu olguda göz kapaðýnda ödem veya eritem gibi immünolojik bir reaksiyon izlenimi oluþturacak bulgu olmadýðýndan, implantýn atýlma sebebinin yuva hazýrlanýrken kirpik dibine 3 mm'den daha derin diseksiyon yapýlmasý olduðu düþünüldü. Olgunun üst göz kapaðýnýn iyileþmesi için 1 ay bekledikten sonra tekrar implant uygulandý ve ikinci uygulamadan sonraki 4 ay içinde herhangi bir problemle karþýlaþýlmadý Takip süresince hastalarda, gözde keratit veya diðer herhangi bir komplikasyon görülmedi ve hastalarýn gözü koruma amaçlý topikal tedaviye olan ihtiyaçlarýnda belirgin azalma gözlendi. TARTIÞMA Periferik fasial paralizili olgularda gözün reanimasyonunda seçilecek yöntem kadar bir diðer önemli faktör de zamanlamadýr. 3 Göz kapaðýna yapýlacak olan cerrahi müdahalelerde denervasyonun etkileri tam olarak ortaya çýkana kadar beklemeli ve bu zaman zarfýnda kapama ve lubrikasyon temini gibi klasik yöntemlerle göz korunmalýdýr. Wallerian dejenerasyonun tamamlanmasýndan sonra (10-21 gün) fasial tonus ve orbikülaris oküli kasý tonusu tam olarak kaybolacaðýndan alt ve üst göz kapaklarý arasýndaki açýklýk belirgin hale gelecektir. Yapýlacak olan cerrahi giriþimlerde uygulanmasý gereken aðýrlýðýn seçimi en doðru þekilde bu dönemde belirlenir. Yoðun medikal tedaviye raðmen keratit geliþiminin önlenemediði vakalarda veya geliþen aðýr aksonal harabiyete baðlý olarak iyileþmenin çok uzun süreceði tahmin edilen vakalarda rehabilitasyon zaman kaybedilmeden yapýlmalýdýr. 7,10,5 Eðer ameliyat öncesi fasial sinirin kesilmesi planlanýyorsa, preoperatif fasial sinirin temporal dalý %5'lik lidokain ile geçici olarak paralize edilip, uygun implant aðýrlýðý seçilebilir. 10 Ýntraoperatif sinir kesisi olan vakalarda, sinirin primer onarýmý yanýnda göz rehabilitasyonunu ayný seansta öneren yazarlar da vardýr. 10 Bu gibi durumlarda orbikülaris oküli kasýnda fonksiyonlar geri döndüðünde lokal anestezi altýnda implant kolaylýkla çýkarýlabilmektedir. Tarsorafi, periferik fasiyal paralizili hastalarda gözün rehabilitasyonunda ilk kullanýlan yöntemlerden biridir ve statik bir yöntemdir. Ancak, bu yöntemde görmenin geçici olarak engellenmesinin yanýsýra kozmetik problemler de ortaya çýkmaktadýr. Tarsorafi yapýlan hastalarda enteropion, irritasyon ve epiteliyal kistler komplikasyon olarak geliþebilmektedir. 7,4,9 Tarsorafiye alternatif olarak, üst göz kapaðýnýn rehabilitasyonunda bir çok yöntem kullanýlmýþtýr. Üst göz kapaðýný reanime eden metodlar içinde wire springs, alt ve üst göz kapaðýna mýknatýs uygulamasý, silastik encircling, kartilaj implantlar ve altýn implant uygulamasý sayýlabilir. Altýn implant uygulamasý, diðer yöntemlerle karþýlaþtýrýldýðýnda etkinliði en yüksek, komplikasyon oraný en düþük olan ve teknik olarak en kolay uygulanabilen yöntemdir. 11 Lokal anestezi altýnda uygulanabilmesi ve geriye dönebilir olmasý da avantajlarý arasýndadýr. Diðer tekniklerin uygulamasý nispeten zordur ve bunlarda infeksiyon, kötü kozmetik sonuçlar ve sýklýkla revizyon gerektirmesi gibi istenmeyen özellikler bulunmaktadýr. 6 Fasial paraliziye baðlý üst göz kapaðý fonksiyon bozukluðu olan hastalarda, istemli kapanma hareketinin saðlanmasý levator süperior ve orbikülaris oküli kaslarýnýn resiprokal çalýþmasý ile olmaktadýr. Normal göz kapama hareketi ile paralizili göz kapaðýnda bir miktar kapanmanýn olmasý (resiprokal aktivite), altýn implantasyonu için kesin bir hasta seçim kriteri olmamakla birlikte, tercih edilen bir durumdur. Resiprokal aktivitenin olmadýðý durumlarda spring implantlarýnýn daha baþarýlý olduðu belirtilmektedir. 9 Bu çalýþmada resiprokal aktivite göstermeyen 7 olgunun tümünde baþarýlý sonuçlar alýnmasý resiprokal aktivitenin hasta seçiminde önemli bir kriter olmadýðýný destekler görünmektedir. Altýn aðýrlýk yerçekiminin etkisiyle üst göz kapaðýný mekanik olarak alçaltmakta ve kapakta pasif olarak kapanmaya yol açmaktadýr. Bu bakýmdan dinamik bir yöntemdir. 6 M. May total paralize olan, tonusun tamamen kaybolduðu hastalarda kombine olarak alt göz kapaðý gerginleþtirme operasyonunu da önermektedir. 11 M. May, altýn aðýrlýðýn en iyi, kapak parezisi olan hastalarda iþe yaradýðýný, yay uygulamasýnýn ise total kapak paralizisi olan hastalarda çok etkili olduðunu belirtmektedir. Seçilmiþ vakalarda, bu teknikler kullanýlarak, tarsorafinin sýnýrlamalarý olmadan istemli göz 60

5 PERÝFERÝK FASÝAL PARALÝZÝYE BAÐLI GELÝÞEN ÜST GÖZ KAPAÐI DÝSFONKSÝYONUNUN ALTIN ÝMPLANT ÝLE REHABÝLÝTASYONU kýrpma refleksi ve korneal korunma saðlanabilir. 9 Altýn implantýn yerçekimi etkisiyle çalýþýyor olmasý, yay uygulamasý tekniði ile karþýlaþtýrýldýðýnda bir dezavantaj olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 7 Bu nedenle altýn implant, hasta dik pozisyon aldýðýnda en etkiliyken, yatar pozisyonda daha az etkilidir. Yay uygulamalarýnda ise en önemli problem teknik ve cerrahi deneyim gerektirmesidir. Çok geniþ açýlý ve uzun yay kullanýmýnda, göz kapaðýnda aþýrý kapanma ve yayýn uç kýsýmlarýnýn ciltten çýkmasý ile karþýlaþýlabilmektedir. Yayýn çýkarýlmasý gerektiðinde, bu altýn implanta göre oldukça zordur. 11 Yay uygulamasý asýl olarak, kapak retraksiyonu ve / veya kötü Bell's fenomeni olan komplet paralizili hastalarda etkilidir. 11 Altýn implantýn ilk uygulamalarýnda infeksiyon, migrasyon ve implantýn atýlmasý gibi komplikasyonlar daha sýk görülürken, implantýn þeklinde yapýlan bazý modifikasyonlar, tarsal plate'e fiksasyonunu saðlayacak þekilde eðimli, üç delikli implantlarýn kullanýlmasý ve aðýrlýk tayinine dikkat edilmesi bu komplikasyonlarý azaltmýþtýr. 9 Literatürde en sýk karþýlaþýlan komplikasyonlar göz kapaðýnýn kapanmasýnda yetersizlik (underclosure), yara yeri enfeksiyonu, implantýn atýlmasý (ekstrüzyon), implantýn kaymasýdýr (Tablo 3). Sýk olmamakla birlikte, aðýrlýðýn kornea üzerindeki baskýsýna baðlý monoküler diplopia, düzeltilebilen astigmatizm, altýn implanta karþý non-infeksiyöz inflamatuar reaksiyon, rezidüel lagoftalmusa baðlý keratit, alt göz kapaðýnda ektropion, levator dehisansýna baðlý olarak blefaroptozis geliþmesi ve pupillayý kapatmasý gibi komplikasyonlar da bildirilmiþtir. Önemli bir komplikasyon olan implant ekstrüzyonu ile ilgili olarak literatürde çok farklý bilgiler bulunmaktadýr. Kelly ve Sharpe, 28 vakalýk serilerinde, implantasyon sonrasý geliþen 12 extrüzyon vakasýnýn 4'nün ilk bir yýl içinde gerçekleþtiðini ve ortalama atýlma zamanýnýn 45.9 ay olduðunu bildirmiþtir. Bu konuda en kapsamlý çalýþma Mod-Dev adlý altýn implant üreten firma tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu çalýþmaya göre uygulanan 2080 adet implantasyon prosedüründen sonra 54 ekstrüzyon vakasý görülmüþ ve bunlarýn 12'sinin 1. ayda, 8'inin 2-3. aylarda, 3'ünün 4-5. aylarda, 5'inin 6.ayda, 6'sýnýn 7. aydan sonra, 6'sýnýn ise 2. yýlda atýldýðý tespit edilmiþtir. Altýn aðýrlýk implantasyonunun olasý kontraendikasyonlarý arasýnda glokoma ve MRI takibi gerektiren durumlar sayýlmaktadýr. Ancak Kartush, göz kapaðýna uygulanan implantlarýn intraoküler basýncý arttýrmadýðýný ifade etmektedir. 6 Ayrýca yapýlan çalýþmalarda, altýnýn magnetize bir yapýda olmadýðý ve MRI çekimi sýrasýnda bir miktar sýcaklýk artýþý dýþýnda ciddi bir yan etkisinin olmadýðý belirtilmektedir. Sýcaklýk artýþýna baðlý rahatsýzlýk, göz üzerine soðuk su emdirilmiþ pamuk konularak önlenebilir. Altýn implantýn en önemli avantajlarý arasýnda, lokal anestezi altýnda kolaylýkla uygulanabilmesi, gözün normal fonksiyonlarýnýn korunmasý, görmenin engellenmemesi, kozmetik sorunlarýn ortaya çýkmamasý, komplikasyon oranýnýn düþük olmasý, reversible olmasý ve uygulama öncesinde olasý fonksiyonel sonuçlarý hakkýnda fikir sahibi olabilme imkanýný vermesi sayýlabilir. 7,6,11,12 Özellikle sinirin sakrifiye edilmesi gereken bir operasyon geçiren hastalarda erken dönemde göz reanimasyonunun saðlanmasý, hastalarýn ruhsal durumunu da olumlu yönde etkilemektedir. SONUÇ Bu çalýþmada, periferik fasiyal paralizili 10 olguda üst göz kapaðý rehabilitasyonu amacýyla altýn implant uygulandý. Alt göz kapaðýna herhangi TABLO 3. Çeþitli çalýþmalarda altýn implant uygulamasýný takiben görülen komplikasyonlar Yayýnlar Ýmplant uygulanan Görülen Komplikasyonlar vakalarýn sayýsý Yetersiz kapanma Enfeksiyon Ekstrüzyon Ýmplantýn kaymasý O'Conell ve Robin Choi ve ark Kelly ve Sharpe May

6 KOCATÜRK S, YARDIMCI S, ÝÇÖZ G, ÝNCESULU A, ERKAM Ü. bir müdahalede bulunulmadý. Postoperatif dönemde 1 hastada cerrahi teknikteki hata nedeniyle implant atýldý ancak hastaya yapýlan ikinci uygulama sonrasýndaki takibinde hiçbir problemle karþýlaþýlmadý. Ortalama 3.6 aylýk takip süresince olgularýn hiçbirinde göze ait komplikasyon görülmedi. 10 olgunun 7'sinde tam kapanma elde edildi. Geri kalan 3'ünde ise kalan ortalama 1mm'lik residüel açýklýk fonksiyonel açýdan kabul edilebilir düzeydeydi. Kliniðimizde yeni uygulanmaya baþladýðýmýz altýn implantasyon uygulamasýnýn, kendi gözlemlerimizin ve literatürdeki bilgilerin ýþýðýnda, periferik fasiyal paralizili hastalarýn üst göz kapaðý rehabilitasyonunda öncelikli olarak tercih edilebilecek bir yöntem olduðu düþüncesindeyiz. Yazýþma Adresi: Dr. Sinan KOCATÜRK Ilgaz Sokak No: 3/ , Gaziosmanpaþa/ANKARA 1. Choo PH, Corter SR, Seiff SR. Upper eyelid gold weight implantation in the Asian patient with facial paralysis. Plastic Reconstructive Surgery. 2000;105(3): Gaboriav HP, Graham HD. Surgical management of the paralyzed eye. J. LA State Med Soc 1999;151 (1): Sobol SM, May M, Mester S. Early Reanimation following radical parotid and temporal bone tumor resections. American Journal of Surgery. 1990; 160: Sobol SM, Alward PD. Early weight lid implant for rehabilitation of faulty eyelid closure with facial paralysis: An alternative to tarsorraphy. Head and Neck 1990; 12: Schrom T, Goldhahn A, Neumann K, Berghaus A. Risks of upper eyelid gold implantation in peripheral facial paralysis. HNO. 1999; 47(4): Kartush JM, Linstrom CJ, McCnn PM et al. Early gold weight eyelid implantation for facial paralysis. Otolaryngology Head and Neck Surgery. 1990; 1103: Anadolu Y, Küçük B, Vural E, Yorulmaz Ý, Akýner M, Aktürk T, Çuhruk Ç. Periferik Fasial Paralizili Olgularda Üst Göz Kapaðýnýn Altýn Ýmplantasyonu Ýle Rehabilitasyonu. K.B.B. ve Baþ Boyun Cerrahisi Dergisi. 1995; 3: Linder T, Linstrom C, Robert Y. Rehabilitation of the eye in patients with facial paralysis: Indications and results of gold weight implantation. Klin. Monotsbl Augenheilkd 1997; 210(5): May M. Gold weight and wire spring implants as alternatives to tarsorrhaphy. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1987; 113: Maas CS, Benecke JE, Holds JB et al. Primary surgical management for rehabilitation of the paralyzed eye. Otolaryngology Head and Neck Surgery. 1994; 110: May M, Schaitkin BM. The Facial Nerve. May's Second Edition , Thieme, May M, Sobol S. Reanimation of the paralyzed eyelid following cancer surgery. Head and Neck Cancer. 1985; 1: Muller-Jensen K, Liesegong J. Gold implantation in lagophthalmos. Ophthalmologoe 1992; 89(3): De Min G, Babighion S, Babighion G, Von Hellemont V. Early management of the paralyzed upper eyelid using a KAYNAKLAR gold implant. Acta Otorhinolaryngology Belg. 1995; 49(3): Jobe RP. A technique for lid loading in the management of lagophthalmos of facial palsy. Plast Peconstr Surg 1974; 53: Soll D. New approaches to the management of ocular exposure secondary to facial paralysis. Ophthalmol Plast Reconstr Surg 1988; 4: Jobe RP. Correspondence and brief communications: gold lid loads. Plast Reconstr Surg 1993; 5: Bair RL, Harris GL, Lyon DB, Komorowski RA: Non-infectious inflammatory response to gold weight eyelid implants. Ophthalmol Plast Reconstr Surg 1995; 11/3: Seiff SR, Chang J. Management of ophthalmic complications of facial palsy. Otolaryngol Clin North Am 1992; 225/3: Keen MS, Burgoyne JD, Kay SL: Surgical management of tha paralysed eyelid. Ear Nose Throat 1993; 72/10: Dinces EA, Mauriello JA, Kwartler JA, Franklin M. Complications of gold weight eyelid implants for treatment of fifth ve seventh nerve paralysis. Laryngoscope 1997; 107: Kelly SA, Sharpe DT. Gold Eyelid Weights in Patinets with Facial Palsy: A Patient Review. Plastic and Reconstructive Surgery 1992; 89(3): Choi HY, Hong SE, Lew JM. Long-term comparison of a newly designed gold implant with the conventional implant in facial nerve paralysis. Plastic and Reconstructive Surgery 1999; 104(6): Linder TE, Pike VE, Linstrom CJ. Early eyelid reanimation in facial nerve paralysis. Laryngoscope 1996; 106: Marra S, Leonetti MS, Konior RJ, et al. Effect of magnetic resonance imaging on implantable eyelid weights. Annal Otology Rhinology Laryngology. 1995; 104: May M, Mester SJ, Shaphiro AM, Kanal E. Gold weight or spring implants and MRI. Laryngoscope 1993; 103: O'Connell JE, Robin PE, Eyelid gold weights in the management of facial palsy. Journal of Laryngology and Otology. 1991; 105:

PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ OLGULARDA ÜST GÖZ KAPAĞININ ALTIN İMPLANTASYONU İLE REHABİLİTASYONU

PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ OLGULARDA ÜST GÖZ KAPAĞININ ALTIN İMPLANTASYONU İLE REHABİLİTASYONU K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:136-140, 1995 PERİFERİK FASİAL PARALİZİLİ OLGULARDA ÜST GÖZ KAPAĞININ ALTIN İMPLANTASYONU İLE REHABİLİTASYONU REHABILITATION OF THE UPPER EYELID WITH GOLD WEIGHT

Detaylı

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ

İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, Cilt: l Sayı: l, 1993 DERLEME İNTRAKRANİAL FASYAL PARALİZİLER VE CERRAHİ TEDAVİSİ INTRACRANIAL FASCIAL PARALYSIS AND ITS SURGICAL TREATMENT K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi

Detaylı

Fasiyal Paraliziye Bagl Lagoftalmi Varl g nda Üst Kapaga Alt n Ag rl k Uygulamas ve Göz çi Bas nc na Etkisi

Fasiyal Paraliziye Bagl Lagoftalmi Varl g nda Üst Kapaga Alt n Ag rl k Uygulamas ve Göz çi Bas nc na Etkisi T. Oft. Gaz. 38, 417-426, 2008 Fasiyal Paraliziye Bagl Lagoftalmi Varl g nda Üst Kapaga Alt n Ag rl k Uygulamas ve Göz çi Bas nc na Etkisi Levent Akçay (*), Baki Kartal (**), Özlen Rodop Özgür (*), Ömer

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM*

ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM* ÜST GÖZ KAPAĞI TAM KAYIPLARINDA FRĠCKE FLEP ĠLE ONARIM* A. Cemal AYGIT, Yağmur AYDIN, M. Semih AYHAN, H. Nazmi BAYÇIN Background and Design.- Between May 1996-January 1998, four cases with total full-thickness

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kornea Laser Cerrahisi

Kornea Laser Cerrahisi Kornea Laser Cerrahisi Doç.Dr.Dr.. Akif Özdamar Refraktif Cerrahi / Kategori Lameller Keratomileusis Lasik İntrakorneal Ring Segment Refraktif Cerrahi / Kategori İnsizyonel Radyal keratotomi Astigmatik

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR. Doç Dr Ahmet Kale. Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği JİNEKOLOJİDE SİNGLE PORT OPERASYONLAR Doç Dr Ahmet Kale Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği SINGLE PORT OPERASYONLAR Yirmibirinci yüzyıldaki önemli gelişmelerden

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

ClimaTech Yaþam ve bütçe konforu için... 142 ClimaTech FX 120 Sistem Yapýþtýrýcýsý Çevre dostu katký maddeleri ve polimer ile takviye edilerek hazýrlanmýþ, suya ve neme karþý dayanýklý, tüm ýsý yalýtým

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu

Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin Smith Modifikasyonu doi: 10.5505/abantmedj.2013.86570 Abant Medical Journal Orijinal Makale / Original Article Volume Cilt 2 Issue Sayı 2 Year Yıl 2013 Ektropion Düzeltilmesinde Etkin Bir Yöntem: Kuhnt Szymanowski Tekniğinin

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu

Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu. 2011 Ürün Kataloðu Sert ve Yumuþak Doku Rejenerasyonu 2011 Ürün Kataloðu CompactBone B. Doðal sýðýr kemiðinden yapýlmýþ greft malzemesi CompactBone B. sýðýr kemiðinden imal edilmiþ son derece güvenilir, saf, doðal bir kemik

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, ARTIPOL Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ

YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 161-167, 1985 BILATERAL DUDAK YARıKLARıNıN VEAU YÖNTEMİ İLE TEDAVİLERİ ııı AMELIYAT Galip ERGEN* Nejat SAYAN** Bilateral dudak yarıklarında maksiller segmentler

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA Selçuk IÞIK, Mustafa ÞENGEZER, Fatih ZOR GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Calf augmentation procedures are rarely performed

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi

İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi İntraoperatif Rekürren Laringeal Sinir Monitorizasyonunda Tekrar Kullanım Güvenlimidir? Doç. Dr. Barış Saylam Ankara Numune EAH Meme Endokrin Cerrahi Giriş-Amaç RLS (rekürren laringeal sinir) paralizisi

Detaylı

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower

Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Aort Koarktasyonunun Stent Implantasyonu ile Tedavisini Takiben Gelişen Alt Ekstremite Arteryel Trombotik Oklüzyonu Thrombotic Occlusion Of Lower Extermity Following Transcatheter Aortic Stent Implantation

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu ve Hacim Eksikliğinin Önlenmesinde Sternokleidomastoid Kas Flebinin Etkinliği

Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu ve Hacim Eksikliğinin Önlenmesinde Sternokleidomastoid Kas Flebinin Etkinliği OTOSCOPE 2004; 1:11-16 PROSPEKTİF ÇALIŞMA Parotidektomi Sonrası Frey Sendromu ve Hacim Eksikliğinin Önlenmesinde Sternokleidomastoid Kas Flebinin Etkinliği Op.Dr. Sinan KOCATÜRK, Doç.Dr. Armağan İNCESULU,

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1

T AD. Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi ARAŞTIRMA. Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2011 : 9 (2) :84-88 T AD ARAŞTIRMA Parotis bezi kitleleri: 25 olgunun analizi Ferhat Bozkuş 1, İsmail İynen 1, İmran Şan 1 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET

(RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU ÖZET G. U. Dişhek. Fak. Der. Cilt VIII, Sayı 1, Sayfa 167-171 1991 (RANULA : TEKRARLAYAN BİR OLGU) RANULA : AĞIZ TABANINDA TEKRARLAYAN BİR OLGU Yrd. Doç. Dr. Sina UÇKAN* Dt. Mehmet KÜRKÇÜ** ÖZET Ranulanın prognozunun

Detaylı

ÜRÜNLER CeraBest Bronze CeraBest Silver CeraBest Gold Taným Seramik Yapýþtýrýcýsý Seramik Yapýþtýrýcýsý Fleks Seramik Yapýþtýrýcýsý Kullanýldýðý Yerler Ýç mekanlarda, Zeminlerde. Yatayda ve düþeyde. Yatayda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi

Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi Tiroid Cerrahisinde Nöromonitorizasyonun Rekürren Laringeal Sinir Hasarı Oranına Etkisi *Necati Şentürk, *Koray Öcal, *Ahmet Dağ, **İlter Helvacı, **Tamer Akça * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F.

Detaylı

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon

VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI. Endovenöz Radyofrekans Ablasyon VARİS TEDAVİSİNDE KONFORUN YENİ ADI Endovenöz Radyofrekans Ablasyon Varis ve venöz yetersizlik toplumda en sık görülen belki de bu nedenle kanıksanabilen ciddi bir hastalıktır.venöz yetersizliğin ana nedeni

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Bizi çekici kýlan, etrafýmýza karþý ilk imajýmýzý belirleyen, elbetteki saðlýklý bir gülümsemedir. Bu sebeple, doðal diþlerin kaybý, kiþinin kendisini toplumdan izole etmesi ya da toplum içinde tedirgin

Detaylı

Ön lameller repozisyon yöntemi uygulanan trahomatöz skatrisyel entropiyonlu olgularda cerrahi sonuçlarımız

Ön lameller repozisyon yöntemi uygulanan trahomatöz skatrisyel entropiyonlu olgularda cerrahi sonuçlarımız Araştırma makalesi Ön lameller repozisyon yöntemi uygulanan trahomatöz skatrisyel entropiyonlu olgularda cerrahi sonuçlarımız Surgical results from trahomatöz cicatricial entropion patients who underwent

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez

Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi. Doç. Dr. Hakan Emmez Vestibuler Schwannomlarda Stereotaktik Radyocerrahi Doç. Dr. Hakan Emmez Acta Otolaryn 1981 Mar-Apr;91(3-4):223-35. The human acoustic neurinoma in organ culture. II. Tissue changes after gamma irradiation.

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı

Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı Dergi Kullanım Verilerinin Bibliyometrik Analizi ve Koleksiyon Yönetiminde Kullanımı Yaşar Tonta ve Yurdagül Ünal Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Ankara, Türkiye {tonta, yurdagul}@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım

Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım İstanbul Üniversitesi İstanbul Cerrahi Derneği Toplantısı 7 Kasım 2012 Non-palpabl meme lezyonlarında cerrahi yaklaşım Dr. Fatih AYDOĞAN Meme Hastalıkları Servisi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Cerrahpaşa

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar

ZYGOMA. İmplant. Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA İmplant Kemik kaybı durumunda kullanılan özel implantlar ZYGOMA Zygoma İmplant İleri derecede rezorbe dişsiz maksillaya sahip olan hastalarda cerrahi ve protetik rehabilitasyon oldukça güç olabilmektedir.

Detaylı

Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr. Ünsal ERKAM. SSK Ankara Eðitim Hastanesi 2. KBB Kliniði ANKARA

Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr. Ünsal ERKAM. SSK Ankara Eðitim Hastanesi 2. KBB Kliniði ANKARA OTOSKOP 2003; 2:64-68 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Seröz Otitli Hastalarda Ventilasyon Tüpü Takýlmadan Önce Orta Kulaðýn Serum Fizyolojik ile Ýrigasyonunun Postoperatif Otorenin Engellenmesi Açýsýndan Oral Antibiyotik

Detaylı

Şaşılık cerrahisi onam formu

Şaşılık cerrahisi onam formu Göz kaymasının düzeltilmesi hasta açısından isteğe bağlı yapılan bir cerrahi o lup zorunlu değildir. Şaşı doğan bebeklerde en iyi düzeltme zamanı 6 ay ile 18 ay arasındadır. Erken yapılan cerrahi iki gözün

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi

Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi KBB ve BBC Dergisi 23 (3):97-101, 2015 Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi The Effect of Using Temporal Muscle Fascia and Cartilage

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım. Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Kanser Hastalarında Dental Yaklaşım Dr.Kıvanç Bektaş-Kayhan İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi- İstanbul

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up

PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ. Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up ARAÞTIRMALAR (Research Reports) PREMATÜRE RETÝNOPATÝSÝ: 2 YILLIK TARAMA SONUÇLARIMIZ Retinopathy of Prematurity: Results of 2 years follow up Ayþe Öner 1, Abdullah Özkýrýþ 1, Tamer Güneþ 2, Sarper Karaküçük

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD

Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi. Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD Diyaliz tedavisinde ilk seçenek: Periton diyalizi Neslihan SEYREK, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji BD KBY PREVALANSI Dünyada SDBY Prevalans ve Prevalans İnsidansı İnsidans USRDS 2009 Önümüzdeki

Detaylı

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü

Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü Tamamlayıcı Tiroidektomilerde Gama Dedektör Yardımlı Cerrahinin Rolü *Hakan Seyit, *Ahmet Dağ, *Tamer Akça, **Emel C Güney, ***M. Ali Sungur, *Suha Aydın * M.E.Ü.T.F. Genel Cerrahi A.D. ** M.E.Ü.T.F. Nükleer

Detaylı

KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Whartın Tümöründe Eksrakapsüler Diseksiyon: 6 Olgu Sunumu. Extracapsulary Disection In Whartin Tumor: 6 Case Report

Whartın Tümöründe Eksrakapsüler Diseksiyon: 6 Olgu Sunumu. Extracapsulary Disection In Whartin Tumor: 6 Case Report Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 126-131 Orijinal Makale Aslan ve ark. Whartın Tümöründe Eksrakapsüler Diseksiyon: 6 Olgu Sunumu Extracapsulary Disection In Whartin Tumor: 6

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝLERÝ YAÞ ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KIRIKLARIN TEDAVÝSÝNDE BÝPOLAR LEÝNBACH PARSÝYEL PROTEZ UYGULAMALARININ ERKEN SONUÇLARI

ÝLERÝ YAÞ ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KIRIKLARIN TEDAVÝSÝNDE BÝPOLAR LEÝNBACH PARSÝYEL PROTEZ UYGULAMALARININ ERKEN SONUÇLARI ARTROPLASTÝ KLÝNÝK ARAÞTIRMA ARTROSKOPÝK / CLINICAL RESEARCH CERRAHÝ / JOURNAL OF ARTHROPLASTY ARTHROSCOPIC Vol. 11, No. 2, SURGERY (117-123), 2000 117 ÝLERÝ YAÞ ANSTABÝL ÝNTERTROKANTERÝK KIRIKLARIN TEDAVÝSÝNDE

Detaylı

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel:

BD ProbeTec ET. Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý. 2003/07 Becton, Dickinson and Company. Sparks, Maryland USA Tel: BD ProbeTec ET Mikobakteri Çevresel Ekipman Talimatlarý 2003/07 Becton, Dickinson and Company Belge Numarasý: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited Bay

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı