Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle)"

Transkript

1 ISSN Tüm hakları saklıdır, tamamen ve kısmen tıpkıbasımı yasaktır Olgu Sunumu / Case Report Nadir Bir Antite: Nazofarenks Tüberkülozu (5 Olgu Nedeniyle) A Rare Entity: Nasopharyngeal Tuberculosis (Report of 5 Cases) Nilgün Kalaç 1, Ayşe Gözü 1, Feza Uğurman 1, Behiye Akkalyoncu 1, Nilgün Alptekinoğlu 1, Hüseyin Dere 2, Berna Gebeşoğlu Erden 1, Mehtap Aydın 3, Belgin Samurkaşoğlu 1 1 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara 2 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara 3 Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara Geliş Tarihi: 4 Mart 2009 Kabul Tarihi: 8 Temmuz 2009 Özet Üst solunum yolu tüberkülozları (TB), özellikle nazofarenks Tb, anti-tüberküloz ilaçların kullanımından sonra belirgin olarak azalmıştır. Ancak, nadir olmasından ve semptom ve bulgularının tipik olmamasından dolayı tanı güçlüğü çekilmesi nedeniyle halen önemli bir klinik sorundur. Bu makalede 5 nazofarenks TB olgusu sunulmakta olup bu olguların ikisinde aktif, ikisinde inaktif pulmoner TB, ikisinde orta kulak TB, üçünde de lenf nodu TB saptandı. Anahtar sözcükler: nazofarenks tüberkülozu, orta kulak tüberkülozu, üst solunum yolları tüberkülozu Abstract After the introduction of anti-tuberculous chemotherapy, upper airway tuberculosis (TB), especially nasopharyngeal Tb has become rare. But, it is still an important clinical problem as it is difficult to diagnose the disease because of its rarity and atypical symptoms and signs. Of the 5 cases with nasopharyngeal TB who have been presented in this paper, two had active, two had inactive pulmonary TB, two had otitis media TB and three had lymph node TB Keywords: nasopharyngeal tuberculosis, otitis media tuberculosis, upper airway tuberculosis Giriş İletişim adresi: Berna Gebeşoğlu Erden Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara Tel.: ; Faks: ; Anti-tüberküloz tedavinin ve aşılama programlarının kullanımı ile akciğer TB ve akciğer dışı organ TB leri azalmaktadır. Üst solunum yolları tüberkülozu 1940 lı yıllarda %10-57 oranında görülürken, anti-tüberküloz ilaçların kullanımından sonra belirgin olarak azalmış ve % a düşmüştür. Ancak diğer akciğer dışı organ TB leri gibi üst solunum yollarının tüberkülozu da semptom ve bulgularının çok tipik olmaması, dolayısıyla tanı koymada güçlük çekilmesi nedeniyle halen önemli bir klinik sorundur. [1] Üst solunum yollarından oral kavite, dil, dudak, uvula, tonsiller, kulak, burun, epiglot, larenks ve farenks tutulabilir. [1-9] Farenks ve orta kulak tutulumu oldukça nadirdir. Literatürde farenks TB leri içinde nazofarenks TB, hipofarenks TB ye göre daha fazla bildirilmiştir. [10] Bu makalede, bir nazofarenks ve akciğer TB olgusu, bir nazofarenks, orta kulak ve akciğer TB olgusu, bir nazofarenks, orta kulak ve lenf nodu TB olgusu, iki nazofarenks, lenf nodu ve inaktif akciğer TB olgusu sunulmaktadır Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 121

2 Olgu Sunumu 1. Olgu On altı yaşındaki kadın hasta, yaklaşık bir aydır olan göğüs ağrısı, gece terlemesi, kilo kaybı yakınmaları ile başvurdu. Soygeçmişinde ablası ve dayısının akciğer tüberkülozu öyküsü vardı. Fizik muayenesinde; TA: 120/70 mmhg, nabız: 84/dk, solunum sayısı: 18/dk, vücut ısısı: 37ºC olup muayene bulguları normaldi. Sedimentasyon (72 mm/sa) dışındaki laboratuvar değerleri normal sınırlardaydı. PPD si 14 mm idi. PA akciğer grafisi ve toraks tomografisinde (BT) her iki akciğer üst lobda nodüler infiltrasyonların eşlik ettiği kaviter lezyonlar izlendi. Balgam ARB teksif ve kültürü 5 kez negatifti. Bronkoskopide bronş sistemleri açık izlendi, sağ üst lobdan alınan bronş lavajının ARB kültürü pozitif bulundu. Kulak burun boğaz muayenesinde nazofarenks posterior duvarında birkaç mm çapında, frajil ve ülsere bir lezyon izlendi. Alınan biyopsi örneği tüberkülozla uyumluydu. Akciğer ve nazofarenks tüberkülozu tanısı konularak isoniazid (H), rifampisin (R), pirazinamid (Z) ve etambutol (E) tedavisi başlandı. Tedavinin 3. ayında, hastanın akciğer grafisinde belirgin düzelme gözlendi. Daha sonra maddi nedenlerle kontrole gelemeyen hastanın tedavisinin mahallinde tamamlandığı öğrenildi. 2. Olgu Altmış iki yaşında kadın hasta, bir yıldır olan sol kulak ağrısı, tıkanıklık ve çınlama yakınmalarıyla başvurdu. Fizik muayenede; TA: 110/70 mmhg, nabız: 82/dk, solunum sayısı: 16/dk, vücut ısısı: 36.5ºC olan hastanın KBB dışındaki sistemlerinin muayenesi normaldi. Kulak burun boğaz muayenesinde sağ timpan zar matlaşmış ve retrakte izlendi. Sol timpan zar inferior kadranda 3x4 mm ebadında santral perforasyon mevcuttu. Sol orta kulak mukozası sklerotik ve kuru görünümdeydi. Nazofarenkste sağ rosenmüller fossada irregülarite ve kurutlu bir alan, solda düzgün yüzeyli bir kabarıklık saptandı. Temporal BT de sağ mastoid hücre havalanmalarında kayıp, sağ orta kulak kavitesinde hacim kaybı ve yumuşak doku dansiteleri izlenmiş olup sağda orta kulak kemikçikleri seçilemedi. Odyometrik incelemede sağ kulakta ileri derecede, solda çok ileri derecede mikst tip işitme kaybı saptandı. Sedimentasyon yüksekliği (54 mm/sa) dışındaki laboratuvar bulguları normaldi. PPD: 20 mm idi. Balgamda ARB teksif ve kültürle üç kez negatif bulundu. Bizim hastanemize başvurmadan önce dış merkezde bakılan balgamda ARB kültürünün 2 kez pozitif ve tüm ilaçlara hassas olduğu öğrenildi. Toraks BT de mediastinal kalsifiye lenf nodları, apekslerde ve üst lob posterior segmentlerde plevral çekintiler ve sağ alt lob superior ve sol alt lob lateral segmentlerde büyüğü 4 mm çapında periferik nodüler dansite artışları izlendi. Nazofarenks BT de sağ torus tubarius düzeyinde, sağ lateral nazofarengeal resesi daraltan, lobüle kontürlü hipodens kitle lezyonu izlendi. Rosenmüller fossadan alınan nazofarenks biyopsinin sonucu tüberkülozla uyumlu bulundu. Nazofarenks, kulak ve akciğer TB tanısıyla HRZE ile tedaviye başlandı. Tedavisi tamamlandıktan sonra çekilen nazofarenks BT de, daha önce saptanan kitlenin kaybolduğu izlendi. Kontrol akciğer ve temporal BT ler stabildi. 3. Olgu Yirmi yedi yaşında kadın hasta bir buçuk ay önce gelişen boyunda şişlik, işitme kaybı, sağ kulaktan akıntı yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede; TA: 120/80 mmhg, nabız: 89/dk, solunum sayısı: 16/dk, vücut ısısı: 37.2ºC olup boyunda submandibuler ve sağ servikal zincirde büyüğü yaklaşık 2 1 cm boyutlarında, ağrısız lenf bezleri mevcuttu. Solunum sistemi muayene bulguları doğaldı. Kulak burun boğaz muayenesinde sağ dış kulakta pürülan sekresyon, sağ timpan zarda ön-üst, arka-üst ve arka-altta olmak üzere üç adet perforasyon izlendi (Resim 1). Nazofarenksin posterior duvarında lenfoid doku hipertrofisi ve mukoid sekresyon mevcuttu. Balgam ve kulak akıntısı ARB teksif ve kültürü negatifti. Sedimentasyon (56 mm/sa) dışındaki laboratuvar bulguları normaldi. PA akciğer grafisi normal olan hastanın nazofarenks ve boyun BT sinde; nazofarenksin sağ posterosuperolateral duvarında, sağ torus tubarusu ve farengial resesi oblitere eden, östakian orifisi de daraltan, en kalın yerinde yaklaşık 18 mm ye ulaşan yumuşak doku alanı, sağ submandibuler, internal juguler ve posterior servikal zincirde en büyüğü mm ye ulaşan, periferik opaklaşma gösteren, santrali hipodens görünümde multiple lenfadenopatiler mevcuttu. Temporal BT de sağ orta kulak kavitesini tamamen dolduran ve kemikçik zincir çevresini sararak aditus ve antrum aracılığı ile mastoid antruma geçip mastoid havalılığını yok eden yumuşak doku patolojisi izlendi. Tanımlanan yumuşak doku, östaki kanalının kemik kısmını da doldurmakta idi. Odyometrik incelemede sağ kulakta orta derecede mikst tip işitme kaybı saptandı. Resim Nadir bir antite: Nazofarenks tüberkülozu (5 olgu nedeniyle) N. Kalaç ve ark.

3 Nazofarenksten ve boyundaki lenf bezlerinden alınan biyopsi sonucunun TB ile uyumlu olması üzerine lenf nodu, nazofarenks ve orta kulak TB tanısı konularak HRZE ile tedaviye başlandı. Tedavinin 3. ayında kulak akıntısı kayboldu, lenf bezlerinde küçülme izlendi. Hastanın sağ kulağına timpanoplasti operasyonu yapıldı. Fakat kulağa konan greftte de perforasyon gelişti. Hastanın daha sonraki takip ve tedavisini mahallinde tamamladığı öğrenildi. 4. Olgu Altmış yedi yaşında kadın hasta, boynunda şişlik, yutma güçlüğü yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenesinde; TA: 120/80 mmhg, nabız: 76/dk, vücut ısısı: 37.2ºC idi. Boyunda en büyüğü yaklaşık 2 2 cm boyutunda multipl lenf bezleri ele geliyordu. Sağ hemitoraks bazalinde inspiratuar raller duyuluyordu. Nazofarenks muayenesinde sağ rosenmüller fossada vejetan kitle mevcuttu. Rutin laboratuvar tetkiklerinden sedimentasyon 39 mm/sa idi. Diğer tetkikler normaldi. ARB tayini için balgam veremedi. Toraks BT de sol akciğer apikoposterior segmentte mm boyutlarında nodüler lezyon, komşuluğunda minimal traksiyon bronşektazileri, sağ apekste fibrotik değişiklikler izlendi. Boyun BT de nazofarenks düzeyinde cm, uvula hizasında cm boyutlu, hava sütununu soldan daraltan ve sol piriform sinüsü kapatan; yine uvula hizasında cm boyutlu, hava sütununu sağdan daraltan ve sağ piriform sinüsü kapatan yumuşak doku dansiteleri ile en büyüğü 2 2 cm çaplı submandibuler ve submental multipl lenf bezleri saptandı. Nazofarenksten ve lenf bezinden alınan biyopsi TB ile uyumlu bulununca HRZE ile tedavi başlandı. Hastanın anti- TB tedavisi tamamlandıktan sonra çekilen kontrol nazofarenks BT nin tamamen düzeldiği görüldü. Boyun USG ile boyundaki lenf bezlerinin bir kısmının küçüldüğü, bir kısmının sabit kaldığı saptandı. 5. Olgu Yirmi beş yaşında kadın hasta, yatıştan dört ay önce boynun sağ tarafında ortaya çıkan, bir ay içinde giderek büyüyen şişlik yakınması ile başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde TA:110/60 mmhg, nabız:88/dk, solunum sayısı: 14/dk, vücut ısısı: 37.2ºC idi. Boyunda sağ servikal zincirde yaklaşık cm boyutlarında birkaç adet lenf bezi dışında bir fizik muayene bulgusu saptanmadı. Kulak burun boğaz muayenesinde boynun sağ tarafında, boyun kasları altında, derinde nazofarenks ve yumuşak damağı iten şişlik saptandı. Sedimentasyon yüksekliği (81 mm/sa) dışındaki rutin laboratuvar tetkikleri normaldi. Balgam ARB teksif ve kültürleri menfi idi. Nazofarenksteki apse içeriğinin bactec mikobacteri kültürü de menfi bulundu. PA akciğer grafisinde sol hilus dolgun idi, sol üst zonda nodüler infiltrasyon izlendi. Toraks BT de parahiler lenfadenopatiler, sol üst lob anterior segmentte yer yer asiner ve mikro-makro nodüler görünümle birlikte fibrotik çekintilerin eşlik ettiği dağınık, düzensiz sınırlı konsolidasyon alanı izlendi. Boyun USG de sağ servikal zincirde ve submandibuler düzeylerde büyüğü 14 7 mm boyutlu, bir kısmında ekojen hilus yapısı seçilen, bir kısmında kistik alanlar gözlenen büyümüş lenf nodları izlendi. Boyun BT de ise üstte nazofarenks düzeyi, altta karotis seviyesi boyunca sağ parafarenks bölgesini dolduran ve hava sütununu medialden oblitere ederek daraltan, en geniş yerinde cm boyutlarında, kalın duvarlı-düzensiz sınırlı apse izlendi. Apse basısına bağlı olarak yumuşak damak, sağ piriform sinüs ve sağ ariepiglottik foldlar distorse olmuştu (Resim 2). Hastaya servikal derin lenf bezi eksizyonu ve nazofarenksteki apse duvarından biyopsi ve apse drenajı yapıldı. Alınan biyopsi materyali histopatolojik olarak tüberkülozla uyumlu bulundu. Nazofarenks, lenf bezi ve inaktif akciğer tüberkülozu tanısıyla HRZE tedavisi başlanan hastanın 5. ay kontrolünde PA akciğer grafisi stabil iken boyun BT ile apsenin boyutlarının cm e gerilediği, çevre yapılar üzerine bası etkisinin belirgin oranda azaldığı izlendi. Tartışma Üst solunum yollarının tüberkülozu, modern kemoterapi rejimlerinin kullanılması ile giderek daha nadir olarak bildirilmektedir. Rohwedder, akciğer tüberkülozu olan 843 olgunun 16 sında (%1.8) üst solunum yolu tutulumu saptamış ve bunlardan sadece birinde nazofarenks TB bulmuştur. [11] Tüberküloz basilleri nazofarenkse, hava yolu, hematojen veya lenfatik yolla ulaşabilir. Aktif bir akciğer lezyonundan kaynaklanan enfekte balgamla kontaminasyon, hematojen yayılım ve Waldeyer halkasının zengin lenfatik ağının sonucu olarak lenfatik yayılım sekonder nazofarenks TB ye sebep Resim 2 A rare entity: Nasopharyngeal tuberculosis (report of 5 cases) N. Kalaç et al. 123

4 olur. Primer nazofarenks TB ise havadaki damlacıklarda bulunan basillerin inhalasyonuyla gelişir. [12,13] Nazofarenks TB nin genellikle primer ve izole olduğu düşünülmektedir. [13,14] Eşlik eden aktif veya inaktif akciğer tutulumunun veya sistemik hastalığın sıklığı %25-30 olarak bildirilmiştir. [13] Sunduğumuz olguların ikisinde aktif akciğer TB mevcuttu. İki olguda ise TB sekeli olduğu düşünülen radyolojik bulgular mevcuttu, ancak bakteriyolojik incelemelerde ARB saptanmadı. Bu olguların bilmedikleri bir zamanda akciğer TB geçirmiş oldukları düşünüldü. Bu dört olguda sekonder olarak nazofarenks TB geliştiğine karar verildi. Nazofarenks TB, yetişkin yaşamının tüm dekatlarında görülebilirse de ve yaşları arasında pik yapar. Kadınlarda daha sıktır. [12,13,15] Bu olgularda saptanan majör bulgu lenf bezi büyümesidir. Özellikle primer nazofarenks TB olgularının %50 den fazlasında saptanabilir. Ayrıca, nazal obstrüksiyon, duyma kaybı, tinnitus, otalji, postnazal akıntı [13] epistaksis, tat ve koku duyularında değişiklik, horlama, yüz ağrısı, farenkste ağrı, kronik otitis media ve boğaz ağrısı görülebilir. [12,13,16,17] Sunduğumuz olguların 3 ünde lenf bezi büyümesi saptandı ve biyopsileri TB ile uyumlu bulundu. Kulak TB olan hastaların kulak ağrısı, akıntı, çınlama ve işitme kaybı yakınmaları vardı. Bunlardan başka, ilk olgunun gece terlemesi, kilo kaybı gibi konstitüsyonel semptomları mevcuttu. Nazofarenks muayenesinde en sık saptanan bulgular mukozal düzensizlik ve nazofarenks duvarında şişliğe sebep olan veya polipoid görünümde kitle lezyonudur. Ayrıca hiperemi ve ödem, [17] ülserasyon, lenfoid hiperplazi, granülasyon, şişlik gibi bulgular görülebildiği gibi tamamen normal olabilir. [13,18] Bizim olgularımızda ise sırasıyla ülserasyon, mukozada düzensizlik, lenfoid hiperplazi, vejetan kitle ve şişlik saptandı. Erken tanı için TB den şüphe etmek önemlidir. Tomografi ve MRG gibi radyolojik yöntemler tanıyı destekleseler de, [16,18] kesin tanı için histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak konfirmasyon gereklidir. Mikrobiyolojik tanı için Ehrlich Ziehl Nielsen boyası ile direkt yayma ve Lowenstein Jensen besiyerinde kültür ile ARB nin gösterilmesi gereklidir. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile bakteri DNA sının saptanmasının ARB kültürüne göre daha hızlı ve daha sensitif olduğu bildirilmiştir. [13,15] Histopatolojik olarak da, epiteloid histiyositler, Langhans tipi dev hücreler ve lenfositlerden oluşan, kazeifikasyon nekrozu içeren granülomlar saptanır. [10,15] Olgularımızın hepsine histopatolojik olarak tanı kondu. İlaveten ilk iki olguda bakteriyolojik konfirmasyon sağlandı. Nazofarenks TB nin en sık karıştığı hastalık, nazofarenksin epitelyal karsinomudur. Epitelyal karsinom, histopatolojik olarak sitokeratin boyası ile ayırt edilebilir. [15] Ancak tümör dokusunun çevresinde granülomatöz bir reaksiyon gelişebilir ve biyopsi tümör dokusundan değil de peritümoral dokudan yapılırsa tanı hatasına yol açabilir. [17,18] Ayrıca, nazofarengial karsinomun primer tedavisi olan radyoterapiye bağlı olarak da nekroz ve ülserasyon içeren bir granülomatöz inflamasyon gelişebilir. [18] Bunlardan başka, lenfoid hiperplazi, Castleman hastalığı, lenfoma (özellikle Hodgkin lenfoma), Wegener granülomatozu, PAN, midline granüloma, sarkoidoz, sifiliz, lepra, fungal enfeksiyonlar ve minör tükrük bezi tümörleri ile de ayırıcı tanı yapılmalıdır. [13,15,18] Nazofarenks tüberkülozunda altı aydan kısa olmamak kaydıyla, anti-tb tedavi (HRZE) ile prognoz oldukça iyidir. Kısa sürede klinik düzelme sağlanır ve sekelsiz iyileşme görülebilir. Kulak TB de çok nadir görülen bir antitedir. Orta kulak TB insidansı, kronik kulak hastalığı olan popülasyonun %1 inden azdır. [19] Patogenezinde üç mekanizma söz konusudur: östaki tüpü aracılığıyla orta kulağa yayılım, başka bir tüberküloz odağından hematojen yayılım ve eksternal işitme kanalı ve perfore timpan zar yoluyla direkt implantasyon. [20] Orta kulak TB olduğunu düşündüğümüz iki olguda da nazofarenks TB olduğundan östaki tüpü aracılığıyla yayılım olasılığı daha yüksek görünmektedir. Multipl timpan zar perforasyonu ile birlikte ağrısız, kokusuz, yoğun olmayan otore, [21] otalji, granülasyonlar, erken ve ağır derecede, disproporsiyone işitme kaybı ve kemik nekrozu orta kulak tüberkülozunun klasik bulgularıdır. Multipl timpan zar perforasyonları erken evrede gelişir ve daha sonra birleşerek tek ve büyük bir perforasyona dönüşürler. Kolesteatom olmaksızın gelişen fasiyal paralizi de kulak tüberkülozunu akla getirmelidir. Kulak TB nin nadir olması ve silik semptomlarla seyretmesi nedeniyle tanı konulması sıklıkla gecikir. [20] Tanı gecikmesi de SSS tutulumu (menenjit, fasiyal paralizi) gibi önemli komplikasyonlara yol açabilir. [21] Orta kulak TB olduğunu düşündüğümüz 2. olgunun timpan zarında santral perforasyon, temporal BT de kemik kaybı ve ileri derecede işitme kaybı; 3. olguda multipl timpan zar perforasyonu ve işitme kaybı mevcuttu. Temporal kemik BT lerinde timpaniumu ve mastoidin havalı hücrelerini dolduran yumuşak doku dansitesi izlenir. Mastoidin havalanması nispeten korunmuştur ve sklerotik değişiklikler nispeten daha azdır. İleri dönemlerde kortikal kemik destrüksiyonu gelişir. BT de kolesteatom olmaksızın kemik destrüksiyonu saptanması TB lehinedir. [20] TB granülomları kulak mukozasında dağınık olarak bulunduklarından ve bazı yerlerde hiç olmadıklarından histopatolojik tanı güçtür. Balgam dışındaki klinik spesimenlerdeki mikobakteri sayısı çok az olduğundan ve aminoglikozidli kulak damlaları yayma ve kültür sonuçlarını etkileyebildiğinden kulak tüberkülozunda bakteriyolojik tanı koymak da zordur. Ancak PCR amplifikasyonu ile dokuda mikobakteri DNA sını saptamanın kulak TB tanısını koymada hızlı, güvenilir ve yüksek sensitivite ve spesifitesi olan bir yöntem olduğu vurgulanmıştır. [20] Sunduğumuz 2. ve 3. olgularda kulak TB ye yönelik bakteriyolojik veya histopatolojik kanıt sağlanamadı. Ancak, her iki olguda da klinik ve radyolojik bulguların TB ile uyumlu olması ve eşlik eden kanıtlanmış nazofarenks TB nin bulunması bu hastalarda orta kulak TB de olduğunu kuvvetle düşündürmektedir. Mastoidde subperiostal apse, fasiyal paralizi, post-auriküler fistül ya da intrakraniyal yayılımda cerrahi müdahale 124 Nadir bir antite: Nazofarenks tüberkülozu (5 olgu nedeniyle) N. Kalaç ve ark.

5 yapılmalıdır. [22] Timpan zardaki perforasyonlar da timpanoplasti ile onarılabilir. [23] Üçüncü olgumuza da timpanoplasti operasyonu yapılmış ancak sonuç başarısız olmuştur. Kronik orta kulak hastalığının ayırıcı tanısında akılda tutulması gereken kulak tüberkülozunda, komplike değilse kombine anti-tb tedavi ile başarılı sonuçlar alınır. [23] Olguların %80 inde kulak akıntısı ilk 2 ayda düzelir. HİV ile enfekte olgularda medikal tedaviye ARB kültürleri menfileştikten sonra en az iki ay daha devam edilmeli ve tedavi süresi 9 aydan kısa olmamalıdır. [22] Bizim olgularımızda da medikal tedaviyle kulakla ilgili semptom ve bulgular geriledi ancak işitme kaybı irreversibl idi. Sonuç Nazofarenks tüberkülozu ve orta kulak tüberkülozu endemik tüberküloz bölgelerinde bile nadir bir durumdur. Açıklanamayan üst solunum yolu şikâyeti olan hastalarda, nazofarenkste saptanan kitlelerin, ülsere lezyonların ayırıcı tanısında TB akılda bulundurulmalıdır. Elde edilen materyal histopatolojik ve mikrobiyolojik olarak ARB yönünden değerlendirilmelidir. Kaynaklar 1. Mutluay N, Şipit T, Kalaç N ve ark. Dil ve yanak tüberkülozu. Lepr Mec 1996; Şakar A, Yorgancıoğlu A, Çelik P ve ark. Farenks ve larenks tüberkülozu (İki olgu nedeniyle). Solunum 2002;4: Köksal D, Acıcan T, Dursun G ve ark. Akciğer tüberkülozuna sekonder gelişen dil tüberkülozu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47: Yılmaz A, Çiftçi B, Güler M ve ark. Akciğer, lenf bezi ve dil tüberkülozlu bir olgu. Solunum Hastalıkları 2004;15: İnönü H, Selçuk Sönmez Ö, Dulkar G ve ark. Pulmoner tüberküloza sekonder dil tüberkülozu. Akciğer Arşivi 2005;6: Şipit T, Özkara Ş, Kalpaklıoğlu F ve ark. İki olgu nedeniyle dudak-dil tüberkülozu. Solunum Hastalıkları 1993;4: Ofluoğlu R, Güler M, Kılınç N ve ark. Akciğer tüberkülozuna sekonder dudak tüberkülozu. Solunum Hastalıkları 2008;19: Gülhan M, Önde G, Bayiz H, Hasçuhadar B. Bir olgu nedeniyle uvula tüberkülozu. Solunum Hastalıkları 1995;6: Kalaç N, Başay N, İlhan Mutluay N ve ark. Ekstrapulmoner tutulum gösteren tüberküloz olguları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1999;47: Alpar S, Ökten F, Mutlu İ, Kurt B. Hipofarenks tutulumlu miliyer tüberküloz olgusu. Solunum Hastalıkları 2001;12: Rohwedder JJ. Upper respiratory tract tuberculosis: 16 cases in a general hospital. Ann Intern Med 1974;80: Percodani J, Braun F, Arrue P, et al. Nasopharyngeal tuberculosis. The Journal of Laryngology and Otology 1999;113: Tse GMK, Ma TKF, Chan ABW, et al. Tuberculosis of the nasopharynx: a rare entity revisited. Laryngoscope 2003;113: Chopra RK, Kerner MM, Calcaterra TC. Primary nasopharyngeal tuberculosis: a case report and review of this rare entity. Otolaryngol Head Neck Surg 1994;111: Civelek Ş, Sayın İ, Ercan İ, ve ark. Nasopharyngeal tuberculosis: a case report. Türk Otolarengoloji Arşivi 2008;46: Köktenera A. Case report: Nasopharyngeal tuberculosis. European Journal of Radiology 2001;39: Aktan B, Selimoğlu E, Üçüncü H, Sütbeyaz Y. Primary nasopharyngeal tuberculosis in a patient with the complaint of snoring. The Journal of Laryngology and Otology 2002;116: King AD, Ahuja AT, Tse GMK, et al. MR imaging features of nasopharyngeal tuberculosis: Report of three cases and literature review. Am J Neuroradiol 2003;24: Prasad KC, Sreedharan S, Prasad SC, et al. Tuberculosis of the temporomandibular joint and parotid sekondary to tuberculous otitis media. Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2007;137: Ind J Tub 2000;47: Cho YS, Lee HS, Kim SW, et al. Tuberculous otitis media: A clinical and radiologic analysis of 52 patients. Laryngoscope 2006;116: Gopal R, Padmavathy BK, Vasanthi S, Ponnuthai CK. Tuberculosis of middle ear-report on two cases. 22. Vital V, Printza A, Zaraboukas T. Tuberculosis otitis media: a difficult diagnosis and and report of four cases. Pathol Res Pract 2002;198: Di Rienzo L, Tireli GC, D Ottavi LR, Cerqua N. Primary tuberculosis of the middle ear: description of 2 cases and review of the literature. Acta Otorhino laryngol Ital 2001;21: A rare entity: Nasopharyngeal tuberculosis (report of 5 cases) N. Kalaç et al. 125

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

3. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 3. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 43 yaşında erkek hasta, çiftçi Yakınması: Öksürük, balgam, balgamla karışık kan tükürme, nefes darlığı Hikayesi: Yaklaşık 5 aydır öksürük ve balgam yakınması olan

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013

OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 OLGU SUNUMU 23 Kasım 2013 Prof. Dr. Ayşe Willke Yard. Doç. Dr. Emel Azak Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. OLGU S.V., 34 yaşında erkek hasta 28 Eylül

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU. Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGU SUNUMU Dr.Onur URAL Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD 18 yaşında, kadın hasta Yaklaşık on gündür olan, - üşüme, titreme ile

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 5 Sorular Soru 1 T1 ve T2 ağırlıklı spin eko sekanslarda hiperintens görülen hematom kavitesinin evresini belirtiniz? a) Akut dönem b) Hiperakut dönem c) Subakut erken dönem d)

Detaylı

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ

AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ AKCİĞER APSESİNDE CERRAHİ TEDAVİ TTD 10. Yıllık Kongresi Antalya 2007 Dr. S.Ş. Erkmen GÜLHAN Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer apsesi, parankim destrüksiyonu

Detaylı

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu)

LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) LEPROMATÖZ LEPRA (Olgu Sunumu) Işıl İnanır 1, Nuri Özkütük 2, Ayça Tan 3, Mehmet Ateş 1, Kamer Gündüz 1 Deri ve Zührevi Hastalıklar 1, Tıbbi Mikrobiyoloji 2 Patoloji 3 Anabilim Dalları Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

OLGU SUNUMU-1. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR OLGU SUNUMU-1 Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR 19 yaşında, erkek hasta Yaklaşık 45 gündür olan - Ateş - Boğaz ağrısı - İştahsızlık - Halsizlik - Kilo kaybı - Gece terlemesi ÜSYE AMC ve sefuroksim aksetil kullanma

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI

DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI DÖNEM III KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI Konu: KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemleri Amaç: Bu dersin sonunda dönem 3 öğrencileri KBB hastalıklarında tanı ve muayene yöntemlerini KBB hastalıklarında

Detaylı

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa

TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI. Tanı ve Sorunlar. Süheyla SÜRÜCÜOĞLU. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa TÜBERKÜLOZ DIŞI MİKOBAKTERİ ENFEKSİYONLARI Tanı ve Sorunlar Süheyla SÜRÜCÜOĞLU Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Manisa 1 Sunum İçeriği Tanı kriterleri Tanı kriterlerine ilişkin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler*

Çocuk Hekimleri için Akıl Defteri / Radyolojik Değerlendirmeler* 1 Hazırlayan: Mustafa Hacımustafaoğlu, Bursa * Bu sayfaya, konusunda uzman akademisyenlerin Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları radyolojisi ile ilgili ve kısa klinik bilgileri de içeren konusunda klinik açıdan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Sedat Gürkok. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Soliter Pulmoner Nodül Tanım: Genel bir tanımı olmasa da 3 cm den küçük, akciğer parankimi ile çevrili, beraberinde herhangi patolojinin eşlik

Detaylı

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00

Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 Olgu Sunumları 6 Kasım m 2009 15:30-17:00 17:00 OLGU I 67 yaşı şında erkek hasta Çiftçi, i, Acıpayam T. Onkoloji polikliniği i başvuru tarihi: 21 Temmuz 2008 Yakınmas nması: : nefes darlığı ığı,, sol kolda

Detaylı

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI

BAŞ-BOYUN LENF NODLARI BAŞ-BOYUN LENF NODLARI Dr. Yusuf Öner GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ A.D. ANKARA LENFATİK SİSTEM Lenfatik sistem farklı bölgelerdeki lenf nodlarından geçerek, lenf sıvısını venöz sisteme taşıyan

Detaylı

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU

BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU BOS GLUKOZ DÜġÜKLÜĞÜ ĠLE SEYREDEN TÜBERKÜLOZ MENENJĠT ÖN TANILI VARİCELLA ZOSTER MENENJİTİ OLGUSU Ramazan Gözüküçük 1, Yunus Nas 2, Mustafa GÜÇLÜ 3 1 Hisar Intercontinental Hospital, Enfeksiyon Hastalıkları

Detaylı

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara

Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu. Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Primer Kemik Lenfomaları Olgu Sunumu Prof. Dr. Mustafa Benekli Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Ankara Olgu sunumu 49 y kadın hasta, Bir dış merkeze 2 aydır devam eden öksürük,

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya

Meme Olgu Sunumu. Gürdeniz Serin. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı. 3 Kasım Antalya Meme Olgu Sunumu 3 Kasım 2016 Antalya Gürdeniz Serin Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Olgu 35 yaşında kadın Sağ meme de kitle Özgeçmişinde: SLE - Renal Tx Radyoloji Mamografi: Sağ

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU

LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU SORUNLU ÖRNEKLERDEN MİKOBAKTERİ İZOLASYONU LENF NODU ve DİĞER DOKU BİYOPSİLERİNDE TÜBERKÜLOZ BASİLİ İZOLASYONU Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÜLGER Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği

Dr. A. Nimet Karadayı. Hastanesi, Patoloji Kliniği Dr. A. Nimet Karadayı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği MEME TÜMÖRLERİNDE PATOLOJİ RAPORLARINDA STANDARDİZASYON Amaç, hasta

Detaylı

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu

BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU. Dr. Özlem Saraydaroğlu BAŞ-BOYUN PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ-TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİ OLGU SUNUMU Dr. Özlem Saraydaroğlu 63 yaşında, erkek hasta İki yıldır boyun sol tarafında, kulak altında şişlik yakınması Dış merkezli USG sonucu;

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Mediastenin Nadir Görülen Tümörleri Tüm mediastinal kitlelerin %10 dan azını meydana getiren bu lezyonlar mezenkimal veya epitelyal kökenli tümörlerden oluşmaktadır. Journal of linical and nalytical Medicine

Detaylı

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ PRİMER SİLİYER DİSKİNEZİ HASTALARININ KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ N Emiralioğlu, U Özçelik, G Tuğcu, E Yalçın, D Doğru, N Kiper Hacettepe Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Genel Bilgiler Primer

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ

GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ GERM HÜCRELİ TÜMÖRLER İnteraktif Olgu Sunumu Dr BENGÜ DEMİRAĞ Haziran 1999 erkek Başvuru Ekim 2014 2 aydır sağ testiste şişlik. Bitlis. Karın ağrısı ve şişlik ile Ankara ya sevk. Ankara da Üroloji AD da

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR?

LENFATİK VE İMMÜN SİSTEM HANGİ ORGANLARDAN OLUŞUR? LENFOMA NEDİR? Lenfoma, diğer grup onkolojik hastalıklar içinde yaşamın uzatılması ve daha kaliteli yaşam sağlanması ve hastaların kurtarılmaları açısından daha fazla başarı elde edilmiş bir hastalıktır.

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri

KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI. KBB-007 KBB Ab.D. Burun ve Paranazal Sinüs Hastalıkları Teorik Dersleri KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMLARI KBB-001: KBB Ab.D. KBB nin temelleri Teorik Dersleri KBB-002: KBB Ab.D. Seminer, Makale ve Olgu tartışması saati KBB-003: KBB Ab.D. KBB

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Tüberküloz Peritoniti

Tüberküloz Peritoniti Tüberküloz Peritoniti Dr. Sabri Atalay İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klimik İzmir Günleri, 30 Nisan 2015 20 yaşında, kadın Yakınmaları Karın

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

TÜBERKÜLOZUN BAŞ-BOYUN MANİFESTASYONLARI

TÜBERKÜLOZUN BAŞ-BOYUN MANİFESTASYONLARI KLİNİK ÇALIŞMA TÜBERKÜLOZUN BAŞ-BOYUN MANİFESTASYONLARI Dr. Levent GÜRBÜZLER 1, Dr. Servet AKYÜZ 2, Dr. Kürşat YELKEN 1, Dr. Ahmet EYİBİLEN 1, Dr. İbrahim ALADAĞ 1, Dr. 1 1 Gaziosmapaşa Üniversitresi Tıp

Detaylı

Larenks karsinomunu taklit eden bir olgu: Larenks tüberkülozu

Larenks karsinomunu taklit eden bir olgu: Larenks tüberkülozu Olgu sunumu-case report http://dx.doi.org/10.7197/1305-0028.1761 Larenks karsinomunu taklit eden bir olgu: Larenks tüberkülozu A case mimicking carcinoma of larynx: Laryngeal tuberculosis Aylin Gül, Salih

Detaylı

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hodgkin lenfoma tedavisinde Radyoterapinin Rolü Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 15-30 yaş arası ve > 55 yaş olmak üzere iki dönemde sıklık artışı (+) Erkek ve kadınlarda en

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu

Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Dr. Servet ALAN Memorial Sağlık Grubu Olgu 1 56 y, Erkek Karaciğer sirozu, hepatit B, C, ve HCC Hepatik ensefalopati KC alıcı VDRL: + TPHA: + (1/640) Anti-TP : + Olgu 1 Preoperatif 10 gün seftriakson 1x1

Detaylı

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ

MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ MEME PATOLOJİSİ SLAYT SEMİNERİ Prof. Dr. Şahsine Tolunay Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı 17.10.2015 OLGU 43 yaşında kadın 2 çocuğu var Sol memede ağrı ve kitle yakınması mevcut

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ

H 1 KBB 7002 KULAK BURUN BOĞAZ ONKOLOJİ KONSEYİ KBB 21 KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ Dr. Mustafa KAZKAYASI / 1 Dr. Nuray Bayar MULUK / 2 Dr. Rahmi KILIÇ / 3 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS KBB 7001 MAKALE VE SEMİNER SAATİ K.B.B. A.D. de tıpta

Detaylı

Olgularla LTBI. Eyüp Sabri Uçan

Olgularla LTBI. Eyüp Sabri Uçan Olgularla LTBI Eyüp Sabri Uçan LTBI Primer enfeksiyondan sonra: %90 hiç TB gelişmez %5 ilk 2 yılda %5 izleyen yaşam boyunca INH hepatotoksisitesi %5 Karaciğer Tx Yakınma: Yüksek ateş, öksürük ve balgam

Detaylı

TÜBERKÜLOZDA TANI. Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

TÜBERKÜLOZDA TANI. Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TÜBERKÜLOZDA TANI Dr.SELAHATTİN ÖZTAŞ SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ bilmek ve şüphelenmek Tüberküloz; Mycobacterium tuberculosis in neden olduğu bir çok sistemi

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti.

Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Olgularla Akciğer Hastalıkları Copyright 2011 AVES Yayıncılık Ltd. Şti. Adres: Kızılelma Cad. 5/3 34096 Fındıkzade-İstanbul Tel.: +90 212 589 00 53 Faks: +90 212 589 00 94 E-mail: info@avesyayincilik.com

Detaylı

Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri #

Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri # Aktif Akciğer Tüberkülozunun Tanısında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografinin Yeri # Arzu BALKAN*, Engin BALCI*, İsmail YÜKSEKOL*, Metin ÖZKAN*, Yücel TAŞAN*, Yüksel PABUŞCU**, Kudret EKİZ*, Hayati

Detaylı

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya

Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi. Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi Mart 2013 Kapadokya Bilateral Senkron Akciğer Tümörlerinde Cerrahi Adem GÜNGÖR Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi 14-17 Mart 2013 Kapadokya Multipl Primer Akciğer Kanseri (MPLC) Senkron tm( aynı zaman aralığında aynı organda

Detaylı

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar

Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Apandisit; Akut Apandisit Tanısal Yaklaşımlar Dr. Selcan ENVER DİNÇ ACİL TIP ABD. 09.03.2010 Acil servise başvuran karın ağrılı hastalarda en sık konulan tanılardan bir tanesidir. Apandektomi dünya genelinde

Detaylı

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ

PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ PRİMER GASTRİK LENFOMA OLGUSU DR SİNAN YAVUZ A C I B A D E M Ü N İ V E R S İ T E S İ T I P F A K Ü L T E S İ İ Ç H A S T A L I K L A R I A N A B İ L İ M D A L I A C I B A D E M A D A N A H A S T A N E

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş

N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş N.U.64 yaşında Bayan,evhanımı *Öksürük *2 ay önce kuru öksürük yakınması ile başvurduğu hastanede çekilen akciğer grafisi ile hastanemize gönderilmiş ÖZ VE SOY GEÇMİŞ 7yıl önce kolon rezeksiyonu (adeno

Detaylı

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları

Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Radyoloji Dersleri 1: Radyolojik Olarak Akciğer Kanserine Benzeyen Tüberküloz Olguları Akın KAYA*, Gökhan ÇELİK*, Özlem GÜRKAN*, Banu ERİŞ GÜLBAY*, Turan ACICAN* * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir?

TÜBERKÜLOZ. Verem; TB; TBC; Tüberküloz nasıl yayılır? Tüberküloz şikayetleri nelerdir? TÜBERKÜLOZ Verem; TB; TBC; Hava yoluyla yayılan bulaşıcı akciğer hastalığıdır. Akciğer dışında kemik, lenf bezleri, böbrek, beyin zarları gibi diğer organları da tutabilir. Tüberküloz bakterisi Mycobacterium

Detaylı

Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD

Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD Dr. Zühal ÖNDER SİVİŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji BD Olgu- 1 R.G 17 yaşında erkek Başvurusundan iki hafta öncesine kadar herhangi bir yakınması yok İlk yakınma boğaz ağrısı

Detaylı

Kemik ve Eklem Tüberkülozu

Kemik ve Eklem Tüberkülozu Kemik ve Eklem Tüberkülozu Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uzm. Dr. Aziz A. HAMİDİ Olgu B.K 56 yaşında kadın hasta Şikayet: Ateş, kilo kaybı, yürüyememe, bel ağrısı, el bileğinde ağrı,

Detaylı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı

Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri. Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Aksillanın Görüntülenmesi ve Biyopsi Teknikleri Prof. Dr. Meltem Gülsün Akpınar Hacettepe Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Meme kanserli hastalarda ana prognostik faktörler: Primer tümörün büyüklüğü

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı VEREM HASTALIĞI VEREM (TÜBERKÜLOZ) NEDİR? Verem hastalığı; verem mikrobunun solunum yolu ile alınmasıyla oluşan bulaşıcı bir

Detaylı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme. Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Akciğer kanserinde radyolojik bulgular, değerlendirme Dr. Canan Akman İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı Radyolojik bulgular, ipuçları Göğüs duvarı invazyonu, mediasten invazyonu Nodal

Detaylı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

LENFOMALARDA RADYOTERAPİ. Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı LENFOMALARDA RADYOTERAPİ Prof. Dr. Nuran ŞENEL BEŞE Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı HL EPİDEMİYOLOJİ ve ETYOLOJİ Olguların çoğunluğu 15-30 yaş arası Kadın /Erkek: 1/1,5 Noduler

Detaylı

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ

BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ. Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ BAŞ BOYUN KANSERLERİNDE ADAPTİF RADYOTERAPİ Medikal Fizik Uzmanı Yonca YAHŞİ GİRİŞ Baş boyun tümörleri için radyoterapi alan hastanın anatomisi tedavi süresince anlamlı olarak değişir. Tümörün büyümesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KBB HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 2015-2016 DÖNEM V KBB HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Grup E 15.09.2015 Salı 09:00-09:50 KBB de muayene ve tanısal yöntemler

Detaylı

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak

Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Rejyonel Anestezi Sonrası Düşük Ayak Zeliha Korkmaz Dişli 1, Necla Tokgöz 2, Fatma Ceyda Akın Öçalan 3, Mehmet Fa>h Korkmaz 4, Ramazan Bıyıklıoğlu 2 1 Anesteziyoloji Bölümü, Malatya Devlet Hastanesi 2

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD.

TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. TRANSBRONŞİAL İĞNE ASPİRASYONU (TBNA) Dr. Z. Toros Selcuk Hacettepe Ü. Tıp F. Göğüs Hastalıkları ABD. Minai OA, Dasgupta A, Mehta AC 2000 Tarihçe Schieppati 1949, 1958 akciğer kanseri TBNA, subkarinal

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer Kanserinde Tanı Yöntemleri Akciğer kanserinin tanısında anamnez, fizik muayene, tam kan sayımı ve rutin biyokimya testlerinden sonra; Noninvaziv (akciger filmi, toraks BT, PET, balgam sitolojisi),

Detaylı

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle)

Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Solid Kitle Görünümü Veren Pulmoner Tüberküloz (İki Olgu Nedeniyle) Ahmet Selim YURDAKUL, Can ÖZTÜRK, Sema MULLAOĞLU, Handan AKSOY, Ayhan VAROL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi

Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları: 48 olgunun geriye dönük analizi BEHBUT CEVANŞİR KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI.. VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ DERNEĞİ Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2010;20(2):57-63 Çalışma - Araştırma / Original Article 57 Baş boyun bölgesi tüberküloz lezyonları:

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Doç. Dr. Orhan YILDIZ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. KAYSERi Erciyes Üniversitesi Hastaneleri 1300 yatak / 10 milyon

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ. Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi NAZOFARİNKS-OROFARİNKS-ORAL KAVİTE ANATOMİSİ Dr. Nezahat Erdoğan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hedefler ve sunum akışı Mukozal yüzey anatomisi Temel patolojileri Varyasyonlar / tuzaklar Radyolojik

Detaylı

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AORT ANEVRİZMASI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Ani ölümün önemli bir nedenidir Sıklığı yaşla birlikte artar 50 yaş altında nadir rastlanır E>K Aile

Detaylı

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi

Dr. Seçkin Pehlivanoğlu. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Dr. Seçkin Pehlivanoğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi Ö, K 47 y, E Şikayeti: Bilinen sistemik hastalığı olmayan hastanın, 3 gün önce yağmurda ıslanma sonrası kuru öksürük ve nefes

Detaylı

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası

Verem Eğitim ve Propaganda Haftası TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU TUVSDF www.verem.org.tr Verem Eğitim ve Propaganda Haftası (Her yılın ilk haftası) TÜRKİYE ULUSAL VEREM SAVAŞI DERNEKLERİ FEDERASYONU Kuruluş: 1948 Ord.Prof.Dr.Tevfik

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU

SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi, Cilt XXVII Sayı 2, 2013 SANTRAL BRONŞ TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN ENDOBRONŞİYAL TÜBERKÜLOZ OLGUSU A CASE: ENDOBRONCHIAL TUBERCULOSIS MIMICING CENTRAL BRONCHIAL TUMOR Ersin Şükrü

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı