Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA Prof.Dr. Semih MUMBUÇ, Yrd.Doç.Dr. Cengiz DURUCU Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz AD Özet Kronik otitis media (KOM) nedeni ile operasyonu yapýlan çocuklarda cerrahi teknikler ve sonuçlarý sunuldu. Kliniðimizde KOM nedeni ile operasyon yapýlan ve yaþlarý 86 arasýnda deðiþen 89 olgudan, postoperatif takipte olan 4 olgunun 5 kulaðýna ait cerrahi teknikler ve sonuçlarý retrospektif olarak incelendi. Muayenede, 6 olguda perforasyon (%7), 4 olguda polip (%) ve olguda (%0) kolesteatom tespit edildi. Olgularýn %4 ( kulak), %56 (9 kulak) mastoidektomili yapýldý. kulakta (%5) kapalý kavite (KKT), 6 kulakta (%) açýk kavite (AKT) uygulandý. Greft tutma oraný %76.47, iþitme kazancý ortalamasý 0. db olarak tespit edidi. Erken dönemde rezidüel ve rekürren hastalýk, KKT yapýlan çocuklarda, AKT yapýlanlara göre daha sýk geliþti. Kavite problemleri AKT yapýlanlarda daha sýk geliþti. Postoperatif histopatolojik tetkikde 4 olguda polip (%7), olguda kolesteatom (%7), bir olguda Langerhans hücreli histiositizis tanýsý konuldu (%). Çocuklarda preoperatif iþitme kaybýnýn daha düþük olmasý postoperatif iþitme kazancýnýn daha az olmasýna neden olmaktadýr. Çocuklarda mastoidektomili veya mastoidektomisiz eriþkinlerdeki kadar baþarýlýdýr. Çocuklarda, rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT den kaçýnmamak gerekir. Progresif seyreden kronik otitli çocuklarda Langerhans hücreli hisitositizis de unutulmamalýdýr. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Otitis Media, Timpanoplasti. Abstract We reviewed our surgical techniques and outcomes of children with chronic otitis media (COM) who had underwent surgery. The surgical outcomes and techniques of 5 ear of 49 patients were analyzed retrospectively in the totally of 89 children, aged between 8 to 6 and underwent surgery for COM. On ear examination, 6 children had perforation, 4 children had polyp, children had cholesteatoma. Tympanoplasty was performed in 4% ( ears), tympanoplasty with mastoidectomy was performed in 56% (9 ears). The canalwall up mastoidectomy (CWUM) was performed in 5% ( ears), and canalwalldown mastoidectomy (CWDM) in the remaining % (6 ears). Graft take rate was % and hearing gain average was 0. db. In the early period, recurrent and residual diseases are more frequently in the CWUM group than in the CWDM group. In the CWDM group, the mastoid cavity problems occurred more frequently than in the CWUM group. 4 children had polyp, children had cholesteatoma and one child had Langerhans cell histiocytosis (LCH) on hystopathological examination in postoperative period. Not only the hearing loss was lower in children in preoperative period, but also the hearing gain was lower in chidren in postoperative period. The surgical outcomes of tympanoplasty with or without mastoidectomy in children are successful as the results of adults. We should not avoid to perform CWDM for the risks of recurrent and residual disease in children. LCH should be kept in mind for progressive COM in children. Key Words: Child, Otisis Media, Tympanoplasty. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5. GÝRÝÞ Otolojik cerrahlarýn çoðu üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn daha sýk oluþu, tubal faktörün daha öne çýkmasý ve temporal kemik geliþminin devam etmesi nedeni ile çocuklarda kronik otitis media (KOM) cerrahisinin daha az tatmin edici olduðuna inanýrlar. Yazýþma Adresi: Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz AD Adres: Gaziantep Üniversitesi Þahinbey Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi 70 Gaziantep Tel: / Fax: Bu çalýþma, 8. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi'nde sözlü sunu olarak sunulmuþtur. Çocuklar sýklýkla timpanostomi tüpünün yerleþtirilmesine baðlý oluþan perforasyonlar nedeni ile operasyonuna ihtiyaç duyarlar. Kolesteatomlu KOM çocuklarda nin daha seyrek endikasyonlarýndandýr (). Pediatrik lerde baþarý %5 ile %9 gibi geniþ bir aralýkta bildirilmiþtir (). Bu oranlardaki farklýlýktan da anlaþýlacaðý gibi hasta seçimi ve endikasyonlar konusunda fikir birliði yoktur. Orta kulak hastalýðýn progresyonunu durdurmak, iþitmeyi iyileþtirmek ve kulaðý enfeksiyonlardan korumak lerde esas olan amaçlardýr. Operasyonun genel prensibleri yetiþkinler ve çocuklar için aynýdýr. Bu çalýþmada KOM nedeni ile cerrahi tedavi yapýlan 6 yaþýndan küçük çocuklarýn preoperatif, intraopeatif ve postoperatif bulgularý ve sonuçlarý retrospektif olarak incelendi. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

2 MATERYAL VE METOD yýllarý arasýnda kolesteatomsuz ve kolesteatomlu KOM hastalýðý olan ve kliniðimizde operasyonu yapýlan, yaþlarý 8 ile 6 arasýnda deðiþen 89 olgudan takipte olan 4 olgunun 5 kulaðýna ait klinik veriler incelendi. Olgularýn 4 ü erkek, 9 u kýz olup yaþ ortalamasý idi. 4 olgumuzun 8 i yaþýndan büyüktü (%88.) (Tablo ). Preoperatif en az ay kuru kalan kulaklar operasyona alýndý. Östaki yolunun açýk olmasýna dikkat edildi. Preoperatif periyotta çocuklara konservatif yaklaþýldý. Sistemik ve topikal tedavi 9 kulaða (%56), ventilasyon tüp tatbiki 4 kulaða (%7) ve adenoidektomi 5 olguya (%) yapýldý. Olgularýn 9 u tek taraflý (%67), 4 ü bilateral KOM lý idi (%). Muayenede, 6 olguda perforasyon (%7), 4 olguda polip (%) ve olguda (%0) kolestetaom tespit edildi. Bilateral iþitmesi kötü kulaklarda, önce kötü olan kulak opere edildi. 9 kulakta mastoidektomili (%56), kulakta sadece operasyonu yapýldý (%4). kulakta kapalý kavite (KKT) (%5), 6 kulakta açýk kavite (AKT) uygulandý (%). Mastoidektomi yapýlan kulaðýn ikisinde daha sonra revizyon AKT uygulandý. 0 kulaða endaural, diðerlerine postauriküler insizyon yapýldý. 6 olgumuzda, ilk operasyondan sýrasý ile ay, 6 ay, 6 ay, 8 ay, 4 ay ve 48 ay sonra karþý kulaða da operasyon yapýldý. Olgularýmýz 8 ay ve 5 yýl süre ile takip edildi (ortalama 4 ay). 9 olguya ossikuloplasti yapýldý (%7). Ossiküloplasti için otogreft kemikçik veya kortikal kemik parçasý kullanýldý (%44). olguya total perforasyon ve annulus kaybý nedeni ile overlay greft yerleþtirilmesi dýþýnda diðer tüm vakalara underlay greft yerleþtirildi. olguya orta kulak mukozasý bütünlüðü bozulduðu için ince silastik yaprak yerleþtirildi (Tablo ). Orta kulak ve mastoid kaviteden elde edilen dokularýn histopatolojik tetkiki yapýldý. BULGULAR Preoperatif olguda sadece perforasyon, 6 olguda polip, olguda kolesteatom tespit edildi. Kolesteatomlarýn 7 si attikte, ü pars tensada, ü sinus timpanide tespit edildi. Greft baþarýsý en az postoperatif yýllýk takip sonununda toplam 5 vakada 9 (%76.47) olarak saptandý. Bu oran ayný dönemdeki yetiþkin hastalarýmýzda %88 idi. Olgularýmýzýn ameliyat öncesi ve sonrasý saf ses ortalama deðerleri incelendi. Tablo. Olgularýn preoperatif ve intraoperatif bulgularý Timpanoplasti Kapalý kavite Açýk kavite Yaþ > < 4 Cinsiyet Kýz Erkek Preoperatif Tek bulgu Perforasyon Kolesteatom Ýnsizyon Endaural Postauriküler 0 6 Greft Underlay Overlay 4 Ossiküloplasti Silastik yaprak 9 0 Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

3 Buna göre olgularýmýzda ortalama takip sonunda odyolojik incelemelere göre ortalama 0. db iþitme kazancý saðlandý. Ossiküloplasti yapýlanlarda bu oran 8.4 db iken ossiküloplasti yapýlmayanlarda.4 db olarak tespit edildi. Havakemik aralýðý iþitme kazancý postoperatif dönemde yapýlan hastalarda daha çok oldu, kolesteatomu olan çocuklarda ise polipli KOM lý çocuklara göre daha iyi sonuçlar elde edildi (Tablo ). Tablo. Olgularýn preoperatif ve postoperatif hava/kemik yolu ortalamalarý (db) Preoperatif Postoperatif Langerhans hücreli hisitositizis tanýsý alan olgumuz, preoperatif dönemde kolesteatom düþünülmüþtü. Olgumuzu retrospektif olarak incelediðimizde, preoperatif dönemde medikal tedavi cevap vermeyen, daha hýzlý seyreden bir KOM tablosu tespit ettik. Ayrýca bu olgumuzun bilgisayarlý tomoðrafisi de retrospektif olarak deðerlendirildi ve sýnýrlarý oldukça geniþ olan yumuþak doku kitlesinin, dýþ kulak yolunun anterior duvarýný, mandibula kondilini ve temporal kemiðin posterior bazal skuamöz bölgesini destrükte ettiði gözlendi (Þekil ). Perforasyon Kolestetaom Erken dönemde reziduel ve rekürren hastalýk basit mastoidektomi yapýlan hastalarda daha sýk geliþti (Tablo ). Reziduel polip 4 olguda, kolesteatom olguda geliþti. Rekürren hastalýk ise basit mastoidektomi yapýlan 4 olguda, açýk kavite mastoidektomi yapýlan olguda geliþti. Açýk kavite yapýlan hastalarýn ikisinde kulak akýntýsý ve birinde mastoid kavitenin erozyonu gibi kavite problemleri geliþti. Orta kulak ve mastoid kavitedenelde edilen dokularýn histopatolojik incelemesinde 4 olgu polip (%), olgu kolesteatom (%7), ve olgu Langerhans hücreli histiositisiz (%) olarak rapor edildi (Tablo 4) (Þekil ). Þekil. Aksiyel Bilgisayarlý tomoðrafi kesiti. Sýnýrlarý olduça geniþ olan yumuþak doku kitlesi, dýþ kulak yolunun anterior duvarýný, mandibula kondilini ve temporal kemiðin posterior bazal skuamöz bölgesini destrükte etmektedir. Tablo 4. Olgularýn preoperatif bulgularýnýn ve postoperatif tanýlarý ile karþýlaþtýrýlmasý Preoperatif bulgu Postoperatif taný 4 4 Þekil. Vakoullu sitoplazma ve belirgin nukleuslar ile birlikte prolifere olan ve inflamatuvar infiltrasyon içeren Langerhans hücreleri görülmektedir. (Hematoksileneozin, x00) Kolesteatom Langerhans hücreli histiositizis Tablo. Olgularýn postoperatif sorunlarý Timpanoplasti Kapalý kavite Açýk kavite Reziduel hastalýk 44 Rekürren hastalýk 44 Kavite problemi TARTIÞMA Çocuklarda KOM cerrahi yaþý üzerinde, tubal faktörün daha öne çýkmasý ve temporal kemik geliþminin devam etmesi nedenlerinden dolayý fikir ayrýlýklarý mevcuttur. Ama pek çok araþtýrmacý çocuklardaki KOM cerrahisinin baþarý oranýný yetiþkinle eþit olarak bildirmektedir (). Çoðu cerrah, sonuçlarýnda yaþýn önemli bir kriter olmadýðýný ve her yaþta yapýlabileceðini kabul ederler. Olgularýmýzýn retrospektif analizinde de çocuklardaki sonuçlarýn, eriþkinlerdeki kadar baþarýlý olduðunu tespit ettik. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

4 Çocuklarda KOM cerrahisinin amacý eriþkinlerdeki gibi orta kulak ve mastoid hastalýklarýnýn eradikasyonu, timpanik havalanmanýn saðlanmasý, ses iletim mekanizmasýnýn rekonstrüksiyonu ile iþitmenin iyileþtirilmesi ve kuru, kendi kendini temizleyen bir kavitenin elde edilmesidir (). Çocuk lerinde etiyolojik nedenler arasýnda, yetiþkinlerden farklý olarak KOM ve travma yanýnda effüzyonlu otitis media nýn tedavisi için yerleþtirilen havalandýrma tüpünün atýlýmýndan sonra (özellikle T tüp) ortaya çýkan kalýcý perforasyonlarý da saymak gerekir. Ancak olgularýmýzda böyle bir etiyoloji ile karþýlaþýlmadý (). Çocuklarda polipli ve kolesteatomlu olgularda nin yaþý tartýþmalýdýr. Uzun süre ameliyatýn puberte sonrasý yapýlmasý görüþü kabul gördü. Proctor a göre çocuk olgular, respiratuar infeksiyonlarýn daha seyrek ve az ciddi olduðu puberteye kadar ertelenmelidir (4). Yine Raine ve Singh yaþýný beklemeyi önerir (5). Öte yandan birçok yazar da yaþýn önemli etkisinin olmadýðýný ileri sürmektedir (,6,7). Son akut otit ataðýndan sonra bir yýl kuru olarak hastalarda nin daha baþarýlý olduðu bildirilmiþtir (6). Buna karþýlýk Raine ve Singh üç aylýk bir kuru sürenin yeterli olacaðýna inanmaktadýr (5). Bizim olgularýmýzdan 5 i hariç diðerleri yaþýnýn üzerinde idi. yaþýnýn altýndaki 5 olgumuzda da operasyon baþarýlý oldu. Ayrýca olgularýmýzda aylýk kuru süreye dikkat edildi. Pediatrik ve eriþkin akkiz kolesteatomalar benzer semptomlar vermektedirler. Fakat, eriþkinlerde nörootolojik bozukluklar (baþ dönmesi, çýnlama ve fasial sinir semptomlarý) çocuklara göre daha fazla görülmektedir. Sýk üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve akut otitis medialar, östaki borusunun fonksiyonlarýnda (koruyuculuk, klirens ve havalanma) yetersizlik mastoid pnömatizasyonun henüz geliþme sürecinde olmasý gibi nedenlerden dolayý; çocuklardaki kolesteatoma ve polip oluþumu eriþkinlere göre daha hýzlý geliþir ve agresif seyreder. Olgularýmýzda da, eriþkinlere göre çocuklarda KOM hastalýðýnýn daha az semptomatik ve daha progesif davrandýðýný tespit ettik.mastoidektomili de bazý yazarlar evreli ameliyatý, bazýlarý da tek seanslý ameliyatý tercih eder. Bordley ve ark., Palva ve Holopairen gibi bazý yazarlar önce mastoidektomiyi yaptýlar. Akýntýsýz bir dönemden sonra yi uyguladýlar (8). Buna karþýlýk, Lau ve Tos tek seanslý ameliyatý tavsiye ettiler (7). Vartiainen ise 0 yaþ altýndaki akýntýlý kolesteatomsuz kulaklarda iki evreli ameliyatý, adölesan ve yetiþkinlerde ise tek evreli ameliyatý (timpanomastoidektomi) uyguladýlar (8). Biz tüm olgularýmýzda tek evreli ameliyatý tercih ettik. KOM çocuklarda eriþkinlere göre kemikçik zincir daha az etkilenir. Vartiainen in serisinde, kemikcik zincir çocuk olgularýn %9 inde, yetiþkinlerin ise %7 sinde intaktý (8). Yine Raine ve Singh in serisinde 4 kulaðýn sadece 9 unda ossiküloplasti gerekti (5). Buna karþýlýk olgularýmýzýn %44 ünde kemikcik zinciri hasarlý idi. Bu rakamýn literatür ortalamasýnýn üzerinde olduðu dikkat çekmekle beraber ayný dönemde yapýlan yetiþkin hastalarýmýzda bu oran %80 civarýnda idi. KOM çocuklarda greft tutma baþarýsýnda deðiþik serilerde deðiþik sonuçlar vardýr. Prescott ve Robartes in (9) greft tutma oraný %8, Shih ve ark. larýnýn oraný %78 dir (0). Vartiainen in (8) serisinde 0 yaþýn altýnda %85, 0 yaþýn üstünde %95 olup ortalama %90.5 idi. Raine ve Singh in serisinde (5) greft tutma oraný postoperatif. yýlda %8 iken. yýlda %7 ye düþtü. Ayrýca yaþla birlikte bu oran yükseldi. Bizde olgularýmýzda greft tutuma oranýný en az postoperatif yýl takip sonucunda %76.47 olarak tespit ettik. Ancak olgularýmýzýn %88. ü yaþýn üstünde idi. Yaþýn inin altýnda olan beþ olgumuzda bu oraný, postoperatif. yýlda %7.47 olarak tespit ettik. Kolestetaomlu ve polipli çocuklarda cerrahinin bir amacýda güvenli ve kuru bir kulak oluþturmaktýr. Bu nedenle KKT, olgularýmýzda da tespit edilen AKT nin oluþturacaðý problemler ve minimal postoperatif bakým nedenleri ile önerilmiþtir (,). Olgularýmýzda bizimde tespit ettiðimiz rekürren ve rezidüel hastalýk gibi kapalý kavitenin oluþturduðu problemlerde vardý. Kavite problemleri ve postoperatif bakýmla uðraþmak, yeni bir cerrahi gereksiniminden daha kolay ve ucuzdur. Dolayýsý ile rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT lerden kaçýnmamak gerekir. Rekürren hastalýðýn en önemli nedenlerinden biride östaki yolunda olan problemlerdir(7). Çocuklarýn uyumsuz olmasý sebebi ile olgularýmýzda preoperatif östaki fonksiyonlarýný deðerlendiremedik. Antrum ve orta kulak arasýnda geçiþin zor saðlandýðý ve östaki aðzýnda problem olduðunu düþündüðümüz olguya silastik yaprak uyguladýk ve bu olgularýmýzda potoperatif yýllýk takip sonucunda bir problem ile karþýlaþýlmadý. Langerhans hücreli histiositizis, iki milyon çocuktan birinde görülebilen nadir bir hastalýktýr (). Baþ boyun bölgesi %60 olarak tutulur ve temporal kemikte %0 40 oranýnda görülür. Preoperatif kolesteatom olarak deðerlendirilen bir olgumuzun, spesimeninin patolojik incelenmesinde sonra Langerhans hücreli hisitositizis tanýsý konuldu (Tablo 4). Olgumuzu retospektif olarak incelediðmizde medikal tedavi cevap vermeyen, daha hýzlý seyreden bir KOM tablosu tespit ettik. Dolayýsý ile hýzlý ilerleyen ve medikal tedaviye yanýt vermeyen kulak akýntýsý olan hastalarýn ayýrýcý tanýsýnda Langerhans hücreli histiositizis de düþünülmelidir. Progresif ve inatçý KOM sý olan çocuklar preoperatif bilgisyarlý tomoðrafi ile ve peroperatif histopatolojik inceleme ile mutlaka deðerledirilmelidir (Þekil,). Sonuç olarak çocuklarda preoperatif iþitme kaybýnýn daha düþük olmasý postoperatif iþitme kazancýnýn daha az olmasýna neden olmaktadýr. Çocuklarda mastoidektomili veya mastoidektomisiz eriþkinlerdeki kadar baþarýlýdýr. Rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT lerden kaçýnmamak gerekir. Progresif seyreden ve medikal tedaviye cevap vermeyen KOM lý çocuklarda Langerhans hücreli histositizis de unutulmamalýdýr. 4 Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

5 KAYNAKLAR. Ueada H, Nakashima T, Nakata S. Surgery strategy for cholesteatoma in children. Auris Nasus Larynx. 00;8:5 9.. Kanlikama M, Mumbuc S, Yakýt T. Çocuklarda timpanopasti. Türk Otolarengoloji Arþivi. 000;8:459.. Fisch U. Tympanoplasty and Stapedectomy. New York: Georg Thieme Verlag. 99;8. 4. Proctor B. Chronic otitis media and mastoiditis. In: Zorab R, editor. Otology and Neurootology. In: Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, editors. Otolaryngology. nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 99; Raine CH, Singh SD. Tympanoplasty in children. A review of 4 cases. J Laryngol Otol. 98;97:7. 6. Claes J, van de Heyning PH, Creten W, Koekelkoren E, Van Laer C, De Saegher D, Graff A. et al. Allograft tympanoplasty: Predictive value of preoperotive status. Laryngoscope. 990;00:8. 7. Lau T, Tos M. Tympanoplasty in children. An analysis of late results. Am J Otol. 986;7: Vartiainen E. Results of surgical treatment for chronic noncholesteatomatous otitis media in the pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 99;4: Prescott CA, Robartes WJ. Tympanoplasty surgery at the Red Cross War Memorial Children s Hospital Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 99;: Shih L, de Tar T, Crabtree JA. Myringoplasty in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 99;05:747.. Sheehy JL. Cholesteatoma surgery in children. Am J Otol. 985;6:70.. Lau T, Tos M. Cholesteatoma in children: Recurrence related to observation period. Am J Otolaryngol. 987;8: Cunningham MJ, Curtin HD, Jaffe R, Stool SE. Otologic manifestations of Langerhans cell histiocytosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 989;5:807. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5. 5

Pediatrik kolesteatomda cerrahi tedavi sonuçlarımız

Pediatrik kolesteatomda cerrahi tedavi sonuçlarımız BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2015;25(4):224-228 Çalışma - Araştırma / Original Article doi: 10.5606/kbbihtisas.2015.98123

Detaylı

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı

Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi

Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi KBB ve BBC Dergisi 23 (3):97-101, 2015 Miringoplastide Greft Materyali Olarak Temporal Adele Fasyası ve Kıkırdak Kullanımının Cerrahi Başarıya Etkisi The Effect of Using Temporal Muscle Fascia and Cartilage

Detaylı

KRONİK OTİT CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU ve KAVİTE OBLİTERASYONU (+)

KRONİK OTİT CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU ve KAVİTE OBLİTERASYONU (+) K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:202-206, 1995 KRONİK OTİT CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU ve KAVİTE OBLİTERASYONU (+) THE RECONSTRUCTION OF THE POSTERIOR MEATAL WALL AND OBLITERATION

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ

ÇOCUKLUK ÇAĞI TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ KLİNİK ÇALIŞMA ÇOCUKLUK ÇAĞI TİMPANOPLASTİ SONUÇLARIMIZIN ANALİZİ Dr. Battal Tahsin SOMUK 1, Dr. Emrah SAPMAZ 1, Dr. Levent GÜRBÜZLER 1, Dr. Sema KOÇ 2, Dr. İbrahim ALADAĞ 3, Dr. Harun SOYALIÇ 4, Dr. Göksel

Detaylı

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199 BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199 Çalışma - Araştırma / Original Article 195 Kolesteatomsuz kronik otitis media

Detaylı

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Greft Başarısını Etkileyen Faktörler

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Greft Başarısını Etkileyen Faktörler Osmangazi Tıp Dergisi/Osmangazi Journal of Medicine, Eylül/ September, 2016;38 (3), 46-54 DOI: http://dx.doi.org/10.20515/otd.42547 ORJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE Kronik Otitis Media Cerrahisinde Greft

Detaylı

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız Kronik Otitis Media Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız FUNCTIONAL OUTCOMES IN CHRONIC OTITIS MEDIA SURGERY Kemal UYGUR*, Mustafa KILIÇKAYA**, Mustafa TÜZ*, Fehmi DÖNER***, Harun DOĞRU*** * Yard.Doç.Dr.,

Detaylı

Çocuk miringoplastileri: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar

Çocuk miringoplastileri: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2008 Gelifl tarihi / Received: Nisan / April 15, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Temmuz / July 31, 2008 Published online / Online yay n tarihi:

Detaylı

Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*]

Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(2):136-141 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*] A New Technique in Cholesteatoma Surgery: CHAT Cem UZUN, Recep

Detaylı

TİMPANOPLASTİ; BEŞ YILLIK SONUÇLARIMIZ

TİMPANOPLASTİ; BEŞ YILLIK SONUÇLARIMIZ TİMPANOPLASTİ; BEŞ YILLIK SONUÇLARIMIZ TYMPANOPLASTY; FIVE YEARS FOLLOW-UP RESULTS Dr. İsmail KÜLAHLI, Dr. O. Gazi YİĞİTBAŞI, Dr. Şerif Ali TEKALAN, Dr. Yaşar ÜNLÜ, Dr. Refik CEMİLOĞLU, Dr. Ertuğrul ERHAN,

Detaylı

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri KBB htisas Dergisi 2002;9(3):179-183 KL N K ÇALIfiMA Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri Causes of failure in open cavity mastoidectomy Kemal GÖRÜR, Cengiz ÖZCAN, Murat ÜNAL, Yusuf VAYISO

Detaylı

mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız

mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız KBB ve BBC Dergisi 15 (2):55-59, 2007 Açık Teknik k Timpanoplast mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız Hearing Results In Canal Wall Down Tympanoplasty Dr. Damla GÜÇLÜ GÜVEN, Dr. Ali TĐTĐZ, Dr. Müge ÖZCAN,

Detaylı

Kolesteatomlu kronik otitis media tedavisinde cerrahi teknik seçimini etkileyen faktörlerin de erlendirilmesi

Kolesteatomlu kronik otitis media tedavisinde cerrahi teknik seçimini etkileyen faktörlerin de erlendirilmesi Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2007;17(4):206-211 KL N K ÇALIfiMA Kolesteatomlu kronik otitis media tedavisinde cerrahi teknik seçimini etkileyen faktörlerin de erlendirilmesi Evaluation of factors that

Detaylı

K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 3-210 - 215. Dr. Tarık Şapçı ve ark.

K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 3-210 - 215. Dr. Tarık Şapçı ve ark. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4:3-210- 215 KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ VE KEMİKÇİK ZİNCİR REKONSTRÜKSİYONUNUN POSTOPERATİF SONUÇLARI (+) POSTOPERATIVE RESULTS

Detaylı

Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði

Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði OTOSKOP 2000;1 38-42 DERLEME Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði Doç. Dr. Tayfun KÝRAZLI ÖZET Kolesteatomalý kronik otitis medianýn cerrahi tedavisinde günümüzde yeterli tek bir giriþim þekli bulunmamaktadýr.

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: Kaygusuz First Name: Irfan Academic title/position: Associate Professor, M.D Key Qualifications: Otolaryngology Head and Neck Surgery Research Interest: Rhinology

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

Modifiye Bondy radikal mastoidektomi: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar

Modifiye Bondy radikal mastoidektomi: Anatomik ve fonksiyonel sonuçlar TKBBV 2009 Gelifl tarihi / Received: Temmuz / July 21, 2008 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: Kas m / November 25, 2008 Online yay n tarihi / Published online: Nisan / April 11, 2009

Detaylı

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi OTOSKOP 2000; 1: 5-11 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi Doç. Dr. O. Nuri ÖZGÝRGÝN, Op. Dr. Tuncay ÖZÇELÝK, Op. Dr. Barkýn GÜRCAN, Op. Dr. Alp K. PERÇÝN, Op. Dr. Murat

Detaylı

Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3): DOI: /ctd Original Article / Orijinal Araştırma

Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3): DOI: /ctd Original Article / Orijinal Araştırma Journal of Contemporary Medicine 2014;4(3):151-156 Original Article / Orijinal Araştırma Kum et al. Kemikçik Zincir Onarımında İyonomerik Kemik Çimentosu ve İnkus İnterpozisyonun Karşılaştırılması Comparison

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):243-248 Çalışma - Araştırma / Original Article 243 Kronik otitis media düzeltme ameliyatları:

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER*

KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER* www..net ARAŞTIRMA KRONİK OTİTİS MEDİADA DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI, KEMİKÇİK ZİNCİRİ VE MASTOİD ANTRUMDA OLUŞAN HİSTOPATOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER* Dr. Huntürk ATİLLA 1, Dr. Ahmet URAL 2, Dr. Suat ÖZBİLEN 2

Detaylı

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ KLİNİK ÇALIŞMA AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ Dr. Hatice EMİR, Dr. Zeynep KIZILKAYA KAPTAN, Dr. Erdal SAMİM, Dr. Kürşat CEYLAN, Dr. Hakan GÖÇMEN, Dr.

Detaylı

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):294-298 Klinik Çalışma / Original Article 294 Timpanosklerozun saptanmasında temporal

Detaylı

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý OTOSKOP 2003; 3:120-126 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý Yrd.Doç.Dr. Cem BÝLGEN Prof.Dr. Tayfun KÝRAZLI Dr. Baran AYDEMÝR ÖZET Ani baþlangýçlý

Detaylı

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI Deep Neck Infections: Results of 50 Cases Sedat Çaðlý 1, Ýmdat Yüce 1, Ercihan Güney 1 Özet Amaç: Derin boyun enfeksiyonlarý

Detaylı

Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr. Ünsal ERKAM. SSK Ankara Eðitim Hastanesi 2. KBB Kliniði ANKARA

Op.Dr. Sinan KOCATÜRK Op.Dr. Sumru YARDIMCI Op.Dr. Ünsal ERKAM. SSK Ankara Eðitim Hastanesi 2. KBB Kliniði ANKARA OTOSKOP 2003; 2:64-68 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Seröz Otitli Hastalarda Ventilasyon Tüpü Takýlmadan Önce Orta Kulaðýn Serum Fizyolojik ile Ýrigasyonunun Postoperatif Otorenin Engellenmesi Açýsýndan Oral Antibiyotik

Detaylı

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi

Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Tiroidektomi Sonrası Hipokalsemi Gelişiminde İnsidental Paratiroidektominin, Hastaya Ait Özelliklerin ve Cerrahi Yöntemin Etkilerinin İncelenmesi Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener,

Detaylı

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu)

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) OTOSKOP 2; 3:1-116 OLGU SUNUMU Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) Araþ. Gör. Dr. Güzin Özhan AKKUZU* Uz. Dr. Nedret TANACI** Yrd. Doç. Dr. Babür AKKUZU* Yrd.

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Complications of otitis media

Complications of otitis media Medeniyet Medical Journal 3():0-4, 06 doi:0.5/mmj.06.0 ISSN 49-04 e-issn 49-4606 Original Article / Orijinal Makale Otorhinolaryngology / Kulak Burun Boğaz Complications of otitis media Otitis media komplikasyonları

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Kronik Tüberküloz Otitis Medial Vakada Postoperatif Spontan Zar yileflmesi: Olgu Sunumu

Kronik Tüberküloz Otitis Medial Vakada Postoperatif Spontan Zar yileflmesi: Olgu Sunumu O.M.Ü. T p Dergisi 25(4): 147 151, 2008 Kronik Tüberküloz Otitis Medial Vakada Postoperatif Spontan Zar yileflmesi: Olgu Sunumu Recep ÜNAL *, Yücel TANYER *, Senem ÇENGEL **, Yeflim EROL ***, Bünyamin

Detaylı

RADİKAL KAVİTE CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU VE MASTOİD OBLİTERASYON TEKNİĞİ

RADİKAL KAVİTE CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU VE MASTOİD OBLİTERASYON TEKNİĞİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3:105-109.1995 RADİKAL KAVİTE CERRAHİSİNDE ARKA DUVAR REKONSTRÜKSİYONU VE MASTOİD OBLİTERASYON TEKNİĞİ A TECHNIQUE FOR THE RECONSTRUCTION OF THE POSTERIOR MEATAL

Detaylı

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý OTOSKOP 2003; 3:103-109 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý Doç.Dr. M. Zafer UÐUZ*

Detaylı

KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARININ TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ

KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARININ TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ ARAŞTIRMA KRONİK OTİTİS MEDİA KOMPLİKASYONLARININ TANI VE TEDAVİ ÖZELLİKLERİ Dr.Hamdi ARBAĞ, Dr.Bahar KELEŞ, Dr.Yavuz UYAR, Dr.Kayhan ÖZTÜRK, Dr.Çağatay Han ÜLKÜ Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,

Detaylı

Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar

Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2012;2(3):114-119 doi:10.2399/jmu.2012003005 Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar Surgical outcomes of tragal island

Detaylı

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri

Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Ret - Vit 2003; 11 : 159-163 159 Yaþa Baðlý Makula Dejenerasyonunda Risk Faktörleri Soner Sezgin 1, Hakký Birinci 2, Asuman Birinci 3, Ýhsan Öge 4, Dilek Erkan 2, ÖZET Amaç: Bu çalýþmada yaþa baðlý makula

Detaylı

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU

PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 2,, (98 98-104 104), 2003 PRÝMER OMUZ EKLEMÝ TUBERKÜLOZU Mehmet SUBAÞI*, Cumhur KESEMENLÝ*, Ahmet KAPUKAYA** Hüseyin ARSLAN*, Serdar NECMÝOÐLU** ÖZET

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

CURRICULUM VITAE. International Experience/Collaborations: Temporal Bone Dissection Course, Basel, Sweden 2008

CURRICULUM VITAE. International Experience/Collaborations: Temporal Bone Dissection Course, Basel, Sweden 2008 CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: First Name: KARLIDAG TURGUT Academic title/position: PROFESSOR Key Qualifications: Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Research Interest: Otology, Audiology

Detaylı

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):64-68 doi: 10.5606/kbbu.2013.08208 Özgün Makale / Original Article Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Sensitivity,

Detaylı

Kraniyal Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları

Kraniyal Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları KBB ve BBC Dergisi 15 (3):142-146, 2007 Kraniyal Fossa Uzanımı Gösteren Orta Kulak Kolesteatomları Middle Ear Cholesteatomas Extending to Cranial Fossa Dr. Mete IŞERĐ, Dr. Arif ULUBĐL, Dr. Murat ÖZTÜRK

Detaylı

Kronik otitis mediada kemik zincir ile orta kulak mukoza patolojilerinin iliflkisi

Kronik otitis mediada kemik zincir ile orta kulak mukoza patolojilerinin iliflkisi ARAfiTIRMA / RESEARCH ARTICLE TKBBV 2010 Gelifl tarihi / Received: Temmuz / July 8, 2005 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 26, 2007 Online yay n tarihi / Published

Detaylı

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði OTOSKOP 2003; 1:15-19 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði Op.Dr. Nurettin TEPE* Doç.Dr. Ýsmail ÖZDEMÝR** Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN

ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE. Ramazan GÜN Dicle Tıp Dergisi, 2009 Cilt: 36, Sayı: 2, (117-122) ARAŞTIRMA YAZISI / ORIGINAL ARTICLE Kronik süpüratif otitis mediyada yaş, hastalık süresi ve kolesteatom varlığının sensorinöral işitme kaybı ile ilişkisi

Detaylı

Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler

Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 111-115, 2010 OLGU BİLDİRİLERİ Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler Ömer Afşin ÖZMEN, Oğuz BASUT Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasti

Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasti KBB ve BBC Dergisi 18 (1):6-10, 2010 Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasti Modified Z-Meatoplasty in Open Technique Mastoid Surgery Dr. Sevim ASLAN FELEK, Dr. Hatice ÇELİK, Dr. Ahmet

Detaylı

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye 93 Turkish Archives of Otorhinolaryngology Türk Otorinolarengoloji Arşivi Evaluation of Inner Ear Damage by Using Otoacoustic Emissions in Patients Who Underwent Mastoidectomy and Tympanoplasty Operations

Detaylı

Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal fasya greft timpanoplastilerinde iflitme ve iyileflme sonuçlar n n karfl laflt r lmas

Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal fasya greft timpanoplastilerinde iflitme ve iyileflme sonuçlar n n karfl laflt r lmas Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2006;16(6):255-260 KL N K ÇALIfiMA Kartilaj perikondriyal kompozit greft ve temporal fasya greft timpanoplastilerinde iflitme ve iyileflme sonuçlar n n karfl laflt r lmas Comparison

Detaylı

ÇOCUKLARDA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ: 10 YILLIK TECRÜBEMİZ

ÇOCUKLARDA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ: 10 YILLIK TECRÜBEMİZ KLİNİK ÇALIŞMA ÇOCUKLARDA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ: 10 YILLIK TECRÜBEMİZ Dr. Mitat ARICIGİL 1, Dr. Abitter YÜCEL 2 1 Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Konya, Türkiye 2 Horasan Devlet Hastanesi,

Detaylı

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997 EK -4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet KOÇ 2. Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Otitis medianın risk faktörlerini tam olarak sayabilmeli ve bunlardan daha önemli olanlar hakkında kısaca ayrıntı anlatabilmelidir.

Otitis medianın risk faktörlerini tam olarak sayabilmeli ve bunlardan daha önemli olanlar hakkında kısaca ayrıntı anlatabilmelidir. Prof. Dr. Onur Çelik Sayfa 1 Öğrenim Hedefleri Otitis medianın etkilediği yapıların anatomisini daha önce anlatılan dersleri tekrar gözden geçirerek yeterince bilmelidir. Otitis media, effüzyonlu otitis

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 25-30 ARAÞTIRMA Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Köksal Yuca, Muzaffer Kýrýþ, Hakan Çankaya, A.Faruk Kýroðlu, Sezgin Çelebi, Ahmet Kutluhan

Detaylı

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

ILAŞTIRILMASI. ve Araştırma rma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği LOUPE BÜYÜTMELB TMELİ / KONVANSİYONEL TİROİDEKTOMİNİN N SONUÇLARININ KARŞILA ILAŞTIRILMASI Nuraydın Özlem 1, Umut YılmazyY lmazyıldırım 1, Eyüp p Sabri Tezcan 2, Alper Ceylan 1, Sadık k Keşmer Samsun Eğitim

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma)

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) OTOSKOP 00; :7-77 KESÝTSEL ÇALÞMA Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) Yrd.Doç.Dr. Celil USLU* Uz.Dr. A. Gani TATAR** Prof.Dr. Sýtký

Detaylı

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi

Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Adenoid Hipertrofisi ve Uykuda Solunum Bozukluğu Olan Çocuk Hastalarda Kısa Süreli Oral Kortikosteroid Tedavisi Ekrem Said Kankılıç 1, Ali Osman Köksal 2, Mehtap Acar 3, Ayşe Türkmen 2, Selen Güler Selen

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Kolesteatoma OTOSKOP 2002; 1:32-37

Kolesteatoma OTOSKOP 2002; 1:32-37 OTOSKOP 2002; 1:32-37 DERLEME Kolesteatoma Doç.Dr. Adil ERYILMAZ ÖZET Kolesteatoma pek çok komplikasyonlara neden olabilen ve yüksek tekrarlama oranlarýna sahip bir hastalýktýr. Ýlerlemiþ evredeki kolesteatomlara

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

Radikal mastoidektomili hastalarda dış kulak yolu rekonstrüksiyonu

Radikal mastoidektomili hastalarda dış kulak yolu rekonstrüksiyonu ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Gülhane Tıp Derg 2015;57: 136-141 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi: 10.5455/gulhane. 47531 Radikal mastoidektomili hastalarda dış kulak yolu rekonstrüksiyonu Mehmet Aldemir

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA (*), Dr. Ergun TOZKOPARAN (**), Dr. Ömer DENÝZ (**), Dr. Metin ÖZKAN (**), Dr. Hayati BÝLGÝÇ (**), Dr. Kudret EKÝZ (**), Dr.

Detaylı

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI

KBB KLİNİĞİ YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 6 Eylül 2013 14.00-16.00 Ç. Oysu, A. Sahin Yılmaz Hasta Başı Eğitimi

Detaylı

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi

Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi ARAÞTIRMALAR Üst Karýn Cerrahisinde Postoperatif Solunumsal Komplikasyon Riskinin Preoperatif Parametrelerle Ýliþkisi Özen Kaçmaz Baþoðlu, 1 Feza Bacakoðlu, 1 Sinan Ersin, 2 Mehmet Erikoðlu, 2 Timur Köse

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması TKBB & BBCD 2012 Larenks kanserleri indirekt ve direkt laringoskopi ile saptanır. Bu metodlar, tümörün gerçek sınırlarını ve büyüklüğünü göstermede yetersiz kalmaktadır. Çünkü sadece mukozal yüzeyler gözlenmekte,

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK,

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : 5-9 Klinik Araþtýrma BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN RÝSK FAKTÖRLERÝ Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN,

Detaylı

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti

Giriş Güncel cerrahide tanı ve tedavi planlamalarında ultrasonografinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Ultrasonografinin cerrah tarafından gerçekleşti Endemik bir bölgede tiroid nodüllerinin cerrah tarafından uygulanan ultrasonografi ile değerlendirilmesinin tanı ve cerrahi tedavi kararı üzerine etkisi Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Ali Uğur Emre,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu 286 Dicle Tıp Dergisi / E. Yorgancılar ve ark. Petröz apeks kolesteatomu 2012; 39 (2): 286-290 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0143 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Petröz apeks kolesteatomu:

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ

DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 2000, 8(1): 46-50, DİLDE EPİDERMOİD KANSERLERDE YAŞ, CİNSİYET, SİGARA VE ALKOL KULLANIMININ PROGNOZA ETKİLERİ PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF AGE, SEX, SMOKING AND ALCOHOL

Detaylı

İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı

İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı İntraoperatif Sinir Monitorizasyonunun Bir Cerrahi Kliniğe Katkısı Özlem Gür, Mehmet Hacıyanlı, Turan Acar, Yusuf Kumkumoğlu, Selda Hacıyanlı, Erdinç Kamer Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ

ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Retina - Vitreus 2002; Özel Sayý : 15-19 15 ÜREMÝLÝ BÝR OLGUDA ANTERÝOR ÝSKEMÝK OPTÝK NÖROPATÝ Pýnar ÇAKIR 1, Zeliha ÇÖLLÜOÐLU 1, Hikmet HASIRÝPÝ 2 ÖZET: Burada kronik böbrek yetmezliðine baðlý üremi,

Detaylı

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? OTOSCOPE 2004; 1:34-38 PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? Op.Dr. Hakan GÖÇMEN, Op.Dr. Kürşat CEYLAN, Op.Dr. İlker

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemikçik Zincirin Ameliyat Öncesi Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi

Kronik Otitis Mediada Kemikçik Zincirin Ameliyat Öncesi Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi KBB ve BBC Dergisi 20 (2):59-65, 2012 Kronik Otitis Mediada Kemikçik Zincirin Ameliyat Öncesi Yüksek Çözünürlüklü Bilgisayarlı Tomografi ile Değerlendirilmesi Preoperative Ossicular Chain Assessment with

Detaylı