ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI"

Transkript

1 T. C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI EĞİTİM EL KİTABI 3. BASKI MAYIS ANKARA

2 ÖNSÖZ Günümüzde bütçeler ekonomide fiyat istikrarını sağlayan, gelir dağılımını değiştiren, sermaye birikiminin teşvik edilmesini temin eden önemli bir mali araçtır. Bütçe harcamalarının etkin bir mali araç olarak kullanılabilmesi ise harcamaların ekonomik kriterlere göre sınıflandırılmasını gerektirir. Çünkü harcamalar benzer bir bütünlük içinde değildir, etkileri ve nitelikleri farklıdır. Bütçe harcamalarının ekonomik sınıflandırmaya göre incelenmesi, kamu kesimi içinde cari ve yatırım harcamalarının ağırlıkları hakkında bir fikir verebilir. Ancak bu tek başına yeterli olmayacaktır. Bunun yanında harcamaların fonksiyonlarının bilinmesi de önemli bir konudur. Çünkü kamu harcamaları bir yandan ekonominin gelişmişlik düzeyine bağlı iken, diğer yandan da ekonominin gelişme sürecini etkiler. Uyguladığımız bütçe kod yapısının fonksiyonel, ekonomik ve kurumsal sınıflandırmadaki eksiklikleri Bakanlığımızda mevcut bütçe kod yapısının değiştirilmesini gündeme getirmiştir. Bu çerçevede, Çalışma Grubunca uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Analitik Bütçe Sınıflandırması ile; kamu harcamalarında verimliliğin, etkinliğin ve denetimin artırılabilmesi, ekonomik verilerin daha detaylı ve analize elverişli olarak tespit edilmesi, maliye ve ekonomi politikalarının daha gerçekçi verilere dayalı olarak belirlenmesi, mali planların ve mali raporların uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi, mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanarak Türk Bütçeleme Sistemi nin daha şeffaf, fonksiyonel ve etkin duruma getirilmesi amaçlanmaktadır. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür eder, eğitim çalışmalarına katılanlara başarılar dilerim. Dr.Hasan GÜL Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No: GİRİŞ... 1 A- EĞİTİM SLAYTI... 7 B- BÜTÇE YÖNETİM ENFORMASYON SİSTEMİ C- KURUMSAL SINIFLANDIRMA KOD LİSTESİ D- FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA KOD LİSTESİ E- FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA KOD LİSTESİ F- EKONOMİK SINIFLANDIRMA KOD LİSTESİ GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI a- Kod Listesi b- (9) Sıra No'lu Bütçe Uygulama Talimatı (eko-rehber) GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KOD LİSTESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KOD LİSTESİ. 221 G- KULLANILACAK BELGE ÖRNEKLERİ

4 GİRİŞ Bütçe ve bütçeleme üzerine çok çeşitli tanımlar yapılmakla birlikte Devlet bütçesi, 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda Devlet daire ve kurumlarının yıllık gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunların uygulanmasına ve yürütülmesine izin veren kanun şeklinde, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belge olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan yola çıkıldığında bütçe kanununda, Devletin yapmakla yükümlü olduğu hizmetler için gerekli giderler, bu giderleri yapmak için ihtiyaç duyulan kaynağın hangi gelirler ile karşılanacağı, bunların uygulanması ve yürütülmesine ilişkin hükümlerin yer alması gerektiği anlaşılmaktadır. Gelir ve giderlerin bütçelerde çok çeşitli şekillerde gösterilmesi mümkün bulunmaktadır. Örneğin sadece yapılacak giderler alt alta sıralanabilir, hangi kurumlar eliyle bu hizmetlerin yürütüldüğü ayrı olarak gösterilebilir, Devletin yaptığı giderlerin ekonomik anlamda ne ifade ettiğine göre bir ayrım yapılabilir, Devletin hangi amaçlarla ne kadar gider yaptığı belirlenebilir. İşte tüm bunların bütçe sınıflandırmasıyla ortaya konulabilmesi mümkün olmaktadır. Giderlerin ve gelirlerin belirli bir sistematik içinde sınıflandırılması ve aynı türdeki giderlerin ve gelirlerin kolaylıkla toplanabilmesi ve gelir, gider, açık istatistiklerine ulaşılabilmesi için de bütçe kodlamaları geliştirilmiştir. Bütçeleme sistemleri ve kodlama sistematiğinin tarihsel gelişimi incelendiğinde bütçe sınıflamasının Türk Bütçe Sisteminde çok değişik aşamalar geçirdiği görülmektedir.

5 Türk Bütçe sisteminde 1850 tarihinden sonraki Osmanlı Bütçelerinin Muvazene Defteri, Muvazene-i Umumiye, Muvazene-i Umumiye Kanunu adlarıyla; Cumhuriyet dönemi bütçelerinin 1945 mali yılına kadar yine Muvazene-i umumiye Kanunu adıyla düzenlendiği görülmektedir yılında planlı kalkınma modeli doğrultusunda Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla birlikte hazırlanan 5 yıllık kalkınma planları ve yıllık programlar, bütçenin hazırlanmasında temel kriter oluşturmuştur. Bütçenin denetim, yönetim ve planlama aracı olarak hizmet etme özelliğine göre; geleneksel (klasik) bütçe, performans bütçe, program bütçe sistemlerinden söz edilmektedir. Ülkemizde yılları arasında uygulanmış olan geleneksel bütçe sisteminde kamu harcamaları kurumlar bazında sadece harcama kalemlerine göre sınıflandırılmıştır yılı bütçesinde daireler sıralanmakta fasıl numaraları bu sıralamaya göre müteselsilen devam etmekte ve yeterince maddeye ayrılmaktadır yıllarında bütçeler muhassesatın nevi (ödeneğin çeşidi), fasıl (bölüm), kısım (madde) olarak düzenlenmiştir yılları bütçelerinde istatistiki bilgi derleme önem kazanmış ve kodlama düzenine geçilmiştir yılı bütçesinde ödeneğin çeşidindeki kısımlar ayrımı esas alınmış, genel ve katma bütçelerin tümünde aynı ayrım ve numaralandırmanın uygulanması öngörülmüştür. Bu amaçla üncü bölümler cari, 700 üncü bölüm yatırım, 800 üncü bölüm Devlet borçları için ayrılmıştır yılları bütçeleri 5 yıllık kalkınma planlarının yapılmaya başlamasıyla birlikte hizmet bütçeleri esasında hazırlanmış ve (A) cetvelinde; cari, yatırım, transfer ayrımı yapılmıştır. Devlet borçları transferlerde yer almış, bölüm sayıları azaltılmış, maddeler daha ayrıntılı hale getirilerek çoğaltılmıştır yılında geleneksel bütçe sisteminin sağladığı parasal denetim, performans bütçe sisteminin hizmet verimliliği ve etkinliğin denetimi fonksiyonlarının yanında bütçenin stratejik bir planlama aracı olarak

6 kullanılmasını amaçlayan program bütçe sistemine geçilmiştir. Program bütçe sisteminde (A) cetveli cari (personel+diğer cari), yatırım, transfer ayrımıyla 100 ler 10 lar ve 1 ler şeklinde kodlanmış, ancak ödeneklerin kullanımında yaşanan sıkıntılardan kaynaklanan yıl içi bütçe işlemlerindeki aşırı artış ve o yıllarda işlemlerin bilgisayar ortamında yapılması imkanı bulunmaması dolayısıyla kesin hesap kanunları çıkarılamaması nedenleriyle 1975 yılında 1 ler düzeyi uygulanmasından, vazgeçilmiştir. Daha sonra kuruluşlara inisiyatif verme ve işlem yükünü hafifletme amacıyla 1985 yılında bütçenin 10 lar düzeyinde kanunlaşması uygulaması terkedilmiş, ancak kesin hesaplar 10 lar düzeyinde çıkarılmaya devam etmiştir. Program bütçe sistemine geçerken hizmet maliyet ilişkisinin kurulması, program sorumlularının tespiti hedeflenmiş ancak uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle geliştirilen çözümler sonucu, mevcut kodlama sistematiği, kurumların ana hizmet birimlerinin alt alta sıralanmasından ibaret olmuş hatta bazen o ayrıma da gidilmeyerek kuruluşun tüm faaliyetleri bir ya da iki programla sınırlandırılmış, aynı program kodları farklı kurumlarda farklı hizmetleri içermiş, bu ise mevcut sınıflandırmayı analize elverişli olmaktan uzaklaştırmış, program sorumlularını bütçe sınıflandırmasından hareketle tespit etme imkanı kalmamıştır. Alt programlar programların diğer bir ifade ile ana hizmetlerin alt bölümlerini ifade etmesi gerekirken herhangi bir hizmetin maliyet unsurlarından bir tanesi alt programlarda izlenir hale gelmiştir. Faaliyet kodları alt programı oluşturan benzer işleri ifade etmesi gerekirken, ekonomik sınıflandırmanın eksikliklerini kapatmak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Program bütçe uygulamasında, sınıflandırma sistematiğinin kaybedilmiş olması, yeterli bir kurumsal sınıflandırma ve fonksiyonel sınıflandırma yapılamamış olması nedeniyle analize elverişli bir ortam yaratılamaması ve mevcut kodlamanın uluslararası karşılaştırmaların yapılmasına imkan vermiyor olması yeni bütçe sınıflandırması arayışlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur yılında kamunun yeniden yapılandırılmasını amaçlayan Kamu Mali Yönetim Projesi kapsamında yeni bir bütçe sınıflandırması üzerine çalışmalar başlatılmış, 1998 yılında IMF uzmanlarıyla birlikte çalışılarak GFS (Government Finance Statistics) Devlet Mali İstatistikleri esasına dayalı bir sınıflandırma modeli ortaya konulmuştur. Bu sınıflandırmanın 1999 yılında 4 kuruluşta test edilmesi kararlaştırılmış ancak, proje hedeflerindeki değişiklikler nedeniyle, pilot olarak seçilen kuruluşlardan sadece Hacettepe Üniversitesinde otomasyon desteği olmaksızın test edilerek kesin hesap çıkarılmıştır. Daha sonra bu uygulamaya bir süre ara

7 verilmiş ve Avrupa Birliğine katılım sürecinde bütçe kodlamasının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır yılında tamamlanmış olan yeni bütçe kod yapısı yeniden gözden geçirilerek GFS deki değişikliklere ve Avrupa Birliğinde uygulanan ESA 95 (European System of İntegrated Economic Accounts) standardına uygun hale getirilmiştir. Yeni bütçe kodlamasını tanımlamak gerekirse yeni kodlama bir alt yapı çalışmasıdır. Bu kodlamayla yeni ve istenilen bütçeleme sistemlerini uygulamak mümkün olabilecektir. Yeni bütçe kodlamasının getirdiği önemli yenilikler, detaylı bir kurumsal kodlamayla program sorumlularının tespitine imkan vermesi, mevcut bütçede var olmayan fonksiyonel sınıflandırmanın sağlanması, aynı kodlamanın konsolide bütçeli kuruluşlar dışındaki kuruluşlarda da uygulanabilir olması, uluslararası karşılaştırmalara imkan vermesi ve ölçmeye ve analize elverişli olması olarak sıralanabilir. Bu özellikleri ve özellikle de analize elverişli istatistiki veriler üretmeye imkan vermesi nedenleriyle yeni bütçe kodlaması Analitik Bütçe Sınıflandırması olarak adlandırılmıştır. Analitik bütçe sınıflandırması; kurumsal sınıflandırma, fonksiyonel sınıflandırma ve ekonomik sınıflandırma olmak üzere üç ana grupta oluşmakta olup, fonksiyonel sınıflandırma ile ekonomik sınıflandırma arasında ayrıca finansman tipi sınıflandırma yer almaktadır. Analitik bütçe sınıflandırmasının test edilebilmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ile Hacettepe ve Ege Üniversiteleri pilot kuruluş olarak seçilerek bu kuruluşların 2002 yılı bütçeleri yeni bütçe kodlaması sistematiğine uygun olarak hazırlanmış ve 2002 yılı Ocak ayından itibaren de mevcut kod yapısına paralel olarak uygulama başlatılmıştır yılı bütçe hazırlık süreci öncesinde verilen eğitim seminerleri neticesinde, bu altı kuruluş dışındaki diğer genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin analitik bütçe sınıflandırmasına uygun bütçelerini de hazırlamaları ve seçilen bir birimlerinde paralel uygulama yürütmeleriyle birlikte analitik bütçe sınıflandırması uygulaması yaygınlaştırılmıştır. Konsolide bütçe kapsamındaki kurum ve kuruluşların 2004 Yılı Bütçeleri Analitik Bütçe Sınıflandırmasına göre hazırlanarak kanunlaşmış ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

8 Analitik bütçe sınıflandırmasının; tarihinden itibaren mahalli idareler, sosyal güvenlik kurumları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile özel bütçeli kurum ve kuruluşlarda, tarihinden itibaren döner sermayeli kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşlarda (kamu iktisadi teşebbüsleri hariç) tamamen uygulamaya geçirilmesiyle, genel devlet tanımına giren tüm kurum ve kuruluşların mali planlarının ve mali raporlarının uluslararası standartlara uygunluğu sağlanarak konsolide edilebilir hale getirilmesi, performans esaslı bütçelemeye temel teşkil edebilmesi ve mali yapıda saydamlığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması hedeflenmektedir. Bu el kitabı, eğitim seminerleri sırasında yürütülen diyalog sürecinde elde yeni bilgiler, idari yapı başta olmak üzere uygulamada ve mevzuatta yaşanan değişiklikler ile Ağustos 2003 tarihli ikinci basıma ilişkin getirilen öneriler çerçevesinde güncellenerek hazırlanmıştır. Analitik bütçe sınıflandırmasının sistematiğini ve genel mantığını vermeyi amaçlayan bu çalışmanın, bütçe uygulamasının fiilen içinde bulunan uygulayıcılara yol gösterici bir kaynak olması umut edilmektedir. Analitik bütçe sınıflandırması açıklamaları, listeleri ve diğer hususlara ilişkin iletişim adresinden de yapılmaya devam edilecektir. Analitik Bütçe Sınıflandırması Eğitim El Kitabının uygulayıcılara yararlı olacağı düşüncesiyle bu yorucu ve özveri isteyen çalışmalar için eğitime katılanlara ve bu kitaptan yararlanacak uygulayıcılara şimdiden teşekkür eder başarılar dileriz. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI PROJE GRUBU

9 BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI GENEL ÇERÇEVE BİRİNCİ BÖLÜM - BÜTÇE VE BÜTÇE KODLAMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER İKİNCİ BÖLÜM - PROGRAM BÜTÇE SINIFLANDIRMASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM - ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI

10 BÜTÇE 5018 SAYILI KANUNDA BÜTÇE: BELİRLİ BİR DÖNEMDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ İLE BUNLARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLARI GÖSTEREN VE USULÜNE UYGUN OLARAK YÜRÜRLÜĞE KONULAN BELGE, BÜTÇE TÜRLERİ GENEL YÖNETİM MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ GENEL BÜTÇE ÖZEL BÜTÇE DÜZ. VE DEN K. B SOS. GÜV. KUR BÜTÇESİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ BELEDİYE BÜTÇESİ İL ÖZEL İD. BÜT. MAH. İD. BİRLİK B.

11 BÜTÇE İLKELERİ - BÜTÇE, HÜKÜMETİN MALÎ İŞLEMLERİNİN KAPSAMLI VE SAYDAM BİR ŞEKİLDE GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR. - BÜTÇELER KURUMSAL, İŞLEVSEL VE EKONOMİK SONUÇLARIN GÖRÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN OLARAK BELİRLENEN BİR SINIFLANDIRMAYA TÂBİ TUTULARAK HAZIRLANIR VE UYGULANIR. BÜTÇE KODLAMASI NEDİR? DEVLET FAALİYETLERİNİN ; -KURUMSAL, -FONKSİYONEL, -EKONOMİK SINIFLANDIRMASIDIR.

12 BÜTÇE KODLAMASI İHTİYACI DEVLET FAALİYETLERİ İLE BU FAALİYETLERİN MİLLİ EKONOMİNİN GENELİ VEYA BÖLÜMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ANALİZİ İÇİN UYGUN BİR BÜTÇE SINIFLANDIRMASINA İHTİYAÇ DUYULUR. BÜTÇE KODLAMASININ KAPSAMI BÜTÇE KODLAMASI MALİ İŞLEMLERİ KAPSAR. (GELİR, GİDER, AÇIK, FİNANSMAN) KAMU POLİTİKALARININ SONUÇLARINI KAPSAR. DEVLETİN PİYASA ŞARTLARINDAKİ ÜRETİMİ KAPSAM DIŞINDADIR. AYNİ İŞLEMLERİ VE PARA OTORİTELERİNİN İŞLEMLERİNİ KAPSAMAZ.

13 BÜTÇE KODLAMASI VE MİLLİ GELİR HESAPLARI BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ VERİLERİ, MİLLİ GELİR HESAPLARININ EN GÜVENİLİR GİRDİSİ OLARAK KULLANILABİLMELİDİR. BÜTÇE SINIFLANDIRMASI, MİLLİ GELİR HESAPLARININ DERLENMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİ VE SINIFLANDIRMALARI İZLEMELİDİR. BÜTÇE KODLAMASI VE MUHASEBE HESAPLARI BÜTÇE SINIFLANDIRMASI DEVLETİN İDARİ HESAPLARINA DAYANIR. BU HESAPLAR, İDARİ BİRİMLERCE DENETİM VE HESAP VERME AMACIYLA TUTULAN HESAPLARDIR. İDARİ HESAPLAR HESAP VERİLEBİLİRLİK İLKESİNE VE BÜTÇE KODLAMASINA UYGUN OLARAK DÜZENLENMELİDİR.

14 BÜTÇE KODLAMASININ BÖLÜMLERİ TOPLAM GELİR VE HİBELERİN SINIFLANDIRILMASI TOPLAM HARCAMALARIN VE NET BORÇ VERME EKSİ GERİ ÖDEMENİN SINIFLANDIRILMASI FİNANSMANIN SINIFLANDIRILMASI PROGRAM BÜTÇE KODLAMASI

15 PROGRAM BÜTÇE ÖRNEĞİ Program Altprogram Ödenek Türü Faaliyet/Proje Harcama Kalemi Açıklama Harcama Faaliyet/ Ödenek Kalemi Proje Türü Altprogram Program 111 ULAŞTIRMA POLİTİKASININ DÜZENLENMESİ HİZMETLERİ KARA ULAŞTIRMASI HİZMETLERİ Kara Ulaştırması Hizmetleri 100 Personel Giderleri Yolluklar Hizmet Alımları Tük. Mal. Malz. Alımları PROGRAM BÜTÇE KOD YAPISI DAİRE KODLARI KURUM KODLARI PROGRAM KODLARI ALT PROGRAMLAR ÖDENEK TÜRÜ FAALİYET KODLARI HARCAMA KALEMİ

16 GENEL DEĞERLENDİRME BÜTÇE KODLAMASINDA YAŞANAN PROBLEMLERİ ÜÇ ANA GRUBA AYIRMAK MÜMKÜNDÜR : SINIFLANDIRMA PROBLEMLERİ KOD YAPISINDAN KAYNAKLANAN PROBLEMLER UYGULAMA PROBLEMLERİ ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ TANITIMI

17 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI KAMU MALİ YÖNETİMİ PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR, MEVCUT KODLAMANIN DAHA ÖNCE DEĞİNİLEN EKSİKLİKLERİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR. YENİ BÜTÇE KODLAMASI, DEVLETİN MALİ İSTATİSTİKLERİNİN DAHA DÜZENLİ, DAHA GÜVENİLİR, DAHA TUTARLI, ANALİZE VE ÖLÇMEYE ELVERİŞLİ ŞEKİLDE TUTULMASI AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR. GFS NEDİR? (GOVERNMENT FINANCE STATISTICS ) GFS, EKONOMİK ANALİZ YAPMAK AMACIYLA DEVLETİN NAKİT ALINDILARINI VE ÖDEMELERİNİ (MUAMELELERİNİ) KAYIT EDEN ULUSLARARASI KABUL EDİLMİŞ BİR SİSTEMDİR.

18 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ YAPISI HARCAMA VE BORÇ VERMENİN KODLAMASI * KURUMSAL KODLAMA * FONKSİYONEL KODLAMA * FİNANSMAN TİPİ KODLAMA * EKONOMİK KODLAMA GELİRİN KODLAMASI AÇIK/FAZLANIN FİNANSMAN KODLAMASI ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMA SİSTEMATİĞİ KURUMSAL SINIFLANDIRMADA, BÜTÇE SİSTEMİ İÇİNDE YERALAN İDARİ YAPI TEMEL ALINMIŞTIR. FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMADA; GFS STANDARTLARI BENİMSENMİŞTİR. FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA İSE, MALİ MEVZUATIMIZ GEREĞİ GELİŞTİRİLMİŞTİR.

19 ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASININ VARSAYIMLARI GELİŞTİRİLEN BÜTÇE KODLAMASININ BİLGİSAYAR ORTAMINDA UYGULANACAĞI VARSAYILMIŞTIR. BÜTÇE HAZIRLIĞI VE UYGULAMASININ YENİDEN DÜZENLENECEĞİ VARSAYILMIŞTIR. GENEL YÖNETİM KAPSAMINDA YER ALAN KURULUŞLARIN TAMAMINDA UYGULANABİLİR OLMASINA DİKKAT EDİLMİŞTİR. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI GELİŞİM TAKVİMİ 2002 YILINDA 6 KURUMDA PİLOT UYGULAMA YAPILDI YILINDA TÜM KONSOLİDE BÜTÇELİ KURUMLAR PROGRAM BÜTÇELERİNİ AYNI ZAMANDA ABS YE GÖRE DE YAPTILAR YILINDA TÜM KURUMLARDA PİLOT BİRİMLER SEÇİLEREK BÜTÇE UYGULAMASI YAPILDI YILINDA BÜTÇE KANUNU ABS YE GÖRE KANUNLAŞTI. VE UYGULAMADA ABS YE GÖRE YAPILMAKTADIR.

20 BÜTÇE KODLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ KURUMSAL FONKSİYONEL FİN. EKONOMİK I II III IV I II III IV I I II III IV KURUMSAL SINIFLANDIRMA

21 KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMELLERİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA, SİYASİ VE İDARİ SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİNİ VE PERFORMANS SORUMLULARININ TESBİTİNİ HEDEFLEMEKTEDİR. AYNI ANAYASAL OTORİTEYE TAHSİS EDİLEN KAYNAKLARIN AYNI KODDA YER ALMASI BENİMSENMİŞ OLUP, BÜTÇE TÜRLERİ İTİBARIYLA GRUPLANDIRMA BUNUN İSTİSNASIDIR. SİYASİ YA DA BÜROKRATİK OLARAK YÖNETİM YETKİSİ KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN TEMEL KRİTERİ KABUL EDİLMİŞTİR. KURUMSAL SINIFLANDIRMANIN GENEL AÇIKLAMALARI DÖRT DÜZEYLİ VE SEKİZ HANELİ BİR KODLAMA BENİMSENMİŞTİR. BİRİNCİ DÜZEY, BAKANLIKLAR İLE ANAYASAL OLARAK EŞDEĞER KURUMLARI VE BÜTÇE TÜRLERİNİ BELİRLEMEKTEDİR. İKİNCİ DÜZEY, BİRİNCİ DÜZEYDE TANIMLANAN YÖNETİCİLERE KARŞI DOĞRUDAN SORUMLU BİRİMLER İLE BÜTÇE TÜRLERİ KAPSAMINDA YER ALAN KURUMLARI İFADE ETMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR, ANA HİZMET BİRİMLERİ GİBİ İKİNCİ DÜZEYE BAĞLI BİRİMLERİ KAPSAR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY KODLAR, DESTEK VE LOJİSTİK BİRİMLERİ İLE POLİTİKALARI UYGULAYAN BİRİMLERİ TANIMLAR.

22 KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI (BİRİNCİ DÜZEY) İDARİ YAPI VE HİYARARŞİK KADEME - Bakanlıklar ile Eşde ğer Kur. - Özel Bütçeli Kurumlar - Düzenleyici ve Den. Kur. - Sosyal Güvenlik Kurumları - İl Özel İdareleri - Belediyeler - Mahalli İdare Birlikleri - Yükseköğretim Kurumları I II III IV Bakan veya Bütçe Türü Bakana karşı sorumlu en üst düzey Politikanın uygulanmasından sorumlu olanlar Politikadan yararlanan kitle ile temas halinde olan, destek ve lojistik KURUMSAL SINIFLANDIRMA ANAHTARI I II III IV İDARİ YAPI VE HİYARARŞİK Bakana karşı Politikanın Politikadan yararlanan Bakan veya sorumlu en uygulanmasından kitle ile temas halinde Bütçe Türü KADEME üst düzey sorumlu olanlar olan, destek ve lojistik MERKEZ A=01-60 a. Müsteşar a=01 01 b. Yardımcı birimler b= Özel Kalem Savunma Sekreteri İ.M.İ.D Personel Gn. Md./Dai Eğitim Dairesi Yayın Arşiv Sağlık Bilgi İşlem Dairesi (Muh. ve Elekt. Dai.) -Makina İkmal Dairesi (Yapı İşl. - İnş. Bakım) -AB İlişkiler Dairesi (Dış İlişkiler Dairesi) - Danışma ve Denetim c. c= Denetim Birimleri APK Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İliş.Müş Diğer Müşavirlikler d.ana Hizmet Birim d= TAŞRA B= a.bölge a=61 61 b.il YURTDIŞI C=63 b= Yurtdışı Teşkilatı BAĞLI KURULUŞ D=64-96 a= a.genel a Aynı Bütçe İçinde Ayrı Bütçesi Olan b. Katma b Bakanlıklar ile Eşdeğer Kur Özel Bütçeli Kurumlar Düzenleyici ve Den. Kur Sosyal Güvenlik Kurumları İl Özel İdareleri Belediyeler Mahalli İdare Birlikleri Yükseköğretim Kurumları

23 BİRİNCİ DÜZEY KURUMSAL KODLAR 01 CUMHURBAŞKANLIĞI 02 T.B.M.M ANAYASA MAHK YARGITAY 05 DANIŞTAY 06 - SAYIŞTAY 07 - BAŞBAKANLIK 08 - ADALET BAKANLIĞI 09 - MİLLİ SAVUNMA BAK İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 11 - DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 12 - MALİYE BAKANLIĞI 13 - MİLLİ EĞİTİM BAK BAYINDIRLIK VE İSKAN BAK SAĞLIK BAKANLIĞI 16 - ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 17 - TARIM VE KÖYİŞLERİ BAK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜ.BAK SANAYİ VE TİCARET BAK ENERJİ VE TABİİ KAYN. BAK KÜLTÜR VE TURİZM BAK ÇEVRE VE ORMAN BAK ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR 42- DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KUR. 43- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İL ÖZEL İDARELERİ BELEDİYELER 48- MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ YÜKSEK ÖĞRETİM KUR KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (BAŞBAKANLIK) I II III IV AÇIKLAMA 07 BAŞBAKANLIK 02 ÖZEL KALEM 21 BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 26 BAŞBAKAN MÜŞAVİRLERİ 27 BAŞBAKANLIK MÜŞAVİRLERİ 01 MÜSTEŞARLIK 02 ÖZEL KALEM 03 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 04 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 13 HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 26 BASIN MÜŞAVİRLİĞİ 30 KANUNLAR VE KARARLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 PERSONEL VE PRENSİPLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32 MEVZUATI GELİŞTİRME VE YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33 DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34 TÜRKİYE ACİL DURUM MERKEZİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 35 GÜVENLİK İŞLERİ BAŞKANLIĞI 36 DIŞ İLİŞKİLER BAŞKANLIĞI 37 EKONOMİK VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 38 SOSYAL VE KÜLTÜREL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 39 İDAREYİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 40 BİLGİ İŞLEM BAŞKANLIĞI 41 İNSAN HAKLARI BAŞKANLIĞI

24 KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI) I II III IV AÇIKLAMA BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI ÖZEL KALEM SAVUNMA UZMANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU BAŞKANLIĞI SİGORTA DENETLEME KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER M ÜŞAVİRLİĞİ MÜSTEŞARLIK MÜŞAVİRLİĞİ YURT DIŞI TEŞKİLATI KAMU FİNANSMANI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞRA) SİGORTACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞVİK VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL KODLAMA ÖRNEĞİ (ULAŞTIRMA BAKANLIĞI) I II III IV AÇIKLAMA 16 ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 02 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 20 TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI 01 MÜSTEŞARLIK 03 SAVUNMA SEKRETERLİĞİ 04 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 05 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06 EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 12 DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 23 ARAŞTIRMA PLANLAMA VE KOORDİNASYON KURULU BAŞKANLIĞI 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 25 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ 61 ULAŞTIRMA BÖLGE YÖNETİM HİZMETLERİ 30 DLH İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 31 KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 32 SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 33 HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 34 TARİFE VE TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI 35 BAĞLI VE İLGİLİ KURULUŞLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI 36 AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

25 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETİNİN TÜRÜNÜ GÖSTERMEK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. DÖRT DÜZEYLİ VE ALTI HANELİ KOD GRUBUNDAN OLUŞMAKTADIR. BİRİNCİ DÜZEY, DEVLET FAALİYETLERİNİ 10 ANA FONKSİYONA AYIRMAKTADIR. ANA FONKSİYONLAR, İKİNCİ DÜZEYDE PROGRAMLARA BÖLÜNMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ DÜZEY KODLAR İSE NİHAİ HİZMETLERİ GÖSTERMEKTEDİR. DÖRDÜNCÜ DÜZEY AÇILARAK MUHTEMEL İHTİYAÇLAR İÇİN BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

26 HARCAMANIN FONKSİYONEL SINIFLAMASI GENEL KAMU HİZMETLERİ SAVUNMA HİZMETLERİ YASAMA, DIŞİŞLERİ, DIŞ EKONOMİK YARDIMLAR, GENEL HİZMETLER, BORÇ YÖNETİMİ, TEMEL ARAŞTIRMALAR. ASKERİ VE SİVİL SAVUNMA İDARESİ İLE DIŞ ASKERİ YARDIMLAR. (HASTANELER VE OKULLAR HARİÇ) KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK ASAYİŞ, İTFAİYE, YARGI, CEZAEVİ HİZMETLERİ. (HASTANELER, OKULLAR VE SİVİL SAVUNMA HARİÇ) EKONOMİK İŞLER VE HİZM. TİCARİ VE SINAİ FAALİYETLERİN DÜZENLENMESİ VE SÜRDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN KAMU HİZMETLERİ. ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ ATIK YÖNETİMİ, KİRLİLİĞİN AZALTILMASI VE DOĞAL ORTAMIN KORUNMASI. İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZ. KİŞİ VE AİLELERİN İSKANI İLE TEMEL İHTİYAÇLARA YÖNELİK HİZMETLER. (OTOYOLLAR VE SULAMA SİSTEMLERİ HARİÇ) SAĞLIK HİZMETLERİ BİREYSEL VE TOPLUMSAL SAĞLIK HİZMETLERİ VE YAYGIN SAĞLIK EĞİTİMİ. (ASKERİ SAHRA HASTANELERİ HARİÇ) DİNLENME KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ BİREYSEL VE TOPLUMSAL MORAL HİZMETLERİ. (GENEL NİTELİKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI HARİÇ) EĞİTİM HİZMETLERİ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM HİZMETLERİ. (HİZMET İÇİ EĞİTİM HARİÇ.) SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ GENEL OLARAK SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ İLE SOSYAL YARDIM PROĞRAMLARI PLANLAMASI HARİÇ.) (AİLE KODU FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (BİRİNCİ DÜZEY) 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 02 SAVUNMA HİZMETLERİ BİRİNCİ DÜZEY 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ

27 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (İKİNCİ DÜZEY) KODU İKİNCİ DÜZEY I II 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1 Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler 2 Tarım, Ormancılık, Balıkçılık ve Avcılık Hizmetleri 3 Yakıt ve Enerji Hizmetleri 4 Madencilik, İmalat ve İnşaat Hizmetleri 5 Ulaştırma Hizmetleri 6 İletişim Hizmetleri 7 Diğer Endüstriler 8 Ekonomik Faaliyetlere İlişkin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri 9 Sınıflandırmaya Girmeyen Ekonomik İşler ve Hizmetler FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA (ÜÇÜNCÜ DÜZEY) KODU ÜÇÜNCÜ DÜZEY I II III 5 Ulaştırma Hizmetleri 1 Karayolu inşaat işleri ve hizmetleri 2 Karayolu sistemi işletme işleri ve hizmetleri 3 Suyolu taşımacılığı tesisleri inşaat işleri ve hizmetleri 4 Suyolu taşımacılığı işletme işleri ve hizmetleri 5 Demiryolu inşaatı ve işletme işleri ve hizmetleri 6 Havayolu taşımacılığı tes isleri inşaat ve işletme işleri ve hizmetleri 7 Boru hattı ve diğer nakil tesislerinin inşaat işleri ve hizmetleri 8 Boru hattı ile nakletme ve diğer taşımacılık sistemi işletme işleri ve hizmetleri 9 Sınıflandırmaya girmeyen ulaştırma hizmetleri 6 İletişim Hizmetleri 0 İletişim hizmetleri

28 FİNANSMAN TİPİ SINIFLANDIRMA FİNANSMAN TİPİ KODU GENEL DEVLET TANIMINA GİREN BÜTÜN KURUMLARI KAVRAYABİLMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR. DEVİRLİ ÖDENEKLERİ İZLEMEK İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR. HARCAMANIN HANGİ KAYNAKLA FİNANSE EDİLDİĞİNİ GÖSTERİR. TEK HANELİ KODDAN İBARETTİR.

29 FİNANSMAN TİPİ KODLARI 1 - GENEL BÜTÇE 2 - KATMA BÜTÇE 3 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI 4 - ÖZERK KURULUŞLAR 5 - DÖNER SERMAYELER 6 - ÖZEL ÖDENEKLER 7 - DIŞ PROJE KREDİLERİ 8 - BÜTÇE DIŞI FONLAR EKONOMİK SINIFLANDIRMA

30 DEVLET İŞLEMLERİNİN ÇERÇEVESİ ÇIKIŞ Mallar ve Hizmetler Para Hiçbir şey Başkalarının Akdi Yükümlülükleri Devletin Akdi Yükümlülükleri Mallar ve Hizmetler Takas Alımlar Ayni Transferler ve bağışlar Ayni verilen borçların geri ödemeleri Borçlanmayla yapılan alımlar Para Satışlar, ücretler, kiralar _ Vergiler, hibeler, bağışlar Borç geri ödemeleri Borçlanma Ş GİRİ Hiçbir şey Başkalarının Akdi Yükümlülükleri Ayni bağışlar, sosyal mal ve hizmetler Vadeli mal ve hizmet satışı Verilen transferler, bağışlar Verilen borçlar _ Devralınan borçların bağışlanması Bağışlar ve başkalarına verilen borçların silinmesi Verilen borçların yeniden finansmanı Devlet tahvillerinin başkalarına bağışlanması Borçlu girişimlere tahvil verilmesi Devletin Akdi Yükümlülükleri Borçların ayni ödemeleri İtfa Devlet borcunun silinmesi Verilen borcun devlet tahviliyle ödenmesi Borçlanmanın yeniden finansmanı SINIFLANACAK İŞLEMLER GELİRLER KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ OLARAK HERHANGİ BİR MALİ HAKKA DAYANMAKSIZIN YAPILAN TAHSİLATLARDIR. HARCAMALAR BORÇ VERME ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR FİNANSMAN KARŞILIKLI VEYA KARŞILIKSIZ OLARAK HERHANGİ BİR MALİ HAKKA DAYANMAKSIZIN YAPILAN ÖDEMELERDİR. KAMUSAL AMAÇLARLA, BİR MALİ HAKKA VEYA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK YAPILAN ÖDEMELERDİR. KAMUSAL AMAÇLARLA, BİR MALİ HAKKA VEYA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK VERİLMİŞ BORÇLARDAN YAPILAN TAHSİLATLARDIR. DEVLETİN, FİNANSMAN AÇIKLARINI KARŞILAMAK AMACIYLA KENDİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILIĞINDA YAPTIĞI ÖDEME VE TAHSİLATLARDIR.

31 KODLAMA KRİTERLERİ ÖDEMELER TAHSİLAT ILIKLI KARŞ CARİ SERMAYE SERMAYE CARİ ILIKLI KARŞ GİDERLER GELİRLER ILIKSIZ KARŞ CARİ SERMAYE SERMAYE CARİ ILIKSIZ KARŞ VARLIKLAR MAL İ LİKİDİTE AMAÇLI KAMUSAL AMAÇLI VERİLEN BORÇ KAMUSAL AMAÇLI GERİ ÖDEME LİKİDİTE AMAÇLI VARLIKLAR MAL İ DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ FİNANSMAN DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ SINIFLAMA KRİTERLERİ CARİ CARİ TRANSFER SERMAYE SERMAYE TRANSFERİ BORÇ VERME / GERİ ÖDEME BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞMAYAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. CARİ NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR BÜTÇE KANUNLARI İLE BELİRLENMİŞ ASGARİ DEĞERİ AŞAN MAL VE HİZMET KARŞILIKLARI. SERMAYE NİTELİKLİ MAL VE HİZMETLERİN FİNANSMANI AMACIYLA YAPILAN KARŞILIKSIZ İŞLEMLERDİR KAMUSAL BİR AMAÇLA VE BİR MALİ HAKKA YA DA TAAHHÜDE DAYALI OLARAK YAPILAN İŞLEMLERDİR. KİRA GELİRLERİ BORÇ FAİZİ ÖDEMELERİ VERGİ GELİRLERİ BURSLAR GAYRİMENKUL SATIŞI BİNA YAPIMI BİNA AMAÇLI BAĞIŞ DEPREM KONUTLARI KONUT KREDİLERİ KREDİ TAHSİLATLARI

32 EKONOMİK KODLAR EKONOMİK SINIFLANDIRMA DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE GÖRE GRUPLANMASIYLA OLUŞTURULMUŞTUR. DEVLET FAALİYETLERİNİN, MİLLİ GELİR VE PİYASA EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖLÇÜLMESİNİ AMAÇLAR. ALTI HANELİ VE DÖRT DÜZEYLİ KOD GRUBUNDAN OLUŞUR. BÜTÇE POLİTİKALARININ SEÇİCİ BİR ŞEKİLDE UYGULAMASINI SAĞLAR. BÜTÇELEME ANLAYIŞI AYRILABİLEN VE İZLENMESİ ANLAMLI OLAN BÜTÜN MALİYETLER AYRI TERTİPLERDE BÜTÇELENMELİDİR. GEÇEN YILDAN KALAN VE ÖDENEMEYEN TUTARLAR, CARİ YIL BÜTÇESİNİN İLGİLİ TERTİPLERİNDEN ÖDENECEKTİR. RED VE İADELER İÇİN BÜTÇELERDE YENİ ÖDENEK TERTİPLERİ AÇILMAYACAK, İADESİ GEREKEN TUTARLAR GELİRLERDEN DÜŞME ŞEKLİNDE MUHASEBE SİSTEMİNDEN YAPILACAKTIR.

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ

2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 2012 2014 DÖNEMİ BÜTÇE HAZIRLAMA REHBERİ 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu na ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan idareler ödenek tekliflerini; Orta Vadeli Program, Orta

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLARININ İRDELENMESİ, HUKUKİ DAYANAKLARININ ARAŞTIRILMASI VE BÜTÇE GELİRLERİ YARDIMCI HESAPLAR CETVELİNİN GÜNCELLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ

BÜTÇE HARCAMA REHBERİ BÜTÇE HARCAMA REHBERİ Bu rehber, Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerini, yapmış oldukları giderlerin hangi harcama kaleminde gösterecekleri konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni

T.C. Maliye Bakanlığı. Muhasebat Genel Müdürlüğü. Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni Şubat 2015 Hazırlık Baskı SES Reklam İletişim Hizmetleri Tel: 0312 215 62 00 İçindekiler Tanımlar...4 Meta Data...5

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ EĞİTİM SUNUSU SUAT AKSU İÇ DENETÇI KONU BAŞLIKLARI 375 SAYILI KHK UYGULAMASI Döner sermaye işletmelerinde ek ödeme işlemleri 666 sayılı KHK uygulaması 657

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu

2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsamındaki İdareler, Sosyal Güvenlik Kurumları ve Mahalli İdareler 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu HAZİRAN 2014 2013 Yılı Genel Faaliyet Raporu 1 2013

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 2 I.1. PERSONEL GİDERLERİ... 3 I.2. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 8659 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Kanun Numarası : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :24/12/2003 Sayı :25326 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa: BİRİNCİ KISIM

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ Temmuz 2014 Adres E-Posta : Dikmen Caddesi Merasim Sokak Dikmen/ANKARA : maliraporlama@muhasebat.gov.tr Grafik

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 2009-2013 STRATEJİK PLAN 3 COUNTRY İÇİNDEKİLER CONTEXT 1- BAKAN SUNUŞU...5 2- GENEL SEKRETER SUNUŞU...7 3- STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ SUNUŞU...9 4- STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARINDA

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2012-2014 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına. İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dahil idarelerin 2014-2016 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber

Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ Bu rehber, merkezi yönetim bütçesine dâhil idarelerin 2010-2012 dönemi bütçe hazırlıklarında esas alınacaktır. Bu rehberin birinci bölümünde harcamaların

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İç Kontrol Daire Başkanlığı 2006 İÇİNDEKİLER MADDE...SAYFA BİRİNCİ KISIM...... 1 GENEL HÜKÜMLER...... 1 BİRİNCİ BÖLÜM...... 1 Amaç, Kapsam ve Tanımlar...... 1 Amaç...1...

Detaylı

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm

Harcama Birimleri Kılavuzu 2.Sürüm 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 2.Sürüm BAŞBAKANLIK STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Aralık 2012 DERLEYENLER Alfabetik Sırayla Adnan KUM Burcu B. BAŞAL Hasan Murat BERKSOY

Detaylı

2013-2017 STRATEJİK PLANI

2013-2017 STRATEJİK PLANI 2013-2017 STRATEJİK PLANI Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA Yayın No: 362 Temmuz 2012 - ANKARA ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN, RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İHTİYAT HALİNE GETİRMİŞ MİLLETLER, EVVELA

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 )

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra No: 9 ) SAYI : B.07.0.BMK.0.027.310 KONU: Harcamaların Ekonomik Sınıflandırmasına İlişkin Rehber I. GİRİŞ T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2004 MALİ YILI BÜTÇE UYGULAMA TALİMATI (Sıra

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANININ SUNUŞU Dünyamızın yaşamakta olduğu değişim dinamikleri içinde, Bakanlığımızın şeffaf, katılımcı, paylaşımcı, demokratik, verimli, hızlı, güvenli, yüksek teknolojiye dayanan

Detaylı