Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Medialý Çocuklarda Cerrahi Tedavi Sonuçlarý Surgical Outcomes In Children With Chronic Otitis Media Yrd.Doç.Dr. Erkan KARATAÞ, Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Prof.Dr. Muzaffer KANLIKAMA Prof.Dr. Semih MUMBUÇ, Yrd.Doç.Dr. Cengiz DURUCU Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz AD Özet Kronik otitis media (KOM) nedeni ile operasyonu yapýlan çocuklarda cerrahi teknikler ve sonuçlarý sunuldu. Kliniðimizde KOM nedeni ile operasyon yapýlan ve yaþlarý 86 arasýnda deðiþen 89 olgudan, postoperatif takipte olan 4 olgunun 5 kulaðýna ait cerrahi teknikler ve sonuçlarý retrospektif olarak incelendi. Muayenede, 6 olguda perforasyon (%7), 4 olguda polip (%) ve olguda (%0) kolesteatom tespit edildi. Olgularýn %4 ( kulak), %56 (9 kulak) mastoidektomili yapýldý. kulakta (%5) kapalý kavite (KKT), 6 kulakta (%) açýk kavite (AKT) uygulandý. Greft tutma oraný %76.47, iþitme kazancý ortalamasý 0. db olarak tespit edidi. Erken dönemde rezidüel ve rekürren hastalýk, KKT yapýlan çocuklarda, AKT yapýlanlara göre daha sýk geliþti. Kavite problemleri AKT yapýlanlarda daha sýk geliþti. Postoperatif histopatolojik tetkikde 4 olguda polip (%7), olguda kolesteatom (%7), bir olguda Langerhans hücreli histiositizis tanýsý konuldu (%). Çocuklarda preoperatif iþitme kaybýnýn daha düþük olmasý postoperatif iþitme kazancýnýn daha az olmasýna neden olmaktadýr. Çocuklarda mastoidektomili veya mastoidektomisiz eriþkinlerdeki kadar baþarýlýdýr. Çocuklarda, rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT den kaçýnmamak gerekir. Progresif seyreden kronik otitli çocuklarda Langerhans hücreli hisitositizis de unutulmamalýdýr. Anahtar Kelimeler: Çocuk, Otitis Media, Timpanoplasti. Abstract We reviewed our surgical techniques and outcomes of children with chronic otitis media (COM) who had underwent surgery. The surgical outcomes and techniques of 5 ear of 49 patients were analyzed retrospectively in the totally of 89 children, aged between 8 to 6 and underwent surgery for COM. On ear examination, 6 children had perforation, 4 children had polyp, children had cholesteatoma. Tympanoplasty was performed in 4% ( ears), tympanoplasty with mastoidectomy was performed in 56% (9 ears). The canalwall up mastoidectomy (CWUM) was performed in 5% ( ears), and canalwalldown mastoidectomy (CWDM) in the remaining % (6 ears). Graft take rate was % and hearing gain average was 0. db. In the early period, recurrent and residual diseases are more frequently in the CWUM group than in the CWDM group. In the CWDM group, the mastoid cavity problems occurred more frequently than in the CWUM group. 4 children had polyp, children had cholesteatoma and one child had Langerhans cell histiocytosis (LCH) on hystopathological examination in postoperative period. Not only the hearing loss was lower in children in preoperative period, but also the hearing gain was lower in chidren in postoperative period. The surgical outcomes of tympanoplasty with or without mastoidectomy in children are successful as the results of adults. We should not avoid to perform CWDM for the risks of recurrent and residual disease in children. LCH should be kept in mind for progressive COM in children. Key Words: Child, Otisis Media, Tympanoplasty. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5. GÝRÝÞ Otolojik cerrahlarýn çoðu üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn daha sýk oluþu, tubal faktörün daha öne çýkmasý ve temporal kemik geliþminin devam etmesi nedeni ile çocuklarda kronik otitis media (KOM) cerrahisinin daha az tatmin edici olduðuna inanýrlar. Yazýþma Adresi: Arþ.Gör. Yunus KAPLAN, Gaziantep Üniversitesi Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz AD Adres: Gaziantep Üniversitesi Þahinbey Araþtýrma ve Uygulama Hastanesi 70 Gaziantep Tel: / Fax: Bu çalýþma, 8. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baþ Boyun Cerrahisi Kongresi'nde sözlü sunu olarak sunulmuþtur. Çocuklar sýklýkla timpanostomi tüpünün yerleþtirilmesine baðlý oluþan perforasyonlar nedeni ile operasyonuna ihtiyaç duyarlar. Kolesteatomlu KOM çocuklarda nin daha seyrek endikasyonlarýndandýr (). Pediatrik lerde baþarý %5 ile %9 gibi geniþ bir aralýkta bildirilmiþtir (). Bu oranlardaki farklýlýktan da anlaþýlacaðý gibi hasta seçimi ve endikasyonlar konusunda fikir birliði yoktur. Orta kulak hastalýðýn progresyonunu durdurmak, iþitmeyi iyileþtirmek ve kulaðý enfeksiyonlardan korumak lerde esas olan amaçlardýr. Operasyonun genel prensibleri yetiþkinler ve çocuklar için aynýdýr. Bu çalýþmada KOM nedeni ile cerrahi tedavi yapýlan 6 yaþýndan küçük çocuklarýn preoperatif, intraopeatif ve postoperatif bulgularý ve sonuçlarý retrospektif olarak incelendi. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

2 MATERYAL VE METOD yýllarý arasýnda kolesteatomsuz ve kolesteatomlu KOM hastalýðý olan ve kliniðimizde operasyonu yapýlan, yaþlarý 8 ile 6 arasýnda deðiþen 89 olgudan takipte olan 4 olgunun 5 kulaðýna ait klinik veriler incelendi. Olgularýn 4 ü erkek, 9 u kýz olup yaþ ortalamasý idi. 4 olgumuzun 8 i yaþýndan büyüktü (%88.) (Tablo ). Preoperatif en az ay kuru kalan kulaklar operasyona alýndý. Östaki yolunun açýk olmasýna dikkat edildi. Preoperatif periyotta çocuklara konservatif yaklaþýldý. Sistemik ve topikal tedavi 9 kulaða (%56), ventilasyon tüp tatbiki 4 kulaða (%7) ve adenoidektomi 5 olguya (%) yapýldý. Olgularýn 9 u tek taraflý (%67), 4 ü bilateral KOM lý idi (%). Muayenede, 6 olguda perforasyon (%7), 4 olguda polip (%) ve olguda (%0) kolestetaom tespit edildi. Bilateral iþitmesi kötü kulaklarda, önce kötü olan kulak opere edildi. 9 kulakta mastoidektomili (%56), kulakta sadece operasyonu yapýldý (%4). kulakta kapalý kavite (KKT) (%5), 6 kulakta açýk kavite (AKT) uygulandý (%). Mastoidektomi yapýlan kulaðýn ikisinde daha sonra revizyon AKT uygulandý. 0 kulaða endaural, diðerlerine postauriküler insizyon yapýldý. 6 olgumuzda, ilk operasyondan sýrasý ile ay, 6 ay, 6 ay, 8 ay, 4 ay ve 48 ay sonra karþý kulaða da operasyon yapýldý. Olgularýmýz 8 ay ve 5 yýl süre ile takip edildi (ortalama 4 ay). 9 olguya ossikuloplasti yapýldý (%7). Ossiküloplasti için otogreft kemikçik veya kortikal kemik parçasý kullanýldý (%44). olguya total perforasyon ve annulus kaybý nedeni ile overlay greft yerleþtirilmesi dýþýnda diðer tüm vakalara underlay greft yerleþtirildi. olguya orta kulak mukozasý bütünlüðü bozulduðu için ince silastik yaprak yerleþtirildi (Tablo ). Orta kulak ve mastoid kaviteden elde edilen dokularýn histopatolojik tetkiki yapýldý. BULGULAR Preoperatif olguda sadece perforasyon, 6 olguda polip, olguda kolesteatom tespit edildi. Kolesteatomlarýn 7 si attikte, ü pars tensada, ü sinus timpanide tespit edildi. Greft baþarýsý en az postoperatif yýllýk takip sonununda toplam 5 vakada 9 (%76.47) olarak saptandý. Bu oran ayný dönemdeki yetiþkin hastalarýmýzda %88 idi. Olgularýmýzýn ameliyat öncesi ve sonrasý saf ses ortalama deðerleri incelendi. Tablo. Olgularýn preoperatif ve intraoperatif bulgularý Timpanoplasti Kapalý kavite Açýk kavite Yaþ > < 4 Cinsiyet Kýz Erkek Preoperatif Tek bulgu Perforasyon Kolesteatom Ýnsizyon Endaural Postauriküler 0 6 Greft Underlay Overlay 4 Ossiküloplasti Silastik yaprak 9 0 Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

3 Buna göre olgularýmýzda ortalama takip sonunda odyolojik incelemelere göre ortalama 0. db iþitme kazancý saðlandý. Ossiküloplasti yapýlanlarda bu oran 8.4 db iken ossiküloplasti yapýlmayanlarda.4 db olarak tespit edildi. Havakemik aralýðý iþitme kazancý postoperatif dönemde yapýlan hastalarda daha çok oldu, kolesteatomu olan çocuklarda ise polipli KOM lý çocuklara göre daha iyi sonuçlar elde edildi (Tablo ). Tablo. Olgularýn preoperatif ve postoperatif hava/kemik yolu ortalamalarý (db) Preoperatif Postoperatif Langerhans hücreli hisitositizis tanýsý alan olgumuz, preoperatif dönemde kolesteatom düþünülmüþtü. Olgumuzu retrospektif olarak incelediðimizde, preoperatif dönemde medikal tedavi cevap vermeyen, daha hýzlý seyreden bir KOM tablosu tespit ettik. Ayrýca bu olgumuzun bilgisayarlý tomoðrafisi de retrospektif olarak deðerlendirildi ve sýnýrlarý oldukça geniþ olan yumuþak doku kitlesinin, dýþ kulak yolunun anterior duvarýný, mandibula kondilini ve temporal kemiðin posterior bazal skuamöz bölgesini destrükte ettiði gözlendi (Þekil ). Perforasyon Kolestetaom Erken dönemde reziduel ve rekürren hastalýk basit mastoidektomi yapýlan hastalarda daha sýk geliþti (Tablo ). Reziduel polip 4 olguda, kolesteatom olguda geliþti. Rekürren hastalýk ise basit mastoidektomi yapýlan 4 olguda, açýk kavite mastoidektomi yapýlan olguda geliþti. Açýk kavite yapýlan hastalarýn ikisinde kulak akýntýsý ve birinde mastoid kavitenin erozyonu gibi kavite problemleri geliþti. Orta kulak ve mastoid kavitedenelde edilen dokularýn histopatolojik incelemesinde 4 olgu polip (%), olgu kolesteatom (%7), ve olgu Langerhans hücreli histiositisiz (%) olarak rapor edildi (Tablo 4) (Þekil ). Þekil. Aksiyel Bilgisayarlý tomoðrafi kesiti. Sýnýrlarý olduça geniþ olan yumuþak doku kitlesi, dýþ kulak yolunun anterior duvarýný, mandibula kondilini ve temporal kemiðin posterior bazal skuamöz bölgesini destrükte etmektedir. Tablo 4. Olgularýn preoperatif bulgularýnýn ve postoperatif tanýlarý ile karþýlaþtýrýlmasý Preoperatif bulgu Postoperatif taný 4 4 Þekil. Vakoullu sitoplazma ve belirgin nukleuslar ile birlikte prolifere olan ve inflamatuvar infiltrasyon içeren Langerhans hücreleri görülmektedir. (Hematoksileneozin, x00) Kolesteatom Langerhans hücreli histiositizis Tablo. Olgularýn postoperatif sorunlarý Timpanoplasti Kapalý kavite Açýk kavite Reziduel hastalýk 44 Rekürren hastalýk 44 Kavite problemi TARTIÞMA Çocuklarda KOM cerrahi yaþý üzerinde, tubal faktörün daha öne çýkmasý ve temporal kemik geliþminin devam etmesi nedenlerinden dolayý fikir ayrýlýklarý mevcuttur. Ama pek çok araþtýrmacý çocuklardaki KOM cerrahisinin baþarý oranýný yetiþkinle eþit olarak bildirmektedir (). Çoðu cerrah, sonuçlarýnda yaþýn önemli bir kriter olmadýðýný ve her yaþta yapýlabileceðini kabul ederler. Olgularýmýzýn retrospektif analizinde de çocuklardaki sonuçlarýn, eriþkinlerdeki kadar baþarýlý olduðunu tespit ettik. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

4 Çocuklarda KOM cerrahisinin amacý eriþkinlerdeki gibi orta kulak ve mastoid hastalýklarýnýn eradikasyonu, timpanik havalanmanýn saðlanmasý, ses iletim mekanizmasýnýn rekonstrüksiyonu ile iþitmenin iyileþtirilmesi ve kuru, kendi kendini temizleyen bir kavitenin elde edilmesidir (). Çocuk lerinde etiyolojik nedenler arasýnda, yetiþkinlerden farklý olarak KOM ve travma yanýnda effüzyonlu otitis media nýn tedavisi için yerleþtirilen havalandýrma tüpünün atýlýmýndan sonra (özellikle T tüp) ortaya çýkan kalýcý perforasyonlarý da saymak gerekir. Ancak olgularýmýzda böyle bir etiyoloji ile karþýlaþýlmadý (). Çocuklarda polipli ve kolesteatomlu olgularda nin yaþý tartýþmalýdýr. Uzun süre ameliyatýn puberte sonrasý yapýlmasý görüþü kabul gördü. Proctor a göre çocuk olgular, respiratuar infeksiyonlarýn daha seyrek ve az ciddi olduðu puberteye kadar ertelenmelidir (4). Yine Raine ve Singh yaþýný beklemeyi önerir (5). Öte yandan birçok yazar da yaþýn önemli etkisinin olmadýðýný ileri sürmektedir (,6,7). Son akut otit ataðýndan sonra bir yýl kuru olarak hastalarda nin daha baþarýlý olduðu bildirilmiþtir (6). Buna karþýlýk Raine ve Singh üç aylýk bir kuru sürenin yeterli olacaðýna inanmaktadýr (5). Bizim olgularýmýzdan 5 i hariç diðerleri yaþýnýn üzerinde idi. yaþýnýn altýndaki 5 olgumuzda da operasyon baþarýlý oldu. Ayrýca olgularýmýzda aylýk kuru süreye dikkat edildi. Pediatrik ve eriþkin akkiz kolesteatomalar benzer semptomlar vermektedirler. Fakat, eriþkinlerde nörootolojik bozukluklar (baþ dönmesi, çýnlama ve fasial sinir semptomlarý) çocuklara göre daha fazla görülmektedir. Sýk üst solunum yolu enfeksiyonlarý ve akut otitis medialar, östaki borusunun fonksiyonlarýnda (koruyuculuk, klirens ve havalanma) yetersizlik mastoid pnömatizasyonun henüz geliþme sürecinde olmasý gibi nedenlerden dolayý; çocuklardaki kolesteatoma ve polip oluþumu eriþkinlere göre daha hýzlý geliþir ve agresif seyreder. Olgularýmýzda da, eriþkinlere göre çocuklarda KOM hastalýðýnýn daha az semptomatik ve daha progesif davrandýðýný tespit ettik.mastoidektomili de bazý yazarlar evreli ameliyatý, bazýlarý da tek seanslý ameliyatý tercih eder. Bordley ve ark., Palva ve Holopairen gibi bazý yazarlar önce mastoidektomiyi yaptýlar. Akýntýsýz bir dönemden sonra yi uyguladýlar (8). Buna karþýlýk, Lau ve Tos tek seanslý ameliyatý tavsiye ettiler (7). Vartiainen ise 0 yaþ altýndaki akýntýlý kolesteatomsuz kulaklarda iki evreli ameliyatý, adölesan ve yetiþkinlerde ise tek evreli ameliyatý (timpanomastoidektomi) uyguladýlar (8). Biz tüm olgularýmýzda tek evreli ameliyatý tercih ettik. KOM çocuklarda eriþkinlere göre kemikçik zincir daha az etkilenir. Vartiainen in serisinde, kemikcik zincir çocuk olgularýn %9 inde, yetiþkinlerin ise %7 sinde intaktý (8). Yine Raine ve Singh in serisinde 4 kulaðýn sadece 9 unda ossiküloplasti gerekti (5). Buna karþýlýk olgularýmýzýn %44 ünde kemikcik zinciri hasarlý idi. Bu rakamýn literatür ortalamasýnýn üzerinde olduðu dikkat çekmekle beraber ayný dönemde yapýlan yetiþkin hastalarýmýzda bu oran %80 civarýnda idi. KOM çocuklarda greft tutma baþarýsýnda deðiþik serilerde deðiþik sonuçlar vardýr. Prescott ve Robartes in (9) greft tutma oraný %8, Shih ve ark. larýnýn oraný %78 dir (0). Vartiainen in (8) serisinde 0 yaþýn altýnda %85, 0 yaþýn üstünde %95 olup ortalama %90.5 idi. Raine ve Singh in serisinde (5) greft tutma oraný postoperatif. yýlda %8 iken. yýlda %7 ye düþtü. Ayrýca yaþla birlikte bu oran yükseldi. Bizde olgularýmýzda greft tutuma oranýný en az postoperatif yýl takip sonucunda %76.47 olarak tespit ettik. Ancak olgularýmýzýn %88. ü yaþýn üstünde idi. Yaþýn inin altýnda olan beþ olgumuzda bu oraný, postoperatif. yýlda %7.47 olarak tespit ettik. Kolestetaomlu ve polipli çocuklarda cerrahinin bir amacýda güvenli ve kuru bir kulak oluþturmaktýr. Bu nedenle KKT, olgularýmýzda da tespit edilen AKT nin oluþturacaðý problemler ve minimal postoperatif bakým nedenleri ile önerilmiþtir (,). Olgularýmýzda bizimde tespit ettiðimiz rekürren ve rezidüel hastalýk gibi kapalý kavitenin oluþturduðu problemlerde vardý. Kavite problemleri ve postoperatif bakýmla uðraþmak, yeni bir cerrahi gereksiniminden daha kolay ve ucuzdur. Dolayýsý ile rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT lerden kaçýnmamak gerekir. Rekürren hastalýðýn en önemli nedenlerinden biride östaki yolunda olan problemlerdir(7). Çocuklarýn uyumsuz olmasý sebebi ile olgularýmýzda preoperatif östaki fonksiyonlarýný deðerlendiremedik. Antrum ve orta kulak arasýnda geçiþin zor saðlandýðý ve östaki aðzýnda problem olduðunu düþündüðümüz olguya silastik yaprak uyguladýk ve bu olgularýmýzda potoperatif yýllýk takip sonucunda bir problem ile karþýlaþýlmadý. Langerhans hücreli histiositizis, iki milyon çocuktan birinde görülebilen nadir bir hastalýktýr (). Baþ boyun bölgesi %60 olarak tutulur ve temporal kemikte %0 40 oranýnda görülür. Preoperatif kolesteatom olarak deðerlendirilen bir olgumuzun, spesimeninin patolojik incelenmesinde sonra Langerhans hücreli hisitositizis tanýsý konuldu (Tablo 4). Olgumuzu retospektif olarak incelediðmizde medikal tedavi cevap vermeyen, daha hýzlý seyreden bir KOM tablosu tespit ettik. Dolayýsý ile hýzlý ilerleyen ve medikal tedaviye yanýt vermeyen kulak akýntýsý olan hastalarýn ayýrýcý tanýsýnda Langerhans hücreli histiositizis de düþünülmelidir. Progresif ve inatçý KOM sý olan çocuklar preoperatif bilgisyarlý tomoðrafi ile ve peroperatif histopatolojik inceleme ile mutlaka deðerledirilmelidir (Þekil,). Sonuç olarak çocuklarda preoperatif iþitme kaybýnýn daha düþük olmasý postoperatif iþitme kazancýnýn daha az olmasýna neden olmaktadýr. Çocuklarda mastoidektomili veya mastoidektomisiz eriþkinlerdeki kadar baþarýlýdýr. Rekürren ve reziduel hastalýk riski oluþturmamak için AKT lerden kaçýnmamak gerekir. Progresif seyreden ve medikal tedaviye cevap vermeyen KOM lý çocuklarda Langerhans hücreli histositizis de unutulmamalýdýr. 4 Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5.

5 KAYNAKLAR. Ueada H, Nakashima T, Nakata S. Surgery strategy for cholesteatoma in children. Auris Nasus Larynx. 00;8:5 9.. Kanlikama M, Mumbuc S, Yakýt T. Çocuklarda timpanopasti. Türk Otolarengoloji Arþivi. 000;8:459.. Fisch U. Tympanoplasty and Stapedectomy. New York: Georg Thieme Verlag. 99;8. 4. Proctor B. Chronic otitis media and mastoiditis. In: Zorab R, editor. Otology and Neurootology. In: Paparella MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, editors. Otolaryngology. nd ed. Philadelphia: WB Saunders Co; 99; Raine CH, Singh SD. Tympanoplasty in children. A review of 4 cases. J Laryngol Otol. 98;97:7. 6. Claes J, van de Heyning PH, Creten W, Koekelkoren E, Van Laer C, De Saegher D, Graff A. et al. Allograft tympanoplasty: Predictive value of preoperotive status. Laryngoscope. 990;00:8. 7. Lau T, Tos M. Tympanoplasty in children. An analysis of late results. Am J Otol. 986;7: Vartiainen E. Results of surgical treatment for chronic noncholesteatomatous otitis media in the pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 99;4: Prescott CA, Robartes WJ. Tympanoplasty surgery at the Red Cross War Memorial Children s Hospital Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 99;: Shih L, de Tar T, Crabtree JA. Myringoplasty in children. Otolaryngol Head Neck Surg. 99;05:747.. Sheehy JL. Cholesteatoma surgery in children. Am J Otol. 985;6:70.. Lau T, Tos M. Cholesteatoma in children: Recurrence related to observation period. Am J Otolaryngol. 987;8: Cunningham MJ, Curtin HD, Jaffe R, Stool SE. Otologic manifestations of Langerhans cell histiocytosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 989;5:807. Gaziantep Týp Dergisi 008, 4:5. 5

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ

24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 24. ULUSAL TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ 23 Eylül - 27 Eylül 1997 Antalya TÜRK OTORİNOLARENGOLOJİ & BAŞ - BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Editör Prof. Dr. Asım KAYTAZ 24. ULUSAL OTORİNOLARENGOLOJİ

Detaylı

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi

Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi OTOSCOPE 25; 2:51-57 RETROSPEKTÝF ÇALIÞMA Kronik Otitis Mediada Kemik Zincir, Kulak Zarý Perforasyonlarý ve Ýþitme Kayýplarý ile Ýliþkisi Op.Dr. Mustafa PAKSOY 1, Op.Dr. Sedat AYDIN 1, Dr. Ümit HARDAL

Detaylı

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199

Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199 BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(4):195-199 Çalışma - Araştırma / Original Article 195 Kolesteatomsuz kronik otitis media

Detaylı

mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız

mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız KBB ve BBC Dergisi 15 (2):55-59, 2007 Açık Teknik k Timpanoplast mpanoplastide Đşitme Sonuçlarımız Hearing Results In Canal Wall Down Tympanoplasty Dr. Damla GÜÇLÜ GÜVEN, Dr. Ali TĐTĐZ, Dr. Müge ÖZCAN,

Detaylı

K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 3-210 - 215. Dr. Tarık Şapçı ve ark.

K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4 : 3-210 - 215. Dr. Tarık Şapçı ve ark. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 4:3-210- 215 KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ VE KEMİKÇİK ZİNCİR REKONSTRÜKSİYONUNUN POSTOPERATİF SONUÇLARI (+) POSTOPERATIVE RESULTS

Detaylı

Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*]

Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*] Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(2):136-141 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Kolesteatoma Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: CHAT [*] A New Technique in Cholesteatoma Surgery: CHAT Cem UZUN, Recep

Detaylı

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri

Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri KBB htisas Dergisi 2002;9(3):179-183 KL N K ÇALIfiMA Aç k kavite mastoidektomide baflar s zl k nedenleri Causes of failure in open cavity mastoidectomy Kemal GÖRÜR, Cengiz ÖZCAN, Murat ÜNAL, Yusuf VAYISO

Detaylı

Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði

Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði OTOSKOP 2000;1 38-42 DERLEME Küçük Kaviteli Açýk Timpanoplasti Tekniði Doç. Dr. Tayfun KÝRAZLI ÖZET Kolesteatomalý kronik otitis medianýn cerrahi tedavisinde günümüzde yeterli tek bir giriþim þekli bulunmamaktadýr.

Detaylı

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi

Kronik otitis media düzeltme ameliyatları: Endikasyon ve sonuçlarının değerlendirilmesi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(5):243-248 Çalışma - Araştırma / Original Article 243 Kronik otitis media düzeltme ameliyatları:

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Surname: Kaygusuz. First Name: Irfan. Academic title/position: Associate Professor, M.D CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: Kaygusuz First Name: Irfan Academic title/position: Associate Professor, M.D Key Qualifications: Otolaryngology Head and Neck Surgery Research Interest: Rhinology

Detaylı

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi

Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi OTOSKOP 2000; 1: 5-11 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Kronik Otitis Media Cerrahisinde Otoendoskopi Doç. Dr. O. Nuri ÖZGÝRGÝN, Op. Dr. Tuncay ÖZÇELÝK, Op. Dr. Barkýn GÜRCAN, Op. Dr. Alp K. PERÇÝN, Op. Dr. Murat

Detaylı

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý

Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Ret - Vit 2003; 11 : 259-264 259 Genç Olgularda Görülen Retina Dekolmanýnda Uygulanan Konvansiyonel Dekolman Cerrahisinin Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarý Nazmiye EROL 1, Seyhan TOPBAÞ 2 ÖZET Amaç: Bu

Detaylı

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ

AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ KLİNİK ÇALIŞMA AÇIK KAVİTE TİMPANOMASTOİDEKTOMİ'DE UZUN DÖNEM ANATOMİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARIMIZ Dr. Hatice EMİR, Dr. Zeynep KIZILKAYA KAPTAN, Dr. Erdal SAMİM, Dr. Kürşat CEYLAN, Dr. Hakan GÖÇMEN, Dr.

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi

Timpanosklerozun saptanmasında temporal kemik bilgisayarlı tomografi incelemenin yeri ve önemi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2009;19(6):294-298 Klinik Çalışma / Original Article 294 Timpanosklerozun saptanmasında temporal

Detaylı

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz

Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz Klinik Pediatri, 2003;2(2):64-68. Çocuklarda Rinosinüzitlerin Tedavisi Prof. Dr. Sadýk DEMÝRSOY* Rinosinüzit burun boþluðu ve sinüsleri döþeyen müköz membranlarýn (nöroepitel dahil), bu kavitelerdeki sývýlarýn,

Detaylı

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý

Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý OTOSKOP 2003; 3:120-126 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Efüzyonlu Otitis Media ve Ani Baþlangýçlý Sensorinöral Ýþitme Kaybý Yrd.Doç.Dr. Cem BÝLGEN Prof.Dr. Tayfun KÝRAZLI Dr. Baran AYDEMÝR ÖZET Ani baþlangýçlý

Detaylı

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu)

Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) OTOSKOP 2; 3:1-116 OLGU SUNUMU Reaktif Hipoglisemi Fluktuan Ýþitme Kaybý Sebebi Olabilir mi? (Üç Olgu Sunumu) Araþ. Gör. Dr. Güzin Özhan AKKUZU* Uz. Dr. Nedret TANACI** Yrd. Doç. Dr. Babür AKKUZU* Yrd.

Detaylı

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases

DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI. Deep Neck Infections: Results of 50 Cases ARAÞTIRMALAR (Research Reports) DERÝN BOYUN ENFEKSÝYONLARI: 50 VAKANIN SONUÇLARI Deep Neck Infections: Results of 50 Cases Sedat Çaðlý 1, Ýmdat Yüce 1, Ercihan Güney 1 Özet Amaç: Derin boyun enfeksiyonlarý

Detaylı

11 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Deri Kanserleri: 10 Yýllýk Deðerlendirme Skin Cancers: Retrospective Analysis of 10 Years Yrd.Doç.Dr.Arif TÜRKMEN Dr.Ömer BERBEROÐLU Doç.Dr.Mehmet BEKERECÝOÐLU Prof.Dr.Mehmet MUTAF

Detaylı

Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar

Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar Klinik Araflt rma / Clinical Research J Med Updates 2012;2(3):114-119 doi:10.2399/jmu.2012003005 Timpanoplastide tragal k k rdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçlar Surgical outcomes of tragal island

Detaylı

Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2004; 47: 167-171 Orijinal Makale Kawasaki hastalýðý: 11 vakanýn deðerlendirilmesi A. Ruhi Özyürek 1, Zülal Ülger 2, Ertürk Levent 2, Dolunay Gürses 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim)

Medeni Durumu: Evli (Dr. Serhat Totan, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı, Serbest Hekim) 1 CURRICULUM VITAE Eylül 2009 Dr. Seçil (Artut) Totan Terrace Fulya Hakkı Yeten Cd. No :11 D :15 34365 Fulya-İstanbul Tel: 0-532-300 75 74 seciltotan@gmail.com I. KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri ve Tarihi:

Detaylı

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý

Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý OTOSKOP 2003; 3:103-109 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Diabetes Mellitusun Ýþitme Üzerine Etkilerinin Saf Ses Odyometri ve Beyinsapý Uyarýlmýþ Ýþitsel Potansiyelleri ile Araþtýrýlmasý Doç.Dr. M. Zafer UÐUZ*

Detaylı

Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler

Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 36 (3) 111-115, 2010 OLGU BİLDİRİLERİ Uludağ Üniversitesi nde Kemiğe İmplante Edilen İşitme Cihazıyla İlk Deneyimler Ömer Afşin ÖZMEN, Oğuz BASUT Uludağ Üniversitesi

Detaylı

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997

EK -4 ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun Marmara 1992-1997 EK -4 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet KOÇ 2. Doğum Tarihi : 17 Mayıs 1966 3. Unvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe 1983-1990 Y.Lisans Kulak Burun

Detaylı

CURRICULUM VITAE. International Experience/Collaborations: Temporal Bone Dissection Course, Basel, Sweden 2008

CURRICULUM VITAE. International Experience/Collaborations: Temporal Bone Dissection Course, Basel, Sweden 2008 CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: First Name: KARLIDAG TURGUT Academic title/position: PROFESSOR Key Qualifications: Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Research Interest: Otology, Audiology

Detaylı

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu

Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Kulak Burun Boğaz Uygulamaları 2013;1(2):64-68 doi: 10.5606/kbbu.2013.08208 Özgün Makale / Original Article Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu Sensitivity,

Detaylı

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer

H60 Otitis eksterna H60.0 Dış kulak apseleri H60.1 Dış kulak sellüliti H60.2 Malign otittis eksterna H60.3 Enfektif otitis eksterna, diğer Dış kulak hastalıkları (H60-H62) Otitis eksterna H60 H60.0 Dış kulak apseleri Aurikula veya dış kulak yolunda vezikül Aurikula veya dış kulak yolunda karbonkül Aurikula veya dış kulak yolunda fronkül H60.1

Detaylı

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði

Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði OTOSKOP 2003; 1:15-19 PROSPEKTÝF ÇALIÞMA Ventilasyon Tüpü Uygulamasý Sýrasýnda Yapýlan Transtimpanik Aspirasyonun Ýþitme Üzerine Etkinliði Op.Dr. Nurettin TEPE* Doç.Dr. Ýsmail ÖZDEMÝR** Doç.Dr. Hüseyin

Detaylı

Kolesteatoma OTOSKOP 2002; 1:32-37

Kolesteatoma OTOSKOP 2002; 1:32-37 OTOSKOP 2002; 1:32-37 DERLEME Kolesteatoma Doç.Dr. Adil ERYILMAZ ÖZET Kolesteatoma pek çok komplikasyonlara neden olabilen ve yüksek tekrarlama oranlarýna sahip bir hastalýktýr. Ýlerlemiþ evredeki kolesteatomlara

Detaylı

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý

Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 25-30 ARAÞTIRMA Nazal obstrüksiyonlu çocuklarda nazal endoskopi kullanýmý Köksal Yuca, Muzaffer Kýrýþ, Hakan Çankaya, A.Faruk Kýroðlu, Sezgin Çelebi, Ahmet Kutluhan

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma)

Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) OTOSKOP 00; :7-77 KESÝTSEL ÇALÞMA Erzurum Bölge Ýþitme Engelliler Okulundaki Öðrencilerin Klinik ve Genetik Açýdan Ýncelenmesi (Ön Çalýþma) Yrd.Doç.Dr. Celil USLU* Uz.Dr. A. Gani TATAR** Prof.Dr. Sýtký

Detaylı

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi

Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 38-42 Orijinal Makale Çocukluk çaðý baþ aðrýlarýnýn prospektif deðerlendirilmesi Füsun Alehan Baþkent Üniversitesi Týp Fakültesi Pediatri Yardýmcý Doçenti

Detaylı

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi

Türkotolaringoloji Derneği XVII. Milli Kongre Kitabı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi. Türk Otolaringoloji Arşivi Sıra No 2010 YAYIN YAYIN ADI DERGİ DERGİ KATEGORİSİ (SCI/SCI-E/SSCI/ SSCI-E/DİĞER ULUSALARARASI/ ULUSAL HAKEMLİ/ DİĞER ULUSAL) ULAKBİM GRUBU Yıl Sayı Sayfalar 2 Kulak Burun Boğaz ile İlgili Yabancı Cisimler

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri

Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Gülhane Týp Dergisi 2005; 47: 164-174 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2005 ARAÞTIRMA Diyabetik hastalarda retinopati sýklýðý ve risk faktörleri Ahmet Taþ (*), M.Zeki Bayraktar (**), Üzeyir rdem (**), Güngör

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý

Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2006: 4 (2): 11-17 ARAÞTIRMA Küçük hücreli dýþý akciðer kanserli olgularda preoperatif - postoperatif taný uyumluluk oranlarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Ýsmail Obuz, Taha Tahir Bekci,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır?

Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? OTOSCOPE 2004; 1:34-38 PROSPEKTİF KLİNİK ÇALIŞMA Burun ve Paranazal Sinüs Patolojilerinin Timpanik Membran Retraksiyonları Üzerinde Etkisi Var mıdır? Op.Dr. Hakan GÖÇMEN, Op.Dr. Kürşat CEYLAN, Op.Dr. İlker

Detaylı

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi

Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi 20 ARAÞTIRMA Fetal dönemde fetal yaþýn belirlenmesi Mehmet Ali Malas, Kadir Desdicioðlu, Neslihan Cankara, Emine Hilal Evcil, Gülnur Özgüner Süleyman Demirel Üniversitesi Týp Fakültesi Anatomi AD. Isparta

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

CURRICULUM VITAE. 2007 2012 : Uzmanlık eğitimi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye CURRICULUM VITAE Ad : Alper Soyad : Yenigün Doğum yeri : Etimesgut Tarihi : 06.06.1979 Ev adresi : Yazır Mah. Ali Demirtaş Sok. Toki Konutları DK-1A No:33 Daire:4 Selçuklu/KONYA İş adresi : Mevlana Üniversitesi

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Acil Servisine Baþvuran Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Dr. Gürkan Genç, Dr. Avni Saraç, Dr. Ülker Ertan Dr. Sami Ulus Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Hastanesi, ANKARA

Detaylı

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması

Larenks kanserinin preoperatif, intraoperatif ve postoperatif evrelemelerinin karşılaştırılması TKBB & BBCD 2012 Larenks kanserleri indirekt ve direkt laringoskopi ile saptanır. Bu metodlar, tümörün gerçek sınırlarını ve büyüklüğünü göstermede yetersiz kalmaktadır. Çünkü sadece mukozal yüzeyler gözlenmekte,

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu

Petröz apeks kolesteatomu: Olgu sunumu 286 Dicle Tıp Dergisi / E. Yorgancılar ve ark. Petröz apeks kolesteatomu 2012; 39 (2): 286-290 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0143 OLGU SUNUMU / CASE REPORT Petröz apeks kolesteatomu:

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi

Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Kocatepe Tıp Dergisi Kocatepe Medical Journal 16: 51-55/Ocak 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH STUDY Glottik Tümörlerin Tedavisinde Vertikal ve Suprakrikoid Parsiyel Larenjektomi Vertical and Supracricoid

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

0 KLÝNÝK ARAÞTIRMA Romatolojik Sorunu Olan Hastalarda Yaþam Kalitesi ve Bazý Semptomlarla Ýliþkisi Quality Of Life Patients With Rheumatologic Problems And Its Correlates With Some Symptoms Arþ.Gör. Seda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI

VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI DERLEME VENTİLASYON TÜPÜ KOMPLİKASYONLARI Dr. Hüseyin YAMAN 1, Dr. Mehmet Akif DÜNDAR 2, Dr. Süleyman YILMAZ 1,Dr. Ender GÜÇLÜ 1 1 Düzce Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, KBB, Düzce, Türkiye 2 Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI

ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI ARAÞTIRMALAR (Research Reports) ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ HASTANESÝNDE ORTOPEDÝK CERRAHÝ GÝRÝÞÝMLERDEN SONRA GELÝÞEN CERRAHÝ ALAN ÝNFEKSÝYONLARININ PREVALANSI Prevalence of surgical wound infections following

Detaylı

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI

YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI YATAÐINDA GÖÐÜS HASTALIKLARI KONSÜLTASYONU SONUÇLARI Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA (*), Dr. Ergun TOZKOPARAN (**), Dr. Ömer DENÝZ (**), Dr. Metin ÖZKAN (**), Dr. Hayati BÝLGÝÇ (**), Dr. Kudret EKÝZ (**), Dr.

Detaylı

YAĞ GREFT İLE MİRİNGOPLASTİ * FAT PLUG MYRINGOPLASTY

YAĞ GREFT İLE MİRİNGOPLASTİ * FAT PLUG MYRINGOPLASTY YAĞ GREFT İLE MİRİNGOPLASTİ * FAT PLUG MYRINGOPLASTY Op. Dr. Ejder CİĞER, Op. Dr. İbrahim ÇUKUROVA, Doç. Dr. M. Doğan ÖZKUL, Dr. İ.Burak ARSLAN, Dr. Celal Kalkışım SSK Tepecik Eğitim Hastanesi KBB Kliniği

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi

Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Hastanesi nde Yatan Hastalarýn Hasta Haklarý Konusundaki Bilgi Düzeyi The level of knowledge of inpatiens at Erciyes University hospital on the patient

Detaylı

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK,

BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN. Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN, Hakan ERPEK, ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 00; 3(3) : 5-9 Klinik Araþtýrma BENÝGN TÝROÝD CERRAHÝSÝNDE POSTOPERATÝF KOMPLÝKASYONLARI ETKÝLEYEN RÝSK FAKTÖRLERÝ Ali Doðan BOZDAÐ, Mehmet Hakan ÇEVÝKEL, Ahmet Ender DEMÝRKIRAN,

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013

Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler. Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Safra Yolları Kanserlerinde SistemikTedaviler Dr.M.Oktay TARHAN İzmir K.Ç.Ü. Atatürk E.A.H. Tıbbi Onkoloji Kliniği 21.04.2013 Kısa Kitaplar, Sunumlar.. Almanların yemek kitabı Amerikalıların tarihi Onkologların

Detaylı

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL

OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL OP. DR. YELİZ E. ERSOY BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ AD İSTANBUL - Rutine giren tiroid incelemeleri Yüksek rezolüsyonlu ultrasonografi - Tiroid nodülü sıklığı -Yaklaşım Algoritmaları

Detaylı

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F.

Otolarengoloji. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z. Girifl. Türk. Arflivi. S. Ceylan, U. Köro lu, M.F. Yaz c, G. Güvener, B. Serin, F. TKBBV 2004 Düzelti sonras kabul tarihi / Accepted after revision: fiubat / February 25, 2004 Türk Otolarengoloji Turkish Archives of Otolaryngology Arflivi Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlar m z S. Ceylan,

Detaylı

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu *

Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu * 36 Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi ve Membranlarýn Bimanüel Delaminasyonu Ciddi Diyabetik Fibrovasküler Proliferasyonu Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB BBC A.D. AYLIK KLİNİK TOPLANTILARI Mayıs-Temmuz 9 klinik döküm toplantısı GENEL VERİLER 8 99 99 77 877 83 8 Mar.9 Nis.9 9 9 9 Poliklinik Sayısı GENEL VERİLER

Detaylı

KANITLARIN KATEGORİSİ

KANITLARIN KATEGORİSİ EPOS 2007 AMAÇLAR VE HEDEFLER Rinosinüzit, topluma büyük bir mali yük oluşturan, önemli ve gittikçe artan bir sağlık sorunudur. Bu el kitabı, rinosinüzitin tanısı ve tedavisi hakkında kanıta dayalı öneriler

Detaylı

Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar

Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar KBB ve BBC Dergisi 16 (2):72-77, 2008 Kolesteatomlu Kronik Otitis Mediada Fasiyal Paralizi: Tedavi ve Sonuçlar Facial Paralysis Associated with Cholesteatomatous Chronic Otitis Media: Treatment and Outcomes

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ 1. Adı Soyadı : Alper Yenigün İletişim Bilgileri Adres : Karagümrük Mah. Sofalı Çeşme cad. Körfez apt Kat:2 Fatih/İstanbul Telefon Mail : 0 (505) 5040696 : alperyenigun@gmail.com

Detaylı

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ

İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA ETKİSİ İNTRATEKAL MORFİN UYGULAMASININ KORONER ARTER BYPASS GREFT OPERASYONLARINDA STRES YANIT VE AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ KARTAl KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ANESTEZİ VE REANİMASYON

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY

DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY PRİMER HİPERPARATH PERPARATİROİDİDE DE CERRAHİ SONRASI NORMOKALSEMİK PARATHORMON YÜKSEKLY KSEKLİĞİ Mehmet Uludağ 1, Bülent Çitgez 2, Gürkan Yetkin 1, M. Fevzi Celayir 1, M. Ferhat Ferhatoğlu 2, Süleyman

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Academic title/position: Assoc. Professor. Key Qualifications: Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery

CURRICULUM VITAE. Personal Details. Academic title/position: Assoc. Professor. Key Qualifications: Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery CURRICULUM VITAE Personal Details Surname: First Name: ALPAY Hayrettin Cengiz Academic title/position: Assoc. Professor Key Qualifications: Otorhinolaryngology and Head Neck Surgery Research Interest:

Detaylı

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi

Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 21-26 ARAÞTIRMA Kafkas Üniversitesi öðrencilerinde tüberküloz bilinç ve bilgi düzeyi A. Çetin Tanrýkulu 1, Yýlmaz Palanci 2 1 Kafkas Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý

Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2005; 48: 119-124 Orijinal Makale Hacettepe Üniversitesi yenidoðan iþitme taramasý bulgularý G. Aydan Genç 1, Figen Baþar 2, Maviþ E. Kayýkçý 3, Didem Türkyýlmaz 3,

Detaylı

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları

TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları TEKRARLAYAN ÜST SOLUNUM YAKINMASINA YAKLAŞIM LARİNGOFARİNGEAL REFLÜ MÜ? Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuklarda LFR ve Üst solunum Yolları Patofizyoloji Gastrik içeriğin

Detaylı

ORTA KULAK HASTALIKLARI

ORTA KULAK HASTALIKLARI ORTA KULAK HASTALIKLARI Uygun bir otolojik muayene ile otalji etyolojisi tespit edilmediğinde refere ağrı (vuran ağrı, yansıyan ağrı) düşünülmelidir. Dış ve orta kulağın hissi 5. 7. 9. 10. ve C1-2-3 ile

Detaylı

Bilateral Labirentit: Taný, Tedavi, Rehabilitasyon

Bilateral Labirentit: Taný, Tedavi, Rehabilitasyon OTOSKOP 2003; 3:138-144 OLGU SUNUMU Bilateral Labirentit: Taný, Tedavi, Rehabilitasyon Dr. Erkhan GENÇ Doç. Dr. N. Tan ERGÝN Doç. Dr. Teoman DAL ÖZET Bilateral labirentit seyrek görülen bir periferik vestibüler

Detaylı

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu

Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB 2005 Cilt 1, Sayý 2 Mezenkimal Stromasýz Biliyer Kistadenomun Habis Deðiþimi: Vaka Sunumu Türk HPB Neþet Köksal 1, Mehmet Ali Uzun 1, Tolga Müftüoðlu 1, Önder Peker 2, Kemal Demir 3 Haydarpaþa

Detaylı

POSTEROLATERAL YAKLAÞIMLA YAPILAN TOTAL KALÇA ARTROPLASTÝSÝNDEN SONRA OLUÞAN ERKEN DÝSLOKASYONLAR

POSTEROLATERAL YAKLAÞIMLA YAPILAN TOTAL KALÇA ARTROPLASTÝSÝNDEN SONRA OLUÞAN ERKEN DÝSLOKASYONLAR KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 14,, No. 4,, (195-201 201), 2003 POSTEROLATERAL YAKLAÞIMLA YAPILAN TOTAL KALÇA ARTROPLASTÝSÝNDEN SONRA OLUÞAN ERKEN DÝSLOKASYONLAR Cem Zeki ESENYEL*, Rýdvan YEÞÝLTEPE*,

Detaylı

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK

YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, Hale YENER, Tanju ÇELÝK ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2004; (1) :-10 Klinik Araþtýrma YENÝDOÐAN NAKÝLLERÝ * 1 1 1 1 Pamir GÜLEZ, Ertan KAYSERÝLÝ, Türkay SARITAÞ, Murat HIZARCIOÐLU, 1 1 Hale YENER, Tanju ÇELÝK ÖZET Amaç: Bu çalýþmada

Detaylı

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment

FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ. The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment ARAÞTIRMALAR (Research Reports) FÝMOZÝS TEDAVÝSÝNDE TOPÝKAL KORTÝKOSTEROÝDLÝ KREMLERÝN ETKÝNLÝÐÝ The effect of topical corticosteroid creams on phimosis treatment Necati Balamtekin 1, Nihat Uluocak 2,

Detaylı

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler

Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler 42 Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Diabetik Vitre Ýçi Kanamalarda Resorbsiyon Süresini Etkileyen Faktörler Vuslat Pelitli GÜRLÜ 1 Haluk ESGÝN 2 ÖZET Diabetik hastalarda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz

Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Fotodinamik tedavide 18 aylýk sonuçlarýmýz Photodynamic therapy: 18 months follow-up results Ayþe Öner, Asst. aoner@erciyes.edu.tr Abdullah Özkýrýþ, Assoc. aozkiris@erciyes.edu.tr

Detaylı

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi

Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Reports) Ankara Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Saðlam Çocuk Ünitesinde Ýzlenen Olgularýn Deðerlendirilmesi Evaluation of Children Followed-Up at the Well-Child Unit of Ankara

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

ARAÞTIRMA RESEARCH ARTICLE Çukurova Bölgesi'ndeki Çocukluk Çaðý Zehirlenme Olgularýnýn Deðerlendirilmesi Doç. Dr. Hayri Levent Yýlmaz 1, Dr. Turan Derme 2, Doç. Dr. Dinçer Yýldýzdaþ 3, Prof. Dr. Emre Alhan

Detaylı

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi?

Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini Etkiler mi? İstanbul Tıp Derg - Istanbul Med J 2012;13(3):120-124 doi: 10.5505/1304.8503.2012.29491 KLİNİK ÇALIŞMA - ORIGINAL ARTICLE Kronik Süpüratif Otitis Mediada Alerjik Rinit Varlığı Kemik İletim İşitme Eşiklerini

Detaylı

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri

Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Kemoterapi alan hastalarýn sosyodemografik ve tanýsal özellikleri Sociodemographic and diagnostic characteristics of patients treated with chemotheraphy Gamze Gököz Doðu,

Detaylı

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ARAÞTIRMA Bir Psikiyatri Kliniðinde Yatarak Tedavi Gören Geç Baþlangýçlý Þizofreni Hastalarýnýn Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri The Clinical and Sociodemographic Features of Late Onset Schizophrenia

Detaylı

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar

Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar Kliniðimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sistemine Göre Sonuçlar OUTCOMES OF (EUROPEAN SYSTEM FOR CARDIAC OPERATIVE RISK EVALUATION)

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Böbrek transplantasyonundan sonra on yýllýk sonuçlarýn deðerlendirilmesi

Böbrek transplantasyonundan sonra on yýllýk sonuçlarýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Böbrek transplantasyonundan sonra on yýllýk sonuçlarýn deðerlendirilmesi The evaluation of ten-year results after renal transplantation Tansu Sav, Dr., MD. Kayseri Government

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler

Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler OTOSKOP 2000; 1: 29-37 PROSPEKTÝF KLÝNÝK ÇALIÞMA Akut Vertigo Ataðý Esnasýnda Oluþan Ýmmunolojik Deðiþiklikler Yrd. Doç. Dr. Adnan ÖZÜNLÜ, Yrd. Doç. Dr. Bülent SATAR, Op. Dr. Hüseyin BATMANSUYU ÖZET Akut

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif

Geçmişten günümüze. Pediatride günübirlik anestezi. Preoperatif. Preoperatif. Postoperatif. Peroperatif. Preoperatif Geçmişten günümüze ABD kapanmış dava dosya kayıtları* 15 yaş 238 olgu erişkinle karşılaştırıldığında; ü Solunum komplikasyonları fazla %43/ 30 ü Mortalite hızı yüksek %50/35 Dr Crawford Long 3/7/1842 8y-Erkek

Detaylı

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU

KDVWDQHGH SROLNOLQLN V QQHWoL g UHQFLQLQV QQHWLQLQ\DSÕOGÕ Õ\HU 6 QQHWLoLQúXDQ QHULOHQ\HU Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 114-118 Orijinal Makale Gaziantep bölgesindeki anne ve babalarýn sünnet ile ilgili bilgi, tutum ve davranýþlarý Ercan Sivaslý 1, Ali Ýhsan Bozkurt 2, Haluk

Detaylı