MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM"

Transkript

1 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 20 Cilt 3 Sayı: 2-7 MAKSİLLER SİNÜS KİTLELERİNE YAKLAŞIM THE APPROACH TO MAXILLARY SINUS MASSES İbrahim ÇUKUROVA, Aytekin YAZ, Murat GÜMÜŞSOY, Gül Caner MERCAN, Orhan Gazi YİĞİTBAŞI, Ümit BAYOL 2 ARAŞTIRMA ÖZET Amaç: Bu çalışmanın amacı maksiller sinüs kitlelerine yaklaşım ve uygulanan cerrahi prosedürün önemini vurgulamaktır. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimize Ocak 200 Temmuz 200 tarihleri arasında burun tıkanıklığı, burun akıntısı şikayeti ile başvuran 92 hasta: klinik ve endoskopik muayene, patoloji sonuçları ve takip süreleri göz önüne alınarak değerlendirildi. 48 hastaya mediyal maksillektomi, 4 hastaya total maksillektomi, 5 hastaya Caldwell-Luc, 2 hastaya diğer cerrahi prosedürler uygulandı. 4 hasta inoperabl kabul edilerek herhangi bir cerrahi prosedür uygulanmadı. Patoloji sonuçları 28 hastada malign, 64 hastada benign olarak rapor edildi. Malign olan 0 hastada epidermoid karsinom, 5 hastada adenoid kistik karsinom rapor edilmiştir. Bulgular: Maksiller sinüste kitle nedeniyle opere ettiğimiz 88 hastanın postoperatif -5 ay arası (ortalama 6 ay) izlemlerinde 2 hastada nüks saptanması üzerine tamamlayıcı cerrahi uygulandı. Diğer hastaların izleminde herhangi bir sorun ile karşılaşılmadı. 2 hastamızın takipleri hastaların sosyal durumlarından dolayı dış merkezde yapılmaktadır. Sonuç: Uygulanacak etkili cerrahinin maksiller sinüs kitlelerinin tedavisinde uzun dönem sonuçları etkileyen en önemli faktör olduğu kanısına varıldı. Anahtar kelimeler: Maksillektomi, epidermoid kanser, maksiller kitle. RESEARCH ABSTRACT Aim: The aim of this study is approach to the maxillary sinus masses and emphasize the importance of surgical procedure. Patients and Methods: 92 patients who have nasal congestion and rinore referred to our clinic between January 200 July 200 analysed for clinical and endoscopic examination, pathological results and follow-up period. We performed medial maxillectomy to 48 patients, total maxillectomy to 4 patients, Caldwell-Luc to 5 patients and other surgical procedures to 2 patients. 4 patients were considered inoperable and any surgical procedure was performed. Pathologic results reported as malign in 28 patients and benign in 64 patients. Malign results were; epidermoid carcinoma in 0 patients and adenoid cystic carsinoma in 5 patients. Results: 88 patients who were operated for maxillary sinus masses, postoperatively followed-up between -5 months (mean 6 months) and complementary surgery performed in 2 recurrent patients. No problems determined in other follow-up of patients. Because of social situations 2 patients followed-up in other centers. Conclusion: The most important factor affecting long-term results of maxillary sinus masses are applicable effective surgical treatment. Key words: Maxillectomy, epidermoid cancer, maxillary mass. Geliş Tarihi/Received: /2/20 Kabul Tarihi/Accepted: 8/03/20 İletişim: Dr. Murat Gümüşsoy S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği Gaziler Cd. No:468 Yenişehir İzmir GSM: S.B. İzmir-Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi Kliniği-İzmir 2 S.B. İzmir-Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği-İzmir 2

2 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 20 Ahlak Cilt Üzerine 3 Sayı Bir Söyleşi GİRİŞ Paranazal sinus (PNS) tümörleri tüm vucut malignitelerin sadece %0.3 nü, baş-boyundaki kanserlerin ise %3 nü oluştururlar (,2). Sigara kullanımı, odun tozu, nikel, formaldehid yanında rinitler ve nazal polip gibi sinonazal problemler predispozan faktörler arasında sayılabilir (2,3). Sık görülmedikleri ve sinüs kavitesi içerisinde sessizce gelişmesi nedeni ile erken dönemde tanı koyma olasılığı çok zayıftır. İlk belirtilerin başlaması ile tanı koyma arasındaki süreyi Perzin ve arkadaşları, ortalama 6-8 ay olarak saptamış ve maksiller sinüs malign tümörlerinde olguların ancak % 25 inde tümörün sinüs içinde iken tanındığını bildirmiştir (3). Görülme sıklığı erkek /kadın oranı 2/ dir. PNS tümörlerinde prognozu etkileyen faktörlerin başında diğer bütün tümörlerde olduğu gibi erken teşhis gelmektedir. Bu sebeple 6 haftayı geçen, kronik sinonazal şikayetleri olan hastalarda endonazal endoskopik muayene ve kraniyal sinirleri de içine alan komple baş-boyun muayenesi yapılmalıdır. Bizim olgularımız içinde en yaygın semptom tek taraflı burun tıkanıklığı ve akıntısı, yüzün bir tarafında şişlik olup, burun içinde kitle en sık saptanan bulgudur. Bu semptom ve bulgular hastalarımızın çoğunun geç dönemde teşhis edildiğinin bir göstergesidir. Sinonazal tümörlerin erken dönem semptom ve bulguları benign patolojilerden ve inflamatuar hastalıklardan ayırt edici değildir. İlerleyen olgularda orbita tutulumu ile diplopi, görme kaybı ve propitozis gelişebilir. Kemik destrüksiyonu ve yumuşak doku tutulumu ile yüzde asimetri ve çiğneme kaslarının tutulumu ile trismus gelişebilir. Burun ve sinüs malign tümörlerinde lokalizasyon olarak görülme oranını, DeSanto; %55 maksiller sinüs, %35 nazal kavite, %9 ethmoid sinüs ve % diğer sinüsler olarak bildirmiştir. Becker ve arkadaşları ise % 60 maksiller sinüs, % 20 nazal kavite, % 5 etmoid sinüsler, % 4 burun vestibülü ve % frontal ve sfenoid sinüsten kaynaklandığını bildirmişlerdir (4). PNS tümörleri sık görülmediğinden ve her bir sinüs için ayrı evreleme sistemi tanımlanmamış olması nedeniyle evreleme konusunda ortak bir görüş oturmamıştır. Evreleme için klinik muayene ve endoskopik yöntemler yetersiz olup, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans (MR) görüntüleme esastır. Etmoid-maksiller sinüs tümörlerinin cerrahi tedavinin planlanmasında; tümörün en-blok çıkarılabilmesi için, çıkarılabilecek kemik ve yumuşak dokuların tespiti, estetik ve fonksiyonu koruyacak en uygun yaklaşım yolunun ve oluşan defektin kapanması için en uygun prostetik ve/veya yumuşak doku tekniklerinin belirlenmesi esastır (5). HASTALAR VE YÖNTEM Çalışmaya Eylül 200-Temmuz 200 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği nde paranazal sinüs patolojisi nedeniyle başvuran endoskopik sinüs cerrahisi ile 48 medial maksillektomi, 4 total maksillektomi, 5 Cald-well Luc, 4 inoperabl kabul edilen, 2 diğer cerrahi prosedurlar uygulanan 92 hasta dahil edildi. Ayrıca total maksillektomi yaptığımız 5 hastaya göz ekzentrasyonu ve hastaya da bilateral total maksillektomi yapıldı (Resim ). Total maksillektomi + göz ekzentrasyonu yaptığımız 5 hastaya kalıcı maksiller protez uygulaması yapıldı (Resim 2). Hasta dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların 59 u erkek 33 ü kadın olup yaş ortalaması 50.8 yıl olarak saptandı. Resim - Bilateral total maksilletomi post-op. Resim 2- Kalıcı maksiler sinüs protezi uygulanması görünümü.

3 4 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi Olgularımızda boyunda palpasyonla veya görüntüleme yöntemleriyle tespit edilebilen lenfadenopati olmaması nedeniyle, boyuna yönelik cerrahi uygulanmadı. Post-op. 2. hafta yapılan ilk kontrolden sonra patoloji sonucu malign olarak gelen hastalar ise ilk yıl her ay, ikinci yıl iki ayda bir, daha sonra her 6 ayda bir endoskopik rinoskopi ve paranazal BT ile değerlendirilmesi ve kontrolleri yapıldı. Hastalarımızın post-op. izlem süresi -5 (ortalama 6 ay) dır. düzeyinde uyuşukluk hastalarda en sık tespit edilen yakınmalardı (Resim 3). Hastaların tümü operasyon öncesi detaylı anamnez, endoskopik nazal bakı ve PNS tomografisi ile mediyal duvar defekti bulunan hastalar kontrastlı orbita MR ile değerlendirilmiştir (Resim 4, 5). Cerrahi tedavide tüm hastalara lezyon yerine ve klinik görünümün yanı sıra ve histopatolojik biyopsi doğrultusunda girişimde bulunulmuştur. BULGULAR Burun tıkanıklığı, yanakta şişlik, serohemorajik-seropürülan burun akıntısı, frontal ve temporal bölgeye lokalize ağrılar, diş ağrıları, epistaksis, gözün iç yanında şişlik, göz sulanması, orbita altı ve molar dişler Resim 5- İnverted papillom Resim 3- Orbital invazyon yapmış epidermoid karsinom Bu hastaların histopatolojik tanıları Tablo de görülmektedir. Hastalarımızdan 44 u inverted papillom, 5 ü epidermoid karsinom, 2 si anjiofibrom, 3 ü adenokistikkarsinom, 3 ü inflamatuar polip, 2 si non-hodgin lenfoma, 3 ü malign mezenkimal tümör olarak rapor edilmiştir. Tablo - Hastaların postoperatif patoloji sonuçları Histopatolojik tanı İnverted papillom Resim 4- Maksiller sinüsün ön duvarını destrükte etmiş kitle Epidermoid karsinom Anjiofibrom Adenokistikkarsinom Ameloblastik odontoma İnflamatuar polip Plazmositom Low grade maltoma Non-hodgin lenfoma Anaplastik menenjiom Malign mezenkimal tümör Benign patoloji Hasta sayısı

4 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 20 Ahlak Cilt Üzerine 3 Sayı Bir Söyleşi Total maksillektomi özellikle malign patolojilerde standart cerrahi tedavi olmasına rağmen kraniyofasiyal rezeksiyon, maksillektomi + orbital ekzenterasyon gibi cerrahi prosedürler de cerrahi sınır güvenliğini sağlamak için uygulanmıştır. (Resim 6, 7) Resim 6- İntraoperatif total maksillektomi Resim 7- Total maksillektomi+ göz ekzentrasyonu ameliyat spesmeni Postoperatif erken evrede ödem, epifora, mediyal kantusun tespit yerine bağlı göz hareket bozukluğu, kanama, hissiyet kaybı gibi komplikasyonlar ortaya çıkmıştır.ancak bu komplikasyonlar geçici olup, kalıcı defisit yaratmamıştır. Hospitalizasyon süresinde uzamaya neden olmuş post-op. birinci haftada taburcu edilmişlerdir. Hastalarımızın 0 u takipten çıkmış olup diğer hastaların ortalama 6 (-5 ay ) aydır post-op. takipleri devam etmektedir. Toplam 88 hastanın takiplerinde 2 hastada nüks saptandı ve tamamlayıcı cerrahi yapıldı. 2 hastanın takipleri sosyal durumlarından dolayı dış merkezde yapılmaktadır. TARTIŞMA Son yıllarda endoskopik muayene ve tanı yöntemlerinin gelişmesiyle bu bölgenin direk olarak muayenesini yapmak mümkün olmuştur. Bu da PNS tümörlerinin erken tanısında gerekli bir yöntemdir. Bunun başlıca nedenleri; burun boşluklarının muayenesinin başka yöntemlerle yeterince yapılamaması ve sinüs patolojilerinin tipi ve derecesi hakkında radyolojik yöntemlerin doğruluk oranlarının kuşkulu olması söylenebilir (6). Mediyal maksillektomi özelikle inverted papillom cerrahisinde yeni tercih edilmeye başlanan endoskopik cerrahi bir operasyondur. İnverted papillom hastalarında optimal cerrahi tedavinin ne olduğu uzun zamandır tartışma konusudur ve cerrahiden sonra % 3 ila % 73 lere varan rekürrens oranları bildirilmektedir (7). Hangi tip cerrahi uygulanırsa uygulansın en önemli nokta; geniş cerrahi sınırların sağlanması ve hastalıklı mukozanın tamamen çıkarılmasıdır. Mediyal maksillektomi yaklaşımı özellikle lateral nazal duvar tutulumu olup endoskopik olarak ulaşılamayan maksiler sinüs uzanımlarında, orbita ve intrakranial uzanımlarda, yakın takip imkanının olmadığı hastalarda önerilmektedir (8,9). Bu yaklaşım tarzının en önemli avantajı, çok iyi görüş sağlaması ve inverted papillomun yayılım gösterebildiği orbita, kafa tabanı, frontal sinüs ve kontrlateral ethmoid sinüs gibi bölgelere kolay ulaşılması ve tümörün en-blok çıkarımına imkan sağlamasıdır (0). Klasik mediyal maksillektomi çoğunlukla lateral rinotomi insizyonuyla yapılmaktadır. Ancak eksternal insizyon istenmeyen durumlarda midfasial degloving yöntemiyle de yapılabilir (). Son yıllarda gelişen teknolojiye bağlı olarak transnazal endoskopik medyial maksillektomi yaklaşımı da seçilmiş hastalarda önerilmektedir (2). Yayınlarda mediyal maksillektomi tekniği ile opere edilen hastalarda % 0-27 nüks oranları verilmektedir (3-6). Bizim hastalarımızın büyük çoğunluğu transnazal endoskopik mediyal maksillektomi tekniğiyle opere edildi. Sadece hastada nüks saptandı. Sinonazal papillomlarda histolojik tip ne olursa olsun, nüks etme ve maligniteye dönüşme potansiyellerinin olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Literatürde malign transformasyon yüzdesi %5-2 arasında değişen oranlarda bildirilmiştir (7). Bu nedenle cerrahi sınır pozitif gelmemesi için gerekirse mediyal maksillektomiden vazgeçip total maksillektomi uygulamaktan çekinilmemelidir. Cerrahi planlanırken geniş ekspozisyon ve tam bir eksizyon sağlayacak yaklaşım tercih edilmelidir.son 5 yılda yapılan yayınlar endoskopik rezeksiyonun uzun dönem takiple uygulanabilirliğini ele alınmıştır (8-22). Lawson ve ark de yayınladıkları 60 hastalık seride, inverted papillomaların etmoid, sfenoid sinüsler ve

5 6 Bidder Tıp Bilimleri Dergisi maksiller sinüs mediyal duvarından köken alması halinde, endoskopik yöntemin kullanıldığını ve sadece % 2 lik düşük bir rekürrens oranı elde ettiklerini bildirmiş ayrıca T ve T2 tümörler de mediyal maksillektomi ve total maksillektomi arasında anlamlı derecede fark izlenmemiştir (23). Bizim çalışmamızda 58 hastaya endoskopik olarak müdahale edilmiş ve takiplerinde nüks bulgusuna rastlanmamıştır. Anjiofibromların tedavisinde nazofarenks ve paranazal sinüslerde sınırlı küçük tümörlerde endoskopik transnazal yaklaşım idealdir (24, 25). Daha ileri hastalarda ise açık teknikler (lateral rinotomi, midfasial degloving) tercih edilmelidir. Burun septumu lezyonları lateral rinotomi yapılarak geniş lokal eksizyonlar ile çıkartılabilir. İnverted papillomlar ve burun yan duvarında lokalize diğer patolojiler de mediyal maksillektomi uygun bir yaklaşım olacaktır (26). PNS tümörlerine mediyal maksillektomi yaklaşımı her ne kadar popüler yeni bir cerrahi tedavi şekli olsa da sinonazal malignensilerin tedavisinde esas olan enblok rezeksiyondur. Cerrahi yaklaşım şeklini belirlerken hastalığın lokalizasyonu, uzanımı ve histopatolojisi göz önünde bulundurulmalıdır. Frontal loba uzanım, prevertebral fasya tutulumu, iki taraflı optik sinir, optik kiazma ve ileri kavernöz sinüs tutulumu unrezektabilite kriterleri olarak kabul edilir. PNS tümörlerinin tedavisinde profilaktik boyun diseksiyonu rutin olarak uygulanmaz. Radyoterapi ve kemoterapinin yeri de sınırlıdır (27). Boyun diseksiyonu klinik ve radyolojik olarak metastaz bulguları olan hastalarda yapılır. Shidnia ve arkadaşları (28) maksiller sinüs tümörlerinde % 26 lara varan nodal tutulum bildirimleri sebebiyle boyuna elektif radyoterapiyi gerekli görmüştür. Hastalarımızın hiçbirine boyun diseksiyonu yapılmadı ve post-op. takiplerinde hiç birinde boyun nüksü ile karşılaşılmadı. Bizce nüks hastalarda majör problem lokal kontrolün sağlanamamasıdır. Total maksillektomi özellikle malign patolojilerde standart cerrahi tedavi olmasına rağmen kafa kaidesi, arka grup etmoid sinüs, sfenoid sinüs, intrakranial mesafeye, infratemporal fossaya ve orbitaya uzanım özel yaklaşımları gerektirir. Kraniyofasiyal rezeksiyon, maksillektomi + orbital ekzenterasyon gibi cerrahi prosedürler de cerrahi sınır güvenliği sağlamak için uygulanmalıdır. Kamel (29) endoskopik mediyal maksillektomi uyguladığı hastaların 28 aylık takibinde rekürrens ile karşılaşmadığını rapor etmiştir. Bizim hastalarımızda da nükse rastlanmaması bu bölge tümörlerinin mediyal maksillektomi için güvenilir bir cerrahisi prosedür olduğunu yansıtmaktadır. Seçilmiş PNS tümörlerinde endoskopik deneyimin artması, bu alanda teknik gelişme ve yeniliklerin artmasına sebep olmuştur. Çoğu tümör yerleşiminde, deneyimli bir cerrah tarafından yapılan endoskopik rezeksiyonun başarısı seçilmiş hastalarda açık tekniğe yakındır. Post-op. dönemde özellikle malign sinonazal tümörlerde lokal nüks açısından yakın takip gerekmektedir. Post-op. 2. hafta yapılan ilk kontrolden sonra patoloji sonucu malign olarak gelen hastalar; ilk yıl her ay, ikinci yıl iki ayda bir, daha sonra her 6 ayda bir endoskopik rinoskopi ve paranazal BT ile kontrolleri yapılmalıdır. KAYNAKLAR. Frierson HF. Patological quiz, case. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 986;2: Wenig BM, Harpaz N, DelBridge C. Polymorphous low-grade adenocarcinoma of seromucous glands of the nasopharynx. A report of a case and discussion of the morphologic and immunohistochemical features. Am J Clin Pathol 989;92: Perzin KH, Cantor JO, Johanessen JV. Acinic cell carcinoma arising in nasal cavity: repot of a case with ultrastructural observations. Cancer 98;47: Handler SD, Ward PH. Oncocytoma of the maxillary sinus. Laryngoscope 979;89: Cummings CW. Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Mosby year book Inc. Second edition, Lanzieri CF. The sinonasal cavity. CT and MRI of the whole body. Edited by Haaga T. R., Lanzieri C.F. Third edit. V: Published by Mosby 994; Çukurova İ, Özkul MD, Demirhan E, Arslan İB, Donbaycı P. İnverted papilloma. Turkish J Rhinology 2008;: Önerci M, Yılmaz T. Lateral rinotomi. KBB Postası 994;3: Rıdolfı RL, Lıeberman PH, Erlandso RA, Moore OS. Schneiderian pllomas: a clinicopathologic study of 30 cases. Am J Surg Pathol 977;: Durucu C, Baglam T, Karatas E, Mumbuc S, Kanlikama M. Surgical treatment of inverted papilloma. J Craniofac Surg 2009;20: Skolnik, EM, Loewy A, Friedman JE. Inverted Papilloma of the Nasal Cavity. Arch Otolaryngol 966;84: Stankiewicz JA, Girgis SJ. Endoscopic surgical treatment of nasal and paranasal sinus inverted

6 Prof. Dr. Recep Kılıç İle 20 Ahlak Cilt Üzerine 3 Sayı Bir Söyleşi papilloma. Otolaryngol Head Neck Surg 993;09: Sukenık MA, Casıano R. Endoscopic Medial Maxillectomy for Inverted Papillomas of the Paranasal Sinuses: Value of the Intraoperative Endoscopic Examination. Laryngoscope 2000;0: Thorp MA, Oyarzabal-Amıgo MF, du Plesssıs JH, Sellars SL. Inverted papilloma: a review of 53 patients. Laryngoscope 200;: Sautter NB, Cannady SB, Citardi MJ, Roh HJ, Batra PS. Comparison of open versus endoscopic resection of inverted papilloma. Am J Rhinol 2007;2: Bignami M, Pistochini A, Meloni F, Delehaye E, Castelnuovo P. A rare case of oncocytic Schneiderian papilloma with intradural and intraorbital extension with notes of operative techniques. Rhinology 2009;47: Lane AP, Bolger WE. İnverted papillomun endoskopik tedavisi. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. Türkçe baskı cilt, sayı, Pasquini E, Sciarretta V, Farneti G, et al. Inverted papilloma: Report of 89 cases. Am J Otolaryngol 2004;25: Tomenzoli D, Castelnuovo P, Pagella F, et al. Different endoscopic surgical strategies in the management of inverted papilloma of the sinonasal tract:experience with 47 patients. Laryngoscope 2004;4: Kaza S, Capasso R, Casiano RR. Endoscopic resection of inverted papilloma: University of Miami experience. Am J Rhinol 2003;7: Lorente JL, Deleyiannis F, Rodrigo JP, et al. Minimally invasive treatment of the nasal inverted papilloma. Am J Rhinol 2003;7: Kraft M, Simmen D, Kaufmann T, et al. Longterm results of endonasal sinus surgery in sinonasal papillomas. Laryngoscope 2003;3: Lawson W, Kaufman MR, Biller HF. Treatment outcomes in the management of inverted papilloma: an analysis of 60 cases. Laryngoscope 2003;3: Carrau RL et al. Endoscopic and Endoscopic assisted surgery for juvenile angiofibroma, Laryngoscope 200;: Kamel RH. Transnasal endoscopic surgery for juvenile nasopharyngeal angiofibroma, J Laryngol Otol 996;0: Hyams VJ. Pathology of the nose and paranasal sinuses. İn English GE, editor: Otolaryngology, Vol 2, New York, Harper&Row Cummings CW. Otolaringolji Baş ve Boyun Cerrahisi 4. Baskı. Güneş tıp kitabevleri s Shıdnıa H, Hornback NB, Saghafı N. The Role of Radiation Therapy in Treatment of Malignant Tumors of the Paranasal Sinuses. Laryngoscope 984;94: Kamel RH. Transnasal endoscopic medial maxillectomy in inverted papilloma. Laryngoscope 995;05:

Inverted Papillomda Medial Maksillektomi Yaklaşımı Medial Maxillectomy Approach In Inverted Papilloma

Inverted Papillomda Medial Maksillektomi Yaklaşımı Medial Maxillectomy Approach In Inverted Papilloma KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 145 149, 2002 Inverted Papillomda Medial Maksillektomi Yaklaşımı Medial Maxillectomy Approach In Inverted Papilloma Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Nurettin ÖZDEMİR, Dr. Halit UZUN,

Detaylı

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi Olgu Sunumu / Case Report doi:10.5505/sakaryamj.2015.44366 Paranazal Sinüslerde İnverted Papillom Zemininde Gelişmiş Bilateral Yassı Hücreli Karsinomun Bilateral Lateral Rinotomi Yaklaşımı ile Tedavisi

Detaylı

İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları

İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları KBB Uygulamaları 2016;4(3):117-121 doi: 10.5606/kbbu.2016.94824 Özgün Makale / Original Article İnverted papillomlu olgularda endonazal endoskopik ve kombine yaklaşım sonuçları Results of endonasal endoscopic

Detaylı

İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom

İki taraflı frontal sinüs kaynaklı inverted papillom BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2014;24(6):349-353 Olgu Sunumu / Case Report doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.01328 349 İki taraflı

Detaylı

Sinonazal inverted papillomlara yaklafl m m z

Sinonazal inverted papillomlara yaklafl m m z Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(2):58-62 doi:10.2399/jmu.2012002003 Sinonazal inverted papillomlara yaklafl m m z Our approach to sinonasal inverted papillomas brahim Çukurova zmir Tepecik

Detaylı

Otolarengoloji. Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlar m z. Türk. Arflivi

Otolarengoloji. Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlar m z. Türk. Arflivi TKBBV 2005 Kabul tarihi / Accepted: Eylül / September 2, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Sinonazal Papillomlar: Histolojik Tipler ve Tedavi Sonuçlar m z E. nci, S. Y

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Nazal septum kaynakl inverted papilloma: Olgu sunumu

Nazal septum kaynakl inverted papilloma: Olgu sunumu OLGU B LD R S / CASE REPORT TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 13, 2005 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 17, 2006 Online yay n tarihi / Published

Detaylı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı

Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Lokal Hastalıkta Hangi Hasta Opere Edilmeli? Doç. Dr. Serdar Akyıldız E ge Ü n i v e r sitesi Tı p Fakültesi K B B Hastalıkları Anabilim D a l ı Genel olarak; Tümör hacmi arttıkça Evre ilerledikçe Kombine

Detaylı

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu

Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi, 13 (1): 29 33, 2005 Maksiller Sinüs Piyoseli: İki Olgu Sunumu Maxillary Sinus Pyocele: Report of Two Cases Dr. M. Volkan AKDOĞAN*, Dr. Özcan ÇAKMAK*, Dr. Erkan TARHAN*, Dr. Nihal USLU

Detaylı

Paranazal Sinüs Osteomları

Paranazal Sinüs Osteomları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Paranazal Sinüs Osteomları İbrahim Gürkan KESKİN, a Kadri İLA, a Mete İŞERİ, a Murat ÖZTÜRK a a Kulak Burun Boğaz AD, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kocaeli Ge liş Ta ri hi/re ce

Detaylı

Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları

Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 37 (1) 7-11, 2011 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Endoskopik Juvenil Nazofarengeal Anjiofibrom Cerrahisi - Uludağ KBB Sonuçları Fikret KASAPOĞLU, Osman DURGUT, Ersin ŞEN, Ö. Afşın

Detaylı

Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Nazal Septumda Dev Pleomorfik Adenom: Bir Vaka Sunumu Huge Pleomorphic Adenoma in the Nasal Septum ; A Case Report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 02.08.2013 Kabul: 29.11.2013 Yayın: 23.01.2014

Detaylı

Sinonazal İnverted Papillom; Tedavi Yöntemleri ve Klinik Sonuçları

Sinonazal İnverted Papillom; Tedavi Yöntemleri ve Klinik Sonuçları ORİJİNAL ARAŞTIRMA Sinonazal İnverted Papillom; Tedavi Yöntemleri ve Klinik Sonuçları İ.Gürkan KESKİN, a Kadri İLA, a Mete İŞERİ, a Ömer AYDIN, a Murat ÖZTÜRK a a Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Kocaeli

Detaylı

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi

Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi KBB Uygulamaları 2017;5(1):7-12 doi: 10.5606/kbbu.2017.58070 Özgün Makale / Original Article Sinonazal inverted papillom: Tek merkeze ait 38 olgunun değerlendirilmesi A sinonasal inverted papilloma: an

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal*

Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail Ulusal* ENDOSKOPİK ENDONAZAL POLİP CERRAHİSİ SONRASI GELİŞEN PNÖMOSEFALİ: BİR OLGU SUNUMU PNEUMOCEPHALUS FOLLOWING ENDONASAL ENDOSCOPIC POLIP SURGERY: A CASE REPORT Dr. Mehmet Seçer,* Dr. Nilay Taş,** Dr. İsmail

Detaylı

Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi

Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi Maksiler sinüste fibröz displazi: Tanı ve tedavi Murat Livaoğlu*, Osman Bahadır** *Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Trabzon **Kulak Burun Boğaz

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi?

Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler. Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Tiroid Papiller Kanserde Güncel Kanıtlar ve Gerçekler Kılavuzlara göre Ameliyat Stratejisi Değişti mi? Dr. Taner Kıvılcım Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Sunum Planı Ê Güncel

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Inverted Papillomlu Olgulara Yaklaşım ve Sonuçlarımız The Management and Results of Cases with Inverted Papilloma

Inverted Papillomlu Olgulara Yaklaşım ve Sonuçlarımız The Management and Results of Cases with Inverted Papilloma KBB ve BBC Dergisi, 10 (3): 140 144, 2002 Inverted Papillomlu Olgulara Yaklaşım ve Sonuçlarımız The Management and Results of Cases with Inverted Papilloma Dr. Turgut KARLIDAĞ, Dr. İrfan KAYGUSUZ, Dr.

Detaylı

NAZAL KİTLELER SALİH BAKIR KBB NOTLARI

NAZAL KİTLELER SALİH BAKIR KBB NOTLARI NAZAL KİTLELER 298 299 KONJENİTAL BURUN KİTLELERİ Bu grupta en sık rastlanan patolojiler; dermoid, gliom ve ensefaloseldir. NAZAL GLİOM Gerçek bir tümör olmayıp ekstradural bölgede glial doku birikimidir.

Detaylı

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları

Paranazal sinüs mukosellerinin göz komplikasyonları BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):232-236 Çalışma - Araştırma / Original Article 232 Paranazal sinüs mukosellerinin

Detaylı

Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi

Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2014;2(1):28-32 doi: 10.5606/kbbu.2014.97269 Özgün Makale / Original Article Maksillektomi uygulanan hastalarda yaşam kalitesinin değerlendirilmesi Assessment of quality

Detaylı

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI

NAZAL HAMARTOM i OLGU SUNUMU NASAL HAMARTOMA. İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (1): 43-47 43 OLGU SUNUMU NAZAL HAMARTOM i NASAL HAMARTOMA İbrahim ÇUKUROVA Aytekin YAZ Murat GÜMÜŞSOY Gül Caner MERCAN Ümit BAYOL Orhan Gazi YİĞİTBAŞI ÖZET Hamartom ya

Detaylı

Küçük renal kitlelerde aktif izlem

Küçük renal kitlelerde aktif izlem Küçük renal kitlelerde aktif izlem Prof Dr.Tarık Esen İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Epidemiyoloji Erişkin malign tm: ~ % 3 İnsidansı artmakta 7.1 / 100,000 (1983) 10.8

Detaylı

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI

KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI KB.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:12-16, 1995 KRONİK SİNÜZİTLİ HASTALARDA RADYOLOJİK ve CERRAHİ BULGULARIN KARŞILAŞTIRILMASI COMPARASION OF THE RADIOLOGIC AND SURGICAL FINDINGS IN PATIENTS WITH CHRONIC

Detaylı

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert

AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP/ NÜKSTE NE YAPALIM? Dr. Meral Mert AMELİYAT SONRASI TAKİP n Ameliyat sonrası evreleme; - TNM sınıflaması kullanılmakla beraber eksiklikleri var; post-op kalsitonin- CEA ölçümü, CEA

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme

Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme Lokalizasyon çalışmalarının şüpheli olduğu primer hiperparatiroidi olgularında 99 Tc-MIBI intraoperatif gama-prob kullanımı: Kohort değerlendirme A.Cem Dural 1, Cevher Akarsu 1, İlhan Gök 1, Aysel Koyuncu

Detaylı

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu

Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu 44 ƘŰƬƑƊ Olgu Sunumu / Case Report Bukkal Bölgeden Kaynaklanan Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu Pleomorphic Adenoma of the Buccal Region: Case Report Şemsettin OKUYUCU 1, Mehmet İhsan GÜLMEZ 1, Gül Soylu

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji

ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji ANTRAL EKTOPİK DİŞ ECTOPIC TOOTH IN MAXILLARY SINUS ANTRUM Rinoloji Başvuru: 07.11.2015 Kabul: 18.12.2015 Yayın: 18.12.2015 Özlem Çelebi Erdivanlı1, Kadir Çağdaş Kazıkdaş2, Zerrin Özergin Coşkun1, Abdulkadir

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Endoskopik sinonazal tümör rezeksiyonu

Endoskopik sinonazal tümör rezeksiyonu Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2006;16(2):72-79 KL N K ARAfiTIRMA Endoskopik sinonazal tümör rezeksiyonu Endoscopic removal of sinonasal tumors Dr. Alper Nabi ERKAN, 1 Dr. Erkan TARHAN, 2 Dr. Cüneyt YILMAZER,

Detaylı

Jüvenil nazofarengeal anjiofibrom: Üçüncü basamak bir merkezdeki 10 yıllık deneyim

Jüvenil nazofarengeal anjiofibrom: Üçüncü basamak bir merkezdeki 10 yıllık deneyim BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2016;26(3):135-142 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2016.85666

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12

Spinal Tumors. Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery. Tuesday, April 3, 12 Spinal Tumors Başar Atalay M.D. Yeditepe University Faculty of Medicine Department of Neurosurgery Spinal tumor localisation Extradural Intradural extramedullary Intradural intramedullary Age By aging

Detaylı

Özet. Abstract. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın: 12.03.2014

Özet. Abstract. Giriş. Olgu Sunumu. Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın: 12.03.2014 Alt Konka Kaynaklı Ekstramedüller Plazmositom: Olgu sunumu Extramedullar Plasmacytoma of the Inferior Turbinate, case report Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 06.02.2014 Kabul: 03.03.2014 Yayın:

Detaylı

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi doi: 10.5505/abantmedj.2014.84803 Abant MedicalJournal Orijinal Makale / OriginalArticle Volume Cilt 3 Issue Sayı 2 Year Yıl 2014 Paranazal Sinüs Anatomik Varyasyonlarının Bilgisayarlı Tomografi ile Analizi

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi

Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi KBB ve BBC Dergisi 15 (1):1-6, 2007 Türk Toplumunda Etmoid Çatı ve Kafa Tabanı Analizi Analysis of Ethmoid Roof and Cranial Base in Turkish Population Dr. Caner ŞAHĐN, Dr. Yavuz Fuat YILMAZ, Dr. Ali TĐTĐZ,

Detaylı

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi

Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Yediyüzyetmişiki Akciğer Kanseri Olgusunda Cilt Metastazı: 5 Yıllık Deneyimin Analizi Emine AKSOY, Güliz ATAÇ, Emin MADEN, Nil TOKER, Tülin SEVİM S.B. İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Kalp ve Damar Hastalıkları

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ

FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8 (1): 22-27, FONKSİYONEL ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ SONUÇLARIMIZ RESULTS OF FUNCTIONAL ENDOSCOPIC SINUS SURGERY Dr. İrfan KAYGUSUZ (*), Dr. Turgut KARLIDAĞ

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi

Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi TKBB & BBCD 2012 doi: 10.5152/tao.2012.13 ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE Tek taraflı endoskopik sinüs cerrahisi yapılan hastaların değerlendirilmesi E. Erkul, İ. E. Çekin, O. Kurt, A. Güngör, M. A. Babayiğit

Detaylı

Nadir Görülen Bir Olgu: Ekstrakranial Menenjiom A Rare Case Report: Extracranial Meningioma Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları

Nadir Görülen Bir Olgu: Ekstrakranial Menenjiom A Rare Case Report: Extracranial Meningioma Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Nadir Görülen Bir Olgu: Ekstrakranial Menenjiom A Rare Case Report: Extracranial Meningioma Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Başvuru: 29.06.2013 Kabul: 21.10.2013 Yayın: 15.11.2013 Gülpembe Talayhan1,

Detaylı

Cerrahi Dışı Tedaviler

Cerrahi Dışı Tedaviler KÖTÜ HUYLU YUMUŞAK DOKU TÜMÖRLERİ Cerrahi Dışı Tedaviler Dr.Selami ÇAKMAK GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi 50 den fazla yumuşak doku sarkomu tipi Kaynaklandığı doku, Klinik gidişat, Görülme yaşı, Agresifliği,

Detaylı

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER

TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER TRAKEA CERRAHİSİNDE TEMEL PRENSİPLER İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI Dr Ahmet DEMİRKAYA 21 Eylül 11 Çarşamba C6-T4 arasında uzanan trakea infrakrokoid seviyeden karinaya kadar

Detaylı

Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi

Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi Kliniğimizde tanı almış benign ve malign nazal patolojili olguların retrospektif olarak değerlendirilmesi Retrospective evaluation of patients with benign and malignant nasal pathologies of diagnosed in

Detaylı

MAKSİLLER SİNÜS TÜMÖRLERİ

MAKSİLLER SİNÜS TÜMÖRLERİ KLİNİK ÇALIŞMA MAKSİLLER SİNÜS TÜMÖRLERİ Dr. Sait Selçuk ATICI 1, Dr. Fatih ÇAĞLAK 2, Dr. Yavuz UYAR 3 1 Konya Numune Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Konya, Türkiye 2 Özel Selçuklu Hastanesi, Kulak Burun

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM

AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ. Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM AZ DİFERANSİYE TİROİD KANSERLERİ Prof. Dr. Müfide Nuran AKÇAY Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ERZURUM Tanım Az diferansiye tiroid karsinomları, iyi diferansiye ve anaplastik

Detaylı

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi

Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi Düşük Riskli Diferansiye Tiroid Kanserlerinde RAİ Tedavisi 14.04.2017 Dr. Ebru YILMAZ İstanbul Üniveristesi İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı Neden evreleme yapıyoruz? Prognostik bilgi Hastalık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Tıp Doktoru 1. Adı Soyadı : Ahmet Hamdi Kepekçi ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Haznedar Mahallesi Ergene Sokağı No:52 (Bağcılar Caddesi Üzeri) 34160 Güngören / İSTANBUL : (212)-644-2200 : dr.kepekci@gmail.com

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu*

Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu* KBB ve BBC Dergisi, 14 (1 2 3): 79 83, 2006 Sfenoetmoidal Bölgede Renal Hücreli Kanser Metastazı: Olgu Sunumu* Renal Cell Cancer Metastasis to Sphenoethmoidal Region: Case Report Dr. Güleser SAYLAM, Dr.

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri. MALİGN TÜMÖRLER Prof Dr Harun Cansız

Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri. MALİGN TÜMÖRLER Prof Dr Harun Cansız Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri MALİGN TÜMÖRLER Prof Dr Harun Cansız PNST Malign Tm Tüm malignitelerin % 1 i, Erkek kadın oranı 2/1, Beş ve yedinci dekatlarda fazla Lenfatik drenaj Burun derisi submandibuler

Detaylı

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI

ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI ULUSAL ENDOKRİN CERRAHİ KONSENSUS KONFERANSI TİROİD NODÜLÜNDE AMELİYAT ENDİKASYONLARI Tüm tiroid nodülleri ameliyat endikasyonudur Nodülün hızlı büyümesi (6 ayda çapın > %20) İİAB gerektirmeksizin ameliyat

Detaylı

Unilateral Choanal Atresia Diagnosed During Operation: Case Report. [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu]

Unilateral Choanal Atresia Diagnosed During Operation: Case Report. [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu] Unilateral : [Peroperatif Tanı Konulan Unilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu] Korhan Kilic 1, Muhammed Sedat Sakat 1, Enver Altas 2 1 Palandoken State Hospital, Department of Otolaryngology, Erzurum, Turkey

Detaylı

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ

PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ PEDİATRİK YAŞ GRUBUNDA EPİFORA VE ENDOSKOPİK DAKRİYOSİSTORİNOSTOMİ Dr. Fulya YAYLACIOĞLU TUNCAY Doç. Dr. Onur KONUK GÜTF GÖZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İÇERİK NAZOLAKRİMAL SİSTEM -ANATOMİSİ -EMBRİYOLOJİSİ

Detaylı

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN

SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ. Dr. Orhan TÜRKEN SENTİNEL LENF NODU BİOPSİSİ VE ADJUVAN KEMOTERAPİ Dr. Orhan TÜRKEN Sentinel Lenf Nodu (SLN) Tartışma SLN (yalancı-?) SLNmi SLNİ+ SLN + AD +/ SLN Biopsisi Makrometastaz: > 2 mm (SN+) Mikrometastaz (mi):

Detaylı

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME

GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP GÖRÜNTÜLEME Prof.Dr. Cem Çallı Chief of Neuroradiology Section, Ege University Medical Faculty, Dept of Radiology Izmir, TURKEY Ac ca sella met Germinom GLİAL TÜMÖRLERDE POSTOP

Detaylı

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi

Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Papiller Mikrokarsinomlara Yaklaşım Türkiye Perspektifi Özer Makay, Murat Özdemir, Yasemin Giles Şenyürek, Fatih Tunca, Mete Düren, Mehmet Uludağ, Mehmet Hacıyanlı, Gökhan İçöz, Adnan İşgör, Serdar Özbaş,

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Nazofarenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri

Nazofarenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri Derleme Nazofarenks Kanserlerinde Cerrahi Tedavi Yöntemleri Surgery of Nasopharyngeal Carcinoma 1 2 3 Caner ŞAHİN, Yavuz Fuat YILMAZ, Müge ÖZCAN 1 Op. Dr., Şebin Karahisar Devlet Hastanesi KBB Bölümü,

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU

FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU OLGU SUNUMU FRONTAL SİNÜS KOLESTEATOMU Dr. Sinan ATMACA, Dr. Ozan Bağış ÖZGÜRSOY, Dr. İrfan YORULMAZ, Dr. Muharrem GERÇEKER Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye ÖZET Frontal

Detaylı

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr.

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım. Dr. Diferansiye Tiroid Kanserlerinde tiroid beze yönelik cerrahi, boyutları, üst ve alt laringeal sinire ve paratiroid bezlere yaklaşım Dr. Alper CEYLAN Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Tiroid

Detaylı

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi

MEMENİN PAGET HASTALIĞI. Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi MEMENİN PAGET HASTALIĞI Doç. Dr. M. Ali Gülçelik Ankara Onkoloji Hastanesi Meme başındaki eritamatöz ve ekzamatöz değişiklikler ilk kez 1856 da Velpeau tarafından tariflenmiştir. 1874 de ilk kez Sir James

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER. : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Suzan BAYER İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Cad.) P.K.: 34093 Fatih / İstanbul : (212) 523 22 88 - Dahili 1139 : : : 2. Doğum Tarihi : 3.

Detaylı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Editör Abdullah İrfan Taştepe Temmuz 2014 Copyright 2014 ISBN : 978-605-5121-12-9 Eser Editör : Akciğer Kanserinde Güncel Tanı ve Tedavi Yaklaşımı : Abdullah

Detaylı

İTF

İTF Vaka takdimi 65 yaş, E Sağ sternoklaidomastoid kas posteriorunda 3,5x2,5 cm Yoğun kontrast tutulumu gösteren metastatik lenf nodu Klinik tanı: Tiroid Ca met? İİA yapıldı Prot. No. 24738-11 Hasta başı yeterlik

Detaylı

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan

Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun, Selçuk Güneş, Ayşe Pelin Yiğider, Mustafa Suphi Elbistanlı, Fatma Tülin Kayhan Dev Frontal Mukoselde Tedavi Yaklaşımımız; Üç Olgu Sunumu Olgu Sunumu/Case Report Management of Giant Frontal Mucocele; Report of three cases Yakup Yegin, Mustafa Çelik, Kamil Hakan Kaya, Burak Olgun,

Detaylı

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ

PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ PROF.DR. KADİR BAYKAL GATA HAYDARPAŞA EĞİTİM HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Lokalize prostat Ca: 1-radikal prostatektomi 2- radyoterapi RP sonrası rezidü PSA olmaması gerekir. PSA nın total olarak ortadan kaldırılmasından

Detaylı

DİL LEZYONLARINA KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ: 123 OLGU i

DİL LEZYONLARINA KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ: 123 OLGU i Tepecik Eğit Hast Derg 2011; 21 (2): 55-59 55 KLİNİK ARAŞTIRMA DİL LEZYONLARINA KLİNİK YAKLAŞIMIMIZ: 123 OLGU i OUR CLINICAL APPROACH TO THE TONGUE LESIONS: 123 CASES İbrahim ÇUKUROVA Murat GÜMÜŞSOY Aytekin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU

Doç. Dr. Ahmet ALACACIOĞLU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ATATÜRK EĞĠTĠM VE ARAġTIRMA HASTANESĠ Ġç Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Servet AKAR GASTROĠNTESTĠNAL STROMAL TÜMÖRLERDE NÖTROFĠL/LENFOSĠT

Detaylı

Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu

Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.67609 Akut sinüzit atağında frontal sinüs ön duvarındaki defekte bağlı olarak gelişen periorbital selülit: Olgu sunumu Periorbital cellulitis

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi

TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi TONSİL KANSERİNDE KLİVUS METASTAZI CLIVUS METHASTASIS OF TONSILLER CARCINOMA Baş Boyun Cerrahisi Başvuru: 05.10.2015 Kabul: 01.12.2015 Yayın: 01.12.2015 Duygu Erdem1, Sultan Şevik Eliçora1, Aykut Erdem

Detaylı

Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu

Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu KBB ve BBC Dergisi 23 (2):80-4, 2015 Larengeal Kondrosarkom: Olgu Sunumu Laryngeal Chondrosarcoma: Case Report Dr. Erol KELEŞ, 1 Dr. Orkun EROĞLU, 1 Dr. Ferda DAĞLI, 2 Dr. Gökhan AKTAŞ, 2 Dr. Şinasi YALÇIN

Detaylı

Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme

Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Malign paranazal sinüs tümörlerinin tanısında bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme Osman Koç 1, Ali Sami Kıvrak 1, Kemal Ödev 1, Sait Selçuk Atıcı 2 1 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi

Detaylı

www.istanbulhipofiz2018.org 3. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU - HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONASAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU VE 1. HİPOFİZ HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU 23

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı